ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL évfolyam oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam oldal L A P J A 2014/5 LÓ Orrmelléküregek megbetegedései SZARVASMARHA Colostrumellátottság vizsgálata BVD-fertőződés legeltetés során KISÁLLAT Szaruhártya-sérülés kutyában Elektronikus fonendoszkóp használata Gyulladásos myofibroblastos daganat KEDVENCÁLLAT Új salmonella szerotípusok BAROMFI Adenovírus-fertőzés növendék pulykában 1540 Ft M itte rp a c h e r L a jo s ( ) mellszobra és a hazai állatorvosképzést támogató latin nyelvű előterjesztése (1796) Bust of L a jo s M itte r p a c h e r ( ) and his proposal in Latin language, supporting Hungarian veterinary educations (1796)

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I Ш 7Б7-Я70 IL A p J A I 2014/5 M L Ó W irth K., Tóth P., Izing S., Szenei О.: Lovak orrm elléküregeinek m egbetegedései I. K óroktan és diagnosztikai lehetőségek. Irodalmi összefoglalás / 259 SZARVASMARHA SzelényiZ., Boldizsár Sz., B ik s i!., Bajcsy Á. Cs., Szenei CL: A hiányos passzív felszívódás előfordulásának vizsgálata egy nagyüzemi Holstein-fríz tehenészetben / 269 M ajerj., H o rn yáká., Ózsvári L., Bárdos K., S zabáraá.: Nagy létszámú tejelő szarvasm arha-állom ány fertőződése BVD-vírussal legeltetés során / 277 A monthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) KISÁLLAT Dobos A., Berényi A.: Kutya idegentest okozta szaruhártya-sérülése, valam int az OCT-készülék alkalmazása a szaruhártya-sérülések vizsgálata során az állatorvosi gyakorlatban. Esetismertetés / 286 Szilvási V., Vörös K.: A szenzoros elektronikus fonendoszkópok és a digitális fonokardiográfia alkalmazása kutyák kardiológiai vizsgálatában / 291 Jakab Cs., Szabára A., Bendzsel D.: A kutyák gyulladásos m yofibroblastos daganatának im m unhisztokémiai vizsgálata. Im m unhisztokémiai tanulm ány / 300 KEDVENCÁLLAT Gál J., Pilis Т., A d riá n., M á n d o k i М.: M agyarországon eddig nem izolált Salm onella szerotípusok kimutatása Afrikából im portált Kalabár földi pitonban (Calabaria reinhardtií) / 309 Я BAROMFI Glávits R., Palya V., Ivanics É., Szalay 0., Nemes Cs., Gyuris É., Dán A., B álint A., Harrach B.: Adenovirus okozta légzőszervi betegség (tracheobronchitis) növendék pulykában /3 1 3 IDEGENTEST EB SZARUHÁRTYÁJÁBAN 287 HÍREK, TALLÓZÁSOK EQUINE К. W irth, P. Tóth, S. Izing, 0. Szenei: Equine paranasal disorders. I. A e tio lo g y and diagnostic opportunities. Literature review / 259 BOVINE Z. Szelényi, Sz. Boldizsár, I. Biksi, A. Cs. Bajcsy, 0. Szenei: M o n ito rin g o f the failure o f passive transfer in a Hungarian Holstein-Friesian dairy herd / 269 J. Majer, A. Hornyák, L. Ózsvári, К. Bárdos, A. Szabára: BVD V-infection o f large scale diary cattle herd during grassing / 277 а-sm A -POZITÍV MYOFIBROBLASTOK 304 Я SMALL ANIMALS A. Dobos, A. Berényi: Corneal injuries caused by foreign bodies and the use o f OCT equipm ent in the diagnosis o f corneal traum as in the veterinary practice. Case re p o rt / 286 1/ Szilvási, К. Vörös: A p plicatio n o f sensor-based electronic stethoscopes and digital phonocardiography in canine cardiology / 291 Cs. Jakab, A. Szabára, D. Bendzsel: Im m unohistochem ical analysis o f the canine inflam m ato ry m yofibroblastic tum our. Imm unohistochemical study / 300 PET ANIMAL J. Gál, T. Pilis, E. A drián, M. M á ndoki: Identification o f Salmonella serotypes previously not described in Hungary in Calabar Ground Pythons (Calabaria reinhardtií) im ported from Africa POULTRY R. Glávits, 1/. Palya, É. Ivanics, O. Szalay, C. Nemes, É. Gyuris, A. Dán, A. Bálint, В. Harrach: Respiratory disease (tracheobronchitis) caused by adenovirus in turkey p o u lts / 313 NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE FIBRINESTRACHEOBRONCHITISPULYKÁBAN 316 A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute for Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: VM of ISI (Institute for Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) 257

3 J M AG YAR L ÁLLATO R VO SO K L A P J A Ж. A C ÍM L A P O N LÁ TH A TÓ K É P R Ő L 2014/5 H ungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by NÁDASKAY Béla Kétszáz évvel ezelőtt, május 24-én, 80 munkás esztendő után pihent meg örökre M it t e r p a c h e r L a j o s, a hazai mezőgazdasági felsőoktatás m egala pítója. K im eríthetetlen szorgalmára és m unkabírására jellem ző, hogy csak halála e lő tt néhány héttel hagyta abba a tanítást. M it t e r p a c h e r kiem elkedően tehetséges gyerm ekként már 15 évesen be fejezte a középiskolát. Ekkor elveszítette édesapját, és be lé pett a jezsuita rendbe. Sokirányú tehetsége, széles körű nyelvismerete változatos pályára röpítette. Huszonegy esztendősen la tin t o k ta to tt a soproni, nem sokkal később retorikát a győri gim názium ban től a nem es ifja k" nevelését szolgáló Tereziánumban h itta n t, filo zófiá t, la tint és mezőgazdaságtant ta n í to tt. Közben felsőfokú m atem atikai és teológiai tan ulm á nyoka t fo ly ta to tt, és megszerezte a bölcsészeti d o kto rá tu st is. A Ratio Educationis (1777) nyom án bevezették a m ezőgazdaságtant a Pesti Egyetemen. Az oktatással M it t e r p a c h e r í bízták meg, aki Elementa rei rusticae in usum academ iarum Regi Hungáriáé ( ) c. tankönyvet is írt. Sajnálatos m ódon II. J ó z s e f 1785-ben m egszüntette a mezőgazdaságtani tanszéket, amelyet pedig M it t e r p a c h e r nagyon fontosnak ta rto tt. Azzal érvelt, hogy a helyi közösségekben nagy tekin télyn ek örvendő lelkészek így olyan elméleti - és szándéka szerint gyakorlati - ismeretekkel vérteződnek fel, amelyek a mezőgazdasági term elés növelését, ennek révén a jo b b á g y és a föld birto kos érdekét egyaránt szolgálják. A mezőgazdaságtant a továbbiak ban nem kötelező jelleggel, ill. a term észettan vagy a technológia részeként okta th atta. Csak 1806-ban hozták vissza a m ezőgazdaságtant, m in t önálló tárgyat, a gyakorlati képzést tá m o g a tó kert felállításával. N a g y v A t h y J á n o s A szorgalm atos m ezei-gazda (1791) E löl-járó beszédé ben" így m éltatta M it t e r p a c h e r munkásságát: Könyvem öszve-állításában... kiváltképpen való haszonnal éltem Tekintetes Tisztelendő M it t e r p a c h e r L a j o s Uram nak a' M ezei-gazdaság m eg-betsülhetetlen Királyi Tanítójának m ind k i-n y o m ta to tt Könyvével, m in t a' Közönséges-Tanítások alkalmatosságával te tt Jegyzéseivel. Annyival inkább pedig 1. Hogy az m ind a' kettő édes Hazánkhoz van egészen alkalm aztatva. 2. Nagyobbára fáradhatatlan szorgalm atosságának a' tapasztalásból szerzett gyűjtem énye. 3. Olly különös meg-választással van eg'yüve rakva, hogy sok 's tö b b darabokból álló, és egész Természet-visgáló Társaságok által k i-a d o tt Könyvekben sem találtam mind azokat egygyütt, a' m it ezen Tudósnak kitsíny Munkátskájában olvastam, 's szájjából gyönyörőséggel ha llo tta m." M ié rt em lékeznek hálával az állatorvosok M it t e r p a c h e r LAJosra, akinek figyelm e a mezőgazdaság terén inkább a növénytermesztés, a méhészet, a selyem hernyó-tenyésztés, a serfőzés, a borterm elés irányába fo rd u lt? 1796-ban g ró f Pa l f f y M ik l ó s tervezetet n y ú jto tt be, amely szerint a Pesti Egyetem orvosi fakultásán éppen csak gyökeret ve rt állatorvosképzést meg kellene szüntetni és egy újonnan létesítendő bécsi állatorvosi intézetbe kellene beolvasztani. Az udvari körökben is igen nagy tekintélynek örvendő M it t e r p a c h e r L a j o s (szobra a Magyar Mezőgazdasági Múzeum m ellett látható, T a k A c s Ö d ö n alkotása) a hazai állatorvosképzésért oroszlánként küzdő T o l n a y S á n d o r mellé állt, és közösen szerkesztették azt a választ és javaslatot, am e lyet a tudom ányegyetem tanácsa is a magáévá te tt. A cím lapon há ttérként látható O p/n/o"-b an (1796) kifejtik, hogy a pesti állatgyógyászati tanszék továbbfejlesztése sokkal olcsóbb, m in t egy új iskola alapítása. A hallgatók számára is könnyebben m egoldható a kurzus látogatása, m intha külföldre kellene utazniuk és fize tn iü k kellene a bécsi tartózkodást. T o l n a y már el készítette a szükséges tankönyveket magyar nyelven, m egfelelő gyakorlati lehetőség is rendelkezésre áll, és a rövid tapasztalat azt m utatja, hogy a képzésnek kedvező hatása m utatkozik az állati járványok kezelésében és megfékezésében. Az érvek m eggyőzték a helytartótanácsot: az állatgyó gyászati tanszék fennm aradt. O rb án Éva Vol No 5. - Budapest, M a y 2014 FŐ SZER KESZTŐ E D IT O R -IN -C H IE F - BALKA Gyula S Z E R K E S Z T Ő B IZ O T T S Á G -E D ITO R IA L B O A R D A bonyi Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, Dunay Miklós, Farkas Róbert, Fekete Sándor, Fodor László, Gál János, Gálfi Péter, Gönci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Ákos, Laczay Péter, M anczur Ferenc, M o ln ár Viktor, Nagy Béla, Nemes Imre, Németh Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, Solti László, Sótonyi Péter, Szieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös Károly Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐ SÉG - E D IT O R IA L OFFICE FI-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER W.VJA I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója Я LA PTU LA JDO N O S VIDÉKFEJLESZTÉSI M in i s z t é r i u m H ir d e té s e k fe lv é te le Telefon: , Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N y o m d a i e lő k é s z íté s Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen: posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, Elatvany L. u. 14. Tel.: , fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 258 Magyar Állatorvosok Lapja május 1878 DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37fa INDEX: HU ISSN X

4 LO Lovak orrmelléküregeinek megbetegedései 1. Kóroktan és diagnosztikai lehetőségek J M AG YAR L A P J A [ 2014/5 K. W irth - P. Tóth - S. Izing - O. Szenei: Equine paranasal disorders. I. A etiology and diagnostic opportunities. Literature review Irodalmi összefoglalás Wirth Kata'*, Tóth Péter2, Izing Simon2, Szenei Ottó1 1] MTA-SZIE, Nagyállatklinikai Kutatócsoport. Dóra major, EI-2225 Üllő. * W aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, Lógyógyászati Tanszék és Klinika Összefoglalás. A szerzők irodalm i ad ato k alapján összefoglalják a lovak orrm elléküregi m egbetegedéseinek kóroktanát és kórjelzésük lehetőségeit. Tárgyalják az orrm elléköblök klinikai an ató m iá já t, g yulladásuk kialakulásának o kait és fő b b tü n e te it. Ism ertetik az elsődleges és m ásodlagos orrm ellékü reg-g yu lladás (sinusitis) típ u sait, a bakteriálist, a gom bást, a fo g, traum ás és daganatos ered etű t, a sinuscisztát és a progresszív ethm oid h aem ato m á t (PEH). A sinusitis m egállapítására használt m ódszerek közül b em u tatják a rö n tg en-, a légúti endoszkóp-, a CT- és M R -vizsgálatokat, valam in t a sinusszkópiás eljárást. Felhívják az ál latorvosok fig y elm é t, hogy a diagnosztikai lehetőségek ellenére a betegség kiváltó okának m eghatározása a napi klinikai gyakorlatban gyakran kihívást je le n t, ugyanakkor a gyógykezelési m ódszert az elsődleges elváltozások ism eretében kell m egválasztani. S um m ary. T he aim o f th is artic le is to re v ie w th e lite ra tu re a b o u t th e a e tio lo g y, pathogenesis, diagnostic approaches and tre a tm e n t m odalities o f th e equine paranasal sinus disorders. Both th e p rim ary and secondary causes o f sinusitis are re view ed, including congenital anom alies, tra u m a, infections and m alignancies. The diagnostic approaches include X-ray, endoscopy, CT, M RI exam in atio n. The au th ors' goal w as to em phasize th e difficu lties o f revealing th e p rim ary inciting cause, d espite num erous diagnostic capabilities. Treatm ent o f these disorders is also described in details, including medical and surgical approaches. Lovak orm elléküregeinek megbetegedései 259

5 S Z A R V A S M A R H A A hiányos passzív felszívódás előfordulásának vizsgálata egy nagyüzemi Holstein-fríz tehenészetben* 136?69-?75 I L A P J A 2014/5 Z. Szelényi - Sz. Boldizsár - I. Biksi - Á. Cs. Bajcsy - O. Szenei: M onitoring of the failure of passive transfer in a Hungarian Holstein-Friesian dairy herd Szelényi Zoltán,'13**, Boldizsár Szabolcs2, Biksi Imre' 3, Bajcsy Árpád Csaba' 3, Szenei Ottó13 1] SZIE-ÁOTK, Haszonál lat-gyógyászati Tanszék és Klinika. Dóra major. H-2225 Üllő * * aotk.szie.hu 2] Magánállatorvos, Herceghalom 3] MTA-SZIE, Nagyállatklinikai Kutatócsoport Összefoglalás. A szerzők a co lostru m elláto ttságo t vizsgálták eg y hazai te jte rm e lő t e henészetben 115 borjúban. Az 1-7 nap kö zö tti életkorú borjakból v é rm in tá t v e tte k, és a gyako rlatb an is alkalm azh ató radiális im m u n d iffú zió elvén m űködő gyorsteszt [MBC Q TII (M idlan d BioProducts C orporation, Boone, lo w a, USA)] segítségével a helyszínen h atáro ztá k meg a vérszérum im m u n glo bulin szin tjét. M e g h a tá ro z tá k az im m u n g lo b u lin -elláto tts ág o t a n átriu m -szu lfit precipitációs próba, valam in t a szérum összfehérje-koncentrációjának m érésével is. A legpontosabb ered m é n y t a helyszínen v é g ze tt gyorsteszt ad ta. Ez az állato k 86% -ánál je lz e tt m egfelelő im m unglobulinelláto ttsá g o t. A N a-szu lfit precipitációs próba az állato k 66,9% -á n á l, míg a szérum összfehérje-m eghatározása 78,3% -án ál je lz e tt m egfelelő co lostrum ellátottságot. A vizsgált állom ányt a m egszületéstől a választásig kö vették nyom on, vizsgálták a borjak közö tt előforduló klinikai m egbetegedéseket és elhullásokat. A vizsgált időszakban összesen 6 borjú hullott el (5,2% ). A részletes kórbonctani vizsgálat során vese- és vesem edence-, továbbá húgyhólyaggyulladást, a szív fejlődési rendellenességét és szívizom fibrosist 1-1 esetben, míg további 3 esetben colibacillosist álla p íto tta k meg. A klinikai m egbetegedések közül a hasmenés vo lt a leggyakoribb, legtöbbször a m egszületést követő nap között. V alam ivel nagyobb arányban köve tke zett be elhullás azo k kö zö tt a borjak kö zö tt, ahol nem v o lt szükség ellési segélynyújtásra. A m egszületést követően elsősorban az im m u n glo bulin ok felszívódásának m é rté kétő l, valam in t a m indenkori tartási és itatási higiéniától fü gg a borjak esetleges m egbetegedése, ill. elhullása. * A borjak egészségének védelmét szolgáló Ballásch Alajos Alapítvány" évi fődíja Sum m ary. The authors have evalu ated th e efficacy o f th e colostrum supply in a com m ercial d airy herd. N ew b o rn calves (n = 115) w e re sam pled b etw een th e 1st and 7th day o f life. The blood samples w e re m easured w ith a cow -side test MBC QTII (M id lan d BioProducts C orporation, Boone, lo w a, USA), w hich measures th e im m unoglobulin level by radial im m u n odiffusio n. Beside it th e N a-sulphite precipitation test w as also evaluated and th e serum to ta l protein concentration w as also d eterm in ed. The quick te s t resulted w ith th e best accuracy, 86% o f th e anim als w e re jud g ed to have excellent IgG concentrations, nam ely colostrum supply. The Nasulphite precipitation tes t and th e to ta l protein m easurem ent show ed th a t 66.9% and 78.3% o f th e new born calves had ad eq u ate colostrum supply, respectively. The calves w e re fo llo w e d up until w ea n in g. Clinical diseases and m o rta lity data w e re recorded. Until w ea n in g 6 calves died (5.2% ), all o f th em w e re subject o f a pathological exam in atio n in th e au th ors' diagnostic laboratory. The diagnoses w e re pyelonephritis and urocystitis, d evelo p m ental disorder o f th e h eart, colibacillosis and heart muscle fibrosis, and in 3 cases colibacillosis. D iarrhoea w as th e most com m only recorded disease w ith clinical m anifestatio n, w hich w as m ost com m only m anifested b etw een days 6 and 15 o f age. There w as h igher m o rta lity in those anim als, w h e re calving assistance w as not needed a t birth w hich confirm s th e p rim ary role o f colostrum supply im m ediately a fte r calving and hygienic circumstances o f hutches and providing m ilk replacem ent. C olostrum ellátottság vizsgálata 269

6 Nagy létszámú tejelő szarvasmarha-állomány fertőződése BVD-vírussal legeltetés során Ma jer József, Hornyák Ákos2, Ózsvári László3, Bárdos Krisztina4, Szabára Ágnes3* 1 M AG YAR LAPJAI 2014/5 J. M ajer - Á. Hornyák - L. Ózsvári - K. Bárdos - Á. Szabára: BVDV-infection of a large scale diary cattle herd during grazing 1] Szolgáltató állatorvos 2] NÉBIH, Á llategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest 3] SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Ágrárgazdaságtani Tanszék. István u. 2. H-1078 Budapest * aotk.szie.hu 4] Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Összefoglalás. A szerzők egy nagy létszám ú te je lő szarvasm arha-állom ány BVDV-vel tö rté n ő fertő ző d ésé t, a fertőző d ési lehetőségeket, a Pl-egyed(ek) felku tatására irányuló d iagnosztikai vizsgálatokat és a jelen leg fo lyó m entesítési eljárást m u tatják be. A diagnosztikai vizsgálatok során szerológiai és víruskim utatásra irányuló vizsg á la to k a t vé g e ztek. A szerológiai vizsgálato kat vírusneutralizációs tes ztte l (V N T), a víruskim utatásra irányuló vizsgálato kat lab orató rium i körülm ények k ö zö tt qrt- PCR-rel és ag-elisa-val, a szarvasm arhatartó telep e n pedig ag-elisa -gyorsteszttel kiv itelezték. A fertő zö ttsé g feld eríté se céljából nagyjából 250 egyed V N -vizsgálata és a P l-egyedek m eghatározása során a teljes állom án y qrt-pcr-vizsgálata tö rté n t. A P l-egyedek m eghatáro zását és állom án yb ól való eltáv o lítás át követően m inden újonnan szü lete tt b orjút a helyszínen ag-elisa -gyorsteszttel vizsgálnak. Sum m ary. The authors present BVDV infection o f a B VD -free large scale d airy cattle herd, th e possibilities o f infection, th e diagnostic tests used to id e n tify th e PI anim als and th e current control m ethods. The diagnostic tests w e re based on an tib o d y and virus d etectio n. In th e N ational Reference Laboratory th e used serological m ethod is virus neutralisation tes t (VNT). The virus can be d em o n strated in th e lab o rato ry by viral an tigen isolation assay (ag-elisa) and nucleic acid d etection (RT-PCR). During this period th e re w e re 250 VNT tests, and th e w h o le herd w as exam ined by qrt-pcr. A fte r d etectio n and rem oval o f PI anim als, every n ew born calves is exam ined by ag- ELISA quicktest a t th e farm. BVD-fertőződés legeltetés során 277

7 K ISÁ L L A T Kutya idegentest okozta szaruhártya-sérülése, valamint az OCT-készülék alkalmazása a szaruhártya-sérülések vizsgálata során az állatorvosi gyakorlatban ll A P J A I 2014/5 A. Dobos - A. Berényi: Corneal injuries caused by foreign bodies and the use of OCT equipm ent in the diagnosis of corneal traumas in the veterinary practice. Case report Esetismertetés Dobos András*, Berényi Adrienn Kiséri Állatorvosi Rendelő, Sátrán M. u. 43. H-6600 Szentes * com Összefoglalás. A szerzők egy e setet ism ertetnek kutya idegentest o ko zta szaruhártyasérüléséről és an n ak gyógykezeléséről. A b eavatkozást m egelőző szem észeti vizsg á la t során az állato rvoslásb an ed d ig M ag yaro rs zág o n nem a lk a lm a z o tt eszkö zt, az O CT-készüléket (optical coherence to m o grap hy) is alk alm aztá k. Az OCT-készülék segítségével a tra u m a tiz á lt szem n o n -k o n ta k t m ó d on, nagy felb o n tásban és nagy részletességgel vizsgálható. Ez, a hum ángyógyászatban m ár széles körben használt készülék, a kiváló d iagnosztikai alkalm azhatósága révén jelentős szerepet tö lth e t be az állatorvosi szem észetben is. Sum m ary. The authors present th e tre a tm e n t o f an eye injury caused by a fo reig n body in a dog. During th e oph thalm o lo gic exam in atio n prior th e o peratio n th e y used an ÓCT (O ptical Coherence Tom ography) device, diagnostic eq u ip m e n t th a t had not been used b efo re in th e v e terin ary m edicine in Hungary. They w e re able to exam ine th e traum atized eye in a noncontact w a y w ith th e OCT device, in high resolution and in details. This m achine is used w id e ly in hum an m edicine, and it could have a significant role in th e veterin ary m edicine as w e ll, due to its excellent diagnostic applicability. 286 Magyar Állatorvosok Lapja május

8 A szenzoros elektronikus fonendoszkópok és a digitális fonokardiográfia alkalmazása kutyák kardiológiai vizsgálatában 136 7Q1-7QQ I L A P J A I 2014/5 V. Szilvási - K. Vörös: A pplication o f sensor-based electronic stethoscopes and digital phonocardiography in canine cardiology Szilvási Viktória\ Vörös Károly SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 Budapest * fre . hu Összefoglalás. A szerzők közlem ényükben b em u ta tjá k az elektro n ikus fo nend o szkó - pokat, valam in t a digitális hangrögzítés és fo n o kard io g ráfia alkalm azását a vo n atkozó szakirodalom és saját ta p a s zta la ta ik alapján. Ö sszehasonlítják a hagyom ányos és a szenzoros elektro n ikus fo nendoszkó p ok tu lajd o n ság ait, vizsgálják a két fo n e n - doszkóp érzékenysége közötti különbségeket: először egy heterogén ku tyapo p u láción, kis egyedszám m e lle tt két vizsgáló szem ély bevonásával, m ajd egy későbbi vizsgálatban hom ogén populáción, nagyobb egyedszám m al, összesen négy vizsgáló segítségével. V izsgálták to váb b á, hogy ku tyák szívzörejeinek o sztályozását b efo - lyásolja-e a vizsgáló kardiológiai tap a s zta la ta. Az első vizsgálatbó l kid erü lt, hogy a tap asztalatlan ab b vizsgáló szám ára eg yértelm űen előnyösebb az elektronikus fo nendoszkóp használata, különösen a kisebb erősségű ( l/v I- lll/v I) szívzörejek besorolásakor. A m ásodik vizsgálatnál valam ennyien a zt ta p a s zta ltá k, hogy a mellkas jobb oldalán a szívzörej m e g lé té t/h iá n y á t könnyebb v o lt m egállapítan i az elektronikus fo nendoszkó p pal. A szerzők a kétféle fo nendoszkóp eg yü ttes h asználatát javasolják a szívbetegségek kórjelzése során, különösen a kisebb erősségű zö rejek esetében és a kevesebb kardiológiai ta p a s z ta la to t szerzett állato rv o s ta n -h a llg a tó k /k o llé g á k szám ára. Javasolják to váb b á a digitális fo n o kard io g ráfia alkalm azását a hallgatózásos vizsgálat o ktatásában. Sum m ary. In this article th e authors sum m arize th e info rm ation on sensor-based electronic stethoscopes and d ig ital p honocardiography as a n ew diagnostic m ethod in canine cardiology, by review ing th e relevant lite ra tu re and presenting th e ir o w n experiences. They com pared conventional and sensor-based electronic stethoscopes, and exam ined th e d iffe ren ce in sensitivity firs tly w ith tw o exam iners in a h eterogeneous and small headcount, secondly w ith fo u r exam iners in a hom ogeneous, bigger p opulatio n. They exam ined th e correspondence b e tw e e n canine h eart m urm ur classification and experience o f th e exam iners. From th e firs t exam in atio n it cam e o u t th a t using electronic stethoscope means obvious ad va n ta g e fo r less intensive heart m urm urs and less practiced exam iner, fro m th e second exam in atio n th a t h eart m urm ur on th e rig ht side o f th e th o ra x can be d etected m ore easily w ith th e electronic one. Accordingly, th e authors recom m end using both typ es o f stethoscopes in prognosing h eart diseases w ith less intensive h eart m urm urs and by less practiced exam iners, and suggest using d ig ital phonocardiography during teaching ve terin ary students. Elektronikus fonendoszkóp használata 291

9 A kutyák gyulladásos myofibroblastos daganatának immunhisztokémiai vizsgálata Im m unhisztokém iai tanulm ány Jakab Csaba'*, Szabára Ágnes2, Bendzsel Dániel I L A P J A 2014/5 Cs. Jakab - A. Szabára - immunolochs analysis o f the canine inflam m atory m yofibroblastic tum our. Im m unohistochem ical study 1] SZIE-ÁOTK, Patológiai Tanszék. István u. 2. EI-1078 Budapest * aotk.szie.hu 2] SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Ágrárgazdaságtani Tanszék 3] Elungarovet Állatkórház Összefoglalás. A szerzők tanulm ányukban 10, kutyából szárm azó, hem atoxilin és eozin festés alapján idült, aktivitás jeleit m utató, angiofibroblastszövet-sarjadzással kísért gyulladásként lelete zett, sebészi lágyszöveti m in tát vizsgáltak meg im m unhisztokém iai m ódszerrel. A fe lh aszn á lt im m unhisztokém iai panel a következő antitestekből állt: antivim en tin, an ti-a-s M A (anti-a-sm ooth muscle actin), anti-s-100 protein, anti-claudin-5, anti-lysozym e és anti-pcna (proliferating cell nuclear antigen). A szövetm intákban m egfigyelt orsósejtek (parenchym asejtek) vim entin -, a-s M A -pozitivitást, ill. S-100 protein -, claudin-5-, lysozym e-negativitást m u tattak. A gyulladásos sejtek, ig y a histiocyták vim entin -, lysozym e-pozitívak, ill. a -S M A -, S-100 protein- és c laudin -5-n eg atívakvoltak. A PCNA-proliferációs index % -n a k bizonyult. Az újdonképzett m ikroérhálózat endothelsejtjei claudin-5- és vim entin -im m u nreaktivitást, a sim aizom sejtjeik pedig vim entin -, a-sm A -pozitivitást m u tattak. Az im m unhisztokém iai vizsgálatok ered m é nyei alapján a szerzők újraosztályozták a lágyszöveti m in tákat, am elyeket gyulladásos myofibroblastos daganatként (inflam m atoricus m yofibroblastos tum o rként) azonosíto tta k. A szerzők, eredm ényeik alapján, javasolják az általu k felhasznált antitestp a nelre a la p o zo tt im m unhisztokém iai vizsgálatot olyan, kutyákból szárm azó lágyszöveti m inták pontos leletezéséhez, am elyekben orsó alakú mesenchymalis sejtek és gyulladásos sejtek (histiocyták, lym phocyták, plazm asejtek) kevert burjánzása észlelhető, újdonképzett m ikroérhálózattal, osztódó sejtekkel. Summary. In th e ir im m unohistochem ical study th e authors reanalyse ten d iffe ren t canine so ft tissue biopsy samples, w hich w e re diagnosed as chronic active inflam m ation w ith angiofibroblast tissue proliferation, based on light microscopic analysis o f th e hem atoxylin and eosin stained slides. The im m unohistochem ical panel consisted o f antivim en tin, an ti-a-s M A (anti-a-sm ooth muscle actin), anti-s-100 protein, anti-claudin-5, anti-lysozym e, and anti-pcna (proliferating cell nuclear antigen). The neoplastic fusocellulare parenchym al cells o f th e biopsy samples show ed vim entin -, a-s M A - positivity, and S-100 protein-, claudin-5-, lysozym e-negativity. The inflam m ato ry cells, such as histiocytes showed vim entin -, lysozym e-positivity, and a-sm A -, and S-100 protein -, claudin-5-negativity. PCNA-labeling index o f th e samples w e re %. The endothelial cells o f th e tum our-induced microvessels w e re positive fo r claudin-5, and vim en tin, fu th e rm o re th e sm ooth muscle cells o f th e neoangiogenetic vessels showed vim entin -, a-s M A positivity. Based on im m unohistochem ical analysis th e d efinitive, revised diagnosis o f th e soft tissue samples w as inflam m ato ry m yofibroblastic tum our. The authors suggest th e im m unohistochem ical analysis o f th e canine soft tissue biopsy samples, in w hich mixed proliferation o f th e spindle shaped mesenchymal cells, and inflam m ato ry cells (such as histiocytes, lym phocytes, plasma cells) can be seen w ith neoangiogenetic microvessels, and m itotic figures fo r th e correct d efinitive diagnosis. 300 Magyar Állatorvosok Lapja május

10 K E D V E N C Á L LA T Magyarországon eddig nem izolált salmonella szerotípusok kimutatása Afrikából importált Kalabár földi pitonban ( reinhardtií) ll A P J A I 2014/5 J. Gál - T. Pilis - E. Adrián - M. Mándoki: Identification o f Salmonella serotypes previously not described in Hungary in Calabar Ground Pythons (Calabaria reinhardtii) im ported from Africa Gál János'*, Pilis Tünde', Adrián Erzsébet2, Mándoki Míra3 1] SZIE-ÁOTK, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék. István u. 2., H-1078 Budapest * szie.hu 2] NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Élelmiszerm ikrobiológiai Nemzeti Referencialaboratórium 3] SZIE-ÁOTK, Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők hat, az élőhelyéről, A frikából Európába, majd végállom ásként M agyarországra im p o rtált kalabár fö ld i pitonból (Calabaria reinhardtii) m u tatta k ki különböző S alm onella-törzseket. A z izolált 5. M o kola, 5. A p ap a, 5. Enteritidis b aktériu m törzsek közül k e ttő t elsőként m u ta tta k ki M ag yaro rszág on, am i a szabad élő helyrő l b e fo g o tt kígyókkal került be. A szerzők in vitro gyógyszer érzékenyégi vizsgálatban tö b b a n tib io tik u m o t is (oxitetraciklin, m arbofloxacin, enrofloxacin, cefalexim ) alkalm asnak ta lá lta k a kísérleti gyógykezelésre, am elyek közül a kis toxicitású, széles terápiás sávú en ro floxacin t alk alm aztá k, am i nem s zü n tette meg a kígyók baktérium hordozását és -ürítését. Javasolják a szabad élő helyekrő l, jelen esetben A f rikából b e fo g o tt hüllők kereskedelm ének a jelentős korlátozását vagy m egszün tetését a zoonosist is okozó Salm onella baktérium hordozás m iatt. Abstract. The authors isolated d iffe re n t Salm onella strains fro m six im p orted calabar ground boas (Calabaria reinhardtii), th e anim als w e re transported fro m th e ir original h ab ita t, fro m Africa to Europe, th an as a fin a l d estination to Hungary. From th e isolated Salmonella M o ko la, 5. A p ap a, 5. Enteritidis strains, th e firs t tw o are described fo r th e firs t tim e in Hungary. The bacteria arrived to th e country unam biguously w ith th e snakes caught fro m fre e h ab ita t. A fte r p erform ing an in vitro drug sensibility tests th e authors fo und a num ber o f antibiotics (o xytetraciklin, m arbofloxacin, en rofloxacin, cefalexim ) to be suitable fo r th e experim ental th erapy, fro m those th ey ap plied th e lo w to xicity ranked en rofloxacin, w hich has w id e th erapeutic range. The experim ental tre a tm e n t did th e carrier state and th e excretion o f bacteria fro m th e snake cease, thus, in th e light o f th e ir results, relying on th e opinion o f o th e r research groups to o, th e authors propose th e lim itatio n or elim inatio n o f th e tra d e o f reptiles captured fro m th e ir fre e h ab ita t, in this case in Africa. Új salmonella szerotípusok 309

11 B A R O M F I Adenovirus okozta légzőszervi betegség (tracheobronchitis) növendék pulykában Glávits Róbert\ Palya Vilmos3, Ivanics Éva', Szalay Dénes*, Nemes Csaba2, Gyuris Éva', Dán Ádám', Bálint Ádám', Harrach Balázs ll A P J A I 2014/5 R. Glávits - V. Palya - É. Ivanics - D. Szalay - C. Nemes - É. Gyuris - A. Dán - A. Bálint - B. Harrach: Respiratory disease (tracheobronchitis) caused by adenovirus in turkey poults 1] NÉBIH Á llategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság. Tábornok u. 2. H-1149 Budapest 2] NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Intézet. Kaposvár 3] Ceva-Phylaxia Zrt., Budapest 4] Omega-Vet. Lab., Szombathely 5] MTA Mezőgazdasági Kutatóközpont, Állatorvos-tudom ányi Intézet, Budapest Összefoglalás. A 2001 és 2010 közötti időszakban a szerzők 8, nagy létszám ú ( ) n övendékpulyka-állom ányban észleltek adenovírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható légzőszervi m egbetegedést. A betegség hetes életkorban je le n tk e z e tt, és 2-3 h ét a la tt z a jlo tt le egy-e g y állom án yb an. A m adarakon bágyadtságot, étv ág y ta la n s á g o t, tüsszögést és n e h e z íte tt légzést le h e te tt m egfig yeln i. A beteg ség gel összefüggésbe hozható elhullás 2-5,5 % k ö zö tt ala ku lt. Kórboncoláskor heveny savós-fibrines légcsőgyulladást, gócos hurutos tü d ő g yullad ást, valam in t savós-fibrines légzsák- és szívburokgyulladást le h e te tt látni. Kórszövettani vizsgálattal a légúti hám sejtek csillóvesztésével, hám proliferációval és m etaplasiával járó savós-fibrines tracheobronchitis és ahhoz társuló hurutos tü dőgyullad ás m u ta tk o zo tt. A lég u tak hám sejtjeiben bazofil és/vag y acidofil sejtm ag zárványokat le h e te tt m egfig yeln i. Az e lv á lto z o tt szervekből PCR-vizsgálattal aviad en ovírust sikerült kim u tatn i és szö vettenyészetben izolálni. A k im u ta to tt vírusok (p ulyka-adenovírus 5) külö n b ö ztek m inden korábban leírt adenovírustól, egym ással azonban azo n o s n a ktű n n ek, és közeli rokonai a tyú k-adenovírusoknak. K ülönböztek a nem rég szekven ált pulyka-adenovírus 1-től is, akár egy új vírusfaj képviselői is leh etn ek. B akteriológiai vizsgálattal elsődleges kórokozónak te k in th e tő b aktériu m o k (Bordetella, Riemerella, Ornithobacterium, Pasteurella stb. vagy Mycoplasma) nem vo lta k kim u tath ató k. V irológiái és szerológiai (savópár) vizsgálatokkal a barom fi pestis, a m adárin flu en za, valam in t a pulykarhinotracheitis (TRT) vírusok o ktan i szerepe egy állom án y kivételével kizárh ató vo lt. U tóbbiban kis patogenitású, H9N2 típusú m adárin flu en za-vírust is izoláltak. Sum m ary. During th e period b etw een 2001 and 2010, th e authors observed respiratory diseases relating to adenovirus infection in eig h t large flocks (6, ,00 0) o f young turkeys. The disease occurred a t w eeks o f ag e o f th e birds and lasted fo r 2-3 w eeks in th e flocks. The clinical signs included m alaise, an o rexia, sneezing and ham pered respiration (dyspnoe). The m o rta lity a ttrib u ta b le to th e disease w as around %. A t necropsy, gross p ath olo gy findings consisted o f acute mucousfibrinous tracheitis, m ultifocal catarrhal p neum onia, as w e ll as m ucous-fibrinous airsacculitis and pericardititis. By h istopathology, m ucous-fibrinous tracheo-bronchitis w ith deciliation o f ep ith e liu m in th e respiratory tra ct, accom panied by ep ithelial p ro liferation and m etaplasia, and catarrhal pneum onia w e re revealed. In th e ep ithelial cells o f th e respiratory tra ct, basophil an d /o r acidophil nuclear inclusion bodies could be observed. In samples fro m th e affected organs, th e presence o f aviadenoviruses w as d em o n strated by PCR. The viruses w e re also isolated in cell culture. The d etected viruses, d eterm ined as tu rkey adenovirus 5, d iffe red fro m every previously know n adenovirus b u t seem ed to be identical w ith each other. The novel virus w as fo und to be a close relative o f fo w l adenoviruses, b u t d iffe re n t fro m tu rkey adenovirus 1, sequenced recently. M o st likely, tu rkey adenovirus 5 represents a novel adenovirus species. Bacteria, th a t can be considered as p rim ary path og en such as Bordetella, Riemerella, Ornithobacterium, Pasteurella, etc., or Mycoplasma w e re not fo u n d. By virological and serological tests (w ith paired serum sam ples), th e etiological role o f th e New castle disease virus (N D V), avian influ en za virus (A IV ) and th e tu rkey rhinotracheitis (TRT) virus could be excluded except one flock w h e re also a low pathogenic H9N2 A IV strain w as isolated. Adenovírus-fertőzés növendék pulykában 313

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek

A 2014/4. SZÁM TARTALMA. Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek A 2014/4. SZÁM TARTALMA TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LÓ Wirth K., Tóth P., Izing S., Szenci O.: Lovak orrmelléküregeinek megbetegedései I. Kóroktan és diagnosztikai lehetőségek. Irodalmi összefoglaló SZARVASMARHA

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 1-64. oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 513-576. oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 641-704. oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975.

BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. Referátumok Reports Rovatvezető Editor: Dr. MATSKÁSI István BUZA, L. : A méhek parazitózisainak gyógykezelése (Therapy of bee parasitoses). Magyar Állatorvosok Lapja 30. 287-288. 1975. A gyomorvész (nosematosis)

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK LÉGZŐSZERVI ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEI

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK LÉGZŐSZERVI ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEI ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK LÉGZŐSZERVI ÉS KERINGÉSI MEGBETEGEDÉSEI RESPIRATORY AND CIRCULATORY DISEASES OF ZOO AND EXOTIC ANIMALS A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA (2014. január 30, Belgyógyászat előadóterem, 8.30-tól)

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, IMMUNOLÓGIA 2007. 34. ELŐSZÓ Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, a hagyományoknak

Részletesebben

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK

VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK VADÁLLATOK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA, ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK REPRODUCTION BIOLOGY OF ZOO ANIMALS, CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága Fővárosi Állat- és Növénykert

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) A szerkesztôség tanácsadó testülete (Editorial advisory board): Elnök

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben