Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI RÉTFALVI GÁBOR A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár snyomtatvány- és antikvagy jteménye Témavezet : DR. P. VÁSÁRHELYI JUDIT SZOMBATHELY

2 Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Program Programvezet : DR. SEBESTYÉN GYÖRGY Témavezet : DR. P. VÁSÁRHELYI JUDIT Tartalom: 1. A kutatási téma bemutatása 1.1 A kutatási téma el zményei, történeti áttekintés 1.2 A kutatás célkit zései 1.3 Az anyaggy jtés módszeri és forrásai 1.4 A disszertáció szerkezete 2. Az elvégzett kutatási feladat, az értekezés tartalma: a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár snyomtatványai és antikvái 2.1 A régi könyvek formai jellemz i 2.2 A Szily gy jtemény létrejötte és katalógusai 2.3 A régi könyvek kötései és a Zsoldos kötések 2.4 A gy jtemény értékei 3. A kutatás eredményei, további javaslatok. 3.1 A kutatás eredményei 3.2 További kutatási javaslatok 4. Szakmai önéletrajz 5. Publikációs jegyzék 2

3 1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA 1.1 A kutatási téma el zményei, történeti áttekintés A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár történetével csak kevés helyi szerz foglalkozott. Munkásságuk az országos szakirodalomban kevésbé ismert, pedig a könyvtár jelent s szerepet töltött be Szombathely XVIII. század végi m vel dési viszonyai alakításában. Mivel nem célunk a könyvtár történetének megírása, ezért csak rövid vázlatot adunk a napjainkig tartó fejl désr l. A levéltári adatok feldolgozásán kívül els sorban PÁLINKÁS GÉZA és GÉFIN GYULA munkáira alapozva fogalmazta meg PATAKI LÁSZLÓ a könyvtár els részletes történetét, az egyházmegye alapításának 200 éves évfordulója kapcsán. Mintegy másfél évtizeddel kés bb DOBRI MÁRIA tekintette át a bibliotéka históriáját. Munkáikra támaszkodva a könyvtár fejl désében mutatkozó változások a következ kben foglalhatók össze: A MÁRIA TERÉZIA által a Gy ri Egyházmegyéb l 1777-ben leválasztott és újonnan létrehozott Szombathelyi Egyházmegye els püspöke, Szily János megalapítja a könyvtárat 1791-ben, lehet vé téve, az országban másodikként a gy jtemény nyilvános használatát. A püspöki székben SZILY JÁNOST követ utódok valamilyen módon mindig gondoskodtak a bibliotéka fejlesztésér l. A legnevezetesebb gyarapodást gróf HERZAN FERENC ( ) bíboros 5000 kötetes gy jteménye jelentette. A XIX. század a csendes gyarapodás évtizedei voltak ben HIDASSY KORNÉL püspök által építtetett teremkönyvtár megnyitása, melyben kötetet helyeztek el, jelezte a fordulópontot. MIKES JÁNOS püspök 1927-ben szétválasztotta a könyvgy jteményt, és a Herzan-féle anyag helyét a püspöki palotában jelölte ki. Noha az március 4-i bombázás elkerülte a szeminárium épületét, annak más célra történ igénybevétele lehetetlen helyzetbe hozta a könyvtárat. A feldolgozatlan anyagok felhalmozódása szinte használhatatlan állapotba jutatta a gy jteményt t l f foglalkozású könyvtáros munkája és szakértelme teszi lehet vé a használók, kutatók számára az értékes anyaghoz való hozzáférést. A könyvtár állományát már kezdetekt l fogva katalógusokban tárták fel. Az alapítási id szak katalógusrendszerét 1822-ben modernizálták, mely munkálatok során egy részletesebb szakkatalógust hoztak létre ban PÁLINKÁS GÉZA a könyvtár akkori re összegezte egy újabb szakrendi katalógusban az állományban addig bekövetkezett változásokat. A két világháború között 1929-re készült el HORVÁTH FERENC a könyvtár helyrajzi feltárásával ban egy újabb, immáron nem kötetalakú, hanem cédulakatalógust alkottak meg. Végül a 60-as években szerkesztették meg a könyvtár dokumentumaihoz való 3

4 hozzáférést mind a mai napig biztosító bet rendes kötetkatalógust. Az állományt ténylegesen feltáró hat kötetet különféle mutatók egészítik ki. A 90-es évek végén elindult a friss beszerzés dokumentumok adatainak számítógépre vitele is, s t 2002-ben már pályázatot adtak be a régi dokumentumok digitalizálása feltételeinek megteremtése érdekében. E katalógusok célkit zése nem a régi könyvek, hanem általában a könyvtár állománya feltárása volt. Ebb l fakad adatkezelésük sz kössége is, amely inkább csak az azonosításukat tette lehet vé. A könyvtár kötéseivel kapcsolatos kutatások féloldalasnak látszanak. Értjük ezalatt azt, hogy a kutatókat inkább a Herzan-gy jtemény csodálatraméltó kötései vonzották. A témában az els érdemi kutatások SZ. KOROKNAY ÉVA irányításával zajlottak. a Vas megyei Múzeumok évi jelentésében azt közölte, hogy az Állami Levéltár, valamint a Szemináriumi Könyvtár XVIII-XIX. századi kötéseinek felmérése elkészült. Sajnos a felmérés dokumentumainak nincs írásos nyoma Szombathelyen. Mindenesetre 1971-ben valószín leg a felmérésre alapozva nagy sikerrel rendezték meg Nyugat-Magyarország Könyvm vészete c. kiállítást. Ezt követ en érdemben egyedül HALÁSZ MARGIT foglalkozott a könyvtár kötéseivel. els sorban a könyvköt k életét, tevékenységét mutatta be, kevésbé összpontosítva az általuk alkalmazott mustrakincsre. 4

5 1.2 A kutatás célkit zései A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár birtokában lev dokumentumok száma meghaladja a et. Ennek a hatékony használatát számos probléma gátolta: 1. A több mint két évszázada gyarapodó állományt különféle id szakokban készült, egymástól igen eltér szerkezet és adattartalmú katalógusok tárták, tárják föl. 2. A régi dokumentumokat nem megfelel szerkezet katalógus tárja föl, az adatok szétszórtak. 3. az elindult számítógépes feltárás igényli használható adatstruktúra el állítását. 4. A kor követelményeinek megfelel en meg kell teremteni a digitalizálás feltételeit. 5. Mivel a könyvek tipográfiai megoldásai meghatározzák az ket feltáró katalógus adatait, hiszen sok esetben azok tükörképei, át kell tekinteni a tipográfiai szerkezetek kialakulásának körülményeit. 6. Ennek kapcsán fontos annak a ténynek a vizsgálata, hogy milyen körülmények között kerültek a könyvtárba, és alkottak gy jteményt a régi dokumentumok. Kérdés, hogy eredetileg kik, és hogyan kívánták használni e régi könyveket, feltárták-e a használat érdekében ket, és hogyan. 7. A tulajdonosok az állomány meg rzése, fizikai védelme érdekében milyen intézkedéseket alkottak. Ezek összefüggésbe hozhatók-e az intézményes könyvkötészeti tevékenységgel? 8. Vagyis összegezve: vizsgálni kell a könyvtár alapításának, és azon belül a régi dokumentumok kezelésének tágabb kereteit, összefüggéseit, eddig még ismeretlen szegmensei feltárását is el kell végezni. A feltáró eszközök változó min sége megnehezíti a könyvtár használatát. Az állományban rejt régi könyvek értéke és feltártságuk állapota közötti ellentmondás feloldása szükségszer vé és id szer vé vált. Így a munka elkészítésével elérni kívánt célokat a következ kben fogalmaztuk meg: A SZILY JÁNOS által alapított és 1791 óta m köd Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár snyomtatványai és antikvái katalógusának elkészítése kapcsán azok tipográfiai jellemz inek és gy jtemény megszületése körülményei bemutatásával: 5

6 1. El segíteni a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban folyó kutatómunkát, az állomány egyes darabjai lényeges jellemz inek bemutatásával 2. Adalékokkal szolgálni a helytörténeti kutatás számára Szombathely XVIII. század végi története ismeretanyagához. 3. Betölteni a könyvtár katalógusrendszerében jelenleg fennálló rt, mely a kódexek és snyomtatványok leírásai illet leg a XVII. és XVIII. századi könyveket feltáró kötetkatalógus között létezik. 4. Növelni a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatások min ségét. 5. Hozzájárulni a számítógépes feltárás már elkezdett folyamatához, kiterjesztve annak hatókörét az snyomtatványokra és antikvákra is, így növelve az e dokumentumokhoz való hozzáférés lehet ségét 6. Megteremteni a jelzett dokumentumok katalógustételeinek elkészítésével a régi dokumentumok digitalizálásának szöveges feltételeit. 7. Csatlakozni az Országos Széchényi Könyvtár azon törekvéséhez, hogy áttekinthet vé váljon a magyarországi könyvtárak által birtokolt régi könyvek állománya. 8. Hozzájárulni nemzeti értékeink meg rzéséhez m vel déstörténeti kincseink számbavételével. 1.3 Az anyaggy jtés módszerei és forrásai A disszertáció megírásakor két f szempontot kellett szem el tt tartani. Egyrészt az elméleti történeti vizsgálódás igényelte az anyaggy jtést, másrészt pedig a konkrét katalógus el állításához kellett tapasztalatokra szert tenni. A kett sség alapvet en meghatározta a munka módszereit és forrásait. Az elméleti háttér feltárása a hazai szakirodalom áttekintésével, amíg a történeti rész els sorban levéltári (állami, püspöki) és kézirattári anyagok, források felkutatásával, átvizsgálásával történt. Tehát a fent el sorolt célok eléréséhez a következ konkrét feladatokat kellett megoldani: 1. A legfontosabb magyar nyelv szakirodalom áttekintésével megragadni az snyomtatványok, antikvák tipográfiai jellemz it. 2. Erre támaszkodva bemutatni, hogy egy régi dokumentumnak milyen helye van egy f papi magángy jteményben, illetve erre a jelent ségre milyen fejl dési folyamat eredményeként tesz szert. 3. Rámutatni arra a kiemelked szerepre, melyet SZILY JÁNOS játszott a fent jelzett m vel déstörténeti folyamatban 4. Adatokat gy jteni, melyek segítségével lehet vé válik bemutatni az alapítás id szakban létrejött katalógusrendszert. 6

7 5. A könyvtárban lév helyi könyvkötészeti alkotások kisz résével megállapítani a Zsoldos-féle kötések mustrakincsét. 6. A több mit kötetes állományt tükröz kötetkatalógusokból kiválogatni az 1601 el tt megjelent könyvek leírásait. Hálával emlékezünk meg arról, hogy ezt a katalógusunk szempontjából alapvet munkát DOBRI MÁRIA végezte el! 7. Az autopszia elvének következetes alkalmazásával a kisz rt 364 tétel esetében a bibliográfiai egység megállapítása. 8. A besorolási adatok egységesítése, ellen rzése. 9. A többségében latin, illetve német nyelv könyvek bibliográfiai leírásának elkészítése. 10. A kollációs képlet megállapítása (terjedelem teljessége, a hiányok, többletek ellen rzése) 11. A kolligátumok közötti kapcsolat megteremtése. 12. Az illusztrációk jellegének megállapítása. 13. A bejegyzések jellegének konstatálása, a magyar nyelv szövegek kisz rése, az ex librisek lejegyzése, a possessorok közlése, egyéb szövegközti és lapszéli megjegyzések jelölése. 14. A kötés anyagának, méretének közlése, az el állítási technika, a mustrakincs, a figurák, a szöveg és a gerinc jellegzetességeinek rögzítése. Szükség esetén ceruzalevonat készítése. 15. Esetleges mellékletek (kódexlap töredékei, makulatúrában lév anyag, stb. felderítése) amennyiben lehetséges a szükséges irodalom megállapítása. 16. A katalógus illeszkedjen az Egyházmegyei Könyvtár katalógusrendszerébe. 1.4 A disszertáció szerkezete A fenti munkálatok elvégzése után az anyag a következ nagyobb szerkezeti egységekb l tev dik össze: A. TANULMÁNY a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár XVIII. század végi történetének eddig még feltáratlan aspektusairól, különös tekintettel: 1. Az snyomtatványok és antikvák tipográfiai jellemz i 2. A könyvtár létrejöttének m vel déstörténeti kapcsolódásai és jelent sége. 3. A Könyvtár els katalógusrendszerének létrehozása és jellemz i. 4. A Könyvtár jellegzetes kötéseinek bemutatása, különös tekintettel a Szombathelyen dolgozó ZSOLDOS ISTVÁN könyvköt tevékenysége. 5. A régi könyvek gy jteménye állományának értékei. 7

8 B. MELLÉKLETBEN az snyomtatványok és XVI. századi könyvek bet rendes katalógusa A mutatók rendszere: - a raktári jelzetek mutatója - a címek mutatója - a nyomdahely mutató - a nyomdászmutató - az id rendi mutató - a névmutató - az illusztrációk mutatója - a bejegyzések, possessorok mutatója - egyéb mutatók (irodalmi hivatkozás, ZSOLDOS-féle kötések, HERZAN könyvtár snyomtatványai, konkordancia.) 8

9 2. AZ ELVÉGZETT KUTATÁSI FELADAT: AZ ÉRTEKEZÉS TARTALMA: A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SNYOMTATVÁNYAI ÉS ANTIKVAGY JTEMÉNYE 2.1 Régi könyvek formai jellemz i A XV-XVI. század tudása mind mennyiségében, mind min ségében különbözött a megel és következ korszakok ismeretanyagától. A mennyiségi és min ségi változások lényegét a tudás egy részének modern tudománnyá szervez désébe jelölhetjük meg. A változások el idézésében a gazdasági (a kereskedelem fejl dése), társadalmi (a polgárság meger södése), technikai (a papír megjelenése), kulturális (az iskoláztatás kiszélesedése), hanem kommunikációs tényez k is szerepet kaptak a változások el idézésében. A klasszikus ismeretanyag részbeni újrafelfedezése, új elemekkel való kib vülése, új, humanista szempontok szerinti átértékelése óriási szellemi hajtóer vé vált. Ez az er szétfeszítette a korábbi, középkorias kommunikációs rendszer kereteit. A szület ben lév új rendszerben nem csupán a közvetített tartalom, a tudás változott meg és differenciálódott, hanem új intézmények, eszközök és módszerek születtek. A félévszázados folyamat eredményeként a kódexek többszörözésének technikája fokozatosan elvált tárgyától, arra visszahatva, megváltoztatva azt, új min ség tárgyat hozott létre. Ennek során fokozatosan elt ntek a kézírás technikájával kapcsolatos jellemz k és megjelentek a gépi eredet karakterisztikumok. Ehhez csatlakozott az olvasás módszerének változása, a néma olvasás elterjedése. Az olvasói tevékenységében magára maradt olvasónak új eszközökre volt szüksége. Ehhez a segítséget, az eszközöket és a módszert a tipográfia létrejöttében találta meg. A korábbiakban vázolt és a XV.-XVI. század fordulóján lezajlott folyamat megteremtette formai szempontból a modern könyv mindazon lényeges jellemz it, amikkel mind a mai napig rendelkezik. A tipográfia megszületésével megsz nt az írás véletlenszer sége és szövegközpontúsága. Az egységesített részekb l felépíthet a közlemény formája, amely sokoldalúan és változatosan adja vissza a szerz gondolatait. A technikai keretek állandósulása mellett a kisebb változtatásokat leszámítva a könyv általános formai elemeiben visszatükröz dött az egymást váltó m vészettörténeti korszakok stílusjegyeinek képe. A könyvek formavilágában jelentkez ízlésbeli változások szembeszök en érzékelhet vé váltak a könyvet nemcsak tartalma miatt 9

10 kedvel, hanem a tipográfiai alkotásban is gyönyörködni tudó gy jt k számára. A tartalom mellett fontos volt a bibliofil szándék, a ritka, régi könyvek iránt érzett vonzalom. 2.2 A Szily gy jtemény létrejötte és feltárása A könyveket kedvel emberek a tudás templomát látták az ismereteket gy jt, tároló könyvtárakban. A barokk id szak monumentalitásigénye pedig ugyancsak hozzájárult és felfokozta a díszítésben megjelen pompát. A korszak tudós, m velt és gazdag embere egyszerre igyekezett kielégíteni a szakterületén megjelen könyvek beszerzése és azok szépsége iránt megnyilvánuló vágyát. Így a bibliofil papokat is vonzotta Magyarországon a külföldi irodalom gazdag termése és szép kiállítása. SZILY JÁNOS Szombathely els püspökeként elindította az alig 3000 lakosú mez várost az igazi várossá válás útján. Püspöksége ideje alatt pásztori munkája, egyházszervez tevékenysége mellett felépítette a püspöki palotát, a székesegyházat, a papi szeminárium épületét, létrehozta az ország els archeológiai múzeumát, megalapította Szombathely els nyomdáját. Nem utolsó sorban kialakította a székesegyházi könyvtárat, amelyet a pécsi KLIMÓ gy jtemény után másodikként az országban a köz számára is látogathatóvá tett. A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár régi könyvek gy jteményében összefonódva láthatjuk a bibliofil szándékot, a tudományos érdekl dést és kíváncsiságot, az oktatás színvonala emelésének óhaját, a közösség m vel dési érdekeinek figyelembevételét, mindezt katolikus szellemiséggel átitatva. Nyilvánvaló, hogy a gy jtött könyvek tartalmát és az adekvát forma megjelölését els sorban az alapító szándéka, majd a könyvtár funkciója határozta mag. E két szempont érvényesítése érhet tetten a régi könyvek gy jteményének kialakulásakor. A gy jtemény gerincét még Szily János alapozta meg, és a kés bbi gyarapodás csak kiegészítette, tökéletesítette azt. Az alapítással egy id ben útmutatást adott a könyvtár használatát illet en. A feltárást megkövetel rendelkezése nyomán az akkori szemináriumi könyvtárban valóságos katalógusrendszer jött létre. Ezek a katalógusok részben a korszakban alkalmazott gyakorlatot követték, részben pedig használói kívánságainak kívántak eleget tenni. Ezeket az igényeket a könyvtár körülményei, funkciói és az állomány egyházi jellege is meghatározták. A katalógusrendszer els sorban a papnövendékek és tanáraik számára jelentett nélkülözhetetlen segédeszközt a tanulásban, tanításban. E kiemelt cél magyarázza, hogy az állományban való tájékozódás érdekében el ször a szakkatalógust hozták létre, amely tartalmilag az oktatott tantárgyakhoz is kapcsolódott. A könyvanyag állandó gyarapodásával egyidej leg 10

11 növeked problémák megoldására létrehozták a bet rendes, illetve helyrajzi katalógusokat. Ezek az eszközök id ben egymás után születve meg, egymást kiegészít, egymással kapcsolatban lév, más és más kérdésre választ adó katalógus-együttest alkottak. E katalógusok szerkesztési, címleírási gyakorlatából lesz rhet, hogy bár igyekeztek lehet vé tenni az egyes könyvpéldányok azonosítását, visszakereshet ségét, mégis inkább az egyes m vek leírására, megtalálhatóságára törekedtek. E katalógusok az alapítást követ két évtizedben jól szolgálták az olvasók érdekeit. Mai szemmel nézve kissé bonyolult, nehézkes eszközrendszer, amely azonban mégis könyvtárrá szervezett egy igen értékes könyvgy jteményt. 2.3 Régi könyvek kötései és a Zsoldos-kötések SZILY JÁNOS által Szombathelyen alapított könyvtár a város m vel dési életének fontos és meghatározó eleme volt. Léte nem csupán a tanulók, tanárok, városi értelmiség számára nyújtott ismeretszerzési lehet séget, hanem hatással volt a nyomdászat, a könyvkereskedelem és a könyvkötészet szombathelyi meghonosodására is. A barokk korszak ízlésvilága tükröz dik a SZILY által megkívánt kötéseken is. Ezek a kötések jellegzetes aranyozott vonalhálózattal rendelkeznek a gerincen. A diagonális vonalak között létrejöv csúcsára állított aranyozott négyszögekben barna szín négyzetek foglalnak helyet. E barna alapra hatszirmú aranyozott szár nélküli virágfejeket helyezett el a könyvköt. Az egyes gerincmez ket pedig különféle motívumokkal választotta el. Leggyakrabban bölcs lábra emlékeztet sávozott levélkékkel kísért C idomok fordulnak el. Gyakori a kett s, vízszintes aranyvonal alkalmazása is. Némely esetben önálló gerincdíszként is megjelenik a csavart, vízszintesen sávozott, aranyozott önmaga körül megcsavarodott szalagsáv, vagy pólya. Ugyancsak kedvelt, mez lezáró motívum a gerincen, f leg a fej és lábrésznél elhelyezve: makkok és háromszirmú virágok váltakozva A szombathelyi könyvköt mester ZSOLDOS ISTVÁN által használt mustrakincsb l a következ négy csoport bontakozik ki: o aranykockás, hálós díszítmény o csavarodó pólyás csoport o virágtöves gerincdíszítés o csillagos díszítmény 11

12 2.4 A gy jtemény értékei Nemcsak a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár állományának egésze képvisel, mint m emlék jelleg könyvtár, óriási m vel déstörténeti értéket, hanem külön kiemelt figyelmet érdemel az snyomtatványokat és antikvákat tartalmazó régi könyvek gy jteménye is. Ezen belül figyelemreméltó tényként könyvelhetjük el, hogy az snyomtatványok között pontosan 30 tétel szerepel, amely csak, és kizárólag ennek a könyvtárnak a polcain lelhet k fel Magyarországon. E kötetek között azonban nemcsak ritkaságuk miatt, hanem tartalmuk miatt is értékes vekkel találkozhatunk. Ez a tény is alátámasztja egy, az snyomtatványokat és antikvákat feltáró eszköz létrehozásának szükségességét. MELLÉKLET: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár snyomtatványainak és antikváinak katalógusa A katalógus 443 kötetben lev 364 m, 102 snyomtatvány és 262 antikva leírását adja. A katalógus feladata, hogy biztosítsa a gy jtemény minél sokoldalúbb feltárását. Szerkezete a szerz i bet rendes katalógus szerkesztési elveinek megfelel en épül fel. Az snyomtatványok és antikvák közös felvétele miatt megoldást kellett találni az alábbi nyolc szempont segítségével a leírások egységessé tételére. A katalógustételek szerkezete: 1. a tétel sorszámát a leírás felett balra, arab számok jelölik. 2. a raktári jelzet két részb l tev dik össze. Amennyiben szerepelt a nyomtatványban a Bibliotheca Seminarii Sabariensis kifejezés és a jelzet (általában kis papírnégyszögre írva), úgy közöltük. Ha a kifejezés elmaradt, közlése is elmaradt. A másik rész a jelenlegi jelzet. 3. bibliográfiai adatok a) egy szerz munkásságán belül az egyes m vek felsorolása a címek bet rendjében történt. Ha a szerz neve a cím része, a rendezéskor figyelmen kívül maradt. 12

13 b) a szellemi közrem ködés tényét az azt jelöl kifejezéssel tükröztük. c) az impresszum adatai a kiadványon közölt formában és helyesírással állnak, elhagyva a jelentéktelen kifejezéseket. A megjelenés évét minden esetben arab számmal is közöltük, szögletes zárójelben. A hiányzó impresszum adatokat [S. l.], illetve [s. n.] rövidítéssel jeleztük. d) a formátumra vonatkozó adatokat rétnagyságban adtuk meg e) a terjedelem adatai el tt utalás történik a szöveg elrendezésére, ezzel a szöveg tipográfiai képét, hangulatát kívántuk érzékeltetni. f) a terjedelmet a nyomtatványban lév lap, levél, illetve hasábszámozással közöltük, a kiadvány közlésmódjának megfelel alakban. A számozatlan lapokat szögletes zárójelben jeleztük. g) minden esetben megadtuk a részletes kollációs képletet, a terjedelem adataival egyeztetve. 4. a kolligáltság tényét mindenkor jeleztük, megteremtve minden lehetséges esetben a m vek közötti kapcsolatot. 5. a díszítés adatai közé felvettünk minden képi információt tartalmazó egységet. 6. a bejegyzések esetében megadtuk azoknak a köteten belüli lel helyét, nyelvét, mennyiségét, az író kezek feltehet számát, a tulajdonosoknak a szövegben el forduló névalakját. 7. a kötés leírásakor nem a stílusjegyek számbavétele, hanem a jellemz k rögzítése volt a cél. Így megadtuk a méretet, a kötés anyagát, a díszítés struktúráját, a mustrakincs elemeit, a feliratok szövegét, ábrákat, esetleges tartozékokat. Külön jeleztük a helyi vonatkozásai miatt fontos Zsoldos-féle kötéseket. 8. irodalmi hivatkozásként a széles körben ismert katalógusokra utaltunk, különösen a CIH és az OSZK katalógusaira támaszkodva. 13

14 3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI, TOVÁBBI JAVASLATOK 3.1 A kutatás eredményei Áttekintve a végzett munkát, a disszertáció lényegi célkit zéseinek elérésér l adhatunk számot. 1. A disszertáció els részében röviden összefoglaltuk a tipográfia kialakulásának történeti vázlatát: Ennek során a kódex - snyomtatvány- modern könyv átalakulási folyamat kommunikációs jellemz ire is igyekeztünk felhívni a figyelmet. Rámutattunk arra, hogy a középkori tudás a XVI. századra óriási mennyiségi és min ségi változáson átmenve részben új intézményi kereteket teremtett magának, részben pedig átstrukturálta az addigi kommunikációs viszonyokat egy új eszköz, a nyomtatott könyv és egy új módszer, a tipográfia segítségével. 2. A változások következményei a könyvtárakban is láthatóvá váltak és így megjelentek a magyar f papi gy jteményekben is. Újabb adalékokkal sikerült meger síteni azt a tényt, hogy XVIII. századi magyarországi f papok lehet ségeikhez mérten törekedtek a köz érdekeit szolgálni, megnyitva könyvtáraik kapuját. Talán hangsúlyosabbá válik az a tény, hogy Szombathelyen is nyílt ilyen lehet ség a korszakban másodikként. 3. A Mária Terézia féle mez gazdasági társaságok megalakulása Vas megyében már nem csak a bécsi Anzeiger hasábjairól ismerhet k meg, hanem levéltári források segítségével is dokumentálhatók. 4. A SZILY JÁNOS által Szombathelyen megalapított könyvtár vizsgálata vel déstörténeti, helytörténeti, könyvtártörténeti szempontból is tanulságokkal szolgálhat. Els sorban katalogizálás-történeti kapcsolódásai révén válhat értékessé, hiszen e kérdés helyi vonatkozásaival eddig még nem foglalkozott a szakirodalom. A kéziratos katalógusok vizsgálatával értékes adatokkal szolgálhattunk a korabeli magyarországi katalogizálási gyakorlathoz. A szakirodalom által eddig különállóként kezelt katalógusokról sikerült kimutatni, hogy a kor szintjén álló eszközöket és módszereket alkalmaztak ugyanakkor nem külön katalógusokat, hanem egymással szoros kapcsolatban lév, rendszert alkotó, az összefüggéseket bemutató feltáró eszközt hoztak létre. 5.Ugyancsak megemlíthet ZSOLDOS ISTVÁN könyvköt tevékenységének az eddigieknél mindenképpen részletesebb bemutatása. Sikerült a Szombathelyi Püspöki Levéltárban eddig ismeretlen számlájára bukkanni ZSOLDOS ISTVÁN könyvköt nek. 14

15 E dokumentum segítségével augusztus végéig sikerült meghosszabbítani a kompaktor munkásságát bemutató id szakot. Ennek alapján egyértelm en megállapíthatóvá vált a mester által végzett munkák jellege és mennyisége. S t, min ségük is, hiszen visszakereshet k a jelenlegi állományban. 6. A helyi könyvkötészet már ismert céhtörténeti, életrajzi vonatkozásai mellett sikerült eddig ismeretlen adatokat feltárni. Megállapításra került, hogy a könyvtár állományában 811 darab olyan kötés található, mely nagy valószín séggel ZSOLDOS ISTVÁN keze munkáját dicséri 7. Szombathely újkori megteremt je, els püspöke, SZILY JÁNOS gy jteménye, noha nem versenyezhetett a szerencsésebb helyzetben lév alapításokkal, a maga helyén rendkívül jelent séggel bírt. Túl az egyházi célokon, túl a köz javára való használatán a léte meghatározóvá vált a város m veltségi viszonyaira, könyvkultúrájára. A könyvtár léte támogatta az oktatást, az olvasóközönség, vásárlóközönség kiszélesedését, egy nyomda megalapítását, a könyvkereskedelem és a könyvkötészet felvirágzását. 8. Véleményünk szerint a bet rendes katalógus összeállításával a könyvtárban folyó kutatómunka jól használható segédeszközre tett szert. Akár a könyvtáros, akár a kutatók számos olyan kérdésre kaphatják meg a választ, amelyekre eddig nem, vagy jóval körülményesebb úton juthattak hozzá. A mutatók rendszere segítségével pedig további szempontok alapján közelíthetik meg problémáikat. 9. A katalógus segítségével úgy t nik sikerült felszámolni a könyvtár katalógusrendszerében a régi és az új dokumentumok feltárása között tátongó rt. Erre a munkára építve, részben a katalógustételekre, részben a leírt jellemz kre támaszkodva lehetségessé válik a számítógépes feltárás határainak kiterjesztése a régi könyvekre. Ez egyben azt is jelenti, hogy megteremt dtek e dokumentumok digitalizálásának szöveges feltételei. 15

16 3.2 További javaslatok a kutatás eredményei hasznosítására A katalógusszerkesztés során az snyomtatványok és antikvák formai jegyeit rögzítettük. Erre alapozva további kutatások lehet ségei nyílnak meg. Így megteremt dnek a feltételei a könyvek possessorai azonosításához. S t, a katalógus adatai (a Zsoldos-féle kötések és a bejegyzések) valamint az els katalógusok lehet vé teszik a Szily féle könyvtár elvi rekonstrukcióját, vagy annak megkísérlését. A kötések leírásakor mindig utalás történt a gerincben vagy a táblákban lév fragmentumokra. A kódexlap töredékek vizsgálata is könnyebbé válhat helyük pontos meghatározásával. Továbbá a kötetek állapotának jelzésével lehet vé válik a restaurálásra váró könyvek kisz rése. Ráadásul lehet vé válik a számítógépes feldolgozás segítségével nemcsak a katalogizáló munka megkönnyítése, hanem a hálózaton jóval több érdekl számára hozzáférhet vé tenni az állományt. Tehetjük ezt anélkül, hogy SZILY JÁNOS helyben használati intenciója sérülne. Ezzel pedig elérhet vé, áttekinthet vé válik a könyvtár állománya, vel déstörténeti kincsei, így egy kis részben hozzájárulhatunk nemzeti értékeink meg rzéséhez. S végül, talán sikerül a többi f papi alapítású egyházi könyvtár között a méltánytalanul háttérbe szorult gy jtemény kulturális jelent ségére irányítani a szakmai figyelmet. 16

17 3. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Rétfalvi Gábor iskolai adjunktus Berzsenyi Dániel Tanárképz F iskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Születési adatok: Szombathely, július 18. Születésem óta szombathelyi lakos vagyok. Egyetemi tanulmányok Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar - Könyvtár- történelem szak Könyvtártörténész, könyvmuzeológus Végzettség Okleveles könyvtáros Történelem szakos középiskolai tanár Könyvtártörténész, könyvmuzeológus Tanúsítványok Német nyelvb l középfokú C típusú nyelvvizsga Spanyol nyelvb l bels, egyetemi nyelvvizsga Retorika speciális továbbképz tanfolyam Min sítés Egyetemi doktori cím 1982., száma: 60/ PhD tanulmányokban való részvétel 1999-, abszolutórium. Intézmény neve: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Programvezet : Dr. Sebestyén György Témavezet : Dr. P. Vásárhelyi Judit PhD disszertáció címe: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár snyomtatvány és antikva gy jteménye Munkahely Berzsenyi Dániel F iskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék f iskolai tanársegéd f iskolai adjunktus 17

18 5. Publikációs jegyzék 1. Az MSZ 3424/78 tömörítvénye: oktatási segédlet a Katalogizálás cím tantárgyhoz. Szhely: TF, db 2. A középkor könyvtárügye In : Egyetemes könyvtártörténet, a kezdetekt l a felvilágosodásig /szerk. Tóth Gyula. Szhely : SZTF, p Információforrások / -- ; [kiad. A Berzsenyi Dániel Tanárképz iskola]. Szombathely: BDTF, p. (IM távoktatási jegyzetek: 2. ) 4. A népiskolai iskolai könyvtárügy kezdetei Vas megyében a dualizmus els id szakában: [ ] In : A Szombathelyi Tanárképz F iskola tudományos közleményei. ISSN Szhely : SZTF, p Egy megye népiskolai könyvtárainak állománya a dualizmus els szakaszában In : Könyvtáros. ISSN évf. (1982), p Többkönyv oktatás az általános iskolában / Kovács Mária, Tóth Gyula, Pálvölgyi Mihály, -- In : Közm vel dés, kutatás, gyakorlat: a feln ttkori alapm veltség és önm velés általános és szakmunkásképz iskolai megalapozottságának összefüggései, továbbfejlesztésének irányai / szerk. Horváth Margit. Szhely : DBTF, p Az egyes tantárgycsoportok egymásráépülésének lehet ségei In : A közm vel dési és könyvtáros oktatók és kutatók nemzetközi konferenciája : Szombathely, augusztus / szerk. Szalay László. Szhely : BDTF, p Az Egyházmegyei Könyvtár szerepe a könyvtárosképzésben In : Vasi szemle. ISSN évf. 1. sz. (1993), p A Vasvármegyei Kultúregyesület közm vel dési törekvései a dualizmus idején In : A Societas Scientiarum Savariensis = Szombathelyi Tudományos Társaság és el zményei / szerk. Pusztay János. Szombathely: Savaria University Press, p (Dissertationes, ISSN ; 1.) 18

19 10. Egy négyszáz éves füvészkönyv In : Vasi honismereti és helytörténeti közlemények. ISSN sz. p Adalékok a szombathelyi premontrei gimnázium történetéhez: a tanári könyvtár állománya a XIX. század végén In : Iskola és társadalom / szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg: ZML, p A kódex mint kommunikációs eszköz megszületése In : Fülöp Géza emlékkönyv / szerk. Baráthné Hajdú Ágnes. Bp. : ELTE, p Könyvtárosképzés és katalogizálás In : Könyv és nevelés. ISSN Ú. f sz. p Adalélok a szombathelyi premontrei gimnázium tanári könyvtára történetéhez In : Vasi honismereti és helytörténeti közlemények. ISSN sz. p A szakmai gyakorlatok rendszere a BDF Könyvtár és Információtudományi Tanszékén / összeáll. Frank Róza, Kovács Mária, p. 16. Az iskolai könyvtári funkciók kialakulása a dualizmus idején In : Könyv és nevelés. ISSN évf. 3. sz. (2002.) p A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár In : Magyar könyvgy jt. ISSN évf. 4. sz. (2002. április) p A kommunikációs folyamat változásainak néhány jellemz je a reneszánsz idején (XV-XVI. sz.) In : Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Szombathely: BDF, p Az Egyházmegyei Könyvtár létrejöttének hatása Szombathely vel dési viszonyaira In : Könyv, könyvtár, könyvtáros. ISSN évf. 8. sz. (2003. aug.) p

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR RÉGI NYOMTATVÁNYAINAK DIGITALIZÁLÁSI TERVE ÉS A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK, ESETTANULMÁNNYAL Farkas Gábor Farkas, farkas_g@ludens.elte.hu ELTE Egyetemi Könyvtár Az Egyetemi Könyvtár őrzi

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN

A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN A TISZÁNTÚL A KÁRPÁT MEDENCE 10 17. SZÁZADI REGIONÁLIS TAGOLÓDÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Csüllög Gábor Debreceni Egyetem Debrecen, 2006 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 I. A TERÜLETI

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása A büntetés-végrehajtási jog kialakulása Buchinger Ágnes Doktoranda, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Email: buchingeragi@gmail.com Bevezetés Ha a büntetőjog területére gondolunk,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei CÉH-IPARTESTÜLET-SZÖVETKEZET. Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban Szonda István Témavezető: Dr. Ujváry Zoltán DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Dr. Karácsony András Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Előadásomban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (illetve jogelődjei) vonatkozásában három tudományág (jog-, állam- és

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT A Helikon Kiadó két kötetének összehasonlítása Készítette: Hajnal Piroska Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007. június 8. 2 Michael VICKERS,

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zalai Noémi: A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL Doktori

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TAVASZ www.magyarregeszet.hu PERKÁTA, EGY NEM SZOKVÁNYOS KÖZÉPKORI LELŐHELY Kovács Loránd Olivér 2009 és 2011 között útépítést megelőző régészeti feltárások folytak

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2013. évi beszámolója

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2013. évi beszámolója 1076 Fórum lés, jövedelemelosztás, felhalmozás folyamatait. Ugyanakkor ezen túltekintve arra is szükség lenne, hogy leírjuk, hogyan működik a társadalom. Az előadó a Lisszaboni Szerződést idézve sorolta

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Bonnyai Tünde A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében Doktori (PhD) Értekezés tervezet Témavezető:... Dr.

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN 145 SÁRÁNDI TAMÁS MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Fenntartói társulások a szabályozásban

Fenntartói társulások a szabályozásban ISKOLAFENNTARTÓ TÁRSULÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY, AMELY AZ ISKOLÁKAT a helyi önkormányzatok tulajdonába adta, megteremtette a kistelepülési önkormányzatok számára iskoláik visszaállításának lehetőségét,

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

szakértői anyag készítette: Felvinczi Katalin Budapest, 2015. január 31.

szakértői anyag készítette: Felvinczi Katalin Budapest, 2015. január 31. A CIVIL KÁBÍTÓSZERÜGYI KOORDINÁCIÓ ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI HELYI SZINTEN szakértői anyag készítette: Felvinczi Katalin Budapest, 2015. január 31. Tartalom Bevezetés... 3 A kábítószerügyi koordináció

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt BELOVÁRI Anita & BAKA József Kaposvári Egyetem, Kaposvár belovari.anita@ke.hu & baka.jozsef@ke.hu A 19. sz. közepe táján Dániában különleges megoldás született

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

Vizuális tervgazdálkodás

Vizuális tervgazdálkodás Minkó Mihály Vizuális tervgazdálkodás Egy úttörő grafikonkészítő összefoglaló munkája és rejtélyes munkássága A szocializmus kialakulásának első éveiben, amikor a tervgazdálkodás megvalósítása különös

Részletesebben

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében

Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele az Állami Számvevőszék jelentéseinek tükrében Szerkesztette: Lett Béla Sopron, 2016 Az állami erdő és erdőgazdaságok vagyonkezelése és számvitele

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkája 1986-1990

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkája 1986-1990 A Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkája 1986-1990 SZENTÉ FERENC 1. Szervezési, fejlesztési feladatok A tárgyalt időszak a rendszeren belüli átalakulás jegyeit hordozta. Ennek megfelelően a minisztériumi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Bizottsága 2800 Tatabánya V., Fő tér 6. PÁLYÁZAT a Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium főigazgatói

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2009/szeptember (137. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Mielőtt az e havi témába kezdenék, az olvasóknak érdemes visszalapozni a Kaliber 2008. novemberi számát, mert

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program Válasz Dr. Urbán Ágnes Koltai Andrea Homo ludens televisiensis Az interaktivitás manifesztációja

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2. SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: 2016. április

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel.

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Kiadás kelte MAGYAR SZABVÁNY MSZ 21976-1 Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Investigation of municipal wastes, Sampling Hivatkozási szám: MSZ 21976-1:2005 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

Részletesebben