KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai"

Átírás

1 KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának (a továbbiakban Kar) Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok, valamint az Országos Kredittanács ajánlásainak figyelembevételével az alábbi Kreditátviteli és Kreditelismerési Szabályzatot alkotja. I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS 1. A kreditátviteli eljárás általános szabályai 1) Kreditátviteli eljárásnak nevezzük azt az eljárást, amely során a) a Kar hallgatója külföldi vagy belföldi felsőoktatási intézményben létesített vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tárgyait kívánja befogadtatni a Karon és beszámíttatni tanulmányaiba, b) másik felsőoktatási intézményből átvett hallgató kívánja beszámíttatni a Karon folytatott tanulmányaiba azokat a tárgyakat, melyeket abban a felsőoktatási intézményben teljesített, mellyel korábban hallgatói jogviszonyban állt, c) az Egyetemen belül szakot váltó hallgató a leadott szakján teljesített tárgyakat kívánja azon a szakon beszámíttatni, melyre átvették, d) a Kar párhuzamos képzésben részt vevő hallgatója a párhuzamos jogviszonyában teljesített tárgyait kívánja a Karon folytatott tanulmányaiba beszámíttatni. 2) Más intézményből befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges kredit 1/3-át. 3) Egy tantárgyat csak egy képzésre lehet akkreditáltatni. 4) Mesterszakos tanulmányokba főiskolai vagy alapszakon teljesített tárgyak nem számíthatók be. 5) Tantárgyat befogadtatni korábban már lezárt félévre nem lehet. 6) Azon tantárgyakat, amelyeket a hallgató kreditátviteli eljárás keretében kíván elfogadtatni, a Neptunrendszerben nem kell felvenni. 7) Az akkreditáltatni kívánt tantárgy beszámítható a mintatantervben szereplő valamely tantárgy helyett, azaz tantárgyi ekvivalencia keretében, illetve választható tárgyként. 8) Két tantárgy akkor tekinthető ekvivalensnek, ha a tantárgyak ismeretanyagai közötti egyezés legalább 75%- os. 9) Az ekvivalencia megállapítása hitelesített tantárgyi program alapján történik, amely tartalmazza a tantárgyi tematikát és a kötelező tananyagot. 10) Kötelező tárgyat kizárólag tantárgyi ekvivalencia keretében lehet kiváltani. 1

2 11) A hallgató választható tárgyakra is kérheti az ekvivalencia megállapítását, amennyiben a máshol tanult tárgynak van a hallgató tantervében megfeleltethető tárgy. Ilyen esetben az ekvivalencia megállapítása ugyanúgy történik, mint a kötelező tárgyak esetén. 12) Az ekvivalencia keretében befogadott tárgyat a Tanulmányi Osztály azon a tárgynéven, kódon, kreditértékkel és egyéb paraméterekkel rögzít a Neptun-rendszerben (elektronikus leckekönyvben), ahogy az a hallgató mintatantervében szerepel, arra a félévre, amikor a tárgy meg van hirdetve. 13) Választható keret terhére beszámítandó tantárgyak esetében az ekvivalenciát nem kell vizsgálni, ilyen esetben a tantárgy választható tárgy vagy külföldön tanult tárgy néven kerül a Neptun-rendszerbe, azzal a kreditértékkel, amelyet a Kreditátviteli Bizottság - a szak mintatantervében a válaszható tárgyak kreditértékét alapul véve - megállapított. 14) Tantárgy befogadásakor a megszerzett érdemjegyet nem lehet módosítani. Abban az esetben, ha az osztályzat nem a magyar értékelési skála szerint történt (pl. külföldi résztanulmányok), akkor a Kari Kreditátviteli Bizottság az érdemjegyet átszámítja. 15) A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített és elfogadtatott tantárgyak beszámítanak a hallgató ösztöndíjátlagába. 16) Korábbi tanulmányok keretében, szakváltást követően az előző szakon vagy párhuzamos képzésben teljesített és elfogadott tárgyak az ösztöndíjátlagba nem számítanak bele. 2. A kreditátviteli eljárás menete a. tanulmányi megállapodás keretében folytatott, egyetemi szervezésű külföldi részképzésben (vendéghallgatói jogviszony keretében) teljesített tantárgyak elismertetése esetén 1) Kiutazás előtt a hallgató a tanulmányi szerződésen (Learning Agreement) feltünteti azokat a tantárgyakat, amelyeket külföldi részképzése során teljesíteni kíván. 2) A kari nemzetközi koordinátor ellenőrzi, hogy a hallgató a külföldi részképzés szabályainak megfelelő tárgyakat és elegendő kreditet vett-e fel. 3) A kari nemzetközi koordinátor a Learning Agreement-en aláírásával igazolja, ha mindent rendben talált. 4) Kiutazás után az esetleges változásokat a Learning Agreement Changes mellékletében kell rögzíteni és jóváhagyatni. 5) Az összes érintett fél által aláírt Learning Agreement a garancia arra, hogy hazautazás után, a külföldi intézmény által kiállított, a hallgató teljesítményét igazoló dokumentum (Transcript) alapján a Kari Kreditátviteli Bizottság a hallgató tanulmányaiba beszámítja az ott szereplő tárgyakat. 6) Amennyiben a hallgató a külföldi egyetem tárgykínálatából olyan tantárgyat kíván felvenni, amelyet az itthoni mintatantervében szereplő valamely tárgy helyett, ekvivalencia keretében szeretne elfogadtatni, akkor a Learning Agreement-tel együtt le kell adnia egy Előzetes tárgybefogadási kérelmet.a kari 2

3 nemzetközi koordinátornak. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi egyetem honlapjáról letöltött tantárgyi programot (tárgyleírást, tematikát) is. 7) Az előzetes tárgybefogadási kérelmekről a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt a szakok képviselőivel, a tárgyfelelősökkel, illetve a Kari Nemzetközi Bizottság illetékeseivel folytatott egyeztetést követően. 8) A döntésről a hallgató üzenetben értesül. 9) A Learning Agreement egy példánya és az Előzetes tárgybefogadási kérelem a Karon marad. 10) A külföldi felsőoktatási intézmény a hallgató résztanulmányai során nyújtott teljesítményéről tanulmányi átiratot, Transcript-et állít ki, amelyet megküld az Egyetemnek. 11) A Transcript tartalmazza a hallgató nevét, a külföldi intézmény adatait, a felvett tantárgyak megnevezését, kreditértékét és a megszerzett eredményt. 12) Miután hazatért és a Transcript is megérkezett, a hallgató a Kar honlapjáról letöltött kreditátviteli kérelem kitöltésével és az eljárási díj befizetésével kezdeményezheti a kreditátviteli eljárást. A kreditátviteli kérelem leadása nincs határidőhöz kötve, mivel a külföldi felsőoktatási intézmények a Transcript-et különböző időpontokban küldik meg. 13) A kreditátviteli eljárás díjköteles. A kérelem díját a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtételek melléklete tartalmazza. Az összeget a gyűjtőszámlán keresztül lehet befizetni. 14) A kreditátviteli kérelmen fel kell sorolni az akkreditáltatni kívánt tárgyakat. A hallgatónak a kérvényen jelölnie kell ( E és V betű), hogy a tárgyat ekvivalencia keretében vagy választható tárgyként szeretné elfogadtatni. Ekvivalencia tárgy esetén a külföldi tantárgy neve mellé a kérvényen fel kell tüntetni a mintatantervben szereplő, kiváltani kívánt tárgy nevét is. 15) A hallgatónak a Learning Agreementben vállalt valamennyi tárgyát be kell számíttatnia itthoni tanulmányaiba. 16) Amennyiben az ekvivalenciáról a Kari Kreditátviteli Bizottság az Előzetes tárgybefogadási kérelem alapján korábban már döntött, a hallgatónak csupán annyi a teendője, hogy a kreditátviteli kérelmet és a Transcript-et félfogadási időben leadja a Tanulmányi Osztályon. 17) Amennyiben a hallgató előzőleg nem kérte a tantárgyi ekvivalenciát, utólag is dönthet úgy, hogy ekvivalens tárgyként fogadtatja be a külföldön teljesített tárgyat. Ebben az esetben neki magának kell megkeresnie a tantárgy tárgyfelelősét, aki a külföldi tantárgy tematikája alapján dönt arról, hogy elfogadja-e a tárgyat ekvivalensnek. Ha igen, akkor azt a kreditátviteli kérelmen aláírásával jelzi. 18) Amennyiben a tárgyfelelős a tárgyat nem fogadja el ekvivalensként, a Kari Kreditátviteli Bizottság azt választható tárgyként fogadja el. 19) A Kari Kreditátviteli Bizottság a Learning Agreement (ha van, annak Changes melléklete), a beadott kreditátviteli kérelem és a transcript összehasonlítása alapján ellenőrzi, hogy a hallgató teljesítette- a Learning Agreementben vállalt tárgyakat. 20) A kreditátvitelről a Kari Kreditátviteli Bizottság döntést hoz. 3

4 21) A Kreditátviteli Bizottság döntése alapján a tanulmányi előadó rögzíti a kreditátviteli határozat számát, az akkreditáció típusát, az akkreditált tárgyat, az érdemjegyet és a krediteket a Neptun-rendszerben (elektronikus leckekönyvben). 22) Az ekvivalencia tárgyakat a tanulmányi előadó arra a félévre veszi fel, amikor a tantárgy meg van hirdetve. 23) A választható tárgyak külföldön tanult tárgy néven a külföldi részképzés félévére kerülnek beszámításra. 24) A hallgató a kreditátviteli döntésről Neptun-üzenetben értesül. 3. A kreditátviteli eljárás menete egyéni szervezésű külföldi résztanulmányok, belföldi felsőoktatási intézményben létesített vendéghallgatói jogviszony, illetve más felsőoktatási intézményben, karon, szakon folytatott korábbi tanulmányok, vagy párhuzamos képzésben teljesített tárgyak elfogadtatása esetén 1) A kreditátviteli eljárást a hallgató a Kar honlapjáról letöltött kreditátviteli kérelem kitöltésével és az eljárási díj befizetésével kezdeményezheti. 2) A kreditátviteli eljárás díjköteles. A kérelem díját a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtételek melléklete tartalmazza. Az összeget a gyűjtőszámlán keresztül lehet befizetni. 3) A kreditátviteli kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell leadni félfogadási időben. 4) A kreditátviteli kérelem leadási határideje őszi félévben október 1-je., tavaszi félévben március 1-je. 5) Amennyiben az akkreditáltatni kívánt tárgyat a hallgató másik felsőoktatási intézményben teljesítette, a kérelemhez mellékelni kell a befogadtatni kívánt tantárgy teljesítését igazoló dokumentumot (pl. a korábbi tanulmányokat igazoló leckekönyv másolatát). 6) A tantárgy teljesítését igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, a kiállító felsőoktatási intézmény adatait, a teljesített tantárgy nevét, a tantárgy kreditszámát és a tantárgyra kapott érdemjegyet. 7) Amennyiben az akkreditáltatni kívánt tárgyat a hallgató az Egyetem másik karán teljesítette, nem kell Neptunból kinyomtatott indexoldalt vagy kurzusteljesítési lapot mellékelni, mert az adatok a Neptunrendszerben ellenőrizhetők. 8) Ekvivalencia keretében elismertetni kívánt tárgy esetén az ekvivalenciát a tantárgy tárgyfelelős oktatója vagy a tantárgy oktatásáért felelős intézet vezetője jogosult megállapítani. A tárgyfelelős / az intézetvezető a döntést hitelesített tantárgyi program alapján hozza meg, és döntését a kreditátviteli kérelmen aláírásával igazolja. 9) Ha a hallgató alapképzési szakán olyan tárgyat szeretne beszámíttatni, amelyet a Kar valamely más alapszakán már teljesített, a kérelemmel nem kell megkeresni a tárgyfelelőst vagy intézetvezetőt. 4

5 10) A benyújtott kreditátviteli kérelmeket a Kari Kreditátviteli Bizottság elbírálja, és a döntésről határozatot hoz. 11) A Kari Kreditátviteli Bizottság döntése alapján a tanulmányi előadó rögzíti a határozatszámot, az akkreditáció típusát, az akkreditált tárgyat, az érdemjegyet és a krediteket a Neptun-rendszerben (elektronikus leckekönyvben). 12) A hallgató a döntésről Neptun-üzenetben értesül. II. KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS 4. A kreditelismerési eljárás 1) Kreditelismerési eljárásnak nevezzük azt az eljárást, amely során a Kar valamely mesterszakjára jelentkező felvételiző felsőfokú tanulmányának szakja nem szerepel az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3) OM rendelet adott mesterszakra vonatkozó leírásában a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok között. 2) Kreditelismerési kérelmet kell benyújtania annak a jelentkezőnek, aki felsőfokú tanulmányait olyan szakon végezte (végzi), amely nem szerepel az általa megjelölt mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok között. 3) Nem kell kreditelismerési kérelmet benyújtani annak a felvételizőnek, aki felsőfokú tanulmányait olyan szakon végezte (vagy végzi), amely az adott mesterszak képzési és kimeneti követelményében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe. 5. A kreditelismerési eljárás menete 1) A kreditelismerési eljárást a Kar mesterszakjaira jelentkező felvételiző a Kar honlapján közzétett kreditelismerési kérelem kitöltésével kezdeményezheti. 2) A kreditelismerési eljárás díjköteles, a díj összegét a Kar a honlapján feltüteti. A díjat a Dékáni Hivatal által kiadott csekken lehet befizetni. 3) Az adott évre vonatkozó felvételi eljárás során a díjat csak egyszer kell befizetni a jelentkezőnek, függetlenül attól, hogy a Karon belül hány mesterszakra jelentkezik. 4) Amennyiben a jelentkező az adott évi felvételi eljárásban nem nyer felvételt, a következő évben a kreditelismerési eljárást meg kell ismételni. 5) A kreditelismerési kérelmet postai úton kell megküldeni a Dékáni Hivatal címére. 6) A kreditelismerési kérelemhez csatolni kell a korábbi tanulmányokat igazoló dokumentum (leckekönyv, oklevélmelléklet) másolatát. A másolatokat nem kell hitelesíttetni. 5

6 7) A Kari Kreditátviteli Bizottság a beérkezett kreditelismerési kérelmeket két ütemben, január végén és május végén bírálja el. 8) A Kari Kreditátviteli Bizottság megvizsgálja, hogy az a szak, amelyen a jelentkező felsőfokú tanulmányait végezte (végzi), elfogadható-e az adott mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben a mesterképzésbe történő belépéshez, illetve megállapítja, hány kredit ismerhető el a felvétel feltételeként előírt ismeretekből. 9) A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben a mesterszakra történő felvétel feltételeként különböző kreditérték szerepelhet, attól függően, hogy a jelentkező valamely, meghatározott kreditérték teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakról, vagy más, az összes többi Bolognaés nem Bologna-rendszerű, azaz régi típusú főiskolai és egyetemi (1993. LXXX. törvény szerinti) szakról jön. 10) A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben meg van határozva az a kreditszám, amely a mesterszakra történő felvételhez szükséges, illetve az a kreditmennyiség, amellyel az előírt ismeretkörökből a hallgatónak minimálisan rendelkeznie kell. (Például: a mesterszakra történő felvételhez szükséges kredit 60, amelyből a hallgatónak legalább 30 kredittel rendelkeznie kell). 11) A Kari Kreditátviteli Bizottság döntését határozatba kell foglalni. 12) Amennyiben a jelentkező a Kar több mesterszakára is jelentkezett, akkor mesterszakonként külön határozatot kell hozni. 13) A Kar a határozatot postai úton küldi meg a jelentkező címére, az elbírálás időpontjától függően február, illetve június elején. 14) A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok esetén a határozatnak tartalmaznia kell a mesterszakon elismert kreditszámot. 15) A határozatban közölni kell, hogy az elismert kreditszám és a felvételhez szükséges kreditszám közti különbséget sikeres felvételi esetén a jelentkezőnek mely tantárgyak teljesítésével kell pótolnia (tantárgykód, név, kreditérték, meghirdetés féléve). 16) A hallgatónak az előírt tárgyakat a mesterképzéssel párhuzamosan, kritérium tárgyként, vizsgakurzus formájában, a felvételtől számított két féléven belül teljesítenie kell. 17) Az így előírt tárgyakat a jelentkezőnek a mesterszakos oklevél megszerzéséhez szükséges 120 krediten (tanár-közgazdász tanár szak esetén az adott modulban az oklevél megszerzéséhez előírt kreditmennyiségen) felül kell teljesítenie. 18) Az így előírt, kritériumként teljesített tárgyak az ösztöndíjátlagba nem számítanak be. 19) A mesterképzés végén a kredittúllépési díj számítása során a kritérium tárgyak kreditjeit figyelmen kívül kell hagyni. 6

7 III. KARI KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG 6.. A Kari Kreditátviteli Bizottság 1) A Kar a kreditátviteli és kreditelismerési eljárások lebonyolítására Kari Kreditátviteli Bizottságot (továbbiakban KKB) működtet. 2) A Kari Kreditátviteli Bizottság saját ügyrendje szerint működik, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. 7. Záró rendelkezések 1) Jelen Szabályzat a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével készült. 2) Jelen Szabályzatot a Társadalomtudományi Kar kari Tanácsa november i ülésén hagyta jóvá. Budapest, június 25. Dr. Zsinka László mb. dékán 7

Budapest 2012. 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu

Budapest 2012. 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu A külföldön szerzett oklevelek továbbtanulási célú elismeréséről, honosításáról, valamint a résztanulmányokhoz kapcsolódó kreditátvitelről és kreditelismerésről szóló szabályzat Budapest 2012. PREAMBULUM

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA Elfogadva: 2015. július 28., hatályba lép: 2015. július 30-án ERASMUS + HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁS 1. A szabályzat hatálya 1.1 Jelen szabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-27. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. november 10. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. március

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. március SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. március N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Gödöllő, 2009. június 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 1. függelék 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2012 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Megjegyzés: Ha a hallgatóra nézve az előző tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése kedvezőbb, akkor azt kell irányadónak tekinteni!

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 2. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2012/2013-as tanévtől (a Szervezeti és működési szabályzat 3/B. számú melléklete) Elfogadva: 2012. október 16.,

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) 2007

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) 2007 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) 2007 Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben