Egy lehetséges Sportiskolai Módszertani Központ fejlesztési stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy lehetséges Sportiskolai Módszertani Központ fejlesztési stratégiája"

Átírás

1 Egy lehetséges Sportiskolai Módszertani Központ fejlesztési stratégiája Bevezető, előzmények Jelen tanulmány - egy lehetséges - Sportiskolai Módszertani Központ (SMK) fejlesztési stratégiáját kívánja megfogalmazni, nem törekedve a teljesség igényére. A szakmai anyag elkészítésében támaszkodtunk Csanádi Pedagógiai Intézet eddigi tevékenységére, melynek 2008-as - első - munkaterve megfogalmazta azokat a főbb tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyek elsősorban a 9/2007. (II.27.) OKM rendeletben kihirdetett közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv innovációját kívánták segíteni. Az Intézet megalapítása, azért is volt szükségszerű, mivel 2007 szeptemberében kb. 54 intézményben vállalták fel felmenő rendszerben (1. 5. és 9. évfolyamon) a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv oktatását. Az Intézet 2 fő félállású pedagógussal kívánta, kívánja megoldani, magvalósítani a munkatervekben kitűzött célokat, feladatokat. Problémát jelentett, jelent, hogy a munkatársak csak részkompetenciákkal rendelkeztek illetve rendelkeznek, valamint nem voltak biztosítva azok az anyagi erőforrások, amelyekkel megvalósíthatóak lettek volna a kitűzött célok. A nehézségek ellenére több sikeres konferenciát szerveztek, (pl. Sportpedagógiai konferencia november) valamint részt vettek a kompetenciamérések értékelésében. Jelenleg az Intézet honlapján 10 pedagógiai szolgáltatás található 52 elemmel. Szintén az Intézet segítségével készültek el a Testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó elméleti modulok tanítását segítő tanári kézikönyvek, ami elérhető a honlapon. Problémát jelent továbbra is, hogy ezek a jegyzetek, segédletek formátumban nem jelentek meg, ezáltal és a tanártovábbképzések elmaradásával az innovációs munka halálát okozták. Az alábbiakban azokat a szimptómákat vettük sorra, amelyek már jelentkeztek az elmúlt években is és jellemzőek a jelenre is. Szimptómák A jelenleg működő Pedagógiai Intézet 2 fő félállású pedagógussal kívánja megoldani a munkatervben rögzített feladatokat, akik csak részkompetenciákkal rendelkeznek. Nincsenek megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező tantárgypedagógusok, fejlesztők (pl. Küzdelem és játék, Sportágválasztó, Sporttörténet stb.) a célokat és feladatokat ismerő, relevánsan végrehajtó humán erőforrások. A partnerkapcsolatok felszínesek, a partnerekkel való kommunikáció esetleges, ad hoc jellegű. A pedagógiai és módszertani szolgáltatások a partnerkapcsolatok hiányában nem élőek az Intézeti honlapon való ellenére sem. A Testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó elméleti modulok tanítását segítő tanári kézikönyvek nincsenek illetve fejlesztésre szorulnak. Az innovációra és fejlesztésekre nincs anyagi és humán erőforrás. Jelen fejlesztési stratégia kialakítása a fent leírt szimptómákat kívánja orvosolni.

2 A stratégia kialakításának forrásai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (17. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások) 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezeti struktúrája. Baló András - Hajdúné Tölgyesi Lívia (2013): A Csanádi Pedagógiai Intézet munkaterve Lehmann László (2012): Sportiskolai program. Magyar Olimpiai Bizottság Lehmann László (2012): A sportiskolai program monitoringja és a szakértői munka MOB Sportágfejlesztési stratégia.(2012) A Magyar Olimpiai Bizottság sportfejlesztési irányai és területei. A sportiskolai módszertani központ feladatai A szolgáltatások modelljének, egységes módszertanának kialakítása, folyamatos fejlesztése. Annak biztosítása, hogy a kipróbált, bevált, működőképes és finanszírozható modell kapcsán a feladatellátásban részt vállaló szervezeteket tudásközpontként támogassa. A Testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó elméleti modulok tanítását segítő taneszközök, segédletek, kézikönyvek fejlesztése, kiadása. Újabb sportági szakterületek bevonása a sportiskolai rendszerbe. (pl. Sakktika) Pedagógiai szolgáltatások (tájékoztatás, szaktanácsadás) magas színvonalú ellátása. Pedagógus továbbképzési programok akkreditációja, továbbképzések szervezése, különös tekintettel a Testnevelés és sport műveltségterületre. Módszertani szolgáltatások bővítése, tudástár kialakítása. K+F+I tervek elkészítése és megvalósítása. Hazai és külhoni partnerkapcsolatok kialakítása, folyamatos fejlesztése. A feladatokhoz igazított minőségi humánerőforrás kialakítása. Az központ működésének alapelve: Az akcióalapú elmélet, valamint a PDCA modell. Az központ működésének telephelye: Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola (Gimnázium) A feladatokhoz igazított humán erőforrás kialakítása Jelen állapot szerint a Csanádi Árpád Sportiskola igazgatója felügyeli és irányítja az Intézet munkatársait. Az SMK fejlesztési stratégiája és a benne megfogalmazott célok, feladatok teljesítése érdekében egy fő vezető kinevezése lenne indokolt. A vezető, mint a Csanádi Sportiskola alkalmazottja igazgatóhelyettesi státuszban dolgozna alá vagy mellérendelve az iskola igazgatójának. A vezetői pályázatot a KIR-en és az Iskola honlapján kellene közzétenni 2015 májusáig. Az új vezető (intézetvezető) egyeztetve az intézmény vezetőjével pályázatokat írna ki az alábbi szakterületekre: pedagógiai szolgáltató munkatárs + könyvtáros, módszertani szolgáltató munkatárs, kutatási, fejlesztési munkatárs, adminisztrátor, külső munkatársak.

3 A fejlesztés első szakaszában ( ) 1-1 fő minimum félállásban lenne foglalkoztatva a szakterületeken, munkaköri leírásukat az intézetvezető készíti el és az intézményigazgató hagyja jóvá. Szintén a rövidtávú tervek között szerepelne (pályázat) a tantárgy-pedagógiai - tantárgygondozói szakembergárda kiválasztása, felkérése, felkészítése, valamint a szaktanácsadói hálózat létrehozása. A fejlesztés első szakaszának realizálása alapot adhat a közép és hosszú távú tervek (tól folyamatos) megvalósításához többek között a kutató és fejlesztő szakemberek kiválasztásához. Partnerkapcsolatok Jelenleg csak az iskola igazgatója rendelkezik állandó és élő partnerkapcsolatokkal. Az intézet folyamatos fejlesztésével el kell érni, hogy az SMK vezetője ugyanolyan prioritást élvezzen a partnerszervezeteknél, mint az iskola igazgatója. A vezetőnek és munkatársainak a rendszer felállását követően azonnal el kell végezniük a partnerazonosításokat, amelyben különösen kiemelt szerepet kell kapniuk az alább felsorolt szervezeteknek: Sportiskolai Programigazgatóság Sportiskolák Országos Szövetsége Közoktatási típusú sportiskolák Sportági szövetségek, egyesületek Magyar Olimpiai Akadémia Testnevelési Egyetem (Hamar Pál egyetemi tanár a kerettanterv szakmai konzulense) A kapcsolatok fenntartása érdekében folyamatos kétoldalú tájékoztatás szükséges, mely e- mail, honlapok, Hírlevél stb. útján történhet. A fejlesztés első szakaszában fel kell mérni azokat a partnerszervezeteket, amelyekkel kölcsönös érdekek és értékek mentén Együttműködési megállapodás köthető. A partnerekkel történő kommunikáció szerves részét képezhetik pl. az évente megrendezésre kerülő igazgatói értekezletek. A közép és hosszú távú tervek elengedhetetlen része kell, hogy legyen a külhoni és külföldi sportiskolákkal történő kapcsolatfelvétel, melynek elsődleges célja - külhoni iskolák esetében - a Testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó elméleti modulok bemutatása, elterjesztése. A partnerkapcsolatok folyamatos fejlesztése érdekében SMK-nak legalább évente, kétévente elégedettségméréseket szükséges végeznie, hogy a rendszer jól működjön és fejlődjön. Pedagógiai szolgáltatás Pedagógiai tájékoztatás területén (a/hírek, aktualitások b/publikációk, tanulmányok ajánlása c/törvények, rendeletek e d/rendezvények ajánlása e/tanulói tájékoztatás) jelenleg az intézet honlapján, valamint az iskola tanári szobájában elhelyezett faliújságon történik a tájékoztatás. Rövid távú terveink között szerepel, egy un. Csanádi Hírlevél megjelentetése papíralapon és elektronikus formában. A lap max. 2-4 oldalas terjedelemben a fent említett tájékoztató anyagokat jelentetné meg - folyamatosan - havonta. Pedagógiai szaktanácsadás területén az intézet honlapján - jelenleg - 5 fő szerepel, akik rendelkeznek a megfelelő szakértői kompetenciákkal. A rövid távú tervek közt szerepelne a szaktanácsadói névjegyzék felülvizsgálata és egy új minden területre kiterjedő - elsősorban a Testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó elméleti modulokról van szó - szaktanácsadói hálózat kialakítása. Megállapítható, hogy jelenleg nem rendelkezünk megfelelő szakembergárdával a modulok területén. A szakértői hálózat kialakítása pályázat útján történne és feltételként lehetne megszabni a sportiskolai rendszer és azok moduljainak ismeretét. A közép és hosszú távú terv tartalmazna egy elektronikus módszertani folyóirat megjelentetését, mely szakmai fóruma lenne a sportiskolai rendszerben dolgozó szakembereknek.

4 Pedagógus továbbképzés területén jelenleg két, akkreditációs anyag van elkészítve, ill. előkészítve (Önismeret, Tanulásmódszertan). A két szakanyag finanszírozási problémák miatt még mindig az asztalfiókba hever. A sportiskola rendszer fenntartása, innovációja érdekében a Testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó elméleti modulok akkreditációját el kell készíteni, hogy a rendszer fennmaradjon! Az akkreditációs eljárásokat követően szinte azonnal meg kell szervezni az első továbbképzési programokat. A tanár továbbképzés területén szerepet kell, hogy kapjon a TE. (vö. Hamar Pál) A programok lebonyolítása mellet évente előadásokat, konferenciákat kellene szervezni a sportiskolai program életbetartásához. A magánkezdeményezésből alapított Pedagógiai - és sport szakkönyvtár nélkülönözhetetlen eleme, szerves része az új felépítésű, rendszerű SMK-nak. A könyvtárosnak évente könyvtár gyarapítási tervet kell készítenie figyelembe véve a hazai nemzetközi trendeket. A sport - és pedagógiai folyóiratok mellett rendelkeznie kell a könyvtárnak film és videotárral. A közép és hosszú távú terv magában foglalja a digitális szakkönyvtár kialakítását. Módszertani szolgáltatás A módszertani szolgáltatások az SMK egyik legfrekventáltabb területe. Jelenleg a honlapon megjelenő szolgáltatás - tanmenet minták - nem kielégítőek sem mennyiségi, sem minőségi szinten. A probléma fő okát abban látjuk, hogy nem rendelkezünk megfelelő felkészültségű szakemberekkel, tantárgypedagógusokkal, akik megfelelő szakmai szinten ellátnák a tantárgygondozói feladatokat. A rövid távú tervek megfogalmazásakor kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a megfelelő szakembergárda kiválasztása, valamint a szakmai módszertant felhasználó potenciális szervezetek feltérképezése a szolgáltatói kör meghatározása. A szakembergárda kiválasztását követően tantárgyi továbbképzéseket, bemutató órákat, tantárgyi óralátogatások kell szervezni és folyamatossá kell tenni. A módszertani szolgáltatás kiemelt feladata továbbá a Testnevelés és sport műveltségterület tudástárának kialakítása. A tudástárnak tartalmaznia kellene: feladatbankot, tanmenet és óravázlat mintákat, jó gyakorlatokat, tudásfelmérő teszteket, valamint új módszertani anyagokat pl. sportmatematikai, sportfizika példatár. A pedagógiai értékelés részterület foglalkozna a kompetenciamérésekkel és a hozzá kapcsolódó fejlesztési tervekkel, valamint egyéb szakmai programok véleményezésével. A rövid távú tervek között szerepelne a rendszerhez tartozó sportiskoláknak kiírt Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása sport specifikus tantárgyakból. A versenyek elősegítenék a sport jellegű felsőoktatási karokra való bejutás lehetőségét. A szolgáltatások objektivációjaként egy módszertani folyóirat megalapítása, megjelentetése elősegítené a területen dolgozó tanárok pedagógiai kultúrájának fejlesztését. A folyóirat lehetőséget teremtene a rendszerben tanító pedagógusok publikálásra is. Kutatás, fejlesztés, innováció A sportiskolai rendszer és az SMK elengedhetetlen részévé kell, hogy váljon a kutatás, fejlesztés és innováció szerves egysége. A kutatás területén annak megismerése, hogy milyen módokon vizsgálható és mérhető az oktatás minősége és eredményessége, valamint milyen háttértényezők húzódnak meg a különböző eredmények mögött. A korábbi fejlesztések, programok hatásának vizsgálata és értékelése is evidens. A fejlesztés területén a fő cél a sportiskolai kerettanterv gondozása, a már meglévő taneszközök felülvizsgálata, esetleges újraírása, valamint új digitális taneszközök kifejlesztése. (pl. Sport idegen nyelv, Sport és

5 Építészet, Sport és Művészetek, Sportföldrajz stb.) Az innováció fő feladata lenne a sportiskolai kerettantervek hazai és nemzetközi terjesztése, testvériskolák létrehozása. Mindezeket a feladatokat kiegészítené egy szakmai protokoll, professzió elkészítése. Az alábbiakban a SMK időintervallumokra tervezett fejlesztési stratégája olvasható. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK I. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 1. Pedagógiai tájékoztatás 1.1 Hírek, aktualitások 1.2. Publikációk, tanulmányok ajánlása 1.3. Törvények, rendeletek e 1.4. Rendezvények ajánlása 1.5. Tanulói tájékoztatás 2. Pedagógiai szaktanácsadás 2.1. Szaktanácsadói hálózat közzététele 2.2. Szaktanácsadás - személyes tanácsadás megkeresésre - meghívott előadóként - továbbképzéseken 3. Pedagógus továbbképzés 3.1. Akkreditációkra történő előkészítés órás akkreditált továbbképzési programok megszervezése és lebonyolítása (sport-specifikus tantárgyak) 3.3. Előadások, konferenciák szervezése, lebonyolítása 4. Pedagógiai - és sport szakkönyvtár 4.1. Könyvtár-gyarapítási terv elkészítése 4.2. Pedagógiai- és sport folyóiratok megrendelése 4.3. Digitális szakkönyvtár kialakítása II. MŐDSZERTANI SZOLGÁLTATÁS 1. A szolgáltatás működtetése 1.1. Szakmai módszertant felhasználó potenciális szervezetek feltérképezése a szolgáltatói kör meghatározása 1.2. A sportiskolai hálózat szakmai koordinálása, munkájuk szakértői nyomon követése. 2. Módszertani feladatok 2.1. Tantárgyi továbbképzések szervezése, lebonyolítása 2.2. Tantárgyi óralátogatások szervezése 2.3. Bemutató órák szervezése Objektivációk Intézeti honlap , Levél Csanádi Hírlevél (2-4. o.) papír és elektronikus Intézeti honlap Továbbképzések Elektronikus módszertani folyóirat Elektronikus formában Meghirdetése elektronikus és levél formában. Papíralapon Film és videotár Új szakkönyvtár Intézeti honlap , Levél Meghirdetése elektronikus és levél formában. Rövidtávú terv (1-2 év) Időintervallum Középtávú terv (3-5 év) 2020 Havonta Évente havonta elindítás Évente Évente - elindítás Évente

6 3. Tudástár kialakítása 3.1. Feladatbank létrehozása 3.2. Tanmenet minták készítése 3.3. Óravázlat minták készítése 3.4. Jó gyakorlatok gyűjtése 3.5. Új módszertani anyagok létrehozása - Sportmatematikai példatár - Sportfizikai példatár stb Tudásfelmérő tesztek készítése 4. Portfólió készítés metodikája 4.1. Továbbképzések szervezése 4.2. Segédanyagok készítése 5. Pedagógiai értékelés, véleményezés 5.1. Kompetenciamérések elemzése 5.1. Szakmai programok véleményezése 3.3. Szakmai ellenőrzésekben részvétel 6. Pályázatfigyelés, kiírás 6.1. Pedagógiai témákban 6.2. Sport témákban 7. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 7.1. Sport specifikus tantárgyak 7.2. Tantárgyi III. KUTATÁS, FEJLESZTÉS 1. Kutatások 1.1. Szakterületi kutatások és elemzések elérhetőségének biztosítása.1.2. Sport specifikus tantárgyak tanításának hatásvizsgálata 1.3. A sportnevelés és oktatás kondicionális és koordinációs fejlesztésének mérése, értékelése 1.4. A testnevelés tantárgy mennyiségi és minőségi mutatóinak mérése, értékelése 1.5. Tantárgyi tanulási folyamatok (oktatás) fejlesztésének eredményessége 1.6. Igény és elégedettségmérés a tanulók, a szülők, pedagógusok, az edzők és a szövetségi szakemberek körében 2. Fejlesztés 2.1. Sportiskolai kerettanterv gondozása 2.2. Taneszközök felülvizsgálata, újraírása 2.3. Új valamint digitális taneszközök kifejlesztése - Sport idegen nyelv - Sportetika - Sportföldrajz - Sport és Építészet stb A testnevelés és sport tanítására egységes próbarendszer kidolgozása Felkérések elektronikus formában.. formában. a módszertani folyóiratban Publikálás a módszertani folyóiratban Papíralapú Évente Papíralapú

7 2.5. Az emelt szintű testnevelés tanításának formai és tartalmi követelményrendszerének megújítása. 3. Innováció 3.1. A sportiskolai kerettantervek hazai és nemzetközi terjesztése. 4. Szakmai protokoll, professzió elkészítése 4.1. Sport-specifikus tantárgyak TV, Rádió, Újságok, Folyóiratok 5. Módszertani folyóirat alapítása Elektronikus 6. Monitoring rendszer fejlesztése Dokumentumelemzés 6.1. Iskolalátogatások 6.2. Tapasztalatok elemzése IV. PARTNERKAPCSOLATOK 1. Partnerazonosítás 1.1. Adatgyűjtés 1.2. Adminisztráció a területekről 2. Partnerkapcsolatok kialakítása 2.1. Sportiskolai Programigazgatóság 2.2. Sportiskolák Országos Szövetsége 2.3. Közoktatási típusú sportiskolák 2.4. Sportági szövetségek, egyesületek 2.5. Magyar Olimpiai Akadémia 3. Partnerkapcsolat felvétele külhoni, külföldi sportiskolákkal 4. Partnerekkel való kommunikáció 4.1. Éves (féléves) igazgatói értekezletek 4.2. Ad hoc jellegű tanácskozások papíralapon , Levél Együttműködési megállapodások , Levél - indul , Levél, Hírlevél indul 5. Partnerkapcsolatok irányításának mérése, értékelése Kvantitatív, kvalitatív mérés - indul Az egységes információs hálózati rendszer kialakítása és működtetése Elektronikus - indul V. HUMÁN ERŐFORRÁS 1. Intézetvezetői pályázat kiírása KIR, Honlap Szaktanácsadói pályázat kiírása Honlap, Hírlevél 3. Tantárgy-pedagógiai - tantárgygondozói szakembergárda kiválasztása, felkérése, felkészítése 4. Szakmai kutató és fejlesztő szakemberek feltérképezése 5. Az intézeti stáb felállása - 1 fő intézetigazgató - 2 fő pedagógiai szolgáltató munkatárs - 2 fő módszertani szolgáltató - 2 fő kutatási, fejlesztési munkatárs - 1 fő adminisztrátor fő külső munkatárs Megkeresés és levél formában Elektronikus úton Papíralapú kinevezések, megbízások Felkészítés Kutatások indítása

8 6. Munkaköri leírások elkészítése 1.1. Intézetigazgató 1.2. Munkatársak Papíralapú munkaköri leírások Baló András intézeti mts. Budapest, október 15.

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015. Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://oktatas.lutheran.hu A bölcs tanítás az élet

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3. oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai... 6. oldal Az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

Intézményi Minőségrányitási Program (IMIP) 2011-2014

Intézményi Minőségrányitási Program (IMIP) 2011-2014 Szinte minden célt el tudunk érni, nem számít, mennyire nagyléptékű, ha lebontjuk apró, biztos lépésekre. Dan Millman Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Intézményi Minőségrányitási Program (IMIP) 2011-2014

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE FELHASZNÁLT SZAKMAI ANYAGOK TÁMOP-3.1.8 A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztése Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek fejlesztése A Magyar

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Módszertani szakmai programja

Módszertani szakmai programja Szeged Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Csongrád Megyei Nevelőszülői Hálózata és Dr. Foltán József Lakásotthona Módszertani szakmai programja 2013. július 1-től

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben