TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 4. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETEK. az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez. 4. osztály"

Átírás

1 TANMENETEK az enyhe értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez 4. osztály

2 Készítették az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai kar Gyakorló Általános Iskolájának pedagógusai Szakmai koordinátor: Tölgyszéky Papp Gyuláné Konsept-H Kiadó 2081 Piliscsaba, Fô út 197. Tel./fax: Internet cím: Felelôs kiadó: Simon István Mûszaki szerkesztô: Borbély Tamás Nyomás és kötés: Stílus-Print Kft., Budapest Felelôs nyomdavezetô: Telek István ügyvezetô igazgató

3 Készítette: Ácsi Ágnes Búrné Hupi Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom

4 A tantárgy heti óraszáma: 6 Éves óraszám: 222 A tantárgy fôbb A témakörökre témakörei: szánt idô: Kommunikáció 15% Magyar nyelv 33% lvasás szövegértés 42% Írás- íráshasználat 10% Tantárgyi koncentráció: Környezetismeret: évszakok, ünnepek Beépített közös követelmények: Kommunikáció Hon- és népismeret Tanulás Szükséges taneszközök: Meseutazás olvasókönyv 3 4. o. NT 98498/MT Meseutazás anyanyelvi munkafüzet NT 98498/M Nyelvi ismeretek munkafüzet NT 98442/MT Kisiskolások olvasókönyve Versek KT-0701 Kisiskolások olvasókönyve Mesék KT-0702 Kisiskolások olvasókönyve Elbeszélések KT-0703 Javasolt taneszközök: Mosó Masa Mosodája Ablak - Zsiráf gyermeklexikon Hetedhét szivárvány gyermekfolyóirat (Apáczai Kiadó) Szõ, fon, nem takács, mi az? A tanmenetben alkalmazott jelrendszer: Eszközök: Meseutazás olvasókönyv Mu. o. Meseutazás anyanyelvi munkafüzet Mu. a. Nyelvi ismeretek munkafüzet NyMf. Kisiskolások olvasókönyve Versek Ko. V. Kisiskolások olvasókönyve Mesék Ko. M. Kisiskolások olvasókönyve Elbeszélések Ko. E. Témakörök: I. Kommunikáció: K II. Magyar nyelv: III. lvasás szövegértés: IV. Írás íráshasználat: Í 4

5 5 BESZÉDTECHNIKA MNDAT LVASÁSTECHNIKA ÍRÁSTECHNIKA Beszédlégzés fejlesztése tartalomnak megfelelô hangsúly, hanglejtés Hangszín, hangerô helyes megválasztása Beszélô szándék felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben és olvasott szövegben Szöveghû, kifejezô, folyamatos olvasás Néma, értô olvasás Automatzált írásmozgással egyéni rendezett írásmód SZÓ SZÖVEGÉRTÉS HELYESÍRÁS BESZÉD TARTALMI RÉSZE Szógyûjtés: jellemzô kifejezések gyûjtése Beszédhelyzetnek megfelelô szavak alkalmazása lvasottak tartalmának rövid, önálló elmondása Rajzos, írásos vázlat segítségével idôrend TÁRSAS ÉRINTKEZÉS Kérdôszó alapján felismerés, csoportosítás SZÓ SZERKEZETE Szótô + toldalék leválasztása, jelölése Kiejtésbôl eltérô hangkapcsolatok Szótô + toldalék szótagolás Helyesejtés, helyesírás Tények, adatok kiemelése Segítséggel összefüggések értelmezése Tömörítés Vázlatírás segítséggel Tartalommegértést ellenôrzô feladatok végzése III. LVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Elôkészítés után emlékezetbôl írás Tollbamondással 4 5 mondat írása Önellenôrzés Hibajavítás ÍRÁS A magyar nyelv és irodalom és más tantárgyak feladatmegoldásaiban eszközszintû írás Mindennapi kommunikációs helyzetekhez illô megnyilatkozás II. MAGYAR NYELV IV. ÍRÁS ÍRÁSHASZNÁLAT I. KMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRDALM FELÉPÍTÉSRENDSZERE

6 Értékelés Az iskola pedagógiai programjának megfelelõen. Módszertani ajánlás Tanmenetünk a 3. osztályos tanmenet folytatása. Felépítése, koncepciója megegyezik az elõzõ évivel. Kommunikáció A beszédtechnika témaköre bõvül. A kifejezõ, szituációnak megfelelõ beszéd kialakítására kerül a hangsúly. Tanórai irányított és a mindennapi beszédhelyzetekben kerül sor ennek megtanítására és alkalmazására. A beszéd tartalmi része szorosan összekapcsolódik az olvasás szövegértés téma anyagával. Az olvasmányok feldolgozásakor kerül sor szógyûjtésre, az olvasottak tartalmának szóbeli megfogalmazására (3-4 összefüggõ mondat), rajzos, írásos vázlat készítésére, lényegkiemelésre, idõ- és eseménysorrend megállapítására. A társas érintkezés témakör anyagának feldolgozása történjen szituációs helyzetekben és begyakorlása, alkalmazása érvényesüljön a mindennapi beszédhelyzetekben. A kulturált viselkedés szabályainak betartása épüljön be a mindennapi megnyilatkozásaikba. Magyar nyelv E téma tananyaga a 4. osztályban megtartja alapozó jellegét. A témakörök anyaga új elemekkel bõvül. Az adott tananyagfeldolgozáshoz, az adott követelményekhez igazodó tankönyv illetve munkafüzet nem áll rendelkezésre. A forgalomban lévõ két nyelvi ismereti munkafüzet anyagát szelektálni kell a követelményeknek megfelelõen. Tájékoztató jelleggel megadtuk egy-egy tananyaghoz kapcsolódó oldalszámot. A tananyag elsajátításához feladatlap-készítés és füzet vezetése javasolt. A mondatok témakörében szerepel a tavaly megismert anyag elmélyítése, alkalmazása, ez kiegészül a felszólítás bevezetésével, értelmezésével. Cél a beszélõ szándék felismerése, ennek megfelelõ mondatalkotások. A szó témakör anyaga is bõvül, új kérdõszavak lépnek be, teljes körûvé válik. Új anyagként belép a szó szerkezetének vizsgálata, megismerése, szótõ, toldalék leválasztása, jelölése. Megismerkednek a tanulók a kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatokkal. Az alkalmazásban a szótõ + toldalék, szótagolás tudatosítására törekszünk. E témakörben a Mosó Masa c. könyv jól használható. A magyar nyelv téma tananyagának feldolgozása szoros koncentrációban történik az olvasás szövegértés, írás íráshasználat témakörével. lvasás szövegértés Továbbra is a Meseutazás c. olvasókönyvet használjuk az olvasás szövegértés témakörében. A tananyagbeosztásnál szükségessé vált a Kisiskolások olvasókönyve tankönyvcsalád beépítése. Ehhez feladatlap még nem készült. Ha nem áll rendelkezésre ez a sorozat, akkor szükség szerint mással helyettesíthetõ. A hangos olvasásban törekedjünk a szöveghû, kifejezõ, folyamatos olvasás elérésére. A tanórán kívül is legyen állandó gyakorlási lehetõség. Kapjon emellett egyre nagyobb színteret a néma, értõ olvasás. A tartalomfeldolgozásban tudjanak adatokat kiemelni, segítséggel összefüggéseket értelmezni, tömöríteni, vázlatot készíteni. Párbeszéddel, dramatizálással, rajzos vázlat készítésével a tartalom feldolgozását, reprodukálását színessé tehetjük. Folytassuk a könyvtári foglalkozásokat, bõvítsük a könyvtárismeretet. Az olvasmányok utáni feladatsorban elõforduló, nyelvtannal és írástechnikával kapcsolatos feladatokat idõszerûen, a témák tananyagához kapcsoltan javasoljuk feldolgozni. Írás íráshasználat A hangsúly az automatizált írásmozgással egyéni rendezett írásmód kialakításán legyen. Másolással, tollbamondással, emlékezetbõl írással fejlesszük a helyesírási készséget. Önellenõrzés és hibajavítás váljon tudatos tevékenységgé. A magyar nyelv és irodalom és más tantárgyak feladatmegoldásaiban használja az írást eszközszinten, a fokozatosság betartásával. 6

7 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Beszámoló szóban és rajzban a nyári élményekrõl Év eleji ismétlés Mondatokról tanultak felelevenítése Közlés, kérdés Nyomtatott kis és nagybetûk, írásjelek átismétlése Hangos, kifejezõ olvasás gyakorlása Mondatokról tanultak felelevenítése Felkiáltás, óhajtás Összefüggõ mondatok alkotása Rajzkészítés Mondat: beszélõ szándék megfigyelése, hangsúly, hanglejtés Mondatvégi írásjel Hangsúly, hanglejtés, tempó megfelelõ alkalmazása Mondat: beszélõ szándék megfigyelése, hangsúly, hanglejtés Mondatvégi írásjel Év végi követelmény olvasás szövegértés témában. Az olvasástechnika fejlesztése a tanév során állandó feladat. A tanulók legyenek képesek szöveghû, tartalmat kifejezõ olvasásra. Néma olvasás után értsék meg a szöveg tartalmát. Szövegértés szövegelemzés területén el kell érni, hogy tartalommegértést ellenõrzõ feladatokat tudjanak megoldani önállóan a tanulók. Tényeket, adatokat tudjanak kiemelni. Összefüggéseket segítséggel ismerjenek fel és értelmezzék azokat. Szituációs helyzetek, olvasmányok szövege, kép NyMf. 3. A 3/1-es feladatot mellõzzük. Gárdonyi Géza: Iskolában Ko. E Szituációs helyzetek, olvasmányok szövege, kép NyMf Í Mondatok másolása tollal Pontos másolás Lendületes, folyamatos írás Füzet Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Vers jellemzõinek megfigyeltetése Ko. V K A vers, mese jellemzõinek összehasonlítása Ismert versek elemzése, megfigyelése, ritmizálása A versmondás technikája Ko. V. 9. A szavakról tanultak ismétlése Ki? Mi? Mit csinál? Szó jelentése, értelmezése Kérdõszóra adekvát válasz Kép, olvasmányok szövege NyMf /3 és 4/4 feladat elhagyásával Í lvasási tempó felmérése, begyakorolt szövegen illetve ismeretlen szövegen Szavakról tanultak ismétlése Szavak, mondatok írása tollbamondással Hibaszám és hibatípus megfigyeltetése, elemzése Kérdõszóra szavak csoportosítása Hangoztatás alapján megfigyelés, elemzés Év végi követelmény kommunikáció témában: Használják a tanulók a megismert nyelvi magatartási formákat a mindennapi érintkezésben. Helyzetnek megfelelõ szókincset használjanak. Mindennapi kommunikációs helyzetekben legyenek képesek megnyilatkozni és felkészülés után 3 4 összefüggõ mondatot alkotni. Kép, olvasmányok szövege NyMf Füzet

8 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Tamási Áron: Vándormadár lennék Költözõ madarak neveinek, képeinek gyûjtése Ablak-Zsiráf használata Ko. E K Ôsszel kapcsolatos kifejezések gyûjtése Szómagyarázat. Mondatalkotás Í Magán- és mássalhangzók ismétlése Idõtartam jelölése A halász Magán- és mássalhangzók ismétlése ó-õ a szavak végén Folyamatos szöveg másolása Hallási megfigyelés Jelölés írásban Tudatosítás A búzától a kenyérig fázisok mimetizálás, mozdulatok eljátszása Rajzos vázlat készítése Szabályszerûség megfigyelése, tudatos alkalmazása Egyéni lendületes írás kialakítása Gazdaságos helykihasználás a füzetben Év végi követelmény írás témakörében: Automatizált írásmozgással, egyéni rendezett írásmóddal írjanak. Elõkészítés után legyenek képesek emlékezetbõl írással és diktálással 4 5 mondatot leírni. Az önellenõrzést, a hibajavítást önállóan alkalmazzák. Tantárgyakhoz kapcsolódó írásos feladatokat legyenek képesek segítséggel, majd önállóan elvégezni ABC-s tábla Alapszókészlet (3. osztályos) NyMf Ko. M. 29. Alapszókészlet, olvasmányok szövege NyMf Füzet Célszerû ezt a feladattípust házi feladatnak adni végig az év folyamán K Kutya-macska barátság lvasmány tartalmának elmondása idõrend betartásával Ellentétes tulajdonságok gyûjtése Fölött mellett jelentésének bemutatása Nyelvi ismeretek év végi követelménye a témakörökhöz kapcsolódóan jelenik meg Mu. o Szótagolásról, elválasztásról tanultak felelevenítése Szótagolás, ritmizálás Tanult szabályok felelevenítése Szó, mondatcsíkok, folyamatos szöveg az olvasmányokból 22. Tükrös Kata Szómagyarázat. Hasonlatok gyûjtése: olyan mint a Tulajdonságok gyûjtése Mu. o Szótagolásról, elválasztásról tanultak felelevenítése Tanult szabályok tudatosítása, alkalmazása NyMf. 9. 9/15 feladat elhagyása

9 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Í A mese feldolgozása Az írásos feladatok megoldása lvasástechnika gyakorlása A tankönyvi feladatok megoldása irányítással A tanév folyamán az olvasmányok után szereplõ feladatok megoldása az írás eszközszintû használatát igényli. Ezért ezek a feladatok az írás óra anyagát is képezik K Tükrös Kata gyakorlás Párbeszédes olvasás Tartalomelmondás Dramatizálás. Arcjáték, tekintet, gesztikuláció, testtartás. Összefüggõ mondatok alkotása Eseménysorrend Mu. o Í Mondat Kijelentés, közlés Megemlékezés október 6-ról, az aradi vértanúkról Kijelentés, közlés Szavak, mondatok tollbamondása Beszélõ szándék tudatosítása Mondatalkotás, hanglejtés, hangsúly. Mondatvégi írásjel Fényképek keresése, gyûjtése Gyermekfolyóiratok olvasása a témához Szivárvány gyermekújság Beszélõ szándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetben, olvasott szövegben Mondatalkotások Szituációs helyzet, kép, olvasmányok szövege, füzet Hallási megfigyelés, tudatosítás E témakör anyaga már 3. osztályban bevezetésre került. Ráismerés szintjén kellett négy mondatfajtával megismerkedni. A felszólító mondat a 4. osztály anyagában szerepel. Ezen évfolyamon követelmény, hogy a mondatfajtákat felismerjék a tanulók és használják a mondatvégi írásjelét Eseménykép NyMf Mu. a A Nat-hoz illetve a helyi tantervhez igazodó Magyar nyelv munkafüzet nem készült. A megadott két munkafüzet anyagának tudatos szelektálása, saját feladatlappal történõ kiegészítése javasolt. NyMf. mondatfajták témakörben szereplõ meghatározás, szabályalkotás nem tananyag! Koncentráció: A mondatfajták témaanyaga egész tanévben jól kapcsolható az olvasás - írás témaanyagával K Ôszi vers Móra Ferenc: Kertem alján Verstanulás Ôszi képek gyûjtése Tanult õszi versek felidézése A versmondás technikája: belégzés, hangsúly, tempó. Memorizálás Ko. V Kérdés, tudakozódás Beszélõszándék tudatosítása, hangsúly, hanglejtés. Mondatalkotások. Mondatvégi írásjel Eseménykép NyMf Feladatlap

10 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Az üres virágcserép A virágültetés fázisainak felidézése Virágok neveinek, képeinek gyûjtése Mu Kérdés, tudakozódás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasott szövegben. Mondatalkotások Szituációs helyzetek; Kép, olvasmányok szövege; NyMf Mu. a ; Füzet 36. Í Az olvasmányhoz kapcsolódó írásos feladatok megoldása Irányított illetve önálló íráshasználat Mu K Az üres virágcserép címû olvasmány gyakorlása Hangos olvasás gyakorlása Események megvitatása Vélemény megfogalmazása 3 4 összefüggõ mondatban Mu Felkiáltás Beszélõszándék tudatosítása, hangsúly, hanglejtés, mondatalkotások Mondatvégi írásjel Eseménykép NyMf Feladatlap 40. Mészöly Miklós: Palkó és szamara Foglalkozások gyûjtése a királyi udvarból, feladataik hozzárendelése Mu. o Felkiáltás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasott szövegben Mondatalkotások Szituációs helyzetek, kép, olvasmány szövege NyMf Mu. a Í Palkó és szamara c. mese feldolgozása Írásos feladatok megoldása Címadási gyakorlat Mu. o K A mese tagolása Tények, adatok kiemelése Tollbamondás Eseménysorrend Részek tömörítése vázlatpontok megfogalmazása

11 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Óhajtás Beszélõszándék tudatosítás Hangsúly, hanglejtés Mondatalkotások, mondatvégi írásjel Eseménykép NyMf Feladatlap 46. Nagy László: Dióverés Ôszi természet megfigyeltetése Ôszi kerti munkák gyûjtése, illusztráció készítése rajzban Ko. V Óhajtás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasmányok szövegében Mondatalkotások Szituációs helyzetek, kép, olvasmányok szövege NyMf. 55. Mu. a Í A Dióverés c. vers másolása Vers alaki jellemzõinek betartása írásban: verssor, versszak Ko. V. Füzet K A bûvös ásó Párbeszéd Szómagyarázat Önálló mondatalkotás, válaszadás Mu. o Felszólítás Beszélõszándék megfigyeltetése, érzékeltetése. Hangsúly, hanglejtés Mondatvégi írásjel Eseménykép; Szituáció; lvasmányok szövege; III. o. NyMf. 20.! NyMf A bûvös ásó gyakorlása, feldolgozása Tartalomfeldolgozó feladatok megoldása 53. Felszólítás Beszélõszándék tudatosítása, elmélyítése (Összehasonlítás, differenciálás az óhajtó és felkiáltó mondattal) Szituációs játékok lvasmányok szövege Feladatlap NyMf Í Emlékezetbõl írás Begyakorolt, tanult mondatfajták írása emlékezetbõl Füzet

12 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K A földesúr és a szakács A történet tagolása Szómagyarázat. Tulajdonságok gyûjtése mondatba foglalással. Ételek neveinek gyûjtése. Tartalomfeldolgozó feladatok megoldása Mu. o Felszólítás Beszélõszándék felismerése, alkalmazása beszédhelyzetekben, olvasott szövegekben. Mondatalkotás Szituációs helyzetek; Kép lvasmányok szövege Mu. a Füzet 58. A földesúr és a szakács c. mese feldolgozása Rajzos vázlat készítése 59. Gyakorlás Mondatalkotások a beszélõ szándék szerint. Beszélõ szándék felismerése mondatokban. Megfelelõ mondatvégi írásjel alkalmazása, pótlása NyMf Feladatlap 60. Í Szavak írása tollbamondással; j és ly a szavakban Alapszókészlet használata Füzet K Mese az eltévedt kisverébrõl Jellemzõ kifejezések, szógyûjtések Madarak és jellemzõik megbeszélése; életmódjuk, hangjuk Találós kérdések megfejtése Mu. o Szõ, fon, nem takács, mi az? 63. Témazáró felmérés Mondatok: beszélõ szándék felismerése, jelölés összekötéssel Mondatvégi írásjel pótlása Feladatlap 64. K Mese az eltévedt verébrõl Dramatizálás Párbeszéd 65. Felmérõ értékelése Tipikus hibák megbeszélése, javítása Feladatlap 66. Í Meserészlet másolása A bekezdés, a párbeszéd elhelyezése, jelölése írásban Füzet, olvasókönyv

13 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Gazdag Erzsi: Honnan jöttél Télapó? Irodalmi óra Tanult Mikulás-versek, énekek felelevenítése Irodalmi élmények ismerkedés az ünnephez kapcsolódó irodalmi anyaggal Ko. V A szó szerkezete Szavak a mondatban: Miért változnak meg a szavak a mondatban? Mondat szavainak vizsgálata Szótõ + toldalék fogalma A tanulóknak legyen ismeretük a szó szerkezetérõl, segítséggel tudják a toldalékos szót szótõre és toldalékra bontani. Mondat-, szócsík NyMf Tornai József: Mákos kalács Címadás Vázlatkészítés, tömörítés Ko. E Szótõ, toldalék Toldalékos szavak bontása, jelölése NyMf Mu. a Í Gazdag Erzsi: Honnan jöttél Télapó? c. vers másolása Versrészlet A vers alaki jellemzõinek betartása másolással Füzet K Három karácsonyi galamb Szómagyarázat Tartalom elmondása idõrend betartásával Mu. o Szótõ, toldalék Szavak toldalékolása megadott kérdõszavak segítségével Szabályszerûség megfigyelése NyMf. 14. Mu. a K Ady Endre: Kis karácsonyi ének Karácsonyi versek, dalok felidézése Irodalmi élmények ismerkedés az ünnephez kapcsolódó irodalmi anyaggal Mu. o Szótõ, toldalék Szótõkeresés Toldalékok számának megfigyelése, jelölése NyMf

14 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Í Ady Endre: Kis karácsonyi ének c. vers feladatainak megoldása Kérdésekre önálló mondatalkotás Mondatkiegészítés Versmásolás Mu. o K Jézus születése Eseménysorrend Idõrend Helyszín, szereplõk, idõpont megjelölése Jellemzõ kifejezések gyûjtése Mu. o Toldalékok helyesírása Toldalékok ó-õ betûje mindig hosszú szabálymegállapítás Szabály alkalmazása helyesírásban NyMf. 17. Mu. a K Jézus születése Jeles napok A szöveg tagolása Vázlatpontok rendezése Beszélgetés az ünneprõl Készülõdés az ünnepre Népszokások és családi szokások 83. Gyakorlás Szótõkeresés, jelölés Szavak toldalékolása Mondatalkotás NyMf. 18. Feladatlap 84. Í Karácsonyi üdvözlõlap írása Címzés Üdvözlet megfogalmazása Képeslap K Weöres Sándor: Újesztendõ Ünnepi élmények beszámoló Helyes hangsúlyozás Versmondásnál helyes levegõvétel Rím rímpárok keresése Összefüggõ mondatok alkotása Mu. o Kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatok Másképp halljuk, mint írjuk Jelmezbe bújt hangok nj nyj Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás Ismerjék meg a tanulók a kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatok jelölését. Begyakorolt esetekben alkalmazzák ezeket. NyMf Mosó Masa 69. Koncentráció: A tantárgy többi témájában alkalmazás, tudatosítás

15 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Jeges játékok Kísérletezzünk! A téli évszak jellemzõinek megfigyelése Ko. E nj, nyj a szavakban Helyes ejtés, helyesírás NyMf. 22. Mu. a Í Másolás Szavak válogatása jelzett szavak Mosó Masa K Palkó és szamara Címadás Szógyûjtés Mu. o dj a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés. Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf K Palkó és szamara c. mese feldolgozása Szómagyarázat. Helyszín, szereplõk, idõpont megjelölése. Szöveg tagolása. Folyamatos, szöveghû olvasás 95. dj a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mu. a ; Mosó Masa Í Mondatkiegészítések Palkó és szamara Tartalommegértést bizonyító mondatok kiegészítése; hiányzó, megfelelõ szó pótlása Feladatlap K Móra Ferenc: A vásár Jellemzõ kifejezések, szógyûjtések, szómagyarázat Irodalmi élmény a vásár bemutatása Szituációs játék, párbeszéd tj a szavakban Bajor Andor: Hófagylalt Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás Téli idõjárás megfigyelése, jellemzõi Veszélyeinek megbeszélése NyMf Ko. E

16 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök tj a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mosó Masa 48.; Mu. a Í Másolás Válogató másolás a tj-s szavakból Mosó Masa 48.; Füzet K Az olvasástechnika fejlesztése Folyamatos, szöveghû olvasás Hangos, kifejezõ olvasás 105. Gyakorló óra Szabályszerûség tudatosítsa Helyes ejtés, helyesírás Feladatlap 106. Csanádi Imre: Doromboló Téli idõjárás megfigyeltetése Rímpárok keresése Mu. o lj a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf Í Képrõl mondatalkotások Segítségadással, irányítással megfogalmazás Leírás önállóan Önellenõrzés Kép Füzet K Sienkiewicz: Mese Dramatizálás Szómagyarázat Tanulság megfogalmazása -val, -vel ragos alakok helyesírásának gyakorlása Mu. o dt a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés. Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf Az évszakok váltakozása Az évszakok jellemzõinek megfogalmazása Rajzkészítés Ko. E dt a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mosó Masa 32.; Mu. a Í Képrõl mondatok írása Mondatalkotás, leírás önállóan Füzet; Kép

17 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Móra Ferenc: Este A szeretet megnyilvánulási formáinak megbeszélése Rímkeresés Felszólítások helyesírásának megfigyelése Nyelvi formák használata a családi viszonylatokban Mu. o ts, ds a szavakban Hallási, látási megfigyelés, értelmezés Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf Szécsi Katalin: A tél fája Ismeretek a fenyõrõl Ko. E ts, ds a szavakban Helyes ejtés, helyesírás Mosó Masa 39.; Mu. a Í Emlékezetbõl írás 4-5 mondat írása elõkészítés után Füzet K A nyúl meg a tavaszi hó Szómagyarázat Rejtvényfejtés Évszakok jellemzõinek csoportosítása Térbeli viszonyok leírása Párbeszéd gyakorlása Mu. o Gyakorlás Helyes ejtés, helyesírás Szótõ, toldalék, szótagolás NyMf A nyúl meg a tavaszi hó c. mese feldolgozása, értelmezése Feladatok értelmezése Önálló megoldása 125. Gyakorlás vagy kiegészítõ anyag választása zt, gb, bt A témakörben tanultak megerõsítése, alkalmazása. Helyes ejtés, helyesírás bõvítése, tudatosítása Feladatlap Mu. a Í Látó-halló tollbamondás A kiejtéstõl eltérõ hangkapcsolatokat tartalmazó mondatok írása Füzet

18 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Az ablak Szómagyarázat Részeknek címadás Szövegkiegészítés kérdések segítségével Másképp halljuk, másképp írjuk szavak írása Mu. o Témazáró felmérõ Szótõ, toldalék jelölése Mondatok szavainak kiegészítése a témakörben tanultaknak megfelelõen NyMf vagy Feladatlap 130. Az ablak c. történet feldolgozása Szöveg eseménysorrendjének megállapítása számozással Kérdésekre válaszadás mondattal 131. Felmérés értékelése Tipikus hibák megbeszélése, javítása Felmérõlap 132. Í Emlékezetbõl írás j és ly a szavakban Szavak mondatba foglalása Füzet Kevély Kereki Szómagyarázat Hasonló jelentésû szavak válogatása, csoportosítása Kérdõszó pótlása Mu. o Szavak jelentése Mit csinál? cselekvést jelentõ szavak Szavak értelmezése kérdõszó alapján Szógyûjtések Elõkészítés után tudjanak szavakat csoportosítani kérdõszavak segítségével. Eseménykép NyMf Mu. a A szófajok megnevezése 4. osztályban még nem tananyag. A tankönyv feladatai akkor használhatóak, ha a megnevezést kérdõszóval helyettesítjük, vagy feladatlapot készítünk helyette.

19 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Gólyák Tavaszi virágok megismerése, felismerése Költözõ madarak visszatérésének megbeszélése Mu. o Mi történik? Történést jelentõ szavak Szavak értelmezése kérdõszó alapján Szógyûjtések Eseménykép NyMf Mu. a Í Szavak írása tollbamondással Alapszókészlet szavai Füzet Megemlékezés márc. 15-érõl Irodalmi óra Versek olvasása Képek megbeszélése Zenehallgatás 140. K Társas érintkezés szabályai: szívesség kérés, megköszönés Szituációs játék 141. Ki? Mi? Kik? Mik? Valakinek vagy valaminek a nevét jelentõ szavak Szavak értelmezése kérdõszó alapján Szógyûjtések Eseménykép NyMf Mu. a Gólyák c. történet feldolgozása Kérdõszavak pótlása Felkiáltások keresése 143. Saját nevek helyesírása Személy-, földrajzi- és intézmények neveinek írása NyMf Mu. a Í Másolás Nevek helyesírása mondatközben Füzet K A királyfi és felesége Vázlatkészítés Rajzos illusztráció készítése Dramatizálás Ko. M Ki? Mit csinál? Szókapcsolatok Szókapcsolatok értelmezése kérdõszó segítségével Feladatlap vagy Mf. feladataiból az ide illõ feladatok 148. Találós kérdések Megfejtések keresése Ko. V

20 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök Milyen? Tulajdonságot jelentõ szavak Szavak gyûjtése kérdõszóra Megfigyelés, értelmezés Eseménykép 3. osztályos NyMf ! 150. Í Tollbamondás, 4-5 összefüggõ mondat Képrõl összefüggõ mondatok alkotása közösen Leírás tollbamondás után Eseménykép Füzet K A bölcs szamár Szómagyarázat Kérdésekre válaszadás írásban Dramatizálás Mu. o Tulajdonságot jelentõ szavak Valakinek vagy valaminek a tulajdonsága Szavak értelmezése kérdõszó alapján NyMf Mu. a A bölcs szamár c. mese feldolgozása Tartalomelmondás Rajzos vázlat készítése 155. Milyen? Ellentétes jelentésû szavak Tulajdonságok, ellentétek Szavak értelmezése NyMf. 76. Mu. a Í Képrõl önálló mondatok alkotása Mondatalkotás; önálló leírás Füzet, eseménykép K Könyvtárhasználat Ismerkedjenek az iskolai vagy települési könyvtárral Ismerjék meg a kölcsönzés módját. Ismerkedjenek meg a könyvek szabad polcos elhelyezésével: abc sorrend, témakörök szerinti csoportosítás Könyv Könyvtár 159. Milyen? Rokonértelmû szavak Szógyûjtés, szókincsfejlesztés A tanult olvasmányokban szereplõk tulajdonságai Tankönyv Füzet Feladatlap 160. Ablak-Zsiráf gyermeklexikon használata Címszavak keresése ABC betûrend segítségével Ablak-zsiráf gyermeklexikon 161. Hány? Mennyi? Számosságot, mennyiséget jelentõ szavak Kérdõszóra szavak gyûjtése, értelmezése Eseménykép 3. o. NyMf. 28.! NyMf Í Címszókeresés, másolás Ablak-zsiráfból címszavak másolása Füzet

21 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K Húsvét Jeles napok Népszokások felelevenítése Mondókák, locsolóversek A vendégfogadás, kínálás elemi szabályai szituációs játék Ko. V Ünnepi jelképek, eszközök 165. Hányadik? Hányadik a sorban? Kérdõszóra szóértelmezés, szógyûjtés NyMf Mu. a Tompa Mihály: A pitypang meséje Virágok és képeik felismerése, megnevezése Szótagolás Mu. o Gyakorlás Kérdõszóra szavak gyûjtése NyMf. és a Mu. a feladataiból válogatás 168. Í Folyamatos szöveg másolása az elválasztás alkalmazására Másolás Füzet Könyv K A pitypang meséje c. olvasmány feldolgozása Tagolás. Tömörítés A tartalomfeldolgozó feladatok megoldása Mu. o Gyakorlás Kérdõszóra szógyûjtés, értelmezés Kép lvasmányok szövege 172. Gyakorlás - olvasástechnika fejlesztés Tartalomjegyzék használata Kedvenc olvasmány választása tartalomjegyzék használatával lvasókönyvek 173. Gyakorlás Szavak csoportosítása megadott kérdõszó segítségével Feladatlap Füzet vagy NyMf a megnevezések elhagyásával 174. Í Válogatás az olvasmányok utáni feladatok írástechnikai helyesírási feladattípusaiból Feladatmegoldás Mu. o.

22 hét óraszám Témakör Tananyag Fogalmak tevékenységek Követelmények Megjegyzés, eszközök K A lusta fiú meg a cinege Témazáró felmérés Vízinövények megismerése Eseménysorrend megállapítása Szótagokból szavak alkotása Mondatvégi írásjelek megfigyelése Párbeszéd alkalmazkodás a beszédpartnerhez, megfelelõ nyelvi formák alkalmazása. Szavak csoportosítása kérdõszó segítségével. Kérdõszóhoz szavak gyûjtése képrõl Mu. o Ablak-zsiráf Búvár zsebkönyv Feladatlap 178. Beszámoló hallott és látott gyermekmûsorokról Összefüggõ beszéd használata 179. Felmérés értékelése Tipikus hibák megbeszélése, javítása Mu. o. Feladatlap 180. Í Válogatás az olvasmányok utáni feladatok írástechnikai helyesírási feladattípusaiból Feladatmegoldás Szivárvány c. gyermeklap Dörmögõ Dömötör Aktuális gyermekújság olvasása Irodalmi nevelés Rávezetés a tartalmas idõtöltés megszervezésére 182. K Életükkel kapcsolatos események megvitatása vélemény megfogalmazása Véleménynyilvánítás szituációs helyzetekben. Kultúrált viselkedési formák betartása 183. Komplex gyakorlás, ismétlés Mondatfajták kijelentés, kérdés Mondatok felismerése beszélõ szándék alapján Mondatalkotások Mondatvégi írásjelek Ez a gyakorló idõszak azt a célt szolgálja, hogy az elõírt követelményszintet biztosan teljesítsék a tanulók. Lehetõség van itt megerõsítésre, begyakorlásra. Kerüljön sor a témakörökben tanult anyagrészek összekapcsolására, folyamatos gyakorlására. Eseménykép NyMf. 87. vagy Feladatlap Füzet lvasmányok szövege

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tantárgyi rendszer és óraszámok 3 Olvasás-írás előkészítése 1-2. évfolyam 4 Olvasás-írás elemei

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv csoportbontással

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv csoportbontással TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal 1. Értékelés 4. oldal 1.1. Szöveges értékelés 4. oldal 1.2. Magatartás értékelés szempontjai 5. oldal 1.3. A tanuláshoz

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam

Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 8. OSZTÁLY JAVASOLT ÓRAKERET Tematikai egység évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.BESZÉDKÉSZSÉG,

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben