Baksi Hírmondó április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baksi Hírmondó 2 2012. április"

Átírás

1 VII. évfolyam 2. szám április A képviselı-testület március 28-án tartotta soros ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt a képviselıknek az elızı ülés óta tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl.. Beszélt többek között arról, hogy faluközpont megújításával kapcsolatban új utcabútorok kerültek kihelyezésre (padok, kerékpártárolók, szemetesek). Ezzel nem fejezıdött még be a pályázat, hiszen a központi tér kialakításával átalakításra kerül a buszforduló, szökıkút kerül a padokhoz, illetıleg kandeláberek. Újabb rongálások történtek, a régi padokat eltörték, ez remélhetıleg a megvilágítással elkerülhetı lesz. Tárgyalást folytatnak egy vagyonvédelmi szakemberrel egy most megnyíló pályázat kapcsán, jelzırendszeres térfigyelı kamerás rendszert szeretnének kialakítani. Hét csomópontot érintenének: temetı, majori kapu, iskola, faluház park - játszótér, Polgármesteri Hivatal - buszmegálló, piac, Mária-telep. A temetıben napelemes ledes világítótestet szeretnének kihelyezni három darabot az esetleges lopások miatt. A Baksi Horgászegyesület elindította a közbeszerzési eljárást a Bárka Szálló kivitelezésével kapcsolatban. A pályázat ez év október 31-ig fog befejezıdni. Megtárgyalta és elfogadták a képviselık az önkormányzat közbeszerzési tervét, melyet kötelezıen el kell készíteni. Kovács Krisztián vezetı a Gondozási Központ elmúlt évi tevékenységérıl készített írásos beszámolóját azzal egészítette ki, hogy megpróbálják megragadni a pályázati lehetıségeket és a hiányzó infrastruktúrát kialakítani. Egyúttal köszönetet mondott Búza Zsolt polgármesternek, hogy a februári téli idıjárás okozta ebédszállítási nehézségeket segített megoldani az önkormányzat és saját gépjármővével. Mihályné Tóth Margit képviselı felvetette, hogy vannak helyek, ahol késve kapják meg az ebédet. Aki ebédet hord, csak azzal foglalkozzon. A válaszban elhangzott, hogy folyamatosan létszámproblémákkal küzdenek a Gondozási Központban, közfoglalkoztatott munkavállaló is segédkezik az ebédhordásban. Ekkor adják át a bevásárolt élelmiszert, gyógyszert is a gondozottaknak. A polgármester ellentmondást érzett a képviselı asszony felvetésében, hiszen pár hónappal ezelıtt problémát jelentett számára a Gondozási Központban két fı alkalmazása, most viszont kevésnek tőnik. Megköszönte a Gondozási Központ munkáját, hogy az ellátottakat mentálisan is segítik, beviszik a tüzelıt, összeszedik a mosott ruhát stb. Elmondta, hogy a korábban beadott pályázat a külsı-belsı felújításra sajnos nem sikerült. Gépjármőre is szükség lenne, hogy idıben és melegen tartva juthasson el az ebéd mindenkihez, remélhetıleg ez pályázati úton megoldható lesz. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a Gondozási Központ évi munkájáról készített beszámolót, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Házirendjét és a évi Szakmai Programját. Megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a képviselık a Szociális Bizottság évi munkájáról készített beszámolót. Dr. Lajkó Norbert kiegészítette a beszámolót azzal, hogy jogszabály változások miatt január 1-jétıl több szociális ügyintézés többek között a gyámügy és a gyermekvédelem átkerül a Kormányhivatalhoz. Egyelıre kiforratlan, hogyan tudnak majd az ügyfelek információhoz jutni és az ügyintézés helyére elutazni. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készített átfogó értékelést szintén egyhangú szavazattal fogadta el a testület. Sok problémás család van Bakson, a jegyzı úr kért mindenkit, ha tudnak problémás esetrıl, jelezzék azt a hivatal felé. A polgármester kéréssel fordult Mihályné Tóth Margit képviselı asszony felé, ha van nála diktafon tegye azt el. A testületi ülésen mindig jelen van a jegyzı mint a törvényesség ıre, aki hivatalból hiteles felvételt készít az elhangzottakról. Ha valódi együttmőködésre törekszik, ahogy azt a választáskor ígérte, a bizalom jegyében ne használjon külön hangfelvevıt. A képviselı asszony ragaszkodott a plusz felvételhez. Búza Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy az elızı napon együttmőködési szerzıdést írtak alá a Türr István Képzı és Kutató Központtal egy komplex telepi programmal kapcsolatban. A 36 hónapra szóló pályázat kötelezı eleme a Csillagpont és Csillagház létrehozása, amely egy iroda és egy foglalkoztató épület, valamint egy civil szervvel történı megál

2 Baksi Hírmondó április lapodás. Mihályné Tóth Margit képviselı felvetette, hogy a polgármester nem kereste meg a Baksi Kulturális Egyesületet együttmőködés céljából. Válaszként elhangzott, hogy a megállapodást célszerő volt a Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesülettel megkötni, mivel székhelye a Közösségi Ház, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen szerveznek évek óta programokat, mint pl. a Pünkösdölı. Az egyesület által pályázaton nyert 500 ezer forint értékő könyv is a Közösségi Házban került elhelyezésre. A pályázat elsısorban egészségügyi, oktatási, képzési elemeket tartalmaz. A gyermekszegénység elleni programot lehetne folyamatossá tenni a program által. A pályázat nem igényel önerıt az önkormányzat részérıl, az Európai Unió 100 %-ban támogatja. Jóváhagyta a képviselı-testület a Local Agenda 21 elnevezéső tanulmány elkészítését, amely a fenntartható fejlıdéshez szükséges helyi sajátosságokat, jellegzetességeket tartalmazza. A tanulmány 2 pályázat kötelezı tartalmi eleme (régi hulladéklerakó rekultivációja és a szennyvíz beruházás). A polgármester a képviselık segítségét és támogatását kérte, hogyan lehetne az embereket bevonni LTP szerzıdésbe, hogyan lehetne még hatékonyabban tájékoztatni ıket. Az az önkormányzat ugyanis, amely 2015-ig nem valósítja meg a szennyvíz beruházást, semmilyen más pályázaton nem indulhat az Európai Unió támogatásával. Ez elég visszatartó erı, igen nagy problémát jelentene, ha nem tudnák indulni óvoda-iskola felújítás, energetikai pályázat támogatásáért. Mihályné Tóth Margit képviselı megjegyezte, egy napilapban azt olvasta, hogy Tömörkényen nem kell hozzájárulást fizetnie a lakosságnak. Búza Zsolt polgármester arra kérte a képviselı asszonyt, hogy járjon utána ennek és a következı testületi ülésen tájékoztassa a testületet arról, megvalósítható lenne-e a mi településünkön is. Gémes Ferenc helyi lakos beadvánnyal fordult a képviselı-testülethez, melyben többek között azt kéri, hogy Fátyolné Ménesi Ildikó és Mihályné Tóth Margit képviselık mondjanak le tiszteletdíjukról és ezzel térítsék meg az idıközi választás költségeit. Gémes Ferenc szerint ugyanis 14 havi semmittevéssel, rágalomhadjárattal és a kiprovokált önkormányzati választással az erkölcsin felül hatalmas anyagi kárt is okoztak a falunak. Kérte továbbá, hogy indítsák újra a Baksi Hírmondót (mint azt már második alkalommal is láthatják a kedves olvasók, ez megtörtént a szerkesztı). Mivel szóban kívánta még kiegészíteni a beadványát, de az ülésen nem jelent meg, a képviselık 5 igen és 2 nem szavazattal elnapolták a megtárgyalását. Támogatták a képviselık Túri József Baks, Akácfa utcai és Csépe István Baks, Fı utcai lakosok kaszáló ingyenes használata iránti kérelmét. Mihályné Tóth Margit képviselı hozzászólásában elmondta, hogy több gazda kereste meg azzal, ık bérleti díjat fizetnek a földhasználatért, míg a kaszálók ingyenesek és ezt méltánytalannak tartják. Dr. Lajkó Norbert jegyzı válaszában elıadta, hogy szántó és legelı között különbség van, ha nem kaszálják, az önkormányzatnak kell gondoskodnia arról is. Búza Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselıket a civil szervek pályázati kiírásáról. Mivel a közpénzek átláthatóságáról szóló törvény úgy rendelkezik, csak cégbíróságnál bejegyzett, adószámmal és bankszámlával rendelkezı civil szervezet pályázhat csak. Dr. Lajkó Norbert jegyzı elmondta, a közpénzen nyújtott támogatások elszámolásához tiszta viszonyokat kell teremteni. Azok a civil szervezetek, amelyek nem bejegyzettek, együttmőködési megállapodást köthetnek a bejegyzett szervezettel és így tudnak pályázni. Többen aggályukat fejtették ki félı, hogy nem jutnak hozzá a megítélt támogatáshoz, ha nem önállóan pályáznak. A rendelet megalkotását a képviselı-testület egyhangúlag elnapolta. A polgármester úr felkérte Fátyolné Ménesi Ildikót, mivel a tavalyi falunapokat frappánsan lebonyolította, vállalja el most is ennek a levezénylését. 4-5 fı segítséget is bevonhat a szervezésbe, mert már sokan érdeklıdtek a falunap iránt. A képviselı asszony mostani munkakörére hivatkozva nem vállalta ezt, amire a polgármester sajnálkozását fejezte ki. Kovács Gábor képviselı elıadta, több idıs ember kereste meg azzal, hogy nem tudnak a temetıbe kijárni gondozni a sírokat, szükség lenne egy állandó temetıgondnokra. Bérlettámogatást javasolt a hátrányos helyzető középiskolás tanulóknak, a Bárka Szállónál a bontásból kikerülı anyag felhasználását az iskola elıtt kerékpártároló építésére, valamint a segélyek gyakoribb elbírálását. A jegyzı úr válaszában elmondta, a segélyezés bizottsági hatáskör, nincs akadálya; jogszabály nem ismer bérlettámogatást, valamilyen címen lehet adni, ha van rá fedezet. A kerékpártároló építésével kapcsolatban a polgármester úr felkérte Kovács Gábor képviselıt a megszervezésére és lebonyolítására, melyet a képviselı örömmel vállalt. A temetıvel kapcsolatban elmondta, hogy a gondnok csak napi 2 órában tartózkodik ott, az elfogadott költségvetésben a tavalyi alapján így szerepel. Megoldást az jelentene, amit már rég szorgalmaz a képviselı-testületnek, ha az önkormányzat nonprofit kft-t hozna létre községgazdálkodási feladatok elvégzésére. Itt nyílna lehetıség a sírok gondozására, szemét kiszállítására, egyedülállók segítésére, főnyírás amely a nyár közeledtével igen fontos a pollen problémák kezelése miatt -, szolgáltatások vállalására (villanyszerelés, vízvezeték javítás stb.). Felkérte a jegyzıt, dolgozza ki a következı testületi ülésre a kft létrehozásának feltételeit.

3 Baksi Hírmondó április Tóth Zoltán örsparancsnok elmondása szerint a tőzoltók egyszer sem állapítottak meg szándékos tőzokozást, mivel nem tettek bejelentést a rendırség felé. A nádas azonban bizonyára nem véletlenül gyulladt ki nyolcszor. Elhangzott, hogy érezhetı volt gázolaj szag a tőz mellett, ami a szándékosságot bizonyítaná és hogy nincs olyan nagy meleg, ami öngyulladást idézne elı. Nyolc véletlen egymás után nincs és miért mindig ugyanazon a helyen gyullad ki. Meg lehet kérni a lakosságot, jobban figyeljenek oda, lehet kérni a Polgárırség sőrőbb járırözését, de állandóan nem lehetnek ott. Mihályné Tóth Margit megjegyezte, hogy jobban kellene tisztítani a nádast, de a hivatal mindig a tájvédıkre hivatkozott eddig. A jegyzı úr elmondta, többször szóba került ez már, de a bérvágásnak milliós anyagi vonzata van, amire nincs fedezet. Herpai Mihály, a Baksi Horgászegyesület elnöke tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az egyesület is próbálkozott ezzel korábban, már évekkel ezelıtt is kértek árajánlatot. A legolcsóbb ajánlat 1,5 millió Ft volt akkor, de a nádat itt hagyták volna, mert nem jó minıségő, nem értékesíthetı. A horgásztó nyertes pályázata esetén a nád kitakarítására is sor kerülne. Dr. Lajkó Norbert jegyzı tájékoztatta a tisztelt képviselıket, hogy megteszi a szükséges lépéseket és feljelentést fog tenni a rendırségen. FELHÍVÁS MÁRCIUS 11-ÉN ÉRVÉNYBE LÉPETT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL KIADOTT TŐZGYÚJTÁSI TILALOM. A TILALOM ELRENDELÉSE ELLENÉRE TELEPÜLÉSÜNKÖN UGRÁSSZERŐEN MEGNÖVEKEDETT A SZABADTÉRI TŐZESETEK SZÁMA. A MINISZTERI HATÁROZAT ÉRTELMÉBEN AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉN LÉVİ ERDİKBEN ÉS FÁSÍTÁSOKBAN, VALAMINT AZ ERDİK ÉS FÁSÍTÁSOK HATÁRÁTÓL SZÁMÍTOTT KÉTSZÁZ MÉTEREN BELÜL TILOS TÜZET GYÚJTANI. A TILALOM ÉRVÉNYES A FELSOROLT TERÜLETEKEN KIJELÖLT TŐZRAKÓ HELYEKRE, VALAMINT A KÖZÚT ÉS VASÚT MENTI FÁSÍTÁSOKRA IS. TILOS TOVÁBBÁ A PARLAG- ÉS GAZÉGETÉS. A MINISZTERI HATÁROZAT TOVÁBBÁ FELHÍVJA AZ ERDİKBEN, A MEZİGAZDASÁGI TERÜLETEN DOLGOZÓK, VALAMINT A KÖZÚTON ÉS VASÚTON UTAZÓK FIGYELMÉT, HOGY ÉGİ CIGARETTTÁT ÉS DOHÁNYNEMŐT NE DOBJANAK EL, AZT MINDEN ESETBEN OLTSÁK EL. AKI A FENT EMLÍTETT RENDELKEZÉST MEGSZEGI, ÉS AZZAL TÜZET IDÉZ ELİ, ILLETVE, HA AZ OLTÁSI TEVÉKENYSÉGBEN A TŐZOLTÓSÁG BEAVATKOZÁSA IS SZÜKSÉGES, AZ A 259/2011. /XII.7./ KORM. RENDELET 1. MELLÉKLET 1. ÉS 2. PONTJA ALAPJÁN FORINTIG TERJEDİ TŐZVÉDELMI BÍRSÁGGAL SÚJTHATÓ. DR. LAJKÓ NORBERT JEGYZİ TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IDİPONTJÁRÓL NEM KÜLD KÜLÖN ÉRTESÍTÉST, EZÉRT FOKOZOTTAN KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL AZ ÉRVÉNYESSÉG IDEJÉT. A KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA LETÖLTHETİ A baks.hu HONLAPRÓL ILLETVE IGÉNYELHETİ A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. FELHÍVÁS A Baksi Horgászegyesület tájékoztatja tagjait, hogy április 15 én vasárnap társadalmi munka keretében szemétszedést szervez a Dongér-csatornánál. Gyülekező reggel 8 órakor a Rózsa utca végén. Herpai Mihály elnök Dr. Lajkó Norbert jegyzı

4 Baksi Hírmondó április BÁRKA SZÁLLÓ LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE BAKSON A Baksi Horgász Egyesület 2009-ben nyújtott be pályázatot a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatási jogcímre. A támogatási kérelemnek az MVH helyt adott, amelyről 2011 nyarán értesítette az egyesületet. Pályázat tartalma: A Baksi Horgász Egyesület nem rendelkezik saját kezelésű vízzel, de az önkormányzattal karöltve vizes élőhely kialakítását tervezi, amely a település közigazgatási határán belül, közel 14 hektár területen helyezkedne el. A vizes élőhely rekonstrukció és az ún. Ős-Dongér újjászületésével Baks a térség horgászturisztikai központjává válhat. A Bárka Szálló létrehozása és működtetése szorosan kapcsolódik ehhez a turisztikai tevékenységhez, ezért elengedhetetlen, hogy a célnak megfelelő ingatlant újítsa fel, és vegye bérbe az egyesület. Az érintett- egykor iskolaként működő- ingatlan erősen leromlott állapotú és az évek alatt funkcióját vesztette. A fejlesztés egy jellegzetes falusi szálláshely, az ún. Bárka Szálló kialakítására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás létrehozására irányul. Célunk, hogy a Szálló elnyerje a négynapraforgós minősítést, ezért az infrastrukturális feltételeket ehhez kapcsolódóan alakítottuk ki. A Szállóban két négyágyas szobát hozunk létre, a szobákhoz tartozó mellékhelyiséggel, amelyek közül az egyik akadálymentes. A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, az engedélyeztetés követelményeinek megfelelően a szobák nagysága a 20 m2-t meghaladják, a szálló konyhával, berendezett közösségi térrel rendelkezik. Új szolgáltatásként megjelenik a szabadidős sporthorgászat és a természeti, kulturális értékek megismertetése, bemutatása az ún. halászati bemutató termen keresztül. A fejlesztés eredményeként - hagyományos küllemét megőrizve - egy felújított és ismét kihasznált épületet hozunk létre. A működés során bevétel keletkezik, a vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adó pedig a helyi önkormányzat bevételét fogja növelni. Az idegenforgalmi vonzerő növekszik, az ide látogatók a halászati bemutató termen, a horgászati túrázási lehetőségeken keresztül megismerkedhetnek a helyi horgászati, halászati kultúrával, hagyományokkal. Az ún. Ős-Dongér vizes élőhely rekonstrukció megvalósulásával, azaz a 14 hektár területű horgásztó létrehozásával a fellendülés intenzitása fokozódni fog. A Bárka Szálló és a hozzá kapcsolódó halászati terem lérehozásával bemutatásra kerül az ősi halászati mesterség. A Szálló arculata is ehhez igazodik: puritán bútorzattal, mennyezeti halászhálóval, ősi halászatot ábrázoló fali fényképekkel. A felújított, de a hagyományos településképbe illeszkedő épület a község impozáns és meghatározó részévé válik. Az előkészítő munkálatok már 2011 őszén elkezdődtek. Szükség volt egy kiviteli terv elkészítésére, illetve az építési tevékenység engedélyeztetésére. A kiviteli tervek elkészültét követően márciusában kiírásra került a közbeszerzési eljárás a kivitelezőjének megtalálására. A beruházás kivitelezésének kezdő időpontját a nyári hónapokra tervezzük. A projekt várhatóan ebben az évben be fog befejeződni, és a következő év elejétől birtokba vehető lesz a Bárka szálló. További információk:

5 Baksi Hírmondó április BESZÁMOLÓ A LEGUTOLSÓ VÁLLALKOZÓ FÓRUMRÓL A március 14-én megtartott vállalkozói fórum alkalmával 69 érintettet hívtunk meg. Sajnálatos módon csak öten jelentek meg. Fő témák voltak: 1. Átfogó tájékoztató a vállalkozói rendszerekről (Ea.: Magyari Csaba), 2. MVH által kezelt pályázatok bemutatása (Ea.: Csányi Sándor), 3. Vállalkozásfinanszírozás, kombinált hitelek (Ea.: Sándor Edit). Az ilyen jellegű fórumok az Önök érdekeit szolgálják, képet kaphattak volna a pályázati lehetőségekről, hitelkonstrukciókról és a közeljövőben megvalósuló pályázati kiírásokról. Az az öt vállalkozó, aki jelen volt, hasznos információkkal gazdagodott. Ezért kérem Önöket, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő fórumokra jöjjenek el, hiszen ezek a rendezvények az Önök érdekeit szolgálják. Búza Zsolt polgármester Tisztelt mezőgazdasági termelők! A évi területalapú támogatás benyújtására től van lehetőség. A falugazdász keddenként a Kisebbségi Önkormányzat irodájában várja az igénylőket. Az igényléshez kérem hozzák magukkal a évi MVH által kiküldött jelszavukat! Egyéb információ a 30/ telefonszámon kérhető. Józsa Ignác falugazdász Köszönet! Ezúton szeretném minden önkéntes baksi véradónak a március 30-ra szervezett véradáson való részvételt. Értesítek minden baksi lakost, hogy a Vöröskereszt támogatói bélyeget (600 Ft/Fı/év, nyugdíjasoknak 300Ft/év) nálam lehet megvásárolni és amennyiben bélyeget vásárol óvodánkat is támogatja, mivel a Vöröskereszt a bélyegek árának 50%-át átadja az óvodának. Köszönettel Tomuszné Fülöp Katalin Vöröskeresztes önkéntes Plébániai hírek Tájékoztatom a kedves híveket, hogy a baksi Jézus Szíve templomban a Nagyhét idején az alábbi események (misék, szertartások, megemlékezések) lesznek megtartva: Nagycsütörtök: mise Nagypéntek: keresztúti ájtatosság, Nagyszombat: utána szertartás vigília szertartás, felnőtt keresztelés Húsvétvasárnap: 9.00 mise Húsvéthétfő: 9.00 mise Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden baksi lakosnak! Antal Imre plébános Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület hírei Kérjük adója 1%-nak felajánlásával segítse Ön is egyesületünket, hogy továbbra is Baksért, a közösségért, a hagyományőrzésért tegyük a dolgunkat, lakóhelyünk és a benne élők javára! Köszönjük! Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület Adószám: Áldott és kegyelemben gazdag húsvéti ünnepeket kíván a baksiaknak egyesületünk minden tagja! Dobos Péter egyesületi elnök

6 Baksi Hírmondó április Óvodánkban tól i idıkeretben jelenleg is zajlik a Húsvéti Nyuszi projekt. Már az elızı héten beindult a munka. Az óvoda belsı és külsı területének díszítéséért köszönetet mondunk Huszkáné Zsemberi Évának, Baloghné Váradi Brigittának, Anka Ágnesnek és Takács Angelikának. A szülık közösségébıl összeállt amatır társulat eközben lázasan készült a Három Nyúl címő mese dramatizálására. Minden nap számtalan érdekes program várta a gyerekeket. A hétfıi napunk nyuszi nézéssel indult. Két család is várta a gyerekeket nyuszi nézıbe és nyuszi simogatásra. Köszönjük a vendéglátást Kecskeméti Józsefnének és Daróczi Juliannának. Kedden délelıtt a csoportszobákban a gyerekek tojást festettek, nyuszit színeztek, hajtogattak, ragasztottak. A nyuszi váltó verseny jól megmozgatta a gyerekeket igazi csapatmunkára késztette a csoportokat. Szerdán üstben fıtt a sonka, a kolbász és a tojás melyet minden csoport megnézhetett Utasyné Marika néninél, akinek köszönjük a segítségét. Ezen a délelıttön a nagycsoportosoknak nyílt nap keretében osztottuk ki az Óvodai Szakvéleményeket, melyekkel beiratkoznak az iskolába. Csütörtökön közös tízóraira hívtuk a szülıket, a Gondozási Központ lakóit, majd megnézhettük a Három Nyúl címő mese dramatizálását a szülık elıadásában. Csodálatos élmény volt gyerek és felnıtt számára egyaránt. Köszönet érte a szereplıknek: Baloghné Váradi Brigitta, Széllné Branakovics Bernadett hegedőtanár, Antal Renáta, Pálinkó Erika, Tóthné Drabant Ibolya, Kátainé Tábit Éva, Zsemberi Beáta, Kovács Zsoltné, Somogyi András, Dobos Péter. Köszönetet mondunk: kalácssütésért: Laczkó Éva, id. Szemerédi Istvánné, Tábith Frigyesné, kenyérsütésért: Gadics Antalné, pénz adományért: Rostás Szandra, egyéb adományok: Kósa Jánosné, Somogyiné Utasy Ibolya, Kovács Zsoltné, Antal Renáta, Kósa Szabolcsné, Ormándiné Kócsó Anikó, Gadics Antalné, Kátainé Tábit Éva, Pálinkó Erika, Péter-Szabóné Csépe Anita, Tóthné Drabant Ibolya, Oláh Ildikó, Huszkáné Zsemberi Éva. Pénteken délelıtt a fiúk kölnit hoztak és meglocsolták a kislányokat. Ezután tojáskeresés volt az udvaron. A program folytatásáról a következı számban adunk tájékoztatást. Pinjung Emilné igazgató helyettes Áprilisi programok az iskolában: 1.osztályosok beíratása április 11-én és 12-én 8 órától 16 óráig. Április 21. (szombat) munkanap. A Föld Napja alkalmából szemétszedést tervezünk. Április 23-án és 24-én nyílt napokat tartunk, szeretettel várunk minden érdeklıdıt. Április 27. Tavaszi Kulturális Fesztivál 16 órai kezdettel a Faluházban. Április 28. Színházlátogatás - Macskafogó címő elıadást nézzük meg. Április 30. Pihenınap - nem lesz tanítás. Ebédbefizetés idıpontja: április 23-án és 24-én 8 órától 16 óráig. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülıknek, akik mindennapi munkánkban segítenek. Most különösen három szülınek: Harmath Mihálynénak, Herpai Mihálynak és Czombos Istvánnak. Külön köszönet Biczók Lászlónak, aki még mindig önzetlenül felügyeli számítógépeinket. Somogyiné Utasy Ibolya igazgató

7 Baksi Hírmondó április Gondozási Központ hírei 2011.december 12. Luca napi pogácsát sütöttek az idős ellátottak a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5. osztályos tanulói közösen. Nagy érdeklődés volt a gyermekek részéről a program iránt. A sütés közben volt idő arra is, hogy a karácsonyi díszeket és ajándékokat készítsünk december 3. Luca napi ünnepséget tartottunk amelyen vidám műsorral lepték meg az időseket a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagycsoportosai. Közösen lucabúzát csíráztattunk a gyerekekkel december 23. Karácsonyi ünnepséget szerveztünk. Az ünnepségre Antal Imre plébánost hívtuk meg vendégként, aki kötetlen beszélgetés keretén belül régi ünnepi szokásokat elevenített fel ellátottjainkkal közösen és elénekeltük kedvenc karácsonyi dalainkat. Meghitt és szép ünnepség volt február 10. Farsangi mulatságot szerveztünk az idős ellátottjainknak, amelyre meghívott vendég volt a Búza Zsolt polgármester és az Őszirózsa Népdalkör Kecskeméti Józsefné vezetésével. A Gondozási Központ dolgozói és ellátottjai közösen csőregét sütöttek és ezzel kedveskedtek a vendégeinknek is. A dolgozók farsangi versekkel készültek, majd az intézményvezető és a polgármester köszöntötte az ellátottakat és a vendégeket. Ezután jöttek egy igen fergeteges műsorral az Őszirózsa Népdalkör tagjai. Az előadás nagyon tetszett mindenkinek. Énekeltünk, táncoltunk. A végén egy jó beszélgetéssel zárult a farsangi vigadalom március 8. Nőnapot tartottunk, amelyre meghívott vendég volt Kecskeméti József. Nőnapi versekkel egy-egy szál virággal készültünk a gondozottjainknak és az intézmény nő dolgozóinak március 14. A Gondozási Központ idős ellátottjai részt vettek a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. osztályos tanulóinak március 15-e alkalmából rendezett műsorán. Kovács Krisztián intézményvezető Köszöntöm kedves tagjainkat és minden Baksi lakost! Mivel elıször írok 2012-ben a falu újságjába, mindenekelıtt meg szeretném köszönni, hogy az elkövetkezı idıszakra is bizalmat szavazott a tagság nekem és továbbra is a csoport élén maradhattam. Köszönöm mindazoknak, akik az idıközi választáson rám szavaztak és így bekerültem a képviselı-testületbe. Ígérem, hogy mindent elkövetek - természetesen a lehetıségekhez mérten -, hogy a falunkat és az embereket segítsem. Továbbra is minden szerdán 14 órai kezdettel tartunk összejövetelt a Faluházban. Arra szeretném kérni Tisztelt tagjainkat, hogy aki továbbra is tag kíván maradni, a 2012-es tagdíjat minél elıbb fizesse be, mert lassan lejár a határidı. Május 2-án szerdán tartjuk az Anyák napi ünnepségünket, május 19-én Abasárra megyünk a bor napja ünnepségre, egy ismerıs pincéje elıtt szeretnénk bográcsozni. Mindkét rendezvényre a részvételt idıben jelezni kell. Szeretném beindítani a Nyugdíjas Klubot - sokan igényelnék -, ezért április 10-én kedden a Faluházban lesz megbeszélés 17 órakor, várunk mindenkit szeretettel. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok magam és a vezetıség nevében is. Kecskeméti Józsefné csoportvezetı

8 Baksi Hírmondó április március 31-én szombaton a Közösségi Házban Családi Nap megrendezésére került sor. Az egész napos programon sok család vett részt. Programjaink délelőtt 10 órától kezdődtek, melyekben szerepelt tojásfestés, nyuszi fejdíszkészítés, aszfaltrajz verseny, táncverseny, családok számára megszervezett sorversenyek, sportversenyek.az egész napos rendezvényen tombola vásárlására is lehetőség nyílt, a fődíj egy élő nyúl. volt. A jóízű ebéd elkészítéséről Rostás Zoltán gondoskodott az ügyes kezű roma asszonyok segítségével. A Családi Nap a telepi lakosok összefogásával és a Mária-telepi Vegyesbolt támogatásával jött létre. A Közösségi Ház dolgozói ezúton szeretnének köszönetet mondani Kósa Istvánnak és családjának a Családi Napra nyújtott támogatásáért. Cimberné Maszlag Anikó vezető Születés Kacsinta Botond (Kacsinta Szabolcs Ottlik Beatrix) Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Szemerédi Istvánné Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: Pivárcsik Antal Készült: 800 példányban

A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3. VIII. évfolyam 2. szám 2013. március A közmeghallgatás és a testületi ülés anyagának nagy terjedelmére tekintettel külön kiadványban fogjuk tájékoztatni a lakosságot az ott elhangzott információkról. Balázsolás

Részletesebben

Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember

Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember VII. évfolyam 7. szám 2012. szeptember A képviselı-testület augusztus 29-én tartotta soros testületi ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl, a meghozott határozatokról.

Részletesebben

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését.

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. VII. évfolyam 10. szám 2012. december A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. Ezen az ülésen megtárgyalták az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, a 2012. III. negyedéves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő Kecskeméti Józsefné

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen 2010. április 1. 8 00 17 00 és 2010. április 2. 8 00 16 00 a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 24. napján megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 24. napján megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 24. napján megtartott soros üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor Mihályné

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

A Közmeghallgatás ideje: 2013. február 20., 18.00 óra Helyszín: Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.

A Közmeghallgatás ideje: 2013. február 20., 18.00 óra Helyszín: Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. január Ára: 200 Ft 24. évfolyam 1. szám A Közmeghallgatás ideje: 2013. február 20., 18.00 óra Helyszín: Petőfi Művelődési Ház, Jászfényszaru, Fürst S. u. 1. Beszélgetés

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben