A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTDOLGOZOTT INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTDOLGOZOTT INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest, Sisakos sáska u. 3. Tel: Fax: E mail: Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának azonosítója:... A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTDOLGOZOTT INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 Hatálybalépés dátuma:... Területi hatálya:. Felülvizsgálat id pontja:... Példány használója :... p.h. Készítette: Kántor Pálné Hajnalné Farkas Erzsébet Petr czyné Bérces Zsuzsanna Tanácsadóként közrem ködött: Jóváhagyta; Budapest, XVII. Ker. Önkormányzata részér l: Petr czy Tibor Igazgató Csokonai Pedagógiai Szolgáltató Intézet Polgármester

2 2/42 Tartalomjegyzék Bevezet 1. Fenntartói elvárások és min ségpolitika, ebb l az intézményre vonatkozó feladatok 2. Intézményi min ségpolitika 2.1 Az intézmény küldetésnyilatkozata 2.2 Az intézmény bemutatása 2.3 Az intézményi min ségpolitika 2.4 F bb min ségpolitikai célok és annak teljesülési kritériumai, elvárható eredményei 3. Helyzetelemzés 3.1 Az intézmény jelenlegi min ségfejlesztési gyakorlata 3.2 Intézményvezetés 3.3 Jogszer m ködés, dokumentumok ellen rzése 3.4 Ellen rzés, mérés értékelés jelenlegi rendszere 4. Intézményi min ségirányítási rendszer 4.1 Az intézményértékelés területei, az értékelés módjai /hosszabb távú tervezés/ 4.2 Mérési - értékelési rendszer id tervezete 4.3 Az éves bels ellen rzési-értékelési rendszer vázlata 4.4 Az iskolában folyó nevel -oktató munka ellen rzési, mérési, értékelési, min ségbiztosítási szempontjai 4.5 A tantárgyi és nevelési mérések részletezése 4.6 Szöveges értékelés 1-4. évfolyam 4.7.Az intézmény nevel és oktató munkájának értékelése Tanév végi intézményi értékelés Teljes kör intézményi önértékelés 5. A vezet i feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése 5.1 A teljesítményértékelés célja 5.2 A teljesítményértékelésben résztvev k köre 5.3 A teljesítményértékelés szintjei 5.4 A teljesítményértékelés ütemezése 5.5 A teljesítményértékelés eljárásrendje 5.6 A teljesítményértékelés módszerei 5.7 A teljesítményértékelés szempontjai 6. Az Intézményi Min ségirányítási Program felülvizsgálata

3 3/42 Kapcsolódó önálló dokumentumok listája /irattár/ 1. Irányított önértékelés eljárásrendje, folyamatterve 2. A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása 3. Az éves iskolai munkaterv elkészítése, folyamatszabályozása 4. Partnerlista 5. Partneri igény-, elégedettség- és elégedetlenség mérés eljárásrendje Partneri kapcsolattartási eljárásrend 6. Szöveges értékelés 1. évfolyam 1. félév 7. Szöveges értékelés 1. évfolyam 2. félév 8. Szöveges értékelés 2. évfolyam 9. Szöveges értékelés 3. évfolyam 10. Szöveges értékelés 4. évfolyam 1. félév 11. Az információ áramlás biztosítása 12. A vezet k és a pedagógusok teljesítményértékel és összesítési lapjai

4 4/42 Bevezet A Zrínyi Miklós Általános Iskola törekvése, hogy a Comenius I. min ségirányítási modell kiépítése után továbbfejleszti azt, mert az intézmény kollektívája megértette a min ség kezelésének szerepét, jelent ségét és elkötelezte magát az Oktatási Minisztérium által meghirdetett - törvényben is megfogalmazott - min ségügyi célok és min ségkezelési feladatok megvalósítása mellett. Egyrészt a tantestület meggy z dése az, hogy anyagiasult társadalmunk egyensúlyát csak az ismeretek, a tudás és az alapvet emberi értékek ápolása által lehet és szükséges meg rizni. Ez pedig az oktatási intézmények szerepének er sítésén keresztül valósulhat meg. Másrészt az Európai Unió teljes jogú tagállamaként a nemzeti kultúra bizonyos fokú b vítését kiszélesítését igényli. Meg kell tanulnunk európai léptékben gondolkodni, azaz el kell tudjuk fogadni más nemzetek kulturális beállítottságát, megfelel toleranciára kell szert tennünk úgy, hogy közben meg rizzük tradicionális szellemi örökségünket és nemzeti szuverenitásunkat. Ugyanakkor el kell tudnunk fogadtatni saját kultúránkat az európai közösség nemzeteivel és ez a törekvés sikeresebben valósulhat meg akkor, ha az oktatási intézmények tevékenységének fejlesztéséhez nemzetközi szabványok ajánlásait és követelményeit szem el tt tartó értékel rendszereket társítunk. Ez az összetett feladat korántsem tekinthet könny nek. Végrehajtásában felel sségteljes szerep hárul a közoktatási intézményekre, hiszen a közeljöv letéteményesét jelent gyermekeket és ifjúságot kell úgy felkészítenie, hogy kés bb alkalmas legyen a kor követelményeinek megfelel társadalmi szemlélet és nemzeti identitás kialakítására. A nevelés-oktatás folyamatában ezért, ma már nem elegend az esetleg több évtizedes gyakorlatra, a szakmai hagyományokra támaszkodni, hanem el re kell lépni és új eszközök, módszerek bevezetésével, felhasználásával, tudatosan, tervszer en és célratör en kell a felnövekv generációt formálni. A folyamat bizonyos kvalitatív jellemz inek színvonala, viszonylagos állandósága és folyamatos fejlesztése ma már alapvet igényként jelentkezik mind a magyar társadalomban, mind pedig az EU egészében. A sz kebb környezethez történ létfontosságú alkalmazkodást nemcsak az intézményhasználói szükségletek egyre hatékonyabb és magasabb színvonalú kielégítése jelenti, hanem azt is hogy az intézmény teljesíti saját küldetését, valamint a szaktárca és a fenntartó elvárásait és mindent megtesz hosszú távú jöv jének megalapozásáért. E gondolatokat alapul véve, ugyanakkor az objektív, a mindenkori lehet ségek, m ködési feltételek szem el tt tartásával készült el a Zrínyi Miklós Általános Iskola min ségirányítási programja. Petr czy Tibor iskolaigazgató

5 5/42 1. Fenntartói elvárások és min ségpolitika, ebb l az intézményre vonatkozó feladatok Az ÖMIP id arányos feladatainak megvalósítása Általános elvárások Min ségirányítási elvárások Pedagógiai programban megfogalmazott értékrend, a célok és feladatok érvényesítése a nevel -oktató munkában. Az intézményi min ségirányítási program megvalósítása. Sikerkritériumok, várható eredmények A kit zött célokhoz közelít a mindennapi nevel -oktató munka. Az intézmény min ségfejlesztési munkája el segíti a folyamatok szabályozottságát, a partnerközpontú intézménym ködést. Módszerek, eljárások Önértékelés, stratégiai cél, feladat- és id terv. Ellen rzési, mérésértékelési rendszer. Partnerek elégedettségi mérése. Eredményesség és hatékonyság vizsgálata. Felel sök, közrem köd k Intézményvezet, program-készít pedagógusok. Intézményvezet, min ségi körök vezet i, tagjai. Megvalósítás gyakorisága, határid Folyamatos. Folyamatos. A tankötelezettség sikeres teljesítése. Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint. Az intézmény m ködésére vonatkozó, év végi beszámolót az intézmény a tanév lezárását követ en köteles megküldeni a fenntartónak, a fenntartó az értékelését követ en azt az intézmény vagy a fenntartó honlapján köteles nyilvánosságra hozni. Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosításával valamennyi tanköteles tanuló eljut az önálló életkezdéshez szükséges tanulmányok befejezéséhez. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás. Magatartás és viselkedéskultúra alkalmazása a mindennapi életben is szokássá váljon. Az intézmény tevékenységének eredményei, problémái nyilvánosak, az intézményhasználók számára is tájékoztatással szolgálnak. Jobban áttekinthet vé válik a kerület oktatásszolgáltatása. A gyengébb képesség és részképesség zavarokkal küszköd tanulók tervszer egyéni fejlesztése a korai sz rések révén. Mindennapos testmozgás. Osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek. Iskolaegészségügyi ellátás megszervezése. Közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában. A nevel testület által elfogadott beszámoló, web-lapon történ megjelentetés statisztikai elemzés, trendkövetés. Igazgató. Igazgató, nevel testület, szül i munkaközösség, patronálói közösség, véd n k. Igazgató. Folyamatos. Folyamatos. Minden év július 15-ig. A web-lapon történ megjelentetés legalább 6 hónapig folyamatos.

6 6/42 Min ségirányítási elvárások Az iskolai oktatásnevelés tartalmának és kínálatának fejlesztése a kerületben. Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások Innovációs programok. Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás. Felel sök, közrem köd k Munkaközösségek, szaktanárok, tanítók. Megvalósítás gyakorisága, határid Folyamatos. Szociális és kommunikációs képességek, alap- készségek, értelmi képességek fejlesztése. Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelel szint alkalmazása. Tanulási módszerek tanítása. Tanítók, napközis nevel k, szaktanárok. Folyamatos. Tehetségekkel és a hátrányos helyzet ekkel való egyenrangú tör dés. Egyéni tanulási út biztosítása. Tanulmányi pályázatokon és versenyeken való eredményes szereplés. Differenciált, egyéni képességfejlesztés tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. Osztályf nökök, szaktanárok, napközis nevel k. Év közben folyamatosan, szünidei szervezett foglalkozásokon. Pályaorientáció, továbbtanulás el segítése. Tanulók, szül k információkat kapnak a lehet ségekr l az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefügg továbbtanuláshoz. Intézmények együttm ködése. Pályaválasztási tanácsadó, önismereti tesztek, iskolalátogatások. Osztályf nökök, iskolai pályaválasztási felel s. Folyamatosan 5-8. évfolyamon. A sajátos nevelési igény és a különleges gondozást igényl tanulókkal való foglalkozás. Képzésük, fejlesztésük egyéni fejlesztési tervek alapján. A gyermekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Hátránykompenzáció, fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. Együttm ködés a Családsegít Szolgálattal, a Szakért i és Rehab. Bizottsággal, a Ped. Szakszolgáltató K.-tal. Gyermek és ifjúságvédelmi felel s, osztályf nök, Családsegít Szolgálat, Ped. Szakszolgálta- Tó K., szül. Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is. Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója. Elfogadott, egységes követelményrendszer alapján objektívebb értékelés. Tantárgyankénti egységes követelményrendszer, a közoktatási törvény alapján. Igazgató, szaktanárok, tanítók. Tanévkezdés el tt. Értékelje ki a nevel testület a DIFER és a követ mérések eredményeit, készítsen tervet a korrekciókra, a fejleszt munkára. Tervezettebbé és differenciáltabbá válik a pedagógiai munka. Elemzések, trendvizsgálat, összehasonlító elemzések. Igazgató, Folyamatosan. tanítók, tanárok, napközis és tanulószobát felügyel nevel k.

7 7/42 Min ségirányítási elvárások Sikerkritériumok, várható eredmények Módszerek, eljárások Felel sök, közrem köd k Megvalósítás gyakorisága, határid A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési szempontrendszer kidolgozása. A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép. Folyamatszabályozás, fejlesztési területek min ségközpontú elemzése. Partnerekkel való kapcsolattartás módjainak, újraértelmezése. Igazgató, Támogató Csoport vezet je, pedagógusok. Tanévkezdés. A humán er forrás, gazdálkodás és a kompetenciafejlesztés tervezésének, megvalósulásának értékelése. Pedagógusok kompetenciájának növelése (pl.: a részképesség zavarokkal küszköd gyerekek fejlesztése, a mérés-értékelési felkészültség növelése). Továbbképzési terv, beiskolázási terv. Igazgató. 277/1997. (XII. 22) Korm. r. szerint A taneszköz ellátottság fejlesztése. Az ellátottság közelítése a rendeletnek és a pedagógiai programban el írtaknak megfelel en. Taneszköz ellátottság áttekintése. Ésszer igények felmérése, pályázatírás a fejlesztésre. Igazgató, Gazdasági vezet, munkaközösség-vezet k. Tanévkezdés el tt. Az intézmény min ségirányítási és mérésértékelési rendszerének érvényesítése a helyi gyakorlatban. Társadalmi, szakmai kapcsolatok ki- szélesítése. Nevelési területek számbavétele, prioritások állítása. Min ségi körök vezet i, partnerek képvisel i. Tanév elején. A folyamatos, évenként tervezett bels ellen rzés, értékelés. Pontos ismeret az eredményességr l, haladási irányokról, a pedagógusok munkájáról. Szaktárgyi és attit d mérések értékelése. Tanórai munkák, választható foglalkozások. ellen rzése, értékelése. Az ellen rzési tervnek megfelel en, igazgató, igh., munkaközösségvezet k. Bemenet, folyamat, kimenet mérése a megfelel id szakban. Napközi otthonos és tanulószobai nevelés biztosítása a szül i igényeknek megfelel en. Az önállótanulási szokások megalapozása. Tanulási módszerek, technikák. Ismeretb vít szabadid s tevékenységek. Igazgató, igh., napközis nevel k. Folyamatos. Diák sportkörök nyitottabb m ködtetése. Egészségesebbek, edzettebbek lesznek a tanulók. Tanítási folyamatok, sport szakosztályok. Igazgató, igh., testnevel k, szabadid felel s. Folyamatos.

8 8/42 Az intézményre vonatkozó elvárások (részlet az ÖMIP-b l) Min ségirányítási elvárások (specialitások) Emelt szintű oktatás angol nyelvből és testnevelés tantárgyból. Német nemzetiségi nyelvoktatás, helyi sajátosságokra épül nyelvoktató program (kifutóban). Iskolai sportkör m ködtetése, kiemelten a labdarúgó szakosztály. Ökoiskola program megvalósítása. Sikerkritériumok, várható eredmények 8. év végére a résztvevők közül minél többen jelentkezzenek alapfokú nyelvvizsgára. Biztos nyelvismeret és használat, német nyelvi m sorok betanulása, fellépések német nemzetiségi iskolákban. Vegyenek részt versenyeken a tanulók. A tevékenységek, a szervezeti feltételek, a fizikai és szellemi környezet tudatos elvárásokhoz való igazítása. Módszerek, eljárások Tanítási órák, társalgások, utazás nyelvterületre. Sikeres szereplés a korosztályi versenyeken. Lineáris rendszer, heti 5 órás nyelvtanulás. Testnevelésórán, sportágaknak megfelel csoportok. Tanítási órák, tanórán kívüli tevékenységek, akciók, vetélked k, rjáratok. Felel sök, közrem köd k Igazgató, igh., nyelvtanárok Igazgató, igh., nyelvtanárok. Igazgató, igh., testnevel k. Igazgató, igh., tanítók, tanárok, napközis nevel k, valamennyi dolgozó. Megvalósítás gyakorisága, határid Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos.

9 9/42 Min ségfejlesztéssel kapcsolatos elvárások Állapot A Comenius I. modellt építettük ki csoportos formában. Elkötelezett vezetés, támogató csoport m ködik. A partnerközpontú intézmény-m ködés kiépítése folyamatos. A bels értékelési rendszer kidolgozott. Kidolgozott bels ellen rzési rendszer m ködik: tanulói teljesítményértékelés, neveltségi szintmérés, eredményvizsgálat, a nevel i tevékenység hatásának mérése. Min ségfejlesztési tevékenység Mérés-értékelés Javaslat Partnerközpontú m ködés kiépítésének folytatása. Partnerek folyamatos igény-és elégedettség mérése. Az ellen rzési és mérés - értékelési gyakorlat kiterjesztése az intézménym ködés minden lényeges területére. A DIFER mérések folytatása a bemeneti tényez k diagnosztizálására, a tanulói adottságokhoz illeszked fejlesztési program elkészítése és a hozzáadott pedagógiai érték követése érdekében. A DIFER és a követ mérések következetes hasznosítása a fejleszt munkában. A nevel testület mérésmetodikai jártasságának, módszertani kultúrájának fejlesztése. 2. Intézményi min ségpolitika 2.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata Az iskola egészére kiható közös, általános fejlesztési követelmények teljesítése mellett törekszünk: mindenki számára lehet séget biztosítani az alapm veltség elérésére, a társadalomba való beilleszkedéshez a lassan haladók számára a minimális teljesítmény elérésének biztosítására, a sajátos nevelési igény gyerekek alapellátására, integrált fejlesztésére boldog gyermekkort teremteni, hogy tanulóink boldogságra képes, kiegyensúlyozott feln ttekké válhassanak az akarater fejlesztésére, mivel célszer cselekvésre csak törhetetlen akaratú emberek képesek

10 10/42 óvni tanulóinkat a fokozódó követelmények nyomán gyakran fellép káros hatásoktól, mint az önbizalom-, önbecsülésvesztést l, a túlzott szorongástól, az elbizonytalanodástól a reális önismeret kialakulására felkelteni és ébren tartani tanulóink az ismeretszerzési vágyat, tiszteletet ébreszteni az emberi értékek iránt az önmegvalósítás reális feltételeinek megteremtésére a településrész és az iskola hagyományainak meg rzésére, a természeti és épített környezet védelmére Az intézmény bemutatása Az alapítás körülményei Budapest, XVII. kerületi Önkormányzat Képvisel testülete a módosított évi LXV. tv. 9. és a módosított évi XXXVIII. tv., valamint a 156/1995. ( ) Kormány rendelet alapján fogalmazta meg a közoktatási intézmény alapító okiratát. Az intézmény megnevezése: Zrínyi Miklós Általános Iskola Az intézmény alapítója, fenntartója: Budapest, XVII. Kerületi Önkormányzat Képvisel testülete. Az intézmény típusa: általános iskola Alaptevékenység: Nappali rendszer általános m veltséget megalapozó nevelés-oktatás, sajátosságai: - nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, - német nemzetiségi nyelvoktató program (2001/2002. tanévt l kimen rendszerben), -angol nyelvoktatás, többlet óraszám felhasználásával (1. évfolyamtól), - testnevelés emelt óraszámban (1. évfolyamtól, os tanévt l), iskolai intézményi étkeztetés, intézményi vagyon m ködtetése.

11 11/42 Helyzetkép az iskoláról Iskolánk, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 25 évvel ezel tt került átadásra. Azóta a mindenkori és lehet ség szerinti legmagasabb szint oktató-nevel munkára törekednek az itt dolgozók. Jelenleg 590 gyermek ellátásért vállal felel sséget az intézmény. Az iskola igen kedvez környezeti adottságokkal rendelkezik. A két épületét tágas terek sportpályák, fasorok övezik. A f épület nagyrekonstrukciójának els része 2000-ben készült el. A kisépületben folyamatos pénzügyi lehet ségek szerinti állagmegóvás folyik. Tanulóink dönt többsége az iskola közvetlen környezetéb l, vonzáskörzetéb l jár az intézménybe. Emellett nem elhanyagolható a kerület távolabbi részér l bejáró gyermekek számaránya sem. A gyermekek igen sokféle vagyoni és egzisztenciális hátter családokból érkeznek iskolánkba. A nevezett kérdéskörben széls séges helyzet családok száma viszonylag alacsony. A komplex tehetséggondozásra és felzárkóztatásra kiemelt gondot fordítunk. Az idegen nyelvi órák és a technikaórák bontott csoportban folynak. Délután napközis ellátást - szükség szerint - tanulószobai szolgálatot tudunk biztosítani. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanulók száma iskolánkban nem jelent s, számukra a magyar anyanyelv oktatást tudjuk biztosítani. Iskolánkban német kisebbségi nyelvoktató program is megvalósul. A 2001/2002-es tanévt l (a Képvisel testület határozata alapján) új beiskolázást a kerületben az Újlak utcai iskola veszi át. Nálunk kifutó rendszerben visszük végig a már beindult osztályokat. Az iskola tantestületében a szakos ellátottság teljes. Megemlítésre érdemes, hogy a tantestületen belüli fluktuáció felt n en alacsony, igen sokan az iskola alapítása óta itt dolgoznak az intézményben. Az oktató-nevel munkát egy logopédus, két fejleszt pedagógus és heti 2 órában véd n segíti. Tanítóink, tanáraink gyakran fogadnak gyakorló hallgatókat tanító és tanárképz f iskolákról, egyetemekr l. A pedagógusok továbbképzése a tervek szerint folyamatos, alapvet igényként zajlik. A nagy épületben 14 tanterem, 2 normál, egy kisméret nyelvi terem, 2 számítógépterem, 1 kémia el adó, 2 technika terem és 1 tornaterem van. Az ebédl (melegít konyhával) 90 f befogadására alkalmas. A kis épületben 10 tanterem és több kisebb szakmai helység található (fejleszt pedagógiai és logopédiai helység stb.) Itt található a folyamatosan fejl d iskolai könyvtár is.(könyvtári állományunk meghaladja a 12 ezer példányt.) Az iskolához nagy udvar tartozik. Bitumenes kézilabdapálya kosárpalánkokkal és reflektoros megvilágítással, salakos teniszpálya, távolugró gödör, súlydobó kör, szabványméret füves labdarúgó pálya 5 méter széles salakos atlétikai pályával és egy füves kispálya labdarúgáshoz. Számítógépparkunk a multimédiás gépekkel és Internet kapcsolattal a korszer oktatásnak megfelel, folyamatos fejlesztés alatt áll. Iskolánk tanulói szinte minden szaktárgyi versenyen részt vesznek és kiemelked eredményeket érnek el. Végz s nyolcadikosaink kilencven százaléka gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatja tanulmányait, a többiek szakiskolában szereznek szakmai ismereteket.

12 12/42 Az intézmény m ködtetésének alapvet jogszabályi háttere: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvér l (Mt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) évi XCIII. törvény a munkavédelemr l évi XXXI. törvény a t z elleni védekezésr l és a m szaki mentésr l és a t zoltóságról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet a munkavédelemr l szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t zvédelmi szabályzat készítésér l 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzat kiadásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésr l, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvev k juttatásairól és kedvezményeir l 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás m ködési rendjér l 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 44/2000. (XII. 24.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 2.3 Az intézményi min ségpolitika els sorban stratégiai irányvonalat, az iskolai min ségirányítás rendszerének elveit jelenti, melyben a következ középtávú fejlesztési célokat és prioritásokat határozhatjuk meg: Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása - a kulcskompetenciák fejlesztése révén Az oktatás min ségének fejlesztése. Az iskola jogszer en, szakszer en, eredményesen és költség hatékonyan m ködjön, garantálja a gyermek/tanuló egyéni fejl dését, min ségelv nevelését-oktatását a hozzáadott pedagógiai értékek rendszeres mérésével, értékelésével. Az oktatási egyenl tlenségek mérséklése. Hatékony felzárkóztató munkával a szocio-kulturális hátrányok leküzdésének támogatása. Az integrált oktatás további fejlesztése. A pedagógus szakma fejl désének támogatása (pedagógus szakvizsgák). Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése. A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. Az idegen nyelvek tanulásának fejlesztése. Az oktatás multi-kulturális tartalmának er sítése. Az iskolai önértékelés és küls értékelés egyensúlyának biztosítása. A változó világ követelményeihez való igazodás segítése.

13 13/42 A modell er sségei a következ k: - min ségközpontú szemléletmód; - partnerközpontúság; - a vezetés min ségiránti elkötelezettsége; - alapos helyzetelemzés; - az alkalmazottak teljes kör meggy zésen, meggy z désen alapuló bevonása a min ségügyi tevékenységbe, - a PDCA ciklus következetes alkalmazása, fokozatosan kiterjesztve valamennyi folyamatra; - a kulcsfolyamatok széles kör szabályozottsága; - a jól m köd bels értékelési rendszer; - az egységesített és minden kulcsfolyamatot átvilágító dokumentáció; - a min ségügyi szervezet és az iskolai szervezet bels struktúrájának egymásra épülése; - az iskolai munka sajátosságaira figyel rendszer; - gyermekközpontúság; - nyitottság, egymástól való tanulás jellemezze a munkatársak munkáját; - a trendek figyelése; - a folyamatos fejlesztés készsége és képessége. A nevelési-oktatási célok újragondolása és a tanítási-tanulási gyakorlat során a különböz tanulási eredmények (tudás, képességek, készségek, attit dök) kívánatos egyensúlyának megteremtésére kell törekedni. A nevelési-oktatási célok kijelölésében nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a kulcskompetenciák tudatos fejlesztése.

14 14/ F bb min ségpolitikai célok és annak teljesülési kritériumai, elvárható eredményei Cél Sikerkritérium Megvalósítás id tartama Az intézményvezetés - a munkatársak bevonásával - dolgozzon ki számon kérhet, mérhet elvárásokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, emelt szint angol nyelvoktatás, kifutóban lév német nemzetiségi nyelvoktatás) a sikerélmény fokozása érdekében. Pozitív visszajelzés partnereink részér l, alapfokú nyelvvizsgával rendelkez k számának növekedése. Évente. A meghirdetett értékrenddel, célkit zéssel az iskola valamennyi dolgozója azonosuljon. Ökoiskola program megvalósítása. Az iskola adottságainak kihasználása a sporttevékenységek, kiemelten a labdarúgó szakosztály területén. Az informatika oktatás tárgyi és személyi feltételeinek stabilizálása és b vítése. A szabályozás és betartás mértéke közel 100 % legyen. A fizikai és szellemi környezet tudatosan igazodjon az elvárásokhoz Ökoiskola cím elnyerése Versenyeken való eredményes részvétel. Önálló ismeretszerzés a korszer információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával. Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos. Folyamatos.

15 15/42 3. Helyzetelemzés COMENIUS I 3.1 Az intézmény jelenlegi min ségfejlesztési rendszere, gyakorlata Az intézmény COMENIUS I. partnerközpontú rendszermodell szerinti min ségirányítási rendszerének kiépítettség szintje az eredeti min ségfejlesztési munkaterv alapján - amelyet az 1. táblázat mutat be - követhet nyomon. Elvégzett tevékenységek, feladatok A MUNKA INDÍTÁSA Munkaindító megbeszélés. Témája: A min ségbiztosítás gyökerei és megjelenése a közoktatásban. Bevezet min ségfejlesztési alapképzés a COMENIUS modellr l. A modell vázlatos ismertetése, a min ségfejlesztési program során alkalmazható módszerek rövid bemutatása. Határid Felel sök Keletkezett dokumentum, vagy feljegyzés szeptember. TCS Küls konzulens Intézmény vezet sége Munkaközösségvezet k Osztályf nökök TCS Jegyz könyv, melléklettel Emlékeztet Jelenléti ív Teljesítés dátuma szeptember 15.

16 16/42 NYITOTT LÉS ÖNÉRTÉKE október TCS SWOT analízis felmérés összesítése október. 15. SWOT analízis az intézménykép felméréséhez. Partnerek azonosítása december TCS Munkaközösségvezet k Intézményvezetés Partnerlista december 03. AZ ÉRDEKELT FELEK IGÉNYEINEK ÉS ELÉ- GEDETTSÉGÉNEK FEL- MÉRÉSE Anyaggy jtés a partneri igény és elégedettség méréséhez. Felmérési mód választása. Technikai dolgozók képvisel i december TCS Jegyz könyvek interjúkról Kérd ívek december évente A felmérés kidolgozása.. Az igényfelmérés elvégzése december TCS Osztályf nökök Az igények elemzése január TCS Összefoglaló a partneri elégedetlenség és elégedettség felmérés eredményeir l CÉLOK ÉS PRIORITÁ- SOK MEGHATÁROZÁSA az elégedettség, elégedetlenség és igényfelmérés elemzése alapján április TCS Összefoglaló elemzés készítése a következtetésekr l és a célokról december évente január 12. évente április. 08. évente Az elérend célok meghatározása, kategorizálása, a prioritási sorrend felállítása rövid, közép és hosszútávra. Nevel testületi értekezleten intézményi célok meghatározása, kategorizálása. Prioritási sorrend. Jegyz könyv az értekezletr l.

17 17/42 INTÉZKEDÉSI TERV Id táv szerinti intézkedési terv készítése a fejlesztend területekre, felel sök nevesítése május TCS Min ségi kör Intézkedési terv május 23. AZ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA Feladatorientált min ségi kör létrehozása, részfeladatok meghatározása, a szükséges er források megteremtése, a tervek aktualizálása. A min ségi kör határozta meg szeptember Min ségi kör Módosított intézkedési beszámolók az intézkedések anyagából. Folyamatos. A megvalósítások értékelése, szükség szerint módosítás. IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉ- KELÉS február TCS Összefoglaló az éves önértékelésr l március1. Folyamatos március1. A teljes program értékelése. A partnerközpontú m ködés bemutatása, értékelése. További fejlesztési irányok kijelölése. Komplex szakért i ellen rzés április TCS Összefoglaló záró beszámoló Az intézmény min ségfejlesztési terve április 16. Évente 3.2 Intézményvezetés Az intézmény vezetése biztosítsa: a min ség iránti elkötelezettségét; a m ködés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez, szükséges er forrásokat a partneri elvárásoknak megfelel en, a küls és bels jogrendszer és szabályozók el írásainak betartásával, a min ségpolitikai nyilatkozat, a pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával,

18 18/42 az éves munkatervek készítésével; a háromévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. Törzskari szervezeti m ködés jellemzi az iskolát. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek meghatározott munkamegosztás szerint dolgoznak, tevékenységüket 11 munkaközösség segíti. Az intézményvezetés ösztönzi, támogatja és el mozdítja min ségbiztosítás helyi gyakorlatának kialakítását. Munkájuk f bb jellemz i: induláskor a tantestület véleményére alapozott helyzetelemzést végeztek; maguk és a tantestület bels -küls továbbképzését hatékonyan megszervezik, illetve figyelik hogy, továbbképzések beépülnek-e a mindennapi munkába; küls kapcsolatokban igyekeznek hatékonyan képviselni az iskolát; bels méréseket végeznek a kisebb egységek ellen rzésére; az addig elért id szakonkénti eredményeket értékelik, dicsérik a jó teljesítményeket; figyelemmel kísérik a dolgozók véleményét, észrevételeit. A nevel testület stabil, a szakos ellátottság 100 %-os, a pedagógus továbbképzés rugalmas. 1 szakvizsgázott pedagógus van, min ségfejlesztési akkreditált képzésben 5 f, mérésértékelési képzésben 6 f vett részt. A küls kapcsolatok széleskör ek, jól m ködnek. Az éves munkaterv célkit zései konkrétak, az alapelvek koherensek a pedagógiai programban rögzítettekkel. A tanév rendje szabályozott, ütemezett a rendezvények terve. Érdekegyeztet fórumok m ködnek, a szül i választmány és a diákönkormányzat hatásköre tisztázott. 3 f s csoport irányítja a min ségfejleszt munkát. Humán er források biztosítása és fejlesztése a. Kiválasztási és betanulási rend m ködtetése Szabályozott folyamatlépésekkel, azok be- és kimeneteivel, felel sség és hatáskörökkel, keletkezett dokumentumokkal és bizonylatokkal. A pedagógusok esetében tartalmaz továbbá egy kiválasztási szempontlistát, egy interjútervet, egy betanulási rendet, megbízólevelet. A pedagógiai munkát segít munkatársak esetében ugyan ez az eljárás, de nem alkalmazunk interjútervet és megbízólevelet. b. Továbbképzési rendszer m ködtetése Az eljárás a pedagógus és nem pedagógus munkatársakra és az intézmény vezet jére vonatkozik. Rögzített a továbbképzési program elkészítésének folyamata és az éves beiskolázási terv. c. A MIR folyamatos fejlesztése

19 19/42 Jogi szabályozók hozzáférhet sége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes m ködését szabályzó jogi dokumentumok, különböz szint rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény bels szabályozói hozzáférhet k legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A küls és bels jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezet i ellen rzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott el írások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Rendszeresen, ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó bels ellen re is. Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független bels kontroll m ködését is lehet vé teszi. A következ fejezetben található intézményünk m ködését szabályozó alapvet jogi dokumentumainak listája és ezzel kapcsolatos feladatok. 3.3 Jogszer m ködés, dokumentumok ellen rzése Az alább következ lista arra szolgál, hogy az intézményt segítse a dokumentum ellen rzésben. Az önellen rzés lényege az, hogy az intézmény számára világos legyen, hogy milyen jogi normáknak nem tud megfelelni egy adott pillanatban, és ennek alapján, mit kell kijavítania. A közoktatási önellen rzési kézikönyv (Oktatási Minisztérium gondozásában) mostani, átdolgozott kiadása a hatályos jogi el írások, normák alapján segíti az intézményvezet k dokumentum-ellen rzési munkáját. Használatával mód nyílik arra, hogy a legfontosabb alapdokumentumokat átvizsgálva az intézményvezet ellen rizz, és az ellen rzés után igazolja e dokumentumok jogi megfelel ségét. A közoktatási rendszer modernizációjával együtt jár a jogi-irányítási környezet folyamatos változása.

20 20/42 Legfontosabb dokumentumok jelenlegi megléte, helyzete: 1. Alapvet általános dokumentumok 2. Alapvet szakmai dokumentumok 3. Intézményi ügyintézés dokumentumai 4. Munkaügyi dokumentumok 5. A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 6. Védelmi jelleg sza- Dokumentumok megnevezése Megléte Mikor volt ellen rzés 1.1 Alapító okirat van Szervezeti és van m ködési szabályzat 2006 Feladat Felülvizsgálat Felel s id pontja. Ig. 1.3 Házirend van Igh. Of. 2.1 Nevelési/pedagógiai van prog- szept. ram Továbbképzési program és beiskolázási terv 2.4 Intézményi éves munkaterv, beszámoló 3.1 Ügyintézési, iratkezelési szabályzat 3.2 A jegyz könyv, határozat, értesítés 3.3 Tanügyi nyomtatványok 4.1 Formai el írások - kinevezés 4.2 A munkaköri leírás Bizonylati szabályzat Házi pénztár- és pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat. Beleértve az anyag-, készlet-, vagyonleltározást is Selejtezési szabályzat Gazdálkodás bels ellen rzési szabályzata 6.1 Munkavédelmi szabályzat van szept Ig. Tantest. Ig. van Évente - Évente Ig. van van Évi rendelés Gazd.vez. van - Ig. van van van van van van van Ig. Igh. - Fenntartó szerint - Fenntartó szerint - Fenntartó szerint - Fenntartó szerint - Fenntartó szerint KOMBE R BT

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Iskolánk a vonatkozó jogszabály (32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról) értelmében a következ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Képviselő-testülete január 31-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Képviselő-testülete január 31-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Képviselő-testülete 2008. január 31-i ülésére A többször módosított, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 129. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben