A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTDOLGOZOTT INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTDOLGOZOTT INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest, Sisakos sáska u. 3. Tel: Fax: E mail: Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának azonosítója:... A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTDOLGOZOTT INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 Hatálybalépés dátuma:... Területi hatálya:. Felülvizsgálat id pontja:... Példány használója :... p.h. Készítette: Kántor Pálné Hajnalné Farkas Erzsébet Petr czyné Bérces Zsuzsanna Tanácsadóként közrem ködött: Jóváhagyta; Budapest, XVII. Ker. Önkormányzata részér l: Petr czy Tibor Igazgató Csokonai Pedagógiai Szolgáltató Intézet Polgármester

2 2/42 Tartalomjegyzék Bevezet 1. Fenntartói elvárások és min ségpolitika, ebb l az intézményre vonatkozó feladatok 2. Intézményi min ségpolitika 2.1 Az intézmény küldetésnyilatkozata 2.2 Az intézmény bemutatása 2.3 Az intézményi min ségpolitika 2.4 F bb min ségpolitikai célok és annak teljesülési kritériumai, elvárható eredményei 3. Helyzetelemzés 3.1 Az intézmény jelenlegi min ségfejlesztési gyakorlata 3.2 Intézményvezetés 3.3 Jogszer m ködés, dokumentumok ellen rzése 3.4 Ellen rzés, mérés értékelés jelenlegi rendszere 4. Intézményi min ségirányítási rendszer 4.1 Az intézményértékelés területei, az értékelés módjai /hosszabb távú tervezés/ 4.2 Mérési - értékelési rendszer id tervezete 4.3 Az éves bels ellen rzési-értékelési rendszer vázlata 4.4 Az iskolában folyó nevel -oktató munka ellen rzési, mérési, értékelési, min ségbiztosítási szempontjai 4.5 A tantárgyi és nevelési mérések részletezése 4.6 Szöveges értékelés 1-4. évfolyam 4.7.Az intézmény nevel és oktató munkájának értékelése Tanév végi intézményi értékelés Teljes kör intézményi önértékelés 5. A vezet i feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése 5.1 A teljesítményértékelés célja 5.2 A teljesítményértékelésben résztvev k köre 5.3 A teljesítményértékelés szintjei 5.4 A teljesítményértékelés ütemezése 5.5 A teljesítményértékelés eljárásrendje 5.6 A teljesítményértékelés módszerei 5.7 A teljesítményértékelés szempontjai 6. Az Intézményi Min ségirányítási Program felülvizsgálata

3 3/42 Kapcsolódó önálló dokumentumok listája /irattár/ 1. Irányított önértékelés eljárásrendje, folyamatterve 2. A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása 3. Az éves iskolai munkaterv elkészítése, folyamatszabályozása 4. Partnerlista 5. Partneri igény-, elégedettség- és elégedetlenség mérés eljárásrendje Partneri kapcsolattartási eljárásrend 6. Szöveges értékelés 1. évfolyam 1. félév 7. Szöveges értékelés 1. évfolyam 2. félév 8. Szöveges értékelés 2. évfolyam 9. Szöveges értékelés 3. évfolyam 10. Szöveges értékelés 4. évfolyam 1. félév 11. Az információ áramlás biztosítása 12. A vezet k és a pedagógusok teljesítményértékel és összesítési lapjai

4 4/42 Bevezet A Zrínyi Miklós Általános Iskola törekvése, hogy a Comenius I. min ségirányítási modell kiépítése után továbbfejleszti azt, mert az intézmény kollektívája megértette a min ség kezelésének szerepét, jelent ségét és elkötelezte magát az Oktatási Minisztérium által meghirdetett - törvényben is megfogalmazott - min ségügyi célok és min ségkezelési feladatok megvalósítása mellett. Egyrészt a tantestület meggy z dése az, hogy anyagiasult társadalmunk egyensúlyát csak az ismeretek, a tudás és az alapvet emberi értékek ápolása által lehet és szükséges meg rizni. Ez pedig az oktatási intézmények szerepének er sítésén keresztül valósulhat meg. Másrészt az Európai Unió teljes jogú tagállamaként a nemzeti kultúra bizonyos fokú b vítését kiszélesítését igényli. Meg kell tanulnunk európai léptékben gondolkodni, azaz el kell tudjuk fogadni más nemzetek kulturális beállítottságát, megfelel toleranciára kell szert tennünk úgy, hogy közben meg rizzük tradicionális szellemi örökségünket és nemzeti szuverenitásunkat. Ugyanakkor el kell tudnunk fogadtatni saját kultúránkat az európai közösség nemzeteivel és ez a törekvés sikeresebben valósulhat meg akkor, ha az oktatási intézmények tevékenységének fejlesztéséhez nemzetközi szabványok ajánlásait és követelményeit szem el tt tartó értékel rendszereket társítunk. Ez az összetett feladat korántsem tekinthet könny nek. Végrehajtásában felel sségteljes szerep hárul a közoktatási intézményekre, hiszen a közeljöv letéteményesét jelent gyermekeket és ifjúságot kell úgy felkészítenie, hogy kés bb alkalmas legyen a kor követelményeinek megfelel társadalmi szemlélet és nemzeti identitás kialakítására. A nevelés-oktatás folyamatában ezért, ma már nem elegend az esetleg több évtizedes gyakorlatra, a szakmai hagyományokra támaszkodni, hanem el re kell lépni és új eszközök, módszerek bevezetésével, felhasználásával, tudatosan, tervszer en és célratör en kell a felnövekv generációt formálni. A folyamat bizonyos kvalitatív jellemz inek színvonala, viszonylagos állandósága és folyamatos fejlesztése ma már alapvet igényként jelentkezik mind a magyar társadalomban, mind pedig az EU egészében. A sz kebb környezethez történ létfontosságú alkalmazkodást nemcsak az intézményhasználói szükségletek egyre hatékonyabb és magasabb színvonalú kielégítése jelenti, hanem azt is hogy az intézmény teljesíti saját küldetését, valamint a szaktárca és a fenntartó elvárásait és mindent megtesz hosszú távú jöv jének megalapozásáért. E gondolatokat alapul véve, ugyanakkor az objektív, a mindenkori lehet ségek, m ködési feltételek szem el tt tartásával készült el a Zrínyi Miklós Általános Iskola min ségirányítási programja. Petr czy Tibor iskolaigazgató

5 5/42 1. Fenntartói elvárások és min ségpolitika, ebb l az intézményre vonatkozó feladatok Az ÖMIP id arányos feladatainak megvalósítása Általános elvárások Min ségirányítási elvárások Pedagógiai programban megfogalmazott értékrend, a célok és feladatok érvényesítése a nevel -oktató munkában. Az intézményi min ségirányítási program megvalósítása. Sikerkritériumok, várható eredmények A kit zött célokhoz közelít a mindennapi nevel -oktató munka. Az intézmény min ségfejlesztési munkája el segíti a folyamatok szabályozottságát, a partnerközpontú intézménym ködést. Módszerek, eljárások Önértékelés, stratégiai cél, feladat- és id terv. Ellen rzési, mérésértékelési rendszer. Partnerek elégedettségi mérése. Eredményesség és hatékonyság vizsgálata. Felel sök, közrem köd k Intézményvezet, program-készít pedagógusok. Intézményvezet, min ségi körök vezet i, tagjai. Megvalósítás gyakorisága, határid Folyamatos. Folyamatos. A tankötelezettség sikeres teljesítése. Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint. Az intézmény m ködésére vonatkozó, év végi beszámolót az intézmény a tanév lezárását követ en köteles megküldeni a fenntartónak, a fenntartó az értékelését követ en azt az intézmény vagy a fenntartó honlapján köteles nyilvánosságra hozni. Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosításával valamennyi tanköteles tanuló eljut az önálló életkezdéshez szükséges tanulmányok befejezéséhez. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás. Magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá váljon. Az intézmény tevékenységének eredményei, problémái nyilvánosak, az intézményhasználók számára is tájékoztatással szolgálnak. Jobban áttekinthet vé válik a kerület oktatásszolgáltatása. A gyengébb képesség és részképesség zavarokkal küszköd tanulók tervszer egyéni fejlesztése a korai sz rések révén. Mindennapos testmozgás. Osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek. Iskolaegészségügyi ellátás megszervezése. Közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában. A nevel testület által elfogadott beszámoló, web-lapon történ megjelentetés statisztikai elemzés, trendkövetés. Igazgató. Igazgató, nevel testület, szül i munkaközösség, patronálói közösség, véd n k. Igazgató. Folyamatos. Folyamatos. Minden év július 15-ig. A web-lapon történ megjelentetés legalább 6 hónapig folyamatos.

6 6/42 Min ségirányítási elvárások Az iskolai oktatásnevelés tartalmának és kínálatának fejlesztése a kerületben. Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások Innovációs programok. Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás. Felel sök, közrem köd k Munkaközösségek, szaktanárok, tanítók. Megvalósítás gyakorisága, határid Folyamatos. Szociális és kommunikációs képességek, alap- készségek, értelmi képességek fejlesztése. Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelel szint alkalmazása. Tanulási módszerek tanítása. Tanítók, napközis nevel k, szaktanárok. Folyamatos. Tehetségekkel és a hátrányos helyzet ekkel való egyenrangú tör dés. Egyéni tanulási út biztosítása. Tanulmányi pályázatokon és versenyeken való eredményes szereplés. Differenciált, egyéni képességfejlesztés tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. Osztályf nökök, szaktanárok, napközis nevel k. Év közben folyamatosan, szünidei szervezett foglalkozásokon. Pályaorientáció, továbbtanulás el segítése. Tanulók, szül k információkat kapnak a lehet ségekr l az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefügg továbbtanuláshoz. Intézmények együttm ködése. Pályaválasztási tanácsadó, önismereti tesztek, iskolalátogatások. Osztályf nökök, iskolai pályaválasztási felel s. Folyamatosan 5-8. évfolyamon. A sajátos nevelési igény és a különleges gondozást igényl tanulókkal való foglalkozás. Képzésük, fejlesztésük egyéni fejlesztési tervek alapján. A gyermekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Hátránykompenzáció, fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. Együttm ködés a Családsegít Szolgálattal, a Szakért i és Rehab. Bizottsággal, a Ped. Szakszolgáltató K.-tal. Gyermek és ifjúságvédelmi felel s, osztályf nök, Családsegít Szolgálat, Ped. Szakszolgálta- Tó K., szül. Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is. Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója. Elfogadott, egységes követelményrendszer alapján objektívebb értékelés. Tantárgyankénti egységes követelményrendszer, a közoktatási törvény alapján. Igazgató, szaktanárok, tanítók. Tanévkezdés el tt. Értékelje ki a nevel testület a DIFER és a követ mérések eredményeit, készítsen tervet a korrekciókra, a fejleszt munkára. Tervezettebbé és differenciáltabbá válik a pedagógiai munka. Elemzések, trendvizsgálat, összehasonlító elemzések. Igazgató, Folyamatosan. tanítók, tanárok, napközis és tanulószobát felügyel nevel k.

7 7/42 Min ségirányítási elvárások Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások Felel sök, közrem köd k Megvalósítás gyakorisága, határid A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési szempontrendszer kidolgozása. A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép. Folyamatszabályozás, fejlesztési területek min ségközpontú elemzése. Partnerekkel való kapcsolattartás módjainak, újraértelmezése. Igazgató, Támogató Csoport vezet je, pedagógusok. Tanévkezdés. A humán er forrás, gazdálkodás és a kompetenciafejlesztés tervezésének, megvalósulásának értékelése. Pedagógusok kompetenciájának növelése (pl.: a részképesség zavarokkal küszköd gyerekek fejlesztése, a mérés-értékelési felkészültség növelése). Továbbképzési terv, beiskolázási terv. Igazgató. 277/1997. (XII. 22) Korm. r. szerint A taneszköz ellátottság fejlesztése. Az ellátottság közelítése a rendeletnek és a pedagógiai programban el írtaknak megfelel en. Taneszköz ellátottság áttekintése. Ésszer igények felmérése, pályázatírás a fejlesztésre. Igazgató, Gazdasági vezet, munkaközösség-vezet k. Tanévkezdés el tt. Az intézmény min ségirányítási és mérésértékelési rendszerének érvényesítése a helyi gyakorlatban. Társadalmi, szakmai kapcsolatok ki- szélesítése. Nevelési területek számbavétele, prioritások állítása. Min ségi körök vezet i, partnerek képvisel i. Tanév elején. A folyamatos, évenként tervezett bels ellen rzés, értékelés. Pontos ismeret az eredményességr l, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról. Szaktárgyi és attit d mérések értékelése. Tanórai munkák, választható foglalkozások. ellen rzése, értékelése. Az ellen rzési tervnek megfelel en, igazgató, igh., munkaközösségvezet k. Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelel id szakban. Napközi otthonos és tanulószobai nevelés biztosítása a szül i igényeknek megfelel en. Az önállótanulási szokások megalapozása. Tanulási módszerek, technikák. Ismeretb vít szabadid s tevékenységek. Igazgató, igh., napközis nevel k. Folyamatos. Diák sportkörök nyitottabb m ködtetése. Egészségesebbek, edzettebbek lesznek a tanulók. Tanítási folyamatok, sport szakosztályok. Igazgató, igh., testnevel k, szabadid felel s. Folyamatos.

8 8/42 Az intézményre vonatkozó elvárások (részlet az ÖMIP-b l) Min ségirányítási elvárások (specialitások) Emelt szintű oktatás angol nyelvből és testnevelés tantárgyból. Német nemzetiségi nyelvoktatás, helyi sajátosságokra épül nyelvoktató program (kifutóban). Iskolai sportkör m ködtetése, kiemelten a labdarúgó szakosztály. Ökoiskola program megvalósítása. Sikerkritériumok, várható eredmények 8. év végére a résztvevők közül minél többen jelentkezzenek alapfokú nyelvvizsgára. Biztos nyelvismeret és használat, német nyelvi m sorok betanulása, fellépések német nemzetiségi iskolákban. Vegyenek részt versenyeken a tanulók. A tevékenységek, a szervezeti feltételek, a fizikai és szellemi környezet tudatos elvárásokhoz való igazítása. Módszerek, eljárások Tanítási órák, társalgások, utazás nyelvterületre. Sikeres szereplés a korosztályi versenyeken. Lineáris rendszer, heti 5 órás nyelvtanulás. Testnevelésórán, sportágaknak megfelel csoportok. Tanítási órák, tanórán kívüli tevékenységek, akciók, vetélked k, rjáratok. Felel sök, közrem köd k Igazgató, igh., nyelvtanárok Igazgató, igh., nyelvtanárok. Igazgató, igh., testnevel k. Igazgató, igh., tanítók, tanárok, napközis nevel k, valamennyi dolgozó. Megvalósítás gyakorisága, határid Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos.

9 9/42 Min ségfejlesztéssel kapcsolatos elvárások Állapot A Comenius I. modellt építettük ki csoportos formában. Elkötelezett vezetés, támogató csoport m ködik. A partnerközpontú intézmény-m ködés kiépítése folyamatos. A bels értékelési rendszer kidolgozott. Kidolgozott bels ellen rzési rendszer m ködik: tanulói teljesítményértékelés, neveltségi szintmérés, eredményvizsgálat, a nevel i tevékenység hatásának mérése. Min ségfejlesztési tevékenység Mérés-értékelés Javaslat Partnerközpontú m ködés kiépítésének folytatása. Partnerek folyamatos igény-és elégedettség mérése. Az ellen rzési és mérés - értékelési gyakorlat kiterjesztése az intézménym ködés minden lényeges területére. A DIFER mérések folytatása a bemeneti tényez k diagnosztizálására, a tanulói adottságokhoz illeszked fejlesztési program elkészítése és a hozzáadott pedagógiai érték követése érdekében. A DIFER és a követ mérések következetes hasznosítása a fejleszt munkában. A nevel testület mérésmetodikai jártasságának, módszertani kultúrájának fejlesztése. 2. Intézményi min ségpolitika 2.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata Az iskola egészére kiható közös, általános fejlesztési követelmények teljesítése mellett törekszünk: mindenki számára lehet séget biztosítani az alapm veltség elérésére, a társadalomba való beilleszkedéshez a lassan haladók számára a minimális teljesítmény elérésének biztosítására, a sajátos nevelési igény gyerekek alapellátására, integrált fejlesztésére boldog gyermekkort teremteni, hogy tanulóink boldogságra képes, kiegyensúlyozott feln ttekké válhassanak az akarater fejlesztésére, mivel célszer cselekvésre csak törhetetlen akaratú emberek képesek

10 10/42 óvni tanulóinkat a fokozódó követelmények nyomán gyakran fellép káros hatásoktól, mint az önbizalom-, önbecsülésvesztést l, a túlzott szorongástól, az elbizonytalanodástól a reális önismeret kialakulására felkelteni és ébren tartani tanulóink az ismeretszerzési vágyat, tiszteletet ébreszteni az emberi értékek iránt az önmegvalósítás reális feltételeinek megteremtésére a településrész és az iskola hagyományainak meg rzésére, a természeti és épített környezet védelmére Az intézmény bemutatása Az alapítás körülményei Budapest, XVII. kerületi Önkormányzat Képvisel testülete a módosított évi LXV. tv. 9. és a módosított évi XXXVIII. tv., valamint a 156/1995. ( ) Kormány rendelet alapján fogalmazta meg a közoktatási intézmény alapító okiratát. Az intézmény megnevezése: Zrínyi Miklós Általános Iskola Az intézmény alapítója, fenntartója: Budapest, XVII. Kerületi Önkormányzat Képvisel testülete. Az intézmény típusa: általános iskola Alaptevékenység: Nappali rendszer általános m veltséget megalapozó nevelés-oktatás, sajátosságai: - nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, - német nemzetiségi nyelvoktató program (2001/2002. tanévt l kimen rendszerben), -angol nyelvoktatás, többlet óraszám felhasználásával (1. évfolyamtól), - testnevelés emelt óraszámban (1. évfolyamtól, os tanévt l), iskolai intézményi étkeztetés, intézményi vagyon m ködtetése.

11 11/42 Helyzetkép az iskoláról Iskolánk, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 25 évvel ezel tt került átadásra. Azóta a mindenkori és lehet ség szerinti legmagasabb szint oktató-nevel munkára törekednek az itt dolgozók. Jelenleg 590 gyermek ellátásért vállal felel sséget az intézmény. Az iskola igen kedvez környezeti adottságokkal rendelkezik. A két épületét tágas terek sportpályák, fasorok övezik. A f épület nagyrekonstrukciójának els része 2000-ben készült el. A kisépületben folyamatos pénzügyi lehet ségek szerinti állagmegóvás folyik. Tanulóink dönt többsége az iskola közvetlen környezetéb l, vonzáskörzetéb l jár az intézménybe. Emellett nem elhanyagolható a kerület távolabbi részér l bejáró gyermekek számaránya sem. A gyermekek igen sokféle vagyoni és egzisztenciális hátter családokból érkeznek iskolánkba. A nevezett kérdéskörben széls séges helyzet családok száma viszonylag alacsony. A komplex tehetséggondozásra és felzárkóztatásra kiemelt gondot fordítunk. Az idegen nyelvi órák és a technikaórák bontott csoportban folynak. Délután napközis ellátást - szükség szerint - tanulószobai szolgálatot tudunk biztosítani. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanulók száma iskolánkban nem jelent s, számukra a magyar anyanyelv oktatást tudjuk biztosítani. Iskolánkban német kisebbségi nyelvoktató program is megvalósul. A 2001/2002-es tanévt l (a Képvisel testület határozata alapján) új beiskolázást a kerületben az Újlak utcai iskola veszi át. Nálunk kifutó rendszerben visszük végig a már beindult osztályokat. Az iskola tantestületében a szakos ellátottság teljes. Megemlítésre érdemes, hogy a tantestületen belüli fluktuáció felt n en alacsony, igen sokan az iskola alapítása óta itt dolgoznak az intézményben. Az oktató-nevel munkát egy logopédus, két fejleszt pedagógus és heti 2 órában véd n segíti. Tanítóink, tanáraink gyakran fogadnak gyakorló hallgatókat tanító és tanárképz f iskolákról, egyetemekr l. A pedagógusok továbbképzése a tervek szerint folyamatos, alapvet igényként zajlik. A nagy épületben 14 tanterem, 2 normál, egy kisméret nyelvi terem, 2 számítógépterem, 1 kémia el adó, 2 technika terem és 1 tornaterem van. Az ebédl (melegít konyhával) 90 f befogadására alkalmas. A kis épületben 10 tanterem és több kisebb szakmai helység található (fejleszt pedagógiai és logopédiai helység stb.) Itt található a folyamatosan fejl d iskolai könyvtár is.(könyvtári állományunk meghaladja a 12 ezer példányt.) Az iskolához nagy udvar tartozik. Bitumenes kézilabdapálya kosárpalánkokkal és reflektoros megvilágítással, salakos teniszpálya, távolugró gödör, súlydobó kör, szabványméret füves labdarúgó pálya 5 méter széles salakos atlétikai pályával és egy füves kispálya labdarúgáshoz. Számítógépparkunk a multimédiás gépekkel és Internet kapcsolattal a korszer oktatásnak megfelel, folyamatos fejlesztés alatt áll. Iskolánk tanulói szinte minden szaktárgyi versenyen részt vesznek és kiemelked eredményeket érnek el. Végz s nyolcadikosaink kilencven százaléka gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatja tanulmányait, a többiek szakiskolában szereznek szakmai ismereteket.

12 12/42 Az intézmény m ködtetésének alapvet jogszabályi háttere: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvér l (Mt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) évi XCIII. törvény a munkavédelemr l évi XXXI. törvény a t z elleni védekezésr l és a m szaki mentésr l és a t zoltóságról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet a munkavédelemr l szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t zvédelmi szabályzat készítésér l 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzat kiadásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésr l, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvev k juttatásairól és kedvezményeir l 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás m ködési rendjér l 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 44/2000. (XII. 24.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 2.3 Az intézményi min ségpolitika els sorban stratégiai irányvonalat, az iskolai min ségirányítás rendszerének elveit jelenti, melyben a következ középtávú fejlesztési célokat és prioritásokat határozhatjuk meg: Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása - a kulcskompetenciák fejlesztése révén Az oktatás min ségének fejlesztése. Az iskola jogszer en, szakszer en, eredményesen és költség hatékonyan m ködjön, garantálja a gyermek/tanuló egyéni fejl dését, min ségelv nevelését-oktatását a hozzáadott pedagógiai értékek rendszeres mérésével, értékelésével. Az oktatási egyenl tlenségek mérséklése. Hatékony felzárkóztató munkával a szocio-kulturális hátrányok leküzdésének támogatása. Az integrált oktatás további fejlesztése. A pedagógus szakma fejl désének támogatása (pedagógus szakvizsgák). Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése. A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. Az idegen nyelvek tanulásának fejlesztése. Az oktatás multi-kulturális tartalmának er sítése. Az iskolai önértékelés és küls értékelés egyensúlyának biztosítása. A változó világ követelményeihez való igazodás segítése.

13 13/42 A modell er sségei a következ k: - min ségközpontú szemléletmód; - partnerközpontúság; - a vezetés min ségiránti elkötelezettsége; - alapos helyzetelemzés; - az alkalmazottak teljes kör meggy zésen, meggy z désen alapuló bevonása a min ségügyi tevékenységbe, - a PDCA ciklus következetes alkalmazása, fokozatosan kiterjesztve valamennyi folyamatra; - a kulcsfolyamatok széles kör szabályozottsága; - a jól m köd bels értékelési rendszer; - az egységesített és minden kulcsfolyamatot átvilágító dokumentáció; - a min ségügyi szervezet és az iskolai szervezet bels struktúrájának egymásra épülése; - az iskolai munka sajátosságaira figyel rendszer; - gyermekközpontúság; - nyitottság, egymástól való tanulás jellemezze a munkatársak munkáját; - a trendek figyelése; - a folyamatos fejlesztés készsége és képessége. A nevelési-oktatási célok újragondolása és a tanítási-tanulási gyakorlat során a különböz tanulási eredmények (tudás, képességek, készségek, attit dök) kívánatos egyensúlyának megteremtésére kell törekedni. A nevelési-oktatási célok kijelölésében nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a kulcskompetenciák tudatos fejlesztése.

14 14/ F bb min ségpolitikai célok és annak teljesülési kritériumai, elvárható eredményei Cél Sikerkritérium Megvalósítás id tartama Az intézményvezetés - a munkatársak bevonásával - dolgozzon ki számon kérhet, mérhet elvárásokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, emelt szint angol nyelvoktatás, kifutóban lév német nemzetiségi nyelvoktatás) a sikerélmény fokozása érdekében. Pozitív visszajelzés partnereink részér l, alapfokú nyelvvizsgával rendelkez k számának növekedése. Évente. A meghirdetett értékrenddel, célkit zéssel az iskola valamennyi dolgozója azonosuljon. Ökoiskola program megvalósítása. Az iskola adottságainak kihasználása a sporttevékenységek, kiemelten a labdarúgó szakosztály területén. Az informatika oktatás tárgyi és személyi feltételeinek stabilizálása és b vítése. A szabályozás és betartás mértéke közel 100 % legyen. A fizikai és szellemi környezet tudatosan igazodjon az elvárásokhoz Ökoiskola cím elnyerése Versenyeken való eredményes részvétel. Önálló ismeretszerzés a korszer információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával. Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos.

15 15/42 3. Helyzetelemzés COMENIUS I 3.1 Az intézmény jelenlegi min ségfejlesztési rendszere, gyakorlata Az intézmény COMENIUS I. partnerközpontú rendszermodell szerinti min ségirányítási rendszerének kiépítettség szintje az eredeti min ségfejlesztési munkaterv alapján - amelyet az 1. táblázat mutat be - követhet nyomon. Elvégzett tevékenységek, feladatok A MUNKA INDÍTÁSA Munkaindító megbeszélés. Témája: A min ségbiztosítás gyökerei és megjelenése a közoktatásban. Bevezet min ségfejlesztési alapképzés a COMENIUS modellr l. A modell vázlatos ismertetése, a min ségfejlesztési program során alkalmazható módszerek rövid bemutatása. Határid Felel sök Keletkezett dokumentum, vagy feljegyzés szeptember. TCS Küls konzulens Intézmény vezet sége Munkaközösségvezet k Osztályf nökök TCS Jegyz könyv, melléklettel Emlékeztet Jelenléti ív Teljesítés dátuma szeptember 15.

16 16/42 NYITOTT LÉS ÖNÉRTÉKE október TCS SWOT analízis felmérés összesítése október. 15. SWOT analízis az intézménykép felméréséhez. Partnerek azonosítása december TCS Munkaközösségvezet k Intézményvezetés Partnerlista december 03. AZ ÉRDEKELT FELEK IGÉNYEINEK ÉS ELÉ- GEDETTSÉGÉNEK FEL- MÉRÉSE Anyaggy jtés a partneri igény és elégedettség méréséhez. Felmérési mód választása. Technikai dolgozók képvisel i december TCS Jegyz könyvek interjúkról Kérd ívek december évente A felmérés kidolgozása.. Az igényfelmérés elvégzése december TCS Osztályf nökök Az igények elemzése január TCS Összefoglaló a partneri elégedetlenség és elégedettség felmérés eredményeir l CÉLOK ÉS PRIORITÁ- SOK MEGHATÁROZÁSA az elégedettség, elégedetlenség és igényfelmérés elemzése alapján április TCS Összefoglaló elemzés készítése a következtetésekr l és a célokról december évente január 12. évente április. 08. évente Az elérend célok meghatározása, kategorizálása, a prioritási sorrend felállítása rövid, közép és hosszútávra. Nevel testületi értekezleten intézményi célok meghatározása, kategorizálása. Prioritási sorrend. Jegyz könyv az értekezletr l.

17 17/42 INTÉZKEDÉSI TERV Id táv szerinti intézkedési terv készítése a fejlesztend területekre, felel sök nevesítése május TCS Min ségi kör Intézkedési terv május 23. AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA Feladatorientált min ségi kör létrehozása, részfeladatok meghatározása, a szükséges er források megteremtése, a tervek aktualizálása. A min ségi kör határozta meg szeptember Min ségi kör Módosított intézkedési beszámolók az intézkedések anyagából. Folyamatos. A megvalósítások értékelése, szükség szerint módosítás. IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉ- KELÉS február TCS Összefoglaló az éves önértékelésr l március1. Folyamatos március1. A teljes program értékelése. A partnerközpontú m ködés bemutatása, értékelése. További fejlesztési irányok kijelölése. Komplex szakért i ellen rzés április TCS Összefoglaló záró beszámoló Az intézmény min ségfejlesztési terve április 16. Évente 3.2 Intézményvezetés Az intézmény vezetése biztosítsa: a min ség iránti elkötelezettségét; a m ködés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez, szükséges er forrásokat a partneri elvárásoknak megfelel en, a küls és bels jogrendszer és szabályozók el írásainak betartásával, a min ségpolitikai nyilatkozat, a pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával,

18 18/42 az éves munkatervek készítésével; a háromévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. Törzskari szervezeti m ködés jellemzi az iskolát. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek meghatározott munkamegosztás szerint dolgoznak, tevékenységüket 11 munkaközösség segíti. Az intézményvezetés ösztönzi, támogatja és el mozdítja min ségbiztosítás helyi gyakorlatának kialakítását. Munkájuk f bb jellemz i: induláskor a tantestület véleményére alapozott helyzetelemzést végeztek; maguk és a tantestület bels -küls továbbképzését hatékonyan megszervezik, illetve figyelik hogy, továbbképzések beépülnek-e a mindennapi munkába; küls kapcsolatokban igyekeznek hatékonyan képviselni az iskolát; bels méréseket végeznek a kisebb egységek ellen rzésére; az addig elért id szakonkénti eredményeket értékelik, dicsérik a jó teljesítményeket; figyelemmel kísérik a dolgozók véleményét, észrevételeit. A nevel testület stabil, a szakos ellátottság 100 %-os, a pedagógus továbbképzés rugalmas. 1 szakvizsgázott pedagógus van, min ségfejlesztési akkreditált képzésben 5 f, mérésértékelési képzésben 6 f vett részt. A küls kapcsolatok széleskör ek, jól m ködnek. Az éves munkaterv célkit zései konkrétak, az alapelvek koherensek a pedagógiai programban rögzítettekkel. A tanév rendje szabályozott, ütemezett a rendezvények terve. Érdekegyeztet fórumok m ködnek, a szül i választmány és a diákönkormányzat hatásköre tisztázott. 3 f s csoport irányítja a min ségfejleszt munkát. Humán er források biztosítása és fejlesztése a. Kiválasztási és betanulási rend m ködtetése Szabályozott folyamatlépésekkel, azok be- és kimeneteivel, felel sség és hatáskörökkel, keletkezett dokumentumokkal és bizonylatokkal. A pedagógusok esetében tartalmaz továbbá egy kiválasztási szempontlistát, egy interjútervet, egy betanulási rendet, megbízólevelet. A pedagógiai munkát segít munkatársak esetében ugyan ez az eljárás, de nem alkalmazunk interjútervet és megbízólevelet. b. Továbbképzési rendszer m ködtetése Az eljárás a pedagógus és nem pedagógus munkatársakra és az intézmény vezet jére vonatkozik. Rögzített a továbbképzési program elkészítésének folyamata és az éves beiskolázási terv. c. A MIR folyamatos fejlesztése

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. Tel: 62/241 703; tel/fax: 62/244 337 www.bgrg.hu e-mail: bgrg@bgrg.sulinet.hu Az alkalmazotti közösség elfogadásának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13.

A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. Intézményi Minőségirányítási Program IMIP 2 0 0 9. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program Intézmény neve: Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár, Széna tér 10. Készítette: Goóts Ferencné igazgató vezetésével A támogató szervezet tagjai: Szepesvári Zsoltné a támogató

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM KAPOSVÁR 2004. 1 IGAZGATÓI BEVEZET, KÖSZÖNT A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanári testülete és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Pedagógiai programunk

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2013 1 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja...

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008 OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj

Részletesebben