ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL évfolyam oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam oldal L A P J A 2014/5 LÓ Orrmelléküregek megbetegedései SZARVASMARHA Colostrumellátottság vizsgálata BVD-fertőződés legeltetés során KISÁLLAT Szaruhártya-sérülés kutyában Elektronikus fonendoszkóp használata Gyulladásos myofibroblastos daganat KEDVENCÁLLAT Új salmonella szerotípusok BAROMFI Adenovírus-fertőzés növendék pulykában 1540 Ft M itte rp a c h e r L a jo s ( ) mellszobra és a hazai állatorvosképzést támogató latin nyelvű előterjesztése (1796) Bust of L a jo s M itte r p a c h e r ( ) and his proposal in Latin language, supporting Hungarian veterinary educations (1796)

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I Ш 7Б7-Я70 IL A p J A I 2014/5 M L Ó W irth K., Tóth P., Izing S., Szenei О.: Lovak orrm elléküregeinek m egbetegedései I. K óroktan és diagnosztikai lehetőségek. Irodalmi összefoglalás / 259 SZARVASMARHA SzelényiZ., Boldizsár Sz., B ik s i!., Bajcsy Á. Cs., Szenei CL: A hiányos passzív felszívódás előfordulásának vizsgálata egy nagyüzemi Holstein-fríz tehenészetben / 269 M ajerj., H o rn yáká., Ózsvári L., Bárdos K., S zabáraá.: Nagy létszámú tejelő szarvasm arha-állom ány fertőződése BVD-vírussal legeltetés során / 277 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) KISÁLLAT Dobos A., Berényi A.: Kutya idegentest okozta szaruhártya-sérülése, valam int az OCT-készülék alkalmazása a szaruhártya-sérülések vizsgálata során az állatorvosi gyakorlatban. Esetismertetés / 286 Szilvási V., Vörös K.: A szenzoros elektronikus fonendoszkópok és a digitális fonokardiográfia alkalmazása kutyák kardiológiai vizsgálatában / 291 Jakab Cs., Szabára A., Bendzsel D.: A kutyák gyulladásos m yofibroblastos daganatának im m unhisztokémiai vizsgálata. Im m unhisztokémiai tanulm ány / 300 KEDVENCÁLLAT Gál J., Pilis Т., A d riá n., M á n d o k i М.: M agyarországon eddig nem izolált Salm onella szerotípusok kimutatása Afrikából im portált Kalabár földi pitonban (Calabaria reinhardtií) / 309 Я BAROMFI Glávits R., Palya V., Ivanics É., Szalay 0., Nemes Cs., Gyuris É., Dán A., B álint A., Harrach B.: Adenovirus okozta légzőszervi betegség (tracheobronchitis) növendék pulykában /3 1 3 IDEGENTEST EB SZARUHÁRTYÁJÁBAN 287 HÍREK, TALLÓZÁSOK EQUINE К. W irth, P. Tóth, S. Izing, 0. Szenei: Equine paranasal disorders. I. A e tio lo g y and diagnostic opportunities. Literature review / 259 BOVINE Z. Szelényi, Sz. Boldizsár, I. Biksi, A. Cs. Bajcsy, 0. Szenei: M o n ito rin g o f the failure o f passive transfer in a Hungarian Holstein-Friesian dairy herd / 269 J. Majer, A. Hornyák, L. Ózsvári, К. Bárdos, A. Szabára: BVD V-infection o f large scale diary cattle herd during grassing / 277 а-sm A -POZITÍV MYOFIBROBLASTOK 304 Я SMALL ANIMALS A. Dobos, A. Berényi: Corneal injuries caused by foreign bodies and the use o f OCT equipm ent in the diagnosis o f corneal traum as in the veterinary practice. Case re p o rt / 286 1/ Szilvási, К. Vörös: A p plicatio n o f sensor-based electronic stethoscopes and digital phonocardiography in canine cardiology / 291 Cs. Jakab, A. Szabára, D. Bendzsel: Im m unohistochem ical analysis o f the canine inflam m ato ry m yofibroblastic tum our. Imm unohistochemical study / 300 PET ANIMAL J. Gál, T. Pilis, E. A drián, M. M á ndoki: Identification o f Salmonella serotypes previously not described in Hungary in Calabar Ground Pythons (Calabaria reinhardtií) im ported from Africa POULTRY R. Glávits, 1/. Palya, É. Ivanics, O. Szalay, C. Nemes, É. Gyuris, A. Dán, A. Bálint, В. Harrach: Respiratory disease (tracheobronchitis) caused by adenovirus in turkey p o u lts / 313 NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE FIBRINESTRACHEOBRONCHITISPULYKÁBAN 316 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) 257

3 J M AG YAR L ÁLLATO R VO SO K L A P J A Ж. A C ÍM L A P O N LÁ TH A TÓ K É P R Ő L 2014/5 H ungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by NÁDASKAY Béla Kétszáz évvel ezelőtt, május 24-én, 80 munkás esztendő után pihent meg örökre M it t e r p a c h e r L a j o s, a hazai mezőgazdasági felsőoktatás m egala pítója. K im eríthetetlen szorgalmára és m unkabírására jellem ző, hogy csak halála e lő tt néhány héttel hagyta abba a tanítást. M it t e r p a c h e r kiem elkedően tehetséges gyerm ekként már 15 évesen be fejezte a középiskolát. Ekkor elveszítette édesapját, és be lé pett a jezsuita rendbe. Sokirányú tehetsége, széles körű nyelvismerete változatos pályára röpítette. Huszonegy esztendősen la tin t o k ta to tt a soproni, nem sokkal később retorikát a győri gim názium ban től a nem es ifja k" nevelését szolgáló Tereziánumban h itta n t, filo zófiá t, la tint és mezőgazdaságtant ta n í to tt. Közben felsőfokú m atem atikai és teológiai tan ulm á nyoka t fo ly ta to tt, és megszerezte a bölcsészeti d o kto rá tu st is. A Ratio Educationis (1777) nyom án bevezették a m ezőgazdaságtant a Pesti Egyetemen. Az oktatással M it t e r p a c h e r í bízták meg, aki Elementa rei rusticae in usum academ iarum Regi Hungáriáé ( ) c. tankönyvet is írt. Sajnálatos m ódon II. J ó z s e f 1785-ben m egszüntette a mezőgazdaságtani tanszéket, amelyet pedig M it t e r p a c h e r nagyon fontosnak ta rto tt. Azzal érvelt, hogy a helyi közösségekben nagy tekin télyn ek örvendő lelkészek így olyan elméleti - és szándéka szerint gyakorlati - ismeretekkel vérteződnek fel, amelyek a mezőgazdasági term elés növelését, ennek révén a jo b b á g y és a föld birto kos érdekét egyaránt szolgálják. A mezőgazdaságtant a továbbiak ban nem kötelező jelleggel, ill. a term észettan vagy a technológia részeként okta th atta. Csak 1806-ban hozták vissza a m ezőgazdaságtant, m in t önálló tárgyat, a gyakorlati képzést tá m o g a tó kert felállításával. N a g y v A t h y J á n o s A szorgalm atos m ezei-gazda (1791) E löl-járó beszédé ben" így m éltatta M it t e r p a c h e r munkásságát: Könyvem öszve-állításában... kiváltképpen való haszonnal éltem Tekintetes Tisztelendő M it t e r p a c h e r L a j o s Uram nak a' M ezei-gazdaság m eg-betsülhetetlen Királyi Tanítójának m ind k i-n y o m ta to tt Könyvével, m in t a' Közönséges-Tanítások alkalmatosságával te tt Jegyzéseivel. Annyival inkább pedig 1. Hogy az m ind a' kettő édes Hazánkhoz van egészen alkalm aztatva. 2. Nagyobbára fáradhatatlan szorgalm atosságának a' tapasztalásból szerzett gyűjtem énye. 3. Olly különös meg-választással van eg'yüve rakva, hogy sok 's tö b b darabokból álló, és egész Természet-visgáló Társaságok által k i-a d o tt Könyvekben sem találtam mind azokat egygyütt, a' m it ezen Tudósnak kitsíny Munkátskájában olvastam, 's szájjából gyönyörőséggel ha llo tta m." M ié rt em lékeznek hálával az állatorvosok M it t e r p a c h e r LAJosra, akinek figyelm e a mezőgazdaság terén inkább a növénytermesztés, a méhészet, a selyem hernyó-tenyésztés, a serfőzés, a borterm elés irányába fo rd u lt? 1796-ban g ró f Pa l f f y M ik l ó s tervezetet n y ú jto tt be, amely szerint a Pesti Egyetem orvosi fakultásán éppen csak gyökeret ve rt állatorvosképzést meg kellene szüntetni és egy újonnan létesítendő bécsi állatorvosi intézetbe kellene beolvasztani. Az udvari körökben is igen nagy tekintélynek örvendő M it t e r p a c h e r L a j o s (szobra a Magyar Mezőgazdasági Múzeum m ellett látható, T a k A c s Ö d ö n alkotása) a hazai állatorvosképzésért oroszlánként küzdő T o l n a y S á n d o r mellé állt, és közösen szerkesztették azt a választ és javaslatot, am e lyet a tudom ányegyetem tanácsa is a magáévá te tt. A cím lapon há ttérként látható O p/n/o"-b an (1796) kifejtik, hogy a pesti állatgyógyászati tanszék továbbfejlesztése sokkal olcsóbb, m in t egy új iskola alapítása. A hallgatók számára is könnyebben m egoldható a kurzus látogatása, m intha külföldre kellene utazniuk és fize tn iü k kellene a bécsi tartózkodást. T o l n a y már el készítette a szükséges tankönyveket magyar nyelven, m egfelelő gyakorlati lehetőség is rendelkezésre áll, és a rövid tapasztalat azt m utatja, hogy a képzésnek kedvező hatása m utatkozik az állati járványok kezelésében és megfékezésében. Az érvek m eggyőzték a helytartótanácsot: az állatgyó gyászati tanszék fennm aradt. O rb án Éva Vol No 5. - Budapest, M a y 2014 FŐ SZER KESZTŐ E D IT O R -IN -C H IE F - BALKA Gyula S Z E R K E S Z T Ő B IZ O T T S Á G -E D ITO R IA L B O A R D A bonyi Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, Dunay Miklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, Fodor László, Gál János, Gálfi Péter, Gönci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M anczur Ferenc, M o ln ár Viktor, Nagy Béla, Nemes Imre, Németh Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, Solti László, Sótonyi Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös Károly Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐ SÉG - E D IT O R IA L OFFICE FI-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER W.VJA I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója Я LA PTU LA JDO N O S VIDÉKFEJLESZTÉSI M in i s z t é r i u m H ir d e té s e k fe lv é te le Telefon: , Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N y o m d a i e lő k é s z íté s Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen: posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, Elatvany L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 258 Magyar Állatorvosok Lapja május 1878 DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37fa INDEX: HU ISSN X

4 LO Lovak orrmelléküregeinek megbetegedései 1. Kóroktan és diagnosztikai lehetőségek J M AG YAR L A P J A [ 2014/5 K. W irth - P. Tóth - S. Izing - O. Szenei: Equine paranasal disorders. I. A etiology and diagnostic opportunities. Literature review Irodalmi összefoglalás Wirth Kata'*, Tóth Péter2, Izing Simon2, Szenei Ottó1 1] MTA-SZIE, Nagyállatklinikai Kutatócsoport. Dóra major, EI-2225 Üllő. * W aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, Lógyógyászati Tanszék és Klinika Összefoglalás. A szerzők irodalm i ad ato k alapján összefoglalják a lovak orrm elléküregi m egbetegedéseinek kóroktanát és kórjelzésük lehetőségeit. Tárgyalják az orrm elléköblök klinikai an ató m iá já t, g yulladásuk kialakulásának o kait és fő b b tü n e te it. Ism ertetik az elsődleges és m ásodlagos orrm ellékü reg-g yu lladás (sinusitis) típ u sait, a bakteriálist, a gom bást, a fo g, traum ás és daganatos ered etű t, a sinuscisztát és a progresszív ethm oid h aem ato m á t (PEH). A sinusitis m egállapítására használt m ódszerek közül b em u tatják a rö n tg en-, a légúti endoszkóp-, a CT- és M R -vizsgálatokat, valam in t a sinusszkópiás eljárást. Felhívják az ál latorvosok fig y elm é t, hogy a diagnosztikai lehetőségek ellenére a betegség kiváltó okának m eghatározása a napi klinikai gyakorlatban gyakran kihívást je le n t, ugyanakkor a gyógykezelési m ódszert az elsődleges elváltozások ism eretében kell m egválasztani. S um m ary. T he aim o f th is artic le is to re v ie w th e lite ra tu re a b o u t th e a e tio lo g y, pathogenesis, diagnostic approaches and tre a tm e n t m odalities o f th e equine paranasal sinus disorders. Both th e p rim ary and secondary causes o f sinusitis are re view ed, including congenital anom alies, tra u m a, infections and m alignancies. The diagnostic approaches include X-ray, endoscopy, CT, M RI exam in atio n. The au th ors' goal w as to em phasize th e difficu lties o f revealing th e p rim ary inciting cause, d espite num erous diagnostic capabilities. Treatm ent o f these disorders is also described in details, including medical and surgical approaches. Lovak orm elléküregeinek megbetegedései 259

5 S Z A R V A S M A R H A A hiányos passzív felszívódás előfordulásának vizsgálata egy nagyüzemi Holstein-fríz tehenészetben* 136?69-?75 I L A P J A 2014/5 Z. Szelényi - Sz. Boldizsár - I. Biksi - Á. Cs. Bajcsy - O. Szenei: M onitoring of the failure of passive transfer in a Hungarian Holstein-Friesian dairy herd Szelényi Zoltán,'13**, Boldizsár Szabolcs2, Biksi Imre' 3, Bajcsy Árpád Csaba' 3, Szenei Ottó13 1] SZIE-ÁOTK, Haszonál lat-gyógyászati Tanszék és Klinika. Dóra major. H-2225 Üllő * * aotk.szie.hu 2] Magánállatorvos, Herceghalom 3] MTA-SZIE, Nagyállatklinikai Kutatócsoport Összefoglalás. A szerzők a co lostru m elláto ttságo t vizsgálták eg y hazai te jte rm e lő t e henészetben 115 borjúban. Az 1-7 nap kö zö tti életkorú borjakból v é rm in tá t v e tte k, és a gyako rlatb an is alkalm azh ató radiális im m u n d iffú zió elvén m űködő gyorsteszt [MBC Q TII (M idlan d BioProducts C orporation, Boone, lo w a, USA)] segítségével a helyszínen h atáro ztá k meg a vérszérum im m u n glo bulin szin tjét. M e g h a tá ro z tá k az im m u n g lo b u lin -elláto tts ág o t a n átriu m -szu lfit precipitációs próba, valam in t a szérum összfehérje-koncentrációjának m érésével is. A legpontosabb ered m é n y t a helyszínen v é g ze tt gyorsteszt ad ta. Ez az állato k 86% -ánál je lz e tt m egfelelő im m unglobulinelláto ttsá g o t. A N a-szu lfit precipitációs próba az állato k 66,9% -á n á l, míg a szérum összfehérje-m eghatározása 78,3% -án ál je lz e tt m egfelelő co lostrum ellátottságot. A vizsgált állom ányt a m egszületéstől a választásig kö vették nyom on, vizsgálták a borjak közö tt előforduló klinikai m egbetegedéseket és elhullásokat. A vizsgált időszakban összesen 6 borjú hullott el (5,2% ). A részletes kórbonctani vizsgálat során vese- és vesem edence-, továbbá húgyhólyaggyulladást, a szív fejlődési rendellenességét és szívizom fibrosist 1-1 esetben, míg további 3 esetben colibacillosist álla p íto tta k meg. A klinikai m egbetegedések közül a hasmenés vo lt a leggyakoribb, legtöbbször a m egszületést követő nap között. V alam ivel nagyobb arányban köve tke zett be elhullás azo k kö zö tt a borjak kö zö tt, ahol nem v o lt szükség ellési segélynyújtásra. A m egszületést követően elsősorban az im m u n glo bulin ok felszívódásának m é rté kétő l, valam in t a m indenkori tartási és itatási higiéniától fü gg a borjak esetleges m egbetegedése, ill. elhullása. * A borjak egészségének védelmét szolgáló Ballásch Alajos Alapítvány" évi fődíja Sum m ary. The authors have evalu ated th e efficacy o f th e colostrum supply in a com m ercial d airy herd. N ew b o rn calves (n = 115) w e re sam pled b etw een th e 1st and 7th day o f life. The blood samples w e re m easured w ith a cow -side test MBC QTII (M id lan d BioProducts C orporation, Boone, lo w a, USA), w hich measures th e im m unoglobulin level by radial im m u n odiffusio n. Beside it th e N a-sulphite precipitation test w as also evaluated and th e serum to ta l protein concentration w as also d eterm in ed. The quick te s t resulted w ith th e best accuracy, 86% o f th e anim als w e re jud g ed to have excellent IgG concentrations, nam ely colostrum supply. The Nasulphite precipitation tes t and th e to ta l protein m easurem ent show ed th a t 66.9% and 78.3% o f th e new born calves had ad eq u ate colostrum supply, respectively. The calves w e re fo llo w e d up until w ea n in g. Clinical diseases and m o rta lity data w e re recorded. Until w ea n in g 6 calves died (5.2% ), all o f th em w e re subject o f a pathological exam in atio n in th e au th ors' diagnostic laboratory. The diagnoses w e re pyelonephritis and urocystitis, d evelo p m ental disorder o f th e h eart, colibacillosis and heart muscle fibrosis, and in 3 cases colibacillosis. D iarrhoea w as th e most com m only recorded disease w ith clinical m anifestatio n, w hich w as m ost com m only m anifested b etw een days 6 and 15 o f age. There w as h igher m o rta lity in those anim als, w h e re calving assistance w as not needed a t birth w hich confirm s th e p rim ary role o f colostrum supply im m ediately a fte r calving and hygienic circumstances o f hutches and providing m ilk replacem ent. C olostrum ellátottság vizsgálata 269

6 Nagy létszámú tejelő szarvasmarha-állomány fertőződése BVD-vírussal legeltetés során Ma jer József, Hornyák Ákos2, Ózsvári László3, Bárdos Krisztina4, Szabára Ágnes3* 1 M AG YAR LAPJAI 2014/5 J. M ajer - Á. Hornyák - L. Ózsvári - K. Bárdos - Á. Szabára: BVDV-infection of a large scale diary cattle herd during grazing 1] Szolgáltató állatorvos 2] NÉBIH, Á llategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest 3] SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Ágrárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest * aotk.szie.hu 4] Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Összefoglalás. A szerzők egy nagy létszám ú te je lő szarvasm arha-állom ány BVDV-vel tö rté n ő fertő ző d ésé t, a fertőző d ési lehetőségeket, a Pl-egyed(ek) felku tatására irányuló d iagnosztikai vizsgálatokat és a jelen leg fo lyó m entesítési eljárást m u tatják be. A diagnosztikai vizsgálatok során szerológiai és víruskim utatásra irányuló vizsg á la to k a t vé g e ztek. A szerológiai vizsgálato kat vírusneutralizációs tes ztte l (V N T), a víruskim utatásra irányuló vizsgálato kat lab orató rium i körülm ények k ö zö tt qrt- PCR-rel és ag-elisa-val, a szarvasm arhatartó telep e n pedig ag-elisa -gyorsteszttel kiv itelezték. A fertő zö ttsé g feld eríté se céljából nagyjából 250 egyed V N -vizsgálata és a P l-egyedek m eghatározása során a teljes állom án y qrt-pcr-vizsgálata tö rté n t. A P l-egyedek m eghatáro zását és állom án yb ól való eltáv o lítás át követően m inden újonnan szü lete tt b orjút a helyszínen ag-elisa -gyorsteszttel vizsgálnak. Sum m ary. The authors present BVDV infection o f a B VD -free large scale d airy cattle herd, th e possibilities o f infection, th e diagnostic tests used to id e n tify th e PI anim als and th e current control m ethods. The diagnostic tests w e re based on an tib o d y and virus d etectio n. In th e N ational Reference Laboratory th e used serological m ethod is virus neutralisation tes t (VNT). The virus can be d em o n strated in th e lab o rato ry by viral an tigen isolation assay (ag-elisa) and nucleic acid d etection (RT-PCR). During this period th e re w e re 250 VNT tests, and th e w h o le herd w as exam ined by qrt-pcr. A fte r d etectio n and rem oval o f PI anim als, every n ew born calves is exam ined by ag- ELISA quicktest a t th e farm. BVD-fertőződés legeltetés során 277

7 K ISÁ L L A T Kutya idegentest okozta szaruhártya-sérülése, valamint az OCT-készülék alkalmazása a szaruhártya-sérülések vizsgálata során az állatorvosi gyakorlatban ll A P J A I 2014/5 A. Dobos - A. Berényi: Corneal injuries caused by foreign bodies and the use of OCT equipm ent in the diagnosis of corneal traumas in the veterinary practice. Case report Esetismertetés Dobos András*, Berényi Adrienn Kiséri Állatorvosi Rendelő, Sátrán M. u. 43. H-6600 Szentes * com Összefoglalás. A szerzők egy e setet ism ertetnek kutya idegentest o ko zta szaruhártyasérüléséről és an n ak gyógykezeléséről. A b eavatkozást m egelőző szem észeti vizsg á la t során az állato rvoslásb an ed d ig M ag yaro rs zág o n nem a lk a lm a z o tt eszkö zt, az O CT-készüléket (optical coherence to m o grap hy) is alk alm aztá k. Az OCT-készülék segítségével a tra u m a tiz á lt szem n o n -k o n ta k t m ó d on, nagy felb o n tásban és nagy részletességgel vizsgálható. Ez, a hum ángyógyászatban m ár széles körben használt készülék, a kiváló d iagnosztikai alkalm azhatósága révén jelentős szerepet tö lth e t be az állatorvosi szem észetben is. Sum m ary. The authors present th e tre a tm e n t o f an eye injury caused by a fo reig n body in a dog. During th e oph thalm o lo gic exam in atio n prior th e o peratio n th e y used an ÓCT (O ptical Coherence Tom ography) device, diagnostic eq u ip m e n t th a t had not been used b efo re in th e v e terin ary m edicine in Hungary. They w e re able to exam ine th e traum atized eye in a noncontact w a y w ith th e OCT device, in high resolution and in details. This m achine is used w id e ly in hum an m edicine, and it could have a significant role in th e veterin ary m edicine as w e ll, due to its excellent diagnostic applicability. 286 Magyar Állatorvosok Lapja május

8 A szenzoros elektronikus fonendoszkópok és a digitális fonokardiográfia alkalmazása kutyák kardiológiai vizsgálatában 136 7Q1-7QQ I L A P J A I 2014/5 V. Szilvási - K. Vörös: A pplication o f sensor-based electronic stethoscopes and digital phonocardiography in canine cardiology Szilvási Viktória\ Vörös Károly SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 Budapest * fre . hu Összefoglalás. A szerzők közlem ényükben b em u ta tjá k az elektro n ikus fo nend o szkó - pokat, valam in t a digitális hangrögzítés és fo n o kard io g ráfia alkalm azását a vo n atkozó szakirodalom és saját ta p a s zta la ta ik alapján. Ö sszehasonlítják a hagyom ányos és a szenzoros elektro n ikus fo nendoszkó p ok tu lajd o n ság ait, vizsgálják a két fo n e n - doszkóp érzékenysége közötti különbségeket: először egy heterogén ku tyapo p u láción, kis egyedszám m e lle tt két vizsgáló szem ély bevonásával, m ajd egy későbbi vizsgálatban hom ogén populáción, nagyobb egyedszám m al, összesen négy vizsgáló segítségével. V izsgálták to váb b á, hogy ku tyák szívzörejeinek o sztályozását b efo - lyásolja-e a vizsgáló kardiológiai tap a s zta la ta. Az első vizsgálatbó l kid erü lt, hogy a tap asztalatlan ab b vizsgáló szám ára eg yértelm űen előnyösebb az elektronikus fo nendoszkóp használata, különösen a kisebb erősségű ( l/v I- lll/v I) szívzörejek besorolásakor. A m ásodik vizsgálatnál valam ennyien a zt ta p a s zta ltá k, hogy a mellkas jobb oldalán a szívzörej m e g lé té t/h iá n y á t könnyebb v o lt m egállapítan i az elektronikus fo nendoszkó p pal. A szerzők a kétféle fo nendoszkóp eg yü ttes h asználatát javasolják a szívbetegségek kórjelzése során, különösen a kisebb erősségű zö rejek esetében és a kevesebb kardiológiai ta p a s z ta la to t szerzett állato rv o s ta n -h a llg a tó k /k o llé g á k szám ára. Javasolják to váb b á a digitális fo n o kard io g ráfia alkalm azását a hallgatózásos vizsgálat o ktatásában. Sum m ary. In this article th e authors sum m arize th e info rm ation on sensor-based electronic stethoscopes and d ig ital p honocardiography as a n ew diagnostic m ethod in canine cardiology, by review ing th e relevant lite ra tu re and presenting th e ir o w n experiences. They com pared conventional and sensor-based electronic stethoscopes, and exam ined th e d iffe ren ce in sensitivity firs tly w ith tw o exam iners in a h eterogeneous and small headcount, secondly w ith fo u r exam iners in a hom ogeneous, bigger p opulatio n. They exam ined th e correspondence b e tw e e n canine h eart m urm ur classification and experience o f th e exam iners. From th e firs t exam in atio n it cam e o u t th a t using electronic stethoscope means obvious ad va n ta g e fo r less intensive heart m urm urs and less practiced exam iner, fro m th e second exam in atio n th a t h eart m urm ur on th e rig ht side o f th e th o ra x can be d etected m ore easily w ith th e electronic one. Accordingly, th e authors recom m end using both typ es o f stethoscopes in prognosing h eart diseases w ith less intensive h eart m urm urs and by less practiced exam iners, and suggest using d ig ital phonocardiography during teaching ve terin ary students. Elektronikus fonendoszkóp használata 291

9 A kutyák gyulladásos myofibroblastos daganatának immunhisztokémiai vizsgálata Im m unhisztokém iai tanulm ány Jakab Csaba'*, Szabára Ágnes2, Bendzsel Dániel I L A P J A 2014/5 Cs. Jakab - A. Szabára - immunolochs analysis o f the canine inflam m atory m yofibroblastic tum our. Im m unohistochem ical study 1] SZIE-ÁOTK, Patológiai Tanszék. István u. 2. EI-1078 Budapest * aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Ágrárgazdaságtani Tanszék 3] Elungarovet Állatkórház Összefoglalás. A szerzők tanulm ányukban 10, kutyából szárm azó, hem atoxilin és eozin festés alapján idült, aktivitás jeleit m utató, angiofibroblastszövet-sarjadzással kísért gyulladásként lelete zett, sebészi lágyszöveti m in tát vizsgáltak meg im m unhisztokém iai m ódszerrel. A fe lh aszn á lt im m unhisztokém iai panel a következő antitestekből állt: antivim en tin, an ti-a-s M A (anti-a-sm ooth muscle actin), anti-s-100 protein, anti-claudin-5, anti-lysozym e és anti-pcna (proliferating cell nuclear antigen). A szövetm intákban m egfigyelt orsósejtek (parenchym asejtek) vim entin -, a-s M A -pozitivitást, ill. S-100 protein -, claudin-5-, lysozym e-negativitást m u tattak. A gyulladásos sejtek, ig y a histiocyták vim entin -, lysozym e-pozitívak, ill. a -S M A -, S-100 protein- és c laudin -5-n eg atívakvoltak. A PCNA-proliferációs index % -n a k bizonyult. Az újdonképzett m ikroérhálózat endothelsejtjei claudin-5- és vim entin -im m u nreaktivitást, a sim aizom sejtjeik pedig vim entin -, a-sm A -pozitivitást m u tattak. Az im m unhisztokém iai vizsgálatok ered m é nyei alapján a szerzők újraosztályozták a lágyszöveti m in tákat, am elyeket gyulladásos myofibroblastos daganatként (inflam m atoricus m yofibroblastos tum o rként) azonosíto tta k. A szerzők, eredm ényeik alapján, javasolják az általu k felhasznált antitestp a nelre a la p o zo tt im m unhisztokém iai vizsgálatot olyan, kutyákból szárm azó lágyszöveti m inták pontos leletezéséhez, am elyekben orsó alakú mesenchymalis sejtek és gyulladásos sejtek (histiocyták, lym phocyták, plazm asejtek) kevert burjánzása észlelhető, újdonképzett m ikroérhálózattal, osztódó sejtekkel. Summary. In th e ir im m unohistochem ical study th e authors reanalyse ten d iffe ren t canine so ft tissue biopsy samples, w hich w e re diagnosed as chronic active inflam m ation w ith angiofibroblast tissue proliferation, based on light microscopic analysis o f th e hem atoxylin and eosin stained slides. The im m unohistochem ical panel consisted o f antivim en tin, an ti-a-s M A (anti-a-sm ooth muscle actin), anti-s-100 protein, anti-claudin-5, anti-lysozym e, and anti-pcna (proliferating cell nuclear antigen). The neoplastic fusocellulare parenchym al cells o f th e biopsy samples show ed vim entin -, a-s M A - positivity, and S-100 protein-, claudin-5-, lysozym e-negativity. The inflam m ato ry cells, such as histiocytes showed vim entin -, lysozym e-positivity, and a-sm A -, and S-100 protein -, claudin-5-negativity. PCNA-labeling index o f th e samples w e re %. The endothelial cells o f th e tum our-induced microvessels w e re positive fo r claudin-5, and vim en tin, fu th e rm o re th e sm ooth muscle cells o f th e neoangiogenetic vessels showed vim entin -, a-s M A positivity. Based on im m unohistochem ical analysis th e d efinitive, revised diagnosis o f th e soft tissue samples w as inflam m ato ry m yofibroblastic tum our. The authors suggest th e im m unohistochem ical analysis o f th e canine soft tissue biopsy samples, in w hich mixed proliferation o f th e spindle shaped mesenchymal cells, and inflam m ato ry cells (such as histiocytes, lym phocytes, plasma cells) can be seen w ith neoangiogenetic microvessels, and m itotic figures fo r th e correct d efinitive diagnosis. 300 Magyar Állatorvosok Lapja május

10 K E D V E N C Á L LA T Magyarországon eddig nem izolált salmonella szerotípusok kimutatása Afrikából importált Kalabár földi pitonban ( reinhardtií) ll A P J A I 2014/5 J. Gál - T. Pilis - E. Adrián - M. Mándoki: Identification o f Salmonella serotypes previously not described in Hungary in Calabar Ground Pythons (Calabaria reinhardtii) im ported from Africa Gál János'*, Pilis Tünde', Adrián Erzsébet2, Mándoki Míra3 1] SZIE-ÁOTK, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék. István u. 2., H-1078 Budapest * szie.hu 2] NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Élelmiszerm ikrobiológiai Nemzeti Referencialaboratórium 3] SZIE-ÁOTK, Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők hat, az élőhelyéről, A frikából Európába, majd végállom ásként M agyarországra im p o rtált kalabár fö ld i pitonból (Calabaria reinhardtii) m u tatta k ki különböző S alm onella-törzseket. A z izolált 5. M o kola, 5. A p ap a, 5. Enteritidis b aktériu m törzsek közül k e ttő t elsőként m u ta tta k ki M ag yaro rszág on, am i a szabad élő helyrő l b e fo g o tt kígyókkal került be. A szerzők in vitro gyógyszer érzékenyégi vizsgálatban tö b b a n tib io tik u m o t is (oxitetraciklin, m arbofloxacin, enrofloxacin, cefalexim ) alkalm asnak ta lá lta k a kísérleti gyógykezelésre, am elyek közül a kis toxicitású, széles terápiás sávú en ro floxacin t alk alm aztá k, am i nem s zü n tette meg a kígyók baktérium hordozását és -ürítését. Javasolják a szabad élő helyekrő l, jelen esetben A f rikából b e fo g o tt hüllők kereskedelm ének a jelentős korlátozását vagy m egszün tetését a zoonosist is okozó Salm onella baktérium hordozás m iatt. Abstract. The authors isolated d iffe re n t Salm onella strains fro m six im p orted calabar ground boas (Calabaria reinhardtii), th e anim als w e re transported fro m th e ir original h ab ita t, fro m Africa to Europe, th an as a fin a l d estination to Hungary. From th e isolated Salmonella M o ko la, 5. A p ap a, 5. Enteritidis strains, th e firs t tw o are described fo r th e firs t tim e in Hungary. The bacteria arrived to th e country unam biguously w ith th e snakes caught fro m fre e h ab ita t. A fte r p erform ing an in vitro drug sensibility tests th e authors fo und a num ber o f antibiotics (o xytetraciklin, m arbofloxacin, en rofloxacin, cefalexim ) to be suitable fo r th e experim ental th erapy, fro m those th ey ap plied th e lo w to xicity ranked en rofloxacin, w hich has w id e th erapeutic range. The experim ental tre a tm e n t did th e carrier state and th e excretion o f bacteria fro m th e snake cease, thus, in th e light o f th e ir results, relying on th e opinion o f o th e r research groups to o, th e authors propose th e lim itatio n or elim inatio n o f th e tra d e o f reptiles captured fro m th e ir fre e h ab ita t, in this case in Africa. Új salmonella szerotípusok 309

11 B A R O M F I Adenovirus okozta légzőszervi betegség (tracheobronchitis) növendék pulykában Glávits Róbert\ Palya Vilmos3, Ivanics Éva', Szalay Dénes*, Nemes Csaba2, Gyuris Éva', Dán Ádám', Bálint Ádám', Harrach Balázs ll A P J A I 2014/5 R. Glávits - V. Palya - É. Ivanics - D. Szalay - C. Nemes - É. Gyuris - A. Dán - A. Bálint - B. Harrach: Respiratory disease (tracheobronchitis) caused by adenovirus in turkey poults 1] NÉBIH Á llategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság. Tábornok u. 2. H-1149 Budapest 2] NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Intézet. Kaposvár 3] Ceva-Phylaxia Zrt., Budapest 4] Omega-Vet. Lab., Szombathely 5] MTA Mezőgazdasági Kutatóközpont, Állatorvos-tudom ányi Intézet, Budapest Összefoglalás. A 2001 és 2010 közötti időszakban a szerzők 8, nagy létszám ú ( ) n övendékpulyka-állom ányban észleltek adenovírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható légzőszervi m egbetegedést. A betegség hetes életkorban je le n tk e z e tt, és 2-3 h ét a la tt z a jlo tt le egy-e g y állom án yb an. A m adarakon bágyadtságot, étv ág y ta la n s á g o t, tüsszögést és n e h e z íte tt légzést le h e te tt m egfig yeln i. A beteg ség gel összefüggésbe hozható elhullás 2-5,5 % k ö zö tt ala ku lt. Kórboncoláskor heveny savós-fibrines légcsőgyulladást, gócos hurutos tü d ő g yullad ást, valam in t savós-fibrines légzsák- és szívburokgyulladást le h e te tt látni. Kórszövettani vizsgálattal a légúti hám sejtek csillóvesztésével, hám proliferációval és m etaplasiával járó savós-fibrines tracheobronchitis és ahhoz társuló hurutos tü dőgyullad ás m u ta tk o zo tt. A lég u tak hám sejtjeiben bazofil és/vag y acidofil sejtm ag zárványokat le h e te tt m egfig yeln i. Az e lv á lto z o tt szervekből PCR-vizsgálattal aviad en ovírust sikerült kim u tatn i és szö vettenyészetben izolálni. A k im u ta to tt vírusok (p ulyka-adenovírus 5) külö n b ö ztek m inden korábban leírt adenovírustól, egym ással azonban azo n o s n a ktű n n ek, és közeli rokonai a tyú k-adenovírusoknak. K ülönböztek a nem rég szekven ált pulyka-adenovírus 1-től is, akár egy új vírusfaj képviselői is leh etn ek. B akteriológiai vizsgálattal elsődleges kórokozónak te k in th e tő b aktériu m o k (Bordetella, Riemerella, Ornithobacterium, Pasteurella stb. vagy Mycoplasma) nem vo lta k kim u tath ató k. V irológiái és szerológiai (savópár) vizsgálatokkal a barom fi pestis, a m adárin flu en za, valam in t a pulykarhinotracheitis (TRT) vírusok o ktan i szerepe egy állom án y kivételével kizárh ató vo lt. U tóbbiban kis patogenitású, H9N2 típusú m adárin flu en za-vírust is izoláltak. Sum m ary. During th e period b etw een 2001 and 2010, th e authors observed respiratory diseases relating to adenovirus infection in eig h t large flocks (6, ,00 0) o f young turkeys. The disease occurred a t w eeks o f ag e o f th e birds and lasted fo r 2-3 w eeks in th e flocks. The clinical signs included m alaise, an o rexia, sneezing and ham pered respiration (dyspnoe). The m o rta lity a ttrib u ta b le to th e disease w as around %. A t necropsy, gross p ath olo gy findings consisted o f acute mucousfibrinous tracheitis, m ultifocal catarrhal p neum onia, as w e ll as m ucous-fibrinous airsacculitis and pericardititis. By h istopathology, m ucous-fibrinous tracheo-bronchitis w ith deciliation o f ep ith e liu m in th e respiratory tra ct, accom panied by ep ithelial p ro liferation and m etaplasia, and catarrhal pneum onia w e re revealed. In th e ep ithelial cells o f th e respiratory tra ct, basophil an d /o r acidophil nuclear inclusion bodies could be observed. In samples fro m th e affected organs, th e presence o f aviadenoviruses w as d em o n strated by PCR. The viruses w e re also isolated in cell culture. The d etected viruses, d eterm ined as tu rkey adenovirus 5, d iffe red fro m every previously know n adenovirus b u t seem ed to be identical w ith each other. The novel virus w as fo und to be a close relative o f fo w l adenoviruses, b u t d iffe re n t fro m tu rkey adenovirus 1, sequenced recently. M o st likely, tu rkey adenovirus 5 represents a novel adenovirus species. Bacteria, th a t can be considered as p rim ary path og en such as Bordetella, Riemerella, Ornithobacterium, Pasteurella, etc., or Mycoplasma w e re not fo u n d. By virological and serological tests (w ith paired serum sam ples), th e etiological role o f th e New castle disease virus (N D V), avian influ en za virus (A IV ) and th e tu rkey rhinotracheitis (TRT) virus could be excluded except one flock w h e re also a low pathogenic H9N2 A IV strain w as isolated. Adenovírus-fertőzés növendék pulykában 313

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek A 2014/4. SZÁM TARTALMA TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LÓ Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek megbetegedései I. Kóroktan és diagnosztikai lehetőségek. Irodalmi összefoglaló SZARVASMARHA

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers:

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers: Invitation Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the 33. National Congress of HSAVA invited foreign speakers: prof. R. LeCouteur (USA) prof. J. Haggström (Sweden) N. Naidu

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016.

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016. SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA Cím: 1078 Budapest, István utca 2. Tel.: +36-1-478-41-95, Fax: +36-1-478-41-96 www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00)

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) IX. 4. A nyílt sérülések és azok osztályozása Dr. Tóth 3 óra A nyílt sérülések megjelenési formái

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7

Perchez, l*í. 5-3 m magasságú legyen, hogy elegendő hely legyen benn. m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE 2,7 - 23 Perchez, l*í m MIKROFIIM IABORATÓRIUM BERENDEZÉSE A laboratórium, amelyet leírunk, a minimális labor-típuss amely 35 am-ea mikrofilmet használ és egyetlen fővel te m ű k ödhet» Az előirányzott helyiségek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services A legfontosabb légzőszervi betegségek Fertőző Bronchitis ORT TRT / APV Mycoplasmosis Aspergillosis ILT ND ** Slide

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS)

INVITATION. Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) INVITATION Hungarian Small Animal Veterinary Association, (HSAVA), Hungarian Small Animal Ophthalmology Society (HSAOS) and Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) invite

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK*

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* 1. Bevezetés H A N N E S HYRENIUS A zt lehetne m ondani, hogy a demográfiai k u tatás fő célja ism eretek szerzése a dem ográfiai-gazdasági-társadalm i kölcsönös

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben