Biztonsági adatlap 1907/2006/EK rendelet 31. fejezete alapján Nyomtatás dátuma: Módositás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1907/2006/EK rendelet 31. fejezete alapján Nyomtatás dátuma: 19.01.2012 Módositás: 19.01.2012"

Átírás

1 1 Az anyag/készitmény és a válalat/válalkozás azonosítása. A termék adatai:. Kereskedelmi név: AdBlue, Vizes karbamid-oldat 32,5%. Cikkszám: -. Az anyag/készítmény használata: SCR technológiás diesel motorok katalitikus kipufogógáza nitrogénoxid tartalmának csökkentésére.. Gyártó: Borealis Agrolinz Melamine GmbH St.-Peter Strasse 25 A-4021 Linz Vészhelyzeti információ: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Telefon: 80/ (Zöld szám), 1/ Forgalmazó: Bakonytruck Kft. H 8220 Balatonalmádi Mandula utca A veszély azonosítása. A veszély megjelölése: nincs. Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó információk: Az EU Általános Besorolási útmutató előkészítéshez legutolsó érvényes verziójának számítása alapján a terméket nem kell jelölni.. Osztályozási rendszer: Az osztálybesorolás megfelel az érvényes EK listáknak, azonban azt a szakirodalom és a szállítmányozó cégek által megadott adatok kiegészítik. 3* Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ. Kémiai jellemzés:. Leírás: Magas tisztaságú karbamidot tartalmazó vizes oldat (CAS , EINECS ). Veszélyes összetevők: Nincsenek 4 Elsősegélynyújtás. Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.. Belélegzés esetén: Gondoskodjon friss levegőről; panaszok esetén forduljon orvoshoz.. Bőrrel való érintkezés után: Vízzel és szappannal mossa meg és öblítse le az érintett bőrfelületet.. Szembe kerül esetén: A nyitott szemet folyó víz alatt néhány percig bő vízzel mossa. Tartós tünetek esetén forduljon orvoshoz.. Lenyelés esetén: Mossa ki a száját és igyon sok vizet. Tartós tünetek esetén forduljon orvoshoz. 5 Tüzvédelmi intézkedések. Megfelelő tűzoltószer: CO 2, vízpára vagy alkoholmentes hab.. Biztonsági okokból tűzoltásra nem alkalmas anyagok: Vízsugár (folytatás a 2. oldalon)

2 (folytatás az 1. oldalról). Az anyag, égéstermékei vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség: Nem éghető.. Védőfelszerelés: Függetlenül működő légzőkészülék ajánlott.. További információ: Hűtse le a veszélyeztetett tartályt vízsugárral. Kémiai anyagok tüzénél szokásos előírások. 6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál. Személyekre vonatkozó biztonsági óvintézkedések: Viseljen védőruházatot! Tartsa távol a védőruha nélküli személyeket! Csúszásveszélyes a kiömlött/kifröccsent termék.. Környezetvédelmi intézkedések Kerülje, hogy a termék elérje a csatornarendszert, lefolyókat, pincéket.. Tisztítási/hulladékgyűjtési eljárások: Nedvszívó anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassa fel. A hulladékgyűjtést az előírások szerint végezze. A maradékot sok vízzel mossa fel. 7 Kezelés és tárolás. Kezelés:. Információk a biztonságos kezeléshez: Nincs különleges előírás.. Tűz- és robbanásvédelmi intézkedések: Nincs különleges előírás.. Tárolás:. A raktárhelyiségekkel és tárolókkal szemben támasztott követelmények: Megfelelő anyagok, melyek az AdBlue-val közvetlenül érintkezhetnek: Magas karbontartalmú ausztenitikus Cr-Ni szénacél ötvözet és Cr-Ni-Mo szénacél ötvözet (rozsdamentes úgynevezett korr-acél) a DIN EN és szerint (azaz és ), az ipari szabványnak megfelelően, Titán, egyéb műanyagok, mint:hdpe, HDPP, Viton. Nem használható: Ötvözetlen acélok, réz- és rézötvözetek, galvanizált acélok. Használat előtt tesztelje az egyéb anyagokat az AdBlue szennyeződési képességére és korrózióra. Általánosságban, mielőtt használja, tisztítsa meg az anyagokat, hogy elkerülje az AdBlue szenyeződését.. Más termékekkel való együttes tárolásra vonatkozó információk: Ne tárolja együtt oxidáló és savas anyagokkal. Ne tárolja vagy szállítsa együtt nitritekkel és nitrátos sókkal.. További információk a tárolás feltételeiről: Szobahőmérséklet ajánlott, hogy megelőzzük a kristályosodást -11,5 fok alatt és a hidrolízist +30 fok felett. -10 fok alatti és +30 fok feletti külső hőmérséklet esetén használjon fűtött és szigetelt tartályt és konténert, beleértve a csöveket, szelepeket és szerelvényeket. Védje a napsugárzástól.. Tárolási osztály: VCI: Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem. További információ a műszaki berendezés kivitelezéséről: Nincs további adat; lásd a 7. Pontot (folytatás a 3. oldalon)

3 (folytatás az 2. oldalról). Rendszeres ellenőrzést igénylő kritikus értékek: A termék nem tartalmaz olyan számottevő mennyiségű anyagot, mely kritikus értéket képvisel és rendszeres ellenőrzést igényelne.. További információ: Kiindulópontként a létrehozásnál alkalmazott lista szolgál.. Személyi védőfelszerelés:. Általános védő- és higiéniai intézkedések: A vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. Élelmiszertől, italoktól és takarmánytól tartsuk távol! Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon! Azonnal vegye le a szennyezett vagy átitatott ruhát. Ha szünetet tart, előtte mossa meg az arcát és a kezét. A munka végén zuhanyozzon vagy fürödjön le.. Légzésvédelem: Nem szükséges.. Kézvédelem: Védőkesztyű, ahol fennáll a kifröccsenés veszélye.. A kesztyű anyaga: A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagán, hanem egyéb tulajdonságain is múlik és gyártók szerint változik.. Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos áthatolási időről a védőkesztyű útmutatójában tájékozódjon és azt tartsa be!. Szemvédelem: Védőszemüveg, ahol fennáll a kifröccsenés veszélye.. Testvédelem: Védőruházat. 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános adatok: Forma: vizes oldat Szín: átlátszó színtelen Szag: enyhén ammónia szagú Állapotváltozás: Olvadási pont/olvadási tartomány: -11,5 C (Eutektikum) Lobbanáspont: nem alkalmazható. Bomlási hőmérséklet: >30 C Öngyulladás: A termék önmagától nem gyullad. Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes. Sűrűség 20 C-on: 1,087-1,092 g/cm 3 Oldhatóság/ vízzel keverhetőség az Vízzel keverhető. Alifás szénhidrogénekben enyhén oldódik ph-érték 20 C-on: 8,8 Dinamikus viszkozitás 25 C-on: ~1,4mPas 10 Stabilitás és reakciókészség. Kerülendő feltételek: Gyors hidrolízis magas hőmérsékleten, a tartály megrepedése. Termikus bomlás ~30 C o -tól, ammónia keletkezésével.. Kerülendő anyagok: Nitrátok, nitritek. Erősen oxidáló anyagok. (folytatás a 4. oldalon)

4 (folytatás az 3. oldalról) Erős savak. Korrodáló alapfémek.. Veszélyes reakciók: Erős alkálifémekkel reakcióba lép.. Veszélyes bomlástermékek: Ammónia (NH 3 ) 11* Toxikológiai információk. Akut toxicitás:. A besoroláshoz szükséges LD/LC50 érték: karbamid Szájon át LD mg/kg (patkány) Bőrön át LD mg/kg (patkány). Specifikus szimptómák a biológiai próbán: CAS (karbamid) Szemirritációs teszt (nyúl): Nem irritáló Bőrirritációs teszt (nyúl): Nem irritáló. Primer ingerhatás: bőrön: nincs irritációs hatás szemen: nincs irritációs hatás érzékenyítés: szenzibilizációs hatása nem ismert.. Krónikus toxicitásra reagálás: CAS (karbamid) Érzékenyítés: Tapasztalat emberen: szenzibilizációs hatás nem ismert.. További toxikológiai adatok: Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék a birtokunkban lévő tapasztalatok és a rendelkezésre álló információk alapján nem fejt ki egészségkárosító hatást. 12* Ökológiai információk. Környezetszennyezési hatás:. Vízszennyezés: Az algák növekedését gátolja: TGK/16/Pseudomonas putida > mg/liter karbamid EC 50 > mg/liter/24 óra (Daphnia magna (vizibolha)) LC 50 > 6810 mg/liter/96 óra (Leuciscus idus (jászkeszeg)). Általános információ: Vízveszélyeztetettségi besorolás 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti. A terméket ne engedje a talajvízbe, környezeti vizekbe vagy csatornahálózatokba! 13 Artalmatlanítási szempontok. Termék:. Ajánlás: Termék és csomagolás megsemmisítése a helyi és a nemzeti törvényi rendelkezésekkel összhangban. Az újrahasznosítás javasolt szeméttelepi elhelyezés vagy megsemmisítés helyett. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal és a gyártóval. Háztartási hulladékhoz ne keverje. Csatornahálózatba ne engedje. (folytatás a 5. oldalon)

5 (folytatás az 4. oldalról). Hulladékkulcs szám: ÖNORM S2100: 51507, műtrágya maradék Igazolási kötelezettség: van. Európai Hulladék Katalógus: Közelebbről meg nem határozott hulladékok.. Tisztítatlan csomagolások:. Ajánlás: A csomagolóanyagok kezelése a csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezés szerint.. Ajánlott tisztítószer: Víz, ha szükséges tisztítószerrel kiegészítve. 14 Szállítási információk. Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépéssel/belföldön):. ADR/RID-GGVS/GGVE osztály: -. Tengeri szállítás IMDG/GGVS tenger:. IMDG/GGVS tenger osztály: -. Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:. ICAO/IATA osztály: -. További szállítási információ: A termék max. 30 C o hőmérsékleten szállítható. 15* Szabályozási információk. EK irányelvek szerinti jelölés: A termék az EU Direktíva/vonatkozó Nemzeti Törvények szerint van jelölve. A vegyi anyag kezelése során kövesse az általános biztonsági előírásokat! A termék nem esik az EU Veszélyes Anyagok Szabálya és Direktívája (GefStoffV) rendelet hatálya alá.. Nemzeti szabályozás:. Vízszennyezési besorolás: Vízszennyezési kockázati osztály 1 (saját besorolás): vizekre enyhén veszélyes. 16* Egyéb információk A fenti információk a dokumentációban rendelkezésre álló ismereteinken és gyakorlatunkon alapulnak. Kiadásra került a teljességre és pontosságra vonatkozó garancia nélkül, ezért nem jelentenek szerződéses jogviszonyt és nem képezik semmilyen jótállás vagy kártérítés alapját. Nem jelenti egy független törvényes jogviszony alapját sem. A felhasználó saját maga kell eldöntse a termék megfelelőségét a tervezett felhasználáshoz és a felhasználás vagy használat közben figyelembe kell vegye a a vonatkozó előírásokat, beleértve bármilyen harmadik fél jogait, valamint minden szükséges védőintézkedést.. Gyakorlati útmutató: A jelen termék első kezelése, tárolása, használata előtt informálni kell az alkalmazottakat az anyag tulajdonságairól és a biztonsági és környezetvédelmi előírásokról.. Ajánlott felhasználási korlátozás: Az 1. pontban meghatározottól eltérő célra történő felhasználás esetén a veszélyes tevékenységek elkerülésére vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával.. Az adatlapot kiállító szerv: Munkavédelem. Az előző verzióhoz képest megváltozott adatok.

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011 oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Termék-biztonsági információs lap A 1907/2006/EK, 32. cikk szerint Vizes karbamid-oldat

Termék-biztonsági információs lap A 1907/2006/EK, 32. cikk szerint Vizes karbamid-oldat 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák Az anyag/keverék felhasználása Szállító Email cím : AdBlue : Aqueous Urea Solution : SCR technológiás diesel

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 1569439005, 1569439020 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009 oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Cikkszám: 0666 Anyag/készítmény használata Tisztító Gyártó/szállító: Remmers Baustofftechnik

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 24.08.2010 Felülvizsgálat 23.08.2010

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 24.08.2010 Felülvizsgálat 23.08.2010 oldalszám: 1/5 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: era AM 99 Anyag/készítmény használata Tisztítószer Gyártó/szállító: eraeus

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: ENEDUR 2K Acryl ärter 25 lang Cikkszám: 12780 Anyag/készítmény használata

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása - 1.1 Termékazonosító - - 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 02. 17. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 02. 17.

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 02. 17. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 02. 17. Oldal: 1 / 8 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója - 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása - Kereskedelmi megnevezés: Putoline Coolant NF - Moped 91 kódszám: 570055-1.2. Az anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Fogászati segédanyag Gyártó/szállító: GC EUROPE N.V. Interleuvenlaan

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007 oldalszám: 1/6 * 1 A készítmény neve A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Aktiválószer fogászati mintázó anyaghoz Gyártó/szállító: eraeus Kulzer Gmb Grüner Weg 11, D-63450 anau Tel.:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26.

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26. Oldal: 1 / 6 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója - 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása - Kereskedelmi megnevezés: KROON OIL Ball Bearing grease - Moped 91 kódszám: 503009-1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: L-104IE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EGK & 93/112/EGK szerint oldalszám: 1/5 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Fogászati segédanyag Gyártó/szállító: GC EUROPE N.V. Interleuvenlaan

Részletesebben