Minta a helyi tanterv tantárgyi tanterveihez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minta a helyi tanterv tantárgyi tanterveihez"

Átírás

1 Kékkel írva a módszertani megjegyzések. Alapdokumentum: Helyi tantárgyi tantervek, RPI sablon A jogszabályi hivatkozásokhoz, a kerettantervi áttekintő táblázatokhoz ajánljuk a honlapon elérhető linkgyűjteményeket. A sablon hét fő része: 1. Tantárgyi címoldal (szükséges elem) 2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala (nem kötelező, ajánlott elem, különösen hasznos a 2.1 táblázat) 3. Tantárgyi bevezető (kötelező elem) 4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként (kötelező elem) 5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai (kötelező elem) 6. Középszintű érettségi témakörök felsorolása (csak középiskolában) 7. Függelék (nem kötelező elem). Minta a helyi tanterv tantárgyi tanterveihez 1. Tantárgyi címoldal A helyi tanterven belül az egyes tantárgyak, projektek elválasztása szükséges. Lehet, hogy ezen az oldalon elég csupán a tantárgy megnevezése, az alapjául szolgáló kerettanterv és az adott pedagógiai szakaszban az évfolyamonkénti óraszám. Az oldal célja az egységes áttekinthetőség segítése, a szervezési keretek, az óraszámok és a jogszabályi összefüggések feltárása. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc (Az egységes arculat érdekében javasolt. Célszerű lehet, ha csak az intézmény logóját tüntetik fel.) [A tantárgy neve] (A tantárgy neve megegyezik a kerettantervi névvel.) Pl. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterv [A képzés sajátosságai szerint megnevezett tanulócsoport, ha szükséges; pl. Humán osztály] Pl. Általános tantervű tanulócsoportok ( évfolyamok megnevezése) vagy: Emelt óraszámú tanulócsoportok ( évfolyamok megnevezése) vagy: Matematika tagozat ( évfolyamok megnevezése) vagy: Emelt szintű érettségi felkészítő képzés ( évfolyamok megnevezése) (A tantárgyi kerettanterveket az intézményen belül is egyértelműen azonosítani kell. Egy matematika tagozatos osztálynak egész más tanterve lehet, mint az évfolyamon párhuzamos ún. normál tantervű osztálynak) A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: [pl. az iskolában emelt szintű, tagozatos képzés is folyik] [pl. ha a humán- vagy reálosztályok számára vagy egyes telephelyeken eltérő tantervet határoz meg az intézmény] 1

2 [az itt szereplő szervezési keretek között felsorolt típusoknak megfelelő darabszámú változat készül az adott tantárgy helyi tantervéből] (Ez a rész magyarázza a tantárgy neve alatti megkülönböztető megjegyzést. Felsorolhatja az adott iskolában folyó képzés formáit. Pl. történelem: évfolyam: általános tantervű tanulócsoportok osztálykeretek között, a középszintű érettségi vizsgára való felkészítéssel évfolyam: emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzés évfolyam szinten szervezett csoportban A tantárgy e: (javaslat: az iskolai óraháló alapján 36 oktatási héttel számoljunk. Külön oszlopokban lehet jelezni, ha az adott tantárgyból emelt szintű képzési forma is választható) Évfolyam Heti Évi Kerettantervi Helyi tervezésű stb A helyi tanterv is pedagógiai szakaszokra bomlik. Magyar nyelv és irodalom, matematikából, ének-zenéből stb. lehetséges az 1-8. osztályokra egységes szerkezetű tantervi dokumentum kidolgozása. Praktikusan a legtöbb általános iskola alsó felső tagozatos bontásban dolgozza ki helyi tanterveit. A gyakorlatiasság és a kerettantervi megfelelés szempontjából javasoljuk az alsó tagozat tantárgyait külön fejezetbe tagolni, a helyi tantervi dokumentumban az azonos tantárgyak alsó felső tagozatos külön bontását. A fenti táblázat tehát így alakulhat: Az alsó tagozatra (pl.) Évfolyam Heti Évi Kerettantervi Helyi tervezésű A felső tagozatra (pl.) Évfolyam Heti Évi Kerettantervi Helyi tervezésű Figyelem! Szabályozatlan kérdés a projektek beépítése a pedagógiai programba. Ha egy iskola témahetet vagy projekthetet szervez, akkor az RPI megítélése szerint az éves et 35 hétre számíthatja, és a pedagógiai program végén külön fejezetben mutatja be a projekthetet. Projektpedagógiai rendezvények időkerete az alábbi módokon jöhet létre: 2

3 A) A kerettantervben előírt tananyagrészek átcsoportosításával (ekkor a helyi tantárgyi tantervek dokumentumaiban jelölni kell, mely tananyagok képezik a projekt részeit) B) A szabadon tervezhető megfelelő részének felhasználásával. A következő, zölddel jelölt rész csak a középiskolákra vonatkozik: Ha a tantárgyhoz a középiskolában emelt szintű érettségi felkészítés is kapcsolódik, akkor arra kell törekedni, hogy a fenti táblázat és a helyi tantervi dokumentum az iskolában folyó munka tényleges tagolását kövesse. Példa 1.: A középiskolában a történelem tantárgy heti óraszáma évfolyamon 3-3 óra. Emellé az iskola heti 2 2 órában emelt szintű érettségi felkészítést is szervez. (A számok azért eltérőek, hogy a különbség érzékelhető legyen.) Ha az emelt szintű érettségi felkészítés olyan módon szerveződik, hogy az alapórákon (=középszintű érettségire történő felkészítés!) az egész osztály valamennyi tanulója részt vesz, és közülük csak néhány diák vesz részt a külön emelt szintű érettségi felkészítést végző csoport tanóráin, akkor A táblázat javasolt szerkezete: Évfolyam Heti Évi Kerettanter vi Helyi tervezésű Emelt szintű érettségi felkészítés heti e Emelt szintű érettségi felkészítés éves e stb. stb stb. stb stb. stb A helyi tantárgyi tantervi dokumentum javasolt szerkezete: Történelem: középszintű érettségi felkészítő képzés helyi tanterve évfolyam (2, ill. 3 órás) Történelem: Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés kiegészítő helyi tanterve a évfolyamon (2 órás) Példa 2.: A középiskolában a történelem tantárgy heti óraszáma évfolyamon 3-3 óra. Emellé az iskola heti 2 2 órában emelt szintű érettségi felkészítést is szervez. (A számok azért eltérőek, hogy a különbség érzékelhető legyen.) Ha az emelt szintű érettségi felkészítés olyan módon szerveződik, hogy a évfolyamon az emelt szintű érettségi felkészítést végző csoport tanulói valamennyi órán valamennyien külön vannak az alapképzésben (a középszintű érettségire történő felkészítésben) részt vevő tanulóktól, azaz a valóságban ők heti 5 órás tanterv szerint haladnak, akár eltérve az osztály másik részének haladási ütemétől, akkor A táblázat javasolt szerkezete: Évfolyam Heti Évi Kerettanter vi Helyi tervezésű Emelt szintű érettségi felkészítés heti e Emelt szintű érettségi felkészítés éves e stb. stb stb. stb stb. stb

4 A helyi tantárgyi tantervi dokumentum javasolt szerkezete: A középszintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve Történelem: alapképzés helyi tanterve évfolyam (2, ill. 3 órás) Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a évfolyamon Történelem: az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve évfolyam (5 órás) Ebben az esetben javasolt a két részt két külön címlappal ellátni és elválasztani. Fontos megjegyzés: Tekintettel arra, hogy ez a szervezési forma (mármint, hogy a évfolyamon az emelt szintű képzésben részt vevő diákok az alapórákon az osztállyal egyben vagy már alapórán is külön tanulnak) esetleg évenként változhat, ezért célszerűbb lehet az 1. példában szereplő megoldást választani. Ez azonban azt is jelenti, hogy a 2. példában szereplő esetben a tantárgyi belső integrálást a tanév tervezésekor, a tanmenet szintjén kell megvalósítani. Ám akkor ezt a változtatási lehetőséget A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések részben jellemezni és szabályozni kell. Általános, mindenkit érintő rész: A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: [pl. ha a szabadon tervezhető ből a tantárgy valamelyik évben a kerettantervi javaslathoz képest megemelt óraszámot kapott.] Pl. Az iskola a 7. évfolyamon a történelem tantárgy óraszámát a szabadon tervezhető terhére heti egy órával megnövelte (nem a fenti táblázatokra igaz!) [pl. tanév szintjén állandó csoportbontás kiemelt szempontja] Pl. A 10. évfolyamos tanulókat az emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezés után, a tanév végén három csoportra osztja az iskola. Az emelt szintű érettségi felkészítésben résztvevők az egyik csoport; a párhuzamos osztályok pedig két további csoportot képeznek. A jelentkezés az emelt szintű felkészítést nyújtó csoportba önkéntes, tanulmányi eredményhez nem kötött. A diákokat a választás előtt (tárgyév április 15- ig) az iskola tájékoztatja arról, hogy terv szerint melyik szaktanár vezeti majd az emelt szintű képzést, és arról, hogy az emelt szintű érettségi felkészítés képzési formában a tantervi követelmények is emelt szintűek. [pl. projektpedagógiai elemek használata a tantervben.] Pl. A 10. évfolyamos tanulók a tanév során projektdolgozatot írnak. A történelmi, művelődéstörténeti témákat az első félév utolsó napjáig tűzi ki az iskola, beadási határidő május második péntekje. [pl. a tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések kiválasztásával kapcsolatos, a Pedagógiai Programban rögzítettekhez képest speciális szabály] [pl. a választható tantárgyak, foglalkozások választási szabályai vagy feltételei, továbbá adott esetekben a pedagógus-választás szabályai] A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet sz. mellékletében kiadott tantárgyi kerettanterv (..-változata) alapján készült helyi tanterv. Az 51/2012. EMMI kerettantervi rendelet mellékletei az alábbi iskolatípusok és pedagógiai szakaszok kerettanterveit tartalmazzák: Melléklet száma Pedagógiai szakasz, iskolatípus 1. Általános iskola Általános iskola Gimnáziumok Gimnáziumok Gimnáziumok Szakközépiskolák

5 7. Egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez* Egyes tantárgyakból A és B változat is készült. A helyi tantervben a jogszabály értelmében az alapul vett tantervet meg kell nevezni. Más, a miniszteri jóváhagyást jogszabályban is megfogalmazó kerettantervek említésére is sor kerülhet. A hit- és erkölcstanoktatás esetében református köznevelési intézményben hivatkozni kell a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs.-243/2012. határozata szerint elfogadott kerettantervre is. Megjegyzés: Ha szükségesnek látszik. Pl. idekerülhet a tantárgyhoz kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység, szakkör, tanulmányi verseny megnevezése (amit az iskola állandó elemnek, saját pedagógiája kiegészítésének, pl. tehetséggondozó munkának tekint). A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: A helyi sajátosságoktól függ, hogy hogyan szervezték meg a tanterv kimunkálását. Javasoljuk rögzíteni a kolléga nevét vagy az illetékes munkaközösség megnevezését. Ez az elem el is maradhat. A tantárgy helyi tantervét véleményezte, a nevelőtestület számára elfogadásra javasolta: Javasoljuk rögzíteni a véleményező kollégák nevét vagy az illetékes munkaközösség megnevezését. Ez az elem el is maradhat, vagy az előző ponttal összevonható. 2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala Ajánlott elem. Ennek a két oldalnak az elkészítését jogszabály nem írja elő. Az, hogy e két táblázat bekerül-e a helyi tantervbe, az igazgató döntésétől függ. o o sz. táblázat: a tantárgyon belüli szabad felhasználása a tematikai egységekhez rendelten sz. táblázat: a tantárgyon belüli szabad keretében feldolgozott fontosabb témák vagy pedagógiai célok kimutatása (kiegészítő ismeretanyagok, elmélyítés stb.) A célja az egységes áttekinthetőség segítése, a helyi tanterv és a kerettanterv összehasonlításának megkönnyítése. Míg a 2.1. táblázat minden szaktanár munkáját megkönnyíti, a 2.2. táblázat elsősorban azt segíti, hogy a tantárgyi mintaterv helyi tantervvé alakítása során a szaktanár átláthassa, pontosan milyen kiegészítő részek kerültek bele az ajánlásba. Azonban az előkészítő munkák során jelentősen könnyíti és gyorsítja a tervezési munkát és a tananyag áttekintését. Ezért az RPI a felkért szakértőket arra kéri, feltétlenül töltsék ki ennek a rovatait is. Az első táblázat azt mutatja meg, mennyi időt használ fel a minta helyi tanterv a tantárgyon belül szabadon megtervezhető 10%-ból. A második táblázat azt mutatja meg, mire fordítja mindezt. 5

6 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tantervnek megvalósíthatónak kell lennie. 1 óra többletráfordítás nem lehet több, mint amennyit a szaktanári tapasztalatok alapján perc alatt új ismeretként biztonságosan fel lehet dolgozni, be lehet gyakorolni. 1. táblázat PL. 9. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete Az őskor és az ókori Kelet Az ókori Hellász Az ókori Róma A középkor A magyarság története a kezdetektől ig Évfolyam összesen Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 51/2012 EMMI rendelet 2. (5.) bek. értelmében Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai egységeiben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti. A helyes eljárás: A kerettantervi tematikai egységhez rendelt óraszám a rendelet tantárgyi részletező táblázataiban található meg. A legfeljebb 10% a példában azt jelenti, hogy Az őskor és az ókori Kelet témakör nem csökkenthető, az összes többi témakör legfeljebb 1 órával lehet kevesebb. Ha valaki valamely tematikai egységben csökkenteni szeretne, a táblázatban előjel-helyesen tüntesse fel az értéket: a csökkenés -1 órát jelent. Praktikusan az 1-9 órás tematikai egységek nem csökkenthetőek; óra között 1, órás témakörök esetében 2 óra lehet a csökkentés. A minta 3 üres táblázat után folytatódik! 10. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete Évfolyam összesen 11. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete Évfolyam összesen 6

7 12. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete Évfolyam összesen Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 2. táblázat A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított felhasználása 9. évfolyam: Szabad : Tematikai egység Téma (példák) Óraszám Az őskor és az ókori Kelet Ószövetségi kortörténet 1 Az ókori Hellász 0 Az ókori Róma Újszövetségi kortörténet 1 A középkor (Elmélyítésre szolgáló időkeret) 2 A magyarság története a kezdetektől 1490-ig A település, a régió története a XV. századig. (Múzeumi óra is!) 3 Összesen: 7 Ez a táblázat azoknak a kollégáknak lesz rendkívül hasznos, akik a helyi tantervet a minta alapján dolgozzák ki! Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskola és a pedagógus értékelésében a helyi tanterv jelentősége megnő. Kérünk mindenkit, hogy a helyi tantervébe csak olyan témákat vegyen be, amelyeket a tanév során, a diákokkal együtt valóban fel is dolgoznak, elsajátítanak. A minta 3 üres táblázat után folytatódik! évfolyam: Szabad : Tematikai egység Téma Óraszám Összesen: 7

8 évfolyam: Szabad : Tematikai egység Téma Óraszám Összesen: évfolyam: Szabad : Tematikai egység Téma Óraszám Összesen: 3. Tantárgyi bevezető: Kötelező elem a vonatkozó jogszabályok alapján. Ez a rész az egyes kerettantervi tantárgyaknál közölt tantárgyi bevezető alapján készülhet el, annak értelemszerű rövidítésével illetve néhány mondatos kiegészítésével. Ennek a résznek egyes elemei a helyi tanterv bevezető részében egységesen is megfogalmazásra kerülhetnek. Amennyiben az adott tantárgy a helyi általános szabályoktól eltér, úgy a sajátos elemeket itt rögzíteni kell. A tantárgy pedagógiai célrendszere és feladatai o a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai (elvi kérdések) Ezt a kérdést részben a tantárgyi bevezetőben, részben a tantárgyi tartalom (tananyag) elemzésében kell meghatározni. Itt elsősorban a következő három kérdést érdemes elemezni: o a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljai o a tantárgynak a kulcskompetenciák fejlesztésében betöltött szerepe o az adott pedagógiai szakaszban a tantárgy sajátos fejlesztési céljai A tantárgy tanításának alapelvei (pl. az egységesség és differenciálás alapjai is) Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai (amennyiben tantárgyspecifikus) Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket (a megfelelő tantárgyak esetében) 8

9 Az egyes tematikai egységek végén feltüntetett elvárt eredményeket a tanév végéig kell teljesíteni a továbbhaladás érdekében (lásd a 4. pontban az elvárt eredményeknél írott megjegyzést.) 4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként Kötelező elem a vonatkozó jogszabályok alapján. Az RPI szakértőit kérjük, hogy az áttekinthetőség érdekében itt azokat a részeket, amelyekkel kiegészítik az eredeti kerettantervi szöveget, eltérő színnel, zölddel jelezzék vagy emeljék ki, hogy a mintatanterv átvétele során az intézmények lássák, melyek a református kiegészítések. Ebben a részben szerepel: o a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai (tartalmi kérdések) Ezt a kérdést részben a tantárgyi bevezetőben, részben a tantárgyi tartalom (tananyag) elemzésében kell meghatározni. o a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát, Ez a jogszabályi előírást egyesek úgy értelmezi, hogy elég a helyi kiegészítő ismeretanyagok felsorolása. Az RPI megítélése szerint mivel a két évfolyamra előírt kerettantervi fejlesztési követelményeket a helyi tantervben évfolyamokra kell bontani, így a helyi tantervben meg kell ismételni a kerettantervi táblázatokat is, beleillesztve a helyi kiegészítéseket (emiatt nem szükségszerűm a 2.2. táblázat használata). o a kerettantervben szabadon hagyott tantárgyi felhasználása (beépítve) Még ha a tantárgyi áttekintés során külön is kiemeltük a tantárgyi szabad eket felhasználását, itt be kell építeni az egyes témakörök áttekintésébe. o a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot (a megfelelő tantárgyak esetében) Ez egy kissé furcsa szabály, pl. Budapesten, ahol talán valamennyi, a törvényben felsorolt magyarországi nemzetiségnek van kisebbségi önkormányzata. Praktikusan elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a hon- és népismeret, az ének-zene, kisebb részben a vizuális kultúra tantárgyak keretében kerülhet sor ennek a tananyagnak a bemutatására. A évi CLXXIX. törvény 1. melléklete értelmében Magyarországon nemzetiségnek minősül a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. Megjegyzés: a törvény roma nemzetiséget definiál. A cigány megnevezést (noha kultúráűlis meghatározható eltérések felismerhetőek) ezzel egyenértékűnek tekinthetjük. Kit tekintünk a településen élő nemzetiségnek? Mindenképpen azokat, akik kisebbségi önkormányzatot alkotnak; illetve ennek hiányában azokat, akik jelentős kisebbséget alkotnak. E ponton a cigány / roma kultúra megismerése nem elhagyható feladat a legtöbb iskolánkban. A kerettanterv az általános iskolában a cigányság helyzetével történelem tantárgy keretei között foglalkozik; a középiskolában cigányokról a magyar, történelem és etika tantárgyak keretei között szól. Ezt azonban az adott településre is konkretizálni kell. Ahol reális lehetőség van rá, megfontolásra ajánljuk a helyi kisebbségi önkormányzattal való együttműködést is, de ezt nem szükségszerű a tantervben pontosan rögzíteni. 9

10 A nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagnak kiemelten az alábbi elemeket javasoljuk: Kisebbségi identitás meghatározó elemei Helytörténeti, településtörténeti vonatkozások Helyi vonatkozású, az adott nemzetiséghez kapcsolódó nyelvi és irodalmi emlékek Jellemző néprajzi, népzenei elemek, hagyományrendszer, az adott nemzetiségre jellemző értékrend vagy a mindennapi szokásrendszer meghatározó vonásai, a negatív sztereotípiák megerősítése nélkül. A nemzetiség nyelvének részletes megismerése az adott szervezési keretek között nem lehetséges. Helyi kötődésű, az adott nemzetiséghez tartozó neves személyek ismerete A helyi lakosság népszámlálás szerinti nemzetiségi arányai E részek beépülnek a részletező táblázatokba. A további tartalomelemzést célszerű a kerettanterv táblázatainak megfelelő rendszerben összefoglalni. A tematikai egység megnevezése Javasoljuk a tematikai egység kerettantervi megnevezésének használatát hacsak nem egy készség-képesség alapú megfogalmazás konkrét témához kötéséről van szó. A tematikai egység óraszáma A 2. pont 1. sz. áttekintő táblázata alapján a kerettantervi óraszám és a tantárgyon belül szabadon felhasználható óraszámból az adott tematikai egységre jutó óraszám összege. Előzetes tudás A kerettanterv definiálja, jelentős eltérések nem lehetségesek. Témák Ehhez a részhez javasoljuk a kerettantervi táblázat sémájának átvételét (ld. lentebb) A tematikai egység nevelési és fejlesztési céljai A kerettanterv megfogalmazza. Szűkíteni nehéz, bővíteni csak nagyon indokolt esetben célszerű. Fejlesztési követelmények, ismeretek /tevékenységek / feladatok // Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek // Ez a rész a kerettantervi táblázat sémájában vagy két, vagy három párhuzamos oszlopot tartalmaz. Egyes tantárgyak esetében ez oszlopok megnevezése eltérő lehet. Javasoljuk az adott tantárgyhoz kidolgozott kerettantervi táblázati modell átvételét! Kapcsolódási pontok A tantárgyközi kapcsolatok tudatosítására szolgál. Egyes esetekben kissé túlzónak érezhetjük. célszerű meghúzni, de teljesen törölni nem lehet. A kapcsolódási pontok feltárását jogszabály írja elő. Fogalmi rendszer Egyes tantárgyakban több részre bontott terület. A kerettanterv a fogalmi háló kiépítésére nagyobb gondot kíván fordítani. Javasoljuk az adott tantárgyhoz illeszkedő kerettantervi táblázati modell átvételét! Javasolt pedagógiai eljárások, módszerek, szervezési- és munkaformák Ajánlás-jellegű rész. Egyes fejlesztési követelményeket csak bizonyos tevékenységekhez kötötten lehet teljesíteni. A fejlesztés várt eredményei a tanév végén A helyi tantervben a minimumkövetelményeket javasoljuk rögzíteni. Az év végi értékelés és a pótvizsga szempontjából ennek van különös jelentősége. 10

11 Az adott tantárgyhoz kapcsolódó értékelési résszel együtt kell meghatározni azt, hogy az adott iskolában mi a magasabb évfolyamba lépés pontos (minimális) kritériuma. Lehetőségek: A) az elvárt eredményeket minden tematikai egység végén feltüntetjük, ekkor az alábbi megjegyzést kell beírni a Tantárgyi bevezetőbe Az egyes tematikai egységek végén feltüntetett elvárt eredményeket a tanév végéig kell teljesíteni a továbbhaladás érdekében. B) az elvárt eredményeket a tematikai egységek után tüntetjük fel és egyértelműen a tanév végére vonatkoznak. RPI megjegyzés: Egyetértünk azokkal a pedagógiai felvetésekkel, hogy az elvárt fejlesztési eredményeket elvileg több szinten (pl. minimum, átlagos, optimum stb.) kellene meghatározni. Elvileg. A helyi tanterv kialakításához rendelkezésre álló idő és a tantárgyi pedagógiai értékelések kutatásokban történő feldolgozásának hiánya ezt most nem teszi lehetségessé. A tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzéséhez javasolt táblázat szerkezete a kerettanterv alapján (modell) A táblázathoz kapcsolódó egyes részek magyarázata a fenti felsorolásban. Tematikai egység Órakeret Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Fogalmak (pl. értelmező fogalmak, tartalmi kulcsfogalmak, adatok) Javasolt pedagógiai eljárások, módszerek, szervezési- és munkaformák A fejlesztés várt eredményei a tanév végén 11

12 Egyes tantárgyak esetében a kerettanterv táblázata az itt közölt táblázattól kismértékben eltérhet. A tantárgy sajátosságaihoz igazodva javasoljuk a kerettantervi táblázati forma használatát. Megjegyzés: ennek a résznek az elemzése is azt mutatja, hogy a helyi tanterv elsősorban digitálisan használt dokumentum lesz. Teremtésvédelmi és etikai okokból sem támogatjuk a teljes helyi tanterv kinyomtatását. Ebben is jó szolgálatot tehet a tantárgyi címoldal és az áttekintő oldal. 5. A tantárgyi értékelés formái, szempontjai o A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái (az általános szabályok részletezése, tantárgyi sajátos elemek) o A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek (a testnevelés tantárgy keretei között, ha nem a helyi tanterv általános részében szerepel). Kötelező Ez a rész korábban inkább a pedagógiai program része volt. A 20/2012-es EMMI rendelet 7. most a helyi tanterv részeként definiálja. Így javasoljuk, hogy ide kerüljön beírásra. Fontos, hogy a tanulós értékelésénél és minősítésénél csak azokat az elemeket lehet valójában figyelembe venni, amelyeket a helyi tanterv előír. Az RPI arra kéri a kerettantervekkel foglalkozó szakértőket, hogy a tantárgyi teljesítmények értékelésekor lehetőség szerint ne csak a szűken értelmezett kognitív elemeket vegyék figyelembe (verbális, logikai képességek mérése). Az értékelés szempontjainak megfogalmazásakor ügyeljünk arra, hogy a lehetséges mértékig kerüljön megfogalmazásra olyan szempont is, amely a tantárgyhoz kapcsolódóan a verbális kommunikáción túl másfajta teljesítményeket is elismerhet. (Pl. ötletszerűen a történelem tantárgyhoz: logikus gondolkozás, grafikus kifejezési formák, rendszerezettség, részvétel dramatikus módszertani feladatokban, önálló ismeretszerzési képességek fejlesztése, csoportmunkában való együttműködés. Más tantárgyakból az önismeret, a társas feladatokban való felelősségvállalás is lehet ilyen megfontolandó szempont.) Elsősorban az általános iskolák diákoknál megfontolandó, hogy az értékelés minél komplexebb és minél inkább többdimenziós legyen. Ezeket a szempontokat azonban a helyi tantervben rögzíteni kell. Megfontolandó a sokrétű intelligencia-elmélet adaptív alkalmazása Középszintű érettségi témakörök felsorolása (csak középiskolában) A 40/2002 OM rendelet alapján. Kötelező elem. A 40/2002-es OM rendelet részletes vizsgakövetelmények, vizsgaleírás témakörei alapján. A gond csak az, hogy az írásbeli vizsga a részletes vizsgakövetelményeknél egy hosszú, táblázatos felsorolás; a szóbeli vizsga témakörei pedig több tantárgyból más megközelítés mentén kerültek meghatározásra. A 20/2012-es EMMI rendelet 7. nem tesz különbséget a szóbeli vizsga és az írásbeli vizsgarészek között, mindkettőt fel kell sorolni. 1 Egy orientáló összefoglalás a sokrétű intelligencia áttekintéséhez: Dr. Szászi Andrea: Egyéniségre hangolva: utak, módszerek, ötletek a sokrétű intelligencia segítségével In: Református Nevelés, XIII. évfolyam, sz oldal. Az összefoglalásból értelemszerűen következtetni lehet az értékelési szempontokra. 12

13 7. Függelék: A tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések felsorolása (nem képezi a helyi tanterv részét, de elkészítése hasznos lehet). A hit- és erkölcstan kivételével nem kötelező elem, de a köznevelési törvény a pedagógus jogai kapcsán említi ezeket a kérdéseket. Ha készül is jegyzék valamelyik tantárgyhoz, azok csak példák lehetnek. Elkészítését jelenleg nem javasoljuk, mert a tankönyvek, taneszközök minden bizonnyal rövidesen megváltoznak. Fontos kivétel: Az MRE évi II. törvénye a református hittanoktatásról 2.. (4) szerint a helyi tantervnek tartalmaznia kell a tankönyvek listáját is. Így a hit- és erkölcstan helyi tantervekben ilyen felsorolásnak szerepelnie kell. Egyéb kiegészítő részek Helyi megfontolások szerint. Márkus Gábor RPI 13

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Debrecen Budapest Miskolc Nagykőrös A kerettantervek helyi tantervként történő adaptációja a református köznevelési intézményekben (Útmutató 2015.) 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Helyi tanterv 2013 Reálisan

Helyi tanterv 2013 Reálisan Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5 Helyi tanterv 2013 Reálisan Országos konferencia 2013. február 1. RPI Sylvester János Ref. Gimn. Márkus Gábor, RPI Áhítat Ének: Egek nagy királya,

Részletesebben

A kerettantervektől a helyi tantervekig

A kerettantervektől a helyi tantervekig Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet II. Nemzeti Köznevelési Konferencia A kerettantervektől a helyi tantervekig Budapest, 2013. január 18. Kerettantervi rendelet 51/2012. (XII.

Részletesebben

Katolikus helyi tanterv minta 2012

Katolikus helyi tanterv minta 2012 Katolikus helyi tanterv minta 2012 1 2 Jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 20/2012.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 1 Előterjesztés a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

2013-2014. tanévi óraszámok Nagyrábé 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 1 1 1,5 2 2 2 1* 1,5 1,5 1* +1 1 1 1 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5

2013-2014. tanévi óraszámok Nagyrábé 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 1 1 1,5 2 2 2 1* 1,5 1,5 1* +1 1 1 1 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5 2013-201 tanévi óraszámok Nagyrábé számú melléklet Tantárgy: Magyar nyelv Idegen nyelv (cs.bont.) 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 Német Angol 3 3 3 3 3 Matematika 4+1 5 4,5

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Ö S S Z E F O G L A L Ó 1 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervük

Részletesebben

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány két kerettanterve: Kerettanterv két nyelven

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. r e n d e l e t e. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 1. Általános rendelkezések

Az emberi erőforrások minisztere. r e n d e l e t e. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 1. Általános rendelkezések 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 94. -a (1) bekezdés c) és

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

Mi a teendőnk? A helyi tantervek felülvizsgálata az új kerettanterveknek való megfelelés érdekében

Mi a teendőnk? A helyi tantervek felülvizsgálata az új kerettanterveknek való megfelelés érdekében Mi a teendőnk? A helyi tantervek felülvizsgálata az új kerettanterveknek való megfelelés érdekében Dr. Dobszay Ambrus Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ igazgató A tartalmi szabályozás új dokumentumai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései MÓDOSÍTOTT Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - többek között - meghatározza: - a fejlesztési területeket,

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása

A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 19. Miskolc Oktatásirányítási eszközök Törvényi szabályozás (Nemzeti köznevelési törvény); Folyamatszabályozás

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyi tanterv 2013 Humánusan

Helyi tanterv 2013 Humánusan Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. Helyi tanterv 2013 Humánusan Országos konferencia 2013. január 23. RPI Sylvester János Ref. Gimn. Márkus Gábor, RPI Áhítat Ének: Csak vezess,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete Nemzeti alaptanterv 23 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A kormány a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

HELYI TANTERVE ÉS SZAKMAI PROGRAMJA

HELYI TANTERVE ÉS SZAKMAI PROGRAMJA Sátoraljaújhelyi Telefon: 47/321-322 Kossuth Lajos Gimnázium és Fax: 47/521-366 Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Deák u.10. 3980 e-mail:gimnazium@kossuth-saujhely.sulinet.hu P E D A G Ó G I A I P R O G

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik (lsd. http://www.zoldkakas.hu/) Értékelési rendszerünk alapjai Azt tanúsítjuk, amit a diák

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878 Tanulmányi terület kódja: 41 gimnázium: 4 évfolyamos; emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02.

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02. Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek 2011. June 02. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-re az alábbi kategóriákban hirdetett meg nemzetiségi

Részletesebben