Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovákiai magyar szervezetek adattára"

Átírás

1 Szlovákiai magyar szervezetek adattára

2

3 Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22

4 A kötet megjelenését támogatta: Charles Stewart Mott Foundation, USA Nadácia pre podporu obèianskych aktivít, Szlovákia Információs Központ, 22 Nagy Myrtil, 22 ISBN

5 Tartalom 1. Elõszó (Tóth Károly) Hogyan használjuk a könyvet (Nagy Myrtil) Dél-szlovákiai civil szervezetek Polgári társulások Alapítványok Közhasznú szervezetek Jótékonysági alapok jogi formával és jogi szubjektivitással nem rendelkezõ szervezetek Hazai és külföldi források Adományosztó alapítványok és intézmények Küldetésüket tekintve nem kimondottan adományosztó intézmények, szervezetek Adománygyûjtési útmutató (Nagy Myrtil) Alapelvek és alapfogalmak Gazdasági szervezetek adományozása Egy meghatározott ügyhöz kapcsolódó marketing Vállalati alkalmazottak bevonása a szervezet mûködésébe Gazdasági szervezetek névadáshoz kötött adománya Szponzoráció Természetbeni adomány technikák Néhány jó tanács Magánszemélyek adakozása Magánszemélyek névadáshoz kötött adománya Címre küldött levél Személyes megkeresés És végül az 1% Rendezvényi forrásteremtés Árverés Jótékonysági bál és koncert Nyilvános gyûjtés Alapítványi adománygyûjtés A pályázat élete Források felkutatása Pályázás Mit tartalmaz a projektum? Költségvetés készítése A költségvetés tételei Részletes költségvetés A költségvetés indoklása Mellékletek A pályázat megvalósítása és elszámolás Miután elnyertük a támogatást Szerzõdés Jelentések Elszámolás Pénzügyi jelentés Mutatók A szervezet jogi formája szerinti mutató Járások szerinti mutató Felhasznált irodalom...441

6

7 1. Elõszó A szlovákiai magyar intézményrendszer az elmúlt tíz évben rendkívül nagy változáson ment keresztül. Gondoljunk csak arra, hogy tízegynéhány évvel ezelõtt még csak egy kulturális szervezetünk volt, egy nõszövetség, egy ifjúsági szervezet stb. Alapítványokról nem is tudtunk, a polgári kezdeményezések csak titokban, párt és kulturális álcába bújtatva érvényesülhettek. Klubok születtek, klubmozgalmak, biciklitúrák, titkos és féltitkos szervezetek, szûk baráti körök, amelyek mind-mind azt jelezték, hogy az igazi társadalmi életre szükség van, hogy a tenniakarás nem lankad, hogy csak megfelelõ teret kell biztosítani a megannyi kezdeményezésnek és akaratnak után ennek a jogi keretei megszülettek. A szlovákiai magyarok társadalmi, kulturális, politikai élete újabb szakaszába lépett. Egy pillanat alatt született meg szinte a semmibõl a szlovákiai magyar civil társadalom. És mint minden civil társadalom, ez is nagyon sokszínû volt. És mint minden új dolog, kereste a helyét a közéletben, a közakarat megjelenítésében, a köz szolgálatában. Nem mindig ment ez könnyen. A sokszereplõs új környezet megannyi összeütközésnek, konfliktusnak, személyeskedésnek, szóváltásnak volt a színtere. Hosszú idõnek kellett eltelnie (és talán még nem is vagyunk a végén), amíg az egyes szereplõk felismerték, nem õk az egyedüli ilyen vagy olyan szervezet. Sokan vagyunk, másmás értékekkel, más-más elképzelésekkel, más-más célokkal. De éppen ez a sokszínûség adja az erõnket. Ez az, ami biztosítékot jelent, hogy akár tévedhetünk is, lehetnek rossz meglátásaink, elképzeléseink, mindig ott van a másik, partnereink, akik új ötletekkel, új ideákkal, új célokkal korrigálni tudják a hibákat, és a diszharmóniának tûnõ sokszínûség harmonikus egyként szolgálja a közösséget. Ebben rejlik a civil szervezetek, a harmadik szektor, az önkéntesség ereje. A szlovákiai magyar civil szektor teljes képének, spektrumának, szerkezetének felmérése, felkutatása még várat magára. Nincsenek egzakt adataink arról, hogy milyen is ez a szektor. A szlovák oldalról nézve egy nagy fehér folt Dél-Szlovákia. Szlovákiai magyar oldalról nézve pedig egy zárt intézményrendszer negatív vagy pozitív képe sejlik fel elõttünk. Tudjuk, hogy nagyon széles skálán mozog, tudjuk, hogy gyakorlatilag lefedi az egész közösséget. Tudjuk, hogy a kis helyi kezdeményezésektõl kezdve egész az országos kulturális, érdekvédelmi, szakmai szervezetekig terjed. Tudjuk, hogy az intézményi keretek is nagyon változatosak: vannak, akik tudatos intézményépítésbe kezdtek, és vannak, akik megelégszenek a laza öntevékeny mozgalmi munkával. Aligha lehetne értékítéletet mondani ezekrõl, mindenki a maga helyén, minden szervezet a maga módján fontos az adott régióban, kis- és nagyközösségben. Ugyanakkor mégis kell látnunk és láttatnunk önmagunkat. Tudatni kell, hogy ennek a maroknyi közösségnek a társadalmi élete semmivel sem marad el más régióétól. Hogy ez egy érett, a maga szabály- és értékrendjével együtt a közösségi élet minden jegyével rendelkezõ társadalom. Sokra vágyó, de intézményi rendszerén keresztül önszervezõ közösség is egyben. Ennek a számvetésnek az állomása ez a kötet. Az elmúlt idõben sok próbálkozás született a szlovákiai magyar szervezetek adattárának megjelentetésére. Változó korunkban minden adattár a megjelenés pillanatában már elavultnak mondható, hiszen az egyes intézmények, és azok adatai olyan gyorsan változnak, hogy a nyomdatechnika lassúsága nem ragadhatja meg azt a maga dinamizmusában. Ez a kötet mégis egy ilyen próbálkozás. Talán az eddigi legteljesebb. Mert nem pusztán a fontosabb szervezeteket veszi számba, hanem mindenkit, aki él és mozog Dél-Szlovákiában. Az adattár egyik nagy érdeme, hogy a jogilag bejegyzett szervezeteken túl megpróbálta számba venni azokat az öntevékeny csoportokat, társaságokat, köröket is, amelyek valamilyen nagy szervezet, önkormányzat, kultúrház stb. mellett mûködnek, de önálló értékmegõrzõ és értékteremtõ életet élnek. Az adattár a nemzetközileg elfogadott adatgyûjtést és adatközvetítést követi, tehát teljesen kompatibilis más hasonló civil adattárakkal: a szervezetek alapadatain túl, meglehetõsen részletes képet ad az intézmény felépítésérõl, képviselõirõl és tevékenységérõl egyaránt. A kötet nem önmagáért van. Amit a nyomtatott forma nem tud megoldani, megoldja az az adatbázis, amely a számítástechnika jóvoltából a kötet megjelenésével egyidõben az Interneten jelenik meg. A Fórum Intézet honlapján a teljes kötet megjelenik olyan adatbázisként, amelyet folyamatosan lehet bõvíteni és frissíteni. Tehát az, akihez nem jut el ez a kötet, vagy aki a legfrissebb adatokra kíváncsi, az Interneten is hozzáférhet azokhoz (www.foruminst.sk). 7

8 A kötet és az Internetes feldolgozás egymást kiegészítik. A kötet rögzíti a mai állapotokat, hírt ad a szlovákiai magyar civil szektor helyzetérõl, belsõ tartalékairól. Az Internetes feldolgozás pedig dinamikusan és napra készen követi és közvetíti annak további változásait, fejlõdését. A szlovákiai magyarok számára talán elsõ ízben jelenik meg olyan részletes pályázati útmutató, amilyen a kötetben található. Az adománygyûjtés, a pályázás sokszor nem is egyszerû technikáival ismerteti meg az olvasót ez a fejezet. Megtalálhatók itt a legfontosabb források is, azok az alapítványok, amelyek Szlovákiában a harmadik szektor fejlõdését szolgálják. Külön érdeme ennek a fejezetnek, hogy nemcsak az adatokat közli a donorokról, hanem eligazítást ad abban is, hogy kinél, mire és hogyan érdemes pályázni. Az Információs Központ céljaival összhangban olyan kötetet, ad az olvasó kezébe, amelynek minden magán-, intézményi és kézikönyvtárban helye van. A jövõ legfõbb kihívásának, a kapcsolatépítésnek, a partnerkeresésnek, az együttmûködésnek egyik legfontosabb eszköze ez a kötet mindennemû határon innen és határon túl. Tóth Károly 8

9 2. Hogyan használjuk a könyvet Könyvünk fõ küldetése, hogy számba vegye a Dél-Szlovákiában mûködõ civil szervezeteket, és segítséget nyújtson nekik az adománygyûjtésben. Három fõ fejezetbõl áll, melyek további alkategóriákat tartalmaznak. 1. Szlovákiai magyar szervezetek adattára A fejezet célja, hogy számba vegye a Dél-Szlovákiában mûködõ nonprofit szervezeteket jogi szubjektivitásukra való tekintet nélkül, teret biztosítson számukra a bemutatkozásra. Alkalmat szeretnénk adni a szervezeteknek egymás megismerésére, és mivel a nonprofit szektor jövõje a partnerségen mûködõ programokon alapszik, új kapcsolatok születését is igyekszünk elõsegíteni. Könyvünkbe a nonprofit, vagy civil szervezetek adatait az es idõszakban gyûjtöttük. Az adatgyûjtést a Fórum Társadalomtudományi Intézet kezdte, majd az idõközben önállósult Információs Központ folytatta. Talán nincs is Dél-Szlovákiában olyan szervezet, melyhez adatlapunk ne jutott volna el, de a publikációban csak azok a szervezetek kaptak teret, melyek kitöltötték és visszaküldték adatlapjukat. Sajnos az adatlapokat sokszor nagyon hiányosan kaptuk meg, és bár nagyon sok energiát fektettünk az adattárba, fizikai képtelenség a mintegy 65 szervezet pontos adatait kikutatni. Igyekeztünk azonban minden szervezetrõl legalább a legfontosabb útmutatókat (név, cím, vezetõ, mûködési terület) begyûjteni. A könyv fejezeteiben rendkívül egyszerû tájékozódnunk. Elég, ha kihajtjuk a könyv fülét, és máris láthatjuk, hogy a szervezet adatait besoroló táblázat melyik mezõje, milyen kérdésre ad választ. Az áttekinthetõség és a könnyebb tájékozódás kedvéért a jobb és a bal fül is kihajtható. A fejezetben szereplõ szervezeteket öt kategóriába soroltuk aszerint, hogy milyen jogi formával rendelkeznek. 1. Polgári társulások olyan szervezet, amelyben a tagok azért társulnak, hogy képviseljék közös érdekeiket és közhasznú munkát fejtsenek ki. Ebbe a fejezetbe azok a szervezetek tartoznak, melyek a 83/199 számú törvény (Zákon è. 83/199 Zb. o združovaní obèanov) szerint vannak bejegyezve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában. Összesen 119 polgári társulás adatait találja meg az olvasó ebben a fejezetben. 2. Alapítványok Adományosztó szervezetek. Az alapítvány tõke, illetve vagyon társítása, mely az adott alapítvány küldetése, célja megvalósítását szolgálja. Alapítványnak nevezzük azokat a nonprofit szervezeteket, melyek a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 27/1996-os számú, Alapítványokról szóló törvénye (Zákon NR SR è. 27/1996 Z.z. o nadáciách) szerint vannak bejegyezve a SzK Belügyminisztériumában. Könyvünkben 24 alapítvány szerepel. 3. Közhasznú szervezetek a közhasznú szervezetek tevékenységüket tekintve nagyon hasonlóak a polgári társulásokhoz, azonban kis számú tagsággal rendelkeznek, és tevékenységük kifelé, a nyilvánosságra, más szervezetek segítésére irányul. Közhasznú szervezet a szlovákiai joggyakorlat szerint az a szervezet, mely a Szlovák Köztársaság 213/1997 számú, a nonprofit, közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekrõl szóló törvénye (Zákon NR SR è. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby) szerint van bejegyezve a székhelye szerinti kerületi hivatalban. Kiadványunkban összesen 11 közhasznú szervezet szerepel. 4. Jótékonysági alapok - a jótékonysági alap a magánjogi célirányos vagyontársításnak a következõ formája. Célja, az alapítványoktól eltérõen, egy konkrét ügy támogatása. A jótékonysági alapok jogállását a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 147/1997 számú (Zákon NR SR 147/1997 Z.z. o neinvestièných fondoch), a jótékonysági alapokról szóló törvénye szabályozza. A jótékonysági alapok bejegyzõ szerve a székhely szerinti kerületi hivatal. Nonprofit adattárunkba 9 jótékonysági alap küldte el az adatait. 5. szervezetek ebbe a fejezetbe soroltuk azokat a szervezeteket, melyek nem a fent említett törvények alapján mûködnek, valamelyik országos szervezet, önkormányzat, kulturális intézmény mellett mûködnek, vagy egyáltalán nincsenek bejegyezve. jogi formának számít a jogi személyek társulása is, mely szintén nonprofit szervezet, ha az alapszabálya ezt kimondja. Nagyon fontos tudni, hogy egy szervezet nem attól kezd létezni, tevékenykedni, egy bizonyos küldetést teljesíteni, hogy bejegyezték. A bejegyzés csupán egy jogi lépés, mely lehetõséget ad a szervezetnek, hogy jogi 9

