SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA"

Átírás

1 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 6500 Baja, Szent Antal u. 60. INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2010

2 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 5 A JOGELŐD INTÉZMÉNYEK RÖVID TÖRTÉNETE... 5 Központi ÁMK... 5 Kiscsávolyi Tagiskola... 6 Alsóvárosi Általános Művelődési Központ... 7 A Sugovica ÁMK társadalmi környezete... 8 Kiscsávolyi Tagiskola társadalmi környezete... 9 Óvodák sajátosságai AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Óvodai Intézményegység Helyi Pedagógiai Program Bevezető Az óvodai intézményegység sajátosságai ALAPELVEINK Óvodai nevelésünk célja, feladata Gyermekképünk Alapvető céljaink Óvodakép Pedagóguskép Az óvodába lépés feltétele A tankötelezettség feltétele és szabályai Óvodai nevelésünk keretei, feladatai Az egészséges életmódra nevelés, gondozás Az érzelmi nevelés és a szocializáció Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés Az óvodai élet megszervezésének elvei Az óvoda személyi feltételei Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése A nevelőmunka írásos dokumentumai

3 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 5. Az óvodai élet tevékenységformái Játék Munka Tevékenységekben megvalósuló tanulás Fejlesztés területei VERS, MESE ÉNEK ZENE, ÉNEKES JÁTÉK RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA MOZGÁS, TESTNEVELÉS KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE KISEBBSÉGI NYELVI NEVELÉS, NÉMET - HORVÁT A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Gyermekvédelem Esélyegyenlőség, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztése, fejlődésének segítése Sajátos nevelési igényű gyermek II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A KÉPZÉS BELSŐ SZAKASZAI

4 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 4. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, VALAMINT AZOK ÓRASZÁMAI AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI RENDSZERE TANÓRAI KERETEK TANTERV ÉS ÓRAKERETEK TANTÁRGYI ÓRAKERETEK A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGRENDSZER BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA ÉS ELTERJESZTÉSE NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLA ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE IV. NEMZETISÉGI OKTATÁS NÉMET ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI NYELVOKTATÓ PROGRAM HELYZETELEMZÉS A KISEBBSÉGI NYELVOKTATÁS CÉLJAI ÉS FELADATAI A NEMZETISÉGI NYELV GYAKORLÁSÁNAK, AZ NYELVI ISMERETEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI A TANÓRÁKON KÍVÜL NÉPISMERET HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV KÜLSŐ KAPCSOLATOK 130 V. KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA VI. KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAM TEVÉKENYSÉGI FORMÁK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG FELADATAI, FILOZÓFIÁJA: A TANULÓK ÉS A HELYI LAKÓKÖZÖSSÉG MŰVELŐDÉSI SZÍNTEREI VII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA (K.T. 44 (1) A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA (KT. 44. (2))

5 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA BEVEZETÉS Baja Város Képviselő-testülete az alapfokú oktatási intézmények átszervezésének következményeként június 30-i hatállyal megszűntette a Központi ÁMK-t és az Alsóvárosi ÁMK-t július 1- jével létrehozta a két intézmény jogutódjaként a Központi Alsóvárosi ÁMK-t Baja, Szent Antal utcai székhellyel. A Központi ÁMK Deák F. utcai épületébe járó tanulók az új intézmény székhelyén folytatják a 2008/2009-es tanévtől tanulmányaikat. Mivel az intézmény neve nem az új iskola létrejöttére, hanem inkább a két jogelőd intézményre utalt így az ÁMK vezetője pályázatot írt ki az intézmény új nevére. A pályázatok alapján a Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola név nyerte el a legtöbb szavazatot, melyet Baja Város Képviselő-testülete a 89/2009(III.26). Kth. határozatával július 1-i hatállyal engedélyezett. Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Pedagógiai-Művelődési Programja a törvényi előírásoknak megfelelően, a NAT alapján a fenntartó, a szülők és a tanulók elvárásaival összhangban, a jogelőd általános iskolák pedagógiai programja alapján készült el az eddigi hagyományok és elvek figyelembe vételével. HELYZETELEMZÉS A JOGELŐD INTÉZMÉNYEK RÖVID TÖRTÉNETE Központi ÁMK Iskolánk elődjét a 19. század végén megerősödő városi polgárság igényeinek eleget téve hozta létre Baja város törvényhatósága és 1889 között alsó fokú kereskedelmi és iparostanonc fiúiskolaként működött az intézmény. Az es tanévben polgári iskolává szervezték át a város törvényhatósági bizottságának döntése alapján. Ettől kezdve mind a képzésbe bevont tanulók száma, mind a képzés tartalma jelentős növekedést mutat. Az iskola népszerűségét az is jelentősen növelte, hogy a beiskolázási körzete nemzetiség lakta terület. A polgári iskola ápolta és fejlesztette a német anyanyelvű tanulók nyelvkészségét, ugyanakkor magas színvonalon tanította, oktatta a magyar nyelvet és irodalmat. Aki itt végbizonyítványt szerzett, az joggal választhatott az ipar, a kereskedelem, a hivatali pályák különféle területein élethivatást. Az 1945 utáni oktatási politika megszüntette a polgári iskolákat. Az 1947/48-as tanévben hagyták el az utolsó végzős polgáris osztályok az intézményt, majd az évi államosítás keretében kapja meg a nyolcosztályos általános iskola jellegét. Egészen 1959-ig mint fiúiskola tevékenykedik, neve: Központi Állami Általános Fiúiskola. Az 1959/60-as tanévtől Központi Állami Általános Iskola, ugyanis megyei és városi tanácsdöntések 5

6 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA értelmében visszaállítják a koedukált iskolák rendszerét. Az alsó tagozat 1., 2., 3. osztályában indulnak vegyes csoportok, s ugyanakkor hozzák létre az ének-zene tagozatos osztályokat is. Az 1975/76-os tanévvel az ének-zene tagozat kiválik az iskolából, és önálló intézményként él tovább. Ekkor indul egy osztálynyi tanulóval a testnevelés tagozat. Az idegen nyelvek tanítása iránt mutatkozó meg növekedett igényeknek próbált eleget tenni az iskola azzal, hogy az 1985/86-os tanévben a német nyelv emelt szintű oktatását vezette be egy osztályban, s az orosz nyelv kötelező tanulásának megszüntetésével 1989-től a tanulók többsége a német nyelv tanulását választotta februárjában az iskola kérelme alapján Baja Város Képviselőtestülete módosította alapító okiratunkat, melynek eredményeként területi ellátási kötelezettségünk megszűnt, és ezzel egy időben új műveltségi területen - matematika - informatika - indíthattunk emelt szintű oktatást. A 2001/2002-es tanévtől ismét van kötelezően ellátandó beiskolázási körzetünk, de természetesen az emelt szinten oktatott tantárgyaink továbbra is vonzzák más terület gyermekeit. Az újabb, július 1-jei alapító okirat módosítással iskolánkhoz csatoltak négy óvodát. Mind a négy jó nevű belvárosi óvoda volt. A fenntartó egy, az iskolához közeli épületben alakította ki az új összevont közösség helyét, ide fog áttelepülni a jelenleg még külön épületben lévő negyedik óvoda is. Intézményünk új neve: Központi Óvoda és Általános Iskola. Ez a változás távlatokat nyit az iskolai nevelő oktató munka kiteljesítése szempontjából, ha el tudjuk érni, hogy első osztályainkba a saját óvodánkban nevelkedő gyermekek jöjjenek. Baja Intézménycsatolásokkal július 1. napjával az intézményünkhöz csatolta a Kiscsávolyi ÁMK-t és a kiscsávolyi városrészen működő óvodát. Ettől az évtől az intézmény neve: Központi Általános Művelődési Központ. A kiscsávolyi iskola mint a Központi ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája működik. Kiscsávolyi Tagiskola Az iskola főépületében 1912-ben kezdődött meg a tanítás a kiscsávolyi városrészben. A meglévő hat tanterem és igazgatói lakás bővült még két teremmel az eredeti vöröstéglás kivitelezéssel. József Attila nevét 1955-ben vette fel az iskola. Az intézményhez tartozó tagiskolák a hatvanas években a következők: Bajai szőlők, Mátéházapuszta I., Mátéházapuszta II., Csávolyi úti. Mártonszállás 1971-től 1982-ig tartozik hozzánk. Itt működött a városban egyedül iskola előkészítő csoport és magnós oktatás. A mártonszállási tanulóink ma a Malom utcai anyaiskolába járnak. 6

7 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA A városrész bővülésével, a tanulólétszám emelkedésével 1980-ban új szárny épült nyolc tanteremmel, ebédlővel, melegítőkonyhával. Ekkor szűnt meg a délutáni tanítás, a Jelky András utcai épületből átköltözhettek tanulócsoportjaink. Iskolánk sajátossága 1973-tól az iskolaotthonos, 1982-től a klubnapközis forma. Az orosz tagozatos nyelvtanulást felváltotta a választható, emelt óraszámú német, angol nyelv, amit 1994-től nyelvi labor segít ig kialakításra került a sportudvar, 1995-ben megépült a tornaterem javítva a testnevelés feltételeit. Évekig iskolánk adott helyet a József Attila, majd a Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulójának július 1-től dolgozunk közös igazgatásban a két kiscsávolyi óvodával augusztus 1-től Kiscsávolyi Általános Művelődési Központtá alakult át az intézmény július 1-vel, összevonásra került a Bányai Júlia Szakképzővel. Ekkor új elnevezésünk Bányai Júlia ÁMK Kiscsávolyi Általános Iskolája lett július 1-vel egy új intézmény létesült, melynek elnevezése Központi ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája lett. Alsóvárosi Általános Művelődési Központ Intézményünk Baja város déli részén található ben egy tanítóval és egy tanteremmel indult, azóta is 163 éve az alvégi városrész iskolájaként működik. A városrész terjeszkedésével, a megnövekedett gyermeklétszám az épület bővítését eredményezte. Az oktatás két épületben - Szent Antal utca 60. és a Vöröskereszt tér 1. szám alatt folyt. Nevezett városrész jellemzője a horvát nemzetiséghez tartozó emberek jelentős létszáma, ami maga után vonta a horvát nyelv oktatásának igényét. Az iskola alapítása óta a horvát nyelv oktatása kisebbnagyobb kihagyásokkal jelen volt, majd 1958-ban az iskola alapító okiratában kötelező feladatként jelenik meg. Baja város terjeszkedése, - nagymértékben - déli irányban valósult meg, ami kiváltotta a környező falvakból való betelepülést. Ismeretes, hogy Baja vonzáskörzetében sok olyan település található, ahol a német nemzetiség napjainkig megőrizte anyanyelvét, kultúráját, hagyományait. Ezen emberek nagy része városrészünkben talált otthonra és iskolánkat célozta meg a német nemzetiségi nyelv oktatásával. Kérésünknek helyt adva 1976 óta mindkét nemzetiségi nyelv a horvát és a német oktatását 7

8 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA felvállalva, városi beiskolázású intézménnyé váltunk, - e két nyelv határozza meg napjainkig is intézményünk fő profilját. Alapító okiratunk többször is módosult, ami névváltozást, illetve feladatnövekedést eredményezett. Főbb módosítások: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Óvoda és Általános Iskola (3 óvodával bővültünk) Alsóvárosi Általános Művelődési Központ (közművelődési feladatokat is ellátunk) Intézményünkben a sikeres pályázatoknak köszönhetően nagyszabású fejlesztésekre kerülhetett sor ben informatika szaktanteremmel, nyelvi laborral bővült iskolánk ban az épület teljes felújítására került sor. E fejlesztéseknek köszönhetően iskolánk megfelel a XXI. század elvárásainak. A Sugovica ÁMK társadalmi környezete Intézményünk Baja déli városrészén, tradicionális környezetben működik. Lakótelep, lakópark, kertváros, és tanyavilág egyaránt jellemző a környékre. A nemzetiségi oktatás és a 2006-tól működő sportiskola lehetővé teszi, hogy a körzetünkbe tartozó gyerekeken kívül a város más részeiről is fogadjunk tanulókat. A nagy körzethatár és a városi beiskolázás következménye a nagyon eltérő szociokulturális környezet. Ennek következménye, hogy a gyermekközösség összetétele is sokrétű. Jelen vannak a biztos, jó anyagi háttérrel rendelkező, a szerényebb körülmények között élő és a komoly anyagi gondokkal küzdő diákok is. Az általános művelődési központ, mint többfunkciós intézménytípus együttműködő egységeiben magában hordozza a szocializáció, a nevelés, az oktatás, a művelődés együttes, egymásra épülő, együttható rendszerét. Felépítéséből és szakmai értékeiből adódóan is széles kapcsolati rendszerben működik. Ez kiterjed a városrészek lakosságára, a társintézményekre, társadalmi és civil szervezetekre egyaránt. 8

9 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Kiscsávolyi Tagiskola társadalmi környezete A Kiscsávolyi tagiskola a város egyik nagy múltú, gazdag hagyományokkal rendelkező iskolája. Az intézmény a város peremkerületén található. A tagiskola körzetéhez tartozik három kerület tanyavilága. A társadalmi változások hatására e terület lakóinak száma folyamatosan nő. Az iskola tanulói között találhatók szociálisan hátrányos helyzetű, sokgyermekes családból származók. Közösségünk részét alkotják a szociálisan rendezett, megfelelő körülmények között élő családok gyermekei is, akik a tanulásukat mindenben segítő, gondoskodó, nyugodt családi háttérrel rendelkeznek. Mivel az iskola tanulóinak többsége hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű az intézmény munkájának fő meghatározója évek óta a hátránykompenzáció, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, a szociokulturális háttérből adódó, a társas kapcsolatokban megnyilvánuló negatív kommunikáció kezelése, a konfliktuskezelés, problémamegoldás alakítása. Személyi és tárgyi feltételek Intézményünkben a nevelési-oktatási feladatokat 113 pedagógus (ebből 39 óvónő) látja el. 3 pedagógust segítő munkatárs, 16 ügyviteli dolgozó és 50 technikai dolgozó segíti munkánkat. A közművelődési feladatokat 6 fő látja el. Az oktatás három épületben folyik. Két épületünkben a Szent Antal utcai és a Vöröskereszt téri az oktatási feltételek megfelelőek, a tantermek jó állagúak. A termek berendezése nagyrészt újszerű, folyamatosan újítjuk azokat, az anyagi lehetőségek függvényében. A Kiscsávolyi Tagiskola épülete felújításra szorul (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje). Mindhárom épület rendelkezik korszerű technikai eszközökkel, melyek nagyban segítik oktató-nevelő munkánkat. A szabadidő hasznos eltöltésének számtalan lehetőségét könyvtár (Internet hozzáféréssel), tornacsarnok, kondicionáló terem, sportudvar biztosítja tanulóink számára. 9

10 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Óvodák sajátosságai Az óvodai intézményegység 5 épületben működik. Területi elhelyezkedését tekintve a város három különböző részét fogja össze. A különböző városrész óvodáinak nevelő munkáját a körzetben élő családok szociokulturális és anyagi helyzete, lehetőségei, igényei nagymértékben befolyásolják. A Petőfi utcai óvoda a belvárosban helyezkedik el, ig építették újjá. Tágas, világos csoportszobái, hatalmas, jól felszerelt udvara, tornaszobája, modern kiszolgálóhelyiségei 150 gyermek számára biztosítanak ideális feltételeket az óvodai neveléshez. Szegedi úti óvoda a kissávolyi városrész egyetlen óvodája. A külváros és a hozzá tartozó tanyakerületek gyermekeit látja el. 75 férőhelyes. Területi elhelyezkedéséből adódóan döntően tanyán és külterületen élő családok laknak itt, jellemzően sok a munkanélküli, kevés az értelmiségi gyermekek aránya, így a szociális háttér befolyásolja gyermekek családi neveltetését. A kedvezőtlen helyzetű gyermekek felzárkóztatását helyi programjuk segítségével látják megvalósíthatónak. Az óvoda 1929-ben épült. Ebben az időben létesült a Kinizsi utcai és a Damjanich utcai óvoda is. Ezek az óvodaépületek a többszöri átalakítás, bővítés ellenére is igen elavultak, elhasználódtak. Az épület adottságai, a tárgyi feltételek színvonala messzemenően elmarad az új óvodáké mögött. Az itt dolgozó óvónőknek, dajkáknak komoly kihívást jelent, hogy óvodájukat vonzóvá tegyék a szülők számára. A Kinizsi utcai, a Damjanich utcai, a Lőkert sori óvodák az Alvégi városrészben helyezkednek el. A három óvoda már 10 éve közös intézményegységet alkot, közös pedagógiai program alapján folytatja nevelő munkáját. Férőhelyek száma 245 fő. A városrész körzete nagy. Az óvodai igények kielégítésére a 2004/2005 tanévben a Lőkert sori óvodában egy szükségcsoport kialakítására került sor, mely az óta is működik. Baján szórványosan az egész város területén megtalálhatóak a horvát kisebbséghez tartózó lakosok, de igazi központjuk az Alsóváros. 10

11 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Ezért vált a Kinizsi utcai óvoda 1982-ben horvát kétnyelvű nemzetiségi óvodává és az óta is betölti e területen óvó-védő, szociális, kétnyelvű nevelő, személyiségfejlesztő feladatát. A Damjanich utcai óvodában 2003 szeptemberétől szülői kezdeményezés alapján indult el felmenő rendszerben a német kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés. Célunk a kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása. A Lőkert sori óvoda ban épült, az akkori előírásoknak, igényeknek megfelelően. Minden csoportnak külön öltöző, mosdó áll rendelkezésére. Van ebédlő, tornaterem. Nagy területen elhelyezkedő, bokros, fás, játékokkal jól felszerelt udvara - melynek nagy részét minősíteni szükségeselegendő helyet biztosít a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. 11

12 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI 1. Célunk olyan tanulók nevelése, akik nyitottak az új dolgokra, széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, elfogadják tolerálják a másságot, alkalmazzák az alapvető kulturális szokásokat 2. Intézményegységeink tevékenységeinek szervezésében végrehajtásában kiemelkedő jelentőségű az élethosszig tartó tanulást alapozó kompetenciák kialakítása - fejlesztése és szemléletének alakítása 3. A Kiscsávolyi Tagiskolában a 2009./2010-es tanévtől a kompetencia alapú oktatás fokozatos bevezetése kerül sor. 4. Cél: a kompetencia alapú oktatás-nevelés széleskörű alkalmazása az intézményem belül, a kipróbált módszerek, tapasztalatok átadása az intézmény pedagógusainak. Közművelődési Óvodai Iskolai Közoktatási jellegű intézményegység intézményegység intézményegység sportiskola 1. Olyan tevékenységrendszer működtetése, amely lehetőséget biztosít az intézmény használóknak és lakóközösségnek a nem Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. 1. Olyan tevékenyrendszer működtetése, amelyben a tanulók kipróbálhatják érdeklődésüket, képességeiket. A 1. A sportoló fiatalok iskolai és sportbéli kötelezettségeinek magas szintű összehangolása, a sportemberré hagyományos iskolai keretekben történő ismeretszerzésre Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság kompetencia alapú oktatást szolgáló új pedagógiai módszerek, innovációk alkalmazása. nevelése érdekében a releváns (tárgyhoz tartozó) feladatok előtérbe helyezése. ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Célunk a játékba integrált önkéntes és 2. Olyan szintű alapkészségekkel 12

13 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA cselekvéses tanulás. Az óvodai tanulás célja nem elsősorban az információk bővítése, hanem a képességek fejlesztése. Ez viszont egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekekhez igazított módszerekkel,eszközök kel, az egyes gyerekekhez mért tempóban kívánjuk hatékonnyá tenni. Jó napirend kialakításával biztosíthatjuk a hosszantartó, zavartalan játékidőt számára. A gyermek játékának mindenféle külső kényszertől mentesnek kell lennie. bocsássuk középiskolába tanulóinkat, amelyek garantálják, hogy meg tudják állni helyüket 3. Az önálló tanulást segítő képességek fejlesztésével sikeresebbé tegyük tanulóinkat a tanulásban Mi egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyerekkort kívánunk biztosítani a ránk bízottaknak. 4. Olyan tevékenységrendszer működtetése, melyben tanulóink felelősséget éreznek a közvetlen és tágabb környezetük iránt és aktívan részt vállalnak ennek alakításában és megóvásában. 13

14 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Óvodai Intézményegység Helyi Pedagógiai Program Osztani magad: - hogy sokasodjál, Kicsikhez hajolni: hogy magasodjál, Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. / Váczi Mihály/ 14

15 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Bevezető Baja Város Képviselőtestülete új intézményt hozott létre Központi Alsóvárosi Általános Művelődési Központ néven. Az intézmény dolgozói kezdeményezésre Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola nevet kapta Az ÁMK része az 5 óvodát magáénak tudó óvodai intézményegység. Az 5 épületben működő intézményegység területi elhelyezkedését tekintve a város három különböző részét fogja össze. A különböző városrész óvodáinak nevelő munkáját a körzetben élő családok szociokulturális és anyagi helyzete, lehetőségei, igényei nagymértékben befolyásolják. Két épületben nemzetiségi nevelés is folyik, a Kinizsi utcai óvodában horvát kétnyelvű, a Damjanich utcai óvodában német kétnyelvű nemzetiségi nevelés. Mivel minden óvodánkban van SNI gyermek, ezért figyelembe vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit. A Kinizsi és a Damjanich óvoda dolgozói pedig munkájukban alkalmazzák a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit. 1. Az óvodai intézményegység sajátosságai Az intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Az intézmény székhelye: 6500 Baja, Szent Antal u. 60. Az óvoda székhelye: 6500 Baja, Damjanich u.40. Telephelyek: Kinizsi u. 1/b Lőkert sor 78. Petőfi u. 4. Szegedi út 14. Óvodai intézményegység vezető: Vuity Jánosné Telefon: 79/ Az óvodai férőhelyek, a csoportok szerkezete Damjanich u. óvoda: 3 csoport, 75 férőhely Kinizsi u. óvoda: 3 csoport, 75 férőhely Lőkert sori óvoda: 4 csoport, 95 férőhely Petőfi utcai óvoda: 6 csoport, 150férőhely egy szükség csoport 15

16 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Szegedi úti óvoda: 3 csoport, 75 férőhely Az óvodai csoportok száma: 19 Befogadó képessége: 470 fő A gyermekekkel az óvoda nyitvatartási ideje alatt végig óvónő foglalkozik. Legtöbb óvodánkban kialakult gyakorlat, hogy a gyermeket kiscsoporttól az iskolába lépésig ugyanazok az óvónők nevelik. Kivétel épez az óvónő tartós hiányzása. A csoportszervezés szempontjai: A már működő korcsoportok összetétele, Az adott nevelési évre jelentkező gyerekek száma, kor szerinti megoszlása, Esélyegyenlőségi terv alapján törekszünk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közel egyenlő megosztására óvodáinkban, Szülői kérés figyelembe vétele a lehetőségekhez mérten Programunk megvalósítható osztott, részben osztott, vagy osztatlan csoportban is, hiszen hatékonyságát az óvodapedagógus egyénisége, személyisége határozza meg. A hátrányos, halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű gyerekeket integráltan neveljük ALAPELVEINK Óvodánk mindennapjaiban a gyermeki szabad játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. Külső és belső környezetünket úgy alakítjuk, hogy az családias értékeket, érzelmeket sugárzó legyen. Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott gyermekek az óvodában töltött 3-4 évüket boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék. Mindent megteszünk azért, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, kérhessen, javasolhasson, kezdeményezhessen és a nevelés folyamatában együttműködhessen, az óvodapedagógussal. A különbözőségek elfogadását és tiszteletben tartását (nyelvi különbözőségek, fejlődési különbözőségek terén) valamennyi munkatárs számára fontosnak tartjuk. Integrált nevelés keretében felvállaltuk azoknak a sajátos nevelési igényű gyerekeknek gondozását, fejlesztését, akik óvodai közösségben nevelhetőek. Inkluzív (befogadó) nevelési szemlélettel, differenciált módszerekkel egyenlő esélyt teremtünk az óvodáinkba járó gyermekek számára Olyan feltételeket teremtünk, amelyeken keresztül lehetővé válik a gyermekek nemzetiségi és hagyományőrző kultúrával való megismertetése és ápolása horvát, német. A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom övezze. Szülőkkel, gyermekekkel jó kapcsolat kiépítésére törekszünk. Nyugodt, derűs légkört biztosítsunk az óvoda környezetében (jókedv, vidámság) 16

17 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Az óvodás gyermeket gondoskodás, és különleges védelem illeti meg. Migráns gyerekek nevelése esetében támogatjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadság védelmét. 2. Óvodai nevelésünk célja, feladata 2.1. Gyermekképünk A gyermeknek életkoronként, egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. Nevelésünk középpontjában a gyermek áll, az Ő szükségleteinek kielégítésével Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg kiegyensúlyozottak, kötődnek környezetükhöz, és jól tájékozódnak benne. Az új, az ismeretlen iránt nyitottak, fogékonyak, önállóan kezdeményezők Kötődnek a kisebbségi léthez, kultúrához, értékekhez Érdeklődési körüknek megfelelően a tevékenységek aktív résztvevői Akik elfogadóak, befogadóak a gyermeki különbözőségek tekintetében. Segítőkészek, együttműködőek, 2.2. Alapvető céljaink Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodás gyermek, sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség optimális kibontakozását elősegítse az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével kétnyelvű környezetben is. A nemzetiségi identitás érdekében a horvát és német kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása, az óvodások hétköznapi tevékenység - rendszerében, ünnepeken. Környezettudatos magatartást segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása, az egészséges életmód szokásainak megalapozása. Komplex tevékenységi rendszerrel, érzelmi hatásokkal a természet szeretetére nevelés, az értékek belsővé válásának elősegítése. A néphagyományok ápolás, átörökítése együttműködve a családokkal A különbözőségekkel természetes módon együtt élő, koruknak megfelelő mértékben empatikus gyermekek nevelése. 17

18 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 2.3. Óvodakép Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol természetes a befogadó attitűd, az óvónők, a gyermekek, a szülők, a munkatársak számára A gyermeki játék továbbra is elsődleges szempont, Olyan személyi, tárgyi környezet biztosítása, amely pozitívan befolyásolja a személyiség kibontakozását és megteremti az élmények feldolgozásnak lehetőségét. Az esélyegyenlőség érdekében minden gyermek számára megteremtjük az egyenlő hozzáférés lehetőségét Pedagóguskép Programunk olyan óvodapedagógus modellt feltételez aki, Szeret és tud a gyerekekért, az óvodai közösségért dolgozni, Pedagógiai, pszichológiai tudását folyamatosan bővíti, El tudja fogadni a családok sokszínű életvitelét, értékrendjét, különbözőségét, képes együttműködni velük a gyermek nevelésének, fejlesztésének érdekében, Elkötelezett az egészséges életmód, a környezetvédelem iránt, (különösen a Petőfi utcai óvoda testülete) Korszerű módszereivel a gyermek fejlődését segíti elő, Szakmailag önálló, igényes, képes a megújulásra, A nevelés folyamatában minden tevékenységet irányítani tud Türelmes, nyugodt, elfogadó, segítő, támogató nevelői attitűd, emberség jellemzi, Sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a kivárás, támogatás képessége dominál. A dajka személye A gyermekek nevelésének legfőbb segítője, Személyisége, kommunikációja, hozzáállása minta a gyermek számára, Segítő jelenléte az elsődleges annyi segítségnyújtás a gyermek számára, amennyi feltétlenül szükséges feladatai önálló elvégzéséhez. A pedagógus váltótársak és a csoport dajka szorosan együttműködnek a nevelésben. Külső munkatársak: fejlesztő pedagógus, logopédus pszichológus, gyógy testnevelő. 18

19 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 2.5. Az óvodába lépés feltétele Az óvodai felvétel-átvétel, jelentkezés alapján történik A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdőnapjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.. Férőhelyen túli igény esetén felvételi bizottság dönt az óvodai felvételről. Az elbírálás és a végleges döntés a fenntartó joga, melynek eredményéről írásban értesítjük a szülőt. Felvételnél elsőbbséget élvez a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket év közben is kötelező felvenni, amennyiben az óvoda körzetében lakik SIKERKRITÉRIUM Nevelőmunkánk eredménye képen gyermekeink Testi, lelki, értelmi, közösségi fejlődése olyan szintre jut, hogy képesek beilleszkedni és megállni helyüket a számukra megfelelő iskolatípusban. Egyre több szabályhoz alkalmazkodnak, együttműködővé, segítőkésszé válnak (a feladattudat, feladattartás a munkák eredményes elvégzésében nyilvánul meg.) A kisebbségi léthez való pozitív viszony jellemzi magatartásukat. Megfelelő én-tudattal, önismerettel rendelkeznek, megvalósítják ön- érvényesítő törekvéseiket. A különbözőségekkel természetes módon együtt élnek, koruknak megfelelő mértékben empatikusak, szociálisan érzékenyek. Képesek rácsodálkozni a természetben, emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelik, becsülik azt. Emberekhez, környezethez való viszonyukat pozitív érzelmek jellemzik A tankötelezettség feltétele és szabályai A közoktatási törvény a következőkben határozza meg a tankötelezettség feltételeit. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik évét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévére, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. 19

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1.1 Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap... 8 1.2 Tárgyi feltételek... 9 1.3 Alapelveink...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067 Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Program OM: 202067 Intézmény címe: 7000 Sárbogárd Mikes köz 3. Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta Fenntartó: Sárbogárd Város Önkormányzata Készítette: A Sárbogárdi

Részletesebben

HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése. 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma

HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése. 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs,

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 6 2. Intézményünk

Részletesebben

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. Gyermekkép 4 2.2. Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - 5 - I. Az ÁMK egységes nevelési rendszere - 5 - II. Az intézmény felépítése, tevékenységformái -

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK KISKUNHALAS ÓVODAI pedagógiai PROGRAM 2013. Tartalom 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 5. 1.1. Küldetésnyilatkozat 5. 1.2. Gyermekképünk 7. 1.3. Óvodaképünk 8. 1.4. Az intézmény jellemző adatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

CSUPAFÜL EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

CSUPAFÜL EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA CSUPAFÜL EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. SZŐD TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, ADATAI 6. old. I/1. Intézményünk társadalmi környezete 6. old. II. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2014. január 01. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető adatok 1. A módosítás törvényi háttere 4. 2. Az intézmény adatai 4. I. Bevezető

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL

A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL OM 036 466 A GAZDAG ERZSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA OM: 036 466 ÓVODAI NEVELÉS BÁBBAL JÁTÉKKAL Készült: Szombathely Krúdy Gy. u 2./a Készítette: Gazdag Erzsi Óvoda Nevelőtestülete Hatálybalépés ideje:

Részletesebben

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM PREAMBULUMA...7 1.1. Intézményi adatok...7 1.1.1. Az intézmény

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus A MAKÓI ÚJVÁROSI ÓVODA N E V E L É S I P R O G R A M J A Hepp Attiláné intézményvezető 2011 Grafika: Karsai Ildikó grafikus Program szerkezete, tartalma: 1.) Bevezető 2.) Az óvoda jellemző adatai 2.1 Az

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene,

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, V I R Á G O M - V I L Á G O M Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, képzőművészet ) B E V E Z E

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1 Igazgatói ajánló... 8 2 Százszorszép Óvodai nevelési

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben