A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA változat 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai: A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarccal küzdő tanulók támogatása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel A szülő, a tanuló a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattarásának formái A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák Nevelő-oktató munkánk eszköz- és eljárásrendje Környezeti nevelés A tanulmányok alatti vizsga szabályzata Az intézmény helyi tanterve Egymás mellett élő tantervek A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Óratervek Táncművészet Képző- és iparművészet A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók írásbeli beszámoltatásának rendje A tanulók értékelése /A A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése, minősítése /B A tanulók tantárgyi előrehaladásának mérése A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek kivál. elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei Nemzetiségi nevelés-oktatás Alapfokú művészeti oktatás Iskolarendszerű felnőttoktatás

3 2.19 A pedagógiai programmak kapcsoaltos egyéb intézkedések Mellékletek A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÓ ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT: Az intézmény neve: Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola Címe: 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 1. OM azonosító: Telefonszám: 93/ fre .hu Ellátott feladatok: általános iskola: nappali rendszerű iskolai oktatás: alsó tagozat, felső tagozat (1-8. évfolyam) nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás SNI tanulók integrált nevelése oktatása 3

4 1. A iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Célunk: - egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása, amelyhez minden esetben szükséges az orientációs minta adása az értékes életre, - a műveltség közvetítése és az érzelmi intelligencia faktorainak erősítése. CÉLJAINK AZ ABSZTRAKCIÓ ALÁBBI HÁROM SZINTJÉT KÖZVETÍTIK: Magas absztrakciós szintű célok erkölcsi, esztétikai, testi és technikai neveléshez kötődnek az érzelmi és szellemi intelligenciához Közepes absztrakciós szintű célok hazafiság, humanizmus, nemzetiség, munkára, fegyelemre nevelés, akaratedzés Alacsony szintű célok absztrakciós tantárgyi rendszerek céljai Ezen célok körébe épülnek iskolánk funkciójából és értékrendjéből adódó szűkebb célok is. A feladatokban jelennek meg. A feladatokban jelennek meg. [konkrét célok] CÉLJAINK IRÁNYA KETTŐS: Magatartásformák kialakítása [Milyen embert kívánunk nevelni] A GYERMEKI SZEMÉLYISÉG AZ AKTUÁLIS TANULÁSSZERVEZÉSI FELADATOK ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG Értékközpontúságunk, értékfejlesztésünk a réteg és az egyén különbségére épít. Az értékek megjelenése folyamán építünk az ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOKRA. MEGHATÁROZÓ ÉRTÉKEINK RENDSZERE barátság, egészség, egészséges életmód, értelmes szórakozás, kulturális igény MORÁLIS RENDSZER közösségi értékek, normák, felelősségteljes cselekvés, szolidaritás, önismeret, emberismeret, konfliktusoldás, demokratikus viselkedés ÉRTÉKEINK ÉS CÉLJAINK NEVELÉSFILOZÓFIÁNKBAN ÖTVÖZŐDNEK. 4

5 A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI EGY KETTŐ HÁROM NÉGY ÖT MEGISMERTETJÜK A GYERMEKET AZ ÖNBECSÜLÉS ÉS MÁSOK MEGBECSÜLÉSÉNEK ALAPVETŐ KRITÉRIUMAIVAL. TUDATOSÍTJUK A GYERMEKEKBEN AZT, HOGY SORSUK ÉS ÉLETPÁLYÁJUK ALAKÍTÁSÁBAN HATALMAS EREJE VAN AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGNEK, VALAMINT AZT, HOGY AZ ÖN- ÉS VILÁGSZEMLÉLET FOLYAMATOS FEJLESZTÉSRE ÉPÜLHET CSUPÁN. A NEMZETISÉGI KULTÚRA ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSÉVEL, TISZTELETÉVEL ERŐSÍTJÜK A GYÖKEREK EREJÉT, UGYANAKKOR HANGSÚLYOZZUK AZT, HOGY A NEMZETISÉGI KULTÚRA RÉSZE A HONI, AZ EURÓPAI ÉS AZ EGYETEMES EMBERI KULTÚRÁNAK. A MINŐSÉGI TUDÁS KRITÉRIUMAINAK MEGTEREMTÉSÉT A KULCSKOMPETENCIÁK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉRE ÉPÍTJÜK. HANGSÚLYOZZUK AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK LEGMAGASABB SZINTŰ KITELJESEDÉSÉT, A NEHÉZSÉGEKKEL VALÓ MEGKÜZDÉS EREDMÉNYESSÉGÉT, A BÖLCS KONFLIKTUS- ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁST, S EZEKEN AZ UTAKON A GYERMEK ÖNMAGÁHOZ VISZONYÍTOTT FEJLŐDÉSÉT TARTJUK LÉNYEGESNEK. VÉGSŐ ALAPELVÜNK AZ EMBERI ÉLET ÉRTÉKEIT TISZTELETBEN TARTÓ, AZ EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI ÉLETBEN BOLDOGULNI TUDÓ, BOLDOGSÁGRA TÖREKVŐ, BOLDOG EMBER KINEVELÉSE. 5

6 Intézményünk nevelő-oktató munkájának alapelvei a következő értékekre építenek ÉRTÉKEK 1. A DEMOKRÁCIA ÉRTÉKEI 2. NEMZETI ÉRTÉKEK 3. A HORVÁT NEMZETISÉG ÉRTÉKEI 4. AZ EURÓPAI HUMANISTA ÉRTÉKEK 5. A KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁK IRÁNTI NYITOTTSÁG 6. AZ EMBERISÉG ELŐTT ÁLLÓ KÖZÖS PROBLÉMÁK 7. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRTÉKE 8. ELIGAZODÁS A VILÁG ÉRTÉKEINEK SOKASÁGÁBAN [anyagi javak, tudás, becsület] 6

7 ÉRTÉKEK Mindennapi tevékenységünket a demokrácia értékei hatják át, mert: olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le és olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanítványainkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak, s a feladatdelegálás felelősségét is magával hozza, a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltség szilárd alapjait sajátíttatjuk el, melyekre a gyermek építhet a további ismeretszerzési utakon. Nevelő-oktató munkánk a nemzeti értékeket szolgálja, mert kiemelkedő szerepet szán a hagyományoknak Nevelő-oktató munkánk a nemzetiségi értékeket szolgálja, mert: kiemelkedő szerepet szán a nemzetiségi azonosságtudat fejlesztésének. Munkánk folyamán építünk az európai és humanista értékrendre, mert: azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik, valamint építünk más népek, kultúrák iránti nyitottságra, más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, és mindezek megbecsülésére neveljük tanítványainkat. A különböző kultúrák iránti nyitottság fontos eleme nevelő-oktató munkánknak, mert: kisebbségként éljük meg a nemzeti létet. Kiemelt figyelmet szánunk az emberiség előtt álló közös problémákra, mert: az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: - az egyén és az állam felelősségét, - a társadalmak felelősségét, feladatait a problémák megoldásában, a Földet, az emberiséget, az egyes közösséget fenyegető veszélyek csökkentésében, - hangsúlyozzuk azt, hogy az ember a legnagyobb érték. Nevelő-oktató munkánk folyamán hangsúlyozzuk az élethosszig való tanulás gondolatát, valamint az akaraterő szilárdságát és az erős, tisztességes küzdőképességet, mert: tudásalapú, gyorsan változó, nyitott világban élnek tanítványaink. Munkánk során segítjük tanítványainkat eligazodni a világ értékeinek sokaságában, mert: megismerve az emberi élet valós értékeit, különbséget tudnak tenni a vágy és a valóság között, így kevesebb konfliktusban lesz részük. 7

8 INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI Boldog, boldogságra törekvő, humánus gondolkodású, szabad és gazdag személyiségű, az emberi élet korlátait ismerő tanítványok kinevelése, akik képesek lesznek helytállni a társadalomban és a következő iskolafokon: 1. AKIK REÁLIS ÉN-KÉPPEL ÉS ÖNISMERETTEL RENDELKEZNEK 2. AKIK TISZTELIK ÉS TOVÁBBVISZIK A HORVÁT KULTÚRA HAGYOMÁNYAIT 3. AKIK TISZTELIK A TUDÁST ÉS IGÉNYLIK AZ ÖNMŰVELÉST 4. AKIKNEK MAGAS A PROBLÉMA- ÉS KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉPESSÉGE ÉS KÉSZSÉGE 5. AKIKNEK MAGAS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGE 6. AKIKNEK ERÉNYE AZ ÖNÁLLÓSÁG, ÖNFEJLESZTÉS, ÖNNEVELÉS ÉS FELELŐSSÉG ÖNMAGUKÉRT ÉS MÁSOKÉRT 7. AKIK TISZTELIK ÉS SZERETIK A TERMÉSZETET ÉS KÖRNYEZETÜKET 8. AKIK AZ ALKOTÁS ÉS ÖNKIFEJEZÉS ÖRÖME ÁLTAL LESZNEK KÉPESEK SIKERRE ÉS BOLDOGSÁGRA, SZEMÉLYISÉGÜK MINÉL TELJESEBB KIBONTAKOZTATÁSÁRA 8

