Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban"

Átírás

1 Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003.

2 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskola Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. érteklezés Szerző: Kákai László egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Témavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár ELTE ÁJK Politikatudomáyni Intézet 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Ábrajegyzék... 4 Táblázatok jegyzéke... 5 Bevezetés... 6 I. Módszertani bevezető I.1. Az önkormányzatok és civil szervezetek kapcsolatára vonatkozó kutatás I.1.1. Önkormányzatokra vonatkozó kutatás I.1.2. A civil szervezetekre vonatkozó kutatás I.2. A lakosság körében végzett kutatások módszertani alapjai II. Fogalmi keretek II.1. Helyi kormányzat és politika II.2. Pártok és civil társadalom II.2.1. A pártok kialakulása, keletkezése II.2.2. A civil szervezetek szerveződései III. A nonprofit szervezetek fejlődése III.1. Nemzetközi trendek III.2. A nonprofit szektor fejlődése Magyarországon III.3. A szektor szervezeti kiterjedtsége III.4. A nonprofit szervezetek gazdálkodása III.5. Az önkormányzatok hozzájárulása a nonprofit szektor bevételeihez IV. A pártosodást, önszerveződést befolyásoló tényezők IV.1. Történelem és közigazgatás-szerkezet IV.2. Településméret IV.3. Választási rendszer IV.3.1. Az önkormányzati választás jogi keretei IV.4. Politikai kultúra és lokalitás V. A pártok és civil szervezetek részvételi lehetőségei az önkormányzatok döntéshozatali folyamatában V.1. Az önkormányzati választások eredményeinek áttekintése V.1.1. Helyi koalíciók elméletben és a gyakorlatban VI. Pártok és civil szervezetek megjelenése a helyi statútumokban VI.1. Pártok helye és szerepe az SZMSZ-ek alapján VI Az SZMSZ-ek nyilvánosságra és kapcsolattartásra vonatkozó megoldásai VI Az SZMSZ-ek frakciókkal kapcsolatos szabályozása VI. 2. A civil szervezetekre vonatkozó szabályozási megoldások VII. A döntéshozás belső struktúrája VII. 1. A közgyűlés VII.1.1. Civil szervezetek az önkormányzati üléseken VII.2. Szakbizottságok VII.2.1. Civilek részvétele a szakbizottságokban VII. 3. A pártfrakció VII. 4. A hivatal VII. 5. A polgármester és az alpolgármester VIII. A civil szervezetek helyi érdekérvényesítésének, döntésbefolyásolásának egy lehetséges útja: civilek által létrehozott fórumok, kerekasztalok Összegzés Irodalomjegyzék

4 Ábrajegyzék 1. ábra A civil-nonprofit szektorba tartozó szervezetefajták ábra Nonprofit szervetetek száma 1989 és 2000 között ábra Nonprofit szervezetek szervezetforma szerinti összetétele, ábra Nonprofit szervezetek bevételeinek alakulása ábra A nonprofit szektor bevételeinek részaránya források szerint, ábra A nonprofit szektor összes bevételének és szervezetének megoszlása településtípusok szerint, ábra A nonprofit szektor bevételeinek aránya források szerint, ábra A nonprofit szektor források szerinti bevételeiből részesülő szervezetek aránya, ábra A különböző szervezeti formájú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, ábra A közalapítványok és közhasznú társaságok bevételeinek és szektoron belüli súlyuknak a részaránya, ábra A közalapítványok és közhasznú társaságok bevételei és az infláció alakulása között ábra Szervezetek megoszlása bevételük nagysága szerint ábra Mennyire érdekli Önt a helyi politika? ábra Az Ön véleménye szerint egy városi polgárnak mit kell tennie a helyi közéletben? ábra Az önkormányzati és tanácsrendszer összehasonlítása, ábra Mindent egybevetve az Ön véleménye szerint mennyire működik jól, vagy rosszul a helyi demokrácia intézményrendszere napjainkban Magyarországon? ábra Részt vett-e Ön az alábbi rendezvényeken? ábra A polgármester-választáson elnyert mandátumok aránya jelölő szervezetek szerint, ábra Az önkormányzati képviselő-választásokon elnyert mandátumok aránya jelölő szervezetek szerint, ábra A helyi önkormányzati szervezet felépítése ábra A képviselő/hivatalnok viszony: a brit rendszer ábra A civil szervezetek véleménye arról, hogy az önkormányzatok döntés-előkészítő munkájában részt vesznek-e? ábra Az önkormányzat küld-e előterjesztéseket előzetes véleményezésre az Önök szervezetének? ábra Az Önök véleményét ábra Előterjesztések megoszlása a beterjesztők szerint ábra A civil szervezetk képviselői állandó meghívottjai-e a közgyűlésnek? ábra A szakbizottságok kültagjainak kiválasztási szempontjai ábra A nonprofit szervezetek döntés-előkészítésben való részvételének településtípusonkénti aránya, ábra Bizottságok kültagjai döntéshozatalban való részvételi formáinak településtípusonkénti előfordulása ábra Van-e az Önök városában/kerületében civilek által létrehozott fórum?

5 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat A visszaküldött kérdőívek megoszlása megyénként táblázat A vizsgálatba bevont települések megoszlása táblázat A nonprofit szervezetk száma az ország településein táblázat Nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységcsoportok szerint, táblázat A vizsgált szervezeti kör önkormányzati bevételeinek megoszlása táblázat Civil szervezeteknek juttatott normatív és nem normatív önkormányzati támogatások, településtípusonként táblázat A normatív és nem normatív önkormányzati támogatások megoszlása a szervezetek jogi formája szerint táblázat Az önkormányzatok nagysága lakosság szerint Európában táblázat Az önkormányzatok száma Európában 1950-ben és 1992-ben táblázat A politikai intézmények iránti bizalom táblázat Választási részvétel a helyi és a parlamenti választásokon, táblázat Állampolgári részvételre vonatkozó válaszok megoszlása táblázat Döntéshozatalra vonatkozó válaszok megoszlása táblázat Politikára, önkormányzatra vonatkozó válaszok megoszlása táblázat Az önkormányzati döntések kialakításában az alábbiak mennyire játszanak fontos szerepet? táblázat Az Ön véleménye szerint melyek az önkormányzat feladatai? táblázat Tiszteletdíjak néhány baranyai önkormányzatban táblázat Pártok által önállóan szerzett mandátumok száma és aránya, táblázat A pártok és civil szervezetek által önállóan szerzett mandátumok aránya a megyei jogú városokban jelölőszervezet-típusonként, táblázat A pártok és civil szervezetek által önállóan szerzett mandátumok aránya a főváros és a megyei közgyűlésekben jelölőszervezet-típusonként, táblázat A civil szervezetek képviselői az önkormányzatokban táblázat A pártok sorrendje a koalícióban meghatározó hely szerint, táblázat A pártok sorrendje a koalícióban meghatározó hely szerint, táblázat Megyei jogú városok mandátumainak összesítése jelölőszervezet-típusonként, táblázat A főváros és a megyei közgyűlések mandátumainak összesítése jelölőszervezettípusonként, táblázat Önkormányzati mandátumok százalékos megoszlása a civil szervezetek és a pártok között, táblázat Az 1994-es pécsi önkormányzati választás eredményei táblázat Önkormányzati pozíciók szervezetek szerinti megoszlása 1994-ben táblázat Az SZMSZ-eket visszaküldő települések megoszlása lakosságszám szerint táblázat A frakció alakítás minimális létszáma táblázat A civil szervezetek részvétele a közgyűlésen táblázat Az önkormányzatok megoszlása településtípusonként aszerint, hogy döntés-előkészítő munkájukban részt vesznek-e a civil szervezetek képviselői, táblázat A civil szervezetek részvétele a döntés-előkészítésben a évi felmérés adatai szerint táblázat A civil szervezetek részvétele a döntés-előkészítésben táblázat Képviselő-testületi határozatok és rendeletek száma néhány városban táblázat A képviselő-testület minősítése táblázat A civil szervezetek részvétele a közgyűlésen táblázat Milyen rendszerességgel hívják meg a civil szervezeteket a közgyűlésre? táblázat A civil szervezetek képviselői az önkormányzati szakbizottságokban táblázat A bizottságok kültagjainak jogai településtípusonként táblázat Az önkormányzatok döntés-előkészítő munkájában milyen módon és rendszerességgel vonják be a nonprofit szervezeteket

6 Bevezetés A helyi önkormányzatok kialakulása Európában szorosan összefügg a kormányok és az államok fejlődésével, új, demokratikus irányok alkalmazásával. A kormányzati szintek közül a helyi önkormányzat áll a legközelebb az állampolgárokhoz és szerepet játszik a helyi lakosság érdekeinek és véleményeinek képviseletében. Lehetőséget ad a politikai részvételre és a különböző vélemények kifejezésére, ami kulcsszerepet játszik a demokratikus politikai rendszerekben. A helyi önkormányzat tehát nem csupán azért van, hogy a helyi problémákat helyben, a polgárokhoz és magához a problémához közel kezelje, hanem feladata az is, hogy létrehozza és erősítse azt, amit polgári öntudatnak szokás nevezni. E feladata révén a helyi önkormányzat egyben a civil társadalom kulcsfontosságú része is (Wehling, H. G. 2000a: 59.). Nyugat-Európában a liberális demokráciának, a különböző helyi önkormányzati adminisztratív rendszerekkel együtt, már nagy múltjuk van. A kilencvenes években Kelet- Európa gyors felzárkózással kezdte el pótolni a demokrácia hiányát a Nyugattól átvett, vagy saját újonnan kifejlesztett koncepciókkal. Az önkormányzatok megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával, valamint a piaci viszonyok térhódításával. Valamennyi fejlett országban egyre nagyobb az állami újraelosztás szerepe, egyre több nemzetállami funkció összpontosul nemzetközi szervezeteknél, és a nemzeti kormányok hatásköreinek megnyirbálása a helyi állam, tehát az önkormányzatok megerősödésével jár együtt. Ez rámutat az önkormányzatiság egy másik fontos elemére, mely mint, ahogy Pálné Kovács Ilona rámutatott a helyi önkormányzat alatt nem az autonómiát, hanem elsősorban az állami és helyi közösség közötti munkamegosztást érti (Pálné Kovács I. 1990: 48.). Az állami kötelezettségek háttérbe szorulását jól mutatja az a folyamat is, amelynek révén egyre több feladat és kötelezettség került át az önkormányzatokhoz. Az as évektől egyre nehezedő gazdasági légkör a központi kiadások mérsékléséhez veztetett, amely jelentősen bár országonként eltérő mértékben érintette az önkormányzatok költekezését, gazdálkodását (Stoker, G. 1991a: 2.). Azok a kihívások, melyekkel az önkormányzatoknak szembe kellett nézni, sokkal szélesebb körűek voltak, mint amit a pénzügyi krízis jelentett. A szociális és gazdasági változások jelentős hatást gyakoroltak a környezetre, melyben maga az önkormányzat is működik. Lényegében ez vezetett ahhoz a folyamathoz, melynek eredményeképpen részben az állam által szabadon hagyott területeken, másrészt az önkormányzatok mellett egyre nagyobb mértékben jelentek meg a különféle szolgáltatásokat nyújtó civil/nonprofit társadalmi szervezetek. A civil szervezetek 6

7 növekvő szerepvállalásának másik oka és lehetősége a demokratikus intézmények kialakulása és ezek működésének eredményei és eredménytelenségei. Az önkormányzatok nemzetközi térnyerése lényegében megegyezett azzal a politikai szándékkal, amely az állam totális jellegének lebontására és a lokális döntések és feladatellátások arányának növelésére irányultak. A magyarországi rendszerváltás is hasonló célokat tűzött maga elé. E célkitűzések azonban gyakran estek áldozatul a gazdaság és ezen belül a központi költségvetés elhúzódó válságának illetve a 90-es évek egymást követő kormányainak újra-etatizáló törekvéseinek. Ennek ellenére a decentralizáció, mint politikai törekvés az önkormányzatok (a tanácsidőszakhoz képest) szerepkörének és feladatainak újragondolását eredményezte. Az önkormányzat fogalmát többféleképpen is definiálhatjuk, elvont értelmezésben magunk kormányzása saját magunk által, amely intenzitását tekintve akkor a legnagyobb, amikor területi kiterjedése a legkisebb, s úgy csökken, ahogy a térbeli kiterjedése nő (Sartori, G. 1999: ). Ez azt jelenti, hogy például egy nagyváros helyi kormányzása esetén nem közvetlenül kormányozzuk magunkat, hanem képviselőink által. De meghatározhatjuk a feladatok-, és a kormányzás tárgya és módja szerint is. E szerint a helyi önkormányzat sokrétű feladatot lát el: igazgatja a települést, szervezi a helyi társadalmat, összehangolja és integrálja a lokális érdekeket, majd manifesztálja és ütközteti más lokális, regionális vagy akár országos érdekekkel. További faladatai közé tartozik a helyi társadalom szolgálata, az állami hatalmi érdekek és a lokális érdekek közvetítése, valamint összehangolása. Az önkormányzat tehát egy demokratikusan megválasztott és működő köztestület, amely a törvények keretei között, az állam felügyelete és segítsége mellett, saját felelősségére, lakosai érdekében önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket. 1 Ebben a definícióban kifejeződésre jut az önkormányzat célja és megjelenik annak alanya (ki kormányoz), tárgya (mit kormányoz) és módja (hogyan kormányoz). Ez a meghatározás közel áll Robert A. Dahl (Dahl, R. A. 1961) vagy Gombár Csaba meghatározásához, aki a helyi hatalom alatt a helyi társadalomban megnyilvánuló érdekkörök és értékirányultságok olyan politikai transzformációját érti, amelynek eredményeként intézményesült formában jelenik meg helyi szinten a döntések tényleges birtoklása (Gombár Cs. 1984: 36.). Az önkormányzat lényegében egyfajta hidat alkot az állam és annak polgárai között. Ebbe a viszonyrendszerbe épültek be sajátos módon a különböző szerveződések, így a politikai pártok és a civil szervezetek. Robert D. Putnam szerint a különböző szerveződéseknek különösen a civil szerveződéseknek rendkívül nagy szerepe van a modern 1 Forrás: Önkormányzati rendszer magyarázata KJK. Bp o. 7

8 államok működésében, hiszen minél több civil szerveződés él egy társadalomban, és minél többen tagjai kluboknak, egyleteknek, civil mozgalmaknak, vallási és lakóhelyi közösségeknek, annál több bizalom és együttműködési készség halmozódik fel az adott társadalomban (Putnam, R. D. 2000). Az európai példák az elmúlt két évtizedben rámutattak arra, hogy a pártok nemcsak a parlamentekben dominálnak, de a helyi hatalom működésében is meghatározó szerepük van. Az utóbbi évtized azonban változásról tanúskodik: helyi szinten a pártok kezdenek teret veszíteni a különböző egyesületek, egyletek, választási csoportosulások, egyéni jelöltek javára. Ezt a folyamatot természetesen a településnagyság, a választási rendszer és az adott ország politikai kultúrája befolyásolja (Wehling H. G. 2000b: 188.). A kérdés, hogy a hazai politika lokális szintjén a pártok szerepét miként érinti, befolyásolja a civil szervezetek megjelenése. Átrendezi-e a rendszerváltás után különösen a nagyvárosokban kialakult helyi politikai viszonyokat, illetve milyen kapcsolatrendszer, munkamegosztás alakult ki a civil szervezetek és a politikai pártok között. A kilencvenes évek második felére hazánkban is markánsan kirajzolódtak a civil szektor határvonalai, emellett a szektorban mélyreható változások mentek végbe a szervezetek megerősödésével, gazdasági szerepük növekedésével, az érdekcsoportok társadalmi legitimációjának stabilizációjával. Erre az időre a helyi társadalom demokratizálódásának fontos részeivé, az önkormányzatok egyik lehetséges partnerévé váltak, de kérdéses maradt, hogy vajon ez a partnerség együtt járt-e a helyi döntések megalapozásával, a döntési kompetenciák kiszélesítésével, egyfajta társadalmi kontroll kiépítésével? A nonprofit szektor számbeli növekedése mögött még nincs szó a társadalmi cselekvésben elfoglalt stabil hely kialakulásáról. A szektor megerősödése, amely következik számbeli növekedéséből, a szektor differenciálódását is magába rejti. Különböző érdekek jelennek meg benne, gazdasági, politikai, szakmai és magánérdekek sokasága alakítja, fejleszti a szektor egészét. A szervezetek elfogadottsága és hitele sokban függ attól, mit tudnak felmutatni a helyi közösség előtt álló feladatok megoldása érdekében. Az önkormányzatok is csak olyan partnerrel tudnak együttműködést kialakítani, amely a helyi társadalomban már valamiféle presztízsre tett szert, hozzátartozik a település arculatához, integrálódott lokális környezetébe, vagyis a társadalmi intézményesülés lépcsőfokait már bejárta. A szektor erejét és hitelességét a funkcionálisan differenciálódó szervezetek jelentik. Társadalmi erejét pedig az fogja biztosítani, ha a hatalom képviselői a civil szervezeteket partnernek tekintik a döntési helyzetekben, bevonják őket a döntés-előkészítés folyamatába, és ha a civil szervezeteken keresztül létrejön a lakosság részvétele. Ahhoz, hogy a társadalmi nyilvánosság csatornái 8

9 valóban működjenek, és az önkormányzatok egyre inkább a társadalmi részvételt igénylő döntési mechanizmusokban találják meg a stratégia kialakításának útját, szükség van a helyi önszerveződő közösségek tevékenységére. A civil szervezetek társadalmi-gazdasági legitimációjának másik alapfeltétele a gazdasági önállóság és függetlenség megteremtése, a szerződéses partneri viszonyon alapuló együttműködés az önkormányzatokkal és a kölcsönös érdekek egyeztetése a piaci szektorral, valamint a felelősség megosztása a három szektor között a helyi közösségben élők érdekében. A fenti kapcsolatok bemutatására és feltérképezésére Magyarországon, de még külföldön is nagyon kevés kutatás készült, hiányoznak azok az alapkutatások, melyek alkalmasak lennének egységes módszertani keretek kidolgozására, valamint a mikro-szinten zajló folyamatok bemutatására. Az általam használt szakirodalom erőteljesen az angolszász irodalomra támaszkodik, ami nem jelenti azt, hogy Európa más országaiban (elsősorban francia, német, olasz) nem készültek volna jelentős önkormányzati vizsgálatok, de a dolgozatomban érintett témák, fogalmak, megközelítések tekintetében főleg az angol és amerikai szakirodalomban találhatók olyan anyagok, melyek alkalmasak arra, hogy megkíséreljük azokat alkalmazni, szembesíteni az európai, hazai viszonyokkal. A hazai politikatudomány az önkormányzatok tizenhárom éves működése kapcsán a választási eredmények elemzésén kívül adós maradt a politológiai, illetve közpolitikai vizsgálatokkal, elemzésekkel. Nagyon keveset tudunk az önkormányzatok belső működéséről, döntéshozatali- és alkufolyamatairól, a pártok és civil szervezetek viszonyáról, döntéshozatali folyamatokban való részvételükről stb. Az elmúlt években ezért főleg arra tettem kísérletet, hogy megpróbáljak ezekről a területekről pontosabb információt, kutatási anyagot, kutatási módszereket gyűjteni illetve készíteni. Az általam felhasznált adatbázisok és kutatások két nagy csoportra bonthatók. Az elsőbe az önkormányzatok belső és külső viszonyainak, kapcsolatainak, megítélését vizsgáló kutatások tartoznak. A másodikba pedig azok, amelyek a civil szervezetek és önkormányzatok kapcsolatrendszerét tárják fel. A lefolytatott kutatások arra próbáltak választ adni, hogy milyen belső mechanizmusok alakítják az önkormányzatok, azon belül a pártok és a civil szervezetek kapcsolatrendszerét, milyen rendezőelv mentén szerveződnek az együttműködés különböző formái, mutatkoznak-e lyukak ebben a viszonyrendszerben, valamint kik és milyen módon irányítják ezt a kapcsolatot. 9

10 A disszertációban a KSH-adatok elemzésén kívül kizárólag azokkal a szervezetekkel foglalkozom, amelyekről tevékenységük alapján valószínűsítettem, hogy munkájuk során kapcsolatba kerültek, vagy kerülhettek az önkormányzatokkal. Ezért mindazokat a szervezeteket, melyek a fenti problémák szempontjából indifferensek, a minta alapsokaságából kizártam. 2 A kötetben használt adatbázisok és fejezetek a következő szerzők kutatásain alapulnak: OTKA (T ) 3 Lokális autonómia feltételei 4 ; OTKA (T ) 5 Pécs Politikai Térképe (1000 fős lakossági kérdőíves vizsgálat 6 ); OTKA (F ) 7 Pártok a helyi hatalomban ; Az ezredforduló politikai térképe Pécsett 2000 (Pécs megyei jogú város önkormányzatának megbízásából (1000 fős lakossági kérdőíves vizsgálat 8 ); Lakossági vélemények a városról, politikáról, önkormányzatról Pécsett Pécs megyei jogú város önkormányzatának megbízásából (1000 fős lakossági kérdőíves vizsgálat 9 ); OTKA (T ) 10 Dél-Dunántúl két megyei jogú városának (Kaposvár és Szekszárd) politikai térképe (600 fő/város lakossági kérdőíves vizsgálat 11 ); A nonprofit szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatrendszere A Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya által megrendelt kutatás 12 keretében 183 városi, 2917 községi önkormányzat kérdőíves felmérésének, valamint 2521 civil szervezet hasonló módszerrel készített adatai; Az önkormányzati oldalra vonatkozó vizsgálatokat, és az abból készült kutatási jelentéseket Szabó István 13, a kutatás időszakában a 2 Erről lásd részletesen a módszertani fejezetet! 3 Témavezető: Pálné Kovács Ilona. 4 Készítette: Kákai László. 5 PTE Politikai Tanulmányok Tanszék kutatása, témavezető: dr. Kunszt Márta. 6 Készítette: Csegény Péter-Kákai László. 7 Témavezető: Kákai László. 8 Készítette: Csegény Péter-Kákai László. 9 Készítette: Csegény Péter-Kákai László. 10 PTE Politikai Tanulmányok Tanszék kutatása, témavezető: dr. Kunszt Márta. 11 Készítette: Csegény Péter-Kákai László. 12 A kutatás koordinátorai és az egyes vizsgálatok kérdőíveinek összeállítói: Kákai László és Csegény Péter. 13 Szabó István: A települési önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatrendszere. In: Köztes helyzet? (szerk.) Csegény Péter Kákai László, Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya, Budapest, o.; Szabó István: Civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolata Budapest kerületeiben. (kutatási 10

11 KSH Békés Megyei Igazgatóságának Társadalomstatisztikai osztályvezetője készítette. A felhasznált Szervezeti és Működési Szabályzatok és interjúk is ezen kutatások keretében készültek el. A civil szervezeti oldalra vonatkozó vizsgálatokat és az azokból készített kutatási jelentéseket a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 14 végezte el. A részkutatások összeillesztését, elméleti keretbe foglalását és önálló kötetben történő publikálását Csegény Péter és Kákai László végezte el (Csegény P.-Kákai L. 2001). A vizsgálat során számos esettanulmány 15 került felhasználásra, amelyek egy-egy város önkormányzatát, azok belső döntéshozatali mechanizmusát, politikai viszonyait vizsgálták. Így többek között Pécsről, Győrről, Kaposvárról, Szekszárdról, Nagykanizsáról, Mohácsról, Komlóról, Szigetvárról álltak rendelkezésre esettanulmányok, melyek a kvantitatív vizsgálatok fontos kiegészítőjének bizonyultak. jelentés) Békéscsaba, 2001.; Szabó István: A községi önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatrendszere. (kutatási jelentés) Budapest, Harsányi László Mészáros Geyza Nárai Erzsébet Sebestény István: Városi nonprofit szervezetek és az önkormányzatok. In: Köztes helyzet? (szerk.) Csegény Péter Kákai László, Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya, Budapest, o.; Harsányi László: A budapesti civilek és az önkormányzatok. (kutatási jelentés) Budapest, 2001; Harsányi László: Községi nonprofit szervezetek és az önkormányzatok. (kutatási jelentés) Budapest, Az esettanulmányokat részben a PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszékének hallgatói, részben pedig saját magam készítettem. 11

12 I. Módszertani bevezető A doktori disszertációban lényegében két nagy kutatási adatbázist használok. Mindkét vizsgálat koordinálásában és irányításában (kérdőívek összeállítása, módszertani keretek, szempontok kiválasztása, tanulmányok elkészítése stb.) részt vettem. Az egyik a civil szervezetek és önkormányzatok kapcsolatánál használt országos adatbázis. A másik pedig egy OTKA kutatás keretében készült lakossági vizsgálatsorozat, melyet Pécsett ( között három alkalommal), valamint Kaposváron és Szekszárdon (2001-ben egy-egy alkalommal) végeztünk el. Az alábbiakban bemutatom a vizsgálathoz használt módszerek alapvető szempontjait. I.1. Az önkormányzatok és civil szervezetek kapcsolatára vonatkozó kutatás A kutatás során az volt a cél, hogy mind az önkormányzati oldal, mind a civil szervezeti oldal véleménye és helyzete megvilágításra kerüljön. A két oldal (önkormányzati és civil) megkérdezése standard kérdőíves módszer segítségével történt. A kérdőíves módszer mellett interjúk készültek egyes civil szervezetek vezetőivel, valamint az önkormányzati oldal civil ügyekben érintett személyeivel. Ezeken túl tartalomelemzés készült az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak civil szervezeteket érintő fejezeteiről. A mintavételi elvek meghatározásánál a KSH településtípusok szerinti statisztikai adataiból indultunk ki. Ezt abból a megfontolásból tettük, mert az egyes településeken működő civil szervezetek tevékenységi, bevételi, intézményi szerkezete eltérő képet mutat. A kérdőívek statisztikai feldolgozása képezte a kutatás gerincét. Az elemzés alapját a visszaküldött kérdőívekben szereplő válaszok alkotják, függetlenül attól, hogy más forrásból van-e hiteles információnk az adott kérdéssel kapcsolatban. Például van információnk arról, hogy valamennyi megyei jogú városban létezik a civilreferensi intézmény, azonban a kérdőívek feldolgozása során e tény nem igazolódott vissza. Ezzel egy időben az önkormányzatokat felkértük, hogy küldjék el a Szervezeti és Működési Szabályzatukat (továbbiakban SZMSZ), melyek tartalomelemzésével a civil szervezeteknek a helyi közéletbe való bevonásának módjára próbáltunk rávilágítani. A községekben a tartalomelemzésnél nem törekedtünk teljességre, ezért az SZMSZ-ek begyűjtése szorosan összekapcsolódott az interjúk készítésével. Harmadik módszerként az előző kettő kiegészítéseként interjúk készültek (összesen több mint 60) a megyei jogú városok azon tisztségviselőivel, akik az önkormányzatokon belül a civil ügyekkel foglalkoznak (civilreferensek), valamint a város egy-egy jelentősebb civil 12

13 szervezetének vezetőjével, csakúgy, mint Budapest kerületeiben és a falvakban, ezzel mindkét oldalról (önkormányzat illetve civil szervezetek) rávilágítva a civil szervezetek és az önkormányzatok között kialakult kapcsolatrendszerre. I.1.1. Önkormányzatokra vonatkozó kutatás A kérdőíves vizsgálat Az önkormányzati kérdőív szerkezetileg négy blokkból állt. Az első blokk az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat főbb kérdéseit taglalta, a második a civilek döntéshozatalba történő bevonásával foglalkozott, a harmadik az önkormányzatok és a civil szervezetek pénzügyi kapcsolatát tisztázta, míg az utolsó a civilreferens intézményének problémakörét vette górcső alá, illetve kitért a civilreferens nélkül működő önkormányzatok esetében a kapcsolattartás egyéb módjaira. A kiküldött kérdőívek közül 161-et küldtek vissza a városok, mely 73,1%-os visszaküldési arányt jelent (Budapesten a 23 kerületből 22). A községekre vonatkozó vizsgálatot a KSH végezte el. Talán ennek köszönhetően a válaszadási hajlandóság eredményesebb (minden községnek kötelező volt visszaküldeni a kérdőívet), így a falvakban a visszaküldési arány majdnem teljesnek tekinthető. A 2917 község közül mindössze 33 nem küldte vissza a kérdőívet, ami 98,9%-os visszaérkezési arányt jelent (népességben az arány még nagyobb). Mivel a községek és a fővárosi kérdőívek visszaérkezési aránya gyakorlatilag teljes (bár a fővárosban az egy hiányzó kerület a II. kerület súlyában sokkal nagyobb azért is, mert jelentős a lakosságának és a civil szervezeteinek a száma), ezért csupán a városi kérdőívek visszaküldési arányait mutatja be az alábbi táblázat. 13

14 1. táblázat A visszaküldött kérdőívek megoszlása megyék szerint Megye Városok száma Visszaérkezett kérdőívek száma Visszaérkezési arány Bács-Kiskun % Baranya % Békés % Borsod-Abaúj-Zemplén % Csongrád % Fejér % Győr-Moson-Sopron % Hajdú-Bihar % Heves % Jász-Nagykun-Szolnok % Komárom-Esztergom ,0% Nógrád % Pest % Somogy % Szabolcs-Szatmár-Bereg % Tolna % Vas % Veszprém % Zala % Összesen % Ha a visszaküldési arányban különbséget kívánunk tenni településtípusok szerint, akkor nem állíthatjuk, hogy a megyei jogú városok válaszadási hajlandósága nagyobb lenne, mint a többi városé. Ha megyénkénti különbségekre kívánunk rávilágítani, akkor igen jelentős eltérések mutatkoznak. Míg Vas megye városai mind visszaküldték a kérdőívet, addig Somogy megyéből a kérdőívek csak 40%-a érkezett vissza. Ha a visszaérkezett kérdőíveket a településszerkezethez viszonyítjuk, akkor eltűnnek a megyék szerint mutatkozó hiányosságok. Tartalomelemzés A kérdőíves vizsgálat kiegészítéseként a helyi statútumok tartalomelemzése során a nonprofit szervezetekkel kapcsolatos rendelkezéseket vizsgáltuk meg, melyben választ kerestünk arra, hogy a közgyűlésekre meghívják-e a civil szervezeteket; a döntés-előkészítésbe, döntéshozatalba bevonják-e őket, ha igen, milyen formában; a szakbizottságokban megjelennek-e képviselőik, ha igen, milyen formában, milyen gyakorisággal, valamint milyen jogosítványokat kapnak. A civil ügyek kezelésének formáira is választ kerestünk a helyi SZMSZ-ek segítségével, valamint tisztázni kívántuk, hogy a civilreferensek ha vannak az önkormányzati struktúrában hol helyezkednek el. 14

15 Interjúkészítés A kérdőívek kiértékelése után a kérdőívet visszaküldött megyei jogú városokban, Budapest kerületeiben, valamint a falvakban interjúk készültek az önkormányzati oldal egy-egy civilreferensével, vagy civil ügyekkel foglalkozó szakemberével, illetve egy-egy jelentősebb civil szervezet vezetőjével. A szervezetek kiválasztásánál feltétel volt, hogy legyen kapcsolatuk az önkormányzattal. A civil szervezeteket megkérdeztük az önkormányzat települési civil életéről (kapcsolattartás, támogatás, informáltság), és arról, hogy ők hogyan értékelik az önkormányzatoknak feltett kérdéseket. Megvizsgáltuk az önkormányzat által létrehozott civil szervezetek és az önkormányzat közötti kapcsolatot, illetve a civil szervezetek egymás közötti kapcsolatának minőségét. Ezekről a kérdésekről azokat a szervezeteket is megkérdeztük, amelyek alapításában nem vett részt az önkormányzat. Az önkormányzattól érdeklődtünk civil szervezet alapításáról, a civil szervezetek szerepéről a község életében, a támogatások (anyagi, természetbeni) nagyságáról, formájáról, a kapcsolattartás és a döntés-előkészítés módjáról. Mindkét felet felkértük arra, hogy mondjon javaslatokat a terület jobbá tétele érdekében. I.1.2. A civil szervezetekre vonatkozó kutatás A civil szervezetek vizsgálatához a következő alapinformációkból indultunk ki: 2. táblázat A vizsgálatba bevont települések megoszlása Nagyságkategória A kategóriába eső települések száma Falvak 2447 Városok Kevesebb, mint fő fő feletti 4 Megyeszékhely 17 Budapest 22 Összesen táblázat A nonprofit szervezetek száma az ország településein (1999) Településtípus Alapítványok Társas np. szervezetek Együtt Budapest Megyeszékhely Egyéb városok Községek Összesen

16 A nonprofit szervezetek száma az egyes régiókban (1999): 1. Közép-Magyarország (Budapesttel együtt) Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld 5731 A kutatás alapkoncepciójának megfelelően a mintát alkotó nonprofit szervezetekből kihagytuk a következő tevékenységet folytató szervezeteket: 1. Sport, szabadidő, hobbi tevékenységet folytatók - nincs kapcsolatuk általában a helyi önkormányzatokkal. 2. Kutatási tevékenységet folytatók lényegében csak Budapesten találhatók és nincs kapcsolatuk általában a helyi önkormányzatokkal. 3. Nyugdíj- és egészségbiztosítás nincs kapcsolatuk a helyi önkormányzatokkal. 4. Politikai szervezetek torzítást visznek be a kutatásba, mert tevékenységük vagy a hatalom megszerzésére, vagy megtartására irányul, támogatásuk elsősorban központi támogatásokból történik, ezért az önkormányzatokkal kevésbé kerülnek kapcsolatba. 5. Közhasznú társaságok lényegüket tekintve nem civil szervezetek (nem személyegyesületek) és nem magánvagyont működtetnek, hanem közvagyont. Ez alapján készítettünk egy 2521 szervezetből álló mintát, mely tevékenységi területre, településtípusra reprezentatív. Kérdezésre 99 városban (1020 szervezet), a főváros 23 kerületében (600 szervezet) és 237 községben (901 szervezet) került sor. A községek esetében adatfelvétel-technikai okokból kizártuk azokat a településeket, amelyekben ötnél kevesebb szervezet volt. 16 I.2. A lakosság körében végzett kutatások módszertani alapjai A városi önkormányzati kutatások kapcsán abból a módszertani elvből indultunk ki, hogy egy város társadalma nem csak a szociológiában ma szokásosan alkalmazott status-dimenziókkal 16 Ennek oka elsősorban az volt, hogy fennállt a veszélye annak, hogy címhiba, vagy válaszmegtagadás esetén már nem található használható pótcím, miközben az adatfelvétel utazási költségei meredeken emelkednek. 16

17 írható le, bár ezzel a módszerrel a különböző társadalmi csoportok, mikroközösségek (szegregátumok) számos metszetét jellemezhetjük. Az úgynevezett kemény szociológiai adatok mellett azonban figyelmet érdemelnek az értékválasztásban, a politikai beállítódásban és az ezekből következő választói magatartásban megnyilvánuló különbségek is, egyszóval a politikai kultúra, amely sok esetben városszerkezeti egységekhez is köthető. A vizsgálat tehát arra vállalkozott, hogy bemutassa a város egyes területeinek fejlődését, az önkormányzattal szemben megfogalmazott elvárásait, a lakosság politikai és döntésbefolyásolásról alkotott elképzeléseit, valamint a választói magatartás területi differenciálódását. A vizsgálat abban jelent újat a korábbi hasonló témában születettekhez képest, hogy nem csak egy városról próbál többé-kevésbé pontos információkat közölni, hanem igyekszik kimutatni a területi sajátosságokból fakadó különbségeket, másságokat is. Véleményem szerint ez azért fontos, mert az egyén véleményére, önkormányzattal szembeni elvárásaira nem csak a társadalmi hierarchiában, munkamegosztásban elfoglalt helyzete van hatással, hanem erős befolyást gyakorol rá a szűkebb lakókörnyezete is. Mintavételi elvek Az alapsokaság: az egyes városok állandó lakosságának az 1998-as önkormányzati választásokon szavazati joggal rendelkező része. A minta mérete: Pécs 1000 fő, Kaposvár és Szekszárd 600 fő Reprezentativitás: Településrendezési körzet, nem, kor. A mintavétel módszere A KSH Megyei Igazgatóságától kapott adatok alapján elkészítettük a városrendezési körzetek nem és kor szerinti megoszlását az 1990-es népszámlálási adatok segítségével úgy, hogy a népszámlálási körzeteket beazonosítottuk egy 1990-es várostérképen. Ezután a népszámlálási körzeteket összevontuk a KSH településrendezési körzeteinek megfelelően. A településrendezési körzet mindegyikének utcáiból véletlen mintákat készítettünk. Ez már egy jó alapot biztosított arra, hogy megfelelő kvóták kialakításával a lakosságot demográfiai szempontból is reprezentáló mintát kaphassunk úgy, hogy figyelembe vehessük a lakosság területi elhelyezkedését is. Ez azt jelentette, hogy a településrendezési körzetek között a populáció azonos korú lakosságának aránya megfelelt a mintába került megfelelő korú válaszolók arányának. Az így kialakított városrészek nem- és korcsoportok szerinti összetételét kiszámítottuk, mely alapját képezte egy kvótás mintavételnek. A kvótákat úgy alakítottuk ki, hogy minden egyes 17

18 kialakított városrendezési körzet megfeleljen az ott élő megfelelő korú lakosság megoszlásának. A város 18 éves és idősebb állandó lakosságának településrendezési körzetenkénti, nem és kor szerinti megoszlását reprezentálja a minta ugyanilyen megoszlása. 18

19 II. Fogalmi keretek Ahhoz, hogy a magyarországi pártokat és civil szervezeteket el tudjuk helyezni a lokális térben, mindenképpen szükséges a helyi önkormányzat és politika főbb elméleteinek bemutatása. Ezután pedig annak rövid tisztázása, hogy a kialakult hazai pártok és civil szervezetek milyen fogalmakkal, definíciókkal írhatók le, valamint miben ragadhatók meg a közöttük lévő különbségek? Vajon a kelet-közép- és közép-európai (ezen belül a magyar) pártrendszerek eltérnek-e a nyugati pártrendszerektől, és ha igen, akkor ezek az eltérések miben mutatkoznak meg? II.1. Helyi kormányzat és politika Az Egyesült Államokban a helyi kormányzat, helyi politika kutatása a II. világháború után, különösen az ötvenes években jelentős eredményeket mutatott föl, bizonyítva ezzel a helyi politika kutatásának létjogosultságát (Dahl, R. A. 1961). Európában ezzel szemben a helyi kormányzat, helyi állam és helyi politika fogalmai nagyon sokáig csupán melléktermékei voltak az államelméleteknek. Szerepük, jelentőségük csupán az utóbbi néhány évtizedben jelent meg önálló vizsgálati területként. (Saunders, P. 1980; Dearlove, J. 1979; Dunleavy, P. 1980). A helyi állam, helyi kormányzat kifejezést a 1970-es évek közepén kezdték el használni, amikor a helyi kormányzatot egy nagyobb politikai rendszer integráns részeként kezdték szemlélni. A fogalom lényegében a hagyományos közigazgatási megközelítéssel (mely kizárólag a helyi kormányzat intézményeire koncentrált) szemben jelent meg. Az új fogalmak az önkormányzatok működésének szélesebb kontextusait (politikai, gazdasági és társadalmi) vették figyelembe. A közigazgatás hivatalos és jogi kapcsolatainak kiemelése ugyanis túl könnyen vezet ahhoz a feltételezéshez, hogy a dolgok olyanok, amilyeneknek lenniük kell: az erő ott nyugszik, ahol nyugodnia kell (Stoker, G. 1991b: 232.), ami az informális befolyások és politikák szerepét alulértékeli. Az elmúlt évek főbb elméleteit ezért a hagyományos közigazgatási megközelítéssel szembeni útkeresésnek is nevezhetjük, amelyek a helyi politika elemzésében nagyszámú elméleti eredményeket produkáltak. Négy megközelítést vizsgáltam meg, melyeket Gerry Stoker után: lokalista, közösségi választás, duális állam és társadalmi kapcsolatok címkékkel láttam el. Lokalista szemlélet A lokalista szemlélet kiindulási pontja összekapcsolódik a közigazgatási modellel, azzal a különbséggel, hogy nyíltan érvel az autonóm, választott helyhatóság mellett. James és Stewart 19

20 az autonóm helyi kormányzat mellett négy érvet sorakoztatott fel (Jones, G.-Stewart, J. 1983: 6-7.). Először a helyi kormányzat lényegét arra a hitre alapozta, hogy van értéke a hatalom kiterjesztésének és több döntéshozó bevonásának a helyhatósági testületekbe. A hatalom decentralizálása alapvető érték és a helyhatósági testületek, mint választott testületek képviselhetik a legitim politikai hatalom decentralizálását. A második érv a felelősség kiterjesztésén nyugszik. A szükségletek, az igények és az érdekeltségek mindenhol változóak, a helyi kormányzat megengedi, hogy ezekhez a különbözőségekhez alkalmazkodjunk. Harmadszor, a helyi kormányzat valóban helyi, mivel a képviselők és a hivatalnokok életét is befolyásolják azok a döntések, melyeket meg kell hozniuk, valamint azok között élnek, akiknek befolyásolják életüket és ott, ahol a környezetet alakítják. A központi kormányzatnál kisebb mérete ugyan sebezhetővé teszi a külső kihívásokkal szemben. Átláthatósága miatt könnyű nyomást gyakorolni rá, amikor nem képes kielégíteni azok szükségletét, akik hatáskörében dolgoznak és élnek. Végül a helyi kormányzat képes arra, hogy elnyerje a helyi társadalom lojalitását. Könnyebben ki tudja elégíteni a helyi szükségleteket és nyer támogatást a helyi társadalom felé nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezésekhez, mert lehetővé teszi a választást. A lokalisták azonban azt is felismerték, hogy a helyhatóságok nem biztosítják mindenki számára egyenlő mértékben a szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést. Stewart szerint: A helyhatósági testület részben nyitott szervezet. Sok szállal kapcsolódik a társadalomhoz, ezáltal nyitottá válik. A helyhatóság azonban nem egyenlő mértékben nyitott mindenki felé és nem nyújt egyenlő mértékű elbánást minden igény számára (Jones, G.- Stewart, J. 1983: 135.). Ezt a helyzetet Stewart kikerülhetetlennek és legitimnek fogja föl, ami elősegíti, hogy a hozzáféréssel kapcsolatos döntéseket tudatosan és nyíltan hozzák meg a választott képviselők. A lokalisták világosan felismerték, hogy a működő helyhatósági testületek cselekvései nem mindig tükrözik a változó helyi szükségletek iránti felelősséget. A szervezeti intézkedések és a szolgáltatások összekapcsolása korlátozhatja a helyi bizottságok kapacitását. A szolgáltatásokat koordináló bizottságok dominanciája a döntéshozásban inkább egy szűk funkcionális elemet erősít, s kevésbé célja a közösségi igények szélesebb megértése. A szervezet bürokratikus hozzáállása elbátortalaníthatja a kockázatvállalást és az innovációt. Az országos szintű testületekben és vitákon keresztül működő szakmai és politikai befolyás, a helyi tényezők, és érdekek döntéshozatalból való kizárását eredményezheti. 20

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

NEMZETI ÉRDEKEK AZ EU-BAN. AZ OLASZ EURÓPA-POLITIKA TANULSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPRE

NEMZETI ÉRDEKEK AZ EU-BAN. AZ OLASZ EURÓPA-POLITIKA TANULSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPRE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETI ÉRDEKEK AZ EU-BAN. AZ OLASZ EURÓPA-POLITIKA TANULSÁGAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPRE Ph.D. értekezés Czékus Bálint Tibor

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL...

1. BEVEZETÉS...1 2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE...4 3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN...13 4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL... Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Czeglédi Csilla Okleveles közgazdász A női vezetői szerep sajátosságai Magyarországon Doktori értekezés Konzulens: Prof. Dr. Józsa

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt

Kapcsolatok jellemzői jellemző. folytatott kutatás a szociális és gyermekvédelmi célú civilnonproþt MAGYAR VALÓSÁG Kóbor Krisztina Kapcsolatok jellemzői jellemző kapcsolatok két régi szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonproþt szervezetei között A tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás eredményei

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben