EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Általános Szerződési Feltételek az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíjainak folyósításáról szóló támogatási szerződéseihez Hatályos: november 15. napjától I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet pontjában foglalt kijelölés alapján az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) esélyteremtő ösztöndíjainak folyósítására kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: Támogatási Szerződés vagy Szerződés) terjed ki Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződés aláírásakor fogad el A Támogatási Szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a Támogatási Szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak Az ÁSZF-ben használt fogalmak a Támogatási Szerződésben használt fogalmak szerint értelmezendőek A jelen ÁSZF alkalmazásában: a) Esélyteremtő ösztöndíjak: az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába (ÚTR-ÚK), Út az érettségihez (ÚTR-ÚÉ), Út a szakmához (ÚTR-ÚS), valamint Út a Felsőoktatásba (ÚTR-ÚF) alprogramok szerint biztosított ösztöndíjak; b) Támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma; c) Lebonyolító: az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő; d) Pályázó vagy végső kedvezményezett: az ÚTR-ÚK, az ÚTR-ÚÉ, és az ÚTR-ÚS alprogramok vonatkozásában a tanuló és mentor, aki a nevelési (oktatási) intézménnyel tanulói és mentori jogviszonyban állnak (a továbbiakban: ösztöndíjasok); ÚTR-ÚF alprogram vonatkozásában a hallgató; e) Kedvezményezett: az ÚTR-ÚK, az ÚTR-ÚÉ, az ÚTR-ÚS alprogramok vonatkozásában állami fenntartó esetében a köznevelési intézmény állami fenntartója vagy a köznevelési intézmény, nem állami fenntartó önálló gazdálkodó intézmény esetében a köznevelési intézmény; nem állami fenntartó nem önálló gazdálkodó intézménye esetében a nem állami fenntartó; ÚTR-ÚF alprogram vonatkozásában a hallgató. f) Felek vagy Szerződő felek: a Lebonyolító és a Kedvezményezett; g) elektronikus felület: az ÚTR-ÚK, az ÚTR-ÚÉ, és az ÚTR-ÚS alprogram esetében az ellenőrzött adatrögzítési felületen; ÚTR-ÚF alprogram esetében az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER); Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány utca 25. Levelezési cím: 1381 Budapest, Pf

2 h) állami fenntartó: a központi költségvetési szerv, így különösen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. -ának (1) bekezdése alapján a Kormány által kijelölt, az állami köznevelési közfeladat fellátásában fenntartóként részt vevő szerv Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az Ösztöndíjprogram ÚTR-ÚK, ÚTR-ÚÉ és ÚTR-ÚS alprogramjainak célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben levő tanulók iskolai sikerességéhez. Az Ösztöndíjprogram céljának megvalósulását az ÚTR-ÚK, ÚTR-ÚÉ és ÚTR-ÚS alprogramok tekintetében a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik Az Ösztöndíjprogram ÚTR-ÚK, ÚTR-ÚÉ és ÚTR-ÚS alprogramjai szerinti támogatásokra a tanuló és a mentor közösen pályázhat. A pályázatokat annak a köznevelési intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézménynek a székhelyen működő köznevelési intézményhez kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, állami fenntartású intézmény esetében a tankerületi igazgató ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a Lebonyolítóhoz az ellenőrzött adatrögzítési felületen keresztül (elektronikus felület). A Lebonyolító a támogatási döntés alapján Támogatási Szerződést köt azzal a Kedvezményezettel az ösztöndíjak kifizetése céljából. Az ösztöndíjasok támogatásait (ösztöndíjait) a köznevelési intézmény, illetőleg állami fenntartó fizeti ki, valamint gondoskodik a támogatás felhasználásnak beszámolásáról a Lebonyolító felé Az Ösztöndíjprogram ÚTR-ÚF alprogramjának támogatására a hallgató közvetlenül pályázik a Lebonyolítóhoz az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer felületen keresztül (elektronikus felület). A nyertes hallgatókkal mint ösztöndíjasokkal (a továbbiakban: Kedvezményezett) a Lebonyolító közvetlenül köti meg a Támogatási Szerződést. A támogatás felhasználásáról a hallgatók teljesíti közvetlenül a beszámolási kötelezettséget a Lebonyolító részére Az Ösztöndíjprogramból folyósított támogatások felhasználásának időtartama a 2013/2014. év őszi és tavaszi félévére, szeptember 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakra vonatkozik. II. A támogatás forrása és folyósítása 2.1. Az Ösztöndíjprogram költségvetési forrását a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. számú mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/59/7 Roma ösztöndíjprogramok fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére, amennyiben jogszabály vagy kormányhatározat a Támogató kezelésében lévő előirányzat zárolását rendeli el A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan történhet A támogatás módjára vonatkozó döntés meghozatala során figyelemmel kell lenni a támogatás céljára, a támogatott tevékenység megvalósítási időszakának hosszára A hárommillió forint összegnél nagyobb értékű támogatást előfinanszírozás esetén csak részletekben lehet kifizetni. E rendelkezést nem kell alkalmazni azon költségvetési 2

3 támogatásoknál, amelyeknél a támogatott tevékenység időtartama nem éri el a hatvan napot, továbbá a Kedvezményezett kincstári körbe tartozik, vagy a támogatás a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára történő folyósítással történik. Amennyiben a költségvetési támogatás nem folyósítható egy összegben, akkor azt ütemezetten, a 2.2. pontban leírtakra tekintettel, időarányosan kell megállapítani Nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos célra nyújtott költségvetési támogatás felhasználásával a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve szabályszerűen még nem számolt el. A Támogató nem nyújthat költségvetési támogatást annak a pályázónak, amely/aki az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott költségvetési támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben nem teljesítette A Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítékként benyújtja legkésőbb a részére megítélt költségvetési támogatás folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon a Lebonyolítóhoz valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető pénzforgalmi vagy fizetési számlájára vonatkozóan, a Szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Lebonyolító javára szóló, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Lebonyolító a biztosíték kikötésétől természetes személy Kedvezményezett részére utófinanszírozással, az előleg igénybevételére nem jogosult, utófinanszírozással, valamint a Támogató irányítása alá tartozó állami fenntartó költségvetési szerv mint Kedvezményezett esetében eltekinthet A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további pénzforgalmi vagy fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új pénzforgalmi vagy fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Lebonyolítónak, egyúttal csatolja az új pénzforgalmi vagy fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik A biztosíték fennállásának határidejét a Támogatási Szerződésben a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejében kell meghatározni, az Ösztöndíjprogram d) alprogram vonatkozásában a pályázati program lezárásának tényéről a Lebonyolító értesíti a Kedvezményezettet, egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Lebonyolító felfüggeszti a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt jogszabály előírja vagy a Támogatási Szerződés megkötését követően a Lebonyolító olyan körülményről szerez tudomást, amely a 3

4 költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy állami fenntartónak nem minősülő, az államháztartáson kívüli természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező más Kedvezményezettnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli más Kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül Amennyiben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 52. (4) bekezdése szerinti nem állami intézmény fenntartójának vagy az általa fenntartott intézménynek az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása van, és a fenntartó előzetesen benyújtott kérelme alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kincstárnak legkésőbb a költségvetési támogatás Kedvezményezett részére történő folyósításának határidejét megelőző 5. napig úgy nyilatkozik, hogy a köztartozás levonása a nem állami intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátását súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a Kincstár a köztartozás levonása nélkül utalja át a Kedvezményezettnek A Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben foglalt beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozásra is kiterjed. III. A támogatás felhasználása 3.1. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a Támogató, a Lebonyolító, valamint a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően köteles eljárni A Kedvezményezett a támogatást a Szerződésben meghatározott támogatási időszakot terhelő, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült és igazoltan e célra fordított, az elfogadott költségtervben feltüntetett költségek kiegyenlítésére használhatja fel A Kedvezményezett kizárólag Szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült, és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti a beszámolóban. A beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, vagy egyéb, a támogató által a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló dokumentum hitelesített másolatát A Lebonyolító a beszámoltatás során köteles ellenőrizni, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően köteles a Lebonyolító részére benyújtani. A 4

5 Kedvezményezett számára e kötelezettséget a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás határidejének meghatározásával a támogatási szerződésben kell előírni. IV. A támogatási szerződés módosítása 4.1. Ha a Szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a Támogatási Szerződést módosítani szükséges A Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül a Lebonyolítónak bejelenteni és a Szerződés módosítását kezdeményezni, amennyiben a) a támogatott cél szerződés szerinti megvalósítása akadályba ütközik, b) a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ha c) a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önként vissza kívánja fizetni, d) adataiban, adómentes bevételnek nem minősülő ösztöndíjas esetében adólevonási jogosultságában, vagy a költségvetési támogatás Szerződésben rögzített egyéb feltételeiben változás következik be A Támogatási Szerződés módosítását bármely fél a támogatás célja, összege, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében az eredeti Támogatási Szerződésben a támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridő lejáratának időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indoklással kell ellátni A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna A támogatási döntést érdemben nem befolyásoló, a papír alapon benyújtott módosítási kérelmek esetén a Lebonyolító dönt azok elfogadásról és az elektronikus felületen történő rögzítéséről. Az aláírt Támogatási Szerződés az elektronikus felületen utolsóként elfogadott módosítással együtt hatályos A bejelentést követően a Lebonyolító tizenöt napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatoknak, a támogatás feltételeinek a módosítására, továbbá a Támogatási Szerződés módosítására irányuló intézkedéseket. A Lebonyolító a saját hatáskörben el nem bírálható kérelmeket javaslattal látja el és felterjeszti a Támogatóhoz. V. A szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás teljesítése 5.1. A Kedvezményezettnek a támogatási program megvalósításáról, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól a támogatás teljes összegének rendeltetésszerű felhasználásáról a szakmai program befejezését követően pénzügyi elszámolás és záró szakmai beszámoló (továbbiakban együtt: Beszámoló) benyújtásával el kell számolnia A Kedvezményezett a Beszámolót a vonatkozó jogszabályoknak, jelen ÁSZF-nek és a Lebonyolító Pályázati Útmutatójában rögzített előírásoknak megfelelően készíti el. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető Beszámolónak. A 5

6 Pályázati Útmutató és a kapcsolódó okiratok, nyilatkozatok (a továbbiakban: Nyilatkozat) letölthető a honlapról A támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Lebonyolító elsősorban a Beszámoló útján ellenőrzi. A Beszámoló a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában tartalmazza a támogatás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról A Beszámolónak tartalmaznia kell: Szakmai beszámoló: A szakmai beszámolót a Szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlítható módon kell elkészíteni. Mentor köteles előrehaladási naplót benyújtani a Köznevelési intézmény részére az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjszerződésben rögzített határidőig. A szakmai beszámolóhoz benyújtandó dokumentumok: - egyéni fejlesztési terv - előrehaladási napló Pénzügyi elszámolás: a Kedvezményezettnek projektidőszakot terhelő költségek kiegyenlítését igazoló dokumentumokat kell benyújtania az alábbiak és a Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint: - a támogatás felhasználásához kapcsolódó, számviteli törvény szerinti, záradékolt bizonylatok, valamint az azok kifizetését igazoló okiratoknak a Kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát meg kell küldeni papír alapon. A pénzügyi elszámolás a támogatás felhasználását igazoló számviteli és pénzügyi-, illetve egyéb, a kifizetését igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a Kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló eredeti számviteli és pénzügyi bizonylatokat a Kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, amelyben jelezni kell, hogy a számviteli és pénzügyi bizonylatokon szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott Szerződés terhére A Kedvezményezett a ,- Ft értékhatárt meghaladó bizonylatok másolatait abban az esetben is köteles benyújtani, ha egyébként a hiteles bizonylat-másolatok csatolása helyett a számlaösszesítőt a könyvvizsgáló hitelesítésével nyújtja be a Kedvezményezett Az elszámolás maradványösszegét a Kedvezményezett köteles a Beszámoló benyújtásával egyidejűleg a Támogatási Szerződés azonosító számára és a pályázati azonosítóra történő hivatkozással visszautalni a Lebonyolító részére. A keletkezett maradvány visszautalásáról a Beszámolóban Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell. A Beszámolóhoz csatolni szükséges a visszautalást igazoló dokumentumot, valamint a teljesítését igazoló dokumentum hitelesített másolatát A Kedvezményezettnek a Beszámolóban külön nyilatkoznia kell arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a Beszámoló nem fogadható el. A Nyilatkozat, valamint a beszámolók elkészítéséhez szükséges útmutatók letölthetőek honlapról A Beszámolót a Lebonyolító megvizsgálja, és annak elfogadásáról vagy elutasításáról értesíti a Kedvezményezettet. A Beszámoló elbírálására vonatkozó határidő - annak lejárta előtt - hiánypótlás, kiegészítés kérés esetén meghosszabbítható. 6

7 5.9. Nem, vagy nem megfelelően teljesített Beszámoló esetén a pénzügyi elszámolás tekintetében a Lebonyolító a Kedvezményezettet hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel Amennyiben a Kedvezményezett a Beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségét a hiánypótlási felszólítás ellenére, az abban kitűzött határidőben nem teljesíti, szerződésszegést követ el, amelynek eredményeként a Lebonyolító a jelen ÁSZF-ben foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti. A határidő elmulasztása esetén a felróhatóság hiányát Kedvezményezettnek a hiánypótlás benyújtásával egyidőben, írásban kell igazolnia. Ha a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb támogatásban nem részesíthető. VI. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 6.1. A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás felhasználását a Támogató, a Lebonyolító, valamint a jogszabályban, Pályázati Kiírásban és Pályázati Útmutatóban, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a Szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően kerülhet sor. Az Ösztöndíjprogram a)-c) szerinti alprogramjai esetében a helyszíni ellenőrzésre a fenntartó székhelyén vagy telephelyén, valamint a közoktatási intézményben, az Ösztöndíjprogram d) pont szerinti alprogramja esetében a Kedvezményezettnél kerülhet sor. A támogatási igény jogosultságának és a támogatás felhasználásának ellenőrzési határideje a beszámoló benyújtására a Szerződésben rögzített határidőt követő öt év A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. A Lebonyolító és a Támogató jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok, teljesítéssel kapcsolatos számlák, megvalósítást igazoló okmányok és bizonylatok ellenőrzésére, s a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató, a Lebonyolító vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni A Kedvezményezett köteles az ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni, továbbá a megfelelő 7

8 dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. A Kedvezményezett ellenőrzéstűrési kötelezettségének felróható magatartásával való olyan megszegése esetén, amely az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Lebonyolító a Szerződéstől elállhat, illetőleg a Támogató az esedékes költségvetési támogatás folyósítását az ellenőrzés lefolytatásának ismételt lehetővé tételéig a Szerződéstől való elállás helyett felfüggesztheti A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználását alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat a beszámoló jóváhagyásától számított nyolc évig megőrizni. Amennyiben a dokumentumok fellelhetőségi helye megváltozik, arról Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban értesíti Lebonyolítót. VII. Kifogás benyújtása 7.1. Az államháztartáson kívüli Kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást a Támogató részére kell írásban megküldeni, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás csak egy alkalommal nyújtható be A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, a kifogással érintett támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és a kifogást tevő aláírását. VIII. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás 8.1. A Lebonyolító - a támogatás igénylésének jogszerűségétől, valamint a Szerződésben foglaltak megsértésének körülményeitől függően - a Szerződéstől való elállásra vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha: a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy b) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében a Támogatási Szerződésben a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon jogszabályban meghatározott esetben nyolc hónapon - belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, vagy c) a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási kérelem benyújtásakor, vagy a szerződéskötés, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy d) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató, vagy a Lebonyolító tudomására, amely alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés, vagy 8

9 e) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős a Szerződés módosításával nem orvosolható késedelmet szenved, vagy f) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy g) a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott vagy a Szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, vagy h) a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak Lebonyolító által történő előterjesztését követően a Támogató nem fogadta el, vagy i) a Kedvezményezett részéről vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató, vagy Lebonyolító által megszabott határidőn belül nem intézkedik, vagy j) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében a működése a támogatási kérelem benyújtásának és a Szerződés megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az Áht ában meghatározott követelményeknek. k) a Kedvezményezett a Lebonyolító által előírt biztosítékot a Lebonyolító által megjelölt határidőig nem vagy nem megfelelően nyújtotta be, vagy l) Lebonyolító tudomására jut, hogy nem állami Kedvezményezett esetében a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy az előírt saját forrás nem áll rendelkezésére, vagy jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, vagy nem a Szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek, vagy m) Kedvezményezett a támogatást a Szerződéstől eltérően, rendeltetésellenesen vagy nem jogszerűen használta fel, vagy n) Kedvezményezett a IV. fejezet 4.2. pont szerinti bejelentési kötelezettségének a Szerződésben meghatározott határidőben nem tett eleget A Lebonyolító vagy a Kincstár felfüggeszti a támogatás folyósítását, amennyiben a Kedvezményezett - a támogatási kérelemben, a támogatási szerződésben, a szakmai beszámolóban és pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, - olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató vagy Lebonyolító olyan körülményről szerez tudomást, amely a Szerződés felmondását illetve az attól való elállást megalapozza. A Lebonyolító a felfüggesztés tényéről a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja. Az értesítést hivatalos iratként kell postára adni. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a tértivevény Kedvezményezett levelezési címéről címzett ismeretlen, vagy elköltözött megjegyzéssel érkezett vissza. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (azaz a Lebonyolítóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot a kézbesítés második megkísérlését követően, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napján kell kézbesítettnek tekinteni. IX. A támogatás visszafizetése 9

10 9.1. A Kedvezményezett köteles a támogatást a jelen fejezetben foglaltak szerint a Támogatónak visszafizetnie, amennyiben a költségvetési támogatást jogosulatlanul vette igénybe, vagy a támogatás felhasználása jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű volt A Támogatási Szerződéstől történő elállás, illetve a költségvetési támogatás visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a Kedvezményezett köteles a teljes támogatást visszafizetni. A Támogatási Szerződés felmondása, a költségvetési támogatás jövőre nézve történő visszavonása, a Támogatási Szerződés módosítása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatás azon részét visszafizetnie, amelyet jogosulatlanul vett igénybe A Támogató külön döntése nélkül is köteles a Kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Kedvezményezett az elszámolási határidőt követő tizenöt napon belül A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a Beszámoló elfogadása alapján az elfogadott költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét a Támogató egyoldalú írásbeli rendelkező nyilatkozattal az összköltség csökkenésének arányában - több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően -, csökkenti. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató fenti nyilatkozata a Szerződés módosításának minősül. Amennyiben a támogatás összegének csökkentése érinti a Kedvezményezett részére a Szerződés alapján folyósított támogatást, a Kedvezményezett köteles a csökkentéssel érintett támogatásrészt, a Támogató által kibocsátott rendelkező nyilatkozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül visszafizetni Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatásnak a részére történő folyósításának napjától a felhasználás napjáig terjedő időre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv Kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be Amennyiben nem állami fenntartású Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a Lebonyolító által megjelölt határidőig nem teljesíti, a Lebonyolító jogosult a követelést azonnali banki beszedési megbízás benyújtásával érvényesíteni. X. Kedvezményezett nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségei 10

11 10.1. A Kedvezményezett nyilatkozik arról, illetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a) a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek; b) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: a Szerződés kötés időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; c) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról kiadott 1/2012 (I.26.) NGM rendeletben megállapított előírásoknak, és az Áht. 50. (1) c) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül; d) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 2. -ban foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett. e) a támogatási igényben foglalt személyes adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; f) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr.-ben és a Szerződés IX. fejezetében foglaltak szerint visszafizeti; g) a támogatási program nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, valamint a támogatás eredményeképpen létrejövő nyomtatott vagy elektronikus kiadványokon, termékeken a nyilvánosság tudomására hozza, hogy a program milyen tárgyú és célú támogatással valósult meg (A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett UT- kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.); h) a Lebonyolító a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot a tanuló, illetve törvényes képviselője valamint a mentor személyes adatainak kivételével köteles a Kedvezményezett utolsó beszámolójának, kifizetési igénylésének Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig megőriznie; i) vele szemben nem állnak fenn az Ávr ban meghatározott feltételek; j) az adott támogatási céllal azonos tárgyban, korábban vagy egyidejűleg benyújtott támogatási igényeiről a pályázat benyújtásakor nyilatkozott, amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolítónak; k) a Támogatási Szerződéssel támogatott célokkal kapcsolatos iratok és dokumentumok fellelhetőségi helyéről a pályázat benyújtásakor nyilatkozott, amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolítónak; l) a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan a költségvetésből nyújtott támogatás, és amennyiben az előírásra került, saját forrás terhére teljesített költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről a Kedvezményezett azok kifizetése előtt ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződött; m) állami és nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: köteles a Szerződés kézhezvételétől számított 15 napon belül ösztöndíjszerződést kötni a támogatási 11

12 döntésben megjelölt, adóazonosító jellel rendelkező tanuló és mentor ösztöndíjasokkal; n) a számára kifizetett költségvetési támogatást köteles visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott; o) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében: amennyiben jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van; p) a támogatás Kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a Szerződés megkötését követően az alábbi adatokban, körülményekben változás következik be, arról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül, a változást igazoló dokumentumok megküldésével, és szükség esetén a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésével együtt a Lebonyolítónak bejelenti, ha a) a Szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a feladat teljesítése nem kezdődik meg; b) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetében a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély visszavonásra kerül, vagy hatályát veszti; c) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; d) a támogatott tevékenység összköltsége a Szerződés mellékletét képező költségtervhez képest csökken; e) nem állami fenntartású Kedvezményezett esetén jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul ellene; f) adómentes bevételnek nem minősülő ösztöndíjat elnyerő ösztöndíjas adólevonási jogosultságában változás következik be; g) bármely, a Szerződés megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat/dokumentum visszavonásra kerül, vagy azt bíróság/hatóság megsemmisíti; h) a Szerződés megkötését lehetetlenné tévő valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására; i) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége megváltozik. XI. Vegyes rendelkezések Jelen Szerződés céljára és társadalmi hasznosságára tekintettel a Szerződő felek fokozott gondossággal kötelesek eljárni a teljesítés során. Erre tekintettel a Szerződő felek kötelesek egymás teljesítését elősegítve szorosan együttműködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. l) alpontjának értelmében az Útravaló Ösztöndíjprogramból nyújtott támogatások nem tartoznak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá A Kedvezményezett pályázati dokumentációját a jelen ÁSZF, a Támogatási Szerződés és annak mellékletei, a Pályázati Kiírás, a Pályázati Útmutató, továbbá az ösztöndíjasok által aláírt pályázati kérelem, valamint benyújtott nyilatkozataik és egyéb kérelmeik képezik. 12

13 Az ÁSZF és a Szerződés rendelkezéseit a Kedvezményezett pályázati kérelmei, támogatási szerződés mellékletei, nyilatkozatai, egyéb kérelmei, továbbá a Pályázati Kiírás, valamint a Pályázati Útmutató alapján kell értelmezni A jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai különösen a Ptk., az Áht. és az Ávr., a számvitelről szóló évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a Rendelet rendelkezései az irányadóak Kedvezményezett, Támogató, Lebonyolító az ÁSZF-ből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni Kedvezményezett, Támogató, Lebonyolító rögzítik továbbá, hogy a jelen ÁSZF-fel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató és a Lebonyolító nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten megtiltotta. Csete György Eörs, s.k. főigazgató 13

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Hatályos: 2014. május 30-tól)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Hatályos: 2014. május 30-tól) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Hatályos: 2014. május 30-tól) az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató szervezet (a továbbiakban: Támogató) nevében és képviseletében eljáró Emberi Erőforrás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Általános Szerződési Feltételek az Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség- támogatási program biztosításáról szóló Támogatói Okiratokhoz (UTR-UD-16-A,B)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Általános Szerződési Feltételek az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíjainak biztosításáról szóló támogatási szerződésekhez (ÚTR-ÚÉ-14, ÚTR-ÚK-14, ÚTR-ÚS-14,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Általános Szerződési Feltételek

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Általános Szerződési Feltételek EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Általános Szerződési Feltételek a Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatására (Pályázati kategória kódja: SZOC-FP-16-KOZ) elnevezésű

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. november 24-től, a 2015. november 24-től benyújtott egyedi támogatási kérelmek,

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 157/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. december 13. Módosítás dátuma 2014. január 09. 2014. március 11. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13-A/B

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-13-A/B PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. december 13. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Általános Szerződési Feltételek

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Általános Szerződési Feltételek EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Általános Szerződési Feltételek a szociális földprogramok megvalósításának támogatására (támogatási konstrukció kódja: SZOC-FP-14) elnevezésű pályázati kiírás szerinti

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG kutatási támogatási felhívás 2015. Pályázati kategória kódja: REB-15-KUTATÁS. Meghirdetés dátuma: 2015. október 6.

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG kutatási támogatási felhívás 2015. Pályázati kategória kódja: REB-15-KUTATÁS. Meghirdetés dátuma: 2015. október 6. REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG kutatási támogatási felhívás 2015 Pályázati kategória kódja: REB-15-KUTATÁS Meghirdetés dátuma: 2015. október 6. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013.

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása amelyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621. Pécs, Széchenyi tér 1. képviselő: Dr. Páva Zsolt polgármester nyilvántart. szám: 735616 adószám:

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINISZTÉRIUM PÉLDÁNYA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 9805-3/2014/NEF-KIM amelyet egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. képviselő: Hölvényi György államtitkár,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A meghirdetés dátuma: 2016. december 20.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

székhely: 1055 Budapest, Szalay u képviselő: Soltész Miklós Szociális, család- és ifjúságügyért felelős Államtitkár mint Támogató,

székhely: 1055 Budapest, Szalay u képviselő: Soltész Miklós Szociális, család- és ifjúságügyért felelős Államtitkár mint Támogató, 2. számú melléklet T ÁM OGATÁSI SZE R ZŐ D É S amelyet egyrészről másrészről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. képviselő: Soltész Miklós Szociális, család- és ifjúságügyért

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához 1.Bevezetés Az útmutató segítséget nyújt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. )

Számlavezető pénzintézet neve:.. Bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet címe: Bank SWIFT (BIC) kódja:. IBAN számlaszáma:. ) Pályázati adatlap Örkény István drámaírói ösztöndíj 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:. Születési hely: Születési év.hó..

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések T E L J E S Í T É S I F E L T É T E L EK NKFIH 3623-1/2015 Minta a 2015. január 1-jétől kezdődően meghozott támogatási döntések alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból innovációs

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-14. A meghirdetés dátuma: 2014. április 7.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: IPR-14. A meghirdetés dátuma: 2014. április 7. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. április 7. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja születési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Szolyvai zarándoklat középiskolások részére MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: GUL-16-SZ A meghirdetés dátuma: 2016. október 6. 1. oldal Általános bevezetés Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINISZTÉRIUM PÉLDÁNYA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. képviselő: Fülöp Attila helyettes államtitkár mint

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: UTR-16-USZ A meghirdetés dátuma: 2016. augusztus 19. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben