A Pörbölyi Általános Iskola kiegészítései a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Helyi Tantervéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pörbölyi Általános Iskola kiegészítései a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Helyi Tantervéhez"

Átírás

1 A Pörbölyi Általános Iskola kiegészítései a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Helyi Tantervéhez Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai a Pörbölyi Általános Iskolában Óraterv (A Pörbölyi Általános Iskolában 1-4 évfolyamon folyik, kettes összevonásban az oktatás. Ezért az óraterv eltér a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola óraterveitıl) 1-4. évfolyam óraterve 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Tantárgy Közvetle n Önálló Éves óraszám Közvetlen Önálló Éves óraszám Közvetle n Önálló Éves óraszám Közvetle n Önálló Éves óraszám Kötelezı tanítási órák Magyar nyelv és irodalom Matematika Informatika Környezetismeret Ének-zene , Rajz Technika és életvitel Testnevelés Német nemzetiségi nyelv Kötelezı tanítási órák összesen Nem kötelezı (választható) tantárgy Német nemzetiségi nyelv Magyar nyelv és irodalom Összes óraszám Egyéni fejlesztésre Felzárkóztatás tehetséggondozás

2 A dılt betővel szedett tantárgyak ( ének-zene, rajz, technika és életvitel, testnevelés)oktatása közös közvetlen formában történik. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhetı órák számát az évfolyamon a német nemzetiségi nyelvoktatásra, valamint az 1-2. osztály magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámának kiegészítésére használtuk fel. Az iskola helyi tantervében a kötelezı tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az óraterv vonatkozhat 1-2., és 3-4. vagy 1-3. és 2-4. osztály összevonására, mely nagymértékben függhet a beiratkozó tanulók létszámától, összetételétıl. A közvetlen és önálló órák aránya függ a tanulólétszámtól, a tanulócsoportok összetételétıl, valamint a fenntartóval történı egyeztetéstıl. Az egyéni fejlesztésre fordított órák száma minden tanévben a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság által kiadott szakértıi véleményektıl, a tanulók számától és a fejlesztés tartalmától függ. 2

3 Új oktatásszervezési eljárások bevezetésének rendje Márton napi témahét Egészség témahét Légy a környezet ıre! Három hetet meghaladó projekt 1-2. osztály Minden tanévben a november 11- Minden tanév április hónapjában ét megelızı héten 3-4. osztály Minden tanév április-május hónapjában Az új tanulásszervezési eljárások bevezetésének, éves alkalmazásának eljárásrendjét a megnevezett témákban a Pedagógiai Program függeléke tartalmazza. - Márton napi témahét eljárásrendje - Egészség témahét eljárásrendje - Három hetet meghaladó projekt: Légy a környezet ıre! eljárásrendje - Az új tanulásszervezési eljárások költségeket igénylı programjainak anyagi fedezetét pályázatokkal kívánjuk biztosítani. A programok esetleges költségeit a szülıi szervezettel egyeztetjük, illetve egyéb költségkímélı módon valósítjuk meg. Az új oktatásszervezési eljárások szerepe az iskolai ban, a számonkérésben, szóbeli és írásbeli rendje, követelményei, formái, súlya A két témahét és a három hetet meghaladó környezetvédelmi projekt bevezetésének legfıbb célja a szemléletváltás. Tanulóinkban szeretnénk elültetni a hagyományok, az egészség és a környezet védelmének, tiszteletét, óvásának értékét. Ezek megvalósulását leginkább a tanórán kívüli tevékenységekben látjuk. Tanulóinkat olyan eszközökkel, és személyes példamutatással kívánjuk ösztönözni, melyek természetes módon befolyásolják ıket az elérni kívánt magatartás irányába. Nem célunk a tantárgyakban megjelenı negatív érdemjegyek használata a kívánt magatartásforma eléréséhez. Sokkal inkább a pozitív megerısítés és olyan motiváló lehetıségek felkínálása, melyek a helyes, elérni kívánt szemléletmódhoz szükségesek. Mindezekért a témahétben, projektben való részvétel értékelése nem a tananyagtartalmakban, hanem a magatartás, szorgalom érdemjegyekben jelenik meg. A tanulók a témahét és a projekt ideje alatt megszerzett tudásukról szüleiknek és tanítóiknak a témahét, valamint a projekt zárón, szóban, illetve a kiállított produktumokkal adnak számot. Moduláris oktatás A moduláris oktatást a német nemzetiségi nyelv tantárgyon belül vezetjük be, a tanítási órák 30 %-ában, a mindenkori 1-2. évfolyamon 3

4 Jó gyakorlat átvétele, tanulói laptop program A laptop programmal kapcsolatos jó gyakorlatot vettünk át a budapesti Deák-Diák Általános Iskolától, melyet a környezetismeret tantárgyban alkalmazunk a 3-4. évfolyamon. Wágner Éva által kidolgozott jó gyakorlat részletes adaptációját a pedagógiai program függeléke tartalmazza. Az új oktatásszervezési eljárások szerepe az írásbeli iskolai ban, a számonkérésben, annak rendje, követelményei, formái, súlya Az iskolai írásbeli ok formái Projektoktatás Moduláris oktatás Nemzetiségi német nyelv Témahét Tanulói laptop program környezetismeret A tanulói laptop az ismeretszerzés, valamint a diagnosztizáló felmérések, alkalmával, tesztek írásának eszköze. Az iskolai írásbeli ok rendje A tanulói laptop eszköz jellegő használata a környezetismeret tantárgyban. Az iskolai írásbeli ok korlátai Olyan minimális informatikai ismeretekre épülı tudásszint mérések, melyekkel egy 4. osztályos tanuló rendelkezhet. Az iskolai írásbeli ok a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe A tanulói laptop eszköz jellegő használata a környezetismeret tantárgyban, nem befolyásolhatja a tanuló tantárgyi érdemjegyét. Az iskolai írásbeli ok súlya A tanulói laptop eszköz jellegő használata a környezetismeret tantárgyban, nem befolyásolhatja a tanuló tantárgyi érdemjegyét. 4

5 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli feladatok elvei Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli feladatok korlátai Környezetbarát viselkedéssel kapcsolatos győjtımunka A kreatív alkotó és győjtımunka, esetenként kiválthatja a tantárgyak írásbeli feladatait a projekt ideje alatt A témakörhöz tartozó szóanyag és ahhoz kapcsolódó gyakorló feladatok A modulhoz kapcsolódó maximum napi egy írásbeli feladat Márton naphoz köthetı népszokások, mondókák, dalok, népi rigmusok ismerete Egészséges ételek és a táplálkozásban betöltött helyes arányuk ismerete, az egészség védelme és a mozgás egészségben betöltött szerepének ismerete A kreatív alkotó és győjtımunka, esetenként kiválthatja a tantárgyak írásbeli feladatait a témahét ideje alatt A tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill. a korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez főzıdı ismétlı feladatok. A feladatok a tanulók teljesítményétıl és képességeiktıl függıen differenciálhatóak is. Az iskola könyvtárának számítógépei mindenkor a tanulók rendelkezésére állnak. Legfeljebb heti egy alkalommal kaphatnak számítógép, internet használatát igénylı feladatokat Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt szóbeli feladatok elvei Felelısségtudat, önálló munkavégzı képesség, kommunikációs képesség fejlesztése Játékok, dalok, szóanyag tanulása, gyakorlása Dalok, versek, mondókák, népi rigmusok gyakorlása, tanulása A tanulást, megértést elısegítı kutatómunka alkalmazása. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt szóbeli feladatok korlátai Az otthoni feladatok elvégzése ne haladja meg a bevont tantárgyak tanulására szánt átlagos idıt Az otthoni feladatok elvégzése ne haladja meg a bevont tantárgyak tanulására szánt átlagos idıt Az otthoni feladatok elvégzése ne haladja meg a bevont tantárgyak tanulására szánt átlagos idıt Legfeljebb heti egy alkalommal kaphatnak számítógép, internet használatát igénylı feladatokat 5

6 Az otthoni, napközis felkészülést szolgáló, elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történı felkészülés az önálló munkavégzés erısítését, a gyakorlást, a tananyag megerısítését szolgálja. A tanulók péntekenként nem kaphatnak a következı hét elsı tanítási napjára írásbeli házi feladatot. A szóbeli és írásbeli házi feladatok, győjtımunkák mennyiségénél és minıségénél figyelembe kell venni a következıket: a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet, vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot, a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, kerüljük a nagy mennyiségő, mechanikus munkavégzést igénylı házi feladatokat. Az írásbeli házi feladatokat a következı órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenırizzük, a hibákat javíttatjuk. Differenciált formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk. Az ıszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az idıszakra csak szorgalmi feladat adható. 6

7 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben elıírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az elsı évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A tanuló részére engedélyezhetı az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsıbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetén a szülı kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülı kérésére az elsı-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 1.osztályban és a 2. osztály elsı félévében szöveges értékelést kapnak a tanulók, melyben megjelöljük a fejlesztendı területeket. A 2-4. évfolyamokon is bukásmentességre törekszünk. A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelı személyre szabott segítségadással a legtöbb esetben elkerülhetı. A magasabb évfolyamra lépésrıl a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. Az iskolai az ismeretek számonkérésének követelményei, és formái, továbbá a tanuló teljesítményének értékelésének és minısítésének formái A tanulók folyamatos a, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése biztosítja a pedagógus, a diák és a szülık számára azt, hogy figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni elırehaladását, a felmerülı problémákat idıben észrevegyék, a jól teljesítık megerısítést nyerjenek, a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. Nem tanórai tananyag átadási formák Az új tanulásszervezési eljárások, bevezetése, alkalmazása során a tananyag nem csupán a hagyományos iskolai keretek között kerül átadásra. Alkalmazzuk a projekt módszert a témahetet, és az erdei iskolát színház és múzeum látogatást is. Ezek az eljárások költségesek, ezért a továbbiakban az eljárásokon belül azokat a programokat, melyek anyagi vonzatúak, csak abban az esetben valósítjuk meg, ha pályázat útján biztosított a fedezet, illetve a szülıi közösség erre külön felhatalmazást ad. 7

8 A tanuló szorgalmának értékelési szempontjai az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam elsı félévében: Felkészülése az órákra Az új tanulásszervezési eljárásokban való részvétele ( projekt, témahét moduláris oktatás, laptop program, kooperatív technikák) Aktivitása az órán (figyelme, kitartása) Munkafegyelme, kötelességtudata Felszerelése Önként vállat feladatok Felelısi munkája A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formái a 2.évfolyam 2.félévétıl : Magatartás: Példás magatartású: Az a tanuló, aki az iskolában és az iskolán kívül a megfogalmazott alapértékeket az életkorának megfelelı szinten elsajátította, és az ehhez rendelt neveltségi követelményeknek megfelelıen él. Betartja a Házirend követelményeit. Nincs igazolatlan mulasztása és fegyelmi büntetése. Aktív segítséget nyújt társainak és nevelıinek az iskolai élet minden területén. Aktívan bekapcsolódik a témahét, a projekt munkájába, környezetvédı magatartásával, segítıkész együttmőködésével példát mutat társainak. Jó magatartású: Az a tanuló, aki nagyrészt megfelel a példás magatartás kritériumainak, azonban vannak esetek, amikor apróbb dolgokban, nem szándékosan vét a Házirend ellen, segítségnyújtása az iskolai élet nem minden területére terjed ki. Igazolatlan hiányzása nincs. A fegyelmi intézkedések közül legfeljebb szóbeli figyelmeztetése van. Többnyire aktívan bekapcsolódik a témahét, a projekt munkájába, környezetvédı magatartásával példát próbál mutatni társainak, többnyire együttmőködik társaival. Változó magatartású: Az a tanuló, aki noha érti és elsajátította a megfogalmazott értékeket, de gyakran megszegi azokat, nem aszerint él. Többször összeütközésbe kerül a Házirend követelményeivel (pl. viselkedésével zavarja az iskolai tevékenységet). Rendbontásában ismétlıdés és szándékosság tapasztalható. Igazolatlan hiányzása legfeljebb egy alkalommal volt. Legnagyobb fegyelmi büntetése az osztályfınöki intés. Csak külön kérésre kapcsolódik be a témahét, a projekt munkájába, ritkán mutat példát környezetvédı magatartásával, konfliktusokkal mőködik együtt társaival. Rossz magatartású: Az a tanuló, az elızıekben említett értékeket, a Házirend követelményeit gyakran és szándékosan megszegi. Több alkalommal igazolatlanul hiányzott a tanórákról. Fegyelmi eljárást követı fegyelmi büntetése van (pl. igazgatói intés, megrovás). Minden rendırségi eljárást követıen, ha a szabálysértést bizonyítják. (Függetlenül attól, hogy kiskorúsága miatt a törvények szerint nem büntethetı.) Nem kapcsolódik be a témahét, a projekt munkájába, nem mutat példát környezetvédı magatartásával, konfliktusok kísérik munkáját, melyre egyáltalán nem jellemzı a segítıkészség. 8

9 Szorgalom: A szorgalom értékelése mindig a tanuló képességeinek figyelembevételével történik. Példás szorgalmú: Az a tanuló, akinek munkavégzése pontos, megbízható minden tantárgyban. Tanári irányítással többletfeladatot is vállal. Munkavégzése mindig a képességeinek megfelelı. Gyakran tanulmányi vagy sportversenyek résztvevıje. A megfogalmazott kultúrával kapcsolatos értékeket elsajátította, iskolai munkáját ezek az értékek jellemzik. Rendszeresen készül, érdeklıdése, figyelme tartós. Felszerelése, munkaeszközei a tanórákon hiánytalanul és kifogástalanul ott vannak. Aktívan bekapcsolódik a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, valamint önként szerepet vállal a témahét- vagy projektzárón. Jó szorgalmú: Az a tanuló, aki az órákra lelkiismeretesen készül, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, de nem mindig a képességeinek megfelelı szinten, hanem az alatt. Az említett értékeket elsajátította, de többletmunkát vagy versenyfeladatokat nem vállal. Többnyire bekapcsolódik a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, valamint kérésre szerepet vállal a témahét- vagy projektzárón. Változó szorgalmú: Az a tanuló, aki nem megbízható rendszerességgel készül fel a tanórákra. Rendszeresen a képességei alatti szinten teljesít, többször figyelmetlen, szétszórt. Iskolai felszerelései gyakran hiányoznak, nem megfelelıen tartja rendben ıket. Néha kapcsolódik be a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, és nem szívesen vállal szerepet a témahét- és projektzárón. Hanyag szorgalmú: Az a tanuló, akinek a tanulmányi munkáját a megbízhatatlanság, az érdektelenség, a közöny jellemzi. Feladatait sokszor nem végzi el, munkaeszközei hiányosak, rendetlenek. Az alapvetı munkafegyelem, kötelességtudat hiányzik belıle. Állandóan a képességei alatt teljesít. Nem kapcsolódik be a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, és nem vállal szerepet a témahét- és projektzárón Elıírt tananyag és követelmény Kompetencia alapú programcsomagokat vezetünk be teljes tanórai lefedettséggel az 1-2., 3-4. osztályban, matematika tantárgyban, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül felmenı rendszerben az 1-2. osztálytól kezdve. A részletes tananyagot és tantárgyi követelményeket a tantárgyi tantervcsomagok tartalmazzák tantárgyanként és évfolyamonként, melyet a pedagógiai program függelékében helyeztünk el. 9

10 Német nemzetiségi hagyományápolás Iskolánk minden tanulója német nemzetiségi nyelvet tanul, ezért különösen fontos számunkra a nemzetiségi hagyományápolás. A tanévnyitó ünnepségen minden elsıs kap egy nagy "Zuckertüte"-t a német szokásoknak megfelelıen. (Ez egy nagy díszes papírtölcsér, mely régen édességgel volt tele, már inkább jelképes és a tanulást motiváló érdekes tanszereket tartalmaz) Új tanulásszervezési eljárások keretében kidolgoztuk Márton témaheti programunkat, mely a magyar és német nemzetiségi hagyományaink ápolását szolgálja. A program az eltérı kultúrák és hagyományok megismertetésével toleranciára és az egymás mellett élı népek hagyományainak szokásainak tiszteletére nevel. A Márton témahét eljárásrendjét a pedagógiai program függeléke tartalmazza. E program keretében november 11-én Márton napján vidám lampionos felvonulással körbesétáljuk Pörböly utcáit az összes tanulónkkal és a szülıkkel együtt. Közben német dalokat éneklünk és magyar népi rigmusokat is skandálunk. Ezt követıen a Faluházban a témahét zárójára színes mősorral várjuk vendégeinket. Természetesen elmaradhatatlan ilyenkor a forró tea és a mézeskalács liba. Kapcsolattartás nemzetiségi hagyományokat ápoló közösségekkel Minden ısszel kirándulásokat szervezünk német nemzetiségek lakta falvakba. Célunk, hogy a gyerekekhez közel hozzuk a magyarországi német kultúrát és hagyományokat. Ezt az évente ısszel megszervezett kirándulásokon biztosítjuk tanulóink számára Két Tolna megyei sváb, illetve részben sváb településre, Mórágyra, illetve Bátaszékre látogatunk el. Mórágyon megtekintjük a Mórágyi Helytörténeti Győjteményt,mely az "Elsı Mórágyi Hengermalom" épületében található, ahol három szinten összegzik Mórágy múltját a "tőzkıdombi" csiszolt kıkori embertıl a helyi sváb viseletig. Bátaszéken az anyagi jólétet sugalló, rangos német parasztházban teremtettek tájházat, mely több nemzetiség kultúrájának ad otthont, a népek békés egymás mellett élését szimbolizálva. Bátaszék lakossága zömében a XVIII. században ide telepített németekbıl, a II. Világháború után áttelepített felvidéki és Bukovinából elmenekült székely magyarokból tevıdik össze. Az ı bútoraikat, használati tárgyaikat, ruháikat, kézimunkáikat ırzi és mutatja be ez a győjtemény a sváb házban. Maga az épület jól tükrözi a tanulók számára is az egykor benne lakók életmódját: a lakóhelységek után található a présház és az egész épület alatti pince a szılıtermesztésre, bortermelésre utal. A lakóépület végében kap helyet az intenzív állattartás elengedhetetlen feltételéül szolgáló istálló és fészer. A hátsó udvarban eredeti, a kukorica tárolására szolgáló górét láthatnak tanulóink. Itt nem csupán a sváb ember jellegzetes használati eszközeit ismertethetjük meg, de elképzelhetjük mindennapi életüket és bepillanthatunk az általuk terjesztett mezıgazdasági kultúrába is.az utcai szobában a svábok"tiszta szobájában : az egykori ünnepi ruházatot a régi bútorokkal berendezett szobában a gyönyörő viseletekbe öltöztetett bábukat csodálhatják meg a tanulók. Korabeli fotók, könyvek tanúskodnak a múlt eseményeirıl. E helyiséget a szintén helyi német hagyomány szerint berendezett konyha követi, ahol a csodálatos kézimunkákkal, kézzel hímzett függönyökkel, eredeti konyhai bútorokkal, eszközökkel berendezett helység a gyerekeket a múltba engedi bepillantani. 10

11 Régi mesteremberek mőhelyei tanúskodnak a sváb emberek szorgalmáról. A kékfestı, cukrász, és fényképész mőhelyek speciális eszközei bepillantást adnak tanulóinknak a sváb mesteremberek mindennapi életébe, magas szaktudásába. Olyan eszközöket tudunk itt megmutatni, megnevezni, melyek már a mindennapi életben kihalóban vannak. Jó kapcsolatot ápolunk a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskolával, valamint a bajai Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központjának Általános Iskolájával, ahol szívesen folytatják diákjaink nemzetiségi tanulmányaikat. 11

12 A német nemzetiségi nyelv hon és népismeret tananyaga Örtlicher Inhalt des deutschen nationalitäten, geschichtlichen, geographischen, kulturellen und volkskundlichen Lehrstoffes Geschichtliche und geographische Bezüge Das Dorf als Lebensraum Lebensart, und Berufe der im dorf lebenden Nationalitäten (die Ausnutzung der örtlichen, geographischen Gelegenheiten) Bräuche, Traditionen Weihnachten Ostern Bräuche und Traditionen der Feiertage, Namenstage, Geburtstage Volkstracht Volkskunst Alltagskultur Kindervolkstracht Mädchen, Jungen Volkstanzmotive, Volksreime, Kinderlieder, Volkslieder, Zungenbrecher, Sprichwörter, Rätsel Gegenstände, Werkzeuge in der Wohnung, im Hof alte Kinderspiele 12

13 Az infokommunikációs technikák alkalmazása Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása: lehetıvé teszi, hogy a diákok saját tempójukban önállóan dolgozhassanak, csökkenti a tantárgyak közötti éles határokat, növeli a kreativitást. A digitális kompetencia a kulcskompetenciák egyike. Ma már nélkülözhetetlen, hogy gyermekeink az ismereteket a nekik legmegfelelıbb módon szerezhessék meg, ehhez felhasználva az olvasását, a média nyújtotta lehetıségeket, a digitális információhordozókat, az interneten elérhetı tudásbázisokat. Az iskola abban segíthet, hogy megfelelı számítógépes felhasználó ismeretekkel vértezi fel tanítványait. (önmővelés igénye, felkészülés az egész életen át tartó tanulásra) Ehhez: Elindítjuk a laptop programunkat Folyamatosan fejlesztjük számítógép parkunkat A könyvtárban a gyerekek és pedagógusok számára internetes hozzáférést biztosítunk Pedagógusaink képzésében elıtérbe helyezzük az informatikai képzést Egyéni foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások lehetıségei Egyéni fejlesztı foglalkozások (fejlesztı pedagógusok) Elızı év tanulmányi eredményeit figyelembe véve, vagy tanulási, beilleszkedési gondok esetén az osztályfınökkel és a szülıvel egyeztetve a rászoruló gyermekek fejlesztı foglalkozásokon vehetnek részt. Logopédiai foglalkozások (logopédus) Korrepetálások (tanítók szükség szerint) 13

14 Versenyekre való felkészítések (tanítók a versenyekhez igazodva) Tanórán kívüli foglalkozások: Napközis foglalkozások Érdeklıdés szerint szakköröket indítunk, amennyiben fenntartónktól erre engedélyt kapunk. 14

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai (kivonat az iskola SZMSZ-ből) A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A pedagógus szerepe

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a nevelıtestület 2008. október 16-án TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı 1 Vasvári Pál Gimnázium Alapító okirata 3 A Nevelési program 6 Alapelvek, értékek, célok

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL a 2008/2009-es tanévben Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás, mérés-értékelés munkaközösség

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010.

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÖRÖKSZENTMIKLÓS 035900 HELYI TANTERV 2010. BENYÚJTOTTA: SZÉCSI PÁL IGAZGATÓ NEVELŐTESTÜLET ELFOGADTA:

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben