EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Általános Szerződési Feltételek az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíjainak folyósításáról szóló támogatási szerződéseihez Hatályos: november 15. napjától I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet pontjában foglalt kijelölés alapján az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) esélyteremtő ösztöndíjainak folyósítására kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: Támogatási Szerződés vagy Szerződés) terjed ki Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződés aláírásakor fogad el A Támogatási Szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a Támogatási Szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak Az ÁSZF-ben használt fogalmak a Támogatási Szerződésben használt fogalmak szerint értelmezendőek A jelen ÁSZF alkalmazásában: a) Esélyteremtő ösztöndíjak: az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába (ÚTR-ÚK), Út az érettségihez (ÚTR-ÚÉ), Út a szakmához (ÚTR-ÚS), valamint Út a Felsőoktatásba (ÚTR-ÚF) alprogramok szerint biztosított ösztöndíjak; b) Támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma; c) Lebonyolító: az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő; d) Pályázó vagy végső kedvezményezett: az ÚTR-ÚK, az ÚTR-ÚÉ, és az ÚTR-ÚS alprogramok vonatkozásában a tanuló és mentor, aki a nevelési (oktatási) intézménnyel tanulói és mentori jogviszonyban állnak (a továbbiakban: ösztöndíjasok); ÚTR-ÚF alprogram vonatkozásában a hallgató; e) Kedvezményezett: az ÚTR-ÚK, az ÚTR-ÚÉ, az ÚTR-ÚS alprogramok vonatkozásában állami fenntartó esetében a köznevelési intézmény állami fenntartója vagy a köznevelési intézmény, nem állami fenntartó önálló gazdálkodó intézmény esetében a köznevelési intézmény; nem állami fenntartó nem önálló gazdálkodó intézménye esetében a nem állami fenntartó; ÚTR-ÚF alprogram vonatkozásában a hallgató. f) Felek vagy Szerződő felek: a Lebonyolító és a Kedvezményezett; g) elektronikus felület: az ÚTR-ÚK, az ÚTR-ÚÉ, és az ÚTR-ÚS alprogram esetében az ellenőrzött adatrögzítési felületen; ÚTR-ÚF alprogram esetében az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER); Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány utca 25. Levelezési cím: 1381 Budapest, Pf

2 h) állami fenntartó: a központi költségvetési szerv, így különösen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. -ának (1) bekezdése alapján a Kormány által kijelölt, az állami köznevelési közfeladat fellátásában fenntartóként részt vevő szerv Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az Ösztöndíjprogram ÚTR-ÚK, ÚTR-ÚÉ és ÚTR-ÚS alprogramjainak célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben levő tanulók iskolai sikerességéhez. Az Ösztöndíjprogram céljának megvalósulását az ÚTR-ÚK, ÚTR-ÚÉ és ÚTR-ÚS alprogramok tekintetében a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik Az Ösztöndíjprogram ÚTR-ÚK, ÚTR-ÚÉ és ÚTR-ÚS alprogramjai szerinti támogatásokra a tanuló és a mentor közösen pályázhat. A pályázatokat annak a köznevelési intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézménynek a székhelyen működő köznevelési intézményhez kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, állami fenntartású intézmény esetében a tankerületi igazgató ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a Lebonyolítóhoz az ellenőrzött adatrögzítési felületen keresztül (elektronikus felület). A Lebonyolító a támogatási döntés alapján Támogatási Szerződést köt azzal a Kedvezményezettel az ösztöndíjak kifizetése céljából. Az ösztöndíjasok támogatásait (ösztöndíjait) a köznevelési intézmény, illetőleg állami fenntartó fizeti ki, valamint gondoskodik a támogatás felhasználásnak beszámolásáról a Lebonyolító felé Az Ösztöndíjprogram ÚTR-ÚF alprogramjának támogatására a hallgató közvetlenül pályázik a Lebonyolítóhoz az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer felületen keresztül (elektronikus felület). A nyertes hallgatókkal mint ösztöndíjasokkal (a továbbiakban: Kedvezményezett) a Lebonyolító közvetlenül köti meg a Támogatási Szerződést. A támogatás felhasználásáról a hallgatók teljesíti közvetlenül a beszámolási kötelezettséget a Lebonyolító részére Az Ösztöndíjprogramból folyósított támogatások felhasználásának időtartama a 2013/2014. év őszi és tavaszi félévére, szeptember 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakra vonatkozik. II. A támogatás forrása és folyósítása 2.1. Az Ösztöndíjprogram költségvetési forrását a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/59/7 Roma ösztöndíjprogramok fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére, amennyiben jogszabály vagy kormányhatározat a Támogató kezelésében lévő előirányzat zárolását rendeli el A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan történhet A támogatás módjára vonatkozó döntés meghozatala során figyelemmel kell lenni a támogatás céljára, a támogatott tevékenység megvalósítási időszakának hosszára A hárommillió forint összegnél nagyobb értékű támogatást előfinanszírozás esetén csak részletekben lehet kifizetni. E rendelkezést nem kell alkalmazni azon költségvetési 2

3 támogatásoknál, amelyeknél a támogatott tevékenység időtartama nem éri el a hatvan napot, továbbá a Kedvezményezett kincstári körbe tartozik, vagy a támogatás a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára történő folyósítással történik. Amennyiben a költségvetési támogatás nem folyósítható egy összegben, akkor azt ütemezetten, a 2.2. pontban leírtakra tekintettel, időarányosan kell megállapítani Nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos célra nyújtott költségvetési támogatás felhasználásával a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve szabályszerűen még nem számolt el. A Támogató nem nyújthat költségvetési támogatást annak a pályázónak, amely/aki az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott költségvetési támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben nem teljesítette A Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítékként benyújtja legkésőbb a részére megítélt költségvetési támogatás folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon a Lebonyolítóhoz valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető pénzforgalmi vagy fizetési számlájára vonatkozóan, a Szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Lebonyolító javára szóló, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Lebonyolító a biztosíték kikötésétől természetes személy Kedvezményezett részére utófinanszírozással, az előleg igénybevételére nem jogosult, utófinanszírozással, valamint a Támogató irányítása alá tartozó állami fenntartó költségvetési szerv mint Kedvezményezett esetében eltekinthet A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további pénzforgalmi vagy fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új pénzforgalmi vagy fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Lebonyolítónak, egyúttal csatolja az új pénzforgalmi vagy fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik A biztosíték fennállásának határidejét a Támogatási Szerződésben a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejében kell meghatározni, az Ösztöndíjprogram d) alprogram vonatkozásában a pályázati program lezárásának tényéről a Lebonyolító értesíti a Kedvezményezettet, egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Lebonyolító felfüggeszti a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt jogszabály előírja vagy a Támogatási Szerződés megkötését követően a Lebonyolító olyan körülményről szerez tudomást, amely a 3

4 költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy állami fenntartónak nem minősülő, az államháztartáson kívüli természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező más Kedvezményezettnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli más Kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül Amennyiben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 52. (4) bekezdése szerinti nem állami intézmény fenntartójának vagy az általa fenntartott intézménynek az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása van, és a fenntartó előzetesen benyújtott kérelme alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kincstárnak legkésőbb a költségvetési támogatás Kedvezményezett részére történő folyósításának határidejét megelőző 5. napig úgy nyilatkozik, hogy a köztartozás levonása a nem állami intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátását súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a Kincstár a köztartozás levonása nélkül utalja át a Kedvezményezettnek A Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben foglalt beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozásra is kiterjed. III. A támogatás felhasználása 3.1. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a Támogató, a Lebonyolító, valamint a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően köteles eljárni A Kedvezményezett a támogatást a Szerződésben meghatározott támogatási időszakot terhelő, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült és igazoltan e célra fordított, az elfogadott költségtervben feltüntetett költségek kiegyenlítésére használhatja fel A Kedvezményezett kizárólag Szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült, és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti a beszámolóban. A beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, vagy egyéb, a támogató által a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló dokumentum hitelesített másolatát A Lebonyolító a beszámoltatás során köteles ellenőrizni, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően köteles a Lebonyolító részére benyújtani. A 4

5 Kedvezményezett számára e kötelezettséget a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás határidejének meghatározásával a támogatási szerződésben kell előírni. IV. A támogatási szerződés módosítása 4.1. Ha a Szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a Támogatási Szerződést módosítani szükséges A Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül a Lebonyolítónak bejelenteni és a Szerződés módosítását kezdeményezni, amennyiben a) a támogatott cél szerződés szerinti megvalósítása akadályba ütközik, b) a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ha c) a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önként vissza kívánja fizetni, d) adataiban, adómentes bevételnek nem minősülő ösztöndíjas esetében adólevonási jogosultságában, vagy a költségvetési támogatás Szerződésben rögzített egyéb feltételeiben változás következik be A Támogatási Szerződés módosítását bármely fél a támogatás célja, összege, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében az eredeti Támogatási Szerződésben a támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridő lejáratának időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indoklással kell ellátni A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna A támogatási döntést érdemben nem befolyásoló, a papír alapon benyújtott módosítási kérelmek esetén a Lebonyolító dönt azok elfogadásról és az elektronikus felületen történő rögzítéséről. Az aláírt Támogatási Szerződés az elektronikus felületen utolsóként elfogadott módosítással együtt hatályos A bejelentést követően a Lebonyolító tizenöt napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatoknak, a támogatás feltételeinek a módosítására, továbbá a Támogatási Szerződés módosítására irányuló intézkedéseket. A Lebonyolító a saját hatáskörben el nem bírálható kérelmeket javaslattal látja el és felterjeszti a Támogatóhoz. V. A szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás teljesítése 5.1. A Kedvezményezettnek a támogatási program megvalósításáról, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól a támogatás teljes összegének rendeltetésszerű felhasználásáról a szakmai program befejezését követően pénzügyi elszámolás és záró szakmai beszámoló (továbbiakban együtt: Beszámoló) benyújtásával el kell számolnia A Kedvezményezett a Beszámolót a vonatkozó jogszabályoknak, jelen ÁSZF-nek és a Lebonyolító Pályázati Útmutatójában rögzített előírásoknak megfelelően készíti el. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető Beszámolónak. A 5

6 Pályázati Útmutató és a kapcsolódó okiratok, nyilatkozatok (a továbbiakban: Nyilatkozat) letölthető a honlapról A támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Lebonyolító elsősorban a Beszámoló útján ellenőrzi. A Beszámoló a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában tartalmazza a támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról A Beszámolónak tartalmaznia kell: Szakmai beszámoló: A szakmai beszámolót a Szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlítható módon kell elkészíteni. Mentor köteles előrehaladási naplót benyújtani a Köznevelési intézmény részére az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjszerződésben rögzített határidőig. A szakmai beszámolóhoz benyújtandó dokumentumok: - egyéni fejlesztési terv - előrehaladási napló Pénzügyi elszámolás: a Kedvezményezettnek projektidőszakot terhelő költségek kiegyenlítését igazoló dokumentumokat kell benyújtania az alábbiak és a Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint: - a támogatás felhasználásához kapcsolódó, számviteli törvény szerinti, záradékolt bizonylatok, valamint az azok kifizetését igazoló okiratoknak a Kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát meg kell küldeni papír alapon. A pénzügyi elszámolás a támogatás felhasználását igazoló számviteli és pénzügyi-, illetve egyéb, a kifizetését igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a Kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló eredeti számviteli és pénzügyi bizonylatokat a Kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jelezni kell, hogy a számviteli és pénzügyi bizonylatokon szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott Szerződés terhére A Kedvezményezett a ,- Ft értékhatárt meghaladó bizonylatok másolatait abban az esetben is köteles benyújtani, ha egyébként a hiteles bizonylat-másolatok csatolása helyett a számlaösszesítőt a könyvvizsgáló hitelesítésével nyújtja be a Kedvezményezett Az elszámolás maradványösszegét a Kedvezményezett köteles a Beszámoló benyújtásával egyidejűleg a Támogatási Szerződés azonosító számára és a pályázati azonosítóra történő hivatkozással visszautalni a Lebonyolító részére. A keletkezett maradvány visszautalásáról a Beszámolóban Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell. A Beszámolóhoz csatolni szükséges a visszautalást igazoló dokumentumot, valamint a teljesítését igazoló dokumentum hitelesített másolatát A Kedvezményezettnek a Beszámolóban külön nyilatkoznia kell arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a Beszámoló nem fogadható el. A Nyilatkozat, valamint a beszámolók elkészítéséhez szükséges útmutatók letölthetőek honlapról A Beszámolót a Lebonyolító megvizsgálja, és annak elfogadásáról vagy elutasításáról értesíti a Kedvezményezettet. A Beszámoló elbírálására vonatkozó határidő - annak lejárta előtt - hiánypótlás, kiegészítés kérés esetén meghosszabbítható. 6

7 5.9. Nem, vagy nem megfelelően teljesített Beszámoló esetén a pénzügyi elszámolás tekintetében a Lebonyolító a Kedvezményezettet hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel Amennyiben a Kedvezményezett a Beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségét a hiánypótlási felszólítás ellenére, az abban kitűzött határidőben nem teljesíti, szerződésszegést követ el, amelynek eredményeként a Lebonyolító a jelen ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti. A határidő elmulasztása esetén a felróhatóság hiányát Kedvezményezettnek a hiánypótlás benyújtásával egyidőben, írásban kell igazolnia. Ha a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb támogatásban nem részesíthető. VI. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 6.1. A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás felhasználását a Támogató, a Lebonyolító, valamint a jogszabályban, Pályázati Kiírásban és Pályázati Útmutatóban, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a Szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően kerülhet sor. Az Ösztöndíjprogram a)-c) szerinti alprogramjai esetében a helyszíni ellenőrzésre a fenntartó székhelyén vagy telephelyén, valamint a közoktatási intézményben, az Ösztöndíjprogram d) pont szerinti alprogramja esetében a Kedvezményezettnél kerülhet sor. A támogatási igény jogosultságának és a támogatás felhasználásának ellenőrzési határideje a beszámoló benyújtására a Szerződésben rögzített határidőt követő öt év A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A Lebonyolító és a Támogató jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok, teljesítéssel kapcsolatos számlák, megvalósítást igazoló okmányok és bizonylatok ellenőrzésére, s a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató, a Lebonyolító vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni A Kedvezményezett köteles az ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni, továbbá a megfelelő 7

8 dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. A Kedvezményezett ellenőrzéstűrési kötelezettségének felróható magatartásával való olyan megszegése esetén, amely az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Lebonyolító a Szerződéstől elállhat, illetőleg a Támogató az esedékes költségvetési támogatás folyósítását az ellenőrzés lefolytatásának ismételt lehetővé tételéig a Szerződéstől való elállás helyett felfüggesztheti A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználását alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat a beszámoló jóváhagyásától számított nyolc évig megőrizni. Amennyiben a dokumentumok fellelhetőségi helye megváltozik, arról Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban értesíti Lebonyolítót. VII. Kifogás benyújtása 7.1. Az államháztartáson kívüli Kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást a Támogató részére kell írásban megküldeni, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás csak egy alkalommal nyújtható be A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, a kifogással érintett támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és a kifogást tevő aláírását. VIII. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás 8.1. A Lebonyolító - a támogatás igénylésének jogszerűségétől, valamint a Szerződésben foglaltak megsértésének körülményeitől függően - a Szerződéstől való elállásra vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha: a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy b) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében a Támogatási Szerződésben a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon jogszabályban meghatározott esetben nyolc hónapon - belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, vagy c) a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási kérelem benyújtásakor, vagy a szerződéskötés, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy d) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató, vagy a Lebonyolító tudomására, amely alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés, vagy 8

9 e) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős a Szerződés módosításával nem orvosolható késedelmet szenved, vagy f) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy g) a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott vagy a Szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, vagy h) a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak Lebonyolító által történő előterjesztését követően a Támogató nem fogadta el, vagy i) a Kedvezményezett részéről vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató, vagy Lebonyolító által megszabott határidőn belül nem intézkedik, vagy j) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében a működése a támogatási kérelem benyújtásának és a Szerződés megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az Áht ában meghatározott követelményeknek. k) a Kedvezményezett a Lebonyolító által előírt biztosítékot a Lebonyolító által megjelölt határidőig nem vagy nem megfelelően nyújtotta be, vagy l) Lebonyolító tudomására jut, hogy nem állami Kedvezményezett esetében a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy az előírt saját forrás nem áll rendelkezésére, vagy jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, vagy nem a Szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek, vagy m) Kedvezményezett a támogatást a Szerződéstől eltérően, rendeltetésellenesen vagy nem jogszerűen használta fel, vagy n) Kedvezményezett a IV. fejezet 4.2. pont szerinti bejelentési kötelezettségének a Szerződésben meghatározott határidőben nem tett eleget A Lebonyolító vagy a Kincstár felfüggeszti a támogatás folyósítását, amennyiben a Kedvezményezett - a támogatási kérelemben, a támogatási szerződésben, a szakmai beszámolóban és pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, - olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató vagy Lebonyolító olyan körülményről szerez tudomást, amely a Szerződés felmondását illetve az attól való elállást megalapozza. A Lebonyolító a felfüggesztés tényéről a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja. Az értesítést hivatalos iratként kell postára adni. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a tértivevény Kedvezményezett levelezési címéről címzett ismeretlen, vagy elköltözött megjegyzéssel érkezett vissza. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (azaz a Lebonyolítóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot a kézbesítés második megkísérlését követően, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napján kell kézbesítettnek tekinteni. IX. A támogatás visszafizetése 9

10 9.1. A Kedvezményezett köteles a támogatást a jelen fejezetben foglaltak szerint a Támogatónak visszafizetnie, amennyiben a költségvetési támogatást jogosulatlanul vette igénybe, vagy a támogatás felhasználása jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű volt A Támogatási Szerződéstől történő elállás, illetve a költségvetési támogatás visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a Kedvezményezett köteles a teljes támogatást visszafizetni. A Támogatási Szerződés felmondása, a költségvetési támogatás jövőre nézve történő visszavonása, a Támogatási Szerződés módosítása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatás azon részét visszafizetnie, amelyet jogosulatlanul vett igénybe A Támogató külön döntése nélkül is köteles a Kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Kedvezményezett az elszámolási határidőt követő tizenöt napon belül A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a Beszámoló elfogadása alapján az elfogadott költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét a Támogató egyoldalú írásbeli rendelkező nyilatkozattal az összköltség csökkenésének arányában - több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően -, csökkenti. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató fenti nyilatkozata a Szerződés módosításának minősül. Amennyiben a támogatás összegének csökkentése érinti a Kedvezményezett részére a Szerződés alapján folyósított támogatást, a Kedvezményezett köteles a csökkentéssel érintett támogatásrészt, a Támogató által kibocsátott rendelkező nyilatkozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül visszafizetni Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatásnak a részére történő folyósításának napjától a felhasználás napjáig terjedő időre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv Kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be Amennyiben nem állami fenntartású Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a Lebonyolító által megjelölt határidőig nem teljesíti, a Lebonyolító jogosult a követelést azonnali banki beszedési megbízás benyújtásával érvényesíteni. X. Kedvezményezett nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségei 10

11 10.1. A Kedvezményezett nyilatkozik arról, illetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a) a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek; b) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: a Szerződés kötés időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; c) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról kiadott 1/2012 (I.26.) NGM rendeletben megállapított előírásoknak, és az Áht. 50. (1) c) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül; d) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 2. -ban foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett. e) a támogatási igényben foglalt személyes adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; f) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr.-ben és a Szerződés IX. fejezetében foglaltak szerint visszafizeti; g) a támogatási program nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, valamint a támogatás eredményeképpen létrejövő nyomtatott vagy elektronikus kiadványokon, termékeken a nyilvánosság tudomására hozza, hogy a program milyen tárgyú és célú támogatással valósult meg (A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett UT- kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.); h) a Lebonyolító a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot a tanuló, illetve törvényes képviselője valamint a mentor személyes adatainak kivételével köteles a Kedvezményezett utolsó beszámolójának, kifizetési igénylésének Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőriznie; i) vele szemben nem állnak fenn az Ávr ban meghatározott feltételek; j) az adott támogatási céllal azonos tárgyban, korábban vagy egyidejűleg benyújtott támogatási igényeiről a pályázat benyújtásakor nyilatkozott, amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolítónak; k) a Támogatási Szerződéssel támogatott célokkal kapcsolatos iratok és dokumentumok fellelhetőségi helyéről a pályázat benyújtásakor nyilatkozott, amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolítónak; l) a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan a költségvetésből nyújtott támogatás, és amennyiben az előírásra került, saját forrás terhére teljesített költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről a Kedvezményezett azok kifizetése előtt ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződött; m) állami és nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: köteles a Szerződés kézhezvételétől számított 15 napon belül ösztöndíjszerződést kötni a támogatási 11

12 döntésben megjelölt, adóazonosító jellel rendelkező tanuló és mentor ösztöndíjasokkal; n) a számára kifizetett költségvetési támogatást köteles visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott; o) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: amennyiben jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van; p) a támogatás Kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a Szerződés megkötését követően az alábbi adatokban, körülményekben változás következik be, arról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül, a változást igazoló dokumentumok megküldésével, és szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésével együtt a Lebonyolítónak bejelenti, ha a) a Szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a feladat teljesítése nem kezdődik meg; b) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély visszavonásra kerül, vagy hatályát veszti; c) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; d) a támogatott tevékenység összköltsége a Szerződés mellékletét képező költségtervhez képest csökken; e) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetén jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul ellene; f) adómentes bevételnek nem minősülő ösztöndíjat elnyerő ösztöndíjas adólevonási jogosultságában változás következik be; g) bármely, a Szerződés megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat/dokumentum visszavonásra kerül, vagy azt bíróság/hatóság megsemmisíti; h) a Szerződés megkötését lehetetlenné tévő valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására; i) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik. XI. Vegyes rendelkezések Jelen Szerződés céljára és társadalmi hasznosságára tekintettel a Szerződő felek fokozott gondossággal kötelesek eljárni a teljesítés során. Erre tekintettel a Szerződő felek kötelesek egymás teljesítését elősegítve szorosan együttműködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. l) alpontjának értelmében az Útravaló Ösztöndíjprogramból nyújtott támogatások nem tartoznak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá A Kedvezményezett pályázati dokumentációját a jelen ÁSZF, a Támogatási Szerződés és annak mellékletei, a Pályázati Kiírás, a Pályázati Útmutató, továbbá az ösztöndíjasok által aláírt pályázati kérelem, valamint benyújtott nyilatkozataik és egyéb kérelmeik képezik. 12

13 Az ÁSZF és a Szerződés rendelkezéseit a Kedvezményezett pályázati kérelmei, támogatási szerződés mellékletei, nyilatkozatai, egyéb kérelmei, továbbá a Pályázati Kiírás, valamint a Pályázati Útmutató alapján kell értelmezni A jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai különösen a Ptk., az Áht. és az Ávr., a számvitelről szóló évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a Rendelet rendelkezései az irányadóak Kedvezményezett, Támogató, Lebonyolító az ÁSZF-ből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni Kedvezményezett, Támogató, Lebonyolító rögzítik továbbá, hogy a jelen ÁSZF-fel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató és a Lebonyolító nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten megtiltotta. Csete György Eörs, s.k. főigazgató 13

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Hatályos: 2014. június 5. napjától Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kiss Kata Zenekar által kidolgozott Zene Benned Van tanórán kívüli oktatási program bemutatása a XI. Nemzetközi Iskola Fesztiválon program támogatására (A pályázat kódja: NTP-KKZ-M-MPA-12)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Módosított Pályázati Útmutató

Módosított Pályázati Útmutató FELSŐOKTATÁSI ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja:) Módosított Pályázati Útmutató 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Sportegyesület támogatása A tárgykört rendező

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Út a felsőfokú szakképesítéshez ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Út a felsőfokú szakképesítéshez ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Út a felsőfokú szakképesítéshez ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. augusztus

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató 2012. szeptember 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, másrészről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben