Legyetek készen ti is!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legyetek készen ti is!"

Átírás

1 BELMISSZIÓ Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy a világot váratlanul éri majd Jézus eljövetele, de bennünket nem érhet váratlanul, hiszen tudunk róla. Jézus azonban kifejezetten a tanítványait figyelmezteti: Legyetek azért készen ti is! (Mt 24,44) Legyetek készen ti is! A Biblia szerint Isten az utolsó napokban mindent megráz (Zsid 12,26), hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg (Zsid 12,27). Jellemünk minden vonását megvizsgálja és próbára teszi Isten. A próféciák segítségével feltérképezhetjük, hogy az élet mely területein várhatók különösen nagy megpróbáltatások: Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyûlöletesek lesztek minden nép elõtt az én nevemért. Akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyûlölik egymást És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. (Mt 24,9 12) Próbára lesznek téve az emberi kapcsolataink, a baráti, munkatársi, hittestvéri, családi kapcsolatok. Kiderül, hogy valódi-e a bennünk levõ szeretet. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy a jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. (Jel 13,16 17) Próbára leszünk téve az anyagiak terén. Kiderül, hogy tudunk-e bízni a gondviselõ Istenben, tudunk-e csak Tõle függni. Hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. (Mt 24,24) Próbára lesz téve a személyes hitbeli meggyõzõdésünk. Kiderül, hogy Isten beszédének személyes megértésén, befogadásán alapul-e a hitünk, valóban ismerjük-e Isten akaratát. Készülünk-e elõre? Ha komolyan vesszük a bibliai próféciákat, akkor céltudatosan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, készülünk a kijelentett megpróbáltatásokra. Megismerjük Isten igéjének mércéjét, Isten kifejezett akaratát, megvizsgáljuk a gondolkodásunkat, hozzáállásunkat, megerõsítjük szívünket Isten ígéreteivel. Isten igéje segítségével tudatosan készülhetünk. Jézus azonban mégsem így szólít meg bennünket: Készüljetek azért ti is!, hanem így: Legyetek azért készen ti is! (Mt 24,44) Nem biztos, hogy aki készül, készen is áll. Miért hangsúlyozza Jézus, hogy legyünk készen? Miért fontos az, hogy készen álljunk? Figyeljük meg az indoklást! Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jõ el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jõ el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jõ el az embernek Fia. Kicsoda hát a hû és bölcs szolga, akit az õ ura gondviselõvé tett az õ háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ura, amikor hazajön, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselõvé teszi õt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna a szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és a szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig 2 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

2 BELMISSZIÓ enni és inni kezdene: megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, s kettévágatja õt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lesz sírás és fogcsikorgatás. (Mt 24,42 51, vö. Mk 13,33 37; Lk 12,35 46) Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy a gonoszságban veszteglõ világot váratlanul éri majd Jézus eljövetele, de minket nem érhet váratlanul, hiszen tudunk róla. Jézus azonban kifejezetten a tanítványait figyelmezteti az idézett szakaszban (vö. Mt 24,3). Szavai szerint eljövetele meglepetésszerû esemény lesz mindenki számára. Nemcsak a világot fogja meglepni, hanem a tanítványokat is. Péter fel is tette a kérdést: Uram, nekünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? (Lk 12,41) Jézus Péter kérdése után a bölcs és hû sáfárról szólt. Márk evangéliumának feljegyzésében ez a szakasz a következõ felhívással ért véget: Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (Mk 13,37) A sorrend nagyon világos. Elsõsorban a tanítványoknak szól Jézus, és rajtuk keresztül szól mindenkihez. A próféciák félreérthetetlenül meghatározzák a végidõ korszakát, de nem tudjuk kiszámítani az advent pontos idejét. Nem mondhatjuk: még két év, vagy még tíz év. Nem indulhatunk ki abból, hogy olyan sok mindennek kell még teljesednie, tehát beláthatatlan távolságra van még az Õ eljövetele. Nem tudjuk felmérni, hogy a második advent idejére nézve pontosan mit jelentenek a következõ kifejezések: Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön. (Rm 9,28) Én, az Úr, idején, hamar megteszem ezt. (Ésa 60,22) És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. (Ámós 8,9) És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok. (Mt 24,24) Mire lehet készülni, és mire kell készen állni? Felkészülni és elkészülni egy konkrét idõponttal meghirdetett eseményre lehet. Ha tudjuk, hogy az istentisztelet fél tízkor kezdõdik, akkor akár fél órával korábban is megérkezhetünk, hogy ne késsünk el. Arra az eseményre azonban, amelynek a pontos idejét nem tudjuk, csak készen állhatunk. A bibliai kép szerint tudhatjuk, mely napon van az esküvõ, de nem tudhatjuk, mely órában jön a võlegény a menyasszony házához (vö. Mt 25,1 13), tudhatjuk, mikor van az éjszaka, de nem tudhatjuk, mely órában jön el a tolvaj. Tudjuk, hogy most van a vég ideje, de nem tudjuk a napot és az órát, amikor Krisztus eljön. Krisztus eljövetelére tehát nem elegendõ készülnünk, hanem mint váratlan eseményre, készen kell állnunk. A kivonulás története jól ábrázolja a készenlét lényegét. A szabadulás éjszakáján a páskabárányt így kellett elfogyasztaniuk az izraelitáknak: Derekaitok felövezve, saruitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben (2Móz 12,11) Útra készen kellett állniuk, hogy azonnal induljanak, amint a jelzés felhangzik. Ha valaki akkor akarta volna felvenni a sarut, amikor már menniük kellett, elkésett volna. Jézus Jeruzsálem ostromára elõre tekintve így szólt: Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektõl körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az õ elpusztulása. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és akik annak közepette, menjenek ki abból; és akik a mezõben, ne menjenek be abba (Lk 21,20 21), a ház tetején levõ ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; és a mezõn levõ ne térjen vissza, hogy a ruháját elvigye (Mt 24,17 18). A rómaiak Cestius vezetésével körülzárták a várost, és amikor minden kedvezõnek látszott Jézus így szól hozzánk: Azért legyetek készen! nem azt mondja, hogy készülõdjetek, azt pedig végképp nem, hogy készülgessetek. a támadásra, váratlanul abbahagyták az ostromot. Amikor az ostromlott város, reménytelennek tartva az ellenállást, már azon a ponton volt, hogy megadja magát, a római hadvezér minden látható ok nélkül visszavonta seregét. Az irgalmas, gondviselõ Isten úgy irányította az eseményeket, hogy népe javát szolgálják. A várakozó keresztények megkapták az ígért jelet, és most itt volt az alkalom mindazok számára, akik komolyan vették a Megváltó figyelmeztetését. Az események úgy alakultak, hogy sem a zsidók, sem a rómaiak nem gátolhatták meg a keresztények menekülését. Cestius visszavonulása láttán a zsidók kitörtek Jeruzsálembõl, és üldözõbe vették a visszavonuló sereget. Mialatt ez a mûvelet mindkét katonaságot teljesen lefoglalta, a keresztények elhagyhatták a várost. Ugyanakkor a vidék megtisztult az ellenségtõl, amely esetleg megpróbálta volna feltartóztatni õket (Ellen G. White: Korszakok nyomában, o.) Cestius ostroma alatt minden pillanatban készen kellett állniuk a keresztényeknek a menekülésre. Az életük múlt azon, hogy megragadták-e a kedvezõ pillanatot. AZ IDÕK JELEI 2009/4. 3

3 BELMISSZIÓ Jézus így szól hozzánk: Azért legyetek készen! nem azt mondja, hogy készülõdjetek, azt pedig végképp nem, hogy készülgessetek. Csak az szabadul meg, aki a megfelelõ pillanatban készen áll. Mit jelent a készenlét? Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idõ. (Mk 13,33) Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva, ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az õ urukat várják, mikor jön meg a menyegzõrõl, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál És ha megjön a második õrváltáskor, és ha a harmadik õrváltáskor jön meg, és úgy találja õket, boldogok azok a szolgák! Kicsoda hát a hû és bölcs sáfár, akit az úr gondviselõvé tett az õ háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében? Boldog az a szolga, akit az õ ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál! (Lk 12,35 43) A figyeljetek ige a szemek tudatos, aktív használatára utal: nemcsak passzívan néz, hanem rajta tartja valamin a szemét, megfigyeli (Balázs Károly: Újszövetségi görög magyar szómutató szótár, 89. o.). A vigyázzatok szó jelentése: éberen vigyáz. A szó eredeti összetétele arra az emberre utal, aki a szabadban aludt, ezért az õt fenyegetõ veszélyek miatt folyton vigyáznia kellett, csak éberen, küzdelemre vagy menekülésre készen alhatott. A derék felövezése, azaz a ruha övvel való összefogása a munka, feladat elvégzésére való elõkészületet jelentette (vö. 2Kir 9,1). Annak jelképe ez, hogy készen állunk az Istentõl kapott feladatok elvégzésére, és mindent félreteszünk, ami akadályozná a munka végzését. A szövétnek az Istentõl jövõ világosság (vö. 2Sám 22,29) és élet (vö. Péld 24,20) jelképe. Érkezhet hozzánk a világosság Isten kinyilatkoztatásán keresztül (vö. Péld 6,23; Zsolt 119,105), a lelkiismeretünkön keresztül (vö. Péld 20,27), vagy ember által (vö. Jn 5,35). A meggyújtott szövétnek annak a jelképe, amikor az Istentõl érkezõ világosságot megbecsüljük, és élünk vele, rendeltetésszerûen használjuk. Isten egyrészt azért ad világosságot, hogy a sötét dolgok napvilágra jöjjenek (vö. Jn 3,19 21), tehát a bûnök leleplezõdjenek, másrészt hogy az úton ne tévedjünk el, se ne botladozzunk, tehát megértsük és kövessük vezetését. Jézus szavai alapján a készen állás azt jelenti, hogy folyamatosan rajta tartjuk a szemünket az eseményeken, felismerjük az idõk jeleit és Isten akaratát, folyamatosan ugrásra készen állunk, s tesszük azt, amit megértettünk, folyamatosan élõ kapcsolatunk van Istennel, az isteni világosságban élünk az imádság által. Minden egyes kifejezés (figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok) és kép (meggyújtott szövétnek, õrködõ ajtónálló, munkában levõ szolga) folyamatos cselekvésre utal. Másként így is megfogalmazhatnánk: Készen állni csak MOST lehet, mindig a jelenben, az adott pillanatban. MOST kell odafigyelnünk, MOST kell elõre lépnünk, MOST kell imádkoznunk, MOST kell az Istentõl kapott feladatainkat elvégeznünk, MOST kell engedelmeskednünk Isten akaratának, a Tõle MOST elnyert erõ által. Az áll készen, aki naponként teljes átadásra jut: akaratát alárendeli Isten akaratának, és engedelmeskedik, megvizsgálja életét, gondolkodását, cselekedeteit, szokásait, lelkületét, és minden felismert bûnét rendezi Istennel. Pál apostol folyamatos készenlétben élt. Naponként halálra adta önmagát, hogy ne magában bízzon, hanem Isten szabadító kegyelmében (vö. 2Kor 1,9). Nem csupán fizikai létezését tette le Krisztus kezébe a naponkénti veszedelmek között, hanem önmagát adta halálra, hogy Krisztus élete nyilatkozzon meg benne (vö. 2Kor 4,10). Ennek alapja az a szemlélet volt, amelyrõl így vall a filippibeli gyülekezetnek írt levelében: Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik Lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sõt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam Õbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvénybõl, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentõl való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem Õt, és az Õ feltámadásának erejét, és az Õ szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Õ halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására! Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek elõttem vannak, nékik dõlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása jutalmára. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk (Fil 3, ) Pál nagyon sokat tett. Kezdve attól a naptól, amikor Krisztusnak adta át magát, élete fáradhatatlan szolgálatból állt. Városról városra, országról országra utazott, hirdette a keresztrõl szóló igét; embereket vezetett az evangéliumhoz, és gyülekezeteket alapított. Ezek sorsát állandóan szívén viselte, több levelet 4 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

4 BELMISSZIÓ Krisztussal való találkozásra, ezért ráér a kritizálásra, a verésre. A halogatás tetten érhetõ a következõ jellegzetes gondolatokban is: Majd megtérek, harcolni fogok önmagammal, majd fogok imádkozni, majd fogok szolgálni, teszek majd valami nagy dolgot Krisztusért. Mindenki halogat, aki nem MOST áll készen. Aki csupán készül, de nem áll készen, ahhoz hasonlítható, mint amikor valaki mindenkor tanul, de az igazság megismerésére soha el nem jut (vö. 2Tim 3,7). is írt nekik, hogy oktassa õket. Idõközönként a mesterségét is folytatta, hogy megkeresse mindennapi kenyerét. Azonban életének valamennyi elfoglaltsága közepette sem tévesztette szem elõl az egyetlen nagy célt, magasztos elhívatását. Egyetlen cél létezett számára: hogy hû maradjon Krisztushoz, aki Damaszkusz kapujánál nyilatkozott meg elõtte és lépett be az életébe. Ettõl a céltól semmi sem tudta eltántorítani. A golgotai keresztet magasztalni ez volt az alapvetõ indíték, amely szavait és tetteit ihlette. (Ellen G. White: Az apostolok története, o.) Közvetlen hitbeli elõdeink életében is szemlélhetjük a készenlétet: Szívünk szorgalmas kutatása és alázatos vallomások között elérkeztünk a várt idõhöz. Minden reggel éreztük, hogy elsõ kötelességünk meggyõzõdni arról, vajon életünk igaz-e Isten elõtt. Felismertük, hogy ha nem jutunk elõbbre a megszentelõdés útján, akkor visszafejlõdünk. Kölcsönös érdekünk volt a növekedés, ezért sokat imádkoztunk együtt és egymásért Jobban kívántuk az üdv örömeit, mint az ételt és az italt. Ha lelkünk egét felhõk borították, nem mertünk addig elaludni, míg el nem ûzte ezeket az Úr általi elfogadásunk tudata (Ellen G. White: Életünk és munkánk, 29. o.) A készenléttel szemben a halogatás magatartása áll: Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az õ szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és a szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene (Mt 24,48 49) Jézus szavai szerint ez a szolga nyíltan nem tagadja az Õ eljövetelét, csak a cselekedetei árulják el. A jelenben valami mást tesz: eszik, iszik, veri a szolgatársait. MOST nem önmagával küzd, hanem a környezetével. MOST nem önmagát megtagadva õrködik éberen, hanem a vágyait kielégítve halad a világgal és a névleges kereszténységgel. Mivel nem köti le az, hogy MOST álljon készen a Milyen gyümölcse van a készenlétnek, illetve a halogatásnak? A készenlét vagy a halogatás magatartásának jól érzékelhetõ következményei vannak a lelki életben. Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és a béke is tökéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. A leghevesebb ellenállás és a legkegyetlenebb bánásmód mellett is megõrizte rettenthetetlen bátorságát. Állítólagos követõi közül azonban sokak szíve aggódik, remeg, mert félnek Istenre bízni magukat. Nem vetik alá magukat teljesen, mert visszarettennek az ilyen mérvû alárendelés következményeitõl. Pedig ha ezt nem teszik meg, nem találhatnak békességet. (Ellen G. White: Jézus élete, 273. o.) Pál apostol nyugodt lelkiismerettel élte az életét. Így vallott errõl: Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek elõtt mindenkor. (Ap csel 24,16) Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! (Szeretett édesatyám! Az Abba az apa meghitt, bensõséges megszólítása.) Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsõüljünk meg. (Rm 8,15 17) Isten Krisztusban a fiaivá fogadott bennünket, és megajándékoz Krisztus lelkével, aki szeretetbõl engedelmeskedik. A fiú meghitt bizalomban, szeretetközösségben van az atyával. Nem félelembõl, nem kényszerbõl engedelmeskedik, hanem örömmel teszi. A legnagyobb öröme, ha együtt lehet atyjával, arra vágyik, hogy hozzá hasonlóvá váljon. Figyeljük meg, hogyan fogalmaz az apostol: Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Istenhez tartozás bizonyosságához szükségünk van két hitelesítõ pecsétre. Az egyik hitelesítõ Isten Lelke, aki biztosít bennünket Isten szeretetérõl. A másik hitelesítõ a lelkiismeretem, AZ IDÕK JELEI 2009/4. 5

5 BELMISSZIÓ amely kimondja fölöttem a kárhoztatás vagy jóváhagyás ítéletét. Vagy hûtlenséggel vádol, vagy hitelesíti a teljes átadásomat. A teljes átadásban pedig teljes nyugalmat találhatok. Hittel énekelhetem: Az Úr eljön értem is fénytrónusán Miért énekelhetem ezt örömmel, bizakodva? Mert átadtam életemet! Egyszerû öszszefüggés ez: Ha készen állok, akkor életemben ott van az átadás békessége és az engedelmesség öröme. Nem a maga útján járok, nem a magam életét élem, hanem az Istennek engedelmeskedem, ezért békességem van Istennel, közösségem van vele. Életem ura Krisztus, neki átadhatom minden gondomat. A halogató ember életébõl pontosan ez az öröm és békesség hiányzik. Nyomasztó teher lelkünkön az ismeret, átadás nélkül. Amikor tudom, hogy mit kellene tennem, de nem teszem, akkor a bûntudat megfoszt az Istenbe vetett bizalomtól, és az Isten jelenlétébõl, kegyelmébõl fakadó örömtõl. Aki nem tartja meg a jó lelkiismeretet a kegyelem elfogadása és a bizalommal teli átadás által, az a hit dolgában hajótörést szenved (1Tim 1,19). A készenlét jellemzõi: a teljes átadás, élõ kapcsolat Istennel, bizalom a kegyelemben, reménység, öröm és megnyugvás. A halogatás jellemzõi: az átadás hiánya az ismerethez viszonyítva, idõnkénti kapcsolat Istennel, hiányérzet, lelkiismeret-furdalás, bûntudat, reménytelenség, nyugtalanság. Elvégzi értem az Úr Pál apostol életében láthatjuk, hogy egyszerre kell készen állnunk és készülnünk. Õ folyamatosan kárnak és szemétnek ítélt mindent azért, hogy Krisztust elnyerje, közösségben élt Istennel, mégis azt vallotta, még nem ért célba, még nem tökéletes. Úgy beszélt a keresztény életrõl, mint amely egy versenyfutás, mely egészen a cél eléréséig tart. A célba érkezés a halottak feltámadása, a felmentõ ítélet kihirdetése, Sátán uralmának megsemmisítése Krisztus eljövetelekor. Sohasem tudhatjuk, milyen harc vár ránk holnap. Amíg Sátán uralkodik, meg kell aláznunk az énünket, fojtogató bûneinket le kell gyõznünk. Amíg az életünk tart, nincs megállás, nincs olyan magaslat, melyre feljutva elmondhatnánk: Teljesen célhoz értem. Az életszentség életfogytig tartó engedelmesség eredménye. (Ellen G. White: Az apostolok története, 384. o.) Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az õ végzése szerint hivatalosak. Mert akiket elõre ismert, elõre el is rendelte, hogy azok az õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ legyen elsõszülött sok atyafi között. Akiket pedig elõre elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsõítette. (Rm 8,28 30) Az apostol profetikus múlt idõben beszél arról, ami a felkészülés folyamata. A felkészülés sokkal inkább felkészítés Isten munkája a mi életünkben. A tudatos készülés a Krisztussal való találkozásra nem más, mint tudatos együttmûködés a gondviselõ, életünket megszentelõ Istennel. Isten pontosan tudja, hogy kik vagyunk, és mire van szükségünk ahhoz, hogy kiábrázolódjon bennünk Krisztus. Személyes, minden részletre kiterjedõ tervet készített a megszentelésünkre. Neki megvannak a szükséges eszközei, megvan a hatalma, amivel tervét tökéletesen megvalósíthatja. Én a mindenható Isten vagyok mondja, és azt kéri: Járj énelõttem, és légy tökéletes! A készülés azt jelenti, hogy engedjük Isten vezetését érvényesülni az életünkben, a készenlét pedig azt, hogy ezt ma engedjük meg. Isten lépésrõl lépésre vezeti népét, s a különbözõ megpróbáló helyzetekben felszínre hozza, mi lakik a szívükben. Van, aki megállja a helyét egy ponton, de elbukik a másikon. Isten egyre megpróbálóbb helyzetekbe vezeti népét, hogy megvizsgálja és igazolja híveit. Némelyek hajlandók elfogadni az egyik pontot, de amikor a másikhoz vezeti õket, visszariadnak, elhúzódnak, és rájönnek, hogy valamely melengetett bálványukat érinti. Itt van alkalmuk felismerni, hogy mi lakik a szívükben, mi zárja ki Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságnál. Nem készek befogadni Jézust. Isten mindenkit megvizsgál és próbára tesz egy ideig, hogy lássa, hajlandó-e az ember lemondani bálványairól és engedelmeskedni az igaz tanácsnak. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, ha nem hajlandó legyõzni önzését, büszkeségét, gonosz szenvedélyeit, akkor Isten angyalai azt mondják: összenõtt bálványaival, hagyjuk magára és továbbmennek, végezve feladatukat. Otthagyják az ilyen embereket, legyõzötten, gonosz jellemvonásukkal, kiszolgáltatva a gonosz angyaloknak. Akik minden tekintetben megfelelnek a mércének, megállnak minden vizsgán és gyõznek, bármibe kerüljön is, õk engedelmeskednek a hû és igaz tanú tanácsának. Ezért részesülnek a késõi esõben, és felkészültek az elváltozásra. (Ellen G. White: Bizonyságtételek, I. köt., 180. o.) Mikor haladhat elõre Isten szabadító munkája hatalmas módon az életünkben? Elõrehaladhat-e akkor, amikor arra kell várakoznia, hogy megnyissuk az ajtót, és beengedjük Õt az életünkbe? Egyáltalán nem közömbös kérdés, vajon életünk ideje azzal telik-e, hogy Isten keresi velünk a kapcsolatot, vagy pedig azzal, hogy kapcsolatban vagyunk vele. Nem mindegy, hogy halogatunk vagy készen állunk! Nem elég 6 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

6 BELMISSZIÓ az, ha örömmel tudomásul veszem, hogy Isten szólt hozzám, éreztem a tõle jövõ késztetést. Ha nem válaszolok, nem lépek elõre, akkor csak a felelõsségem növekedett. A készen állás azt jelenti, hogy most ráteszem a kilincsre a kezemet, és beengedem õt az életembe. Nem mondom meg neki, mit mondjon nekem, nem írom elõ neki, hogy mit tegyen és mit ne tegyen velem, hanem elfogadom mindazt, amit mond és tesz. Isten azt akarja, hogy készen álljunk mindent elfogadni tõle, bizalommal. Azt akarja, hogy felismerjük megszentelõ munkáját életünk minden eseményében. Azt kéri, hogy azonosuljunk az elénk kitûzött céllal, akarjunk hasonlóvá válni Krisztushoz minden élethelyzetben. Isten terve, megtisztító munkája csak akkor fog célba érkezni, ha úgy gyakoroljuk a hitéletünket, ahogy a következõ idézetben olvashatjuk: Szenteld oda magadat Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelsõ dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban:»vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd! Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozz bennem, kérlek, hogy minden munkámat tebenned végezzem!«naponkénti feladatunk legyen ezt tenni! Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra a napra! Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd õket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet, Õ pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, 61. o.) Isten a vég idején is mindenkinek kellõ idõt ad a felkészüléshez, azonban senkinek sincs elég ideje, aki nem áll készen naponta. Õ tudatos munkát végez értünk, s ugyanilyen tudatos együttmûködést kér tõlünk. A világosság minden sugara, amely eljut hozzánk, minden nehézség, ami bennünket ér, minden feladat, amellyel szembe találjuk magunkat, az isteni terv részét képezik. Az egyedüli biztosíték a célba érkezésre, ha ma készek vagyunk engedelmeskedni, bármit is kér tõlünk Isten. A mi részünk, hogy válaszoljunk Isten hívására. A válaszunk azonban mindig csak az adott pillanatban érvényes, a változó körülmények között újra és újra döntést kell hoznunk. Akkor vagyunk biztonságban, amikor percrõl percre alárendeljük magunkat neki. Ha ezt tesszük, miénk Isten ígérete: Elvégzi értem az Úr. (Zsolt 138,8) Becsaphatjuk-e magunkat? Elhitethetjük magunkkal, hogy készek vagyunk mindent alávetni Isten akaratának, miközben valójában nem vagyunk rá készek? Igen. Péter apostol példája mutatja, hogy ez lehetséges. De ugyanez a példa megmutatja azt is, hogy Isten nem hagy bennünket az öncsalás állapotában. Elõször megszólít bennünket, és figyelmeztet. Majd megengedi a kudarcot, hogy hozzá meneküljünk. Közben pedig imádkozik értünk, hogy ne fogyatkozzon el a hitünk, és azt kéri: Idõvel megtérvén, erõsítsd a te atyádfiait! (Lk 22,32) Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha. Uram, jókedvedbõl erõsséget állítottál föl hegyemre; de elrejtetted orcádat, és megroskadtam. (Zsolt 30,7 8) Jézus mint a jövendõ javak fõpapja hordozza az életünket, és azért küzd, hogy ne csapjuk be magunkat a valódi állapotunkat illetõen. Ideig-óráig becsaphatjuk magunkat, de ha készségesek vagyunk arra, hogy készségessé tegyen bennünket, akkor Isten felszínre hoz mindent, és felkészít a vele való találkozásra. Isten arra bátorít minket, hogy a gondviselésébe vetett bizalommal tekintsünk a körülöttünk levõk életére is. Amikor mások életére nézünk, jusson eszünkbe, hogy Isten értük is ugyanolyan tudatos küzdelmet folytat, mint értünk. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az õ tulajdon urá-

7 BELMISSZIÓ BIBLIA-TÁBOROK nak áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úrnak van hatalma õt állva megtartani. (Rm 14,4 pontosított fordításban) Istennek van hatalma õt formálni és megszabadítani. Ez a reménységünk magunkra és egymásra nézve is. Ezért nem kell, hogy bárkit test szerint ismerjünk, mert ismerhetjük azt az Istent, aki személyes küzdelmet folytat az emberért. A Biblia a fazekas képével ábrázolja Isten gondviselõ, nevelõ munkáját (Ésa 45,9; Jer 18,2 10; Rm 9,19 23). A fazekas veszi az anyagot, és kedve szerint formálja. Gyúrja és dagasztja. Széthasítja és öszszenyomja. Megnedvesíti, azután megszárítja. Majd egy darabig hozzá sem nyúl. Amikor már teljesen képlékeny, újra munkába veszi, és edényt készít belõle. Megformázza, s a korongon kiigazítja és csiszolja. Megszárítja a napon, és kiégeti a kemencében. Így lesz használható edény. Így akar a nagy Mester is alakítani és formálni bennünket. Mint az agyag a fazekas kezében, úgy vagyunk mi is az Õ kezében. Ne próbáljuk mi végezni a fazekas munkáját! A mi részünk: engedni, hogy a nagy Mester formáljon minket! (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, o.) Az agyag akkor alkalmas, ha formálható. A formálás a fazekas dolga. Ne akarjuk mi végezni a fazekas munkáját sem a saját életünkben, sem a másokéban! Ez Isten joga és kiváltsága. Õ biztosít bennünket arról, hogy ha formálhatóak vagyunk, akkor életünk célba fog érni, hasznos edények leszünk számára (2Tim 2,20 21). Mindenkinek az élete célba ér, aki nemcsak készül, de készen is áll, aki ma, most valóban keresztényként él. Isten igéje bátorít: lehetséges készen állni a võlegény eljövetelekor. Az öt okos szûz bement a võlegénnyel a menyegzõre: megérkezett a võlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzõbe, és bezáratott az ajtó. (Mt 25,10) Hites Gábor (Az elõadás elhangzott Bózsván, augusztus 22-én, az adventtáborban) A Biblia-táborokról A Biblia-táborok befejeztével elkezdõdtek az evangelizációs elõadások. A szeptember között Törökkoppányban megtartott lelkészértekezleten megvontuk a táborok mérlegét, és elõkészültünk az azóta már tartó evangelizációs idõszakra. Lehet, hogy csak az örökkévalóságban tudjuk meg a teljességében, hogyan töltötték be rendeltetésüket a táboraink. Néhány tanulságot azért le tudtunk szûrni a rendelkezésünkre álló adatokból. Gyülekezeteink nem nagyon tudtak mit kezdeni a június 21. július 5. között meghirdetett törökkoppányi gyülekezeti közösségépítõ lehetõséggel. Valószínûleg másképp oldották meg a problémát. Az életmódtábor idén is tömegeket mozgatott meg, sokan voltak kíváncsiak dr. Walter Strachan testvérünk táborára, a lelki egészséggondozás biblikus megközelítésére. Jó jelzéseket kaptunk vissza az ezt követõ rehabilitációs tábor hasznosságáról is. Bózsván a gyermek- és túratáborok vonzottak számos résztvevõt. Sokan voltak az összevont Bibliaismereti és zenei táborban is. Új színfolt volt az Éden tábor, amelyet idén elõször hirdettünk meg. Az adventtábor azonban nem mozgatta meg a gyülekezetek felelõs vezetõit, bár a témasorozat jól elõ volt készítve (képeinken az adventtábor elõadói), a gyülekezetek nem képviseltették magukat a megfelelõ módon. Ezért mindenkinek szeretettel ajánljuk, hogy szerezze be az elõadásokat MP3 CD-n, és a gyülekezetekben közösen értékeljük ki, beszéljük meg a táborban elhangzottakat. (mj.) 8 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

8 AZ IDÕK JELEI A hit általi megigazulás üzenetérõl M iért adta Isten a hit általi megigazulás üzenetét, mi volt ezzel a célja? Azért adatott, hogy Jézus gyõzelmes életét állítsa elénk amelyet mi is elérhetünk, ha szemléljük Õt, ha róla gondolkodunk. Isten célja az volt, hogy a hit általi megigazulás fogalmát átemelve a gyakorlatba, segítsen azoknak, akik elfogadják ezt Tõle. Ennek az üzenetnek az elfogadása, a mindennapi életben való megélése teheti alkalmassá Isten népét az elpecsételésre, a késõi esõ kiáradására. Az üzenetet sohasem fogadták el, se nem hirdették az 1888-as üzenet úgy eltûnt, annyira el volt temetve az 1926 elõtti és utáni évtizedekben, mint Pompeji a Vezúv hamuja alá írja Robert J. Wieland Az 1888-as üzenet címû könyvében (Keresztény Advent Közösség, Budapest, 1985/1997, 22. o.). Ez a könyv 1979-ben íródott. Ennek a nemzedéknek újra kell értékelnie az üzenetet abban a formájában, amint az 1888-ban élõ hívõk elé tárult. (I. m., 73. o.) Ha meg akarjuk érteni, hogyan lehetünk alkalmassá az elpecsételésre és a késõi esõ kiáradására, akkor a kezünkbe kell venni ezt a könyvet, és megérteni a maga egyszerûségében, mit jelent számunkra Krisztus, mit jelent földi élete, halála, feltámadása, mit jelent mennyei szolgálata. Röviden szeretném összefoglalni, mit jelentett és jelent ma is számomra ez a könyv ben keresztelkedtem, a könyvet abban az évben adta ki a közösségünk. Amikor elõször elolvastam, rendkívül mély benyomást tett rám. Voltak gondolatok, amelyeket rögtön megértettem, a többi pedig késõbb vált világossá számomra. Az utóbbi években a maga valóságos súlyával nehezedik rám, és egyre mélyebb dolgokat értettem, illetve értek meg. Mindig több örömet és bátorítást merítek belõle. Ezekbõl szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mit jelent Jézus földi élete? Jézus hozzánk hasonló, megkísérthetõ testben élt közöttünk. Megéhezett, megszomjazott, elfáradt. Az éjszakákat Atyjával közösségben, imában töltötte. Jézus számára az erõ és a gyõzelem forrása volt kapcsolata az Atyával, a Neki való folyamatos, állandó engedelmesség. Õ a Szentlélektõl fogant, ezáltal az isteni természetet hozta magával, ez adott volt számára. Az emberi természetet édesanyjától örökölte. Ha Jézus valóságosan emberré lett és mégis gyõzelmes életet élt, akkor ez számunkra is lehetséges. Jézus élete a példa, hogy az imádság, az Isten parancsainak való engedelmesség a Szentlélek bennünk lakozása által mi is gyõzhetünk a kísértésekben. Miért halt meg Jézus? A bûn zsoldja a halál. (Rm 6,23) Isten az emberiség számára nyilvánvalóvá tette, hogy törvénye változhatatlan. Az Édenben elhangzott figyelmeztetést amely napon eszel arról, bizony meghalsz felfüggesztette. A megváltási terv már ennek elõtte létezett: Amikor eljött az idõnek teljessége, Isten kibocsátotta az Õ Fiát. (Gal 4,4) Jézus befejezve földi küldetését, meghalt a kereszten értünk: a mi bûneinkért. Erre az áldozatra elõre tekintve élhettek addig is az emberek, mi pedig erre az áldozatra visszatekintve élhetünk, és kérhetjük bûneinkre a bocsánatot. Az Atya Krisztus áldozatára tekintve veheti el bûneinket, amikor õszinte bûnbánó szívvel Õhozzá megyünk. Isten számára drágák és értékesek vagyunk. Fiának vére árán váltott meg bennünket a bûn fogságából. Miért támadt fel Jézus? Kicsit furcsa a kérdés, de a megváltási tervben mindennek konkrét célja van. Az apostol így fogalmaz: feltámadt a mi megigazulásunkért. (Rm 4,25) Nemcsak a halála történt értünk, amikor a világ öszszes bûnét magára véve elszenvedte a kárhozat halálát értünk, hogy számunkra megnyissa az utat az atyai házhoz, hanem a feltámadása is értünk lett. Aki Õt a sírból kihozta, minket is képes a bûn fogságából kiszabadítani, és feltámasztani egy új életre a Jézus Krisztusban való hit által. Ezt hirdeti számunkra a feltámadás, hogy a Krisztus áldozatába vetett hit által igazzá válhatunk. És nemcsak egyszer válhatunk igazzá, hanem folyamatosan igaznak kell lennünk, élnünk kell a hit által (Robert J. Wieland: Az as üzenet, 78. o.) Mit jelent számunkra Jézus szolgálata, amelyet a mennyei templomban végez? Feltámadása után Jézus még egy rövid idõt a tanítványaival töltött, majd elbúcsúzva tõlük, szemük láttá- AZ IDÕK JELEI 2009/4. 9

9 AZ IDÕK JELEI ÉLETUTAK ra a mennybe vitetett. Miután visszatért a mennybe, a mennyei templomban végzi tovább a szolgálatát értünk. Az ószövetségi templomi szertartás mintájára mint pap közbenjár népéért az Atya elõtt. Általa jutnak el imádságaink mennyei Atyánkhoz. Az Atya Jézus áldozatán keresztül tekint reánk, erre nézve bocsátja meg bûneinket. Ebben a szolgálatában történt változás 1844-ben, amikor Jézus Krisztus a szentélybõl a szentek szentjébe lépett. Erre az ószövetségi szolgálatban látunk elõképet. Évenként egyszer, a nagy engesztelési napon a fõpap beléphetett a szentek szentjébe, hogy az oda hárított bûnök eltörlésére engesztelést végezzen. Hogy az ott levõ bûnöktõl megtisztuljon maga a szentély. Ebben a népnek együtt kellett mûködnie a fõpappal (3Móz 16,29 31). Nem passzív, hanem aktív résztvevõi voltak ennek az eseménynek, amelynek az volt a tétje, hogy eltörli-e Isten a bûneiket, vagy nem. Ez az elõkép teljesedett be Jézus szolgálatában 1844-ben. Azóta folyik az ítélet a mennyei szentek szentjében, ahova Jézus belépett a tulajdon vére által, ahogy ezt Pál apostol leírja a Zsidókhoz írt levélben (9, ). A földi szentély jelképesen tisztult meg, de a mennyei templomot Jézus valóságosan tisztítja meg az oda hárított bûnöktõl. Az 1888-as üzenet rámutat arra, hogy a templom csak akkor tud megtisztulni, ha oda nem hárulnak már bûnök. Ezt a folyamatot meg kell állítani, éspedig a forrásnál, a szentélyhez tartozó hívõk szívében és életében, mielõtt lehetséges lenne magának a szentélynek a megtisztulása Tehát feltétlenül a nép megtisztítása az elsõdleges munka a szentély megtisztításánál Ellen G. White nyomatékosan tanította, hogy a bûnök eltörlése mint Krisztus fõpapi szolgálatának záró mûve a Megváltó munkájának csúcspontját jelenti (I. m, 150. o.) Itt kapcsolódik össze az elõképszolgálatban és a valóságos szolgálatban Jézus befejezõ munkájához való kapcsolódásunk, valamint a nép együttmûködése. A hívõ egyház együttmûködik, összhangban van Krisztus munkájával. (I. m., 153. o.) Õszintén nézzünk magunkba: mennyire vagyunk készségesek az együttmûködésre? Mennyire van igényünk arra, hogy Jézus megszabadítson a bûneinktõl? Igényeljük-e, hogy feltárja a titkos bûneinket is? Imádságaink ne csak bûnbocsánatért, hanem a bûntõl való szabadulásért szálljanak mennyei Közbenjárónkhoz! Gondolkodjunk többet Jézus fõpapi szolgálatáról! Örök sorsunk múlik azon, hogy a templom melyik részébe szállnak imáink. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie olvashatjuk a Korszakok nyomában címû könyvben (435. o.). Szívembõl kívánom, hogy ez a rövid összefoglalás késztessen bennünket arra, hogy kézbe véve Az 1888-as üzenet címû könyvet, annak személyre szóló üzenetét megértve megtanuljuk, mit jelent valóságosan, a mindennapi életben együttmûködni Jézussal az Õ fõpapi szolgálatában, és ezzel siettessük Jézus dicsõséges eljövetelét. Alföldi Lajosné Magyaralmás, augusztus 3. Ne félj, mert én veled vagyok N agyon szép õszi nap volt október 27-én, és éppen akkor ünnepeltük a harmadik házassági évfordulónkat. A férjem a két kislányával, akik kilenc- és tízévesek voltak, elindultak autóval Tótvázsonyba az anyósomhoz. Veszprémbõl még felhívtak, hogy minden rendben van, nemsokára megérkeznek. Késõbb az anyósom hívott, hogy még nem értek oda, és a férjem a telefonját sem veszi fel. Én nyugtatgattam õt, hogy biztos minden rendben van, a telefonja meg le van némítva. Aztán egy óra múlva megcsörrent a telefon, és a férjem volt feleségének az élettársa hívott fel. Azt mondta, hogy ott van náluk a rendõrség, és hogy a férjem és az egyik kislány autóbalesetben elhunyt, a másik kislányt pedig helikopter szállította a gyõri kórházba. Nem akartam hinni a fülemnek! Azt gondoltam, hogy csak tréfál velem! De nem volt tréfa. Nem tudom szavakba önteni azt az érzést, amit akkor éltem át. Oly nagy volt a lelki fájdalom Úgy éreztem, mintha kitépték volna a fél szívemet, és 10 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

10 ÉLETUTAK nagy üresség lenne ott. Azonnal felhívtam a testvéreket, hogy imádkozzanak a még élõ kislányért, és értem is. Leborultam én is, és kértem az Atyától, hogy adjon erõt a nehézségek és a fájdalmak elhordozásához. Tele voltam miértekkel, hogy miért éppen velünk történt ez? Miért engedte ezt meg az Isten? Miért? Miért? Miért? De nagy keserûségemben és bánatomban egyet biztosan tudtam, hogy Istent nem hagyhatom el, nem fordíthatok neki hátat, nem lázadhatok ellene, nem vádolhatom semmivel, nem vonhatom felelõsségre a történtek miatt. Tudtam, hogy csak benne bízhatom, és ha lehet, még erõsebben kell kapaszkodnom belé. Innentõl fogva tényleg úgy éreztem, hogy Isten a tenyerén hordoz. Annyi, de annyi segítséget kaptam, és olyan tapasztalatokat éltem át, mint azelõtt soha. Még aznap éjjel elindultunk két testvérrel a gyõri kórházba. Amikor odaértünk, pont akkor tolták ki a kezelõbõl a még életben lévõ kislányt. Borzalmas volt a látvány. A felismerhetetlenségig össze volt törve. Nem tudtam megállapítani, hogy melyik kislány az. Hatórás agymûtétje volt. A mûtõben újraélesztették. Túlélte. Rettenetes volt az az éjszaka! Hazaküldtek bennünket a kórházból, és valamikor hajnalban értünk haza. Csak altatóval sikerült pár órát aludnom, és reggel, amikor felébredtem, az elsõ gondolatom az volt, hogy meg kell keresztelkednem, nincs mire várni. Annyira éreztem ennek a szükségességét, fontosságát, mint még soha. Akkor értettem meg: az élet az egyik pillanatban van, a másikban nincs. Nem tudhatjuk, mikor ér véget az életünk, és nem élhetünk úgy, hogy ráérek még dönteni Isten mellett késõbb is. Nem halogathatjuk a döntésünket, mert nem biztos, hogy lesz késõbb. Ez a felismerés és Isten Lelke mondatta ki velem azt, hogy nincs mire várni, meg kell keresztelkednem. A férjem volt feleségével és az élettársával elmentünk a veszprémi rendõrkapitányságra, hogy elhozzuk a holmikat, és egyeztetni kellett az adatokat. A rendõrtiszt, aki a helyszínelést vezette, a segítségünkre volt még abban is, hogy mivel nem tudtuk, hová kell menni, hol a kapitányság, rendõrautóval kijött elénk a város szélére. Akkora emberségrõl és nem mindennapi segítségnyújtásról tett bizonyságot számomra, hogy ebben az õrült, rohanó világban még vannak olyan emberek, akik tényleg segíteni akarnak, megértik, átélik a másik fájdalmát, sorsát. (És nem õ volt az egyetlen.) Borzasztó volt látni a holmikat, személyes tárgyaikat, a gyermekek játékait, füzeteket, könyveket, a furulyát, a hegedût, amit magukkal vittek. Úgy éreztük, ott rögtön meghasad a szívünk, megõrülünk a fájdalomtól. Kivittek bennünket a helyszínre is, és elmondták, mi is történhetett szerintük. De a mai napig sem tudni, hogy ténylegesen miért történt meg a baleset. Aztán mentünk a gyõri kórházba a kislányhoz. Az intenzív osztályon szörnyû látvány fogadott. Ki sem látszott a sok kötésbõl a gyermek. Kómában volt. Lélegeztetõgéppel lélegzett. Az állapota válságos volt, de az orvosok azt mondták, hogy küzd az életéért. A testvérekkel együtt azért imádkoztunk, hogy a legjobb kezekben legyen, ebben a kiszolgáltatott helyzetben is. És az imánkra válasz is jött. Ahogy egyik alkalommal bent voltam a kórházba a kislány mellett, jött egy nõvérke, akit addig még nem láttam. Kedves volt, aranyos, vigasztalt, és beszélgettünk egy kicsit. Amikor elmentem, kikísért, és elmondta, hogy õ hívõ, és ehhez a közösséghez tartozik, ahová én is járok. A szívemet olyan öröm járta át, megöleltem és sírtam, de most az öröm és nem a bánat könynyei voltak. Így kaptam választ az imáinkra, hogy jó kezekben van a kislány. A baleset híre gyorsan terjedt. Sorra jöttek a hívások, rokonoktól, barátoktól, testvérektõl, munkatársaktól stb. Mindenki megpróbált a maga módján segíteni. Fel sem tudom sorolni azt a sok-sok mindent! Csak pár részlet. Az elsõ este és éjjel megtelt a lakásunk testvérekkel, barátokkal. Több éjszaka az egyik kedves munkatársam aludt ott nálunk, még vacsorát is hozott nekem, mert sokszor csak egy-két falatot ettem egész nap. Miközben azon gondolkodtam, hogy hogyan, mibõl fogom a temetés költségeit elõteremteni, Isten már elõre gondoskodott róla! Elõször a munkahelyemtõl kaptam temetési segélyt, ezzel már el tudtam indulni. Aztán több gyülekezet is gyûjtött nekünk, és a helyi testvérektõl is kaptunk pénzt. A polgármesteri hivatal is hozzájárult a temetés költségeihez, a végén az egész temetés költségét megszavazta a testület. A sírkövet sem kellett kifizetnem, mert a vállalkozó, akit nem is ismertem, nem engedte meg. Aztán AZ IDÕK JELEI 2009/4. 11

11 ÉLETUTAK még felhívott egy ismeretlen férfi, és azt mondta, hogy segíteni szeretne nekünk, és hívjam fel az Áldozatsegítõ Központot, mert jár nekünk onnan pénz. És tényleg járt. De ezek csak anyagi jellegû dolgok voltak. Az, hogy Isten hogyan tudott megvigasztalni, hogyan segített a napi terhek elhordozásában, hogyan nem roppantam össze, hogy tudok újra mosolyogni, azt most megpróbálom megfogalmazni. Visszaemlékezve a történtekre, úgy érzem, hogy Isten elõre megerõsített engem, fokozatosan, tapintatosan készített fel rá. Hogy mibõl gondolom ezt? 2006 februárjában meghalt egy nagyon kedves idõs barátom, májusban elhunyt az apósom. Mindkét eset fájdalmasan érintett. Aztán augusztusban családos táborban voltunk Bózsván. Ott Kecskeméti Jánosnak volt egy elõadása, Hit az elhagyatottságban, szabadulás a filippi börtönbõl címmel. Mélyen megérintett ez az elõadás, és sokat gondolkodtam rajta. Pál apostol és Silás hogyan tudott kitartani az elhagyatottságban, a kilátástalan élethelyzetben, hogyan tudtak Istenben bízni, és hogyan dicsõítették az Õ nevét, számomra ez elképzelhetetlen volt! És amikor én kerültem kilátástalan és elhagyatott élethelyzetbe, amikor úgy éreztem, összecsaptak a hullámok fölöttem, amikor olyan egyedül és magányosnak éreztem magam, amikor legszívesebben én is meghaltam volna velük, akkor a Lélek vezetése által tudtam, mit kell tennem, mi a legfontosabb: az, hogy az Istenbe vetett hitem nem inoghat meg, csak belé kapaszkodva tudom a terheket cipelni, és ha most nem is kapok választ a miértekre, majd megtudom, amikor eljön az ideje. Aztán megértettem sok olyan dolgot is, amelyek számomra addig nem voltak fontosak: mi lesz a halottakkal? Fokról fokra tisztázódott ki bennem minden kérdés. Sok segítséget jelentett nekem az akkor megjelent Az Idõk Jelei címû lap Reménység a halottak felõl címû cikke. Ott Oláh Laci nagyon érthetõen leírta a halottak állapotát. Megértettem, hogy szeretteink csak alszanak a csendes békességben és megnyugosznak az élet fáradalmaitól. És hogy van reménységünk, nem válunk meg a szeretteinktõl örökre, mert találkozni fogunk még a Jézusban alvó szeretteinkkel. Megértettem, az igazi gyászban az ember nem adja át magát a reménytelen kesergésnek és az önmarcangoló gyötrõdésnek. Az öncélú bánkódás nem adja vissza a halottakat! Eljutottam a lelki békességre, amit csak Isten adhat az embernek a Lélek által. Ez az a békesség, amely megvigasztalt, ez segített a terhek elhordozásában, ezért nem roppantam össze, ezért tudok újra mosolyogni, mert el tudtam fogadni Isten kezébõl a rosszat is, amibõl Õ nekem a legjobbat kívánta kihozni Azóta megkeresztelkedtem, és tudom, ha ez a nagy fájdalom nem lett volna az életemben, még mindig nem lennék teljesen az Õ gyermeke. Így pedig tudtam mellette dönteni, mert úgy megérintett a szeretete, hogy arra nem lehetett nemet mondani. Dulkai Erzsébet Emlékezés Kiss Balázsra halála évfordulóján A Tudjuk, hogyha e földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben. (2Kor 5,1) z 1980-as évek második felétõl vettem részt a bózsvai táborozásokon. Az ifjúsági turnusokra jutottam el, és máig ható élmény volt sok lelkes, fogékony fiatallal együtt Istenünk szavára, Igéjére figyelni. Természetesen egymásra is, hiszen egy úton járunk a végsõ célig. Rohanó, zaklatott világunkban alig van már hely és idõ egymást felkeresni, megismerni, segíteni. Jézus Krisztus életbevágó felhívása ez mindannyiunk számára: amit a legkisebb testvéreinkért teszünk, Õérte tesszük! Ott a bózsvai táborban egyszer mellém ült egy vékony fiatalember. Külsõre semmiben sem különbözött a mai fiatalok -tól. Jókedvû, könnyed, vagány fiú volt. De belül már a szív elrejtett embere, aki Isten igazságát megismerni és követni akarja. Beszélgetni kezdtünk, elsõször személyes dolgokról. Kiderült, hogy földik vagyunk, egy megyébõl, és közel is lakunk egymáshoz. Kiss Balázsnak gyerekkori 12 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

12 ÉLETUTAK élményei fûzõdtek az én szülõvárosomhoz. Nagyanyja és rokonai éltek ott, náluk vendégeskedett nyaranta. Akár a város utcáin is láthattuk egymást. De belsõ emberünk szerint a Biblia-tábor alkalma kellett a találkozáshoz, lakhelyünktõl jó félezer kilométernyi távolság a lelki közelséghez. Balázs elmesélte, hogy katonai szolgálata alatt jelentkezõket kerestek a Vám- és Pénzügyõrséghez. Õ már szabadulni akart a katonaságtól, ezért átigazolt a félig civil testülethez. Így lett belõlem vámszedõ mondta mosolyogva. Késõbbi élete valóban úgy alakult, mint a hajdani vámszedõknek, akik Jézus Krisztussal találkoztak. A Biblia fényes lapjairól való Zákeus története, megtérése. Jézus szólította meg õt, a lenézett vámszedõt, szállást kérve: nekem a te házadnál kell maradnom. És kétezer év óta nem halkul Jézus kérése, hívása: Íme, az ajtó elõtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és õ énvelem. (Jel 3,20) Kiss Balázs, az ifjú vámos hallotta a szót és megnyitotta az ajtót. Befogadta életébe a vámszedõk és bûnösök barátját, Jézus Krisztust, Megváltónkat. Õérte elhagyta régi életét, a biztos állami munkahelyét, az elõmenetelt, jövedelmet. Mesterét követte, hû tanítványként. A jobb részt választotta, amely ezen a földön, tudjuk, több nehézséget, több küzdelmet, meg nem értést jelent. De Isten békességét is, amely minden értelmet felülhalad. Ezt a békességet a világ soha nem adhatja meg. Csak Isten útja, a keskeny út vezet hozzá. Balázs visszaült az iskolapadba a Sola Scriptura Fõiskolán, lelkészképzõ szakon. Ezekben az években gyakran találkoztunk. Ha hétvégén a szüleihez utazott, engem is mindig felkeresett. Szombatonként együtt mentünk a közeli kisvárosba, istentiszteletre, igetanulmányozásra. Amilyen egyszerû, olyan áldásos alkalmak voltak ezek Csöpi néniék vendégszeretõ házában mindnyájunknak. Csupán néhányan voltunk, akik ott összegyûltünk, de Jézus ígéretét hittel tapasztaltuk: Ahol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) Abban az idõben Magyarországra telepedett evangelizációs munkára egy angol prédikátor. Balázs a tolmácsaként járta vele az itthoni és határon túli magyar gyülekezeteket. Jó iskola volt ez számára, gyakorlati oktatás a fõiskolai tanulmányai mellett. Találkozhatott keresõkkel, szomjazó lelkekkel, akik az élet forrását áhították, de nem ismerték az utat. Látott beérõ vetéseket, sok aratnivalót, de olyan kevés hozzá a munkás. Az ifjú lelkésznövendék nem csak kérte az aratás Urát, de maga is beállt a munkások közé. A fõiskola elvégzése után Békésre került szolgálatra. Mint egykor Jézus kiküldött tanítványai, õ sem vitt magával aranyat, ezüstöt, rézpénzt, de mondhatni két öltözet ruhát sem (Mt 10,9). A Biblia azt írja, vándorok vagyunk a földön. Balázs mögött szó szerint csak vándorévek voltak. Hátán a háza, keblén a kenyere. Laktanya, vámõrségi szállás, albérlet, diákkollégium Egyik levelében örömmel írta nekem, hogy a gyülekezete gyûjtött számára, és már van ágyam, asztalom, szekrényem. Hogyne lehetne örülni ilyen egyszerû dolgoknak is ha addig nélkülöztük. Balázs üres kézzel, szegényen kezdte szolgálatát, de azzal a hittel és odaszánással, hogy másokat gazdagítson a Jézus Krisztusban való növekedés által. Közben családja is lett, s Békés után Eleken szolgált, majd Eger következett. Balázs a maga csendes, mosolygós módján hordozta mindenkor a szolgálat, a munka terhét, mint Jézus Krisztus jó vitéze élete utolsó napjáig. Megrendítõ a halálhír, amikor szeretteink, barátaink eltávoznak. Tudjuk, tapasztaljuk és megéljük éveink során, hogy a szeretet, szenvedés, áldozat szorosan összetartoznak. Mondhatni szeretetünk árát fizetjük szenvedéssel, áldozattal. Senki életében nem volt ez annyira nyilvánvaló, mint Jézus Krisztuséban. Mi még inkább érezzük erõtlenségünket a gyásszal szembekerülve. Szavaink gyengék, nyomorult vigasztalók vagyunk, akár Jób barátai. Éppen ezért tekintünk fölfelé, a minden vigasztalás Istenére. Életünkben és halálunkban is az Övéi vagyunk, ezért írja az ige: Ti ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. (1Thess 4,13) Ezért Pál apostollal együtt elmondhatjuk: Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy Õ az én nála letett kincsemet meg tudja õrizni ama napra. (2Tim 1,12) Kiss Balázs letette fiatal életének kincsét annak kezébe, aki megõrzi ama nagy napra, és visszaadja dicsõségben, romolhatatlanságban. Ebben a reményben búcsúztunk tõle, és így kívántunk hátramaradt szeretteinek erõt és bátorítást Istentõl. Müller Károly AZ IDÕK JELEI 2009/4. 13

13 EGYHÁZTÖRTÉNET Érdekességek a 20. század magyarországi adventtörténelmébõl 2. F arkas Dániel testvérünk 1945-ig volt Magyarországon a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze. A fenti kép tanúsága szerint a háború utolsó napjaiban Kolozsvárra költözött. Késõbb újból Magyarországon élt és szolgált után szolgálatával és jelenlétével támogatta, bátorította a közösségnek azt a részét, amely felemelte szavát a magyarországi egyházban kialakult hitehagyásért és megalkuvásért. A kép olyan idõszakban készült, amikor egy lelkész és családja teljes ingósága még ráfért egy kiskocsira. Illusztráció Cserbik János augusztus 20-án délelõtt, az adventtáborban megtartott igehirdetéséhez. A fénykép hátulján a fotó készítõjének (ifj. Farkas Dániel) írása olvasható: Hazafelé Budapestrõl, Nagyváradig húzva a kiskocsit. Kolozsvár a végállomás április 19. május 19-ig. (mj) 14 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

14 AZ IDÕK JELEI Biztos útmutatás az egyre félelmetesebb válsággal szembesülõ világnak? XVI. Benedek pápa új enciklikája a bibliai próféciák fényében A z Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso nagy jelentõségû írása A szakadék szélén címmel jelent meg. Részleteket idézek a cikkbõl: Az éghajlatváltozás gyorsabb, mint ahogy akár csak két éve is gondoltuk. Ha ipari tevékenységünket az eddig szokásos módon folytatjuk, az szinte biztosan magával hozza már ebben az évszázadban éghajlatunk veszélyes, akár katasztrofális megváltozását. Ez a legfontosabb kihívás, amely a politikusok jelenlegi generációja elõtt áll. Nagy aggodalommal töltenek el a Koppenhágában várható eredmények. A tárgyalások jelenleg veszélyesen közel állnak a holtponthoz, és ezúttal sokkal többrõl van szó, mint a tárgyalások egyszerû megrekedése, amit a következõ évben helyre lehetne hozni. Keserûen kell megállapítanom, hogy a helyzet összeomlással fenyeget Remélem tehát, hogy miután a világ vezetõi ezen a héten New Yorkban és Pittsburghben vetnek egy pillantást a mélybe a szakadék szélérõl, egyet fogunk érteni abban, hogy aktív szerepet kell vállalnunk a tárgyalások elõrevitelében Most nem játszhatunk hazárdjátékot. Olyan ajánlatokat kell letennünk az asztalra, amelyek politikai lehetõségeink határait feszegetik Ha 2050-ig legalább 80 százalékos csökkenést akarunk elérni, a fejlett országoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy 2020-ig együttesen teljesítsék az idõarányosan szükséges százalékos csökkentést Becsléseink szerint 2020-ra a fejlõdõ országoknak kb. évente további százmilliárd euróra (150 milliárd dollárra) lesz szükségük az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ezt részben maguk a gazdaságilag fejlettebb fejlõdõ országok finanszírozzák majd Egy további részt ra évi mintegy milliárd eurót (30 70 milliárd dollárt) a fejlett országok államháztartásából kell a fejlõdõ országokéba átcsoportosítani A koppenhágai csúcsig kevesebb mint nyolcvan nap van hátra. A szövegtervezet a múlt hónapban, Bonnban tartott találkozón mintegy 250 oldalnyira duzzadt, s alternatív választási lehetõségek sorát, üres zárójelek tömegét tartalmazza. Ha nem sikerül ezt a rengeteg nyitott kérdést rendeznünk, ez a tervezet a világtörténelem leghosszabb és legnagyobb hatású búcsúüzenetévé válik A koppenhágai találkozó lesz a folyamat kritikus pontja. Ott dõl majd el, hogy sikerül-e a kibocsátást közösen olyan szintre szorítanunk, hogy a globális felmelegedés 2 C alatt maradjon (Népszabadság, szeptember 21.) A kiemeléseken kívül, amelyeket én tettem a cikkben, szinte nem is szükséges kommentárt fûzni a fentiekhez. A december elején tartandó koppenhágai csúcstalálkozó mindenképpen fordulópont lesz: ha megszavazzák a rendkívüli nagyságrendû pénzügyi átcsoportosításokat, akkor ezek az országok és egyének életére kiható mélyreható változásokat vonnak maguk után, ha pedig nem, akkor a gyorsuló, negatív elõjelû éghajlatváltozás következményei mélyítik el tragikusan a válságot. Kérdés tehát, milyen válasz születik az egyre halmozódó válságokra. A megoldás keresése intenzívvé vált már a világgazdasági válság kialakulása nyomán is. Egészen átfogó válságkezelõ programtervezetet kínált fel a világnak a római egyház XVI. Benedek pápa Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) c. enciklikája által, jól idõzítve a dokumentum kibocsátását az ún. G8-ak nyári, olaszországi találkozójára. Az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama ez alkalommal látogatást tett a Vatikánban. Elõször találko- AZ IDÕK JELEI 2009/4. 15

15 AZ IDÕK JELEI zott a pápával, aki enciklikája díszkötéses példányát ajándékozta neki. Mintha csak azt mondta volna ezzel a gesztussal: Az egyház rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy megadja a receptet a válságokból való kilábalásra. Felkínálja ezt a világnak. Leteszem most a kezedbe, hiszen te vagy a világ vezetõ nagyhatalmának a feje, vedd úgy, mint egy megtisztelõ megbízatást, mint egy szövetségi ajánlatot. Láss neki a megvalósításának! Fehér János és a felesége, Veronika elküldtek Amerikából egy cikket, amely az Amazing Facts önfenntartó szolgálat augusztusi hírlevelében jelent meg (szerzõje Doug Batchelor). Részleteket idézek a cikkbõl: Rómában komoly profetikus események történtek, amelyekre jóformán fel sem figyeltek Éppen a G8-ak tervezett l aquilai találkozója elõtt, amelyre a világ elsõ nyolc ipari országának vezetõi gyûlnek össze az általános gazdasági válság megvitatására, XVI. Benedek pápa kibocsátott egy enciklikát a legszigorúbb hangvételû pápai dokumentumot, melyben a világgazdaság szomorú állapotát fájlalja. Ez idáig nem is meglepõ. Azonban így folytatja:»a globális gazdaság kézben tartásához, a válságtól sújtott gazdaságok újjáélesztéséhez sürgetõ szükség van egy igazi világpolitikai fennhatóságra.«errõl a világpolitikai fennhatóságról szólva a pápa kifejti, hogy annak általánosan elismertnek és tényleges hatalommal felruházottnak kell lennie.»tényleges hatalom«? (Az eredeti szövegben szereplõ kifejezés: real teeth, azaz valódi fogak.) Úgy hangzik ez, mint a Dániel könyve 7. fejezetének negyedik vadállatáról szóló leírás (Dn 7,7), vagy mint a fenevad és a sárkány Jelenések könyvében, hiszen ki hallott már valódi fogak nélküli vadállatról vagy sárkányról. Õszintén kétlem, hogy a pápa észrevette volna, bibliailag mennyire helytálló ez a kép. Más szóval, olyan hatalomról van szó, amely rákényszeríti nézeteit a világra hatalom, mely mindenkit engedelmességre késztet. Hát nem a Jelenések könyvére emlékeztet ez, amely figyelmeztet rá, hogy az utolsó napokban a világi hatalmak erõszakot alkalmaznak gazdasági eszközökkel is, amelylyel mindenkit arra ösztönöznek, hogy»imádja a fenevad képét«, ellenkezõ esetben»nem vehetnek, se el nem adhatnak semmit«(jel 13,15 17)? A Római Katolikus Egyház legfõbb vezetõje apostoli levelében arról értekezik, hogy»határozottan szükség van az Egyesült Nemzetek Szervezete és hasonlóképpen a gazdasági intézmények reformjára hogy a nemzetek családjának koncepciója tényleges hatalomra tehessen szert«az is megragadhatja a figyelmünket, milyen gyakran hangsúlyozza a pápa enciklikája a szakszervezetek felhatalmazásának fontosságát. Száz évvel ezelõtt írta Ellen G. White:»Szakszervezeteket alakítanak, s megbélyegzett emberek lesznek azok, akik visszautasítják a hozzájuk való tartozást Ezek a szervezetek az utolsó napok jelei lesznek.«(maranatha, 182. o.) Az is érdekes Benedek pápa enciklikájában, hogy a következõt írja:»a gazdaságnak etikára van szüksége ahhoz, hogy helyesen mûködjön méghozzá nem akármilyen, hanem emberközpontú etikára.«új etikán alapuló gazdasági világrend? Mit gondolunk, vajon ki lesz emez etika morális minõségének a meghatározója? Lehetne-e bárki más, mint az a valaki, aki önmagát emberek millióinak egyetértésével Krisztus helytartójának tekinti? Gondoljunk arra, hogy korábbi pápai dokumentumok milyen gyakran hivatkoztak»a dolgozók vasárnapjának megvédelmezésére«mint gazdasági etikájuk egyik központi tételére. Tegyük fel a kérdést: Hogyan történhetne meg mindez egy olyan gazdasági és katonai fõhatalom támogatása nélkül, mint amilyen az Egyesült Államok? Vélhetõen sehogy. Pontosan ezért, a G8-as csúcsot követõ napon a pápa megtartotta elsõ találkozóját Obama elnökkel. S hogy mit ajándékozott az Egyesült Államok elnökének? Enciklikája fehér bõrkötésû példányát. Ennek a legutóbbi pápai nyilatkozatnak, amely egy súlyos világgazdasági hanyatlás idején született meg, kétségkívül arra kellene figyelmeztetnie minket, hogy mennyire közel kerültünk a végidõhöz Pápai felhívás egy»tényleges hatalommal«rendelkezõ világgazdasági szervezet felállítására, mely rákényszeríti elképzeléseit a világra? Mi is lehetne ennél nyilvánvalóbb? * Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni a pápai dokumentummal kapcsolatban, a fenti cikk kiegészítéséül. Az enciklika ténylegesen monumentális írásmû, illetve konkrét megoldási javaslat, program a válságokkal küzdõ világ megmentésére (sokkal bõvebb elemzést igényelne, de e cikk kerete nem ad erre lehetõséget). Hivatalos magyar fordítása már megjelent a Szent István Társulat kiadásában. A modern világ minden létezõ problémáját tárgyalja a 105 oldalas dokumentum, beleértve a legfrissebb közgazdasági vitákat is. Mindez egységes, következetes szemléletbe ágyazva jelenik meg. Mondhatnánk, hogy a maga nemében lenyûgözõ az enciklika. Amikor olvastam, Ellen G. White sorai jutottak eszembe: Az idõk végén Sátán szolgáinak tevékenysége rendkívül megélénkül. Isten szolgái tevékenységének is ennek arányában kell megelevenednie Az a reformáció, amelyet az Úr kíván, még nem következett be. Akik Isten ellenõrzése alá helyezik magukat, azok átveszik az események lépésütemét. (1888-as anyagok/ Kiben bízhatunk?, IV. köt., o.) A rendkívül tetszetõs, megejtõen elmélyültnek és alaposnak tûnõ enciklikával az az óriási baj, hogy * Kiss Péter fordítása. 16 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

16 AZ IDÕK JELEI BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE tengelyében ellentétes a Szentírás tanításával. Tökéletesen egybemossa ugyanis Isten országát és e világot. A bûn problémáját csak érintõlegesen említi, gyakorlatilag elbagatellizálja. Egy jellemzõ részlet: Tekintettel a népek fejlõdésének hatalmas problémájára, amely szinte már elcsüggedésre és megadásra késztetne minket, a mi Urunk Jézus Krisztus szava siet segítségünkre, és tudtunkra adja:»nálam nélkül semmit sem tehettek«(jn 15,5), és biztat bennünket:»én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig«(mt 28,20). Tekintettel arra a számtalan feladatra, amellyel meg kell birkóznunk, fenntartva Isten jelenvalóságát hit által, mi azoknak az oldalán állunk, akik az õ nevében közösen cselekszenek, és az igazságosságért dolgoznak. Mintha sohasem hangzott volna el Jézus ajkán ez a mondat: Az én országom nem e világból való. (Jn 18,37) Számunkra, akik a világunkat sújtó válságok halmozódásában és mélyülésében egyrészt a végsõ nyomorúságos idõ (Mt 24,21 22), másrészt Jézus szabadító visszajövetele elõjeleit látjuk, ez a legfontosabb tény a pápai dokumentumot illetõen: a római egyház egyértelmûen és világosan meghirdette vele a maga pozitív optimizmusát a világ megmenthetõségére vonatkozóan, amennyiben az a szerinte üdvös átalakuláshoz elfogadja az egyház eszmei iránymutatását és cselekvõ gyámkodását. A válság az újragondolás és újraértelmezés alkalmává válik. A jelenlegi nehézségeket ezzel az inkább bizalomteljes, mint szkeptikus szellemmel közelíthetjük meg alkalmas módon olvassuk az enciklikában (27. o.). A válságra és annak megoldására vonatkozó kétféle látás, illetve bizonyságtétel összeütközése elkerülhetetlen lesz, mihelyt az Isten Igéjét képviselõ nép felébred végre álmából, langyossága forró buzgalommá változik, és megszólaltatja az élõ Megváltó üzenetét a Szentlélek erejével. Vankó Zsuzsa Bemutatkozik a Bibliaiskolák Közössége Egyesület Beszélgetés Szigeti Gáborral, az egyesület elnökével Mikor alakult az egyesület, és milyen céllal hozták létre? A Bibliaiskolák Közössége (BIK) éppen húsz esztendõvel ezelõtt alakult. Kezdettõl fogva legfõbb céljának tekinti a bibliai ismeretterjesztést, a Biblia értékeinek közvetítését és a Biblia-kutatást. Az alapítók szándéka az volt, hogy az ország különbözõ pontjain tartott Biblia-körök, ismeretterjesztõ elõadások, táborok szervezett keretek között mûködjenek. Már akkor is fontos cél volt az egészséges életmódra nevelés. Bár az egyesület az elmúlt évek alatt bizonyos ismertségre tett szert, sokak elõtt nem igazán világosak ezek a célok, sokszor mi is magyarázkodásra kényszerülünk, hogy mit is takar ez a név. Egy ideje próbálunk az alapvetõ céloknak megfelelõ, de jobban megjegyezhetõ nevet találni az egyesületnek ezzel együtt a könyvkiadónak is, azonban eddig még egy javaslat sem találtatott megfelelõnek. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ha van gondolatunk a lehetséges új névvel kapcsolatban, osszuk meg egymással. Jelenleg a májusi konferencia és a bibliai ismeretterjesztés fonódik össze az idei egyesületi tevékenységgel. Milyen kiaknázatlan lehetõség kínálkozik még számotokra? Annyiban pontosítanék, hogy hivatalosan csak a májusi konferencia és a bibliai ismeretterjesztés egy kis része, a budapesti Mit mond a Biblia szórólapok terjesztése köthetõ az egyesülethez. Sokszor én magam is meglepõdöm, mennyi mindent szervez az egyesület országszerte, sõt határainkon túl is, amihez jóformán csak a nevünket adjuk, az éves AZ IDÕK JELEI 2009/4. 17

17 BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE pénzügyi beszámolóban viszont nem tudjuk feltüntetni ezeket a rendezvényeket. Így viszont úgy tûnhet, hogy alig végez az egyesület a célkitûzéseiben meghatározott nonprofit tevékenységet, ez az állapot pedig senkinek sem jó. Ha ez ellen tenni szeretnénk, szinte korlátlanok a lehetõségeink: ezt a szerteágazó ismeretterjesztõ munkát újra az eredeti céloknak megfelelõen, nemcsak névleg kellene a szervezet keretein belül végezni. Ehhez fokozatosan lehetne visszatérni, elsõ lépésként azonban kérnék mindenkit, hogy a Bibliaiskolák Közössége nevében szervezett minden rendezvényrõl tájékoztasson bennünket. A könyvkiadás is a BIK nevéhez kötõdik. Hosszú idõ óta idén elõször hallottuk, hogy nem veszteséggel zártátok az elmúlt évet, és tudtok tervezni is. Hogyan sikerült ezt elérni? Valóban, kezdettõl az egyesület feladata volt a könyvkiadás, illetve az utóbbi idõben tevékenységünk legnagyobb részét ez teszi ki. Az elmúlt évek felváltva hoztak pénzügyileg eredményes és veszteséges idõszakokat. Komolyabb áttörést két idõszak jelentett a kiadó mûködésében: az egyik 2000 után, még Czinkota András testvérünk vezetése alatt történt, amikor sikerült a kiadó értékesítési rendszerét megreformálni, jelentõsen csökkentve a kintlévõségeinket. A másik ilyen idõszak a tavalyi év, amikortól közösségünk a bibliai elvek szerint határozta meg a támogatások elosztását. Megtapasztalhattuk, hogy valóban Isten szándéka volt a lelkészi alap teljes elkülönítése és megtisztítása más céloktól, területektõl. Õ indított testvéreket és magánszemélyeket, hogy jelentõs adományaikkal, valamint kedvezõ kölcsöneikkel segítsék a könyvkiadást, e felajánlások nélkül komoly nehézségeink lettek volna. Nagy segítséget jelentettek a céladományok is mint az Ellen White-alap létrehozása az imaheti adományokból. Emellett nekünk is meg kellett tennünk a saját részünket, mûködési költségeinket a lehetõ legalacsonyabb szintre csökkentettük, munkaköröket, feladatokat vontunk össze. Hogyan mûködtök együtt a közösséghez közel álló magánkiadókkal? Az elmúlt években több szervezet, illetve magánszemély is foglalkozott vagy foglalkozik könyvkiadással a BIK mellett. Ezek a kiadás olyan speciális területeit ölelik fel, mint például a fõiskolai képzéshez kapcsolódva a Spalding Alapítvány, vagy az életmóddal, egészségneveléssel kapcsolatos irodalom területén az Életpont Kft., illetve a több területen is tevékenykedõ Oltalom Alapítvány. Van olyan magánkiadó, amellyel a kiadvány-elõkészítés, szerkesztés Személyes ajánlás nélkül régen sem lehetett, de most sem lehet terjeszteni a könyveinket, folyóiratainkat. területén is közösen dolgozunk, értékesítési rendszerünkben pedig minden ilyen szervezet vagy magánszemély kiadványai megtalálhatók. Céljaink között szerepel, hogy sûrûbben egyeztessünk a kiadókkal terveikrõl, ezáltal mind az elõkészítés, mind az értékesítés munkáját szervezettebbé, jobban tervezhetõvé tehetnénk. Milyen lehetõségek vannak az egyesület személyi bõvítésére, és szükségesnek tartod-e az elmozdulást ezen a téren? Az egyesület tagjainak sorában nem történt lényeges változás az elmúlt húsz évben. Az egyesület jellegébõl adódóan teljesen nyitott azok számára, akik az alapszabályban foglaltakat elfogadják, ezért szükségesnek érzem, hogy ezen a téren is elõrelépjünk, és bõvítsük a taglétszámot. Közösségünk minden tagja elõtt is nyitva áll a lehetõség, hogy az egyesület céljainak megvalósulását tagként munkánkkal és felajánlásainkkal segítsük. Az elkövetkezõ idõszakban kialakulhat olyan helyzet, amelyben jelentõsége lesz annak is, hogy az egyesület mögött milyen nagyságrendû támogatottság van. Arról nem is beszélve, hogy magának az egyesületnek is lehet más jellegû szerepe is a közösségben. Zugligetbõl a Káldy utcába költöztetek, és most újból máshová került az adminisztráció és a raktár. Milyen terveitek vannak a késõbbiekre nézve? A Káldy utcában eltöltött idõszak megmutatta, hogy mennyire fontos a jelenlét a város forgalmas, könnyen megközelíthetõ pontján. A kiadóban értékesített könyvek mennyisége közel kétszeresére emelkedett a Zugligetben eladott mennyiséghez képest. Hálásak vagyunk Istennek és a támogatónknak is ezért a lehetõségért, és örülünk annak is, hogy bár a gazdasági nehézségek miatt el kellett költöznünk a Káldy utcából, sikerült mégis jó helyen, kedvezõ feltételekkel ha ideiglenesen is helyet találnunk a kiadónak a Székely Bertalan utca 22. szám alatt, egy lakásban. Nagy segítség a könyvkiadó számára, hogy raktározási gondjainkra végleges megoldást sikerült találni a pestlõrinci gyülekezeti ingatlan megvásárlásával, ahol helyet kapott a kiadó könyvkészlete is. A pestlõrinci épület a késõbbiekben akár magának a kiadónak is otthont adhat majd, bár a megközelíthetõség szempontjából mindenképpen jobb lenne egy olyan hely, amely a fõváros központjában van. A probléma végleges megoldását Isten kezébe szeretnénk tenni. Milyen kapcsolatban vagytok a Reménység Alapítvány nágocsi nyomdájával? Minden esetben õk végzik 18 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

18 BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE nektek a nyomtatási feladatokat, vagy más üzleti partnereket is bevontok a feladatok végzésébe? A nágocsi nyomda fontos szerepet tölt be a kiadó életében. Kiadványaink több mint hetven százaléka készül az alapítvány nyomdájában. Vannak bizonyos mûszaki-technikai korlátok, amelyek miatt néhány fõként színes kiadványt más nyomdákkal készíttetünk el. Köszönettel tartozunk azonban a nágocsi nyomda munkatársainak, hogy sokszor erõn felül, de hatalmas lelkesedéssel végzik el a szoros határidõk miatti pluszfeladatokat is. Új partnereink közé tartozik a gyõri Palatia Nyomda, amely nagyobb mennyiségben közel két éve végez jó minõségû munkát számunkra. A nagyobb formátumú, keménytáblás kiadványokat hosszú évek óta a gyulai Dürer Nyomdában készíttetjük, szintén nagyon kedvezõ feltételekkel. Vannak-e olyan kéréseitek, amelyekkel szeretnétek megszólítani a testvéri közösséget? Azzal a kéréssel kezdeném, amellyel mindenkit szeretnék megszólítani: kiadványaink olyan eszközök a kezünkben, melyekkel azokat is elérhetjük, akiket más módon nem tudnánk. Ennél egyszerûbben embereket megszólítani szinte nem is lehet. Közös felelõsségünk az, hogy mindnyájan élünk-e ezzel a lehetõséggel. Két évvel ezelõtt Az Idõk Jelei egyik számában igyekeztem mindenki elé tárni azt, amit az adventmozgalom kezdeti szakaszát tanulmányozva megértettem: személyes ajánlás nélkül akkor sem lehetett, de most sem lehet terjeszteni a könyveinket, folyóiratainkat. Istennek hála, ezt ma már sok gyülekezetünk és testvérünk megértette, és munkájával nagyban hozzájárul a könyvterjesztéshez. Kérek mindenkit: szenteljük oda magunkat erre a munkára, amely rendkívül szép tapasztalatokat tartogat mindazok számára, akik elindulnak ezen az úton. Kérjük Isten segítségét ehhez a feladathoz, akár csoportosan, akár egyénileg. A könyvkiadó is igyekszik minden olyan segítséget megadni, amely a munka technikai részéhez szükséges, a könyvevangélisták pedig a gyakorlati megvalósításban tudnak segítséget nyújtani. A kiadó számára is az a legnagyobb segítség, ha könyveinket, folyóiratainkat minél nagyobb számban terjesztjük. Jó alkalom a továbbadni kívánt könyvek beszerzésére a kedvezményes könyvvásárok lehetõsége, amelyeket minden évben legalább két alkalommal biztosítunk mindenki számára. Aki szeretné támogatni ezt a munkát, megteheti felajánlások vagy kölcsönök formájában is, akár egy-egy konkrét kiadvány megjelenését támogatva. Aki pedig szeretné az egyesületet tagként is támogatni, keressen meg bennünket. Végezetül szeretném megköszönni még egyszer mindazok munkáját, akik bármilyen módon részt vesznek könyveink terjesztésében, Istennek pedig azt, hogy erõt ad mindannyiunknak e szép feladat végzéséhez. - mj - A kudarc A kudarc nem azt jelenti, hogy selejt vagyok, Hanem azt, hogy nem arattam sikert. A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értem el semmit, Hanem azt, hogy tanultam valamit. A kudarc nem azt jelenti, hogy bolond voltam, Hanem azt, hogy volt bennem hit a kísérletezéshez. A kudarc nem azt jelenti, hogy dicstelenné váltam, Hanem azt, hogy volt merszem próbálkozni. A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értettem a lényeget, Hanem azt, hogy valamit másképp kell csinálnom. A kudarc nem azt jelenti, hogy alábbvaló vagyok, Hanem azt, hogy nem vagyok tökéletes. A kudarc nem azt jelenti, hogy elvesztegettem az idõt, Hanem azt, hogy van ürügyem az újrakezdéshez. A kudarc nem azt jelenti, hogy fel kell adnom, Hanem azt, hogy még jobban kell igyekeznem. A kudarc nem azt jelenti, hogy sohasem fog sikerülni, Hanem azt, hogy türelmesebbnek kell lennem. A kudarc nem azt jelenti, hogy Istenem, elhagytál engem, Hanem azt, hogy Neked bizonyosan van egy jobb ötleted. (Ismeretlen szerzõ) AZ IDÕK JELEI 2009/4. 19

19 SOLA SCRIPTURA A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FÕISKOLA OLDALA Mikor válik valóra William Miller álma? A z egyik tanítási óránkon elhangzottakhoz kapcsolódnak az itt következõ gondolatok. William Miller személye és munkássága közismert, azonban Istentõl kapott álmát talán nem mindenki ismeri. De azoknak is érdemes föl-fölidézni a tartalmát, akik olvastak vagy hallottak róla. Ez az álom összegzõ képet ad az adventmozgalom egész történetérõl, a kezdetektõl az Úr eljöveteléig. Ezenfelül gyülekezeti és nem utolsósorban egyéni életünket is szemlélhetjük ebben a tükörben. Az álom leírása Ellen G. White Tapasztalatok és látomások címû könyvében olvasható. A fejezet címe: Miller testvér álma. Minden részlete nagyon kifejezõ. William Miller álmában egy ékszeres dobozt kapott Istentõl, és hívta az embereket az értékes ajándék megtekintésére. A kezdeti lelkesedés után azonban egyre hanyagabbul kezelték a drága kincseket összekeverték, széthajigálták õket, ami nagy fájdalmat okozott neki. Mind többen érkeztek, behordván a szennyet az utcáról, sõt hamisítványokat csempésztek a drágakövek közé. Mindezek láttán kétségbeesetten kért megoldást Istentõl. Azonnal megjelent egy férfi, seprûvel a kezében, és alaposan kitakarította a helyiséget. Minden értéket megtisztított és visszahelyezett a ládába. És ami meglepõ volt: a drágakövek sokkal fényesebbek lettek, mint amilyenek kezdetben voltak. Mindannyian láthatjuk, milyen változás állt be az úttörõ Biblia-kutatók elõtt feltárult értékekhez való viszonyulásban a késõbbi nemzedékek során. Az örömöt és hálát felváltotta a közömbösség, sõt akár az ellenszenv is. Ennek folytán háttérbe szorultak a bibliai igazságok, sokszor már csak homályosan világítanak a rájuk rakódott rétegek alatt. A hívõk buzgó könyörgésére ennek az állapotnak vet véget Jézus, aki elküldi a söprûs embert. Ezt követõen a Biblia tanításainak minden részlete ismét tökéletes fényben tündököl. Az álom egyik kulcsmozzanata számomra a legsokatmondóbb része Miller Vilmos felfohászkodása Istenhez, és az azonnali válasz, amely erre az imára érkezett. Ez az egyszerû kép fontos igazságokat szemléltet, kivált a hitbeli reformációért folyó küzdelmet illetõen, globális téren is, és a helyi gyülekezeteinkben is. A hit drágakövei idõnként összekeverednek és elkallódnak az életünkben, és sokszor már nem emlékszünk, mi volt a sorrend, esetleg nem oda illõ darabokkal igyekszünk kipótolni a hiányokat. Minél elõbb eszmélünk erre a helyzetre mint eredménytelenségünk okára, és minél odaadóbban fordulunk segítségért Istenhez, annál gyorsabban érkezik meg a söprûs ember, aki rendet rak lelkünk szobájában és az egyházban egyaránt. Mindannyian reményt és erõt meríthetünk e bátorító álomból, és bármilyen krízisben visszaidézhetjük az ebbõl levonható tanulságot. Cvetanović Miomir nappali tagozatos hallgató, IV. évfolyam 20 AZ IDÕK JELEI 2009/4.

20 KÖNYVAJÁNLÓ Könyvek mindenkinek VANKÓ ZSUZSA: Kit küldjek el, ki megy el nékünk? K Vankó Zsuzsa Kit küldjek el, KI MEGY EL NÉKÜNK? özösségünk minden tagjának ajánljuk, nem csupán megvételre, hanem mielõbbi áttanulmányozásra, egyénileg és gyülekezetenként is. Néhány sor a könyv bevezetésébõl, hogy érzékelhetõ legyen, milyen lelki érdek fûzõdik ehhez: Közösségünkben immár két esztendeje egyre inkább és egyre szélesebb körben tudatosul: szemléletváltásra van szükségünk, és ennek nyomán mélyreható reformációnak kell végbemennie közöttünk. A kívánatos és sürgetõ változásnak ez a lényege: Ma még nagyrészt tétlen gyülekezeteinknek munkálkodó gyülekezetekké kell átalakulniuk! Különösképpen a személyes bizonyságtevés szolgálatára való lelki és gyakorlati felkészítésben szeretne segítséget nyújtani ez a könyv. Ellen G. White sorait idézzük:»a legnagyobb segítség, amit népünknek adhatunk, ha megtanítjuk munkálkodni Isten mûvében Tanítsuk meg testvéreinket úgy dolgozni, ahogyan Krisztus munkálkodott.«(bizonyságtételek, VIII. köt., 6 7. o.) A könyv elsõ fõ része történeti áttekintést nyújt arról, hogyan viszonyult evangelizációs küldetéséhez az adventmozgalom, kezdeti idõszakától mostanáig. Emellett számba veszi az evangéliumhirdetés mûvének dicsõséges befejezésére vonatkozó profetikus ígéreteket. A második nagy szakasz az evangelizáció biblikus alapelveit tárja fel, Jézus Krisztus evangelizációját állítva a középpontba mintaként. A harmadik rész az evangelizáció különbözõ ágazatait ismerteti, különösképpen a személyes bizonyságtevés jelentõségét emeli ki, valamint gyakorlati tanácsokat ad erre vonatkozóan. DANIEL BENOIT: Marie Durand M inden évben október 31-e a reformáció emléknapja. Luther Márton október 31-én szegezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ezt az ünnepet valóban a sajátunknak tekinthetjük: a legnagyobb tisztelettel emlékezhetünk hitbeli elõdeinkre, és lelki inspirációt meríthetünk õszinte kereszténységükbõl, bátorságukból és hûségükbõl. A reformáció emlékünnepe alkalmából testvéreink figyelmébe ajánljuk Daniel Benoit Marie Durand címû könyvét. Sokan nem fedezték még fel, milyen értéket nyerhetnek e könyv elolvasásával. A fiatalok számára is érdekfeszítõ, a történelmet érteni tanító és személyes hitet építõ olvasmány. Az ún. nantes-i türelmi rendelet visszavonása után (1685) a korábbiaknál is nehezebbé vált a francia protestánsok élete. A hívõket börtönbüntetés és gályarabság, prédikátoraikat pedig halálbüntetés fenyegette. A délfranciaországi hugenották (a francia protestánsok neve) ennek ellenére megszervezték földalatti egyházukat (1715-ben), amelyet a L Église du Désert-nek, azaz A puszta egyházának neveztek el, magukra alkalmazva Jel 12,6. 13 profetikus kijelentését. A könyvbõl megismerhetjük a mártírhalált halt fiatal hugenotta prédikátor, Pierre Durand és húga, Marie Durand élettörténetét, aki 38 éven át volt a hírhedt constance-i torony foglya, és mintegy a lelkigondozója lett a vele együtt raboskodó többi hugenotta asszonynak. Fennmaradt levelezése alapján eleven kép rajzolódik ki elõttünk megnyerõ, csodálatra méltó személyiségérõl. A viszontagságok közepette is megõrizte töretlen hitét, lelki-szellemi erejét. A könyvek 1380, illetve 1450 Ft-os áron megrendelhetõk Bánné Imreh Ildikónál: 06-20/ , AZ IDÕK JELEI 2009/4. 21

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben