AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest,

2 Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait részben vagy egészben reproduk{lni, adatrendszerben t{rolni vagy b{rmely m{s úton vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti elj{r{ssal vagy m{s módon sokszorosítani vagy közölni a szerzők ír{sos engedélye nélkül tilos!

3 Tartalomjegyzék 5. oldal Az Egészséges szervezet modell bemutat{sa 9. oldal Betegségdefiníciók 17. oldal A felmérés legfontosabb adatainak összefoglal{sa 18. oldal Áttekintő adatok 20. oldal Betegség egészség dimenziók összefoglaló {br{ja 23. oldal A felmérés adatainak részletes bemutat{sa 24. oldal Betegségek sorrendje 28. oldal A v{laszok közti eltérések 32. oldal Betegség egészség dimenziók rangsora 34. oldal Legegészségesebbnek tal{lt {llít{sok 38. oldal Legbetegebbnek tal{lt {llít{sok 42. oldal V{laszok megoszl{sa szemléltetés diagramok alapj{n 54. oldal Jelmagyar{zat Concordia, Lövey-Nadkarni 3

4 Concordia, Lövey-Nadkarni 4

5 AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET MODELL BEMUTATÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 5

6 Az Egészséges Szervezet* Definíciónk szerint egy szervezet akkor tekinthető egészségesnek, ha az al{bbi {llít{sok jellemzők a működésére: v Az egészséges szervezet kielégít gazdas{gi követelményeket (pénzügyi elv{r{sokat, mint pl. nyereségesség) az{ltal, hogy a leghatékonyabban és legeredményesebben haszn{lja fel az erőforr{sokat a célok elérése érdekében. v Az egészséges szervezet kielégíti a vevők szükségleteit az{ltal, hogy nagy értéket nyújt a vevőnek, s így legitimmé teszi létét, és képes fenntartani mag{t a folyamatosan beérkező bevételekből. v Az egészséges szervezet kielégíti tagjai, munkat{rsai szükségleteit az{ltal, hogy olyan környezetet teremt, ahol a tagok fejlődnek, és tudj{k, hogy fontosak, így el tudj{k érni egyéni céljaikat, miközben megvalósítj{k a szervezet célkitűzéseit is. v Az egészséges szervezet egyensúlyt teremt a fenti h{rom alapvető célkitűzés között, és ennek érdekében olyan struktúr{t és kultúr{t hoz létre, mely segíti a h{rom célkitűzés együttes figyelembe vételét a döntéshozatali folyamatok sor{n. v Az egészséges szervezet harmóni{ban él a környezetével. v Az egészséges szervezet az idők sor{n növekszik, gyarapodik és fejlődik, fokozza lehetőségeit és/vagy képességeit annak érdekében, hogy egyre bonyolultabb kihív{soknak tudjon megfelelni. * Lövey Imre Manohar S. Nadkarni, Erdélyi Eszter közreműködésével: Az örömteli szervezet oldal alapj{n Concordia, Lövey-Nadkarni 6

7 Az Egészséges szervezet dimenziói A szervezeti egészséget a következőképpen defini{ljuk: holisztikus feltétel, melynek sor{n ez a hat fő kritérium egyidejűleg és magas szinten teljesül. Természetesen, ezek kielégítettsége nem egy igen-nem v{laszt{son múlik, ez ink{bb mérték kérdése. Ha megkíséreljük felmérni egy szervezet egészségi {llapot{t, annak célja nem a fokozatok apró részletekbe menő azonosít{sa, hanem hogy meghat{rozzuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy egészségesebb szervezetet hozhassunk létre. Az egészség azt is jelenti, hogy megoldjuk a problém{kat, mielőtt akutt{ v{ln{nak. A szervezeti egészségre vonatkozó definíciónkat a következőkkel bővíthetjük ki: v a szervezet képes megbirkózni a negatív hat{st kiv{ltó eseményekkel, ak{r a szervezeten kívül, ak{r azon belül fordulnak is elő, v képes a kellő gyorsas{ggal kihaszn{lni a lehetőségeketmiközben a szervezeti célok megvalósít{s{tól való eltérés és/vagy az érdekeltek elégedetlensége nem tartós és nem ismétlődő. Ez azt jelenti, hogy ha a szervezet a külső és belső forr{sokat mozgósítani tudja a problém{k tartós megold{s{ra, akkor a szervezetet egészségesnek tekintjük. Az egészséges szervezetben a problémamegoldó mechanizmusok automatikusan működnek, csakúgy, mint az immunrendszer a fiziológi{ban. Concordia, Lövey-Nadkarni 7

8 Szervezeti betegségek Ha a problémamegoldó mechanizmusok hi{nyoznak, gyengék vagy lassúak, akkor a problém{k tartóss{ v{lnak vagy visszatérnek. Ilyenkor az energi{t és a forr{sokat folyamatosan a rövid t{vú, rész-problém{kkal való küzdelem köti le, és nem a fő célokra fordítj{k azokat. Ezt a jelenséget szervezeti betegségnek nevezzük. Szervezeti betegségekről van szó olyan helyzetekben, amikor: v a szervezet részei nem megfelelően funkcion{lnak, v a szervezet egyes folyamatai tartósan nem felelnek meg az ir{ntuk t{masztott követelményeknek, v az alapvető célok közül egyet vagy többet ismételten figyelmen kívül hagynak a döntéshozatali folyamatban. Amikor a problém{k akutt{ v{lnak, szervezeti betegségek lesznek belőlük. Ahhoz, hogy felmérjük egy szervezet egészségi {llapot{t, tiszt{ban kell lennünk azzal, hogyan is működik. Tov{bb{ a betegség azonosított tüneteit össze kell vetnünk valamilyen szervezeti betegségtipológi{val is, mert enélkül az egészségi {llapotra vonatkozó diagnózis csak inform{ciók véletlenszerű halmaza lesz. A tipológia a betegséget t{rsítja v a szervezet azon részével, ahol a rendellenesség tal{lható, vagy v azzal a hellyel, ahol a rendellenesség hat{sa a legink{bb érződik, vagy v azokkal a struktúr{kkal és rendszerekkel, melyek hajlamosak {llandósítani a problém{t. Ha a szervezet nem vesz tudom{st a problém{król, azok akutt{ v{lnak, és csökkentik a szervezet működőképességét. Az akut problém{k a szervezetekben tipikus magatart{sform{kkal t{rsulnak. A problém{kkal kapcsolatos megfigyelhető viselkedésmint{kat tüneteknek nevezzük. A szervezeti egészség {ltalunk megfogalmazott diagnózisa a különféle tünetek megfigyelését és oszt{lyoz{s{t jelenti, az emberi test betegségeihez hasonló módon. A betegség meg{llapít{s{hoz a szervezeti betegségek tüneteinek jelentős részének együttesen kell megjelenniük. A szervezeti egészség diagnózis{hoz az adatok koncentr{lt összegyűjtésére van szükség, hogy azonosíthassuk és kezelhessük a szervezeti betegségeket. Egy betegség kezeléséhez a betegség természetének meg{llapít{sa ut{n meg kell hat{rozni a betegség ok{t. Ahhoz, hogy meg tudjuk {llapítani, hogy egy ok valóban szervezeti betegséget v{lt-e ki, azt is l{tnunk kell, hogy valah{nyszor ez az ok előfordul, a betegség is megjelenik. Kérdőívünk 20 betegség-egészség dimenziót mér, melyek megtal{lhatóak a következő t{bl{zatban. A meghat{roz{sok a szervezeti betegségekre vonatkoznak, azt írj{k le, hogy nem megfelelő esetben milyen jellemzőket mutat a dimenzió. Concordia, Lövey-Nadkarni 8

9 BETEGSÉGDEFINÍCIÓK az Egészséges szervezet modell szerinti csoportosít{sban Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (HATÉKONYS[G) Pénzm{nia (Pénzügy a szervezeti célok szolg{lat{ban) A Pénzm{ni{ban szenvedő szervezetek a döntéseikben olyan mértékben adnak priorit{st a pénzügyi szempontoknak, mely túlzottan a vevők és a munkat{rsak igényeinek rov{s{ra megy. Sz{mukra fő cél a rövid t{vú profitmaximaliz{l{s a lehető legkevesebb erőforr{s felhaszn{l{s{val. A vezetők túlzott pénzügyi orient{ciójuk miatt nem fordítanak figyelmet arra, hogy a cég a vevők sz{m{ra hozz{adott értéket teremtsen, a munkat{rsak fejlődjenek, és megfelelő legyen a munkahelyi hangulat. A cég nem rendelkezik a pénzügyi, gazdas{gi és üzleti célokat meghaladó hiteles jövőképpel. A pénzügyek elhanyagol{sa (Gondoss{g a pénzügyekben) A Pénzügyek elhanyagol{sa akkor jellemző egy szervezetre, ha a döntések pénzügyi vonatkoz{sait nem veszik figyelembe. Mindez az erőforr{sok elpocsékol{s{hoz és pazarl{s{hoz vezet, mely idővel a gazdas{gi stabilit{st kock{ztatja. (Együttműködés, a szervezet Rész-optimaliz{l{s egészében való gondolkod{s) A Rész-optimaliz{l{ssal jellemezhető szervezetek különböző egységei nem l{tj{k {t az egész működésének összefüggéseit, és csak saj{t céljaik teljesítésére koncentr{lnak. Ilyenkor az egységek között nem megfelelő a kommunik{ció, és ez érdekütközésekhez, belső konfliktusokhoz, a teljes szervezet szempontj{ból veszteségekhez vezethet. Concordia, Lövey-Nadkarni 9

10 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) Problém{k A ir{nti SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (Hatékony problémakezelés) érzéketlenség (HATÉKONYS[G) Problém{k mindig léteznek, de a Problém{k ir{nti érzékenység nem mindig jellemző. Ha a körülöttünk lévő problém{knak nem vagyunk tudat{ban, akkor nem foglalkozunk velük, nem elemezzük őket, és nem tesszük meg a megold{sukhoz szükséges lépéseket. Ekkor a problém{k a szervezet b{rmely szintjén rendszeresen felbukkannak, és éreztetik hat{sukat. Döntésképtelenség (Hatékony döntéshozatal) Azon szervezeteknél, ahol jellemző a Döntésképtelenség, a döntéshozatal túl hosszú időt vesz igénybe. Mire a döntés megszületik, lehet, hogy a körülmények m{r megv{ltoztak. Mivel a szervezet döntési mechanizmusai nem adnak időben v{laszt a környezet kihív{saira, ez jelentős veszteségekhez, illetve elmaradt haszonhoz vezethet. Bürokr{cia (Ésszerű szab{lyozotts{g) A Bürokr{cia betegsége esetén a szervezetben a tagok meg vannak győződve arról, hogy minden tevékenységet dokument{lni és a hierarchia magasabb szintjén lévő emberekkel engedélyeztetni kell. Jellemzője a rugalmatlans{g, a szab{lyok merev követése, ak{r a hatékonys{g rov{s{ra is. A szab{lyozotts{g előbbre való az eredményességnél. (V{llalkozó szellem/ Kock{zatkerülés teljesítmény-motiv{lts{g) A Kock{zatkerülés esetén a szervezetben az emberek nem szívesen v{llalnak kock{zatot. Félnek attól, hogy ha hib{t követnek el, büntetést kapnak, és ez megg{tolja őket abban, hogy kihív{sokat v{llaljanak és új dolgokkal kísérletezzenek. Ha nem prób{lunk újítani, megbénítjuk tanul{si és fejlődési képességeinket is. A kock{zatkerülő v{llalati kultúra jellemzője, hogy mérsékelt az egyének autonómi{ja a munk{jukhoz kapcsolódó döntéshozatalban. Concordia, Lövey-Nadkarni 10

11 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI (Szükséges SZÜKSÉGLETEI mértékű figyelem Rövidl{t{s (HATÉKONYS[G) a hosszú t{vú célokra) Rövidl{t{s akkor jellemző, ha a szervezet csak rövid T{voll{t{s t{von gondolkodik. Ez ahhoz az emberhez hasonlítható, aki úgy megy, hogy kiz{rólag maga elé néz, és nem veszi észre, hogy közben a szakadék felé tart. A rövidl{tó szervezetek nem tekintenek előre, nem foglalkoznak hosszú t{vú célokkal, tendenci{kkal, csak a rövid t{von jelentkező hat{sokra koncentr{lnak. Ezért jellemző r{juk a kapkod{s, a hektikus légkör; gyakori a tűzoltó jellegű munka. (Szükséges mértékű figyelem A T{voll{t{sban szenvedő szervezetek a jövőre koncentr{lnak, és figyelmen kívül hagyj{k a napi működéshez kapcsolódó feladatokat. Ezekben a szervezetekben szeretnek stratégi{kkal és jövőképpel foglalkozni, de nem fordítanak kellő figyelmet ezek megvalósít{s{nak részleteire, a rövid t{von jelentkező kihív{sokra, a mindennapi problém{k megold{s{ra. VEVŐI SZÜKSÉGLETEK az operatív ügyekre) Vevők kizs{km{nyol{sa (Vevőközpontús{g) Ha egy szervezetre jellemző a Vevők kizs{km{nyol{sa, akkor a vevőket eszköznek tekintik a bevétel megszerzéséhez. E magatart{s célja a gyors meggazdagod{s. Amennyiben a szervezetet ilyen kultúra jellemzi, a kizs{km{nyoló magatart{s legtöbbször nemcsak a vevőket érinti, hanem m{s stakeholdereket is. Ezen szervezetek filozófi{j{t a következőképp lehet összefoglalni: A vevő felelőssége, hogy a sz{m{ra fontos értékekért megharcoljon. Szerezzük meg tőle a legtöbbet úgy, hogy közben a lehető legkevesebbet adjuk érte. Concordia, Lövey-Nadkarni 11

12 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Szolgalelkűség (Egyenrangú vevőkapcsolatok) (HATÉKONYS[G) A Szolgalelkűség olyan szintű al{rendelődés a vevők igényeinek, mely az elv{rhatón túl a szervezet saj{t anyagi szükségleteinek, vagy a munkat{rsak szükségleteinek rov{s{ra megy. Az extrém módon kiszolg{ló szervezetek filozófi{ja: Sose konfront{lódj a v{s{rlóval, sose utasíts vissza üzletet, b{rmibe is kerül. A vevők igényeinek elhanyagol{sa (Piacorient{lts{g) Amennyiben egy szervezetre jellemző a Vevők igényeinek elhanyagol{sa, akkor a termék, szolg{ltat{s kifejlesztése, módosít{sa közben kevés figyelmet fordítanak a v{rható/lehetséges fogyasztói reakciókra, igényekre, illetve szükség esetén ezek proaktív befoly{sol{s{ra. Emiatt amikor a termék piacra kerül, a v{rt kereslet elmarad. MUNKAT[RSAK SZÜKSÉGLETEI Elidegenedés (Elkötelezettség) Az Elidegenedéssel jellemezhető szervezetek vezetőinek alapvető felfog{sa, hogy a munkat{rsakat eszközként kezelik a szervezet céljainak megvalósít{s{ban. A szervezet tagjai érzelmileg elfordulnak munk{juktól, munkahelyüktől, mivel a fejlődés és odatartoz{s érzését nem tapasztalj{k. Egyre kevésbé képesek a működés szempontj{ból értékteremtő, a szervezet sz{m{ra előnyös tevékenységet végezni. Azon munkat{rsak, akik a piacon eladható szaktud{ssal rendelkeznek, elhagyj{k a szervezetet, azokra pedig, akik ezt nem tehetik meg, bénítólag hat a röghözkötöttség. Concordia, Lövey-Nadkarni 12

13 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Elkényeztetés (Egyértelmű keretek) (HATÉKONYS[G) Azok a szervezetek Elkényeztetők, amelyek túls{gosan saj{t tagjaik szükségleteinek kielégítésére koncentr{lnak a vezetésre, vagy ak{r a munkat{rsak szélesebb körére és elhanyagolnak m{s, alapvető szervezeti célokat. A legszélsőségesebb esetekben a kényeztetés tünetei elburj{nzanak, és elvonj{k az energi{t a vevői és pénzügyi igények kielégítésétől. Örömtelen szervezet (Örömteli szervezet) Az Örömtelen szervezetek munkat{rsai nem l{tnak maguk előtt olyan, a profitcélokon túlmutató magasabb rendű célt, melyhez ha hozz{j{rulnak, az kihív{st jelenthetne sz{mukra, és belülről ösztönözné őket. Mivel a közös célért való elkötelezett együttdolgoz{s hi{nyzik, a szervezet tagjaiban az összetartoz{s/odatartoz{s érzése gyenge, vagy egy{ltal{n nincs jelen. A fejlődést, kísérletezést itt nem ösztönzik, a munkahelyi légkörben a humor és a könnyedség nem kap helyet. Az emberekből hi{nyzik a munk{val való eggyé v{l{s, az arra történő teljes összpontosít{s, a belső erő, és a lelkesedés. Szervezeti paranoia (Bizalom, nyílts{g, korrektség) Szervezeti paranoia esetén az emberek között eluralkodik a bizalmatlans{g, a titkolóz{s. A szervezet nem egy közös cél elérésére szövetkezett közösségként működik, hanem egyének, érdekcsoportok harcolnak egym{ssal, a m{sikat ellenfélnek tekintve. Ebben a harcban az inform{ció az egyik fő hatalmi eszköz, mely befoly{solja az ellenfelek pozíciój{t, ezért a megfelelő inform{ciók elhallgat{s{nak, illetve ezek megszerzésének nagy a szerepe. A vezetés a közös célokért kialakított elkötelezettség és bizalom helyett erős kontrollal gyakorol befoly{st. Concordia, Lövey-Nadkarni 13

14 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (A mag{nélet tiszteletben Munkam{nia (HATÉKONYS[G) tart{sa) A Munkam{nia az alkoholizmushoz hasonló szenvedély Elégtelen kapcsolat a környezettel lehet. Ide{lis esetben a munka örömmel tölt el bennünket. Eljöhet azonban egy pont, amikor m{r nem tudunk meglenni a munk{nk nélkül, mert csakis ez ad rendszert az életünknek. E nélkül a rendszer nélkül feszültté, bizonytalann{, szervezetlenné v{lunk. A munkam{nia visszavezethető a személyiség teljesítmény-motiv{ciój{ra, de gyakran lehet a v{llalat is felelős érte. Azok a szervezetek, melyekre a munkam{nia jellemző, a teljes személyiséget, a munkat{rsak minden idejét és energi{j{t igénybe veszik, minim{lis teret biztosítva a szervezeten kívüli életre, kapcsolatokra, a regener{lód{sra. Mindez hosszú t{von az emberek kiégéséhez és a produktivit{s csökkenéséhez vezethet. HARMÓNI[BAN A KÖRNYEZETTEL Amennyiben Elégtelen a kapcsolata a környezettel, a szervezet hi{nyosan érzékeli a vevők igényeiben és szok{saiban, a technikai felfedezésekben és a versenyt{rsak stratégi{j{ban bekövetkező v{ltoz{sokat. Esetükben vagy nincsenek megfelelő érzékelők, melyek a környezetből a relev{ns inform{ciókat összegyűjtik, vagy ha vannak is ilyenek, befoly{suk csekély. Mindezen problém{k miatt a szervezet nem képes megfelelően alkalmazkodni a környezeti v{ltoz{sokhoz, kihív{sokhoz, és ez diszfunkcion{liss{ teszi a működését. (Nyitott szervezet) Concordia, Lövey-Nadkarni 14

15 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) Agresszív A viszonyul{s SZERVEZET a GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (Harmóni{ban a környezettel) környezethez (HATÉKONYS[G) Amikor a szervezetre jellemző az Agresszív viszonyul{s a környezethez, a környezetét veszélyekkel, félelemmel és rivaliz{l{ssal teli csatamezőként l{tja. A környezet ilyen észlelése meghat{rozza a külső kapcsolatokat. Ha a szervezet tagjai a környezetet erőszakos közegként észlelik, első reakciójuk agresszív, védekező, negatív lesz. A szervezetek kapcsolatait konfliktusok jellemzik. NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS Stagn{l{s (Növekedés, fejlődés) A Stagn{l{s a folyamatos fejlődés hi{nya. Ide{lis esetben a szervezetek jövőképükben meghat{rozz{k, milyenné szeretnének v{lni. A jövőkép megvalósít{s{hoz szükséges fejlődés kifejezhető pl. méretben, piaci részesedésben, vagy minőségi jellemzőkben, mint termékek sokfélesége, új technológi{k, stb.. Az a szervezet, amelyik nem törődik fejlődésével, tanul{ssal, új dolgok kiprób{l{s{val, hanem csak saj{t maga fenntart{sa a célja, hanyatl{snak indul. Concordia, Lövey-Nadkarni 15

16 Jegyzetek a Concordia, Lövey-Nadkarni 16

17 A FELMÉRÉS LEGFONTOSABB ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 17

18 FEJLESZTENDŐK ERŐSSÉGEK Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei [ttekintő adatok [TLAG 3,93 3,07 Ahogy a(z) Minta V{llalat l{tja Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Piacorient{lts{g Pénzm{nia Rész-optimaliz{l{s Szervezeti paranoia A következő részben a feldolgozott adatokat mutatjuk be. Ezek a különböző csoportok {ltal visszaküldött kérdőívek összesítése alapj{n készültek. A feldolgozott kérdőívek sz{moss{g{t és azok megoszl{s{t az al{bbi t{bl{zat mutatja. V{laszadó csoport Felsővezetők Középvezetők Munkat{rsak Kérdőívek sz{ma A Magyar Standardhoz (MS) képest, amely 40 db magyarorsz{gi v{llalat összesített adatait mutatja, a(z) szerinti elemzés ereményei a következőképpen alakultak: V{laszadó csoport A MS-n{l betegebb A MS-n{l egészségesebb Minta V{llalat 19 db dimenzió 1 db dimenzió Concordia, Lövey-Nadkarni 18

19 Ahogy a(z) Felsővezetők csoport l{tja 4,15 Ahogy a(z) Középvezetők csoport l{tja 4,03 Harmóni{ban a környezettel Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre Elkötelezettség Egyenrangú vevőkapcsolatok Rész-optimaliz{l{s Rész-optimaliz{l{s Munkam{nia Pénzm{nia Döntésképtelenség Szervezeti paranoia Ahogy a(z) Munkat{rsak csoport l{tja 3,9 Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Piacorient{lts{g Pénzm{nia Szervezeti paranoia Rész-optimaliz{l{s Concordia, Lövey-Nadkarni 19

20 Betegség egészség dimenziók összefoglaló {br{ja A kitöltők v{laszai az egészségkritériumok szerint csoportosítva Az {bra az Egészséges szervezet koncepció alapj{n kialakított fő egészségkritériumok szerint csoportosítva mutatja be a 20 különböző dimenzióban a csoportok {ltal adott értékeket. Minél magasabb egy érték, ann{l ink{bb betegnek és minél alacsonyabb egy érték, ann{l ink{bb egészségesnek tartj{k azt a dimenziót a v{laszadók. A függőleges vonalak jelzik az eddigi 40 szervezet felmérései alapj{n kialakított "Magyar standard" értékeit. Pénzügy a szervezeti célok szolg{lat{ban ,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Gondoss{g a pénzügyekben 3,7 3,9 4,1 A pénzügyek elhanyagol{sa Együttműködés, a szervezet egészében való gondolkod{s 4,5 4,8 5,2 Rész-optimaliz{l{s Hatékony problémakezelés 4,1 4,0 4,4 Problém{k ir{nti érzéketlenség Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség A szervezet gazdas{gi szükségletei Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia V{llalkozó szellem/ teljesítménymotiv{lts{g 4,0 4,0 4,5 Kock{zatkerülés Szükséges mértékű figyelem a hosszú t{vú célokra 3,8 4,0 4,1 Rövidl{t{s Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre 3,5 3,8 4,0 T{voll{t{s Concordia, Lövey-Nadkarni 20

21 Vevőközpontús{g 3,7 4,1 4,2 A vevők kizs{km{nyol{sa Egyenrangú vevőkapcsolatok 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Vevői szükségletek Piacorient{lts{g 3,4 3,7 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Egyértelmű keretek 3,7 3,6 4,1 Elkényeztetés Örömteli szervezet 3,8 3,8 3,8 Örömtelen szervezet Munkat{rsak szükségletei Bizalom, nyílts{g, korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia A mag{nélet tiszteletben tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Nyitott szervezet Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 3,6 4,1 4,0 Elégtelen kapcsolat a környezettel Agresszív viszonyul{s a környezethez Harmóni{ba n a környezettel Növekedés, fejlődés 3,8 3,7 4,4 Stagn{l{s Növekedés, fejlődés Magyar standard Felsővezetők Középvezetők Munkat{rsak 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 21

22 Jegyzetek Concordia, Lövey-Nadkarni 22

23 A FELMÉRÉS ADATAINAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 23

24 Betegségek sorrendje Az al{bbiakban bemutatjuk a betegség-egészség dimenziók {tlagait a különböző csoportok v{laszai alapj{n rangsorolva. Az {br{kon felül tal{lható a csoport {ltal legkedvezőtlenebbnek ítélt dimenzió, alatta a m{sodik legkedvezőtlenebbnek ítélt< Legalul a legkedvezőbbnek ítélt dimenziók kaptak helyet. Minél magasabb egy érték, ann{l ink{bb betegnek és minél alacsonyabb egy érték, ann{l ink{bb egészségesnek tartj{k azt a dimenziót. Concordia, Lövey-Nadkarni 24

25 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy 0 a(z) 0,2 Felsővezetők 0,4 0,6 csoport 0,8 l{tja 1 Együttműködés, a Együttműködés, a szervezet szervezet egészében való egészében való gondolkod{s gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s A mag{nélet tiszteletben tart{sa tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia Pénzügy Pénzügy a szervezeti a szervezeti célok célok szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Együttműködés, Egyenrangú a szervezet egészében való vevőkapcsolatok gondoskod{s 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Pénzügy a szervezeti célok Nyitott szolg{lat{ban szervezet 3,6 4,1 4,0 Elégtelen kapcsolat a környezettel Szükséges mértékű Szükséges Együttműködés, mértékű a szervezet figyelem figyelem az operatív egészében az való operatív gondoskod{s ügyekre ügyekre 3,5 3,8 4,0 T{voll{t{s Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 25

26 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy a(z) Középvezetők csoport l{tja Együttműködés, a Együttműködés, a szervezet szervezet egészében való egészében való gondolkod{s gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s Pénzügy a a szervezeti célok szolg{lat{ban szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Bizalom, nyílts{g, Bizalom, nyílts{g, korrektség korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség A mag{nélet mag{nélet tiszteletben tart{sa tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Piacorient{lts{g 3,7 3,4 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Egyértelmű Egyértelmű keretek keretek 4,1 3,7 3,6 Elkényeztetés Egyenrangú Egyenrangú vevőkapcsolatok 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Elkötelezettség Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv. Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 26

27 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy a(z) Munkat{rsak csoport l{tja Pénzügy Pénzügy a szervezeti a szervezeti célok célok szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Bizalom, nyílts{g, Bizalom, nyílts{g, korrektség korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia Együttműködés, a Együttműködés, szervezet egészében a szervezet való egészében gondolkod{s való gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s Ésszerű szab{lyozotts{g Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia Vevőközpontús{g Vevőközpontús{g 3,7 4,1 4,2 A vevők kizs{km{nyol{sa Egyértelmű keretek Egyértelmű keretek 4,1 3,7 3,6 Elkényeztetés Pénzügy a Egyenrangú szervezeti Egyenrangú célok vevőkapcsolatok vevőkapcsolatok szolg{lat{ban 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Piacorient{lts{g Piacorient{lts{g 3,7 3,4 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elkötelezettség Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv. Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 27

28 A v{laszok közti eltérések A különböző csoportok v{laszainak különbségei Az {br{n a null{n{l magasabb értékek (jobb oldal) azt jelzik, hogy azokban a dimenziókban az egyik csoport betegebbnek gondolja a szervezetet, mint a m{sik. A null{n{l kisebb értékek (bal oldal) azt jelzik, hogy azokban a dimenziókban a m{sik csoport l{tja betegebbnek a szervezetet. Concordia, Lövey-Nadkarni 28

29 Menedzsment és Középvezetők v{laszainak eltérése Felsővezetők és Középvezetők csoportok v{laszainak eltérése Felsővezetők csoport l{tja betegebbnek Vevők igényeinek elhanyagol{sa Munkam{nia Kock{zatkerülés 0,6 0,6 0,6 Stagn{l{s 0,6 Bürokr{cia 0,5 Döntésképtelenség 0,5 Elkényeztetés 0,4 Rész-optimaliz{l{s 0,4 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,3 Szolgalelkűség 0,1 Elidegenedés Örömtelen szervezet 0,0 0,0 0,1 Szervezeti paranoia -0,1 Rövidl{t{s -0,2-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4 Pénzm{nia Agresszív viszonyul{s a környezethez T{voll{t{s A pénzügyek elhanyagol{sa A vevők kizs{km{nyol{sa Elégtelen kapcsolat a környezettel Középvezetők csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 29

30 Felsővezetők és és Munkat{rsak csoportok csoportok v{laszainak v{laszainak eltérése eltérése Felsővezetők csoport l{tja betegebbnek Munkam{nia Döntésképtelenség Vevők igényeinek elhanyagol{sa 1,0 1,0 1,0 Rész-optimaliz{l{s 0,7 Stagn{l{s 0,6 Bürokr{cia Kock{zatkerülés Elkényeztetés 0,5 0,5 0,6 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,4 Rövidl{t{s Szolgalelkűség Elidegenedés Szervezeti paranoia 0,0-0,1-0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Örömtelen szervezet Pénzm{nia A pénzügyek elhanyagol{sa -0,3-0,4-0,5-0,5 Agresszív viszonyul{s a környezethez Elégtelen kapcsolat a környezettel A vevők kizs{km{nyol{sa T{voll{t{s Munkat{rsak csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 30

31 Középvezetők Középvezetők és Munkat{rsak és csoportok v{laszainak eltérése eltérése Középvezetők csoport l{tja betegebbnek Döntésképtelenség Munkam{nia Rész-optimaliz{l{s 0,4 0,5 0,5 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Rövidl{t{s 0,3 0,3 A pénzügyek elhanyagol{sa 0,2 Szervezeti paranoia 0,1 Szolgalelkűség 0,1 Pénzm{nia 0,1 Elkényeztetés 0,1 Stagn{l{s Elégtelen kapcsolat a környezettel Bürokr{cia 0,1 0,1 0,1 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,1 Elidegenedés Agresszív viszonyul{s a környezethez -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 A vevők kizs{km{nyol{sa Örömtelen szervezet Kock{zatkerülés T{voll{t{s Munkat{rsak csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 31

32 Betegség egészség dimenziók rangsora Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza az egyes betegség-egészség dimenziók sorsz{m{t (rangsor{t) a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak v{laszai alapj{n, egészségkritériumok szerint csoportosítva. A t{bl{zat az Egészséges szervezet koncepcióban kialakított fő egészségkritériumok szerint csoportosítva mutatja be a felmérésben szereplő 20 betegség egészség dimenziót, illetve azt a sorsz{mot, hogy a különböző csoportok h{nyadik legbetegebbnek tekintik az adott dimenziót. (Az értékek egyezése miatt előfordulhat több azonos sorsz{m is!) 3 20 Pirossal az a h{rom betegség-egészség dimenzió került oszloponként kiemelésre, amelyeket az adott csoport a legbetegebbnek tal{lt. A kék kiemelés ugyanezen logika mentén a legegészségesebbnek tal{lt dimenziókat emeli ki oszloponként. Az egym{sra mutató nyilak a megítélésbeli nagy eltérésekre hívj{k fel a figyelmet. Ha egy adott betegség-egészség dimenzió esetében két csoport rangsorbeli értékei között az eltérés nagyobb vagy egyenlő mint 5, akkor ezt a két egym{s felé mutató piros nyíl jelzi. Concordia, Lövey-Nadkarni 32

33 1 2 3 BETEGSÉG SORSZ[MA EGÉSZSÉG BETEGSÉG Felsőv. Középv Munkat. A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Pénzügy a szervezeti célok Pénzm{nia szolg{lat{ban Gondoss{g a pénzügyekben A pénzügyek elhanyagol{sa Együttműködés, a szervezet egészében való gondolkod{s Rész-optimaliz{l{s Hatékony problémakezelés Problém{k ir{nti érzéketlenség Hatékony döntéshozatal Döntésképtelenség Ésszerű szab{lyozotts{g Bürokr{cia V{llalkozó szellem/ teljesítménymotiv{lts{g Szükséges mértékű figyelem a hosszú t{vú célokra Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre Vevőközpontús{g Kock{zatkerülés Rövidl{t{s T{voll{t{s A vevők kizs{km{nyol{sa VEVŐI SZÜKSÉGLETEK Egyenrangú vevőkapcsolatok Szolgalelkűség Piacorient{lts{g Elkötelezettség A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elidegenedés MUNKAT[RSAK SZÜKSÉGLETEI Egyértelmű keretek Örömteli szervezet Bizalom, nyílts{g, korrektség A mag{nélet tiszteletben tart{sa Elkényeztetés Örömtelen szervezet Szervezeti paranoia Munkam{nia Nyitott szervezet HARMÓNI[BAN A KÖRNYEZETTEL Elégtelen kapcsolat a környezettel Harmóni{ban a környezettel Növekedés, fejlődés Agresszív viszonyul{s a környezethez Stagn{l{s NÖVEKEDÉS, FEJLŐDÉS Concordia, Lövey-Nadkarni 33

34 Legegészségesebbnek tal{lt {llít{sok 15 {llít{s a kérdőívből, amelyet a különböző csoportok a legink{bb egészségesnek tartanak. A t{bl{zat azon {llít{sokat mutatja, melyek a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak csoportok szerint a legink{bb egészségesek. Az értékek az {llít{ssal való egyetértés mértékét jelentik! Így egy pozitív {llít{s esetén a magas érték (teh{t egyetértek azzal hogy, rendben van ez a dolog), illetve negatív {llít{sn{l egy alacsony érték (nem értek egyet azzal, hogy ez a dolog rosszul megy) eredményezheti, hogy ide kerül az {llít{s. A könnyebb {tl{thatós{g kedvéért a negatívan megfogalmazott {llít{sokat elforduló nyilakkal jelöltük. A h{rombetűs kód a betegség-egészség dimenzióra utal, amelyhez az adott {llít{s tartozik (a kódokat l{sd az anyag végén, a jelmagyar{zatban). Amennyiben egy vizsg{lt csoportba kevés megkérdezett tartozik (kb. 1-3 fő), akkor előfordulhat, hogy sok kérdésben azonos {tlag jön ki. Ebből következik, hogy a kérdések között holtverseny alakulhat ki. Amennyiben ez a holtverseny pont az 15 legegészségesebb kérdés hat{r{n alakul ki, akkor ezek a holtversenyben lévő {llít{sok nem szerepelnek a t{bl{zatban. Ebben az esetben ugyanis nem eldönthető, hogy a(z) 15 {llít{s felsorol{s{n{l melyik kerüljön be, illetve maradjon ki. Concordia, Lövey-Nadkarni 34

35 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 14 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Felsővezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 2 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 3 A munka újabb és újabb kihív{sokkal szolg{l. ÖSZ 5,78 5,06 4,41 4 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 5 Az itt dolgozók munk{jukban csak pénzkereseti lehetőséget l{tnak. ÖSZ 2,22 3,61 3,76 6 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 7 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 8 A hosszú t{vú tervek jobban kidolgozottak, mint a mindennapi működés szab{lyai. T[V 2,50 3,31 3,79 9 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 10 A szervezet mindig pontosan tiszt{ban van pénzügyi helyzetével, eredménye alakul{s{val. PÜE 5,33 4,26 4,45 11 A vezetés csak a stratégiai célok kidolgoz{s{ra fókusz{l, és elhanyagolja a napi problém{kat. T[V 2,67 3,24 3,93 12 A szervezeti egységek működését szinte kiz{rólag költségvetésük {ll{sa szerint ítélik meg. PÉM 2,78 3,39 4,08 13 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 14 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 Concordia, Lövey-Nadkarni 35

36 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Középvezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 2 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 3 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 4 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 5 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 6 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 7 Az ügyfélszolg{lat gyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. VIE 4,78 5,09 5,00 8 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 9 A munka újabb és újabb kihív{sokkal szolg{l. ÖSZ 5,78 5,06 4,41 10 Az itt dolgozók azonosulnak a v{llalattal, szóhaszn{latukban többes sz{m első személyben beszélnek róla, pl.: n{lunk, a mi v{llalatunk. ELI 4,78 4,94 4,84 11 Az emberek gyakran teljesen belefeledkeznek a munk{jukba. ÖSZ 4,44 4,90 4,47 12 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 13 Szívesen és büszkén v{llalj{k fel környezetükben az itt dolgozók, hogy ehhez a céghez tartoznak. ÖSZ 4,44 4,76 4,73 14 A vezetés csak a stratégiai célok kidolgoz{s{ra fókusz{l, és elhanyagolja a napi problém{kat. T[V 2,67 3,24 3,93 15 M{s cégekkel előforduló nézeteltéréseket, problém{kat közös egyeztetésekkel rendezik. AVK 4,33 4,75 4,53 Concordia, Lövey-Nadkarni 36

37 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Munkat{rsak csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 2 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 3 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 4 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 5 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 6 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 7 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 8 Az ügyfélszolg{lat gyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. VIE 4,78 5,09 5,00 9 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 10 Termékfejlesztéseinket a piac kedvezően fogadja. VIE 3,78 4,37 4,93 11 A vevők megnyerése, megtart{sa érdekében a munkat{rsak indokolatlan {rengedményeket adnak. SZO 4,11 3,43 3,12 12 Az itt dolgozók nagy figyelmet fordítanak munk{juk minőségére. ELI 3,78 4,66 4,87 13 A szervezetben kevesebb megbecsülést kapnak azok a tevékenységek, melyek hat{sa ink{bb csak hosszú t{von érzékelhető (marketing, stratégiai tervezés). RÖV 3,44 3,40 3,13 14 Az itt dolgozók azonosulnak a v{llalattal, szóhaszn{latukban többes sz{m első személyben beszélnek róla, pl.: n{lunk, a mi v{llalatunk. ELI 4,78 4,94 4,84 15 A v{llalat piaci részesedése folyamatosan növekszik. STA 2,00 4,22 4,80 Concordia, Lövey-Nadkarni 37

38 Legbetegebbnek tal{lt {llít{sok 15 {llít{s a kérdőívből, amelyet a különböző csoportok a legink{bb betegnek tartanak. A t{bl{zat azon {llít{sokat mutatja, melyeket a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak csoport, a legink{bb betegnek tart. Az értékek az {llít{ssal való egyetértés mértékét jelentik! Így egy pozitív {llít{s esetén az alacsony érték (teh{t nem értek egyet azzal hogy, rendben van ez a dolog), illetve negatív {llít{sn{l egy magas érték (egyetértek azzal, hogy ez a dolog rosszul megy) eredményezheti, hogy ide kerül az {llít{s. A könnyebb {tl{thatós{g kedvéért a negatívan megfogalmazott {llít{sokat elforduló nyilakkal jelöltük. A h{rombetűs kód a betegség-egészség dimenzióra utal, amelyhez az adott {llít{s tartozik (a kódokat l{sd az anyag végén, a jelmagyar{zatban). Concordia, Lövey-Nadkarni 38

39 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Felsővezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 2 A felső vezetést együttműködő csapatként l{tj{k a szervezetben. ROP 1,56 2,98 3,70 3 Minél magasabb beoszt{sban van valaki, ann{l ink{bb elv{rj{k tőle, hogy munkaidőn túl is a cég rendelkezésére {lljon, fel{ldozva szabadidejét. MUM 6,33 5,27 4,43 4 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 5 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 6 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 7 A v{llalat piaci részesedése folyamatosan növekszik. STA 2,00 4,22 4,80 8 Az emberek többnyire a munkaidejükben végeznek feladataikkal, nincs szükség arra, hogy rendszeresen hazavigyék a munk{t. MUM 2,11 3,10 3,91 9 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 10 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 11 Hib{k esetén a vezetők védik a saj{t részlegüket, és m{shol keresik a bűnbakot. ROP 5,78 5,00 4,33 12 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 13 A szervezet nem halogatja döntéseit, így emiatt nem veszít el piaci lehetőségeket. DÖK 2,44 3,00 3,52 14 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 15 Az emberek saj{t felelősségük tudat{ban a feladatokra koncentr{lva, erőlködés nélkül végzik a munk{jukat. ÖSZ 2,56 3,48 3,89 Concordia, Lövey-Nadkarni 39

40 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Középvezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 2 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 3 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 4 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 5 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 6 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 7 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 8 Minél magasabb beoszt{sban van valaki, ann{l ink{bb elv{rj{k tőle, hogy munkaidőn túl is a cég rendelkezésére {lljon, fel{ldozva szabadidejét. MUM 6,33 5,27 4,43 9 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 10 A szervezet mentes a visszatérő drasztikus költségcsökkentő és megtakarít{si kamp{nyoktól. PÉM 3,00 2,86 2,86 11 Azok az emberek is ink{bb itt maradnak akiknek lehetőségük lenne m{shol is, legal{bb ilyen kondíciókkal elhelyezkedni. ELI 2,78 2,90 2,80 12 A felső vezetést együttműködő csapatként l{tj{k a szervezetben. ROP 1,56 2,98 3,70 13 Vannak olyan vezetők, akik bizalmasaikon keresztül gyűjtenek inform{ciót a szervezet m{s szintjeiről, részlegeiről. SZP 4,44 5,01 4,61 14 A szervezet nem halogatja döntéseit, így emiatt nem veszít el piaci lehetőségeket. DÖK 2,44 3,00 3,52 15 Hib{k esetén a vezetők védik a saj{t részlegüket, és m{shol keresik a bűnbakot. ROP 5,78 5,00 4,33 Concordia, Lövey-Nadkarni 40

41 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Munkat{rsak csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 2 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 3 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 4 Azok az emberek is ink{bb itt maradnak akiknek lehetőségük lenne m{shol is, legal{bb ilyen kondíciókkal elhelyezkedni. ELI 2,78 2,90 2,80 5 A szervezet mentes a visszatérő drasztikus költségcsökkentő és megtakarít{si kamp{nyoktól. PÉM 3,00 2,86 2,86 6 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 7 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 8 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 9 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 10 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 11 Az emberek megítélésében a munk{juk sz{mít, nem az, hogy ki kinek az embere, ki {ll közelebb a vezetéshez. SZP 4,22 3,68 3,26 12 A szervezet inform{ciós rendszerei megfelelő t{jékoztat{st adnak a pénzügyi helyzetről. PÜE 4,56 3,31 3,37 13 A szervezet tagjai érzik, hogy fontosak, hogy sz{mítanak r{juk. ELI 3,56 3,67 3,38 14 Vannak olyan vezetők, akik bizalmasaikon keresztül gyűjtenek inform{ciót a szervezet m{s szintjeiről, részlegeiről. SZP 4,44 5,01 4,61 15 A stratégi{val, tervezéssel, a hosszú t{vú célokkal foglalkozó tevékenységek megbecsültebbek, mint az operatív munka. T[V 3,89 4,13 4,59 Concordia, Lövey-Nadkarni 41

42 V{laszok megoszl{sa diagramos szemléltetés Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza a kérdőív összes {llít{s{t, a " Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak " {tlagait, valamint az egyes kérdésekre adott v{laszok értékeinek megoszl{s{t szemléltető diagramokat. A t{bl{zatban a h{rom csoport v{laszainak {tlaga az {llít{ssal való egyetértést jelzik. A gyakoris{got szemléltető diagramok azt mutatj{k, hogy milyen megoszl{st mutatnak a v{laszok (h{ny sz{zalék adott 1-est, 2-est stb.). Amennyiben a diagramoknak két púpja van a két szélső érték körül, az azt mutathatja, hogy a csoportok két eltérő véleményt képviselnek. Amennyiben a diagramok hasonló mértékben tartalmaznak minden értéket, az azt mutatja, hogy a csoportok véleménye nagyon eltérő, sokszínű. Amennyiben pedig hat{rozottan egy érték körül csúcsosodnak, az az egységes véleményt mutathatja. Concordia, Lövey-Nadkarni 42

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél.

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél. ÚTMUTATÓ a z{róvizsg{ra való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon valamint a szakir{nyú tov{bbképzésen z{róvizsg{ra készülő hallgatók részére 1. Témav{laszt{s 2. Szakdolgozati kutat{si koncepció

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére.

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére. Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III. emelet 6. Mobil: +3630-7434294 Fax: +361-3025206 tamas.fazekas@gmail.com Nyilvántartási szám a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 17008 É R T E S

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 DOKTORI DISSZERT[CIÓ TÉZISEI KLESTENITZ TIBOR ISTV[N A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 EÖTVÖS LOR[ND TUDOM[NYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOM[NYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOM[NYOK DOKTORI ISKOLA BUDAPEST,

Részletesebben

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Magn Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND Hatlyos: 2013. szeptember 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...2 2. A tanulók tvolmaradsnak, mulasztsnak, késésének igazolsra

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ 2015. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A Karosszérialakatos szakképesítés (34 525 06) helyi tanterve a 14/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem:

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem: CÉGBEMUTATÓ Székhely, iroda és bemutatóterem: 1074 Budapest, Doh{ny u. 29. Tel.: +36-1/322-27-45; Fax: +36-1/322-45-62 Telephely, iroda és gy{rtóüzem: 3100 Salgótarj{n, Állom{s u. 5. Tel./Fax: +36-32/512-700

Részletesebben

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei

A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú T{rsas{g 2010. évi legfontosabb közhasznú tevékenységei DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 7621 Pécs, Megye utca 20., 7601 Pécs, Pf.: 435. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu. www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. HU 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 T[RSUL[SI KÖZOKTAT[SI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 6. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez 5.1. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 31 542 04 FONÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l

Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015.

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015. Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 02 V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n Freinwald Éva Tan{csadó NMH SZFI Vizsgaszervezési és Törzslapnyilv{ntartó Oszt{ly 2011.

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam esti képzés

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam esti képzés Ikt.sz: 08/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KTKT ÁLTAL Á N O S ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA CSENGŐDI ÁLTAL Á N O S

KTKT ÁLTAL Á N O S ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA CSENGŐDI ÁLTAL Á N O S I N T E G R Á C I Ó S P R O G R A M K T K T Á L T A L Á N O S I S K O L A É S K Ö Z É P I S K O L A C S E N G Ő D I Á L T A L Á N O S PH. Németh Istv{n 1 Volt kicsi gyermek mindaz, ki ma bölcs meg erős.

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY

INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY - 1 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2009. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2010. m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök - 2 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

MUR[NYI PÉTER ALIGV[ROSOK ÉS TÖRPEFALVAK A V[ROS FALU VISZONY ÚJRAGONDOL[SA *

MUR[NYI PÉTER ALIGV[ROSOK ÉS TÖRPEFALVAK A V[ROS FALU VISZONY ÚJRAGONDOL[SA * 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.szeptember 1. MUR[NYI PÉTER ALIGV[ROSOK ÉS TÖRPEFALVAK A V[ROS FALU VISZONY ÚJRAGONDOL[SA * A multidiszciplinarit{s mindig bonyolultabb{ teszi egy adott probléma

Részletesebben

é ő Á í í Ü é é ő Ü Ü é ő Á é ő é ü é é é ü í ó ö é Ö é ő ü ö ö ö é ü é é é ü í ó ó í ö ü é é ó ó ü é é é ó é ü é é ö ö ő ü é é é é ő ó ó é é ó í é é é é ö ő ü é é ö ö é é é é é é é é é ű ő ü é é é é ő

Részletesebben

Élettudom{ny. Mi az Élet? Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet. Szacsky Mih{ly

Élettudom{ny. Mi az Élet? Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet. Szacsky Mih{ly Élettudom{ny Mi az Élet? Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet Szacsky Mih{ly Az elmúlt napokban jelent meg egy cikk A magyar megold{s a legjobb eddig az élet meghat{roz{s{ra címen. A cikk az

Részletesebben

M.G.K (Multi Gamma Képalkot{s) M.G.P ( ang.) Szacsky Mih{ly PR/B99SZM0615T0011MD003

M.G.K (Multi Gamma Képalkot{s) M.G.P ( ang.) Szacsky Mih{ly PR/B99SZM0615T0011MD003 Komplex transzmissziós és emissziós képalkot{s széles spektrumú l{gy- gamma sugaras elektrom{gneses tartom{nyba (3D, Triangul{ris, Holografikus képmegjelenítéssel) M.G.K (Multi Gamma Képalkot{s) M.G.P

Részletesebben

ö é é ő í Ü íé é ó Ü Ű é ő Á ü é é ó é í é ö é Ö é ő ü ö ö ö é ü é é é ü í ó ő é ü ö é é é ü ü é é ó ü ó é ó é ő é ö é ü é é ő ü é é é ó ü é é ö ö ő ü é é é é ő ő ő é é é é é é ö í ő é ü é é ö ö é é é

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA [GAZATHOZ A helyi tanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta

Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.26. 1. verzió Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

A XXI.sz{zad első évtizedéről

A XXI.sz{zad első évtizedéről A XXI.sz{zad első évtizedéről MELLÉKLET Rövid tényszerű hírek, adatok, töredékek az elmúlt 10 év eseményeiről, történéseiről: - 2008-ban elindult a Braun & Partners Network {ltal, nemzetközi partnerek

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat MOSTart Nemzetközi Kultur{lis Közhasznú Egyesület Jóv{hagyom: ügyvezető igazgató Érvényes: 2008.01. 01.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Által{nos rendelkezések 2. Banksz{mla

Részletesebben

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN *

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.szeptember 1. SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * A 2007-2008-as pénzügyi majd gazdas{gi v{ls{g egyértelműen

Részletesebben

Pannon Egyetem. Kis Ádám. Doktori (phd) értekezés

Pannon Egyetem. Kis Ádám. Doktori (phd) értekezés Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola Nyelvtudományi Program, pszicholingvisztikai alprogram Vezető: dr. Lengyel Zsolt Kis Ádám Szöveg a digitális térben Doktori (phd) értekezés

Részletesebben

VIII. Pulai Lovaspark Kupa Versenykiírása

VIII. Pulai Lovaspark Kupa Versenykiírása VIII. Pulai Lovaspark Kupa Versenykiírása CDN-A * /B Balatonvilágos, 2015.augusztus 01-02. ALAPADATOK Rendező: Pulai Lovaspark Kft. Cím: 8164 Balatonfőkaj{r, Pulai-Tanya HRSZ 0154/10 Levelezési cím 8171

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ Budapesti Műszaki és Gazdas{gtudom{nyi Egyetem Gépészmérnöki Kar KÉPZÉSI T[JÉKOZTATÓ az energetikai mérnök mesterszak (MSc) 2011/2012. tanév 2. félévében beiratkozott hallgatói részére Össze{llította:

Részletesebben

Szerző Dr. Szacsky Mih{ly. Budapest 2012. június.15.

Szerző Dr. Szacsky Mih{ly. Budapest 2012. június.15. EVESZ Klaszter Mikro, makro elemek és az ionh{ztart{s korrel{ciói a fiziológia és a H{rmas Elmélet tükrében (élelmiszerek és a t{pl{lkoz{s az egészség fenntart{s{ban) Szerző Dr. Szacsky Mih{ly Budapest

Részletesebben

Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra

Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra ELIISA PITKÄSALO Óz vagy domb, éjjell{tó vagy t{vcső? Az Elsodort világok és egy öko-politikai program transzport{l{sa finnről magyarra A tanulm{nyom tém{ja egy frissen készült regényfordít{s, Risto Isomäki

Részletesebben

Egy gyakorlati feladat Levegőszennyezettség előrejelzése Budapestre kémiai transzport modellel

Egy gyakorlati feladat Levegőszennyezettség előrejelzése Budapestre kémiai transzport modellel Egy gyakorlati feladat Levegőszennyezettség előrejelzése Budapestre kémiai transzport modellel Labancz Krisztina Ferenczi Zita Steib Roland Orsz{gos Meteorológiai Szolg{lat A fejlesztés célja 2009 m{jus:

Részletesebben

Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program. WHO ir{nyelveknek megfelelően. Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal. Funkcion{lis anatómiai képalkotó

Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program. WHO ir{nyelveknek megfelelően. Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal. Funkcion{lis anatómiai képalkotó Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program WHO ir{nyelveknek megfelelően Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal Funkcion{lis anatómiai képalkotó Somatoinfra elj{r{ssal vezérelve Megvalósít{si elő terv

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

INDOKLÁS a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékének jóváhagyására

INDOKLÁS a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékének jóváhagyására ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK INDOKLÁS a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékének jóváhagyására Figyelembe véve a következő jogszab{lyok rendelkezéseit:

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

Helyreállított Európa

Helyreállított Európa Mezei Géza Helyreállított Európa GROTIUS E-KÖNYVT[R 2010 1 Sorozatszerkesztő Horv{th Jenő Mezei Géza 2 Mezei Géza Helyre{llított Európa Egy önsorsrontó kontinens gazdas{gi és politikai felépülése a Marshall-tervtől

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Á Í Á ű ú ú ú ú ű ü Ó Ü ű Ü ű Ü Ó Í Ü ú Ü Ü ű Ö Ü Ó ú ü Ü Á Ó Ó Ó Á Á Ó ú Í ú Ú ü Ó ü ú Ü Ó Ü Í ü Ó Ó Á Ó Ó Ü ú Ü Ü ü Ü Á Ü ű ü ú Ü ü Ó Ü ü ü Ü Ü ú Ó Ü ú Ü ü Ó ű ű Ü ű ű Ü ú ú ú ü Ü Ö ú ű ü Ü ü ü ű Í ú

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

ö É ö ö É í ü ü ő é ó ő ó é ű é í é é ó ú ó ö é ú ő Á é é ó Á Á ő é é Ű é ő é ö é é é é ó í ő é Ö Í őű Á ő í é ő í ú é ő é ű é é ó é ó í ő ö é ü ö é ö é ó í ü ö é é é é í ü ő ü ő é í ö é ö Ö é é é é ü

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul

Részletesebben