10 személyként léphessen fel (pl. bankszámlát nyithasson, önállóan pályázhasson stb.). Könyvünkbõl is látszik, a be nem jegyezett szervezetek száma sokkal nagyobb, mint a bejegyzetteké. Ebben a kategóriában jelennek meg többek között azok az egyletek, egyesületek, csoportok, melyek általában valamely nagyobb intézmény vagy szervezet anyagi, illetve erkölcsi támogatása segítségével, ennek szárnyai alatt fejtik ki önálló tevékenységüket. Könyvünkben egyéb jogi formával 26 szervezet rendelkezik, 456 szervezetnek pedig nincs jogi szubjektivitása. A jogi szubjektivitással nem rendelkezõ szervezetek közül 255 Csemadok alapszervezet, 11 Csemadok területi választmány, 175 kultúrcsoport (folklór, színjátszó, esztrád stb.) és 9 klub adata jelenik meg kiadványunkban. A könyvünkben szereplõ dél-szlovákiai nonprofit szervezetek összetétele mûködési formájuk szerint: Mûködési forma Szervezetek száma Polgári társulások 119 Alapítványok 24 Közhasznú szervezetek 11 Jótékonysági alapok 9 jogi formák 26 Nem bejegyzett szervezetek 456 ebbõl: Csemadok alapszervezet 252 Csemadok területi választmány 11 Kulturális vagy más csoport 175 Klub 9 Más 9 Összesen: Hazai és külföldi források E fejezet célja, segítséget nyújtani a szervezeteknek a forráskeresésben. 44 adományosztó szervezet részletes leírását tartalmazza, melyek Szlovákiában, illetve Szlovákiából elérhetõk. További 8 intézmény kontaktusait is megtalálja az olvasó ebben a fejezetben, melyek küldetése nem az adományosztás, viszont idõrõl-idõre nyújtanak támogatást. Mivel ezen intézmények pályázati kiírásai és feltételei gyakran változnak, nagyon nehéz a támogatási terület pontos leírásával szolgálni. Természetesen nem lehet teljes ez a lista, hiszen számos olyan szervezet létezik még, mely támogatást nyújt szlovákiai szervezeteknek, magánszemélyek részére, mi azonban csak a legnagyobbakat vettük számba. Az itt felsorolt adományosztó szervezetek küldetése állandó, nem változik, elõfordulhat azonban, hogy könyvünk megjelenése idejére pár alapítvány kiírása megváltozik, ezért ajánljuk a pályázóknak, hogy részletes és pontos információkért lépjenek kapcsolatba az adott alapítvány, intézmény kapcsolattartójával, vagy az Információs Központ regionális irodáiban érdeklõdjenek az aktuális pályázati kiírásokról (az irodák elérhetõsége a kötet hátsó borítóján található). 3. Adománygyûjtési útmutató Az adománygyûjtési útmutató c. fejezet, mint a neve is elárulja, az adománygyûjtés területén kíván hasznos tanácsokkal, tapasztalatokkal szolgálni. Bevezeti az olvasót az adománygyûjtés filozófiájába, részletesen, példákkal illusztrálva mutatja be az adománygyûjtés módjait, betekintést nyújt az adománygyûjtés technikáiba, megtanítja az olvasót tervei projektummá formálására, ismerteti azokat a kötelezettségeket, melyeket a pályázónak teljesítenie kell. Ez a kiadvány az Információs Központ tervezett publikációi sorában az elsõ. Úgy is mondhatnánk, hogy három éves csapatmunkánk gyümölcse. Létrejöttében nagyon sokan segédkeztek, akiknek ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket. Köszönet illeti a Fórum Intézet és az Információs Központ munkatársait, az adatgyûjtésben aktív külsõ munkatársainkat, önkénteseinket, és nem utolsó sorban azokat a szervezeteket, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy adattárunk ilyen bõ és részletes legyen. Kívánjuk, hogy legyen ez a könyv mindenki hasznára, segítse szervezetük hatékony mûködését. Nagy Myrtil az Információs Központ igazgatója 1

11 3. Dél-szlovákiai civil szervezetek 3.1 Polgári társulások 11

12 12

13 A DEMOKRATIKUS ÉS NYITOTT POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT TÁRSULÁS ZDRU ENIE PRE DEMOKRATICKÚ A OTVORENÚ SPOLOÈNOS Èenkovce Dunaszerdahelyi járás 2/ / A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BARÁTI KÖRE TORNALJA ÉS VIDÉKE SPOLOK PRIATE¼OV RÁKÓCZIHO ZVÄZU TORNA¼A A OKO- LIE Tulipánova 11, Torna¾a Nagyrõcei járás 47/ Polgári társulás 1993 Polgári társulás 1 Dr. Kvarda József Õry Péter 22 Dr. Kankulya László Molnár Imre - alelnök Dr. Kankulya László Molnár Imre, Juhász Eszter A demokrácia és nyitott társadalom elveinek propagálása a társadalmi élet valamennyi területén. A magyar kultúra támogatása Tornalján és vidékén. 1 társadalmi, mûvelõdési és tudományos rendezvényeket, szakszemináriumokat, konferenciákat, szimpóziumokat szervez, ill. támogatásával lehetõvé teszi tagjai számára az ilyen rendevényeken való részvételt az iskolaügy, hitélet, kulturális szervezetek pályázatainak elbírálása és anyagi támogatása Oktatás és, Érdekvédelem Felméréseket végez a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók életfeltételeirõl Szlovákiában. Oktatás, 13

14 A XXI. SZÁZAD GYERMEKÉÉRT POLGÁRI TÁRSULÁS ALMA MATER OBÈIANSKE ZDRU ENIE DE OM XXI. STOROÈIA ul. Gergelya Czuczora 1, Nové Zámky Érsekújvári járás 35/ / ALMA MATER Vnútorná okru ná 54/1, Komárno Komáromi járás 35/ / Polgári társulás 2 Polgári társulás 361 Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Nagy Katalin, Kováè Sylvia, Anda Henriett, Juhász Zsuzsanna 25 PhDr. Farkas Veronika Juhász Mária - titkár, pénztáros Száraz József Leczo Mária, Bubenko János, Furik Ilona Lehetõségek megteremtése a gyermekek szabadidejének helyes eltöltésére. - gyermekekkel való foglalkozás, - téli és nyári táborok szervezése, - értékközvetítés, közösségnevelés, tolerancia elmélyítése 6 Oktatás és Kultúra, Sport, Környezetvédelem Oktatás A szervezet célja rávezetni a gyerekeket, a táborok résztvevõit, a kollégákat, az Alma Mater tagjait arra, hogy életünk boldogsága tõlünk is függ - munkálkodnunk kell érte életünk minden korszakában. 14

15 ALSÓSZELI IFJÚSÁGI KLUB - ALSZIK APRÓBODROGKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES DOLNOSALIBSKÝ MLÁDE NÍCKY KLUB è.195, Dolné Saliby Galántai járás 31/ , Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ , Polgári társulás 3 Ing. Kovács Lajos Puskás Attila - alelnök Ing. Kovács Lajos Madový Lívia, Puskás Attila 198 Polgári társulás CSEMADOK TV és ASZ, Polgári Kezdeményezések Klubja 4 Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János JUDr. Pirovits László, Kopasz József Az alsószeli fiatalok összetartása, kulturális és sportéletének fellendítése és szabadidejének megszervezése. a népi hagyományok ápolása 17 kulturális és szakmai elõadások rendezése, sportrendezvények és ismeretterjesztõ utak szervezése fellépések különbözõ rendezvényeken, szakmai tanácsadások Oktatás és Kultúra, Sport, Mûvelõdés A szervezeten mellett mûködik a Fuszekli kultúrcsoport, amely még 2-ben kezdte meg mûködését különbözõ kultúrmûsorok elõadásával pl. karácsonyra, március 15.-re, Anyák Napjára stb. Kultúra 15

16 ÁRVÁCSKA TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSULÁS ATELIER TÁRSASÁG ÁRVÁCSKA - ZDRU ENIE PRE MLADÉ TALENTY Mäsiarska 59, P.O.Box B-39, 4 1 Košice Kassa város 55/625674, 95/ / SPOLOÈNOS ATELIER TÁRSASÁG Potoèná 28, Komárno Komáromi járás 35/ / Polgári társulás Polgári társulás Pribék Emõke Pribék Emõke - elnök 15 PhDr. Kopócs Tibor PhDr. Kopócs Tibor - elnök PhDr. Kopócs Tibor Dr. Eva Dénesová, Kovács Kálmán, Ölveczky Gábor, Z. Németh István, Virág Jenõ - tehetséges magyar gyerekek felkutatása, - tehetségfejlesztés Az ATELIER, mûvészet és irodalom c. lapban megjeleníteni a kortárs hazai alkotásokat a képzõmûvészet, irodalom, színház, zene, építészet területén. - játszóházak (tánc- és kézmûves foglalkozások), - fellépések (egész estét betöltõ folklórmûsor) 3 a lapon keresztül nyújtott kulturális információk Kultúra, Oktatás Kultúra Az ATELIER, mûvészet és irodalom c. lapot 1998-ban Kopócs Tibor (Komárom) és Kovács Kálmán (Bécs) festõmûvészek alapították önszorgalomból. Szükségesnek tartották változó és alakuló társadalmi életünkben egy mûvészeti lap létrehozását, amely kisebbségi magyar kultúránk kortárs mûvészetét hivatott bemutatni és prezentálni régiónkban. 16

17 BALASSI POLGÁRI KLUB BENCZE SAMU POLGÁRI TÁRSULÁS BALASSIHO OBÈIANSKY KLUB Adyho ul.1, Štúrovo Érsekújvári járás 36/ OBÈIANSKE ZDRU ENIE BENCZE SAMU è. 61, Základná škola, Gemer Nagyrõcei járás 47/ Polgári társulás Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Himmler György Himmler György Polgári társulás 13 Mgr. Papp Zsolt Mgr. Papp Zsolt - elnök Mgr. Papp Zsolt Parlag Istvánné, Kiss István egy olyan szellemi mûhely életrehívása, amelynek keretében lehetõség nyílik a nem hivatalos mûvelõdésre Az ifjúság kulturális és sporttevékenységének javítása. Oktatás és Kultúra, Közéleti kérdések A klubrendezvények leggyakoribb témái: nemzeti és kisebbségi történelem, néprajz, népzene, irodalom, tudományos ismeretterjesztés, közélet., Sport 17

18 BODROGKÖZI APRÓSZÍNPAD BODROGKÖZI NÉPTÁNCEGYÜTTES 77 1 Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ Krá¾ovský Chlmec Tõketerebesi járás 56/ Polgári társulás CSEMADOK ASZ, Polgári Kezdeményezések Klubja 2 Nádasdi Hilda, Zvolenszky Gabriella Polgári társulás Polgári Kezdeményezések Klubja, CSEMADOK ASZ 2 Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János JUDr. Pirovits László, Nádasdi Hilda JUDr. Pirovits László színházkedvelõ közönség kinevelése a néptánc, népzene, népi hagyományok ápolása - fellépések különbözõ rendezvényeken, - szakmai tanácsadás fellépések különbözõ rendezvényeken Kultúra Kultúra 18

19 BÓDVA EGYESÜLET BOROSTYÁN TÁRSASÁG ZDRU ENIE BÓDVA Hlavná 13, 45 1 Moldava nad Bodvou Kassa vidéke járás 55/ /46362 ZDRU ENIE HEDERA gen. Klapku 11/6, Komárno Komáromi járás 35/ Polgári társulás Polgári társulás 25 Remák Béla M. Molnár László Székesi István, Balázs Judit, Nagy Imre 12 Nagy László Nagy László - elnök Nagy László Nagy Zsuzsanna, Csiffáry Zoltán, Benkõ Annamária, Mitš Krisztina, Nagy Ildikó sport, kultúra és hagyományok támogatása - a Borostyán Zenés Fesztivál évenkénti megszervezése, - zenés klubok, koncertek szervezése, - a Borostyán Együttes mûködésének támogatása 25 a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség támogatása 1 Kultúra, Sport Kultúra BOROSTYÁN ZENÉS FESZTIVÁL: Közös fórum a népzene, népdal és a megzenésített versek mûfajának elõadói számára. A fesztiválon bemutatkozási lehetõséget kapnak fiatal, tehetséges elõadók is. A két fõ zenei mûfaj mellett más zenei irányzatok képviselõi is fellépnek, mint pl. dzsessz, musical, blues, sanzon, komolyzene, stb. Az eddigi 5 fesztivál legjelesebb szereplõi: népdal, népzene - Sebestyén Márta és a Muzsikás, Szvorák Katalin, MÉZ, Écsi Gyöngyi, Sebõ Ferenc, Zsarátnok, Tükrös Együttes; énekelt versek - Kaláka, Olgyai Gábor Trió, Zyntharew, Garabonciás, Kor-Zár, Borostyán, Sziget Csoport; komolyzene - Boros Zsófia (gitár), Rácz Csaba (cselló), Andrássy Zsuzsanna (zongora).a Borostyán Társaság jogutódja a Borostyán Alapítványnak, amely 1995-tõl 1997-ig mûködött. 19

20 BULCHU POLGÁRI TÁRSULÁS CERGÁT-VÁG KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS OZ BULCHU è. 485, Búè Komáromi járás 35/777645, / ZÁUJMOVÉ ZDRU ENIE MIKROREGIÓNU CERGÁT-VÁH Obecný úrad, Tvrdošovce Érsekújvári járás 35/ Polgári társulás 1999 Polgári társulás 32 Molnár Katalin Szigeti János - gazdasági vezetõ Molnár Katalin Vincze József, Dr. Radilné Gál Etelka, Persei Jenõ Jozef Deròár Bara Mihály - alelnök Búcs község és környéke kulturális életének szervezése, a népi hagyományok gyûjtése, õrzése, ápolása, sport, természetvédelem - a vízelvezetõ rendszer revitalizációja, - társadalmi, ekológiai, szociális, szellemi, turisztikai és egyéb aktivitások kezdeményezése és támogatása 5 Kultúra, Sport, Környezetvédelem Gyermekjátszótér létesítése Búcson. Szoros együttmûködés a többi búcsi szervezettel, szervezõdéssel, intézménnyel. Mûvelõdés, Környezetvédelem 2

21 CIGÁNYSZÍVEK KULTÚRNO-SPOLOÈENSKÉ ZDRU ENIE RÓMOV - ROMA- NE JÍLE Jókaiho 2, Èata Lévai járás 95/ Polgári társulás DIÁKHÁLÓZAT ŠTUDENTSKÁ SIE - DIÁKHÁLÓZAT Klariská 7, Bratislava Pozsony város 2/ / Polgári társulás 8 Babindák István Babindák László - elnök Babindák László 16 Nagy András Nagy András - elnök Nagy András A Diákhálózat klubjainak elnökei. kultúra ápolása A szlovákiai magyar diákság érdekvédelme és képviselete, valamint kulturális életének fellendítése. 3 együttmûködés a helyi magyar alapiskolával és CSEMADOK alapszervezettel a Szlovákiai Magyar Ösztöndíjtanács tagja, - információnyújtás felsõoktatási lehetõségekrõl, - diákok érdekvédelme, - kulturális tevékenység Kultúra A szervezetet roma és magyar nemzetiségû tagok alkotják. Céljuk mindkét kultúra ápolása, mely egymás jobb megismeréséhez és megértéséhez vezet. A szervezet mellett színjátszó csoport, folklórcsoport és modern tánccsoport (Fekete Gyöngyök) mûködik. Mûvelõdés, Oktatás, Érdekvédelem A DH alapcsoportjait a pozsonyi, nyitrai, brünni és prágai egyetemi karok és középiskolák magyar diákklubjai képezik. Együttmûködési szerzõdés alapján mûködik együtt a kassai Kikelet diákszervezettel. 21

22 DUNAÁG KAMARA NÉPTÁNCCSOPORT EGRES POLGÁRI TÁRSULÁS OBÈIANSKE ZDRU ENIE EGRES Kukuèinová 1213/3, Dunajská Streda Dunaszerdahelyi járás 31/552285, 95/ Madácha 272, Vinica Nagykürtösi járás 47/ Polgári társulás CSEMADOK ASZ, város Nagy Melinda Tóth Tibor - gazdasági vezetõ Polgári társulás 1 Hamerlik Richárd Hamerlik Richárd - elnök Hamerlik Richárd Mag József, Gyurász Gábor, Cseri Erzsébet a Kárpát-medence magyar ill. más nemzetiségek lakta területei zenei, néprajzi, de elsõsorban néptánckincsének megismerése, elsajátítása és színpadra állítása polgári mozgósítás - egész estét betöltõ mûsor a Kárpát-medence táncaiból, - Pásztorok, dudások, táltosok - Csallóköz táncai 2 - számítógép-szaktanácsadás Kultúra Közéleti kérdések, 22

23 PRO VITA ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁRI KLUB NOVOZÁMOCKÝ OBÈIANSKY KLUB Partizánska 2, Ša¾a Vágsellyei járás 31/77166 Jazdecká 2, 94 8 Nové Zámky Érsekújvári járás 95/ Polgári társulás Polgári társulás 6 Ing. Gáll László - közgazdász MUDr. Czellárik Mária Ing. Alexovics György, Ing. Psotová Helena, Szabó László, Ing. Gáll László 25 Kis Péter Kis Péter - elnök Olyan létesítmények üzemeltetésének támogatása, melyek a polgárok testi, lelki, szellemi egészségének megerõsítéséhez vezetnek. - kulturális rendezvények, politikai témájú elõadások rendezése, - társadalmi rendezvények szervezésének segítése 6 1 szervezés Kultúra, Szociális segítségnyújtás Kultúra, Sport 23

24 EURÓPA KLUB POLGÁRI TÁRSULÁS FECSKE - NAGYCSALÁDOSOK TÁRSULÁSA EURÓPA KLUB POLGÁRI TÁRSULÁS Hrnèiarska 5/22, Komárno Komáromi járás 93/215637, 95/39562 LASTOVIÈKA - ZDRU ENIE MNOHODETNÝCH RODÍN Školská 12, Kolíòany Nyitrai járás 37/ / Polgári társulás Polgári társulás 12 Ifj. Batta György Pézman Zoltán - a kulturális bizottság elnöke 1 RNDr. Tóth Attila RNDr. Tóth Attila - elnök RNDr. Tóth Attila Ing. Sallay Teréz, Ing. Pomichal Mária tömöríteni, támogatni a régió fiataljait A többgyermekes családok érdekképviselete, támogatása. Kultúra, Környezetvédelem, Sport Szociális segítségnyújtás, Érdekvédelem, Emberi jogok A Nagycsaládosok Klubja központja Pozsonyban található, a nyitrai klub a magyarlakta vidék koordinátora. A klub kapcsolatban áll a keresztény családok mozgalmával, az egyház által mûködtetett karitásszal, partnere a helyi cserkészmozgalmaknak, a helsinki emberi jogi társulás tiszteletbeli tagja, támogatója a szlovákiai kultúregyleteknek. Tagság nemzetközi szervezetekben: NGO Families International, Building Family Networks in the Central and Eastern European, Kárpát-medencei Családszervezetek. 24

25 FUNDAMENT POLGÁRI SZERVEZET OBÈIANSKE ZDRU ENIE FUNDAMENT - FUNDAMENT POLGÁRI SZERVEZET nám. SNP 15, Rimavská Sobota Rimaszombati járás 47/ / GÁBRIEL POLGÁRI TÁRSULÁS GÁBRIEL OBÈIANSKE ZDRU ENIE Nám. priate¾stva 2164/4, Dunajská Streda Dunaszerdahelyi járás 93/476253, 31/ Polgári társulás Polgári társulás 8 akad. mal. Balázs István, Hajdú István Hajdú István - titkár, programvezetõ Balázs István Balázs István, Hajdú István, Kovács Tibor, Juhász Katalin 2 Ajpek Gabriella Ajpek Gabriella Ajpek Gabriella Zsidó János, Radványi Zoltán, Kiss Róbert, Józsa Attila - a nonprofit szféra szervizelése, konzultációk, tanácsadás, iskolázások, - kulturális és kiadói tevékenység, - régiófejlesztés az ifjúság nevelése a keresztény értékrend alapján nonprofit tanácsadás 25 keresztény gyermek- és ifjúsági táborok, ifjúsági találkozók, konferenciák szervezése, - kisközösségi vezetõképzés A szervezet régió- és kistérségi fejlesztéssel is foglalkozik Gömör-Kishont-Nógrád területén, valamint teleházat mûködtet. Mûvelõdés, Szociális segítségnyújtás, Egyház Karitatív tevékenységet is kifejt. 25

26 GÖMÖRI IFJÚSÁGI TÁRSASÁG (GIT) GEMERSKÝ MLÁDE NÍCKY SPOLOK (GMS) - GÖMÖRI IFJÚSÁGI TÁRSASÁG (GIT) Námestie baníkov 33, 48 1 Ro òava Rozsnyói járás 58/ , / GORTVA POLGÁRI TÁRSULÁS GORTVA POLGÁRI TÁRSULÁS - GORTVA OBÈIANSKE ZDRU ENIE Rimavská Sobota Rimaszombati járás 47/ Polgári társulás Polgári társulás 23 Prékop Ivett Prékop Ivett - elnök 3 Kovács Tibor Kovács Tibor Béres Gábor, Csiba Ferenc, Garaj Tímea, Jánosdeák Csaba, Ferencz Anikó, Kmotrik Péter, Prékop Mária, Tóth Gábor Széplaki Dénes, Juhász János - a kulturális élet fellendítése, - ifjú tehetségek felkutatása, - hagyományápolás, - a gömöri régió természeti szépségeinek és történelmi emlékeinek propagálása teleház-szerviz 15 - információs adatbázis az ifjúság részére és más civil szervezetek számára, - pályázati figyelõ 1 Érdekvédelem, Mûvelõdés A GIT kéthavonta jelenteti meg HELE! c. információs közlönyét. 26

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 2.1 4644/2008 Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Összes költség (Ft) Magyar Kultúra Napjai - Országos Ünnepség 2 000 000 800 000 600 000 600 000 550 000 550 000

Összes költség (Ft) Magyar Kultúra Napjai - Országos Ünnepség 2 000 000 800 000 600 000 600 000 550 000 550 000 A pályázat sorszáma Pályázó neve Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft) 74. 1. 3. 7. 18. 23. 35. 41. 44. 45.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban Korigény és korparancs napjainkban az informatika és az internet használata a közigazgatásban. Az Európai Uniót alapító

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21.

Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21. Konferencia Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében Budapest, 2014. március 20-21. Helyszín: BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054-Budapest, Alkotmány utca 9-11. I. előadó. Március

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szövetség a Közös Célokért

Szövetség a Közös Célokért E-magyar világ a tájékztató irdáiban - Felvidéken A társulás 2001-ben alakult. Infrmációs irdahálózat, amely elsősrban a Szmszéds államkban élő magyarkról szóló törvényből adódó lehetőségekről nyújt tájékztatást

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére

A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére A Kárpát-medence idegenforgalma Nemzetközi földrajzverseny az alapiskolák és a középiskolás diákok részére A Kárpát-medence földtörténeti, természet- és társadalomföldrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK SZLOVÁKIÁBAN. Rendezvény leírás

RENDEZVÉNYEK SZLOVÁKIÁBAN. Rendezvény leírás RENDEZVÉNYEK SZLOVÁKIÁBAN Rendezvény leírás Rendezvény neve Kulturfesztivál Rendezvény helyszíne: szlovákul: Topoľníky magyarul: Nyárasd (A CSallóköz szívében a Kis-Duna partján terül el. Közigazgatásilag

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. június hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya Ábrahám András Megbízási

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.

Emberi Erőforrások Minisztériuma. Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov. Emberi Erőforrások Minisztériuma Balog Zoltán miniszter 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel: 795-1001 Fax: 795-0151 E-mail: miniszter@emmi.gov.hu Miniszteri terület vezetői Miniszteri Kabinet Nemzetközi

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben