2010. január 12. XIII. ÉVFOLYAM. Hajmáskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. január 12. XIII. ÉVFOLYAM. Hajmáskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az"

Átírás

1 A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA január 12. XIII. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM Önkormányzati hírek 1-4. o. Elkészültek a játszóterek 5. o. Településőr pályázat 5. o. Országos és megyei sikerek a tanulmányi versenyeken 6. o. Újra együtt a nagy csapat 6. o. 94 / (X.28.) határozat elfogadja a Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség évi munkájáról készített beszámolót.a beszámoló a jkv melléklete. 95 / (X.28.) határozat hozzájárul a Körjegyzőség létszámának plusz egy fő köztisztviselővel történő bővítéséhez. A létszám bővítést a lakosságszám folyamatos növekedése, a hivatali ügyek számának mennyiségi és minőségi változása teszi indokolttá. Hajmáskér-Sóly Körjegy-zőség létszáma 12 fő. Felelős: Köbli Miklós polgármester 96 / (X.28.) határozat jóváhagyja az Intézményfenntartó Társulás keretében működtetett Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda (8192 Hajmáskér, Iskola út 1.) Alapító Okiratának módosítását, mely szerint a szentkirályszabadjai Szent István Király Tagiskola (8225 Szentkirályszabadja, József A. utca 6.) befogadóképessége 150- főről 120 főre változzon. A felvehető maximális tanuló létszám változtatásának indoka, hogy a helyi önkormányzat Szivárvány óvoda intézményét átmenetileg a tagiskola épületében helyzete el, és ennek következtében az épület oktatásra szánt területe csökkent. 97 / (X.28.) határozat nem tud kísérőszemélyzetet biztosítani a sólyi óvodás gyermekek ebéd utáni busszal történő hazajutásához. 98 / (X.28.) határozat a helyi Szabályozási Terv módosításánál a Hajmáskér, Munkácsy utca külterülethez kapcsolódó részénél (hrsz: 88, 89, 90) a védelmi erdősáv meghagyását fogadja el. A fenti területrészhez tartozó ingatlanok (hrsz: 91, 92, 93, 95, stb.) útfeltárását a tervező által javasoltak szerint jóváhagyja. 99 / (X.28.) határozat a helyi Szabályozási Terv módosításánál Hajmáskér, Tábori út (hrsz: ig) alatti beépítésre szánt területrész (hrsz: ig) kialakítását több szakaszban kívánja megvalósítani. Első fázisként a Tábori út fenti szakaszával közvetlenül párhuzamosan kialakítandó útfeltáráshoz igazítja az építési telkek kiosztását. E terület felhasználását követően történne majd a többi területrész kiszabályozása. 100/2009. (X.28.) határozat Hajmáskér Községi Önkormányzat az Önkormányzat feladatait meghatározó államháztartási szakfeladat rendjét az alábbiak szerint fogadja el. A 1990.évi LXV. törvény 8 (Ötv.) alapján a helyi önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 10 (5)(6)bek, 165 (8)és(9) bek., a 171 (1)bekezdésére hivatkozva szakfeladat rend szerint kell meghatározni. Az új államháztartási szakfeladat rendet az 5/2009.(III.27.) PM tájékoztató tartalmazza. Ellátandó alaptevékenysége Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások Város és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Folytatás a köv. oldalon

2 folytatás az előző oldalról Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Állategészségügyi ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Közösségi színterek tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Diáksport, gyógytestnevelés Sportintézmények, sporttevékenységek működtetése Sportcélok és feladatok Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Települési és területi kisebbségi önkormányzatok Finanszírozási műveletek elszámolása Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés december 31-én a törvény erejénél fogva hatályát veszti. 2.1 Alaptevékenysége Út, vasút építése Út, autópálya építése 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben résztvevő, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 8411 Általános közigazgatás Általános végrehajtó igazgatási tevékenység. Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások Települési kisebbségi önkormányzatok 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása a.)értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) a.) Beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló. b.) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8) a.)beszédfogyatékos tanulók, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló. b.)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanuló M.n.s. egyéb oktatás Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 8621 Általános járóbetegellátás Háziorvosi alapellátás 8623 Fogorvosi járóbetegellátás Fogorvosi alapellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Lakásépítési,- vásárlási támogatások Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások Civil szervezetek működési támogatása 8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és támogatások Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári szolgáltatások 9105 Közművelődési tevékenységek Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Köztemető-fenntartás és működtetés 2.2. Kiegészítő tevékenység Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Folytatás a köv. oldalon 2

