Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006."

Átírás

1 Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006.

2 T a r t a l o m : I. Bevezetés II. III. IV. A szolgáltatástervezési koncepció célja, feladata Jászszenlászló, Móricgát község helyzetképe Szociális szolgáltató rendszer bemutatása V. Az önkormányzat szociális stratégiája VI. Összegzés

3 I. Bevezetés A decemberében elfogadott koncepció Jászszentlászló és Móricgát községi Önkormányzatok vonatkozásában a szociális szolgáltatások átfogó áttekintését tartalmazta. A koncepció bemutatta a települési önkormányzatok ellátási kötelezettségének helyzetét, a lakosság ellátási igényeinek összegzését. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. - továbbiakban Sztv (3)-(10) bekezdése rendelkezik a szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettségrıl, mely szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat határozza meg, valamint a koncepció kétévekénti felülvizsgálatáról, módosításáról. A település által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A Sztv. meghatározza a koncepció tartalmi elemeit - demográfiai adatok, ellátotti csoportok szükségletei, - ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, - szolgáltatások mőködtetése, finanszírozási, fejlesztési feladatait stb., segítve ezzel a települési, illetve a megyei önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások egységes szempontok szerinti fejlesztését. A jogszabályi elıírásnak megfelelıen vizsgáltuk a - lakosságszám alakulását, korösszetételét, szolgáltatások iránti igényeket, - az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, -a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, - az egyes ellátotti csoportok részére nyujtott szolgáltatások, speciális ellátási formák szükségességét, A két község tekintetében a szociális szolgáltatás nyújtását, civil szervezetekkel való együttmőködést a két önkormányzat Intézményi Társulása, mint fenntartó által mőködtetett Alapszolgáltatási Központ végzi, így a szociális szolgáltatás helyzetérıl készült elemzéshez, az önkormányzat stratégiájának kidolgozásához az intézmény véleményét figyelembe vettük. A gyermekvédelmi törvény nem ír elı a gyermekvédelmi gondoskodás területén szolgáltatástervezési koncepció elkészítést, azonban nem kerülhetı el ennek bizonyos szinten való beemelése a koncepcióba, miután a gyermek kapcsolódik a családhoz, s ezáltal a család szociális helyzete nagymértékben meghatározza a gyermek helyzetét is. Családok esetében továbbra is a mindenre kiterjedı támogatást, segítségnyújtást, szolgáltatást kell megvalósítani a legmesszebbmenıkig.

4 II. A koncepció célja, feladata Az ENSZ 1991-ben az idıs emberek problémájának kezelésére öt alapelvet fogalmazott meg, - függetlenség, - részvétel, - gondoskodás, - önmegvalósítás, - méltóság. Ezek értelmezhetıek a szociális gondoskodás valamennyi területére, sıt az egész társadalomra is, s meg kell hogy határozza a szociális szféra valamennyi szereplıjének szemléletmódját. Az Európai Uniós követelmények között is kiemelt szerepet játszik a segítségre szorulók emberi méltóságának megırzése, a saját sorsuk irányításának lehetısége, aktivitásuk megtartásában és életük tartalmassá tételében való segítségnyújtás szükségessége. Közös célunk a fenti alapelvek teljesülése. Csak kívülrıl szemlélni a rászorulókat nem elég, valódi segítséget saját elvárásainkból építkezve nyújthatunk. A szociálpolitika fı feladata a társadalmi egyenlıtlenségekbıl adódó hátrányok kompenzálása. A társadalmi egyenlıtlenségek fı dimenziói: - lakóhely: településszerkezet, lakáskörülmények, foglalkoztatási helyzet: munkalehetıség- munkanélküliség, jövedelmi, vagyoni helyzet, családszerkezet: egyedül élık, egyszülıs család, eltartottak, több generációs család, életkor, egészségi állapot, iskolai végzettség, mőveltség A koncepció célja: olyan települési szociális ellátórendszer kifejlesztése, amelyben a szolgáltatások elérhetıek, amely lehetıséget nyújt a választásra, és elismeri az egyéni igényeket. Fontos cél, a rászorulók saját lakókörnyezetükben való ellátásának biztosítása, ennek érdekében az alapellátási formák biztonságos mőködésének megteremtése, szükség esetén fejlesztése. A szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat biztosítja, a szociális alapszolgáltatások a települési önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségi körébe tartoznak. Alapellátás kötelezı feladatai: szociális információs szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés / 2000fınél több állandó lakos esetén nappali ellátás / 3000 fınél több állandó lakos esetén A feladatok ellátásához a fenntartónak kell biztosítani a megfelelı személyi és tárgyi feltételeket.

5 III. A községek helyzetképe Jászszentlászló és Móricgát község a Duna-Tisza között, Bács-Kiskun megyében Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas városok vonzáskörzetében található. A falu Bács-Kiskun megye DK-i részén terül el, legközelebbi kisváros Kiskunmajsa (8 km). Jász-Szent-László község alapításának éve között Móricgát község is idetartozott, majd önállóvá vált, azonban körjegyzıség létrejöttével, feladatainak ellátását itt Jászszenlászlón végezzük. Jászszentlászló lakosságának száma: fı ( i állapot), területe: ha (~60 km 2 ), ebbıl külterület: ha., belterület: 226 ha. Móricgát lakosságának száma: 550 fı ( i állapot), területe: ha, ebbıl külterület: ha, belterület: 79 ha. Jászszentlászló Kiskunfélegyházával, Petıfiszállással, Csengelével(Csongrád megye), Kiskunmajsával, Szankkal és Móricgáttal határos. Móricgát: Kiskunfélegyházával, Bugaccal, Szankkal és Jászszentlászlóval határos. Infrastrukturális ellátottság: Jászszentlászló község egy sőrőn lakott belterületi, és egy elszórtan lakott külterületi (tanyák) részbıl tevıdik össze. Belterületi lakások száma: 1100, külterület kb. 265, ebbıl 211 villannyal ellátott. Móricgát község belterületi lakásainak száma: 78, külterület 302. Belterületi részen az alábbi közmővek lekötésére van lehetıség: villany, gáz, ivóvíz hálózat, vezetékes telefon van kiépítve, valamint a két belterületi utca kövezett. Jászszentlászlón közmővesítés: villanyhálózat belterületen 100%, ivóvízhálózat (2db mélyfúratú ivóvízkút) 100%, gázhálózat kb.95%, szennyvízcsatornahálózat szintén kialakított, úthálózat kialakított 21 km kövezett, telefonhálózat (650 lekötés), kábeltévé leköthetı. Internet szolgáltatás a község több pontján (az e.pont Magyarország igénybevehetı a Könyvtár, a Közösségi ház, valamint az Önkormányzatnál) Egészségügyi szakellátás vonatkozásában Kiskunfélegyházához, hatósági igazgatási ügyekben Kiskunmajsához, egyéb államigazgatási ügyekben Kiskunhalashoz tartozunk. Közbiztonsági szervek: A legközelebbi rendırörs Kiskunmajsán található, a községben polgárırség mőködik. Jászszentlászlón két fı, Móricgáton 1 fı körzeti megbízott van kijelölve. Az épp szolgálatban lévı rendır mellett segítséget nyújt a mezıır, illetve a közterületfelügyelı. Idegenforgalmi szempontból közel esik a Kiskunmajsai Gyógyfürdı, illetve a Bugaci puszta. Egészségügyi ellátás: Jászszentlászlón két háziorvosi körzet lett kialakítva, így két orvosi rendelı van, a háziorvosok vállalkozási formában látják el feladatukat területi ellátási kötelezettséggel. Móricgáton egy háziorvosi körzet van, kijelölt napokon a Jászszentlászlón lakó háziorvos biztosítja az egészségügyi ellátást. Jászszentlászlón egy fogorvosi rendelı van, ahol 1 fı fogszakorvos vállakozóként végzi a fogászati ellátást mindkét község lakosai részére. Gyógyszertár van a községben, amely szintén vállalkozási formában mőködik. A csecsemı és terhesgondozás az Egészségházban zajlik, ahol 1 fı védını tevékenykedik.

6 Távolsági közlekedés: Községünkön áthalad a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, közút, illetve elérhetı az M5-ös útvonal is mellyel Kecskemét, valamint a csengelei összekötı út révén Szeged is könnyebben elérhetıvé vált. A környezı kisvárosokhoz rendszeres autóbuszjáratok vannak odavissza, így azok megközelítése jónak mondható. Móricgátot a fı vasútvonal nem érinti, így innen nehézkesebb a közlekedés, amely autóbuszjárattal biztosított. A gazdasága,szervezeti struktúrája 1990-tıl megváltozott legfıképp a termelıszövetkezetek megszőnése után. Legfıbb megélhetési forrás a mezıgazdasági területek mővelése, s a tsz-ek megszőnése után kényszer ıstermelık, vállalkozók rétege alakult ki, 95 fı egyéni vállalkozó. Munkanélküliek a Munkaügyi Központ Kiskunmajsai Kirendeltségéhez tartoznak együttmőködés, kapcsolattartás végett. Foglalkoztató munkahelyek: - Kunság-Fenster Kft, Humán Kft, Majsa-Pite Kft, Szebellédiné Savanyitó üzeme, Szárnyas Plussz Kft, élelmiszer, ruházati és egyéb üzletek (kis létszámban), Fókusz Takarékszövetkezet, Önkormányzat és intézményei: Általános Iskola, Óvoda, Napközis konyha, Alapszolgáltatási Központ, illetve a Jóléti Szolgálati Alapítvány ( falusi vendéglátás, továbbképzések szervezése) - Bauerfeind Kft móricgáti üzeme, Mofer Kft, Pemor Kft, Mórici Kft Középületek: Községháza, Közösségi ház, Egészségház, Gondozási Központ, Könyvtár, Szent László Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Gyermekélelmezési konyha, mindezen épületek a falu központi részén találhatók. Móricgáton: Faluház, Mővelıdési ház Hitélet gyakorlása: a község lakosságának kb-85%-90%-a római katolikus, azonban református felekezet is tart összejövetelt melynek helyszíne a falu központjában lévı katolikus templom, illetve református imaház. Móricgáton katolikus és református templom is van. Demográfiai adatok, a szolgáltatás alanyai: Év Lakosság sz külterület belterület férfi nı korcsoport szerinti megoszlás: gyermekkorú 260(fiú)252(leány)= felnıttkorú 599(ffi)662(nı) = idıskorú 404(ffi)501(nı) =

7 demográfiai változások: Év születés halálozás házasságkötés válás ideköltözés elköltözés A lakosságszám az ingadozások ellenére csökkenı tendenciát mutat, tehát a lakosság elöregedı. Munkaképes korúak száma (2006-os adat) Jászszentlászlón: 1677 fı, Móricgáton: 346 fı, azonban ez nem mutatja a tényleges helyzetet, mert a betegség miatt munkát vállalni nem tudók, illetve a munkanélküliek száma is befolyásolja a lakosság teljesítıképességét. Regisztrált munkanélküliek száma (Jászszentlászló-2002.adat) 79 fı, munkanélküli járadékban részesül 32 fı, 2004 novemberében 19 fı részesült aktiv korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében, közcélú, illetve közhasznú önkormányzati foglalkoztatottak száma átlagosan:6 és 10 fı os adatok: Község Regisztrált munkanélküliek Járadékban részesülık Mnsegélyben részesülık Jászszentlászló Móricgát Önk.rendsz.szociá lis segélyben részesülık Az adatokból látható, hogy nıtt a regisztrált munkanélküliek, illetve a segélyben részesülık száma. Jászszentlászlón 2006.évben 48 fı igényelt rendszeres szociális segélyt, ebbıl átlagosan 19 fı részére folyósítunk. Lehetıségekhez képest továbbra is szorgalmazzuk a közcélú, közhasznú Tapasztalat alapján egyre inkább nı a munkaképességcsökkenésőek(50%) száma, akik rendszeres szociális járadékban részesülnek, 2004 évben nyilvántartásunk szerint ezidáig 24 fı igényelt ilyen ellátást, évben 14 fı rehabilitációs ügyét intéztük. A szociális szolgáltatás várható alanyai a kedvezıtlen szociális körülmények között élı lakosok, idısek, betegek, fogyatékosok, pszichiátriai, szenvedélybetegek. Ezen körökben a hatékonyabb családsegítésre, felderítésre, segítség adásra lenne szükség. KSH adatok szerint 1990-ben a megye lakóinak 5%-a fogyatékos, - ebbıl 43% mozgáskorlátozott, 20% értelmi sérült,14 % hallás vagy beszéd károsult, 14% vak vagy gyengénlátó es adat alapján Jászszentlászlón 57 fı fogyatékos, 25 fı pszichiátriai beteg, 49fı szenvedélybeteg, 1 fı hajléktalant tartottunk nyilván. Pszichiátriai betegek száma országunkban folyamatosan emelkedik, leginkább a középkorosztályhoz tartozók veszélyeztetettek. (44%, amely éves korú). Szenvedélybetegség a férfiak körében gyakoribb, 2000-ben hatszor annyi férfit kezeltek alkoholgondozóban, mint nıt.

8 A kábítószer iránti szenvedély sajnos községünket is elérte, errıl megbizható adatunk nincs, azonban hatékonyabb megelızı programokkal, odafigyeléssel, összefogással - fıleg a tizenévesek körében - elejét lehetne venni a késıbbi függıségek kialakulásának. Az öregedési folyamat az elmúlt évtizedben jelentısen növekedett, s elırejelzések alapján továbbra is növekvı tendencia várható országos szinten is. Anyagi problémák miatt a családban élı veszélyeztetett gyermekek száma is nı. A rendszerváltás óta megjelenı társadalmi problémák, a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek növekedése nagy mértékben befolyásolják a családok stabilitását. IV. Szociális szolgáltató rendszer bemutatása A szociális munka emberek, csoportok életébe való beavatkozással jár, ezért megkerülhetetlenek az ezzel járó olyan értékek, mint a szabadság, felelısség, egyenlıség, szolidaritás, autonómia. Szólni kell még az egyéni értékekrıl, mint az emberi jog, szeretet, a másik iránti tisztelet, igazságosság, hatékonyság, eredményesség és bizalom. A mai konkrét magyar viszonyok között különösen fontosak ezen kérdések, hisz a demokrácia lényegi vonásait érintik. A szociális munka etikai alapelvei mindig az értékekbıl származnak. Az etika elsıdleges alapelve, hogy minden embert egyenlınek kell tekinteni, de a szociális szakember munkája során idınként kénytelen az értékeket rangsorolni a segítségre szoruló ember érdekében. Fontos alapelv továbbá az igénylık emberi méltóságának biztosítása, a személyes szabadság megtartásának elısegítése, a gondozó elıítéletmentes magatartása, az ellátottakkal való megfelelı kapcsolat kialakítása. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat ezen értékek és alapelvek figyelembe vételével biztosítja az állam és az önkormányzatok. A települési önkormányzatok a Sztv. értelmében a lakosságszám függvényében, különbözı szintő szociális formákat kötelesek létrehozni, mőködtetni. A szociálisan rászorultak részére az állam és az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokon kívül a személyes gondoskodás keretén belül szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított szakellátásokat biztosít. A feladat ellátás módját, körét, mértékét a önkormányzat helyi rendeletben szabályozta. A pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában a Körjegyzınek, önkormányzati méltányossági támogatás esetén a Képviselı-testületnek, illetve a helyi rendelet szerinti leszabályozott esetben átruházott hatáskörben a polgármesternek van döntési jogköre. A kérelmek felvételét, kivizsgálását, adatok beszerzését, környezettanulmány felvételét, határozat elkészítését a Körjegyzıség szociális ügyintézıje, móricgáti lakos esetén a falugondnok közremőködésével végzi. A személyes gondoskodással kapcsolatos ügyekben / étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, ápolást,gondozást nyújtó idısek bentlakásos elhelyezése/ a Alapszolgáltatási Központ vezetıjének van döntési jogköre. a.) Szociális ellátások a helyi rendelet értelmében: pénzbeli ellátások: idıskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, temetési segély, átmeneti segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, külön rendelet szerint szociális lakástámogatás(építésre,- vásárlásra,- felújításra..) természetbeni ellátások: lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

9 pénzbeli ellátások alakulása: év Idısk.jár Rendsz.szoc. segély Lakásfenntart ási tám. 45 Átmeneti segély Temetési segély Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 151 természetbeni ellátások alakulása: Év Átmeneti segély köztemetés 1 2 közgyógyellátás b.) szociális szolgáltatások: szociális alapszolgáltatások típusai: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idıs korúak nappali ellátása, Móricgát községre vonatkozóan falugondnoki szolgáltatás szakosított ellátási forma: -bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó intézmény: idısek otthona A szociális szolgáltatásokat a két község vonatkozásában a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása, mint fenntartó által mőködtetett Jászszentlászló, Hunyadi u. 2. szám alatti telephelyen mőködı Alapszolgáltatási Központ biztosítja, intézményi társulás keretében, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, elıirányzat feletti rendelkezés szempontjából részjogkörrel rendelkezı intézményként. Alapszolgáltatások: Szociális információs szolgáltatás célja, hogy a szociális törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igényvbevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Ezen szolgáltatási formát július 1-tıl biztosítjuk a lakosság részére, ig 37 fı vette igénybe ezen szolgáltatást. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani l0.31-ig ellátásban részesült: 27 fı. Az ételt a Gyermekélelmezési konyha állítja elı, s a szükség szerinti kihordást az Alapszolgáltatási Központ gépkocsijával tudjuk elvégezni.

10 Házi segítségnyújtás: keretében kell gondoskodni azon személyekrıl akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Házi szociális gondozásban jelenleg 23 fı részesül. Szociális gondozó száma: 1 fıállású, 2 fı részmunkaidıs. Nagy segítséget jelentene a jelzırendszeres házi segítség nyújtás kiépítése, ha erre pályázati lehetıségünk adódna, mivel csak saját erıbıl nem tudnánk létrehozni, fenntartani. Családsegítés: feladata a szociális és mentálhigiéniás problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének fejlesztése, krízishelyzetek felismerése, idıben történı beavatkozás megszervezése. Családgondozást 1 fı családgondozó végzi. Nappali ellátás- amely a hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı 18.életévet betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Engedélyezett férıhelyek száma: 50 fı. Falugondnoki szolgáltatás: -külterület, tanyás térségek ellátása. Az Alapszolgáltatási Központ társulás keretében Móricgát területén ellátja a szociális szolgáltatást, s miután Móricgát jórészt tanyás térség, igy az ellátások kiszolgálása érdekében falugondnok intézi a rászorulók problémáit. A területre járást egy Renault Master 3.0. DCI kisbusszal biztosított. (Ellátja az étkeztetés (ételhordás), házi segítségnyújtás, valamint az idısek idısek klubjába, orvosi, bevásárlási, a gyermekek óvodai, iskolai szállítását is) A Sztv. új szociális alapszolgáltatási formák: - közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka gondozás - bevezetését írja elı az alapellátási formák fejlesztésének szükségessége miatt. Szakosított ellátási formák: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idısek otthona,(tartós bentlakásos) aholis elısorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. E szolgáltatás az önkormányzat, illetve az intézményi társulás fenntartásában., nem kötelezıen ellátandó feladatként mőködik. Férıhelyek száma: 21 fı. A kezdeti idegenkedés után továbbra is nagy az érdeklıdés ezen szolgáltatás igénybevételére. Az elkövetkezendı években férıhely bıvítésére bizonyosan szükség lenne, azonban ez többféle feltétellel jár. Az Alapszolgáltatási Központ az általa ellátott szolgáltatások mőködtetéséhez, mőködési engedéllyel rendelkezik: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki szolgáltatás, idısek klubja a 946-8/2006 sz. engedély alapján, valamint 996/2003. sz. engedély alapján az idısek otthona határozatlan idıre szóló mőködési engedéllyel rendelkezik.

11 V. Az Önkormányzat szociális stratégiája Az alapszolgáltatások területén alapelv, hogy a település valamennyi szociális segítséget igénylı állampolgára számára saját otthonukban, illetve lakókörnyezetükben lehetıleg önálló életvitelük fentartásával elérhetık legyenek a szolgáltatások. A közösségi gondozás fıbb szempontjai: lakókörnyezetben nyújtott komplex ellátás biztosítása, szoros együttmőködésben az egészségügyi gondozással, természetes közösségi erıforrások igénybevétele, az egyén aktív és felelıs részvétele, egyénre szabott terápiás terv alapján,team munkában, segítségnyújtás az egyén egészségi, pszichés állapot javításában, életvitelben, hozzátartozók, lakókörnyezet bevonása a házi gondozás végzésébe, preventív tevékenység végzése az egészségi állapot változása tekintetében év feladatai közé tartozik az intézmény színvonalas mőködtetése, a feladatok ellátása, a szociális gondozási szolgáltatás összhangba hozása a pénzügyi forrásokkal, az önkormányzat teherbírásával. Az önkormányzat jövıbeni szociális stratégiája: Az önkormányzat szabályozási körében át kell vizsgálni, s folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyi rendeletet a mindenkori központi rendelkezéseknek megfelelıen. - A szociális és gyermekvédelmi ügyekben az önkormányzat és az Alapszolgáltatási Központ szorosabb kapcsolattartására a továbbiakban is nagy szükség van. - A fenntartó kötelessége a képzések, továbbképzések biztosítása, a dolgozók lelki egészségvédelme érdekében a szupervízió lehetıségét biztosítani kellene pszichológus részvételével. Intézményi fejlesztések terén a pénzügyi lehetıségekhez mérten bıvíteni kell szükséges intézményi szolgáltatások körét, a meglévık fenntartására, a tárgyi eszközök fejlesztésére törekedni kell. A lehetséges pályázati lehetıségeket ki kell használni. Ehhez kapcsolódóan hasznos lenne egy - a tolókocsi szállításához szükséges - gépkocsi beszerzése is. Meg kell vizsgálni a nagy érdeklıdésre (igényre) való tekintettel- a lehetséges bıvítés lehetıségét. Családsegítésnél szükség lenne pszichológus alkalmazására, akár havi 1-2 alkalommal történı tanácsadás is sokat jelentene. Kistérségi társulásban is vizsgálni kellene ennek lehetıségét. A külterületi lakosság segítése érdekében meg kell fontolni a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetését, amellyel segítségükre lehetnénk az ebéd kiszállítása, a házi segítség nyújtása, az orvoshoz szállítás...stb terén. Házi segítségnyújtásnál, amennyiben a jelzırendszeres szolgálat bevezetésére lehetıség adódna, úgy azt szintén szorgalmazni kell.

12 A Sztv a értelmében a települési önkormányzatoknak január 1-tıl megszervezendı alapellátási formák biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb december 31-éig kell gondoskodniuk. Azok a helyi önkormányzatok, amelyek az e törvényben meghatározott egyéb ellátási formák mőködési feltételeit teljes körően még nem teljesítették, a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb 2007.december 31-éig, szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb december 3l-éig, tárgyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb december 31-éig kell gondoskodniuk azzal, hogy a szolgáltatások szakmai színvonala december 31-i állapothoz képest nem eshet vissza. Fejlesztések forrásai: - községi önkormányzatok költségvetésében elkülönített saját erı Megyei Területfejlesztési Tanács pénzeszközei, pályázat útján, Minisztérium pályázati támogatásai, egyéb pályázati lehetıségek. VI. Összegzés A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban a szociális törvény által felvázolt fejlesztési irányokat tartottuk fontosnak, mivel így valósítható meg a rászorulók otthoni környezetben, családban történı hatékony gondozásának feltétele, a lakossági szükségletek minél szélesebb körő kielégítése szociális és családgondozás keretében. A jól kiépített családgondozás lehetıvé teszi az elsıdleges prevenció megvalósulását, ahol fontos feladat a segítségnyújtás, az életminıség javítása. Az idısödı népesség problémáinak megoldásában mindez fontos szerepet kap, hiszen így sok esetben elkerülhetı lenne az intézményi elhelyezés. Mindehhez egyik feltétel a szakdolgozók tudása, munkája, hozzáértése és legfıképp munkaszeretete, valamint az intézmények tárgyi, elhelyezési feltételeinek javítása, szépítése, s nem utolsó sorban ezek anyagi fedezete. Bízunk abban, hogy koncepcióban lefektetett elvekkel a gyakorlati megvalósítás során, sikerül céljainkat elérni és igy elısegítjük a rászoruló polgárok szociális biztonságának javulását. Jászszentlászló, december Összeállította: Lakatos Imréné ig. fıelıadó

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Idıskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 5 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005. I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2013-2015 Készítették: Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária Szabó-Nagy Andrea E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

160. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 160. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa város Szolgáltatástervezési

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben