A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA változat 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai: A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarccal küzdő tanulók támogatása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel A szülő, a tanuló a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattarásának formái A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák Nevelő-oktató munkánk eszköz- és eljárásrendje Környezeti nevelés A tanulmányok alatti vizsga szabályzata Az intézmény helyi tanterve Egymás mellett élő tantervek A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Óratervek Táncművészet Képző- és iparművészet A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók írásbeli beszámoltatásának rendje A tanulók értékelése /A A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése, minősítése /B A tanulók tantárgyi előrehaladásának mérése A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek kivál. elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei Nemzetiségi nevelés-oktatás Alapfokú művészeti oktatás Iskolarendszerű felnőttoktatás

3 2.19 A pedagógiai programmak kapcsoaltos egyéb intézkedések Mellékletek A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÓ ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT: Az intézmény neve: Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola Címe: 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 1. OM azonosító: Telefonszám: 93/ fre .hu Ellátott feladatok: általános iskola: nappali rendszerű iskolai oktatás: alsó tagozat, felső tagozat (1-8. évfolyam) nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás SNI tanulók integrált nevelése oktatása 3

4 1. A iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Célunk: - egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása, amelyhez minden esetben szükséges az orientációs minta adása az értékes életre, - a műveltség közvetítése és az érzelmi intelligencia faktorainak erősítése. CÉLJAINK AZ ABSZTRAKCIÓ ALÁBBI HÁROM SZINTJÉT KÖZVETÍTIK: Magas absztrakciós szintű célok erkölcsi, esztétikai, testi és technikai neveléshez kötődnek az érzelmi és szellemi intelligenciához Közepes absztrakciós szintű célok hazafiság, humanizmus, nemzetiség, munkára, fegyelemre nevelés, akaratedzés Alacsony szintű célok absztrakciós tantárgyi rendszerek céljai Ezen célok körébe épülnek iskolánk funkciójából és értékrendjéből adódó szűkebb célok is. A feladatokban jelennek meg. A feladatokban jelennek meg. [konkrét célok] CÉLJAINK IRÁNYA KETTŐS: Magatartásformák kialakítása [Milyen embert kívánunk nevelni] A GYERMEKI SZEMÉLYISÉG AZ AKTUÁLIS TANULÁSSZERVEZÉSI FELADATOK ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG Értékközpontúságunk, értékfejlesztésünk a réteg és az egyén különbségére épít. Az értékek megjelenése folyamán építünk az ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOKRA. MEGHATÁROZÓ ÉRTÉKEINK RENDSZERE barátság, egészség, egészséges életmód, értelmes szórakozás, kulturális igény MORÁLIS RENDSZER közösségi értékek, normák, felelősségteljes cselekvés, szolidaritás, önismeret, emberismeret, konfliktusoldás, demokratikus viselkedés ÉRTÉKEINK ÉS CÉLJAINK NEVELÉSFILOZÓFIÁNKBAN ÖTVÖZŐDNEK. 4

5 A TÓTSZERDAHELYI ZRÍNYI KATARINA HORVÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI EGY KETTŐ HÁROM NÉGY ÖT MEGISMERTETJÜK A GYERMEKET AZ ÖNBECSÜLÉS ÉS MÁSOK MEGBECSÜLÉSÉNEK ALAPVETŐ KRITÉRIUMAIVAL. TUDATOSÍTJUK A GYERMEKEKBEN AZT, HOGY SORSUK ÉS ÉLETPÁLYÁJUK ALAKÍTÁSÁBAN HATALMAS EREJE VAN AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGNEK, VALAMINT AZT, HOGY AZ ÖN- ÉS VILÁGSZEMLÉLET FOLYAMATOS FEJLESZTÉSRE ÉPÜLHET CSUPÁN. A NEMZETISÉGI KULTÚRA ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSÉVEL, TISZTELETÉVEL ERŐSÍTJÜK A GYÖKEREK EREJÉT, UGYANAKKOR HANGSÚLYOZZUK AZT, HOGY A NEMZETISÉGI KULTÚRA RÉSZE A HONI, AZ EURÓPAI ÉS AZ EGYETEMES EMBERI KULTÚRÁNAK. A MINŐSÉGI TUDÁS KRITÉRIUMAINAK MEGTEREMTÉSÉT A KULCSKOMPETENCIÁK FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉRE ÉPÍTJÜK. HANGSÚLYOZZUK AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK LEGMAGASABB SZINTŰ KITELJESEDÉSÉT, A NEHÉZSÉGEKKEL VALÓ MEGKÜZDÉS EREDMÉNYESSÉGÉT, A BÖLCS KONFLIKTUS- ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁST, S EZEKEN AZ UTAKON A GYERMEK ÖNMAGÁHOZ VISZONYÍTOTT FEJLŐDÉSÉT TARTJUK LÉNYEGESNEK. VÉGSŐ ALAPELVÜNK AZ EMBERI ÉLET ÉRTÉKEIT TISZTELETBEN TARTÓ, AZ EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI ÉLETBEN BOLDOGULNI TUDÓ, BOLDOGSÁGRA TÖREKVŐ, BOLDOG EMBER KINEVELÉSE. 5

6 Intézményünk nevelő-oktató munkájának alapelvei a következő értékekre építenek ÉRTÉKEK 1. A DEMOKRÁCIA ÉRTÉKEI 2. NEMZETI ÉRTÉKEK 3. A HORVÁT NEMZETISÉG ÉRTÉKEI 4. AZ EURÓPAI HUMANISTA ÉRTÉKEK 5. A KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁK IRÁNTI NYITOTTSÁG 6. AZ EMBERISÉG ELŐTT ÁLLÓ KÖZÖS PROBLÉMÁK 7. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRTÉKE 8. ELIGAZODÁS A VILÁG ÉRTÉKEINEK SOKASÁGÁBAN [anyagi javak, tudás, becsület] 6

7 ÉRTÉKEK Mindennapi tevékenységünket a demokrácia értékei hatják át, mert: olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le és olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanítványainkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak, s a feladatdelegálás felelősségét is magával hozza, a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltség szilárd alapjait sajátíttatjuk el, melyekre a gyermek építhet a további ismeretszerzési utakon. Nevelő-oktató munkánk a nemzeti értékeket szolgálja, mert kiemelkedő szerepet szán a hagyományoknak Nevelő-oktató munkánk a nemzetiségi értékeket szolgálja, mert: kiemelkedő szerepet szán a nemzetiségi azonosságtudat fejlesztésének. Munkánk folyamán építünk az európai és humanista értékrendre, mert: azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik, valamint építünk más népek, kultúrák iránti nyitottságra, más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, és mindezek megbecsülésére neveljük tanítványainkat. A különböző kultúrák iránti nyitottság fontos eleme nevelő-oktató munkánknak, mert: kisebbségként éljük meg a nemzeti létet. Kiemelt figyelmet szánunk az emberiség előtt álló közös problémákra, mert: az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: - az egyén és az állam felelősségét, - a társadalmak felelősségét, feladatait a problémák megoldásában, a Földet, az emberiséget, az egyes közösséget fenyegető veszélyek csökkentésében, - hangsúlyozzuk azt, hogy az ember a legnagyobb érték. Nevelő-oktató munkánk folyamán hangsúlyozzuk az élethosszig való tanulás gondolatát, valamint az akaraterő szilárdságát és az erős, tisztességes küzdőképességet, mert: tudásalapú, gyorsan változó, nyitott világban élnek tanítványaink. Munkánk során segítjük tanítványainkat eligazodni a világ értékeinek sokaságában, mert: megismerve az emberi élet valós értékeit, különbséget tudnak tenni a vágy és a valóság között, így kevesebb konfliktusban lesz részük. 7

8 INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI Boldog, boldogságra törekvő, humánus gondolkodású, szabad és gazdag személyiségű, az emberi élet korlátait ismerő tanítványok kinevelése, akik képesek lesznek helytállni a társadalomban és a következő iskolafokon: 1. AKIK REÁLIS ÉN-KÉPPEL ÉS ÖNISMERETTEL RENDELKEZNEK 2. AKIK TISZTELIK ÉS TOVÁBBVISZIK A HORVÁT KULTÚRA HAGYOMÁNYAIT 3. AKIK TISZTELIK A TUDÁST ÉS IGÉNYLIK AZ ÖNMŰVELÉST 4. AKIKNEK MAGAS A PROBLÉMA- ÉS KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉPESSÉGE ÉS KÉSZSÉGE 5. AKIKNEK MAGAS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGE 6. AKIKNEK ERÉNYE AZ ÖNÁLLÓSÁG, ÖNFEJLESZTÉS, ÖNNEVELÉS ÉS FELELŐSSÉG ÖNMAGUKÉRT ÉS MÁSOKÉRT 7. AKIK TISZTELIK ÉS SZERETIK A TERMÉSZETET ÉS KÖRNYEZETÜKET 8. AKIK AZ ALKOTÁS ÉS ÖNKIFEJEZÉS ÖRÖME ÁLTAL LESZNEK KÉPESEK SIKERRE ÉS BOLDOGSÁGRA, SZEMÉLYISÉGÜK MINÉL TELJESEBB KIBONTAKOZTATÁSÁRA 8

9 INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATA A helyes ÉN-KÉP ÉS ÖNISMERET faktoraira építve a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatása az alábbiak mentén: 1. A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVBEN MEGJELÖLT EGYSÉGES, ALAPVETŐ TARTALMAK ÁTADÁSA, ELSAJÁTÍTTATÁSA 2. A MŰVÉSZETI TANTERVBEN MEGJELÖLT EGYSÉGES, ALAPVETŐ TARTALMAK ÁTADÁSA, ELSAJÁTÍTTATÁSA 3. AZ EGYSÉGES ALAPOKRA ÉPÜLŐ DIFFERENCIÁLÁS 4. A HAGYOMÁNYOK ISMERETE, TISZTELETE, GYAKORLÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA 5. A SZÍNES, SOKOLDALÚ ISKOLAÉLET BIZTOSÍTÁSA AZ ALAPVETŐ ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK GYAKORLÁSÁHOZ 6. AZ ÖNMŰVELÉS FORRÁSAINAK ALKALMAZTATÁSA 9

10 A NEVELÉS-OKTATÁS KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÖVETELMÉNYEK Mindazok a nevelési-oktatási folyamatok, amelyek a személyiséget fejlesztő tevékenységek, a támasztott követelmények által indulnak meg. A követelmények fegyelmezett erőfeszítések, amelyek alakítják a gyermek neveltségi állapotát. A követelmény a nevelés célját közvetítő normarendszer, melynek döntő befolyása, szabályzó szerepe van a személyiség erkölcsi, esztétikai tudatának és magatartásának formálásában. A KÖVETELMÉNYEK HATÉKONYSÁGA FÜGG: a követelmények rendszerfejlesztésétől, fokozatos, fokozódó követelménytámasztástól, differenciált követelménytámasztástól. Az országos követelményrendszert a NAT tartalmazza, Pedagógiai Programunk pedig a helyi és sajátos követelményrendszerünk viszonyát a NAT-hoz. Követelményrendszerünk intézményi funkciónkkal szinkronban van, érték- és célrendszerünkkel organikus egységet alkot. A tanulók, a nevelőtestület speciális területein támasztott követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend szabályozza. Pedagógiai Programunk azokra a legfontosabb követelményekre utal, amelyek az iskola külső és belső rendjének megtartása érdekében szükségesek. 10

11 KÖVETELMÉNYRENDSZERÜNK Iskolánk követelményrendszere az alábbiak mentén fogalmazódott meg: pedagógiai alapelveink mentén, a nevelő-oktató munkánk céljai mentén, iskolai értékrendünk mentén, nevelő-oktató munkánk feladatai mentén. Követelményrendszerünkkel a gyermeki személyiség tiszta és korrekt fejlődése és fejlesztése érdekében magas érzelmi, értelmi intelligencia és erkölcsi mércét állítunk a fejlődési egyéni utak számbavételével, valamint az életszakaszokra építetten, a pozitív családi nevelést figyelembe véve, ugyanakkor a szűkebb és tágabb társadalom pozitív értékeire építve. Az intézmény nevelésfilozófiájában közvetített NEVELÉSI CÉL-KÖVETELMÉNY-STRUKTÚRARENDSZER A CÉL Nevelési célunk: színvonalas oktatás megteremtése az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása, orientációs minta adása az értékes életre. KÖZVETÍTENI KÍVÁNUNK alapvető, tudományos igényességű ismereteket, erkölcsi, etikai értékeket a horvát anyanyelv és kultúra értékeit, magatartási, viselkedési normákat, modelleket 11

12 FEJLESZTENI KÍVÁNJUK TANÍTVÁNYAINKNÁL az értelmes, a kreatív és kritikai gondolkodást, az önállóságot, az öntevékenységet, a műveltség megszerzésének igényét, a kommunikációs képességeket és készségeket, a manuális képességeket tudatosan irányított tevékenységrendszerben, a reális önismeretet, önértékelést, önelfogadást, a kitartó munkához való helyes viszonyt, az egész életen át történő tanulási igényt, a demokratikus és felelős döntési készséget, a másikra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést, a felelősségérzést, felelősségvállalást, a környezet és természet szeretetét, tiszteletét, a konfliktusok bölcs, konszenzussal való oldását, a problémák természetes megoldását, az egészséges életmódra való törekvést, az együttműködési készséget, a jó és rossz, a szép és rút megkülönbözetésének képességét, a kapcsolatteremtés művészetét, a pontos, fegyelmezet munka igényességét, a kudarcok elviselésének képességét, az akadályok leküzdésének képességét Célunk tehát olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely, majdani munkahely) valós életének gyakorlatába, dönteni tudjanak (egyedül vagy szülői segítséggel) a továbbtanulásról, további létükről. Ugyanakkor nyitottak legyenek a makrovilág (haza, Európa, nagyvilág, az Univerzum) történései iránt. Célunk továbbá olyan félig érett, nyitott fiatalok kibocsátása, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű (középfokú) ismeretrendszer megszerzéséhez, és életüket átfogó belső kényszerből fakadó önképzéshez. Olyan intézmény kívánunk megteremteni, ahol a belső légkör, a jól megtervezett tartalmas, együttes alkotómunka következtében jól érzi magát a tanuló és a nevelő, ahol a gyermek alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, alkotásai, reális vágyai beépülnek az intézményi foglalkozásokba, ahol megtanul helyesen és okosan tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, ahol hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként szeretne csinálni. 12

13 Tudatosan kívánjuk csökkenteni a tanulókat érő kudarcok számát, azzal a hittel, hogy az eredményekhez a sikeres munkán keresztül vezet az út. Ugyanakkor az egészséges összhang elvét szem előtt tartva a kudarcok elviselésére is neveljük tanítványainkat. Nagy gondot fordítunk a differenciálásra azért, hogy mindenki adottságainak, tehetségének megfelelően bontakozhassék ki munkája során. E céljainkat a jelenlegi nyolc osztályos iskolakeretben kívánjuk megvalósítani az óraszámokra és a tananyagtartalomra építve, támogatva a sajátos nevelési igényű gyerekeket. Programunk a nyitottsága következtében alkalmas arra, hogy építhessen rá a középfokú iskolai rendszer tartalmi anyaga. 13

14 TANÍTVÁNYAINK ELÉ TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 1. LEGYEN REÁLIS ÖNISMERETED-ÖNKÉPED! 2. CÉLJAIDÉRT TANULJ MEG KÜZDENI! MUNKÁD LEGYEN PRECÍZ, PONTOS! TEGYÉL MEG MINDENT AZ ÖNMŰVELŐDÉSEDÉRT, ÖNFEJLESZTÉSEDÉRT! DOLGAIDBAN TUDJ ELJÁRNI! SAJÁTÍTSD EL A SZÁMODRA CÉLRAVEZETŐ TANULÁSI TECHNIKÁKAT! LEGYÉL AKTÍV AZ ISKOLAI ÉLET MINDEN SZINTJÉN! TANULJ MEG KONFLIKTUST OLDANI! TUDD FELELŐSSÉGGEL MEGFORMÁLNI ÉS KIFEJEZNI ÉRZÉSEIDET! 7. TUDJ JOBBÍTÓ SZÁNDÉKÚ VÉLEMÉNYT ALKOTNI 8. TISZTELD, SEGÍTSD AZ EMBER TÁRSAIDAT 9. ÓVD A TERMÉSZETET A SZŰKÉBB KÖRNYEZETED SZÉPSÉGÉT 10. ŐRIZD ÉS VIDD TOVÁBB A HORVÁT ANYAGI ÉS SZELLEMI KULTÚRA ÉRTÉKEIT, ÁPOLVA, GYARAPÍTVA A HORVÁT NYELVET, A NEMZETI KULTÚRA ÉRTÉKEIT. LEGYÉL NYÍTOTT MÁS KULTÚRÁK ÉS AZ EGYETEMES KULTÚRA ÉRTÉKEI IRÁNT. 14

15 A köznevelési törvényben meghatározott és iskolánkra lebontott óratervek alapján a megválasztott tananyaggal és tankönyvi tartalommal alakuljon ki a tanulókban: 1. A MEGFIGYELÉSCENTRIKUS GONDOLKODÁS 2. A MEMORIZÁLÁS, AZ ISMERETEK FELIDÉZÉSÉNEK KÉPESSÉGE 3. FOKOZOTT BESZÉLTETÉSSEL A HELYES KOMMUNIKÁCIÓ, ELŐADÁSMÓD 4. AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSI, OK-OKOZATI, VISZONYÍTÁSI, CÁFOLÁSI KÉPESSÉG 5. A CSOPORTOSÍTÁS, RENDSZEREZÉS KÉPESSÉGE 6. A KREATIVITÁS [nyílt cselekvésre való készség, kísérletezés] 7. A TEAM-BEN VALÓ MUNKÁLKODÁS KÉPESSÉGE 8. AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA DIFFERENCIÁLT PROGRAMOKKAL, FELADATOK MEGOLDÁSÁVAL 9. A TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT, A TANTÁRGYI KÖTŐDÉS, ATTITŰD 10. AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ KOMPLEX LÁTÁSMÓD 15

16 A NEVELŐTESTÜLET SZÁMÁRA MEGFOGALMAZOTT KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. TISZTELD A GYERMEKET! 2. LÁSD, HOGY A GYERMEKNEK SOK IDEJE VAN A TUDÁS ÉS JELLEM BETELJESÜLÉSÉRE! 3. ADJ BÍZTATÁST, TEREMTS SIKERHELYZETET! SZEMLÉLD OPTIMISTÁN BOTLÁSAIT! TUDJ KONFLIKTUST OLDANI! SEGÍTSD ŐT A KÜZDELEMBEN! ADJ NEKI BIZTONSÁGOT! 6. KÉPZÉSEK ÁLTAL FRISSÍTSD ISMERETEIDET! 7. ALAKÍTS KI JÓ KAPCSOLATOT MUNKATÁRSAIDDAL, A GYERMEKKEL, A SZÜLŐVEL! 16

17 A NEVELÉS-OKTATÁS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE A nevelés-oktatás leglényegesebb egysége a nevelés-oktatás TEVÉKENYSÉGRENDSZERE. Nevelési-oktatási eredményt a tanulók által elvégzett tevékenységgel lehet elérni, biztosítani. A SZEMÉLYISÉG csak tevékenység által és tevékenységben megvalósuló viszonyulásai és képességei által fejleszthető. A tevékenység az egyén önmegvalósításának és önkibontakoztatásának alapja. Megalkotott tevékenységrendszerünk a közvetlen partnereink legfontosabb gondolatait is tartalmazza az egyén nevelésében. A TEVÉKENYSÉG ALAPJA: az ismeret, a képesség, az érték-, cél- és követelményrendszer. A személyiség lényegét nem csupán a pedagógusok által szolgált tevékenységben, hanem az öntevékenységben is szemlélni kell. Fontos feladatunknak tartjuk tanítványainkat rábírni az öntevékenységre. Tevékenységrendszerünk épít az új pedagógiai kutatásokban megjelölt alapelvekre. Az alapelvek jó útmutatók ahhoz, hogy a célokkal szinkronban levő nevelési eszközrendszer és módszerek kiválasztását a célokhoz igazítsuk. A NEVELÉS ALAPELVEI kiemelten az alábbiak: az iskola és szabadidős tevékenységek integrációjának elve, a kötelező és szabadon választott tevékenységek egységének elve, a fizikai, a szellemi és erkölcsi fejlődés egységének elve. Ezen alapelvekhez a következő tevékenységtípusokat rendeljük: 1. TANÍTÁS-TANULÁS [központja a motiváció, a pozitív megerősítés] 2. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 3. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 4. A DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZER Tevékenységrendszerünk a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul a fejlődéslélektani jellemzőket, az életkori sajátosságokat, valamint a teljesítőképességet figyelembe véve 17

18 Nevelés-oktatási tevékenységrendszerünkben a következő domináns tényezőket fogalmazzuk meg alapelvnek: Tantestületünk, a szülők közösségével együtt tudatosan szervezi a gyermek egyéni fejlődését biztosító tevékenységeket. A gyermek személyisége az egyéni tevékenységek által jut el a képességeknek megfelelő csúcsra. Az ismeret, a képesség, az érték-, cél- és követelményrendszer legyen nyitott a gyermek számára, alakítva tudásvágyát és edzve akaraterejét. Az öntevékenységre, az öntevékenység igényére szükséges megtanítani tanítványainkat, teret hagyva a választás lehetőségének, az önálló kezdeményezésnek. A tevékenység kötelező, vagy választott, kezdeményezett formái az önmegvalósítás és önkibontakozás eszközei legyenek. Tevékenységrendszerünk típusai: a tanulásirányítás, a tehetségfelismerés, tehetséggondozás, a szabadidő irányítása, az egészséges életmódra nevelés TANULÁSI-TANÍTÁSI TEVÉKENYSÉG Intézményünk tanítás-tanulási tevékenységrendszere a következők mentén szerveződik: a tanulás irányítása a tanulási színterek tehetséggondozás a szabadidő irányítása egészséges, kultúrált életmód tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése A TANULÁS IRÁNYÍTÁSA A tanulás irányítása a következő területeket foglalja magába: a kötött, a kötelezően és szabadon választott óratervet a tanulásra tanítást, tanulási stratégiák megismerését az önálló tanulást segítő színterek, lehetőségek tanszerek, taneszközök 18

19 A kötött, a kötelezően és szabadon választott, valamint a művészeti oktatás óraterveit, a felzárkóztatást és tehetséggondozás, valamint a szakköri tervet az ÓRATERV egység tartalmazza. A tanulásra tanítás, tanulási stratégiák, technikák megismerése: A tanulási technikák esetében ötvözzük a verbális és modern tanulási technikákat A tanulás folyamata A tanítási óra anyagának felidézése cím és szabály alapján. Egyszeri elolvasás után a tananyag hangos elolvasása. A gyermek feladata Aktív részvétel a tanítási órán. Türelmes, koncentrált tanulás. A nevelő feladata Differenciált tanórai haladás. A szülő feladata 3. Az ismeretlen szavak kikeresése, magyarázata. Törekedés megértésre. a Útmutató a szavak kereséséhez A tanítási óra vázlata, vagy a tankönyv alapján a lényeg kiemelése. Az ismeretanyag hangos elmondása. Megnézni a könyvet, mire emlékezett. Addig ismételni a felmondást, amíg tökéletesen nem sikerül. A munkafüzet feladatainak megoldása. Önálló kutatómunkával kiegészíteni az ismereteket. A vázlat szerinti haladás. Kitartó tanulás. Pontos feladatmegoldás. Igényelje kutatást. a Pontos, segítő vázlat. Útmutatás a kiegészítő ismeretek megtalálásáról A tanulás technikáinak megismerése. A gyermek képességeinek Szükség tiszteletben esetén a nevelő tartása, ismerete segítségének kérése. Napi Következetesség rendszeres ellenőrzés. Helyes napirend megkövetelése Gyakorlás 10. Memoriterek tanulása. Több napon át való tanulás. Motiváció. Több nap a megtanulásho z. 19

20 11. Fogalmazások írása. A fogalmazás tervének, piszkozatának elkészítése. A szógyűjtés technikái. 12. Feleletterv készítése. 13. Sikertelen tanulás esetén segítségkérés a szülőtől, nevelőtől. A feleletterv szerinti haladás. A segítségkérés módjának, lehetőségeinek megismerése. A feleletterv elemeinek megtanítása. A gyermek bátorítása, szükség esetén a témakör újbóli feldolgozása. Feladat: Minden tanév első szülői értekezletén az osztályfőnök ismerteti a javasolt tanulási technikákat, a szülők részére írott formában ki is osztja. A tanév első hetében minden pedagógus ismerteti a tanulási technikákat a szaktárgyi órákon, ugyanakkor jelzi a tantárgyhoz kötődő speciális technikákat. INTÉZMÉNYÜNK ÉS KÖRNYEZETÉNEK TANULÁSI SZÍNTEREI A KÖVETKEZŐK: 1. Osztálytermek 2. Szaktantermek» fizika-kémia előadó» művészeti termek» informatika terem 3. Az iskola további tanulási színterei» könyvtár» néprajzi múzeum terme» tornaterem» iskolaudvar-sportudvar 4. Tanulási színterek az iskola környékén KÜLSŐ KÖRNYEZET» helyi üzemek» kirándulóhelyek [Mura part, szőlőhegy]» Vízmű 5. Önkormányzat» a helyi demokrácia működési rendjének megismerése [DÖK program] 20

21 A SZABADIDŐ IRÁNYÍTÁSA A szabadidő irányítása a tanítás, tanulási tevékenység egységének része. Funkciója: a személyiségfejlesztés elősegítése a pihenés, regenerálódás biztosítása hangos szórakozás, játék biztosítása művelődés biztosítása Ezekhez kapcsolódóan: élmény biztosítása, érzelmi élet fejlesztése, társas kapcsolatok alakítása Feladata: Biztosítsa a tevékenységek szabad választását a gyermek számára. Biztosítsa a tevékenység okozta feszültségek oldását. Elégítse ki az egyéni érdeklődést és segítse a tehetség fejlődését. Biztosítson szervezeti kereteket a személyiség fejlődéséhez az egyének nevelésében. TEVÉKENYSÉGEK FŐ IRÁNYOK TARTALMI LEHETŐSÉGEK Művelődési tanulási tevékenységek Aktív művelődés: szakköri tevékenység tanulás, tanulmányi versenyek - a tanév rendje és munkaterve szerint művészeti foglalkozások - modern tánc - képzőművészet Sportolás, testedzés fiú foci lány foci atlétika ütővel játszott sportok természetjárás őszi, tavaszi túra sportversenyek Passzív művészeti és tudományos művelődés félévente színházlátogatás alkalmanként mozi múzeumlátogatás [tanévente kirándulások] művészeti bemutatók Szórakozás, társas együttlét Mikulás bál [évfolyamonként] Farsangi bál [iskolai szintű] Gyermeknap Diákönkormányzat napja Horvát nyelv és kultúra hete Adriai nyaralás Zadari vendégek hete Horvát nyelv ápolásának projektterve Falunap Művészeti bemutatók, versenyek Névadó napja 21

22 A színházlátogatások, valamint az évfolyam és iskolai színtű kirándulások a szülői kérdőívek igénye alapján lettek megtervezve. Valamennyi esetben a szervezés előtt felmérést végzünk. A kirándulások, színházlátogatások és egyéb költséggel járó programok anyagi hozzájárulását a szülő fizeti. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk Pedagógiai Programja a NAT-ban megfogalmazott és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezek szellemében a személyiség fejlesztését a következőkben határozzuk meg: az értelem kiművelése, egészséges, kulturált életmód, segítő életmódra nevelés, szakmai képzés alapozása, a speciális kompetenciák fejlesztése, a tanulói önkormányzat fejlesztése 22

23 AZ ÉRTELEM KIMŰVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MOTÍVUMOK Tanulási motívumok - tanulási motívumok és módok - a megismerési vágy fejlesztése - különbségképzési és kapcsolási vágy fejlesztése - az érdeklődési vágy fejlesztése A felfedezési vágy fejlesztése - megfigyelési késztetés - értelmezési vágy fejlesztése A játékszeretet és az alkotási vágy fejlesztése A tanulási teljesítményvágy optimalizálása - a tanulási sikervágy erősítése, a kudarc leküzdése - a tanulási elismerési vágy erősítése - a kötődés, mint tanulási motívum erősítése - a tanulási kötelességtudat erősítése - a tanulási igényszint növelése - a tanulási ambíció erősítése A tanulási életprogram segítése Kognitív képességek fejlesztése - a tanulás gyakorlati értékének megismerése - továbbtanulási szándék, mint tanulási motívum erősítése - az önfejlesztési igény, mint tanulási motívum erősítése Kognitív rutinok [műveletek]: felismerés, gondolatképzés, igazságértékelés, összevonás, összehasonlítás, azonosítás, besorolás, sorrend, felismerés, sorképzés, belátás [összefüggésfelismerés], elemi kombinálása, tapasztalati következtetés Megismerés: megfigyelés, értelmezés, bizonyítás Kognitív kommunikáció: - ábraolvasás, ábrázolás - tapasztalati és értelmező nyelvtudás - beszéd és beszédértés - írás és olvasás - formalizált kommunikáció Gondolkodás: - viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás Explicit gondolkodás Tanulás: - a tanulási módok optimalizálása - tapasztalati és értelmező tanulás - önálló és szociális tanulás 23

24

25 AZ ÉRTELEM KIMŰVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK Pszichikus rendszerek, komponensek Az értelem kiművelése Évfolyam Motívumfejlesztés Képesség fejlesztés Tanítási óra feladatai Nevelői feladat Tanulói feladat a megismerési vágy fejlesztése alkotási vágy fejlesztése kötődés, mint tanulásmotívum a tanulói sikervágy, kudarcfélelem, tanulási kötelességtudat tanulási igényszint fejlesztése tanulási ambíciófejlesztés önfejlesztési igény erősítése továbbtanulási szándék erősítése megfigyelési képesség fejlesztése beszéd, beszédértés fejlesztése matematikai gondolkodásmód kialakítása informatikai képesség kialakítása idegen nyelvi képesség kialakítása írás és olvasás fejlesztése matematikai gondolkodás fejlesztése horvát nyelv kifejezéskészségének fejlesztése az örökölt tanulási motívumok megerősítése gátló szülői tényezők megszüntetése helyes tanulási szokások kialakítása nevelői megerősítés bíztatás differenciált tanulás- és tudásszerzés differenciált tanulás és tudásszerzés önismereti gyakorlatok változatos tanítási óra differenciált bánásmód problémahelyzetekből való kiindulás támogató magatartás az információkhoz való hozzájutás biztosítása tanulási elsajátítása módszerek kudarc leküzdése siker megélése kötelességek tejesítése. erények, gyengeségek számbavétele egyéni képességek szerinti haladás rendezett, pontos feladatellátás, információkeresés 25

26 értelmezés, bizonyítás folyamata. problémamegoldás. megfigyelés - értelmezés bizonyítás. tapasztalati és értelmező tanulás. önálló és szociális tanulás. problémamegoldás. ok-okozati összefüggések differenciált feladatok, önálló kutatómunka kulturált szabályalkotás akaraterő, ismeretszerzés kinyilvánítása érvelés, önálló 26

27 EGÉSZSÉGES, KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS SZEMÉLYES KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE Önkiszolgálási képességek, testi képességek Önellátó képesség FELADAT - sportági tevékenységek elsajátításán túl a testi képességek kifejlesztése és karbantartása - a testnevelési órák, a sportkör, a művészeti órák, foglalkozások optimális kihasználása - a kondicionálási és koordinációs képességek fejlesztése, karbantartása táncok tanulásával - kézügyesség fejlesztése tanórához és a művészethez kötődően - az önellátó képesség formáinak megismerése, gyakoroltatása, tudatosítása [étkezés, öltözködés, testápolás, berendezés, háztartási, házkörüli munkák, közlekedés, vásárlás] Befogadó képesség - zenei befogadóképesség fejlesztése - zenei művek hallgatása - vizuális befogadóképesség fejlesztése - igényes, esztétikus iskolakörnyezet megtartása Önkifejezési képességek - az önkifejezés tárházának bemutatása, gyakorlása, tudatosítása [előadói képességek, szövegalkotó, versíró és műértelmező képesség, improvizációs képesség, vizuális önkifejező képesség] Önvédelmi képességek Egészségvédő képesség Identitást védő képesség - az egészséges életmód ismérveinek megismerése - alapvető szokások állandó gyakorlása - minták elsajátítása [balesetvédelmi, önvédelmi szokások] - lelki egészség védelme - a realitások, a távlati érdekeknek megfelelő megfelelő viselkedésformák erősítése Önreflexiv képességek Önértékelő képesség - tehetség felismerése - szituációk, helyzetek teremtése az örökölt adottságok feltárásához, önfejlesztő életprogram kialakításához, segítségnyújtás, a személyiség fejlesztése érdekében tehetség kibontakoztatása 27

28

29 EGÉSZSÉGES, KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS Pszichikus rendszerek, komponensek Egészséges, kulturált életmód Motívumfejlesztés Képességfejlesztés Évfolyam Tanítási óra feladata Nevelői feladat Tanulói feladata 1-2. önkiszolgálás képessége speciális kompetenciák alkalmazásának képessége 3-4. önértékelő képesség önkifejezési képesség befogadóképesség speciális képesség: tapasztalati alkotóképesség identitást védő képesség önvédelmi képesség speciális képesség: értelmező alkotóképesség önkiszolgálás képességének fejlesztése önértékelési képesség megalapozása önkifejezési képességfejlesztés befogadó képességfejlesztés speciális képességfejlesztés tudatosítás, gyakorlás: öltözködés, testápolás, közlekedés, vásárlás, házkörüli munka tehetség-felismerés tehetség kibontakoztatása szövegalkotás előadói képesség versírás, műértelmezés improvizációs képesség lelki egészség védelme egészséges életmód alapvető szokások gyakorlása nevelői megerősítés tehetséggondozás bíztatás, sikerhez juttatás zenei művek hallgatása, vizuális befogadóképesség gyakorlása igényes, esztétikus iskolakörnyezet biztosítása iskolai értékek, szabályok betartása reális önismeret, önképzés a speciális képességek művelése szokásgyakorlás szokásokhoz igazodás aktív tanórán kívüli tevékenység a speciális képesség kiteljesedésére való törekvés 29

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15. tel.: 246-8016; 246-3245 E-mail: csikisuli@freemail.hu Web: www.csikisuli.hu TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2013. április 9-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Iskolája Pedagógiai Program Marcali, 2013. Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 2. Iskolánk testületének pedagógiai hitvallása... 5 3. Az intézmény működésének törvényes feltételei... 7 4. Az

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, 03, Tankerülete II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola :1037 Budapest, Erdőalja út 5. /Fax: 250-3269/6 @: erdoalja-a@kszki.obuda.hu : www.erdoalja.sulinet.hu

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530. Pedagógiai Program

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530. Pedagógiai Program Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Boldog az ember,

Részletesebben