A Béke Általános Iskola története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Béke Általános Iskola története"

Átírás

1 A Béke Általános Iskola története I. Bevezetés 1. Az alapítás A terület a város központjában az Árpádvárostól délkeletre sok más feladatot is betöltött, mielıtt iskolánk felépült. Több száz évvel korábban régi temetkezési hely volt, a Szentháromság temetı része. Késıbb a temetıt felszámolták. Az üresen hagyott terület közelsége miatt virágzó vásártér lett. Ismertté szeptember 25-én vált. Kecskemét egyik jelentıs állomása volt Kossuth nevezetes szeptemberi alföldi toborzóútjának. Szeptember 25-én a város régi vásárterén a mai Béke téri iskola helyén mondotta el gyújtóhatású hadbahívó beszédét (Heltai Nándor,1968.) A harmincas években ide, a hajdani vásártérre, a mostani iskola helyére tervezték a magyar szentek és hısök örökimádási fogadalmi templomát ben már emeletnyi magasságban álltak a falak, amikor leállították az építkezést. Köveit részben az új páncélos laktanyához használták föl, részben széthordták. (Heltai Nándor,1968.) A téren már állt egy Mária-szobor ma is áll -, melyet városunk hálás és adakozó polgára, Csabay János emeltetett 1907-ben. A templomépítés szép tervei és az építkezés kezdete után csak romok maradtak. Az 50-es években sem gazdaságilag sem ideológiailag nem volt olyan erıs a város, hogy az építkezést folytassa. A gyermekek iskoláztatása kezdett nyomasztóvá válni, így született a döntés, miszerint a Béke téren iskolát kell építeni. 2. Formálódó tantestület Az iskola elsı igazgatója Karátsony Kálmán volt. Az alapító igazgató elsı dolga a 16 iskolából összeverıdött 22 tagból álló nevelıtestület összekovácsolása. Egy évtized elteltével örömmel nyilatkozza, hogy a testület minden tagja jól tanítani akaró, többet tudni törekvı pedagógus, a szakos ellátottság 100%-os. Az 1976-os tanévet már Kádasi László igazgatásával kezdte meg a nevelıtestület. Folytatta azt a munkát, amelynek irányai:

2 a nevelés korszerősítése: helyi kezdeményezésként - egész napos rendszer bevezetése, - tantárgycsoportos oktatás, a közoktatás feltételeinek javítása. Az irányelvek alapján a Béke Téri Általános Iskola tantestülete kialakította azokat a célkitőzéseket, amelyek segítségével a nevelıiskoláért munkálkodhattak. 3. Az iskola helyi kezdeményezései, kísérletei: - újszerő anyanyelvi oktatás kialakítása, - bekapcsolódtak a komplex matematika és a Lénárd-féle kísérletekbe, - bevezetésre került az iskolaotthonos és a tantárgycsoportos oktatás a város iskolái közül elsıként, - együttmőködés a szülıkkel (Szülık iskolája), - úttörı kezdeményezés volt Kecskeméten a Béke Téri Napok megszervezése: o nyílt tanítási napok, o rajzkiállítás, o közös vacsorák a szülıkkel, o népi játékok, néptáncok. Kádasi László 1988-as nyugdíjazása után dr. Gál Gyuláné állt az iskola élén. Folyatódott a két korábbi igazgató szemlélete: a feltételek megteremtésével utat nyitni önkéntes jelleggel minden konstruktív, kreatív kezdeményezésnek. Továbbra is a pedagógiai munka fejlesztésének alapvetı és leghatékonyabb eszköze a munkatársak szakértelme, pedagógiai tapasztalata, önálló alkotó tevékenysége, önképzése. Helyi kezdeményezések:

3 - Egészségnevelési program: Céljai: egészséges, edzett fiatalok nevelése, egészséges életmód kialakítása, testkultúra iránti igény felkeltése. Eszközei: mindennapos testnevelés az 1-4. osztályban, tartásjavító torna, néptánc oktatás. Megvalósulása: együttmőködésen alapult az alábbi intézményekkel: ANTSZ, Magyar Vöröskereszt, Iskolaorvos, Sportorvos, Védını, Sportigazgatóság és Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet. - Bekapcsolódás az Iskolatársulásba, mely a pedagógusok együttmőködésével megvalósuló szervezet oktató-nevelı munkájának középpontjában a gyermek áll. - Dıltbetős írástanítás. - Szorobán technikájának alkalmazása a matematika órán. - Kecskemét Város Polgára Leszek városi verseny elindítása. A francia büszke Párizsára; Londonért lelkesül az angol; werklivel fújtatja a német Bécs dicsıségét, de mikor én itt végig nézek a szél szabad birodalmán, s gondolatom az égrıl levágódó napsugárral neki száguld a végtelennek, érzem azt a régi szabadságot, amelyet ezen a pusztán kapott fel szárnyaira a költı dala. Ha meg a távol ködében pillantom a Kecskemét felett létezı ezüst fellegeket, szívem mélyébe olvad a dal s büszkén mondom magamban: ez a város születésem helye! (Kada Elek Kecskemét Város volt polgármestere) A verseny célja: a éves korú gyermekek lokálpatriótává nevelése. Tudatosodjon minden tanulóban, hogy szülıvárosának vagy lakóhelyének különleges varázsa, egyedülálló arculata van, s ezt megismerni, óvni, városa jó hírét elvinni kedves feladata, sıt kötelessége. Kecskemét polgára tisztelje az ısöket, tehát ismerje meg a város múltját, Kecskemét jelesei -t, a város építészeti, mővészeti emlékeit, legyen büszke városa kulturális múltjára és jelenére. - Hagyományırzı tevékenységek a tanórán kívüli foglalkozásokon. Színterei: népi játék, néptánc oktatás, kézmőves szakkör, kézmőves foglalkozások szervezése népmővészek bevonásával. Kezdeményezéseink által gazdagabb és tartalmasabb lett oktató-nevelı munkánk.

4 II. Ezt igazolják: - jó beiskolázási adatok (elsı és nyolcadik osztályban), - középiskolák visszajelzései, - szép versenyeredmények, - sikeres pályázatok. Az iskola jelképei 1. Az iskola neve: Alapításkor: Béke Téri Állami Általános Iskola. Viselte is az iskola büszkén a nevet. Nevelıi és tanulói jó munkája messze vitte a hírét. A Béke téri fiatal kora ellenére rangot vívott ki magának. S a név sem sértett senkit egészen a rendszerváltozásig. Akkor fölindultak a városatyák, hogy vissza kell a korábbi szép, a Kecskemétnek sokat jelentı neveket adni. A tér visszakapta régi kedves nevét: Boldogasszony tér. A lakók és az iskola kérte, hogy megmaradhasson a BÉKE elnevezés, mert a béke szót mindenképpen ırizni kell, hiszen így ismerik az iskolateremtı elıdöket. Az iskola múltja kötelez. 2. Az iskola jelvénye Kék színő pajzsban stilizált ezüst galamb, ezüstszínő Béke tér felirattal. A testület 2003-ban döntött arról, hogy a gyermekek kiegészítı öltözékét ünnepélyes alkalmakkor a kék sál illetve nyakkendı jelképezze. 3. Iskolaújság 1975-ben jelent meg az elsı Diákszó, azóta iskolai lapunk évente egyszer jelenik meg. A tájékoztatás és az eredmények, események rögzítése mellett az is feladata a lapnak, hogy a tanulóink elsı irodalmi próbálkozásai (versek, riportok, élménybeszámolók stb.) nyilvánosságot kapjanak.

5 4. Ifjúsági szervezet Katona József Diákszervezet, mely Kecskemét jelesérıl kapta a nevét. Célja: Az emberi jogok és kötelességek gyakorlóterepe legyen. Teremtsen lehetıséget az iskolai közösségen belül a tanulóifjúság önirányító, ellenırzı tevékenységére, s ezen keresztül a gyerekek személyiségének fejlesztésére, fejlıdésére. 5. Béke Iskolai Napok Tartalma: nyílt tanítási órák, tanítási órákon kívüli tevékenységek a szülıknek. Katona József évforduló megünneplése, tiszteletadás a kecskeméti Katona József-szobornál, az Emlékház kiállításának megtekintése, színházlátogatás a Kecskeméti Katona József Színházba. Az iskola falára két emléktábla került elhelyezésre: - Kossuth-emléktábla, melyet 2002-ben a Kossuth emlékévben állította Kecskemét Város Önkormányzata és a Béke Általános Iskola. A tábla felirata: E helyen állt az a vásártér, ahol szeptember 25-én az országos vásárnapon KOSSUTH LAJOS hívó szavára Kecskemét népe együtt esküdött a nagy Istenre, hogy egytıl egyig fölkelne a hazát megvédeni. Ezen táblát az iskola tanulóifjúsága az intézmény munkatervben meghatározottak szerint minden évben megkoszorúzza. - Karátsony Kálmán iskola alapító igazgató emlékére elhelyezett emléktábla, melynél az intézmény pedagógusai és nyugdíjasai pedagógus napon virágot helyeznek el. A tábla felirata: KARÁTSONY KÁLMÁN ( ) az iskola elsı igazgatója tiszteletére, az iskola alapításának 45. évfordulóján helyezte el a Béke Általános Iskola Elmúlt, mint száz más pillanat, S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan Mert szívek ırzik, nem szavak. ( Végh György)

6 III. Új kezdeményezések 2008-tól, hagyományteremtı céllal Az iskolában minden tanévben nagy kihívás a vers ünnepének, a Költészet napjának méltó megünneplése. Erre a napra áprilisa óta az iskola valamennyi évfolyama, minden egyes tanulója készül versmondással, megzenésített dalok éneklésével, dramatizált elbeszélı költemények elıadásával, bábos vers-feldolgozással. Az elmúlt tanévben újabb színfolttal, a tanulóink által készített versillusztrációkból készített kiállítással tettük gazdagabbá a programot. Az idén szeptemberben új hagyományt teremtettek. A Magyar Olvasástársaság kezdeményezése által született Népmese napján /szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja/ egy hasonlóan tartalmas, élményekben gazdag programra készülnek. Nagy hangsúlyt kap a diákok vizuális nevelése. Kézmőves mőhelyünk ifjú alkotói rendszeresen szerepelnek az Erdei Ferenc Mővelıdési Központ Kecskeméti Paletta címő kiállításán. Az Iskola énekkara, mely a Kodály-módszer elhivatott képviselıje, kórusfesztiválok állandó résztvevıje, de a Kodály Mővészeti Program alapján mőködı ének-zeneoktatás kiváló egyéni teljesítményeket is felmutat. A október 6-án sor került a Gróf Batthyány Lajos mellszobrának avatására. A Bólyai János Honvéd Alapítvány és a Honvéd Hagyományırzı Egyesület Területi Szervezete felkérésére került sor iskolánkban Gróf Batthyány Lajos, az 1848/49-es magyar szabadságharc miniszterelnöke mellszobrának leleplezésére. 4. osztályos tanulók ünnepi mősorral emlékeztek meg a mártír miniszterelnökrıl. Ezentúl minden tanévben a nemzeti gyásznapon e helyen emlékeznek meg az aradi tizenháromról.

7 Angol-számítástechnikai curriculum Infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatás bevezetése A közgyőlési döntés értelmében a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Béke Általános Iskolájában a 2010/2011. tanévtıl az 1. évfolyamtól kezdıdıen egy osztályban felmenı rendszerben bevezetésre kerül az infokommunikációs technikával támogatott idegen nyelvi (angol) oktatást. A projekt bevezetésének várható eredményei: - új ismeretszerzési forrás, - élményszerő ismeretszerzés, - hatékonyabb motiváció és szemléltetés, - több csatornán keresztül történik az információ áramlása, - a kompetenciák együttes, egyidejő fejlıdése valósul meg: - idegen nyelvi kommunikáció, - digitális kommunikáció. - hatékony, önálló tanulás. A TARISZNYA címő pályázat, mely a sokszínő tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítása a Béke Általános Iskolában TÁMOP /2. kódszámú Európai Uniós projekt keretében valósul meg. Az iskola tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, s pedagógusok szakmaimódszertani felkészítése, az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) ösztönzése, elterjesztése, valamint a közoktatási

8 intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végzı pedagógusok és tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségépítı hálózatba. A konstrukció kiemelt célja a diákok eltérı szociális helyzetébıl, az intézmények közötti színvonaleltérésbıl fakadó esélykülönbségek mérséklése. A tehetséggondozási szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása, mely hozzájárul az oktatás minıségének és hatékonyságának javításához. Támogatott tevékenységek: 1) Pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzése. 2) Pedagógusok felkészítése egyéni fejlesztési programok kialakítására. 3) Iskolai mentorálás, egyéni fejlesztési programok feltételrendszerének javítása. 4) Iskolai tanulmányi versenyek, készség és képességfelmérést lehetıvé tevı programok megvalósítása. Iskolai, iskolák közötti, továbbá területi és térségi képesség-kibontakoztató, tehetséggondozó programok, projektek kifejlesztése, továbbfejlesztése és kísérleti jellegő megvalósítása. IV. Az iskola pedagógiai programja: Az intézményt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tartja fenn június 28-án a város Közgyőlése úgy döntött, hogy Kecskemét közoktatási intézményeit átszervezi a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Így július 1-jétıl az iskola a Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Intézményegységeként mőködik tovább. Az iskola Pedagógiai Programja a kerettantervben leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül, melynek egységes egészét a dolgozat elemei tartalmazzák. V. Az iskola ars poeticája: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

9 megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Dr. Szentgyörgyi Albert) Az iskola bemutatásakor nem véletlenül választották mottóul a neves tudós gondolatait. Talán e szavak a legkifejezıbbek, ha meg kívánják határozni azt a célt, melyet mindennapjaikban igyekeznek megvalósítani. Immár 51 éve áll a Béke Általános Iskola Kecskeméten, a mai Boldogasszony téren, a valahai vásártéren, ott, ahol 1848-ban Kossuth Lajos intézte híres toborzó- beszédét a város népéhez. Büszkék erre az eseményre, s hamarosan, mint minden év szeptemberében, újra meghatódva állnak majd kicsik a nagyok között, mialatt elhelyezik koszorúikat az iskola falán lévı emléktáblánál. Mondhatnánk, a hely szelleme kötelez. Nekünk valamennyi, a Béke Iskolában oktatónak, nevelınek - és tanulóiknak egyaránt - nap, mint nap meg kell felelniük e kihívásnak nemcsak a régmúltba tekintve, hanem elsısorban a jelen feladataival szembesülve. Egész iskolai tevékenységrendszerük alapja az a gondolat, miszerint az élményekkel járó értéket teremtı és közvetítı személyiségfejlesztés legalább olyan hasznos és nélkülözhetetlen, mint a tudás, az ismeretek átadása. A kettı természetesen együtt jár. Az élmény tanít, a tanulás élmény lehet. Iskolánk nevelıi ennek a megvalósítására törekednek mindennapi munkájukban. Horváthné Fenyvesi Lilla intézményegység-vezetı

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 1 Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézményének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Csongrád,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2008. november

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, 2015. június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskolában

Hajós Alfréd Általános Iskolában JÓ GYAKORLATOK A KOMPETECIAFEJLESZTÉSBEN Esettanulmány a HEFOP 3.1.3 pályázat megvalósításáról a Hajós Alfréd Általános Iskolában Gödöllő, Légszesz utca 10. Készítette: Papp Ágnes Szerkesztette: Kerber

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben