Tanító alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanító alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Társadalmi ismeretek Tárgykódok: Oktatási cél: Felkészíteni a (tanító szakos) hallgatókat az általános iskola alapszakaszában az ember és társadalom műveltségterület oktatására, továbbá az interdiszciplináris jellegű ismeretanyag elsajátítása révén a globalizálódó és multikulturálissá váló társadalmi- gazdasági térben a szűkebb szakterületen túli innovációra való készségek és képességek elsajátíttatása. Ismeretek: - Bevezetés a filozófiába: Az európai és egyetemes kulturális érvényű metafizikai gondolkodás fejlődése, főbb irányzatai, iskolateremtő klasszikusai az ókori racionalizmustól napjaink posztmodern valóságértelmezéséig. - Etika: A jó és a rossz axiomatikus végső értékduálja mentén szerveződő és a társadalmi kapcsolatokat normatívan rendszerező, törvényileg változó etikai alrendszer. - Magyarország története I.- II: Az európai és a magyar társadalmak története, különös tekintettel a XIX-XX. század modernizációs politika- és gazdaságtörténeti kronológikus történetszemlélet helyett és mellett a művelődés és életmódtörténet történetszociológiai megközelítésének fontosságát hangsúlyozzuk. - Oktatás és ifjúság szociológia: A társadalomelméleti főbb irányzatok (konfliktus és konszenzuselméleti iskolák) ismertetésén túl az ezredforduló hazai és nemzetközi összehasonlító strukturális és társadalomstatisztikai elemzésével ill. empirikus metodikai alapismeretek elsajátíttatása révén a sokdimenziós társadalmi egyenlőtlenségrendszerben való érték- és előítéletmentes gondolkodási és cselekvési készségek elsajátíttatása. A szakszociológiák (ifjúság- oktatás-kisebbség) praktikus tudásanyagot szolgáltatnak a pedagógiai szakterület társadalmi kontextusainak megértéséhez, az oktatás és az oktathatóság társadalmi- kulturális rétegződésszemléletű értelmezéséhez. - Állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek: A korszerű jogi és politikai műveltségünkhöz nélkülözhetetlen, a hétköznapi életben és az egyéni és családi karriertervezésben is hasznosítható tudásanyagot szolgáltat, amely nemzetközivé táguló politikai, gazdasági, munkaerőpiaci térben való eligazodást ill. a schengeni polgárrá válást egyaránt segíti. Ezentúl az oktatásgazdaságtani ismeretek ma már nélkülözhetetlenek az ismétlődő finanszírozási nehézségekkel küzdő iskolák vezető és alkalmazott pedagógusai számára egyaránt. Követelmények: a végzett hallgató - ismerje és európai, globális összefüggésekbe állítva értelmezze a magyar társadalom működésének fontosabb történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit, s megfelelő tantárgypedagógiai ismeretek birtokában legyen képes tudását- a NAT előírásainak megfelelően, az általános iskola bevezető, kezdő és alapozó szakaszában- tanítói munkája során felhasználni;

2 - legyen képes a hazai közoktatás feladatait, a műveltségterülettel kapcsolatos oktató-nevelő munkát szélesebb társadalmi- történelmi kontextusban értelmezni; - legyen képe filozófiai, etikai problémák elemzésére; történelmi-társadalmi ismeretek- nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok segítségével való- megértésére, a az ezek által szerzett ismereteknek az oktató- nevelő munka során történő alkotó alkalmazására, a gyerekek kritikai gondolkodásának, erkölcsi ítéletalkotásának, toleranciájának fejlesztésére; - rendelkezzen társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással. - Az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák s a másság tiszteletével, toleranciával. Ajánlott irodalom: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Aula Kiadó, Bp Gyáni Gábor- Kövér György: Magyarország társadalomtörténete Osiris Kiadó, Bp Hársing László: Filozófiai problémák- alternatív válaszok Eötvös József Könyvkiadó, Bp Hársing László: Bevezetés az etikába Bíbor Kiadó, Miskolc Magyar művelődéstörténet (Szerk.: Kósa László) Osiris Kiadó, Bp Heller Ágnes: Általános etika Cserépfalvi, Bp

3 Tantárgy neve: 2. Pszichológia Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan leendő pedagógusok kibocsátása, akik a korszerű, pedagógiai gyakorlatban alkalmazható pszichológiai ismeretanyaggal alátámasztott emberképre alapozva megfelelő ismeretek, képességek, készségek birtokában alkalmasak az iskola 1-4 osztályában, illetve műveltségi területek esetén az 1-6 osztályban az oktató-nevelő munkára. Képesek az ön- és társismereti, valamint gyermekismereti sajátélmény és a felépített ismeretanyag komplexitására építve empátiás, toleráns, kreatív attitűddel a gyermekek tudatos fejlesztésére, a pedagógiai problémák hatékony kezelésére, az iskola összetett interakciós hálójának kezelésére. Alkalmasak a meglévő tudásuk, készségeik folyamatos megújítására, gyarapítására. Ismeretek: A Pszichológia tantárgy az óra és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő elsajátítandó ismeretanyagot tartalmazza: A pszichológia, mint tudomány kialakulásának története, a klasszikus és modern irányzatok kialakulása és lényegi ismeretanyaga, módszerei, a pszichológia ágai. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései, szerepe a pedagógus munkában és a privát életben. A pedagógus munka és az önismeret kapcsolata, a pedagógus személyiségfejlesztő hatásainak pszichológiai összefüggései, a pedagógus személyisége, speciális képességei, nevelési attitűdje és vezetési stílusa. Tudatos személyiségformálás a pályaszocializáció során, a hatékony életutat támogató reális pályakép és jövőkép kialakítása. Az emberismeret szintjei, az interakciók kialakulásának és működésének folyamata és determináló tényezői. A hatékony kommunikáció specifikumai. A pár, a csoport és a tömeg működési mechanizmusai, csoportdinamikai alapok. Az emberi megismerés biológiai alapjai, pszichés alapmechanizmusai, azok fejlődése, fejleszthetősége. Motivációs bázisok és mechanizmusok. A pszichikus fejlődés longitudinális és horizontális elemzése, a fejlődés és fejlesztés feltárása érdekében a pedagógiai tényezők pszichés hatásainak elemzése, a fejlődés külső és belső feltételeinek, összefüggéseinek feltárása. A főbb személyiségelméletek tükrében a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiai tényezői, a személyiség megismerésének módszerei, a 6-12 éves gyermekek sajátosságai. A fejlődés irányának, determinánsainak és jellegzetességeinek függvényében a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálásának folyamata, tevékenységei. Az oktatás és nevelés pszichológiai elemzésén át a személyiségfejlesztő és oktató tevékenység tervezése, életkorspecifikus módszerei, a tanulásirányítás lehetőségei. A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumai, a gyermek- és serdülőkorban előforduló személyiségfejlődési zavarok etiológiája, prognózisa, prevenciója, az intervenciós lehetőségek kompetenciahatárokon belüli módjai, illetve a hatáskörüket meghaladó esetekben segítséget adó szakemberek, intézmények rendszere a segítségnyújtás érdekében.

4 Követelmények: A végzett hallgató: Szerezzen olyan pszichológiai ismeretanyagot, melynek birtokában érti, és pontosan használja a legfontosabb pszichológiai alapfogalmakat; ismeri a pszichológia, mint tudomány jelentőségét a pedagógussá válás folyamatában. Képes az ismeretanyag önálló, kritikus feldolgozására, gyakorlati alkalmazására, önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglevő ismeretek, készségek fejlesztésére, új kompetenciák elsajátítására. A pedagógiai munkában szükséges alapvető témakörökben megalapozott pszichológiai ismereteket fel tudja használni a pedagógiai kérdések megválaszolásában. Ismeri a tanítói munkához szükséges általános lélektani, személyiségpszichológiai, fejlődés- és pedagógiai pszichológiai ismereteket, képes a fejlődés-fejlesztés összefüggéseinek megértésére. Megfelelő toleranciával érti és értelmezi a fejlődés és fejlesztés eltérő ütemét, képes elfogadni a gyermeki személyiség egyéni különbségeit. Kellő jártassága van az életkori és egyéni sajátosságok felismerésében és kezelésében, a tanító munkában alkalmazható feltáró és fejlesztő módszerek alkalmazásában. A pszichológiai ismeretek támogatásával alkalmas a 6-12 éves gyermekek körében nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására, tanulási alapkészségek, képességek kialakítására és fejlesztésére, sokoldalú és differenciált személyiségfejlesztésre. Képes a társas viselkedés tudományos elemzésére, jártas az ön- és társismeret elméleti és saját élményű kérdéseiben, ismeri a hatékony társas befolyásolás eszközeit, képes azok gyakorlati alkalmazására. Tudományosan megalapozott véleménye alakulj ki a társas magatartásformákról. Ezen keresztül önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel, minőségtudattal rendelkezik, ami segíti a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátásában is, támogatja a gyermek családjával és szűkebb környezetével való együttműködésben, a csoportban való munkavégzés, kollegalitás működtetésében. Ismeri a közvetlen emberi kommunikáció jellemzőit, a hatékony kommunikáció eszközeit, ezen keresztül képes nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására. Tájékozott a pár, a tömeg és a csoportlélektan általános kérdéseiben, ismeri a főbb irányzatokat, tájékozott a különböző csoporttechnikák és csoporttörténések értelmezésében, ismeri ezek pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit. Érti és felismeri a szociokulturális ártalmak és személyiségfejlődési zavarok kialakulásának összefüggéseit; jól eligazodik a személyiségfejlődési zavarok különböző típusaiban, képesek azok tüneteit, okait felismerni, és helyesen azonosítani. Képesek a pedagógiai kompetenciájuk körébe tartozó pszichés zavarok korrekciójára, adekvát fejlesztési programok működtetésére; hatáskörüket meghaladó esetben helyesen ismerik fel a segítségnyújtás irányát, ismerik a rendelkezésre álló segítő szakembereket és intézményeket.

5 Kötelező irodalom: Pszichológia pedagógusoknak szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva Osiris, Bp.; 2004 Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába Tankönyvkiadó, Bp., 1989 Séra László: Általános pszichológia Comenius Bt., Pécs, 1998 Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Kairosz, Budapest, 1997 Dr. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998 Carver, C.S.-Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia Osiris, Bp., 1998 Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése Helikon Kiadó, Bp., 1999 Az iskolai szociálpszichológia jelenségvilága szerk. Mészáros Aranka ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2002 Ronald J. Comer:A lélek betegségei Osiris Kiadó Bp., ; old. Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan Osiris Kiadó Bp., old. Ajánlott irodalom: Atkinson, Atkinson, Smith, Bem: Pszichológia Osiris, Bp., 1995 Bernáth László, Révész György: A pszichológia alapjai Tertia Kiadó Bp., 1995 Bagdy Emőke, Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1988 Pedagógia és pszichológia szgy. Szerk. Fehér Irén Comenius Bt., Pécs, 1999 Mérei Ferenc: Társ és csoport Akadémia Kiadó Bp., 1989 Fejlődéslélektan olvasókönyv szerk. Bernáth László, Solymosi Katalin Tertia Kiadó, Bp., 1997 Dr. Salamon Jenő: A megismerő tevékenység fejlődéslélektana Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994 Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Integra-Projekt Kft., Bp., 1993 Csepeli György: Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Bp., 1997 Thomas Gordon: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó, Bp., 1989 E. Aronson: A társas lény Közdazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994 Pedagógiai szociálpszichológia szerk. Schmercz István Élmény Kiadó, Nyíregyháza, 2002

6 Tantárgy neve: Pedagógia Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan leendő tanítók kibocsátása, akik alkalmasak a 6-12 éves tanulók nevelésére és oktatására; ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferenciáit, a közoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait; ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit, a tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát. Alapozza meg a tantárgy-pedagógiai oktatást és a gyakorlati képzést. Ismeretek: Az óra- és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemekben a Pedagógia alapozó tárgy ismertesse meg az egyetemes és magyar nevelés történeti fejlődési folyamatának legfőbb, tényeit, összefüggéseit, kellő részletességgel bemutatva a mai pedagógiai elmélet és gyakorlat közvetlen előzményeit. Ismertesse a nevelésoktatás-képzés gyakorlatának, intézményeinek, elméleteinek és a neveléspolitikai, közoktatás-politikai törekvések történeti fejlődését, a kiemelkedő haladó pedagógusok életművének bemutatásával erősítse a nevelői hivatástudatot. Megismerteti a hallgatót a tanítói pálya szakmai, tanításetikai követelményeivel, az iskolarendszer működésével, a tanítói munka sajátosságaival. Ismertesse meg a hallgatót a neveléstudomány fő ágaival, a nevelés fogalmával, a nevelési folyamat főbb jellemzőivel, a különböző célelméletekkel, az oktatás (tanítástanulás) szerepével a személyiségfejlesztésben. Közvetíti azokat az alapismereteket, amelyekre építve feldolgozható a tanításitanulási folyamat, a tanulási stratégiák, a szervezeti és munkaformák, valamint a módszerek témaköre. A tananyag mutassa be a tudás megszerzésének logikai alapjait. Ismertesse meg a hallgatókat a gondolkodás formáival és a különböző műveletekkel. Ismertesse meg a hallgatókat az oktatás és a képzés tartalmi, tantervelméleti kérdéseivel, alapozza meg a tanító tudatos elemző és tervező munkáját. Ismertesse a neveléselmélet alapfogalmait, alapozza meg a hallgatók tudását az iskolai értékszocializációról, a nevelési folyamat tartalmáról és szerkezetéről, a nevelési módszerekről, eljárásokról. Adjon alapot a pedagógiai tapasztalatok szaktudományos szintű elemzéséhez, a pedagógiai jelenségek tudatos értelmezéséhez, a gyakorlati nevelési helyzetek, folyamatok sikeres szervezéséhez, irányításához. Ismertesse meg a pedagógiai kutatás célját, tárgyát, az egyes kutatási stratégiákat, módszereket, eszközöket, adatgyűjtési és feldolgozási eljárásokat. Adjon ösztönzést az öntevékeny kutatási tevékenység végzéséhez. Ismerje meg a hallgató az osztályfőnöki (osztálytanítói) nevelőmunka helyét, szerepét és sajátosságait, feladatköreit, az egész napos nevelés speciális lehetőségeit, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem aktuális feladatait.

7 Ismertesse meg a differenciált fejlesztés metodikáját, szervezeti kereteit és tervezési formáit, tegye képessé a hallgatót az eltérő fejlettségi szintű, eltérő szociokulturális hátterű tanulókkal való egyéni bánásmódra, készítse fel a hallgatót a kompetencia-körébe tartozó retardált, tanulási nehézséget, részképesség kiesést tanúsító, valamint az átlagostól eltérő, tehetséges tanulók egyéni fejlesztésére, kompenzációjára és korrekciójára. Megismerteti a hallgatóval a legjelentősebb pedagógiai kísérleteket, innovációkat. Követelmények: A végzett hallgató: ismerje a neveléstörténet alapvető tényeit, lássák a változás, fejlődés folyamatát, irányát a történeti korszakokban. Tudja a neveléstörténeti tényeket szakszerűen vizsgálni, elemezni, értékelni. Legyen képes problématörténeti vizsgálódásokra. Lássa a mai neveléstudományi, közoktatás-politikai problémák és eredmények történeti okait, összefüggéseit. Ismerje a kisiskolás és a pubertás korú tanítványainak fejlesztési lehetőségeit és módszereit, továbbfejlődési esélyeit, perspektíváit. Ismerje a nevelő-oktató munka tervezésének szintjeit, módszereit és fázisait, ismerje továbbá a tervezéssel összefüggő állami dokumentumokat. Ismerje a korszerű tanulásirányítás törvényszerűségeit és módszereit. Ismerje a tanítás-tanulás elméleti, módszertani, szervezési vonatkozásait, a metodikai kultúra, a tanítási-tanulási infrastruktúra összetevőit. Ismerje az iskolai nevelés és a szocializáció folyamatát, dinamikáját, tartalmát, színtereit, módszer- és eszközrendszerét. Ismerjék a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat. Ismerje és értse az osztályfőnöki nevelőmunka helyét, szerepét és sajátosságait, feladatköreit, az egész napos nevelés speciális lehetőségeit, a gyermek-, -ifjúság- és családvédelem aktuális feladatait. Ismerje a differenciált tanórai munka lehetséges modelljeit, eljárásait. Ismerje a tanulási nehézség, magatartási zavar pszichológiai, szociológiai összefüggéseit, a fejlesztés módjait. Ismerje a tehetség felismerésének, fejlesztésének módszereit, eljárásait. Ismerje a hallgató a legjelentősebb pedagógiai kísérleteket, innovációkat. Legyen képes nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; saját tevékenységének kritikus értékelésére; a nevelő-oktató munka szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére; a 6-12 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az alapkészségek és képességek kialakítására; előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre (ehhez rendelkezzen a másság elfogadásával, toleranciaképességgel); a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására; a gyermek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre; önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhatnak az iskolán belül felelősségteljes munkakör

8 vállalására (ehhez rendelkezzen a permanens művelődés igényével és képességével); Legyen képes egyszerű kutatási tevékenység végzésére. Számonkérés: A Pedagógia alaptantárgy tantárgyelemei kollokviumokkal, gyakorlati jegyekkel zárulnak. A tantárgyi ismereteket komplex Pedagógia-Pszichológia szigorlat kéri számon, ami 0 kerditértékű, kritériumfeltétel. A szigorlati témakörök komplex módon tartalmazzák a pedagógiai és a pszichológiai tényanyagot. Szakirodalom Kötelező szakirodalom: Pukánszky Béla- Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tk., Bp., Mészáros István- Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Bp., I Falus Iván /1998, szerk./: Didaktika. Nemzeti Tk. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Bp., Báthory Zoltán/1992/: Tanulók, iskolák-különbségek. Tk., Bp. Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös J. Könyvkiadó, Bp., Falus Iván /1993, szerk./ Bevezetés a pedagógiai kutatómunka módszereibe. Bp., Keraban. Pálfiné Szalay Anna: Alapok a neveléselmélet tanulmányozásához. Szombathely, Ajánlott szakirodalom: A magyar nevelés története I Szerk.: Horváth Márton Tankönyvkiadó, Bp A magyar nevelés története II. Szerk: Horváth Márton, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Bp., éves a magyar iskola / Szerk: Balogh László / Korona K., Bp., Lénárd Ferenc Demeter Katalin (1990) : A nevelés gyakorlata a tanítási órán TK., Bp. Csapó Benő : (1998. szerk.) : Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Bp. Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. A tantervelméletek forrásai 17. OKI, Bp. Csapó Benő (1992) : Kognitív pedagógia. Akadémia Kiadó, Bp. Bábosik István: A nevelés folyamata és módszerei Leopárd K., Bábosik István- Mezei Gyula: Neveléstan Telosz K., Bp., Bábosik István: A modern nevelés elmélete Telosz K., Gáspár László: Neveléselmélet OKKER Kk. Én. Nagy József: Nevelési kézikönyv Mozaik K. Szeged, Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben Kereszty- Tordáné /szerk./ BTF,Bp.,1993.

9 M. Nádasi Mária /1986/:Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Korszerű nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest. Petriné Feyér Judit-Mészölyné Fehér Katalin /1982/: Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Pedagógiai Közlemények 23. Tankönyvkiadó, Budapest Kósáné Ormai Vera /1989/: Beilleszkedési nehézségek és az iskola. Tankönyvkiadó, Budapest, 13-48, Hortobágyi Katalin /1995/: A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata. Feldolgozási program pedagógus-továbbképzés számára. FPI, Budapest Balogh László-Nagy Kálmán-Szatmáriné Balogh Mária /összeáll. és szerk./ /1994/: A tehetségfejlesztés pszichológiája /Szöveggyűjtemény/. KLTE, Debrecen.

10 Tantárgy neve: Informatika Tárgykódok: Célok, feladatok: A tanító képzésben résztvevő hallgatók alapozó informatikai kurzusainak célja, hogy felkészítést nyújtson az általános iskola 1-4. évfolyamán, számítógépes környezetben zajló tanórai, illetve egyéb tanórán kívüli iskolai foglalkozások tartalmi, módszertani kérdéseihez, tantárgy-pedagógiai eljárásaihoz áttekintést adjon az informatika korszerű eszközrendszeréről, megismertessen a számítógépek alapvető, általános célú szoftverkörnyezetével, mely hozzásegíti a hallgatókat többek közt a tanulmányaikhoz szükséges elektronikus információforrások felhasználásához és feldolgozásához rendelkezzenek a természettudományok stb. alapoktatásához szükséges korszerű informatikai felkészültséggel Ismeretek: Az informatika alapozó tárgyak az óra és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő elsajátítandó ismeretanyagot tartalmazzák: A személyi számítógépek legfontosabb, oktatási környezetben is használt részegységeinek kezelésén keresztül a számítógépek üzemeltetéséhez szükséges szoftverhasználat elsajátítását. Ennek megfelelően az üzemeltetéshez szükséges operációs rendszer és az ún. informatikai alapszoftverek (szövegszerkesztés, grafikai alkalmazások, táblázatkezelés) ismereteit. A korszerű hálózathasználat, információszerzés és feldolgozás, továbbá az internetes kommunikáció alapszoftvereinek megismerését. A Nemzeti Alaptanterv informatika műveltségterületének 1-4 évfolyamra vonatkozó tartalmi és módszertani kérdéseit, a különböző tárgyak tanításánál felhasználható elektronikus források és oktatóprogramok körét. Követelmények: A végzett hallgató ismerje: számítógépes oktatóprogramok, oktatáshoz kapcsolódó források oktatásban történő felhasználásának módszereit a gyermekek sokoldalú, differenciált fejlesztését szolgáló informatikai megoldásokat az alapvető hardverkörnyezetet korszerű számítástechnikai eszközpark használatát a számítógépek üzemeltetéséhez szükséges szoftverkörnyezetet adattárolás, hálózati struktúrában való munka; biztonságos géphasználat kérdéseit általános célú alkalmazói programok oktatásközpontú használatát (szövegszerkesztés, grafikai alkalmazások, táblázatkezelés) az információkeresés, rendszerezés, hálózati kommunikáció alapvető szoftveres megoldásait

11 Ajánlott irodalom: OFFICE XP lépésről lépésre [2002, Szak Kiadó] Mészáros Tamásné: Táblázat-kezelés [2003, Kossuth Kiadó Rt.] Bártfai Barnabás: Microsoft Excel XP 2002 [2002, BBS-Info] László József: Mindenkinek az Internetről [2003, ComputerBooks] Dancsó Tünde: Comenius LOGO játék és animáció [2001, Kossuth kiadó]

12 Tantárgy neve: Magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógiája Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan pedagógusok kibocsátása, akik - az iskolai oktatás bevezető és kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom területén alkalmasak az oktató nevelő munkára; - a 6-12 éves gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve tervezik, szervezik és irányítják a tanulási folyamatokat; alakítják ki és fejlesztik a tanulási alapkészségeket és képességeket; - birtokában vannak a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos korszerű szaktudományi és módszertani ismereteknek; azokat össze tudják kapcsolni más tudományterületeken szerzett ismereteikkel; - képesek, az e tudományterületeken is meglévő, ismereteik, készségeik önálló és folyamatos megújítására, bővítésére a nyomtatott és elektronikus források kritikus értelmezése alapján; - képesek a mindenkor rendelkezésükre álló módszertani eljárások és taneszközök közül kritikusan és megalapozottan választani; - az anyanyelvi és irodalmi vonatkozású nevelési helyzetek megoldásában mindenkor a gyermek beszédviselkedésének, nyelvi-kommunikációs kultúrájának fejlődését szolgálva és előítéletek nélkül működnek együtt a családdal és a kortárs csoportokkal. Ismeretek: Magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógiája tantárgy az óra- és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a leendő pedagógusok számára a következő elsajátítandó ismeretanyag szerepel: - Tartalmazza az alapfokú anyanyelvi oktatás bevezető és kezdő szakaszában megtanítandó magyar nyelvi és irodalmi ismeretek átadásához szükséges anyanyelvi (elméleti és alkalmazott nyelvtudományi, nyelv és beszédművelésbeli) kompetenciákat. Ezen ismeretanyag birtokában a pedagógusok képesek lesznek a tanulók olvasás és írás alapkészségeit kialakítani. - Tartalmazza azokat az általános és gyermekirodalmi ismereteket, amelyek segítségével a pedagógus megalapozza és fejlesztheti a gyermekek irodalmi ízlését. Követelmények: A végzett hallgató: - rendelkezzék fejlett nyelvi és kommunikációs képességekkel, beszédviselkedését tudja a pedagógus munka szolgálatába állítani; - legyen képes meglévő nyelvi irodalmi módszertani ismereteit önállóan és folyamatosan fejleszteni; - ismerje a közoktatás feladatait, stratégiáit, preferenciáit és a tartalmi szabályozás dokumentumait a Magyar nyelv és irodalom műveltségterületet illetően; - rendelkezzék olyan anyanyelvi és tantárgypedagógiai ismeretekkel, amelyek az anyanyelvi oktatás bevezető és kezdő szakaszában az olvasás

13 és írás alapkészségeinek kialakításához szükségesek, és fejlesztik az anyanyelvi kommunikációs kultúrát; - a Magyar nyelv és irodalom tanítása során ismerje és használja a személyiségformálás lehetőségeit, a sajátos nevelési helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi nevelésének hatékony módjait; a tanulásirányítás módszerit és munkaformáit; az integrált és differenciált oktatás eszközeit; - legyen érzékeny befogadója és közvetítője az anyanyelvi nevelésben és az irodalmi alkotásokban rejlő esztétikai és egyéb értékeknek. Irodalom: Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest, IV. kiadás Hangay Zoltán (szerk.): Magyar nyelvi gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, Budapest, Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest, Kernya Rózsa (szerk.): Az anyanyelvi nevelés módszerei. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola és a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Rt., Kaposvár, Kulcsár-Szabó Ernő: A magyar irodalom története Argumentum Kiadó, Budapest, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

14 Tantárgy neve: Matematika és tantárgypedagógia Tárgykódok: Célok: A korszerű matematikai ismeretek és ismeretrendszerek tudatos megismertetése, a hallgatók ismereteinek bővítése. Rendelkezzenek a képzés végére az általános matematika tanulásra vonatkozó ismeretekkel és képességekkel, amellyel tanítani tudják a 6-10 éves gyerekeket. Sokszínű módszertani kultúrával rendelkezzenek, amellyel az adott korosztály matematikai tevékenységét a legeredményesebben tudják tervezni és vezetni. Legyenek képesek a differenciált irányításra, ellenőrzésre és értékelésre. Tudjon taneszközöket elemezni és legyen képes önállóan is készíteni. A tárgy feladatai és tartalma: A tárgy és a matematikai tantárgy tanulása iránti pozitív attitűdök kialakítása, fontos feladat. A fogalmak rendszerének alsótagozatos kidolgozásával, a fogalmak megalkotásával ismerkednek meg a taneszközökkel, a folyamathoz szükséges eljárásokkal. A matematikai fogalmak tanulása során fejlesztjük a minden tantárgy tanulásához szükséges képességeiket (lényegkiemelés, általánosítás, absztrakció stb.). A természetes számokról, a számelméleti ismeretekről, műveletek értelmezéséről pedagógiai ismereteket is szereznek. Szöveges feladatok megoldásánál a problémaérzékenység fejlesztése kiemelt feladat. A hallgatók az ismereteit legyen képes kritikus, elemző módon rendszerezni. Az ismeretek alkalmazása tekinetében a hallgató képességének fejlesztése a következő területeken fontos: - nyomtatott és elektronikus források megértése, értelmezése - előítélet-mentes, multikulturális és interkulturális nevelés. Szakmai attitűdök és magatartások terén: - önismeret, együttműködési készség, fejlett kommunikációs képesség - permanens művelődési igénye és képessége - egyetemes emberi és nemzeti értékeket és erkölcsi normákat legyen képes elfogadni - környezettudatos magatartás a másság elfogadása. Követelmények A hallgató: Legyen képes a matematikai fogalmakat alkalmazni. Tudjon az egyes témakörökben feladatokat megoldani. Legyen képes az egyes témakörök között a kapcsolatok keresésére és értelmezésére. Ismerje a korosztály számára készült taneszközöket, és tudja azokat felhasználni. Tudja az 1-4 osztály tananyagának elméleti alapjait. Ismerje a matematika tanulás folyamatát, a tapasztalatszerzésre alapozott strukturált tanulás elsődlegességét. Legyen képes tanulási folyamatokat tervezni és vezetni. Tudjon matematikai problémát a mindennapi életben megjeleníteni.

15 Irodalom - Matematika az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2004.) - Matematikai feladatgyűjtemény az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára ( Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 1996.) - Zsinkó Erzsébet, Számelmélet és elemi algebra, ELTE TÓFK, Budapest, Dr. Palotásné Vig Marianna, A matematika alapjai, ELTE TÓFK, Budapest, C. Neményi Eszter, Tantárgypedagógiai füzetek, a számolás tanítása, BTF, Reimann István: Matematika, ISBN Műszaki Kadó, Budapest, Nemetz- Wintsche, Valószínűségszámítás, Typotex, Dr. Rakos Katalin: A mi matekunk tankönyvek 1-8. (NTK) - Dr. Rakos Katalin: Módszertani ajánlások a matematika tanításában 1-4 oszt. (Apáczai Kiadó 1999.)

16 Tantárgy neve: Természetismeret és tp. Tárgykódok: A tantárgy oktatásának a célja: Olyan leendő pedagógusok kibocsátása, akik rendelkeznek a kellő biológiai, kémiai, földrajzi, fizikai, egészségtani, és környezeti ismeretek birtokában, megfelelő környezettudatossággal, környezeti érzékenységgel. Rendelkeznek a természettudományok alapoktatásához szükséges korszerű ismeretekkel, összefüggésekkel, tantárgy-pedagógiai eljárásokkal. Ismerik a környezetismeret tantárgy tananyagát és fejlesztési követelményeit, így alkalmasak az iskolai oktatás 1-4. osztályában az oktató-nevelő munkára, és a nem tantárgyhoz kötött iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelési feladatok szervezésére és teljesítésére. Rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, a testi nevelés oktatásához szükséges tudással, speciális tantárgy-pedagógiai eljárásokkal. Ismeretek: A természetismeret és tp. tantárgy az óra - és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő ismeretanyagot tartalmazza: - az alapfokú természettudományos oktatás-neveléshez szükséges biológiai, fizikai földrajzi, kémiai, egészségtani és tantárgy-pedagógiai ismereteket. - a stúdium oktatásának célja olyan korszerű módszertani kultúra, szemlélet és irányultság kialakítása, ami biztosítja az 1-4. osztályban a természetismeret tanulásához szükséges tanulói képességek eredményes fejlesztését. - növény-és állatszervezettan, élettan és rendszertan alapjai. - az általános-és szervetlen kémia alapjai - természet- és gazdaságföldrajzi alapismeretek; Magyarország földrajza - alapvető fizikai ismeretek (mechanika, elektromosságtan, hőtan, fénytan, anyagszerkezet, csillagászat) - a környezeti neveléssel kapcsolatos főbb módszertani ismeretek, a környezetvédelem alapjai, a magyarországi flóra-és fauna legjellegzetesebb elemeinek felismerése - elsősegélynyújtás, anatómiai alapismeretek - egészség-betegség, a szomatikus nevelés alapjai és fontossága Követelmények: A végzett hallgató: Ismerje a közoktatás feladatait, stratégiáját, preferenciáit és a tartalmi szabályozás dokumentumait. Legyen képes: az iskolai oktatás 1-4. osztályában az Ember a természetben műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására; a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok megértésére és értelmezésére; a nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;

A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL

A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL A TANÍTÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZATÁNAK ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE A következő táblázatokban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa:

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa: TK905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Tantárgy felelőse Tárgyfelvételi előfeltétel - Vizsgajelentkezési előfeltétel 1 előadás vizsga A pszichológia oktatása segítse elő a pedagógiai tevékenységhez szükséges

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. 1. kötet. Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pedagógiai program. 1. kötet. Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pedagógiai program 1. kötet Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalom I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Helyi Tanterv Budapest, 2014. március 24. Szénásy Zoltán

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Jóváhagyta: Deákné Domonkos Julianna igazgató Békés, 2014. 1 CÍMJEGYZÉK Bevezető 1. Az iskola adatai 2. Iskolánk jövőképe

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben