Tanító alapszak Tantárgyi programok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanító alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Társadalmi ismeretek Tárgykódok: Oktatási cél: Felkészíteni a (tanító szakos) hallgatókat az általános iskola alapszakaszában az ember és társadalom műveltségterület oktatására, továbbá az interdiszciplináris jellegű ismeretanyag elsajátítása révén a globalizálódó és multikulturálissá váló társadalmi- gazdasági térben a szűkebb szakterületen túli innovációra való készségek és képességek elsajátíttatása. Ismeretek: - Bevezetés a filozófiába: Az európai és egyetemes kulturális érvényű metafizikai gondolkodás fejlődése, főbb irányzatai, iskolateremtő klasszikusai az ókori racionalizmustól napjaink posztmodern valóságértelmezéséig. - Etika: A jó és a rossz axiomatikus végső értékduálja mentén szerveződő és a társadalmi kapcsolatokat normatívan rendszerező, törvényileg változó etikai alrendszer. - Magyarország története I.- II: Az európai és a magyar társadalmak története, különös tekintettel a XIX-XX. század modernizációs politika- és gazdaságtörténeti kronológikus történetszemlélet helyett és mellett a művelődés és életmódtörténet történetszociológiai megközelítésének fontosságát hangsúlyozzuk. - Oktatás és ifjúság szociológia: A társadalomelméleti főbb irányzatok (konfliktus és konszenzuselméleti iskolák) ismertetésén túl az ezredforduló hazai és nemzetközi összehasonlító strukturális és társadalomstatisztikai elemzésével ill. empirikus metodikai alapismeretek elsajátíttatása révén a sokdimenziós társadalmi egyenlőtlenségrendszerben való érték- és előítéletmentes gondolkodási és cselekvési készségek elsajátíttatása. A szakszociológiák (ifjúság- oktatás-kisebbség) praktikus tudásanyagot szolgáltatnak a pedagógiai szakterület társadalmi kontextusainak megértéséhez, az oktatás és az oktathatóság társadalmi- kulturális rétegződésszemléletű értelmezéséhez. - Állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek: A korszerű jogi és politikai műveltségünkhöz nélkülözhetetlen, a hétköznapi életben és az egyéni és családi karriertervezésben is hasznosítható tudásanyagot szolgáltat, amely nemzetközivé táguló politikai, gazdasági, munkaerőpiaci térben való eligazodást ill. a schengeni polgárrá válást egyaránt segíti. Ezentúl az oktatásgazdaságtani ismeretek ma már nélkülözhetetlenek az ismétlődő finanszírozási nehézségekkel küzdő iskolák vezető és alkalmazott pedagógusai számára egyaránt. Követelmények: a végzett hallgató - ismerje és európai, globális összefüggésekbe állítva értelmezze a magyar társadalom működésének fontosabb történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit, s megfelelő tantárgypedagógiai ismeretek birtokában legyen képes tudását- a NAT előírásainak megfelelően, az általános iskola bevezető, kezdő és alapozó szakaszában- tanítói munkája során felhasználni;

2 - legyen képes a hazai közoktatás feladatait, a műveltségterülettel kapcsolatos oktató-nevelő munkát szélesebb társadalmi- történelmi kontextusban értelmezni; - legyen képe filozófiai, etikai problémák elemzésére; történelmi-társadalmi ismeretek- nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok segítségével való- megértésére, a az ezek által szerzett ismereteknek az oktató- nevelő munka során történő alkotó alkalmazására, a gyerekek kritikai gondolkodásának, erkölcsi ítéletalkotásának, toleranciájának fejlesztésére; - rendelkezzen társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással. - Az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák s a másság tiszteletével, toleranciával. Ajánlott irodalom: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Aula Kiadó, Bp Gyáni Gábor- Kövér György: Magyarország társadalomtörténete Osiris Kiadó, Bp Hársing László: Filozófiai problémák- alternatív válaszok Eötvös József Könyvkiadó, Bp Hársing László: Bevezetés az etikába Bíbor Kiadó, Miskolc Magyar művelődéstörténet (Szerk.: Kósa László) Osiris Kiadó, Bp Heller Ágnes: Általános etika Cserépfalvi, Bp

3 Tantárgy neve: 2. Pszichológia Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan leendő pedagógusok kibocsátása, akik a korszerű, pedagógiai gyakorlatban alkalmazható pszichológiai ismeretanyaggal alátámasztott emberképre alapozva megfelelő ismeretek, képességek, készségek birtokában alkalmasak az iskola 1-4 osztályában, illetve műveltségi területek esetén az 1-6 osztályban az oktató-nevelő munkára. Képesek az ön- és társismereti, valamint gyermekismereti sajátélmény és a felépített ismeretanyag komplexitására építve empátiás, toleráns, kreatív attitűddel a gyermekek tudatos fejlesztésére, a pedagógiai problémák hatékony kezelésére, az iskola összetett interakciós hálójának kezelésére. Alkalmasak a meglévő tudásuk, készségeik folyamatos megújítására, gyarapítására. Ismeretek: A Pszichológia tantárgy az óra és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő elsajátítandó ismeretanyagot tartalmazza: A pszichológia, mint tudomány kialakulásának története, a klasszikus és modern irányzatok kialakulása és lényegi ismeretanyaga, módszerei, a pszichológia ágai. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései, szerepe a pedagógus munkában és a privát életben. A pedagógus munka és az önismeret kapcsolata, a pedagógus személyiségfejlesztő hatásainak pszichológiai összefüggései, a pedagógus személyisége, speciális képességei, nevelési attitűdje és vezetési stílusa. Tudatos személyiségformálás a pályaszocializáció során, a hatékony életutat támogató reális pályakép és jövőkép kialakítása. Az emberismeret szintjei, az interakciók kialakulásának és működésének folyamata és determináló tényezői. A hatékony kommunikáció specifikumai. A pár, a csoport és a tömeg működési mechanizmusai, csoportdinamikai alapok. Az emberi megismerés biológiai alapjai, pszichés alapmechanizmusai, azok fejlődése, fejleszthetősége. Motivációs bázisok és mechanizmusok. A pszichikus fejlődés longitudinális és horizontális elemzése, a fejlődés és fejlesztés feltárása érdekében a pedagógiai tényezők pszichés hatásainak elemzése, a fejlődés külső és belső feltételeinek, összefüggéseinek feltárása. A főbb személyiségelméletek tükrében a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiai tényezői, a személyiség megismerésének módszerei, a 6-12 éves gyermekek sajátosságai. A fejlődés irányának, determinánsainak és jellegzetességeinek függvényében a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálásának folyamata, tevékenységei. Az oktatás és nevelés pszichológiai elemzésén át a személyiségfejlesztő és oktató tevékenység tervezése, életkorspecifikus módszerei, a tanulásirányítás lehetőségei. A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumai, a gyermek- és serdülőkorban előforduló személyiségfejlődési zavarok etiológiája, prognózisa, prevenciója, az intervenciós lehetőségek kompetenciahatárokon belüli módjai, illetve a hatáskörüket meghaladó esetekben segítséget adó szakemberek, intézmények rendszere a segítségnyújtás érdekében.

4 Követelmények: A végzett hallgató: Szerezzen olyan pszichológiai ismeretanyagot, melynek birtokában érti, és pontosan használja a legfontosabb pszichológiai alapfogalmakat; ismeri a pszichológia, mint tudomány jelentőségét a pedagógussá válás folyamatában. Képes az ismeretanyag önálló, kritikus feldolgozására, gyakorlati alkalmazására, önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglevő ismeretek, készségek fejlesztésére, új kompetenciák elsajátítására. A pedagógiai munkában szükséges alapvető témakörökben megalapozott pszichológiai ismereteket fel tudja használni a pedagógiai kérdések megválaszolásában. Ismeri a tanítói munkához szükséges általános lélektani, személyiségpszichológiai, fejlődés- és pedagógiai pszichológiai ismereteket, képes a fejlődés-fejlesztés összefüggéseinek megértésére. Megfelelő toleranciával érti és értelmezi a fejlődés és fejlesztés eltérő ütemét, képes elfogadni a gyermeki személyiség egyéni különbségeit. Kellő jártassága van az életkori és egyéni sajátosságok felismerésében és kezelésében, a tanító munkában alkalmazható feltáró és fejlesztő módszerek alkalmazásában. A pszichológiai ismeretek támogatásával alkalmas a 6-12 éves gyermekek körében nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására, tanulási alapkészségek, képességek kialakítására és fejlesztésére, sokoldalú és differenciált személyiségfejlesztésre. Képes a társas viselkedés tudományos elemzésére, jártas az ön- és társismeret elméleti és saját élményű kérdéseiben, ismeri a hatékony társas befolyásolás eszközeit, képes azok gyakorlati alkalmazására. Tudományosan megalapozott véleménye alakulj ki a társas magatartásformákról. Ezen keresztül önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel, minőségtudattal rendelkezik, ami segíti a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátásában is, támogatja a gyermek családjával és szűkebb környezetével való együttműködésben, a csoportban való munkavégzés, kollegalitás működtetésében. Ismeri a közvetlen emberi kommunikáció jellemzőit, a hatékony kommunikáció eszközeit, ezen keresztül képes nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására. Tájékozott a pár, a tömeg és a csoportlélektan általános kérdéseiben, ismeri a főbb irányzatokat, tájékozott a különböző csoporttechnikák és csoporttörténések értelmezésében, ismeri ezek pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit. Érti és felismeri a szociokulturális ártalmak és személyiségfejlődési zavarok kialakulásának összefüggéseit; jól eligazodik a személyiségfejlődési zavarok különböző típusaiban, képesek azok tüneteit, okait felismerni, és helyesen azonosítani. Képesek a pedagógiai kompetenciájuk körébe tartozó pszichés zavarok korrekciójára, adekvát fejlesztési programok működtetésére; hatáskörüket meghaladó esetben helyesen ismerik fel a segítségnyújtás irányát, ismerik a rendelkezésre álló segítő szakembereket és intézményeket.

5 Kötelező irodalom: Pszichológia pedagógusoknak szerk. N. Kollár Katalin, Szabó Éva Osiris, Bp.; 2004 Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába Tankönyvkiadó, Bp., 1989 Séra László: Általános pszichológia Comenius Bt., Pécs, 1998 Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Kairosz, Budapest, 1997 Dr. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998 Carver, C.S.-Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia Osiris, Bp., 1998 Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése Helikon Kiadó, Bp., 1999 Az iskolai szociálpszichológia jelenségvilága szerk. Mészáros Aranka ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2002 Ronald J. Comer:A lélek betegségei Osiris Kiadó Bp., ; old. Cole M., Cole S.R.: Fejlődéslélektan Osiris Kiadó Bp., old. Ajánlott irodalom: Atkinson, Atkinson, Smith, Bem: Pszichológia Osiris, Bp., 1995 Bernáth László, Révész György: A pszichológia alapjai Tertia Kiadó Bp., 1995 Bagdy Emőke, Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1988 Pedagógia és pszichológia szgy. Szerk. Fehér Irén Comenius Bt., Pécs, 1999 Mérei Ferenc: Társ és csoport Akadémia Kiadó Bp., 1989 Fejlődéslélektan olvasókönyv szerk. Bernáth László, Solymosi Katalin Tertia Kiadó, Bp., 1997 Dr. Salamon Jenő: A megismerő tevékenység fejlődéslélektana Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994 Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia Integra-Projekt Kft., Bp., 1993 Csepeli György: Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Bp., 1997 Thomas Gordon: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó, Bp., 1989 E. Aronson: A társas lény Közdazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994 Pedagógiai szociálpszichológia szerk. Schmercz István Élmény Kiadó, Nyíregyháza, 2002

6 Tantárgy neve: Pedagógia Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan leendő tanítók kibocsátása, akik alkalmasak a 6-12 éves tanulók nevelésére és oktatására; ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferenciáit, a közoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait; ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit, a tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát. Alapozza meg a tantárgy-pedagógiai oktatást és a gyakorlati képzést. Ismeretek: Az óra- és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemekben a Pedagógia alapozó tárgy ismertesse meg az egyetemes és magyar nevelés történeti fejlődési folyamatának legfőbb, tényeit, összefüggéseit, kellő részletességgel bemutatva a mai pedagógiai elmélet és gyakorlat közvetlen előzményeit. Ismertesse a nevelésoktatás-képzés gyakorlatának, intézményeinek, elméleteinek és a neveléspolitikai, közoktatás-politikai törekvések történeti fejlődését, a kiemelkedő haladó pedagógusok életművének bemutatásával erősítse a nevelői hivatástudatot. Megismerteti a hallgatót a tanítói pálya szakmai, tanításetikai követelményeivel, az iskolarendszer működésével, a tanítói munka sajátosságaival. Ismertesse meg a hallgatót a neveléstudomány fő ágaival, a nevelés fogalmával, a nevelési folyamat főbb jellemzőivel, a különböző célelméletekkel, az oktatás (tanítástanulás) szerepével a személyiségfejlesztésben. Közvetíti azokat az alapismereteket, amelyekre építve feldolgozható a tanításitanulási folyamat, a tanulási stratégiák, a szervezeti és munkaformák, valamint a módszerek témaköre. A tananyag mutassa be a tudás megszerzésének logikai alapjait. Ismertesse meg a hallgatókat a gondolkodás formáival és a különböző műveletekkel. Ismertesse meg a hallgatókat az oktatás és a képzés tartalmi, tantervelméleti kérdéseivel, alapozza meg a tanító tudatos elemző és tervező munkáját. Ismertesse a neveléselmélet alapfogalmait, alapozza meg a hallgatók tudását az iskolai értékszocializációról, a nevelési folyamat tartalmáról és szerkezetéről, a nevelési módszerekről, eljárásokról. Adjon alapot a pedagógiai tapasztalatok szaktudományos szintű elemzéséhez, a pedagógiai jelenségek tudatos értelmezéséhez, a gyakorlati nevelési helyzetek, folyamatok sikeres szervezéséhez, irányításához. Ismertesse meg a pedagógiai kutatás célját, tárgyát, az egyes kutatási stratégiákat, módszereket, eszközöket, adatgyűjtési és feldolgozási eljárásokat. Adjon ösztönzést az öntevékeny kutatási tevékenység végzéséhez. Ismerje meg a hallgató az osztályfőnöki (osztálytanítói) nevelőmunka helyét, szerepét és sajátosságait, feladatköreit, az egész napos nevelés speciális lehetőségeit, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem aktuális feladatait.

7 Ismertesse meg a differenciált fejlesztés metodikáját, szervezeti kereteit és tervezési formáit, tegye képessé a hallgatót az eltérő fejlettségi szintű, eltérő szociokulturális hátterű tanulókkal való egyéni bánásmódra, készítse fel a hallgatót a kompetencia-körébe tartozó retardált, tanulási nehézséget, részképesség kiesést tanúsító, valamint az átlagostól eltérő, tehetséges tanulók egyéni fejlesztésére, kompenzációjára és korrekciójára. Megismerteti a hallgatóval a legjelentősebb pedagógiai kísérleteket, innovációkat. Követelmények: A végzett hallgató: ismerje a neveléstörténet alapvető tényeit, lássák a változás, fejlődés folyamatát, irányát a történeti korszakokban. Tudja a neveléstörténeti tényeket szakszerűen vizsgálni, elemezni, értékelni. Legyen képes problématörténeti vizsgálódásokra. Lássa a mai neveléstudományi, közoktatás-politikai problémák és eredmények történeti okait, összefüggéseit. Ismerje a kisiskolás és a pubertás korú tanítványainak fejlesztési lehetőségeit és módszereit, továbbfejlődési esélyeit, perspektíváit. Ismerje a nevelő-oktató munka tervezésének szintjeit, módszereit és fázisait, ismerje továbbá a tervezéssel összefüggő állami dokumentumokat. Ismerje a korszerű tanulásirányítás törvényszerűségeit és módszereit. Ismerje a tanítás-tanulás elméleti, módszertani, szervezési vonatkozásait, a metodikai kultúra, a tanítási-tanulási infrastruktúra összetevőit. Ismerje az iskolai nevelés és a szocializáció folyamatát, dinamikáját, tartalmát, színtereit, módszer- és eszközrendszerét. Ismerjék a legjelentősebb hazai és nemzetközi pedagógiai irányzatokat. Ismerje és értse az osztályfőnöki nevelőmunka helyét, szerepét és sajátosságait, feladatköreit, az egész napos nevelés speciális lehetőségeit, a gyermek-, -ifjúság- és családvédelem aktuális feladatait. Ismerje a differenciált tanórai munka lehetséges modelljeit, eljárásait. Ismerje a tanulási nehézség, magatartási zavar pszichológiai, szociológiai összefüggéseit, a fejlesztés módjait. Ismerje a tehetség felismerésének, fejlesztésének módszereit, eljárásait. Ismerje a hallgató a legjelentősebb pedagógiai kísérleteket, innovációkat. Legyen képes nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; saját tevékenységének kritikus értékelésére; a nevelő-oktató munka szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére; a 6-12 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az alapkészségek és képességek kialakítására; előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre (ehhez rendelkezzen a másság elfogadásával, toleranciaképességgel); a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására; a gyermek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre; önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhatnak az iskolán belül felelősségteljes munkakör

8 vállalására (ehhez rendelkezzen a permanens művelődés igényével és képességével); Legyen képes egyszerű kutatási tevékenység végzésére. Számonkérés: A Pedagógia alaptantárgy tantárgyelemei kollokviumokkal, gyakorlati jegyekkel zárulnak. A tantárgyi ismereteket komplex Pedagógia-Pszichológia szigorlat kéri számon, ami 0 kerditértékű, kritériumfeltétel. A szigorlati témakörök komplex módon tartalmazzák a pedagógiai és a pszichológiai tényanyagot. Szakirodalom Kötelező szakirodalom: Pukánszky Béla- Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tk., Bp., Mészáros István- Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Bp., I Falus Iván /1998, szerk./: Didaktika. Nemzeti Tk. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Bp., Báthory Zoltán/1992/: Tanulók, iskolák-különbségek. Tk., Bp. Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös J. Könyvkiadó, Bp., Falus Iván /1993, szerk./ Bevezetés a pedagógiai kutatómunka módszereibe. Bp., Keraban. Pálfiné Szalay Anna: Alapok a neveléselmélet tanulmányozásához. Szombathely, Ajánlott szakirodalom: A magyar nevelés története I Szerk.: Horváth Márton Tankönyvkiadó, Bp A magyar nevelés története II. Szerk: Horváth Márton, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Bp., éves a magyar iskola / Szerk: Balogh László / Korona K., Bp., Lénárd Ferenc Demeter Katalin (1990) : A nevelés gyakorlata a tanítási órán TK., Bp. Csapó Benő : (1998. szerk.) : Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Bp. Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. A tantervelméletek forrásai 17. OKI, Bp. Csapó Benő (1992) : Kognitív pedagógia. Akadémia Kiadó, Bp. Bábosik István: A nevelés folyamata és módszerei Leopárd K., Bábosik István- Mezei Gyula: Neveléstan Telosz K., Bp., Bábosik István: A modern nevelés elmélete Telosz K., Gáspár László: Neveléselmélet OKKER Kk. Én. Nagy József: Nevelési kézikönyv Mozaik K. Szeged, Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben Kereszty- Tordáné /szerk./ BTF,Bp.,1993.

9 M. Nádasi Mária /1986/:Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Korszerű nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest. Petriné Feyér Judit-Mészölyné Fehér Katalin /1982/: Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Pedagógiai Közlemények 23. Tankönyvkiadó, Budapest Kósáné Ormai Vera /1989/: Beilleszkedési nehézségek és az iskola. Tankönyvkiadó, Budapest, 13-48, Hortobágyi Katalin /1995/: A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata. Feldolgozási program pedagógus-továbbképzés számára. FPI, Budapest Balogh László-Nagy Kálmán-Szatmáriné Balogh Mária /összeáll. és szerk./ /1994/: A tehetségfejlesztés pszichológiája /Szöveggyűjtemény/. KLTE, Debrecen.

10 Tantárgy neve: Informatika Tárgykódok: Célok, feladatok: A tanító képzésben résztvevő hallgatók alapozó informatikai kurzusainak célja, hogy felkészítést nyújtson az általános iskola 1-4. évfolyamán, számítógépes környezetben zajló tanórai, illetve egyéb tanórán kívüli iskolai foglalkozások tartalmi, módszertani kérdéseihez, tantárgy-pedagógiai eljárásaihoz áttekintést adjon az informatika korszerű eszközrendszeréről, megismertessen a számítógépek alapvető, általános célú szoftverkörnyezetével, mely hozzásegíti a hallgatókat többek közt a tanulmányaikhoz szükséges elektronikus információforrások felhasználásához és feldolgozásához rendelkezzenek a természettudományok stb. alapoktatásához szükséges korszerű informatikai felkészültséggel Ismeretek: Az informatika alapozó tárgyak az óra és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő elsajátítandó ismeretanyagot tartalmazzák: A személyi számítógépek legfontosabb, oktatási környezetben is használt részegységeinek kezelésén keresztül a számítógépek üzemeltetéséhez szükséges szoftverhasználat elsajátítását. Ennek megfelelően az üzemeltetéshez szükséges operációs rendszer és az ún. informatikai alapszoftverek (szövegszerkesztés, grafikai alkalmazások, táblázatkezelés) ismereteit. A korszerű hálózathasználat, információszerzés és feldolgozás, továbbá az internetes kommunikáció alapszoftvereinek megismerését. A Nemzeti Alaptanterv informatika műveltségterületének 1-4 évfolyamra vonatkozó tartalmi és módszertani kérdéseit, a különböző tárgyak tanításánál felhasználható elektronikus források és oktatóprogramok körét. Követelmények: A végzett hallgató ismerje: számítógépes oktatóprogramok, oktatáshoz kapcsolódó források oktatásban történő felhasználásának módszereit a gyermekek sokoldalú, differenciált fejlesztését szolgáló informatikai megoldásokat az alapvető hardverkörnyezetet korszerű számítástechnikai eszközpark használatát a számítógépek üzemeltetéséhez szükséges szoftverkörnyezetet adattárolás, hálózati struktúrában való munka; biztonságos géphasználat kérdéseit általános célú alkalmazói programok oktatásközpontú használatát (szövegszerkesztés, grafikai alkalmazások, táblázatkezelés) az információkeresés, rendszerezés, hálózati kommunikáció alapvető szoftveres megoldásait

11 Ajánlott irodalom: OFFICE XP lépésről lépésre [2002, Szak Kiadó] Mészáros Tamásné: Táblázat-kezelés [2003, Kossuth Kiadó Rt.] Bártfai Barnabás: Microsoft Excel XP 2002 [2002, BBS-Info] László József: Mindenkinek az Internetről [2003, ComputerBooks] Dancsó Tünde: Comenius LOGO játék és animáció [2001, Kossuth kiadó]

12 Tantárgy neve: Magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógiája Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan pedagógusok kibocsátása, akik - az iskolai oktatás bevezető és kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom területén alkalmasak az oktató nevelő munkára; - a 6-12 éves gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve tervezik, szervezik és irányítják a tanulási folyamatokat; alakítják ki és fejlesztik a tanulási alapkészségeket és képességeket; - birtokában vannak a magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos korszerű szaktudományi és módszertani ismereteknek; azokat össze tudják kapcsolni más tudományterületeken szerzett ismereteikkel; - képesek, az e tudományterületeken is meglévő, ismereteik, készségeik önálló és folyamatos megújítására, bővítésére a nyomtatott és elektronikus források kritikus értelmezése alapján; - képesek a mindenkor rendelkezésükre álló módszertani eljárások és taneszközök közül kritikusan és megalapozottan választani; - az anyanyelvi és irodalmi vonatkozású nevelési helyzetek megoldásában mindenkor a gyermek beszédviselkedésének, nyelvi-kommunikációs kultúrájának fejlődését szolgálva és előítéletek nélkül működnek együtt a családdal és a kortárs csoportokkal. Ismeretek: Magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógiája tantárgy az óra- és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a leendő pedagógusok számára a következő elsajátítandó ismeretanyag szerepel: - Tartalmazza az alapfokú anyanyelvi oktatás bevezető és kezdő szakaszában megtanítandó magyar nyelvi és irodalmi ismeretek átadásához szükséges anyanyelvi (elméleti és alkalmazott nyelvtudományi, nyelv és beszédművelésbeli) kompetenciákat. Ezen ismeretanyag birtokában a pedagógusok képesek lesznek a tanulók olvasás és írás alapkészségeit kialakítani. - Tartalmazza azokat az általános és gyermekirodalmi ismereteket, amelyek segítségével a pedagógus megalapozza és fejlesztheti a gyermekek irodalmi ízlését. Követelmények: A végzett hallgató: - rendelkezzék fejlett nyelvi és kommunikációs képességekkel, beszédviselkedését tudja a pedagógus munka szolgálatába állítani; - legyen képes meglévő nyelvi irodalmi módszertani ismereteit önállóan és folyamatosan fejleszteni; - ismerje a közoktatás feladatait, stratégiáit, preferenciáit és a tartalmi szabályozás dokumentumait a Magyar nyelv és irodalom műveltségterületet illetően; - rendelkezzék olyan anyanyelvi és tantárgypedagógiai ismeretekkel, amelyek az anyanyelvi oktatás bevezető és kezdő szakaszában az olvasás

13 és írás alapkészségeinek kialakításához szükségesek, és fejlesztik az anyanyelvi kommunikációs kultúrát; - a Magyar nyelv és irodalom tanítása során ismerje és használja a személyiségformálás lehetőségeit, a sajátos nevelési helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi nevelésének hatékony módjait; a tanulásirányítás módszerit és munkaformáit; az integrált és differenciált oktatás eszközeit; - legyen érzékeny befogadója és közvetítője az anyanyelvi nevelésben és az irodalmi alkotásokban rejlő esztétikai és egyéb értékeknek. Irodalom: Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest, IV. kiadás Hangay Zoltán (szerk.): Magyar nyelvi gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, Budapest, Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest, Kernya Rózsa (szerk.): Az anyanyelvi nevelés módszerei. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola és a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Rt., Kaposvár, Kulcsár-Szabó Ernő: A magyar irodalom története Argumentum Kiadó, Budapest, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

14 Tantárgy neve: Matematika és tantárgypedagógia Tárgykódok: Célok: A korszerű matematikai ismeretek és ismeretrendszerek tudatos megismertetése, a hallgatók ismereteinek bővítése. Rendelkezzenek a képzés végére az általános matematika tanulásra vonatkozó ismeretekkel és képességekkel, amellyel tanítani tudják a 6-10 éves gyerekeket. Sokszínű módszertani kultúrával rendelkezzenek, amellyel az adott korosztály matematikai tevékenységét a legeredményesebben tudják tervezni és vezetni. Legyenek képesek a differenciált irányításra, ellenőrzésre és értékelésre. Tudjon taneszközöket elemezni és legyen képes önállóan is készíteni. A tárgy feladatai és tartalma: A tárgy és a matematikai tantárgy tanulása iránti pozitív attitűdök kialakítása, fontos feladat. A fogalmak rendszerének alsótagozatos kidolgozásával, a fogalmak megalkotásával ismerkednek meg a taneszközökkel, a folyamathoz szükséges eljárásokkal. A matematikai fogalmak tanulása során fejlesztjük a minden tantárgy tanulásához szükséges képességeiket (lényegkiemelés, általánosítás, absztrakció stb.). A természetes számokról, a számelméleti ismeretekről, műveletek értelmezéséről pedagógiai ismereteket is szereznek. Szöveges feladatok megoldásánál a problémaérzékenység fejlesztése kiemelt feladat. A hallgatók az ismereteit legyen képes kritikus, elemző módon rendszerezni. Az ismeretek alkalmazása tekinetében a hallgató képességének fejlesztése a következő területeken fontos: - nyomtatott és elektronikus források megértése, értelmezése - előítélet-mentes, multikulturális és interkulturális nevelés. Szakmai attitűdök és magatartások terén: - önismeret, együttműködési készség, fejlett kommunikációs képesség - permanens művelődési igénye és képessége - egyetemes emberi és nemzeti értékeket és erkölcsi normákat legyen képes elfogadni - környezettudatos magatartás a másság elfogadása. Követelmények A hallgató: Legyen képes a matematikai fogalmakat alkalmazni. Tudjon az egyes témakörökben feladatokat megoldani. Legyen képes az egyes témakörök között a kapcsolatok keresésére és értelmezésére. Ismerje a korosztály számára készült taneszközöket, és tudja azokat felhasználni. Tudja az 1-4 osztály tananyagának elméleti alapjait. Ismerje a matematika tanulás folyamatát, a tapasztalatszerzésre alapozott strukturált tanulás elsődlegességét. Legyen képes tanulási folyamatokat tervezni és vezetni. Tudjon matematikai problémát a mindennapi életben megjeleníteni.

15 Irodalom - Matematika az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2004.) - Matematikai feladatgyűjtemény az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára ( Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 1996.) - Zsinkó Erzsébet, Számelmélet és elemi algebra, ELTE TÓFK, Budapest, Dr. Palotásné Vig Marianna, A matematika alapjai, ELTE TÓFK, Budapest, C. Neményi Eszter, Tantárgypedagógiai füzetek, a számolás tanítása, BTF, Reimann István: Matematika, ISBN Műszaki Kadó, Budapest, Nemetz- Wintsche, Valószínűségszámítás, Typotex, Dr. Rakos Katalin: A mi matekunk tankönyvek 1-8. (NTK) - Dr. Rakos Katalin: Módszertani ajánlások a matematika tanításában 1-4 oszt. (Apáczai Kiadó 1999.)

16 Tantárgy neve: Természetismeret és tp. Tárgykódok: A tantárgy oktatásának a célja: Olyan leendő pedagógusok kibocsátása, akik rendelkeznek a kellő biológiai, kémiai, földrajzi, fizikai, egészségtani, és környezeti ismeretek birtokában, megfelelő környezettudatossággal, környezeti érzékenységgel. Rendelkeznek a természettudományok alapoktatásához szükséges korszerű ismeretekkel, összefüggésekkel, tantárgy-pedagógiai eljárásokkal. Ismerik a környezetismeret tantárgy tananyagát és fejlesztési követelményeit, így alkalmasak az iskolai oktatás 1-4. osztályában az oktató-nevelő munkára, és a nem tantárgyhoz kötött iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelési feladatok szervezésére és teljesítésére. Rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, a testi nevelés oktatásához szükséges tudással, speciális tantárgy-pedagógiai eljárásokkal. Ismeretek: A természetismeret és tp. tantárgy az óra - és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő ismeretanyagot tartalmazza: - az alapfokú természettudományos oktatás-neveléshez szükséges biológiai, fizikai földrajzi, kémiai, egészségtani és tantárgy-pedagógiai ismereteket. - a stúdium oktatásának célja olyan korszerű módszertani kultúra, szemlélet és irányultság kialakítása, ami biztosítja az 1-4. osztályban a természetismeret tanulásához szükséges tanulói képességek eredményes fejlesztését. - növény-és állatszervezettan, élettan és rendszertan alapjai. - az általános-és szervetlen kémia alapjai - természet- és gazdaságföldrajzi alapismeretek; Magyarország földrajza - alapvető fizikai ismeretek (mechanika, elektromosságtan, hőtan, fénytan, anyagszerkezet, csillagászat) - a környezeti neveléssel kapcsolatos főbb módszertani ismeretek, a környezetvédelem alapjai, a magyarországi flóra-és fauna legjellegzetesebb elemeinek felismerése - elsősegélynyújtás, anatómiai alapismeretek - egészség-betegség, a szomatikus nevelés alapjai és fontossága Követelmények: A végzett hallgató: Ismerje a közoktatás feladatait, stratégiáját, preferenciáit és a tartalmi szabályozás dokumentumait. Legyen képes: az iskolai oktatás 1-4. osztályában az Ember a természetben műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására; a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok megértésére és értelmezésére; a nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;

17 a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására, a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére; a 6-10 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az alapkészségek és képességek kialakítására; előítélet- mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre; a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására; a gyermek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre; Rendelkezzen: az egyetemes emberi és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tiszteletével, az esztétikai értékek iránti fogékonysággal, környezettudatos magatartással; egészséges életvitellel; a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és a hatékony munkaszervezés készségével; a másság elfogadásával, toleranciaképességgel; Szakirodalom : Park-Usborne enciklopédia (Fizika-Kémia-Biológia) Oxlade, Chris-Park Könyvkiadó KFT Bora Gyula-Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza Nemzeti tankönvykiadó, Bp Állat-és növényhatározó természetjáróknak Magyar Könyvklub, Bp Moser-Pálmai: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Általános iskolai környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, tankönyvek.

18 Tantárgy neve: Ének-zene és tantárgypedagógia Tárgykódok: A tantárgy oktatásának célja: Olyan leendő pedagógusok kibocsátása: akik az iskolai oktatás 1 4. osztályában az ének-zene tárgy területén alkalmasak az oktató-nevelő munkára; akik képesek az ének-zene tárgy, valamint módszertani ismereteinek feldolgozására, a taneszközök választására; meglévő tudásuk, készségeik folyamatos megújítására, gyarapítására; alkalmasak a művészeti nevelés fontosságának felismerésére A tárgyra vonatkozó ismeretek alkalmazását illetően, alkalmasak: a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a készségek és képességek fejlesztésére az ének-zene tanítás területein az ének-zene segítségével és hatásával a gyermekek személyiségének sokoldalú és előrevivő fejlesztésére a tanítási órán kívüli ének-zenei feladatok ellátására a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre továbbtanulással és továbbképzések segítségével meglévő készségeik fejlesztésére, az ének-zene speciális területeinek elsajátítására az éneklés helyes szokásainak kialakítására a dalanyag, valamint a kapcsolódó játékok tanítására a zenei írás-olvasás ismereteinek és készségeinek kialakítására a reproduktív képzelet fejlesztésére, ezen belül a kifejezőképesség, a többszólamú érzék fejlesztésére, a zenei manipuláció és improvizáció, a zenehallgatási anyag feldolgozására Követelmény a végzett hallgató: ismerje a közoktatás feladatait, stratégiáját sajátítsa el azokat az ének-zenei ismereteket, amelyek a tárgy sikeres oktatásához szükségesek ismerje az éneklés, a hallásfejlesztés, a ritmusfejlesztés és a zenehallgatás területeit különös gondot fordítson a készségek és képességek fejlesztésére, a zenei írás- olvasás elsajátítására, a zene és mozgás (játék, tánc) kapcsolatára érezze szükségességét a hangszertanulásnak legyen igénye a közös éneklés, a kisebb, vagy nagyobb kórusok, valamint a társas zene szervezésére keltsen fel érdeklődést a hangversenyek látogatása iránt ismerje az egyes nemzetiségi területek zenei kultúráját legyen fogékony az alternatív zenetanítási módszerek iránt

19 Kötelező és ajánlott irodalom: Tanító alapszak Ének-zene: A tanítási gyakorlatban használt alsó tagozatos ének-zene tankönyvek Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok Kodály Zoltán: A magyar népzene Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I II Dobszay László: A magyar dal könyve Kerényi György: Magyar énekes népszokások Béres János: Furulyaiskola I II III Tantárgy-pedagógia: Csillagné dr. Gál Judit Kerecsényi László: Ének zene tanítás az alsó tagozatban (Bp. 1985) Dobszay László: A magyar dal könyve Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel (Bp. 1972) Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában I II III IV (Bp ) Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához (Bp. 1991) Pécsi Géza Uzsalyné Pécsi Rita: Ének Zene Kultúra (Pécs 2001) Laczó Zoltán: Zenehallgatás Alsótagozatos zenehallgatási lemezanyag Falvay Károly: Ritmus, mozgás, énekes játék (Bp. 1994) Erika Landau: Kreativitás és pszichológiája (Bp. 1976) Vitányi Iván: A kreativitás alkalmazása és jelentősége (1979)

20 Tantárgy neve: Vizuális nevelés és tantárgypedagógiája Tárgykódok: A műveltségi ismeretkör oktatásának célja Olyan leendő pedagógusok kibocsátása, akik - az iskolai oktatás 1-4. osztályában a vizuális kultúra területén alkalmasak az oktató-nevelő munkára; - e területen is képesek a szaktudományi és módszertani ismeretek, eljárások, taneszközök önálló kritikus feldolgozására/választására, meglévő tudásuk, készségeik folyamatos megújítására, korszerűsítésére és gyarapítására; - a vizuális kultúra nevelési helyzeteit, a családdal való együttműködést hatékonyan, fejlesztően és előítélet-mentesen vállalják és oldják meg. Ismeretek A Vizuális nevelés és tantárgypedagógia műveltségi ismeretkör a vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő ismeretanyagot tartalmazza: - azokat az alapfokú művészeti neveléshez szükséges szakismereteket, amik a 6-10 éves gyermekek vizuális megismerő, kifejező és alkotó képességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikai eljárásokat tartalmazzák, és amelyek segítségével kialakíthatók a vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció alapkészségei; - azokat az általános és képzőművészeti-esztétikai ismereteket, melyek szakmailag hiteles módon alapozzák és fejlesztik a gyermekek esztétikai érzékét, ízléses környezetformálását, vizuális gondolkodását; - azokat a speciális fejlődéslélektani ismereteket, amik alkalmazásával hatékonyan megvalósítható a 6-10 éves gyermekek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztése, az alapkészségek és képességek kialakítása; - azokat a szakmai ismereteket, amik segítségével lehetővé válik a korszerű integrált oktatás, az előítéletektől mentes multi- és interkulturális nevelés. Követelmények A végzett tanító-jelölt - ismerje a közoktatás feladatait, stratégiáját, preferenciáit és a tartalmi szabályozás dokumentumait a Vizuális kultúra műveltégi területet illetően; - sajátítsa el azokat a vizuális nevelési és tantárgypedagógiai ismereteket, amik a vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció alapkészségeinek kialakításához és fejlesztéséhez szükségesek; - ismerje és használja a Vizuális kultúra tanításának a személyiségformálás területén alkalmazható lehetőségeit, a művészeti nevelésnek a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelésekor alkalmazható hatékony és korszerű módjait, a tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, a vizuális nevelés órákon az integrált és differenciált oktatás és nevelés eszköztárát; - rendelkezzen fejlett kommunikációs és kooperációs képességekkel;

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET. 7. félév SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET. 7. félév SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 7. félév Tanegység: Egyéni tanítási gyakorlat 3 Készült: Eszterházy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET

NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET A TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK TANTÁRGYAI, TANTÁRGYLEÍRÁSAI 2016. Tartalom 1. A gyakorlati képzés tantárgyai a mintatantervben... 2. o. 2. Tantárgyleírások...

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi szint:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben