A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004."

Átírás

1 A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA Keleti Mecsek Egyesület Szászvár

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 I. Helyzetelemzés 1. A körzet helye és szerepe a régióban Természeti adottságok Környezetgazdálkodás A Keleti Mecsek településeinek térkapcsolatai Településszerkezet, közigazgatási rendszer Humán erőforrások Infrastruktúra Gazdasági fejlettség, szerkezet és szervezet Ipar Turizmus SWOT analízis...36 II. Stratégia 1. Alapkövetelmények, alapfeladatok, stratégiai célok Az Unió közötti programozási időszakra vonatkozó prioritásai A magyar területfejlesztés prioritásai...46 III. Operatív programok 1. Turizmus fejlesztés a Kelet-Mecsekben Az ökoturizmus feltételeinek fejlesztése Rekreációs létesítmények fejlesztése A Kelet-Mecseki nyár rendezvénysorozat stratégiai programjának megvalósítása A térség marketing és promóciós eszközeinek fejlesztése Az agrárium fejlesztése 2.1. Térségi állategészségügyi diagnosztikai centrum létrehozása Az állattenyésztés fejlesztési feltételeinek biztosítása Energiaültetvények (gyorsan növő akác, nyár, fűzfajok), energiafű termesztése Hosszú távú, környezetvédelmi célú területpihentetés Vizes élőhelyek halastavak megőrzése Ökológiai állattenyésztés és növénytermesztés Erdőtelepítés Falukép javítás, a települések egységes arculatának tovább fejlesztése A települések tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése és azok megjelenítéshez szükséges feltételek biztosításának támogatása Népművészet, kézműipar fejlesztési program Hagyományörző csoportok és iskolai oktatás Műemlékek, helyi védettség alatt álló építmények megőrzése A két vár (szászvári vár, Máré vár) fejlesztésének támogatása Humánerőforrás fejlesztés Térségi át- és továbbképzési program Környzetvédelmi program A völgységi patak és a bányaterületek rehabilitációja Szelektív hulladékgyűjtési program...62

3 6.3. A jogi környezet (helyi szintű rendeletek) koordinációs programja Infrastruktúra fejlesztés Humán infrastruktúra 7.1. A szociális ellátórendszer személyi és tárgyi eleminek továbbfejlesztése A térségi szintű alapfokú egészségügyi ellátást biztosító feltételek fejlesztése Iskola modernizációs program...65 Vonalas (reál) infrasrtuktúra 7.4. Belterületi önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Térségen belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése Csatornázási programok Szélessávú internet kialakításának térségi programja A térkapcsolatokat biztosító intézményrendszer fejlesztése A határon átnyúló együttműködés fejlesztésének programja Iparfejlesztés...69

4 Bevezetés A területfejlesztés új rendszere az önkormányzati igazgatás bevezetéséhez hasonló hatást eredményezhet a térségi fejlődésben: a döntések és a pénzforrások decentralizálása, az érdekeltekhez való közelebb kerülése jelentős kezdeményező energiákat szabadíthat fel, növelheti a lakóhelyhez, a térséghez való kötődést, elősegítheti a fejlődésben érdekeltek és érintettek egymásra találását, közös gondolkodását és cselekvését. A területi fejlődésnek, fejlesztésnek ez az új szelleme amelyet a kompromisszumok miatt egyelőre még vegyesen újnak tekinthetünk már a tervezésnél meg kell hogy jelenjen. Valódi partnerségben kell a célokat, programokat, forrásokat, sorrendet stb. megfogalmazni, egyeztetve a különböző érdekeltségű szereplők igényeit, törekvéseit. E kistérségi területfejlesztési programok tervezetének kidolgozása során a kutatócsoport is ezt az alulról építkező, és az együttműködés lehetséges szintjein egyeztető módszert választotta. A bevezető gondolatok között szükségesnek tűnik tisztázni, hogy a program készítői a kistérség fogalmán mit is értenek pontosan. Szóba került egyrészről a Komlói kistérség, amely a statisztikai kistérséget jelenti, emellett szintén kistérségként definiáltuk a Keleti-Mecsek Egyesület területét. Erre az alapot a Terülefejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. tv. teremti meg, amely a kistérség fogalmát a következőképp határozza meg: kistérség a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessége. A programtervezetben a kistérség szinonimájaként a körzet szó használatára is sor került. Értékeltük a térség egészét vagy egy részét érintő hatályos koncepciókat, terveket, fejlesztéseket, amelyeket az autonóm döntéshozás miatt tiszteletben kellett tartanunk és a térségi fejlesztési stratégiába ha annak céljaival nem ellentétes be kellett építenünk. Ilyen dokumentum volt az Országos Területfejlesztési Koncepció, a Dél-dunántúli régió fejlesztési stratégiája és Baranya megye területfejlesztési koncepciója. A programépítés másik fontos mozzanata a települési önkormányzatok véleményének, igényeinek, törekvéseinek és hatályos cselekvési programjainak a megismerése és hasznosítása. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mindazonáltal ügyeltünk a településfejlesztés és a kistérségi területfejlesztés hatókörének szétválasztására: a kistérségi programba csak a közvetlen térségi hatással is bíró elemeket építettük be. Az elhatárolás persze meglehetősen nehéz, hisz minden fejlesztés valamilyen településen történik, és minden településfejlődési aktus valamilyen módon hat a környezetére, ha másképp nem, hát oly módon, hogy magának az adott településnek a javát szolgálja. Ez a fejlesztési programtervezet szándékaink szerint a térség hosszabb távú fejlődése szempontjából meghatározónak tekinthető fejlesztési célokat, és az ezek megva- 1

5 lósítását szolgáló programok javaslatát foglalja magában. A hosszú táv hozzávetőlegesen hat-nyolc év. A hosszú távú fejlesztési folyamaton belül a rövid és középtáv adott prioritásait és megvalósítható programjait ennek alapján a lehetőségek, feltételek és a források tükrében kell meghatározni, megfelelő, és előre rögzített szelekciós kritériumok alapján. A fejlesztési célok (prioritások) és a programok különböző területi dimenziót képviselnek. Az országos (és egyben uniós), vagy regionális kontextusban értelmezhető programok nagyobb részben külső (központi vagy regionális) forrásokra támaszkodhatnak, a megyei vagy kistérségi érdekeltségűek fő támogatási forrása a megyei decentralizált alap lehet. Ez a súlyponti különbség ugyancsak szelekciós kritérium. A programtervezet tartalmát illetően két fejezetre tagolódik: a helyzetelemzésre és a fejlesztési koncepcióra. Mindkettő kidolgozásának a logikájában és formájában is az Európai Unió-beli programozási normákhoz és követelményekhez igazodtunk. A kistérségfejlesztés koncepcióját gazdaságfejlesztési orientációval próbáltuk megfogalmazni: mind a helyzetértékelésben, mind a fejlesztési koncepció javaslatnál csak azokkal az elemekkel foglalkoztunk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a térség gazdasági alapjának hosszabb távú fejlődéséhez, és a körzet egészét vagy valamelyik részét több településre kiterjedően érintik. A program felülvizsgálata 2004-ben 1999-ben elkészült területfejlesztési program volt az a dokumentum, mely alapján a Keleti-Mecsek Egyesület sikeresen szerepelt a Phare 97 Dél-dunántúli regionális programján, ez az a dokumentum amely kijelöli a térség és az egyes települések gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztésének kereteit és azon belül azokat a fejlesztési irányokat, amelyek mentén forrásokat kívánnak bevonni, beruházásokat, fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. Az 1999-ben elfogadott területfejlesztési program egyik fontos sajátossága az, hogy alkalmas volt a környező további települések és egyéb civil szervezetek befogadására valamint más területfejlesztési társulásokkal történő együttműködés megvalósítására, a különböző programok integrálására. Az akkor kidolgozott program életszerűségét nem csupán több jelentős nyertes pályázat bizonyítja, hanem az is, hogy számos civil szervezet csatlakozott az egyesülethez, valamint csak ez évben további újabb önkormányzatok (Bikal, Egyházaskozár, Tófű, Hegyhátmaróc községek) váltak tagjává szervezetünknek. Az eltelt idő alatt nem csak a tagok száma és az egyesület területi egysége változott meg, hanem számos olyan tényező is, amelyek szükségessé, aktuálissá tették az 5 éve készített program felülvizsgálatát (például a gazdasági és társadalmi folyamatok változása a program elfogadásától eltelt időszakban, a központi tervezési és programozási folyamatok, az Európai Unió támogatáspolitikájának változása, stb.). A területfejlesztési 2

6 törvény módosítását követően, illetőleg a statisztikai kistérségek szerepének növekedése mellett sem csökkent az egyesület érségben betöltött szerepe. Az újabb jogszabályok a statisztikai kistérségek számára elsősorban a településüzemeltetési funkciók (régóta indokolt) térségi szintű ellátását kívánják elősegíteni, a területfejlesztési feladatok és lehetőségek viszont nem állnak az eddigi vonatkozó jogszabályok középpontjában. Az egyesület területe két statisztikai kistérség területét is érinti (4. sz. ábra), ami egyúttal elősegíti a kistérségek közötti kohézió erősödését. I. HELYZETELEMZÉS 1. A körzet helye és szerepe a régióban A nyolc településből (Alsómocsolád, Kárász, Köblény, Magyaregregy, Máza, Szalatnak, Szászvár, Vékény) álló, két statisztikai kistérség sásdi és komlói részterületeire kiterjedő körzet Baranya északkeleti csücskében, a Pécs Dombóvár Szekszárd városháromszög középpontjában fekszik, közvetlenül határos Tolna megyével, a bonyhádi kistérséggel (1. ábra). A Keleti-Mecseki Egyesület saját területének meghatározásához egy tájegység nevét hívta segítségül. Hasonlóképp kívánja jelezni különállását a szomszédos hegyháti térség, a Völgység vagy éppen a távolabb eső Zselic és Ormánság. Jelentős problémát jelent ugyanakkor az egyes földrajzi tájegységek konkrét határvonalainak megszabása. Ez alól kivételt jelent a Kelet-Mecseki Tájvédelmi Körzet, hiszen ebben az esetben szükségesnek tűnt, hogy egy igazgatási szerv pontosan megszabja azt a határt, ahonnét a természet értékeit fokozottabban szükséges óvni (2. ábra). Más tájegységek esetén viszont a térképek nem adnak útbaigazítást arra nézve, hogy az adott település például már a hegyháti térséghez vagy még a Völgységhez tartozik. Egyedül a Magyarország kistájainak katasztere c. könyv vállalkozott arra, hogy a földrajzi tájegységek lehatárolásával összegyűjtse és besorolja a tájegységhez tartozó településeket. Ez a besorolás szakmailag is vitatható földrajzi szempontok alapján történt. Így például Magyaregregy nem a völgység, hanem a hegyháti térség részét képezi (3. ábra). A fejlesztési program gazdasági és társadalmi szempontok figyelembevétele alapján kívánja az egyes települések vagy térségek elkülönültségét vagy egyűvé tartozását meghatározni. Ilyen alapon viszont egyetlen egységet képez a Kelet-Mecsek, Völgység és a Hegyhát majdnem minden települése. Az egyes településekre jellemző infrastrukturális 3

7 helyzet, gazdasági szerkezet, a népesség életkora, szakképzettsége stb. között nem mutatható ki jelentős különbség. A körzet regionális jelentőségét a délen hozzá kapcsolódó a Duna Dráva Nemzeti Park felügyelete alá tartozó Kelet Mecsek tájvédelmi körzet és az ebben rejlő, fejlesztést generáló turisztikai potenciál adja. 1. ábra A Keleti Mecsek Egyesület elhelyezkedése a régión belül 4

8 2. ábra A Keleti Mecsek Egyesület és a szomszédos kistérségek területei 5

9 3. ábra A Keleti Mecsek Egyesület és a szomszédos kistérségek települései 6

10 4. ábra A Keleti Mecsek Egyesület elhelyezkedése a statisztikai kistérségek rendszerében 7

11 A megyehatár menti fekvés felértékeli a körzetet regionális szempontból, a körzet térkapcsolatai, azok estleges élénkítése erősíthetik Tolna és Baranya, és ezen keresztül a régió kohézióját. A térség gazdasága magán hordozza a rurális körzeteket jellemző vonásokat. Ez főként azt jelenti, hogy a térségben jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaság, közepesen fejlettnek nevezhető a szolgáltató szektor, (mely főként a kereskedelmi egységeket boltok, vendéglátóhelyek foglalja magában) és gyengén fejlettnek tekinthető az ipar (amelyen főként a kisebb létszámú alkalmazottat és viszonylag kisebb nettó jövedelem termelő üzemek értendők.) Az egyes iparágak súlyát vagy éppen kevésbé fejlett jellegét meghatározta az, hogy a térségben az egyik legnagyobb ipari foglalkoztató a bánya volt. A bánya bezárását követően nem jelentek meg olyan vállalkozások, amelyek képesek lettek volna betölteni azt a szerepet, amelyet korábban (foglalkoztatási, termelési stb. szempontból) a bánya képviselt. A térség gazdasági szerkezete jelen pillanatban a vegyes gazdasági struktúra jegyeit hordozza, ahol egyetlen gazdasági ágazat jelentősége sem tekinthető meghatározónak, ugyanakkor különböző mértékben az összes fő gazdasági ágazat (ipari, mezőgazdasági, szolgáltató szektor) megtalálható a térségben. A térség megyén belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és a fejlődési lehetőségek szempontjából közepes szintűnek tekinthető. 2. Természeti adottságok A Keleti-Mecsek Egyesület nyolc települése a Kelet Mecsek és a Völgység területén helyezkedik el. A Kelet Mecsek egyetlen hatalmas szerkezeti forma: szinklinális (teknő), amely a földtani térképből szembeötlően kirajzolódik. Számos gyűrődéses és töréses tektonikus forma szabdalja át az összleteket. Szinte egyedülállóak azok a rátolódásos, pikkelyes szerkezeti formák, amelyeknek a Kelet Mecsek északi részén elsőrendű szerepük volt a kőszenes összletek jelenlegi helyzetének kialakulásában. A Völgység ezzel szemben a Mecsek-hegység északi előterében elterülő pannon alapkőzetű dombvidék a Dunántúli-dombság nagyszerkezeti egységének egy része és mint ilyen, domborzatilag sokkal kevésbé különül el szomszédaitól, mint a megye bármely 8

12 geomorfológiai körzete. A Völgység viszonylag egyszerű litológiája és kevésbé élénk domborzata az eltérő felszínfejlődési menetből vezethető le. Kelet és dél felé a terület határát és egyben kapcsolatát is a Mecsek hegység keleti részével a Völgység-patak jelzi, ahol a patak bal oldali területén medencetérség amelynek általános magassága méterben határozható meg, jobb oldali vízgyűjtőin pedig magasra kiemelt hegyek fekszenek. Ez a terület a Kelet Mecsek Tájvédelmi Körzete, ami Magyaregregytől Mázáig az egyesületben részt vevő öt település (Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár, Máza) közigazgatási területét is érinti. Ez a tájrész a Baranya megye közepén kiemelkedő Mecsek hegység domborzati és vízrajzi szempontból is jól elhatárolható egysége, amely jelentős természeti értékeket őriz. Földrajzi, éghajlati, geológiai, növényföldrajzi adottságai miatt természetes növény- és állatvilága fajokban gazdag, több ritka faj termő- illetve élőhelye. A terület a mecseki flóra-járáshoz (Sopianicum) tartozik. A táj jellegzetes arculatát és gazdag természeti értékeit a szub-mediterrán flóraelemek (a ritka növények, természetes növénytársulások) valamint az állatfajok sokszínűsége jelenti. A tájrész műemlékekben, kultúrtörténeti és néprajzi emlékekben is igen gazdag. Geológiai múltját tükröző domborzati viszonyai tájképi szépségeit, földtani sajátosságai hidrológiai és növénytani értékét emelik. Mindez kiválóan szolgálhatja a természeti és kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és idegenforgalmat. A Völgység szerkezeti, morfológiai alapon három mikroalkörzetre tagolódik. A legnagyobb területű ezek között az ún. Középső völgység, amely magában foglalja a már említett dél-keleti területet (Magyaregregytől Mázáig húzódó vonal mentén), de egyben nyugati és északi részek közé is ékelődik (Szalatnak Alsómocsolád irányába). A kistérséget északról a Hábi-patak határolja, ami a Baranya-csatorna tágabb térségében húzódó mélyszerkezeti árok keleti peremének vonalában fut. A Keleti-Mecsek Egyesület településeit átfogó térség éghajlata a mérsékelten nedves dombsági és hegyvidéki terület jellemzőivel írhatók le: az évi középhőmérséklet 9 10 C között van, mérsékelten meleg vidék, ahol az óceáni hatások vannak túlsúlyban. A körzet éghajlati viszonyai a mezőgazdasági művelésnek kedvező feltételeket biztosítanak. A térség legjellemzőbb talajtípusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, ami elsősorban löszön és középkötött vályogon alakult ki jellemzően a mérsékelten nedves lombhullató erdők alatt. Termékenységük nem mindenhol egyenlő, sokszor a gyengébb adottságú talajok közé kell sorolni a különböző részeket, amit a földek alacsony átlagos 9

13 aranykorona értéke is mutat. A Völgység területének dombsági viszonyai között azonban a mezőgazdálkodás feltételei a kevésbé jó, váltakozó minőségű talajok ellenére is kedvezőbbek, mint a Keleti-Mecsek északi lejtőin. Ez utóbbi terület ugyanakkor optimálisan erdő- és vadgazdasági célokra kiválóan hasznosítható. Mindemellett a Völgység-patak vízgyűjtőjéhez tartozó lejtők általában kelet nyugat irányú kitettségűek, ami többek között lehetőséget biztosít egy szűkebb skálájú mezőgazdasági tevékenységre is. A 20 25%-os meredekségű lejtőket legfőképpen rét és legelő gazdálkodással lehet hasznosítani. A Mecsek hegység északi részének és a hozzá kapcsolódó Völgység területének évi átlagos csapadékmennyisége mm között van. A hegység északi lejtőjének területe hűvösebb hegyvidéki terület, kevesebb napsugárzást is kap, ezt az erdők állománya is jól mutatja (kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk). A völgyek a hideg északi szelekkel szemben nyitottak. A terület felszíni szennyeződésre kevésbé illetve nem érzékeny képződményekből áll, kivételt képez Kárász település környéke, amely a felszíni szennyeződésre erősen érzékeny porózus képződményekből áll. A terület jelentős természeti erőforrása a vízkészlete amit a források nagy száma is mutat. A vízbázis újratermelődésében igen fontos szerepe van a zárt, nagy területű erdőségeknek, amelyek kiegyensúlyozottan hűvös és nedves helyi klímájában kiváló lehetőség van a talaj alatt amúgy is igen kis mélységben található karbonátos kőzetekbe történő szivárgásnak. A hidrogeológiai sajátosságok egyenletes vízszolgáltatást tesznek lehetővé. Kedvező víztározási lehetőségek kínálkoznak a Völgység-patak Szászvártól nyugatra levő szakaszán is. Az itt felfogott vízmennyiséget komplex hasznosításra lehet igénybe venni, amelynek keretében öntözéses gazdálkodásra, hal és víziszárnyas telepítésre és idegenforgalmi célokra egyaránt lehetőség nyílik. Korábban a komlói bányák víztározójaként használt, a Zobáki-völgyben elterülő 0,6 ha területű tó jelen pillanatban magántulajdonban áll és rekreációs célokat szolgál. A térségben intenzív tógazdálkodás, illetőleg haltenyésztés Szalatnak község közigazgatási területén folyik, ahol 15 ha területen egy magánjogi szervezet (Kft) működteti a vízi létesítményeket. Ugyanezen a településen korábban létezett egy sportcélokat szolgáló horgásztó, azonban azt vízjogi problémák miatt megszüntették. Mindemellett a tele- 10

14 pülés egyik fontos célkitűzése a horgásztó előírások szerinti helyreállítása és működtetése. Alapvetően sportcélokat szolgál a Szászvár és Tófű között elhelyezkedő horgásztó, mely egyesületi tulajdonban áll. Ez a tó 3 ha területen található. A vízgazdálkodás intézményrendszerét tekintve három fontos szereplő, illetve szereplői kör lát el a térségben jelentős feladatokat. Az egyik a Baranya-Csatorna Menti Vízitársulat, amely főként a Völgység-patakról és más természetes vízfolyásokról gondoskodik. A másik fontos szereplő a Komló-Víz Kft., mely a települések egészséges ivóvízellátásáért felelős. Végül meg kell említenünk az egyes önkormányzatokat, illetőleg azok társulásait melyek a belterületi csapadékvíz elvezetéséről gondoskodnak, illetőleg az ő összefogásukkal valósulhatott meg 5 település (Szalatnak, Köblény, Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár) teljes szennyvízhálózatának kialakítása. Magyaregregy Szászvár tengely regionális jelentőségű az építőipari alapanyagok kitermelésében, riolittufa, dácittufa és elsősorban tégla, cserépanyag vonatkozásában. 3. Környezetgazdálkodás A térség környezeti állapota az országos helyzetképhez viszonyítva sok tekintetben kedvezően befolyásolhatja a turizmus- és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. A levegő minősége az elmúlt három év mért adatai szerint kedvezőnek tekinthető. A terület levegőminőségi besorolása figyelembe véve az esetleges éves határérték túllépések arányát is mind a fűtési, mind a nem fűtési félévekben a mért levegőszennyező anyag tekintetében megfelelő levegőminőségű. Ez azt jelenti, hogy egyetlen légszennyező anyag esetén sem fordult elő határérték túllépés, a por esetében pedig a határérték túllépésének aránya 10% alatt maradt. A térségben a kén-dioxid, korom és szilárd légszennyező anyagok nagy része a lakossági tüzelésből ered. Ugyanakkor az utóbbi néhány évben a fűtési félévekben az átlagértékek csökkenő tendenciája figyelhető meg, ami a korszerű fűtési mód a gáz elterjedésének köszönhető. Ennek alkalmazásával lényegében megszűnik a diffúz jellegű kiporzás és a fűtési hulladék, valamint annak elhelyezési problémája is. A legkevésbé kedvező értékeket a légszennyezés tekintetében a települések közül Szászvár mutatja, amely a rendszeres mérési adatok értékeinek figyelembe vételével a mérsékelten szennyezett települések közé tartozik. Az elmúlt években a légszennyezésben egyre inkább meghatározóvá vált (a fűtés korszerűsödésével és a növekvő mo- 11

15 bilitással párhuzamosan) a közlekedés. Elsősorban a személygépkocsi forgalom nőtt, de problémát jelent a nehéz tehergépkocsik közlekedése is különösen a 6541-es számú úton a komlói kőbánya és Szászvár között, ami nem csak a levegő szennyezés tekintetében jelent problémát, hanem a nagy súly miatt az út szerkezetének állapotában is kár keletkezik. Ezzel összefüggésben van a teherautók okozta zaj és rezgés terhelés is, ami elsősorban a településeken belüli utak mentén okoz problémát. A mezőgazdasági üzemek emissziója nem jelentős, míg az ipari telepek körzetén belül a lokális szennyezés valamivel nagyobb mértékben áll fenn. A területen jelentősebb vízszennyező forrás nincsen, ennek is köszönhetően az elmúlt hat év adatai szerint a Hábi-csatorna és a Völgység-patak vízminőségén kisebb javulás figyelhető meg bizonyos komponensek esetében. A változások ellenére a különféle vízminőségi jellemzők szerint a térség vízfolyásai lényegében a szennyezett kategóriába sorolhatók. A 12 település mindegyikében megoldott a települési szilárd hulladék gyűjtése, amelyet az engedélyezett lerakóhelyeken (Kárász) helyeznek el. Veszélyes hulladék (II. osztályú) a térség települései közül egyedül Alsómocsoládon keletkezik évi tonna mennyiségben. Sérülékeny, fokozottan érzékeny vízbázisok területén két település van: Magyaregregy és Szászvár, az utóbbiak esetében a csatornázottság már megoldott. Az előbbi község esetén külön problémát jelent a domborzati viszonyokból adódó csapadék víz elvezetése, amely jelentősen veszélyezteti községet egészséges ivóvízzel ellátó kutak tisztaságát. Ezért indokolt a község külterületén a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A sérülékeny környezetű vízbázisok területe azért érdemel figyelmet, mert a környezetvédelmi célú fejlesztésekhez a Központi Környezetvédelmi Alapból pályázható támogatást ezeknek a kritériumoknak a szem előtt tartásával rangsorolják. Az önkormányzatiság erősödésével a kiemelt programok és céltámogatások pályázati rendszere a jövőben fokozott szerepet kap a térség- és környezetfejlesztési célok megvalósításában. A környezet tényleges, vagy potenciális veszélyeztetettsége (pl. védendő vízbázisok területén fekvő települések) előnyt jelenthet a különböző támogatási források megszerzésénél. A megyei és regionális programokhoz való sikeres kapcsolódás esetén ez a térség esélyeit nagymértékben növelheti. 12

16 Mindezek mellett a Duna Dráva Nemzeti Park az elkövetkezendő évben kezelési tervet kíván készíteni a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetre, amely iránymutatásként fog szolgálni minden, a tájvédelmi körzetet érintő tevékenység számára. 4. A Keleti Mecsek településeinek térkapcsolatai Az egyesület két statisztikai kistérség részterületeire terjed ki. A nagyobbik rész a komlói kistérség mintegy harmadát fedi le. Alsómocsolád és Bikal a sásdi statisztikai kistérséghez tartozik. A 12 település által alkotott térségi szerveződés központi települése Szászvár. A nagyközség nagyjából a Szekszárd Pécs Dombóvár városháromszög közepén helyezkedik el. A közelebbi városok közül Bonyhád és Komló szerepe jelentős. Az egyesület települései Baranya megye észak keleti határánál fekszenek felértékelve ezzel a megyehatárokon átnyúló együttműködések jelentőségét. Erre a földrajzi adottságok, ha korlátozott mértékben is, de lehetőséget adnak, sőt a Mecsek hegyvonulatai miatt az egyesület tulajdonképpen kedvezőbb helyzetű a tolnai kapcsolatait tekintve, mint a Baranya délebbre és nyugatabbra fekvő területei tekintetében. A két középváros Bonyhád és Komló hipotetikus vonzáskörzete épp a térség területén Szászvárnál találkozik. Sásd és a Tolna megyei Dombóvár vonzáskörzetének találkozásánál fekszik ugyanakkor Alsómocsolád és bizonyos tekintetben Bikal is.. A Köblény, Alsómocsolád és Hegyhátmaróc közötti hiányzó közúti kapcsolat megteremtése oldaná a zsáktelepülés jelleggel kapcsolatos hátrányokat, megszüntetve Alsómocsolád térségtől való elszigeteltségét, mindenképpen növelné a település-együttes kohézióját, lehetővé tenné, hogy a három középváros vonzáskörzete a Keleti-Mecsek Egyesület területén találkozzon új vagy az eddiginél intenzívebb települési kapcsolatok kialakulását téve ezáltal lehetővé. Ugyanakkor a három középváros mellett az említett Szekszárd Pécs Dombóvár városháromszög városaival való kapcsolatok kiegyensúlyozott élénkítése fontos prioritás. A relatíve kedvező elhelyezkedés lehetséges előnyeinek kihasználására csak így nyílhat mód, míg az egyoldalú kapcsolatrendszerek labilissá tehetik a térség fejlődési pályáját. Ebből a szempontból a jövőben kulcsfontosságú lesz a térség településeinek, de legfőképpen Szászvár térkapcsolat szervező, ösztönző tevékenysége. 13

17 5. Településszerkezet, közigazgatási rendszer A kistérség településszerkezete nem tér el Baranya megye településszerkezetének fő jellemzőitől a tekintetben, hogy hasonlóképp jellemző az aprófalvak dominanciája. Az elaprózódottságból eredő hátrányok csökkentésére némi megoldást nyújtanak egyes jogi eszközök, mint például az önkormányzati törvény különböző társulásokra vonatkozó rendelkezései, a társulási törvény, továbbá a területfejlesztési törvény területfejlesztési társulásokról szóló szabályai. Kérdés, hogy e jogszabályok milyen mértékben, milyen módon érvényesülnek a kistérségben. Amennyiben az önkormányzatok hajlandóságot mutatnak a társulások létrehozásának irányába, akkor a kistérség előtt szélesebb perspektíva nyílhat meg a közigazgatás, illetőleg a területfejlesztés modernizációs kihívásaival kapcsolatosan. Ha az együttműködési hajlandóság csekély, akkor a kistérség fejlődési lehetőségei e szempontból behatároltak. A kistérségben 2 körjegyzőség működik, mely 6 települést fog át. Egy, a kistérségben lévő település (Köblény) szintén körjegyzőség tagja, azonban a körjegyzőség székhelye (Bikal) kívül esik a kistérség statisztikai határán. Önálló jegyzőséggel csupán 2 település (Máza és Magyaregregy) rendelkezik. Hasonlóan kedvező a helyzet az intézményi társulások vonatkozásában is. A körjegyzőségben lévő települések mindegyike intézményfenntartó társulás tagja, mely hozzájárul az intézmények gazdaságos és megfelelő színvonalú üzemeltetésének biztosításához. A társulások tagjainak száma a jövőben várhatóan bővül, ugyanis a korábbi önálló intézményfenntartó önkormányzatok (pl.: Magyaregregy) csatlakoznak a Szászvár központú intézményi társuláshoz. A kistérségben a területfejlesztési törvény alapján 1 önkormányzati területfejlesztési társulás működik Komló központtal, mely a statisztikai kistérség összes települést magában foglalja. A modern közigazgatás és közigazgatás szervezés ma már elképzelhetetlen az NGO-k, vagyis a nem kormányzati, különböző civil szervezetek bevonása és hathatós közreműködése nélkül. Ezentúl a civilszervezetek léte és tényleges tevékenysége komoly fokmérője a kistérség demokráciájának, demokratikus működésének, a kohézió erősítésének. 14

18 Az egyes településeken számos civilszervezet működik, térségi szervező erőként ezideig viszont csak egyetlen szervezet jelentkezett, a Keleti Mecsek Egyesület. Ez a civil szervezet 11 tag önkormányzatot számlál (ebből egy település Bikal kívül esik a statisztikai kistérség határán), ami azt jelenti, hogy a statisztikai kistérség településeinek többsége tagja ezen civil szervezetnek. Az Egyesületben helyet kapnak további civil szerveződések (faluszépítő egyesületek, várbaráti, borbaráti körök, stb.) ami egyúttal jelzi, hogy a szervezet képes számos lakossági érdek és cél megjelenítésére. Az önkormányzatok és egyéb civil szervezetek, valamint a lakosság érdekeinek, véleményeinek egy szervezeten belüli ütköztetése és összehangolása önmagában pozitívum, melyet a ténylegesen elért eredmények (pl.: Phare program) tovább erősítenek. Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a kistérségben magas fokú a közigazgatás integrációja és megfelelőnek minősíthető a belső kohézió erősítését szolgáló civil szervezeti működés. A kistérség nyitott a közigazgatás modernizációs törekvéseinek irányába, képes adaptálni az új szervezeti megoldásokat és megfelelő válaszokat tud adni az integrációs kihívásokra. 15

19 6. Humán erőforrások A körzet lakossága komlói kistérség lakosságának 20 %-a. A térség tizenkettő települése közül hét 500 fő alatti, csak a központ szerepű Szászvár lakosságszáma haladja meg a kétezret. A települések közül Máza (5,1%), Egyházaskozár (4,9 %), Kárász ( 4,4%), és Vékény (2%) kivételével valamennyi településen népességfogyás figyelhető meg 1997-es adatokhoz viszonyítva. Legjelentősebb a csökkenés az amúgy is a legalacsonyabb népességszámmal jellemezhető Tófűn. 5. sz. ábra Népességváltozás 1997 és 2002 között (%) Alsómocsolád Egyházaskozár Kárász Magyaregregy Szalatnak Tófű Komlói kistérség Dél-Dunántúli régió A népességszám változási tendenciáit tekintve mind a dél dunántúli (1,6%), mind a baösszesített adatai alapján (1,1%) növekedés ranyai (1%), mind a komlói kistérségre (0,7%), jellemző fogyáshoz viszonyítva nem jelentős, de növekedés jellemző a térségre. A Keleti Mecsek kistérség településeinek figyelhető meg.

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány Pro Regio Bt. 2009 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...3-22 1.1 A vidéki turizmus keresleti trendjei és célcsoportjai.3-9

Részletesebben

Máza község fejlesztési koncepciója

Máza község fejlesztési koncepciója Máza község fejlesztési koncepciója 2008. június Készítette: Raffay Zoltán Summa Cum Bt. Pécs Tartalom 2 Előszó 3 A településfejlesztési koncepció lényege 3 A helyi gazdaságfejlesztés aktuális trendjei

Részletesebben

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők HVS 1.Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2013-ra a térség civil szervezetei, vállalkozói, állami szervei közötti együttműködés és integráció olyan szintjét érjük el, amely

Részletesebben

2012. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra

2012. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra 2012. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra 1 A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programja II. kötet: Operatív Program Balatonfüred, 2005. március A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: Inspiratura

Részletesebben

2013. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra

2013. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra 2013. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra 1 A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS. Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Pécs, 2013. november 7.

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS. Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Pécs, 2013. november 7. BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Pécs, 2013. november 7. Felelős: Tiffán Zsolt elnök Pohl Marietta alelnök Készítették: Dr.

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok Ugyanezt láttam Északon és Délen, minden olyan nemzetnél, ahova mi tanulni járunk, hogy hazajőve

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve

A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve 2009. A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. Tartalom Előzmények... 4 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között... 4 Az esélyegyenlőség jogszabályi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. TÉT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat 3.1 Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2013. július 1 Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO006 2007-2013 1 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1 HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 A KÖZÖSSÉGI CÉLKITŰZÉSEK ALÁ

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA részére

TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA részére TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA részére TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM Turizmusfejlesztési Koncepció és Program felülvizsgálata és aktualizálása A Társulás önkormányzataival

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A Magyar Köztársaság kormánya elfogadta 2006. december 6-án. CCI szám: 2007HU161PO006 1 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1 HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 A KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergiában az élhető vidékért Szinergia Egyesület 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. www.leaderszinergia.hu szinergialeader@gmail.com

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergia az élhető vidékért Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03. Szinergia Egyesület

Részletesebben