I. Tabló Az alapítás A tablón

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Tabló Az alapítás A tablón"

Átírás

1 I. Tabló Az alapítás A Monarchia felbomlása, illetve Trianon után új alapokra kellett helyezni a magyar honvédelmet. A békediktátum csak egy korlátozott létszámú, hivatásos állományból álló hadsereget engedélyezett Magyarország számára fenntartani. A kisebb létszám megkövetelte nagyobb hatékonyság, illetve a harceljárások módosulása, a harcvezetés bonyolultsága miatt megnõtt az alsó vezetési szint jelentõsége is. Mindeközben ugrásszerûen fejlõdött a haditechnika, számos új támadó- és védõfegyverrel gazdagodott a hadsereg arzenálja. A kiképzési ágak megszaporodtak, ami a kiképzõ személyzet számának növelését, a kiképzés színvonalának emelését is szükségessé tette. Megszületett a hivatásos altiszti kar gondolata. Egy 1919-ben a Honvéd Vezérkarnál készült, az altiszti kérdés megoldásával foglalkozó tanulmányban az altiszt szerepét a következõ hasonlattal jellemezték: Ha a hadsereget az emberi testhez hasonlítjuk és az agy szerepét a tisztikarnak, a test szerepét a legénységnek juttatjuk, akkor az altisztekre az idegrendszer fontos hivatásának betöltése hárul, hogy az agynak minden akaratát a test legkisebb részecskéjébe átültesse és a test minden érzését, a testet ért belsõ és külsõ behatásokat az aggyal közölje. Mindezek miatt a múlt század húszas éveinek elsõ harmadában kialakult egy professzionális altisztképzést megvalósító, újonnan létrehozandó tanintézmény terve. Az új képzõt a honvédelmi miniszter május 20 án kelt rendelete értelmében, Örkénytáborban hozták létre. Azonban mint hamarosan kiderült, Örkénytábor (elsõsorban infrastrukturális okokból) nem volt az intézmény céljainak megfelelõ helyszín, ezért az októberében elindult elsõ hallgatói évfolyam már Veszprémben, a volt hadikórház területén kezdte meg tanulmányait. Ez a jól közmûvesített, de nem minden, a tanintézet számára szükséges épülettel rendelkezõ tábor a város határain kívül, a jutasi vasútállomásra vezetõ út mentén terült el. Az intézmény megalapítása után szinte folyamatosan zajlottak az építkezések, átalakítások, melyek során létrejöttek a Veszprém Bakonyalja városrészének arculatát mindmáig meghatározó épületek. A tablón felül (balról jobbra haladva) elõször egy, a jutasi hadikórház 1915 ös bejárása során felvett jegyzõkönyv, majd a honvédelmi miniszter 1924 ben kelt, az altisztképzõ felállításáról szóló parancsa, aztán az Örkénytábor bejárásáról készült jegyzõkönyv egy részlete látható. Az alsó sorban a jutasi jegyzõkönyv, az új intézmény fõépületének építését ábrázoló fotók, az elsõ világháború alatt a kórházban lábadozó katonák, illetve a helyszín alaprajza látható.

2 II. Tabló Az intézmény A volt hadikórház területét a rajta lévõ ingatlanokkal szeptemberében az intézet céljaira birtokba vették és szinte azonnal átalakítási-bõvítési munkákba fogtak szeptemberében engedélyt kértek és kaptak a városi tanácstól a növendéki konyha-, konyharaktár, valamint a tornaterem átalakítására és bõvítésére. Még ugyanebben a hónapban megkezdték az új löveg és jármûszín építési munkálatait. Az építkezések kivitelezésére Volentik Géza, valamint a székesfehérvári Bakos, Frõlich és Leisz építõmestereket bízta meg az építkezések felelõs kivitelezõje. Az altisztképzõ jellegzetes, ma is látható épületének felépítését 1928-ban kezdték meg, lehetõség szerint veszprémi vállalkozókkal építtetve azt. Az altisztképzõ jellegzetes un. vezérszobrai is ekkor kerültek az épületre. A homlokzati részt Kinizsi Pál és Jutas vezér, a fõbejáratot Árpád vezér, Szent László király szobra ékesítette, amelyek ma is láthatók. Majd 1929-ben egy új, a III. számú istállót épített Gyökeres János veszprémi építési vállalkozó. Az 1940-es évtõl (összefüggésben a külpolitikai eseményekkel) az intézmény fejlõdésének újabb lendülete kezdõdött. A gépkocsiszínt bõvítették, a könyvtárat felújították, rajz-termet építettek az oktatáshoz szükséges falitáblákhoz. A régi benzintárolók helyére nagyobbak kerültek. Újjáépült az új katolikus kápolna, melynek felújításában a hallgatók tevékenyen részt vettek. A kápolnát 1941-ben Dr. Haász István római katolikus püspök szentelte fel. A protestáns imaterem is elkészült 1941-ben. Ezt Dr. Soltész Elemér protestáns tábori püspök áldott meg. Sorra került a hallgatói konyha és az étterem felújítása, valamint az egész épület belsejének csinosítása. Egymás után készült el a gyorsfegyvernem gépkocsijai részére a deszkából épült gépkocsiszín, majd a nõtlen tiszti épületrész átrendezésével új fürdõszobák és társalgó épültek. A könyvtárat is megújították, ezzel együtt tiszti és tiszthelyettesi olvasó és társalgó létesült. Helyet kapott a rajz-terem is, ahol az oktatáshoz szükséges szemléltetõ falitáblák és rajzok, valamint az iskola felújítási tervei is készültek. A fõépület földszintjén, a raktárak helyén tanári szoba létesült. Az iskola múzeuma is átalakult, illetve új helyet kapott. A tablón az intézmény egyes épületeit ábrázoló korabeli fotók, az intézmény zászlaja, az intézmény címere a korabeli parancsnok szignójával, egy hallgató zsoldkönyve, illetve a Magyar Honvédség szentendrei, a jutasi elõdök elõtti tisztelgés jeléül óta a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola nevet viselõ intézményének udvarán található jutasi emlékmû látható.

3 III. Tabló A képzés Az intézeti altisztképzés indulásakor a pályázati felhívásban csak egy évfolyam indítását határozták el, aminek fokozatos, négy évfolyamú fejlesztését tervezték. Az évfolyamok számának növelését az elkövetkezõ három évben a kiképzés fegyvernemenkénti szétválasztásával szándékoztak megoldani. A tervezet szerint az elsõ növendékeket október elsejével kellett felvenni, létszámuk a 154 fõt nem léphette túl. Az intézménybe azokat a magyar állampolgárokat lehetett felvenni növendéknek: akik 14. életévüket betöltötték, de még nem érték el a 18-at; 6 elemi, vagy 2 polgári iskolai végzettséggel rendelkeztek; kifogástalan erkölcsi magaviseletûek; testi alkalmassági vizsgálaton megfeleltek; a törvényes gyám hozzájárul, hogy az iskola elvégzését követõen a növendék 12 év kötelezõ katonai szolgálatot vállaljon. A felvételi korhatár, illetve a képzés idõtartama az intézmény két évtizedes fennállása alatt többször változott. Az 1934/35-ös tanévtõl új rendszerû képzést vezettek be, melynek során 3 évi csapatszolgálat után 2 éves központi altisztképzõ iskolába kerültek a hallgatók, mely így kimondottan katonai szakiskolává vált. A 2 éves központi altisztképzõ iskola elvégzése után mint õrmesterek kerültek ki a csapathoz, s ott szolgálatuk elsõ felében kizárólag csapatszolgálatra lehetett alkalmazni õket. Egyúttal a csapatnál a hivatásos altisztképzés megszûnt. Az új rendszerû képzéssel egy idõben az 1934/35-ös tanévtõl az altisztképzõ új neve Kinizsi Pál Csapataltisztképzõ Iskola lett. A második világháború támasztotta új követelmények miatt, 1941 elején a Honvédelmi Minisztériumban ismét megkezdték az altisztképzés átszervezését, egy éves képzési idõtartamú és 1600 fõs hallgatói létszámmal megalakuló iskolát hoztak létre. Az új rendszerû képzést november 1-tõl kezdték meg. A tablón az intézeti képzéssel kapcsolatos dokumentumok láthatók.

4 IV. Tabló Hallgatók és parancsnokok Az intézet parancsnokai sorrendben a következõk voltak: Vajtafy (Vasek) Ottó ezredes Csillagh Viktor Ödön ezredes július Matherny Ödön ezredes Beöthy Dezsõ ezredes Kiskéry (Komornik) Lóránd vezérõrnagy vitéz Markóczy János altábornagy augusztus március 01. vitéz Markóczy János vezérõrnagy áthelyezése és Tóth Imre ezredes kinevezése közötti idõszak alatt Becsey Dezsõ alezredes megbízott parancsnok vezette az iskolát. vitéz TÓTH Imre ezredes július április 23. A tabló bal felsõ sarkában vitéz Markóczy János altábornagy, tõle jobbra Beöthy Dezsõ ezredes látható. A többi fotón hallgatók tablói, csoportképei, illetve egy egy hallgatót ábrázoló fotók láthatók.

5 V VI. Tabló Az intézmény jeles napjai Az intézet zászlószentelési ünnepsége augusztus 8 án volt. A jutasi altisztképzõ jelentõségét, kiemelt helyzetét mutatja az a tény is, hogy a zászlószentelési és adományozási ünnepélyen Magyarország kormányzója Horthy Miklós, valamint felesége Horthy Miklósné Purgly Magda és több, a honvédség vezetéséhez tartozó személy is megjelent. A zászlót Veszprém városa adományozta, a zászlóanya Horthy Miklós felesége volt. Az intézmény életében minden évben kiemelkedõ esemény volt a végzettek avatása, mely nagyszabású rendezvény keretében zajlott. Az altisztképzõ rendszeresen megnyitotta kapuit a neki otthonul szolgáló város polgárai elõtt, hogy egy egy majális, sportrendezvény keretében is ismerkedhessen egymással a helyi lakosság, illetve a hallgatói kar. A képzõsök több szakrális hely kialakításában, megépítésében is jelentõs szerepet vállaltak. Ilyen volt (többek között a balatonszõlõsi katolikus templom mellett) a Rab Mária forrásként elhíresült kegyhely is. Az elsõ tabló bal oldalán a zászlószentelés képei láthatók. A többi fotó avatási ünnepségeken, magas rangú katonai vezetõk látogatása során készült, illetve különbözõ, az altisztképzõhöz kapcsolódó kitüntetéseket ábrázol. A második tablón a hallgatók kirándulásain, összejövetelein készült fotók, illetve emléklapok mellett a Rab Mária forrást ábrázoló korabeli képek láthatók.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945 Várhalmi Iván A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945-1- Lektorálta Sárfi István Táblázatokat készítette és összeállította Várhalmi Iván Magánkiadás Budapest 2008. -2- Tartalom. Sorszám Megnevezés

Részletesebben

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008)

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) Budapest 2008 1 ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE: Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes LEKTORÁLTA: a szerzői

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD ÉRTEKEZÉS Kiss Gábor A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 Budapest, 2003. január Témavezetõ: Dr. Szabó József János alezredes CSc, egyetemi

Részletesebben

Koronás fõk, uralkodói családok,

Koronás fõk, uralkodói családok, Testõrök Magyarországon, 18 20. század Védelem és reprezentáció Koronás fõk, uralkodói családok, magas közjogi méltóságok, illetve szakrális tárgyak környezetében Európában már a késõi középkortól találkozunk

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa IV. évfolyam 1. szám megjelenik félévenként 2006. április R E K V II E M A S Z A B A D S Á G H A R C É R T (( R É S Z L E T )) A szabadságharcot,

Részletesebben

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, 2010. február 01. Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Egy csendes kisvárosban, Szentendrén található a katonai alapkiképzés és a tiszthelyettes szakképzés fellegvára,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN

A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖZOKTATÁS KIALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 1. Az evangélikus elemi népiskola Tótkomlós község lakói, mindjárt 1746-ban, letelepedésük után, gondoskodtak egy iskola felállításáról. Mivel kizárólag evangélikus

Részletesebben

Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr!

Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz. Tisztelt Elnök Úr! Kérdőív a Honvéd Sportegyesületek története könyvhöz Tisztelt Elnök Úr! Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a honvéd sportegyesületek története könyv hiteles forrásokon alapuló munkában, akkor szíveskedjen

Részletesebben

Simon L.: A magyar katonai ejtõernyõzés rövid története.

Simon L.: A magyar katonai ejtõernyõzés rövid története. Simon L.: A magyar katonai ejtõernyõzés rövid története. (Magyar Szárnyak, 1996. p.261-271.) A magyar szellemiség szerteágazó gazdagságát jellemzi, hogy még az olyan különleges területeken is, mint az

Részletesebben

A Ludovika felvételi rendszere 1897 1945

A Ludovika felvételi rendszere 1897 1945 A Ludovika felvételi rendszere 1897 1945 Felvételi rendszer a századfordulón 1897-ben alakult át a Ludovika Akadémia való ban a nevének megfelelő, a bécsújhelyi Mária Terézia Akadémiával egyenrangú, felsőfokú

Részletesebben

JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG

JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG A két világháború közti Magyarország Az első világháború utáni Károlyi-kormány az önkéntességet tekintette a hadsereg

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

MENDE VALÉR. Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7.

MENDE VALÉR. Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7. MENDE VALÉR Építész Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7. Nemesi ranggal büszkélkedő értelmiségi család sarjaként látta meg a napvilágot, a korszak elismert újságírójaként

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ MŰKÖDÉSE A XX. SZÁZAD HARMADIK ÉVTIZEDÉBEN

AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ MŰKÖDÉSE A XX. SZÁZAD HARMADIK ÉVTIZEDÉBEN Papp Ferenc alezredes a ZMNE doktorandusz hallgatója AZ ORSZÁGOS TISZTI KASZINÓ MŰKÖDÉSE A XX. SZÁZAD HARMADIK ÉVTIZEDÉBEN A XIX század végén létrejött tiszti kaszinó az első világháború beköszöntével,

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TISZTHELYETTES SZAKKÉPZÉSÉNEK

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TISZTHELYETTES SZAKKÉPZÉSÉNEK 290 Czimmer István László Vartman György A Honvédelmi Minisztérium tiszthelyettes szakképzésének átalakítása és a felnőttképzés oktatási feltételeinek megteremtése Bevezetés A Magyar Honvédség (továbbiakban:

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium története röviden. Az Irgalmas Nővérek elemi iskolájától napjainkig

A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium története röviden. Az Irgalmas Nővérek elemi iskolájától napjainkig A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium története röviden Az Irgalmas Nővérek elemi iskolájától napjainkig Boszi Magazin Különkiadás Iskolánk fennállásának 60. évfordulója alkalmából 2009.

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Papp Ferenc ezredes 1 Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Az előzményekről röviden Ahogy azt már az 1930-as évek második felétől megfigyelhettük, az Országos Tiszti Kaszinó működése folyamatosan

Részletesebben

Újpest. akkor és most

Újpest. akkor és most Újpest akkor és most Újpest akkor és most Szerkesztette: Ádám Tamás és Bangha Katalin (2012 2014 között) Tanácsadó szakértők: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytörténeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950) Készítette: Petrás Éva Történelem szak Témavezető: Dr. Kőfalvi Tamás

Részletesebben

Az orvossegéd képzés Magyarországon

Az orvossegéd képzés Magyarországon Az orvossegéd képzés Magyarországon Sinka Magdolna 1, Kádár László 1, Tóth Tímea 2, Dr. Domján Gyula 1 1 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet Epidemiológiai

Részletesebben

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG - AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET JÉZUS LEGSZENTEBB SZÍVE TEMPLOMA ÉS A JÉZUS SZENT SZÍVE KÁPOLNA TÖRTÉNETE - Aszód 2012. október 3

Részletesebben

Adatok a Színház- és Filmművészeti Főiskola Táncfőtanszakának történetéhez (1945 1958)

Adatok a Színház- és Filmművészeti Főiskola Táncfőtanszakának történetéhez (1945 1958) Bolvári-Takács Gábor Adatok a Színház- és Filmművészeti Főiskola Táncfőtanszakának történetéhez (1945 1958) Előadásomban a mai Színház- és Filmművészeti Egyetem egykori Táncfőtanszakának történetéhez szolgálok

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010)

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010) KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV 125 év (1885 2010) Kiskunfélegyháza, 2010 A Kiskunfélegyházi Szakképzõ Intézmény és Kollégium A

Részletesebben

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés

A debreceni orvosképzés történeti áttekintés A debreceni orvosképzés történeti áttekintés Történelmi előzmények A reformáció korában polgárosodásnak indult Debrecen városa, mindig is szívügyének tekintette az ifjúság magas fokú oktatását. A cívis

Részletesebben