TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 4. osztály

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 4. osztály"

Átírás

1 TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 4. osztály

2 Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky Papp Gyuláné Konsept-H Kiadó 2081 Piliscsaba, Fô út 197. Tel./fax: Internet cím: Felelôs kiadó: Simon István Mûszaki szerkesztô: Borbély Tamás Nyomás és kötés: Stílus-Print Kft., Budapest Felelôs nyomdavezetô: Telek István ügyvezetô igazgató

3 Készítette: Ácsi Ágnes Búrné Hupi Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom

4 A tantárgy heti óraszáma: 6 Éves óraszám: 222 A tantárgy fôbb A témakörökre témakörei: szánt idô: Kommunikáció 15% Magyar nyelv 33% lvasás szövegértés 42% Írás- íráshasználat 10% Tantárgyi koncentráció: Környezetismeret: évszakok, ünnepek Beépített közös követelmények: Kommunikáció Hon- és népismeret Tanulás Szükséges taneszközök: Meseutazás olvasókönyv 3 4. o. NT 98498/MT Meseutazás anyanyelvi munkafüzet NT 98498/M Nyelvi ismeretek munkafüzet NT 98442/MT Kisiskolások olvasókönyve Versek KT-0701 Kisiskolások olvasókönyve Mesék KT-0702 Kisiskolások olvasókönyve Elbeszélések KT-0703 Javasolt taneszközök: Mosó Masa Mosodája Ablak - Zsiráf gyermeklexikon Hetedhét szivárvány gyermekfolyóirat (Apáczai Kiadó) Szõ, fon, nem takács, mi az? A tanmenetben alkalmazott jelrendszer: Eszközök: Meseutazás olvasókönyv Mu. o. Meseutazás anyanyelvi munkafüzet Mu. a. Nyelvi ismeretek munkafüzet NyMf. Kisiskolások olvasókönyve Versek Ko. V. Kisiskolások olvasókönyve Mesék Ko. M. Kisiskolások olvasókönyve Elbeszélések Ko. E. Témakörök: I. Kommunikáció: K II. Magyar nyelv: III. lvasás szövegértés: IV. Írás íráshasználat: Í 4

5 5 BESZÉDTECHNIKA MNDAT LVASÁSTECHNIKA ÍRÁSTECHNIKA Beszédlégzés fejlesztése tartalomnak megfelelô hangsúly, hanglejtés Hangszín, hangerô helyes megválasztása Beszélô szándék felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben és olvasott szövegben Szöveghû, kifejezô, folyamatos olvasás Néma, értô olvasás Automatzált írásmozgással egyéni rendezett írásmód SZÓ SZÖVEGÉRTÉS HELYESÍRÁS BESZÉD TARTALMI RÉSZE Szógyûjtés: jellemzô kifejezések gyûjtése Beszédhelyzetnek megfelelô szavak alkalmazása lvasottak tartalmának rövid, önálló elmondása Rajzos, írásos vázlat segítségével idôrend TÁRSAS ÉRINTKEZÉS Kérdôszó alapján felismerés, csoportosítás SZÓ SZERKEZETE Szótô + toldalék leválasztása, jelölése Kiejtésbôl eltérô hangkapcsolatok Szótô + toldalék szótagolás Helyesejtés, helyesírás Tények, adatok kiemelése Segítséggel összefüggések értelmezése Tömörítés Vázlatírás segítséggel Tartalommegértést ellenôrzô feladatok végzése III. LVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Elôkészítés után emlékezetbôl írás Tollbamondással 4 5 mondat írása Önellenôrzés Hibajavítás ÍRÁS A magyar nyelv és irodalom és más tantárgyak feladatmegoldásaiban eszközszintû írás Mindennapi kommunikációs helyzetekhez illô megnyilatkozás II. MAGYAR NYELV IV. ÍRÁS ÍRÁSHASZNÁLAT I. KMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRDALM FELÉPÍTÉSRENDSZERE

6 Értékelés Az iskola pedagógiai programjának megfelelõen. Módszertani ajánlás Tanmenetünk a 3. osztályos tanmenet folytatása. Felépítése, koncepciója megegyezik az elõzõ évivel. Kommunikáció A beszédtechnika témaköre bõvül. A kifejezõ, szituációnak megfelelõ beszéd kialakítására kerül a hangsúly. Tanórai irányított és a mindennapi beszédhelyzetekben kerül sor ennek megtanítására és alkalmazására. A beszéd tartalmi része szorosan összekapcsolódik az olvasás szövegértés téma anyagával. Az olvasmányok feldolgozásakor kerül sor szógyûjtésre, az olvasottak tartalmának szóbeli megfogalmazására (3-4 összefüggõ mondat), rajzos, írásos vázlat készítésére, lényegkiemelésre, idõ- és eseménysorrend megállapítására. A társas érintkezés témakör anyagának feldolgozása történjen szituációs helyzetekben és begyakorlása, alkalmazása érvényesüljön a mindennapi beszédhelyzetekben. A kulturált viselkedés szabályainak betartása épüljön be a mindennapi megnyilatkozásaikba. Magyar nyelv E téma tananyaga a 4. osztályban megtartja alapozó jellegét. A témakörök anyaga új elemekkel bõvül. Az adott tananyagfeldolgozáshoz, az adott követelményekhez igazodó tankönyv illetve munkafüzet nem áll rendelkezésre. A forgalomban lévõ két nyelvi ismereti munkafüzet anyagát szelektálni kell a követelményeknek megfelelõen. Tájékoztató jelleggel megadtuk egy-egy tananyaghoz kapcsolódó oldalszámot. A tananyag elsajátításához feladatlap-készítés és füzet vezetése javasolt. A mondatok témakörében szerepel a tavaly megismert anyag elmélyítése, alkalmazása, ez kiegészül a felszólítás bevezetésével, értelmezésével. Cél a beszélõ szándék felismerése, ennek megfelelõ mondatalkotások. A szó témakör anyaga is bõvül, új kérdõszavak lépnek be, teljes körûvé válik. Új anyagként belép a szó szerkezetének vizsgálata, megismerése, szótõ, toldalék leválasztása, jelölése. Megismerkednek a tanulók a kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatokkal. Az alkalmazásban a szótõ + toldalék, szótagolás tudatosítására törekszünk. E témakörben a Mosó Masa c. könyv jól használható. A magyar nyelv téma tananyagának feldolgozása szoros koncentrációban történik az olvasás szövegértés, írás íráshasználat témakörével. lvasás szövegértés Továbbra is a Meseutazás c. olvasókönyvet használjuk az olvasás szövegértés témakörében. A tananyagbeosztásnál szükségessé vált a Kisiskolások olvasókönyve tankönyvcsalád beépítése. Ehhez feladatlap még nem készült. Ha nem áll rendelkezésre ez a sorozat, akkor szükség szerint mással helyettesíthetõ. A hangos olvasásban törekedjünk a szöveghû, kifejezõ, folyamatos olvasás elérésére. A tanórán kívül is legyen állandó gyakorlási lehetõség. Kapjon emellett egyre nagyobb színteret a néma, értõ olvasás. A tartalomfeldolgozásban tudjanak adatokat kiemelni, segítséggel összefüggéseket értelmezni, tömöríteni, vázlatot készíteni. Párbeszéddel, dramatizálással, rajzos vázlat készítésével a tartalom feldolgozását, reprodukálását színessé tehetjük. Folytassuk a könyvtári foglalkozásokat, bõvítsük a könyvtárismeretet. Az olvasmányok utáni feladatsorban elõforduló, nyelvtannal és írástechnikával kapcsolatos feladatokat idõszerûen, a témák tananyagához kapcsoltan javasoljuk feldolgozni. Írás íráshasználat A hangsúly az automatizált írásmozgással egyéni rendezett írásmód kialakításán legyen. Másolással, tollbamondással, emlékezetbõl írással fejlesszük a helyesírási készséget. Önellenõrzés és hibajavítás váljon tudatos tevékenységgé. A magyar nyelv és irodalom és más tantárgyak feladatmegoldásaiban használja az írást eszközszinten, a fokozatosság betartásával. 6

7 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Beszámoló szóban és rajzban a nyári élményekrõl Év eleji ismétlés Mondatokról tanultak felelevenítése Közlés, kérdés Nyomtatott kis és nagybetûk, írásjelek átismétlése Hangos, kifejezõ olvasás gyakorlása Mondatokról tanultak felelevenítése Felkiáltás, óhajtás Összefüggõ mondatok alkotása Rajzkészítés Mondat: beszélõ szándék megfigyelése, hangsúly, hanglejtés Mondatvégi írásjel Hangsúly, hanglejtés, tempó megfelelõ alkalmazása Mondat: beszélõ szándék megfigyelése, hangsúly, hanglejtés Mondatvégi írásjel Év végi követelmény olvasás szövegértés témában. Az olvasástechnika fejlesztése a tanév során állandó feladat. A tanulók legyenek képesek szöveghû, tartalmat kifejezõ olvasásra. Néma olvasás után értsék meg a szöveg tartalmát. Szövegértés szövegelemzés területén el kell érni, hogy tartalommegértést ellenõrzõ feladatokat tudjanak megoldani önállóan a tanulók. Tényeket, adatokat tudjanak kiemelni. Összefüggéseket segítséggel ismerjenek fel és értelmezzék azokat. Szituációs helyzetek, olvasmányok szövege, kép NyMf. 3. A 3/1-es feladatot mellõzzük. Gárdonyi Géza: Iskolában Ko. E Szituációs helyzetek, olvasmányok szövege, kép NyMf Í Mondatok másolása tollal Pontos másolás Lendületes, folyamatos írás Füzet Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Vers jellemzõinek megfigyeltetése Ko. V K A vers, mese jellemzõinek összehasonlítása Ismert versek elemzése, megfigyelése, ritmizálása A versmondás technikája Ko. V. 9. A szavakról tanultak ismétlése Ki? Mi? Mit csinál? Szó jelentése, értelmezése Kérdõszóra adekvát válasz Kép, olvasmányok szövege NyMf /3 és 4/4 feladat elhagyásával Í lvasási tempó felmérése, begyakorolt szövegen illetve ismeretlen szövegen Szavakról tanultak ismétlése Szavak, mondatok írása tollbamondással Hibaszám és hibatípus megfigyeltetése, elemzése Kérdõszóra szavak csoportosítása Hangoztatás alapján megfigyelés, elemzés Év végi követelmény kommunikáció témában: Használják a tanulók a megismert nyelvi magatartási formákat a mindennapi érintkezésben. Helyzetnek megfelelõ szókincset használjanak. Mindennapi kommunikációs helyzetekben legyenek képesek megnyilatkozni és felkészülés után 3 4 összefüggõ mondatot alkotni. Kép, olvasmányok szövege NyMf Füzet

8 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Tamási Áron: Vándormadár lennék Költözõ madarak neveinek, képeinek gyûjtése Ablak-Zsiráf használata Ko. E K Ôsszel kapcsolatos kifejezések gyûjtése Szómagyarázat. Mondatalkotás Í Magán- és mássalhangzók ismétlése Idõtartam jelölése A halász Magán- és mássalhangzók ismétlése ó-õ a szavak végén Folyamatos szöveg másolása Hallási megfigyelés Jelölés írásban Tudatosítás A búzától a kenyérig fázisok mimetizálás, mozdulatok eljátszása Rajzos vázlat készítése Szabályszerûség megfigyelése, tudatos alkalmazása Egyéni lendületes írás kialakítása Gazdaságos helykihasználás a füzetben Év végi követelmény írás témakörében: Automatizált írásmozgással, egyéni rendezett írásmóddal írjanak. Elõkészítés után legyenek képesek emlékezetbõl írással és diktálással 4 5 mondatot leírni. Az önellenõrzést, a hibajavítást önállóan alkalmazzák. Tantárgyakhoz kapcsolódó írásos feladatokat legyenek képesek segítséggel, majd önállóan elvégezni ABC-s tábla Alapszókészlet (3. osztályos) NyMf Ko. M. 29. Alapszókészlet, olvasmányok szövege NyMf Füzet Célszerû ezt a feladattípust házi feladatnak adni végig az év folyamán K Kutya-macska barátság lvasmány tartalmának elmondása idõrend betartásával Ellentétes tulajdonságok gyûjtése Fölött mellett jelentésének bemutatása Nyelvi ismeretek év végi követelménye a témakörökhöz kapcsolódóan jelenik meg Mu. o Szótagolásról, elválasztásról tanultak felelevenítése Szótagolás, ritmizálás Tanult szabályok felelevenítése Szó, mondatcsíkok, folyamatos szöveg az olvasmányokból 22. Tükrös Kata Szómagyarázat. Hasonlatok gyûjtése: olyan mint a Tulajdonságok gyûjtése Mu. o Szótagolásról, elválasztásról tanultak felelevenítése Tanult szabályok tudatosítása, alkalmazása NyMf. 9. 9/15 feladat elhagyása

9 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Í A mese feldolgozása Az írásos feladatok megoldása lvasástechnika gyakorlása A tankönyvi feladatok megoldása irányítással A tanév folyamán az olvasmányok után szereplõ feladatok megoldása az írás eszközszintû használatát igényli. Ezért ezek a feladatok az írás óra anyagát is képezik K Tükrös Kata gyakorlás Párbeszédes olvasás Tartalomelmondás Dramatizálás. Arcjáték, tekintet, gesztikuláció, testtartás. Összefüggõ mondatok alkotása Eseménysorrend Mu. o Í Mondat Kijelentés, közlés Megemlékezés október 6-ról, az aradi vértanúkról Kijelentés, közlés Szavak, mondatok tollbamondása Beszélõ szándék tudatosítása Mondatalkotás, hanglejtés, hangsúly. Mondatvégi írásjel Fényképek keresése, gyûjtése Gyermekfolyóiratok olvasása a témához Szivárvány gyermekújság Beszélõ szándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetben, olvasott szövegben Mondatalkotások Szituációs helyzet, kép, olvasmányok szövege, füzet Hallási megfigyelés, tudatosítás E témakör anyaga már 3. osztályban bevezetésre került. Ráismerés szintjén kellett négy mondatfajtával megismerkedni. A felszólító mondat a 4. osztály anyagában szerepel. Ezen évfolyamon követelmény, hogy a mondatfajtákat felismerjék a tanulók és használják a mondatvégi írásjelét Eseménykép NyMf Mu. a A Nat-hoz illetve a helyi tantervhez igazodó Magyar nyelv munkafüzet nem készült. A megadott két munkafüzet anyagának tudatos szelektálása, saját feladatlappal történõ kiegészítése javasolt. NyMf. mondatfajták témakörben szereplõ meghatározás, szabályalkotás nem tananyag! Koncentráció: A mondatfajták témaanyaga egész tanévben jól kapcsolható az olvasás - írás témaanyagával K Ôszi vers Móra Ferenc: Kertem alján Verstanulás Ôszi képek gyûjtése Tanult õszi versek felidézése A versmondás technikája: belégzés, hangsúly, tempó. Memorizálás Ko. V Kérdés, tudakozódás Beszélõszándék tudatosítása, hangsúly, hanglejtés. Mondatalkotások. Mondatvégi írásjel Eseménykép NyMf Feladatlap

10 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Az üres virágcserép A virágültetés fázisainak felidézése Virágok neveinek, képeinek gyûjtése Mu Kérdés, tudakozódás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasott szövegben. Mondatalkotások Szituációs helyzetek; Kép, olvasmányok szövege; NyMf Mu. a ; Füzet 36. Í Az olvasmányhoz kapcsolódó írásos feladatok megoldása Irányított illetve önálló íráshasználat Mu K Az üres virágcserép címû olvasmány gyakorlása Hangos olvasás gyakorlása Események megvitatása Vélemény megfogalmazása 3 4 összefüggõ mondatban Mu Felkiáltás Beszélõszándék tudatosítása, hangsúly, hanglejtés, mondatalkotások Mondatvégi írásjel Eseménykép NyMf Feladatlap 40. Mészöly Miklós: Palkó és szamara Foglalkozások gyûjtése a királyi udvarból, feladataik hozzárendelése Mu. o Felkiáltás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasott szövegben Mondatalkotások Szituációs helyzetek, kép, olvasmány szövege NyMf Mu. a Í Palkó és szamara c. mese feldolgozása Írásos feladatok megoldása Címadási gyakorlat Mu. o K A mese tagolása Tények, adatok kiemelése Tollbamondás Eseménysorrend Részek tömörítése vázlatpontok megfogalmazása

11 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Óhajtás Beszélõszándék tudatosítás Hangsúly, hanglejtés Mondatalkotások, mondatvégi írásjel Eseménykép NyMf Feladatlap 46. Nagy László: Dióverés Ôszi természet megfigyeltetése Ôszi kerti munkák gyûjtése, illusztráció készítése rajzban Ko. V Óhajtás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasmányok szövegében Mondatalkotások Szituációs helyzetek, kép, olvasmányok szövege NyMf. 55. Mu. a Í A Dióverés c. vers másolása Vers alaki jellemzõinek betartása írásban: verssor, versszak Ko. V. Füzet K A bûvös ásó Párbeszéd Szómagyarázat Önálló mondatalkotás, válaszadás Mu. o Felszólítás Beszélõszándék megfigyeltetése, érzékeltetése. Hangsúly, hanglejtés Mondatvégi írásjel Eseménykép; Szituáció; lvasmányok szövege; III. o. NyMf. 20.! NyMf A bûvös ásó gyakorlása, feldolgozása Tartalomfeldolgozó feladatok megoldása 53. Felszólítás Beszélõszándék tudatosítása, elmélyítése (Összehasonlítás, differenciálás az óhajtó és felkiáltó mondattal) Szituációs játékok lvasmányok szövege Feladatlap NyMf Í Emlékezetbõl írás Begyakorolt, tanult mondatfajták írása emlékezetbõl Füzet

12 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K A földesúr és a szakács A történet tagolása Szómagyarázat. Tulajdonságok gyûjtése mondatba foglalással. Ételek neveinek gyûjtése. Tartalomfeldolgozó feladatok megoldása Mu. o Felszólítás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasott szövegekben. Mondatalkotás Szituációs helyzetek; Kép lvasmányok szövege Mu. a Füzet 58. A földesúr és a szakács c. mese feldolgozása Rajzos vázlat készítése 59. Gyakorlás Mondatalkotások a beszélõ szándék szerint. Beszélõ szándék felismerése mondatokban. Megfelelõ mondatvégi írásjel alkalmazása, pótlása NyMf Feladatlap 60. Í Szavak írása tollbamondással; j és ly a szavakban Alapszókészlet használata Füzet K Mese az eltévedt kisverébrõl Jellemzõ kifejezések, szógyûjtések Madarak és jellemzõik megbeszélése; életmódjuk, hangjuk Találós kérdések megfejtése Mu. o Szõ, fon, nem takács, mi az? 63. Témazáró felmérés Mondatok: beszélõ szándék felismerése, jelölés összekötéssel Mondatvégi írásjel pótlása Feladatlap 64. K Mese az eltévedt verébrõl Dramatizálás Párbeszéd 65. Felmérõ értékelése Tipikus hibák megbeszélése, javítása Feladatlap 66. Í Meserészlet másolása A bekezdés, a párbeszéd elhelyezése, jelölése írásban Füzet, olvasókönyv

13 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Gazdag Erzsi: Honnan jöttél Télapó? Irodalmi óra Tanult Mikulás-versek, énekek felelevenítése Irodalmi élmények ismerkedés az ünnephez kapcsolódó irodalmi anyaggal Ko. V A szó szerkezete Szavak a mondatban: Miért változnak meg a szavak a mondatban? Mondat szavainak vizsgálata Szótõ + toldalék fogalma A tanulóknak legyen ismeretük a szó szerkezetérõl, segítséggel tudják a toldalékos szót szótõre és toldalékra bontani. Mondat-, szócsík NyMf Tornai József: Mákos kalács Címadás Vázlatkészítés, tömörítés Ko. E Szótõ, toldalék Toldalékos szavak bontása, jelölése NyMf Mu. a Í Gazdag Erzsi: Honnan jöttél Télapó? c. vers másolása Versrészlet A vers alaki jellemzõinek betartása másolással Füzet K Három karácsonyi galamb Szómagyarázat Tartalom elmondása idõrend betartásával Mu. o Szótõ, toldalék Szavak toldalékolása megadott kérdõszavak segítségével Szabályszerûség megfigyelése NyMf. 14. Mu. a K Ady Endre: Kis karácsonyi ének Karácsonyi versek, dalok felidézése Irodalmi élmények ismerkedés az ünnephez kapcsolódó irodalmi anyaggal Mu. o Szótõ, toldalék Szótõkeresés Toldalékok számának megfigyelése, jelölése NyMf

14 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Í Ady Endre: Kis karácsonyi ének c. vers feladatainak megoldása Kérdésekre önálló mondatalkotás Mondatkiegészítés Versmásolás Mu. o K Jézus születése Eseménysorrend Idõrend Helyszín, szereplõk, idõpont megjelölése Jellemzõ kifejezések gyûjtése Mu. o Toldalékok helyesírása Toldalékok ó-õ betûje mindig hosszú szabálymegállapítás Szabály alkalmazása helyesírásban NyMf. 17. Mu. a K Jézus születése Jeles napok A szöveg tagolása Vázlatpontok rendezése Beszélgetés az ünneprõl Készülõdés az ünnepre Népszokások és családi szokások 83. Gyakorlás Szótõkeresés, jelölés Szavak toldalékolása Mondatalkotás NyMf. 18. Feladatlap 84. Í Karácsonyi üdvözlõlap írása Címzés Üdvözlet megfogalmazása Képeslap K Weöres Sándor: Újesztendõ Ünnepi élmények beszámoló Helyes hangsúlyozás Versmondásnál helyes levegõvétel Rím rímpárok keresése Összefüggõ mondatok alkotása Mu. o Kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatok Másképp halljuk, mint írjuk Jelmezbe bújt hangok nj nyj Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás Ismerjék meg a tanulók a kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatok jelölését. Begyakorolt esetekben alkalmazzák ezeket. NyMf Mosó Masa 69. Koncentráció: A tantárgy többi témájában alkalmazás, tudatosítás

15 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Jeges játékok Kísérletezzünk! A téli évszak jellemzõinek megfigyelése Ko. E nj, nyj a szavakban Helyes ejtés, helyesírás NyMf. 22. Mu. a Í Másolás Szavak válogatása jelzett szavak Mosó Masa K Palkó és szamara Címadás Szógyûjtés Mu. o dj a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés. Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf K Palkó és szamara c. mese feldolgozása Szómagyarázat. Helyszín, szereplõk, idõpont megjelölése. Szöveg tagolása. Folyamatos, szöveghû olvasás 95. dj a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mu. a ; Mosó Masa Í Mondatkiegészítések Palkó és szamara Tartalommegértést bizonyító mondatok kiegészítése; hiányzó, megfelelõ szó pótlása Feladatlap K Móra Ferenc: A vásár Jellemzõ kifejezések, szógyûjtések, szómagyarázat Irodalmi élmény a vásár bemutatása Szituációs játék, párbeszéd tj a szavakban Bajor Andor: Hófagylalt Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás Téli idõjárás megfigyelése, jellemzõi Veszélyeinek megbeszélése NyMf Ko. E

16 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök tj a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mosó Masa 48.; Mu. a Í Másolás Válogató másolás a tj-s szavakból Mosó Masa 48.; Füzet K Az olvasástechnika fejlesztése Folyamatos, szöveghû olvasás Hangos, kifejezõ olvasás 105. Gyakorló óra Szabályszerûség tudatosítsa Helyes ejtés, helyesírás Feladatlap 106. Csanádi Imre: Doromboló Téli idõjárás megfigyeltetése Rímpárok keresése Mu. o lj a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf Í Képrõl mondatalkotások Segítségadással, irányítással megfogalmazás Leírás önállóan Önellenõrzés Kép Füzet K Sienkiewicz: Mese Dramatizálás Szómagyarázat Tanulság megfogalmazása -val, -vel ragos alakok helyesírásának gyakorlása Mu. o dt a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés. Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf Az évszakok váltakozása Az évszakok jellemzõinek megfogalmazása Rajzkészítés Ko. E dt a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mosó Masa 32.; Mu. a Í Képrõl mondatok írása Mondatalkotás, leírás önállóan Füzet; Kép

17 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Móra Ferenc: Este A szeretet megnyilvánulási formáinak megbeszélése Rímkeresés Felszólítások helyesírásának megfigyelése Nyelvi formák használata a családi viszonylatokban Mu. o ts, ds a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf Szécsi Katalin: A tél fája Ismeretek a fenyõrõl Ko. E ts, ds a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mosó Masa 39.; Mu. a Í Emlékezetbõl írás 4-5 mondat írása elõkészítés után Füzet K A nyúl meg a tavaszi hó Szómagyarázat Rejtvényfejtés Évszakok jellemzõinek csoportosítása Térbeli viszonyok leírása Párbeszéd gyakorlása Mu. o Gyakorlás Helyes ejtés, helyesírás Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf A nyúl meg a tavaszi hó c. mese feldolgozása, értelmezése Feladatok értelmezése Önálló megoldása 125. Gyakorlás vagy kiegészítõ anyag választása zt, gb, bt A témakörben tanultak megerõsítése, alkalmazása. Helyes ejtés, helyesírás bõvítése, tudatosítása Feladatlap Mu. a Í Látó-halló tollbamondás A kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatokat tartalmazó mondatok írása Füzet

18 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Az ablak Szómagyarázat Részeknek címadás Szövegkiegészítés kérdések segítségével Másképp halljuk, másképp írjuk szavak írása Mu. o Témazáró felmérõ Szótõ, toldalék jelölése Mondatok szavainak kiegészítése a témakörben tanultaknak megfelelõen NyMf vagy Feladatlap 130. Az ablak c. történet feldolgozása Szöveg eseménysorrendjének megállapítása számozással Kérdésekre válaszadás mondattal 131. Felmérés értékelése Tipikus hibák megbeszélése, javítása Felmérõlap 132. Í Emlékezetbõl írás j és ly a szavakban Szavak mondatba foglalása Füzet Kevély Kereki Szómagyarázat Hasonló jelentésû szavak válogatása, csoportosítása Kérdõszó pótlása Mu. o Szavak jelentése Mit csinál? cselekvést jelentõ szavak Szavak értelmezése kérdõszó alapján Szógyûjtések Elõkészítés után tudjanak szavakat csoportosítani kérdõszavak segítségével. Eseménykép NyMf Mu. a A szófajok megnevezése 4. osztályban még nem tananyag. A tankönyv feladatai akkor használhatóak, ha a megnevezést kérdõszóval helyettesítjük, vagy feladatlapot készítünk helyette.

19 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Gólyák Tavaszi virágok megismerése, felismerése Költözõ madarak visszatérésének megbeszélése Mu. o Mi történik? Történést jelentõ szavak Szavak értelmezése kérdõszó alapján Szógyûjtések Eseménykép NyMf Mu. a Í Szavak írása tollbamondással Alapszókészlet szavai Füzet Megemlékezés márc. 15-érõl Irodalmi óra Versek olvasása Képek megbeszélése Zenehallgatás 140. K Társas érintkezés szabályai: szívesség kérés, megköszönés Szituációs játék 141. Ki? Mi? Kik? Mik? Valakinek vagy valaminek a nevét jelentõ szavak Szavak értelmezése kérdõszó alapján Szógyûjtések Eseménykép NyMf Mu. a Gólyák c. történet feldolgozása Kérdõszavak pótlása Felkiáltások keresése 143. Saját nevek helyesírása Személy-, földrajzi- és intézmények neveinek írása NyMf Mu. a Í Másolás Nevek helyesírása mondatközben Füzet K A királyfi és felesége Vázlatkészítés Rajzos illusztráció készítése Dramatizálás Ko. M Ki? Mit csinál? Szókapcsolatok Szókapcsolatok értelmezése kérdõszó segítségével Feladatlap vagy Mf. feladataiból az ide illõ feladatok 148. Találós kérdések Megfejtések keresése Ko. V

20 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Milyen? Tulajdonságot jelentõ szavak Szavak gyûjtése kérdõszóra Megfigyelés, értelmezés Eseménykép 3. osztályos NyMf ! 150. Í Tollbamondás, 4-5 összefüggõ mondat Képrõl összefüggõ mondatok alkotása közösen Leírás tollbamondás után Eseménykép Füzet K A bölcs szamár Szómagyarázat Kérdésekre válaszadás írásban Dramatizálás Mu. o Tulajdonságot jelentõ szavak Valakinek vagy valaminek a tulajdonsága Szavak értelmezése kérdõszó alapján NyMf Mu. a A bölcs szamár c. mese feldolgozása Tartalomelmondás Rajzos vázlat készítése 155. Milyen? Ellentétes jelentésû szavak Tulajdonságok, ellentétek Szavak értelmezése NyMf. 76. Mu. a Í Képrõl önálló mondatok alkotása Mondatalkotás; önálló leírás Füzet, eseménykép K Könyvtárhasználat Ismerkedjenek az iskolai vagy települési könyvtárral Ismerjék meg a kölcsönzés módját. Ismerkedjenek meg a könyvek szabad polcos elhelyezésével: abc sorrend, témakörök szerinti csoportosítás Könyv Könyvtár 159. Milyen? Rokonértelmû szavak Szógyûjtés, szókincsfejlesztés A tanult olvasmányokban szereplõk tulajdonságai Tankönyv Füzet Feladatlap 160. Ablak-Zsiráf gyermeklexikon használata Címszavak keresése ABC betûrend segítségével Ablak-zsiráf gyermeklexikon 161. Hány? Mennyi? Számosságot, mennyiséget jelentõ szavak Kérdõszóra szavak gyûjtése, értelmezése Eseménykép 3. o. NyMf. 28.! NyMf Í Címszókeresés, másolás Ablak-zsiráfból címszavak másolása Füzet

21 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Húsvét Jeles napok Népszokások felelevenítése Mondókák, locsolóversek A vendégfogadás, kínálás elemi szabályai szituációs játék Ko. V Ünnepi jelképek, eszközök 165. Hányadik? Hányadik a sorban? Kérdõszóra szóértelmezés, szógyûjtés NyMf Mu. a Tompa Mihály: A pitypang meséje Virágok és képeik felismerése, megnevezése Szótagolás Mu. o Gyakorlás Kérdõszóra szavak gyûjtése NyMf. és a Mu. a feladataiból válogatás 168. Í Folyamatos szöveg másolása az elválasztás alkalmazására Másolás Füzet Könyv K A pitypang meséje c. olvasmány feldolgozása Tagolás. Tömörítés A tartalomfeldolgozó feladatok megoldása Mu. o Gyakorlás Kérdõszóra szógyûjtés, értelmezés Kép lvasmányok szövege 172. Gyakorlás - olvasástechnika fejlesztés Tartalomjegyzék használata Kedvenc olvasmány választása tartalomjegyzék használatával lvasókönyvek 173. Gyakorlás Szavak csoportosítása megadott kérdõszó segítségével Feladatlap Füzet vagy NyMf a megnevezések elhagyásával 174. Í Válogatás az olvasmányok utáni feladatok írástechnikai helyesírási feladattípusaiból Feladatmegoldás Mu. o.

22 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K A lusta fiú meg a cinege Témazáró felmérés Vízinövények megismerése Eseménysorrend megállapítása Szótagokból szavak alkotása Mondatvégi írásjelek megfigyelése Párbeszéd alkalmazkodás a beszédpartnerhez, megfelelõ nyelvi formák alkalmazása. Szavak csoportosítása kérdõszó segítségével. Kérdõszóhoz szavak gyûjtése képrõl Mu. o Ablak-zsiráf Búvár zsebkönyv Feladatlap 178. Beszámoló hallott és látott gyermekmûsorokról Összefüggõ beszéd használata 179. Felmérés értékelése Tipikus hibák megbeszélése, javítása Mu. o. Feladatlap 180. Í Válogatás az olvasmányok utáni feladatok írástechnikai helyesírási feladattípusaiból Feladatmegoldás Szivárvány c. gyermeklap Dörmögõ Dömötör Aktuális gyermekújság olvasása Irodalmi nevelés Rávezetés a tartalmas idõtöltés megszervezésére 182. K Életükkel kapcsolatos események megvitatása vélemény megfogalmazása Véleménynyilvánítás szituációs helyzetekben. Kultúrált viselkedési formák betartása 183. Komplex gyakorlás, ismétlés Mondatfajták kijelentés, kérdés Mondatok felismerése beszélõ szándék alapján Mondatalkotások Mondatvégi írásjelek Ez a gyakorló idõszak azt a célt szolgálja, hogy az elõírt követelményszintet biztosan teljesítsék a tanulók. Lehetõség van itt megerõsítésre, begyakorlásra. Kerüljön sor a témakörökben tanult anyagrészek összekapcsolására, folyamatos gyakorlására. Eseménykép NyMf. 87. vagy Feladatlap Füzet lvasmányok szövege

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 3. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 3. osztály TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 3. osztály Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom Olvasás 2. osztály 1. Ismert típusú írott utasítások megértésé, végrehajtása 2. Ismert és begyakorolt, rövid szövegek pontos, biztonságos és folyamatos

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazok Képes különböző elemek közös tulajdonságainak felismerésére.

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Számelmélet, algebra Számfogalom kialakítása Segítséggel képes a számokat tízesek és egyesek összegére bontani

Részletesebben

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával.

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával. I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga tantárgyanként az alábbi részekből áll: Magyar: Írásbeli és szóbeli Matematika: Írásbeli Angol: Szóbeli Környezetismeret: Szóbeli Erkölcstan: Szóbeli Testnevelés:

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON A PEDAGÓGIAI PROGRAM hatályos rendelkezése: 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak

Részletesebben

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések

Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Matematika 5. osztály Téma: Geometriai vizsgálatok, szerkesztések Az óra címe: Testek ábrázolása Az órát tartja: Tóth Zsuzsanna Előzetes ismeretek: Ponthalmazok síkban és térben (pont, vonal, egyenes,

Részletesebben

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger,

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger, Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN Készítette: Kazamér Tiborné Csenger, 2009.11.17. Intézményünk vezetésének vezérgondolata tempora mutantur, ami annyit jelent:

Részletesebben

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása

- Olvasás: Hangos olvasás gyakorlása; olvasmányhoz kapcsolódó feladatok megoldása Óraterv/Foglalkozásterv Tanulásirányítás A pedagógus neve: Novák Ágnes Műveltségi terület: napközi Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás Osztály: 3. osztály Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 39 + 41 40 + 40 100 19 90 9 28 + 33 81 30 80 29 90 10 30 + 31 57 + 16 26 + 47 27 + 33 6 6 12 2 12 3 24 + 12 12 + 30 7 6 8 7 56 / 8 7 4 35 70 14 14 + 14 48. modul

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 5. osztály

TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 5. osztály TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 5. osztály Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky

Részletesebben