Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006."

Átírás

1 Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2006.

2 T a r t a l o m : I. Bevezetés II. III. IV. A szolgáltatástervezési koncepció célja, feladata Jászszenlászló, Móricgát község helyzetképe Szociális szolgáltató rendszer bemutatása V. Az önkormányzat szociális stratégiája VI. Összegzés

3 I. Bevezetés A decemberében elfogadott koncepció Jászszentlászló és Móricgát községi Önkormányzatok vonatkozásában a szociális szolgáltatások átfogó áttekintését tartalmazta. A koncepció bemutatta a települési önkormányzatok ellátási kötelezettségének helyzetét, a lakosság ellátási igényeinek összegzését. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. - továbbiakban Sztv (3)-(10) bekezdése rendelkezik a szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettségrıl, mely szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat határozza meg, valamint a koncepció kétévekénti felülvizsgálatáról, módosításáról. A település által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A Sztv. meghatározza a koncepció tartalmi elemeit - demográfiai adatok, ellátotti csoportok szükségletei, - ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, - szolgáltatások mőködtetése, finanszírozási, fejlesztési feladatait stb., segítve ezzel a települési, illetve a megyei önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások egységes szempontok szerinti fejlesztését. A jogszabályi elıírásnak megfelelıen vizsgáltuk a - lakosságszám alakulását, korösszetételét, szolgáltatások iránti igényeket, - az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, -a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, - az egyes ellátotti csoportok részére nyujtott szolgáltatások, speciális ellátási formák szükségességét, A két község tekintetében a szociális szolgáltatás nyújtását, civil szervezetekkel való együttmőködést a két önkormányzat Intézményi Társulása, mint fenntartó által mőködtetett Alapszolgáltatási Központ végzi, így a szociális szolgáltatás helyzetérıl készült elemzéshez, az önkormányzat stratégiájának kidolgozásához az intézmény véleményét figyelembe vettük. A gyermekvédelmi törvény nem ír elı a gyermekvédelmi gondoskodás területén szolgáltatástervezési koncepció elkészítést, azonban nem kerülhetı el ennek bizonyos szinten való beemelése a koncepcióba, miután a gyermek kapcsolódik a családhoz, s ezáltal a család szociális helyzete nagymértékben meghatározza a gyermek helyzetét is. Családok esetében továbbra is a mindenre kiterjedı támogatást, segítségnyújtást, szolgáltatást kell megvalósítani a legmesszebbmenıkig.

4 II. A koncepció célja, feladata Az ENSZ 1991-ben az idıs emberek problémájának kezelésére öt alapelvet fogalmazott meg, - függetlenség, - részvétel, - gondoskodás, - önmegvalósítás, - méltóság. Ezek értelmezhetıek a szociális gondoskodás valamennyi területére, sıt az egész társadalomra is, s meg kell hogy határozza a szociális szféra valamennyi szereplıjének szemléletmódját. Az Európai Uniós követelmények között is kiemelt szerepet játszik a segítségre szorulók emberi méltóságának megırzése, a saját sorsuk irányításának lehetısége, aktivitásuk megtartásában és életük tartalmassá tételében való segítségnyújtás szükségessége. Közös célunk a fenti alapelvek teljesülése. Csak kívülrıl szemlélni a rászorulókat nem elég, valódi segítséget saját elvárásainkból építkezve nyújthatunk. A szociálpolitika fı feladata a társadalmi egyenlıtlenségekbıl adódó hátrányok kompenzálása. A társadalmi egyenlıtlenségek fı dimenziói: - lakóhely: településszerkezet, lakáskörülmények, foglalkoztatási helyzet: munkalehetıség- munkanélküliség, jövedelmi, vagyoni helyzet, családszerkezet: egyedül élık, egyszülıs család, eltartottak, több generációs család, életkor, egészségi állapot, iskolai végzettség, mőveltség A koncepció célja: olyan települési szociális ellátórendszer kifejlesztése, amelyben a szolgáltatások elérhetıek, amely lehetıséget nyújt a választásra, és elismeri az egyéni igényeket. Fontos cél, a rászorulók saját lakókörnyezetükben való ellátásának biztosítása, ennek érdekében az alapellátási formák biztonságos mőködésének megteremtése, szükség esetén fejlesztése. A szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az önkormányzat biztosítja, a szociális alapszolgáltatások a települési önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségi körébe tartoznak. Alapellátás kötelezı feladatai: szociális információs szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés / 2000fınél több állandó lakos esetén nappali ellátás / 3000 fınél több állandó lakos esetén A feladatok ellátásához a fenntartónak kell biztosítani a megfelelı személyi és tárgyi feltételeket.

5 III. A községek helyzetképe Jászszentlászló és Móricgát község a Duna-Tisza között, Bács-Kiskun megyében Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas városok vonzáskörzetében található. A falu Bács-Kiskun megye DK-i részén terül el, legközelebbi kisváros Kiskunmajsa (8 km). Jász-Szent-László község alapításának éve között Móricgát község is idetartozott, majd önállóvá vált, azonban körjegyzıség létrejöttével, feladatainak ellátását itt Jászszenlászlón végezzük. Jászszentlászló lakosságának száma: fı ( i állapot), területe: ha (~60 km 2 ), ebbıl külterület: ha., belterület: 226 ha. Móricgát lakosságának száma: 550 fı ( i állapot), területe: ha, ebbıl külterület: ha, belterület: 79 ha. Jászszentlászló Kiskunfélegyházával, Petıfiszállással, Csengelével(Csongrád megye), Kiskunmajsával, Szankkal és Móricgáttal határos. Móricgát: Kiskunfélegyházával, Bugaccal, Szankkal és Jászszentlászlóval határos. Infrastrukturális ellátottság: Jászszentlászló község egy sőrőn lakott belterületi, és egy elszórtan lakott külterületi (tanyák) részbıl tevıdik össze. Belterületi lakások száma: 1100, külterület kb. 265, ebbıl 211 villannyal ellátott. Móricgát község belterületi lakásainak száma: 78, külterület 302. Belterületi részen az alábbi közmővek lekötésére van lehetıség: villany, gáz, ivóvíz hálózat, vezetékes telefon van kiépítve, valamint a két belterületi utca kövezett. Jászszentlászlón közmővesítés: villanyhálózat belterületen 100%, ivóvízhálózat (2db mélyfúratú ivóvízkút) 100%, gázhálózat kb.95%, szennyvízcsatornahálózat szintén kialakított, úthálózat kialakított 21 km kövezett, telefonhálózat (650 lekötés), kábeltévé leköthetı. Internet szolgáltatás a község több pontján (az e.pont Magyarország igénybevehetı a Könyvtár, a Közösségi ház, valamint az Önkormányzatnál) Egészségügyi szakellátás vonatkozásában Kiskunfélegyházához, hatósági igazgatási ügyekben Kiskunmajsához, egyéb államigazgatási ügyekben Kiskunhalashoz tartozunk. Közbiztonsági szervek: A legközelebbi rendırörs Kiskunmajsán található, a községben polgárırség mőködik. Jászszentlászlón két fı, Móricgáton 1 fı körzeti megbízott van kijelölve. Az épp szolgálatban lévı rendır mellett segítséget nyújt a mezıır, illetve a közterületfelügyelı. Idegenforgalmi szempontból közel esik a Kiskunmajsai Gyógyfürdı, illetve a Bugaci puszta. Egészségügyi ellátás: Jászszentlászlón két háziorvosi körzet lett kialakítva, így két orvosi rendelı van, a háziorvosok vállalkozási formában látják el feladatukat területi ellátási kötelezettséggel. Móricgáton egy háziorvosi körzet van, kijelölt napokon a Jászszentlászlón lakó háziorvos biztosítja az egészségügyi ellátást. Jászszentlászlón egy fogorvosi rendelı van, ahol 1 fı fogszakorvos vállakozóként végzi a fogászati ellátást mindkét község lakosai részére. Gyógyszertár van a községben, amely szintén vállalkozási formában mőködik. A csecsemı és terhesgondozás az Egészségházban zajlik, ahol 1 fı védını tevékenykedik.

6 Távolsági közlekedés: Községünkön áthalad a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, közút, illetve elérhetı az M5-ös útvonal is mellyel Kecskemét, valamint a csengelei összekötı út révén Szeged is könnyebben elérhetıvé vált. A környezı kisvárosokhoz rendszeres autóbuszjáratok vannak odavissza, így azok megközelítése jónak mondható. Móricgátot a fı vasútvonal nem érinti, így innen nehézkesebb a közlekedés, amely autóbuszjárattal biztosított. A gazdasága,szervezeti struktúrája 1990-tıl megváltozott legfıképp a termelıszövetkezetek megszőnése után. Legfıbb megélhetési forrás a mezıgazdasági területek mővelése, s a tsz-ek megszőnése után kényszer ıstermelık, vállalkozók rétege alakult ki, 95 fı egyéni vállalkozó. Munkanélküliek a Munkaügyi Központ Kiskunmajsai Kirendeltségéhez tartoznak együttmőködés, kapcsolattartás végett. Foglalkoztató munkahelyek: - Kunság-Fenster Kft, Humán Kft, Majsa-Pite Kft, Szebellédiné Savanyitó üzeme, Szárnyas Plussz Kft, élelmiszer, ruházati és egyéb üzletek (kis létszámban), Fókusz Takarékszövetkezet, Önkormányzat és intézményei: Általános Iskola, Óvoda, Napközis konyha, Alapszolgáltatási Központ, illetve a Jóléti Szolgálati Alapítvány ( falusi vendéglátás, továbbképzések szervezése) - Bauerfeind Kft móricgáti üzeme, Mofer Kft, Pemor Kft, Mórici Kft Középületek: Községháza, Közösségi ház, Egészségház, Gondozási Központ, Könyvtár, Szent László Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Gyermekélelmezési konyha, mindezen épületek a falu központi részén találhatók. Móricgáton: Faluház, Mővelıdési ház Hitélet gyakorlása: a község lakosságának kb-85%-90%-a római katolikus, azonban református felekezet is tart összejövetelt melynek helyszíne a falu központjában lévı katolikus templom, illetve református imaház. Móricgáton katolikus és református templom is van. Demográfiai adatok, a szolgáltatás alanyai: Év Lakosság sz külterület belterület férfi nı korcsoport szerinti megoszlás: gyermekkorú 260(fiú)252(leány)= felnıttkorú 599(ffi)662(nı) = idıskorú 404(ffi)501(nı) =

7 demográfiai változások: Év születés halálozás házasságkötés válás ideköltözés elköltözés A lakosságszám az ingadozások ellenére csökkenı tendenciát mutat, tehát a lakosság elöregedı. Munkaképes korúak száma (2006-os adat) Jászszentlászlón: 1677 fı, Móricgáton: 346 fı, azonban ez nem mutatja a tényleges helyzetet, mert a betegség miatt munkát vállalni nem tudók, illetve a munkanélküliek száma is befolyásolja a lakosság teljesítıképességét. Regisztrált munkanélküliek száma (Jászszentlászló-2002.adat) 79 fı, munkanélküli járadékban részesül 32 fı, 2004 novemberében 19 fı részesült aktiv korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében, közcélú, illetve közhasznú önkormányzati foglalkoztatottak száma átlagosan:6 és 10 fı os adatok: Község Regisztrált munkanélküliek Járadékban részesülık Mnsegélyben részesülık Jászszentlászló Móricgát Önk.rendsz.szociá lis segélyben részesülık Az adatokból látható, hogy nıtt a regisztrált munkanélküliek, illetve a segélyben részesülık száma. Jászszentlászlón 2006.évben 48 fı igényelt rendszeres szociális segélyt, ebbıl átlagosan 19 fı részére folyósítunk. Lehetıségekhez képest továbbra is szorgalmazzuk a közcélú, közhasznú Tapasztalat alapján egyre inkább nı a munkaképességcsökkenésőek(50%) száma, akik rendszeres szociális járadékban részesülnek, 2004 évben nyilvántartásunk szerint ezidáig 24 fı igényelt ilyen ellátást, évben 14 fı rehabilitációs ügyét intéztük. A szociális szolgáltatás várható alanyai a kedvezıtlen szociális körülmények között élı lakosok, idısek, betegek, fogyatékosok, pszichiátriai, szenvedélybetegek. Ezen körökben a hatékonyabb családsegítésre, felderítésre, segítség adásra lenne szükség. KSH adatok szerint 1990-ben a megye lakóinak 5%-a fogyatékos, - ebbıl 43% mozgáskorlátozott, 20% értelmi sérült,14 % hallás vagy beszéd károsult, 14% vak vagy gyengénlátó es adat alapján Jászszentlászlón 57 fı fogyatékos, 25 fı pszichiátriai beteg, 49fı szenvedélybeteg, 1 fı hajléktalant tartottunk nyilván. Pszichiátriai betegek száma országunkban folyamatosan emelkedik, leginkább a középkorosztályhoz tartozók veszélyeztetettek. (44%, amely éves korú). Szenvedélybetegség a férfiak körében gyakoribb, 2000-ben hatszor annyi férfit kezeltek alkoholgondozóban, mint nıt.

8 A kábítószer iránti szenvedély sajnos községünket is elérte, errıl megbizható adatunk nincs, azonban hatékonyabb megelızı programokkal, odafigyeléssel, összefogással - fıleg a tizenévesek körében - elejét lehetne venni a késıbbi függıségek kialakulásának. Az öregedési folyamat az elmúlt évtizedben jelentısen növekedett, s elırejelzések alapján továbbra is növekvı tendencia várható országos szinten is. Anyagi problémák miatt a családban élı veszélyeztetett gyermekek száma is nı. A rendszerváltás óta megjelenı társadalmi problémák, a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek növekedése nagy mértékben befolyásolják a családok stabilitását. IV. Szociális szolgáltató rendszer bemutatása A szociális munka emberek, csoportok életébe való beavatkozással jár, ezért megkerülhetetlenek az ezzel járó olyan értékek, mint a szabadság, felelısség, egyenlıség, szolidaritás, autonómia. Szólni kell még az egyéni értékekrıl, mint az emberi jog, szeretet, a másik iránti tisztelet, igazságosság, hatékonyság, eredményesség és bizalom. A mai konkrét magyar viszonyok között különösen fontosak ezen kérdések, hisz a demokrácia lényegi vonásait érintik. A szociális munka etikai alapelvei mindig az értékekbıl származnak. Az etika elsıdleges alapelve, hogy minden embert egyenlınek kell tekinteni, de a szociális szakember munkája során idınként kénytelen az értékeket rangsorolni a segítségre szoruló ember érdekében. Fontos alapelv továbbá az igénylık emberi méltóságának biztosítása, a személyes szabadság megtartásának elısegítése, a gondozó elıítéletmentes magatartása, az ellátottakkal való megfelelı kapcsolat kialakítása. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat ezen értékek és alapelvek figyelembe vételével biztosítja az állam és az önkormányzatok. A települési önkormányzatok a Sztv. értelmében a lakosságszám függvényében, különbözı szintő szociális formákat kötelesek létrehozni, mőködtetni. A szociálisan rászorultak részére az állam és az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokon kívül a személyes gondoskodás keretén belül szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított szakellátásokat biztosít. A feladat ellátás módját, körét, mértékét a önkormányzat helyi rendeletben szabályozta. A pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában a Körjegyzınek, önkormányzati méltányossági támogatás esetén a Képviselı-testületnek, illetve a helyi rendelet szerinti leszabályozott esetben átruházott hatáskörben a polgármesternek van döntési jogköre. A kérelmek felvételét, kivizsgálását, adatok beszerzését, környezettanulmány felvételét, határozat elkészítését a Körjegyzıség szociális ügyintézıje, móricgáti lakos esetén a falugondnok közremőködésével végzi. A személyes gondoskodással kapcsolatos ügyekben / étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, ápolást,gondozást nyújtó idısek bentlakásos elhelyezése/ a Alapszolgáltatási Központ vezetıjének van döntési jogköre. a.) Szociális ellátások a helyi rendelet értelmében: pénzbeli ellátások: idıskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, temetési segély, átmeneti segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, külön rendelet szerint szociális lakástámogatás(építésre,- vásárlásra,- felújításra..) természetbeni ellátások: lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

9 pénzbeli ellátások alakulása: év Idısk.jár Rendsz.szoc. segély Lakásfenntart ási tám. 45 Átmeneti segély Temetési segély Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 151 természetbeni ellátások alakulása: Év Átmeneti segély köztemetés 1 2 közgyógyellátás b.) szociális szolgáltatások: szociális alapszolgáltatások típusai: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idıs korúak nappali ellátása, Móricgát községre vonatkozóan falugondnoki szolgáltatás szakosított ellátási forma: -bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó intézmény: idısek otthona A szociális szolgáltatásokat a két község vonatkozásában a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása, mint fenntartó által mőködtetett Jászszentlászló, Hunyadi u. 2. szám alatti telephelyen mőködı Alapszolgáltatási Központ biztosítja, intézményi társulás keretében, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, elıirányzat feletti rendelkezés szempontjából részjogkörrel rendelkezı intézményként. Alapszolgáltatások: Szociális információs szolgáltatás célja, hogy a szociális törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igényvbevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Ezen szolgáltatási formát július 1-tıl biztosítjuk a lakosság részére, ig 37 fı vette igénybe ezen szolgáltatást. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani l0.31-ig ellátásban részesült: 27 fı. Az ételt a Gyermekélelmezési konyha állítja elı, s a szükség szerinti kihordást az Alapszolgáltatási Központ gépkocsijával tudjuk elvégezni.

10 Házi segítségnyújtás: keretében kell gondoskodni azon személyekrıl akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Házi szociális gondozásban jelenleg 23 fı részesül. Szociális gondozó száma: 1 fıállású, 2 fı részmunkaidıs. Nagy segítséget jelentene a jelzırendszeres házi segítség nyújtás kiépítése, ha erre pályázati lehetıségünk adódna, mivel csak saját erıbıl nem tudnánk létrehozni, fenntartani. Családsegítés: feladata a szociális és mentálhigiéniás problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének fejlesztése, krízishelyzetek felismerése, idıben történı beavatkozás megszervezése. Családgondozást 1 fı családgondozó végzi. Nappali ellátás- amely a hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı 18.életévet betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Engedélyezett férıhelyek száma: 50 fı. Falugondnoki szolgáltatás: -külterület, tanyás térségek ellátása. Az Alapszolgáltatási Központ társulás keretében Móricgát területén ellátja a szociális szolgáltatást, s miután Móricgát jórészt tanyás térség, igy az ellátások kiszolgálása érdekében falugondnok intézi a rászorulók problémáit. A területre járást egy Renault Master 3.0. DCI kisbusszal biztosított. (Ellátja az étkeztetés (ételhordás), házi segítségnyújtás, valamint az idısek idısek klubjába, orvosi, bevásárlási, a gyermekek óvodai, iskolai szállítását is) A Sztv. új szociális alapszolgáltatási formák: - közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka gondozás - bevezetését írja elı az alapellátási formák fejlesztésének szükségessége miatt. Szakosított ellátási formák: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idısek otthona,(tartós bentlakásos) aholis elısorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. E szolgáltatás az önkormányzat, illetve az intézményi társulás fenntartásában., nem kötelezıen ellátandó feladatként mőködik. Férıhelyek száma: 21 fı. A kezdeti idegenkedés után továbbra is nagy az érdeklıdés ezen szolgáltatás igénybevételére. Az elkövetkezendı években férıhely bıvítésére bizonyosan szükség lenne, azonban ez többféle feltétellel jár. Az Alapszolgáltatási Központ az általa ellátott szolgáltatások mőködtetéséhez, mőködési engedéllyel rendelkezik: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki szolgáltatás, idısek klubja a 946-8/2006 sz. engedély alapján, valamint 996/2003. sz. engedély alapján az idısek otthona határozatlan idıre szóló mőködési engedéllyel rendelkezik.

11 V. Az Önkormányzat szociális stratégiája Az alapszolgáltatások területén alapelv, hogy a település valamennyi szociális segítséget igénylı állampolgára számára saját otthonukban, illetve lakókörnyezetükben lehetıleg önálló életvitelük fentartásával elérhetık legyenek a szolgáltatások. A közösségi gondozás fıbb szempontjai: lakókörnyezetben nyújtott komplex ellátás biztosítása, szoros együttmőködésben az egészségügyi gondozással, természetes közösségi erıforrások igénybevétele, az egyén aktív és felelıs részvétele, egyénre szabott terápiás terv alapján,team munkában, segítségnyújtás az egyén egészségi, pszichés állapot javításában, életvitelben, hozzátartozók, lakókörnyezet bevonása a házi gondozás végzésébe, preventív tevékenység végzése az egészségi állapot változása tekintetében év feladatai közé tartozik az intézmény színvonalas mőködtetése, a feladatok ellátása, a szociális gondozási szolgáltatás összhangba hozása a pénzügyi forrásokkal, az önkormányzat teherbírásával. Az önkormányzat jövıbeni szociális stratégiája: Az önkormányzat szabályozási körében át kell vizsgálni, s folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyi rendeletet a mindenkori központi rendelkezéseknek megfelelıen. - A szociális és gyermekvédelmi ügyekben az önkormányzat és az Alapszolgáltatási Központ szorosabb kapcsolattartására a továbbiakban is nagy szükség van. - A fenntartó kötelessége a képzések, továbbképzések biztosítása, a dolgozók lelki egészségvédelme érdekében a szupervízió lehetıségét biztosítani kellene pszichológus részvételével. Intézményi fejlesztések terén a pénzügyi lehetıségekhez mérten bıvíteni kell szükséges intézményi szolgáltatások körét, a meglévık fenntartására, a tárgyi eszközök fejlesztésére törekedni kell. A lehetséges pályázati lehetıségeket ki kell használni. Ehhez kapcsolódóan hasznos lenne egy - a tolókocsi szállításához szükséges - gépkocsi beszerzése is. Meg kell vizsgálni a nagy érdeklıdésre (igényre) való tekintettel- a lehetséges bıvítés lehetıségét. Családsegítésnél szükség lenne pszichológus alkalmazására, akár havi 1-2 alkalommal történı tanácsadás is sokat jelentene. Kistérségi társulásban is vizsgálni kellene ennek lehetıségét. A külterületi lakosság segítése érdekében meg kell fontolni a tanyagondnoki szolgáltatás bevezetését, amellyel segítségükre lehetnénk az ebéd kiszállítása, a házi segítség nyújtása, az orvoshoz szállítás...stb terén. Házi segítségnyújtásnál, amennyiben a jelzırendszeres szolgálat bevezetésére lehetıség adódna, úgy azt szintén szorgalmazni kell.

12 A Sztv a értelmében a települési önkormányzatoknak január 1-tıl megszervezendı alapellátási formák biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb december 31-éig kell gondoskodniuk. Azok a helyi önkormányzatok, amelyek az e törvényben meghatározott egyéb ellátási formák mőködési feltételeit teljes körően még nem teljesítették, a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb 2007.december 31-éig, szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb december 3l-éig, tárgyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésıbb december 31-éig kell gondoskodniuk azzal, hogy a szolgáltatások szakmai színvonala december 31-i állapothoz képest nem eshet vissza. Fejlesztések forrásai: - községi önkormányzatok költségvetésében elkülönített saját erı Megyei Területfejlesztési Tanács pénzeszközei, pályázat útján, Minisztérium pályázati támogatásai, egyéb pályázati lehetıségek. VI. Összegzés A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban a szociális törvény által felvázolt fejlesztési irányokat tartottuk fontosnak, mivel így valósítható meg a rászorulók otthoni környezetben, családban történı hatékony gondozásának feltétele, a lakossági szükségletek minél szélesebb körő kielégítése szociális és családgondozás keretében. A jól kiépített családgondozás lehetıvé teszi az elsıdleges prevenció megvalósulását, ahol fontos feladat a segítségnyújtás, az életminıség javítása. Az idısödı népesség problémáinak megoldásában mindez fontos szerepet kap, hiszen így sok esetben elkerülhetı lenne az intézményi elhelyezés. Mindehhez egyik feltétel a szakdolgozók tudása, munkája, hozzáértése és legfıképp munkaszeretete, valamint az intézmények tárgyi, elhelyezési feltételeinek javítása, szépítése, s nem utolsó sorban ezek anyagi fedezete. Bízunk abban, hogy koncepcióban lefektetett elvekkel a gyakorlati megvalósítás során, sikerül céljainkat elérni és igy elısegítjük a rászoruló polgárok szociális biztonságának javulását. Jászszentlászló, december Összeállította: Lakatos Imréné ig. fıelıadó

Jászszentlászló Községi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2004.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2004. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2004. T a r t a l o m : I. Bevezetés II. III. IV. A szolgáltatástervezési koncepció célja, feladata Jászszenlászló község

Részletesebben

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008.

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat. Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008. T a r t a l o m : I. Bevezetés II. III. IV. A szolgáltatástervezési koncepció

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 2./ Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Kiss Melinda

J E G Y ZŐKÖNYV. 2./ Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Kiss Melinda J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 16-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV

BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV ssz.: a feladat megnevezése, felelős: a fejlesztés tartalma, a végrehajtás a teljesítési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben