2010. január 12. XIII. ÉVFOLYAM. Hajmáskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. január 12. XIII. ÉVFOLYAM. Hajmáskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az"

Átírás

1 A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA január 12. XIII. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM Önkormányzati hírek 1-4. o. Elkészültek a játszóterek 5. o. Településőr pályázat 5. o. Országos és megyei sikerek a tanulmányi versenyeken 6. o. Újra együtt a nagy csapat 6. o. 94 / (X.28.) határozat elfogadja a Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség évi munkájáról készített beszámolót.a beszámoló a jkv melléklete. 95 / (X.28.) határozat hozzájárul a Körjegyzőség létszámának plusz egy fő köztisztviselővel történő bővítéséhez. A létszám bővítést a lakosságszám folyamatos növekedése, a hivatali ügyek számának mennyiségi és minőségi változása teszi indokolttá. Hajmáskér-Sóly Körjegy-zőség létszáma 12 fő. Felelős: Köbli Miklós polgármester 96 / (X.28.) határozat jóváhagyja az Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda (8192 Hajmáskér, Iskola út 1.) Alapító Okiratának módosítását, mely szerint a szentkirályszabadjai Szent István Király Tagiskola (8225 Szentkirályszabadja, József A. utca 6.) befogadóképessége 150- főről 120 főre változzon. A felvehető maximális tanuló létszám változtatásának indoka, hogy a helyi önkormányzat Szivárvány óvoda intézményét átmenetileg a tagiskola épületében helyzete el, és ennek következtében az épület oktatásra szánt területe csökkent. 97 / (X.28.) határozat nem tud kísérőszemélyzetet biztosítani a sólyi óvodás gyermekek ebéd utáni busszal történő hazajutásához. 98 / (X.28.) határozat a helyi Szabályozási Terv módosításánál a Hajmáskér, Munkácsy utca külterülethez kapcsolódó részénél (hrsz: 88, 89, 90) a védelmi erdősáv meghagyását fogadja el. A fenti területrészhez tartozó ingatlanok (hrsz: 91, 92, 93, 95, stb.) útfeltárását a tervező által javasoltak szerint jóváhagyja. 99 / (X.28.) határozat a helyi Szabályozási Terv módosításánál Hajmáskér, Tábori út (hrsz: ig) alatti beépítésre szánt területrész (hrsz: ig) kialakítását több szakaszban kívánja megvalósítani. Első fázisként a Tábori út fenti szakaszával közvetlenül párhuzamosan kialakítandó útfeltáráshoz igazítja az építési telkek kiosztását. E terület felhasználását követően történne majd a többi területrész kiszabályozása. 100/2009. (X.28.) határozat Hajmáskér Községi Önkormányzat az Önkormányzat feladatait meghatározó államháztartási szakfeladat rendjét az alábbiak szerint fogadja el. A 1990.évi LXV. törvény 8 (Ötv.) alapján a helyi önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 10 (5)(6)bek, 165 (8)és(9) bek., a 171 (1)bekezdésére hivatkozva szakfeladat rend szerint kell meghatározni. Az új államháztartási szakfeladat rendet az 5/2009.(III.27.) PM tájékoztató tartalmazza. Ellátandó alaptevékenysége Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Folytatás a köv. oldalon

2 folytatás az előző oldalról Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Állategészségügyi ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Közösségi színterek tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Diáksport, gyógytestnevelés Sportintézmények, sporttevékenységek működtetése Sportcélok és feladatok Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Települési és területi kisebbségi önkormányzatok Finanszírozási műveletek elszámolása Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés december 31-én a törvény erejénél fogva hatályát veszti. 2.1 Alaptevékenysége Út, vasút építése Út, autópálya építése 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben résztvevő, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 8411 Általános közigazgatás Általános végrehajtó igazgatási tevékenység. Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások Települési kisebbségi önkormányzatok 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása a.)értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) a.) Beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló. b.) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8) a.)beszédfogyatékos tanulók, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló. b.)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló M.n.s. egyéb oktatás Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8621 Általános járóbetegellátás Háziorvosi alapellátás 8623 Fogorvosi járóbetegellátás Fogorvosi alapellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Lakásépítési,- vásárlási támogatások Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások Civil szervezetek működési támogatása 8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és támogatások Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári szolgáltatások 9105 Közművelődési tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Köztemető-fenntartás és működtetés 2.2. Kiegészítő tevékenység Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Folytatás a köv. oldalon 2

3 Folytatás az elôzô oldalról 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia) 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 9311 Sportlétesítmények működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9312 Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 2.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat január 1-jén hatályba lépő szakfeladat-rend alapján január 1-jén lép hatályba. 1.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a MÁK-ba küldje meg. MÁK-hoz beküldés határideje: október ) A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a fenti szakfeladat változást az SZMSZ-en vezesse át. Felelős: 1.pont polgármester Felelős: 2.pont körjegyző 101/2009.(X.28.) határozat a Körjegyző által előterjesztett, a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 21. előírásai alapján elkészített évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és utasítja a Körjegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására. A terv a jkv melléklete. Felelős: Kovács János körjegyző 102/2009.(X.28.) határozat nem kíván élni elővásárlási jogával, mivel az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy megvásárolja Feketéné Nagy Éva 8192 Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 7/A 4/14. szám alatt található ingatlanát, mely végrehajtási eljárás alatt áll. 103/2009.(X.28.) határozat támogatja, hogy az Önkormányzat Közösségi parkok fejlesztésére az EMVA IV. tengelyre pályázatot nyújtson be a 8192 Hajmáskér 060/20 és 060 helyrajzi számú ingatlanokra. 104/2009.(XI.30) határozat elfogadja a közös fenntartású intézménéyek évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről készített tájékoztatót. 105/2009.(XI.30.)határozat elfogadja a közös fenntartású intézmények évi költségvetési koncepciójáról készített tájékoztatót. 106/2009.(XI.30.)határozat hozzájárul, hogy Sóly Község Önkormányzata a évben a közös fenntartású intézémények működésénél fizetendő I. és II. negyedévi hozzájárulását a III. negyedévi hozzájárulás fizetésének esedékessé válásakor fizesses meg a hajmáskéri önkormányzatnak. A fizetési halasztással Sóly Község Önkormányzata pályázati önrészt tud biztosítani a sólyi Iskolakápolna felújításához. Határidő:2009.dec /2009.(XI.30.)határozat elfogadja az Önkormányzat évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről készített tájékoztatót. Felelős: köbli Miklós polgármester 108/2009.(XI.30.)határozat elfogadja az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készített tájékoztatót. Felelős: köbli Miklós polgármester 109/2009.(XI.30.)határozat a.) a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében évben az 1. számú melléklet szerint 19 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege Ft/fő/hó. A folyósítás 2009./2010. tanév második-, és a 2010/2011. tanév első félévének időszakában két részletben összesen 10 havi támogatási összeg. Hajmáskér község Önkormányzatának felkéri a Körjegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét évi költségvetésében Ft keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás terhére tervezzen be. b.) Hajmáskér község Önkormányzatának Bors Tamás, Pálmai Péter, és Wallner Levente Róbert hajmáskéri lakosokat - mivel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felelnek meg kizárja. Felkéri továbbá a Képviselőtestület a Polgármestert, hogy az általnols szerződési feltételek 17. -ában foglaltak szerint döntéséről az érintetteket értesítse, valamint a bírálati lapokat a Megyei Önkormányzat részére küldje meg. Határidő: a.) pontra február 15. b.) pontra december 1. Felelős a.) pont Kovács János körjegyző b.) pont Köbli Miklós polgármester 110/2009.(XI.30.)határozat elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Alapító Okiratának módosítását, mivel az Egyesített Szociális Intézmény január 1-től a Kistérség irányítása mellett működik. : 111/2009.(XI.30.)határozat előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy a évi kköltségvetésében a szabad energiapiacra való kilépés pénzügyi fedezetéül szolgáló összeget a saját településre jutó villamos- és gázenergia felhasználásra biztosítja. A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által lefolytatandó közbeszerzési eljárás döntését elfogadja, mivel a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács delegáltja az eljárásban részt vesz. 112/2009.(XI.30.)határozat elfogadja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátását január 1-től a kistérségi Belső Ellenőrzési társulás végezze. A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a Megállapodás aláírására. Határidő:2009.dec /2009.(XI.30.)határozat a 8-as főút új, külön szintű csomópontjának településrendezési tervébe történő beépítéséhez ajánlatokat várt. Három ajánlattétel érkezett: Planteus Kft. (8273 Monoszló, Fő u. 23.): ,- Ft+ÁFA Folytatás a köv. oldalon 3

4 folytatás az elôzô oldalról Tájoló-Terv Kft. (1147 Budsapest, Must u. 4.): ,- Ft+ÁFA ADI Studio Építészeti Kft. (1029 Budapest, Tamara u. 6.): ,- Ft+ÁFA A Képviselő-testület a kedvezőbb ajánlattételt tevő Planteus Kft-t bízza meg ,Ft+ÁFA, azaz Egymilliónyolcszázezer forint plusz ÁFA összegben a tervezési munkálatok elvégzésére. A tervezési munkálatok díját a nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) fizeti, mivel a Zrt. kivitelezésében valósul meg a 8-as főút fejelsztése. 114/2009.(XI.30.)határozat az Androméda Kastély Kft-vel augusztus 8-án kötött adásvételi-szerződés 8. pontjában foglaltak értelmében, mivel a Kft. nem tartotta be a Kastély (Hajmáskér 616/152 hrsz.) épülettel összefüggő állagmegóvási, építési és engedélyezési határidőket, Ft-ot, azaz harminchat-millió forint általány kártérítést követel. Az Androméda Kft. részére a fenti összeg megfizetéséné az 4 alábbiak szeirnti részetfizetéshez hozzájárul: január 31-ig fizessen ki a Kft. az Önkormányzatnak Ft, azaz hatmillió forintot, majd a fennmaradó Ft-ot, azaz harminc-millió forintot a Kft. egyenlő részletekben ( Ft-ot, azaz hétmillió-ötszázezer forintot) negyedévente törlesszen (határidők: március 31., június 30., szeptember 30., ecember 31.) a felé. Késedelmes fizetés esetén a Képviselő-testület a mindenkori jegybanki alapkamatának kétszeresét követeli az Androméda Kft-től. A Képviselő-testület megbízza Kiss Endre és Társa Ügyvédi Irodát az Androméda Kastély Kft-vel fennálló követelés érvényesítésére, továbbá az általány kártérítés összegének ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 115/2009.(XI.30.)határozat megválasztotta a közbeszerzési Bíráló bizottság tagjait: dr. Jámbor Tamás elnök, Kovács Zsolt tag, Péter Ferenc tag, Fodor Márton tag és Békési Csaba tag. 116/2009.(XI.30.)határozat Köbli Miklós polgármester 25 éves közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtatamára az évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/E 71. (2) bekezdése alapján megállapított elmaradt jubileumi jutalmának (két havi illetmény összege) kifizetését tudomásul vette. Felelős: Kovács Botond alpolgármester Határidő: december / (XII.9.) rendelet elfogadja a évi kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjtételeit. A rendelet szövege a jkv melléklete. Határidő: január / (XII.9.) rendelet a évi ivóvíz-szolgáltatás fejlesztési díjhányadát 100 Ft/m3 összegben, így az ivóvíz szolgáltatási díját 309,70 Ft/m3 + ÁFA összegben állapítja meg. A rendelet szövege a jkv melléklete. Határidő: január 1. 19/2009. (XII.9.) határozat a évi szennyvíz-szolgáltatás bérleti díjhányadát 80 Ft/m3 összegben, így a szennyvíz-szolgáltatási díját 314,70 Ft/m3 + ÁFA összegben állapítja meg. A rendelet szövege a jkv melléklete. Határidő: január /2009. (XII.9.)határozat a Nyugalom Kft. ajánlata és szakvéleménye alapján a meglévő térfigyelő kamera rendszert átköltözteti a Kmb irodából a Közösségi házba, valamint az újonnan épülő játszóterekre megfigyelő kamera rendszert telepít. A munkálatok költsége bruttó Ft, azaz bruttó kilencszáztizenegyezer-hatszáznyolvannyolc forint, melyet az önkormányzat a költségvetéséből fedez. Határidő: január 31.

5 Elkészültek a játszóterek! 19/2009.(XII.9.) rendelet HAJMÁSKÉR (település) szennyvíz szolgáltatásának évi díja Üzemeltetési díj: 234,70 Ft/m 3 Bérleti díj: 80,00 Ft/m 3 Fogyasztók felé érvényesített szennyvíz-szolgáltatási díj 314,70 Ft/m 3 + ÁFA K I V O N A T Képviselő-testületének november 30-án megtartott üléséről 116 /2009.(XI. 30.)határozat Köbli Miklós polgármester 25 éves közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtartamára az évi XXIII.tv. (Ktv.) 49/E 71. (2)bek. alapján megállapított elmaradt jubileumi jutalmának ( két havi illetmény összege) kifizetését tudomásul vette. TELEPÜLÉSŐR a pályázatot nyújt be két fő településőr alkalmazásának támogatására. A munkaviszony várható kezdete február 01. és december 31.-ig terjedő időszakra szól. Az alkalmazás feltétele: - Hajmáskéri állandó lakos - minimum 8 osztály - büntetlen előélet - személy és- vagyonőr vizsga megléte Jelentkezés írásban történik melyet Hajmáskér Község Önkormányzat 8192 Hajmáskér, Kossuth u.31. címre kell eljuttatni január 20.-ig. a pályázatokat nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz egy játszótérre, az Árvalányhaj Turisztikai egyesülettel közösen és egy játszótérre az Önkormányzat önállóan. Mindkét pályázat nyert. Így kialakításra került a Jókai lakótelepen és a Művelődési Ház udvarán 1-1 játszótér. További játszótéri eszközök kerültek kihelyezésre az iskola és óvoda udvarán. Bízunk benne, hogy most a Jókai lakótelepen épített játszótér épségben megmarad, nem úgy, mint az előző játszótér, melyet két hónap alatt tönkre tettek vandálok. Kérjük a Tisztelt lakosságot,hogy a játszótereket rendeltetésszerűen használják és közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy hosszú ideig működhessenek a gyerekek örömére. Felhívom az eb tartók figyelmét, hogy kutyafuttatásra a garázsok mögötti terület van kijelölve. A játszótér környékén az ebek sétáltatása TILOS!! Aki a tiltást megszegi SZABÁLYSÉRTÉST követ el!!! a FIGYELEM! Ha szeretnéd jobban megismerni önmagad, a társad, a gyerekedet a barátodat? Ha igen akkor szeretettel várunk bárkit nemre, korra, való korlátozás nélkül! Művelődési Házban jan. 23-án 15 órára. Önismereti, személyiségfejlesztő tréningsorozat 1. előadására. Téma: Önismeret tarot a számmisztika segítségével. Előadó : Tóth Ildikó tréner Kelemen Mária Zita Müv. Ház. Vez. 5

6 Országos és megyei sikerek a tanulmányi versenyeken December hónapban iskolánk tanulói, két tantárgyban mérték össze tudásukat Veszprémmegye, és az ország tanulóival. Ezeken a versenyeken nagyon szép eredményeket értek el. Az Arany János Országos Helyesírási Versenyre iskolánkból, a budapesti Országos Döntőre két tanuló jutott. Kovács Luca (felkészítője: Forintosné Barabás Mariann) a hetedik osztályosok mezőnyében 98 iskola 109 tanulója közt, a tavalyi eredményét Újra együtt, újra együtt a nagy csapat október 10-én ra a hajmáskéri Művelődési Házba kaptunk meghívást az időskorúak tiszteletére rendezett ünnepélyre. Nagyon sok ajándékot kaptunk. Az első az égiektől jött. Az indián nyár még szombaton szépen akart búcsúzni tőlünk. A NAP sugarai akadálymentesen ragyogtak őszülő fejünkre és vidáman kísértek el útunkon. A színházteremben kúltúráltan megterített asztalok várták a meghívottakat. Megtelt a Ház, együtt volt valóban a nagy csapat, de nem feledkeztünk meg azokról a társainkról sem, akik időközben messzire elmentek, de a menny országából mosolyogva üdvözölték az élőket. Polgármester Úr kedves szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket és virágcsokrokkal gratulált a falu két legidősebb emberének. A következő ajándék a falu kicsinyeitől jött. Tündéri műsorral köszöntötték a nagypapákat és nagymamákat. megismételve ismét az első lett. Az ötök osztályosok mezőnyében a 99 iskola 144 tanulója közül Ékes Ágota (felkészítője: Szabóné Horváth Mária) az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Ezek nagyszerű eredmények. A Sudoku, matematikai logikai verseny Veszprém Megyei Döntőjére iskolánkból 16 tanuló jutott be. A versenyen 10 tanulónk ért el hibátlan eredményt, 3 tanulónk 1 hibát, 3 tanulónk 2 hibát ejtett. Évfolyamonként feladatot kellett teljesíteni, és tanuló versenyzett 1-1évfolyamon. A végső sorrendet a hibátlan megoldásoknál a gyorsaság döntötte el. Iskolánkból legjobban Ékes Ágota 3.hely, és Kovács Janka 6.hely szerepeltek. További eredmények: Kovács Luca (7.); Schmidtauer Anna (8.); Horváth Cintia (9.); Horváth Regina (10.); Kálmán Kristóf (10.); Kiss Nikolett (11.); Csomai Martina (13.); Nagy Dóra Virág (15.); Halász Dóra (26.); Herber Klementina (28.); Barcza Balázs (29.); Németh Fanni (30.); Lauer Kitti (30.); Egei Dalma (40.) lett. Felkészítők: Gottschall Éva, Rácsainé Nyíri Andrea, Ékes Tamásné, Kovács Botond és Tóth Zsuzsanna voltak. Minden versenyzőnek és felkészítőiknek gratulálunk az elért szép eredményekért. Varga Teréz igazgatóhelyettes Saját magunkat is megajándékoztuk a nyugdíjas klub tagjaiból verbúválódott énekkar és az asszonyok tánckara szórakoztatta az igen tisztelt társaságot. Hagyományteremtően, ezen a szép ünnepélyen kapta meg Tüskésné Kati néni a pedagógusoknak járó vas diplomát. Iskolánk igazgatója és Kati néni egyik volt tanítványa méltatta a 37 évig Hajmáskéren tanító pedagógus munkásságát és példa értékű életét. Mint eddig mindig, most is kaptunk plusz ajándékot. A mi Marcsikánk hívott külső vendégeket, ezúttal a budapesti Operett Színház fiatal művészeit. Előadásukban hallhattuk és velük együtt énekelhettük a 60-as évek örökzöld slágereit, az operett muzsika széles skálájából merített ismert dallamokat. Remek volt a hangulat, melyet még tetőzött az ízlésesen tálalt vacsora, a melléje illő borocska, sör, üdítők. Koccintgattunk, nevetgéltünk, énekelgettünk. A szünet nélkül szóló dallamokra néhányan táncra is perdültek. Szép volt, jó volt, köszönjük mindenkinek. Kívánjuk, hogy Polgármester Úrnak, az Önkormányzat Képviselő Testületének, a Művelődési Ház vezetőjének és gondnokának legyen lehetősége jövőre is vendégül látni a nagy csapatot, a falu idős embereit. Abban is bízunk, hogy a falu óvodásai, iskolásai egészséges fiatalokká cseperednek és nemcsak az idősek napján, hanem, az év minden napján ünneplik és tisztelik a nagyszülőket, az idős embereket. A falu apraja és nagyjának jó egészséget kívánunk. Hajmáskér október 12. Az időskorúak nevében Páhiné Zsuzsa nyudíjas Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: pld.-ban Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém 6

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Iktatószám: 1679-11/2009. ALAPÍTÓ OKIRAT Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b)a 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Mellékletek. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Mellékletek. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat Mellékletek 1. melléklet Címrend 2. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben