I. Bemutatkozás/Introduction

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bemutatkozás/Introduction"

Átírás

1 I. Bemutatkozás/Introduction 8

2 I. 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása A Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása a több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés régóta várt, méltó kiteljesedését jelentette, hiszen tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri jogászképzés célkitűzéseivel. Mária Terézia 1776-ban emelte a Királyi Jogakadémia rangjára az ekkor már hat évtizede működő Királyi Jogakadémiát. Az 1892-ig működő intézmény a magyar tudomány és közélet olyan kiemelkedő alakjait is hallgatói között tudhatta, mint például Deák Ferenc, a haza bölcse, gróf Batthyány Lajos, Reguly Antal és Mikszáth Kálmán. A Királyi Jogakadémia megszűnését követően egy évszázadot kellett várni arra, hogy Győr városában újra kezdetét vegye a jogászképzés. Egy 1995-ben született megállapodás értelmében az akkori Széchenyi István Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közös oktatási intézetet, tagozatot hozott létre, ahol évente közel száz jogászhallgató folytathatta tanulmányait, az ELTE hallgatójaként, így a végzett hallgatók az ELTE diplomáját szerezték meg. A jogászképzés újraindulását követő években a győri intézmény deklarált célkitűzése lett egy önálló jogú képzési struktúra akkreditációja, önálló intézményi keretek között. Az Országgyűlés 2001-ben döntött a Széchenyi István Egyetem létrehozásáról, amelynek égisze alatt lehetővé vált az önálló jogú jogászképzés beindítása (újraindítása) mellett a doktori képzési rendszerek, a doktori iskolák akkreditációja is január 1-je tehát két szempontból is mérföldkő a győri jogászképzés történetében. Egyfelől ezen a napon született meg a Széchenyi István Egyetem, másfelől a Magyar Akkreditációs Bizottság fenntartások és feltételek nélküli, teljes körű akkreditációja révén az új intézmény Jog- és Gazdaságtudományi Kara immár saját jogon végezhette a jogászhallgatók képzését. Az integrált Kar keretei között haladéktalanul megkezdődött a két tudományág együttműködése és egy közös kutatási program kidolgozása. A végzett jogászok számára is nyitva álló multidiszciplináris társadalomtudományi doktori képzés 2004 februárjában Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában címmel indult meg a Széchenyi István Egyetemen (2003/7/II/1/1. számú MAB-határozat). Miként azt meglehetősen sokrétű kutatási programjának elnevezése is jelzi, a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola mindenekelőtt a közép- és kelet-európai regionális együttműködési lehetőségek, az ösztönző és a gátló tényezők, a gazdasági, a társadalmi és az intézményi kapcsolatok, valamint 9

3 az ezeket körülvevő tágabb értelemben vett jogi és politikai környezet megismerésére és tudományos igényű vizsgálatára vállalkozott január 1-jén a Jog- és Gazdaságtudományi Kar helyett két önálló szervezeti egység a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar alakult, melyek keretei között ezen túl külön szervezeti keretek között folyt a jogászok és közgazdászok képzése. A különválás és az önálló jogú graduális képzések megindulása után jogos igényként merült fel mindkét utódintézményben az önálló jogú doktori képzés akkreditálása. Noha a multidiszciplináris keretek között folytatott oktatási és kutatási tevékenység három éve összességében sikeresnek tekinthető 2007 közepéig a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolában tizenhat jogász végzettségű hallgató kezdte meg doktori tanulmányait. Közülük 2004 és 2007 között hat fő szerzett abszolutóriumot, a karok szétválását követően mindkét részről felmerült a saját doktori képzés kialakításának igénye, melynek különös aktualitást kölcsönzött a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet megjelenése, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság 2007 márciusát követően kiadott doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről szóló állásfoglalása. A folyamat lezárásaként a Magyar Akkreditációs Bizottság alapos vizsgálatot követő, 2008/3/VIII/2/129. számú döntésével jóváhagyta Doktori Iskolánk évi létesítését, tematikáját és követelményrendszerét az állam- és jogtudományok tudományágában (a Magyar Akkreditációs Bizottság besorolása szerint), minek következtében 2008 szeptemberében kezdődhetett meg a doktori képzés az első évfolyammal és a jogelőd Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolába felvételt nyert joghallgatók átvételével. A Magyar Akkreditációs Bizottság határozata szerint a Doktori Iskola akkreditációja október 31-ig érvényes. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola célja A Doktori Iskola ugyan önálló szervezeti egysége a Széchenyi István Egyetemnek, viszont a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral való szoros együttműködés keretei között elkötelezett a hazai (és nemzetközi) jogtudomány fejlesztése, a Kar személyi feltételeinek javítása és nemzetközi hírnevének öregbítése iránt. Fontos céljának tekinti továbbá a magas színvonalú oktatói utánpótlás biztosítását, és ekként a minőségi jogászképzés hosszútávra történő megalapozását. Mindezen célok sikeres és folyamatos megvalósítására kizárólag egy öszszetett és szigorú minőségi kritériumokra épülő feltételrendszer útján nyílt lehetőség. Az alapítói szándékok szerint maximalizálni kívánjuk azt az 10

4 előnyt, ami az egyetemi kar és a Doktori Iskola hallgatóinak kisebb létszámából adódik. A Doktori Iskolát a legfelkészültebb oktatók és a legkiválóbb hazai, határon túli magyar és külföldi doktoranduszok színvonalas alkotó együttműködése, intenzív közös kutatómunkája és hatékony pályázati tevékenysége jellemzi, e szellemben kezdte meg, és azóta is eszerint végzi tevékenységét a Doktori Iskola valamennyi munkatársa és hallgatója. A Doktori Iskola eddigi történetét végigkíséri egy markáns célkitűzés, mégpedig a gyakorlat-orientált, sok vonatkozásban tutoriális képzési elemekkel kiegészített képzési forma megvalósítása, kiemelt célunk a gyakorlat felé nyitás, amely a klasszikus jogászi hivatásrendek (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek) képviselőinek bevonását jelenti a képzés és a hallgatók szintjén egyaránt. A doktori képzésben a klasszikus jogtudományi doktori témák mellett az államtudományok (pl. politikatudomány, igazgatási és szervezéstudományok) is hangsúlyos szerepet játszanak. A doktori képzés elméleti jellegű és gyakorlatot segítő kutatási témákat is kínál, és egyben egyes módszertani tárgyak gondozásával segíti elő a kutatói készségek és képességek növelését, színvonalasabbá tételét. A minőségi oktatók és témavezetők alkotta személyi állomány a garancia arra, hogy a Doktori Iskola hallgatói aktívan és sikeresen vegyenek részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. A hallgatói létszám lehetővé teszi a témavezetőkkel való konzultáció hangsúlyosabb megjelenítését, egyfajta tutoriálisabb szerepfelfogás erősítését, amely ma már mindinkább elengedhetetlen követelménynek és hatékonyságot növelő faktornak tekinthető. Doktori képzésünk olyan módon kívánja végezni alapvetően tudományos-kutatási jellegű tevékenységét, hogy az ennek eredményeként felhalmozott tudás oktatóink és hallgatóink közvetítésével a gyakorlat számára is hasznosítható legyen, és adott esetben értékes segítségül szolgáljon a joggyakorlat számára is. Hisszük, hogy a kutatási területek elméleti és a gyakorlati aspektusai egymást kölcsönösen kiegészítik, azok maga szintű ötvözése a kutatói kompetenciákat nagyban fejleszti, ezáltal biztosítva az elméleti és gyakorlati szakemberek fogékonyságát az állam- és jogtudományi problémák megismerésére, megértésére és megoldására. Végül, de nem utolsó sorban, a Doktori Iskola kivételes lehetőségeit a páratlanul előnyös földrajzi fekvés (Győr elhelyezkedésére kétségtelenül igaz azon sokszor hangoztatott felvetés, hogy a Budapest-Bécs-Pozsony háromszög középpontjában található a város) és az ebből adódó kitűnő regionális kapcsolatok fizikai és talán nem túlzás ezt állítani szellemi közelsége is nagyban erősíti, ennek előnyeit a hallgatókkal megismertetjük, az ezekhez való hozzáférést pedig igyekszünk biztosítani. Felvettük a kapcsolatot a Leuven-i Egyetem közjogi oktatóival és a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézettel. A határmenti tudományos együttműködést a határmenti magyar oktatók és PhD-hallgatók együttműködését, valamint a határmenti államok nem ma- 11

5 gyar nemzetiségű oktatóival és hallgatóival való kapcsolatfelvételt kiemelt feladatunknak tekintjük (Kolozsvár, Pozsony, Újvidék). E kapcsolatainkat bővíteni és a jövőben szélesíteni szeretnénk. Az alapítók meggyőződése szerint az intézmény személyi feltételei, oktatási és kutatási tevékenysége, követelmény- és minőségbiztosítási rendszere, továbbá hazai és nemzetközi kapcsolatai megfelelő garanciával szolgáltak, és szolgálnak arra nézve, hogy a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája a magyar felsőoktatásban, a posztgraduális képzések között is nevet szerzett és elismert tudományos műhelyei közé emelkedett. A Doktori Iskola ötéves fennállása, első igazi jubileuma kiváló lehetőséget teremt eme eredményeink számbavételére. Prof. Verebélyi Imre, a Doktori Iskola vezetője. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának és Doktori Iskolájának hivatalos címere (Mária Terézia királynő korából) 12

6 I. 2. Adatok és sikereink számokban A Doktori Iskola hivatalos neve: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája, azonosító: 187. Elérhetőségek, székhely: 9026 Győr, Áldozat utca 12. Postacím: 9007 Győr, Pf. 701 Tel.: Fax: Honlap: Doktori honlap: A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc., egyetemi tanár. Titkár: : Dr. Smuk Péter PhD., egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens; : Dr. Kecskés Gábor PhD., egyetemi adjunktus. Asszisztens: : Horváthné Körmendi Katalin; : Csizmarik Eszter; : Szalay Orsolya. Törzstagok száma: 7 fő. A Doktori Iskola Tanácsa 7 törzstagból és további 6 tagból, illetve az állandó meghívottakból áll. Tudományterületi és tudományági besorolás: társadalomtudományok, ezen belül állam- és jogtudományok. Kiadott fokozat típusa: PhD. MAB minősítése: megfelelt október 31-ig. Felvételt nyert hallgatók száma (nappali, levelező, egyéni képzési tagozat szerinti bontásban): 2008: 1 fő nappali, 12 fő levelező. 2009: 3 fő nappali, 9 fő levelező. 2010: 3 fő nappali, 3 fő levelező. 2011: 10 fő levelező, 3 fő egyéni képzés. 2012: 4 fő nappali, 4 fő levelező. 13

7 2013: 4 fő nappali, 6 fő levelező, 1 fő egyéni képzés. Fokozatot szereztek: eddig összesen 16 sikeres fokozatszerzés. Éves bontásban: 2008: : : : : : 1 I. 3. Törzstagok, témavezetők, oktatók Törzstagjaink A Doktori Iskola törzstagjai jelentik a garanciát a képzés minőségére, színvonalára, akik fő kötelezettsége emellett folyamatos témavezetési tevékenység ellátása. A hatályos jogszabályok szerint minimálisan 7 törzstag (valamenynyien a Széchenyi István Egyetem alkalmazottjai) szükséges egy doktori iskola alapításához, működéséhez. Törzstagok 2008 és 2012 között: Prof. Verebélyi Imre (a Doktori Iskola vezetője) Prof. Lamm Vanda Prof. Szigeti Péter Prof. Vavró István Prof. Lenkovics Barnabás Dr. Patyi András Dr. Sulyok Gábor Törzstagok 2012-től (Dr. Patyi András egyéb vezetői megbízatása miatt történt változás a törzstagok összetételében) Prof. Verebélyi Imre (a Doktori Iskola vezetője) Prof. Lamm Vanda Prof. Szigeti Péter Prof. Vavró István Prof. Lenkovics Barnabás Prof. Szente Zoltán Zsolt Dr. Sulyok Gábor Rövid életrajzukat itt közöljük. 14

8 Prof. Verebélyi Imre DSc. (1944) Egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője. Közigazgatási jogot és szervezéstant oktat. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Közigazgatástudományi Társaság alelnöke volt. Másfél évtizeden át vezette a Magyar Közigazgatási Intézetet, ahol helyi és központi államszervezési kísérleteket irányított és alkalmazott kutató-fejlesztő munkát végzett. Különböző állami vezető beosztásokban (közigazgatási miniszterhelyettesként, kormánybiztosként, miniszteri biztosként) részt vett a magyar közigazgatási rendszerváltás szakmai előkészítésében, majd a továbbfejlesztés feladatainak megoldásában. Rendkívüli közigazgatási követként és meghatalmazott miniszterként az OECD mellett és más európai intézményeknél fejtett ki közigazgatási joggal és igazgatásszervezéssel kapcsolatos tevékenységet. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Lamm Vanda, az MTA rendes tagja (1945) Egyetemi tanár, akadémikus, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének volt vezetője, az MTA Jogtudományi Intézetének (illetve jogutódjának, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének) volt igazgatója. Több mint három évtizede egyetemi oktató (Miskolci Egyetemen és a Széchenyi István Egyetemen), nemzetközi közjoggal és nukleáris joggal foglalkozik. Különböző nemzetközi szervezetek részére rendszeresen végez szakértői tevékenységet, 3 évig volt a CEDAW ENSZ nőjogi bizottságának tagja. A Nemzetközi Nukleáris Jogi Társaság tiszteletbeli elnöke; a Nemzetközi Jogi Intézet alelnöke, az OECD-NEA Nukleáris Jogi Bizottságának alelnöke, az EBESZ Békéltetési és Választottbíróságának helyettesbírája, a Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar tagozatának főtitkára, tagja az MTA elnökségének, a hágai Állandó Választottbíróságnak, a Nemzetközi Jogi Intézetnek, valamint az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Vavró István DSc. (1936) Professzor emeritus, az igazságügyi statisztikai tudományok professzora, kriminálstatisztikai kutatások vezetője ban kezdődő szakmai karrierjének főbb állomásai a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az Igazságügyi Minisztérium, ahol 8 éven keresztül főosztályvezető volt között az Országos Statisztikai Tanács tagja. Győrött a jogászképzés újraindításától kezdve oktat. Számos tudományos testület tagja, többek között az MTA Demográfiai Bizottságának, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, valamint alapító tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak. 15

9 Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Szigeti Péter DSc. (1951) Tanszékvezető egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszéke), a jog- és államelmélet professzora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója, az Országos Választási Bizottság volt elnöke. Harminc éve áll a katedrán és foglalkozik társadalomkutatással, több éven keresztül a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tudományos és általános igazgatóhelyettese volt. Főbb kutatási területe a szintetikus jogfelfogása szerint a jogi jelenségek jogalkotás, jogalkalmazás és a jogügyletek a társadalmi lét szövedékébe ágyazódnak. A Magyar Politikatudományi Társaság és a Condorcet Kör alapító tagja, több folyóirat (Leviatán, Eszmélet) szerkesztőjeként, főszerkesztőjeként tevékenykedett. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Lenkovics Barnabás CSc. (1950) Tanszékvezető egyetemi tanár (a Széchenyi István Egyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke), a győri polgári jogi oktatás megszervezője, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kezdte oktatói tevékenységét. Fő kutatási területe a dologi jog, a tulajdonjog, illetve az alapjogok a magánjogban. Több éven keresztül a Széchenyi Professzori Ösztöndíj keretében kutatott között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa márciusában az Országgyűlés alkotmánybíróvá választotta. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Dr. Sulyok Gábor PhD. (1976) A Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék habilitált egyetemi docense, több éven keresztül a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tudományos dékánhelyettese, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, illetve jogelődjének több éven keresztül ügyvezetője. Kutatási tevékenysége a humanitárius intervenció elméletét és gyakorlatát, az erőszak és a beavatkozás tilalmát, az emberi jogok védelmét, a nemzetközi jog történetét, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetét érintő kérdéseket öleli fel. A Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozatának, a Magyar Menekültügyi Társaságnak, az MTA Köztestületének, a Magyar ENSZ Társaságnak, a European Society of International Law, a Jog-Állam-Politika, a Föld-rész: Nemzetközi és Európai Jogi Szemle, a Közjogi Szemle, a Journal of Jurisprudence and Legal Practice (Cseh Köztársaság), valamint a Hungarian Yearbook of Interna- 16

10 tional Law and European Law szerkesztőbizottságának, a Pro Futuro tanácsadó testületének tagja. Publikációi: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: lang=en Prof. Patyi András PhD. (1969) 2011-ig (törzstagságáig) tanszékvezető egyetemi tanár (Közigazgatási Tudományok Tanszéke), oktatási, majd tudományos dékán-helyettes a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Az Alkotmánybíróság egykori főtanácsadója több alkotmánybíró mellett, a Legfelsőbb Bíróság egykori bírája, közel egy évtizeden keresztül a főváros egyik kerületének jegyzője, főosztályvezetőként dolgozott az Országgyűlési Biztosok Hivatalában is. Főbb kutatási területei a közigazgatási bíráskodás, a közigazgatási eljárásjog és az önkormányzati alapjogok. Tagja többek között az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságnak, a Nemzetközi Igazgatástudományi Intézet (IIAS) Európai csoportjának (EGPA) és több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: Prof. Szente Zoltán Zsolt DSc. (1966) 2012-től törzstag, egyetemi tanár, egykor a JATE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjog Tanszékének tudományos munkatársa, majd a Magyar Közigazgatási Intézet (2007-től ECOSTAT) tudományos főmunkatársa, több éven keresztül a Rendőrtiszti Főiskola meghívott előadója, 2006-tól az EL- TE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Kutatási terület: parlamenti jog, európai alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányértelmezés, közigazgatástan, központi-helyi kormányzati viszonyok, korrupció. Az Európa Tanács önkormányzati szakértője, ezen megbízatása keretében több tagállam önkormányzati rendszeréről készült jelentés szakmai előkészítője volt. Publikációi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= Doktori adatlap: A Doktori Iskola Tanácsának a törzstagokon kívül tagjai: Prof. Finszter Géza DSc., egyetemi tanár (ELTE) Dr. Stumpf István CSc., alkotmánybíró Prof. Patyi András PhD. egyetemi tanár, rektor (NKE) Prof. Lévayné Fazekas Judit CSc. egyetemi tanár, dékán (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) 17

11 Dr. Révész T. Mihály CSc. egyetemi docens (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) Dr. Szegedi András PhD., tanszékvezető egyetemi docens (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar) Témavezetők A témavezető szakmai irányítása alatt végzi el a doktorandusz a kutatásait, amely elengedhetetlenül szükséges a fokozat megszerzéséhez. Doktori iskolánknak jelenleg 24 témakiírása és 18 témavezetője (jelentős többségük a Széchenyi István Egyetem alkalmazottja) van. Oktatók A doktori képzés iskolarendszerű képzési struktúrájához szorosan kapcsolódik az oktatók személye, akik a doktori tárgyú kutatásokat elősegítő módszertani tárgyakat és szakkurzusokat tartanak. Ezek teljesítése a doktorandusz kutatómunkáját kiegészítik, és nagyban elősegítik, hiszen olyan készségekhez, ismeretanyaghoz jut hozzá, amelyek nélkül egy doktori disszertáció elkészítése lehetetlen vállalkozás lenne. Doktori iskolánknak jelenleg 32 oktatója van (jelentős többségük a Széchenyi István Egyetem alkalmazottja). Közülük Frank Orton (volt svéd legfelsőbb bírósági bíró, Bosznia-Hercegovina egykori ombudsmanja), Prof. Michael Silagi német professzor és Korhecz Tamás (a vajdasági tartományi kormány volt minisztere) személyében több külföldi előadó is rendszeres oktatási tevékenységet lát el. I. 4. Kurzusok, kutatási témák A Doktori Iskola kurzusai és kutatási témái felölelik a kutatáshoz elengedhetetlen módszertani tárgyakat, az állam- és jogtudományok valamennyi ágát, illetve az igazgatásszervezési tudomány valamennyi releváns területét. Ezek révén nyílik lehetőség egy teljes kutatási profilt megvalósító intézmény sikeres működtetésére. Kurzus-kínálat (kötelező és választható kurzusok) A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban A büntetőjogi felróhatóság alapelemei; hasonlóságok és különbségek más jogágakkal; nemzetközi tendenciák 18

12 A fegyveres összeütközések jogának büntetőjogi aspektusai A jogorvoslás eszközei és hatásmechanizmusa a hatósági eljárásban A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai A kommunikációs jogok fejlődéstörténete A központi és a helyi közigazgatás A magyar állam és jogfejlődés az újkortól a XX. század közepéig A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig A nemzetközi béke és biztonság alapkérdései A nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése A társadalomtudományi kutatások módszertana Alapjogok a magánjogban Államelméleti kutatószeminárium: szinoptikus államelmélet alkalmazások Az alkotmánybíráskodás modelljei Az európai integráció fejlődése Elektronikus kereskedelem Fejezetek az európai büntetőjog történetéből Jog és irodalom Jogracionalizáció és jogfejlődés Jogszabály-előkészítés, reguláció és dereguláció Magyar alkotmányosság és parlamentarizmus Mediation in Civil Law Processes Nemzetközi bűnügyi együttműködés az Európai Unióban Nemzetközi fuvarjog Nemzetközi versenyjog Orvosi jog Összehasonlító alkotmányjog Összehasonlító jog Problems of the State Succession of Central and Eastern Europe Személyiségi jogok a médiában. Kutatási témák jogfilozófia, jogelmélet szinoptikus alkotmányelmélet az alkotmányosság fejlődése és jellemzői alkotmányosság védelme a kollektív alapjogok intézményesedésének problémái parlamentarizmus, parlamenti jog politikai rendszerek és a kormányzás demokratikus kontrollja jogforrások alapjogok a magánjogban 19

13 magánjog és közjog viszonya európai versenyjog nemzetközi kereskedelmi jog elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem alapjogok a büntetőjogban nemzetközi bűnügyi együttműködés a demográfiai változások és a bűnözés kapcsolata statisztikai módszerek alkalmazása a bűnügyi kutatásokban bioetika, büntetőjog és orvostudomány a magyar büntetőjog 19. századi kodifikációja a közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamokban a közigazgatás működése és központi szervezete a helyi közigazgatás alapvonalai a közigazgatás kontrollja a bírósági jogérvényesítés szerepe és jellemzői médiajog az emberi jogok nemzetközi védelme nemzetközi viták békés rendezése a nemzetközi béke és biztonság megőrzése és helyreállítása az európai integráció fejlődése az EU szakpolitikáinak alapjai. Túl a tudományon közösség kovácsolódik 20

14 I. 5. Partnerek és programok Partnerek A Doktori Iskola együttműködésre törekszik valamennyi hazai társintézménynyel és a hazai állam- és jogtudomány művelőinek szakmai műhelyeivel. Mind intézményközi viszonylatban, mind az oktatók személyes összeköttetéseinek szintjén kiterjedt és tevékenysége szempontjából közvetlenül is hasznosítható nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A kapcsolatrendszer eredményeként több közös rendezvény szervezésére nyílik lehetőség, a tanulmányutak száma évről-évre nő és a tudományos együttműködés egyéb formái is bizonyítják a gyümölcsöző kapcsolatot. A Doktori Iskola és a Kar több intézménnyel írt alá együttműködési megállapodást a közép-kelet európai régióból. Háromoldalú együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása az újvidéki Dr Lazar Vrkatić Kar, a Doktori Iskola és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar részéről Partnerek az újvidéki jogi karról és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács részéről/ Hallgatóink szereplése a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsnál 21

15 A Doktori Iskola működésének szempontjából különösen az alábbi külföldi egyetemekkel és intézményekkel ápolt kapcsolatok bizonyulnak hasznosnak: Comenius University (Szlovákia) Consiglio Nazionale delle Ricerche (Olaszország) Dr Lazar Vrkatić Fakultet za pravne i poslovne studije (Szerbia) együttműködési megállapodás a Doktori Iskolával Goerg-August-Universität Göttingen, Juristische Fakultät (Németország) Masaryk University (Csehország) együttműködési megállapodás a Karral Moscow State Law Academy (Oroszország) Österreichisches Institut für Europäische Sicherheitspolitik (Ausztria) Pôle Européen d Administration Publique (Franciaország) Universität Passau, Juristische Fakultät (Németország) Universität Potsdam, Juristische Fakultät (Németország) Université de Montpellier 1, Faculté de Droit (Franciaország) University of Białystok (Lengyelország) együttműködési megállapodás a Karral University of Nagoya, Graduate School of Law (Japán) Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta (Csehország) Ústav Státu a Práva, Akademie věd České Republiky (Csehország) Vysoká Skola v Sládkovicove, Fakulta Práva Janka Jesenského (Szlovákia) együttműködési megállapodás a Karral Wiener Universität, Juridicum Rechtswissenschaftliche Fakultät (Ausztria). Újvidéki látkép ahogy mi látjuk 22

16 Újvidéki csoportkép A vajdasági tartományi parlament és a tartományi kormány ülésterme 23

17 Programok Konferenciák és nyári-téli egyetemek, szemináriumok A Doktori Iskola alapítása óta elkötelezett olyan szakmai konferenciák szervezésében, amelyek valamennyi hazai és a partnerintézményekből érkező doktorandusz számára kínálnak megjelenési lehetőséget. Eme rendezvények mindig egy aktuális, a közvéleményt és a szakmai közösséget foglalkoztató témára fókuszálnak. Meggyőződésünk, hogy eme programok, az itt kapott szakmai visszajelzések nagyban elősegítik doktori kutatásaikat, és kiváló alkalmat teremtenek a szakmai kapcsolatépítésre is. A programok rendszeresen plenáris előadásokkal kezdődnek, ahol professzoraink, más elismert szakértők tartanak általános, bevezető jellegű előadásokat. A kutatási területek szerint szervezett délutáni szekciókban a doktoranduszok mutatják be tudományos eredményeiket. Angol nyelvű szekciót is rendszeresen szervezünk, ahol partnereink hallgatói is részt tudnak venni. Az elhangzott előadások anyagait rendszeresen publikáljuk. Konferenciát tartottunk többek között a minőségi jogalkotás követelményeiről, jogállamiság 20 évéről, a középszintű közigazgatásról, Vajdaságról, figyelemmel a lehetséges EU-csatlakozásra és a kisebbségi jogokra. a magyar jogrendszer átalakításáról. A legtöbb rendezvényt a TÁMOP-4.2.2/B-10/ számú projekt támogatta. Konferencia a Doktori Iskolában Több nyári és egyetem szervezését sikerült lebonyolítani szintén a TÁMOP /B-10/ számú projekt keretében. A gazdasági válság közép- és kelet-európai országokra, ezek államszervezetére, jogára gyakorolt hatásait 24

18 2012-ben (2012 júliusa) egy nyári egyetem, míg ugyanezen államok vonatkozásában az EU-csatlakozás társadalomra, jogra, gazdaságra és politikára gyakorolt hatásait 2013-ban (2013. március eleje) egy téli egyetem keretében vizsgálták a nyári egyetem résztvevői számos országból. Eme rendezvények kiváló fórumot teremtenek a közös gondolkodásra és a számos országból érkező fiatalok közötti eszmecserére. A szemináriumokra ahol elismert szakértők, professzorok segítenek a problémák jogi, politikai és gazdasági vetületeinek megértésében elsősorban PhD-hallgatókat és fiatal kutatókat várunk, miközben ezek az események kulturális programokat is magukban foglalnak. A 2012-es nyári egyetem résztvevői TÁMOP Bemutatkozás közvetlenül a téli egyetem előtt A Doktori Iskola 2012-ben jelentős pénzösszeget kapott a Széchenyi István Egyetem által elnyert Tehetséggondozás és a és a tudományos műhelyek fej- 25

19 lesztése a Széchenyi István Egyetemen című, TÁMOP-4.2.2/B-10/ számú projekt keretében. A pénzösszeget transzparens és ésszerű módon költötte el a Doktori Iskola, amelynek keretében többek között támogattuk: a hallgatók tudományos eredményeinek disszeminálását, a hallgatók és témavezetők együttműködését; a hallgatók tanulmányírását és konferencia-szereplését; nagy kutatási projektek elvégzését; kiadványok, kötetek (pl. eme jubileumi évkönyv) elkészítését; konferenciák, nyári és téli egyetemek, szakmai utak szervezését; a Doktori Iskola hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztését; a könyvtárfejlesztést, a HeinOnline elektronikus jogi szakfolyóirat-adatbázis ideiglenes beszerzését; a doktori kurzuskínálat bővítését idegen nyelvű kurzusokkal is; a Doktori Iskola infrastruktúrájának fejlesztését. A programot igen nagy sikerként értékeljük. Konferencia plenáris ülése (elnökség) 26

20 Tanulmányutak Varsói tanulmányi kirándulás 2012 októberében a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának számos hallgatója egy varsói tanulmányúton vett részt, melyet részben a TÁMOP-4.2.2/B-10/ számú projekt finanszírozott. A tanulmányút célja a Doktori Iskola filozófiájának, szakmai célkitűzéseinek megfelelően a külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel való kapcsolatok építésén, fejlesztésén és elismert kutatókkal való szoros együttműködésen túl a külföldi jogalkotásért felelős és közigazgatási szervek megismerését, azok működésének áttekintését szolgálta. A tanulmányúton résztvevők kötetlen beszélgetés formájában tartottak szemináriumot, ahol számos aktuális lengyel és magyar közpolitikai és jogi téma mellett az európai integrációról és a gazdasági válság jogi és politikai vonatkozásairól folyt az angol nyelvű eszmecsere a jog- és politikatudomány szakértőjével, Wawrzyniec Konarski professzorral, majd Jaroslaw Kuisz-sal, a Varsói Egyetem oktatójával, egy lengyel közpolitikai témájú internetes periodika, a Kultura Liberalna szerkesztőjével. Tanulmányút a lengyel alsóházban, a Szejmben és a Varsói városházán 27

A győri jogászképzés évfordulójára

A győri jogászképzés évfordulójára ALAPíTás A győri jogászképzés évfordulójára A győri jogászképzés évszázadait tárja fel és mutatja be ez a kötet, [*] amit figyelmükbe ajánlunk.. Sok jogász még a győri egyetem jogi karán diplomát szerző

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A verseny rövid ismertetése

A verseny rövid ismertetése MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Országos európai jogi perbeszédverseny A verseny rövid ismertetése 1. A verseny célja A 2014-ben immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupa európai uniós

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet X. éves a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. november 7-8. Debrecen Általános

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza

Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Dr. Lévay Miklós szakmai életrajza Személyes adatok Születési idő: 1954. július 29., hely: Budapest. Családi állapot: nős, feleség neve: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit. Gyermek: Dr. Lévay Boglárka, 26 éves.

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

Nemzetközi igazgatási BA

Nemzetközi igazgatási BA Nemzetközi igazgatási BA Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Induló tagozat: nappali, levelező Érettségi követelmények: kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy (ügyviteli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében MEDIÁCIÓS PANORÁMA Körkép a bírósági mediációról Közép-Európában és azon túl 2013. június 14-15. (Kőszeg Szombathely) Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK)

KUTATÁSI PROJEKT. Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) KUTATÁSI PROJEKT Dr. SZŐKE Gergely László Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs jogi Kutatóintézet (IKJK) ALAPINFORMÁCIÓK A projekt időtartama 2011.01. 2012.12.31

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Meghívó Dr. Navracsics Tibor védnöksége alatt megrendezésre kerülő 24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Sopron Időpont: 2012. november 8-10. Szervezési tudnivalók: A KOLLOKVIUM ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

A jogtudomány sajátossága

A jogtudomány sajátossága Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola http://dfk.sze.hu/kezdolap http://doktiskjog.sze.hu A jogtudomány sajátossága Győr 2014. december 12.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben