A Pörbölyi Általános Iskola kiegészítései a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Helyi Tantervéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pörbölyi Általános Iskola kiegészítései a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Helyi Tantervéhez"

Átírás

1 A Pörbölyi Általános Iskola kiegészítései a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Helyi Tantervéhez Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai a Pörbölyi Általános Iskolában Óraterv (A Pörbölyi Általános Iskolában 1-4 évfolyamon folyik, kettes összevonásban az oktatás. Ezért az óraterv eltér a bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola óraterveitıl) 1-4. évfolyam óraterve 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Tantárgy Közvetle n Önálló Éves óraszám Közvetlen Önálló Éves óraszám Közvetle n Önálló Éves óraszám Közvetle n Önálló Éves óraszám Kötelezı tanítási órák Magyar nyelv és irodalom Matematika Informatika Környezetismeret Ének-zene , Rajz Technika és életvitel Testnevelés Német nemzetiségi nyelv Kötelezı tanítási órák összesen Nem kötelezı (választható) tantárgy Német nemzetiségi nyelv Magyar nyelv és irodalom Összes óraszám Egyéni fejlesztésre Felzárkóztatás tehetséggondozás

2 A dılt betővel szedett tantárgyak ( ének-zene, rajz, technika és életvitel, testnevelés)oktatása közös közvetlen formában történik. Az oktatási miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhetı órák számát az évfolyamon a német nemzetiségi nyelvoktatásra, valamint az 1-2. osztály magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámának kiegészítésére használtuk fel. Az iskola helyi tantervében a kötelezı tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az óraterv vonatkozhat 1-2., és 3-4. vagy 1-3. és 2-4. osztály összevonására, mely nagymértékben függhet a beiratkozó tanulók létszámától, összetételétıl. A közvetlen és önálló órák aránya függ a tanulólétszámtól, a tanulócsoportok összetételétıl, valamint a fenntartóval történı egyeztetéstıl. Az egyéni fejlesztésre fordított órák száma minden tanévben a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság által kiadott szakértıi véleményektıl, a tanulók számától és a fejlesztés tartalmától függ. 2

3 Új oktatásszervezési eljárások bevezetésének rendje Márton napi témahét Egészség témahét Légy a környezet ıre! Három hetet meghaladó projekt 1-2. osztály Minden tanévben a november 11- Minden tanév április hónapjában ét megelızı héten 3-4. osztály Minden tanév április-május hónapjában Az új tanulásszervezési eljárások bevezetésének, éves alkalmazásának eljárásrendjét a megnevezett témákban a Pedagógiai Program függeléke tartalmazza. - Márton napi témahét eljárásrendje - Egészség témahét eljárásrendje - Három hetet meghaladó projekt: Légy a környezet ıre! eljárásrendje - Az új tanulásszervezési eljárások költségeket igénylı programjainak anyagi fedezetét pályázatokkal kívánjuk biztosítani. A programok esetleges költségeit a szülıi szervezettel egyeztetjük, illetve egyéb költségkímélı módon valósítjuk meg. Az új oktatásszervezési eljárások szerepe az iskolai ban, a számonkérésben, szóbeli és írásbeli rendje, követelményei, formái, súlya A két témahét és a három hetet meghaladó környezetvédelmi projekt bevezetésének legfıbb célja a szemléletváltás. Tanulóinkban szeretnénk elültetni a hagyományok, az egészség és a környezet védelmének, tiszteletét, óvásának értékét. Ezek megvalósulását leginkább a tanórán kívüli tevékenységekben látjuk. Tanulóinkat olyan eszközökkel, és személyes példamutatással kívánjuk ösztönözni, melyek természetes módon befolyásolják ıket az elérni kívánt magatartás irányába. Nem célunk a tantárgyakban megjelenı negatív érdemjegyek használata a kívánt magatartásforma eléréséhez. Sokkal inkább a pozitív megerısítés és olyan motiváló lehetıségek felkínálása, melyek a helyes, elérni kívánt szemléletmódhoz szükségesek. Mindezekért a témahétben, projektben való részvétel értékelése nem a tananyagtartalmakban, hanem a magatartás, szorgalom érdemjegyekben jelenik meg. A tanulók a témahét és a projekt ideje alatt megszerzett tudásukról szüleiknek és tanítóiknak a témahét, valamint a projekt zárón, szóban, illetve a kiállított produktumokkal adnak számot. Moduláris oktatás A moduláris oktatást a német nemzetiségi nyelv tantárgyon belül vezetjük be, a tanítási órák 30 %-ában, a mindenkori 1-2. évfolyamon 3

4 Jó gyakorlat átvétele, tanulói laptop program A laptop programmal kapcsolatos jó gyakorlatot vettünk át a budapesti Deák-Diák Általános Iskolától, melyet a környezetismeret tantárgyban alkalmazunk a 3-4. évfolyamon. Wágner Éva által kidolgozott jó gyakorlat részletes adaptációját a pedagógiai program függeléke tartalmazza. Az új oktatásszervezési eljárások szerepe az írásbeli iskolai ban, a számonkérésben, annak rendje, követelményei, formái, súlya Az iskolai írásbeli ok formái Projektoktatás Moduláris oktatás Nemzetiségi német nyelv Témahét Tanulói laptop program környezetismeret A tanulói laptop az ismeretszerzés, valamint a diagnosztizáló felmérések, alkalmával, tesztek írásának eszköze. Az iskolai írásbeli ok rendje A tanulói laptop eszköz jellegő használata a környezetismeret tantárgyban. Az iskolai írásbeli ok korlátai Olyan minimális informatikai ismeretekre épülı tudásszint mérések, melyekkel egy 4. osztályos tanuló rendelkezhet. Az iskolai írásbeli ok a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe A tanulói laptop eszköz jellegő használata a környezetismeret tantárgyban, nem befolyásolhatja a tanuló tantárgyi érdemjegyét. Az iskolai írásbeli ok súlya A tanulói laptop eszköz jellegő használata a környezetismeret tantárgyban, nem befolyásolhatja a tanuló tantárgyi érdemjegyét. 4

5 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli feladatok elvei Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli feladatok korlátai Környezetbarát viselkedéssel kapcsolatos győjtımunka A kreatív alkotó és győjtımunka, esetenként kiválthatja a tantárgyak írásbeli feladatait a projekt ideje alatt A témakörhöz tartozó szóanyag és ahhoz kapcsolódó gyakorló feladatok A modulhoz kapcsolódó maximum napi egy írásbeli feladat Márton naphoz köthetı népszokások, mondókák, dalok, népi rigmusok ismerete Egészséges ételek és a táplálkozásban betöltött helyes arányuk ismerete, az egészség védelme és a mozgás egészségben betöltött szerepének ismerete A kreatív alkotó és győjtımunka, esetenként kiválthatja a tantárgyak írásbeli feladatait a témahét ideje alatt A tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill. a korábbi évfolyamokon tanult ismeretekhez főzıdı ismétlı feladatok. A feladatok a tanulók teljesítményétıl és képességeiktıl függıen differenciálhatóak is. Az iskola könyvtárának számítógépei mindenkor a tanulók rendelkezésére állnak. Legfeljebb heti egy alkalommal kaphatnak számítógép, internet használatát igénylı feladatokat Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt szóbeli feladatok elvei Felelısségtudat, önálló munkavégzı képesség, kommunikációs képesség fejlesztése Játékok, dalok, szóanyag tanulása, gyakorlása Dalok, versek, mondókák, népi rigmusok gyakorlása, tanulása A tanulást, megértést elısegítı kutatómunka alkalmazása. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt szóbeli feladatok korlátai Az otthoni feladatok elvégzése ne haladja meg a bevont tantárgyak tanulására szánt átlagos idıt Az otthoni feladatok elvégzése ne haladja meg a bevont tantárgyak tanulására szánt átlagos idıt Az otthoni feladatok elvégzése ne haladja meg a bevont tantárgyak tanulására szánt átlagos idıt Legfeljebb heti egy alkalommal kaphatnak számítógép, internet használatát igénylı feladatokat 5

6 Az otthoni, napközis felkészülést szolgáló, elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történı felkészülés az önálló munkavégzés erısítését, a gyakorlást, a tananyag megerısítését szolgálja. A tanulók péntekenként nem kaphatnak a következı hét elsı tanítási napjára írásbeli házi feladatot. A szóbeli és írásbeli házi feladatok, győjtımunkák mennyiségénél és minıségénél figyelembe kell venni a következıket: a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet, vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot, a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, kerüljük a nagy mennyiségő, mechanikus munkavégzést igénylı házi feladatokat. Az írásbeli házi feladatokat a következı órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenırizzük, a hibákat javíttatjuk. Differenciált formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk. Az ıszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az idıszakra csak szorgalmi feladat adható. 6

7 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben elıírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az elsı évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A tanuló részére engedélyezhetı az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsıbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetén a szülı kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülı kérésére az elsı-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 1.osztályban és a 2. osztály elsı félévében szöveges értékelést kapnak a tanulók, melyben megjelöljük a fejlesztendı területeket. A 2-4. évfolyamokon is bukásmentességre törekszünk. A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelı személyre szabott segítségadással a legtöbb esetben elkerülhetı. A magasabb évfolyamra lépésrıl a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. Az iskolai az ismeretek számonkérésének követelményei, és formái, továbbá a tanuló teljesítményének értékelésének és minısítésének formái A tanulók folyamatos a, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése biztosítja a pedagógus, a diák és a szülık számára azt, hogy figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni elırehaladását, a felmerülı problémákat idıben észrevegyék, a jól teljesítık megerısítést nyerjenek, a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. Nem tanórai tananyag átadási formák Az új tanulásszervezési eljárások, bevezetése, alkalmazása során a tananyag nem csupán a hagyományos iskolai keretek között kerül átadásra. Alkalmazzuk a projekt módszert a témahetet, és az erdei iskolát színház és múzeum látogatást is. Ezek az eljárások költségesek, ezért a továbbiakban az eljárásokon belül azokat a programokat, melyek anyagi vonzatúak, csak abban az esetben valósítjuk meg, ha pályázat útján biztosított a fedezet, illetve a szülıi közösség erre külön felhatalmazást ad. 7

8 A tanuló szorgalmának értékelési szempontjai az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam elsı félévében: Felkészülése az órákra Az új tanulásszervezési eljárásokban való részvétele ( projekt, témahét moduláris oktatás, laptop program, kooperatív technikák) Aktivitása az órán (figyelme, kitartása) Munkafegyelme, kötelességtudata Felszerelése Önként vállat feladatok Felelısi munkája A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formái a 2.évfolyam 2.félévétıl : Magatartás: Példás magatartású: Az a tanuló, aki az iskolában és az iskolán kívül a megfogalmazott alapértékeket az életkorának megfelelı szinten elsajátította, és az ehhez rendelt neveltségi követelményeknek megfelelıen él. Betartja a Házirend követelményeit. Nincs igazolatlan mulasztása és fegyelmi büntetése. Aktív segítséget nyújt társainak és nevelıinek az iskolai élet minden területén. Aktívan bekapcsolódik a témahét, a projekt munkájába, környezetvédı magatartásával, segítıkész együttmőködésével példát mutat társainak. Jó magatartású: Az a tanuló, aki nagyrészt megfelel a példás magatartás kritériumainak, azonban vannak esetek, amikor apróbb dolgokban, nem szándékosan vét a Házirend ellen, segítségnyújtása az iskolai élet nem minden területére terjed ki. Igazolatlan hiányzása nincs. A fegyelmi intézkedések közül legfeljebb szóbeli figyelmeztetése van. Többnyire aktívan bekapcsolódik a témahét, a projekt munkájába, környezetvédı magatartásával példát próbál mutatni társainak, többnyire együttmőködik társaival. Változó magatartású: Az a tanuló, aki noha érti és elsajátította a megfogalmazott értékeket, de gyakran megszegi azokat, nem aszerint él. Többször összeütközésbe kerül a Házirend követelményeivel (pl. viselkedésével zavarja az iskolai tevékenységet). Rendbontásában ismétlıdés és szándékosság tapasztalható. Igazolatlan hiányzása legfeljebb egy alkalommal volt. Legnagyobb fegyelmi büntetése az osztályfınöki intés. Csak külön kérésre kapcsolódik be a témahét, a projekt munkájába, ritkán mutat példát környezetvédı magatartásával, konfliktusokkal mőködik együtt társaival. Rossz magatartású: Az a tanuló, az elızıekben említett értékeket, a Házirend követelményeit gyakran és szándékosan megszegi. Több alkalommal igazolatlanul hiányzott a tanórákról. Fegyelmi eljárást követı fegyelmi büntetése van (pl. igazgatói intés, megrovás). Minden rendırségi eljárást követıen, ha a szabálysértést bizonyítják. (Függetlenül attól, hogy kiskorúsága miatt a törvények szerint nem büntethetı.) Nem kapcsolódik be a témahét, a projekt munkájába, nem mutat példát környezetvédı magatartásával, konfliktusok kísérik munkáját, melyre egyáltalán nem jellemzı a segítıkészség. 8

9 Szorgalom: A szorgalom értékelése mindig a tanuló képességeinek figyelembevételével történik. Példás szorgalmú: Az a tanuló, akinek munkavégzése pontos, megbízható minden tantárgyban. Tanári irányítással többletfeladatot is vállal. Munkavégzése mindig a képességeinek megfelelı. Gyakran tanulmányi vagy sportversenyek résztvevıje. A megfogalmazott kultúrával kapcsolatos értékeket elsajátította, iskolai munkáját ezek az értékek jellemzik. Rendszeresen készül, érdeklıdése, figyelme tartós. Felszerelése, munkaeszközei a tanórákon hiánytalanul és kifogástalanul ott vannak. Aktívan bekapcsolódik a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, valamint önként szerepet vállal a témahét- vagy projektzárón. Jó szorgalmú: Az a tanuló, aki az órákra lelkiismeretesen készül, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, de nem mindig a képességeinek megfelelı szinten, hanem az alatt. Az említett értékeket elsajátította, de többletmunkát vagy versenyfeladatokat nem vállal. Többnyire bekapcsolódik a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, valamint kérésre szerepet vállal a témahét- vagy projektzárón. Változó szorgalmú: Az a tanuló, aki nem megbízható rendszerességgel készül fel a tanórákra. Rendszeresen a képességei alatti szinten teljesít, többször figyelmetlen, szétszórt. Iskolai felszerelései gyakran hiányoznak, nem megfelelıen tartja rendben ıket. Néha kapcsolódik be a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, és nem szívesen vállal szerepet a témahét- és projektzárón. Hanyag szorgalmú: Az a tanuló, akinek a tanulmányi munkáját a megbízhatatlanság, az érdektelenség, a közöny jellemzi. Feladatait sokszor nem végzi el, munkaeszközei hiányosak, rendetlenek. Az alapvetı munkafegyelem, kötelességtudat hiányzik belıle. Állandóan a képességei alatt teljesít. Nem kapcsolódik be a témahéttel, projekttel kapcsolatos széleskörő munkába, és nem vállal szerepet a témahét- és projektzárón Elıírt tananyag és követelmény Kompetencia alapú programcsomagokat vezetünk be teljes tanórai lefedettséggel az 1-2., 3-4. osztályban, matematika tantárgyban, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül felmenı rendszerben az 1-2. osztálytól kezdve. A részletes tananyagot és tantárgyi követelményeket a tantárgyi tantervcsomagok tartalmazzák tantárgyanként és évfolyamonként, melyet a pedagógiai program függelékében helyeztünk el. 9

10 Német nemzetiségi hagyományápolás Iskolánk minden tanulója német nemzetiségi nyelvet tanul, ezért különösen fontos számunkra a nemzetiségi hagyományápolás. A tanévnyitó ünnepségen minden elsıs kap egy nagy "Zuckertüte"-t a német szokásoknak megfelelıen. (Ez egy nagy díszes papírtölcsér, mely régen édességgel volt tele, már inkább jelképes és a tanulást motiváló érdekes tanszereket tartalmaz) Új tanulásszervezési eljárások keretében kidolgoztuk Márton témaheti programunkat, mely a magyar és német nemzetiségi hagyományaink ápolását szolgálja. A program az eltérı kultúrák és hagyományok megismertetésével toleranciára és az egymás mellett élı népek hagyományainak szokásainak tiszteletére nevel. A Márton témahét eljárásrendjét a pedagógiai program függeléke tartalmazza. E program keretében november 11-én Márton napján vidám lampionos felvonulással körbesétáljuk Pörböly utcáit az összes tanulónkkal és a szülıkkel együtt. Közben német dalokat éneklünk és magyar népi rigmusokat is skandálunk. Ezt követıen a Faluházban a témahét zárójára színes mősorral várjuk vendégeinket. Természetesen elmaradhatatlan ilyenkor a forró tea és a mézeskalács liba. Kapcsolattartás nemzetiségi hagyományokat ápoló közösségekkel Minden ısszel kirándulásokat szervezünk német nemzetiségek lakta falvakba. Célunk, hogy a gyerekekhez közel hozzuk a magyarországi német kultúrát és hagyományokat. Ezt az évente ısszel megszervezett kirándulásokon biztosítjuk tanulóink számára Két Tolna megyei sváb, illetve részben sváb településre, Mórágyra, illetve Bátaszékre látogatunk el. Mórágyon megtekintjük a Mórágyi Helytörténeti Győjteményt,mely az "Elsı Mórágyi Hengermalom" épületében található, ahol három szinten összegzik Mórágy múltját a "tőzkıdombi" csiszolt kıkori embertıl a helyi sváb viseletig. Bátaszéken az anyagi jólétet sugalló, rangos német parasztházban teremtettek tájházat, mely több nemzetiség kultúrájának ad otthont, a népek békés egymás mellett élését szimbolizálva. Bátaszék lakossága zömében a XVIII. században ide telepített németekbıl, a II. Világháború után áttelepített felvidéki és Bukovinából elmenekült székely magyarokból tevıdik össze. Az ı bútoraikat, használati tárgyaikat, ruháikat, kézimunkáikat ırzi és mutatja be ez a győjtemény a sváb házban. Maga az épület jól tükrözi a tanulók számára is az egykor benne lakók életmódját: a lakóhelységek után található a présház és az egész épület alatti pince a szılıtermesztésre, bortermelésre utal. A lakóépület végében kap helyet az intenzív állattartás elengedhetetlen feltételéül szolgáló istálló és fészer. A hátsó udvarban eredeti, a kukorica tárolására szolgáló górét láthatnak tanulóink. Itt nem csupán a sváb ember jellegzetes használati eszközeit ismertethetjük meg, de elképzelhetjük mindennapi életüket és bepillanthatunk az általuk terjesztett mezıgazdasági kultúrába is.az utcai szobában a svábok"tiszta szobájában : az egykori ünnepi ruházatot a régi bútorokkal berendezett szobában a gyönyörő viseletekbe öltöztetett bábukat csodálhatják meg a tanulók. Korabeli fotók, könyvek tanúskodnak a múlt eseményeirıl. E helyiséget a szintén helyi német hagyomány szerint berendezett konyha követi, ahol a csodálatos kézimunkákkal, kézzel hímzett függönyökkel, eredeti konyhai bútorokkal, eszközökkel berendezett helység a gyerekeket a múltba engedi bepillantani. 10

11 Régi mesteremberek mőhelyei tanúskodnak a sváb emberek szorgalmáról. A kékfestı, cukrász, és fényképész mőhelyek speciális eszközei bepillantást adnak tanulóinknak a sváb mesteremberek mindennapi életébe, magas szaktudásába. Olyan eszközöket tudunk itt megmutatni, megnevezni, melyek már a mindennapi életben kihalóban vannak. Jó kapcsolatot ápolunk a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskolával, valamint a bajai Magyarországi Németek Általános Mővelıdési Központjának Általános Iskolájával, ahol szívesen folytatják diákjaink nemzetiségi tanulmányaikat. 11

12 A német nemzetiségi nyelv hon és népismeret tananyaga Örtlicher Inhalt des deutschen nationalitäten, geschichtlichen, geographischen, kulturellen und volkskundlichen Lehrstoffes Geschichtliche und geographische Bezüge Das Dorf als Lebensraum Lebensart, und Berufe der im dorf lebenden Nationalitäten (die Ausnutzung der örtlichen, geographischen Gelegenheiten) Bräuche, Traditionen Weihnachten Ostern Bräuche und Traditionen der Feiertage, Namenstage, Geburtstage Volkstracht Volkskunst Alltagskultur Kindervolkstracht Mädchen, Jungen Volkstanzmotive, Volksreime, Kinderlieder, Volkslieder, Zungenbrecher, Sprichwörter, Rätsel Gegenstände, Werkzeuge in der Wohnung, im Hof alte Kinderspiele 12

13 Az infokommunikációs technikák alkalmazása Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása: lehetıvé teszi, hogy a diákok saját tempójukban önállóan dolgozhassanak, csökkenti a tantárgyak közötti éles határokat, növeli a kreativitást. A digitális kompetencia a kulcskompetenciák egyike. Ma már nélkülözhetetlen, hogy gyermekeink az ismereteket a nekik legmegfelelıbb módon szerezhessék meg, ehhez felhasználva az olvasását, a média nyújtotta lehetıségeket, a digitális információhordozókat, az interneten elérhetı tudásbázisokat. Az iskola abban segíthet, hogy megfelelı számítógépes felhasználó ismeretekkel vértezi fel tanítványait. (önmővelés igénye, felkészülés az egész életen át tartó tanulásra) Ehhez: Elindítjuk a laptop programunkat Folyamatosan fejlesztjük számítógép parkunkat A könyvtárban a gyerekek és pedagógusok számára internetes hozzáférést biztosítunk Pedagógusaink képzésében elıtérbe helyezzük az informatikai képzést Egyéni foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások lehetıségei Egyéni fejlesztı foglalkozások (fejlesztı pedagógusok) Elızı év tanulmányi eredményeit figyelembe véve, vagy tanulási, beilleszkedési gondok esetén az osztályfınökkel és a szülıvel egyeztetve a rászoruló gyermekek fejlesztı foglalkozásokon vehetnek részt. Logopédiai foglalkozások (logopédus) Korrepetálások (tanítók szükség szerint) 13

14 Versenyekre való felkészítések (tanítók a versenyekhez igazodva) Tanórán kívüli foglalkozások: Napközis foglalkozások Érdeklıdés szerint szakköröket indítunk, amennyiben fenntartónktól erre engedélyt kapunk. 14

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tartalomjegyzék

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Készült a: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján Tartalomjegyzék 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek Házirend kivonat 4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a megíratás előtt. A tervezett

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben