Ybl Miklós-díj 2002 B E V E Z E T Ô. A évi PRO RÉGIÓ DÍJ kitüntetettjei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ybl Miklós-díj 2002 B E V E Z E T Ô. A 2002. évi PRO RÉGIÓ DÍJ kitüntetettjei"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 2 B E V E Z E T Ô 38 Ybl Miklós-díj Nikodémus Antal A SZÉCHENYI-TERV IPARI PARK PROGRAMJAINAK REGIONÁLIS TÉRSZERKEZETI HATÁSA Faragó László A TERÜLETI TERVEZÉS ÚJRASZABÁLYOZÁSÁRÓL Ónodi Gábor - Cros Kárpáti Zsuzsa A KERTSÉGEK ÉS A KERTKULTÚRA EREDETE, ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON II. Gáspár Anna A LAKÁSÉPÍTÉS TRENDJEI ÉS VÁRHATÓ ALAKULÁSA EURÓPÁBAN Ferencsik István TÉRINFORMATIKAI TÁMOGATÁS AZ ÁRVÍZ SÚJTOTTA BEREGI TÉRSÉG ÚJJÁÉPÍTHETÔ TERÜLETEINEK KIJELÖLÉSÉBEN A évi PRO RÉGIÓ DÍJ kitüntetettjei Az év akadálymentes épülete 2001 építészeti nívódíj pályázat nyertesei V I D É K F E J L E S Z T É S Kistérségek együttmûködése a falusi turizmus fejlesztése érdekében (Összeállította a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) Nyitott falvak, porták, gazdaságok, mûhelyek vidékfejlesztési modellek 2002 Országos tapasztalatcsere-program (tavasz, nyár) (Összeállította: Merkel Krisztina) Tájékoztató a vidékfejlesztési céltámogatás évi pályázatos támogatási rendszerérôl H Í R E K 35 Huszár Richárd SZÉKELYFÖLDI BEFEKTETÉSI LEHETÔSÉGEK - REGIONÁLIS BEFEKTETÉSI KONFERENCIA A folyóirat támogatói: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint a KTM jogutódja, Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatal, Magyar Urbanisztikai Társaság, BME Urbanisztikai Intézete, Központi Statisztikai Hivatal, Belügyminisztérium Fôszerkesztô: Hörcher Ferencné A szerkesztôbizottság tagjai: dr. Szaló Péter (a szerkesztôbizottság elnöke), Balogh Ottó, Balsay István, dr. Dorgai László, dr. Faragó László, dr. Jámbor Imre, dr. Kovács Tibor, dr. Meggyesi Tamás, Miklóssy Endre, Paksy Gábor, Schneller István, dr. Szabó Lajos, dr. Szegvári Péter, Szendrôné dr. Font Erzsébet, dr. Trócsányi László, Vajdovichné dr. Visy Erzsébet A kiadó vezetôje: Szikla Gyula Fotók: Dékány Tibor Olvasószerkesztô: Körösmezey Lászlóné Tervezôszerkesztô: Pintér József Felelôs kiadó: VÁTI Kht., vezérigazgató: Paksy Gábor A szerkesztôség és a kiadó címe: 1016 Budapest, Gellérthegy utca Telefon: , Fax: Nyomdai elôkészítés: Pala 11, TIMP Kft. Nyomás: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. ISSN: A folyóirat évente tízszer jelenik meg, elôfizethetô a szerkesztôségben és a kiadóban.

2 TISZTELT OLVASÓINK! Idei harmadik számunkat olyan írással kezdjük, amely vitaindító is lehet egyben. Szûkebb szakterületünk egyes képviselôi részérôl ugyanis felmerülhet és fel is merül az a kérdés, hogy vajon a Széchenyi-terv amely rövid idô alatt máris bizonyította rendkívül dinamikus voltát mennyire képviseli a szakmánk által elvárt területiséget. Más szóval, hogy érvényesülnek-e benne kellô súllyal a területfejlesztési politika súlyponti célkitûzései? Nikodémus Antal írása az adott a makroszintû gazdaságfejlesztés egyik jelentôs eszközéül szolgáló Ipari Park Program térszerkezet-formáló hatását mutatja be, korrektül elismervén, hogy bár nem közvetlenül célzottan, de közvetett módon mégis a területi kiegyenlítôdés elômozdítása is a program megvalósulásának egyik jelentôs hozadéka lesz. A területi tervezés újraszabályozásának szükségességérôl szólva Faragó László alternatívákban gondolkodik ugyan, mégis világossá teszi, mi az ô állásfoglalása. Ez a témakör is felébresztheti a szakmában dolgozók érdeklôdését és más nézetek felszínre hozását is elôsegítheti. A kertségek és a kertkultúra alapos vizsgálatokra épülô témája ugyancsak aktuális kérdés, bár viszonylag keveset beszélünk róla a szakmában. Az Ónodi Gábor és Cros Kárpáti Zsuzsa szerzôpáros felé felvetném a kárpótlási árveréseken szerzett osztatlan tulajdonú kisméretû földrészletek jövôbeni sorsának meglehetôsen égetôvé vált kérdéskörét. Különösen a fôvárosi agglomeráció gyûrûjében vált ez a kérdés feszítôvé, szükséges lenne ezzel is behatóbban foglalkozni. Gáspár Anna írása az európai lakáspiacba nyújt betekintést, amely igen sok hasznos tapasztalatot szed csokorba 19 európai ország gyakorlatából. Különösen a dán tapasztalat lehet tanulságos számunkra hosszabb távú lakáspolitikánk szempontjából, mert itt láthatjuk visszaköszönni azt a fontos szempontot, hogy a lakáspiac szabályozásában, a lakáspolitikában is célszerû lenne a terület- és településfejlesztési érdekeket az eddigieknél fokozottabban figyelembe venni. A térinformatikáról szóló írásában Ferencsik István a sokak számára inkább elméletinek tetszô korszerû módszer gyakorlati hasznát, Huszár Richárd regionális befektetési konferencia beszámolója pedig a határon átnyúló együttmûködés új formáját mutatja be. Mindkettô számos a jövôben fokozottabban alkalmazható módszerekkel ismerteti meg az olvasót. Ernst Gabriella megrendítô megfogalmazásban állít emléket a szeptemberi tragédiának, amely egyben az emberi alkotások sebezhetôségének szimbóluma. Jól érzékelteti, hogy egy-egy városépítészeti remekmû hosszú történelmi folyamatok eredôjeként jön létre és a történelem más buktatóihoz hasonlóan magában hordja a pusztulás csíráit is. Vidékfejlesztési rovatunkban tisztelt Olvasóink széles palettáról válogathatnak a Nyitott falvak, porták, gazdaságok, mûhelyek vidékfejlesztési modellek 2001-ben címû kezdeményezés keretében tervezett programokból, megfelelô idôben gondoskodhatnak a tetszésüket elnyert, illetve érdeklôdésüknek megfelelô programokban való részvételükrôl. A fôszerkesztô /2 FALU VÁROS RÉGIÓ

3 NIKODÉMUS ANTAL fôosztályvezetô, Gazdasági Minisztérium Regionális Információs Fôosztály A SZÉCHENYI-TERV IPARI PARK PROGRAMJAINAK REGIONÁLIS TÉRSZERKEZETI HATÁSA Az ezredfordulóra a hazai gazdaság összteljesítménye elérte az évi szintet, ugyanakkor mélyreható szerkezeti átrendezôdés ment végbe az idôszak alatt, amely vitathatatlanul az ország regionális egyenlôtlenségeinek a növekedésével járt. A Széchenyi-terv stratégiai célkitûzése a magyar gazdaság területi szerkezetét jellemzô sajátos dualitás oldása, mindenekelôtt azért, hogy a látványosan megindult, innováció vezérelte gazdaságfejlôdés területileg is elmélyüljön és kiszélesedjen. A programok ugyan nem közvetlenül területfejlesztési indíttatásúak, gazdaságfejlesztési filozófiájuk és regionális gazdaságfejlesztô hatásuk mégis jelentôsen hozzájárul az ország térszerkezetének kiegyensúlyozottabbá tételéhez, az elmaradottabb térségek felzárkóztatásához. A regionális gazdaságépítés innovációs modelljei Az ipari parkok innovációs programja A regionális gazdaságépítés (REGÉP) már indulásakor kiemelt figyelmet fordított a regionális innovációs rendszer megerôsítésére, intézményi és szolgáltatási színvonalának, kapacitásának emelésére. A program innovációs modelljének intézményi bázisát az ország területét lényegében egyenletesen behálózó ipari parkok alkotják (1. ábra). A támogatások a Széchenyi-terv céljaihoz igazodva mindenekelôtt a gazdasági növekedés és az innováció területi bázisának kiszélesítését és elmélyítését szolgálják. Ehhez szükséges, hogy a fejlôdés különbözô induló, felfutó és érett szakaszában lévô koncentrált telepszerû ipari bázisok a továbblépésükhöz szükséges fejlesztéseket a támogatott projekttípusokkal és méretekkel a meghirdetett pályázati feltételek szerint megvalósíthassák. Az ipari parkok bôvülése és minôségi ugrása a gazdaságfejlesztés tartósan sikeres modelljét valósítja meg. Az eddigi fejlôdés hajtóerejét a külsô tôkebevonásra épülô modell adta. Ez esetben az ipari park projekt egyet jelentett a komplex infrastruktúra teljes körû kiépítésével, amely a többségében zöldmezôs beruházások formájában megvalósított fejlett ipari bázisok ingatlanhasznosítását szolgálta. Az ipari park program kezdettôl támogatja a komplex infrastruktúra kiépítését. Ez a projekttípus (RE-4) lényegében változatlan tartalommal alapozó FALU VÁROS RÉGIÓ 2002/2 volumenhordozó pályázatként beépült a REGÉP pályázati rendszerébe. Jóllehet a támogatási jogcímei között szerepel a rekonstrukciós ipari parkok fejlesztése, a parkok számára mindeddig nehezen járható útnak bizonyult a volt szocialista nagyipar romjain korszerû telephelyi bázis kialakítása. Hagyományos támogatási célterületnek számít a logisztika is. A logisztikai központok és szolgáltatások (RE-6) fejlesztése megerôsíti a külföldi beruházásokat és a hazai kis- és középvállalkozásokat integráló regionális vállalkozói hálózatokat. Alapvetôen új fejlesztési irányt jelentenek a regionális innovációs intézményrendszert erôsítô pályázati támogatások. A technológia-intenzív inkubátorházak, innovációs központok, technológiai transzferintézmények létrejöttét és szolgáltatásaik fejlesztését (RE-8), valamint a regionális klaszter-képzôdést (RE-1) külön pályázatokkal segítette a Széchenyi-terv regionális programja. Ennek eredményeként az ipari parkok rövid idô alatt a külsô tôkebevonásra és az innovációra egyaránt épülô sikeres gazdaságfejlesztési modell meghatározó intézményi bázisai lehetnek. Fejlesztési irányok és programok Az ipari parkok komplex infrastruktúra-fejlesztésére, a logisztikai központok és szolgáltatások támogatására irányuló pályázatok a rendszer hagyományos tartópilléreinek számítanak. Mindkét téma szerepelt a Gazdaságfejlesztési Célelôirányzat (GFC) támogatási jogcímei között még a Széchenyi-terv indítása elôtt. Ez az egymással is összefüggô két program a nagy befektetések ösztönzését, a külföldi tôke letelepítésének infrastrukturális biztosítását szolgálta, ugyanakkor a logisztikai projektek önállósulása mögött egyre inkább a kis- és középvállalkozások (KKV-k) beszállítói pozíciójának javítására, regionális piaci hálózati integrációjának az erôsítésére irányuló szándék húzódott meg. Az ipari parkok eddigi fejlôdését döntôen a nagy tôkeigényû külföldi exportorientált feldolgozóipari beruházások eredményezték. A globális piacokon versengô, technológiájukban világszínvonalú, ám sok esetben rutinjellegû összeszerelô tevékenységre alapozott nagy projektek a két fejlett dunántúli régióban zöldmezôs befektetések formájában valósultak meg. Ezek az úgynevezett elsô generációs ipari parkok nemzetgazdasági léptékben is jelentôs termelést, beruházást és döntôen vámszabad területi exportot teljesítenek a legfejlettebb feldolgozóipari szakágazatokban a transznacionális hátterû vállalkozói és termékpályák mentén (2. ábra). 1 3

4 1. ábra 4 Ez az ipari parkokban koncentrálódó termelési bázis önmagában is meghatározó, szerkezetátalakító tényezôje a két fejlett dunántúli régió gazdaságának. A regionális versenyképesség dinamikus tényezôjét mindkét régióban az elsô generációs ipari parki fejlôdési folyamat adja. Jórészt ennek köszönhetôen a nyugat- és közép-dunántúli régió gazdasági fejlôdése az 1990-es évek második felétôl érzékelhetôen kimozdult az erôforrás- és tényezôvezérelt szerkezeti fejlettségi szakaszból a beruházásvezérelt fázis felé. A feldolgozóipari beruházások mind több ágazatban, mind összetettebb beszállítói hálózat és méret szerint jellegzetes területi koncentrációs folyamatot táplálnak, fejlett iparitelephely-igényt támasztva a kiváló infrastruktúrával rendelkezô, kedvezô földrajzi adottságú növekedési pólusokban, globális hálózatokhoz kapcsolódó fejlôdési tengelyek mentén. A továbblépés egyik nagy kérdése, hogy rendelkezésre áll-e annyi infrastrukturálisan feltárt zöldterület és szakképzett munkaerô, mint amennyi a folyamat további extenzív bôvüléséhez szükséges. Az érem másik oldalára nézve, az ipari parkokat éppen a folyamatos továbbépítkezés, a minôségi továbblépést jelentô szolgáltatások térnyerése, a technológiai és innovációs intézmények befogadása, az inkubációs folyamat generálása teszi sikeres gazdasági modellé. Ehhez azonban már intenzívebb fejlôdés, az úgynevezett második generációs iparipark-képzôdési folyamat a kívánatos. A fejlett feldolgozóipari struktúrák vállalkozói rendszerei egyre kifinomultabb minôségi szolgáltatásokat igényelnek, amelyek különös módon ötvözik a támogatási programok beruházásokra és ezzel összhangban az üzleti innovációs szolgáltatásokra, az innovációs menedzsment fenntartására irányuló projektelemeket. Sajátos harmadik útnak tekinthetô az ipari ingatlanfejlesztés és területhasználat úgynevezett barnamezôs módja. Jóllehet, ez a téma a rekonstrukciós ipari területek komplex infrastruktúrájának kiépítése címen szerves része, támogatási jogcíme az ipari parkok infrastruktúra-fejlesztési programjának, mégsem sikerült e téren látványos érdemi elmozdulást elérni. Igaz, néhány ilyen irányú projekt már megjelent a Széchenyi-terv horizontján, s ez kiinduló alapot ad egy távlatos, sokszereplôs program életre keltésének. Csak a nemzetközileg is versenyképes, kellô erôforrásra és koordinált intézményi kapacitásra támaszkodó, európai uniós léptékû program vállalhatja fel a siker reményében a rozsdaövezetek felszámolásának problémáját. A Széchenyi-terv vállalkozói infrastruktúra-fejlesztési programja csak átgondolt tulajdoni rendezést követôen és a környezetvédelmi szempontok érvényesítésével, az önkormányzati és a térségi területrendezéssel összhangban terjeszthetô ki a volt szocialista ipari bázisok romjaira vagy a hatalmas MÁVterületekre. Mindazonáltal ez az ipari ingatlanrendszer a területi értéknövekedés bázisa, s egyszersmind az extenzív iparipark-fejlôdés egyetlen igazi tartaléka. A logisztikai programok felfutása idôben is késleltetetten, az 1990-es évek legvégén kezdôdött. Ez már némileg más befektetôi motiváció és más, az ipari beruházási fázist követô lépcsôfok, amelynek lényeges térszerkezeti, közlekedési, földrajzi és funkcionális térgazdasági meghatározottsága van. Kezdetben még viszonylag kis projektméretek a jellemzôk, ugyanakkor megfigyelhetô, hogy gomba módra szaporodtak az itt megtelepedett nagy transznacionális leányvállalatok saját logisztikai bázisai, elmélyítve a magyar gazdaságba való beágyazottságot, egyszersmind megalkotva a fôvárosi agglomeráció körüli logisztikai gyûrût. A nagyarányú logisztikai befektetések a központi régió versenyképességének fontos tényezôi. Jól jellemzi ezt az is, hogy a ben ipari park címet elnyert 13 objektum közül 6 lényegében lo- 2002/3 FALU VÁROS RÉGIÓ

5 2. ábra FALU VÁROS RÉGIÓ 2002/3 gisztikai profilú és a fôvárosi agglomerációban helyezkedik el. Domináns regionális vállalkozásgeneráló erô napjainkban a logisztika, kihasználva azt, hogy a fôváros európai regionális szinten stratégiai fontosságú befektetôi szerepkört tölt be. Ez is arra utal, hogy Budapest és a központi régió összevetve a két iparilag fejlett, klasszikus zöldmezôs beruházási húzóerôre támaszkodó dunántúli régióval már az innováció vezérelte regionális versenyképességi szakaszban van. Alátámasztják ezt azok a multinacionális vállalatokat érintô felmérések is, amelyek kiemelik Budapest regionális pénzügyi és üzleti központi szerepét a kelet- és közép-európai régióban. A nagy nemzetközi cégek ugyanis többnyire a kutatási és fejlesztési, vállalati információs, számviteli, marketing-, logisztikai és elosztási tevékenységeket irányítják, illetve a jövôben irányíthatják Budapestrôl. Felismerve a kedvezô geostratégiai adottságot és üzleti lehetôséget, a Széchenyi-terv tízéves befektetés-ösztönzési stratégiájának is kulcseleme a globális gazdasági térrel érintkezô ország megerôsítése az európai regionális vállalati központtá válás folyamatában. Fontos regionális fordítókorong-szerepet töltenek be a fôváros gyûrûjében a logisztikai bázisok, mert szolgáltatásaik révén folyamatos termelési és innovációs impulzusok jutnak el a klaszteresedô gazdaság iparági vérköreibe, a különbözô fejlettségi, versenyképességi szinten lévô kis- és nagytérségek vállalkozási hálózatába. A logisztikai fejlesztések stratégiai szerepet töltenek be a hazai vállalkozói rendszer szektorális és regionális dualitásának oldásában, egyrészt azzal, hogy a további külföldi tôkebefektetések másodlagos vonulatát jelentô középvállalkozások megtelepedését segítik, másrészt a feltörekvô nemzeti lokomotívok projektjeit integrálják, fôként a nagy hálózatos, értékesítési láncok mentén. Ezzel a kirobbanó piaci erôvel nemigen tarthat lépést a pályázati támogatás. Nem is volna célszerû az állami szerepvállalás túlhangsúlyozása, amint azt az 1990-es évek központi ágazati fejlesztési koncepciójának részleges és elnyújtott megvalósulása is mutatja. A pályázati rendszerben azonban úgy tûnik, a hálózatgeneráló hatás növelésére és a hazai vállalkozói kapcsolatrendszer átrendezôdésének elôsegítésére érdemes a hangsúlyt helyezni. A regionális klaszterek (RE-1) létrehozását, valamint a technológiai inkubátorházak, innovációs központok és szolgáltatások (RE-8) fejlesztését segítô pályázatokkal a Regionális gazdaságépítési program a hazai inkubációs folyamat támogatáspolitikai bázisa lett. A program pályázati rendszere ugyanis az inkubációs tevékenység lényegében teljes keresztmetszetét leképezi, igaz, kezdetben még több szálon és szorosan kötôdve a kiinduló iparipark-fejlesztési programhoz. Jól mutatja ezt, hogy az inkubátorház-projektekre a kiírás értelmében csak a címmel rendelkezô ipari parkok pályázhattak, vagy olyan bázisok, amelyek több más ipari parkkal hálózatos együttmûködést tartanak fenn. Az eredeti elképzelés a Phare-forrásból hagyományosan támogatott inkubátorház-fejlesztésre támaszkodott, s ezeknek próbált az ipari parkok irányában egy továbblépési utat ajánlani. Ugyanakkor, év közben a gyakorlati tapasztalatok mindinkább arra ösztönözték a pályázat kiíróit, hogy lazítsanak a túlságosan merev, az ipari parkokhoz rendelt egyoldalú szabályokon. Bebizonyosodott, hogy életszerûtlen a Phare-programmal közvetlenül és egyirányúan összekötni a hazai regionális gazdaságfejlesztés inkubációs stratégiáját és programját. Elôrelépés, hogy a Phare as területfejlesztési programjának elôkészítése a Széchenyi-terv regionális gazdaságépítési programjával, pályázati rendszerével összehangoltabban folyik. Jelenleg több mint 30 inkubátorház mûködik az országban, s bennük 600-nál több vállalkozás tevékenykedik. Az inkubá- 5

6 3. ábra Ipari parkoknak nyújtott vissza nem térítendô támogatás, * 6 torházak többsége a hagyományosnak tekinthetô szolgáltatásokat nyújtja a betelepülô vállalkozásoknak (irodák, mûhelyek bérbeadása, tanácsadás, irodai szolgáltatások stb.). Klasszikus értelemben vett inkubációs tevékenységet (innovatív üzleti környezet biztosításával a kezdô mikro- és kisvállalkozások vagy új fejlôdési szakaszba lépô vállalkozások saját lábra állítása, illetve átsegítése) csak elenyészôen kevés inkubátorház folytat. Egyrészt, mert amint azt a különbözô felmérések is mutatják egyelôre a szolgáltatásokkal megcélzott kis- és középvállalkozói kör részérôl nem artikulálódnak kellôképpen az effajta igények, másrészt az inkubációs intézmények is fôként a fenntartásukat stabilizáló üzleti bevételeik növelésében, gyakorlatilag a bérbeadásban érdekeltek. Mindez aláhúzza a hazai és az EU-forrású támogatási programok, pályázatok fontosságát, mert kiutat jelent e dilemmából. Ugyanakkor igen nehéz elfogadható output- és teljesítménymérô szabályrendszert érvényesíteni az inkubációs folyamat állami támogatására, tartósan kívánatos forrásösszetételére a közpénzek hatékony felhasználására vonatkozóan. Mindazonáltal az inkubációs projektek komoly lendületet vettek már közvetlen a pályázat meghirdetését követôen. Figyelemreméltó érdeklôdés mutatkozott a felzárkózó, elsôsorban alföldi régiókban, az olyan területeken, ahol az ipari parkok egyelôre még nem játszanak meghatározó szerepet a gazdasági növekedésben. Itt a telepszerû ipar- és szolgáltatásfejlesztés mellett különösen nagy szerepe van az egyedi létesítmények hálózatában sûrûsödô, endogén helyi energiákra, a kis- és középvállalkozások fejlôdésére alapozott inkubációs tevékenységnek. Az inkubátorházak egy-egy kistérség vállalkozásfejlôdésében kulcsintézmények lehetnek, a sokoldalú katalizátor szerepét tölthetik be a vállalkozáserôsítô programnak regionális vagy akár határ menti kiterjesztésében. Ezek az ígéretes projektek az amerikai terminológiát követve térségfejlesztô inkubátoroknak tekinthetôk, megkülönböztetve a vegyes célú és a technológiai inkubátorok kategóriájától. Az élénk önkormányzati és területfejlesztési intézményi igényekhez igazodóan a pályázati feltételek rugalmasabbak lettek, lehetôvé téve, hogy a pályázóknak csak az ipari parkokkal való hálózatos együttmûködést kelljen igazolniuk. A klaszterek egészen új inkubációs intézményként jelentek meg a hazai regionális intézményfejlesztési palettán. Már csak fogalmi meghatározottságuknál fogva sem illeszthetôk be az ipari parkok Prokrusztész-ágyába. Ugyanakkor a program igen fontos, azonnal megmutatkozó gyümölcse a menedzsmentszervezôdés új modelljének meghonosítása. A klaszter-menedzsmentkultúra elterjedése jótékony hatással van az ipari parkok és más térségfejlesztô intézmények szervezeti és mûködési hatékonyságára, szakmai, tevékenységi karakterének, arculatának markáns megjelenítésére. Szerencsés esetben az ipari park magába is integrálhat ilyen menedzsmentfunkciót. Figyelmet érdemel, hogy egyes fejlett ipari ágazatokban már nálunk is elindult a gazdaság klaszteresedése; az értéklánc mentén megszervezôdô szakmák, regionálisan együttmûködô vertikumok, ágazati specializációk térbeli sûrûsödése figyelhetô meg egyegy stratégiai termelési vagy éppen szolgáltatási szakágban. Az innovációvezérelt gazdaságfejlesztési modell kiteljesí- 2002/3 FALU VÁROS RÉGIÓ

7 4. ábra A Széchenyi-terv inkubációs jellegû pályázatai, 2002 téséhez széles vállalkozói infrastruktúra-fejlesztést célzó, regionális kerettámogatási programra van szükség, amely kiemelt figyelmet fordít a regionális innovációs hálózatok (klaszterek) és a vállalkozások inkubációs rendszereinek fejlesztésére. A klaszteresedô gazdaság ugyanakkor mélyreható szervezeti innovációs folyamatot is hordoz, amely a Széchenyi-terv egyik, most körvonalazódó, távlatos intézményfejlesztési koncepciójában, a köz- és a magánszféra együttmûködésének fejlesztésében sokoldalúan kiaknázható. 3 A legelterjedtebb klasztermenedzsment-együttmûködések és -szolgáltatások területén (kutatás, technológia és termék, szolgáltatásfejlesztés, marketing, képzés, pénzügyi szolgáltatások stb.) olyan együttmûködési modellek, vállalkozói stratégiai szövetségek jöhetnek létre, amelyek mind rugalmasabb támogatási konstrukciók és partneri társfinanszírozási rendszerek, intézmények kialakítását segítik elô. Egy, a Széchenyi Pluszhoz kapcsolódó példát véve: a kormány gazdaságélénkítô intézkedéseiben a KKV-szektor hitelhez jutását elôsegítendô kiemelt szerepet kapnak az állami garanciarendszerek. A hitelképesség javításának hatékony eszköze a KKV-k helyi hálózataihoz kapcsolódó hitelgarancia-szövetkezetek létrejötte. E szövetkezetek fejlesztését jól össze lehet kapcsolni a klaszter kiépülésével, amely ígéretes lépése lehet a KKV-szektor térbeli és piaci beszállítói hálózatosodásának. Áttörés az iparipark-fejlesztésben FALU VÁROS RÉGIÓ 2002/3 A Széchenyi-terv január 15-én meghirdetett elsô nagy pályázati hulláma a regionális gazdaságfejlesztési pályázati rendszert már e felismerés jegyében indította el. Azóta alig egy év telt el, de annyit máris mondhatunk, hogy a év az iparipark-fejlesztési program szempontjából mindenképpen az áttörés éve volt. Egy év alatt 46 projekt részesült mintegy 1,8 milliárd forintos támogatásban, amely további nyertesekkel kiegészülve megközelíti a 2,0 milliárd forintot. A támogatás ötszörös tôkemobilizálást mutat, mintegy 8,5 milliárd forint beruházást valósítva meg, 5500 új munkahely megteremtését teszi lehetôvé (3. ábra). Ipari parkoknak nyújtott vissza nem térítendô támogatás, * *Programok - Tények - Eredmények, január ben a Gazdasági Minisztérium (GM) a Széchenyi-terv részeként tízéves ipari park fejlesztési programot dolgozott ki, amelyet a kormány jóváhagyólag tudomásul vett. A program a évi támogatásokat kétszeresére emeli, éves szinten mintegy 2,5 3 milliárd forint állami társfinanszírozással számol. Az EU-csatlakozás után várhatóan a nemzeti források kiegészülhetnek évi 7 8 milliárd forint nagyságú uniós támogatással. Kiemelt cél, hogy a fejlesztési program keretében közel 250 ipari park és innovációs központ minôségi fejlesztése valósuljon meg. Az évtized végére országos jelentôségû, nemzetközi kooperációra is alkalmas, modern technikát alkalmazó, magas szintû K+F-tevékenységet folytató, színvonalas innovációs szolgáltatást nyújtó, regionális jelentôségû, az EU Strukturális Alapjaiból is támogatott gazdaságfejlesztési és innovációs programok végrehajtására alkalmas, minôségi innovációs szolgáltatásokkal rendelkezô, valamint további helyi jelentôségû, a helyi kis- és középvállalkozások számára modern telephelyi környezetet és szolgáltatásokat biztosító ipari és innovációs park kialakítására nyílik lehetôség. A tízéves fejlesztési program a már létezô elsô generációs ipari parkokban olyan minôségi fejlesztés megvalósítását célozza, amelynek révén a letelepülô vállalkozások növekedésével, számuk gyarapodásával a parkok koncentrált ipari bázisokká válhatnak. A program felhajtóereje ugyanakkor egy második generációs fejlôdést indukál. E fejlôdés révén az innováció-orientált ipari parkok, K+F- és innovációs intézmények, technológiai transzferközpontok, inkubátorházak térségi klaszterei jönnek létre. A térségi hálózatokban mûködô in- 7

8 tézmények kedvezô innovatív környezetet biztosítanak a versenyképes kutatás-fejlesztési tézisek és a modern iparágak megtelepedéséhez, ugyanakkor az inkubációs folyamat térségi vállalkozói szervezôhatása nagyfokú regionális szerkezeti átrendezôdéshez vezet. A tízéves iparipark-fejlesztési program ugyan nem hozott koncepcionális áttörést, de a REGÉP keretein belül súlypontváltást eredményezett a vállalkozói inkubációs folyamat erôsítésével és határozott nyitásával a K+F-szféra felé. Lényeges, hogy a program számokkal is alátámasztott célokat hirdetett meg a következô évtizedre. A regionális gazdaságépítô program évi pályázati rendszere A Széchenyi-terv GM-forrásokból támogatott évi pályázatai már november 14-én megjelentek. A REGÉP új pályázatai a változás és a folyamatosság jegyében megerôsítették az induláskor meghirdetett alapvonásokat. Kiteljesedett a regionális versenyképesség javítását célzó üzleti és vállalkozói infrastruktúra-fejlesztés keretprogramja és pályázati rendszere. Az ipari parkok bázisára épített innováció-orientált regionális gazdaságfejlesztés mellett másik intézményi tartópillérként a pályázati rendszerbe integrálódtak a vállalkozások nem telepszerû koncentrált telephelyrendszereinek támogatási elemei. A vállalkozói házak, inkubátorházak, innovációs központok kialakítására és szolgáltatásainak fejlesztésére (RE-10) újonnan kiírt pályázat sajátosan fogja össze az úgynevezett vegyes inkubátorfunkció piacközelibb és nonprofit formáit a vállalkozói házak és az inkubátorházak megkülönböztetésével. Az RE-10 ugyanakkor kiemelten támogatja az innovációs központok projektjét, amely párhuzamosan, tükörtematikaként az RE-4/F-ben, az egyetemi ipari parkok jogcímében is megjelenik. Ezzel mintegy megfordult a korábban követett innovációs politika, amennyiben a nyitás és a kezdeményezés lehetôsége elsôsorban a kutató-fejlesztô intézmények, egyetemek térfelére helyezôdött át (4. ábra). A támogatás keretintézkedéseiben továbbra is fontos helyet foglalnak el a telepszerû, nagyobb területigényû ipari parkok, ugyanakkor az új elemként szerepelô inkubációs intézmények a vállalkozói területhasználat koncentráltabb létesítményi formáinak fejlesztését mozdítják elô, a telephelyrendszer mobilitását is segítve. Mindkét pályán viszonylag széles és önálló fejlesztési irányok bontakoznak ki. Ezek közül külön is értékelhetôek az innovációs, a K+F- és a vállalkozói inkubációt megtestesítô projekttípusok, akár a beruházási, akár a puhább szolgáltatási, humán elemeikrôl van szó. Ez utóbbi körbe tartozó jellegzetes, nonprofit mûködést célzó tételek egyaránt ráépülhetnek az alapvetôen ingatlanfejlesztést szolgáló, hosszabb megtérülésû, ám profitorientált infrastrukturális beruházásokra, és a közösségi hasznosítású inkubációs projektekre is. A regionális versenyképesség elômozdítása szempontjából ugyanakkor kiemelt stratégiai cél, hogy a támogatási keretintézkedések az újonnan kiírt pályázatok révén erôsítsék az ipari parkok, a regionális gazdaságfejlesztô intézmények humán erôforrásait, munkaszervezeteit. Támogatást kapnak a fejlett szolgáltatások (például informatika megerôsítésére, a képzésre irányuló 8 támogatási elemek), hogy a küszöbön álló EU-csatlakozás idejére nagyszámú élet- és versenyképes projektgeneráló kapacitás álljon rendelkezésre az uniós gazdaságfejlesztési és innovációs programok régiós levezénylésére. A vállalkozói-üzleti infrastruktúra magját képezô inkubációs létesítmények és szolgáltatások kiterjesztéseként a regionális versenyképességet javító, logisztikai feltételek biztosítása (a regionális repülôterek fejlesztése), valamint a humán erôforrás szûk keresztmetszeteinek az oldása (gazdasági célú felsô szintû képzés) is megjelenik a programban. Nem elhanyagolható változást jelent, hogy a évi megnövekedett REGÉP támogatási keret (mintegy 4 milliárd forint) a évinél jóval nagyobb projektméretekben, támogatási mértékekben és összegben allokálható. Újdonság az is, hogy a kerettámogatások projektre szabottan kombinálhatók, mini keretprogramokra bonthatók, amennyiben a pályázók a maximált támogatáshatáron belül igényeikhez mérten választanak a beruházási és a szolgáltatási részprojektek közül. Mindez tovább erôsíti a közvetlen, vissza nem térítendô támogatási forma (grant) szerepét a vállalkozói infrastruktúrafejlesztés nagy, regionális keretintézkedéseiben. Elvi jelentôségû támogatáspolitikai kérdés azonban, hogy a Széchenyi-terv elsô éveiben a nagy vállalkozáserôsítô és regionális gazdaságfejlesztési programok fejezeti finanszírozása milyen arányt kövessen a közvetlen pályázati támogatások és a közvetett, intézményi tôketranszferek viszonyát tekintve. Úgy tûnik, különösen egyes igen népszerû pályázatok esetében, hogy az egyedi projektek közvetlen támogatása most még talán hatékonyabb és olcsóbb. Ugyanakkor a különbözô állami hátterû, és a vállalkozóknak tôkejuttatást, kedvezményes hiteleket nyújtó, vagy egyéb garanciaintézményekben rejlô forrásszervezô erôk jobban érvényesülnek egy masszív és kiszámítható pályázati rendszer talaján. Égetôen szükséges viszont az átgondolt, koncepciózus intézményépítés, különösen a tôkejuttató intézmények hiánya nyomasztó az induló technológiai vállalkozások támogatásában. Jegyzetek 1. A 10 éves program mellékletében közzétett elemzô mû. 2. A regionális klaszterek létrehozása (SZT-RE-1), Kiemelkedô magyar termékek (hungarikumok) fejlesztése és piacra jutásuk segítése (SZT-RE-2), Kistérségi mintaprogramok megvalósítása (SZT-RE-3), Az innováció-orientált ipari parkok beruházásainak, és szolgáltatásuk fejlesztése (SZT-RE-4), Az Ipari Park cím és az Integrátor Ipari Park cím elnyerése (SZT-RE-5), A logisztikai centrumok kialakítása és a logisztikai, szolgáltatások fejlesztése (SZT-RE-6), Térségi elektronikus piacok fejlesztése (SZT-RE-7), Technológiai inkubátorházak, innovációs központok és innovációs transzferközpontok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése (SZT-RE-8). 3. Virtuális inkubátorházak, mint a gazdaság új fejlesztési alapintézményei. A Gazdasági Minisztérium megbízásából készített tanulmány: Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, Budapest 2001., valamint Kis- és középvállalkozások inkubációjának új lehetôségei a hálózatfejlesztési regionális gazdaságépítési programokban, a GM megbízásából a Hitessy és Bartucz Üzleti Tanácsadó Kft. által készített tanulmány, Budapest, június. 2002/3 FALU VÁROS RÉGIÓ

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS KONCENTRÁCIÓ: A SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR TÉRSZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON

NÖVEKEDÉS, DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS KONCENTRÁCIÓ: A SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR TÉRSZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSI IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON TISZTELT OLVASÓINK! 2 Jelen számunkat Nagy Erika írásával indítjuk, amely a szolgáltató szektor növekedésével, az idesorolt tevékenységek folyamatos bôvülésével és térbeli differenciálódásával foglalkozik.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2013. december Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A területfejlesztés intézményrendszerének, valamint tervezési gyakorlatának megváltozása,

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet Egyeztetési anyag 2013. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A TERÜLETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK, VALAMINT TERVEZÉSI

Részletesebben

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, 2009. október A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK Témavezető: Dr. Gál Zoltán Résztvevő kutatók: Dr.

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány IPARI PARKOK, MINT A GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI AZ ÉSZAK - ALFÖLDI RÉGIÓBAN Készítette:

Részletesebben

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999)

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999) BEVEZETÕ Az esettanulmány egy magyar civil szervezetet kíván bemutatni, amely rendkívül nagy társadalmi-, gazdasági mozgások - a rendszerváltás - idején jött létre, alakította ki szervezeti rendjét, mûködési

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/219-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila 1. sz. melléklet V e s z p r é m V á r o s f e j l e s z t é s i A k c i ó t e r v e 2 0 0 7-2 0 0 8 Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila Farkas András Veszprém, 2007. január T

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Készült a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés Dinamikus településrendszer Helyzetelemzés III. Településfejlesztési politika és működési feltételei Magyarországon 2005. március. Készült: VÁTI Kht Stratégiai Tervezési Igazgatóság Munkatársak: Jusztin

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben