Baksi Hírmondó április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baksi Hírmondó 2 2012. április"

Átírás

1 VII. évfolyam 2. szám április A képviselı-testület március 28-án tartotta soros ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt a képviselıknek az elızı ülés óta tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl.. Beszélt többek között arról, hogy faluközpont megújításával kapcsolatban új utcabútorok kerültek kihelyezésre (padok, kerékpártárolók, szemetesek). Ezzel nem fejezıdött még be a pályázat, hiszen a központi tér kialakításával átalakításra kerül a buszforduló, szökıkút kerül a padokhoz, illetıleg kandeláberek. Újabb rongálások történtek, a régi padokat eltörték, ez remélhetıleg a megvilágítással elkerülhetı lesz. Tárgyalást folytatnak egy vagyonvédelmi szakemberrel egy most megnyíló pályázat kapcsán, jelzırendszeres térfigyelı kamerás rendszert szeretnének kialakítani. Hét csomópontot érintenének: temetı, majori kapu, iskola, faluház park - játszótér, Polgármesteri Hivatal - buszmegálló, piac, Mária-telep. A temetıben napelemes ledes világítótestet szeretnének kihelyezni három darabot az esetleges lopások miatt. A Baksi Horgászegyesület elindította a közbeszerzési eljárást a Bárka Szálló kivitelezésével kapcsolatban. A pályázat ez év október 31-ig fog befejezıdni. Megtárgyalta és elfogadták a képviselık az önkormányzat közbeszerzési tervét, melyet kötelezıen el kell készíteni. Kovács Krisztián vezetı a Gondozási Központ elmúlt évi tevékenységérıl készített írásos beszámolóját azzal egészítette ki, hogy megpróbálják megragadni a pályázati lehetıségeket és a hiányzó infrastruktúrát kialakítani. Egyúttal köszönetet mondott Búza Zsolt polgármesternek, hogy a februári téli idıjárás okozta ebédszállítási nehézségeket segített megoldani az önkormányzat és saját gépjármővével. Mihályné Tóth Margit képviselı felvetette, hogy vannak helyek, ahol késve kapják meg az ebédet. Aki ebédet hord, csak azzal foglalkozzon. A válaszban elhangzott, hogy folyamatosan létszámproblémákkal küzdenek a Gondozási Központban, közfoglalkoztatott munkavállaló is segédkezik az ebédhordásban. Ekkor adják át a bevásárolt élelmiszert, gyógyszert is a gondozottaknak. A polgármester ellentmondást érzett a képviselı asszony felvetésében, hiszen pár hónappal ezelıtt problémát jelentett számára a Gondozási Központban két fı alkalmazása, most viszont kevésnek tőnik. Megköszönte a Gondozási Központ munkáját, hogy az ellátottakat mentálisan is segítik, beviszik a tüzelıt, összeszedik a mosott ruhát stb. Elmondta, hogy a korábban beadott pályázat a külsı-belsı felújításra sajnos nem sikerült. Gépjármőre is szükség lenne, hogy idıben és melegen tartva juthasson el az ebéd mindenkihez, remélhetıleg ez pályázati úton megoldható lesz. A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a Gondozási Központ évi munkájáról készített beszámolót, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Házirendjét és a évi Szakmai Programját. Megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a képviselık a Szociális Bizottság évi munkájáról készített beszámolót. Dr. Lajkó Norbert kiegészítette a beszámolót azzal, hogy jogszabály változások miatt január 1-jétıl több szociális ügyintézés többek között a gyámügy és a gyermekvédelem átkerül a Kormányhivatalhoz. Egyelıre kiforratlan, hogyan tudnak majd az ügyfelek információhoz jutni és az ügyintézés helyére elutazni. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készített átfogó értékelést szintén egyhangú szavazattal fogadta el a testület. Sok problémás család van Bakson, a jegyzı úr kért mindenkit, ha tudnak problémás esetrıl, jelezzék azt a hivatal felé. A polgármester kéréssel fordult Mihályné Tóth Margit képviselı asszony felé, ha van nála diktafon tegye azt el. A testületi ülésen mindig jelen van a jegyzı mint a törvényesség ıre, aki hivatalból hiteles felvételt készít az elhangzottakról. Ha valódi együttmőködésre törekszik, ahogy azt a választáskor ígérte, a bizalom jegyében ne használjon külön hangfelvevıt. A képviselı asszony ragaszkodott a plusz felvételhez. Búza Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy az elızı napon együttmőködési szerzıdést írtak alá a Türr István Képzı és Kutató Központtal egy komplex telepi programmal kapcsolatban. A 36 hónapra szóló pályázat kötelezı eleme a Csillagpont és Csillagház létrehozása, amely egy iroda és egy foglalkoztató épület, valamint egy civil szervvel történı megál

2 Baksi Hírmondó április lapodás. Mihályné Tóth Margit képviselı felvetette, hogy a polgármester nem kereste meg a Baksi Kulturális Egyesületet együttmőködés céljából. Válaszként elhangzott, hogy a megállapodást célszerő volt a Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesülettel megkötni, mivel székhelye a Közösségi Ház, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen szerveznek évek óta programokat, mint pl. a Pünkösdölı. Az egyesület által pályázaton nyert 500 ezer forint értékő könyv is a Közösségi Házban került elhelyezésre. A pályázat elsısorban egészségügyi, oktatási, képzési elemeket tartalmaz. A gyermekszegénység elleni programot lehetne folyamatossá tenni a program által. A pályázat nem igényel önerıt az önkormányzat részérıl, az Európai Unió 100 %-ban támogatja. Jóváhagyta a képviselı-testület a Local Agenda 21 elnevezéső tanulmány elkészítését, amely a fenntartható fejlıdéshez szükséges helyi sajátosságokat, jellegzetességeket tartalmazza. A tanulmány 2 pályázat kötelezı tartalmi eleme (régi hulladéklerakó rekultivációja és a szennyvíz beruházás). A polgármester a képviselık segítségét és támogatását kérte, hogyan lehetne az embereket bevonni LTP szerzıdésbe, hogyan lehetne még hatékonyabban tájékoztatni ıket. Az az önkormányzat ugyanis, amely 2015-ig nem valósítja meg a szennyvíz beruházást, semmilyen más pályázaton nem indulhat az Európai Unió támogatásával. Ez elég visszatartó erı, igen nagy problémát jelentene, ha nem tudnák indulni óvoda-iskola felújítás, energetikai pályázat támogatásáért. Mihályné Tóth Margit képviselı megjegyezte, egy napilapban azt olvasta, hogy Tömörkényen nem kell hozzájárulást fizetnie a lakosságnak. Búza Zsolt polgármester arra kérte a képviselı asszonyt, hogy járjon utána ennek és a következı testületi ülésen tájékoztassa a testületet arról, megvalósítható lenne-e a mi településünkön is. Gémes Ferenc helyi lakos beadvánnyal fordult a képviselı-testülethez, melyben többek között azt kéri, hogy Fátyolné Ménesi Ildikó és Mihályné Tóth Margit képviselık mondjanak le tiszteletdíjukról és ezzel térítsék meg az idıközi választás költségeit. Gémes Ferenc szerint ugyanis 14 havi semmittevéssel, rágalomhadjárattal és a kiprovokált önkormányzati választással az erkölcsin felül hatalmas anyagi kárt is okoztak a falunak. Kérte továbbá, hogy indítsák újra a Baksi Hírmondót (mint azt már második alkalommal is láthatják a kedves olvasók, ez megtörtént a szerkesztı). Mivel szóban kívánta még kiegészíteni a beadványát, de az ülésen nem jelent meg, a képviselık 5 igen és 2 nem szavazattal elnapolták a megtárgyalását. Támogatták a képviselık Túri József Baks, Akácfa utcai és Csépe István Baks, Fı utcai lakosok kaszáló ingyenes használata iránti kérelmét. Mihályné Tóth Margit képviselı hozzászólásában elmondta, hogy több gazda kereste meg azzal, ık bérleti díjat fizetnek a földhasználatért, míg a kaszálók ingyenesek és ezt méltánytalannak tartják. Dr. Lajkó Norbert jegyzı válaszában elıadta, hogy szántó és legelı között különbség van, ha nem kaszálják, az önkormányzatnak kell gondoskodnia arról is. Búza Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselıket a civil szervek pályázati kiírásáról. Mivel a közpénzek átláthatóságáról szóló törvény úgy rendelkezik, csak cégbíróságnál bejegyzett, adószámmal és bankszámlával rendelkezı civil szervezet pályázhat csak. Dr. Lajkó Norbert jegyzı elmondta, a közpénzen nyújtott támogatások elszámolásához tiszta viszonyokat kell teremteni. Azok a civil szervezetek, amelyek nem bejegyzettek, együttmőködési megállapodást köthetnek a bejegyzett szervezettel és így tudnak pályázni. Többen aggályukat fejtették ki félı, hogy nem jutnak hozzá a megítélt támogatáshoz, ha nem önállóan pályáznak. A rendelet megalkotását a képviselı-testület egyhangúlag elnapolta. A polgármester úr felkérte Fátyolné Ménesi Ildikót, mivel a tavalyi falunapokat frappánsan lebonyolította, vállalja el most is ennek a levezénylését. 4-5 fı segítséget is bevonhat a szervezésbe, mert már sokan érdeklıdtek a falunap iránt. A képviselı asszony mostani munkakörére hivatkozva nem vállalta ezt, amire a polgármester sajnálkozását fejezte ki. Kovács Gábor képviselı elıadta, több idıs ember kereste meg azzal, hogy nem tudnak a temetıbe kijárni gondozni a sírokat, szükség lenne egy állandó temetıgondnokra. Bérlettámogatást javasolt a hátrányos helyzető középiskolás tanulóknak, a Bárka Szállónál a bontásból kikerülı anyag felhasználását az iskola elıtt kerékpártároló építésére, valamint a segélyek gyakoribb elbírálását. A jegyzı úr válaszában elmondta, a segélyezés bizottsági hatáskör, nincs akadálya; jogszabály nem ismer bérlettámogatást, valamilyen címen lehet adni, ha van rá fedezet. A kerékpártároló építésével kapcsolatban a polgármester úr felkérte Kovács Gábor képviselıt a megszervezésére és lebonyolítására, melyet a képviselı örömmel vállalt. A temetıvel kapcsolatban elmondta, hogy a gondnok csak napi 2 órában tartózkodik ott, az elfogadott költségvetésben a tavalyi alapján így szerepel. Megoldást az jelentene, amit már rég szorgalmaz a képviselı-testületnek, ha az önkormányzat nonprofit kft-t hozna létre községgazdálkodási feladatok elvégzésére. Itt nyílna lehetıség a sírok gondozására, szemét kiszállítására, egyedülállók segítésére, főnyírás amely a nyár közeledtével igen fontos a pollen problémák kezelése miatt -, szolgáltatások vállalására (villanyszerelés, vízvezeték javítás stb.). Felkérte a jegyzıt, dolgozza ki a következı testületi ülésre a kft létrehozásának feltételeit.

3 Baksi Hírmondó április Tóth Zoltán örsparancsnok elmondása szerint a tőzoltók egyszer sem állapítottak meg szándékos tőzokozást, mivel nem tettek bejelentést a rendırség felé. A nádas azonban bizonyára nem véletlenül gyulladt ki nyolcszor. Elhangzott, hogy érezhetı volt gázolaj szag a tőz mellett, ami a szándékosságot bizonyítaná és hogy nincs olyan nagy meleg, ami öngyulladást idézne elı. Nyolc véletlen egymás után nincs és miért mindig ugyanazon a helyen gyullad ki. Meg lehet kérni a lakosságot, jobban figyeljenek oda, lehet kérni a Polgárırség sőrőbb járırözését, de állandóan nem lehetnek ott. Mihályné Tóth Margit megjegyezte, hogy jobban kellene tisztítani a nádast, de a hivatal mindig a tájvédıkre hivatkozott eddig. A jegyzı úr elmondta, többször szóba került ez már, de a bérvágásnak milliós anyagi vonzata van, amire nincs fedezet. Herpai Mihály, a Baksi Horgászegyesület elnöke tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az egyesület is próbálkozott ezzel korábban, már évekkel ezelıtt is kértek árajánlatot. A legolcsóbb ajánlat 1,5 millió Ft volt akkor, de a nádat itt hagyták volna, mert nem jó minıségő, nem értékesíthetı. A horgásztó nyertes pályázata esetén a nád kitakarítására is sor kerülne. Dr. Lajkó Norbert jegyzı tájékoztatta a tisztelt képviselıket, hogy megteszi a szükséges lépéseket és feljelentést fog tenni a rendırségen. FELHÍVÁS MÁRCIUS 11-ÉN ÉRVÉNYBE LÉPETT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL KIADOTT TŐZGYÚJTÁSI TILALOM. A TILALOM ELRENDELÉSE ELLENÉRE TELEPÜLÉSÜNKÖN UGRÁSSZERŐEN MEGNÖVEKEDETT A SZABADTÉRI TŐZESETEK SZÁMA. A MINISZTERI HATÁROZAT ÉRTELMÉBEN AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉN LÉVİ ERDİKBEN ÉS FÁSÍTÁSOKBAN, VALAMINT AZ ERDİK ÉS FÁSÍTÁSOK HATÁRÁTÓL SZÁMÍTOTT KÉTSZÁZ MÉTEREN BELÜL TILOS TÜZET GYÚJTANI. A TILALOM ÉRVÉNYES A FELSOROLT TERÜLETEKEN KIJELÖLT TŐZRAKÓ HELYEKRE, VALAMINT A KÖZÚT ÉS VASÚT MENTI FÁSÍTÁSOKRA IS. TILOS TOVÁBBÁ A PARLAG- ÉS GAZÉGETÉS. A MINISZTERI HATÁROZAT TOVÁBBÁ FELHÍVJA AZ ERDİKBEN, A MEZİGAZDASÁGI TERÜLETEN DOLGOZÓK, VALAMINT A KÖZÚTON ÉS VASÚTON UTAZÓK FIGYELMÉT, HOGY ÉGİ CIGARETTTÁT ÉS DOHÁNYNEMŐT NE DOBJANAK EL, AZT MINDEN ESETBEN OLTSÁK EL. AKI A FENT EMLÍTETT RENDELKEZÉST MEGSZEGI, ÉS AZZAL TÜZET IDÉZ ELİ, ILLETVE, HA AZ OLTÁSI TEVÉKENYSÉGBEN A TŐZOLTÓSÁG BEAVATKOZÁSA IS SZÜKSÉGES, AZ A 259/2011. /XII.7./ KORM. RENDELET 1. MELLÉKLET 1. ÉS 2. PONTJA ALAPJÁN FORINTIG TERJEDİ TŐZVÉDELMI BÍRSÁGGAL SÚJTHATÓ. DR. LAJKÓ NORBERT JEGYZİ TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IDİPONTJÁRÓL NEM KÜLD KÜLÖN ÉRTESÍTÉST, EZÉRT FOKOZOTTAN KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL AZ ÉRVÉNYESSÉG IDEJÉT. A KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA LETÖLTHETİ A baks.hu HONLAPRÓL ILLETVE IGÉNYELHETİ A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. FELHÍVÁS A Baksi Horgászegyesület tájékoztatja tagjait, hogy április 15 én vasárnap társadalmi munka keretében szemétszedést szervez a Dongér-csatornánál. Gyülekező reggel 8 órakor a Rózsa utca végén. Herpai Mihály elnök Dr. Lajkó Norbert jegyzı

4 Baksi Hírmondó április BÁRKA SZÁLLÓ LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE BAKSON A Baksi Horgász Egyesület 2009-ben nyújtott be pályázatot a 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatási jogcímre. A támogatási kérelemnek az MVH helyt adott, amelyről 2011 nyarán értesítette az egyesületet. Pályázat tartalma: A Baksi Horgász Egyesület nem rendelkezik saját kezelésű vízzel, de az önkormányzattal karöltve vizes élőhely kialakítását tervezi, amely a település közigazgatási határán belül, közel 14 hektár területen helyezkedne el. A vizes élőhely rekonstrukció és az ún. Ős-Dongér újjászületésével Baks a térség horgászturisztikai központjává válhat. A Bárka Szálló létrehozása és működtetése szorosan kapcsolódik ehhez a turisztikai tevékenységhez, ezért elengedhetetlen, hogy a célnak megfelelő ingatlant újítsa fel, és vegye bérbe az egyesület. Az érintett- egykor iskolaként működő- ingatlan erősen leromlott állapotú és az évek alatt funkcióját vesztette. A fejlesztés egy jellegzetes falusi szálláshely, az ún. Bárka Szálló kialakítására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás létrehozására irányul. Célunk, hogy a Szálló elnyerje a négynapraforgós minősítést, ezért az infrastrukturális feltételeket ehhez kapcsolódóan alakítottuk ki. A Szállóban két négyágyas szobát hozunk létre, a szobákhoz tartozó mellékhelyiséggel, amelyek közül az egyik akadálymentes. A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, az engedélyeztetés követelményeinek megfelelően a szobák nagysága a 20 m2-t meghaladják, a szálló konyhával, berendezett közösségi térrel rendelkezik. Új szolgáltatásként megjelenik a szabadidős sporthorgászat és a természeti, kulturális értékek megismertetése, bemutatása az ún. halászati bemutató termen keresztül. A fejlesztés eredményeként - hagyományos küllemét megőrizve - egy felújított és ismét kihasznált épületet hozunk létre. A működés során bevétel keletkezik, a vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adó pedig a helyi önkormányzat bevételét fogja növelni. Az idegenforgalmi vonzerő növekszik, az ide látogatók a halászati bemutató termen, a horgászati túrázási lehetőségeken keresztül megismerkedhetnek a helyi horgászati, halászati kultúrával, hagyományokkal. Az ún. Ős-Dongér vizes élőhely rekonstrukció megvalósulásával, azaz a 14 hektár területű horgásztó létrehozásával a fellendülés intenzitása fokozódni fog. A Bárka Szálló és a hozzá kapcsolódó halászati terem lérehozásával bemutatásra kerül az ősi halászati mesterség. A Szálló arculata is ehhez igazodik: puritán bútorzattal, mennyezeti halászhálóval, ősi halászatot ábrázoló fali fényképekkel. A felújított, de a hagyományos településképbe illeszkedő épület a község impozáns és meghatározó részévé válik. Az előkészítő munkálatok már 2011 őszén elkezdődtek. Szükség volt egy kiviteli terv elkészítésére, illetve az építési tevékenység engedélyeztetésére. A kiviteli tervek elkészültét követően márciusában kiírásra került a közbeszerzési eljárás a kivitelezőjének megtalálására. A beruházás kivitelezésének kezdő időpontját a nyári hónapokra tervezzük. A projekt várhatóan ebben az évben be fog befejeződni, és a következő év elejétől birtokba vehető lesz a Bárka szálló. További információk:

5 Baksi Hírmondó április BESZÁMOLÓ A LEGUTOLSÓ VÁLLALKOZÓ FÓRUMRÓL A március 14-én megtartott vállalkozói fórum alkalmával 69 érintettet hívtunk meg. Sajnálatos módon csak öten jelentek meg. Fő témák voltak: 1. Átfogó tájékoztató a vállalkozói rendszerekről (Ea.: Magyari Csaba), 2. MVH által kezelt pályázatok bemutatása (Ea.: Csányi Sándor), 3. Vállalkozásfinanszírozás, kombinált hitelek (Ea.: Sándor Edit). Az ilyen jellegű fórumok az Önök érdekeit szolgálják, képet kaphattak volna a pályázati lehetőségekről, hitelkonstrukciókról és a közeljövőben megvalósuló pályázati kiírásokról. Az az öt vállalkozó, aki jelen volt, hasznos információkkal gazdagodott. Ezért kérem Önöket, hogy a közeljövőben megrendezésre kerülő fórumokra jöjjenek el, hiszen ezek a rendezvények az Önök érdekeit szolgálják. Búza Zsolt polgármester Tisztelt mezőgazdasági termelők! A évi területalapú támogatás benyújtására től van lehetőség. A falugazdász keddenként a Kisebbségi Önkormányzat irodájában várja az igénylőket. Az igényléshez kérem hozzák magukkal a évi MVH által kiküldött jelszavukat! Egyéb információ a 30/ telefonszámon kérhető. Józsa Ignác falugazdász Köszönet! Ezúton szeretném minden önkéntes baksi véradónak a március 30-ra szervezett véradáson való részvételt. Értesítek minden baksi lakost, hogy a Vöröskereszt támogatói bélyeget (600 Ft/Fı/év, nyugdíjasoknak 300Ft/év) nálam lehet megvásárolni és amennyiben bélyeget vásárol óvodánkat is támogatja, mivel a Vöröskereszt a bélyegek árának 50%-át átadja az óvodának. Köszönettel Tomuszné Fülöp Katalin Vöröskeresztes önkéntes Plébániai hírek Tájékoztatom a kedves híveket, hogy a baksi Jézus Szíve templomban a Nagyhét idején az alábbi események (misék, szertartások, megemlékezések) lesznek megtartva: Nagycsütörtök: mise Nagypéntek: keresztúti ájtatosság, Nagyszombat: utána szertartás vigília szertartás, felnőtt keresztelés Húsvétvasárnap: 9.00 mise Húsvéthétfő: 9.00 mise Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden baksi lakosnak! Antal Imre plébános Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület hírei Kérjük adója 1%-nak felajánlásával segítse Ön is egyesületünket, hogy továbbra is Baksért, a közösségért, a hagyományőrzésért tegyük a dolgunkat, lakóhelyünk és a benne élők javára! Köszönjük! Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület Adószám: Áldott és kegyelemben gazdag húsvéti ünnepeket kíván a baksiaknak egyesületünk minden tagja! Dobos Péter egyesületi elnök

6 Baksi Hírmondó április Óvodánkban tól i idıkeretben jelenleg is zajlik a Húsvéti Nyuszi projekt. Már az elızı héten beindult a munka. Az óvoda belsı és külsı területének díszítéséért köszönetet mondunk Huszkáné Zsemberi Évának, Baloghné Váradi Brigittának, Anka Ágnesnek és Takács Angelikának. A szülık közösségébıl összeállt amatır társulat eközben lázasan készült a Három Nyúl címő mese dramatizálására. Minden nap számtalan érdekes program várta a gyerekeket. A hétfıi napunk nyuszi nézéssel indult. Két család is várta a gyerekeket nyuszi nézıbe és nyuszi simogatásra. Köszönjük a vendéglátást Kecskeméti Józsefnének és Daróczi Juliannának. Kedden délelıtt a csoportszobákban a gyerekek tojást festettek, nyuszit színeztek, hajtogattak, ragasztottak. A nyuszi váltó verseny jól megmozgatta a gyerekeket igazi csapatmunkára késztette a csoportokat. Szerdán üstben fıtt a sonka, a kolbász és a tojás melyet minden csoport megnézhetett Utasyné Marika néninél, akinek köszönjük a segítségét. Ezen a délelıttön a nagycsoportosoknak nyílt nap keretében osztottuk ki az Óvodai Szakvéleményeket, melyekkel beiratkoznak az iskolába. Csütörtökön közös tízóraira hívtuk a szülıket, a Gondozási Központ lakóit, majd megnézhettük a Három Nyúl címő mese dramatizálását a szülık elıadásában. Csodálatos élmény volt gyerek és felnıtt számára egyaránt. Köszönet érte a szereplıknek: Baloghné Váradi Brigitta, Széllné Branakovics Bernadett hegedőtanár, Antal Renáta, Pálinkó Erika, Tóthné Drabant Ibolya, Kátainé Tábit Éva, Zsemberi Beáta, Kovács Zsoltné, Somogyi András, Dobos Péter. Köszönetet mondunk: kalácssütésért: Laczkó Éva, id. Szemerédi Istvánné, Tábith Frigyesné, kenyérsütésért: Gadics Antalné, pénz adományért: Rostás Szandra, egyéb adományok: Kósa Jánosné, Somogyiné Utasy Ibolya, Kovács Zsoltné, Antal Renáta, Kósa Szabolcsné, Ormándiné Kócsó Anikó, Gadics Antalné, Kátainé Tábit Éva, Pálinkó Erika, Péter-Szabóné Csépe Anita, Tóthné Drabant Ibolya, Oláh Ildikó, Huszkáné Zsemberi Éva. Pénteken délelıtt a fiúk kölnit hoztak és meglocsolták a kislányokat. Ezután tojáskeresés volt az udvaron. A program folytatásáról a következı számban adunk tájékoztatást. Pinjung Emilné igazgató helyettes Áprilisi programok az iskolában: 1.osztályosok beíratása április 11-én és 12-én 8 órától 16 óráig. Április 21. (szombat) munkanap. A Föld Napja alkalmából szemétszedést tervezünk. Április 23-án és 24-én nyílt napokat tartunk, szeretettel várunk minden érdeklıdıt. Április 27. Tavaszi Kulturális Fesztivál 16 órai kezdettel a Faluházban. Április 28. Színházlátogatás - Macskafogó címő elıadást nézzük meg. Április 30. Pihenınap - nem lesz tanítás. Ebédbefizetés idıpontja: április 23-án és 24-én 8 órától 16 óráig. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülıknek, akik mindennapi munkánkban segítenek. Most különösen három szülınek: Harmath Mihálynénak, Herpai Mihálynak és Czombos Istvánnak. Külön köszönet Biczók Lászlónak, aki még mindig önzetlenül felügyeli számítógépeinket. Somogyiné Utasy Ibolya igazgató

7 Baksi Hírmondó április Gondozási Központ hírei 2011.december 12. Luca napi pogácsát sütöttek az idős ellátottak a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5. osztályos tanulói közösen. Nagy érdeklődés volt a gyermekek részéről a program iránt. A sütés közben volt idő arra is, hogy a karácsonyi díszeket és ajándékokat készítsünk december 3. Luca napi ünnepséget tartottunk amelyen vidám műsorral lepték meg az időseket a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagycsoportosai. Közösen lucabúzát csíráztattunk a gyerekekkel december 23. Karácsonyi ünnepséget szerveztünk. Az ünnepségre Antal Imre plébánost hívtuk meg vendégként, aki kötetlen beszélgetés keretén belül régi ünnepi szokásokat elevenített fel ellátottjainkkal közösen és elénekeltük kedvenc karácsonyi dalainkat. Meghitt és szép ünnepség volt február 10. Farsangi mulatságot szerveztünk az idős ellátottjainknak, amelyre meghívott vendég volt a Búza Zsolt polgármester és az Őszirózsa Népdalkör Kecskeméti Józsefné vezetésével. A Gondozási Központ dolgozói és ellátottjai közösen csőregét sütöttek és ezzel kedveskedtek a vendégeinknek is. A dolgozók farsangi versekkel készültek, majd az intézményvezető és a polgármester köszöntötte az ellátottakat és a vendégeket. Ezután jöttek egy igen fergeteges műsorral az Őszirózsa Népdalkör tagjai. Az előadás nagyon tetszett mindenkinek. Énekeltünk, táncoltunk. A végén egy jó beszélgetéssel zárult a farsangi vigadalom március 8. Nőnapot tartottunk, amelyre meghívott vendég volt Kecskeméti József. Nőnapi versekkel egy-egy szál virággal készültünk a gondozottjainknak és az intézmény nő dolgozóinak március 14. A Gondozási Központ idős ellátottjai részt vettek a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. osztályos tanulóinak március 15-e alkalmából rendezett műsorán. Kovács Krisztián intézményvezető Köszöntöm kedves tagjainkat és minden Baksi lakost! Mivel elıször írok 2012-ben a falu újságjába, mindenekelıtt meg szeretném köszönni, hogy az elkövetkezı idıszakra is bizalmat szavazott a tagság nekem és továbbra is a csoport élén maradhattam. Köszönöm mindazoknak, akik az idıközi választáson rám szavaztak és így bekerültem a képviselı-testületbe. Ígérem, hogy mindent elkövetek - természetesen a lehetıségekhez mérten -, hogy a falunkat és az embereket segítsem. Továbbra is minden szerdán 14 órai kezdettel tartunk összejövetelt a Faluházban. Arra szeretném kérni Tisztelt tagjainkat, hogy aki továbbra is tag kíván maradni, a 2012-es tagdíjat minél elıbb fizesse be, mert lassan lejár a határidı. Május 2-án szerdán tartjuk az Anyák napi ünnepségünket, május 19-én Abasárra megyünk a bor napja ünnepségre, egy ismerıs pincéje elıtt szeretnénk bográcsozni. Mindkét rendezvényre a részvételt idıben jelezni kell. Szeretném beindítani a Nyugdíjas Klubot - sokan igényelnék -, ezért április 10-én kedden a Faluházban lesz megbeszélés 17 órakor, várunk mindenkit szeretettel. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok magam és a vezetıség nevében is. Kecskeméti Józsefné csoportvezetı

8 Baksi Hírmondó április március 31-én szombaton a Közösségi Házban Családi Nap megrendezésére került sor. Az egész napos programon sok család vett részt. Programjaink délelőtt 10 órától kezdődtek, melyekben szerepelt tojásfestés, nyuszi fejdíszkészítés, aszfaltrajz verseny, táncverseny, családok számára megszervezett sorversenyek, sportversenyek.az egész napos rendezvényen tombola vásárlására is lehetőség nyílt, a fődíj egy élő nyúl. volt. A jóízű ebéd elkészítéséről Rostás Zoltán gondoskodott az ügyes kezű roma asszonyok segítségével. A Családi Nap a telepi lakosok összefogásával és a Mária-telepi Vegyesbolt támogatásával jött létre. A Közösségi Ház dolgozói ezúton szeretnének köszönetet mondani Kósa Istvánnak és családjának a Családi Napra nyújtott támogatásáért. Cimberné Maszlag Anikó vezető Születés Kacsinta Botond (Kacsinta Szabolcs Ottlik Beatrix) Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Szemerédi Istvánné Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: Pivárcsik Antal Készült: 800 példányban

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-35. TARTALOMJEGYZÉK 31/2012.(V.30.) PBH.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak:

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak: Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 4. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 4. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 4. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben