I. Bemutatkozás/Introduction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bemutatkozás/Introduction"

Átírás

1 I. Bemutatkozás/Introduction 8

2 I. 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása A Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása a több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés régóta várt, méltó kiteljesedését jelentette, hiszen tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri jogászképzés célkitűzéseivel. Mária Terézia 1776-ban emelte a Királyi Jogakadémia rangjára az ekkor már hat évtizede működő Királyi Jogakadémiát. Az 1892-ig működő intézmény a magyar tudomány és közélet olyan kiemelkedő alakjait is hallgatói között tudhatta, mint például Deák Ferenc, a haza bölcse, gróf Batthyány Lajos, Reguly Antal és Mikszáth Kálmán. A Királyi Jogakadémia megszűnését követően egy évszázadot kellett várni arra, hogy Győr városában újra kezdetét vegye a jogászképzés. Egy 1995-ben született megállapodás értelmében az akkori Széchenyi István Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közös oktatási intézetet, tagozatot hozott létre, ahol évente közel száz jogászhallgató folytathatta tanulmányait, az ELTE hallgatójaként, így a végzett hallgatók az ELTE diplomáját szerezték meg. A jogászképzés újraindulását követő években a győri intézmény deklarált célkitűzése lett egy önálló jogú képzési struktúra akkreditációja, önálló intézményi keretek között. Az Országgyűlés 2001-ben döntött a Széchenyi István Egyetem létrehozásáról, amelynek égisze alatt lehetővé vált az önálló jogú jogászképzés beindítása (újraindítása) mellett a doktori képzési rendszerek, a doktori iskolák akkreditációja is január 1-je tehát két szempontból is mérföldkő a győri jogászképzés történetében. Egyfelől ezen a napon született meg a Széchenyi István Egyetem, másfelől a Magyar Akkreditációs Bizottság fenntartások és feltételek nélküli, teljes körű akkreditációja révén az új intézmény Jog- és Gazdaságtudományi Kara immár saját jogon végezhette a jogászhallgatók képzését. Az integrált Kar keretei között haladéktalanul megkezdődött a két tudományág együttműködése és egy közös kutatási program kidolgozása. A végzett jogászok számára is nyitva álló multidiszciplináris társadalomtudományi doktori képzés 2004 februárjában Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában címmel indult meg a Széchenyi István Egyetemen (2003/7/II/1/1. számú MAB-határozat). Miként azt meglehetősen sokrétű kutatási programjának elnevezése is jelzi, a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola mindenekelőtt a közép- és kelet-európai regionális együttműködési lehetőségek, az ösztönző és a gátló tényezők, a gazdasági, a társadalmi és az intézményi kapcsolatok, valamint 9

3 az ezeket körülvevő tágabb értelemben vett jogi és politikai környezet megismerésére és tudományos igényű vizsgálatára vállalkozott január 1-jén a Jog- és Gazdaságtudományi Kar helyett két önálló szervezeti egység a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar alakult, melyek keretei között ezen túl külön szervezeti keretek között folyt a jogászok és közgazdászok képzése. A különválás és az önálló jogú graduális képzések megindulása után jogos igényként merült fel mindkét utódintézményben az önálló jogú doktori képzés akkreditálása. Noha a multidiszciplináris keretek között folytatott oktatási és kutatási tevékenység három éve összességében sikeresnek tekinthető 2007 közepéig a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolában tizenhat jogász végzettségű hallgató kezdte meg doktori tanulmányait. Közülük 2004 és 2007 között hat fő szerzett abszolutóriumot, a karok szétválását követően mindkét részről felmerült a saját doktori képzés kialakításának igénye, melynek különös aktualitást kölcsönzött a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet megjelenése, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság 2007 márciusát követően kiadott doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről szóló állásfoglalása. A folyamat lezárásaként a Magyar Akkreditációs Bizottság alapos vizsgálatot követő, 2008/3/VIII/2/129. számú döntésével jóváhagyta Doktori Iskolánk évi létesítését, tematikáját és követelményrendszerét az állam- és jogtudományok tudományágában (a Magyar Akkreditációs Bizottság besorolása szerint), minek következtében 2008 szeptemberében kezdődhetett meg a doktori képzés az első évfolyammal és a jogelőd Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolába felvételt nyert joghallgatók átvételével. A Magyar Akkreditációs Bizottság határozata szerint a Doktori Iskola akkreditációja október 31-ig érvényes. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola célja A Doktori Iskola ugyan önálló szervezeti egysége a Széchenyi István Egyetemnek, viszont a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral való szoros együttműködés keretei között elkötelezett a hazai (és nemzetközi) jogtudomány fejlesztése, a Kar személyi feltételeinek javítása és nemzetközi hírnevének öregbítése iránt. Fontos céljának tekinti továbbá a magas színvonalú oktatói utánpótlás biztosítását, és ekként a minőségi jogászképzés hosszútávra történő megalapozását. Mindezen célok sikeres és folyamatos megvalósítására kizárólag egy öszszetett és szigorú minőségi kritériumokra épülő feltételrendszer útján nyílt lehetőség. Az alapítói szándékok szerint maximalizálni kívánjuk azt az 10

4 előnyt, ami az egyetemi kar és a Doktori Iskola hallgatóinak kisebb létszámából adódik. A Doktori Iskolát a legfelkészültebb oktatók és a legkiválóbb hazai, határon túli magyar és külföldi doktoranduszok színvonalas alkotó együttműködése, intenzív közös kutatómunkája és hatékony pályázati tevékenysége jellemzi, e szellemben kezdte meg, és azóta is eszerint végzi tevékenységét a Doktori Iskola valamennyi munkatársa és hallgatója. A Doktori Iskola eddigi történetét végigkíséri egy markáns célkitűzés, mégpedig a gyakorlat-orientált, sok vonatkozásban tutoriális képzési elemekkel kiegészített képzési forma megvalósítása, kiemelt célunk a gyakorlat felé nyitás, amely a klasszikus jogászi hivatásrendek (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek) képviselőinek bevonását jelenti a képzés és a hallgatók szintjén egyaránt. A doktori képzésben a klasszikus jogtudományi doktori témák mellett az államtudományok (pl. politikatudomány, igazgatási és szervezéstudományok) is hangsúlyos szerepet játszanak. A doktori képzés elméleti jellegű és gyakorlatot segítő kutatási témákat is kínál, és egyben egyes módszertani tárgyak gondozásával segíti elő a kutatói készségek és képességek növelését, színvonalasabbá tételét. A minőségi oktatók és témavezetők alkotta személyi állomány a garancia arra, hogy a Doktori Iskola hallgatói aktívan és sikeresen vegyenek részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. A hallgatói létszám lehetővé teszi a témavezetőkkel való konzultáció hangsúlyosabb megjelenítését, egyfajta tutoriálisabb szerepfelfogás erősítését, amely ma már mindinkább elengedhetetlen követelménynek és hatékonyságot növelő faktornak tekinthető. Doktori képzésünk olyan módon kívánja végezni alapvetően tudományos-kutatási jellegű tevékenységét, hogy az ennek eredményeként felhalmozott tudás oktatóink és hallgatóink közvetítésével a gyakorlat számára is hasznosítható legyen, és adott esetben értékes segítségül szolgáljon a joggyakorlat számára is. Hisszük, hogy a kutatási területek elméleti és a gyakorlati aspektusai egymást kölcsönösen kiegészítik, azok maga szintű ötvözése a kutatói kompetenciákat nagyban fejleszti, ezáltal biztosítva az elméleti és gyakorlati szakemberek fogékonyságát az állam- és jogtudományi problémák megismerésére, megértésére és megoldására. Végül, de nem utolsó sorban, a Doktori Iskola kivételes lehetőségeit a páratlanul előnyös földrajzi fekvés (Győr elhelyezkedésére kétségtelenül igaz azon sokszor hangoztatott felvetés, hogy a Budapest-Bécs-Pozsony háromszög középpontjában található a város) és az ebből adódó kitűnő regionális kapcsolatok fizikai és talán nem túlzás ezt állítani szellemi közelsége is nagyban erősíti, ennek előnyeit a hallgatókkal megismertetjük, az ezekhez való hozzáférést pedig igyekszünk biztosítani. Felvettük a kapcsolatot a Leuven-i Egyetem közjogi oktatóival és a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézettel. A határmenti tudományos együttműködést a határmenti magyar oktatók és PhD-hallgatók együttműködését, valamint a határmenti államok nem ma- 11