9 INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATA A helyes ÉN-KÉP ÉS ÖNISMERET faktoraira építve a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatása az alábbiak mentén: 1. A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVBEN MEGJELÖLT EGYSÉGES, ALAPVETŐ TARTALMAK ÁTADÁSA, ELSAJÁTÍTTATÁSA 2. A MŰVÉSZETI TANTERVBEN MEGJELÖLT EGYSÉGES, ALAPVETŐ TARTALMAK ÁTADÁSA, ELSAJÁTÍTTATÁSA 3. AZ EGYSÉGES ALAPOKRA ÉPÜLŐ DIFFERENCIÁLÁS 4. A HAGYOMÁNYOK ISMERETE, TISZTELETE, GYAKORLÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA 5. A SZÍNES, SOKOLDALÚ ISKOLAÉLET BIZTOSÍTÁSA AZ ALAPVETŐ ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK GYAKORLÁSÁHOZ 6. AZ ÖNMŰVELÉS FORRÁSAINAK ALKALMAZTATÁSA 9

10 A NEVELÉS-OKTATÁS KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÖVETELMÉNYEK Mindazok a nevelési-oktatási folyamatok, amelyek a személyiséget fejlesztő tevékenységek, a támasztott követelmények által indulnak meg. A követelmények fegyelmezett erőfeszítések, amelyek alakítják a gyermek neveltségi állapotát. A követelmény a nevelés célját közvetítő normarendszer, melynek döntő befolyása, szabályzó szerepe van a személyiség erkölcsi, esztétikai tudatának és magatartásának formálásában. A KÖVETELMÉNYEK HATÉKONYSÁGA FÜGG: a követelmények rendszerfejlesztésétől, fokozatos, fokozódó követelménytámasztástól, differenciált követelménytámasztástól. Az országos követelményrendszert a NAT tartalmazza, Pedagógiai Programunk pedig a helyi és sajátos követelményrendszerünk viszonyát a NAT-hoz. Követelményrendszerünk intézményi funkciónkkal szinkronban van, érték- és célrendszerünkkel organikus egységet alkot. A tanulók, a nevelőtestület speciális területein támasztott követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend szabályozza. Pedagógiai Programunk azokra a legfontosabb követelményekre utal, amelyek az iskola külső és belső rendjének megtartása érdekében szükségesek. 10

11 KÖVETELMÉNYRENDSZERÜNK Iskolánk követelményrendszere az alábbiak mentén fogalmazódott meg: pedagógiai alapelveink mentén, a nevelő-oktató munkánk céljai mentén, iskolai értékrendünk mentén, nevelő-oktató munkánk feladatai mentén. Követelményrendszerünkkel a gyermeki személyiség tiszta és korrekt fejlődése és fejlesztése érdekében magas érzelmi, értelmi intelligencia és erkölcsi mércét állítunk a fejlődési egyéni utak számbavételével, valamint az életszakaszokra építetten, a pozitív családi nevelést figyelembe véve, ugyanakkor a szűkebb és tágabb társadalom pozitív értékeire építve. Az intézmény nevelésfilozófiájában közvetített NEVELÉSI CÉL-KÖVETELMÉNY-STRUKTÚRARENDSZER A CÉL Nevelési célunk: színvonalas oktatás megteremtése az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása, orientációs minta adása az értékes életre. KÖZVETÍTENI KÍVÁNUNK alapvető, tudományos igényességű ismereteket, erkölcsi, etikai értékeket a horvát anyanyelv és kultúra értékeit, magatartási, viselkedési normákat, modelleket 11

12 FEJLESZTENI KÍVÁNJUK TANÍTVÁNYAINKNÁL az értelmes, a kreatív és kritikai gondolkodást, az önállóságot, az öntevékenységet, a műveltség megszerzésének igényét, a kommunikációs képességeket és készségeket, a manuális képességeket tudatosan irányított tevékenységrendszerben, a reális önismeretet, önértékelést, önelfogadást, a kitartó munkához való helyes viszonyt, az egész életen át történő tanulási igényt, a demokratikus és felelős döntési készséget, a másikra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést, a felelősségérzést, felelősségvállalást, a környezet és természet szeretetét, tiszteletét, a konfliktusok bölcs, konszenzussal való oldását, a problémák természetes megoldását, az egészséges életmódra való törekvést, az együttműködési készséget, a jó és rossz, a szép és rút megkülönbözetésének képességét, a kapcsolatteremtés művészetét, a pontos, fegyelmezet munka igényességét, a kudarcok elviselésének képességét, az akadályok leküzdésének képességét Célunk tehát olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely, majdani munkahely) valós életének gyakorlatába, dönteni tudjanak (egyedül vagy szülői segítséggel) a továbbtanulásról, további létükről. Ugyanakkor nyitottak legyenek a makrovilág (haza, Európa, nagyvilág, az Univerzum) történései iránt. Célunk továbbá olyan félig érett, nyitott fiatalok kibocsátása, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű (középfokú) ismeretrendszer megszerzéséhez, és életüket átfogó belső kényszerből fakadó önképzéshez. Olyan intézmény kívánunk megteremteni, ahol a belső légkör, a jól megtervezett tartalmas, együttes alkotómunka következtében jól érzi magát a tanuló és a nevelő, ahol a gyermek alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, alkotásai, reális vágyai beépülnek az intézményi foglalkozásokba, ahol megtanul helyesen és okosan tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, ahol hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként szeretne csinálni. 12

13 Tudatosan kívánjuk csökkenteni a tanulókat érő kudarcok számát, azzal a hittel, hogy az eredményekhez a sikeres munkán keresztül vezet az út. Ugyanakkor az egészséges összhang elvét szem előtt tartva a kudarcok elviselésére is neveljük tanítványainkat. Nagy gondot fordítunk a differenciálásra azért, hogy mindenki adottságainak, tehetségének megfelelően bontakozhassék ki munkája során. E céljainkat a jelenlegi nyolc osztályos iskolakeretben kívánjuk megvalósítani az óraszámokra és a tananyagtartalomra építve, támogatva a sajátos nevelési igényű gyerekeket. Programunk a nyitottsága következtében alkalmas arra, hogy építhessen rá a középfokú iskolai rendszer tartalmi anyaga. 13

14 TANÍTVÁNYAINK ELÉ TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 1. LEGYEN REÁLIS ÖNISMERETED-ÖNKÉPED! 2. CÉLJAIDÉRT TANULJ MEG KÜZDENI! MUNKÁD LEGYEN PRECÍZ, PONTOS! TEGYÉL MEG MINDENT AZ ÖNMŰVELŐDÉSEDÉRT, ÖNFEJLESZTÉSEDÉRT! DOLGAIDBAN TUDJ ELJÁRNI! SAJÁTÍTSD EL A SZÁMODRA CÉLRAVEZETŐ TANULÁSI TECHNIKÁKAT! LEGYÉL AKTÍV AZ ISKOLAI ÉLET MINDEN SZINTJÉN! TANULJ MEG KONFLIKTUST OLDANI! TUDD FELELŐSSÉGGEL MEGFORMÁLNI ÉS KIFEJEZNI ÉRZÉSEIDET! 7. TUDJ JOBBÍTÓ SZÁNDÉKÚ VÉLEMÉNYT ALKOTNI 8. TISZTELD, SEGÍTSD AZ EMBER TÁRSAIDAT 9. ÓVD A TERMÉSZETET A SZŰKÉBB KÖRNYEZETED SZÉPSÉGÉT 10. ŐRIZD ÉS VIDD TOVÁBB A HORVÁT ANYAGI ÉS SZELLEMI KULTÚRA ÉRTÉKEIT, ÁPOLVA, GYARAPÍTVA A HORVÁT NYELVET, A NEMZETI KULTÚRA ÉRTÉKEIT. LEGYÉL NYÍTOTT MÁS KULTÚRÁK ÉS AZ EGYETEMES KULTÚRA ÉRTÉKEI IRÁNT. 14

15 A köznevelési törvényben meghatározott és iskolánkra lebontott óratervek alapján a megválasztott tananyaggal és tankönyvi tartalommal alakuljon ki a tanulókban: 1. A MEGFIGYELÉSCENTRIKUS GONDOLKODÁS 2. A MEMORIZÁLÁS, AZ ISMERETEK FELIDÉZÉSÉNEK KÉPESSÉGE 3. FOKOZOTT BESZÉLTETÉSSEL A HELYES KOMMUNIKÁCIÓ, ELŐADÁSMÓD 4. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSI, OK-OKOZATI, VISZONYÍTÁSI, CÁFOLÁSI KÉPESSÉG 5. A CSOPORTOSÍTÁS, RENDSZEREZÉS KÉPESSÉGE 6. A KREATIVITÁS [nyílt cselekvésre való készség, kísérletezés] 7. A TEAM-BEN VALÓ MUNKÁLKODÁS KÉPESSÉGE 8. AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA DIFFERENCIÁLT PROGRAMOKKAL, FELADATOK MEGOLDÁSÁVAL 9. A TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT, A TANTÁRGYI KÖTŐDÉS, ATTITŰD 10. AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ KOMPLEX LÁTÁSMÓD 15

16 A NEVELŐTESTÜLET SZÁMÁRA MEGFOGALMAZOTT KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. TISZTELD A GYERMEKET! 2. LÁSD, HOGY A GYERMEKNEK SOK IDEJE VAN A TUDÁS ÉS JELLEM BETELJESÜLÉSÉRE! 3. ADJ BÍZTATÁST, TEREMTS SIKERHELYZETET! SZEMLÉLD OPTIMISTÁN BOTLÁSAIT! TUDJ KONFLIKTUST OLDANI! SEGÍTSD ŐT A KÜZDELEMBEN! ADJ NEKI BIZTONSÁGOT! 6. KÉPZÉSEK ÁLTAL FRISSÍTSD ISMERETEIDET! 7. ALAKÍTS KI JÓ KAPCSOLATOT MUNKATÁRSAIDDAL, A GYERMEKKEL, A SZÜLŐVEL! 16

17 A NEVELÉS-OKTATÁS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE A nevelés-oktatás leglényegesebb egysége a nevelés-oktatás TEVÉKENYSÉGRENDSZERE. Nevelési-oktatási eredményt a tanulók által elvégzett tevékenységgel lehet elérni, biztosítani. A SZEMÉLYISÉG csak tevékenység által és tevékenységben megvalósuló viszonyulásai és képességei által fejleszthető. A tevékenység az egyén önmegvalósításának és önkibontakoztatásának alapja. Megalkotott tevékenységrendszerünk a közvetlen partnereink legfontosabb gondolatait is tartalmazza az egyén nevelésében. A TEVÉKENYSÉG ALAPJA: az ismeret, a képesség, az érték-, cél- és követelményrendszer. A személyiség lényegét nem csupán a pedagógusok által szolgált tevékenységben, hanem az öntevékenységben is szemlélni kell. Fontos feladatunknak tartjuk tanítványainkat rábírni az öntevékenységre. Tevékenységrendszerünk épít az új pedagógiai kutatásokban megjelölt alapelvekre. Az alapelvek jó útmutatók ahhoz, hogy a célokkal szinkronban levő nevelési eszközrendszer és módszerek kiválasztását a célokhoz igazítsuk. A NEVELÉS ALAPELVEI kiemelten az alábbiak: az iskola és szabadidős tevékenységek integrációjának elve, a kötelező és szabadon választott tevékenységek egységének elve, a fizikai, a szellemi és erkölcsi fejlődés egységének elve. Ezen alapelvekhez a következő tevékenységtípusokat rendeljük: 1. TANÍTÁS-TANULÁS [központja a motiváció, a pozitív megerősítés] 2. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 3. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 4. A DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZER Tevékenységrendszerünk a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul a fejlődéslélektani jellemzőket, az életkori sajátosságokat, valamint a teljesítőképességet figyelembe véve 17

18 Nevelés-oktatási tevékenységrendszerünkben a következő domináns tényezőket fogalmazzuk meg alapelvnek: Tantestületünk, a szülők közösségével együtt tudatosan szervezi a gyermek egyéni fejlődését biztosító tevékenységeket. A gyermek személyisége az egyéni tevékenységek által jut el a képességeknek megfelelő csúcsra. Az ismeret, a képesség, az érték-, cél- és követelményrendszer legyen nyitott a gyermek számára, alakítva tudásvágyát és edzve akaraterejét. Az öntevékenységre, az öntevékenység igényére szükséges megtanítani tanítványainkat, teret hagyva a választás lehetőségének, az önálló kezdeményezésnek. A tevékenység kötelező, vagy választott, kezdeményezett formái az önmegvalósítás és önkibontakozás eszközei legyenek. Tevékenységrendszerünk típusai: a tanulásirányítás, a tehetségfelismerés, tehetséggondozás, a szabadidő irányítása, az egészséges életmódra nevelés TANULÁSI-TANÍTÁSI TEVÉKENYSÉG Intézményünk tanítás-tanulási tevékenységrendszere a következők mentén szerveződik: a tanulás irányítása a tanulási színterek tehetséggondozás a szabadidő irányítása egészséges, kultúrált életmód tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése A TANULÁS IRÁNYÍTÁSA A tanulás irányítása a következő területeket foglalja magába: a kötött, a kötelezően és szabadon választott óratervet a tanulásra tanítást, tanulási stratégiák megismerését az önálló tanulást segítő színterek, lehetőségek tanszerek, taneszközök 18

19 A kötött, a kötelezően és szabadon választott, valamint a művészeti oktatás óraterveit, a felzárkóztatást és tehetséggondozás, valamint a szakköri tervet az ÓRATERV egység tartalmazza. A tanulásra tanítás, tanulási stratégiák, technikák megismerése: A tanulási technikák esetében ötvözzük a verbális és modern tanulási technikákat A tanulás folyamata A tanítási óra anyagának felidézése cím és szabály alapján. Egyszeri elolvasás után a tananyag hangos elolvasása. A gyermek feladata Aktív részvétel a tanítási órán. Türelmes, koncentrált tanulás. A nevelő feladata Differenciált tanórai haladás. A szülő feladata 3. Az ismeretlen szavak kikeresése, magyarázata. Törekedés megértésre. a Útmutató a szavak kereséséhez A tanítási óra vázlata, vagy a tankönyv alapján a lényeg kiemelése. Az ismeretanyag hangos elmondása. Megnézni a könyvet, mire emlékezett. Addig ismételni a felmondást, amíg tökéletesen nem sikerül. A munkafüzet feladatainak megoldása. Önálló kutatómunkával kiegészíteni az ismereteket. A vázlat szerinti haladás. Kitartó tanulás. Pontos feladatmegoldás. Igényelje kutatást. a Pontos, segítő vázlat. Útmutatás a kiegészítő ismeretek megtalálásáról A tanulás technikáinak megismerése. A gyermek képességeinek Szükség tiszteletben esetén a nevelő tartása, ismerete segítségének kérése. Napi Következetesség rendszeres ellenőrzés. Helyes napirend megkövetelése Gyakorlás 10. Memoriterek tanulása. Több napon át való tanulás. Motiváció. Több nap a megtanulásho z. 19

20 11. Fogalmazások írása. A fogalmazás tervének, piszkozatának elkészítése. A szógyűjtés technikái. 12. Feleletterv készítése. 13. Sikertelen tanulás esetén segítségkérés a szülőtől, nevelőtől. A feleletterv szerinti haladás. A segítségkérés módjának, lehetőségeinek megismerése. A feleletterv elemeinek megtanítása. A gyermek bátorítása, szükség esetén a témakör újbóli feldolgozása. Feladat: Minden tanév első szülői értekezletén az osztályfőnök ismerteti a javasolt tanulási technikákat, a szülők részére írott formában ki is osztja. A tanév első hetében minden pedagógus ismerteti a tanulási technikákat a szaktárgyi órákon, ugyanakkor jelzi a tantárgyhoz kötődő speciális technikákat. INTÉZMÉNYÜNK ÉS KÖRNYEZETÉNEK TANULÁSI SZÍNTEREI A KÖVETKEZŐK: 1. Osztálytermek 2. Szaktantermek» fizika-kémia előadó» művészeti termek» informatika terem 3. Az iskola további tanulási színterei» könyvtár» néprajzi múzeum terme» tornaterem» iskolaudvar-sportudvar 4. Tanulási színterek az iskola környékén KÜLSŐ KÖRNYEZET» helyi üzemek» kirándulóhelyek [Mura part, szőlőhegy]» Vízmű 5. Önkormányzat» a helyi demokrácia működési rendjének megismerése [DÖK program] 20

21 A SZABADIDŐ IRÁNYÍTÁSA A szabadidő irányítása a tanítás, tanulási tevékenység egységének része. Funkciója: a személyiségfejlesztés elősegítése a pihenés, regenerálódás biztosítása hangos szórakozás, játék biztosítása művelődés biztosítása Ezekhez kapcsolódóan: élmény biztosítása, érzelmi élet fejlesztése, társas kapcsolatok alakítása Feladata: Biztosítsa a tevékenységek szabad választását a gyermek számára. Biztosítsa a tevékenység okozta feszültségek oldását. Elégítse ki az egyéni érdeklődést és segítse a tehetség fejlődését. Biztosítson szervezeti kereteket a személyiség fejlődéséhez az egyének nevelésében. TEVÉKENYSÉGEK FŐ IRÁNYOK TARTALMI LEHETŐSÉGEK Művelődési tanulási tevékenységek Aktív művelődés: szakköri tevékenység tanulás, tanulmányi versenyek - a tanév rendje és munkaterve szerint művészeti foglalkozások - modern tánc - képzőművészet Sportolás, testedzés fiú foci lány foci atlétika ütővel játszott sportok természetjárás őszi, tavaszi túra sportversenyek Passzív művészeti és tudományos művelődés félévente színházlátogatás alkalmanként mozi múzeumlátogatás [tanévente kirándulások] művészeti bemutatók Szórakozás, társas együttlét Mikulás bál [évfolyamonként] Farsangi bál [iskolai szintű] Gyermeknap Diákönkormányzat napja Horvát nyelv és kultúra hete Adriai nyaralás Zadari vendégek hete Horvát nyelv ápolásának projektterve Falunap Művészeti bemutatók, versenyek Névadó napja 21

22 A színházlátogatások, valamint az évfolyam és iskolai színtű kirándulások a szülői kérdőívek igénye alapján lettek megtervezve. Valamennyi esetben a szervezés előtt felmérést végzünk. A kirándulások, színházlátogatások és egyéb költséggel járó programok anyagi hozzájárulását a szülő fizeti. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk Pedagógiai Programja a NAT-ban megfogalmazott és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezek szellemében a személyiség fejlesztését a következőkben határozzuk meg: az értelem kiművelése, egészséges, kulturált életmód, segítő életmódra nevelés, szakmai képzés alapozása, a speciális kompetenciák fejlesztése, a tanulói önkormányzat fejlesztése 22

23 AZ ÉRTELEM KIMŰVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MOTÍVUMOK Tanulási motívumok - tanulási motívumok és módok - a megismerési vágy fejlesztése - különbségképzési és kapcsolási vágy fejlesztése - az érdeklődési vágy fejlesztése A felfedezési vágy fejlesztése - megfigyelési késztetés - értelmezési vágy fejlesztése A játékszeretet és az alkotási vágy fejlesztése A tanulási teljesítményvágy optimalizálása - a tanulási sikervágy erősítése, a kudarc leküzdése - a tanulási elismerési vágy erősítése - a kötődés, mint tanulási motívum erősítése - a tanulási kötelességtudat erősítése - a tanulási igényszint növelése - a tanulási ambíció erősítése A tanulási életprogram segítése Kognitív képességek fejlesztése - a tanulás gyakorlati értékének megismerése - továbbtanulási szándék, mint tanulási motívum erősítése - az önfejlesztési igény, mint tanulási motívum erősítése Kognitív rutinok [műveletek]: felismerés, gondolatképzés, igazságértékelés, összevonás, összehasonlítás, azonosítás, besorolás, sorrend, felismerés, sorképzés, belátás [összefüggésfelismerés], elemi kombinálása, tapasztalati következtetés Megismerés: megfigyelés, értelmezés, bizonyítás Kognitív kommunikáció: - ábraolvasás, ábrázolás - tapasztalati és értelmező nyelvtudás - beszéd és beszédértés - írás és olvasás - formalizált kommunikáció Gondolkodás: - viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás Explicit gondolkodás Tanulás: - a tanulási módok optimalizálása - tapasztalati és értelmező tanulás - önálló és szociális tanulás 23

24

25 AZ ÉRTELEM KIMŰVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK Pszichikus rendszerek, komponensek Az értelem kiművelése Évfolyam Motívumfejlesztés Képesség fejlesztés Tanítási óra feladatai Nevelői feladat Tanulói feladat a megismerési vágy fejlesztése alkotási vágy fejlesztése kötődés, mint tanulásmotívum a tanulói sikervágy, kudarcfélelem, tanulási kötelességtudat tanulási igényszint fejlesztése tanulási ambíciófejlesztés önfejlesztési igény erősítése továbbtanulási szándék erősítése megfigyelési képesség fejlesztése beszéd, beszédértés fejlesztése matematikai gondolkodásmód kialakítása informatikai képesség kialakítása idegen nyelvi képesség kialakítása írás és olvasás fejlesztése matematikai gondolkodás fejlesztése horvát nyelv kifejezéskészségének fejlesztése az örökölt tanulási motívumok megerősítése gátló szülői tényezők megszüntetése helyes tanulási szokások kialakítása nevelői megerősítés bíztatás differenciált tanulás- és tudásszerzés differenciált tanulás és tudásszerzés önismereti gyakorlatok változatos tanítási óra differenciált bánásmód problémahelyzetekből való kiindulás támogató magatartás az információkhoz való hozzájutás biztosítása tanulási elsajátítása módszerek kudarc leküzdése siker megélése kötelességek tejesítése. erények, gyengeségek számbavétele egyéni képességek szerinti haladás rendezett, pontos feladatellátás, információkeresés 25

26 értelmezés, bizonyítás folyamata. problémamegoldás. megfigyelés - értelmezés bizonyítás. tapasztalati és értelmező tanulás. önálló és szociális tanulás. problémamegoldás. ok-okozati összefüggések differenciált feladatok, önálló kutatómunka kulturált szabályalkotás akaraterő, ismeretszerzés kinyilvánítása érvelés, önálló 26

27 EGÉSZSÉGES, KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS SZEMÉLYES KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Önkiszolgálási képességek, testi képességek Önellátó képesség FELADAT - sportági tevékenységek elsajátításán túl a testi képességek kifejlesztése és karbantartása - a testnevelési órák, a sportkör, a művészeti órák, foglalkozások optimális kihasználása - a kondicionálási és koordinációs képességek fejlesztése, karbantartása táncok tanulásával - kézügyesség fejlesztése tanórához és a művészethez kötődően - az önellátó képesség formáinak megismerése, gyakoroltatása, tudatosítása [étkezés, öltözködés, testápolás, berendezés, háztartási, házkörüli munkák, közlekedés, vásárlás] Befogadó képesség - zenei befogadóképesség fejlesztése - zenei művek hallgatása - vizuális befogadóképesség fejlesztése - igényes, esztétikus iskolakörnyezet megtartása Önkifejezési képességek - az önkifejezés tárházának bemutatása, gyakorlása, tudatosítása [előadói képességek, szövegalkotó, versíró és műértelmező képesség, improvizációs képesség, vizuális önkifejező képesség] Önvédelmi képességek Egészségvédő képesség Identitást védő képesség - az egészséges életmód ismérveinek megismerése - alapvető szokások állandó gyakorlása - minták elsajátítása [balesetvédelmi, önvédelmi szokások] - lelki egészség védelme - a realitások, a távlati érdekeknek megfelelő megfelelő viselkedésformák erősítése Önreflexiv képességek Önértékelő képesség - tehetség felismerése - szituációk, helyzetek teremtése az örökölt adottságok feltárásához, önfejlesztő életprogram kialakításához, segítségnyújtás, a személyiség fejlesztése érdekében tehetség kibontakoztatása 27

28

29 EGÉSZSÉGES, KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS Pszichikus rendszerek, komponensek Egészséges, kulturált életmód Motívumfejlesztés Képességfejlesztés Évfolyam Tanítási óra feladata Nevelői feladat Tanulói feladata 1-2. önkiszolgálás képessége speciális kompetenciák alkalmazásának képessége 3-4. önértékelő képesség önkifejezési képesség befogadóképesség speciális képesség: tapasztalati alkotóképesség identitást védő képesség önvédelmi képesség speciális képesség: értelmező alkotóképesség önkiszolgálás képességének fejlesztése önértékelési képesség megalapozása önkifejezési képességfejlesztés befogadó képességfejlesztés speciális képességfejlesztés tudatosítás, gyakorlás: öltözködés, testápolás, közlekedés, vásárlás, házkörüli munka tehetség-felismerés tehetség kibontakoztatása szövegalkotás előadói képesség versírás, műértelmezés improvizációs képesség lelki egészség védelme egészséges életmód alapvető szokások gyakorlása nevelői megerősítés tehetséggondozás bíztatás, sikerhez juttatás zenei művek hallgatása, vizuális befogadóképesség gyakorlása igényes, esztétikus iskolakörnyezet biztosítása iskolai értékek, szabályok betartása reális önismeret, önképzés a speciális képességek művelése szokásgyakorlás szokásokhoz igazodás aktív tanórán kívüli tevékenység a speciális képesség kiteljesedésére való törekvés 29

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben