I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS. I/1. Problématérkép

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS. I/1. Problématérkép"

Átírás

1 I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS I/1. Problématérkép a) Gazdaság Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetben van A gazdasági problémák önerőből csak részben oldhatók meg A gazdaság helyzete nagymértékben meghatározza a falu helyzetét A tőkevonzó képesség gyenge b) Demográfia A falu lakosságának elöregedése A lakosságszám rohamos csökkenése A helyi értelmiség elhagyja a települést A helyi, képzett szakember gárda elöregedése, rekrutációjának hiánya c) Szociálpolitika A társadalmi átalakulás veszteseinek a faluba való kiköltözése A második generációs munkanélküli réteg megjelenése A falusi szegénység nem rendelkezik érdekvédő potenciállal Egészségügyi rendszer fejlesztésének hiánya A jelenlegi szociálpolitika célja a rossz szociális helyzet stabilizálása, fenntartása d) Értékek A hagyományos faluközösség felbomlott A falusi közösséghez való tartozás vonzereje csökkent A régi falut öntevékenyen fejlesztő mentalitás eltűnt (mindent az államtól várunk) A piaci verseny individualizációs folyamatokat indított el (egyénközpontúság erősödése a közösségi gondolkodással szemben) 1

2 e) A faluvezetés és a település lakosságának kapcsolata Egyoldalú kommunikáció az önkormányzat részéről, a visszacsatolás hiánya A tájékoztatás elégtelensége, a lakosság információszegénysége A lakosság nem tud élni a nyilvánosság adta ellenőrző, legitimáló funkciójával A civil kezdeményezések nem kapnak elegendő támogatást (sem szellemi, sem anyagi téren) f) A falu és a környező települések kapcsolata A falu nem rendelkezik hatékony érdekképviselettel A falu és a város kapcsolat szétesett egyoldalúvá vált A rendszerváltást követően a falvak polarizációja felerősödött (a falvak közti verseny az együttműködés teljes elmaradásához vezetett) A települések közti összefogás hiánya, az együtt gondolkodás, a közös tervezés hiánya nem teszi lehetővé a közös érdekképviseletet sem A falu fejlesztési stratégiái nem illeszkedtek semminemű magasabb szintű stratégiákhoz g) A falu mint élettér Infrastruktúraépítés hiányosságai, hozadékai (rossz minőségű úthálózat stb.) A település és közvetlen környezetének arculata sem a helyi lakosság, sem a faluba vendégként érkező látogatók elvárásainak nem felelt meg A település imázsának kialakítása még nem történt meg A falu kulturális és szabadidős programjai nem kapnak elegendő figyelmet (sem az önkormányzati részről és sokszor a civil lakosság oldaláról sem) A település közbiztonsága még nem megfelelő, a rendfenntartás területén tett eddigi lépések nem biztosítják a nyugodt falusi lét feltételeit. A falusi turizmus, mint kiegészítő jövedelemforrás csak kevesek által kihasznált lehetőség. 2

3 I/2. Mátranovák fejlesztésének stratégiai céljai 1) Az érdekérvényesítő település (rövid távú cél) 2) Az önfenntartó falu (hosszú távú cél) 3) Az iparközpontú falu (közép, hosszú távú cél) 4) Az élő / élhető falu (rövid távú cél) 5) A vendégváró falu (közép és hosszú távú cél) 6) A kultúra, a művészetek és a sport faluja (rövid, középtávú cél) I/2.1. Mátranovák, az érdekérvényesítésre képes falu Az önkormányzat rövid távú célja, hogy erős érdekképviselettel rendelkezzen, mely képes a település érdekeinek és céljainak hatékony érvényesítésére, nemcsak kistérségi, hanem regionális szinten is. Ehhez azonban új alapokra kell helyezni a helyi politizálás minőségét. Ezen a szinten ugyanis a korábbi versengő politizálás helyett, kooperatív, együttműködésre épülő politikára van szükség. A közigazgatási rendszer átalakításával a kistérségek szerepe fokozatosan növekszik. A kistérségen belül azonban a politikai kommunikáció hiánya differenciálódáshoz vezethet, mely során az érdekeit hatékonyan képviselni nem tudó települések hátrányos helyzetbe kerülnek. A települések közti összefogás, gyors információáramlás és közös gondolkodás a hatékony érdekképviselet egyetlen lehetséges módja. I/2.2. Mátranovák az önfenntartó falu A település hosszú távú célja az önellátó és önfenntartó falugazdaság megteremtése. Az önkormányzatok állami támogatottsága egyre kisebb, és míg az EU-ban szubszidiaritás elvét hangoztatják (a helyi problémákat helyi szinten kell orvosolni), addig az állam elsősorban az anyagi juttatások fokozatos csökkentésével szerez érvényt immár legitim módon az elvnek. Az önkormányzat működéséhez tehát más források bevonására is szükség van. Az önkormányzat feladatának kell, hogy tekintse a civil szféra megerősítését, ugyanis az önfenntartó falugazdaság megteremtése csakis a két oldal szoros együttműködése révén valósulhat meg. 3

4 I/2.3. Mátranovák az iparközpontú falu A településnek fel kell vállalnia ipari minőségét, ki kell használnia az ipar nyújtotta lehetőségeket, a hosszú távú tervek közt pedig alapoznia kell rá. Az önkormányzat és a vállalatok vezetői közötti aktív kommunikáció megalapozza a két fél szoros együttműködését. Míg a legtöbb településen a munkalehetőség hiánya a legfőbb probléma, addig ez a kérdés nálunk más minőségben merül föl. Lassan szembesülnünk kell a jól képzett helyi munkaerő hiányával, és az eddig helyi mérnökök által betöltött feladatkörökre most máshonnan érkeznek fiatal, szakképzett vezetők. Az önkormányzatnak tehát segítenie kell a jól képzett helyi szakembergárda rekrutációját. Szükség van a két oldal közti állandó információáramlásra, hogy az önkormányzat és munkáltató intézmény együttműködése tartós és eredményes legyen. I/2.4. Mátranovák az élő / élhető falu Településünk rendezettsége, ápoltsága nem csak az ide látogatók, de a mi elvárásainknak, igényeinknek sem felel meg. Nem elég az árkok kipucolása és az út menti szemét összeszedése. Nem csak tisztábbá, élhetőbbé is kell alakítanunk környezetünket. A falu központi részein használaton kívüli elhagyatott területek, lápos nádasok vannak, de még az egykor rendezett parkok és belterületek is sorsukra hagyottak. Közben hiányzanak a játszóterek, parkok, vásárterek és az olyan mentális terek, melyek összehoznák a falusi lakosságot, a faluközösséget. De a falun kívüli területekre, a természeti értékeinkre is fokozottan oda kell figyelnünk, és mindezt úgy, hogy az illeszkedjen a kistérségi regionális tervekhez, elvárásokhoz is. Ezen a ponton az önkormányzatnak és a civil oldalnak szintén szoros együttműködésre van szüksége, hogy eredményeket érhessünk el. I/2.5. Mátranovák a vendégváró falu Egyre több település ismeri fel a turizmusban rejlő lehetőségeket. Jelentős bevételi forrás lehet nem csak a lakosság, de az önkormányzat számára is. A falu önkormányzatának közvetett szerepe van a turizmus segítésében, hiszen azt elsősorban a civil oldal működteti. Szükséges ezért a civil oldal támogatása, képzése és folyamatos informálása a vendégfogadásban és vendéglátásban rejlő lehetőségekről. A helyi 4

5 turizmusnak illeszkednie kell a környező települések programjaihoz, így ezen a téren is összefogásra, együttműködésre van szükség. A legtöbb település kihasználja ezeket a lehetőségeket, de csupán a falusi turizmusra alapozva. Mátranovákon olyan komplex turisztikai produktumok, attrakciók létrehozására kell törekedni, mely túlmutat a természet szépségén és a falvak csöndjén, és a legteljesebb körű pihenési, kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket nyújtja az idelátogatók számára, de közben a helyi lakosok kulturális életterét is színesebbé teszi. I/2.5. Mátranovák a kultúra és a művészetek faluja Településünkön több alkotó, művész, kézműves, gyűjtő él, mint a környező településeken összesen. A faluban élő szellemi potenciál kihasználása ennek megfelelő településfejlesztést indokol. Az önkormányzatnak támogatnia kell továbbá azokat a civil kezdeményezéseket melyek a minőségi kulturális rendezvények számát gyarapítják. A falu építhet továbbá a hagyományos palóc kulturális örökségre, a bányász örökségre de az ipari kultúrára is. Ez a pont, csakúgy mint az előző egyben turisztikai célokat is szolgálhat. II. Stratégiai célok elérésének lehetőségei II/1. Jól működő önkormányzati rendszer, hatékony érdekképviselet II/1.1 Érdekképviselet helyi szintjei Az önkormányzat egyik legfőbb feladata a falusi társadalom érdekeinek képviselete. Ehhez azonban a település lakosságának alapos ismerete, valamint a közösség elvárásainak, igényeinek, érdekeinek ismerete szükséges, ami feltételezi a két fél közti hatékony politikai kommunikáció igényét. Ez indokolja a képviselői feladatok és az önkormányzat szerkezetének megváltoztatását. Célok: a) Az önkormányzati képviselők ismerjék a lakosság elvárásait, igényeit, hogy megfelelő mértékben képviselhessék azokat b) A két fél közötti hatékony kommunikáció; gyors, szakszerű és pontos (valósághű) információáramlás, információcsere 5

6 c) Az önkormányzat gyors, gördülékeny működése reagáló önkormányzat d) A lakosság éljen a nyilvánosság adta lehetőségeivel, éljen a véleményalkotási jogával, ezáltal vegyen részt az önkormányzati döntések megalkotásában, jelenlétével legitimálja azokat e) A hivatali apparátus ésszerűsítése, a gördülékeny, hatékony hivatali munka feltételeinek biztosítása Eszközök: Regionális felosztás: a képviselők a település egy-egy meghatározott körzetét képviselik, kommunikálnak a lakosokkal, hivatalos tájékoztatást adnak az önkormányzat tevékenységéről, fogadják a lakosok visszajelzéseit, észrevételeit, kezdeményezéseit. Szükség van egy magasabb szintű politikai kommunikáció meglétére is az önkormányzat és a falusi lakosság között. Ennek eszközei a falugyűlések, vitafórumok, önkormányzati fogadónapok, weblap és internetes fórum. Önkormányzati szinten is szükséges a lakosság szakszerű és hivatalos tájékoztatása. Ennek eszköze lehet a tájékoztató fórum, a faluújság, weblap, falu TV, de akár a nyílt testületi ülések is. Szükséges viszont önkormányzati szinten is lakossági igények, elvárások, ötletek és segítő szándékok felmérése és ismerete. Ehhez szociológiai vizsgálatok, közvélemény-kutatások, kérdőíves felmérések, internetes önkitöltős kérdéssorok, döntő kérdésekben népszavazás kiírása, kisebb kérdésekben a faluújság lakossági oldalai szolgálhatnak eszközül. Az önkormányzati munka hatékonyságát és gyorsaságát szolgálja a képviselőtestület és a bizottságok tagjai közti kommunikáció hatékonyságának, gyorsaságának fokozása. Az egyes ügyekben, problémákban, feladatkörökben való jártasság és megfelelő tájékozottság. A munka gyorsítását szolgálná egy közös informatikai rendszer kiépülése, az internet nyújtotta lehetőségek kihasználása, pl.: a tagok által elérhető és bővíthető adatbázis, levelezőlista stb. A polgármesteri hivatal illetve a körjegyzőség hivatali apparátusa munkájának hatékonysága a feladatkörök pontos meghatározása illetve a hivatal és az önkormányzat kapcsolatának javítása révén tehető 6

7 hatékonyabbá. Jól felkészült, széles körű tájékozottsággal rendelkező hivatali apparátus képes csak feladatainak gyors és hatékony ellátására. A döntés-előkészítés minősége az önkormányzat munkáját is befolyásolja. Az előterjesztéseket megelőző elemző munka, hatástanulmányok, hatáselemzések, a döntési alternatívák és azok ok-okozati összefüggéseit és várható hatásait fölmutató elemző tanulmányok hiánya nem csak megnehezíti de, lassítja/akadályozza az önkormányzat hatékony működését. II/1.2. Az érdekképviselet kistérségi regionális szintjei A település kistérségben betöltött szerepe hosszúidőre meghatározhatja fejlődésének kereteit, irányvonalait. Meg kell tanulnunk összeegyeztetni a helyi érdekeket és a kistérségi vagy regionális érdeket. Olyan célokat, terveket lehet csak reálisan megvalósítani, melyek magasabb szintű projektekbe is beilleszthetők. Ha már ismerjük saját céljainkat és terveinket, meg kell ismerni a kistérség többi településének fejlesztési terveit, és a közös pontok megtalálása után együtt, közösen gondolkodva és tervezve, közös stratégiát alkotva kell lobbizni mind a kistérségen belül, mind a regionális vagy akár országos szinten is. Célok: a) A kistérség meghatározó tagjává válni, a döntésbefolyásolásban való aktív részvétel b) A kistérségen belül más településekkel történő együttműködés, közös érdekképviselet c) A kistérséggel együttműködve magasabb, regionális vagy állami szintű lobby-tevékenység d) Kistérségi fejlesztési tervbe illeszthető helyi településfejlesztési célok meghatározása e) A helyi fejlesztési tervbe illő, a kistérségi rendszer által nyújtott lehetőségek kihasználása Eszközök: A kistérségben betöltött szerepnek két meghatározó változója van. A független változó a lakosságszám, a foglalkoztatottak száma stb., tehát a 7

8 település kistérségen belüli gazdasági súlya, ami egy viszonylagos állandó értéket mutat. A függő változó viszont személyi jellegű, meghatározza a polgármester és a falut kistérségi szinten képviselő önkormányzati alkalmazottak felkészültsége, tájékozottsága, minőségi politikai kommunikációja és kistérségbeli aktivitása. A tájékozottság feltétele ez esetben is az információáramlás milyenségének függvénye. Ezért fontos a kistérségi üléseken, megbeszéléseken, rendezvényeken és egyéb összejöveteleken való részvétel, valamint fontos az információ továbbadása a helyi képviselőtestület és bizottsági tagok számára. Az eredményes munkához ennek fordítottja is szükséges, tehát a képviselők utánajárása és tájékozódása segítheti a kistérségi munkát. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a kistérség más településeivel való kapcsolattartásnak. Meg kell ismernünk az ő céljaikat és álláspontjaikat és keresni kell a lehetséges társulási pontokat. Ennek módja a személyes kapcsolatokon túl, a más települések testületi ülésein, fórumain való részvétel, illetve érdek és stratégiaegyeztető fórumok rendezése. Ahhoz hogy olyan stratégiát tudjunk kidolgozni, amely a magasabb szintű fejlesztési tervekbe is beilleszthető, valamint hogy élni tudjunk a kistérség nyújtotta lehetőségekkel, elengedhetetlen a kistérségi rendszer, valamint annak fejlesztési stratégiájának az ismerete. A tájékozódás, a minőségi információcsere minden önkormányzatban dolgozó kötelessége kell hogy legyen. II/2. Önfenntartó falugazdaság II/2.1. Az önkormányzat forrásfelhasználása Az önkormányzati források elosztása során a kötelezően ellátandó és a vállalható feladatok közül, a jelenlegi szűk körű gazdasági lehetőségek dominánsan a kötelezően ellátandó feladatokra helyezi a hangsúlyt. A fejlesztési források elosztása a kistérségi rendszeren belül történik. Az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy vállalható feladatok részben a civil szféra, részben a magasabb szintű (kistérségi) társulások intézményrendszereibe kerüljenek át. Célok: a) flexibilis költségvetés-tervezet, takarékos gazdálkodás 8

9 b) lehetséges új anyagi források felhasználása c) gazdálkodó önkormányzat az intézmény fenntartás és az igazgatás területén, vállalkozásokban való részvétel d) kötelezően ellátandó feladatok racionalizálása, hatékony és gazdaságos átalakítása e) az önkormányzat által vállalható feladatok egy részének átruházása a civil szférára Eszközök: Az önkormányzatnak tisztában kell lennie jelenlegi anyagi helyzetével. Föl kell mérni az éves kiadások és bevételek arányát, az önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyont, valamint a tartozások, adósságok, hitelek mértékét. A helyzetfelmérés után ki kell dolgozni a lehetséges alternatívákat a kiadások csökkentésére, a hiányok pótlására és meg kell határozni a takarékos, gazdaságos működés feltételeit. Lehetséges új források keresése, a normatív támogatáson túl minden lehetséges támogatásra pályázni kell. Míg a támogatásokkal a fenntartási feladatok egy része megoldható, addig a fejlesztések finanszírozását pályázati forrásból lehet részben megvalósítani. Az önkormányzat illetve a hivatal mellett szükség van egy új intézményre, mely a fejlesztési, gazdálkodási stratégiák kidolgozása mellett pályázatfigyelői és pályázatírói szerepkörrel rendelkezik. Az önkormányzathoz tartozó intézmények működési struktúrájának felülvizsgálata, és gazdaságosabb üzemeltetési rendszer kidolgozása szintén a költségek ésszerűbb felhasználását eredményezné. Az önkormányzati feladatok egy részét a kistérségi intézménytársulás keretein belül kell ellátni. ( ) Az önkormányzati feladatok egy részét a civil szféra veheti át. (pl. kulturális-, sport rendezvények szervezése, falu arculatának szebbé tétele, karbantartása stb.) Ehhez azonban segíteni kell a civil szervezetek megerősödését, támogatni kell vezetőik szakmai irányú továbbképzését, az önkormányzattal közös programalkotó tevékenységet kell folytatniuk. 9

10 II/2.2. Helyi jóléti rendszerek Helyi jóléti rendszerek alatt a település szociálpolitikája egészének hosszú távú átalakítását értem. Az önkormányzat feladata olyan komplex intézményrendszer kiépítése, mely szociális segélyek szétosztásán túl, ténylegesen segít a lakosság szociális helyzetének pozitív irányú elmozdulásában. Célok: a) a kistérség által nyújtott lehetőségek kihasználása b) az egészségügyi ellátás szélesebb körűvé tétele c) az lakosság egészségi állapotának javítása d) rehabilitációs tevékenységek támogatása e) a szociális juttatások átalakítása f) az időskorú lakosság szociális ellátásának és elhelyezési lehetőségeinek biztosítása Eszközök: A kistérségben kiépített jelzőrendszeres segítségnyújtás nyújtotta lehetőségek kihasználása, a lakosság tájékoztatása, a rendszer népszerűsítése. A lakosság egészségi állapotának javítása elsősorban a megelőzésen kell hogy alapuljon. Egészségesebb táplálkozásra, sportolásra ösztönző programok és rendezvények, a lakosság minden korosztályára hatást gyakorló kampány folytatása nemcsak arra ösztönöz, hogy figyeljünk egészségünkre, hanem hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk környezetünkre. A szociális segély egy részének élelmiszer-jegy formájában való kiosztása révén, megtörténhetne a rászorulók részleges bevonása a meleg étkezetésbe. Az időskorú lakosság elhelyezését hosszú távon célszerű és gazdaságos lenne helyben megoldani. 10

11 II/3. Az ipar szerepe II/3.1. Az ipar szerepe a foglalkoztatásban az iskolarendszer és a Bombardier kapcsolata A település legnagyobb gazdasági erejét a Bombardier ipartelepe jeleni. A lakosság jelentős részének biztosít állandó munkalehetőséget. Az üzem vezetőinek hosszú távú tervei vannak a mátranováki gyáregységgel. A kapcsolatfelvétel eredményeképp megállapodás született az önkormányzattal való hosszú távú együttműködésről, ami bizonyítja, hogy Mátranováknak alapoznia kell az üzemre. Célok: a) Az önkormányzat és az üzem vezetői közti kommunikáció megerősítése b) Szakképzett helyi munkaerő biztosítása c) Iskolarendszer átalakítása (tencnikai műszaki szakiskola) d) Felnőttképzés biztosítása Eszközök: A két fél közti folyamatos kommunikáció lehetővé teszi a hosszú távú tervek és célok összehangolását, ami a sikeres együttműködés kulcsa lehet. Az önkormányzat feladata kell legyen a pályaválasztók ösztönzése, megfelelő minőségű szakképzési biztosítása. Az iskolarendszer átalakítását a kistérségi intézménytársuláshoz való csatlakozás teszi lehetővé. Így az alapoktatás mellett lehetőség nyílik a 9. és 10. évfolyamon a szakirányú képzésre is. Az üzemmel együttműködve a felnőttképzésre is hangsúlyt kell fektetnie az önkormányzatnak. A dolgozók nyelvi, szakmai képzése és továbbképzése mindkét félnek az érdeke. 11

12 II/3.2. Az ipar szerepe a kultúránkban az idegenforgalom és az ipar kapcsolata Azon túlmenően, hogy az ipari üzemek támogatják a falu kulturális és sportéletét, az idegenforgalomban is fontos szerepük lehet. Célok: a) A település ipari éltének, annak történeti fejlődésének bemutatása b) Látványos ipartörténeti park és múzeum létrehozása II/4. Az élhető falu II/4.1. A falu természeti környezete Mátranovák arculatát meghatározó területi tényezők: a bevezető út menti nádas, elhagyatott kaszinópark és kaszinó, gazos közterületek, elhagyatott MÁV terület, iparterület, a falu központi részén a patak part mentén gondozatlan nádas. Eközben nincs a településen egy a mai elvárásainknak megfelelő sétány, emlék- vagy szabadidőpark sem. Célok: a) A településen belüli elhagyatott közterületek hosszú távú hasznosítása b) A falu közvetlen környezetének, a külterületeknek és természeti értékeinknek gondozása és védelme c) A lakosság igényeinek megfelelő szabadidő- és emlékparkok kialakítása d) A kistérségi és regionális tervekbe illeszkedő vízelvezető rendszer és csapadéktározó (záportározó?) kiépítése. e) A Nyírmedi-tó állapotának felmérése, amennyiben lehetséges rekultivációja 12

13 Eszközök: A közterületek felmérése, lehetséges hasznosítási tervek készítése. Bányatelep: A bevezető út parkosítása, Az út melletti nádas helyén idegenforgalmi és kulturális célokra is használható záportározó építése. A kaszinópark és a kaszinó tulajdonjogi viszonyainak rendezése, hasznosítási tervek alkotása A Mátra üzletház hasznosítási tervének elkészítése A volt MÁV területen idegenforgalmi és szabadidőpark kiépítése Autóbusz forduló kiépítése Falu: Parksétány kiépítése a művelődési ház és a Jaj rétet összekötő patakparti területen, ami a település zöld szíve lenne. Sétálóutca, emlékpark, játszótér szabadtéri színpad, a Jaj réten rendezvénytér kialakítása. Kisebb közterületek parkosítása Az egységes falukép kialakítását szolgáló térképek, hirdető és útjelzőtáblák, szemetesládák kihelyezése A külterületek tulajdonviszonyainak felmérése, a tulajdonosok ösztönzése, ha kell felszólítása a területek karbantartására. KHT alakítása a bel- és külterületek karbantartására II/4.2. A falu társadalmi közege a faluközösség Célok: a) Az életen át tartó tanulás feltételeinek biztosítása, az óvodáskorúak képzésétől és a közösségi életbe való bevonásától kezdve egészen az időskorúak képzéséig b) A civil szervezetek támogatása, munkájuk segítése és népszerűsítése c) A faluért tenni akaró lakosok szellemi és cselekvőtevékenységének meghatározása és koordinálása 13

14 d) A faluközösség építésére szolgáló közösségi munkák (kalákák) szervezése e) Az egyház támogatása, a közösségi életben való megjelenésének segítése Eszközök: Civil szervezetek: A meglévő civil szervezetek feladatköreinek pontosítása Terv és programalkotó tevékenységük erősítése Önálló kezdeményezések ösztönzése Munkájuk népszerűsítése, taglétszámuk növelése szervezett kampánytevékenység A fizikai, szellemi segítségüket felajánló lakosok összefogása, közösségi munkaalkalmak szervezése: parkosítási munkálatok kirándulóhelyek környezetének rendbetétele karbantartása szemétszedés stb. Kalákák szervezése, melynek lényeg az egy héten vagy tíz napon át tartó közösségi munka, melynek konkrét kitűzött célja van. Állandó és alkalmi segítők vesznek részt benne, a napközbeni munka után este előadások, szórakoztató programok és szórakozási lehetőségek vannak. II/5. Idegenforgalom és turizmus Mátranovákon a falusi turizmus és a vendéglátás nem rendelkezik nagy hagyományokkal, pedig a lakosság és az önkormányzat számára is komoly bevételi forrást jelenthetne a professzionális turizmus megléte. A településen ehhez minden feltétel adott. Ellenben a megvalósításhoz az önkormányzatnak, a civil és a vállalkozói szférának hatékony együttműködésére van szükség. Mivel Mátranovák munkáltatói központ, már most, minden tudatos marketing tevékenységet nélkülözve is van alapja az idegenforgalomnak. 14

15 Célok: a) Az idegenforgalom társadalmi és környezeti feltételeinek kialakítása b) Összetett idegenforgalmi produktumok létrehozása a település múltjára és jelenére építve Eszközök: c) A környező települések idegenforgalmi tevékenységéhez illeszthető turizmusfejlesztés d) Jól megragadható, karakteres faluimázs kialakítása e) Tudatos és hatékony marketingtevékenység A lakosság érdeklődésének felkeltése a turizmus iránt, informálása, tájékoztatása a lehetőségekről, pályázatokról, támogatásokról és sikeres turisztikai beruházásokról. A természeti környezet alkalmassá tétele az idegenforgalmi beruházásokhoz, túraútvonalak, kerékpárutak kialakítása, természeti értékeink, kirándulóhelyeink vonzóvá tétele. Komplex turisztikai produktumok, tematikus terek: Faluban: A művelődési házat és Jaj rétet összekötő parksétány illetve szabadidő- és emlékpark magasabb szintű tartalommal tölthető föl, amennyiben erre a képzeletbeli tengelyre fűzzük föl falunk alkotóművészeinek kiállítótereit és kiállításait. A tengely a Borkovics műhelyben kezdődik, és a Fercsi portán át a Vásárhelyi kúriával ér véget. Lakótelepen: a volt MÁV terület, mint ipartörténeti látványpark lehetne a tematikus tér középpontja. Ettől körülbelül egyenlő sugarú körpályán helyezkedik a bányászéletet és bányászkultúrát bemutató Bányászház, a palóc népi kultúrát és hagyományos állattartást bemutató Faluhely major, a kaszinó és a kaszinópark, a tekepálya illetve a sportpályák. Bányatelep: a záportározó - tó és környezete többcélú felhasználása lehetséges: vízi rendezvénytér, sporttó, tóstrand stb. A környező településekkel való együttműködés ez esetben is meghatározó lehet. A turisztikai kínálat szélesítése minden félnek hasznára válik. 15

16 Nem elég a turizmus feltételeit biztosítani, termékünket el is kell adni az idegenforgalmi piacon. Tudatos, nagyszabású és más településekkel is összehangolt marketingtevékenységre van szükség. II/6. Kulturális élet és sport Nem választható el élesen az idegenforgalomtól, azonban annyiban mégis különbözik attól, hogy elsősorban a helyi lakosok kulturális életének gazdagítását szolgáló fejlesztésekre van szükség. Célok: a) A kulturális élet biztosítása a társadalom minden rétege számára Eszközök: b) Minőségi kulturális rendezvények szervezése c) A helyi színházi élet felélénkítése d) Állandó fellépési lehetőség a helyi és a szomszédos kulturális csoportok számára e) Változatos sportolási lehetőség biztosítása, futball, teke, kosárlabda, motorsport, harcművészetek stb. és a sportágak arányos anyagi támogatása f) A civil kezdeményezésekben rejlő lehetőségek többszempontú megvizsgálása, és felkarolása A Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása révén, mindkét intézmény működése hatékonyabbá válik. A Művelődési Háznak a helyi kulturális élet központi intézményévé kell válnia. A rendezvényszervezésben növelni kell a civil szervezetek és a civil lakosság szerepét. A nagy falusi rendezvények mellett (falunap, búcsú), több a kisebb társadalmi köröket érintő rendezvények szervezése. 16

17 Állandó színházi élet biztosítása, más amatőr társulatok kölcsönös vendégjátékával. A színjátszás népszerűsítését és a PISZE ismertségét segítő marketing tevékenység. 17

18 III. Rövid közép hosszú távú cselekvési stratégiák Érdekérvényesítés, hatékony önkormányzati rendszer Rövid távú cél 1-2 év Hatékony helyi érdekképviselet Hatékony kistérségi-regionális érdekképviselet Középtávú cél 3-4 év Hosszú távú cél 5-8- év Önfenntartó falugazdaság Gazdaságos forrásfelhasználás és elosztás Új szociálpolitika helyi jóléti rendszer Iparközpontú gazdaság Iskolarendszer átalakítás szakképzés biztosítása Az ipar szerepének erősítése a kulturális életben és az idegenforgalomban Élhető / élő falu A területrendezés, a település arculatának szebbé tétele A közösségi gondolkodás és a közösségi élet javítása Idegenforgalom, vendéglátás Az idegenforgalomban feltételeinek megteremtése Konkrét idegenforgalmi produktumok kialakítása széleskörű marketing tevékenység Kultúra, művészet, sport Civil szervezetek megerősítése, támogatása Kulturális és sport feladatok a civil szférával közös szervezése, működtetése 18

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2015. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben