AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest,

2 Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait részben vagy egészben reproduk{lni, adatrendszerben t{rolni vagy b{rmely m{s úton vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti elj{r{ssal vagy m{s módon sokszorosítani vagy közölni a szerzők ír{sos engedélye nélkül tilos!

3 Tartalomjegyzék 5. oldal Az Egészséges szervezet modell bemutat{sa 9. oldal Betegségdefiníciók 17. oldal A felmérés legfontosabb adatainak összefoglal{sa 18. oldal Áttekintő adatok 20. oldal Betegség egészség dimenziók összefoglaló {br{ja 23. oldal A felmérés adatainak részletes bemutat{sa 24. oldal Betegségek sorrendje 28. oldal A v{laszok közti eltérések 32. oldal Betegség egészség dimenziók rangsora 34. oldal Legegészségesebbnek tal{lt {llít{sok 38. oldal Legbetegebbnek tal{lt {llít{sok 42. oldal V{laszok megoszl{sa szemléltetés diagramok alapj{n 54. oldal Jelmagyar{zat Concordia, Lövey-Nadkarni 3

4 Concordia, Lövey-Nadkarni 4

5 AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET MODELL BEMUTATÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 5

6 Az Egészséges Szervezet* Definíciónk szerint egy szervezet akkor tekinthető egészségesnek, ha az al{bbi {llít{sok jellemzők a működésére: v Az egészséges szervezet kielégít gazdas{gi követelményeket (pénzügyi elv{r{sokat, mint pl. nyereségesség) az{ltal, hogy a leghatékonyabban és legeredményesebben haszn{lja fel az erőforr{sokat a célok elérése érdekében. v Az egészséges szervezet kielégíti a vevők szükségleteit az{ltal, hogy nagy értéket nyújt a vevőnek, s így legitimmé teszi létét, és képes fenntartani mag{t a folyamatosan beérkező bevételekből. v Az egészséges szervezet kielégíti tagjai, munkat{rsai szükségleteit az{ltal, hogy olyan környezetet teremt, ahol a tagok fejlődnek, és tudj{k, hogy fontosak, így el tudj{k érni egyéni céljaikat, miközben megvalósítj{k a szervezet célkitűzéseit is. v Az egészséges szervezet egyensúlyt teremt a fenti h{rom alapvető célkitűzés között, és ennek érdekében olyan struktúr{t és kultúr{t hoz létre, mely segíti a h{rom célkitűzés együttes figyelembe vételét a döntéshozatali folyamatok sor{n. v Az egészséges szervezet harmóni{ban él a környezetével. v Az egészséges szervezet az idők sor{n növekszik, gyarapodik és fejlődik, fokozza lehetőségeit és/vagy képességeit annak érdekében, hogy egyre bonyolultabb kihív{soknak tudjon megfelelni. * Lövey Imre Manohar S. Nadkarni, Erdélyi Eszter közreműködésével: Az örömteli szervezet oldal alapj{n Concordia, Lövey-Nadkarni 6

7 Az Egészséges szervezet dimenziói A szervezeti egészséget a következőképpen defini{ljuk: holisztikus feltétel, melynek sor{n ez a hat fő kritérium egyidejűleg és magas szinten teljesül. Természetesen, ezek kielégítettsége nem egy igen-nem v{laszt{son múlik, ez ink{bb mérték kérdése. Ha megkíséreljük felmérni egy szervezet egészségi {llapot{t, annak célja nem a fokozatok apró részletekbe menő azonosít{sa, hanem hogy meghat{rozzuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy egészségesebb szervezetet hozhassunk létre. Az egészség azt is jelenti, hogy megoldjuk a problém{kat, mielőtt akutt{ v{ln{nak. A szervezeti egészségre vonatkozó definíciónkat a következőkkel bővíthetjük ki: v a szervezet képes megbirkózni a negatív hat{st kiv{ltó eseményekkel, ak{r a szervezeten kívül, ak{r azon belül fordulnak is elő, v képes a kellő gyorsas{ggal kihaszn{lni a lehetőségeketmiközben a szervezeti célok megvalósít{s{tól való eltérés és/vagy az érdekeltek elégedetlensége nem tartós és nem ismétlődő. Ez azt jelenti, hogy ha a szervezet a külső és belső forr{sokat mozgósítani tudja a problém{k tartós megold{s{ra, akkor a szervezetet egészségesnek tekintjük. Az egészséges szervezetben a problémamegoldó mechanizmusok automatikusan működnek, csakúgy, mint az immunrendszer a fiziológi{ban. Concordia, Lövey-Nadkarni 7

8 Szervezeti betegségek Ha a problémamegoldó mechanizmusok hi{nyoznak, gyengék vagy lassúak, akkor a problém{k tartóss{ v{lnak vagy visszatérnek. Ilyenkor az energi{t és a forr{sokat folyamatosan a rövid t{vú, rész-problém{kkal való küzdelem köti le, és nem a fő célokra fordítj{k azokat. Ezt a jelenséget szervezeti betegségnek nevezzük. Szervezeti betegségekről van szó olyan helyzetekben, amikor: v a szervezet részei nem megfelelően funkcion{lnak, v a szervezet egyes folyamatai tartósan nem felelnek meg az ir{ntuk t{masztott követelményeknek, v az alapvető célok közül egyet vagy többet ismételten figyelmen kívül hagynak a döntéshozatali folyamatban. Amikor a problém{k akutt{ v{lnak, szervezeti betegségek lesznek belőlük. Ahhoz, hogy felmérjük egy szervezet egészségi {llapot{t, tiszt{ban kell lennünk azzal, hogyan is működik. Tov{bb{ a betegség azonosított tüneteit össze kell vetnünk valamilyen szervezeti betegségtipológi{val is, mert enélkül az egészségi {llapotra vonatkozó diagnózis csak inform{ciók véletlenszerű halmaza lesz. A tipológia a betegséget t{rsítja v a szervezet azon részével, ahol a rendellenesség tal{lható, vagy v azzal a hellyel, ahol a rendellenesség hat{sa a legink{bb érződik, vagy v azokkal a struktúr{kkal és rendszerekkel, melyek hajlamosak {llandósítani a problém{t. Ha a szervezet nem vesz tudom{st a problém{król, azok akutt{ v{lnak, és csökkentik a szervezet működőképességét. Az akut problém{k a szervezetekben tipikus magatart{sform{kkal t{rsulnak. A problém{kkal kapcsolatos megfigyelhető viselkedésmint{kat tüneteknek nevezzük. A szervezeti egészség {ltalunk megfogalmazott diagnózisa a különféle tünetek megfigyelését és oszt{lyoz{s{t jelenti, az emberi test betegségeihez hasonló módon. A betegség meg{llapít{s{hoz a szervezeti betegségek tüneteinek jelentős részének együttesen kell megjelenniük. A szervezeti egészség diagnózis{hoz az adatok koncentr{lt összegyűjtésére van szükség, hogy azonosíthassuk és kezelhessük a szervezeti betegségeket. Egy betegség kezeléséhez a betegség természetének meg{llapít{sa ut{n meg kell hat{rozni a betegség ok{t. Ahhoz, hogy meg tudjuk {llapítani, hogy egy ok valóban szervezeti betegséget v{lt-e ki, azt is l{tnunk kell, hogy valah{nyszor ez az ok előfordul, a betegség is megjelenik. Kérdőívünk 20 betegség-egészség dimenziót mér, melyek megtal{lhatóak a következő t{bl{zatban. A meghat{roz{sok a szervezeti betegségekre vonatkoznak, azt írj{k le, hogy nem megfelelő esetben milyen jellemzőket mutat a dimenzió. Concordia, Lövey-Nadkarni 8

9 BETEGSÉGDEFINÍCIÓK az Egészséges szervezet modell szerinti csoportosít{sban Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (HATÉKONYS[G) Pénzm{nia (Pénzügy a szervezeti célok szolg{lat{ban) A Pénzm{ni{ban szenvedő szervezetek a döntéseikben olyan mértékben adnak priorit{st a pénzügyi szempontoknak, mely túlzottan a vevők és a munkat{rsak igényeinek rov{s{ra megy. Sz{mukra fő cél a rövid t{vú profitmaximaliz{l{s a lehető legkevesebb erőforr{s felhaszn{l{s{val. A vezetők túlzott pénzügyi orient{ciójuk miatt nem fordítanak figyelmet arra, hogy a cég a vevők sz{m{ra hozz{adott értéket teremtsen, a munkat{rsak fejlődjenek, és megfelelő legyen a munkahelyi hangulat. A cég nem rendelkezik a pénzügyi, gazdas{gi és üzleti célokat meghaladó hiteles jövőképpel. A pénzügyek elhanyagol{sa (Gondoss{g a pénzügyekben) A Pénzügyek elhanyagol{sa akkor jellemző egy szervezetre, ha a döntések pénzügyi vonatkoz{sait nem veszik figyelembe. Mindez az erőforr{sok elpocsékol{s{hoz és pazarl{s{hoz vezet, mely idővel a gazdas{gi stabilit{st kock{ztatja. (Együttműködés, a szervezet Rész-optimaliz{l{s egészében való gondolkod{s) A Rész-optimaliz{l{ssal jellemezhető szervezetek különböző egységei nem l{tj{k {t az egész működésének összefüggéseit, és csak saj{t céljaik teljesítésére koncentr{lnak. Ilyenkor az egységek között nem megfelelő a kommunik{ció, és ez érdekütközésekhez, belső konfliktusokhoz, a teljes szervezet szempontj{ból veszteségekhez vezethet. Concordia, Lövey-Nadkarni 9

10 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) Problém{k A ir{nti SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (Hatékony problémakezelés) érzéketlenség (HATÉKONYS[G) Problém{k mindig léteznek, de a Problém{k ir{nti érzékenység nem mindig jellemző. Ha a körülöttünk lévő problém{knak nem vagyunk tudat{ban, akkor nem foglalkozunk velük, nem elemezzük őket, és nem tesszük meg a megold{sukhoz szükséges lépéseket. Ekkor a problém{k a szervezet b{rmely szintjén rendszeresen felbukkannak, és éreztetik hat{sukat. Döntésképtelenség (Hatékony döntéshozatal) Azon szervezeteknél, ahol jellemző a Döntésképtelenség, a döntéshozatal túl hosszú időt vesz igénybe. Mire a döntés megszületik, lehet, hogy a körülmények m{r megv{ltoztak. Mivel a szervezet döntési mechanizmusai nem adnak időben v{laszt a környezet kihív{saira, ez jelentős veszteségekhez, illetve elmaradt haszonhoz vezethet. Bürokr{cia (Ésszerű szab{lyozotts{g) A Bürokr{cia betegsége esetén a szervezetben a tagok meg vannak győződve arról, hogy minden tevékenységet dokument{lni és a hierarchia magasabb szintjén lévő emberekkel engedélyeztetni kell. Jellemzője a rugalmatlans{g, a szab{lyok merev követése, ak{r a hatékonys{g rov{s{ra is. A szab{lyozotts{g előbbre való az eredményességnél. (V{llalkozó szellem/ Kock{zatkerülés teljesítmény-motiv{lts{g) A Kock{zatkerülés esetén a szervezetben az emberek nem szívesen v{llalnak kock{zatot. Félnek attól, hogy ha hib{t követnek el, büntetést kapnak, és ez megg{tolja őket abban, hogy kihív{sokat v{llaljanak és új dolgokkal kísérletezzenek. Ha nem prób{lunk újítani, megbénítjuk tanul{si és fejlődési képességeinket is. A kock{zatkerülő v{llalati kultúra jellemzője, hogy mérsékelt az egyének autonómi{ja a munk{jukhoz kapcsolódó döntéshozatalban. Concordia, Lövey-Nadkarni 10

11 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI (Szükséges SZÜKSÉGLETEI mértékű figyelem Rövidl{t{s (HATÉKONYS[G) a hosszú t{vú célokra) Rövidl{t{s akkor jellemző, ha a szervezet csak rövid T{voll{t{s t{von gondolkodik. Ez ahhoz az emberhez hasonlítható, aki úgy megy, hogy kiz{rólag maga elé néz, és nem veszi észre, hogy közben a szakadék felé tart. A rövidl{tó szervezetek nem tekintenek előre, nem foglalkoznak hosszú t{vú célokkal, tendenci{kkal, csak a rövid t{von jelentkező hat{sokra koncentr{lnak. Ezért jellemző r{juk a kapkod{s, a hektikus légkör; gyakori a tűzoltó jellegű munka. (Szükséges mértékű figyelem A T{voll{t{sban szenvedő szervezetek a jövőre koncentr{lnak, és figyelmen kívül hagyj{k a napi működéshez kapcsolódó feladatokat. Ezekben a szervezetekben szeretnek stratégi{kkal és jövőképpel foglalkozni, de nem fordítanak kellő figyelmet ezek megvalósít{s{nak részleteire, a rövid t{von jelentkező kihív{sokra, a mindennapi problém{k megold{s{ra. VEVŐI SZÜKSÉGLETEK az operatív ügyekre) Vevők kizs{km{nyol{sa (Vevőközpontús{g) Ha egy szervezetre jellemző a Vevők kizs{km{nyol{sa, akkor a vevőket eszköznek tekintik a bevétel megszerzéséhez. E magatart{s célja a gyors meggazdagod{s. Amennyiben a szervezetet ilyen kultúra jellemzi, a kizs{km{nyoló magatart{s legtöbbször nemcsak a vevőket érinti, hanem m{s stakeholdereket is. Ezen szervezetek filozófi{j{t a következőképp lehet összefoglalni: A vevő felelőssége, hogy a sz{m{ra fontos értékekért megharcoljon. Szerezzük meg tőle a legtöbbet úgy, hogy közben a lehető legkevesebbet adjuk érte. Concordia, Lövey-Nadkarni 11

12 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Szolgalelkűség (Egyenrangú vevőkapcsolatok) (HATÉKONYS[G) A Szolgalelkűség olyan szintű al{rendelődés a vevők igényeinek, mely az elv{rhatón túl a szervezet saj{t anyagi szükségleteinek, vagy a munkat{rsak szükségleteinek rov{s{ra megy. Az extrém módon kiszolg{ló szervezetek filozófi{ja: Sose konfront{lódj a v{s{rlóval, sose utasíts vissza üzletet, b{rmibe is kerül. A vevők igényeinek elhanyagol{sa (Piacorient{lts{g) Amennyiben egy szervezetre jellemző a Vevők igényeinek elhanyagol{sa, akkor a termék, szolg{ltat{s kifejlesztése, módosít{sa közben kevés figyelmet fordítanak a v{rható/lehetséges fogyasztói reakciókra, igényekre, illetve szükség esetén ezek proaktív befoly{sol{s{ra. Emiatt amikor a termék piacra kerül, a v{rt kereslet elmarad. MUNKAT[RSAK SZÜKSÉGLETEI Elidegenedés (Elkötelezettség) Az Elidegenedéssel jellemezhető szervezetek vezetőinek alapvető felfog{sa, hogy a munkat{rsakat eszközként kezelik a szervezet céljainak megvalósít{s{ban. A szervezet tagjai érzelmileg elfordulnak munk{juktól, munkahelyüktől, mivel a fejlődés és odatartoz{s érzését nem tapasztalj{k. Egyre kevésbé képesek a működés szempontj{ból értékteremtő, a szervezet sz{m{ra előnyös tevékenységet végezni. Azon munkat{rsak, akik a piacon eladható szaktud{ssal rendelkeznek, elhagyj{k a szervezetet, azokra pedig, akik ezt nem tehetik meg, bénítólag hat a röghözkötöttség. Concordia, Lövey-Nadkarni 12

13 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Elkényeztetés (Egyértelmű keretek) (HATÉKONYS[G) Azok a szervezetek Elkényeztetők, amelyek túls{gosan saj{t tagjaik szükségleteinek kielégítésére koncentr{lnak a vezetésre, vagy ak{r a munkat{rsak szélesebb körére és elhanyagolnak m{s, alapvető szervezeti célokat. A legszélsőségesebb esetekben a kényeztetés tünetei elburj{nzanak, és elvonj{k az energi{t a vevői és pénzügyi igények kielégítésétől. Örömtelen szervezet (Örömteli szervezet) Az Örömtelen szervezetek munkat{rsai nem l{tnak maguk előtt olyan, a profitcélokon túlmutató magasabb rendű célt, melyhez ha hozz{j{rulnak, az kihív{st jelenthetne sz{mukra, és belülről ösztönözné őket. Mivel a közös célért való elkötelezett együttdolgoz{s hi{nyzik, a szervezet tagjaiban az összetartoz{s/odatartoz{s érzése gyenge, vagy egy{ltal{n nincs jelen. A fejlődést, kísérletezést itt nem ösztönzik, a munkahelyi légkörben a humor és a könnyedség nem kap helyet. Az emberekből hi{nyzik a munk{val való eggyé v{l{s, az arra történő teljes összpontosít{s, a belső erő, és a lelkesedés. Szervezeti paranoia (Bizalom, nyílts{g, korrektség) Szervezeti paranoia esetén az emberek között eluralkodik a bizalmatlans{g, a titkolóz{s. A szervezet nem egy közös cél elérésére szövetkezett közösségként működik, hanem egyének, érdekcsoportok harcolnak egym{ssal, a m{sikat ellenfélnek tekintve. Ebben a harcban az inform{ció az egyik fő hatalmi eszköz, mely befoly{solja az ellenfelek pozíciój{t, ezért a megfelelő inform{ciók elhallgat{s{nak, illetve ezek megszerzésének nagy a szerepe. A vezetés a közös célokért kialakított elkötelezettség és bizalom helyett erős kontrollal gyakorol befoly{st. Concordia, Lövey-Nadkarni 13

14 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (A mag{nélet tiszteletben Munkam{nia (HATÉKONYS[G) tart{sa) A Munkam{nia az alkoholizmushoz hasonló szenvedély Elégtelen kapcsolat a környezettel lehet. Ide{lis esetben a munka örömmel tölt el bennünket. Eljöhet azonban egy pont, amikor m{r nem tudunk meglenni a munk{nk nélkül, mert csakis ez ad rendszert az életünknek. E nélkül a rendszer nélkül feszültté, bizonytalann{, szervezetlenné v{lunk. A munkam{nia visszavezethető a személyiség teljesítmény-motiv{ciój{ra, de gyakran lehet a v{llalat is felelős érte. Azok a szervezetek, melyekre a munkam{nia jellemző, a teljes személyiséget, a munkat{rsak minden idejét és energi{j{t igénybe veszik, minim{lis teret biztosítva a szervezeten kívüli életre, kapcsolatokra, a regener{lód{sra. Mindez hosszú t{von az emberek kiégéséhez és a produktivit{s csökkenéséhez vezethet. HARMÓNI[BAN A KÖRNYEZETTEL Amennyiben Elégtelen a kapcsolata a környezettel, a szervezet hi{nyosan érzékeli a vevők igényeiben és szok{saiban, a technikai felfedezésekben és a versenyt{rsak stratégi{j{ban bekövetkező v{ltoz{sokat. Esetükben vagy nincsenek megfelelő érzékelők, melyek a környezetből a relev{ns inform{ciókat összegyűjtik, vagy ha vannak is ilyenek, befoly{suk csekély. Mindezen problém{k miatt a szervezet nem képes megfelelően alkalmazkodni a környezeti v{ltoz{sokhoz, kihív{sokhoz, és ez diszfunkcion{liss{ teszi a működését. (Nyitott szervezet) Concordia, Lövey-Nadkarni 14

15 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) Agresszív A viszonyul{s SZERVEZET a GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (Harmóni{ban a környezettel) környezethez (HATÉKONYS[G) Amikor a szervezetre jellemző az Agresszív viszonyul{s a környezethez, a környezetét veszélyekkel, félelemmel és rivaliz{l{ssal teli csatamezőként l{tja. A környezet ilyen észlelése meghat{rozza a külső kapcsolatokat. Ha a szervezet tagjai a környezetet erőszakos közegként észlelik, első reakciójuk agresszív, védekező, negatív lesz. A szervezetek kapcsolatait konfliktusok jellemzik. NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS Stagn{l{s (Növekedés, fejlődés) A Stagn{l{s a folyamatos fejlődés hi{nya. Ide{lis esetben a szervezetek jövőképükben meghat{rozz{k, milyenné szeretnének v{lni. A jövőkép megvalósít{s{hoz szükséges fejlődés kifejezhető pl. méretben, piaci részesedésben, vagy minőségi jellemzőkben, mint termékek sokfélesége, új technológi{k, stb.. Az a szervezet, amelyik nem törődik fejlődésével, tanul{ssal, új dolgok kiprób{l{s{val, hanem csak saj{t maga fenntart{sa a célja, hanyatl{snak indul. Concordia, Lövey-Nadkarni 15

16 Jegyzetek a Concordia, Lövey-Nadkarni 16

17 A FELMÉRÉS LEGFONTOSABB ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 17

18 FEJLESZTENDŐK ERŐSSÉGEK Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei [ttekintő adatok [TLAG 3,93 3,07 Ahogy a(z) Minta V{llalat l{tja Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Piacorient{lts{g Pénzm{nia Rész-optimaliz{l{s Szervezeti paranoia A következő részben a feldolgozott adatokat mutatjuk be. Ezek a különböző csoportok {ltal visszaküldött kérdőívek összesítése alapj{n készültek. A feldolgozott kérdőívek sz{moss{g{t és azok megoszl{s{t az al{bbi t{bl{zat mutatja. V{laszadó csoport Felsővezetők Középvezetők Munkat{rsak Kérdőívek sz{ma A Magyar Standardhoz (MS) képest, amely 40 db magyarorsz{gi v{llalat összesített adatait mutatja, a(z) szerinti elemzés ereményei a következőképpen alakultak: V{laszadó csoport A MS-n{l betegebb A MS-n{l egészségesebb Minta V{llalat 19 db dimenzió 1 db dimenzió Concordia, Lövey-Nadkarni 18

19 Ahogy a(z) Felsővezetők csoport l{tja 4,15 Ahogy a(z) Középvezetők csoport l{tja 4,03 Harmóni{ban a környezettel Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre Elkötelezettség Egyenrangú vevőkapcsolatok Rész-optimaliz{l{s Rész-optimaliz{l{s Munkam{nia Pénzm{nia Döntésképtelenség Szervezeti paranoia Ahogy a(z) Munkat{rsak csoport l{tja 3,9 Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Piacorient{lts{g Pénzm{nia Szervezeti paranoia Rész-optimaliz{l{s Concordia, Lövey-Nadkarni 19

20 Betegség egészség dimenziók összefoglaló {br{ja A kitöltők v{laszai az egészségkritériumok szerint csoportosítva Az {bra az Egészséges szervezet koncepció alapj{n kialakított fő egészségkritériumok szerint csoportosítva mutatja be a 20 különböző dimenzióban a csoportok {ltal adott értékeket. Minél magasabb egy érték, ann{l ink{bb betegnek és minél alacsonyabb egy érték, ann{l ink{bb egészségesnek tartj{k azt a dimenziót a v{laszadók. A függőleges vonalak jelzik az eddigi 40 szervezet felmérései alapj{n kialakított "Magyar standard" értékeit. Pénzügy a szervezeti célok szolg{lat{ban ,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Gondoss{g a pénzügyekben 3,7 3,9 4,1 A pénzügyek elhanyagol{sa Együttműködés, a szervezet egészében való gondolkod{s 4,5 4,8 5,2 Rész-optimaliz{l{s Hatékony problémakezelés 4,1 4,0 4,4 Problém{k ir{nti érzéketlenség Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség A szervezet gazdas{gi szükségletei Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia V{llalkozó szellem/ teljesítménymotiv{lts{g 4,0 4,0 4,5 Kock{zatkerülés Szükséges mértékű figyelem a hosszú t{vú célokra 3,8 4,0 4,1 Rövidl{t{s Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre 3,5 3,8 4,0 T{voll{t{s Concordia, Lövey-Nadkarni 20

21 Vevőközpontús{g 3,7 4,1 4,2 A vevők kizs{km{nyol{sa Egyenrangú vevőkapcsolatok 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Vevői szükségletek Piacorient{lts{g 3,4 3,7 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Egyértelmű keretek 3,7 3,6 4,1 Elkényeztetés Örömteli szervezet 3,8 3,8 3,8 Örömtelen szervezet Munkat{rsak szükségletei Bizalom, nyílts{g, korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia A mag{nélet tiszteletben tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Nyitott szervezet Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 3,6 4,1 4,0 Elégtelen kapcsolat a környezettel Agresszív viszonyul{s a környezethez Harmóni{ba n a környezettel Növekedés, fejlődés 3,8 3,7 4,4 Stagn{l{s Növekedés, fejlődés Magyar standard Felsővezetők Középvezetők Munkat{rsak 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 21

22 Jegyzetek Concordia, Lövey-Nadkarni 22

23 A FELMÉRÉS ADATAINAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 23

24 Betegségek sorrendje Az al{bbiakban bemutatjuk a betegség-egészség dimenziók {tlagait a különböző csoportok v{laszai alapj{n rangsorolva. Az {br{kon felül tal{lható a csoport {ltal legkedvezőtlenebbnek ítélt dimenzió, alatta a m{sodik legkedvezőtlenebbnek ítélt< Legalul a legkedvezőbbnek ítélt dimenziók kaptak helyet. Minél magasabb egy érték, ann{l ink{bb betegnek és minél alacsonyabb egy érték, ann{l ink{bb egészségesnek tartj{k azt a dimenziót. Concordia, Lövey-Nadkarni 24

25 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy 0 a(z) 0,2 Felsővezetők 0,4 0,6 csoport 0,8 l{tja 1 Együttműködés, a Együttműködés, a szervezet szervezet egészében való egészében való gondolkod{s gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s A mag{nélet tiszteletben tart{sa tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia Pénzügy Pénzügy a szervezeti a szervezeti célok célok szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Együttműködés, Egyenrangú a szervezet egészében való vevőkapcsolatok gondoskod{s 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Pénzügy a szervezeti célok Nyitott szolg{lat{ban szervezet 3,6 4,1 4,0 Elégtelen kapcsolat a környezettel Szükséges mértékű Szükséges Együttműködés, mértékű a szervezet figyelem figyelem az operatív egészében az való operatív gondoskod{s ügyekre ügyekre 3,5 3,8 4,0 T{voll{t{s Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 25

26 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy a(z) Középvezetők csoport l{tja Együttműködés, a Együttműködés, a szervezet szervezet egészében való egészében való gondolkod{s gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s Pénzügy a a szervezeti célok szolg{lat{ban szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Bizalom, nyílts{g, Bizalom, nyílts{g, korrektség korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség A mag{nélet mag{nélet tiszteletben tart{sa tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Piacorient{lts{g 3,7 3,4 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Egyértelmű Egyértelmű keretek keretek 4,1 3,7 3,6 Elkényeztetés Egyenrangú Egyenrangú vevőkapcsolatok 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Elkötelezettség Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv. Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 26

27 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy a(z) Munkat{rsak csoport l{tja Pénzügy Pénzügy a szervezeti a szervezeti célok célok szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Bizalom, nyílts{g, Bizalom, nyílts{g, korrektség korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia Együttműködés, a Együttműködés, szervezet egészében a szervezet való egészében gondolkod{s való gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s Ésszerű szab{lyozotts{g Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia Vevőközpontús{g Vevőközpontús{g 3,7 4,1 4,2 A vevők kizs{km{nyol{sa Egyértelmű keretek Egyértelmű keretek 4,1 3,7 3,6 Elkényeztetés Pénzügy a Egyenrangú szervezeti Egyenrangú célok vevőkapcsolatok vevőkapcsolatok szolg{lat{ban 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Piacorient{lts{g Piacorient{lts{g 3,7 3,4 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elkötelezettség Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv. Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 27

28 A v{laszok közti eltérések A különböző csoportok v{laszainak különbségei Az {br{n a null{n{l magasabb értékek (jobb oldal) azt jelzik, hogy azokban a dimenziókban az egyik csoport betegebbnek gondolja a szervezetet, mint a m{sik. A null{n{l kisebb értékek (bal oldal) azt jelzik, hogy azokban a dimenziókban a m{sik csoport l{tja betegebbnek a szervezetet. Concordia, Lövey-Nadkarni 28

29 Menedzsment és Középvezetők v{laszainak eltérése Felsővezetők és Középvezetők csoportok v{laszainak eltérése Felsővezetők csoport l{tja betegebbnek Vevők igényeinek elhanyagol{sa Munkam{nia Kock{zatkerülés 0,6 0,6 0,6 Stagn{l{s 0,6 Bürokr{cia 0,5 Döntésképtelenség 0,5 Elkényeztetés 0,4 Rész-optimaliz{l{s 0,4 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,3 Szolgalelkűség 0,1 Elidegenedés Örömtelen szervezet 0,0 0,0 0,1 Szervezeti paranoia -0,1 Rövidl{t{s -0,2-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4 Pénzm{nia Agresszív viszonyul{s a környezethez T{voll{t{s A pénzügyek elhanyagol{sa A vevők kizs{km{nyol{sa Elégtelen kapcsolat a környezettel Középvezetők csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 29

30 Felsővezetők és és Munkat{rsak csoportok csoportok v{laszainak v{laszainak eltérése eltérése Felsővezetők csoport l{tja betegebbnek Munkam{nia Döntésképtelenség Vevők igényeinek elhanyagol{sa 1,0 1,0 1,0 Rész-optimaliz{l{s 0,7 Stagn{l{s 0,6 Bürokr{cia Kock{zatkerülés Elkényeztetés 0,5 0,5 0,6 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,4 Rövidl{t{s Szolgalelkűség Elidegenedés Szervezeti paranoia 0,0-0,1-0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Örömtelen szervezet Pénzm{nia A pénzügyek elhanyagol{sa -0,3-0,4-0,5-0,5 Agresszív viszonyul{s a környezethez Elégtelen kapcsolat a környezettel A vevők kizs{km{nyol{sa T{voll{t{s Munkat{rsak csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 30

31 Középvezetők Középvezetők és Munkat{rsak és csoportok v{laszainak eltérése eltérése Középvezetők csoport l{tja betegebbnek Döntésképtelenség Munkam{nia Rész-optimaliz{l{s 0,4 0,5 0,5 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Rövidl{t{s 0,3 0,3 A pénzügyek elhanyagol{sa 0,2 Szervezeti paranoia 0,1 Szolgalelkűség 0,1 Pénzm{nia 0,1 Elkényeztetés 0,1 Stagn{l{s Elégtelen kapcsolat a környezettel Bürokr{cia 0,1 0,1 0,1 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,1 Elidegenedés Agresszív viszonyul{s a környezethez -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 A vevők kizs{km{nyol{sa Örömtelen szervezet Kock{zatkerülés T{voll{t{s Munkat{rsak csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 31

32 Betegség egészség dimenziók rangsora Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza az egyes betegség-egészség dimenziók sorsz{m{t (rangsor{t) a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak v{laszai alapj{n, egészségkritériumok szerint csoportosítva. A t{bl{zat az Egészséges szervezet koncepcióban kialakított fő egészségkritériumok szerint csoportosítva mutatja be a felmérésben szereplő 20 betegség egészség dimenziót, illetve azt a sorsz{mot, hogy a különböző csoportok h{nyadik legbetegebbnek tekintik az adott dimenziót. (Az értékek egyezése miatt előfordulhat több azonos sorsz{m is!) 3 20 Pirossal az a h{rom betegség-egészség dimenzió került oszloponként kiemelésre, amelyeket az adott csoport a legbetegebbnek tal{lt. A kék kiemelés ugyanezen logika mentén a legegészségesebbnek tal{lt dimenziókat emeli ki oszloponként. Az egym{sra mutató nyilak a megítélésbeli nagy eltérésekre hívj{k fel a figyelmet. Ha egy adott betegség-egészség dimenzió esetében két csoport rangsorbeli értékei között az eltérés nagyobb vagy egyenlő mint 5, akkor ezt a két egym{s felé mutató piros nyíl jelzi. Concordia, Lövey-Nadkarni 32

33 1 2 3 BETEGSÉG SORSZ[MA EGÉSZSÉG BETEGSÉG Felsőv. Középv Munkat. A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Pénzügy a szervezeti célok Pénzm{nia szolg{lat{ban Gondoss{g a pénzügyekben A pénzügyek elhanyagol{sa Együttműködés, a szervezet egészében való gondolkod{s Rész-optimaliz{l{s Hatékony problémakezelés Problém{k ir{nti érzéketlenség Hatékony döntéshozatal Döntésképtelenség Ésszerű szab{lyozotts{g Bürokr{cia V{llalkozó szellem/ teljesítménymotiv{lts{g Szükséges mértékű figyelem a hosszú t{vú célokra Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre Vevőközpontús{g Kock{zatkerülés Rövidl{t{s T{voll{t{s A vevők kizs{km{nyol{sa VEVŐI SZÜKSÉGLETEK Egyenrangú vevőkapcsolatok Szolgalelkűség Piacorient{lts{g Elkötelezettség A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elidegenedés MUNKAT[RSAK SZÜKSÉGLETEI Egyértelmű keretek Örömteli szervezet Bizalom, nyílts{g, korrektség A mag{nélet tiszteletben tart{sa Elkényeztetés Örömtelen szervezet Szervezeti paranoia Munkam{nia Nyitott szervezet HARMÓNI[BAN A KÖRNYEZETTEL Elégtelen kapcsolat a környezettel Harmóni{ban a környezettel Növekedés, fejlődés Agresszív viszonyul{s a környezethez Stagn{l{s NÖVEKEDÉS, FEJLŐDÉS Concordia, Lövey-Nadkarni 33

34 Legegészségesebbnek tal{lt {llít{sok 15 {llít{s a kérdőívből, amelyet a különböző csoportok a legink{bb egészségesnek tartanak. A t{bl{zat azon {llít{sokat mutatja, melyek a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak csoportok szerint a legink{bb egészségesek. Az értékek az {llít{ssal való egyetértés mértékét jelentik! Így egy pozitív {llít{s esetén a magas érték (teh{t egyetértek azzal hogy, rendben van ez a dolog), illetve negatív {llít{sn{l egy alacsony érték (nem értek egyet azzal, hogy ez a dolog rosszul megy) eredményezheti, hogy ide kerül az {llít{s. A könnyebb {tl{thatós{g kedvéért a negatívan megfogalmazott {llít{sokat elforduló nyilakkal jelöltük. A h{rombetűs kód a betegség-egészség dimenzióra utal, amelyhez az adott {llít{s tartozik (a kódokat l{sd az anyag végén, a jelmagyar{zatban). Amennyiben egy vizsg{lt csoportba kevés megkérdezett tartozik (kb. 1-3 fő), akkor előfordulhat, hogy sok kérdésben azonos {tlag jön ki. Ebből következik, hogy a kérdések között holtverseny alakulhat ki. Amennyiben ez a holtverseny pont az 15 legegészségesebb kérdés hat{r{n alakul ki, akkor ezek a holtversenyben lévő {llít{sok nem szerepelnek a t{bl{zatban. Ebben az esetben ugyanis nem eldönthető, hogy a(z) 15 {llít{s felsorol{s{n{l melyik kerüljön be, illetve maradjon ki. Concordia, Lövey-Nadkarni 34

35 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 14 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Felsővezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 2 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 3 A munka újabb és újabb kihív{sokkal szolg{l. ÖSZ 5,78 5,06 4,41 4 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 5 Az itt dolgozók munk{jukban csak pénzkereseti lehetőséget l{tnak. ÖSZ 2,22 3,61 3,76 6 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 7 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 8 A hosszú t{vú tervek jobban kidolgozottak, mint a mindennapi működés szab{lyai. T[V 2,50 3,31 3,79 9 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 10 A szervezet mindig pontosan tiszt{ban van pénzügyi helyzetével, eredménye alakul{s{val. PÜE 5,33 4,26 4,45 11 A vezetés csak a stratégiai célok kidolgoz{s{ra fókusz{l, és elhanyagolja a napi problém{kat. T[V 2,67 3,24 3,93 12 A szervezeti egységek működését szinte kiz{rólag költségvetésük {ll{sa szerint ítélik meg. PÉM 2,78 3,39 4,08 13 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 14 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 Concordia, Lövey-Nadkarni 35

36 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Középvezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 2 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 3 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 4 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 5 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 6 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 7 Az ügyfélszolg{lat gyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. VIE 4,78 5,09 5,00 8 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 9 A munka újabb és újabb kihív{sokkal szolg{l. ÖSZ 5,78 5,06 4,41 10 Az itt dolgozók azonosulnak a v{llalattal, szóhaszn{latukban többes sz{m első személyben beszélnek róla, pl.: n{lunk, a mi v{llalatunk. ELI 4,78 4,94 4,84 11 Az emberek gyakran teljesen belefeledkeznek a munk{jukba. ÖSZ 4,44 4,90 4,47 12 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 13 Szívesen és büszkén v{llalj{k fel környezetükben az itt dolgozók, hogy ehhez a céghez tartoznak. ÖSZ 4,44 4,76 4,73 14 A vezetés csak a stratégiai célok kidolgoz{s{ra fókusz{l, és elhanyagolja a napi problém{kat. T[V 2,67 3,24 3,93 15 M{s cégekkel előforduló nézeteltéréseket, problém{kat közös egyeztetésekkel rendezik. AVK 4,33 4,75 4,53 Concordia, Lövey-Nadkarni 36

37 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Munkat{rsak csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 2 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 3 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 4 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 5 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 6 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 7 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 8 Az ügyfélszolg{lat gyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. VIE 4,78 5,09 5,00 9 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 10 Termékfejlesztéseinket a piac kedvezően fogadja. VIE 3,78 4,37 4,93 11 A vevők megnyerése, megtart{sa érdekében a munkat{rsak indokolatlan {rengedményeket adnak. SZO 4,11 3,43 3,12 12 Az itt dolgozók nagy figyelmet fordítanak munk{juk minőségére. ELI 3,78 4,66 4,87 13 A szervezetben kevesebb megbecsülést kapnak azok a tevékenységek, melyek hat{sa ink{bb csak hosszú t{von érzékelhető (marketing, stratégiai tervezés). RÖV 3,44 3,40 3,13 14 Az itt dolgozók azonosulnak a v{llalattal, szóhaszn{latukban többes sz{m első személyben beszélnek róla, pl.: n{lunk, a mi v{llalatunk. ELI 4,78 4,94 4,84 15 A v{llalat piaci részesedése folyamatosan növekszik. STA 2,00 4,22 4,80 Concordia, Lövey-Nadkarni 37

38 Legbetegebbnek tal{lt {llít{sok 15 {llít{s a kérdőívből, amelyet a különböző csoportok a legink{bb betegnek tartanak. A t{bl{zat azon {llít{sokat mutatja, melyeket a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak csoport, a legink{bb betegnek tart. Az értékek az {llít{ssal való egyetértés mértékét jelentik! Így egy pozitív {llít{s esetén az alacsony érték (teh{t nem értek egyet azzal hogy, rendben van ez a dolog), illetve negatív {llít{sn{l egy magas érték (egyetértek azzal, hogy ez a dolog rosszul megy) eredményezheti, hogy ide kerül az {llít{s. A könnyebb {tl{thatós{g kedvéért a negatívan megfogalmazott {llít{sokat elforduló nyilakkal jelöltük. A h{rombetűs kód a betegség-egészség dimenzióra utal, amelyhez az adott {llít{s tartozik (a kódokat l{sd az anyag végén, a jelmagyar{zatban). Concordia, Lövey-Nadkarni 38

39 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Felsővezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 2 A felső vezetést együttműködő csapatként l{tj{k a szervezetben. ROP 1,56 2,98 3,70 3 Minél magasabb beoszt{sban van valaki, ann{l ink{bb elv{rj{k tőle, hogy munkaidőn túl is a cég rendelkezésére {lljon, fel{ldozva szabadidejét. MUM 6,33 5,27 4,43 4 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 5 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 6 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 7 A v{llalat piaci részesedése folyamatosan növekszik. STA 2,00 4,22 4,80 8 Az emberek többnyire a munkaidejükben végeznek feladataikkal, nincs szükség arra, hogy rendszeresen hazavigyék a munk{t. MUM 2,11 3,10 3,91 9 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 10 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 11 Hib{k esetén a vezetők védik a saj{t részlegüket, és m{shol keresik a bűnbakot. ROP 5,78 5,00 4,33 12 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 13 A szervezet nem halogatja döntéseit, így emiatt nem veszít el piaci lehetőségeket. DÖK 2,44 3,00 3,52 14 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 15 Az emberek saj{t felelősségük tudat{ban a feladatokra koncentr{lva, erőlködés nélkül végzik a munk{jukat. ÖSZ 2,56 3,48 3,89 Concordia, Lövey-Nadkarni 39

40 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Középvezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 2 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 3 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 4 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 5 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 6 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 7 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 8 Minél magasabb beoszt{sban van valaki, ann{l ink{bb elv{rj{k tőle, hogy munkaidőn túl is a cég rendelkezésére {lljon, fel{ldozva szabadidejét. MUM 6,33 5,27 4,43 9 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 10 A szervezet mentes a visszatérő drasztikus költségcsökkentő és megtakarít{si kamp{nyoktól. PÉM 3,00 2,86 2,86 11 Azok az emberek is ink{bb itt maradnak akiknek lehetőségük lenne m{shol is, legal{bb ilyen kondíciókkal elhelyezkedni. ELI 2,78 2,90 2,80 12 A felső vezetést együttműködő csapatként l{tj{k a szervezetben. ROP 1,56 2,98 3,70 13 Vannak olyan vezetők, akik bizalmasaikon keresztül gyűjtenek inform{ciót a szervezet m{s szintjeiről, részlegeiről. SZP 4,44 5,01 4,61 14 A szervezet nem halogatja döntéseit, így emiatt nem veszít el piaci lehetőségeket. DÖK 2,44 3,00 3,52 15 Hib{k esetén a vezetők védik a saj{t részlegüket, és m{shol keresik a bűnbakot. ROP 5,78 5,00 4,33 Concordia, Lövey-Nadkarni 40

41 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Munkat{rsak csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 2 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 3 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 4 Azok az emberek is ink{bb itt maradnak akiknek lehetőségük lenne m{shol is, legal{bb ilyen kondíciókkal elhelyezkedni. ELI 2,78 2,90 2,80 5 A szervezet mentes a visszatérő drasztikus költségcsökkentő és megtakarít{si kamp{nyoktól. PÉM 3,00 2,86 2,86 6 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 7 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 8 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 9 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 10 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 11 Az emberek megítélésében a munk{juk sz{mít, nem az, hogy ki kinek az embere, ki {ll közelebb a vezetéshez. SZP 4,22 3,68 3,26 12 A szervezet inform{ciós rendszerei megfelelő t{jékoztat{st adnak a pénzügyi helyzetről. PÜE 4,56 3,31 3,37 13 A szervezet tagjai érzik, hogy fontosak, hogy sz{mítanak r{juk. ELI 3,56 3,67 3,38 14 Vannak olyan vezetők, akik bizalmasaikon keresztül gyűjtenek inform{ciót a szervezet m{s szintjeiről, részlegeiről. SZP 4,44 5,01 4,61 15 A stratégi{val, tervezéssel, a hosszú t{vú célokkal foglalkozó tevékenységek megbecsültebbek, mint az operatív munka. T[V 3,89 4,13 4,59 Concordia, Lövey-Nadkarni 41

42 V{laszok megoszl{sa diagramos szemléltetés Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza a kérdőív összes {llít{s{t, a " Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak " {tlagait, valamint az egyes kérdésekre adott v{laszok értékeinek megoszl{s{t szemléltető diagramokat. A t{bl{zatban a h{rom csoport v{laszainak {tlaga az {llít{ssal való egyetértést jelzik. A gyakoris{got szemléltető diagramok azt mutatj{k, hogy milyen megoszl{st mutatnak a v{laszok (h{ny sz{zalék adott 1-est, 2-est stb.). Amennyiben a diagramoknak két púpja van a két szélső érték körül, az azt mutathatja, hogy a csoportok két eltérő véleményt képviselnek. Amennyiben a diagramok hasonló mértékben tartalmaznak minden értéket, az azt mutatja, hogy a csoportok véleménye nagyon eltérő, sokszínű. Amennyiben pedig hat{rozottan egy érték körül csúcsosodnak, az az egységes véleményt mutathatja. Concordia, Lövey-Nadkarni 42

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Változáskezelés, változásmenedzsment

Változáskezelés, változásmenedzsment Változáskezelés, változásmenedzsment tanulmány Budapest, 2009. október 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Változás, változtatás, változásmenedzsment 4 2.1 A változások típusai -------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Pszichológia szak Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Téma vezető tanár Dr. Hóka Hédi Készítette Laczkó Laura Rita pszichológia

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 157-168. o. A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Mahan Khalsa Randy Illig AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak A fordítás alapja: Mahan Khalsa Randy Illig: Let s Get Real or

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben