Jankovich Ferenc: Hulló csillagok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jankovich Ferenc: Hulló csillagok"

Átírás

1

2

3 Jankovich Ferenc: Hulló csillagok

4 Jankovich Ferenc Hulló csillagok (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft.

5 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: Borító: Rimanóczy Andrea ISBN

6 Első fejezet ÉJTSZAKAI LOVAS Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga? Szakadozott fellegek közt bujkált a félhold, majd fénylett, majd elhomályosult, mint a tükör, amelyre rálehellnek. Ha kiragyogott egy pillanatra a tenyérnyi kék égen, oly büszkén, sőt félelmetesen úszott a táj felett, mintha a fejérvári torony gombjáról indult volna meg... Majd, lóhátról nézve, úgy tűnt, mint a kirántott szablya; élesen villogott, ugrándozott az ég sáncai közt, magát a felhők turbánjai közé mártva... Úgy vagyon az, hogy harc van mindenütt, égen és földön harc! Más nem használ a hódítók ellenében, csak a jól forgatott fegyver a harcon. Mintha az ég is ezt példázná ezen a hol sötét, hol világos éjtszakán, a lenyugovás órájában, mikor szerte a hazában annyian emelik szemüket a csillagok felé: lent Eszéktől, föl Budaváráig, Esztergomban, Székesfejérvárban, jó Temesvárban és mindenütt, a szegény kis jó Magyarország török-szállta részein... Bizony, ideje volna, hogy lekerüljön tízéves helyéről, István király szentegyháza tornyáról is az a pogány ékesség! Rájuk férne a fejérvári polgárokra... De nem válik az le oly könnyű szerrel, oda vagyon kovácsolva oly erősen, hogy szablyával, szekercével kell onnan leverni... Ehez pedig erős kar kívántatik, olyan, mint nagy Thury György uramé. A ló vágtatott, de lovasa már szedte össze gondolatait. a város felől nyargalt a rétségnek, óvatosan emelgetve szemét az ég iránt, mintha attól tartana, nem árulta-e el ott valami leselkedő, kontyos, muzulmán istenségnek magában őrzött gondolatát...? De az ég közönyösen néma volt s a hold, mint a habokkal küzdő csónak, állhatatosan 4

7 bukdácsolt a Bakonyság felett. Békesség ült mindenfelé, sások és hosszú réti füvek levele, ha rezdült, és a rejtelmes rétség, a Bakonyi ködbevesző lábáig elnyúlva, hol barna színt, hol ezüstös mezt öltött. A ló nagyokat horkant és kákák tövén, a lappadó vízben, ezernyi béka ümmögött. Madársurranás, vadrécehápogás hangzott a nádas felől. Ittott óriás vízibuzogány feje feketéllett ki a mocsár tükréből. S a lassú légáramlás nádak és torzsok édeskés illatát görgette a lápok felett. A lovas szorosabbra húzta a kantárt, és tenyerével a száguldó ló nyakára veregetett; a vágtából ügetésbe, majd lépésbe váltott át... Föllélekzett, körülnézett, úgy, mint aki nagy hirtelenséggel egy régi és kedves, gyermekkorából ismerős rengeteg közepében találja magát Ez itt a Sárrét világa. Itt csurog a Gaja-patak is; ez folyja körül odabent a bástyákat, majd újból összeszedve az árkok vizeit, csillogva siklik át a Sárréten, kivezető utat szabva a mocsár rengetegéből, a nádverte ingoványok bozontos zsombékjai, törpe füzei s vízililiomjai közül, egyenesen Várpalota irányában... Idebent, a mocsár kellős közepében minden lépésre ügyelni kell s ahol kockázatos a járás, ott jobb a patak medrében gázolni tovább. Egy elvétett lépés és már iszapba gabalyodhat a ló, mert ilyenkor megijed, kitör rajta a rémület s minél jobban veri magát, annál jobban süpped, csuszamlik alá, mígnem lassan és menthetetlenül elsüllyed a mocsár feneketlen torkában, sokszor a lovasával egyetemben. A ló helyből ugrott visszafelé, prüszkölt, ki akart törni a járóútról; valami szöcske ugorhatott orrába. A lovas meg szinte gúzsba szorította térddel, kantárral és mintha nem is volna fontosabb dolga, türelmesen kivárta a helyben-tánc végét. Akkor nyaka hosszában megsimogatta az állatot s leugrott a nyeregből. Most tűnt ki, minő izgatott: fejét fordítva, ajkát megnyitva, minden erejéből figyelt a város felé... De semmi nesz, semmi távoli dobogás vagy prüszkölés. Úgy látszik, üldözői lemaradtak a mocsár szélében... De hátha a palotai országúton vágnak elébe? Alig hihető! A török nem szereti 5

8 az éjtszakai vállalkozást, az ilyen hirtelen jöttét, különösen a palotai országúton, ahol Thury György lovasai járnak... Aztán mit tudják azok az iszpáják, hogy a nádasba tűnt lovas voltaképen kicsoda és hova tart?... Úgy gondolta, legjobb, ha a patak mentén, Csór irányában halad és majd rátér az országútra, hogy mentülelébb elérje a palotai várat s még az éjtszakai órákban a nagy, híres várkapitány színe elé jusson és átadja neki a polgárok üzenetét... Hejh, még csak azok ülnek ám most tűkön, a jó fejérvári polgárok: Bebesi uram és Babolcsay énekes kanonok úr meg a többiek!... No, de most már nyugodtan alhatnak őkelmök... A fekete ruhás férfi igazított egyet darutollas kalpagján, azután fölhágott a lóra és belegázolt a patakba, mely itt már négy-öt ölnyire kiszélesedve, tükrösen hömpölygött tova, a gubancos partok közt. A ló föltartotta farkát a levegőbe, de annak vége így is a vízbe ért... Csúnya víz, zavaros, hordalékos, és iszapos fenekű, lovagunk, amennyire csak bírta, szintén fölhúzta lábát, de csizmája feje, sarkantyústul, belemerült Egy kőhajításnyival odébb ki is ugratott belőle és egy réti szekérúton haladt tovább, mit ismert még azon időkből, midőn, mint szigetvárosi gyerkőc, kiszökdösött a falak mögül halászni, madarászni, békát nyúzni a Sár-Rétjére... Egy savanyúkútra is emlékezett a mocsár szélében, meg is lelte és nagyot ivott a vödörből a kiállott izgalmakra. Túl érezte magát minden veszedelmen. Hisz a kúton túl már egyre inkább turfásodik a talaj, jó füves rétek és legelők következnek: ott szoktak legelészni Thury György uram szép, kövér marhái, míg körülöttük a palotai huszárok száguldoznak a végtelen mezőségben... Tiszta időben meglátni őket a fejérvári vörösbarátok tornyából, amint nagy körökben száguldoznak a réteken, keringélnek egymás körül, összecsapnak, kopját tőrnek s úgy játszadoznak ott, vagy ötven-hatvanan, mint a kergetőző gyerekek. Néha napján addig-addig köröznek, mígnem egész a várfalakig elmerészkednek, az őrszemekkel nagy hamarsággal megütköznek és van úgy, hogy még a hidakat is fel kell húzni előt6

9 tük, mert oly nagyon jőnek, hogy tán még a piarcra is benyargalnának fene kedvükben... S miket nem kiáltoznak a falak alól, ha az iszpája tiszt nem áll ki valamelyikökkel bajt vívni, mert úgy találja, hogy odabent nyájasabb... Pajazith, agg eb, vén disznó! Ne bújj el a vén asszonyok szoknyája mögé, hanem fordítsad felém az tar pofádat!... Szállj föl gebédre, nyissad meg az kaput és ha szív vagyon benned, habozás nélkül bizonyítsd meg!... Itt várlak, a Szigetvárosi híd alatt, engemet Huszár Péternek hívnak!... Pajazith, a vár főporkolábja, méregtől remeg a kapu mögött és herélt hangján kikiabál: Rettegj, hitetlen eb, mert ha nem volnál huszad magaddal, bizony nem kegyelmeznék hitvány életednek, hanem habozás nélkül meggyőznélek és fejedet venném! Mire Huszár Péter akkorát kacag odalent, a kőfalak alatt, hogy a város túlsó szegletében, még a Budaikapunál is megállnak a járó-kelők. Jer hát, vén bába, jó huszad magaddal és amit mondottál, tüstént bizonyítsd meg! Különben szajkómadárnak foglak nevezni és elküldöm neked az disznófarkat, hogy turbánodat ékesítsed vele, amiképen az rókafarkat is elküldöttem volt s mint hallom, viseled egészséggel...! Pajazith hájas, piros arca színt vált a szégyentől, hasa föl-alá jár, mint a kovács fújtatója. Kirántja görbe, vágott hegyű kardját s elszántan hordozza végig tekintetét a piarci népen: ha akad-e vájjon oly vakmerő, ki mosolyogni merészel gyalázatján?... A fejérvári polgárok meg oly fából faragott ábrázattal járnak-kelnek dolgukra, mintha se fülük, se szemük nem volna és titkon nevetnek markukba... De azért azt a sok csúfságot, mit Huszár Péter a végbeli török vitézeken elkövet, nehéz is odabent elviselni! Pajazith el is menekült innen, leste az első alkalmat, hogy máshova kerüljön... Mert Huszár Péter hol szép szóval hívogatja, hol ócsárló levéllel, vagy csúfondáros ajándékkal kényszeríti viadalra a várbeliek legjobbjait s amióta megjött a szép kikelet, úgyszólván nincsen hét ütközés nélkül... A béget, már ha a nevét hallja, a guta kerülgeti a bosszúságtól, mert bármiről volna szó: álljanak ki bár a leg7

10 jobb vitézei a gyöpre, mind kopjatörésben, mind kardviadalban mindenkor ez az ördöngös Huszár Péter marad a nyeregben...! Csak ezen esztendőben is két török vitéznek vette már fejét és többet közülök csúffá vagy nyomorékká tett... Mondogatják, hogy Velicsán bég már annyira megsokallta, hogy ismételten küldött volna panaszlevelet a bécsi királyhoz, kérve Ferdinándust, hogy intené meg Thury György zabolátlan huszárjait, akik a békés török vitézekben és a mezei jószágokban hirtelen beütésekkel sok kárt tesznek; fékezné vakmerőségüket és tiltaná el mosdatlan szájokat az igazhitűek káromlásától. Magát Huszár Pétert pedig tiltaná el a fegyvernyugovás idején való kardviseléstől, mert amíg emez ördögnek kard lóg oldalán és ló vagyon lába közt, nem fér a bőrében... A panaszlevelet állítólag maga Ibrahim vitéz, a szultán zászlós agája Csókakőből, vitte volna fel a királyhoz, szép ajándékkal, négy iszpája kíséretében. Három hete immáron, hogy útban vannak, érkezésöket a bég és a fejérvár-környéki agák, fővitézek izgalommal várják... Hanem arról nem küld jelentést Velicsán bég, hogy amióta lábát a palotába tette, rab nők és gyermekek siránkozását hallani szüntelenül a palota pincéiből, hogy amely falu népe nem győzi az adót, ott rabokat hurcol be a szandzsákból, adó fejében, s a nők férjeiktől, a gyermekek anyjuktól elszakasztva, ott tengődnek sötét börtönben, kenyéren és vizén. Életöket csak azért nem veszi el a szőrös bég, mert pénzválságot szed értük. S ebből miképen Bebesi uram, a város régi elsőbírája mondja igencsak kitetszik, hogy a szőrös bég szemében az adó nem egyéb, mint közönséges rabszolgaváltság... De ki győzi a váltságot meg az adót ott, ahol egér sincs; mert a csűrök, kamrák mindenkor üresek és csak lézeng a jobbágy; ahol egy falu vagy egy egész tájék évenkint vagy még hamarabb cserél gazdát s váltogatva majd a vasas német, majd a kontyos török vitézek harácsolnak el mindent adó fejében?... A szerencsétlen asszonyok és gyermekek, akiket meg nem vált senki, életök végezetéig rabszolgák maradnak: kisázsiai, kaftános kereskedők, valóságos szakállas emberkufárok jönnek el messze 8

11 földről a zsákmány hírére s viszik a világ négy tája felé, úgy árulják, adják-veszik a szegényeket, mint apróbarmot a piarcon... Azzal sem dicsekedik el a szőrös bég, hogy a polgárok házait, törvény ellenére, már másodszor is kifosztotta, elszedve tőlük azt is, mit hódoltságuk óta keservesen újra szereztek és a harácsolt holmiból egy szekérnyi szőnyeget, két láda arany- és ezüstholmit küldött már fel Budára, ajándékul a basa nevenapjára... Hát még, amit magának tartott meg a zsákmányból! Azt mondják, félországot megér az a sok templomi kincs... Mert a papokat meg cselvetéssel kopasztotta meg: szabad vallásgyakorlást engedett jövetele után majdnem három esztendeig, aztán egy szép karácsonynap lecsapott hirtelen a templomokra, papi házakra: összeszedte a kelyheket, kereszteket, szentségtartókat, a mindenféle régi, drága kegyszereket, miket javarészt még István és a régi magyar királyok ajándékoztak a papoknak és ezek, mint a szemükfényét, úgy őrizték: még annakidején, a vár elestekor befalazták, kövek és épületek alá rejtették, mert hallották, majd a szemükkel is látták, hogy a kincsre éhes török a sírokat is feldúlja, a halottakat is kiforgatja a szentegyházban, s a régi királyok ujjáról lehúzza a gyűrűt, a királynék nyakából letépi a láncot, kezükben lelt almáikat kétfelé fűrészeli, rézből vert koronáikat, pereceiket, jogaraikat darabokra töri... István király nagy szentegyházában, ahová messze földről zarándokoltak, hajdan, jámbor papok és ájtatos, gazdag keresztyének Fejérvárra: az oltárokat lerombolták, a sírokról leverték a szép márvány míveket és a szent király fehér márványból faragott, tölgyleveles nagy koporsója ma is török lovak itatóváluja a palotaistálló udvarán. Mi sem természetesebb, mint hogy a keresztyén polgárokat, rögtön, a jól sikerült újabb rablás után, eltiltotta hitük gyakorlásától is a szőrös bég és aki ellene szegült Velicsán akaratának, azt börtönbe vetette, kivégeztette, holott törvény tiltja az oszmánoknak, hogy fegyvertelent gyilkoljanak, hódolt népet vallásában háborgassanak... Ám a budai basa szemet huny a fehérvári bég garázdálkodásainak, jóllehet 9

12 a polgárok titokban panaszlevelet küldtek már neki, sőt magának a szultánnak is, Konstantinápolyba, vádat emelve a szőrös bég és főtisztjei ellen. A budai basa nem tett semmit, a szultántól pedig maga a hírnök sem tért vissza, ha ugyan egyáltalán odaért... Mind ennek több esztendeje immár, de a polgárok állapotja nemhogy javulna, hanem egyre rosszabb. Mint maga a gyönyörűséges szentegyház, a régi káptalani iskola is katonai raktár és istálló lőn s a gyermekek nemcsak hogy keresztyén vallást és betűvetést nem tanulnak, hanem a férfineműek közülök egyenesen a mohamedán hitre téríttetnek, sőt a keresztyének iránti legkegyetlenebb katonaság, a vad janicsárnép közt neveltetnek föl. Maguk is megtanulták a török nyelvet, feledve a magukét, s velük egyetemben gajdolják az imádságokat, meg a mindenféle, lantos török énekeket és szenvedelmes virágnótákat és magyarul sokan már nem is tudnak... Lovasunk elgondolkodva ügetett a gyér holdvilágban, nekifeledkezve múltnak és jelennek. Egyszercsak, nem messze, tüzet pillantott meg maga előtt a rétségben, Sár-Pöntölle határában. Szilaj pásztorok halat sütögettek nyárson, a Kótfa-hídnál. Nyugodtan tartott feléjük. Ahogy meghallották, a dobogást, fölegyenesedtek a tűz körül. Hárman voltak, egy öregember és két fiatalabb legényke; ezek egyike, látva a kibontakozó lovast, megfogta a hosszúnyelű szigonyt. Békesség kiáltotta a lovas és letérve az útról, egyenesen odalovagolt a két összehajló, terebélyes nyárfa alá, a tűz közelébe. Polgárias öltözékű, szép sudár tartású, fiatal férfi volt; fejében magyar süveg, oldalán kard. Nemde Thury György uram pásztorai vagytok? Azok vagyunk mondta foghegyről a szigonyos. Az öregember, kinek dérverte szemöldöke fölcsavarodott kétfelől a süvege peremére, békésebb hangon mondta: Sok a szúnyog, aztándék készülődünk vacsorára... Hát kegyelmed kicsoda és hova tart? 10

13 A nagyobbik legényke még mindig szorongatta a szigonyt és konokul szemlélgette a váratlan jövevényt. A fiatalabbik pedig, mintha mi sem történt volna, folytatta a halsütögetést. Fölemelte az előkészített nyársat a fűből s egyik végét a tűzben álló villára illesztette. A két nyúzott csuka egyszerre rángatózni kezdett, hosszú, kígyózó mozdulatokkal, mintha le akartak volna ugorni a frissen háncsok fűzfabotról; aztán csak tehetetlenül elnyúltak, megmerevedtek a parázs fölött... Átáztam kissé ebben az éjtszakában szólt kitérőleg a lovas. Engedelmetekkel megmelegszem egy kicsit. Meg sem várva az öreg bólintását, leugrott a lóról, kantáron fogta s ő maga odaállt a tűzhöz közel... Ruhája vizes volt s telidesteli nádbóbiták rátapadt bolyhaival. Hosszú barna haja is csatakos, süvegje is, valamint válla is tele volt nádtörmelékkel és fűzfalevelek pörnyéivel. Török-járás nincsen erre? kérdezte. Az öreg rándított a vállán. Törököt csak akkor látunk, ha mi akarunk úgymond, azok ide be nem jönnek. De ne is! mordult a szigonyos, elvetve fegyverét a tűz mellett. A ló nagy szemgolyója piroslott a tűz fényében. Beljebb, a híd mögött, hol a nádasok a legelőkkel érintkeztek, mint imbolygó, nagy, világos árnyak, járkáltak a fejér-szölke ökrök az éjtszakában. Az ott a Szentgyörgyi-út, ugyebár? mutatott a jövevény a hídon átvivő kis útra és már indulni készült. Az öreg pedig, látva rajta, hogy magyar ember és hogy fontos útban lehet, barátságosan marasztalta: Megkínálnók egy falattal, ha nem siet s fölemelte a fűből a másik nyársat is, amelyen két hal pirosodott már, azon érintetlen egészében... A jövevény elfogadta, kezébe fogta és úgy harapdálta a sós halhúst a hosszú szálkákról. Kobakot is nyújtott feléje az öreg, azt is elvette s ráköszöntötte az italt a kínálóra. Isten éltessen! 11

14 Isten éltesse kegyelmedet is viszonozta az öreg pásztor, aztán ő ivott a kulacsból. A két legényke némán tett-vett a tűz körül. A jövevény kezet nyújtott és már szállt volna föl a nyeregbe, amikor az öregember hozzátette: Én az öreg Irtó vagyok. Ösmer-e? Hogyne ösmerném a nevedet! hökkent meg a jövevény A nagyhírű Irtó János apja? Az ám mondta az, elkomorodva. A jövevény csak állt, egy ideig összeszorított ajkkal nézett maga elé, mintha váratlanul eszébe jutott volna valami, majd ezt mondta: Jó vitéz volt, máig megemlegetik itet a falakon belül... De kendet is ám! szólt vidámabb hangsúllyal, másra terelvén a szót. Hát ez a két legényke? mutatott a halsütögetők felé. Ezek itt a János fiai. Unokák... Ez a nagyobbik, a Jani, szakasztott olyan, mint az apja. Nincs maradása neki, menni akar ez is az apja után. Pedig alig múlt tizenhat éves, ráérne még egypár esztendeig... Hiszen no, tört már egykét kopját a gyerek! Apja vére... Isten éltesse! emelte rá a kulacsot másodszor is a jövevényre. Az elértette a célzást, kénytelen-kelletlen bemutatkozott: Engemet meg Szécsén Pócz Mihálynak hívnak. Fejérvárból szöktem ki, a szigeti kapun... Nyargaltak is utánam, mígnem bevevém magamat az nádasokba. Csend lett, csak a tökkobak kotyogása hallatszott. A jövevény elhallgatta, miért jött ki a városból, hova tart? Az öreg sem mondta, hogy hallotta volna nevét; legvalószínűbb az, hogy nem ismerte. Bizony, az én János fiam... fohászkodott fel. Sok törökkel elbánt ű az fejérvári gyöpön. Láttam, nem egyszer. Aztán, ki tudja, él-e, hal-e, hun van?... Nem hallott rúla valamit kegyelmed? Látom az ruhájárul, más emberek közt forgolódik, bizonyosan többet tud a világrul, mint a magam fajta... Kik volnának azok, akik megemlegetik itet a falakon belül? 12

15 Hát csak úgy... a polgárok mondta a jövevény kínosan, mint akit szaván kaptak, de aztán elmosolyodott. Vitéz embernek sokáig híre marad. Hát arrul nem hallani odabent, hogy él-e az én János fiam? ostromolta az öreg pásztor, szinte reá tapasztva csillanó tekintetét az ismeretlen arcára. De az csak vállát rándította felelet helyett és inkább a csukákat figyelte a nyárson, mint pörkölődnek a tűzben. Hogy él-e? kapta föl a fejét a Jani gyerek. Él! kiáltotta oly határozottan, hogy a jövevény összerezzent. A fiú úgy nézett el a távoli éjtszakába, mintha maga előtt látta volna apját... Az öreg csak bólongatta busa fejét. Lehet, hogy él úgymond, talán a Hét-torony valamelyikében! Oda került ahová a mi urunk, Török Bálint... Mert oda vitték, Konstanczinápolyba, úgy hallám... Olyan vitéz volt Irtó János, hogy szemével akarta látni itet a szultán! Hiszen csak azért csalták kelepcébe... A történetet ösmerem mond a feketeruhás és most már csakugyan fölkészülődött a nyeregbe, arca elkomorult... Amazok meglepve néztek rá, s nem is álmodtak róla, mi zajlik le hirtelen a furcsa magaviseletű ismeretlen lelkében, aki megint elmosolyodott, de magában szidta-átkozta a véletlent, hogy épen ezekkel a kellemetlen emberekkel kellett összeakadnia a Sár-Rétjében... Összeborzadt a gondolatra, hiszen annakidején épen ő írta meg Irtó Jánosnak a cselvető levelet... Akkoriban még börtönben ült, nem sokkal a szőrös bég Fejérvárra jövetele után. Életét, kiszabadulását köszönhette annak a levélnek. No, de semmi az, csak annyi volt az egész, hogy Pajazith egy éjtszaka maga elé rendelte és faggatta, tud-e írni... Már írni hogyne tudott volna! Öröm és reménység töltötte el, hogy tán a porkoláb kegyébe férkőzhet; úgy kapaszkodott a megírandó levélbe, mint fuldokló az utolsó szalmaszálba... Akkor írjad, mondotta a porkoláb és papirost, téntát tett elébe az asztalra: 13

16 Irtó János, vitézlő istrázsamesternek kezében, Csókakőben... Kedves, szeretett Atyánkfia!... Kérnélek, vedd emlékezetedbe, hogy mikoron aprócska gyermek valál Enying-ben, én segéltem rajtad, mert, mint az nagyhírű és jó emlékezetű Török Bálintnak házi lelkésze, én magam ajánlottalak volt tégedet szegény jó urunknak, az nagy vitéz Török Bálintnak figyelmében. Annak köszönd, fiam, hogy jó vitéz vált belőled... Mostan pedig, az Jézus és Szűz Mária nevében, én kérlek tégedet, hogy te segélj rajtam és ha vagyon szívedben hála, úgy vigyél ki engemet és az szegény fejérvári papokat a városbul, hol bennünket az bitang, pogány törökök éjjel és nappal sanyargatnak... Mink a budai-kapu mellett, a törökbástyán megyünk le lajtorján, csütörtöknek éjfelében. Jámbor szándokunk, hogy a közeit Csókakőnek végvárában keresünk menedéket, míg onnan Isten és az Pápa segedelmével tovább nem futamodunk... Ne sokan jöjjetek, csak annyian az birka-akolhoz, fiam, hogy ha netán ütközésre kerülne sor, elegen volnátok. Mink is leszünk vagy ötvenen, fegyverrel, mert az őröknek bort adunk innya és mind valamennyi papok kimenekülünk a városbul Isten segéljen bennünket, adjon szerencsét nekünk, tenéked pedig bátorságot! Ha jösztök, adjál jelt tűzzel, manap éjtszaka, a Vértesnek hegyérül... Babolcsay kanonok. Ezzel a cselvető levéllel fogták meg a törökök Fejérvárnak veszedelmét, Irtó János csókakői strázsamestert és nyolc huszárját 1557-ben. Mert a papok mind egytől-egyig szerzetes ruhába bújt törökök voltak, kik becsalogatták, majd bezárták lovastul Irtó Jánost és 14

17 huszárjait a magas kőfallal kerített birkaakolba... Ő is ott volt, barátcsuhában, a törökfogta polgárok között, kik magyar szóval csalogatták a vitézeket... No, isten megáldja kendteket, sietek! mondta a jövevény és hirtelen megsarkantyúzta lovát. Kettőt-hármat dobbant a híd a ló patái alatt s a jövevényt elnyelte az éj, mint a felhők a holdat... Nem törökpárti volt ez? kérdezte a nagyobbik fiú gyanakodva s szeme a szigonyra esett. De alighanem az. vélte az öreg is a tűz mellett, ahogy visszagondolt a titokzatos emberre. Ilyenek adják el Magyarországot! kiáltotta János fiú oly erős hangon, hogy azt még a tovanyargaló is meghallhatta. Meg is hallotta, fejbe ütötte a kiáltás; de csodálatosképen nem háborította fel, sőt lovasunk még kissé elmosolyodott a képtelen gondolatra: mi lett volna, csakugyan, ha a reá bízott titokkal nem Thury György uramhoz, hanem egyenesen a szőrös bég elébe ment volna...? Hogy erre nem is gondolt!... No, de sebaj! Velicsán rettenetes bosszút állt volna a polgárokon, neki pedig mi haszna származott volna az egészből? Hiszen a török bizalmát, épúgy, mint a főpolgárokét, jószerével amúgyis bírja... Azaz, hogy a törökét már nem! Ohó!... Itt a főkérdés: mi lesz ővele most...? Szökésére, szerepére hamar rájönnek; úgy lehet, a polgárokból is kivallatják, ha valamiképen balul ütne ki a válalkozás. Úgy aztán nem is álmodhat arról, hogy lábát még egyszer a városba tegye... De ha sikerül? tépelődött a ló hátán, kitüzesedő arccal. Akkor ölébe hull rang, vagyon és a legfőbb polgárok közé tartozand Fejérváron... De hátha mégsem sikerül? Nos, veszíteni valója akkor sincs: nagy a föld háta és élelmesnek áll a világ, vaknak az alamizsnái... Valahol, tán épen Jó Thury György uram körül, majd csak megköti a lovát... S kezdi az életet elölről. A ló nyargalt a Bakonyság irányába s a lovas elmélázott: hányódva jó- és balszerencse esélyei közt, mint az elvetett kocka... Magdolna képe is elébe villant, minő ártatlan, ked15

18 ves, szép teremtés is ez a kis Magdolna és az sem lényegtelen körülmény, hogy Bebesi uram unokája, főpolgári ivadék... Ha sikerül a terv, házasság lehet ebből: az pedig kész utat jelent, akár a legmagasabb városi polcra is. Csak jerünk, siessünk!... Hiszen egyedül csak Thury György uramon áll vagy bukik az egész. Már közel járt Palotához: előtte végsőt nyújtózkodott a rétség és a Bakony erdőlepte kis dombjai, mint hadseregből az előőrsök, úgy bocsátkoztak alá a hegy lábához... Cserjék feketéllő szórványaiból kisebb-nagyobb, világosabb térségek derengtek a szem elé; eltűnt a mocsárszag, szárazabb, metszőbb volt a lég; a hegygerinc mögött egyszerrecsak elbújt a hold. Itt vezetett a palotai országút, helyenkint pagonyok sűrűjébe rejtezve és csak a hegy horpadásainál villant elő egy-egy szempillantásnyira, a négytornyú vár felé tekergőzve. A szentgyörgyi, erdei bekötő út tájékán lovasunk hirtelen megrántotta a kantárt, lova nagyot fújt. Egy csomó lovas ügetett lefelé az országútra, tömör csoportban. A hunyorító fényben csak Ibrahim vitéz szálas alakját, ezüstsisakos fejét pillantotta meg, aztán sarkantyút adott lovának és vágtatni kezdett Palota irányába. Közeledő dobogást hallott... Megállj, te, fene egye le az nyakadat!... vagy hegyibéd ugratok! ütött fülébe egy kurjantás a háta mögül. Meghúzta a gyeplőt s e pillanatban egy kis fekete, hosszúfarkú mén ugrott el mellette, majd, megtorpant s keresztbe állt az országúton... A nyeregben egy tömzsi, madárorrú, széles vállú férfi kuporgott, sarlóformán kunkorodó bajusszal. Fél kezében ijesztő nagy kopját csóvált a levegőben... Huszár Péter! Ki vagy te? kiáltott rá a hőkölő lovasra. Magyar. Akkor hova futsz? Palota várába hebegte. 16

19 Böcsületes magyar ember más magyaroktúl meg nem futamodik kiáltotta s közelebb ugratott, hogy a jövevény arcába nézzen. Mi járatban volnál? vágott föl a szemével a kis rókalováról. Lovasunk is bátrabb hangot vett: Útonjáró polgár vagyok huzakodott ki nyergében. És hogy mi járatban volnék, azt egyedül csak Thury György uramnak mondhatom meg. Ami pedig azt illeti, meg sem futamodtam volna, ha nem Ibrahim vitézt látom az imént, többed magával egyetemben mutatott a sötétségben közeledő lovasok felé. Huszár Péter végre elmosolyodott a bajusza alatt: Nagy hős vagy... Szaladni tudsz... Amott vagyon a várkapu, mehetsz előttünk. De arra vigyázz, hogy hátra ne találj nézni, mert beleütöd az orrodat valami vasfélébe... No, indulj! Már csaknem odaért a lovas csoport; hősünk pedig ajkát harapdálva, lassan poroszkált előttük... Már nem is bánta, hogy így történt; legalább nem ismeri föl Ibrahim lovag. Csak ez a hetyke, durva bánásmód, ez fúrta oldalát. Úgy látszik, ezek itt a palotai portyázok, akik a Bécs felől jövő Ibrahimot a móri országúton fogságba ejtették. Valahol a Fejérvár előtti erdőségekben kaphatta el őt ez a haramia... Néhány lóugrásnyira a palánk-kaputól előbbre jártatott. De az őrök, (kik mindent hallottak az éjtszakai csendben) csak somolyogtak a híd elé ugrató polgáron, nem engedték be. Bezzeg, mikor a lovascsoport is odaért, Huszár Péter előtt egy pillanat alatt fölemelkedett a láncos híd és a tíz lovas megállás nélkül ügetett be a kapu alá, csattogtak a patkók a köves úton... Középütt Ibrahim és meg három török; körülöttük úgy szálingózott ide-oda a hat huszár, mint darazsak a méz körül. Félrehúzódott előlük a sánc mellé. Ibrahim arca nem árult el meglepetést. Végre egy őr kíséretében őt is befelé indították. Sötét volt a palánkok kőzött, a külső udvar a kis tarisznya-várakkal inkább egy lakatlan, üres akolhoz hasonlított. Sehol egy lélek... A lovascsportot pedig mintha a föld nyelte volna el. 17

20 Sötét volt maga a négy tornyú vár is és ahogy beléptettek a belső kapun, a vastag kőfalak hideget lehelőn, komoran nehézkedtek köröskörül. A boltos, hosszú kapufolyosó végén négyszegű udvart kiszabó falak ágaskodtak mindenfelől, hogy körülnézni is rossz volt. Fönt, a kapu szája felett, némi világosság derengett az emeleten. Leszálltak a nyeregből és a lovakat a falból kiálló karikához kötve, fölfelé indultak az épületbe, a kapufolyosó felől. A tekervényes és sötét kőlépcsőn egy újabb, kongó folyosóra értek föl; ott az őr megdöngette annak a szobának az ajtaját, ahonnan a fény derengett és hangja végigverődött a folyosón: Thury György uramat keresik! Kicsoda? hangzott egy tiszteletreméltó, vastag hang és kilökődött az ajtó. Valami fejérvári polgár... Egy nagy, szürkebajuszú és fonott üstökű, bikatekintetű férfi állt a szobában. Körülötte éles fegyverek a falon, mellette pedig a falhoz tolt asztalon peremükre állított, kisebb-nagyobb kürtök csillogtak a gyertyavilágban. A levegőben sűrű, bagaria-szag terjengett. Keményen mérte végig a jövevényt, intésére ez belépett az ajtón. Nagy jó uram kezdte a jövevény, törökösen, mélyen meghajolva. Örvendek a ritka szerencsének, hogy szememmel láthatom kegyelmedet és a fejérvári polgárok nevében köszönthetem a legnagyobb hőst, kit négy nyelven dicsérnek a lantosok a világban. A szegény, sínylődő fejérvári polgárok az Úr pallosát látják kegyelmedben, és... Ekkor a nagytekintetű vitéz türelmetlen mozdulatot tett és önérzetesen megszólalt: Én az főtrombitás vagyok. Nem ugyan az Úr pallosa, hanem csak Thury uramnak főtrombitása. Nevem Sötétkuthy Dániel. Kegyelmedet meg hogy hívják és mit akar? A jövevény hitetlenkedőn nézett körül, kelletlenül mondta a nevét. Ám jobban szemügyre véve a szobát, kénytelen volt igazat adni a bikaszeműnek. 18

21 Akkor vezessen kend nyomban Thury György uram elébe! mondta utasító hangon. Fontos beszédem van őkegyelmével. Levelet hoztam. Oszt gyalog menjünk-e vagy lóháton? kérdé a lekendezett Sötétkuthy Dániel, kit ugyan nem zavart az idegen fölényeskedése. Félre a tréfát, főtrombitás! Fejérvárbul jöttem, izenetet hoztam. Jó ember, a mi urunk nincsen idehaza. Csobánc várába látogatóba vagyon. Szécsén-Pócz megtántorult a méregtől. Életbe vágó fontos dolog magyarázta még mindig értse meg, az egész vármegyére, az egész országra kihat... Nem vesztegethetem itt kendtekkel az időt kiabált, egyre jobban nekibátorodva. Mikor jő haza az úr? Úgy lehet, holnap, vagy egy hét múlván. A jövevény idegesen került-fordult a szobában. Úgy látszik, bosszantotta, hogy tovább kell folytatnia a kellemetlen és veszélyes éjtszakai utat. De amint kitekintett a rácsos ablakon, hirtelenében mégis azt gondolta: jobb lesz csak innen eltávozni... Összeborzadt a gondolatra, hogy esetleg ez a vár lészen lakása. Ezek a huszárok itt mind egyformák, mérgesek és barátságtalanok, durvák, mint a pokróc. El sem tudott volna képzelni egy nyájas szót, egy kedves mosolyt e kietlennek tetsző épületben. Ez baj... ez nagy baj... hajtogatta, bámulva kifelé az ablakon, melyen át éppenséggel semmit se láthatott. Nemde itt lakoznak a vitézek családjai is? bújt ki belőle a kíváncsiság. A főtrombitás nem felelt a komolytalan kérdésre. Vaj, hol lakozik a nagyasszony? kíváncsiskodott tovább a jövevény, egyre kémlelve kifelé a feketeségbe a rácsos ablakon át. Tán neki is átadhatnám az izenetet. Miféle nagyasszony? képedt el a főtrombitás. Hát Thury György uram hitvese. A főtrombitás furcsán nézett a feketeruhás jövevényre. 19

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek

A kápolna harangja. Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt. Benedek Elek Benedek Elek A kápolna harangja Elmondottam már néktek a Szent Anna-tó regéjét. De még azt nem mondottam el, hogy réges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte, tündérek is laktak e tóban, akik esténként

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Az utolsó stikli: a vonatrablás

Az utolsó stikli: a vonatrablás Az utolsó stikli: a vonatrablás Maradt itt kendnek elég cimborája mondta Négyökri szomszéd. Hát az igaz is volt, hogy Rózsa Sándor rövidesen belebotlott régi cimboráiba. Honnan jöttek elő megsárgulva,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Benedek Elek Melyik ér többet?

Benedek Elek Melyik ér többet? Benedek Elek Melyik ér többet? Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy király s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben