Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovákiai magyar szervezetek adattára"

Átírás

1 Szlovákiai magyar szervezetek adattára

2

3 Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22

4 A kötet megjelenését támogatta: Charles Stewart Mott Foundation, USA Nadácia pre podporu obèianskych aktivít, Szlovákia Információs Központ, 22 Nagy Myrtil, 22 ISBN

5 Tartalom 1. Elõszó (Tóth Károly) Hogyan használjuk a könyvet (Nagy Myrtil) Dél-szlovákiai civil szervezetek Polgári társulások Alapítványok Közhasznú szervezetek Jótékonysági alapok jogi formával és jogi szubjektivitással nem rendelkezõ szervezetek Hazai és külföldi források Adományosztó alapítványok és intézmények Küldetésüket tekintve nem kimondottan adományosztó intézmények, szervezetek Adománygyûjtési útmutató (Nagy Myrtil) Alapelvek és alapfogalmak Gazdasági szervezetek adományozása Egy meghatározott ügyhöz kapcsolódó marketing Vállalati alkalmazottak bevonása a szervezet mûködésébe Gazdasági szervezetek névadáshoz kötött adománya Szponzoráció Természetbeni adomány technikák Néhány jó tanács Magánszemélyek adakozása Magánszemélyek névadáshoz kötött adománya Címre küldött levél Személyes megkeresés És végül az 1% Rendezvényi forrásteremtés Árverés Jótékonysági bál és koncert Nyilvános gyûjtés Alapítványi adománygyûjtés A pályázat élete Források felkutatása Pályázás Mit tartalmaz a projektum? Költségvetés készítése A költségvetés tételei Részletes költségvetés A költségvetés indoklása Mellékletek A pályázat megvalósítása és elszámolás Miután elnyertük a támogatást Szerzõdés Jelentések Elszámolás Pénzügyi jelentés Mutatók A szervezet jogi formája szerinti mutató Járások szerinti mutató Felhasznált irodalom...441

6

7 1. Elõszó A szlovákiai magyar intézményrendszer az elmúlt tíz évben rendkívül nagy változáson ment keresztül. Gondoljunk csak arra, hogy tízegynéhány évvel ezelõtt még csak egy kulturális szervezetünk volt, egy nõszövetség, egy ifjúsági szervezet stb. Alapítványokról nem is tudtunk, a polgári kezdeményezések csak titokban, párt és kulturális álcába bújtatva érvényesülhettek. Klubok születtek, klubmozgalmak, biciklitúrák, titkos és féltitkos szervezetek, szûk baráti körök, amelyek mind-mind azt jelezték, hogy az igazi társadalmi életre szükség van, hogy a tenniakarás nem lankad, hogy csak megfelelõ teret kell biztosítani a megannyi kezdeményezésnek és akaratnak után ennek a jogi keretei megszülettek. A szlovákiai magyarok társadalmi, kulturális, politikai élete újabb szakaszába lépett. Egy pillanat alatt született meg szinte a semmibõl a szlovákiai magyar civil társadalom. És mint minden civil társadalom, ez is nagyon sokszínû volt. És mint minden új dolog, kereste a helyét a közéletben, a közakarat megjelenítésében, a köz szolgálatában. Nem mindig ment ez könnyen. A sokszereplõs új környezet megannyi összeütközésnek, konfliktusnak, személyeskedésnek, szóváltásnak volt a színtere. Hosszú idõnek kellett eltelnie (és talán még nem is vagyunk a végén), amíg az egyes szereplõk felismerték, nem õk az egyedüli ilyen vagy olyan szervezet. Sokan vagyunk, másmás értékekkel, más-más elképzelésekkel, más-más célokkal. De éppen ez a sokszínûség adja az erõnket. Ez az, ami biztosítékot jelent, hogy akár tévedhetünk is, lehetnek rossz meglátásaink, elképzeléseink, mindig ott van a másik, partnereink, akik új ötletekkel, új ideákkal, új célokkal korrigálni tudják a hibákat, és a diszharmóniának tûnõ sokszínûség harmonikus egyként szolgálja a közösséget. Ebben rejlik a civil szervezetek, a harmadik szektor, az önkéntesség ereje. A szlovákiai magyar civil szektor teljes képének, spektrumának, szerkezetének felmérése, felkutatása még várat magára. Nincsenek egzakt adataink arról, hogy milyen is ez a szektor. A szlovák oldalról nézve egy nagy fehér folt Dél-Szlovákia. Szlovákiai magyar oldalról nézve pedig egy zárt intézményrendszer negatív vagy pozitív képe sejlik fel elõttünk. Tudjuk, hogy nagyon széles skálán mozog, tudjuk, hogy gyakorlatilag lefedi az egész közösséget. Tudjuk, hogy a kis helyi kezdeményezésektõl kezdve egész az országos kulturális, érdekvédelmi, szakmai szervezetekig terjed. Tudjuk, hogy az intézményi keretek is nagyon változatosak: vannak, akik tudatos intézményépítésbe kezdtek, és vannak, akik megelégszenek a laza öntevékeny mozgalmi munkával. Aligha lehetne értékítéletet mondani ezekrõl, mindenki a maga helyén, minden szervezet a maga módján fontos az adott régióban, kis- és nagyközösségben. Ugyanakkor mégis kell látnunk és láttatnunk önmagunkat. Tudatni kell, hogy ennek a maroknyi közösségnek a társadalmi élete semmivel sem marad el más régióétól. Hogy ez egy érett, a maga szabály- és értékrendjével együtt a közösségi élet minden jegyével rendelkezõ társadalom. Sokra vágyó, de intézményi rendszerén keresztül önszervezõ közösség is egyben. Ennek a számvetésnek az állomása ez a kötet. Az elmúlt idõben sok próbálkozás született a szlovákiai magyar szervezetek adattárának megjelentetésére. Változó korunkban minden adattár a megjelenés pillanatában már elavultnak mondható, hiszen az egyes intézmények, és azok adatai olyan gyorsan változnak, hogy a nyomdatechnika lassúsága nem ragadhatja meg azt a maga dinamizmusában. Ez a kötet mégis egy ilyen próbálkozás. Talán az eddigi legteljesebb. Mert nem pusztán a fontosabb szervezeteket veszi számba, hanem mindenkit, aki él és mozog Dél-Szlovákiában. Az adattár egyik nagy érdeme, hogy a jogilag bejegyzett szervezeteken túl megpróbálta számba venni azokat az öntevékeny csoportokat, társaságokat, köröket is, amelyek valamilyen nagy szervezet, önkormányzat, kultúrház stb. mellett mûködnek, de önálló értékmegõrzõ és értékteremtõ életet élnek. Az adattár a nemzetközileg elfogadott adatgyûjtést és adatközvetítést követi, tehát teljesen kompatibilis más hasonló civil adattárakkal: a szervezetek alapadatain túl, meglehetõsen részletes képet ad az intézmény felépítésérõl, képviselõirõl és tevékenységérõl egyaránt. A kötet nem önmagáért van. Amit a nyomtatott forma nem tud megoldani, megoldja az az adatbázis, amely a számítástechnika jóvoltából a kötet megjelenésével egyidõben az Interneten jelenik meg. A Fórum Intézet honlapján a teljes kötet megjelenik olyan adatbázisként, amelyet folyamatosan lehet bõvíteni és frissíteni. Tehát az, akihez nem jut el ez a kötet, vagy aki a legfrissebb adatokra kíváncsi, az Interneten is hozzáférhet azokhoz (www.foruminst.sk). 7

8 A kötet és az Internetes feldolgozás egymást kiegészítik. A kötet rögzíti a mai állapotokat, hírt ad a szlovákiai magyar civil szektor helyzetérõl, belsõ tartalékairól. Az Internetes feldolgozás pedig dinamikusan és napra készen követi és közvetíti annak további változásait, fejlõdését. A szlovákiai magyarok számára talán elsõ ízben jelenik meg olyan részletes pályázati útmutató, amilyen a kötetben található. Az adománygyûjtés, a pályázás sokszor nem is egyszerû technikáival ismerteti meg az olvasót ez a fejezet. Megtalálhatók itt a legfontosabb források is, azok az alapítványok, amelyek Szlovákiában a harmadik szektor fejlõdését szolgálják. Külön érdeme ennek a fejezetnek, hogy nemcsak az adatokat közli a donorokról, hanem eligazítást ad abban is, hogy kinél, mire és hogyan érdemes pályázni. Az Információs Központ céljaival összhangban olyan kötetet, ad az olvasó kezébe, amelynek minden magán-, intézményi és kézikönyvtárban helye van. A jövõ legfõbb kihívásának, a kapcsolatépítésnek, a partnerkeresésnek, az együttmûködésnek egyik legfontosabb eszköze ez a kötet mindennemû határon innen és határon túl. Tóth Károly 8

9 2. Hogyan használjuk a könyvet Könyvünk fõ küldetése, hogy számba vegye a Dél-Szlovákiában mûködõ civil szervezeteket, és segítséget nyújtson nekik az adománygyûjtésben. Három fõ fejezetbõl áll, melyek további alkategóriákat tartalmaznak. 1. Szlovákiai magyar szervezetek adattára A fejezet célja, hogy számba vegye a Dél-Szlovákiában mûködõ nonprofit szervezeteket jogi szubjektivitásukra való tekintet nélkül, teret biztosítson számukra a bemutatkozásra. Alkalmat szeretnénk adni a szervezeteknek egymás megismerésére, és mivel a nonprofit szektor jövõje a partnerségen mûködõ programokon alapszik, új kapcsolatok születését is igyekszünk elõsegíteni. Könyvünkbe a nonprofit, vagy civil szervezetek adatait az es idõszakban gyûjtöttük. Az adatgyûjtést a Fórum Társadalomtudományi Intézet kezdte, majd az idõközben önállósult Információs Központ folytatta. Talán nincs is Dél-Szlovákiában olyan szervezet, melyhez adatlapunk ne jutott volna el, de a publikációban csak azok a szervezetek kaptak teret, melyek kitöltötték és visszaküldték adatlapjukat. Sajnos az adatlapokat sokszor nagyon hiányosan kaptuk meg, és bár nagyon sok energiát fektettünk az adattárba, fizikai képtelenség a mintegy 65 szervezet pontos adatait kikutatni. Igyekeztünk azonban minden szervezetrõl legalább a legfontosabb útmutatókat (név, cím, vezetõ, mûködési terület) begyûjteni. A könyv fejezeteiben rendkívül egyszerû tájékozódnunk. Elég, ha kihajtjuk a könyv fülét, és máris láthatjuk, hogy a szervezet adatait besoroló táblázat melyik mezõje, milyen kérdésre ad választ. Az áttekinthetõség és a könnyebb tájékozódás kedvéért a jobb és a bal fül is kihajtható. A fejezetben szereplõ szervezeteket öt kategóriába soroltuk aszerint, hogy milyen jogi formával rendelkeznek. 1. Polgári társulások olyan szervezet, amelyben a tagok azért társulnak, hogy képviseljék közös érdekeiket és közhasznú munkát fejtsenek ki. Ebbe a fejezetbe azok a szervezetek tartoznak, melyek a 83/199 számú törvény (Zákon è. 83/199 Zb. o združovaní obèanov) szerint vannak bejegyezve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában. Összesen 119 polgári társulás adatait találja meg az olvasó ebben a fejezetben. 2. Alapítványok Adományosztó szervezetek. Az alapítvány tõke, illetve vagyon társítása, mely az adott alapítvány küldetése, célja megvalósítását szolgálja. Alapítványnak nevezzük azokat a nonprofit szervezeteket, melyek a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 27/1996-os számú, Alapítványokról szóló törvénye (Zákon NR SR è. 27/1996 Z.z. o nadáciách) szerint vannak bejegyezve a SzK Belügyminisztériumában. Könyvünkben 24 alapítvány szerepel. 3. Közhasznú szervezetek a közhasznú szervezetek tevékenységüket tekintve nagyon hasonlóak a polgári társulásokhoz, azonban kis számú tagsággal rendelkeznek, és tevékenységük kifelé, a nyilvánosságra, más szervezetek segítésére irányul. Közhasznú szervezet a szlovákiai joggyakorlat szerint az a szervezet, mely a Szlovák Köztársaság 213/1997 számú, a nonprofit, közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekrõl szóló törvénye (Zákon NR SR è. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby) szerint van bejegyezve a székhelye szerinti kerületi hivatalban. Kiadványunkban összesen 11 közhasznú szervezet szerepel. 4. Jótékonysági alapok - a jótékonysági alap a magánjogi célirányos vagyontársításnak a következõ formája. Célja, az alapítványoktól eltérõen, egy konkrét ügy támogatása. A jótékonysági alapok jogállását a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 147/1997 számú (Zákon NR SR 147/1997 Z.z. o neinvestièných fondoch), a jótékonysági alapokról szóló törvénye szabályozza. A jótékonysági alapok bejegyzõ szerve a székhely szerinti kerületi hivatal. Nonprofit adattárunkba 9 jótékonysági alap küldte el az adatait. 5. szervezetek ebbe a fejezetbe soroltuk azokat a szervezeteket, melyek nem a fent említett törvények alapján mûködnek, valamelyik országos szervezet, önkormányzat, kulturális intézmény mellett mûködnek, vagy egyáltalán nincsenek bejegyezve. jogi formának számít a jogi személyek társulása is, mely szintén nonprofit szervezet, ha az alapszabálya ezt kimondja. Nagyon fontos tudni, hogy egy szervezet nem attól kezd létezni, tevékenykedni, egy bizonyos küldetést teljesíteni, hogy bejegyezték. A bejegyzés csupán egy jogi lépés, mely lehetõséget ad a szervezetnek, hogy jogi 9

10 személyként léphessen fel (pl. bankszámlát nyithasson, önállóan pályázhasson stb.). Könyvünkbõl is látszik, a be nem jegyezett szervezetek száma sokkal nagyobb, mint a bejegyzetteké. Ebben a kategóriában jelennek meg többek között azok az egyletek, egyesületek, csoportok, melyek általában valamely nagyobb intézmény vagy szervezet anyagi, illetve erkölcsi támogatása segítségével, ennek szárnyai alatt fejtik ki önálló tevékenységüket. Könyvünkben egyéb jogi formával 26 szervezet rendelkezik, 456 szervezetnek pedig nincs jogi szubjektivitása. A jogi szubjektivitással nem rendelkezõ szervezetek közül 255 Csemadok alapszervezet, 11 Csemadok területi választmány, 175 kultúrcsoport (folklór, színjátszó, esztrád stb.) és 9 klub adata jelenik meg kiadványunkban. A könyvünkben szereplõ dél-szlovákiai nonprofit szervezetek összetétele mûködési formájuk szerint: Mûködési forma Szervezetek száma Polgári társulások 119 Alapítványok 24 Közhasznú szervezetek 11 Jótékonysági alapok 9 jogi formák 26 Nem bejegyzett szervezetek 456 ebbõl: Csemadok alapszervezet 252 Csemadok területi választmány 11 Kulturális vagy más csoport 175 Klub 9 Más 9 Összesen: Hazai és külföldi források E fejezet célja, segítséget nyújtani a szervezeteknek a forráskeresésben. 44 adományosztó szervezet részletes leírását tartalmazza, melyek Szlovákiában, illetve Szlovákiából elérhetõk. További 8 intézmény kontaktusait is megtalálja az olvasó ebben a fejezetben, melyek küldetése nem az adományosztás, viszont idõrõl-idõre nyújtanak támogatást. Mivel ezen intézmények pályázati kiírásai és feltételei gyakran változnak, nagyon nehéz a támogatási terület pontos leírásával szolgálni. Természetesen nem lehet teljes ez a lista, hiszen számos olyan szervezet létezik még, mely támogatást nyújt szlovákiai szervezeteknek, magánszemélyek részére, mi azonban csak a legnagyobbakat vettük számba. Az itt felsorolt adományosztó szervezetek küldetése állandó, nem változik, elõfordulhat azonban, hogy könyvünk megjelenése idejére pár alapítvány kiírása megváltozik, ezért ajánljuk a pályázóknak, hogy részletes és pontos információkért lépjenek kapcsolatba az adott alapítvány, intézmény kapcsolattartójával, vagy az Információs Központ regionális irodáiban érdeklõdjenek az aktuális pályázati kiírásokról (az irodák elérhetõsége a kötet hátsó borítóján található). 3. Adománygyûjtési útmutató Az adománygyûjtési útmutató c. fejezet, mint a neve is elárulja, az adománygyûjtés területén kíván hasznos tanácsokkal, tapasztalatokkal szolgálni. Bevezeti az olvasót az adománygyûjtés filozófiájába, részletesen, példákkal illusztrálva mutatja be az adománygyûjtés módjait, betekintést nyújt az adománygyûjtés technikáiba, megtanítja az olvasót tervei projektummá formálására, ismerteti azokat a kötelezettségeket, melyeket a pályázónak teljesítenie kell. Ez a kiadvány az Információs Központ tervezett publikációi sorában az elsõ. Úgy is mondhatnánk, hogy három éves csapatmunkánk gyümölcse. Létrejöttében nagyon sokan segédkeztek, akiknek ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket. Köszönet illeti a Fórum Intézet és az Információs Központ munkatársait, az adatgyûjtésben aktív külsõ munkatársainkat, önkénteseinket, és nem utolsó sorban azokat a szervezeteket, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy adattárunk ilyen bõ és részletes legyen. Kívánjuk, hogy legyen ez a könyv mindenki hasznára, segítse szervezetük hatékony mûködését. Nagy Myrtil az Információs Központ igazgatója 1

11 3. Dél-szlovákiai civil szervezetek 3.1 Polgári társulások 11

12 12

13 A DEMOKRATIKUS ÉS NYITOTT POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT TÁRSULÁS ZDRU ENIE PRE DEMOKRATICKÚ A OTVORENÚ SPOLOÈNOS Èenkovce Dunaszerdahelyi járás 2/ / A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BARÁTI KÖRE TORNALJA ÉS VIDÉKE SPOLOK PRIATE¼OV RÁKÓCZIHO ZVÄZU TORNA¼A A OKO- LIE Tulipánova 11, Torna¾a Nagyrõcei járás 47/ Polgári társulás 1993 Polgári társulás 1 Dr. Kvarda József Õry Péter 22 Dr. Kankulya László Molnár Imre - alelnök Dr. Kankulya László Molnár Imre, Juhász Eszter A demokrácia és nyitott társadalom elveinek propagálása a társadalmi élet valamennyi területén. A magyar kultúra támogatása Tornalján és vidékén. 1 társadalmi, mûvelõdési és tudományos rendezvényeket, szakszemináriumokat, konferenciákat, szimpóziumokat szervez, ill. támogatásával lehetõvé teszi tagjai számára az ilyen rendevényeken való részvételt az iskolaügy, hitélet, kulturális szervezetek pályázatainak elbírálása és anyagi támogatása Oktatás és, Érdekvédelem Felméréseket végez a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók életfeltételeirõl Szlovákiában. Oktatás, 13

14 A XXI. SZÁZAD GYERMEKÉÉRT POLGÁRI TÁRSULÁS ALMA MATER OBÈIANSKE ZDRU ENIE DE OM XXI. STOROÈIA ul. Gergelya Czuczora 1, Nové Zámky Érsekújvári járás 35/ / ALMA MATER Vnútorná okru ná 54/1, Komárno Komáromi járás 35/ / Polgári társulás 2 Polgári társulás 361 Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Nagy Katalin, Kováè Sylvia, Anda Henriett, Juhász Zsuzsanna 25 PhDr. Farkas Veronika Juhász Mária - titkár, pénztáros Száraz József Leczo Mária, Bubenko János, Furik Ilona Lehetõségek megteremtése a gyermekek szabadidejének helyes eltöltésére. - gyermekekkel való foglalkozás, - téli és nyári táborok szervezése, - értékközvetítés, közösségnevelés, tolerancia elmélyítése 6 Oktatás és Kultúra, Sport, Környezetvédelem Oktatás A szervezet célja rávezetni a gyerekeket, a táborok résztvevõit, a kollégákat, az Alma Mater tagjait arra, hogy életünk boldogsága tõlünk is függ - munkálkodnunk kell érte életünk minden korszakában. 14

15 ALSÓSZELI IFJÚSÁGI KLUB - ALSZIK APRÓBODROGKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES DOLNOSALIBSKÝ MLÁDE NÍCKY KLUB è.195, Dolné Saliby Galántai járás 31/ , Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ , Polgári társulás 3 Ing. Kovács Lajos Puskás Attila - alelnök Ing. Kovács Lajos Madový Lívia, Puskás Attila 198 Polgári társulás CSEMADOK TV és ASZ, Polgári Kezdeményezések Klubja 4 Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János JUDr. Pirovits László, Kopasz József Az alsószeli fiatalok összetartása, kulturális és sportéletének fellendítése és szabadidejének megszervezése. a népi hagyományok ápolása 17 kulturális és szakmai elõadások rendezése, sportrendezvények és ismeretterjesztõ utak szervezése fellépések különbözõ rendezvényeken, szakmai tanácsadások Oktatás és Kultúra, Sport, Mûvelõdés A szervezeten mellett mûködik a Fuszekli kultúrcsoport, amely még 2-ben kezdte meg mûködését különbözõ kultúrmûsorok elõadásával pl. karácsonyra, március 15.-re, Anyák Napjára stb. Kultúra 15

16 ÁRVÁCSKA TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSULÁS ATELIER TÁRSASÁG ÁRVÁCSKA - ZDRU ENIE PRE MLADÉ TALENTY Mäsiarska 59, P.O.Box B-39, 4 1 Košice Kassa város 55/625674, 95/ / SPOLOÈNOS ATELIER TÁRSASÁG Potoèná 28, Komárno Komáromi járás 35/ / Polgári társulás Polgári társulás Pribék Emõke Pribék Emõke - elnök 15 PhDr. Kopócs Tibor PhDr. Kopócs Tibor - elnök PhDr. Kopócs Tibor Dr. Eva Dénesová, Kovács Kálmán, Ölveczky Gábor, Z. Németh István, Virág Jenõ - tehetséges magyar gyerekek felkutatása, - tehetségfejlesztés Az ATELIER, mûvészet és irodalom c. lapban megjeleníteni a kortárs hazai alkotásokat a képzõmûvészet, irodalom, színház, zene, építészet területén. - játszóházak (tánc- és kézmûves foglalkozások), - fellépések (egész estét betöltõ folklórmûsor) 3 a lapon keresztül nyújtott kulturális információk Kultúra, Oktatás Kultúra Az ATELIER, mûvészet és irodalom c. lapot 1998-ban Kopócs Tibor (Komárom) és Kovács Kálmán (Bécs) festõmûvészek alapították önszorgalomból. Szükségesnek tartották változó és alakuló társadalmi életünkben egy mûvészeti lap létrehozását, amely kisebbségi magyar kultúránk kortárs mûvészetét hivatott bemutatni és prezentálni régiónkban. 16

17 BALASSI POLGÁRI KLUB BENCZE SAMU POLGÁRI TÁRSULÁS BALASSIHO OBÈIANSKY KLUB Adyho ul.1, Štúrovo Érsekújvári járás 36/ OBÈIANSKE ZDRU ENIE BENCZE SAMU è. 61, Základná škola, Gemer Nagyrõcei járás 47/ Polgári társulás Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Himmler György Himmler György Polgári társulás 13 Mgr. Papp Zsolt Mgr. Papp Zsolt - elnök Mgr. Papp Zsolt Parlag Istvánné, Kiss István egy olyan szellemi mûhely életrehívása, amelynek keretében lehetõség nyílik a nem hivatalos mûvelõdésre Az ifjúság kulturális és sporttevékenységének javítása. Oktatás és Kultúra, Közéleti kérdések A klubrendezvények leggyakoribb témái: nemzeti és kisebbségi történelem, néprajz, népzene, irodalom, tudományos ismeretterjesztés, közélet., Sport 17

18 BODROGKÖZI APRÓSZÍNPAD BODROGKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES 77 1 Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ Polgári társulás CSEMADOK ASZ, Polgári Kezdeményezések Klubja 2 Nádasdi Hilda, Zvolenszky Gabriella Polgári társulás Polgári Kezdeményezések Klubja, CSEMADOK ASZ 2 Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János JUDr. Pirovits László, Nádasdi Hilda JUDr. Pirovits László színházkedvelõ közönség kinevelése a néptánc, népzene, népi hagyományok ápolása - fellépések különbözõ rendezvényeken, - szakmai tanácsadás fellépések különbözõ rendezvényeken Kultúra Kultúra 18

19 BÓDVA EGYESÜLET BOROSTYÁN TÁRSASÁG ZDRU ENIE BÓDVA Hlavná 13, 45 1 Moldava nad Bodvou Kassa vidéke járás 55/ /46362 ZDRU ENIE HEDERA gen. Klapku 11/6, Komárno Komáromi járás 35/ Polgári társulás Polgári társulás 25 Remák Béla M. Molnár László Székesi István, Balázs Judit, Nagy Imre 12 Nagy László Nagy László - elnök Nagy László Nagy Zsuzsanna, Csiffáry Zoltán, Benkõ Annamária, Mitš Krisztina, Nagy Ildikó sport, kultúra és hagyományok támogatása - a Borostyán Zenés Fesztivál évenkénti megszervezése, - zenés klubok, koncertek szervezése, - a Borostyán Együttes mûködésének támogatása 25 a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség támogatása 1 Kultúra, Sport Kultúra BOROSTYÁN ZENÉS FESZTIVÁL: Közös fórum a népzene, népdal és a megzenésített versek mûfajának elõadói számára. A fesztiválon bemutatkozási lehetõséget kapnak fiatal, tehetséges elõadók is. A két fõ zenei mûfaj mellett más zenei irányzatok képviselõi is fellépnek, mint pl. dzsessz, musical, blues, sanzon, komolyzene, stb. Az eddigi 5 fesztivál legjelesebb szereplõi: népdal, népzene - Sebestyén Márta és a Muzsikás, Szvorák Katalin, MÉZ, Écsi Gyöngyi, Sebõ Ferenc, Zsarátnok, Tükrös Együttes; énekelt versek - Kaláka, Olgyai Gábor Trió, Zyntharew, Garabonciás, Kor-Zár, Borostyán, Sziget Csoport; komolyzene - Boros Zsófia (gitár), Rácz Csaba (cselló), Andrássy Zsuzsanna (zongora).a Borostyán Társaság jogutódja a Borostyán Alapítványnak, amely 1995-tõl 1997-ig mûködött. 19

20 BULCHU POLGÁRI TÁRSULÁS CERGÁT-VÁG KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS OZ BULCHU è. 485, Búè Komáromi járás 35/777645, / ZÁUJMOVÉ ZDRU ENIE MIKROREGIÓNU CERGÁT-VÁH Obecný úrad, Tvrdošovce Érsekújvári járás 35/ Polgári társulás 1999 Polgári társulás 32 Molnár Katalin Szigeti János - gazdasági vezetõ Molnár Katalin Vincze József, Dr. Radilné Gál Etelka, Persei Jenõ Jozef Deròár Bara Mihály - alelnök Búcs község és környéke kulturális életének szervezése, a népi hagyományok gyûjtése, õrzése, ápolása, sport, természetvédelem - a vízelvezetõ rendszer revitalizációja, - társadalmi, ekológiai, szociális, szellemi, turisztikai és egyéb aktivitások kezdeményezése és támogatása 5 Kultúra, Sport, Környezetvédelem Gyermekjátszótér létesítése Búcson. Szoros együttmûködés a többi búcsi szervezettel, szervezõdéssel, intézménnyel. Mûvelõdés, Környezetvédelem 2

21 CIGÁNYSZÍVEK KULTÚRNO-SPOLOÈENSKÉ ZDRU ENIE RÓMOV - ROMA- NE JÍLE Jókaiho 2, Èata Lévai járás 95/ Polgári társulás DIÁKHÁLÓZAT ŠTUDENTSKÁ SIE - DIÁKHÁLÓZAT Klariská 7, Bratislava Pozsony város 2/ / Polgári társulás 8 Babindák István Babindák László - elnök Babindák László 16 Nagy András Nagy András - elnök Nagy András A Diákhálózat klubjainak elnökei. kultúra ápolása A szlovákiai magyar diákság érdekvédelme és képviselete, valamint kulturális életének fellendítése. 3 együttmûködés a helyi magyar alapiskolával és CSEMADOK alapszervezettel a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács tagja, - információnyújtás felsõoktatási lehetõségekrõl, - diákok érdekvédelme, - kulturális tevékenység Kultúra A szervezetet roma és magyar nemzetiségû tagok alkotják. Céljuk mindkét kultúra ápolása, mely egymás jobb megismeréséhez és megértéséhez vezet. A szervezet mellett színjátszó csoport, folklórcsoport és modern tánccsoport (Fekete Gyöngyök) mûködik. Mûvelõdés, Oktatás, Érdekvédelem A DH alapcsoportjait a pozsonyi, nyitrai, brünni és prágai egyetemi karok és középiskolák magyar diákklubjai képezik. Együttmûködési szerzõdés alapján mûködik együtt a kassai Kikelet diákszervezettel. 21

22 DUNAÁG KAMARA NÉPTÁNCCSOPORT EGRES POLGÁRI TÁRSULÁS OBÈIANSKE ZDRU ENIE EGRES Kukuèinová 1213/3, Dunajská Streda Dunaszerdahelyi járás 31/552285, 95/ Madácha 272, Vinica Nagykürtösi járás 47/ Polgári társulás CSEMADOK ASZ, város Nagy Melinda Tóth Tibor - gazdasági vezetõ Polgári társulás 1 Hamerlik Richárd Hamerlik Richárd - elnök Hamerlik Richárd Mag József, Gyurász Gábor, Cseri Erzsébet a Kárpát-medence magyar ill. más nemzetiségek lakta területei zenei, néprajzi, de elsõsorban néptánckincsének megismerése, elsajátítása és színpadra állítása polgári mozgósítás - egész estét betöltõ mûsor a Kárpát-medence táncaiból, - Pásztorok, dudások, táltosok - Csallóköz táncai 2 - számítógép-szaktanácsadás Kultúra Közéleti kérdések, 22

23 PRO VITA ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁRI KLUB NOVOZÁMOCKÝ OBÈIANSKY KLUB Partizánska 2, Ša¾a Vágsellyei járás 31/77166 Jazdecká 2, 94 8 Nové Zámky Érsekújvári járás 95/ Polgári társulás Polgári társulás 6 Ing. Gáll László - közgazdász MUDr. Czellárik Mária Ing. Alexovics György, Ing. Psotová Helena, Szabó László, Ing. Gáll László 25 Kis Péter Kis Péter - elnök Olyan létesítmények üzemeltetésének támogatása, melyek a polgárok testi, lelki, szellemi egészségének megerõsítéséhez vezetnek. - kulturális rendezvények, politikai témájú elõadások rendezése, - társadalmi rendezvények szervezésének segítése 6 1 szervezés Kultúra, Szociális segítségnyújtás Kultúra, Sport 23

24 EURÓPA KLUB POLGÁRI TÁRSULÁS FECSKE - NAGYCSALÁDOSOK TÁRSULÁSA EURÓPA KLUB POLGÁRI TÁRSULÁS Hrnèiarska 5/22, Komárno Komáromi járás 93/215637, 95/39562 LASTOVIÈKA - ZDRU ENIE MNOHODETNÝCH RODÍN Školská 12, Kolíòany Nyitrai járás 37/ / Polgári társulás Polgári társulás 12 Ifj. Batta György Pézman Zoltán - a kulturális bizottság elnöke 1 RNDr. Tóth Attila RNDr. Tóth Attila - elnök RNDr. Tóth Attila Ing. Sallay Teréz, Ing. Pomichal Mária tömöríteni, támogatni a régió fiataljait A többgyermekes családok érdekképviselete, támogatása. Kultúra, Környezetvédelem, Sport Szociális segítségnyújtás, Érdekvédelem, Emberi jogok A Nagycsaládosok Klubja központja Pozsonyban található, a nyitrai klub a magyarlakta vidék koordinátora. A klub kapcsolatban áll a keresztény családok mozgalmával, az egyház által mûködtetett karitásszal, partnere a helyi cserkészmozgalmaknak, a helsinki emberi jogi társulás tiszteletbeli tagja, támogatója a szlovákiai kultúregyleteknek. Tagság nemzetközi szervezetekben: NGO Families International, Building Family Networks in the Central and Eastern European, Kárpát-medencei Családszervezetek. 24

25 FUNDAMENT POLGÁRI SZERVEZET OBÈIANSKE ZDRU ENIE FUNDAMENT - FUNDAMENT POLGÁRI SZERVEZET nám. SNP 15, Rimavská Sobota Rimaszombati járás 47/ / GÁBRIEL POLGÁRI TÁRSULÁS GÁBRIEL OBÈIANSKE ZDRU ENIE Nám. priate¾stva 2164/4, Dunajská Streda Dunaszerdahelyi járás 93/476253, 31/ Polgári társulás Polgári társulás 8 akad. mal. Balázs István, Hajdú István Hajdú István - titkár, programvezetõ Balázs István Balázs István, Hajdú István, Kovács Tibor, Juhász Katalin 2 Ajpek Gabriella Ajpek Gabriella Ajpek Gabriella Zsidó János, Radványi Zoltán, Kiss Róbert, Józsa Attila - a nonprofit szféra szervizelése, konzultációk, tanácsadás, iskolázások, - kulturális és kiadói tevékenység, - régiófejlesztés az ifjúság nevelése a keresztény értékrend alapján nonprofit tanácsadás 25 keresztény gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági találkozók, konferenciák szervezése, - kisközösségi vezetõképzés A szervezet régió- és kistérségi fejlesztéssel is foglalkozik Gömör-Kishont-Nógrád területén, valamint teleházat mûködtet. Mûvelõdés, Szociális segítségnyújtás, Egyház Karitatív tevékenységet is kifejt. 25

26 GÖMÖRI IFJÚSÁGI TÁRSASÁG (GIT) GEMERSKÝ MLÁDE NÍCKY SPOLOK (GMS) - GÖMÖRI IFJÚSÁGI TÁRSASÁG (GIT) Námestie baníkov 33, 48 1 Ro òava Rozsnyói járás 58/ , / GORTVA POLGÁRI TÁRSULÁS GORTVA POLGÁRI TÁRSULÁS - GORTVA OBÈIANSKE ZDRU ENIE Rimavská Sobota Rimaszombati járás 47/ Polgári társulás Polgári társulás 23 Prékop Ivett Prékop Ivett - elnök 3 Kovács Tibor Kovács Tibor Béres Gábor, Csiba Ferenc, Garaj Tímea, Jánosdeák Csaba, Ferencz Anikó, Kmotrik Péter, Prékop Mária, Tóth Gábor Széplaki Dénes, Juhász János - a kulturális élet fellendítése, - ifjú tehetségek felkutatása, - hagyományápolás, - a gömöri régió természeti szépségeinek és történelmi emlékeinek propagálása teleház-szerviz 15 - információs adatbázis az ifjúság részére és más civil szervezetek számára, - pályázati figyelõ 1 Érdekvédelem, Mûvelõdés A GIT kéthavonta jelenteti meg HELE! c. információs közlönyét. 26

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A XXXVI. Duna Menti Tavasz díjai 2010

A XXXVI. Duna Menti Tavasz díjai 2010 A XXXVI. Duna Menti Tavasz díjai 2010 DUSZA ISTVÁN DÍJ a Rimajánosi Magyar Tannyelvű Alapiskola Csicsóka Színjátszó Csoportjának a Kukoricafosztás című népi szerkesztett játékáért, rendezte: Rúgó Gabriella

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya Fórum Kisebbségkutató Intézet Alapszabálya Jogi Személyek Társulása A Polgári Törvénykönyv 20f 20j paragrafusa alapján 1. cikkely A Társulás neve és jogi formája A Társulás neve: Fórum Kisebbségkutató

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 Szolnok, 2013. 05. 29. Szalkai Mária HMTT titkára Az élet egyikünk számára sem könnyű. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához 1. Számviteli beszámoló 1.1 A számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló

Részletesebben