3 Folytatás az elôzô oldalról 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia) 8891 Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 9311 Sportlétesítmények működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9312 Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 2.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat január 1-jén hatályba lépő szakfeladat-rend alapján január 1-jén lép hatályba. 1.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a MÁK-ba küldje meg. MÁK-hoz beküldés határideje: október ) A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a fenti szakfeladat változást az SZMSZ-en vezesse át. Felelős: 1.pont polgármester Felelős: 2.pont körjegyző 101/2009.(X.28.) határozat a Körjegyző által előterjesztett, a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 21. előírásai alapján elkészített évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és utasítja a Körjegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására. A terv a jkv melléklete. Felelős: Kovács János körjegyző 102/2009.(X.28.) határozat nem kíván élni elővásárlási jogával, mivel az Önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy megvásárolja Feketéné Nagy Éva 8192 Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 7/A 4/14. szám alatt található ingatlanát, mely végrehajtási eljárás alatt áll. 103/2009.(X.28.) határozat támogatja, hogy az Önkormányzat Közösségi parkok fejlesztésére az EMVA IV. tengelyre pályázatot nyújtson be a 8192 Hajmáskér 060/20 és 060 helyrajzi számú ingatlanokra. 104/2009.(XI.30) határozat elfogadja a közös fenntartású intézménéyek évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről készített tájékoztatót. 105/2009.(XI.30.)határozat elfogadja a közös fenntartású intézmények évi költségvetési koncepciójáról készített tájékoztatót. 106/2009.(XI.30.)határozat hozzájárul, hogy Sóly Község Önkormányzata a évben a közös fenntartású intézémények működésénél fizetendő I. és II. negyedévi hozzájárulását a III. negyedévi hozzájárulás fizetésének esedékessé válásakor fizesses meg a hajmáskéri önkormányzatnak. A fizetési halasztással Sóly Község Önkormányzata pályázati önrészt tud biztosítani a sólyi Iskolakápolna felújításához. Határidő:2009.dec /2009.(XI.30.)határozat elfogadja az Önkormányzat évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről készített tájékoztatót. Felelős: köbli Miklós polgármester 108/2009.(XI.30.)határozat elfogadja az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készített tájékoztatót. Felelős: köbli Miklós polgármester 109/2009.(XI.30.)határozat a.) a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében évben az 1. számú melléklet szerint 19 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege Ft/fő/hó. A folyósítás 2009./2010. tanév második-, és a 2010/2011. tanév első félévének időszakában két részletben összesen 10 havi támogatási összeg. Hajmáskér község Önkormányzatának felkéri a Körjegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét évi költségvetésében Ft keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás terhére tervezzen be. b.) Hajmáskér község Önkormányzatának Bors Tamás, Pálmai Péter, és Wallner Levente Róbert hajmáskéri lakosokat - mivel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felelnek meg kizárja. Felkéri továbbá a Képviselőtestület a Polgármestert, hogy az általnols szerződési feltételek 17. -ában foglaltak szerint döntéséről az érintetteket értesítse, valamint a bírálati lapokat a Megyei Önkormányzat részére küldje meg. Határidő: a.) pontra február 15. b.) pontra december 1. Felelős a.) pont Kovács János körjegyző b.) pont Köbli Miklós polgármester 110/2009.(XI.30.)határozat elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Alapító Okiratának módosítását, mivel az Egyesített Szociális Intézmény január 1-től a Kistérség irányítása mellett működik. : 111/2009.(XI.30.)határozat előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy a évi kköltségvetésében a szabad energiapiacra való kilépés pénzügyi fedezetéül szolgáló összeget a saját településre jutó villamos- és gázenergia felhasználásra biztosítja. A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által lefolytatandó közbeszerzési eljárás döntését elfogadja, mivel a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanács delegáltja az eljárásban részt vesz. 112/2009.(XI.30.)határozat elfogadja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátását január 1-től a kistérségi Belső Ellenőrzési társulás végezze. A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a Megállapodás aláírására. Határidő:2009.dec /2009.(XI.30.)határozat a 8-as főút új, külön szintű csomópontjának településrendezési tervébe történő beépítéséhez ajánlatokat várt. Három ajánlattétel érkezett: Planteus Kft. (8273 Monoszló, Fő u. 23.): ,- Ft+ÁFA Folytatás a köv. oldalon 3

4 folytatás az elôzô oldalról Tájoló-Terv Kft. (1147 Budsapest, Must u. 4.): ,- Ft+ÁFA ADI Studio Építészeti Kft. (1029 Budapest, Tamara u. 6.): ,- Ft+ÁFA A Képviselő-testület a kedvezőbb ajánlattételt tevő Planteus Kft-t bízza meg ,Ft+ÁFA, azaz Egymilliónyolcszázezer forint plusz ÁFA összegben a tervezési munkálatok elvégzésére. A tervezési munkálatok díját a nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) fizeti, mivel a Zrt. kivitelezésében valósul meg a 8-as főút fejelsztése. 114/2009.(XI.30.)határozat az Androméda Kastély Kft-vel augusztus 8-án kötött adásvételi-szerződés 8. pontjában foglaltak értelmében, mivel a Kft. nem tartotta be a Kastély (Hajmáskér 616/152 hrsz.) épülettel összefüggő állagmegóvási, építési és engedélyezési határidőket, Ft-ot, azaz harminchat-millió forint általány kártérítést követel. Az Androméda Kft. részére a fenti összeg megfizetéséné az 4 alábbiak szeirnti részetfizetéshez hozzájárul: január 31-ig fizessen ki a Kft. az Önkormányzatnak Ft, azaz hatmillió forintot, majd a fennmaradó Ft-ot, azaz harminc-millió forintot a Kft. egyenlő részletekben ( Ft-ot, azaz hétmillió-ötszázezer forintot) negyedévente törlesszen (határidők: március 31., június 30., szeptember 30., ecember 31.) a felé. Késedelmes fizetés esetén a Képviselő-testület a mindenkori jegybanki alapkamatának kétszeresét követeli az Androméda Kft-től. A Képviselő-testület megbízza Kiss Endre és Társa Ügyvédi Irodát az Androméda Kastély Kft-vel fennálló követelés érvényesítésére, továbbá az általány kártérítés összegének ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 115/2009.(XI.30.)határozat megválasztotta a közbeszerzési Bíráló bizottság tagjait: dr. Jámbor Tamás elnök, Kovács Zsolt tag, Péter Ferenc tag, Fodor Márton tag és Békési Csaba tag. 116/2009.(XI.30.)határozat Köbli Miklós polgármester 25 éves közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtatamára az évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/E 71. (2) bekezdése alapján megállapított elmaradt jubileumi jutalmának (két havi illetmény összege) kifizetését tudomásul vette. Felelős: Kovács Botond alpolgármester Határidő: december / (XII.9.) rendelet elfogadja a évi kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjtételeit. A rendelet szövege a jkv melléklete. Határidő: január / (XII.9.) rendelet a évi ivóvíz-szolgáltatás fejlesztési díjhányadát 100 Ft/m3 összegben, így az ivóvíz szolgáltatási díját 309,70 Ft/m3 + ÁFA összegben állapítja meg. A rendelet szövege a jkv melléklete. Határidő: január 1. 19/2009. (XII.9.) határozat a évi szennyvíz-szolgáltatás bérleti díjhányadát 80 Ft/m3 összegben, így a szennyvíz-szolgáltatási díját 314,70 Ft/m3 + ÁFA összegben állapítja meg. A rendelet szövege a jkv melléklete. Határidő: január /2009. (XII.9.)határozat a Nyugalom Kft. ajánlata és szakvéleménye alapján a meglévő térfigyelő kamera rendszert átköltözteti a Kmb irodából a Közösségi házba, valamint az újonnan épülő játszóterekre megfigyelő kamera rendszert telepít. A munkálatok költsége bruttó Ft, azaz bruttó kilencszáztizenegyezer-hatszáznyolvannyolc forint, melyet az önkormányzat a költségvetéséből fedez. Határidő: január 31.

5 Elkészültek a játszóterek! 19/2009.(XII.9.) rendelet HAJMÁSKÉR (település) szennyvíz szolgáltatásának évi díja Üzemeltetési díj: 234,70 Ft/m 3 Bérleti díj: 80,00 Ft/m 3 Fogyasztók felé érvényesített szennyvíz-szolgáltatási díj 314,70 Ft/m 3 + ÁFA K I V O N A T Képviselő-testületének november 30-án megtartott üléséről 116 /2009.(XI. 30.)határozat Köbli Miklós polgármester 25 éves közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtartamára az évi XXIII.tv. (Ktv.) 49/E 71. (2)bek. alapján megállapított elmaradt jubileumi jutalmának ( két havi illetmény összege) kifizetését tudomásul vette. TELEPÜLÉSŐR a pályázatot nyújt be két fő településőr alkalmazásának támogatására. A munkaviszony várható kezdete február 01. és december 31.-ig terjedő időszakra szól. Az alkalmazás feltétele: - Hajmáskéri állandó lakos - minimum 8 osztály - büntetlen előélet - személy és- vagyonőr vizsga megléte Jelentkezés írásban történik melyet Hajmáskér Község Önkormányzat 8192 Hajmáskér, Kossuth u.31. címre kell eljuttatni január 20.-ig. a pályázatokat nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz egy játszótérre, az Árvalányhaj Turisztikai egyesülettel közösen és egy játszótérre az Önkormányzat önállóan. Mindkét pályázat nyert. Így kialakításra került a Jókai lakótelepen és a Művelődési Ház udvarán 1-1 játszótér. További játszótéri eszközök kerültek kihelyezésre az iskola és óvoda udvarán. Bízunk benne, hogy most a Jókai lakótelepen épített játszótér épségben megmarad, nem úgy, mint az előző játszótér, melyet két hónap alatt tönkre tettek vandálok. Kérjük a Tisztelt lakosságot,hogy a játszótereket rendeltetésszerűen használják és közösen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy hosszú ideig működhessenek a gyerekek örömére. Felhívom az eb tartók figyelmét, hogy kutyafuttatásra a garázsok mögötti terület van kijelölve. A játszótér környékén az ebek sétáltatása TILOS!! Aki a tiltást megszegi SZABÁLYSÉRTÉST követ el!!! a FIGYELEM! Ha szeretnéd jobban megismerni önmagad, a társad, a gyerekedet a barátodat? Ha igen akkor szeretettel várunk bárkit nemre, korra, való korlátozás nélkül! Művelődési Házban jan. 23-án 15 órára. Önismereti, személyiségfejlesztő tréningsorozat 1. előadására. Téma: Önismeret tarot a számmisztika segítségével. Előadó : Tóth Ildikó tréner Kelemen Mária Zita Müv. Ház. Vez. 5

6 Országos és megyei sikerek a tanulmányi versenyeken December hónapban iskolánk tanulói, két tantárgyban mérték össze tudásukat Veszprémmegye, és az ország tanulóival. Ezeken a versenyeken nagyon szép eredményeket értek el. Az Arany János Országos Helyesírási Versenyre iskolánkból, a budapesti Országos Döntőre két tanuló jutott. Kovács Luca (felkészítője: Forintosné Barabás Mariann) a hetedik osztályosok mezőnyében 98 iskola 109 tanulója közt, a tavalyi eredményét Újra együtt, újra együtt a nagy csapat október 10-én ra a hajmáskéri Művelődési Házba kaptunk meghívást az időskorúak tiszteletére rendezett ünnepélyre. Nagyon sok ajándékot kaptunk. Az első az égiektől jött. Az indián nyár még szombaton szépen akart búcsúzni tőlünk. A NAP sugarai akadálymentesen ragyogtak őszülő fejünkre és vidáman kísértek el útunkon. A színházteremben kúltúráltan megterített asztalok várták a meghívottakat. Megtelt a Ház, együtt volt valóban a nagy csapat, de nem feledkeztünk meg azokról a társainkról sem, akik időközben messzire elmentek, de a menny országából mosolyogva üdvözölték az élőket. Polgármester Úr kedves szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket és virágcsokrokkal gratulált a falu két legidősebb emberének. A következő ajándék a falu kicsinyeitől jött. Tündéri műsorral köszöntötték a nagypapákat és nagymamákat. megismételve ismét az első lett. Az ötök osztályosok mezőnyében a 99 iskola 144 tanulója közül Ékes Ágota (felkészítője: Szabóné Horváth Mária) az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Ezek nagyszerű eredmények. A Sudoku, matematikai logikai verseny Veszprém Megyei Döntőjére iskolánkból 16 tanuló jutott be. A versenyen 10 tanulónk ért el hibátlan eredményt, 3 tanulónk 1 hibát, 3 tanulónk 2 hibát ejtett. Évfolyamonként feladatot kellett teljesíteni, és tanuló versenyzett 1-1évfolyamon. A végső sorrendet a hibátlan megoldásoknál a gyorsaság döntötte el. Iskolánkból legjobban Ékes Ágota 3.hely, és Kovács Janka 6.hely szerepeltek. További eredmények: Kovács Luca (7.); Schmidtauer Anna (8.); Horváth Cintia (9.); Horváth Regina (10.); Kálmán Kristóf (10.); Kiss Nikolett (11.); Csomai Martina (13.); Nagy Dóra Virág (15.); Halász Dóra (26.); Herber Klementina (28.); Barcza Balázs (29.); Németh Fanni (30.); Lauer Kitti (30.); Egei Dalma (40.) lett. Felkészítők: Gottschall Éva, Rácsainé Nyíri Andrea, Ékes Tamásné, Kovács Botond és Tóth Zsuzsanna voltak. Minden versenyzőnek és felkészítőiknek gratulálunk az elért szép eredményekért. Varga Teréz igazgatóhelyettes Saját magunkat is megajándékoztuk a nyugdíjas klub tagjaiból verbúválódott énekkar és az asszonyok tánckara szórakoztatta az igen tisztelt társaságot. Hagyományteremtően, ezen a szép ünnepélyen kapta meg Tüskésné Kati néni a pedagógusoknak járó vas diplomát. Iskolánk igazgatója és Kati néni egyik volt tanítványa méltatta a 37 évig Hajmáskéren tanító pedagógus munkásságát és példa értékű életét. Mint eddig mindig, most is kaptunk plusz ajándékot. A mi Marcsikánk hívott külső vendégeket, ezúttal a budapesti Operett Színház fiatal művészeit. Előadásukban hallhattuk és velük együtt énekelhettük a 60-as évek örökzöld slágereit, az operett muzsika széles skálájából merített ismert dallamokat. Remek volt a hangulat, melyet még tetőzött az ízlésesen tálalt vacsora, a melléje illő borocska, sör, üdítők. Koccintgattunk, nevetgéltünk, énekelgettünk. A szünet nélkül szóló dallamokra néhányan táncra is perdültek. Szép volt, jó volt, köszönjük mindenkinek. Kívánjuk, hogy Polgármester Úrnak, az Önkormányzat Képviselő Testületének, a Művelődési Ház vezetőjének és gondnokának legyen lehetősége jövőre is vendégül látni a nagy csapatot, a falu idős embereit. Abban is bízunk, hogy a falu óvodásai, iskolásai egészséges fiatalokká cseperednek és nemcsak az idősek napján, hanem, az év minden napján ünneplik és tisztelik a nagyszülőket, az idős embereket. A falu apraja és nagyjának jó egészséget kívánunk. Hajmáskér október 12. Az időskorúak nevében Páhiné Zsuzsa nyudíjas Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: pld.-ban Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém 6

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. Önkormányzati hírek 1-3. o. Tájékoztató 4. o.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. Önkormányzati hírek 1-3. o. Tájékoztató 4. o. A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2009. április 17. XII. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM Önkormányzati hírek 1-3. o. Tájékoztató 4. o. Fény-képek fotópályázat 5. o. Iskolai híreki

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45.

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. oldal 30/2008. (VI. 30.) rendelet a települési

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben