Kedvenc íróm, Gárdonyi Géza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvenc íróm, Gárdonyi Géza"

Átírás

1 Kedvenc íróm, Gárdonyi Géza ( ) családjának története Voltaképpen minden embernek meg kell írnia a maga életét. Mert nincs érdektelen élet, és nincs haszontalan életírás. Minden életnek megvannak a maga nagy tanulságai, mint ahogy a leghitványabb gabonakévébıl is pereg egy halom szem. Amire az ember emlékezik az ránézve a jellemzı; az a tükör, amely az ı arcát s arca mögött az eget és a földet mutatja. Amire az ember emlékezik, azok az események, azok a hatások, amelyekben a lelke kifejlıdött. - Írja Gárdonyi Géza önéletrajzi írásának elején. A GYERMEKKOR Gárdonyi Géza szülei Mennyi minden hever emlékezetemben jegyzi naplójába -, csak végig kell gondolnom a gyermekkoromat. Megtalálom a múltban a jövımet. Megtalálom azokban a csekély emlékjegyekben a karakterem elsı szálait, az indulataim elsı fellobbanásait, a megfigyelésekre való hajlandóságomat, a számok világa iránt való közömbösségemet, a természeti szépségek iránt való fogékonyságomat, érzelmi érzékenységemet, hibáimat és erényeimet, s itt-ott már az azonosító képességemet, mely nélkül író nem lehettem volna. 1

2 A gyermekkori képek hullámaiból az apa alakja bukkan elı a legtöbbször. Ziegler Sándor, tısgyökeres kézmőves-iparos család leszármazottja. İsei stájer földrıl bevándorolt lakatosok többnyire, akiknek hírét ördöngösen ügyes találmányok alapozták meg. A soproni járásba tartozó Nemeskéren tőntek fel magyar barátaiknak, akikkel szövetséget kötöttek. Nemeskér évszázadokon át a dunántúli evangélikus egyházkerület központja. A nagy vallásreformátor iránti szimpátiát, ami Gárdonyi szemléletére sem maradt hatástalan, az a tényként kezelt legenda erısítette meg, miszerint Luther Márton anyja is Ziegler lány volt: Margarete Ziegler. Gárdonyi Géza apja a szabadságharc lelkes támogatója volt. Munkája nyomán már jómodú polgárnak számított, amikor 1838-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott, és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petıfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A családi legenda szerint ı volt az utolsó, aki az aradi várat elhagyta. Már fölfelé vonták a hidat, amikor vágtató paripán végigrobogott rajta, s ölnyi magasságból ugrott le. Álruhában, román parasztnak öltözve menekült hazáig, Nemeskérig. Itt az elsı ember, akivel találkozott, a keresztapja volt. Elmesélte neki, mennyi hányódáson át jutott idáig. Még jóformán le sem ült otthon, mikor az osztrák katonaság körülvette a házat. Saját keresztapja árulta el. A faluban nagy mozgalmat keltett az elfogás. A községházán azonnal jelentkezett néhány vagyonos polgár. Arra kérték az osztrák tisztet, hadd töltse a menekült legalább az éjszakát otthon, a vagyonukkal kezeskednek, hogy nem fog megszökni. Ziegler Sándort másnap Sopronba kísérték, s két hétig ült a fogságban, míg végre haditörvényszék elé került. Akkor azonban már ott feküdt a törvényszék asztalán egy német nyelvő igazoló irat, amely azt bizonyította, hogy Ziegler Sándor a szabadságharc idejét Bécsben töltötte, s hogy a fegyvergyáros csak névrokona. Így szabadult meg. Ezután egy ideig újra Bécsben élt, majd visszatért Magyarországra. Gızmalmokat tervezett. Az egyik gızmalom a szöllısgyöröki volt írja Gárdonyi -, amely ma is mőködik. Itt az apámat két vagyonos leány is szerette volna férjül megkapni, de mind a kettı győlölte a vasat. Apám egy vagyontalan leányt vett el, aki nem azt nézte, hogy apám mivel foglalkozik. A házasságkötés sok bajjal esett. A környéken csupa katolikusság van. A györöki pap azt mondta, hogy nem esketi ıket össze másképp, csak ha apám kötelezi magát, hogy a házasságból származó gyermekeket katolikusnak kereszteli. Apám ezt alkalmi zsarolásnak nevezte, de aztán mégis megadta magát: arra gondolt, hogy ha gyermeke lesz, és a gyermek nagykorúságot ér, majd kinyílik a szeme, s a gyermek nincs arra kötelezve, hogy a római egyház kebelében meg is maradjon. Így lett ı apámmá, a leány anyámmá, és így lettem én római katolikus. A szabadságharc bukásával azonban tönkrement Ziegler Sándor. Ettıl kezdve cséplıgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. De akármilyen keveset is keresett, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban taníttatta öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetıvé téve, hogy a nagyhírő sárospataki gimnáziumban, 2

3 majd a Budapestté egyesült fıvárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett. Bár annak is készült. A fiú már diákkorában elárulta tehetségét, verselt, majd kezdı tanító korától prózát írt. Magyar nevet akart választani magyarságtudatához, az apai negyvennyolcas emlékhez, a hazaszeretethez, mely nála kezdettıl fogva azonos a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezıgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a Gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerővé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerőbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. Ezt bizonyítja a közelmúltban lezajlott Nagy Könyv szavazás eredménye is, amihez én is hozzájárultam néhány szavazattal. Gárdonyi Géza Egri csillagok címő könyve az élmezınyben végzett. Gárdonyi édesanyja, Nagy Teréz, egész életében hőségesen szolgálta férjét, majd annak halála után fiát. Ez az alacsony termető, szívós kis asszony, aki keveset értett ugyan az irodalomhoz, fia foglalkozását sem sokra becsülte, de annál nagyobb szakértelemmel vezette a háztartást, sokat nélkülözött a két férfi oldalán. Mégis túlélte mindkettıt. Férjét 1879-ben, fiát 1922-ben kísérte utolsó útjára. Zieglernérıl kevesebb szó esik a családi krónikában, de azért mindenütt ott érezzük ıt is a háttérben, ahogy a meleg otthon megteremtésén szorgoskodik. Szegény anyám írja Gárdonyi -, mintha csak egy úszó szigetre épített volna házat. Apám nyugtalan természető ember volt: nem ismert magánál nagyobb urat; ha valaki felsı hangon beszélt vele, ugyanígy felelt. Vagy ı mondott fel, vagy neki mondtak fel. Anyám sohase tudhatta, hogy melyik reggel az, amelyiknek nem ott lesz az estéje, ahol éppen voltak. A Ziegler család egy lelkes kutatója, Payr Sándor 1 összeszámlálta, hogy a nyughatatlan vérő apa tizenkét állomáshelyen fordult meg családjával. Szöllısgyörök, Balatonkenese, Akarattya, Agárd (itt született Gárdonyi Géza), Kiliti, Pátka után Székesfehérvár következett, majd Pest, Buda, Sály, Helyıcsaba; végül a Kálhoz tartozó Nagyútpusztán kötött ki, már betegen. Itt halt meg október 5-én, gyomorrákban. Apja halála után nehéz napok következnek az egri diákra. Édesanyja nem tud pénzt küldeni, Gárdonyi 1881 nyarán búcsút vesz Egertıl. Hazamegy Szöllısgyörökre, ahol maga köré győjti a falu fiatalságát: mőkedvelı elıadást szervez. Rendez. Súg. Kulisszákat fest. Az elıadás nagy sikert arat. Csutorás Lujza, a közkedvelt Lóri, a mőkedvelı elıadások igazi sztárja, késıbb fontos szerepet kap Gárdonyi életében is. Most az övé a taps, a siker, a népszerőség. Gárdonyi visszavonul. Ez a kamaszos sértıdés nagyon jellemzı Gárdonyira, késıbb életének 1 Payr Sándor február 25-én született Pápán Payr Sámuel és Feigl Teréz gyermekeként. Bár iparoscsalád leszármazottja volt, lelkész nagyapjának szellemisége nagy szerepet játszott abban, hogy ı is ezt a hivatást választotta. 3

4 meghatározó gesztusa lesz: mindenét feláldozza a siker érdekében, ám az ünneplést már nem várja meg; visszamenekül a magányba. Gárdonyi rengeteget vándorolt életében. Elıször a családjával, késıbb tanítóként, majd újságíróként saját elhatározásából. De életének utolsó két évtizedében, mikor a világtól elzárkózva, visszavonultan élt, akkor is kiballagott néha Eger kıszénszagú pályaudvarára, s felszállt az elsı induló vonatra. Szerette a süppedı bársonyüléseket, az ablakon végigszánkázó esıcseppeket, a hunyorgó fényeket, az elsuhanó falvakat. Elıfordult, hogy Nagyváradig meg sem állt; ott is csak azért, hogy felszálljon a visszafelé induló vonatra. Így írta meg A bor címő színdarabját, Eger és Püspökladány között, a vörösréz veretes, diófa burkolatú, tükrös szalonkocsiban pipázgatva. A gyermekkori vándorlás egyik legemlékezetesebb állomása a Borsod megyei Sály. Gárdonyi József, az író fia, aki Az élı Gárdonyi címmel könyvet írt apjáról, azt állítja, itt érinti az írót a múzsa elsı csókja. Itt ült elıször iskolapadba. Tanítói pályája során mindvégig nyomorban élt. Devecserben az ifjú tanító így fakad ki naplójában: Haragszik rám tán az Isten is. Átok reám! Ifjú vagyok, s máris vannak perceim, melyben megutálom a világot. A mai világban csak az Én az úr, ennek a rabja mindenki. Errıl beszél a legörömestebb mindenki. Ezért áldozza fel a barátságot, embertársa érdekeit mindenki. A devecseri krónikához tartozik, hogy a betlehemes játékok mintájára dalt írt, amely 1882 karácsonyán hangzik fel elıször a dunántúli katolikus templomokban. Szerzeményét azóta is játsszák. Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk Gergelyi Katalinról, a devecseri pék lányáról. A napló tanúsága szerint Gárdonyi néhány hónapig udvarol neki is, de a románc hirtelen megszakad. Csutorás Lujza gyakorlott kézzel keveri a lapokat. Katicát elválasztja a segédtanítótól. Katica visszaküldi Gárdonyinak a hozzá írt kötetnyi verset. Gárdonyi azonmód díszkötésestıl a tőzbe hajítja. Naplójában megjegyzi: Ez volt az egyetlen, igazán lelki szerelmem. Nem is lesz több, tudom. Érdekes még a kapcsolat utolsó akkordja. Egy napon Gergelyi Kató és édesanyja megjelenik a segédtanítónál. - Tudom, hogy haragszik rám mondja a lány -, de azért teljesítse utolsó kérésemet. Vılegényem Sárvárott tanít. Tegye meg: cseréljen vele! - Ha óhajtja, magának mindig, mindent, szívesen És kezet csókol a lánynak és az anyjának. 4

5 GÁRDONYI ÉS MARISKA Az utolsó állomás tanítóként Dabrony. Itt elhatalmasodott Gárdonyin az írásláz. Elszántan, dühödten, makacsul ír. Mindent. Verset, humoreszket, novellát, tudományos dolgozatot. Dabronyban ismerkedik meg Muraközy József plébános unokahúgával, Csányi Molnár Máriával, aki közeli rokona volt Csányi Lászlónak, a mártírhalált halt 1848-as miniszternek. A lány gazdag, az ismeretség valószínőleg kapóra jön a nagyra törı fiatalembernek. Gárdonyi olyannyira el van foglalva terveivel, hogy nem veszi észre, a lány esetleg nem alkalmas arra, hogy egy életen át társa legyen. Verseiben Gárdonyi többször felidézi Mariska alakját. Minden valószínőség szerint ez a szerelem is úgy kezdıdött, mint a többi. MARISKÁVAL Leszállt a nap. Itt- ott még a felhık hamvadoznak. A toronyban giling-galang, ávét harangoznak. Nı a homály. S a homályban árnyék minden alak. Sétálgatunk Mariskával az akácfák alatt. Távol mezın a bogárkák hárfáznak az éjben. Megcsattan a csalogány is a kert sőrőjében, s dalol, dalol oly boldogan, szíve majd megszakad Sétálgatunk Mariskával az akácfák alatt. Gárdonyi talán a friss ismeretség, a reményteljes szerelem is erre ösztönzi hirtelen elhatározással felhagy a tanítóskodással, és elszegıdik egy gyıri laphoz a Hazánkhoz újságírónak. Házassága azonban gyorsan romlott. Álmodozó szerelem címő írásában eléggé kendızetlenül vall errıl. A két fıhıs: Hermina és Sándor története nagyon hasonlít Csányi Mariska és Gárdonyi Géza kapcsolatára. Sándor szerelembıl veszi el Herminát, de egy hónap múltán érzi, boldogságából hiányzik valami. A mézeshetek lázálma elrepült írja Gárdonyi -, Sándor kijózanult az értelem sorvasztó mámorból, mely eddig fölhevülésben tartá. Hermináról pedig megtudhatjuk: Kacér volt, érzékingerlı kis tündér, de az érzékek lángja ellobogott anélkül, hogy Sándor lelkét csak egy kissé is fölmelegítette volna. Az író szembeállítja a testi és a lelki szerelmet, s ez az ellentmondás végigkísérhetı egész életmővén. Sándor miként nyilván Gárdonyi is azt kívánta, hogy felesége ne csak 5

6 testi, hanem szellemi társa is legyen. Hermina azonban nem ragyogtatá elméjét, gondolkodása nem terjedt túl férjén és csirkéin. Szerelme kéjelgés vala. Így aztán a munkájának élı, puritán Gárdonyi hamarosan összekülönbözött a szórakozni vágyó, tőzrıl pattant feleségével. Hermina egy elkeseredett pillanatban szemére vetette férjének, hogy nem elégszik meg az ı szerelmével, jobban érzi magát másutt. És akkor Sándor mentegette magát, és belátta, hogy igaza van nınek. Megdöbbent maga is a ház küszöbénél búcsúzó boldogságtól. Ahogy egyre romlott Gárdonyi házassága, ahogy fogytak az ábrándok, úgy komorodott el egyre jobban a hangja is. Az 1880-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, a gyıri lapokat, és felmegy Budapestre írónak és újságírónak. Negyvennyolc forradalmi hagyománya keveredik ez idıben lelkében a divatos, bár hivatalosan üldözött, mechanikus materializmussal és a tudományos szemléletet forradalmasító darwinizmussal. Világnézete kezdettıl fogva zavaros: ateizmus és misztikus vallásosság, racionalizmus és irracionalizmus, társadalmi forradalmiság konzervativizmus, naturalista valóságfeltárás és idillikus kibúvó a valóság elıl megemésztetlenül kavarog benne. Világéletében filozófiai izgalomban él, erısen hat rá Schopenhauer 2 pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi szomorúság mellett. Ráadásul egy sose múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogságkeresıvé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetıségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelki élető kiváló írója, akinek élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektıl, és közben oly szépen, világosan, egyszerően és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír az emberekrıl, helyzetekrıl, elmúlt korokról és maga körül látott szenvedı lelkekrıl, mint kevesen abban az idıben. Az elsı budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor- könyveket. Ezekkel lesz népszerő, és idıvel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor-történetekben egy jó szatirikus is megindult. Az 1890-es években már népszerő, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben, a tanítóképzıben barátkozott össze Bródy Sándorral. Életpályájuk összefonódott: hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródy lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik a Párizsból hazatért, mindkettıjüknél mőveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán 3, aki lépést tart a kortárs világirodalommal, és közvetíti barátaihoz az akkori modernséget. A XIX-XX. század fordulóján együtt alapítják meg a Jövendıt,amely egészen a Nyugat megteremtéséig a kor legszínvonalasabb és leghaladóbb magyar folyóirata. 2 Arthur Schopenhauer ( ): Schopenhauert tartják a pesszimizmus, a komorság, a reménytelenség legfıbb és legnagyobb hatású filozófusának. 3 Ambrus Zoltán ( ): író, mőfordító, kritikus. A Nemzeti Színház igazgatója között. Legismertebb regénye az önéletrajzi ihletéső Midas király. 6

7 De Gárdonyi ez idıtıl kezdve már csak feljár Budapestre. Egerben találta meg otthonát. Ott él mindhalálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkosírást, amellyel naplóját írja. A TITKOSNAPLÓ Közel ötven esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklıdök figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkosírással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát ırizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, hasznát, valamint latin betős címfelirata (a Tibetan grammar) értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték s keresztelték el. Halála elıtt úgy adta át fiainak, hogy semmisítsék meg: Fiaim! Ami ebben a fiókban van, teljesen tőzbevetendı. Egy darabkát se tartsatok meg belıle. Senkinek semmi haszna belıle, tanárfélék ellenben különféle haszontalan nyomtatványokat bocsátanának róla világgá rendelkezett egy fennmaradt cédulán. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tőnt. Az elsı próbálkozók köztük neves tudósok sorra csıdöt mondtak: nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütı írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovásíráshoz; egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. 7

8 De az író családtagjai is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértıi. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor errıl az író nekik sem igen beszélt! Egyik fia, József, úgy tudta s azt állította, hogy tibeti írása (vagy ahogy a családban nevezték: tibetői) kulcsát apja magával vitte a sírba. Az író személyisége körül győrőzı, tetszetıs-hamis legendák furcsa epizódjává nıtt a titkosírás is. Igaz, tréfacsináló kedvében olykor maga az író is hozzájárult a gyanú magvainak elhintegetéséhez. Ám bárhogy nyilatkozott is a nyilvánosság elıtt, számított a megfejtık buzgalmára, és számolhatott a majdani közzététel lehetıségével, az önigazolás szükségességével is, nemcsak a mővei iránt nem szőnı érdeklıdéssel. A Fıkönyv (tartalma szerint szinonimagyőjtemény) borítójára írt, kiemelt útbaigazítás rá a bizonyság: Gratulálok, ha megfejtened sikerült: a magyar nyelvnek magas, elzárt Tibetjébe találtál kaput. Ha addig eljutsz, ameddig én, megtalálod azt az aranyalmafát is, amelynek neve: analógia. De hasztalan volt minden erıfeszítés. Sokáig rejtve maradt még az aranyalmafa titka. Az 1965 végén, fiókszámra elıkerült titkosírásos feljegyzések nemcsak váratlan lendületet adtak a megfejtés nehéz munkájának folytatásához, hanem szinte új irányt is diktáltak. A megváltozott körülmények között a munka anyagi és erkölcsi feltételeit megteremtı egri múzeum felhívására huszonketten jelentkeztek a különös-ritka hagyaték ismeretlen tartalmának felderítésére. Gilicze Gábor (egyetemi hallgató) és Gyürk Ottó (honvéd alezredes) egymástól függetlenül, szinte egy idıben fejtették meg Gárdonyi Géza titkosírását. A két sikerrel járt megfejtı különbözı módon közelített tárgyához: Gilicze Gábor a magyar nyelv törvényszerőségeit vette alapul, Gyürk Ottó pedig a számítógépet hívta segítségül, s felfedezéseik egy napon egybehangzottak. Bető szerinti írás ez, elenyészıen csekély rövidítéssel, sıt a magánhangzók rövidségéthosszúságát is jelölte Gárdonyi, nemcsak a kettıs mássalhangzókat. S hangsúlyozni kell: betőrendszerét pont- vonal- körív elemekbıl, illetve ezek dılésirány szerinti kombinációiból alakította ki. A kéz kényelmét segítı megoldásokra vonatkozóan ugyancsak találtak néhány táblázatot; egyiken harminchat elıírás, példákkal. ( A k az ó elıtt mentül fekvıbb, antul könnyebben átvonhatóbb az ó-n. A t-t hagyd ki, mikor írsz. Utólag írd, hogy átvonhasd a többin. ) 8

9 Úgy tőnik, kedvenc történelmi, irodalmi személyiségeimrıl mindig kiderül, hogy még érdekesebb dolgaik voltak, mint amelyek felkeltették az érdeklıdésemet velük kapcsolatban. Például Leonardo da Vinci /az elsı igazán reneszánsz ember/ tükörírással írt, ráadásul balkézzel (ami célszerőnek tőnik, miután valaki megpróbálja utánozni). Bonaparte Napóleon pedig már önmagában is nagyszerő egyéniség, és kiváló stratéga; nem beszélve hihetetlenül szerteágazó, világot átalakító tevékenységérıl. John Ronald Reuel Tolkien a tünde nyelvet, írást; a hobbitok illetve númenoriak nyelvét, és Középfölde történelmét találta ki. Gárdonyi Géza pedig a fent említett sajátos magyar írásmódot. EGRI CSILLAGOK Gárdonyi Géza történelmi regényét az általános iskola 6. osztályában olvastam elıször. Az Egri csillagoknak köszönhetı, hogy megszerettem az olvasást, azóta nem múlik el úgy nap,hogy ne fognék a kezembe könyvet. Az elsı olvasást még hat követte azon a nyáron, és ma is gyakran olvasgatok belıle, fıleg az ostrom leírását és Dobó imáját: Dobó aztán ott maradt. Állt összefont karral a bástya ormán a Baba-ágyú mellett. S a körülötte hallgató nagy csöndességben fölemelte a szemét az égre. Holdatlan felhıs ég. Csak egy kis tisztáson ragyog egynéhány fehér csillag. Dobó levette a süvegét és térdre ereszkedett. Az égre emelte a szemét. - Istenem! mormolta, a kezét imádkozásra illesztve. - Te látod ezt a rengeteg rabló, dúló, gyilkos hadat. Te látod mi kis romladozó várunkat, s benne ezt a maroknyi elszánt népet A te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el uram tılünk! Hulljunk el, mint a főszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg ez a kis Magyarország Az arca halvány volt. Szemébıl kicsordult a könny. És könnyes arccal folytatta: - Mária, Jézus anyja. Magyarország védı asszonya! A te képedet hordozzuk a zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörögj érettünk! És ismét folytatta: - Szent István király! Nézz alá az égbıl! Nézd pusztuló országodat, veszendı nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a te templomod falai, és ahol még a te nyelveden, a te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban, Szent István király, ó borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen a szíved a miénk! Az a kis tisztás az égen mintha az ég ablaka volna, s benne a csillagok fehér gyertyalángok 9

10 Dobó megtörülte a szemét s az ágyú fájára ült. Nézett mély gondban, mozdulatlanul a vár alatti sötétségbe. A török tábor halk morajlással aludt. Százezer ember lélegzetétıl remegett a levegı. Dobó háttal az ágyúcsıre könyökölt. A feje egyre lejjebb kókadt. Végre a karjára hajlott: elaludt. Gárdonyi Egerben végre nyugalmat lel. Élvezte a kertet, a kilátást, a jó levegıt, a természetet. Lendl Adolftól 4, a nagy természetbúvártól kapott két mikroszkópot, s ezekkel különbözı megfigyeléseket végzett. Mindent megvizsgált, ami a keze ügyébe került. Az igazi szenvedélye azonban a múlt felfedezése. Ez a vonzalom is Egerben teljesedik ki. Tudjuk, hogy Gárdonyi lelkes könyvgyőjtı, ha a városban sétál, mindig betér az antikváriumokba. A líceum könyvtárában is gyakori vendég, szoros barátságot köt a két könyvtárossal, Halászy Cézárral 5 és Leskó Józseffel 6. İk szállítják a késıbbi történeti regényekhez a forrásanyagot. Gárdonyi éjszakákat tölt a széles bırkanapén pipázgatva, régi fóliánsokat lapozgatva, miközben lelke a múltak fölött leng, mint a tó fölött a madár. 4 Lendl Adolf ( ) zoológus. Orczyfalván született, tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen és Mőegyetemen végezte. Tanított mindkét egyetemen, dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában, alapított tanszerkészítı üzemet, tagja volt különbözı expedícióknak. Részt vett a budapesti Állat- és Növénykert újjászervezésében, melynek között igazgatója volt. Tíz éven át szerkesztette, kiadta a Természet címő folyóiratot. Tudományos közleményei fıleg a pókokkal kapcsolatosak. Keszthelyen halt meg. 5 Halászy Cézár ( ): plébános, hittanár, 1898-tól Egerben káplán, 1902-tıl az érseki jogakadémia tanára. 6 Leskó József (Ungvár, Eger, 1971.): karkáplán, egyháztörténész, érseki könyvtárigazgató. Iskoláit Ungváron végezte, 1890-tól az egri érseki papnevelde növendéke ben pappá szentelték. Iskolai népkönyvtárat alapított és katolikus olvasókört szervezett tıl Egerben karkáplán és hitoktató, majd tıl az Egri Egyházmegye könyvtárosa. 10

11 Tinódi Sebestyén Eger vár viadaláról való énekét forgatva figyelt fel elıször a török hódítás ellen hısiesen ellenálló végvárak példájára. Egerben, a közelgı török veszély hatására összefogott nemes, jobbágy, kézmőves, kóborló útonálló és hivatásos katona. Egyfajta nemzeti egység jött létre, amely legalábbis Gárdonyi feltételezése szerint jó példával szolgálhat a Monarchia bővkörében vergıdı millenniumi országnak. Az író nem rejti véka alá szándékát; igaz, kérdés formájában, de nyíltan fogalmaz: Lehet-e olyan regényt írni, amely nem színfalaknak használná a múltat, hanem inkább lámpás lenne? Nem kétséges, hogy Gárdonyi olyan regényt akar írni, amely saját korának létkérdésére, az ország nemzeti függetlenségére irányítja a figyelmet. A lámpás ezúttal az egri védık példája lenne. Gárdonyi már Tinódi krónikájában felfigyelt Bornemissza Gergelyre, az ı alakja körül kezdenek csomósodni a képzeletbeli események. Elhatározta, hogy módszeresen nekilát a korszak tanulmányozásának. Régi leveleket, okleveleket, hadtörténeti közleményeket olvasott, feljárt a Nemzeti Múzeumba, elutazott a bécsi császári levéltárba és a konstantinápolyi szultánmúzeumba június 5-én vetıdött újra haza Egerbe. Hihetetlen iramban lát neki az írásnak. Elıször részletes vázlatot készít, aztán egymás után rója tele a lapokat október 26-án ezt írja a naplóba: Az Egri csillagoknak az lappal a végére jutottam. Ezután még két hónapig dolgozik a kéziraton: így 1290 lapra bıvül a regény, melyet A Pesti Hírlap karácsonyi számában kezd el közölni. Gárdonyi sem azelıtt, sem azután, soha egyetlen könyvéhez sem győjtötte olyan lelkiismeretesen az anyagot, mint az Egri csillagokhoz. Legfontosabb forrása Tinódi mőve, az Eger vár viadaláról való ének. A várostrom leírásakor pontosan követi az egykori krónikás beszámolóját. Az Egri csillagok a hısiesség, a hazaszeretet, az önfeláldozás eposza. Gárdonyi egy elüzletiesedett, hamis fényektıl csillogó, kisszerő világból menekül az egri védık nagyszerő példájához. Mikor a legjobbak is megtagadták az 1848-as eszméket, mikor a hajdani hısök a húsosfazék körül tülekednek, mikor nincs is már igazán szükség hısökre, Gárdonyi megteremti a nemzeti egység mítoszát. Valószínő, hogy ez a titka az Egri csillagok máig tartó népszerőségének. Az író kézen fogja az olvasót, s végigvezeti azon az úton, amelyet maga is bejárt. A menekülés útját kínálja nekünk is. Nagyszerő kalandra csábít. Gárdonyi regényébe bele lehet 11

12 bújni, el lehet benne rejtızni. Hıseibe belekapaszkodhatunk; az írói szemlélet, az ábrázolás etikai biztonságot sugároz. Abban a korban, mikor Ady szavával élve minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban 7, Gárdonyi megteremti a maga külön egészét. AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSE Boszniában agyonlınek egy fıherceget, aki nekünk idegen volt. Irántunk való érdeklıdésének legcsekélyebb jelét se láttuk. Felesége a cseheket szerette. İ maga senkit se a családján kívül. Rideg, fösvény, gıgös volt. Olyanoktól hallottam, akiknek rokona vagy barátja volt a kísérı tisztjei között. Semmi jót tıle nem várhattunk. S íme, miatta fegyverbe állítják az egész nemzetet: vér és könny, nyomorúság és ezernyi halál, árvák, özvegyek jelennek meg a jövı hónapok képében. Mindezt el lehetett volna hárítani, ha a demars 5., 6. pontjában nemzetközi bizottságot ajánlanak a cár kedvéért, hogy ne legyen oka a világ békességének megkavarására. Az újságok egy húron zengik, hogy mennyire lelkesedünk a háborúért. Nem igaz. Az utcai sihederek lelkesednek csak. A bevonulók keseregnek, káromkodnak, átkozódnak. A szerbeket nem azért szidják, hogy megölték Ferdinándot, hanem mert ott kellett miattuk hagyni a takarást, a családot, a békességes életet. Ha a muszka fegyver szerencsésebb lesz, Magyarország széthull. Ha a mi fegyverünk lesz szerencsésebb, Oroszország hull szerte, de nekünk abból semmi javunk: pótolni kell az elveszett hadikészletet, fizetni a bénákat, árvákat, özvegyeket, új adóterhek, nagyobb nyomorúság. Írja Gárdonyi a háború kitörésekor naplójába. A háború Gárdonyi egyébként is gyenge egészségét mindjobban kikezdi. Türelmetlenül figyeli a front eseményeit, hiszen kisebbik fia, József is a harctéren van, majd késıbb orosz hadifogoly lesz. De a kilátástalan háború világnézetileg is válságba sodorja: korábban is meglévı misztikus, irracionális nézetei felerısödnek, eluralkodnak rajta. A Habsburg-királyság bukásakor fellélegzik. A történelem régóta esedékes igazságszolgáltatását látja az ıszirózsás forradalomban. Baráti tanácsokkal siet mindjárt a Népkormány kultúrminisztere munkájának segítésére ben többek között a Krúdy 8 szerkesztésében készült s (a nemzetiségiekkel is számolva) hat nyelven kiadott Néplap elsı írói, majd fımunkatársai között volt olvasható Gárdonyi Géza neve -, ott ahova Móricz 9 írta emlékezetes vezércikkeit, riportjait az elsı igazi földosztásról. 7 Részlet Ady Endre Kocsi-út az éjszakában címő versébıl 8 Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878 Budapest, 1933.): író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. 9 Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879 Budapest, 1942.): író, novellista, lapszerkesztı, a realista magyar prózaírás nagy alakja. 12

13 AZ UTOLSÓ ÉVEK A magányos író helyzetébıl következett Gárdonyi sértıdékenysége, amivel néha saját magának is kellemetlenséget okozott. Néhányszor aztán hiúságának hízelegve az irodalom kufárai hozzá méltatlan szerepet osztottak rá. Gárdonyi nagy árat fizetett ezért. Úgy tőnik: leghívebb barátját hagyta cserben. Bródy Sándort 10, akinek ekkor csak az üldözés jut. Nincs megrendítıbb vallomás irodalmunkban olyan, amit magyar író magyar íróról mondott annál, mint amit a megbántott fél fejére olvas a még ünnepeltnek és a hőtlennek 1921 újévének napján. Géza, te igazi költınek és valóban kereszténynek születtél, úgy is éltél szívedben és válladon hordozván a szent jelet. Nemes, bátor és te voltál. Rád haragszom. Neked helyt kellett volna állanod, és nem mohón, sürgısen elhelyezkedned. Mert a gyors, vad düh voltaképpen csak az elhelyezkedésnek egy mániákus tévedése volt. És te, a hívı odaállottál mindjárt a hitetlenek közé. Minden külön megnyilatkozásodtól külön beteg 10 Bródy Sándor ( ): A XIX-XX. század fordulóján a legnagyobb hatású író Bródy Sándor volt. Harcos publicisztikában ı készíti elı Adyt, regényírásban ugyanúgy hat Móriczra, mint Krúdyra, a színpadon tıle tanul Móricz, Molnár Ferenc is. Az utána következı nemzedék legkülönfélébb hangvétele, hangütése közvetlenül vagy közvetve Bródy Sándorra vezethetı vissza. Az irodalomtörténet úgy tartja nyilván, hogy vele kezdıdik el a magyar naturalizmus. 13

14 lettem. Mi történt veled? Már volt ilyen ügy, és Petıfi nem tévedett, kiállt, haragudott, vádolt és védett. Te, Gárdonyi, aki Petıfivel valóban az egyetlen vérség vagy a ma élı költık között, egyszerre egy meggörnyedt, de házsártos falusi tanító lettél. Féltél vagy talán a kenyeredet féltetted, akinek megvan a maga földje, örökjogú, mert örök terméső könyveid, és külön még olyan puritán is vagy, hogy megélsz kenyéren és vízen. Galambszívem, Géza, odaszálltál mindjárt a galambkufárok közé, és ma is ott vagy, legalábbis ott mutatkozol. Próbállak menteni magamban, talán elbetegedtél, elöregedtél, annyi minden rossz történt az imádott és nálad jobban senkinél sem szeretett népeddel. Vagy valami kis idegen német vér tört ki rajtad? Énrajtam pedig íme, kitör a harag, amelyrıl - hogy él bennem nem is tudtam eddig. És mit titkoljam tovább? Isten veled, Géza, elbúcsúzom tıled erre a rövid életre, nem barátkozunk többet. Az elbizonytalanodás, a visszahúzódó élet nyomja rá a bélyegét Gárdonyi utolsó alkotásaira. Ez a néhány mő a vívódó embert mutatja, azt, aki nem találta meg az élet nagy kérdéseire a végsı megoldást; ugyanakkor ezekben az írásokban a világról alkotott nézetei összegzését is megkapjuk. Gárdonyi utolsó mővei jól tükrözik a magányossá lett író keserőségét, kiúttalanságát tavaszán még gyakran üldögél a kertben, a napon, virága között, írogat vagy kéziratait rendezgeti. Könyvei közül kiválaszt kétszáz kötetet, és a városnak adományozza könyvtár alapítására. De már egyre többször marad ágyban. Egyre gyengébbnek érzi magát, de azért pár lapot megír utolsó regényébıl, a Bibibıl. Október 13-án ír utoljára naplójába: Csípıs (idı). Feküdtem. Többet fel sem kel. Az orvosok, akiket barátja, Setét Sándor hív hozzá, szanatóriumot javasolnak, de Gárdonyi elhárítja. A hegedőjét kéri, és eljátssza kedves nótáját: Darumadár, gyere velem október 30-án, amikor érezte, hogy most már itt a vég, elköszönt fiaitól, barátaitól. A papi hivatást teljesíteni akaró Petró József biztatását, hogy gyónjon meg, elutasította. A távol levı jó barát, Bródy Sándor kérése egy iskolatársához: A becsületes föld füvét, mezei virágjának néhány szálát tedd helyettem és nevemben koporsójára. Nevem nélkül, szó nélkül. Én tudom és érzem, hogy mennyi fájdalmas és igaz szeretettel gondolok rá. 14

15 Részlet Gárdonyi végakaratából: Íróasztalom legyen a síremlékem. Az az íróasztalom, ahol gondolataim testet öltöttek. Ahol a lelkem és szívem minden érzése átömlött tollam vonásaiba. CSAK A TESTE Az egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzıje. A síron ez a három szó olvasható: Csak a teste, utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké él. Regényein több nemzedék tanulta meg átélni, átérezni nemzeti történelmünket. A pályázatra készülve olvastam elıször Gárdonyi Titkosnaplójáról, mely azonnal felkeltette az érdeklıdésemet. A középiskolában nem tanultunk Bródy Sándorról, de a dolgozat írásakor olyan történeteket olvastam vele kapcsolatban, melyek érdekessé tették számomra ıt, ezért alaposabb kutatásba kezdtem róla. Gárdonyi Egri csillagok címő mővét olvasva szerettem meg a történelmet, ezért ajánlom mindenkinek, aki még nem fedezte fel, hogy a történelem az élet tanítómestere (Cicero) 15

16 FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Gárdonyitól Gárdonyiról (összeállította: Tóth Tibor) Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest Gárdonyi Géza: Egri csillagok Szépirodalmi Kiadó, Budapest Gárdonyi Géza: Titkosnapló Szépirodalmi Kiadó, Budapest Gárdonyi József: Az élı Gárdonyi Dante Nyomda, Budapest Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest Z. Szalai Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében Szépirodalmi Kiadó, Budapest

17 BC708DCB7E3D?katalogus_id= en/db04_23.jpg&imgrefurl=http://home.pages.at/mh399/debr05.htm&h=578& w=392&sz=69&tbnid=4wp8_7gajcqitm:&tbnh=132&tbnw=89&hl=hu&start =1&prev=/images%3Fq%3Dg%25C3%25A1rdonyi%2Bs%25C3%25ADreml %25C3%25A9ke%26svnum%3D10%26hl%3Dhu%26lr%3D%26client%3Dfir efox-a%26rls%3dorg.mozilla:hu:official%26sa%3dn

GÁRDONYI GÉZA ( )

GÁRDONYI GÉZA ( ) GÁRDONYI GÉZA (1863-1922) A múlt század negyvenes éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású, Ziegler Sándor nevű lakatosmester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört

Részletesebben

Gárdonyi Géza, (Ziegler)

Gárdonyi Géza, (Ziegler) Az Egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője. A síron ez a három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Dédapám: Gárdonyi Géza (Hogyan lesz a hír életrajzi adat?) Keller Péter ELTE, 2011.09.26.

Dédapám: Gárdonyi Géza (Hogyan lesz a hír életrajzi adat?) Keller Péter ELTE, 2011.09.26. Dédapám: Gárdonyi Géza (Hogyan lesz a hír életrajzi adat?) Keller Péter ELTE, 2011.09.26. Magamról GÁRDONYI GÉZA 1863-1922 GÁRDONYI SÁNDOR 1887-1965 GÁRDONYI GIZELLA GÁRDONYI JÓZSEF 1891-1948 GÁRDONYI

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

1848. március 15. 1. Interaktív, szerkesztett műsor kicsiknek. A tevékenység menete

1848. március 15. 1. Interaktív, szerkesztett műsor kicsiknek. A tevékenység menete Demény Piroska 1848. március 15. 1 Interaktív, szerkesztett műsor kicsiknek A tevékenység menete Szerepbe lépés Érkezéskor minden gyermek névkártyát húz (az 1948. márciusi eseményekhez kapcsolódó nevek:

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015 PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 05 ORSZÁGOS DÖNTŐ KÖZÉPISKOLA Barna Dávid: Egy magyar regény Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám: Kedves Versenyző!

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ismered az e: fordulóját.

ismered az e: fordulóját. Irodalmi vetélkedő 2013-ban ünnepeljük Gárdonyi Géza születésének 150. évf A Hegedüs Géza Városi Könyvtár méltóképpen szeretne megemlékezni hazánk egyik legolvasottabb írójáról. Az évforduló alkalmából

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Az alábbi feladatok a Galambok röppennek föl című regényhez kapcsolódnak. 1. Milyen nyelven keletkezett a

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

A láthatatlan ember arcai

A láthatatlan ember arcai A láthatatlan ember arcai Gárdonyi Emlékév 150 éve született Gárdonyi Géza 1863-1922 Gárdonyi Géza Egerben Eger 1878-1881 Gárdonyi nehéz anyagi körülmények között tanul az egri érsekség ta ítóképzőjé e,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben