SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA"

Átírás

1 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 6500 Baja, Szent Antal u. 60. INTÉZMÉNYI PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2010

2 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 5 A JOGELŐD INTÉZMÉNYEK RÖVID TÖRTÉNETE... 5 Központi ÁMK... 5 Kiscsávolyi Tagiskola... 6 Alsóvárosi Általános Művelődési Központ... 7 A Sugovica ÁMK társadalmi környezete... 8 Kiscsávolyi Tagiskola társadalmi környezete... 9 Óvodák sajátosságai AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Óvodai Intézményegység Helyi Pedagógiai Program Bevezető Az óvodai intézményegység sajátosságai ALAPELVEINK Óvodai nevelésünk célja, feladata Gyermekképünk Alapvető céljaink Óvodakép Pedagóguskép Az óvodába lépés feltétele A tankötelezettség feltétele és szabályai Óvodai nevelésünk keretei, feladatai Az egészséges életmódra nevelés, gondozás Az érzelmi nevelés és a szocializáció Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés Az óvodai élet megszervezésének elvei Az óvoda személyi feltételei Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése A nevelőmunka írásos dokumentumai

3 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 5. Az óvodai élet tevékenységformái Játék Munka Tevékenységekben megvalósuló tanulás Fejlesztés területei VERS, MESE ÉNEK ZENE, ÉNEKES JÁTÉK RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA MOZGÁS, TESTNEVELÉS KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE KISEBBSÉGI NYELVI NEVELÉS, NÉMET - HORVÁT A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Gyermekvédelem Esélyegyenlőség, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztése, fejlődésének segítése Sajátos nevelési igényű gyermek II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A KÉPZÉS BELSŐ SZAKASZAI

4 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 4. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, VALAMINT AZOK ÓRASZÁMAI AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI RENDSZERE TANÓRAI KERETEK TANTERV ÉS ÓRAKERETEK TANTÁRGYI ÓRAKERETEK A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGRENDSZER BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA ÉS ELTERJESZTÉSE NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS A TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLA ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE IV. NEMZETISÉGI OKTATÁS NÉMET ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI NYELVOKTATÓ PROGRAM HELYZETELEMZÉS A KISEBBSÉGI NYELVOKTATÁS CÉLJAI ÉS FELADATAI A NEMZETISÉGI NYELV GYAKORLÁSÁNAK, AZ NYELVI ISMERETEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI A TANÓRÁKON KÍVÜL NÉPISMERET HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV KÜLSŐ KAPCSOLATOK 130 V. KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA VI. KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAM TEVÉKENYSÉGI FORMÁK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG FELADATAI, FILOZÓFIÁJA: A TANULÓK ÉS A HELYI LAKÓKÖZÖSSÉG MŰVELŐDÉSI SZÍNTEREI VII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA (K.T. 44 (1) A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA (KT. 44. (2))

5 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA BEVEZETÉS Baja Város Képviselő-testülete az alapfokú oktatási intézmények átszervezésének következményeként június 30-i hatállyal megszűntette a Központi ÁMK-t és az Alsóvárosi ÁMK-t július 1- jével létrehozta a két intézmény jogutódjaként a Központi Alsóvárosi ÁMK-t Baja, Szent Antal utcai székhellyel. A Központi ÁMK Deák F. utcai épületébe járó tanulók az új intézmény székhelyén folytatják a 2008/2009-es tanévtől tanulmányaikat. Mivel az intézmény neve nem az új iskola létrejöttére, hanem inkább a két jogelőd intézményre utalt így az ÁMK vezetője pályázatot írt ki az intézmény új nevére. A pályázatok alapján a Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola név nyerte el a legtöbb szavazatot, melyet Baja Város Képviselő-testülete a 89/2009(III.26). Kth. határozatával július 1-i hatállyal engedélyezett. Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Pedagógiai-Művelődési Programja a törvényi előírásoknak megfelelően, a NAT alapján a fenntartó, a szülők és a tanulók elvárásaival összhangban, a jogelőd általános iskolák pedagógiai programja alapján készült el az eddigi hagyományok és elvek figyelembe vételével. HELYZETELEMZÉS A JOGELŐD INTÉZMÉNYEK RÖVID TÖRTÉNETE Központi ÁMK Iskolánk elődjét a 19. század végén megerősödő városi polgárság igényeinek eleget téve hozta létre Baja város törvényhatósága és 1889 között alsó fokú kereskedelmi és iparostanonc fiúiskolaként működött az intézmény. Az es tanévben polgári iskolává szervezték át a város törvényhatósági bizottságának döntése alapján. Ettől kezdve mind a képzésbe bevont tanulók száma, mind a képzés tartalma jelentős növekedést mutat. Az iskola népszerűségét az is jelentősen növelte, hogy a beiskolázási körzete nemzetiség lakta terület. A polgári iskola ápolta és fejlesztette a német anyanyelvű tanulók nyelvkészségét, ugyanakkor magas színvonalon tanította, oktatta a magyar nyelvet és irodalmat. Aki itt végbizonyítványt szerzett, az joggal választhatott az ipar, a kereskedelem, a hivatali pályák különféle területein élethivatást. Az 1945 utáni oktatási politika megszüntette a polgári iskolákat. Az 1947/48-as tanévben hagyták el az utolsó végzős polgáris osztályok az intézményt, majd az évi államosítás keretében kapja meg a nyolcosztályos általános iskola jellegét. Egészen 1959-ig mint fiúiskola tevékenykedik, neve: Központi Állami Általános Fiúiskola. Az 1959/60-as tanévtől Központi Állami Általános Iskola, ugyanis megyei és városi tanácsdöntések 5

6 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA értelmében visszaállítják a koedukált iskolák rendszerét. Az alsó tagozat 1., 2., 3. osztályában indulnak vegyes csoportok, s ugyanakkor hozzák létre az ének-zene tagozatos osztályokat is. Az 1975/76-os tanévvel az ének-zene tagozat kiválik az iskolából, és önálló intézményként él tovább. Ekkor indul egy osztálynyi tanulóval a testnevelés tagozat. Az idegen nyelvek tanítása iránt mutatkozó meg növekedett igényeknek próbált eleget tenni az iskola azzal, hogy az 1985/86-os tanévben a német nyelv emelt szintű oktatását vezette be egy osztályban, s az orosz nyelv kötelező tanulásának megszüntetésével 1989-től a tanulók többsége a német nyelv tanulását választotta februárjában az iskola kérelme alapján Baja Város Képviselőtestülete módosította alapító okiratunkat, melynek eredményeként területi ellátási kötelezettségünk megszűnt, és ezzel egy időben új műveltségi területen - matematika - informatika - indíthattunk emelt szintű oktatást. A 2001/2002-es tanévtől ismét van kötelezően ellátandó beiskolázási körzetünk, de természetesen az emelt szinten oktatott tantárgyaink továbbra is vonzzák más terület gyermekeit. Az újabb, július 1-jei alapító okirat módosítással iskolánkhoz csatoltak négy óvodát. Mind a négy jó nevű belvárosi óvoda volt. A fenntartó egy, az iskolához közeli épületben alakította ki az új összevont közösség helyét, ide fog áttelepülni a jelenleg még külön épületben lévő negyedik óvoda is. Intézményünk új neve: Központi Óvoda és Általános Iskola. Ez a változás távlatokat nyit az iskolai nevelő oktató munka kiteljesítése szempontjából, ha el tudjuk érni, hogy első osztályainkba a saját óvodánkban nevelkedő gyermekek jöjjenek. Baja Intézménycsatolásokkal július 1. napjával az intézményünkhöz csatolta a Kiscsávolyi ÁMK-t és a kiscsávolyi városrészen működő óvodát. Ettől az évtől az intézmény neve: Központi Általános Művelődési Központ. A kiscsávolyi iskola mint a Központi ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája működik. Kiscsávolyi Tagiskola Az iskola főépületében 1912-ben kezdődött meg a tanítás a kiscsávolyi városrészben. A meglévő hat tanterem és igazgatói lakás bővült még két teremmel az eredeti vöröstéglás kivitelezéssel. József Attila nevét 1955-ben vette fel az iskola. Az intézményhez tartozó tagiskolák a hatvanas években a következők: Bajai szőlők, Mátéházapuszta I., Mátéházapuszta II., Csávolyi úti. Mártonszállás 1971-től 1982-ig tartozik hozzánk. Itt működött a városban egyedül iskola előkészítő csoport és magnós oktatás. A mártonszállási tanulóink ma a Malom utcai anyaiskolába járnak. 6

7 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA A városrész bővülésével, a tanulólétszám emelkedésével 1980-ban új szárny épült nyolc tanteremmel, ebédlővel, melegítőkonyhával. Ekkor szűnt meg a délutáni tanítás, a Jelky András utcai épületből átköltözhettek tanulócsoportjaink. Iskolánk sajátossága 1973-tól az iskolaotthonos, 1982-től a klubnapközis forma. Az orosz tagozatos nyelvtanulást felváltotta a választható, emelt óraszámú német, angol nyelv, amit 1994-től nyelvi labor segít ig kialakításra került a sportudvar, 1995-ben megépült a tornaterem javítva a testnevelés feltételeit. Évekig iskolánk adott helyet a József Attila, majd a Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulójának július 1-től dolgozunk közös igazgatásban a két kiscsávolyi óvodával augusztus 1-től Kiscsávolyi Általános Művelődési Központtá alakult át az intézmény július 1-vel, összevonásra került a Bányai Júlia Szakképzővel. Ekkor új elnevezésünk Bányai Júlia ÁMK Kiscsávolyi Általános Iskolája lett július 1-vel egy új intézmény létesült, melynek elnevezése Központi ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája lett. Alsóvárosi Általános Művelődési Központ Intézményünk Baja város déli részén található ben egy tanítóval és egy tanteremmel indult, azóta is 163 éve az alvégi városrész iskolájaként működik. A városrész terjeszkedésével, a megnövekedett gyermeklétszám az épület bővítését eredményezte. Az oktatás két épületben - Szent Antal utca 60. és a Vöröskereszt tér 1. szám alatt folyt. Nevezett városrész jellemzője a horvát nemzetiséghez tartozó emberek jelentős létszáma, ami maga után vonta a horvát nyelv oktatásának igényét. Az iskola alapítása óta a horvát nyelv oktatása kisebbnagyobb kihagyásokkal jelen volt, majd 1958-ban az iskola alapító okiratában kötelező feladatként jelenik meg. Baja város terjeszkedése, - nagymértékben - déli irányban valósult meg, ami kiváltotta a környező falvakból való betelepülést. Ismeretes, hogy Baja vonzáskörzetében sok olyan település található, ahol a német nemzetiség napjainkig megőrizte anyanyelvét, kultúráját, hagyományait. Ezen emberek nagy része városrészünkben talált otthonra és iskolánkat célozta meg a német nemzetiségi nyelv oktatásával. Kérésünknek helyt adva 1976 óta mindkét nemzetiségi nyelv a horvát és a német oktatását 7

8 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA felvállalva, városi beiskolázású intézménnyé váltunk, - e két nyelv határozza meg napjainkig is intézményünk fő profilját. Alapító okiratunk többször is módosult, ami névváltozást, illetve feladatnövekedést eredményezett. Főbb módosítások: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Óvoda és Általános Iskola (3 óvodával bővültünk) Alsóvárosi Általános Művelődési Központ (közművelődési feladatokat is ellátunk) Intézményünkben a sikeres pályázatoknak köszönhetően nagyszabású fejlesztésekre kerülhetett sor ben informatika szaktanteremmel, nyelvi laborral bővült iskolánk ban az épület teljes felújítására került sor. E fejlesztéseknek köszönhetően iskolánk megfelel a XXI. század elvárásainak. A Sugovica ÁMK társadalmi környezete Intézményünk Baja déli városrészén, tradicionális környezetben működik. Lakótelep, lakópark, kertváros, és tanyavilág egyaránt jellemző a környékre. A nemzetiségi oktatás és a 2006-tól működő sportiskola lehetővé teszi, hogy a körzetünkbe tartozó gyerekeken kívül a város más részeiről is fogadjunk tanulókat. A nagy körzethatár és a városi beiskolázás következménye a nagyon eltérő szociokulturális környezet. Ennek következménye, hogy a gyermekközösség összetétele is sokrétű. Jelen vannak a biztos, jó anyagi háttérrel rendelkező, a szerényebb körülmények között élő és a komoly anyagi gondokkal küzdő diákok is. Az általános művelődési központ, mint többfunkciós intézménytípus együttműködő egységeiben magában hordozza a szocializáció, a nevelés, az oktatás, a művelődés együttes, egymásra épülő, együttható rendszerét. Felépítéséből és szakmai értékeiből adódóan is széles kapcsolati rendszerben működik. Ez kiterjed a városrészek lakosságára, a társintézményekre, társadalmi és civil szervezetekre egyaránt. 8

9 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Kiscsávolyi Tagiskola társadalmi környezete A Kiscsávolyi tagiskola a város egyik nagy múltú, gazdag hagyományokkal rendelkező iskolája. Az intézmény a város peremkerületén található. A tagiskola körzetéhez tartozik három kerület tanyavilága. A társadalmi változások hatására e terület lakóinak száma folyamatosan nő. Az iskola tanulói között találhatók szociálisan hátrányos helyzetű, sokgyermekes családból származók. Közösségünk részét alkotják a szociálisan rendezett, megfelelő körülmények között élő családok gyermekei is, akik a tanulásukat mindenben segítő, gondoskodó, nyugodt családi háttérrel rendelkeznek. Mivel az iskola tanulóinak többsége hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű az intézmény munkájának fő meghatározója évek óta a hátránykompenzáció, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, a szociokulturális háttérből adódó, a társas kapcsolatokban megnyilvánuló negatív kommunikáció kezelése, a konfliktuskezelés, problémamegoldás alakítása. Személyi és tárgyi feltételek Intézményünkben a nevelési-oktatási feladatokat 113 pedagógus (ebből 39 óvónő) látja el. 3 pedagógust segítő munkatárs, 16 ügyviteli dolgozó és 50 technikai dolgozó segíti munkánkat. A közművelődési feladatokat 6 fő látja el. Az oktatás három épületben folyik. Két épületünkben a Szent Antal utcai és a Vöröskereszt téri az oktatási feltételek megfelelőek, a tantermek jó állagúak. A termek berendezése nagyrészt újszerű, folyamatosan újítjuk azokat, az anyagi lehetőségek függvényében. A Kiscsávolyi Tagiskola épülete felújításra szorul (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje). Mindhárom épület rendelkezik korszerű technikai eszközökkel, melyek nagyban segítik oktató-nevelő munkánkat. A szabadidő hasznos eltöltésének számtalan lehetőségét könyvtár (Internet hozzáféréssel), tornacsarnok, kondicionáló terem, sportudvar biztosítja tanulóink számára. 9

10 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Óvodák sajátosságai Az óvodai intézményegység 5 épületben működik. Területi elhelyezkedését tekintve a város három különböző részét fogja össze. A különböző városrész óvodáinak nevelő munkáját a körzetben élő családok szociokulturális és anyagi helyzete, lehetőségei, igényei nagymértékben befolyásolják. A Petőfi utcai óvoda a belvárosban helyezkedik el, ig építették újjá. Tágas, világos csoportszobái, hatalmas, jól felszerelt udvara, tornaszobája, modern kiszolgálóhelyiségei 150 gyermek számára biztosítanak ideális feltételeket az óvodai neveléshez. Szegedi úti óvoda a kissávolyi városrész egyetlen óvodája. A külváros és a hozzá tartozó tanyakerületek gyermekeit látja el. 75 férőhelyes. Területi elhelyezkedéséből adódóan döntően tanyán és külterületen élő családok laknak itt, jellemzően sok a munkanélküli, kevés az értelmiségi gyermekek aránya, így a szociális háttér befolyásolja gyermekek családi neveltetését. A kedvezőtlen helyzetű gyermekek felzárkóztatását helyi programjuk segítségével látják megvalósíthatónak. Az óvoda 1929-ben épült. Ebben az időben létesült a Kinizsi utcai és a Damjanich utcai óvoda is. Ezek az óvodaépületek a többszöri átalakítás, bővítés ellenére is igen elavultak, elhasználódtak. Az épület adottságai, a tárgyi feltételek színvonala messzemenően elmarad az új óvodáké mögött. Az itt dolgozó óvónőknek, dajkáknak komoly kihívást jelent, hogy óvodájukat vonzóvá tegyék a szülők számára. A Kinizsi utcai, a Damjanich utcai, a Lőkert sori óvodák az Alvégi városrészben helyezkednek el. A három óvoda már 10 éve közös intézményegységet alkot, közös pedagógiai program alapján folytatja nevelő munkáját. Férőhelyek száma 245 fő. A városrész körzete nagy. Az óvodai igények kielégítésére a 2004/2005 tanévben a Lőkert sori óvodában egy szükségcsoport kialakítására került sor, mely az óta is működik. Baján szórványosan az egész város területén megtalálhatóak a horvát kisebbséghez tartózó lakosok, de igazi központjuk az Alsóváros. 10

11 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Ezért vált a Kinizsi utcai óvoda 1982-ben horvát kétnyelvű nemzetiségi óvodává és az óta is betölti e területen óvó-védő, szociális, kétnyelvű nevelő, személyiségfejlesztő feladatát. A Damjanich utcai óvodában 2003 szeptemberétől szülői kezdeményezés alapján indult el felmenő rendszerben a német kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés. Célunk a kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása. A Lőkert sori óvoda ban épült, az akkori előírásoknak, igényeknek megfelelően. Minden csoportnak külön öltöző, mosdó áll rendelkezésére. Van ebédlő, tornaterem. Nagy területen elhelyezkedő, bokros, fás, játékokkal jól felszerelt udvara - melynek nagy részét minősíteni szükségeselegendő helyet biztosít a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. 11

12 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI 1. Célunk olyan tanulók nevelése, akik nyitottak az új dolgokra, széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, elfogadják tolerálják a másságot, alkalmazzák az alapvető kulturális szokásokat 2. Intézményegységeink tevékenységeinek szervezésében végrehajtásában kiemelkedő jelentőségű az élethosszig tartó tanulást alapozó kompetenciák kialakítása - fejlesztése és szemléletének alakítása 3. A Kiscsávolyi Tagiskolában a 2009./2010-es tanévtől a kompetencia alapú oktatás fokozatos bevezetése kerül sor. 4. Cél: a kompetencia alapú oktatás-nevelés széleskörű alkalmazása az intézményem belül, a kipróbált módszerek, tapasztalatok átadása az intézmény pedagógusainak. Közművelődési Óvodai Iskolai Közoktatási jellegű intézményegység intézményegység intézményegység sportiskola 1. Olyan tevékenységrendszer működtetése, amely lehetőséget biztosít az intézmény használóknak és lakóközösségnek a nem Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. 1. Olyan tevékenyrendszer működtetése, amelyben a tanulók kipróbálhatják érdeklődésüket, képességeiket. A 1. A sportoló fiatalok iskolai és sportbéli kötelezettségeinek magas szintű összehangolása, a sportemberré hagyományos iskolai keretekben történő ismeretszerzésre Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság kompetencia alapú oktatást szolgáló új pedagógiai módszerek, innovációk alkalmazása. nevelése érdekében a releváns (tárgyhoz tartozó) feladatok előtérbe helyezése. ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Célunk a játékba integrált önkéntes és 2. Olyan szintű alapkészségekkel 12

13 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA cselekvéses tanulás. Az óvodai tanulás célja nem elsősorban az információk bővítése, hanem a képességek fejlesztése. Ez viszont egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekekhez igazított módszerekkel,eszközök kel, az egyes gyerekekhez mért tempóban kívánjuk hatékonnyá tenni. Jó napirend kialakításával biztosíthatjuk a hosszantartó, zavartalan játékidőt számára. A gyermek játékának mindenféle külső kényszertől mentesnek kell lennie. bocsássuk középiskolába tanulóinkat, amelyek garantálják, hogy meg tudják állni helyüket 3. Az önálló tanulást segítő képességek fejlesztésével sikeresebbé tegyük tanulóinkat a tanulásban Mi egészséges, kiegyensúlyozott, boldog gyerekkort kívánunk biztosítani a ránk bízottaknak. 4. Olyan tevékenységrendszer működtetése, melyben tanulóink felelősséget éreznek a közvetlen és tágabb környezetük iránt és aktívan részt vállalnak ennek alakításában és megóvásában. 13

14 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Óvodai Intézményegység Helyi Pedagógiai Program Osztani magad: - hogy sokasodjál, Kicsikhez hajolni: hogy magasodjál, Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. / Váczi Mihály/ 14

15 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Bevezető Baja Város Képviselőtestülete új intézményt hozott létre Központi Alsóvárosi Általános Művelődési Központ néven. Az intézmény dolgozói kezdeményezésre Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola nevet kapta Az ÁMK része az 5 óvodát magáénak tudó óvodai intézményegység. Az 5 épületben működő intézményegység területi elhelyezkedését tekintve a város három különböző részét fogja össze. A különböző városrész óvodáinak nevelő munkáját a körzetben élő családok szociokulturális és anyagi helyzete, lehetőségei, igényei nagymértékben befolyásolják. Két épületben nemzetiségi nevelés is folyik, a Kinizsi utcai óvodában horvát kétnyelvű, a Damjanich utcai óvodában német kétnyelvű nemzetiségi nevelés. Mivel minden óvodánkban van SNI gyermek, ezért figyelembe vesszük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit. A Kinizsi és a Damjanich óvoda dolgozói pedig munkájukban alkalmazzák a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit. 1. Az óvodai intézményegység sajátosságai Az intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési Központ és Sportiskola Az intézmény székhelye: 6500 Baja, Szent Antal u. 60. Az óvoda székhelye: 6500 Baja, Damjanich u.40. Telephelyek: Kinizsi u. 1/b Lőkert sor 78. Petőfi u. 4. Szegedi út 14. Óvodai intézményegység vezető: Vuity Jánosné Telefon: 79/ Az óvodai férőhelyek, a csoportok szerkezete Damjanich u. óvoda: 3 csoport, 75 férőhely Kinizsi u. óvoda: 3 csoport, 75 férőhely Lőkert sori óvoda: 4 csoport, 95 férőhely Petőfi utcai óvoda: 6 csoport, 150férőhely egy szükség csoport 15

16 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Szegedi úti óvoda: 3 csoport, 75 férőhely Az óvodai csoportok száma: 19 Befogadó képessége: 470 fő A gyermekekkel az óvoda nyitvatartási ideje alatt végig óvónő foglalkozik. Legtöbb óvodánkban kialakult gyakorlat, hogy a gyermeket kiscsoporttól az iskolába lépésig ugyanazok az óvónők nevelik. Kivétel épez az óvónő tartós hiányzása. A csoportszervezés szempontjai: A már működő korcsoportok összetétele, Az adott nevelési évre jelentkező gyerekek száma, kor szerinti megoszlása, Esélyegyenlőségi terv alapján törekszünk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közel egyenlő megosztására óvodáinkban, Szülői kérés figyelembe vétele a lehetőségekhez mérten Programunk megvalósítható osztott, részben osztott, vagy osztatlan csoportban is, hiszen hatékonyságát az óvodapedagógus egyénisége, személyisége határozza meg. A hátrányos, halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű gyerekeket integráltan neveljük ALAPELVEINK Óvodánk mindennapjaiban a gyermeki szabad játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. Külső és belső környezetünket úgy alakítjuk, hogy az családias értékeket, érzelmeket sugárzó legyen. Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott gyermekek az óvodában töltött 3-4 évüket boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék. Mindent megteszünk azért, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, kérhessen, javasolhasson, kezdeményezhessen és a nevelés folyamatában együttműködhessen, az óvodapedagógussal. A különbözőségek elfogadását és tiszteletben tartását (nyelvi különbözőségek, fejlődési különbözőségek terén) valamennyi munkatárs számára fontosnak tartjuk. Integrált nevelés keretében felvállaltuk azoknak a sajátos nevelési igényű gyerekeknek gondozását, fejlesztését, akik óvodai közösségben nevelhetőek. Inkluzív (befogadó) nevelési szemlélettel, differenciált módszerekkel egyenlő esélyt teremtünk az óvodáinkba járó gyermekek számára Olyan feltételeket teremtünk, amelyeken keresztül lehetővé válik a gyermekek nemzetiségi és hagyományőrző kultúrával való megismertetése és ápolása horvát, német. A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom övezze. Szülőkkel, gyermekekkel jó kapcsolat kiépítésére törekszünk. Nyugodt, derűs légkört biztosítsunk az óvoda környezetében (jókedv, vidámság) 16

17 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA Az óvodás gyermeket gondoskodás, és különleges védelem illeti meg. Migráns gyerekek nevelése esetében támogatjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadság védelmét. 2. Óvodai nevelésünk célja, feladata 2.1. Gyermekképünk A gyermeknek életkoronként, egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. Nevelésünk középpontjában a gyermek áll, az Ő szükségleteinek kielégítésével Olyan gyermekek nevelése, akik érzelmileg kiegyensúlyozottak, kötődnek környezetükhöz, és jól tájékozódnak benne. Az új, az ismeretlen iránt nyitottak, fogékonyak, önállóan kezdeményezők Kötődnek a kisebbségi léthez, kultúrához, értékekhez Érdeklődési körüknek megfelelően a tevékenységek aktív résztvevői Akik elfogadóak, befogadóak a gyermeki különbözőségek tekintetében. Segítőkészek, együttműködőek, 2.2. Alapvető céljaink Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodás gyermek, sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség optimális kibontakozását elősegítse az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével kétnyelvű környezetben is. A nemzetiségi identitás érdekében a horvát és német kisebbség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása, az óvodások hétköznapi tevékenység - rendszerében, ünnepeken. Környezettudatos magatartást segítő pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása, az egészséges életmód szokásainak megalapozása. Komplex tevékenységi rendszerrel, érzelmi hatásokkal a természet szeretetére nevelés, az értékek belsővé válásának elősegítése. A néphagyományok ápolás, átörökítése együttműködve a családokkal A különbözőségekkel természetes módon együtt élő, koruknak megfelelő mértékben empatikus gyermekek nevelése. 17

18 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 2.3. Óvodakép Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol természetes a befogadó attitűd, az óvónők, a gyermekek, a szülők, a munkatársak számára A gyermeki játék továbbra is elsődleges szempont, Olyan személyi, tárgyi környezet biztosítása, amely pozitívan befolyásolja a személyiség kibontakozását és megteremti az élmények feldolgozásnak lehetőségét. Az esélyegyenlőség érdekében minden gyermek számára megteremtjük az egyenlő hozzáférés lehetőségét Pedagóguskép Programunk olyan óvodapedagógus modellt feltételez aki, Szeret és tud a gyerekekért, az óvodai közösségért dolgozni, Pedagógiai, pszichológiai tudását folyamatosan bővíti, El tudja fogadni a családok sokszínű életvitelét, értékrendjét, különbözőségét, képes együttműködni velük a gyermek nevelésének, fejlesztésének érdekében, Elkötelezett az egészséges életmód, a környezetvédelem iránt, (különösen a Petőfi utcai óvoda testülete) Korszerű módszereivel a gyermek fejlődését segíti elő, Szakmailag önálló, igényes, képes a megújulásra, A nevelés folyamatában minden tevékenységet irányítani tud Türelmes, nyugodt, elfogadó, segítő, támogató nevelői attitűd, emberség jellemzi, Sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a kivárás, támogatás képessége dominál. A dajka személye A gyermekek nevelésének legfőbb segítője, Személyisége, kommunikációja, hozzáállása minta a gyermek számára, Segítő jelenléte az elsődleges annyi segítségnyújtás a gyermek számára, amennyi feltétlenül szükséges feladatai önálló elvégzéséhez. A pedagógus váltótársak és a csoport dajka szorosan együttműködnek a nevelésben. Külső munkatársak: fejlesztő pedagógus, logopédus pszichológus, gyógy testnevelő. 18

19 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 2.5. Az óvodába lépés feltétele Az óvodai felvétel-átvétel, jelentkezés alapján történik A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdőnapjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.. Férőhelyen túli igény esetén felvételi bizottság dönt az óvodai felvételről. Az elbírálás és a végleges döntés a fenntartó joga, melynek eredményéről írásban értesítjük a szülőt. Felvételnél elsőbbséget élvez a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket év közben is kötelező felvenni, amennyiben az óvoda körzetében lakik SIKERKRITÉRIUM Nevelőmunkánk eredménye képen gyermekeink Testi, lelki, értelmi, közösségi fejlődése olyan szintre jut, hogy képesek beilleszkedni és megállni helyüket a számukra megfelelő iskolatípusban. Egyre több szabályhoz alkalmazkodnak, együttműködővé, segítőkésszé válnak (a feladattudat, feladattartás a munkák eredményes elvégzésében nyilvánul meg.) A kisebbségi léthez való pozitív viszony jellemzi magatartásukat. Megfelelő én-tudattal, önismerettel rendelkeznek, megvalósítják ön- érvényesítő törekvéseiket. A különbözőségekkel természetes módon együtt élnek, koruknak megfelelő mértékben empatikusak, szociálisan érzékenyek. Képesek rácsodálkozni a természetben, emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tisztelik, becsülik azt. Emberekhez, környezethez való viszonyukat pozitív érzelmek jellemzik A tankötelezettség feltétele és szabályai A közoktatási törvény a következőkben határozza meg a tankötelezettség feltételeit. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik évét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévére, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. 19

20 SUGOVICA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 3. Óvodai nevelésünk keretei, feladatai 3.1. Az egészséges életmódra nevelés, gondozás Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt jelentőségű ebben az életkorban. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejődésének elősegítése. Ezen belül: Feladatok A gyermek egészséges test lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése. A gyermek gondozása, alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése, egészségének megőrzése, védelme. Az egyes gyermekeknél másképpen alakuló fejlődés ütemének folyamatos megfigyelése, az egyéni sajátosságok feltárása megfelelő szakemberek (gyermekorvos, védőnő) bevonásával, - a szülővel együttműködve - speciális gondozó prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása. Alapvető higiéniai szokások rögzítése, önállóságra nevelés. A mozgásigény kielégítése, a szabadlevegőn való tartózkodás lehetőségének biztosítása. A kulturált étkezés feltételeinek megteremtése, illemszabályok betartására nevelés. Természetes vitaminok (zöldség, gyümölcs) rendszeres fogyasztását biztosítjuk, önkéntes szülői segítséggel. A gyermek egyéni, családból hozott szokásainak megismerése, annak tiszteletben tartása. A zavartalan pihenési feltételek megteremtése, az egyedi alvásigények elfogadása. Összehangoltság, sürgetésmentes munka, kommunikáció. A gyermekek tevékenységei: Egyéni fejlettségüknek megfelelően végezzék a testápolással, öltözködéssel, mosdó, vécé használattal kapcsolatos teendőket. Alkalmanként segítsék, szolgálják ki társaikat. Rendszeresen vegyenek részt környezetük átrendezésében, tisztántartásában, szépítésében, díszítésében. A lehetőségekhez mérten sokat játszanak, mozogjanak a szabadban. Vegyenek részt szervezett sétákon, kirándulásokon. Önállóan étkezzenek, egyéni fejlettségüknek megfelelően, az önkiszolgálást folyamatosan végezzék, sajátítsák el. Hagyják pihenni társaikat. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában.

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. Tel.: (62) 259-167 Tárgy: tagintézmény vezetői pályázat P Á L Y Á Z A T - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben