Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez"

Átírás

1 Azonosító szám: KEOP / Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez amely létrejött, egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) Postacím: 1437 Budapest Pf.: 328 Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea igazgató Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: másrészről, az Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 4833 Tiszaadony Kossuth utca 66. Székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u.1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: Lakatos József Intézőbizottság elnöke Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1. Előzmények A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett a KEOP / azonosító számon regisztrált, napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató október 26-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2 2. Szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: A Szerződés tárgya a Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja, illetve tudomásul veszi, hogy támogatás csak a közreműködő szervezet által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható a fenti Korm. rendelet ban meghatározott közbeszerzési eljárások esetén A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez elnevezésű dokumentum (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt előkészítésének időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt előkészítési időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011 év december hó 1 nap Amennyiben a Projekt előkészítés tényleges kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni, azonban a tényleges kezdő időpont ebben az esetben sem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: év december hó 20. nap. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt előkészítésének, befejezése és lezárása A Projekt megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: év december hó A Projekt Előkészítés megvalósulásának napja: év március hó 31. nap. A Projekt Előkészítés megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az összesítőben szereplő tételeket is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítette. A Projekt előkészítés keretében a jelen pontban meghatározott napját követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 2

3 3.3.3 Záró beszámoló Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap, azaz év április hó 30. nap A Projekt befejezése A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, az előkészítés során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a záró kifizetési kérelem támogatástartalmának kifizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a záró beszámoló beérkezésétől számított 45 szállítói finanszírozás esetén 30 - nap áll rendelkezésre. 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege és kifizetése (bruttó támogatás esetén) A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette: Pályázó alanya az ÁFA-nak, de nincs levonási joga, tárgyimentes (bruttó), mely alapján a támogatás bruttó módon kerül kifizetésre. 4.1 A Megvalósítási Munkák tervezett bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége A Megvalósítási Munkák tervezett bruttó összköltsége Ft, azaz hétszázhatvanötmillió forint. A Megvalósítási Munkák tervezett elszámolható bruttó összköltsége Ft, azaz hétszázhatvanötmillió forint. 4.2 Az Előkészítési Munkák bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége Az Előkészítési Munkák bruttó összköltsége Ft, azaz negyvenötmilliókilencszázezer forint. Az Előkészítési Munkák elszámolható bruttó összköltsége Ft, azaz negyvenötmillió-kilencszázezer forint. Ha az Előkészítési Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Az Előkészítési Munkák megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása az Előkészítő Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja. Amennyiben az Előkészítő Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. 3

4 4.3 A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke az Előkészítő Munkák összköltségének 100 %-a, de legfeljebb Ft, azaz negyvenötmillió-kilencszázezer forint. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken. Amennyiben az ÁFA mértéke nő, jogszabályi rendelkezés lehetővé teheti, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén, a projekt költségnövekményének a támogató által történő finanszírozását. 4.4 Az Előkészítési Munkákhoz felhasználásra kerülő források Az Előkészítési Munkákhoz felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. 4.5 A támogatás összetétele A támogatás összegének 85 %-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15 %-a pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik. 4.6 A támogatás kifizetése Az Előkészítési Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra: Közbeszerzés (közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési dokumentáció 1F, 2F) Projektmenedzsment (általános menedzsment) Tájékoztatás és nyilvánosság (Tájékoztatás) Tanulmányok, vizsgálatok (RMT) Tanulmányok, vizsgálatok (hatásvizsgálat) Tanulmányok, vizsgálatok (terület előkészítés) Tanulmányok, vizsgálatok (egyéb tanulmány készítése) Tervezés (vízjogi engedélyes tervek és engedélyezés) A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza. 5. A Projekt Előkészítés feladatai A Kedvezményezett a Projekt Előkészítés során a támogatást a 4. sz. mellékletben szereplő útvonalterv alapján köteles felhasználni. 6. Biztosítékadási kötelezettség Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - amennyiben biztosíték adására köteles a jelen Szerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. 4

5 Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1. Jelen Szerződés 36 oldalon és 3db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 292/2009. (II. 19.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésből fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon belül tájékoztatják egymást A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg, kivéve a 7.4. pont szerinti kommunikációt. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011. Korm. rendelet okban foglalt szabályokat kell alkalmazni A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LIII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt előkészítésében résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító 5

6 okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Lakatos József elnök Kedvezményezett P.H. Kelt, 201 év hónap napján.. Lasch Tímea igazgató Közreműködő Szervezet P.H. Kelt Budapest, 2011.év hónap napján. 6

7 Mellékletek: 1. sz. melléklet: A projekt előkészítés pénzügyi ütemterve 2. sz. melléklet: A projektelemek költségvetési táblája 3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai 4. sz. melléklet: Útvonalterv 5. sz. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 6. sz. melléklet: Eltérések listája 7. sz. melléklet: Konzorciumi/társulási megállapodás 8. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz)beszerzései 9. sz. melléklet: A Döntés Előkészítő Bizottság előírásai és javaslatai a projekt előkészítéshez 10. sz. melléklet: A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix) 7

8 Projektelem 1. sz. melléklet A projekt előkészítés pénzügyi ütemterve Szerződés vagy Szerződés vagy tevékenység tevékenység kezdete [év, hónap] 2012 év [Ft]* 2013 év [Ft]* Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap] Összesen Közbeszerzés közbeszerzési tanácsadó, közbesz. dok. 1. ford., közbesz. dok. 2. ford dec márc SZ 1 Közbeszerzés összesen Projektmenedzsment általános menedzsment jan márc Tájékoztatás és nyilvánosság tájékoztatás jan márc SZ 2 PIU és PR össszesen: Tanulmányok, vizsgálatok RMT jan aug SZ 3 Tanulmányok 1. összesen: Tanulmányok, vizsgálatok területelőkészítés febr aug SZ 4 Tanulmányok 2. összesen: Tanulmányok, vizsgálatok hatástanulmány, hatásvizsg febr aug SZ 5 Tanulmányok 3. összesen: Tanulmányok, vizsgálatok egyéb tanulmány, vizsg. (tájgazdálkodási terv, gazdálkodási program) jan jún SZ 6 Tanulmányok 4. összesen: Tervezés vízjogi létesítési eng. terv 2012.febr aug SZ 7 Tervezés összesen: Összesen:

9 2. sz. melléklet Projektelemek költségvetési táblája A pályázati adatlaphoz mellékelt költségvetési táblából kell elkészíteni azzal, hogy csak a projektelemeket és a költségkategóriákat kell feltüntetni ebben a táblázatban (az elszámolható költségek szerinti bontást és oszlopot nem, valamint az évek szerinti ütemezést sem) Támogatható tevékenység (Projekt-előkészítés) elszámolható költsége (Adatlap 4.1) Támogatható tevékenység elszámolható költségéből Támogatás Összes költség (támogatható tevékenység elszámolható költsége+nem elszámolható költség) költségkategória projektelem nettó összeg le nem vonható áfa le nem vonható áfával növelt összeg nettó összeg le nem vonható áfa le nem vonható áfával növelt összeg nettó összeg le nem vonható áfa le nem vonható áfával növelt összeg Levonható Áfa Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Összesen Közbeszerzés /beruházás értékében/ Összesen Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Összesen Tervezés /beruházás értékében/ Összesen Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ Összesen Tárgyi eszk. Összesen Végösszeg

10 Forrás 3. sz. melléklet A projekt elszámolható költségeinek forrásai Elszámolható (Ft) Nem elszámolható (Ft) Összesen (Ft) %* I. saját forrás I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása I/2. partnerek hozzájárulása I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás I/4. egyéb saját forrás: II. egyéb támogatás: III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen * források megoszlása az elszámolható költségekre vonatkozóan. 10

11 Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosító száma: Jelenlegi helyzet áttekintése: Új-Beregi Vízgazdálkodási Társulat 4. sz. melléklet Útvonalterv Projektfejlesztés Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén KEOP / A projekt a Beregi ártéri öblözetben valósul meg, egyrészt a Beregi árapasztó tározó, másrészt a hozzá szervesen kapcsolódó Lónyai árapasztó fióktározó területén. Ezen túl mozaikosan kiterjed az öblözet teljes területére. Ebből adódóan a háttér és környezet bemutatása a Bereg 378 km2-es területére terjed ki, úgy, hogy érintőlegesen említést tesz a határon túli területekről is, tekintettel a Beregi ártér és vízrendszer országhatárokkal való osztottságára. A tájgazdálkodás-fejlesztéséhez kapcsolódó vízi infrastruktúra fejlesztési projekt célkitűzéseinek meghatározásakor a terület sajátosságain illetve a mezőgazdálkodás jelen állapota mellett abból indulunk ki, hogy a jelen projekttel párhuzamosan megvalósul a Beregi komplex árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési projekt, részben már maga is támogatja a tájhasználat váltást. Ebben a projektben tovább fejlesztjük, bővítjük a vízgazdálkodási rendszer vízi infrastruktúráját. A kiválasztott változat műszaki tartalma: - Összesen 20 db vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy építése a beregi vízrendszer területén - Anyagnyerőhelyek vizes élőhelyekké alakítása MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT Közbeszerzési tanácsadó alkalmazása Projektmenedzsment szervezet működése RMT Tanulmány /CBA elkészítése Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása Projektmenedzsment tevékenység ellátása KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT TERMÉK/ESEMÉNY Tanulmány tervezet elkészítése RMT tervezet KSZ véleményezése KSZ állásfoglalás Észrevételek átvezetése és a tanulmány benyújtása a KSZ-hez Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról KSZ állásfoglalás MEGJEGYZÉS max. 45 nap Tervezés/ engedélyeztetés (projektelemenként bontható) vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése Hatástanulmány, hatásvizsgálat dokumentáció összeállítása vízjogi létesítési engedély megszerzése dokumentáció összeállítása engedélyeztetés

12 MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT Egyéb tanulmány, vizsgálat Birtokszintű gazdálkodói program, tájgazdálkodási terv KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT TERMÉK/ESEMÉNY MEGJEGYZÉS Terület-előkészítés Régészeti felmérés előzetes régészeti felmérés Egyéb terület előkészítő munka terület igénybevételi, kisajátítási terv, művelési ágból való kivonáshoz szükséges tervek Második fordulós pályázat Második fordulós pályázat összeállítása és beadása beadott pályázat Közbeszerzések/ beszerzések (megvalósításra) 1. eljárás: Kivitelezési munkák a kiviteli tervek elkészítésével, nemzeti rezsim, építési beruházás (nettó összeg: eft /bruttó összeg: eft) dokumentáció összeállítása és benyújtása a KSZ-nek Dokumentáció és felhívás 2. eljárás:közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, eljárás: Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat rezsim, szolgáltatás, (nettó összeg: 3200 eft /bruttó összeg: 4000 eft) 3. eljárás:projektmenedzsment szervezet kiválasztása, eljárás: Egyszerű közbeszerzési eljárás rezsim, szolgáltatás, (nettó összeg: eft /bruttó összeg: eft) 4. eljárás:tájékoztatási feladatok, eljárás: Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat rezsim, szolgáltatás, (nettó összeg: 4000 eft /bruttó összeg: 5000 eft) dokumentáció összeállítása és benyújtása a KSZ-nek dokumentáció összeállítása és benyújtása a KSZ-nek dokumentáció összeállítása és benyújtása a KSZ-nek Dokumentáció és felhívás Dokumentáció és felhívás Dokumentáció és felhívás 12

13 5. eljárás:mérnök szervezet kiválasztása, eljárás: Egyszerű közbeszerzési eljárás rezsim, szolgáltatás, (nettó összeg: eft /bruttó összeg: eft) dokumentáció összeállítása és benyújtása a KSZ-nek Dokumentáció és felhívás 6. eljárás: Területszerzéssel kapcsolatos ügyvéd, eljárás: Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat rezsim, szolgáltatás, (nettó összeg: 4000 eft /bruttó összeg: 5000 eft TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG PR PR tevékenységes elvégzése dokumentáció összeállítása és benyújtása a KSZ-nek MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés Dokumentáció és felhívás Honlap készítése és működtetése meglévő VGT honlapnál elég egy menüpont Lakossági fórum alkalommal javasolt min. 2 alkalommal Kommunikációs terv készítése (1F,2F) mindkét fordulóra Hirdetmények elhelyezése önkormányzatnál v. VGTnál BENYÚJTÁS- KOR ÉRVÉNYES ÉRTÉK PROJEKT BEFEJEZÉSE- KOR TERVEZETT ÉRTÉK/ FENNTARTÁS VÉGÉN I I 2 alkalommal az önkormányzatoknál és a VGT honlapján TERMÉK/ ESEMÉNY MEGJEGYZÉS Infokommunikációs akadálymentesítése I I Esélyegyenlőség A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és I I 13

14 Fenntarthatóság viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket Kötelező esélyegyenlőségi intézkedések: Kötelező tartalmi feladatok: RMT, tender előkészítés és tervezés Tudásmegosztás (képzések, műhelyek, megbeszélések) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek) Környezeti szempontot alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja előkészítés idején is: esélytudatos kommunikáció, és akadálymentesen elérhető projekt webtartalom annak létrejöttétől RMT-ben, tervekben és tenderekben (értelemszerűen) bemutatandó a megvalósítási szakaszra: projekt webtartalom akadálymentessége; tervezett közhasznú építmények akadálymentessége; álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata, alkalmazásuk előkészítése. pályázat benyújtásától RMT-szakértő, PR-beszállító, tervező beszerzésének vagy szerződésének kezdetétől (értelemszerűe n a korábbi lehetséges időponttól) utolsó kifizetésig /2F pályázat benyújtásáig, illetve tervezések befejezéséig folyamatosan I I I I I I tenderek, ajánlatkérések, PR események megfelelő tartalma, akadálymentes webtartalom és honlap, azok létrejöttétől beszerzések és beszállítói szerződések megfelelő tartalma, RMT megfelelő tartalma, kiviteli terv és tenderek megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma Akadálymentes webtartalomhoz ld a KEOP projekt honlapok infokommunikációs akadálymentesítési segédletét a honlapon. 14

15 Kötelező fenntartható fejlődési szempontok alkalmazása: Kötelező tartalmi feladatok: RMT, tender előkészítés és tervezés előkészítés idején is: zöld beszerzés; zöld rendezvények RMT-ben, tervekben és tenderekben (értelemszerűen) bemutatandó a megvalósítási szakaszra: zöld beszerzés biztosítása; másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci vizsgálata, lehetséges maximális érték tervezése/tendereztetése; kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizáló tervezés és tendereztetés; zöld rendezvények pályázat benyújtásától RMT-szakértő, PR-beszállító, tervező beszerzésének vagy szerződésének kezdetétől (értelemszerűe n a korábbi lehetséges időponttól) utolsó kifizetésig /2F pályázat benyújtásáig, illetve tervezések befejezéséig folyamatosan tenderek, ajánlatkérések,szerz ődések, PR események megfelelő tartalma beszerzések és beszállítói szerződések megfelelő tartalma, RMT megfelelő tartalma, kiviteli terv és tenderek megfelelő tartalma, kommunikációs terv megfelelő tartalma minden beszerzésre (értékhatár nélkül) érvényesítendő Zöld beszerzéshez ld. a ta/segedletek/94.pdf segédletet; ezen belül ld. a példákat a többi feladatra. MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT TERMÉK/ESEMÉNY MEGJEGYZÉS ELŐKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA A projekt előkészítés megvalósulásának napja Záró beszámoló Előkészítő munkák befejezése A projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesül, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlíti Záró beszámoló és utolsó kifizetési kérelem beérkezése Előkészítő munkák befejezése Utolsó tevékenység befejezése, a számlák kedvezményezett általi kiegyenlítése ZB és utolsó kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása a KSZ-hez Elszámolhatósági határidő ZB megküldése a KSz-nek az utolsó kifizetési kérelemmel együtt A záró beszámoló KSz általi jóváhagyása, az utolsó számlák kifizetése 15

16 5. sz. melléklet Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások Jelen pályázat esetében nem releváns. mert a Társulat a pályázó, és a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 21. pontja alapján, a 33 (8) bek. d.) pontja szerint a vízgazdálkodási társulat mentes a biztosíték nyújtása alól.

17 6. sz. melléklet Eltérések listája 1. A projekt adatlap pontjában szereplő kezdési időpont re módosult. 2. A projekt adatlap pontjában szereplő befejezési időpont re módosult. 3. A pályázatban szereplő köz/beszerzési terv aktualizálásra, módosításra került. (8. sz. melléklet) Magyarázat: A pályázat elfogadási döntés elhúzódása miatt az előkészítésre rendelkezésre álló rövid idő miatt indokolt az előkészítő kapacitás növelése, ami szükségessé teszi több cég (egy-egy terület professzionális szakértője) egyidejű, párhuzamos és együttműködő közreműködését amit a projektmenedzsment hatékonyan összefog, irányítja. A pályázat beadása óta a vízgazdálkodási társulat működésével, szervezetének hovatartozásával kapcsolatban jogszabály módosításokra került sor, ami alapján nem lát lehetőséget a projektmenedzsment saját alkalmazottakkal történő ellátására, ezért a projektmenedzsmentet köz/beszerzési eljárás keretében kiválasztott szervezettel kívánja ellátni. 4.A Támogatási Szerződés költségvetési táblázata a Támogatói döntésnek megfelelően költségcsökkentéseket tartalmaz. Projektelem (költségvetési táblázatnak megfelelően) Projektmenedzsment Közbeszerzés Elszámolható költség (költségvetési táblázatnak megfelelően) általános menedzsment közbeszerzési tanácsadó közbesz. dok. 1. ford. Eredeti költségigény Javasolt támogatás Indokolt költségcsökkentés RMT Területelőkészítéshez k Tanulmányok hatástanulmány, vizsgálatok hatásv. egyéb tanulmány, vizsg Tervezés vízjogi létesítési eng. terv Tájékoztatás tájékoztatás Támogatás összesen: A pályázatban szereplő költségvetési táblázat belső összetétele aktualizálásra, módosításra került. Projektelem Költségigény (költségvetési Elszámolható (Támogatói Módosított Eltérés táblázatnak költség döntésnek költségigény megfelelően) megfelelően) 17

18 Közbeszerzés közbeszerzési tanácsadó Közbeszerzés közbesz. dok. 1. ford Közbeszerzés közbesz. dok. 2. ford Összesen: Magyarázat: A beadott pályázatban nem szerepeltettünk költséget a 2F közbeszerzési dokumentáció elkészítésének, így ezt megtettük azzal a megoldással, hogy a támogatás döntés által javasolt e célra felhasználható összeget felosztottuk az 1F és 2F közbeszerzési feladataira. 6.A pályázatban szereplő pénzügyi ütemezés aktualizálásra, módosításra került. (1. sz. melléklet) Magyarázat: A fentebbi módosítások igényelték a pénzügyi ütemezés aktualizálását, módosítását 7.A PR vállalások az USZT, Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató előírásainak megfelelően aktualizálásra kerültek. Magyarázat: Az USZT, Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei című előírás időközben változott, ezért az aktualizálást követően a projekt előkészítési szakaszában az I. csomagnak megfelelően Kedvezményezett internetes honlapot működtet, lakossági fórumot szervez, hirdetményeket tesz közzé, kommunikációs tervet készít az 1F és 2 F fordulóra a 4. sz. mellékletnek megfelelően. 18

19 7. sz. melléklet Konzorciumi/társulási megállapodás Jelen pályázat esetében nem releváns. 19

20 8. sz. melléklet A projekt előkészítés (köz)beszerzései 1. Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése) Közbeszerzés (tanácsadó, dok. 1F,2F) 2. Projektmenedzsment Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 3. Részletes megvalósíthatósá gi tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése 4. Vízjogi létesítési engedély, hatástanulmány, terület előkészítés Egyéb tanulmány 5. (tájgazdálkodási terv, gazdálkodási program) Részajánlat (Név/ n.a) NR NR NR NR NR Közbeszerzés i /beszerzési eljárás típusa Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat Egyszerű közbeszerzési eljárás Kbt. hatálya alá nem tartozik, 3 ajánlat Becsült érték: (Ft) A dokumentáció KSz-hez való benyújtása műszaki - szakmai szempontú jóváhagyás céljából Ütemezés [év.hó] Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja Szerződés-kötés NR NR NR NR NR

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. 2014. április 30.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. 2014. április 30. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz 2014. április 30. 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok...

Részletesebben