Kedvenc íróm, Gárdonyi Géza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvenc íróm, Gárdonyi Géza"

Átírás

1 Kedvenc íróm, Gárdonyi Géza ( ) családjának története Voltaképpen minden embernek meg kell írnia a maga életét. Mert nincs érdektelen élet, és nincs haszontalan életírás. Minden életnek megvannak a maga nagy tanulságai, mint ahogy a leghitványabb gabonakévébıl is pereg egy halom szem. Amire az ember emlékezik az ránézve a jellemzı; az a tükör, amely az ı arcát s arca mögött az eget és a földet mutatja. Amire az ember emlékezik, azok az események, azok a hatások, amelyekben a lelke kifejlıdött. - Írja Gárdonyi Géza önéletrajzi írásának elején. A GYERMEKKOR Gárdonyi Géza szülei Mennyi minden hever emlékezetemben jegyzi naplójába -, csak végig kell gondolnom a gyermekkoromat. Megtalálom a múltban a jövımet. Megtalálom azokban a csekély emlékjegyekben a karakterem elsı szálait, az indulataim elsı fellobbanásait, a megfigyelésekre való hajlandóságomat, a számok világa iránt való közömbösségemet, a természeti szépségek iránt való fogékonyságomat, érzelmi érzékenységemet, hibáimat és erényeimet, s itt-ott már az azonosító képességemet, mely nélkül író nem lehettem volna. 1

2 A gyermekkori képek hullámaiból az apa alakja bukkan elı a legtöbbször. Ziegler Sándor, tısgyökeres kézmőves-iparos család leszármazottja. İsei stájer földrıl bevándorolt lakatosok többnyire, akiknek hírét ördöngösen ügyes találmányok alapozták meg. A soproni járásba tartozó Nemeskéren tőntek fel magyar barátaiknak, akikkel szövetséget kötöttek. Nemeskér évszázadokon át a dunántúli evangélikus egyházkerület központja. A nagy vallásreformátor iránti szimpátiát, ami Gárdonyi szemléletére sem maradt hatástalan, az a tényként kezelt legenda erısítette meg, miszerint Luther Márton anyja is Ziegler lány volt: Margarete Ziegler. Gárdonyi Géza apja a szabadságharc lelkes támogatója volt. Munkája nyomán már jómodú polgárnak számított, amikor 1838-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott, és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petıfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A családi legenda szerint ı volt az utolsó, aki az aradi várat elhagyta. Már fölfelé vonták a hidat, amikor vágtató paripán végigrobogott rajta, s ölnyi magasságból ugrott le. Álruhában, román parasztnak öltözve menekült hazáig, Nemeskérig. Itt az elsı ember, akivel találkozott, a keresztapja volt. Elmesélte neki, mennyi hányódáson át jutott idáig. Még jóformán le sem ült otthon, mikor az osztrák katonaság körülvette a házat. Saját keresztapja árulta el. A faluban nagy mozgalmat keltett az elfogás. A községházán azonnal jelentkezett néhány vagyonos polgár. Arra kérték az osztrák tisztet, hadd töltse a menekült legalább az éjszakát otthon, a vagyonukkal kezeskednek, hogy nem fog megszökni. Ziegler Sándort másnap Sopronba kísérték, s két hétig ült a fogságban, míg végre haditörvényszék elé került. Akkor azonban már ott feküdt a törvényszék asztalán egy német nyelvő igazoló irat, amely azt bizonyította, hogy Ziegler Sándor a szabadságharc idejét Bécsben töltötte, s hogy a fegyvergyáros csak névrokona. Így szabadult meg. Ezután egy ideig újra Bécsben élt, majd visszatért Magyarországra. Gızmalmokat tervezett. Az egyik gızmalom a szöllısgyöröki volt írja Gárdonyi -, amely ma is mőködik. Itt az apámat két vagyonos leány is szerette volna férjül megkapni, de mind a kettı győlölte a vasat. Apám egy vagyontalan leányt vett el, aki nem azt nézte, hogy apám mivel foglalkozik. A házasságkötés sok bajjal esett. A környéken csupa katolikusság van. A györöki pap azt mondta, hogy nem esketi ıket össze másképp, csak ha apám kötelezi magát, hogy a házasságból származó gyermekeket katolikusnak kereszteli. Apám ezt alkalmi zsarolásnak nevezte, de aztán mégis megadta magát: arra gondolt, hogy ha gyermeke lesz, és a gyermek nagykorúságot ér, majd kinyílik a szeme, s a gyermek nincs arra kötelezve, hogy a római egyház kebelében meg is maradjon. Így lett ı apámmá, a leány anyámmá, és így lettem én római katolikus. A szabadságharc bukásával azonban tönkrement Ziegler Sándor. Ettıl kezdve cséplıgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. De akármilyen keveset is keresett, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban taníttatta öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetıvé téve, hogy a nagyhírő sárospataki gimnáziumban, 2

3 majd a Budapestté egyesült fıvárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett. Bár annak is készült. A fiú már diákkorában elárulta tehetségét, verselt, majd kezdı tanító korától prózát írt. Magyar nevet akart választani magyarságtudatához, az apai negyvennyolcas emlékhez, a hazaszeretethez, mely nála kezdettıl fogva azonos a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezıgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a Gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerővé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerőbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. Ezt bizonyítja a közelmúltban lezajlott Nagy Könyv szavazás eredménye is, amihez én is hozzájárultam néhány szavazattal. Gárdonyi Géza Egri csillagok címő könyve az élmezınyben végzett. Gárdonyi édesanyja, Nagy Teréz, egész életében hőségesen szolgálta férjét, majd annak halála után fiát. Ez az alacsony termető, szívós kis asszony, aki keveset értett ugyan az irodalomhoz, fia foglalkozását sem sokra becsülte, de annál nagyobb szakértelemmel vezette a háztartást, sokat nélkülözött a két férfi oldalán. Mégis túlélte mindkettıt. Férjét 1879-ben, fiát 1922-ben kísérte utolsó útjára. Zieglernérıl kevesebb szó esik a családi krónikában, de azért mindenütt ott érezzük ıt is a háttérben, ahogy a meleg otthon megteremtésén szorgoskodik. Szegény anyám írja Gárdonyi -, mintha csak egy úszó szigetre épített volna házat. Apám nyugtalan természető ember volt: nem ismert magánál nagyobb urat; ha valaki felsı hangon beszélt vele, ugyanígy felelt. Vagy ı mondott fel, vagy neki mondtak fel. Anyám sohase tudhatta, hogy melyik reggel az, amelyiknek nem ott lesz az estéje, ahol éppen voltak. A Ziegler család egy lelkes kutatója, Payr Sándor 1 összeszámlálta, hogy a nyughatatlan vérő apa tizenkét állomáshelyen fordult meg családjával. Szöllısgyörök, Balatonkenese, Akarattya, Agárd (itt született Gárdonyi Géza), Kiliti, Pátka után Székesfehérvár következett, majd Pest, Buda, Sály, Helyıcsaba; végül a Kálhoz tartozó Nagyútpusztán kötött ki, már betegen. Itt halt meg október 5-én, gyomorrákban. Apja halála után nehéz napok következnek az egri diákra. Édesanyja nem tud pénzt küldeni, Gárdonyi 1881 nyarán búcsút vesz Egertıl. Hazamegy Szöllısgyörökre, ahol maga köré győjti a falu fiatalságát: mőkedvelı elıadást szervez. Rendez. Súg. Kulisszákat fest. Az elıadás nagy sikert arat. Csutorás Lujza, a közkedvelt Lóri, a mőkedvelı elıadások igazi sztárja, késıbb fontos szerepet kap Gárdonyi életében is. Most az övé a taps, a siker, a népszerőség. Gárdonyi visszavonul. Ez a kamaszos sértıdés nagyon jellemzı Gárdonyira, késıbb életének 1 Payr Sándor február 25-én született Pápán Payr Sámuel és Feigl Teréz gyermekeként. Bár iparoscsalád leszármazottja volt, lelkész nagyapjának szellemisége nagy szerepet játszott abban, hogy ı is ezt a hivatást választotta. 3

4 meghatározó gesztusa lesz: mindenét feláldozza a siker érdekében, ám az ünneplést már nem várja meg; visszamenekül a magányba. Gárdonyi rengeteget vándorolt életében. Elıször a családjával, késıbb tanítóként, majd újságíróként saját elhatározásából. De életének utolsó két évtizedében, mikor a világtól elzárkózva, visszavonultan élt, akkor is kiballagott néha Eger kıszénszagú pályaudvarára, s felszállt az elsı induló vonatra. Szerette a süppedı bársonyüléseket, az ablakon végigszánkázó esıcseppeket, a hunyorgó fényeket, az elsuhanó falvakat. Elıfordult, hogy Nagyváradig meg sem állt; ott is csak azért, hogy felszálljon a visszafelé induló vonatra. Így írta meg A bor címő színdarabját, Eger és Püspökladány között, a vörösréz veretes, diófa burkolatú, tükrös szalonkocsiban pipázgatva. A gyermekkori vándorlás egyik legemlékezetesebb állomása a Borsod megyei Sály. Gárdonyi József, az író fia, aki Az élı Gárdonyi címmel könyvet írt apjáról, azt állítja, itt érinti az írót a múzsa elsı csókja. Itt ült elıször iskolapadba. Tanítói pályája során mindvégig nyomorban élt. Devecserben az ifjú tanító így fakad ki naplójában: Haragszik rám tán az Isten is. Átok reám! Ifjú vagyok, s máris vannak perceim, melyben megutálom a világot. A mai világban csak az Én az úr, ennek a rabja mindenki. Errıl beszél a legörömestebb mindenki. Ezért áldozza fel a barátságot, embertársa érdekeit mindenki. A devecseri krónikához tartozik, hogy a betlehemes játékok mintájára dalt írt, amely 1882 karácsonyán hangzik fel elıször a dunántúli katolikus templomokban. Szerzeményét azóta is játsszák. Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk Gergelyi Katalinról, a devecseri pék lányáról. A napló tanúsága szerint Gárdonyi néhány hónapig udvarol neki is, de a románc hirtelen megszakad. Csutorás Lujza gyakorlott kézzel keveri a lapokat. Katicát elválasztja a segédtanítótól. Katica visszaküldi Gárdonyinak a hozzá írt kötetnyi verset. Gárdonyi azonmód díszkötésestıl a tőzbe hajítja. Naplójában megjegyzi: Ez volt az egyetlen, igazán lelki szerelmem. Nem is lesz több, tudom. Érdekes még a kapcsolat utolsó akkordja. Egy napon Gergelyi Kató és édesanyja megjelenik a segédtanítónál. - Tudom, hogy haragszik rám mondja a lány -, de azért teljesítse utolsó kérésemet. Vılegényem Sárvárott tanít. Tegye meg: cseréljen vele! - Ha óhajtja, magának mindig, mindent, szívesen És kezet csókol a lánynak és az anyjának. 4

5 GÁRDONYI ÉS MARISKA Az utolsó állomás tanítóként Dabrony. Itt elhatalmasodott Gárdonyin az írásláz. Elszántan, dühödten, makacsul ír. Mindent. Verset, humoreszket, novellát, tudományos dolgozatot. Dabronyban ismerkedik meg Muraközy József plébános unokahúgával, Csányi Molnár Máriával, aki közeli rokona volt Csányi Lászlónak, a mártírhalált halt 1848-as miniszternek. A lány gazdag, az ismeretség valószínőleg kapóra jön a nagyra törı fiatalembernek. Gárdonyi olyannyira el van foglalva terveivel, hogy nem veszi észre, a lány esetleg nem alkalmas arra, hogy egy életen át társa legyen. Verseiben Gárdonyi többször felidézi Mariska alakját. Minden valószínőség szerint ez a szerelem is úgy kezdıdött, mint a többi. MARISKÁVAL Leszállt a nap. Itt- ott még a felhık hamvadoznak. A toronyban giling-galang, ávét harangoznak. Nı a homály. S a homályban árnyék minden alak. Sétálgatunk Mariskával az akácfák alatt. Távol mezın a bogárkák hárfáznak az éjben. Megcsattan a csalogány is a kert sőrőjében, s dalol, dalol oly boldogan, szíve majd megszakad Sétálgatunk Mariskával az akácfák alatt. Gárdonyi talán a friss ismeretség, a reményteljes szerelem is erre ösztönzi hirtelen elhatározással felhagy a tanítóskodással, és elszegıdik egy gyıri laphoz a Hazánkhoz újságírónak. Házassága azonban gyorsan romlott. Álmodozó szerelem címő írásában eléggé kendızetlenül vall errıl. A két fıhıs: Hermina és Sándor története nagyon hasonlít Csányi Mariska és Gárdonyi Géza kapcsolatára. Sándor szerelembıl veszi el Herminát, de egy hónap múltán érzi, boldogságából hiányzik valami. A mézeshetek lázálma elrepült írja Gárdonyi -, Sándor kijózanult az értelem sorvasztó mámorból, mely eddig fölhevülésben tartá. Hermináról pedig megtudhatjuk: Kacér volt, érzékingerlı kis tündér, de az érzékek lángja ellobogott anélkül, hogy Sándor lelkét csak egy kissé is fölmelegítette volna. Az író szembeállítja a testi és a lelki szerelmet, s ez az ellentmondás végigkísérhetı egész életmővén. Sándor miként nyilván Gárdonyi is azt kívánta, hogy felesége ne csak 5

6 testi, hanem szellemi társa is legyen. Hermina azonban nem ragyogtatá elméjét, gondolkodása nem terjedt túl férjén és csirkéin. Szerelme kéjelgés vala. Így aztán a munkájának élı, puritán Gárdonyi hamarosan összekülönbözött a szórakozni vágyó, tőzrıl pattant feleségével. Hermina egy elkeseredett pillanatban szemére vetette férjének, hogy nem elégszik meg az ı szerelmével, jobban érzi magát másutt. És akkor Sándor mentegette magát, és belátta, hogy igaza van nınek. Megdöbbent maga is a ház küszöbénél búcsúzó boldogságtól. Ahogy egyre romlott Gárdonyi házassága, ahogy fogytak az ábrándok, úgy komorodott el egyre jobban a hangja is. Az 1880-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, a gyıri lapokat, és felmegy Budapestre írónak és újságírónak. Negyvennyolc forradalmi hagyománya keveredik ez idıben lelkében a divatos, bár hivatalosan üldözött, mechanikus materializmussal és a tudományos szemléletet forradalmasító darwinizmussal. Világnézete kezdettıl fogva zavaros: ateizmus és misztikus vallásosság, racionalizmus és irracionalizmus, társadalmi forradalmiság konzervativizmus, naturalista valóságfeltárás és idillikus kibúvó a valóság elıl megemésztetlenül kavarog benne. Világéletében filozófiai izgalomban él, erısen hat rá Schopenhauer 2 pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi szomorúság mellett. Ráadásul egy sose múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogságkeresıvé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetıségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelki élető kiváló írója, akinek élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektıl, és közben oly szépen, világosan, egyszerően és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír az emberekrıl, helyzetekrıl, elmúlt korokról és maga körül látott szenvedı lelkekrıl, mint kevesen abban az idıben. Az elsı budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor- könyveket. Ezekkel lesz népszerő, és idıvel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor-történetekben egy jó szatirikus is megindult. Az 1890-es években már népszerő, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben, a tanítóképzıben barátkozott össze Bródy Sándorral. Életpályájuk összefonódott: hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródy lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik a Párizsból hazatért, mindkettıjüknél mőveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán 3, aki lépést tart a kortárs világirodalommal, és közvetíti barátaihoz az akkori modernséget. A XIX-XX. század fordulóján együtt alapítják meg a Jövendıt,amely egészen a Nyugat megteremtéséig a kor legszínvonalasabb és leghaladóbb magyar folyóirata. 2 Arthur Schopenhauer ( ): Schopenhauert tartják a pesszimizmus, a komorság, a reménytelenség legfıbb és legnagyobb hatású filozófusának. 3 Ambrus Zoltán ( ): író, mőfordító, kritikus. A Nemzeti Színház igazgatója között. Legismertebb regénye az önéletrajzi ihletéső Midas király. 6

7 De Gárdonyi ez idıtıl kezdve már csak feljár Budapestre. Egerben találta meg otthonát. Ott él mindhalálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkosírást, amellyel naplóját írja. A TITKOSNAPLÓ Közel ötven esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklıdök figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkosírással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát ırizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, hasznát, valamint latin betős címfelirata (a Tibetan grammar) értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték s keresztelték el. Halála elıtt úgy adta át fiainak, hogy semmisítsék meg: Fiaim! Ami ebben a fiókban van, teljesen tőzbevetendı. Egy darabkát se tartsatok meg belıle. Senkinek semmi haszna belıle, tanárfélék ellenben különféle haszontalan nyomtatványokat bocsátanának róla világgá rendelkezett egy fennmaradt cédulán. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tőnt. Az elsı próbálkozók köztük neves tudósok sorra csıdöt mondtak: nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütı írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovásíráshoz; egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. 7

8 De az író családtagjai is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértıi. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor errıl az író nekik sem igen beszélt! Egyik fia, József, úgy tudta s azt állította, hogy tibeti írása (vagy ahogy a családban nevezték: tibetői) kulcsát apja magával vitte a sírba. Az író személyisége körül győrőzı, tetszetıs-hamis legendák furcsa epizódjává nıtt a titkosírás is. Igaz, tréfacsináló kedvében olykor maga az író is hozzájárult a gyanú magvainak elhintegetéséhez. Ám bárhogy nyilatkozott is a nyilvánosság elıtt, számított a megfejtık buzgalmára, és számolhatott a majdani közzététel lehetıségével, az önigazolás szükségességével is, nemcsak a mővei iránt nem szőnı érdeklıdéssel. A Fıkönyv (tartalma szerint szinonimagyőjtemény) borítójára írt, kiemelt útbaigazítás rá a bizonyság: Gratulálok, ha megfejtened sikerült: a magyar nyelvnek magas, elzárt Tibetjébe találtál kaput. Ha addig eljutsz, ameddig én, megtalálod azt az aranyalmafát is, amelynek neve: analógia. De hasztalan volt minden erıfeszítés. Sokáig rejtve maradt még az aranyalmafa titka. Az 1965 végén, fiókszámra elıkerült titkosírásos feljegyzések nemcsak váratlan lendületet adtak a megfejtés nehéz munkájának folytatásához, hanem szinte új irányt is diktáltak. A megváltozott körülmények között a munka anyagi és erkölcsi feltételeit megteremtı egri múzeum felhívására huszonketten jelentkeztek a különös-ritka hagyaték ismeretlen tartalmának felderítésére. Gilicze Gábor (egyetemi hallgató) és Gyürk Ottó (honvéd alezredes) egymástól függetlenül, szinte egy idıben fejtették meg Gárdonyi Géza titkosírását. A két sikerrel járt megfejtı különbözı módon közelített tárgyához: Gilicze Gábor a magyar nyelv törvényszerőségeit vette alapul, Gyürk Ottó pedig a számítógépet hívta segítségül, s felfedezéseik egy napon egybehangzottak. Bető szerinti írás ez, elenyészıen csekély rövidítéssel, sıt a magánhangzók rövidségéthosszúságát is jelölte Gárdonyi, nemcsak a kettıs mássalhangzókat. S hangsúlyozni kell: betőrendszerét pont- vonal- körív elemekbıl, illetve ezek dılésirány szerinti kombinációiból alakította ki. A kéz kényelmét segítı megoldásokra vonatkozóan ugyancsak találtak néhány táblázatot; egyiken harminchat elıírás, példákkal. ( A k az ó elıtt mentül fekvıbb, antul könnyebben átvonhatóbb az ó-n. A t-t hagyd ki, mikor írsz. Utólag írd, hogy átvonhasd a többin. ) 8

9 Úgy tőnik, kedvenc történelmi, irodalmi személyiségeimrıl mindig kiderül, hogy még érdekesebb dolgaik voltak, mint amelyek felkeltették az érdeklıdésemet velük kapcsolatban. Például Leonardo da Vinci /az elsı igazán reneszánsz ember/ tükörírással írt, ráadásul balkézzel (ami célszerőnek tőnik, miután valaki megpróbálja utánozni). Bonaparte Napóleon pedig már önmagában is nagyszerő egyéniség, és kiváló stratéga; nem beszélve hihetetlenül szerteágazó, világot átalakító tevékenységérıl. John Ronald Reuel Tolkien a tünde nyelvet, írást; a hobbitok illetve númenoriak nyelvét, és Középfölde történelmét találta ki. Gárdonyi Géza pedig a fent említett sajátos magyar írásmódot. EGRI CSILLAGOK Gárdonyi Géza történelmi regényét az általános iskola 6. osztályában olvastam elıször. Az Egri csillagoknak köszönhetı, hogy megszerettem az olvasást, azóta nem múlik el úgy nap,hogy ne fognék a kezembe könyvet. Az elsı olvasást még hat követte azon a nyáron, és ma is gyakran olvasgatok belıle, fıleg az ostrom leírását és Dobó imáját: Dobó aztán ott maradt. Állt összefont karral a bástya ormán a Baba-ágyú mellett. S a körülötte hallgató nagy csöndességben fölemelte a szemét az égre. Holdatlan felhıs ég. Csak egy kis tisztáson ragyog egynéhány fehér csillag. Dobó levette a süvegét és térdre ereszkedett. Az égre emelte a szemét. - Istenem! mormolta, a kezét imádkozásra illesztve. - Te látod ezt a rengeteg rabló, dúló, gyilkos hadat. Te látod mi kis romladozó várunkat, s benne ezt a maroknyi elszánt népet A te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el uram tılünk! Hulljunk el, mint a főszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg ez a kis Magyarország Az arca halvány volt. Szemébıl kicsordult a könny. És könnyes arccal folytatta: - Mária, Jézus anyja. Magyarország védı asszonya! A te képedet hordozzuk a zászlóinkon! A te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörögj érettünk! És ismét folytatta: - Szent István király! Nézz alá az égbıl! Nézd pusztuló országodat, veszendı nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a te templomod falai, és ahol még a te nyelveden, a te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban, Szent István király, ó borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen a szíved a miénk! Az a kis tisztás az égen mintha az ég ablaka volna, s benne a csillagok fehér gyertyalángok 9

10 Dobó megtörülte a szemét s az ágyú fájára ült. Nézett mély gondban, mozdulatlanul a vár alatti sötétségbe. A török tábor halk morajlással aludt. Százezer ember lélegzetétıl remegett a levegı. Dobó háttal az ágyúcsıre könyökölt. A feje egyre lejjebb kókadt. Végre a karjára hajlott: elaludt. Gárdonyi Egerben végre nyugalmat lel. Élvezte a kertet, a kilátást, a jó levegıt, a természetet. Lendl Adolftól 4, a nagy természetbúvártól kapott két mikroszkópot, s ezekkel különbözı megfigyeléseket végzett. Mindent megvizsgált, ami a keze ügyébe került. Az igazi szenvedélye azonban a múlt felfedezése. Ez a vonzalom is Egerben teljesedik ki. Tudjuk, hogy Gárdonyi lelkes könyvgyőjtı, ha a városban sétál, mindig betér az antikváriumokba. A líceum könyvtárában is gyakori vendég, szoros barátságot köt a két könyvtárossal, Halászy Cézárral 5 és Leskó Józseffel 6. İk szállítják a késıbbi történeti regényekhez a forrásanyagot. Gárdonyi éjszakákat tölt a széles bırkanapén pipázgatva, régi fóliánsokat lapozgatva, miközben lelke a múltak fölött leng, mint a tó fölött a madár. 4 Lendl Adolf ( ) zoológus. Orczyfalván született, tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen és Mőegyetemen végezte. Tanított mindkét egyetemen, dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában, alapított tanszerkészítı üzemet, tagja volt különbözı expedícióknak. Részt vett a budapesti Állat- és Növénykert újjászervezésében, melynek között igazgatója volt. Tíz éven át szerkesztette, kiadta a Természet címő folyóiratot. Tudományos közleményei fıleg a pókokkal kapcsolatosak. Keszthelyen halt meg. 5 Halászy Cézár ( ): plébános, hittanár, 1898-tól Egerben káplán, 1902-tıl az érseki jogakadémia tanára. 6 Leskó József (Ungvár, Eger, 1971.): karkáplán, egyháztörténész, érseki könyvtárigazgató. Iskoláit Ungváron végezte, 1890-tól az egri érseki papnevelde növendéke ben pappá szentelték. Iskolai népkönyvtárat alapított és katolikus olvasókört szervezett tıl Egerben karkáplán és hitoktató, majd tıl az Egri Egyházmegye könyvtárosa. 10

11 Tinódi Sebestyén Eger vár viadaláról való énekét forgatva figyelt fel elıször a török hódítás ellen hısiesen ellenálló végvárak példájára. Egerben, a közelgı török veszély hatására összefogott nemes, jobbágy, kézmőves, kóborló útonálló és hivatásos katona. Egyfajta nemzeti egység jött létre, amely legalábbis Gárdonyi feltételezése szerint jó példával szolgálhat a Monarchia bővkörében vergıdı millenniumi országnak. Az író nem rejti véka alá szándékát; igaz, kérdés formájában, de nyíltan fogalmaz: Lehet-e olyan regényt írni, amely nem színfalaknak használná a múltat, hanem inkább lámpás lenne? Nem kétséges, hogy Gárdonyi olyan regényt akar írni, amely saját korának létkérdésére, az ország nemzeti függetlenségére irányítja a figyelmet. A lámpás ezúttal az egri védık példája lenne. Gárdonyi már Tinódi krónikájában felfigyelt Bornemissza Gergelyre, az ı alakja körül kezdenek csomósodni a képzeletbeli események. Elhatározta, hogy módszeresen nekilát a korszak tanulmányozásának. Régi leveleket, okleveleket, hadtörténeti közleményeket olvasott, feljárt a Nemzeti Múzeumba, elutazott a bécsi császári levéltárba és a konstantinápolyi szultánmúzeumba június 5-én vetıdött újra haza Egerbe. Hihetetlen iramban lát neki az írásnak. Elıször részletes vázlatot készít, aztán egymás után rója tele a lapokat október 26-án ezt írja a naplóba: Az Egri csillagoknak az lappal a végére jutottam. Ezután még két hónapig dolgozik a kéziraton: így 1290 lapra bıvül a regény, melyet A Pesti Hírlap karácsonyi számában kezd el közölni. Gárdonyi sem azelıtt, sem azután, soha egyetlen könyvéhez sem győjtötte olyan lelkiismeretesen az anyagot, mint az Egri csillagokhoz. Legfontosabb forrása Tinódi mőve, az Eger vár viadaláról való ének. A várostrom leírásakor pontosan követi az egykori krónikás beszámolóját. Az Egri csillagok a hısiesség, a hazaszeretet, az önfeláldozás eposza. Gárdonyi egy elüzletiesedett, hamis fényektıl csillogó, kisszerő világból menekül az egri védık nagyszerő példájához. Mikor a legjobbak is megtagadták az 1848-as eszméket, mikor a hajdani hısök a húsosfazék körül tülekednek, mikor nincs is már igazán szükség hısökre, Gárdonyi megteremti a nemzeti egység mítoszát. Valószínő, hogy ez a titka az Egri csillagok máig tartó népszerőségének. Az író kézen fogja az olvasót, s végigvezeti azon az úton, amelyet maga is bejárt. A menekülés útját kínálja nekünk is. Nagyszerő kalandra csábít. Gárdonyi regényébe bele lehet 11

12 bújni, el lehet benne rejtızni. Hıseibe belekapaszkodhatunk; az írói szemlélet, az ábrázolás etikai biztonságot sugároz. Abban a korban, mikor Ady szavával élve minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban 7, Gárdonyi megteremti a maga külön egészét. AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSE Boszniában agyonlınek egy fıherceget, aki nekünk idegen volt. Irántunk való érdeklıdésének legcsekélyebb jelét se láttuk. Felesége a cseheket szerette. İ maga senkit se a családján kívül. Rideg, fösvény, gıgös volt. Olyanoktól hallottam, akiknek rokona vagy barátja volt a kísérı tisztjei között. Semmi jót tıle nem várhattunk. S íme, miatta fegyverbe állítják az egész nemzetet: vér és könny, nyomorúság és ezernyi halál, árvák, özvegyek jelennek meg a jövı hónapok képében. Mindezt el lehetett volna hárítani, ha a demars 5., 6. pontjában nemzetközi bizottságot ajánlanak a cár kedvéért, hogy ne legyen oka a világ békességének megkavarására. Az újságok egy húron zengik, hogy mennyire lelkesedünk a háborúért. Nem igaz. Az utcai sihederek lelkesednek csak. A bevonulók keseregnek, káromkodnak, átkozódnak. A szerbeket nem azért szidják, hogy megölték Ferdinándot, hanem mert ott kellett miattuk hagyni a takarást, a családot, a békességes életet. Ha a muszka fegyver szerencsésebb lesz, Magyarország széthull. Ha a mi fegyverünk lesz szerencsésebb, Oroszország hull szerte, de nekünk abból semmi javunk: pótolni kell az elveszett hadikészletet, fizetni a bénákat, árvákat, özvegyeket, új adóterhek, nagyobb nyomorúság. Írja Gárdonyi a háború kitörésekor naplójába. A háború Gárdonyi egyébként is gyenge egészségét mindjobban kikezdi. Türelmetlenül figyeli a front eseményeit, hiszen kisebbik fia, József is a harctéren van, majd késıbb orosz hadifogoly lesz. De a kilátástalan háború világnézetileg is válságba sodorja: korábban is meglévı misztikus, irracionális nézetei felerısödnek, eluralkodnak rajta. A Habsburg-királyság bukásakor fellélegzik. A történelem régóta esedékes igazságszolgáltatását látja az ıszirózsás forradalomban. Baráti tanácsokkal siet mindjárt a Népkormány kultúrminisztere munkájának segítésére ben többek között a Krúdy 8 szerkesztésében készült s (a nemzetiségiekkel is számolva) hat nyelven kiadott Néplap elsı írói, majd fımunkatársai között volt olvasható Gárdonyi Géza neve -, ott ahova Móricz 9 írta emlékezetes vezércikkeit, riportjait az elsı igazi földosztásról. 7 Részlet Ady Endre Kocsi-út az éjszakában címő versébıl 8 Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878 Budapest, 1933.): író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. 9 Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879 Budapest, 1942.): író, novellista, lapszerkesztı, a realista magyar prózaírás nagy alakja. 12

13 AZ UTOLSÓ ÉVEK A magányos író helyzetébıl következett Gárdonyi sértıdékenysége, amivel néha saját magának is kellemetlenséget okozott. Néhányszor aztán hiúságának hízelegve az irodalom kufárai hozzá méltatlan szerepet osztottak rá. Gárdonyi nagy árat fizetett ezért. Úgy tőnik: leghívebb barátját hagyta cserben. Bródy Sándort 10, akinek ekkor csak az üldözés jut. Nincs megrendítıbb vallomás irodalmunkban olyan, amit magyar író magyar íróról mondott annál, mint amit a megbántott fél fejére olvas a még ünnepeltnek és a hőtlennek 1921 újévének napján. Géza, te igazi költınek és valóban kereszténynek születtél, úgy is éltél szívedben és válladon hordozván a szent jelet. Nemes, bátor és te voltál. Rád haragszom. Neked helyt kellett volna állanod, és nem mohón, sürgısen elhelyezkedned. Mert a gyors, vad düh voltaképpen csak az elhelyezkedésnek egy mániákus tévedése volt. És te, a hívı odaállottál mindjárt a hitetlenek közé. Minden külön megnyilatkozásodtól külön beteg 10 Bródy Sándor ( ): A XIX-XX. század fordulóján a legnagyobb hatású író Bródy Sándor volt. Harcos publicisztikában ı készíti elı Adyt, regényírásban ugyanúgy hat Móriczra, mint Krúdyra, a színpadon tıle tanul Móricz, Molnár Ferenc is. Az utána következı nemzedék legkülönfélébb hangvétele, hangütése közvetlenül vagy közvetve Bródy Sándorra vezethetı vissza. Az irodalomtörténet úgy tartja nyilván, hogy vele kezdıdik el a magyar naturalizmus. 13

14 lettem. Mi történt veled? Már volt ilyen ügy, és Petıfi nem tévedett, kiállt, haragudott, vádolt és védett. Te, Gárdonyi, aki Petıfivel valóban az egyetlen vérség vagy a ma élı költık között, egyszerre egy meggörnyedt, de házsártos falusi tanító lettél. Féltél vagy talán a kenyeredet féltetted, akinek megvan a maga földje, örökjogú, mert örök terméső könyveid, és külön még olyan puritán is vagy, hogy megélsz kenyéren és vízen. Galambszívem, Géza, odaszálltál mindjárt a galambkufárok közé, és ma is ott vagy, legalábbis ott mutatkozol. Próbállak menteni magamban, talán elbetegedtél, elöregedtél, annyi minden rossz történt az imádott és nálad jobban senkinél sem szeretett népeddel. Vagy valami kis idegen német vér tört ki rajtad? Énrajtam pedig íme, kitör a harag, amelyrıl - hogy él bennem nem is tudtam eddig. És mit titkoljam tovább? Isten veled, Géza, elbúcsúzom tıled erre a rövid életre, nem barátkozunk többet. Az elbizonytalanodás, a visszahúzódó élet nyomja rá a bélyegét Gárdonyi utolsó alkotásaira. Ez a néhány mő a vívódó embert mutatja, azt, aki nem találta meg az élet nagy kérdéseire a végsı megoldást; ugyanakkor ezekben az írásokban a világról alkotott nézetei összegzését is megkapjuk. Gárdonyi utolsó mővei jól tükrözik a magányossá lett író keserőségét, kiúttalanságát tavaszán még gyakran üldögél a kertben, a napon, virága között, írogat vagy kéziratait rendezgeti. Könyvei közül kiválaszt kétszáz kötetet, és a városnak adományozza könyvtár alapítására. De már egyre többször marad ágyban. Egyre gyengébbnek érzi magát, de azért pár lapot megír utolsó regényébıl, a Bibibıl. Október 13-án ír utoljára naplójába: Csípıs (idı). Feküdtem. Többet fel sem kel. Az orvosok, akiket barátja, Setét Sándor hív hozzá, szanatóriumot javasolnak, de Gárdonyi elhárítja. A hegedőjét kéri, és eljátssza kedves nótáját: Darumadár, gyere velem október 30-án, amikor érezte, hogy most már itt a vég, elköszönt fiaitól, barátaitól. A papi hivatást teljesíteni akaró Petró József biztatását, hogy gyónjon meg, elutasította. A távol levı jó barát, Bródy Sándor kérése egy iskolatársához: A becsületes föld füvét, mezei virágjának néhány szálát tedd helyettem és nevemben koporsójára. Nevem nélkül, szó nélkül. Én tudom és érzem, hogy mennyi fájdalmas és igaz szeretettel gondolok rá. 14

15 Részlet Gárdonyi végakaratából: Íróasztalom legyen a síremlékem. Az az íróasztalom, ahol gondolataim testet öltöttek. Ahol a lelkem és szívem minden érzése átömlött tollam vonásaiba. CSAK A TESTE Az egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzıje. A síron ez a három szó olvasható: Csak a teste, utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké él. Regényein több nemzedék tanulta meg átélni, átérezni nemzeti történelmünket. A pályázatra készülve olvastam elıször Gárdonyi Titkosnaplójáról, mely azonnal felkeltette az érdeklıdésemet. A középiskolában nem tanultunk Bródy Sándorról, de a dolgozat írásakor olyan történeteket olvastam vele kapcsolatban, melyek érdekessé tették számomra ıt, ezért alaposabb kutatásba kezdtem róla. Gárdonyi Egri csillagok címő mővét olvasva szerettem meg a történelmet, ezért ajánlom mindenkinek, aki még nem fedezte fel, hogy a történelem az élet tanítómestere (Cicero) 15

16 FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Gárdonyitól Gárdonyiról (összeállította: Tóth Tibor) Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest Gárdonyi Géza: Egri csillagok Szépirodalmi Kiadó, Budapest Gárdonyi Géza: Titkosnapló Szépirodalmi Kiadó, Budapest Gárdonyi József: Az élı Gárdonyi Dante Nyomda, Budapest Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest Z. Szalai Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében Szépirodalmi Kiadó, Budapest

17 BC708DCB7E3D?katalogus_id= en/db04_23.jpg&imgrefurl=http://home.pages.at/mh399/debr05.htm&h=578& w=392&sz=69&tbnid=4wp8_7gajcqitm:&tbnh=132&tbnw=89&hl=hu&start =1&prev=/images%3Fq%3Dg%25C3%25A1rdonyi%2Bs%25C3%25ADreml %25C3%25A9ke%26svnum%3D10%26hl%3Dhu%26lr%3D%26client%3Dfir efox-a%26rls%3dorg.mozilla:hu:official%26sa%3dn

GÁRDONYI GÉZA SZİLİSGYÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSAI

GÁRDONYI GÉZA SZİLİSGYÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSAI GÁRDONYI GÉZA SZİLİSGYÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSAI Gárdonyi Géza: NEMESSÉG Egyik család se régibb, mint a másik, csak éppen hogy aki jómódban volt, vászonra és kutyabırre pingáltatta magát, aki meg szegény

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány 1993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2891993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: MOLLAY KÁROLY Szerkesztıbizottság: ASKERCZ ÉVA, BIRCHER ERZSÉBET,

Részletesebben

Egy öreg szerkesztı emlékezete Adalékok Roboz István munkásságához mőveinek tükrében

Egy öreg szerkesztı emlékezete Adalékok Roboz István munkásságához mőveinek tükrében Cséby Géza Egy öreg szerkesztı emlékezete Adalékok Roboz István munkásságához mőveinek tükrében A Balatoni Szövetség Hivatalos Értesítıje a Balaton címő lap 1916. május 1 -jén 23. és 24. oldalán a következıket

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 1. tétel: A gyermekirodalom fogalma. Esztétikai jellemzık. Mőnemek és mőfajok. A gyermekirodalom történetének általános áttekintése a kezdetektıl

Részletesebben

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei *

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei * Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei *»Miért is írnak mindig olyan kínos parti ködöket, magános képzelıdést, megırülni-kezdést, kisfiúk idegéletét, kéj-öldöklést? Mikor így mászkálnak

Részletesebben

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben

TARTALOM. ALBERT Zuzsa: Szüntelen fújó szelek (Beszélgetés Buda Ferenccel)... 68. BEKES József: Különös kéréssel fordulunk magához...

TARTALOM. ALBERT Zuzsa: Szüntelen fújó szelek (Beszélgetés Buda Ferenccel)... 68. BEKES József: Különös kéréssel fordulunk magához... TARTALOM GÁRDONYI 150 KÓSA Csaba: A Gárdonyi bolygó... 3 ZSIRAI László: Gyémántunikum... 7 LUKÁTS János: Gárdonyi Géza másfél évszázada... 10 POMOGÁTS Béla: Gárdonyi a költõ... 15 NÉMETH István Péter:

Részletesebben

Dunántúli élettörténet

Dunántúli élettörténet Dunántúli élettörténet FOTOMEMORIA FELADAT Bognár Judit A FotoMemoria kurzus keretében fényképekkel és írásos anyagokkal dokumentált életút leírása volt a választható feladatok egyike. Családunkból Székely

Részletesebben

A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 11. évfolyam 6. szám 2009. június hónap A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 108. szám Fotó: Pénzár Video Nagyatád 1 Közélet A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kornélia doktorandusz, ME BtK Nyomda: ME Sokszorosító Üzeme

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. évfolyam 4. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941)

Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941) Gyermekkor Leánykor Anyaság Tartalom Elıszó...1 Legrégibb emlékeim...2 Környezetem...4 Családunk...5 Iskolai életem...12 Csúnya az élet?...15

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta.

Msgr Varga Béla. 1903. február 18-án jött világra elsıszülött fiúk, aki a keresztségben a Béla nevet kapta. Msgr Varga Béla Élt egy kis magyar faluban, Börcsön egy házaspár. Paraszti családból származtak mindketten. Somogyi Mária és Varga Ferenc kevéske hozománnyal, de szorgalommal és becsülettel vágtak neki

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS (1802-1860)

BOLYAI JÁNOS (1802-1860) TUDOMÁNY - EGYETEM BOLYAI JÁNOS (1802-1860) Zsigmond Attila alkotása a korabeli dokumentumok és leírások alapján Weszely Tibor Bolyai Janos Az első 200 év Vince Kiadó A TUDOMÁNY - EGYETEM sorozat fő szerkesztője

Részletesebben

Hírek WWW.METODISTA.HU

Hírek WWW.METODISTA.HU HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ İSZI LELKÉSZTOVÁBBKÉPZİ Budapest-Óbuda, november 9-12. 2. MIX VÁNDORCSENDESNAP Budapest-Pest, november 14. PROTESTÁNS MÉDIAMŐHELY Balatonszárszó, november 20-22.

Részletesebben

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december Ára: 15,- Sk ( 0,5 Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december A tartalomból: Önjellemzések élménybeszámolók interjúk iskolánk eredményes tanulói érdekességek euró sport Halloween 2008 úszótanfolyam

Részletesebben

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Lőkös Péter Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Az 1552-es egri ostrom történetét több 16. századi költő és krónikás is feldolgozta. Mindenekelőtt Tinódi Sebestyént kell megemlítenünk,

Részletesebben

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János)

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) LIV.- évfolyam Vol.54 No. 1-2 2002-1.-2. szám MARGÓ HAZAMENT Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires 1962 Margó a leánykiképzô

Részletesebben

A szerkesztő bácsi postája

A szerkesztő bácsi postája JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR S Z E G E D A szerkesztő bácsi postája A jó gyermek képe Az Én Ujságom című gyermeklapban a századfordulón Készítette: Balogh Lídia kommunikáció/b

Részletesebben

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október X. évfolyam 8. szám 2005. október Október elseje Tiszabercelen immáron 12. alkalommal az Idısekrıl szól. Nem volt ez másképpen a 2005.évben sem, hiszen már a költségvetés tervezésekor gondot viselt a Képviselıtestület

Részletesebben

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele 2007. Karácsony 1 XXIX. évfolyam, 4. szám 2007. KARÁCSONY A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Alapítva 1925-ben, újraindítva 1999-ben. Karácsony, vagy a kalácsom Advent nem a bevásárlás ünnepe!

Részletesebben

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN 2009. november 26. Központi Olvasóterem DEBRECEN AZ IRODALOMBAN IRODALOM DEBRECENBEN

Részletesebben

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag Molnár Ildikó: Eötvös József a kultúrpolitikus és az irodalmár A nevelés megjelenése a Nővérek című regényében Bevezető Eötvös József a reformkor, az abszolutizmus és a kiegyezés korának egyik kiemelkedő

Részletesebben

())*+,,,+-$.(+$."/% &%' " $ $%$ 232%' $ $/ -4+

())*+,,,+-$.(+$./% &%'  $ $%$ 232%' $ $/ -4+ !"#$%$ &%' ())*+,,,+-$.(+$."/% 01 " $ $%$ 232%' $ $/ -4+ Szent László 1046 táján született I. Béla, magyar király és Richéza a lengyel király leánya frigyébl. Lengyelországban látta meg Isten szép világát,

Részletesebben