A számviteli tórvény szerinti egyéb szervezetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli tórvény szerinti egyéb szervezetek"

Átírás

1 1 t z 3 3 l+ 4 7 S Z 3 o Sr t s2ni ' samte v g) oerñ (csel l, saml s ñ) A számviteli tórvény szerinti egyéb szervezetek kózhasznú egyszerúsített éves beszámolója a o o 3 ev T E n ilr r r r s ;,4K ( fr 4Rfl.rTr$k t ifl-jé-f e8yebszed.7.r r"ereve ése r0 É ' J(.^1 \'t,: ts /^ ll < :r'á!f. ^ a/i PE _E : rc triti;l L r.:;i. li:'antí Ég p0lfi.a.,ir : : ;t:ii:: K lil rl, -H_.. rli: i / I LlU. Adrrsr nr' 9-! i{ ? ;'--\ u s/éb. -' tzfryezet vdetlje {lééui."t,ii") r. l7l5/d -AB Ntoñt'dány

2 1 I ) 4 3 Z L 5 z 3 o 2 ) vtl vimlp, qr dis m léú,? mer nl Azpsrpona.-dr.prf-. e.. 1 ",'.,l"+ Az-oqÉbszelre,et.ine 7626 Pu>s, lo z /E r"tsy's,aé trl,1.?. \2',:!"1 KETTÓS KÓNYWITELT VEzETÓ EGYÉB SzERVEZETEK KÓZHASZNÚ EGYszERÚS TETT Évrs aeszámorójának MÉRLEGE Efñjfl Év 2 a o 1 So' Ed at E izó éll kl -tq'ét l A Befaklehtl es kózok 12 5 rnrr E,,1,ra.:i At S,A!AK T4r r' Ul ( 138 ltg iefe(m L'i ri:\rj(t' EslllilztK I' E:-F:r :.:-I:SZKOZtli afite,i IELIESBITES Foruóeszkózók rl rl sf,.okr 4 \h, I(ESZL-iE( LlfrrE:L!S:K ;:r, :til(ltt, C Akllv dóie c h táf láson!52(0zok la(trvarl ós szese N ir,!.,- s l il D Sajá1tóke ll li r,, t1 [!J a ttlr,, F!!i]T-.tK- 6 :I.i CT-TA]TA E{ S// 2 9s3 25f\ 411V 'll ) 4'u4 3 3X1 221t 40 // 4a '' '+-:,J., :liit(eie_q qrrlt: rr'\r!arr :iedr,r[\]r A ) f E!:fiE\YSLGE0L ' i(!zfasl\j lerré(:r.'s:!a!l- l)b :\41 5,' rcye! EltEil(:\f!A!Ai40 a5 Ta\'É(:\ysÉc3r / /\1 2l 2 E Cé1anaékok F Kóiee ellségek s r.ll t t0 t FOSSIL] LEJARATL.] KOTEL! :itse!'k 23 RL,]V LT LEJARATU KOTELEZITTSEGEK S IO 4 ::c1 G. Passziv idóbe elhaláro ások /+ 17V FORRAS0X (PASSZTVAK) dsszesen li son /-,4IV 3 3A1,n*, ltxs?a41 a3)j 1715/D.rsz. 1 AB Nyon'rtalvány képviselóje)

3 1 -l ) 4 E I /1 'l 2 \ 2 I o 2 S 1, rla 5zjirip vaq) dd!zjn1lrréllv;r' rám) Az e_oyéb venezel megnevezese Sr. 1", t,'!nl l",l KETTÓS KÓNYWITELT VEZETÓ FGYÉB SZERVEZETEK KÓZHASZNÚ EGYSZERÜSiTETT Éves eeszá[\ilolójának EREDMENYKIMUTATÁSA ) qo EV A Ósües kdzir sznü tevercnyséq beré& o 2 ' róf- F ú múi i esr? {apolliánogalás E ó,i!ie(l 15 til 410 v 3 )? o.\ I t/: 6 t :l li.\s3,l r o lr "rí_, ir.r.r i. l,5,6 l ts. Vá a koz:isl revékenyséq liev 1ee c. óss?es bevoiel ia.+8.) t l ;: asi u, vetenj7sps ri i!rc!1 : ll r,j1i1111! llil11111'1" 2 ; e ;.\ : e!ú r icr,r lasol :. ;;;:,'"*;.,'.,, 1 \!l'i,1 s q;\ Jb r5 t6i,1 3'+6 46 )?./ QT,? ,1\ 'l \ Í71,r l!4 i.?1j 4(4 h34,lé 2 2) [. Vá]l. kozje 1e!ércnyté! filordilásal (i '2 31,1+5 +6l :. ' r..r -'r.r,, 'r, 2l il Re (kivü rálcrd lnsoi i r;'1\i! r?.a Nyonr 1,ánl

4 3 ) I 2 a 2 3 l d i 1 5 l I o a Slal6 ikai eá ie lagy addván lcsekkszámlaszáml A? egyeb szetoez l melnev""zése KETTÓS KÓNYWITELT VEzETÓ EGYÉB SzERVEZETEK KÓzHASZNÚ EGYSZERÚSÍTETT Éves aeszámoló Árum eneoueruykimutatása Sof. o o 1 EV E ózó év E 6zó é(ekl lá gyév dalok E FT.ban 28 F.ósszes r fodt s td +E ) 1So7\ 1 I t71 29 G. Addzás elófti erednénye (E E ) YSé Lt 3 30 H. Adófizelési kóte ezetiség ) 3l L Táryyévivá alkozás eredmdny (c N ) J Tigyévikdzhaenu e edmeny (A D ) 'a aa' :i22 S TAJEKOZÍATO ADATOK.ll A Személyi jellegú Éfordilások á 1) 34 lbérkdlséq a nt ,a l6 31 : Szem yr,.lleqú Pg)ib I f el-ásek.11 \ Béiáftrékok 1Lúq 39 B. Asareai á lalnyújtotl lámogatások 40 C. Továbbuta isi éllá l pontámog tás D. Továbbuhll iá oga1ás I n^ '^ n7 4ó t, -, l LtS+ -t t ll)) < 1 iiil5lii i!:. ::r,rfr\,r. irinrx

5 Területfejlesztók és Polgármesterek Klubja Egyesület Kózhasznúsági Jelentés A. Szár vitelibeszámoló B. A kdltségvetési támogatás felhasználása C. Vagyon fell'usználásával kapcsolatos kimutatás D. Cél szerinti juttalások ldmutatása E. Kp-j kó1tségvetési sze vtói, elkülónített állami pénzalapból, helyi ónkorrrányzattól kapott tamogatasok merteke F. A kózhasznú szervezet vezetó tisztségviselóinek nyújtottjuttatások éfiéke. ósszege G. Kózhasznú tevékenységró1 szó1ó tafialmi beszámoló Pécs,

6 ,1. A Számviteli Ileszámoló Az Dg,vesiilet beszanolóját ezen kdzhasznúsági jeientéshez csatolt,,a számviteli tórvény szerinti egyéb szervezetek kózhasznú cgyszerúsit tt éyes beszámolója" tartalmazza. Adószám: Egyesület megnevezése: Egyesület cime: 1A Területfejlesztók és Polgármesterek Klubja Egyesület 7626 Pécs, Búza tér 6/B Kettós kónyvvitelt vezetó egyéb szervezetek kózhasznú egyszerúsített éves beszámolójának mérlege 2009 év adatok E Ft-ban Sorszáln A tótel megnevezése Elózó év Elózó év(ek) Tárg év helyesbítései a b c d e I A. Befektetett eszkdzók {2.-s.sorok) r I lrnmaleriál s javak 3. Tárgyi eszkózók r lll Befektetett pénzr:rgyi eszkoz0k 5 lv Befektetett eszkózók értékhe vesbítése 6 B. Forgóeszkózók ( sorok) I Kész etek 8 ll Kóvetelések lll Ertékpapírok 10 lv Pénzeszkózók ',7 l1 C. Aktiv id6beli elhatárolások ' ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN sor) D. Saját tóke ( sorok) l4. Induló tóke4egyzett tóke l L Tókeváltozás/eredmény Lll Lekótótt tartalék t7 lv Eirékelésr tarta ék 18 V Tárgyévi eredmény alaptevékenységbó {kózhasznú tevékenvséqból) Vl. fárgyév eredmény válalkozás tevékenvséqbó lt. Céltartalékok 21 F. Kdtelezettségek ( sorok) )2 L Hosszú ejáratú kote ezettségek 2l ll. Róvid lejáratú kótelezettségek ',z99 24 G. Passzív idóbel elhatárolások FORRÁSOK (PASSZ VÁK) osszesen sor\ Keltezés: Pécs, április L IERÚLETF. ] f:sztók Es POLGAT] T:]IEREK KLUBJA!:SULET 762e Pécs,:r lér 6/8. Az Egyesület Eln

7 t, Adószám; 183' Egyesületmegnevezése: Területfejlesztókés Polgármesterek Klubja Egyesület Egyesület címe: 7626 Pécs, Búza tér 6/8 Kettós kónyw telt vezetó egyéb szervezetek kózhasznú egyszerúsített éves beszámolójának eredményk mutatása 2009 év adatok E Ft-ban Sorszánr A tétel megncvezése Elózó év Ilózó év(ek) holycsbítései Tirg)cv a b c d 1 A, Osszes kózhasznú tevékenység bevétele ) 2 1 Kózhasznú célú rnúkódésfe kapott támooatás a)a apítólól 4 b)kózponti kóltségvetéstó c)helyi ónkormányzattó 6 d)tá ada ombjztosítótól 1 e)egyéb, ebból l%.. 7 ll 8 2 P y z ti uto elnyert tár ogatás 131' Kózhasznú tevékenységból származó bevétel 10 4 Tagdíjból származó bevétel 1l 5 Egyéb bevetel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 403 C. Osszes bevétel (A.+8.) t4 D. Kózhasznú tevékenység ráfo dítása ( ) r L5 I A yagjellegü r forditasok Személyilel egú ráforditasok 861 I 829i I7 3. Ertékcsókkenés efrás Egyéb ráfordítások Pénzlgyi múveletek ráfordítása Rendkívüli ráforditások 21 E. Vállalkozás tevékenység ráfordítása l'í Anyagje legú ráfordítások Személyi jellegú ráfordltások Ertékcsokkenés leirás 4. Egyéb ráforditások Pénzügy múve etek ráfordításai Rendkívü I ráfordítások 28 F. osszes ráfordítás ld.+e.) G. Adózas elótt eredménye (8.-E.), H. Adóf zetési kdtelezettség L Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 403 J. Tárgyév kózhasznú eredmény

8 Tájékoztetó adatok J4 A. Személy jellegú ráforditások 1 Bérko tség ebból megbizas d ljak tiszteletdrjak 2. Szernélyi jellegú egyéb kifzetések 3 Bérjárr.rlékok B, A szervezet által nyújtott C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatások Keltezés: Pécs, április 9. s PoLGARMEsTERE KLUBJA TGYESÜLET 7ó2r, pics.6,, lé.r.6/ii...ix...:..: adoszá4 1,r _1-0br Tóth óándor Az Egyesület Elnóke B. A kóltséevetési támoeatás felhasználása Kóltségvetési (Mezógazdasági és Vidékt'ejlesztési Hivatal, továbbiakban: MVH) támogat ist rz Egyesület évbcn ,- Ft-ot kapott. Egyéb miikddésre kapott (Nemzeti Civil Alapprogram, továbbiakban: NCA) támogatás Ft. Az MVH{óI kapott támogatást az Egyesület, mint a Pécsi kistérségben illetékes Helyi Vidékfejlesztési lroda címbirtokos jogcímen kapta. A tán'logatást az irodavezetó bérére és kiküldetési kó1tségeire, az iroda, valanint az irodatechnikai eszkózók bérlésére, telefon és intemet szolgáltatási díjra, szakmai tarrácsadói dijakra, valamint egy fó alkalnazotl bé ónek egy rószére fordítottuk. A múkddésre kapott tanogatást mu kabéüe, az iroda festésére, irodabúto bérlés e, nyomratványokm, hulladékszállítási díjra, kóltség elólinanszírozó litelkóltségrc kóltdttük. C'. A v syon felh sználásáv l k Itcsolatos kimutatás Az Egyesiilet induló vagyona, ,- fbrint. Év kózbcn kapott APEH 1% lánogatás ósszege 32.96O,-Ft, kapott Mulrkaügyi támogatás i Ft, míikódésre kapott (NCA) támogatás ,- f-t, EKF képzési lámogatás Fl, adomány ,- Ft. a Fiatalok Lendületben Program keretében kapotl támogatás ,-Ft, MVH kózhasznú tevékenységre kapott tánogatás ,- Ft. A vag,von az alábbiak szerint került felhasz álásra: Adatok ezer Ft-baD I Egyesületi induló tóke (er.lart+iegyzett tóke) - 142,1 2 Tá oeatások l Gazdasági tev. bevételc Pénzeszkózdk kamatbevétele 36 Ósszes vagyon és ndvekménye (1.+2'+3+4.) Kózhasr,nil tevékcnység ráfordításai 15871

9 7 Vállalkozási tcvékenység iál rditásai 8 Osrzcs ráforditás (6,+7,) l0 -bol e'lratarolt, k. en fi/eten \dlt.if 10 E gr-es ü leti záróva gyon ( ) 3001 I l. ból szerzódések szer. támogatási dónt., 2009-ban fizetendó ll sz lrj -endclkezesr, rrg on '000-ra r ll ajat toic) 3001 D A cél szerinti iutt tások kimutatása Cél szerinti juttatás iisszesen ,- Ft, ami az ónkéntescknek nyújtott támogatás a Mag.I arországi t r'tózkodáshoz. t. Kózponti kóltségtetési szervtó, az clkütdnített áll mi pénzalaptí)i. a helyi iinkormányzattói. a kisebbségi tclcpülósi ónkormányzattói, a települósi dnkormányzatok társulásától és mindezek szerveit6l kapott támog tások mértéhe Úv kózben kapott APEII 1o támogatás dsszcge ,-Ft, kapott Munkaügyi támogatás I ,- ft, miikódésre kapott (NCA) támogatás ,- F1. EKF képzési tánogatás , Ft. adomáry ,- Ft, MVH kdzhasznir tevékenysógre kapott támogatás ,- Fr. li. A kiizhasznú szern'czet vezet6 tisztsésviselóinek nvúitott iuttatások órtéke. illetve iisszege -{ vezeló liszlségviseló mcgbizási díjként ,- Ft-ot kapott évbcn Tennészetbenj juttatást. egyéb nem pénzbeli iuttatást, és pénzbeli juttat ist ncrr kaptak. G. A kiizhasznú teyókcnysó916l szóló róvid tart lmi beszámoló Az Eg!csülctct a Ba anya Megyei Bíróság Pk /2000/1 sz. végzésével (kelte:2000. júlfus 25.) vette nyilviintaíásba l85l sorszám alatt és cgyben kiizhasznú szervezetté nrinósítette. A.z Egyesü1el által végzett i(ózhasznú tevékcnysógek:. J I don a r) o\ le\ éken\ ség. Lurcr s.. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. isnleretto jesztés.. Euroatlarlti integráció erósítése Munkaerópiacon hátrán,vos helyzetii rétegek képzésénck, foglalkoztatásá1ak elósegitése és a kapcsolódó szolgáltatások. Eglesiiletünk kózhasznú tevékenysége során az euroatlanli integráció er6sítésc, a nevelés, képességlijlesztés és a munkaerópiacon a hátrányos helyzetúek (fiatal pályakezdók) lbglalkozlatásának elósegílése ténakórókben a lenntartható Helyi Fejliídés program eszmeisége szerint, az Uj Magyarország Vidékfejlesztési program során elnyert Hel_r-i Vidékfejlesztési Iroda (HVl) keretében végczte munkáját. A jórészt Európai Uniós pénzekbó1 finrnszirozoft UM\ P program jelerltós elórelépést.jelent a nragyar vidék Uniós lélzfukóztatása tekintetében.

10 Egyesiiletünk évben a llvl-n keresztül kontrét kózremúkddóje volt a Pécsi Kistérség (Pécs+38 település) I lelyi Vidékfejlesztési St atégiája módosításának es eszcse a végrehajtás koordinációj ának. Egyesületünk már 2008 óta az lvs (Európai Onkéntes Szolgálat). az európai ifjú ónkéntesek cseréjét bonyolító lbgadó és küldó, 2009-tól pcdig kooldináló szenezet ben két dnkéntcst küldtünk kúlítildre, és két ónlé11tesl fogadtunk. akik 2008 szeptenberétól voltak nálunk és 2009 nyarán, a program zárását kóvetóen utaztak haza szeptemberétó] a Koch Valé ia Kétta n)elw óroda ket tagintéz[ren) ébe é kezett két-két ónkéntes, molyeket szenr'ezetü l koordinál és amellett, hogy ez a program bóvíti kapcsolatrendszerünket és profilunkat, az e céba kapott forásokat mi kezeljük, így nóvelve Egyestiletürk pénztigyi biztonságát. Tor'ábbra is célunk, hogy a kistelepülések fiataljai is eljussanak Európa számos országába tapasztalatszerzés és nyelvtanulás cé1jábói,2009-ben két fiatal pályakezdót küldtiink külíti1dre, egyiket Górógországba 6 hónapra, a másikat Nén]eto szágba 12 hónapra. A pályakezdó éftchniségjek gyakorlati, tapasztalatszerzó foglalkoztatásában már 1'ngyonányai vannak Egyesiiletülknek ban két fót foglalkoztattunk a Munkaügyi Kózpont tanogatásáva1, a.,diplomás Fiatalok a Régió Fejlódésééd" program keretében, 2009 márciusától pedig az.,új munkahelyek a sikeréd" programban a 2010 Pécs Európa Kullurális Fóva osa programhoz kapcsolódóan foglalkozfatunk egy fó pályakezdót, mil1l EKf referens. A tudo,nányos erodmények célzott átadása. valamint a jó és hasznos gyakorlatok kózreadása is l'eladatunk, mivel, mint LIVI a Pécsi Kistérségbe11 adninisztrációs végpontjai vagyunk a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak. Osszességében, tevékenységü1rt kózhasznirsága egyre jobban kiteliesedik és szolgáltatásaink egyre tóbb ember számiíra elérhetóvé válnak. Kcltezés: Pécs, április 9. TERULEfFEJLESZTÓK ÉS POLGAR[IESTEREK KLUBJA EGYESULET Adós2árr Dr Tóth S ándor Az Egyesület Elnóke

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2011. május 12. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet A szervezet megnevezése: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület A szervezet címe: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. Bírósági bejegyzés száma: Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben