Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovákiai magyar szervezetek adattára"

Átírás

1 Szlovákiai magyar szervezetek adattára

2

3 Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22

4 A kötet megjelenését támogatta: Charles Stewart Mott Foundation, USA Nadácia pre podporu obèianskych aktivít, Szlovákia Információs Központ, 22 Nagy Myrtil, 22 ISBN

5 Tartalom 1. Elõszó (Tóth Károly) Hogyan használjuk a könyvet (Nagy Myrtil) Dél-szlovákiai civil szervezetek Polgári társulások Alapítványok Közhasznú szervezetek Jótékonysági alapok jogi formával és jogi szubjektivitással nem rendelkezõ szervezetek Hazai és külföldi források Adományosztó alapítványok és intézmények Küldetésüket tekintve nem kimondottan adományosztó intézmények, szervezetek Adománygyûjtési útmutató (Nagy Myrtil) Alapelvek és alapfogalmak Gazdasági szervezetek adományozása Egy meghatározott ügyhöz kapcsolódó marketing Vállalati alkalmazottak bevonása a szervezet mûködésébe Gazdasági szervezetek névadáshoz kötött adománya Szponzoráció Természetbeni adomány technikák Néhány jó tanács Magánszemélyek adakozása Magánszemélyek névadáshoz kötött adománya Címre küldött levél Személyes megkeresés És végül az 1% Rendezvényi forrásteremtés Árverés Jótékonysági bál és koncert Nyilvános gyûjtés Alapítványi adománygyûjtés A pályázat élete Források felkutatása Pályázás Mit tartalmaz a projektum? Költségvetés készítése A költségvetés tételei Részletes költségvetés A költségvetés indoklása Mellékletek A pályázat megvalósítása és elszámolás Miután elnyertük a támogatást Szerzõdés Jelentések Elszámolás Pénzügyi jelentés Mutatók A szervezet jogi formája szerinti mutató Járások szerinti mutató Felhasznált irodalom...441

6

7 1. Elõszó A szlovákiai magyar intézményrendszer az elmúlt tíz évben rendkívül nagy változáson ment keresztül. Gondoljunk csak arra, hogy tízegynéhány évvel ezelõtt még csak egy kulturális szervezetünk volt, egy nõszövetség, egy ifjúsági szervezet stb. Alapítványokról nem is tudtunk, a polgári kezdeményezések csak titokban, párt és kulturális álcába bújtatva érvényesülhettek. Klubok születtek, klubmozgalmak, biciklitúrák, titkos és féltitkos szervezetek, szûk baráti körök, amelyek mind-mind azt jelezték, hogy az igazi társadalmi életre szükség van, hogy a tenniakarás nem lankad, hogy csak megfelelõ teret kell biztosítani a megannyi kezdeményezésnek és akaratnak után ennek a jogi keretei megszülettek. A szlovákiai magyarok társadalmi, kulturális, politikai élete újabb szakaszába lépett. Egy pillanat alatt született meg szinte a semmibõl a szlovákiai magyar civil társadalom. És mint minden civil társadalom, ez is nagyon sokszínû volt. És mint minden új dolog, kereste a helyét a közéletben, a közakarat megjelenítésében, a köz szolgálatában. Nem mindig ment ez könnyen. A sokszereplõs új környezet megannyi összeütközésnek, konfliktusnak, személyeskedésnek, szóváltásnak volt a színtere. Hosszú idõnek kellett eltelnie (és talán még nem is vagyunk a végén), amíg az egyes szereplõk felismerték, nem õk az egyedüli ilyen vagy olyan szervezet. Sokan vagyunk, másmás értékekkel, más-más elképzelésekkel, más-más célokkal. De éppen ez a sokszínûség adja az erõnket. Ez az, ami biztosítékot jelent, hogy akár tévedhetünk is, lehetnek rossz meglátásaink, elképzeléseink, mindig ott van a másik, partnereink, akik új ötletekkel, új ideákkal, új célokkal korrigálni tudják a hibákat, és a diszharmóniának tûnõ sokszínûség harmonikus egyként szolgálja a közösséget. Ebben rejlik a civil szervezetek, a harmadik szektor, az önkéntesség ereje. A szlovákiai magyar civil szektor teljes képének, spektrumának, szerkezetének felmérése, felkutatása még várat magára. Nincsenek egzakt adataink arról, hogy milyen is ez a szektor. A szlovák oldalról nézve egy nagy fehér folt Dél-Szlovákia. Szlovákiai magyar oldalról nézve pedig egy zárt intézményrendszer negatív vagy pozitív képe sejlik fel elõttünk. Tudjuk, hogy nagyon széles skálán mozog, tudjuk, hogy gyakorlatilag lefedi az egész közösséget. Tudjuk, hogy a kis helyi kezdeményezésektõl kezdve egész az országos kulturális, érdekvédelmi, szakmai szervezetekig terjed. Tudjuk, hogy az intézményi keretek is nagyon változatosak: vannak, akik tudatos intézményépítésbe kezdtek, és vannak, akik megelégszenek a laza öntevékeny mozgalmi munkával. Aligha lehetne értékítéletet mondani ezekrõl, mindenki a maga helyén, minden szervezet a maga módján fontos az adott régióban, kis- és nagyközösségben. Ugyanakkor mégis kell látnunk és láttatnunk önmagunkat. Tudatni kell, hogy ennek a maroknyi közösségnek a társadalmi élete semmivel sem marad el más régióétól. Hogy ez egy érett, a maga szabály- és értékrendjével együtt a közösségi élet minden jegyével rendelkezõ társadalom. Sokra vágyó, de intézményi rendszerén keresztül önszervezõ közösség is egyben. Ennek a számvetésnek az állomása ez a kötet. Az elmúlt idõben sok próbálkozás született a szlovákiai magyar szervezetek adattárának megjelentetésére. Változó korunkban minden adattár a megjelenés pillanatában már elavultnak mondható, hiszen az egyes intézmények, és azok adatai olyan gyorsan változnak, hogy a nyomdatechnika lassúsága nem ragadhatja meg azt a maga dinamizmusában. Ez a kötet mégis egy ilyen próbálkozás. Talán az eddigi legteljesebb. Mert nem pusztán a fontosabb szervezeteket veszi számba, hanem mindenkit, aki él és mozog Dél-Szlovákiában. Az adattár egyik nagy érdeme, hogy a jogilag bejegyzett szervezeteken túl megpróbálta számba venni azokat az öntevékeny csoportokat, társaságokat, köröket is, amelyek valamilyen nagy szervezet, önkormányzat, kultúrház stb. mellett mûködnek, de önálló értékmegõrzõ és értékteremtõ életet élnek. Az adattár a nemzetközileg elfogadott adatgyûjtést és adatközvetítést követi, tehát teljesen kompatibilis más hasonló civil adattárakkal: a szervezetek alapadatain túl, meglehetõsen részletes képet ad az intézmény felépítésérõl, képviselõirõl és tevékenységérõl egyaránt. A kötet nem önmagáért van. Amit a nyomtatott forma nem tud megoldani, megoldja az az adatbázis, amely a számítástechnika jóvoltából a kötet megjelenésével egyidõben az Interneten jelenik meg. A Fórum Intézet honlapján a teljes kötet megjelenik olyan adatbázisként, amelyet folyamatosan lehet bõvíteni és frissíteni. Tehát az, akihez nem jut el ez a kötet, vagy aki a legfrissebb adatokra kíváncsi, az Interneten is hozzáférhet azokhoz (www.foruminst.sk). 7

8 A kötet és az Internetes feldolgozás egymást kiegészítik. A kötet rögzíti a mai állapotokat, hírt ad a szlovákiai magyar civil szektor helyzetérõl, belsõ tartalékairól. Az Internetes feldolgozás pedig dinamikusan és napra készen követi és közvetíti annak további változásait, fejlõdését. A szlovákiai magyarok számára talán elsõ ízben jelenik meg olyan részletes pályázati útmutató, amilyen a kötetben található. Az adománygyûjtés, a pályázás sokszor nem is egyszerû technikáival ismerteti meg az olvasót ez a fejezet. Megtalálhatók itt a legfontosabb források is, azok az alapítványok, amelyek Szlovákiában a harmadik szektor fejlõdését szolgálják. Külön érdeme ennek a fejezetnek, hogy nemcsak az adatokat közli a donorokról, hanem eligazítást ad abban is, hogy kinél, mire és hogyan érdemes pályázni. Az Információs Központ céljaival összhangban olyan kötetet, ad az olvasó kezébe, amelynek minden magán-, intézményi és kézikönyvtárban helye van. A jövõ legfõbb kihívásának, a kapcsolatépítésnek, a partnerkeresésnek, az együttmûködésnek egyik legfontosabb eszköze ez a kötet mindennemû határon innen és határon túl. Tóth Károly 8

9 2. Hogyan használjuk a könyvet Könyvünk fõ küldetése, hogy számba vegye a Dél-Szlovákiában mûködõ civil szervezeteket, és segítséget nyújtson nekik az adománygyûjtésben. Három fõ fejezetbõl áll, melyek további alkategóriákat tartalmaznak. 1. Szlovákiai magyar szervezetek adattára A fejezet célja, hogy számba vegye a Dél-Szlovákiában mûködõ nonprofit szervezeteket jogi szubjektivitásukra való tekintet nélkül, teret biztosítson számukra a bemutatkozásra. Alkalmat szeretnénk adni a szervezeteknek egymás megismerésére, és mivel a nonprofit szektor jövõje a partnerségen mûködõ programokon alapszik, új kapcsolatok születését is igyekszünk elõsegíteni. Könyvünkbe a nonprofit, vagy civil szervezetek adatait az es idõszakban gyûjtöttük. Az adatgyûjtést a Fórum Társadalomtudományi Intézet kezdte, majd az idõközben önállósult Információs Központ folytatta. Talán nincs is Dél-Szlovákiában olyan szervezet, melyhez adatlapunk ne jutott volna el, de a publikációban csak azok a szervezetek kaptak teret, melyek kitöltötték és visszaküldték adatlapjukat. Sajnos az adatlapokat sokszor nagyon hiányosan kaptuk meg, és bár nagyon sok energiát fektettünk az adattárba, fizikai képtelenség a mintegy 65 szervezet pontos adatait kikutatni. Igyekeztünk azonban minden szervezetrõl legalább a legfontosabb útmutatókat (név, cím, vezetõ, mûködési terület) begyûjteni. A könyv fejezeteiben rendkívül egyszerû tájékozódnunk. Elég, ha kihajtjuk a könyv fülét, és máris láthatjuk, hogy a szervezet adatait besoroló táblázat melyik mezõje, milyen kérdésre ad választ. Az áttekinthetõség és a könnyebb tájékozódás kedvéért a jobb és a bal fül is kihajtható. A fejezetben szereplõ szervezeteket öt kategóriába soroltuk aszerint, hogy milyen jogi formával rendelkeznek. 1. Polgári társulások olyan szervezet, amelyben a tagok azért társulnak, hogy képviseljék közös érdekeiket és közhasznú munkát fejtsenek ki. Ebbe a fejezetbe azok a szervezetek tartoznak, melyek a 83/199 számú törvény (Zákon è. 83/199 Zb. o združovaní obèanov) szerint vannak bejegyezve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában. Összesen 119 polgári társulás adatait találja meg az olvasó ebben a fejezetben. 2. Alapítványok Adományosztó szervezetek. Az alapítvány tõke, illetve vagyon társítása, mely az adott alapítvány küldetése, célja megvalósítását szolgálja. Alapítványnak nevezzük azokat a nonprofit szervezeteket, melyek a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 27/1996-os számú, Alapítványokról szóló törvénye (Zákon NR SR è. 27/1996 Z.z. o nadáciách) szerint vannak bejegyezve a SzK Belügyminisztériumában. Könyvünkben 24 alapítvány szerepel. 3. Közhasznú szervezetek a közhasznú szervezetek tevékenységüket tekintve nagyon hasonlóak a polgári társulásokhoz, azonban kis számú tagsággal rendelkeznek, és tevékenységük kifelé, a nyilvánosságra, más szervezetek segítésére irányul. Közhasznú szervezet a szlovákiai joggyakorlat szerint az a szervezet, mely a Szlovák Köztársaság 213/1997 számú, a nonprofit, közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekrõl szóló törvénye (Zákon NR SR è. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby) szerint van bejegyezve a székhelye szerinti kerületi hivatalban. Kiadványunkban összesen 11 közhasznú szervezet szerepel. 4. Jótékonysági alapok - a jótékonysági alap a magánjogi célirányos vagyontársításnak a következõ formája. Célja, az alapítványoktól eltérõen, egy konkrét ügy támogatása. A jótékonysági alapok jogállását a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 147/1997 számú (Zákon NR SR 147/1997 Z.z. o neinvestièných fondoch), a jótékonysági alapokról szóló törvénye szabályozza. A jótékonysági alapok bejegyzõ szerve a székhely szerinti kerületi hivatal. Nonprofit adattárunkba 9 jótékonysági alap küldte el az adatait. 5. szervezetek ebbe a fejezetbe soroltuk azokat a szervezeteket, melyek nem a fent említett törvények alapján mûködnek, valamelyik országos szervezet, önkormányzat, kulturális intézmény mellett mûködnek, vagy egyáltalán nincsenek bejegyezve. jogi formának számít a jogi személyek társulása is, mely szintén nonprofit szervezet, ha az alapszabálya ezt kimondja. Nagyon fontos tudni, hogy egy szervezet nem attól kezd létezni, tevékenykedni, egy bizonyos küldetést teljesíteni, hogy bejegyezték. A bejegyzés csupán egy jogi lépés, mely lehetõséget ad a szervezetnek, hogy jogi 9

10 személyként léphessen fel (pl. bankszámlát nyithasson, önállóan pályázhasson stb.). Könyvünkbõl is látszik, a be nem jegyezett szervezetek száma sokkal nagyobb, mint a bejegyzetteké. Ebben a kategóriában jelennek meg többek között azok az egyletek, egyesületek, csoportok, melyek általában valamely nagyobb intézmény vagy szervezet anyagi, illetve erkölcsi támogatása segítségével, ennek szárnyai alatt fejtik ki önálló tevékenységüket. Könyvünkben egyéb jogi formával 26 szervezet rendelkezik, 456 szervezetnek pedig nincs jogi szubjektivitása. A jogi szubjektivitással nem rendelkezõ szervezetek közül 255 Csemadok alapszervezet, 11 Csemadok területi választmány, 175 kultúrcsoport (folklór, színjátszó, esztrád stb.) és 9 klub adata jelenik meg kiadványunkban. A könyvünkben szereplõ dél-szlovákiai nonprofit szervezetek összetétele mûködési formájuk szerint: Mûködési forma Szervezetek száma Polgári társulások 119 Alapítványok 24 Közhasznú szervezetek 11 Jótékonysági alapok 9 jogi formák 26 Nem bejegyzett szervezetek 456 ebbõl: Csemadok alapszervezet 252 Csemadok területi választmány 11 Kulturális vagy más csoport 175 Klub 9 Más 9 Összesen: Hazai és külföldi források E fejezet célja, segítséget nyújtani a szervezeteknek a forráskeresésben. 44 adományosztó szervezet részletes leírását tartalmazza, melyek Szlovákiában, illetve Szlovákiából elérhetõk. További 8 intézmény kontaktusait is megtalálja az olvasó ebben a fejezetben, melyek küldetése nem az adományosztás, viszont idõrõl-idõre nyújtanak támogatást. Mivel ezen intézmények pályázati kiírásai és feltételei gyakran változnak, nagyon nehéz a támogatási terület pontos leírásával szolgálni. Természetesen nem lehet teljes ez a lista, hiszen számos olyan szervezet létezik még, mely támogatást nyújt szlovákiai szervezeteknek, magánszemélyek részére, mi azonban csak a legnagyobbakat vettük számba. Az itt felsorolt adományosztó szervezetek küldetése állandó, nem változik, elõfordulhat azonban, hogy könyvünk megjelenése idejére pár alapítvány kiírása megváltozik, ezért ajánljuk a pályázóknak, hogy részletes és pontos információkért lépjenek kapcsolatba az adott alapítvány, intézmény kapcsolattartójával, vagy az Információs Központ regionális irodáiban érdeklõdjenek az aktuális pályázati kiírásokról (az irodák elérhetõsége a kötet hátsó borítóján található). 3. Adománygyûjtési útmutató Az adománygyûjtési útmutató c. fejezet, mint a neve is elárulja, az adománygyûjtés területén kíván hasznos tanácsokkal, tapasztalatokkal szolgálni. Bevezeti az olvasót az adománygyûjtés filozófiájába, részletesen, példákkal illusztrálva mutatja be az adománygyûjtés módjait, betekintést nyújt az adománygyûjtés technikáiba, megtanítja az olvasót tervei projektummá formálására, ismerteti azokat a kötelezettségeket, melyeket a pályázónak teljesítenie kell. Ez a kiadvány az Információs Központ tervezett publikációi sorában az elsõ. Úgy is mondhatnánk, hogy három éves csapatmunkánk gyümölcse. Létrejöttében nagyon sokan segédkeztek, akiknek ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket. Köszönet illeti a Fórum Intézet és az Információs Központ munkatársait, az adatgyûjtésben aktív külsõ munkatársainkat, önkénteseinket, és nem utolsó sorban azokat a szervezeteket, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy adattárunk ilyen bõ és részletes legyen. Kívánjuk, hogy legyen ez a könyv mindenki hasznára, segítse szervezetük hatékony mûködését. Nagy Myrtil az Információs Központ igazgatója 1

11 3. Dél-szlovákiai civil szervezetek 3.1 Polgári társulások 11

12 12

13 A DEMOKRATIKUS ÉS NYITOTT POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT TÁRSULÁS ZDRU ENIE PRE DEMOKRATICKÚ A OTVORENÚ SPOLOÈNOS Èenkovce Dunaszerdahelyi járás 2/ / A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BARÁTI KÖRE TORNALJA ÉS VIDÉKE SPOLOK PRIATE¼OV RÁKÓCZIHO ZVÄZU TORNA¼A A OKO- LIE Tulipánova 11, Torna¾a Nagyrõcei járás 47/ Polgári társulás 1993 Polgári társulás 1 Dr. Kvarda József Õry Péter 22 Dr. Kankulya László Molnár Imre - alelnök Dr. Kankulya László Molnár Imre, Juhász Eszter A demokrácia és nyitott társadalom elveinek propagálása a társadalmi élet valamennyi területén. A magyar kultúra támogatása Tornalján és vidékén. 1 társadalmi, mûvelõdési és tudományos rendezvényeket, szakszemináriumokat, konferenciákat, szimpóziumokat szervez, ill. támogatásával lehetõvé teszi tagjai számára az ilyen rendevényeken való részvételt az iskolaügy, hitélet, kulturális szervezetek pályázatainak elbírálása és anyagi támogatása Oktatás és, Érdekvédelem Felméréseket végez a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók életfeltételeirõl Szlovákiában. Oktatás, 13

14 A XXI. SZÁZAD GYERMEKÉÉRT POLGÁRI TÁRSULÁS ALMA MATER OBÈIANSKE ZDRU ENIE DE OM XXI. STOROÈIA ul. Gergelya Czuczora 1, Nové Zámky Érsekújvári járás 35/ / ALMA MATER Vnútorná okru ná 54/1, Komárno Komáromi járás 35/ / Polgári társulás 2 Polgári társulás 361 Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Nagy Katalin, Kováè Sylvia, Anda Henriett, Juhász Zsuzsanna 25 PhDr. Farkas Veronika Juhász Mária - titkár, pénztáros Száraz József Leczo Mária, Bubenko János, Furik Ilona Lehetõségek megteremtése a gyermekek szabadidejének helyes eltöltésére. - gyermekekkel való foglalkozás, - téli és nyári táborok szervezése, - értékközvetítés, közösségnevelés, tolerancia elmélyítése 6 Oktatás és Kultúra, Sport, Környezetvédelem Oktatás A szervezet célja rávezetni a gyerekeket, a táborok résztvevõit, a kollégákat, az Alma Mater tagjait arra, hogy életünk boldogsága tõlünk is függ - munkálkodnunk kell érte életünk minden korszakában. 14

15 ALSÓSZELI IFJÚSÁGI KLUB - ALSZIK APRÓBODROGKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES DOLNOSALIBSKÝ MLÁDE NÍCKY KLUB è.195, Dolné Saliby Galántai járás 31/ , Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ , Polgári társulás 3 Ing. Kovács Lajos Puskás Attila - alelnök Ing. Kovács Lajos Madový Lívia, Puskás Attila 198 Polgári társulás CSEMADOK TV és ASZ, Polgári Kezdeményezések Klubja 4 Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János JUDr. Pirovits László, Kopasz József Az alsószeli fiatalok összetartása, kulturális és sportéletének fellendítése és szabadidejének megszervezése. a népi hagyományok ápolása 17 kulturális és szakmai elõadások rendezése, sportrendezvények és ismeretterjesztõ utak szervezése fellépések különbözõ rendezvényeken, szakmai tanácsadások Oktatás és Kultúra, Sport, Mûvelõdés A szervezeten mellett mûködik a Fuszekli kultúrcsoport, amely még 2-ben kezdte meg mûködését különbözõ kultúrmûsorok elõadásával pl. karácsonyra, március 15.-re, Anyák Napjára stb. Kultúra 15

16 ÁRVÁCSKA TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSULÁS ATELIER TÁRSASÁG ÁRVÁCSKA - ZDRU ENIE PRE MLADÉ TALENTY Mäsiarska 59, P.O.Box B-39, 4 1 Košice Kassa város 55/625674, 95/ / SPOLOÈNOS ATELIER TÁRSASÁG Potoèná 28, Komárno Komáromi járás 35/ / Polgári társulás Polgári társulás Pribék Emõke Pribék Emõke - elnök 15 PhDr. Kopócs Tibor PhDr. Kopócs Tibor - elnök PhDr. Kopócs Tibor Dr. Eva Dénesová, Kovács Kálmán, Ölveczky Gábor, Z. Németh István, Virág Jenõ - tehetséges magyar gyerekek felkutatása, - tehetségfejlesztés Az ATELIER, mûvészet és irodalom c. lapban megjeleníteni a kortárs hazai alkotásokat a képzõmûvészet, irodalom, színház, zene, építészet területén. - játszóházak (tánc- és kézmûves foglalkozások), - fellépések (egész estét betöltõ folklórmûsor) 3 a lapon keresztül nyújtott kulturális információk Kultúra, Oktatás Kultúra Az ATELIER, mûvészet és irodalom c. lapot 1998-ban Kopócs Tibor (Komárom) és Kovács Kálmán (Bécs) festõmûvészek alapították önszorgalomból. Szükségesnek tartották változó és alakuló társadalmi életünkben egy mûvészeti lap létrehozását, amely kisebbségi magyar kultúránk kortárs mûvészetét hivatott bemutatni és prezentálni régiónkban. 16

17 BALASSI POLGÁRI KLUB BENCZE SAMU POLGÁRI TÁRSULÁS BALASSIHO OBÈIANSKY KLUB Adyho ul.1, Štúrovo Érsekújvári járás 36/ OBÈIANSKE ZDRU ENIE BENCZE SAMU è. 61, Základná škola, Gemer Nagyrõcei járás 47/ Polgári társulás Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Himmler György Himmler György Polgári társulás 13 Mgr. Papp Zsolt Mgr. Papp Zsolt - elnök Mgr. Papp Zsolt Parlag Istvánné, Kiss István egy olyan szellemi mûhely életrehívása, amelynek keretében lehetõség nyílik a nem hivatalos mûvelõdésre Az ifjúság kulturális és sporttevékenységének javítása. Oktatás és Kultúra, Közéleti kérdések A klubrendezvények leggyakoribb témái: nemzeti és kisebbségi történelem, néprajz, népzene, irodalom, tudományos ismeretterjesztés, közélet., Sport 17

18 BODROGKÖZI APRÓSZÍNPAD BODROGKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES 77 1 Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ Polgári társulás CSEMADOK ASZ, Polgári Kezdeményezések Klubja 2 Nádasdi Hilda, Zvolenszky Gabriella Polgári társulás Polgári Kezdeményezések Klubja, CSEMADOK ASZ 2 Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János JUDr. Pirovits László, Nádasdi Hilda JUDr. Pirovits László színházkedvelõ közönség kinevelése a néptánc, népzene, népi hagyományok ápolása - fellépések különbözõ rendezvényeken, - szakmai tanácsadás fellépések különbözõ rendezvényeken Kultúra Kultúra 18

19 BÓDVA EGYESÜLET BOROSTYÁN TÁRSASÁG ZDRU ENIE BÓDVA Hlavná 13, 45 1 Moldava nad Bodvou Kassa vidéke járás 55/ /46362 ZDRU ENIE HEDERA gen. Klapku 11/6, Komárno Komáromi járás 35/ Polgári társulás Polgári társulás 25 Remák Béla M. Molnár László Székesi István, Balázs Judit, Nagy Imre 12 Nagy László Nagy László - elnök Nagy László Nagy Zsuzsanna, Csiffáry Zoltán, Benkõ Annamária, Mitš Krisztina, Nagy Ildikó sport, kultúra és hagyományok támogatása - a Borostyán Zenés Fesztivál évenkénti megszervezése, - zenés klubok, koncertek szervezése, - a Borostyán Együttes mûködésének támogatása 25 a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség támogatása 1 Kultúra, Sport Kultúra BOROSTYÁN ZENÉS FESZTIVÁL: Közös fórum a népzene, népdal és a megzenésített versek mûfajának elõadói számára. A fesztiválon bemutatkozási lehetõséget kapnak fiatal, tehetséges elõadók is. A két fõ zenei mûfaj mellett más zenei irányzatok képviselõi is fellépnek, mint pl. dzsessz, musical, blues, sanzon, komolyzene, stb. Az eddigi 5 fesztivál legjelesebb szereplõi: népdal, népzene - Sebestyén Márta és a Muzsikás, Szvorák Katalin, MÉZ, Écsi Gyöngyi, Sebõ Ferenc, Zsarátnok, Tükrös Együttes; énekelt versek - Kaláka, Olgyai Gábor Trió, Zyntharew, Garabonciás, Kor-Zár, Borostyán, Sziget Csoport; komolyzene - Boros Zsófia (gitár), Rácz Csaba (cselló), Andrássy Zsuzsanna (zongora).a Borostyán Társaság jogutódja a Borostyán Alapítványnak, amely 1995-tõl 1997-ig mûködött. 19

20 BULCHU POLGÁRI TÁRSULÁS CERGÁT-VÁG KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS OZ BULCHU è. 485, Búè Komáromi járás 35/777645, / ZÁUJMOVÉ ZDRU ENIE MIKROREGIÓNU CERGÁT-VÁH Obecný úrad, Tvrdošovce Érsekújvári járás 35/ Polgári társulás 1999 Polgári társulás 32 Molnár Katalin Szigeti János - gazdasági vezetõ Molnár Katalin Vincze József, Dr. Radilné Gál Etelka, Persei Jenõ Jozef Deròár Bara Mihály - alelnök Búcs község és környéke kulturális életének szervezése, a népi hagyományok gyûjtése, õrzése, ápolása, sport, természetvédelem - a vízelvezetõ rendszer revitalizációja, - társadalmi, ekológiai, szociális, szellemi, turisztikai és egyéb aktivitások kezdeményezése és támogatása 5 Kultúra, Sport, Környezetvédelem Gyermekjátszótér létesítése Búcson. Szoros együttmûködés a többi búcsi szervezettel, szervezõdéssel, intézménnyel. Mûvelõdés, Környezetvédelem 2

21 CIGÁNYSZÍVEK KULTÚRNO-SPOLOÈENSKÉ ZDRU ENIE RÓMOV - ROMA- NE JÍLE Jókaiho 2, Èata Lévai járás 95/ Polgári társulás DIÁKHÁLÓZAT ŠTUDENTSKÁ SIE - DIÁKHÁLÓZAT Klariská 7, Bratislava Pozsony város 2/ / Polgári társulás 8 Babindák István Babindák László - elnök Babindák László 16 Nagy András Nagy András - elnök Nagy András A Diákhálózat klubjainak elnökei. kultúra ápolása A szlovákiai magyar diákság érdekvédelme és képviselete, valamint kulturális életének fellendítése. 3 együttmûködés a helyi magyar alapiskolával és CSEMADOK alapszervezettel a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács tagja, - információnyújtás felsõoktatási lehetõségekrõl, - diákok érdekvédelme, - kulturális tevékenység Kultúra A szervezetet roma és magyar nemzetiségû tagok alkotják. Céljuk mindkét kultúra ápolása, mely egymás jobb megismeréséhez és megértéséhez vezet. A szervezet mellett színjátszó csoport, folklórcsoport és modern tánccsoport (Fekete Gyöngyök) mûködik. Mûvelõdés, Oktatás, Érdekvédelem A DH alapcsoportjait a pozsonyi, nyitrai, brünni és prágai egyetemi karok és középiskolák magyar diákklubjai képezik. Együttmûködési szerzõdés alapján mûködik együtt a kassai Kikelet diákszervezettel. 21

22 DUNAÁG KAMARA NÉPTÁNCCSOPORT EGRES POLGÁRI TÁRSULÁS OBÈIANSKE ZDRU ENIE EGRES Kukuèinová 1213/3, Dunajská Streda Dunaszerdahelyi járás 31/552285, 95/ Madácha 272, Vinica Nagykürtösi járás 47/ Polgári társulás CSEMADOK ASZ, város Nagy Melinda Tóth Tibor - gazdasági vezetõ Polgári társulás 1 Hamerlik Richárd Hamerlik Richárd - elnök Hamerlik Richárd Mag József, Gyurász Gábor, Cseri Erzsébet a Kárpát-medence magyar ill. más nemzetiségek lakta területei zenei, néprajzi, de elsõsorban néptánckincsének megismerése, elsajátítása és színpadra állítása polgári mozgósítás - egész estét betöltõ mûsor a Kárpát-medence táncaiból, - Pásztorok, dudások, táltosok - Csallóköz táncai 2 - számítógép-szaktanácsadás Kultúra Közéleti kérdések, 22

23 PRO VITA ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁRI KLUB NOVOZÁMOCKÝ OBÈIANSKY KLUB Partizánska 2, Ša¾a Vágsellyei járás 31/77166 Jazdecká 2, 94 8 Nové Zámky Érsekújvári járás 95/ Polgári társulás Polgári társulás 6 Ing. Gáll László - közgazdász MUDr. Czellárik Mária Ing. Alexovics György, Ing. Psotová Helena, Szabó László, Ing. Gáll László 25 Kis Péter Kis Péter - elnök Olyan létesítmények üzemeltetésének támogatása, melyek a polgárok testi, lelki, szellemi egészségének megerõsítéséhez vezetnek. - kulturális rendezvények, politikai témájú elõadások rendezése, - társadalmi rendezvények szervezésének segítése 6 1 szervezés Kultúra, Szociális segítségnyújtás Kultúra, Sport 23

24 EURÓPA KLUB POLGÁRI TÁRSULÁS FECSKE - NAGYCSALÁDOSOK TÁRSULÁSA EURÓPA KLUB POLGÁRI TÁRSULÁS Hrnèiarska 5/22, Komárno Komáromi járás 93/215637, 95/39562 LASTOVIÈKA - ZDRU ENIE MNOHODETNÝCH RODÍN Školská 12, Kolíòany Nyitrai járás 37/ / Polgári társulás Polgári társulás 12 Ifj. Batta György Pézman Zoltán - a kulturális bizottság elnöke 1 RNDr. Tóth Attila RNDr. Tóth Attila - elnök RNDr. Tóth Attila Ing. Sallay Teréz, Ing. Pomichal Mária tömöríteni, támogatni a régió fiataljait A többgyermekes családok érdekképviselete, támogatása. Kultúra, Környezetvédelem, Sport Szociális segítségnyújtás, Érdekvédelem, Emberi jogok A Nagycsaládosok Klubja központja Pozsonyban található, a nyitrai klub a magyarlakta vidék koordinátora. A klub kapcsolatban áll a keresztény családok mozgalmával, az egyház által mûködtetett karitásszal, partnere a helyi cserkészmozgalmaknak, a helsinki emberi jogi társulás tiszteletbeli tagja, támogatója a szlovákiai kultúregyleteknek. Tagság nemzetközi szervezetekben: NGO Families International, Building Family Networks in the Central and Eastern European, Kárpát-medencei Családszervezetek. 24

25 FUNDAMENT POLGÁRI SZERVEZET OBÈIANSKE ZDRU ENIE FUNDAMENT - FUNDAMENT POLGÁRI SZERVEZET nám. SNP 15, Rimavská Sobota Rimaszombati járás 47/ / GÁBRIEL POLGÁRI TÁRSULÁS GÁBRIEL OBÈIANSKE ZDRU ENIE Nám. priate¾stva 2164/4, Dunajská Streda Dunaszerdahelyi járás 93/476253, 31/ Polgári társulás Polgári társulás 8 akad. mal. Balázs István, Hajdú István Hajdú István - titkár, programvezetõ Balázs István Balázs István, Hajdú István, Kovács Tibor, Juhász Katalin 2 Ajpek Gabriella Ajpek Gabriella Ajpek Gabriella Zsidó János, Radványi Zoltán, Kiss Róbert, Józsa Attila - a nonprofit szféra szervizelése, konzultációk, tanácsadás, iskolázások, - kulturális és kiadói tevékenység, - régiófejlesztés az ifjúság nevelése a keresztény értékrend alapján nonprofit tanácsadás 25 keresztény gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági találkozók, konferenciák szervezése, - kisközösségi vezetõképzés A szervezet régió- és kistérségi fejlesztéssel is foglalkozik Gömör-Kishont-Nógrád területén, valamint teleházat mûködtet. Mûvelõdés, Szociális segítségnyújtás, Egyház Karitatív tevékenységet is kifejt. 25

26 GÖMÖRI IFJÚSÁGI TÁRSASÁG (GIT) GEMERSKÝ MLÁDE NÍCKY SPOLOK (GMS) - GÖMÖRI IFJÚSÁGI TÁRSASÁG (GIT) Námestie baníkov 33, 48 1 Ro òava Rozsnyói járás 58/ , / GORTVA POLGÁRI TÁRSULÁS GORTVA POLGÁRI TÁRSULÁS - GORTVA OBÈIANSKE ZDRU ENIE Rimavská Sobota Rimaszombati járás 47/ Polgári társulás Polgári társulás 23 Prékop Ivett Prékop Ivett - elnök 3 Kovács Tibor Kovács Tibor Béres Gábor, Csiba Ferenc, Garaj Tímea, Jánosdeák Csaba, Ferencz Anikó, Kmotrik Péter, Prékop Mária, Tóth Gábor Széplaki Dénes, Juhász János - a kulturális élet fellendítése, - ifjú tehetségek felkutatása, - hagyományápolás, - a gömöri régió természeti szépségeinek és történelmi emlékeinek propagálása teleház-szerviz 15 - információs adatbázis az ifjúság részére és más civil szervezetek számára, - pályázati figyelõ 1 Érdekvédelem, Mûvelõdés A GIT kéthavonta jelenteti meg HELE! c. információs közlönyét. 26

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

Válaszol Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere

Válaszol Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere Ipolyság 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Ára 8 korona A Honti Lapok kérdez Válaszol Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere Az EU-s projektek első kézzelfogható eredményei már mutatkoznak városunkban

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban Ingyenes városi lap XVII. évfolyam 20. szám 2007. november 22. La petite Jeanne Összegyûlt a Munkácsykép (La petite Jeanne) megvételéhez szükséges 27 millió forint Békés megyében, Békéscsabán. A szervezôk

Részletesebben

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3%

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3% ADYLIGET BUDAKESZI-ERDŐ BUDALIGET CSATÁRKA ERZSÉBETLIGET ERZSÉBETTELEK FELHÉVIZ GERCSE HÁRSAKALJA HÁRSHEGY HŰVÖSVÖLGY KŐVÁR KURUCLES LIPÓTMEZŐ MÁRIAREMETE NYÉK ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY PASARÉT PESTHIDEGKÚT-ÓFALU

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben