Adószám: Bankszámlaszáma: , mint konzorcium vezető önkormányzat között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adószám: 15346676-2-04 Bankszámlaszáma: 11733003-15346676 00000000, mint konzorcium vezető önkormányzat között"

Átírás

1 Azonosító szám: Támogatási szerződés tervezet projekt előkészítéséhez amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató). képviseletében eljáró [közreműködő szervezet neve], mint közreműködőszervezet (a továbbiakban KözreműködőSzervezet) Postacím: 1538 Budapest, Pf: 530 Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca ljc AIáírásrajogosult képviselője: Kiss Pál Igazgató Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): OOO Adószámjadóazonosító jel: másrészről Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz. Aláírásrajogosult képviselői: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyző Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Bankszámlaszáma: , mint konzorcium vezető önkormányzat között (KözreműködőSzervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: A konzorcium tagjai nevében aláírásra, és jelen támogatási szerződés teljesítése során jognyilatkozat tételére, és a pénzügyi lebonyolításra jogosult: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz. Azonosító szám (törzs-számj cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra j ogosult képviselői: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyző, Bankszámlaszám: A konzorcium tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyző, Bankszámlaszám: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző Szarvas Város Önkormányzata, Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző

2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogos~.lt képviselői: Vantara Gyula polgármester, Dr. Benedek Mária jegyző Csabacsüd Nagyközség Önkprmányzata, Székhely: 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz. Azonosító szám (törzs-számj cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Frankó János polgármester, Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző Csárdaszállás Község Önkormányzata, Székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Petneházi Bálintné polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző Kétsoprony Község Önkormányzata, Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz. Azonosító szám (törzs-számj cégiegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Völgyi Sándor polgármester, Surinné Szász Margit jegyző Körösladány Város Önkormányzata, Székhely: 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester, Ilyés Lajos jegyző Szabadkígyós Község Önkormányzata, Székhely: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Balogh József polgármester, Domokos Ferencné jegyző 1. Előzmények A Támogató a KEOP A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése.! tárgyú felhívásban tájékoztatta Kedvezményezettet a Projekt előkészítéséreirányuló támogatás igénylésének feltételeiről, melyre Kedvezményezett KEüP-2.3.0j IF azonosító számon regisztrált projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mel1ékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett a Projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban Támogatás) részesül. A jelen Szerződés mel1ékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez. 2. A szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést(a továbbiakban Szerződés) kötik: A Szerződés tárgya a Települési szeméttelep - rekultivációs program a Körös - szögben című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt elszámolható előkészítési költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő részleges 2 finanszírozása. 1 Pályázati kiírás neve 2 Amennyiben a támogatás 100%, a "részleges" szó törlendő. 2

3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a Projektelőkészítés tartaimát (a továbbiakban Előkészítő Munkák) és ahhoz kapcsolódó finanszírozási forrásokat és határidőket meghatározó, a jelen Szerződés 1. sz. mel1ékletét képező projektfejlesztési útvonaltervet 3 (a továbbiakban Útvonalterv) fogadtak el, amelyet magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és a Projekt előkészítést az abban foglaltaknak megfelelően látják el. Az Előkészítő Munkák részét képező megvalósíthatósági tanulmány teljesítettnek való elfogadásához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges. A Kedvezményezett a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kötött szerződésben köteles ezt a tényt a vállalkozó tudomására hozni Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy az Előkészítő Munkákat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (II. 28.)MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A kedvezményezett a Támogatást kizárólag a jelen Szerződés szerinti célra és feltételekkel használhatja fel. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával és a Támogatás igénybevételével megerősíti a Projekt megvalósítására, valamint az Európai Bizottság részére benyújtandó támogatási kérelem benyújtására vonatkozó elkötelezettségét A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek, ha az Előkészítő Munkák megvalósítása részben vagy egészben meghiúsulnak, tartós akadályba ütköznek, vagy az Útvonaltervben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenvednek, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. 2.5 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az Előkészítési Munkákkal összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében projekt előkészítésre támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésselegyidejűlegegy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. Az ElőkészítőMunkák megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. Az Előkészítő Munkák tervezett kezdő időpontja: a támogatási szerződés felek általi aláírásának dátuma. Amennyiben az Előkészítő Munkák kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttólszámított három hónap. Az Előkészítő Munkák tervezett befejezése: év március hó Költségek elszámolhatóságának kezdetes Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: év december hó 20 nap6. 3 Az Útvonalterv gyakorlatilag a Projekt adatlap 4. pontja alatt szereplő táblázatokból áll. 4 Csak nagyprojekt esetén 5 A megadott szövegváltozatok közül kell választani, az adott kiírás sajátosságainak megfelelően, a többi alternatívát ki kell húzni. 3

4 .~.--.. Az ElőkészítőMunkák keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2009 év október hó. A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: év október hó, tervezett befejezése: év december hó. 3.4 Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál az Előkészítő Munkák megvalósításának határidejét megelőző 60. (hatvanadik) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál az Előkészítő Munkák megvalósításának határidejét követő egy hónap. A zárójelentés benyújtásának határideje: az Előkészítő Munkák megvalósításának határidejét követő egy hónap. 4. A Támogatás forrása, összege 4. l. A Projekt és az ElőkészítőMunkák összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított becsült összköltsége Ft, azaz egymilliárd - ötszáznegyvennyolc - millió forint. Az Előkészítő Munkák le nem vonható ÁFA-val számított becsült összköltsége Ft, azaz kilencvenkettőmillió- nyolcszáznyolcvanezer forint. Ha az Előkészítő Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben az Előkészítő Munkák megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésbenfoglalt támogatási összegre jogosult. 4.2 Az Előkészítő Munkák elszámolható költségei Az ElőkészítőMunkák le nem vonható ÁFA-val számított becsült elszámolható költsége Ft, azaz kilencvenkettőmillió - nyolcszáznyolcvanezer forint. Az elszámolható költségeket és az elszámolható költségek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza A Támogatás összege és mértéke A Támogatás mértéke az ElőkészítőMunkák le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 85 %-a, de legfeljebb Ft, azaz, azaz hetvennyolcmillió kilencszáznegyvennyolc forint. Az Előkészítő Munkáknak a támogatás összegét meghaladó költségei a Kedvezményezettet terhelik. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás Ja Jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés AFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosításanélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. 6 Abban az esetben, ha az elszámolhatóság kezdetét más dokumentum (pl. felhívás) nem szabályozza. Pl. nagyprojektek esetén. Az elszámolhatóság kezdő időpontja leghamarabb december 20 lehet, az operatív programolrnak az Európai Bizottsághoz történö benyújtásának napja. 4

5 Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Ha a támogatás kifizetése az ÁSZF a) pontja alapján történik, 1/10 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha azigényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 2 %-áf. A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza. Az ÁSZF b) pontja szerinti kifizetési mód kizárólag az alábbi projektelemek illetve tevékenységek esetében alkalmazható: Projekt előkészítés Szakértőiszolgáltatások 4.4. Az ElőkészítőMunkákhoz felhasználásra kerülő források Az Előkészítő Munkákhoz felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 1. sz. mellékiete tartalmazza. 5. A projekt megvalósításának tervezett indikátorai A projekt magvalósítása az alábbi területek rekultivációjára irányul: Település TSZH lerakó helyrajzi A TSZH lerakó területének száma tulajdonosa Kondoros /13 Települési Önkormányzat 0239/11 Gyomaendrőd 0130/12 Települési Önkormányzat 0130/15 Szarvas 3544/6 3544/7 Települési Önkormányzat 3544/ /12 Csárdaszállás 223/2 Települési Önkormányzat Kétsoprony 037/4 Települési Önkormányzat Csabacsüd 0336/2 Települési Önkormányzat Békéscsaba 0164 Települési Önkormányzat Körösladány 0958/9 Települési Önkormányzat Szabadkígyós 084/1 Települési Önkormányzat 6. Biztosítékadási kötelezettség Kedvezményezett a jelen Szerződés 2. SZ.8 mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja. A 2. sz. melléklet az ÁSZF, a pályázati kiírás, valamint a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerűbenyújtásától válik a jelen Szerződés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1 Jelen Szerződés 20 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen 7 10 milliárd forint feletti támogatás esetén az utolsó tagmondatot törölni kell. 8 A 281/2006. (II. 23.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezettek különböző biztosítékokat nyújthatnak be a kötelező biztosítékok mellett. A melléklet fogja meghatározni, hogy a kedvezményezett milyen biztosítékot nyújt. Amennyiben adott kedvezményezetti csoport nem köteles biztosíték semmilyen biztosíték nyújtására, a biztosítékokra vonatkozó rendelkezést el lehet hagyni a támogatási szerződésből. 5

6 Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékietek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 7.2 A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 7.3 Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kif1zetési kérelem, projekt előrehaladásijelentés, szerződésmódosításkedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszeru teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tőlthetőkle. 7.4 A Támogató, a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett a jelen Szerződés időtartamárakapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levé1címéről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követőenhaladéktalanul tájékoztatják egymást. 7.5 Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződésteljesítésével összefüggőadataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkezőváltozások - a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglalt kivételektőleltekintve - nem igénylik a jelen Szerződésmódosítását. A projekt javaslathoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnekminősül. 7.6 Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 7.7 A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. 7.8 Kedvezményezett kijelenti, hogy - a személyes adatok védelmérőlés a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LIII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt javaslatban feltüntetett projektfelelős, illetve az Előkészítő Munkák megvalósításában résztvevő személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 7.9 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a pályázatához becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt javaslat és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződésmel1ékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshezténylegesen csatolásra kerültek-e. 6

7 7.11 A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges fe:;lhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után,. mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. KözreműködőSzervezet Kelt.'1:t? P.H., 2ÜÜ.<f. év q~- hónap ~ napján. Kötelezőencsatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet Útvonalterv és eltérések listája 2. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,megállapodások 3.sz. melléklet - A kiflzetési kérelem mellé bekérendődokumentumok köre 7

8 Általános SzerződésiFeltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében projekt előkészítésretámogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen Általános SzerződésiFeltételek hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében projekt Környezet és Energia Operatív Programja keretében projekt előkészítésre támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed J elen Általános Szerződési Feltételek szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés azonos tárgyú előírásaiközött bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók Jelen Általános SzerződésiFeltételekben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. 2. Az ElőkészítőMunkák megvalósításhoz kapcsolódó beszámolásij jelentéstételi kötelezettségek 2.1. A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan/és papír alapon lo előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.gov.hu). Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy az Előkészítő Munkák megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez Az előrehaladásijelentéshezcsatolni kell: a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az előrehaladásijelentés benyújtását megelőzőena Kedvezményezett még nem nyújtotta be. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrőlkészített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.) A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt haladéktalanul megadni. 10 Papír alapon csak a támogatási szerződésilyen irányú kikötése esetén kell benyújtani a PEJ-t. A 16j2006-os rendelet az elektronikus benyújtást teszi föszabállyá. 10

9 2.4. A Kedvezményezett a Szerződésben 3.4. pontjában megjelölt időpontbanzárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a zárójelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról). 3. Biztosítékok 3.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF 8.5. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt.. Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza A Kedvezményezett bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a megszüntetéstől, illetve a megnyitástól számított nyolc napon belül köteles a Közreműködő Szervezetet tájékoztatni, és ezzel egyidejűlegaz új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazó levelet a Közreműködő Szervezet részére átadni, kivéve, ha a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként. Amennyiben a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként, és azt jogszabályban meghatározott módon cserélni kívánja, köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazást adni az új biztosíték benyújtásával egyidej űleg A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben az Előkészítő Munkák részben vagy egészben meghiúsulnak, illetve ha a Támogatást szabálytalanul használja fel, a Támogatást visszafizeti. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás összegére a Közreműködő Szervezet azonnali beszedési megbízást nyújt be a Kedvezményezett számlájára. Amennyiben a Projektet több Kedvezményezett valósítja meg, a Közreműködő Szervezet jogosult bármely Kedvezményezett költségvetési számlájára azonnali beszedési megbízást benyújtani.ii A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával vállalja, hogy a költségvetési számláját vezető pénzintézetet a jelen Szerződés aláírását követően haladéktalanul tájékoztatja a jelen pontban foglalt kijelentéséről A Támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak:. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a Támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint Amennyiben a Szerződés módosításra kerul, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is - szükség esetén - módosítani, kiegészíteni kell A Kedvezményezett vállalja, hogy az Előkészítő Munkák megvalósítása során kötött szállítási/vállalkozási szerződésben a szállító/vállalkozó terhére szerződéses garanciák, pénzügyi biztosítékok (kötbér, stb.) igénylésétől, illetve érvényesítésétől a Közreműködő Szervezet hozzájárulása nélkül nem tekinthet el. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Szállítóval/Vállalkozóval kötendő szerződésben a Szállítót/Vállalkozót terhelő kártérítési kötelezettségek között, a Ptk (4) bekezdése szerint megtérítendőkárként szerepelteti a jelen Szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét, ha az a Szállító/Vállalkozó szerződésszegésébőlvagy a Szállítónak/Vállalkozának felróható egyéb okból következett be. I I Csak önkormányzat esetén, egyéb esetben törölni kell. 12 Csak önkormányzat esetén, egyéb esetben törölni kell. 11

10 4e Támogatás kifizetése 4.1. Előleg 13 Amennyiben a pályázati kiírásban előleg igénybevételét lehetővé tették, előleget a Szerződés hatályba lépésének napjától számított három hónapon belül a Projekt elindításához az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzőenlehet igényelni a Közreműködő Szervezetné!. A Közreműködő Szervezet az előleg összegét az igénylés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylése elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kiflzetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kiflzetési kérelmet, illetve a benyújtott kiflzetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a kedvezményezet köteles a korábban kiflzetett előleget visszaflzetni. A visszaflzetés teljesítéséig közbenső kiflzetésre a Kedvezményezett nem jogosult A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kiflzetés-igénylést (továbbiakban: kiflzetési kérelem) - a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be. Utólagos elszámolás céljából közbenső kiflzetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább Ft-ot A támogatások folyósítása a Kedvezményezett kérelmére az alábbi formákban történhet: a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltűntetésével; b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kiflzetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kiflzetésének igazolása mellett; c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződéstbe kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott Projekt a Szerződés szerint és maradéktalanul megvalósuljon.) A kifizetési kérelemhez a Kedvezményezettnek csatolnia kell: 13 Ha előleg igénylésére nincs lehetőség a felhívásban, akkor a bekezdés törölhető. Amennyiben a kifizetés formája az ÁSZF b)-ben meghatározott támogatás folyósítási forma, előleg a Kedvezményezett részére nem folyósítható. 14 l milliárd forint támogatási összeg alatt ezt a mondatot ki kell húzni, tekintettel a szerződés különös részének 4.2. pontjára 12

11 .~olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján igényelhető támogatás Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát, olyan számlák, amely alapján igényelhető támogatás Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel, a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt (az összesítő letölthető a Támogató honlapjáról), az a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát, az b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,. kifizetési kérelemben meghatározott egyéb dokumentumok. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét,feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a "támogatás elszámolására benyújtásra került" szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával; a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát; idegen nyelvú számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 - szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 - naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további kérelemnek nincs helye A Közreműködő Szervezet a támogatást kifizetési kérelem beérkezésétőlszámított 60 naptári napon belül - közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési kérelem alapján kifizetendő támogatási összeg. 15Ez esetben kizárólag olyan bankszámlára utalható a támogatás, amelyre vonatkozóan a kedvezményezett legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg, a számlavezető hitelintézet által visszaigazoit, azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást nyújtott be Az előleg és az időközi kifizetések összege - ide nem értve a szállító részére történő kiutalást - nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80/90%16_át. E határ elérése után a kedvezményezett további időközi kifizetési kérelmet nem, csak a záróegyenleg kifizetési kérelmet nyújthat be a Szerződésben meghatározott időpontban. 15 Ha a kedvezményezett azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtására nem köteles, ezt a mondatot törölni kell. 16 Ha a kedvezményezett non-profit szervezet 90%, egyéb szervezetnél 80%. A nem releváns számot törö1ni kell. Ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv, és az irányító hatóság vezetőjének döntése szerint az időközi kifizetések összege nagyobb lehet, ezt összeget kell szerepeltetni. Ha az irányító hatóság vezetőjénekdöntése szerint az időközi kifizetések elérhetik a loo%-ot, akkor a teljes bekezdést törö1ni kell, 13

12 5. Szerződés-módosítás 5.1. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha aj az Előkészítő Munkák megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthozképest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; hj az Előkészítő Munkák összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest; ej amennyiben az Előkészítő Munkák megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek féléves bontása a Szerződés 1.' sz. mellékletében't'ögzített bontáshoz képest; dj változik az Előkészítő Munkák bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzőjé. Amennyiben az aktuális 1.sz. mellékletben a tárgyfélévre tervezett kiflzetésnél a tárgyfélévben ténylegesen kiflzetett költség 20%-otmeghaladó mértékben kevesebbnek bizonyul, a Kedvezményezett a különbözet összegének 20 /Ö-át, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles flzetni az erről szóló felszólítás kézhezvételétőlszámított 15 napon belül a támogatás forrásszámlájára (számlaszám I7 : ).IS Abban az esetben, ha a kötbér behajtására tett intézkedések nem vezetnek eredményre a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül, a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettel szemben szabálytalansági eljárást indíthat A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. A Közreműködő Szervezet a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy - a kérelem elutasítása esetén - az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosításta Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti. A Szerződés csak akkor módosítható, ha az Előkészítő Munkák a módosított feltételekkel is támogathatóak lettek volna. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a. Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlá.k alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszaflzetni Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat 17 A vonatkozó lebonyolítási számla száma. 18 l milliárd forintnál nagyobb támogatással megvalósuló projektek esetében 14

13 Kedvezményezett részére történő közléstől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult. A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen Általános Szerződési Feltételeket, ha a módosítás Kedvezményezett számára többletkötelézettséget eredmé:q.yez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésrejogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség. 6. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 6.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérőfelel. I9A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendelet 34. alapján az ott meghatározottak szerint ellenőrizhetia Kedvezményezett általlefolytatott közbeszerzési eljárásokat. 20A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/A. -ai szerint eljárni, így különösen az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet és az EKKE-t a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a következőkről: - a projekt előrehaladásijelentésben a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kérdésekről, - a közbeszerzésével kapcsolatbanindult jogorvoslati eljárásról, - közösségi értékhatárok feletti közbeszerzési eljárá~okmegindításáról. 6.2.:,n Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal a Kedvezményezett köteles megküldeni közreműködőszervezet részére a tervezett beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját, továbbá jóváhagyás céljából az előzetes összesített tájékoztatót, az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást és a dokumentáció(ka)t. A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés időpontját úgy köteles megadni, hogy az nem lehet az eredményhirdetést követő naptól számított tizenötödik napnál korábbi időpontban. A 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM rendelet 22. (5) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, illetve a Közreműködő Szervezet és a Támogató ott megjelölt jogainak gyakorlása érdekében a bíráló bizottságba titkárt, valamint szavazó tagokat és megfigyelőket jelöl. A Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet és a Támogató által jelölt titkárt, valamint tagokat köteles elfogadni. Amennyiben a Kedvezményezett a bíráló bizottságnak az eljárást lezáró döntésére vonatkozó javaslatával nem ért egyet, erről részletes indoklást köteles készíteni, és megküldeni a Közreműködő Szervezet, valamint az EKKE részére. Ilyen esetben a Szerződő Felek és az EKKE egyeztetni kötelesek. A Közreműködő Szervezet vezetője egyetértése esetén a szerződést ellenjegyzi. Támogatás csak a közreműködő szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát. 19 Minden projekt esetén (támogatás összegétőlfüggetlenül) 20 1 milliárd forint alatti támogatással megva1ósuló projektek esetén 211 milliárd forint feletti támogatással megva1ósuló projektek esetén 15

14 7. Támogatás felfüggesztése A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű,meg nem fizetett köztartása van; b) a 8.1 h), j), 1) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén; c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig. A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (II. 23,) Korm. rendelet 35. (2) és 61. (11) bekezdésében meghatározott esetekben. A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőnbelül nem szünteti meg, az szerződésszegésnekminősül A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen Általános SzerződésiFeltételekben foglalt kötelezettségei teljesítése alól 8. Szerződésszegésesetei és jogkövetkezményei 8.1. Szerződésszegésesetei A Szerződés megszegésének minősülkülönösen, ha: a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen,illetve célellenesen használja fel, b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve az Előkészítő Munkák megvalósítása során a pályázat, Projekt és az Előkészítő Munkák szakmai, pénzügyi tartaimát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Előkészítő Munkákra használja fel, d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki, f) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, legalább azok tervezett összértékének 50 % -át elérő mértékben - közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg" vagy időközi kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább lod/o-ának felhasználását nem igazolja, 16

15 g) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be az Előkészítő Munkák meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, h) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési (így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet 83. (2) i) pontjában, 87. (5) és (12) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkozattételi és információszolgáltatási kötelezettségének,. i) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt, az Előkészítő Munkák elvégzésére irányuló kötelezettségét csak részben teljesíti, j) a Kedvezményezett nem teljesíti határidőre a projekt jelentéstételi kötelezettségeit (projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), azaz a projekt-jelentéseket egyáltalán nem vagy nem a megfelelő formában, illetve nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és ezt a kötelezettségét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétőlszámított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, k) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűenteljesítette, 1) A Kedvezményezett az ellenőrzésrejogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzéstmegtagadja, m) a jelen Szerződés 5.1 c) pontjában meghatározott esetben a szerződésmódosítás kezdeményezésének elmulasztása, n) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb - jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződésszegésnekminősítenek Szerződésszegésjogkövetkezményei Elállás a Szerződéstől A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a jelen Szerződésben meghatározott esetekbenjogosult a Szerződéstől elállni. Elállás alapjául szolgáló okok különösen: a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz, b) ha a 8.1. h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik, c) a 8. 1 j) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó késedelembe esik, d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködésikötelezettségeiknek, e) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, f) A 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. (5) bekezdésében foglaltak esetén, g) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben - számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot el nem érő arányban - valósul meg, h) a Kedvezményezett a Projekt megvalósítására vonatkozó pályázatot a Szerződés 3.3 pontjában meghatározott időpontignem nyújtja be, i) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességét lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja, 17

16 j) a Szerződés 2. pontjában rögzített, az Előkészítő Munkák részét képező megvalósíthatósági tanulmányt legkésőbb a Szerződés 3.1 pontjában rögzített tervezett befejezési időt 2 hónappal megelőzőena Támogató nem hagyja jóvá A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjábanérvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő' mértéku kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezetjogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni Szabálytalanság A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendelet pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult akifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. A teljes támogatási összeg visszaflzetése esetén a Szerződés megszünik. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy szabálytalanság megállapítása esetén a Támogató a Kedvezményezett nevét, a szabálytalan magatartás megnevezését és a szabálytalanság összegét nyilvánosságra hozza Kötbér A Kedvezményezett köteles késedelmi kötbért fizetni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/ (II. 30.) 88/A. -ában meghatározott esetekben, az ott meghatározottak szerint. A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt előrehaladásijelentéstételi, valamint az ellenőrzésturésikötelezettség teljesítése alól. 8.5 Kizárás a pályázati lehetőségekből A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban felsorolt okok bármelyike bekövetkezik: a Szerződésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerződésben rögzített határidőbennem vagy csak részben - számszerűsített kötelezettségek esetén 75 %-ot (telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %-ot) el nem érő arányban - valósul meg; a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő célt valósít meg; a Kedvezményezett a Projekt részben vagy egészben történő meghiúsulására, akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az előírt határidőben nem tett eleget; 22 Ha projektmenedzsmentre nem ítéltek meg támogatást, a pont törlendő. 18

17 A kizárás legfeljebb öt évre szólhat. 9. Támogatások ellenőrzése Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Előkészítő Munkák megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzésiszervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre 'bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 10.Az Előkészítő Munkák dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése A Kedvezményezett köteles az Előkészítő Munkák dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen Általános SzerződésiFeltételekben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővétenni. A Kedvezményezett az Előkészítő Munkákkal kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább december 31-ig megőrzi. A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. 11. Szellemi jogok Az Előkészítő Munkák eredményei, így különösen az ElőkészítőMunkák során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának j oga a Kedvezményezettet illeti. Az Előkészítő Munkák megvalósításának végére az Előkészítő Munkák eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) - amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett - át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes a szerzői ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 12.Tájékoztatás és nyilvánosság A Kedvezményezett az Előkészítő Munkák megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, az Előkészítő Munkákról és a Támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 19

18 követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató tartalmazza A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban az Előkészítő Munkákat igényesetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza A Kedvezményezett köteles bármely, az Előkészítő Munkákkal kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közremű.ködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja. 13.A Szerződés megszünése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési,valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 8.3 pontban foglalt megszű.nés, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják. Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenőhatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanaponbelül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési köte1ezettségét határidőben nem teljesíti. 20

19 Kondoros Nagyközség Önkormánvzata Települési szemétteleprekultivációs program a Körös szöaben KEOP általános Útvonalterv Projektfejlesztés KEOP /1 F Elsődlegesen szükséges dokumentum a települési szilárdhulladék lerakó telepek rekultivációs terve, amely minden település vonatkozásában rendelkezésre áll, és jogerősen engedélyeztetve van. Szükséges elkészíteni telepolésenként a kiviteli tervdokumentációkat, és a lerakók rekultivációját követően monitoring kutakat kell létesíteni. MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PI U szervezet/tagok kiválasztása Tájékoztatási kötelezettségek teljesítése PIU szervezet, ill. taaiainak kiválasztása Lehetséges kockázatok felmérése Civil szervezetek felkutatása, véleményük meaismerése A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összeavüitése Cselekvési (kommunikációs) terv: - célcsoportok,~j---

20 meghatározása - a projekt kommunikációs tartalmának összeállftása, üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása - időzítés meahatározása \; Kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-szel Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában I \' Közbeszerzés (projektfejlesztésre) Közbeszerzési szakértő megbízása Sajtóesemények szervezése Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossáai terjesztése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, táiékoztatók dokumentáció összeáiutása KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásná!), EKKE észrevételek átvezetése KSZ ióváhaavás Műszaki tervek elkészítése szerződéskötés dokumentáció összeállítása KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásná!), EKKE,.!. " észrevételek átvezetése KSZ jó~áh~gyás ~cr--"

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat

12. sz. melleklet. Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat 12. sz. melleklet Elolegigenylesrol szolo nyilatkozat NYILATKOZAT Alulirott Dekan Janos polgarmester Hereg Kozseg Onkormanyzata neveben nyilatkozom, hogy az elolegigenylesrol szolo nyilatkozat palyazatomra

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Hatályos: 2014. június 5. napjától Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága. Támogatási Szerződés minta F_03 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága 3.2. Helyi foglakoztatási kezdeményezések támogatása intézkedés 1. KOMPONENS A foglalkoztatást

Részletesebben