5 gyar nemzetiségű oktatóival és hallgatóival való kapcsolatfelvételt kiemelt feladatunknak tekintjük (Kolozsvár, Pozsony, Újvidék). E kapcsolatainkat bővíteni és a jövőben szélesíteni szeretnénk. Az alapítók meggyőződése szerint az intézmény személyi feltételei, oktatási és kutatási tevékenysége, követelmény- és minőségbiztosítási rendszere, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatai megfelelő garanciával szolgáltak, és szolgálnak arra nézve, hogy a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája a magyar felsőoktatásban, a posztgraduális képzések között is nevet szerzett és elismert tudományos műhelyei közé emelkedett. A Doktori Iskola ötéves fennállása, első igazi jubileuma kiváló lehetőséget teremt eme eredményeink számbavételére. Prof. Verebélyi Imre, a Doktori Iskola vezetője. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának és Doktori Iskolájának hivatalos címere (Mária Terézia királynő korából) 12

6 I. 2. Adatok és sikereink számokban A Doktori Iskola hivatalos neve: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, azonosító: 187. Elérhetőségek, székhely: 9026 Győr, Áldozat utca 12. Postacím: 9007 Győr, Pf. 701 Tel.: Fax: Honlap: Doktori honlap: A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc., egyetemi tanár. Titkár: : Dr. Smuk Péter PhD., egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens; : Dr. Kecskés Gábor PhD., egyetemi adjunktus. Asszisztens: : Horváthné Körmendi Katalin; : Csizmarik Eszter; : Szalay Orsolya. Törzstagok száma: 7 fő. A Doktori Iskola Tanácsa 7 törzstagból és további 6 tagból, illetve az állandó meghívottakból áll. Tudományterületi és tudományági besorolás: társadalomtudományok, ezen belül állam- és jogtudományok. Kiadott fokozat típusa: PhD. MAB minősítése: megfelelt október 31-ig. Felvételt nyert hallgatók száma (nappali, levelező, egyéni képzési tagozat szerinti bontásban): 2008: 1 fő nappali, 12 fő levelező. 2009: 3 fő nappali, 9 fő levelező. 2010: 3 fő nappali, 3 fő levelező. 2011: 10 fő levelező, 3 fő egyéni képzés. 2012: 4 fő nappali, 4 fő levelező. 13

7 2013: 4 fő nappali, 6 fő levelező, 1 fő egyéni képzés. Fokozatot szereztek: eddig összesen 16 sikeres fokozatszerzés. Éves bontásban: 2008: : : : : : 1 I. 3. Törzstagok, témavezetők, oktatók Törzstagjaink A Doktori Iskola törzstagjai jelentik a garanciát a képzés minőségére, színvonalára, akik fő kötelezettsége emellett folyamatos témavezetési tevékenység ellátása. A hatályos jogszabályok szerint minimálisan 7 törzstag (valamenynyien a Széchenyi István Egyetem alkalmazottjai) szükséges egy doktori iskola alapításához, működéséhez. Törzstagok 2008 és 2012 között: Prof. Verebélyi Imre (a Doktori Iskola vezetője) Prof. Lamm Vanda Prof. Szigeti Péter Prof. Vavró István Prof. Lenkovics Barnabás Dr. Patyi András Dr. Sulyok Gábor Törzstagok 2012-től (Dr. Patyi András egyéb vezetői megbízatása miatt történt változás a törzstagok összetételében) Prof. Verebélyi Imre (a Doktori Iskola vezetője) Prof. Lamm Vanda Prof. Szigeti Péter Prof. Vavró István Prof. Lenkovics Barnabás Prof. Szente Zoltán Zsolt Dr. Sulyok Gábor Rövid életrajzukat itt közöljük. 14

8 Prof. Verebélyi Imre DSc. (1944) Egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője. Közigazgatási jogot és szervezéstant oktat. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Közigazgatástudományi Társaság alelnöke volt. Másfél évtizeden át vezette a Magyar Közigazgatási Intézetet, ahol helyi és központi államszervezési kísérleteket irányított és alkalmazott kutató-fejlesztő munkát végzett. Különböző állami vezető beosztásokban (közigazgatási miniszterhelyettesként, kormánybiztosként, miniszteri biztosként) részt vett a magyar közigazgatási rendszerváltás szakmai előkészítésében, majd a továbbfejlesztés feladatainak megoldásában. Rendkívüli közigazgatási követként és meghatalmazott miniszterként az OECD mellett és más európai intézményeknél fejtett ki közigazgatási joggal és igazgatásszervezéssel kapcsolatos tevékenységet. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Lamm Vanda, az MTA rendes tagja (1945) Egyetemi tanár, akadémikus, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének volt vezetője, az MTA Jogtudományi Intézetének (illetve jogutódjának, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének) volt igazgatója. Több mint három évtizede egyetemi oktató (Miskolci Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen), nemzetközi közjoggal és nukleáris joggal foglalkozik. Különböző nemzetközi szervezetek részére rendszeresen végez szakértői tevékenységet, 3 évig volt a CEDAW ENSZ nőjogi bizottságának tagja. A Nemzetközi Nukleáris Jogi Társaság tiszteletbeli elnöke; a Nemzetközi Jogi Intézet alelnöke, az OECD-NEA Nukleáris Jogi Bizottságának alelnöke, az EBESZ Békéltetési és Választottbíróságának helyettesbírája, a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar tagozatának főtitkára, tagja az MTA elnökségének, a hágai Állandó Választottbíróságnak, a Nemzetközi Jogi Intézetnek, valamint az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Vavró István DSc. (1936) Professzor emeritus, az igazságügyi statisztikai tudományok professzora, kriminálstatisztikai kutatások vezetője ban kezdődő szakmai karrierjének főbb állomásai a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az Igazságügyi Minisztérium, ahol 8 éven keresztül főosztályvezető volt között az Országos Statisztikai Tanács tagja. Győrött a jogászképzés újraindításától kezdve oktat. Számos tudományos testület tagja, többek között az MTA Demográfiai Bizottságának, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, valamint alapító tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak. 15

9 Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Szigeti Péter DSc. (1951) Tanszékvezető egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszéke), a jog- és államelmélet professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója, az Országos Választási Bizottság volt elnöke. Harminc éve áll a katedrán és foglalkozik társadalomkutatással, több éven keresztül a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tudományos és általános igazgatóhelyettese volt. Főbb kutatási területe a szintetikus jogfelfogása szerint a jogi jelenségek jogalkotás, jogalkalmazás és a jogügyletek a társadalmi lét szövedékébe ágyazódnak. A Magyar Politikatudományi Társaság és a Condorcet Kör alapító tagja, több folyóirat (Leviatán, Eszmélet) szerkesztőjeként, főszerkesztőjeként tevékenykedett. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Lenkovics Barnabás CSc. (1950) Tanszékvezető egyetemi tanár (a Széchenyi István Egyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke), a győri polgári jogi oktatás megszervezője, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kezdte oktatói tevékenységét. Fő kutatási területe a dologi jog, a tulajdonjog, illetve az alapjogok a magánjogban. Több éven keresztül a Széchenyi Professzori Ösztöndíj keretében kutatott között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa márciusában az Országgyűlés alkotmánybíróvá választotta. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Dr. Sulyok Gábor PhD. (1976) A Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék habilitált egyetemi docense, több éven keresztül a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tudományos dékánhelyettese, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, illetve jogelődjének több éven keresztül ügyvezetője. Kutatási tevékenysége a humanitárius intervenció elméletét és gyakorlatát, az erőszak és a beavatkozás tilalmát, az emberi jogok védelmét, a nemzetközi jog történetét, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetét érintő kérdéseket öleli fel. A Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának, a Magyar Menekültügyi Társaságnak, az MTA Köztestületének, a Magyar ENSZ Társaságnak, a European Society of International Law, a Jog-Állam-Politika, a Föld-rész: Nemzetközi és Európai Jogi Szemle, a Közjogi Szemle, a Journal of Jurisprudence and Legal Practice (Cseh Köztársaság), valamint a Hungarian Yearbook of Interna- 16

10 tional Law and European Law szerkesztőbizottságának, a Pro Futuro tanácsadó testületének tagja. Publikációi: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: lang=en Prof. Patyi András PhD. (1969) 2011-ig (törzstagságáig) tanszékvezető egyetemi tanár (Közigazgatási Tudományok Tanszéke), oktatási, majd tudományos dékán-helyettes a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Az Alkotmánybíróság egykori főtanácsadója több alkotmánybíró mellett, a Legfelsőbb Bíróság egykori bírája, közel egy évtizeden keresztül a főváros egyik kerületének jegyzője, főosztályvezetőként dolgozott az Országgyűlési Biztosok Hivatalában is. Főbb kutatási területei a közigazgatási bíráskodás, a közigazgatási eljárásjog és az önkormányzati alapjogok. Tagja többek között az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságnak, a Nemzetközi Igazgatástudományi Intézet (IIAS) Európai csoportjának (EGPA) és több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Szente Zoltán Zsolt DSc. (1966) 2012-től törzstag, egyetemi tanár, egykor a JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjog Tanszékének tudományos munkatársa, majd a Magyar Közigazgatási Intézet (2007-től ECOSTAT) tudományos főmunkatársa, több éven keresztül a Rendőrtiszti Főiskola meghívott előadója, 2006-tól az EL- TE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Kutatási terület: parlamenti jog, európai alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányértelmezés, közigazgatástan, központi-helyi kormányzati viszonyok, korrupció. Az Európa Tanács önkormányzati szakértője, ezen megbízatása keretében több tagállam önkormányzati rendszeréről készült jelentés szakmai előkészítője volt. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: A Doktori Iskola Tanácsának a törzstagokon kívül tagjai: Prof. Finszter Géza DSc., egyetemi tanár (ELTE) Dr. Stumpf István CSc., alkotmánybíró Prof. Patyi András PhD. egyetemi tanár, rektor (NKE) Prof. Lévayné Fazekas Judit CSc. egyetemi tanár, dékán (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) 17

11 Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) Dr. Szegedi András PhD., tanszékvezető egyetemi docens (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) Témavezetők A témavezető szakmai irányítása alatt végzi el a doktorandusz a kutatásait, amely elengedhetetlenül szükséges a fokozat megszerzéséhez. Doktori iskolánknak jelenleg 24 témakiírása és 18 témavezetője (jelentős többségük a Széchenyi István Egyetem alkalmazottja) van. Oktatók A doktori képzés iskolarendszerű képzési struktúrájához szorosan kapcsolódik az oktatók személye, akik a doktori tárgyú kutatásokat elősegítő módszertani tárgyakat és szakkurzusokat tartanak. Ezek teljesítése a doktorandusz kutatómunkáját kiegészítik, és nagyban elősegítik, hiszen olyan készségekhez, ismeretanyaghoz jut hozzá, amelyek nélkül egy doktori disszertáció elkészítése lehetetlen vállalkozás lenne. Doktori iskolánknak jelenleg 32 oktatója van (jelentős többségük a Széchenyi István Egyetem alkalmazottja). Közülük Frank Orton (volt svéd legfelsőbb bírósági bíró, Bosznia-Hercegovina egykori ombudsmanja), Prof. Michael Silagi német professzor és Korhecz Tamás (a vajdasági tartományi kormány volt minisztere) személyében több külföldi előadó is rendszeres oktatási tevékenységet lát el. I. 4. Kurzusok, kutatási témák A Doktori Iskola kurzusai és kutatási témái felölelik a kutatáshoz elengedhetetlen módszertani tárgyakat, az állam- és jogtudományok valamennyi ágát, illetve az igazgatásszervezési tudomány valamennyi releváns területét. Ezek révén nyílik lehetőség egy teljes kutatási profilt megvalósító intézmény sikeres működtetésére. Kurzus-kínálat (kötelező és választható kurzusok) A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és különbségek más jogágakkal; nemzetközi tendenciák 18

12 A fegyveres összeütközések jogának büntetőjogi aspektusai A jogorvoslás eszközei és hatásmechanizmusa a hatósági eljárásban A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai A kommunikációs jogok fejlődéstörténete A központi és a helyi közigazgatás A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század közepéig A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése A társadalomtudományi kutatások módszertana Alapjogok a magánjogban Államelméleti kutatószeminárium: szinoptikus államelmélet alkalmazások Az alkotmánybíráskodás modelljei Az európai integráció fejlődése Elektronikus kereskedelem Fejezetek az európai büntetőjog történetéből Jog és irodalom Jogracionalizáció és jogfejlődés Jogszabály-előkészítés, reguláció és dereguláció Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus Mediation in Civil Law Processes Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban Nemzetközi fuvarjog Nemzetközi versenyjog Orvosi jog Összehasonlító alkotmányjog Összehasonlító jog Problems of the State Succession of Central and Eastern Europe Személyiségi jogok a médiában. Kutatási témák jogfilozófia, jogelmélet szinoptikus alkotmányelmélet az alkotmányosság fejlődése és jellemzői alkotmányosság védelme a kollektív alapjogok intézményesedésének problémái parlamentarizmus, parlamenti jog politikai rendszerek és a kormányzás demokratikus kontrollja jogforrások alapjogok a magánjogban 19

13 magánjog és közjog viszonya európai versenyjog nemzetközi kereskedelmi jog elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem alapjogok a büntetőjogban nemzetközi bűnügyi együttműködés a demográfiai változások és a bűnözés kapcsolata statisztikai módszerek alkalmazása a bűnügyi kutatásokban bioetika, büntetőjog és orvostudomány a magyar büntetőjog 19. századi kodifikációja a közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamokban a közigazgatás működése és központi szervezete a helyi közigazgatás alapvonalai a közigazgatás kontrollja a bírósági jogérvényesítés szerepe és jellemzői médiajog az emberi jogok nemzetközi védelme nemzetközi viták békés rendezése a nemzetközi béke és biztonság megőrzése és helyreállítása az európai integráció fejlődése az EU szakpolitikáinak alapjai. Túl a tudományon közösség kovácsolódik 20

14 I. 5. Partnerek és programok Partnerek A Doktori Iskola együttműködésre törekszik valamennyi hazai társintézménynyel és a hazai állam- és jogtudomány művelőinek szakmai műhelyeivel. Mind intézményközi viszonylatban, mind az oktatók személyes összeköttetéseinek szintjén kiterjedt és tevékenysége szempontjából közvetlenül is hasznosítható nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolatrendszer eredményeként több közös rendezvény szervezésére nyílik lehetőség, a tanulmányutak száma évről-évre nő és a tudományos együttműködés egyéb formái is bizonyítják a gyümölcsöző kapcsolatot. A Doktori Iskola és a Kar több intézménnyel írt alá együttműködési megállapodást a közép-kelet európai régióból. Háromoldalú együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása az újvidéki Dr Lazar Vrkatić Kar, a Doktori Iskola és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar részéről Partnerek az újvidéki jogi karról és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács részéről/ Hallgatóink szereplése a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsnál 21

15 A Doktori Iskola működésének szempontjából különösen az alábbi külföldi egyetemekkel és intézményekkel ápolt kapcsolatok bizonyulnak hasznosnak: Comenius University (Szlovákia) Consiglio Nazionale delle Ricerche (Olaszország) Dr Lazar Vrkatić Fakultet za pravne i poslovne studije (Szerbia) együttműködési megállapodás a Doktori Iskolával Goerg-August-Universität Göttingen, Juristische Fakultät (Németország) Masaryk University (Csehország) együttműködési megállapodás a Karral Moscow State Law Academy (Oroszország) Österreichisches Institut für Europäische Sicherheitspolitik (Ausztria) Pôle Européen d Administration Publique (Franciaország) Universität Passau, Juristische Fakultät (Németország) Universität Potsdam, Juristische Fakultät (Németország) Université de Montpellier 1, Faculté de Droit (Franciaország) University of Białystok (Lengyelország) együttműködési megállapodás a Karral University of Nagoya, Graduate School of Law (Japán) Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta (Csehország) Ústav Státu a Práva, Akademie věd České Republiky (Csehország) Vysoká Skola v Sládkovicove, Fakulta Práva Janka Jesenského (Szlovákia) együttműködési megállapodás a Karral Wiener Universität, Juridicum Rechtswissenschaftliche Fakultät (Ausztria). Újvidéki látkép ahogy mi látjuk 22

16 Újvidéki csoportkép A vajdasági tartományi parlament és a tartományi kormány ülésterme 23

17 Programok Konferenciák és nyári-téli egyetemek, szemináriumok A Doktori Iskola alapítása óta elkötelezett olyan szakmai konferenciák szervezésében, amelyek valamennyi hazai és a partnerintézményekből érkező doktorandusz számára kínálnak megjelenési lehetőséget. Eme rendezvények mindig egy aktuális, a közvéleményt és a szakmai közösséget foglalkoztató témára fókuszálnak. Meggyőződésünk, hogy eme programok, az itt kapott szakmai visszajelzések nagyban elősegítik doktori kutatásaikat, és kiváló alkalmat teremtenek a szakmai kapcsolatépítésre is. A programok rendszeresen plenáris előadásokkal kezdődnek, ahol professzoraink, más elismert szakértők tartanak általános, bevezető jellegű előadásokat. A kutatási területek szerint szervezett délutáni szekciókban a doktoranduszok mutatják be tudományos eredményeiket. Angol nyelvű szekciót is rendszeresen szervezünk, ahol partnereink hallgatói is részt tudnak venni. Az elhangzott előadások anyagait rendszeresen publikáljuk. Konferenciát tartottunk többek között a minőségi jogalkotás követelményeiről, jogállamiság 20 évéről, a középszintű közigazgatásról, Vajdaságról, figyelemmel a lehetséges EU-csatlakozásra és a kisebbségi jogokra. a magyar jogrendszer átalakításáról. A legtöbb rendezvényt a TÁMOP-4.2.2/B-10/ számú projekt támogatta. Konferencia a Doktori Iskolában Több nyári és egyetem szervezését sikerült lebonyolítani szintén a TÁMOP /B-10/ számú projekt keretében. A gazdasági válság közép- és kelet-európai országokra, ezek államszervezetére, jogára gyakorolt hatásait 24

18 2012-ben (2012 júliusa) egy nyári egyetem, míg ugyanezen államok vonatkozásában az EU-csatlakozás társadalomra, jogra, gazdaságra és politikára gyakorolt hatásait 2013-ban (2013. március eleje) egy téli egyetem keretében vizsgálták a nyári egyetem résztvevői számos országból. Eme rendezvények kiváló fórumot teremtenek a közös gondolkodásra és a számos országból érkező fiatalok közötti eszmecserére. A szemináriumokra ahol elismert szakértők, professzorok segítenek a problémák jogi, politikai és gazdasági vetületeinek megértésében elsősorban PhD-hallgatókat és fiatal kutatókat várunk, miközben ezek az események kulturális programokat is magukban foglalnak. A 2012-es nyári egyetem résztvevői TÁMOP Bemutatkozás közvetlenül a téli egyetem előtt A Doktori Iskola 2012-ben jelentős pénzösszeget kapott a Széchenyi István Egyetem által elnyert Tehetséggondozás és a és a tudományos műhelyek fej- 25

19 lesztése a Széchenyi István Egyetemen című, TÁMOP-4.2.2/B-10/ számú projekt keretében. A pénzösszeget transzparens és ésszerű módon költötte el a Doktori Iskola, amelynek keretében többek között támogattuk: a hallgatók tudományos eredményeinek disszeminálását, a hallgatók és témavezetők együttműködését; a hallgatók tanulmányírását és konferencia-szereplését; nagy kutatási projektek elvégzését; kiadványok, kötetek (pl. eme jubileumi évkönyv) elkészítését; konferenciák, nyári és téli egyetemek, szakmai utak szervezését; a Doktori Iskola hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését; a könyvtárfejlesztést, a HeinOnline elektronikus jogi szakfolyóirat-adatbázis ideiglenes beszerzését; a doktori kurzuskínálat bővítését idegen nyelvű kurzusokkal is; a Doktori Iskola infrastruktúrájának fejlesztését. A programot igen nagy sikerként értékeljük. Konferencia plenáris ülése (elnökség) 26

20 Tanulmányutak Varsói tanulmányi kirándulás 2012 októberében a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának számos hallgatója egy varsói tanulmányúton vett részt, melyet részben a TÁMOP-4.2.2/B-10/ számú projekt finanszírozott. A tanulmányút célja a Doktori Iskola filozófiájának, szakmai célkitűzéseinek megfelelően a külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel való kapcsolatok építésén, fejlesztésén és elismert kutatókkal való szoros együttműködésen túl a külföldi jogalkotásért felelős és közigazgatási szervek megismerését, azok működésének áttekintését szolgálta. A tanulmányúton résztvevők kötetlen beszélgetés formájában tartottak szemináriumot, ahol számos aktuális lengyel és magyar közpolitikai és jogi téma mellett az európai integrációról és a gazdasági válság jogi és politikai vonatkozásairól folyt az angol nyelvű eszmecsere a jog- és politikatudomány szakértőjével, Wawrzyniec Konarski professzorral, majd Jaroslaw Kuisz-sal, a Varsói Egyetem oktatójával, egy lengyel közpolitikai témájú internetes periodika, a Kultura Liberalna szerkesztőjével. Tanulmányút a lengyel alsóházban, a Szejmben és a Varsói városházán 27

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A győri jogászképzés évfordulójára

A győri jogászképzés évfordulójára ALAPíTás A győri jogászképzés évfordulójára A győri jogászképzés évszázadait tárja fel és mutatja be ez a kötet, [*] amit figyelmükbe ajánlunk.. Sok jogász még a győri egyetem jogi karán diplomát szerző

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Tudományos önéletrajz

Tudományos önéletrajz Tudományos önéletrajz Személyes adatok: Név: Görög Márta Munkahely: 2008. szeptember 1.- Szegedi Tudományegyetem Állam- és Egyetemi docens 2006. november 1.- 2008. augusztus 31. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere. I. Képzési célok

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere. I. Képzési célok A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a (ÁJK) Doktori Iskolájának (DI) Képzési Rendszere PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM I. Képzési célok 1. Folyamatos kapcsolattartás a DI Nappali, Levelező és Egyéni felkészülésben résztvevő

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának oktatási és kutatási programja

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának oktatási és kutatási programja A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának oktatási és kutatási programja 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata (1-2. oldal) 2. Az

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György Dr. Polyák Gábor György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 Pécsi Tudományegyetem, jogász 1998-2002 Pécsi Tudományegyetem, kommunikációs

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 25-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 25-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2011. október 25-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 51/2011. (X.25.) KT. sz. határozat tiszteletbeli doktor és professzor cím odaítéléséről

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Béren kívüli juttatások céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom. helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

Béren kívüli juttatások céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom. helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a ak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1972-1977 MKKE, Közgazdász-tanár 1995 Harvard Business School,

Részletesebben

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi igazgatási BA Nemzetközi igazgatási BA Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Induló tagozat: nappali, levelező Érettségi követelmények: kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy (ügyviteli

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csima Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Csima Péter egyetemi tanár Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kar Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1967-1972 kertészeti egyetem, táj- és kertépítészet Tudományos fokozatok,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben