TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E augusztus 1-én. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. augusztus 1-én. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E augusztus 1-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 37/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésére pályázati kiírás 38/2013.(VI.05.) számú Képviselő-testületi határozat Tiszasasi Óvoda ideiglenes vezető megbízásáról 39/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő művelődési ház és könyvtár vezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 40/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratot módosító Okirata 41/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításaival egységes szerkezetbe foglalva 42/2013. (VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Községért kitüntetés átadásáról 43/2013. (VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: a augusztus 1-én megtartott, rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Harmatos László alpolgármester Braxa Józsefné Bárkai Jánosné Kakulya Károly Szító Lajos Zoltánné Tényi Imre képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Babák Zoltán jegyző Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Braxa Józsefné és Kakulya Károly képviselők polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. A napirendi pontok tárgyalása előtt polgármester bemutatta Dr Babák Zoltánt, a település új jegyzőjét, aki július 1-től került kinevezésre és látja el feladatát Tiszasason és Szelevényen egyaránt. I.Napirend Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalása Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Január 1-től a törvényi változások miatt a PS ÁMK megszűnése miatt új óvodát kellett alapítanunk. Akkor a pályázat kiírásáig megbíztuk Mohácsiné Szabó Lenkét az óvodavezetői feladatok ellátásával, megbízott vezetőként töltötte be ezt a funkciót, most pedig pályázatot kell kiírnunk a törvény értelmében a vezetői feladatok betöltésére.

3 3 Dr Babák Zoltán A pályázati kiírás alapján november 1-től tölthető be a munkakör, így megbízás meghosszabbítása szükséges eddig az időpontig. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 37/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésére pályázati kiírás Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő Tiszasasi Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbiak szerint elfogadja: Tiszasas Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Tiszasasi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi u. 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodavezető feladata az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodás korú gyermekek oktatásánaknevelésének megszervezése.

4 4 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, Pedagógusi munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg vállalja a pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazást Büntetlen előélet Cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű, MS Office (irodai alkalmazások) Legalább 5 év szakirányú vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (ennek igazolása szükséges) Helyismeret A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázata nyílt vagy zárt ülésen tárgyalható a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglakozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt részletes szakmai önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja:

5 5 A beosztás legkorábban 2013.november 01. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt polgármester nyújt, a 06-56/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1169 /2013., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik. A képviselő-testület bizottsága a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A pályázat elbírálásának határideje: október 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny Tiszasas Község Önkormányzat Hirdetőtáblája A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: augusztus 09. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás megjelentetésével kapcsolat feladatok elvégzésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester dr. Babák Zoltán - jegyző 38/2013.(VI.05.) számú Képviselő-testületi határozat Tiszasasi Óvoda ideiglenes vezető megbízásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 41. (3) bekezdése alapján, és a közalkalmazottak

6 6 jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda vezetésével megbízza Mohácsiné Szabó Lenke-t ( szül: Szolnok, an: Horpácsi Katalin 5474 Tiszasas, Fő út 130/b) a vezetői pályázat elbírálásáig, azaz november 1-ig. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Babák Zoltán jegyző, Képviselő-testület tagjai helyben- Mohácsiné Szabó Lenke 5474 Tiszasas, Fő út 130/b Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattár. II.Napirend Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő művelődési ház és könyvtár vezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalása Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Most azért kell ezzel foglalkoznunk, mert emlékeznek rá a képviselők, hogy az elmúlt évben nyertünk egy pályázatot infrastrukturális fejlesztésre, ennek a feltétele, hogy rajta legyünk a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Mivel ezen a jegyzéken úgy lehet rajta lenni, hogy nem szakfeladatként működik, hanem külön intézményként. Az intézmény létrehozása megtörtént, ezért kell most az intézmény vezetői állásra a pályázatot kiírni. Dr Babák Zoltán Itt nem szükséges a pályázat elbírálásáig az ideiglenes vezető megbízását meghosszabbítani, ugyanis az december 31-ig szól. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 39/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Önkormányzatának fenntartásában működő művelődési ház és könyvtár vezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbiak szerint elfogadja: Tiszasas Község Önkormányzata

7 7 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi F. u. 20. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátása, az intézmény tevékenységének koordinálása, irányítása. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett Magyar nyelvtudás Cselekvőképesség Büntetlen előélet Felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

8 8 Előnyt jelentő kompetenciák: legalább 5 év szakirányú vezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, (ennek igazolása szükséges) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez jó kommunikációs és szervezőkészség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmazza szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti A munkakör betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: december 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt polgármester nyújt a 56/ es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1170/2013, valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közalkalmazottak szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, és a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.)

9 9 Kormányrendeletben meghatározottak szerint. A véleményezést követően pályázatokról Tiszasas Község Képviselő testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A pályázat elbírálásának határideje: december 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Tiszasas Község Hirdetőtáblája 2013.augusztus 08. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: augusztus 09. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás megjelentetésével kapcsolat feladatok elvégzésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester dr. Babák Zoltán - jegyző III.Napirend Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratának módosítása Előadó: Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Itt én kezdeményeztem az Alapító Okirat módosítását, mégpedig azért, mert biztosan emlékeznek a képviselők, hogy elég sok tevékenységet belevettünk a TITESZ tevékenységei köré, de volt, ami kimaradt, aminek mindenképpen benne kell lennie. Az éttermi mozgó vendéglátás, rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás tevékenységi körökkel bővülne ki az alapító okirat. Kérem a képviselőket a javaslatban elhangzottak elfogadására. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 40/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratot módosító Okirata Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ban kapott felhatalmazása alapján figyelemmel az

10 10 államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -ra Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratának módosításáról szóló okiratot az alábbiak szerint elfogadja és kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okiratot módosító okirat aláírására és utasítja a jegyzőt a Magyar Államkincstár részére történő megküldésére. Alapító okiratot módosító okirat Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testületet a Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének 74/2012. ( XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ban kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3. pontjában található Államháztartási szakágazati besorolása az alábbiakkal egészül ki: Éttermi mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés 2. Az alapító okirat 3. pontjában található A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása az alábbiakkal egészül ki: Éttermi mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Záradék Jelen módosító Alapító Okirat augusztus 2-án lép hatályba. Jelen módosító Alapító Okiratot Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a..sz. határozatával hagyta jóvá. Határidő: azonnal Felelős: - polgármester dr. Babák Zoltán - jegyző A határozatról értesül: - polgármester Harmatos László - alpolgármester Képviselő-testület helyben dr. Babák Zoltán - jegyző Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár

11 11 41/2013.(VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításaival egységes szerkezetbe foglalva Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ban kapott felhatalmazása alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -ra Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbik szerint elfogadja és kiadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és utasítja a jegyzőt a Magyar Államkincstár részére történő megküldésére. Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata Módosításaival egységes szerkezetbe foglalva Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8. (1) (4) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására, figyelemmel a 9. (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. -a alapján Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének az alábbiak szerint határozza meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2. A költségvetési szerv székhelye: Tiszasas, Rákóczi u A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat gazdasági jellegű, település üzemeltetési feladatainak ellátása, az önkormányzat és intézményei részére a közétkeztetés biztosítása. Alapvető szakágazata: Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai Államháztartási szakágazati besorolása: Ló, lóféle tenyésztése Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti szolgáltatás Lakó- és nem lakó épület építése

12 Út, autópálya építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Egyéb m.n.s. építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása M.n.s. egyéb oktatás Sportlétesítmény működtetése A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Erdőgazdálkodás Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Raktározás, tárolás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Közúti járművontatás Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás

13 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Éttermi mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 4. A költségvetési szerv illetékességi, működési köre: Magyarország közigazgatási területe. 5. Irányító szervének neve, székhelye: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32. A költségvetési szerv vezetője: Tiszasas Község Önkormányzata által megválasztott vezető. 6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok szerint előírt pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki. A kinevezés határozott időre 5 évre - szól. 8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvényben foglalt szabályok irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény rendelkezései az irányadók (pl. megbízási jogviszony 9. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga:

14 14 Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályban lévő rendeletében foglaltak határozzák meg. 10. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat Záradék A jelen egységes szerkezetbe fogllat Alapító Okirat augusztus 2-án lép hatályba, melyet Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a..sz. határozatával hagyta jóvá. Tiszasas, augusztus 01. polgármester Határidő: azonnal Felelős: - polgármester dr. Babák Zoltán - jegyző A határozatról értesül: - polgármester Harmatos László - alpolgármester Képviselő-testület helyben dr. Babák Zoltán - jegyző Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár IV.Napirend A Tiszasas Községért kitüntetés átadásáról Előadó: polgármester Szóbeli előterjesztés Mint ismeretes, a falunapon immár harmadik alkalommal kerül átadásra a Tiszasas Községért kitüntetés. Az idén egy kitüntetés átadására kerülne sor, és a kitüntetett személyét illetően kellene döntést hoznunk. Én tennék egy javaslatot, mégpedig Bertók Sándor személyére. Indoklásul szeretném elmondani róla, hogy idős kora ellenére aktívan részt vesz a falu életében, mint polgárőr. Én őt igazi közösségi embernek látom. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a rendeletünk értelmében egy díj átadására kerülne sor, de ha a képviselők úgy gondolják, akkor két személy is részesülhet kitüntetésben, csak nem szeretném, ha egy idő után ennek az értéke elkopna. Kérem a javaslatokat. Braxa Józsefné Én Csillag Imrénét is javaslom, és idős Gálfi Lászlót. Harmatos László Véleményem szerint egy kitüntetést adjunk.

15 15 Több fiatalnak is oda lehetne adni a kitüntetést, de véleményem szerint itt olyan idősebb embert kell keresni, aki tényleg sokat tett a faluért, a közösségért. A képviselők megtárgyalták az elhangzottakat, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák: 42/2013. (VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas Községért kitüntetés átadásáról 1. Tiszasas Község Önkormányzata évben, az augusztus 10-i falunapon az alábbi személyeket tünteti ki Tiszasas Községért Kitüntetéssel : 1. Bertók Sándor 2. id.gálfi László Felelős: Határidő: polgármester azonnal A határozatról értesül: polgármester Harmatos László alpolgármester Dr. Babák Zoltán jegyző Képviselő-testület helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár V.Napirend A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett a települési és térségi fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalása Előadó: polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Régóta keressük annak a lehetőségét, hogy a kultúrház előtti árusításokat megszüntessük, ezért most lehetőség nyílt pályázat benyújtására piactér kialakítására. 90 %-os támogatottságú, utófinanszírozott, a Vidékfejlesztési Minisztérium írta ki. A tanyasi falusi termékek piacra jutását támogató pályázatról van szó. A piac helyének az azóta önkormányzati tulajdonba került Szentesi féle portát gondoltuk. Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot, ha esetleg nem sikerül nyernünk, akkor is meg lesz terveztetve és legközelebb

16 16 be lehet majd nyújtani. A megterveztetés költsége, ami kb ,-Ft utólag elszámolható a pályázatban. A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 43/2013. (VIII.01.) számú képviselő-testületi határozat Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására ( pályázati kód: TP ) vonatkozó pályázati felhívásában meghirdetett A tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére. A pályázatban az önkormányzat a tulajdonába tartozó ingatlanon helyi termelői piacot kíván kialakítani. A Képviselő-testület a pályázathoz a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően pályázat tárgyát képező beruházás teljes költségének 10%-át, azaz ,-Ft-ot saját forrásként biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: augusztus 07. Felelős: polgármester dr. Babák Zoltán jegyző A határozatról értesül: polgármester Harmatos László alpolgármester Képviselő-testület helyben dr. Babák Zoltán jegyző Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár VI.Napirend Falunappal kapcsolatos feladatok Előadó: polgármester Szóbeli előterjesztés

17 17 polgármester ismertette a képviselőkkel a falunappal kapcsolatos szervezési feladatokat, problémákat. A képviselők határozathozatal nélkül megtárgyalták az elhangzottakat. VII.Napirend Egyéb kérdések 1. Kakulya Károly A Művelődési Háznál lévő közkifolyó környékének állapota siralmas, nincs letakarítva. Az ott egy szép park, a közkifolyót is rendben kellene tartani. A másik probléma a 80 literes szemétgyűjtő edényzettel kapcsolatos, miért nem igényelhetnek a lakosok 80 literes edényzetet? Harmadik felvetésem pedig a Szentesi féle portán az ásott kút ügye, amit meg kellene csinálni, mert az ott életveszélyes, márcsak azért is, mert ott még kerítés sincs. Meg szeretném még kérdezni, hogy a bérleti és lakbér tartozások behajtása hogyan áll? A Szentesi féle portán a kúttal kapcsolatban a jövő héten kérem akkor a képviselő úr segítségét. Szintén a jövő héten a közkifolyót és környékét rendbe tesszük, valamint a Kultúrházzal szembeni gólyafészek alatti területet is. A 80 literes kuka ügy a legnehezebb. Voltak már benn nálam személyesen is ez ügyben. A hulladékszállítási törvény úgy változott, hogy már nem mi döntjük el, hogy kinek lehet 80 literes kukája és kinek nem.ha valaki azt mondja, hogy neki elég a 80 literes edényzet, alanyi joga ezt igényelni.de ettől a pillanattól kezdve, tekintettel, hogy a szemétszállítási díj nemcsak a településre van meghatározva, hanem a hulladékmennyiségre is, mindenki 80 literes kukát fog kérni és ezért fog annyit fizetni, mint a 120 literesért, mert két dolgot vesznek figyelembe, az elszállított litert, a településre meghatározott árat. Mivel az elszállított liter nem lesz kevesebb, ezért a 120 literes edény díja jóval magasabb lesz. Nálunk a szemétszállításai díj országos átlagban a közép kategóriába tartozik. Braxa Józsefné A faluban lévő gazos portákkal kapcsolatban át kellene nézni a helyi rendeletet, szabályozást. A következő testületi ülésre átnézzük. Dr Babák Zoltán A bérleti és lakbértartozásokkal kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet: Négy bérlőt érint a probléma. Mindenkit felhívtam személyesen, három érintett be is jött, írásban tartozás elismerő nyilatkozatot tettek, illetve fizetési ütemezést kértem a bérlőktől. Ezt a fizetési ütemezést megtették. Két bérlő esetében még ez évben megtörténik a hátralék rendezése, egy bérlő esetében ez át fog nyúlni a jövő évre.

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. június 5-én Megtartott Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.)

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Iktató szám: 107/2015. Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Kecskés Lajos szds. őrparancsnok

Jegyzőkönyv. 1.Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Kecskés Lajos szds. őrparancsnok Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 30-án 9 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben