AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI"

Átírás

1 AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest,

2 Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait részben vagy egészben reproduk{lni, adatrendszerben t{rolni vagy b{rmely m{s úton vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti elj{r{ssal vagy m{s módon sokszorosítani vagy közölni a szerzők ír{sos engedélye nélkül tilos!

3 Tartalomjegyzék 5. oldal Az Egészséges szervezet modell bemutat{sa 9. oldal Betegségdefiníciók 17. oldal A felmérés legfontosabb adatainak összefoglal{sa 18. oldal Áttekintő adatok 20. oldal Betegség egészség dimenziók összefoglaló {br{ja 23. oldal A felmérés adatainak részletes bemutat{sa 24. oldal Betegségek sorrendje 28. oldal A v{laszok közti eltérések 32. oldal Betegség egészség dimenziók rangsora 34. oldal Legegészségesebbnek tal{lt {llít{sok 38. oldal Legbetegebbnek tal{lt {llít{sok 42. oldal V{laszok megoszl{sa szemléltetés diagramok alapj{n 54. oldal Jelmagyar{zat Concordia, Lövey-Nadkarni 3

4 Concordia, Lövey-Nadkarni 4

5 AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET MODELL BEMUTATÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 5

6 Az Egészséges Szervezet* Definíciónk szerint egy szervezet akkor tekinthető egészségesnek, ha az al{bbi {llít{sok jellemzők a működésére: v Az egészséges szervezet kielégít gazdas{gi követelményeket (pénzügyi elv{r{sokat, mint pl. nyereségesség) az{ltal, hogy a leghatékonyabban és legeredményesebben haszn{lja fel az erőforr{sokat a célok elérése érdekében. v Az egészséges szervezet kielégíti a vevők szükségleteit az{ltal, hogy nagy értéket nyújt a vevőnek, s így legitimmé teszi létét, és képes fenntartani mag{t a folyamatosan beérkező bevételekből. v Az egészséges szervezet kielégíti tagjai, munkat{rsai szükségleteit az{ltal, hogy olyan környezetet teremt, ahol a tagok fejlődnek, és tudj{k, hogy fontosak, így el tudj{k érni egyéni céljaikat, miközben megvalósítj{k a szervezet célkitűzéseit is. v Az egészséges szervezet egyensúlyt teremt a fenti h{rom alapvető célkitűzés között, és ennek érdekében olyan struktúr{t és kultúr{t hoz létre, mely segíti a h{rom célkitűzés együttes figyelembe vételét a döntéshozatali folyamatok sor{n. v Az egészséges szervezet harmóni{ban él a környezetével. v Az egészséges szervezet az idők sor{n növekszik, gyarapodik és fejlődik, fokozza lehetőségeit és/vagy képességeit annak érdekében, hogy egyre bonyolultabb kihív{soknak tudjon megfelelni. * Lövey Imre Manohar S. Nadkarni, Erdélyi Eszter közreműködésével: Az örömteli szervezet oldal alapj{n Concordia, Lövey-Nadkarni 6

7 Az Egészséges szervezet dimenziói A szervezeti egészséget a következőképpen defini{ljuk: holisztikus feltétel, melynek sor{n ez a hat fő kritérium egyidejűleg és magas szinten teljesül. Természetesen, ezek kielégítettsége nem egy igen-nem v{laszt{son múlik, ez ink{bb mérték kérdése. Ha megkíséreljük felmérni egy szervezet egészségi {llapot{t, annak célja nem a fokozatok apró részletekbe menő azonosít{sa, hanem hogy meghat{rozzuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy egészségesebb szervezetet hozhassunk létre. Az egészség azt is jelenti, hogy megoldjuk a problém{kat, mielőtt akutt{ v{ln{nak. A szervezeti egészségre vonatkozó definíciónkat a következőkkel bővíthetjük ki: v a szervezet képes megbirkózni a negatív hat{st kiv{ltó eseményekkel, ak{r a szervezeten kívül, ak{r azon belül fordulnak is elő, v képes a kellő gyorsas{ggal kihaszn{lni a lehetőségeketmiközben a szervezeti célok megvalósít{s{tól való eltérés és/vagy az érdekeltek elégedetlensége nem tartós és nem ismétlődő. Ez azt jelenti, hogy ha a szervezet a külső és belső forr{sokat mozgósítani tudja a problém{k tartós megold{s{ra, akkor a szervezetet egészségesnek tekintjük. Az egészséges szervezetben a problémamegoldó mechanizmusok automatikusan működnek, csakúgy, mint az immunrendszer a fiziológi{ban. Concordia, Lövey-Nadkarni 7

8 Szervezeti betegségek Ha a problémamegoldó mechanizmusok hi{nyoznak, gyengék vagy lassúak, akkor a problém{k tartóss{ v{lnak vagy visszatérnek. Ilyenkor az energi{t és a forr{sokat folyamatosan a rövid t{vú, rész-problém{kkal való küzdelem köti le, és nem a fő célokra fordítj{k azokat. Ezt a jelenséget szervezeti betegségnek nevezzük. Szervezeti betegségekről van szó olyan helyzetekben, amikor: v a szervezet részei nem megfelelően funkcion{lnak, v a szervezet egyes folyamatai tartósan nem felelnek meg az ir{ntuk t{masztott követelményeknek, v az alapvető célok közül egyet vagy többet ismételten figyelmen kívül hagynak a döntéshozatali folyamatban. Amikor a problém{k akutt{ v{lnak, szervezeti betegségek lesznek belőlük. Ahhoz, hogy felmérjük egy szervezet egészségi {llapot{t, tiszt{ban kell lennünk azzal, hogyan is működik. Tov{bb{ a betegség azonosított tüneteit össze kell vetnünk valamilyen szervezeti betegségtipológi{val is, mert enélkül az egészségi {llapotra vonatkozó diagnózis csak inform{ciók véletlenszerű halmaza lesz. A tipológia a betegséget t{rsítja v a szervezet azon részével, ahol a rendellenesség tal{lható, vagy v azzal a hellyel, ahol a rendellenesség hat{sa a legink{bb érződik, vagy v azokkal a struktúr{kkal és rendszerekkel, melyek hajlamosak {llandósítani a problém{t. Ha a szervezet nem vesz tudom{st a problém{król, azok akutt{ v{lnak, és csökkentik a szervezet működőképességét. Az akut problém{k a szervezetekben tipikus magatart{sform{kkal t{rsulnak. A problém{kkal kapcsolatos megfigyelhető viselkedésmint{kat tüneteknek nevezzük. A szervezeti egészség {ltalunk megfogalmazott diagnózisa a különféle tünetek megfigyelését és oszt{lyoz{s{t jelenti, az emberi test betegségeihez hasonló módon. A betegség meg{llapít{s{hoz a szervezeti betegségek tüneteinek jelentős részének együttesen kell megjelenniük. A szervezeti egészség diagnózis{hoz az adatok koncentr{lt összegyűjtésére van szükség, hogy azonosíthassuk és kezelhessük a szervezeti betegségeket. Egy betegség kezeléséhez a betegség természetének meg{llapít{sa ut{n meg kell hat{rozni a betegség ok{t. Ahhoz, hogy meg tudjuk {llapítani, hogy egy ok valóban szervezeti betegséget v{lt-e ki, azt is l{tnunk kell, hogy valah{nyszor ez az ok előfordul, a betegség is megjelenik. Kérdőívünk 20 betegség-egészség dimenziót mér, melyek megtal{lhatóak a következő t{bl{zatban. A meghat{roz{sok a szervezeti betegségekre vonatkoznak, azt írj{k le, hogy nem megfelelő esetben milyen jellemzőket mutat a dimenzió. Concordia, Lövey-Nadkarni 8

9 BETEGSÉGDEFINÍCIÓK az Egészséges szervezet modell szerinti csoportosít{sban Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (HATÉKONYS[G) Pénzm{nia (Pénzügy a szervezeti célok szolg{lat{ban) A Pénzm{ni{ban szenvedő szervezetek a döntéseikben olyan mértékben adnak priorit{st a pénzügyi szempontoknak, mely túlzottan a vevők és a munkat{rsak igényeinek rov{s{ra megy. Sz{mukra fő cél a rövid t{vú profitmaximaliz{l{s a lehető legkevesebb erőforr{s felhaszn{l{s{val. A vezetők túlzott pénzügyi orient{ciójuk miatt nem fordítanak figyelmet arra, hogy a cég a vevők sz{m{ra hozz{adott értéket teremtsen, a munkat{rsak fejlődjenek, és megfelelő legyen a munkahelyi hangulat. A cég nem rendelkezik a pénzügyi, gazdas{gi és üzleti célokat meghaladó hiteles jövőképpel. A pénzügyek elhanyagol{sa (Gondoss{g a pénzügyekben) A Pénzügyek elhanyagol{sa akkor jellemző egy szervezetre, ha a döntések pénzügyi vonatkoz{sait nem veszik figyelembe. Mindez az erőforr{sok elpocsékol{s{hoz és pazarl{s{hoz vezet, mely idővel a gazdas{gi stabilit{st kock{ztatja. (Együttműködés, a szervezet Rész-optimaliz{l{s egészében való gondolkod{s) A Rész-optimaliz{l{ssal jellemezhető szervezetek különböző egységei nem l{tj{k {t az egész működésének összefüggéseit, és csak saj{t céljaik teljesítésére koncentr{lnak. Ilyenkor az egységek között nem megfelelő a kommunik{ció, és ez érdekütközésekhez, belső konfliktusokhoz, a teljes szervezet szempontj{ból veszteségekhez vezethet. Concordia, Lövey-Nadkarni 9

10 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) Problém{k A ir{nti SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (Hatékony problémakezelés) érzéketlenség (HATÉKONYS[G) Problém{k mindig léteznek, de a Problém{k ir{nti érzékenység nem mindig jellemző. Ha a körülöttünk lévő problém{knak nem vagyunk tudat{ban, akkor nem foglalkozunk velük, nem elemezzük őket, és nem tesszük meg a megold{sukhoz szükséges lépéseket. Ekkor a problém{k a szervezet b{rmely szintjén rendszeresen felbukkannak, és éreztetik hat{sukat. Döntésképtelenség (Hatékony döntéshozatal) Azon szervezeteknél, ahol jellemző a Döntésképtelenség, a döntéshozatal túl hosszú időt vesz igénybe. Mire a döntés megszületik, lehet, hogy a körülmények m{r megv{ltoztak. Mivel a szervezet döntési mechanizmusai nem adnak időben v{laszt a környezet kihív{saira, ez jelentős veszteségekhez, illetve elmaradt haszonhoz vezethet. Bürokr{cia (Ésszerű szab{lyozotts{g) A Bürokr{cia betegsége esetén a szervezetben a tagok meg vannak győződve arról, hogy minden tevékenységet dokument{lni és a hierarchia magasabb szintjén lévő emberekkel engedélyeztetni kell. Jellemzője a rugalmatlans{g, a szab{lyok merev követése, ak{r a hatékonys{g rov{s{ra is. A szab{lyozotts{g előbbre való az eredményességnél. (V{llalkozó szellem/ Kock{zatkerülés teljesítmény-motiv{lts{g) A Kock{zatkerülés esetén a szervezetben az emberek nem szívesen v{llalnak kock{zatot. Félnek attól, hogy ha hib{t követnek el, büntetést kapnak, és ez megg{tolja őket abban, hogy kihív{sokat v{llaljanak és új dolgokkal kísérletezzenek. Ha nem prób{lunk újítani, megbénítjuk tanul{si és fejlődési képességeinket is. A kock{zatkerülő v{llalati kultúra jellemzője, hogy mérsékelt az egyének autonómi{ja a munk{jukhoz kapcsolódó döntéshozatalban. Concordia, Lövey-Nadkarni 10

11 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI (Szükséges SZÜKSÉGLETEI mértékű figyelem Rövidl{t{s (HATÉKONYS[G) a hosszú t{vú célokra) Rövidl{t{s akkor jellemző, ha a szervezet csak rövid T{voll{t{s t{von gondolkodik. Ez ahhoz az emberhez hasonlítható, aki úgy megy, hogy kiz{rólag maga elé néz, és nem veszi észre, hogy közben a szakadék felé tart. A rövidl{tó szervezetek nem tekintenek előre, nem foglalkoznak hosszú t{vú célokkal, tendenci{kkal, csak a rövid t{von jelentkező hat{sokra koncentr{lnak. Ezért jellemző r{juk a kapkod{s, a hektikus légkör; gyakori a tűzoltó jellegű munka. (Szükséges mértékű figyelem A T{voll{t{sban szenvedő szervezetek a jövőre koncentr{lnak, és figyelmen kívül hagyj{k a napi működéshez kapcsolódó feladatokat. Ezekben a szervezetekben szeretnek stratégi{kkal és jövőképpel foglalkozni, de nem fordítanak kellő figyelmet ezek megvalósít{s{nak részleteire, a rövid t{von jelentkező kihív{sokra, a mindennapi problém{k megold{s{ra. VEVŐI SZÜKSÉGLETEK az operatív ügyekre) Vevők kizs{km{nyol{sa (Vevőközpontús{g) Ha egy szervezetre jellemző a Vevők kizs{km{nyol{sa, akkor a vevőket eszköznek tekintik a bevétel megszerzéséhez. E magatart{s célja a gyors meggazdagod{s. Amennyiben a szervezetet ilyen kultúra jellemzi, a kizs{km{nyoló magatart{s legtöbbször nemcsak a vevőket érinti, hanem m{s stakeholdereket is. Ezen szervezetek filozófi{j{t a következőképp lehet összefoglalni: A vevő felelőssége, hogy a sz{m{ra fontos értékekért megharcoljon. Szerezzük meg tőle a legtöbbet úgy, hogy közben a lehető legkevesebbet adjuk érte. Concordia, Lövey-Nadkarni 11

12 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Szolgalelkűség (Egyenrangú vevőkapcsolatok) (HATÉKONYS[G) A Szolgalelkűség olyan szintű al{rendelődés a vevők igényeinek, mely az elv{rhatón túl a szervezet saj{t anyagi szükségleteinek, vagy a munkat{rsak szükségleteinek rov{s{ra megy. Az extrém módon kiszolg{ló szervezetek filozófi{ja: Sose konfront{lódj a v{s{rlóval, sose utasíts vissza üzletet, b{rmibe is kerül. A vevők igényeinek elhanyagol{sa (Piacorient{lts{g) Amennyiben egy szervezetre jellemző a Vevők igényeinek elhanyagol{sa, akkor a termék, szolg{ltat{s kifejlesztése, módosít{sa közben kevés figyelmet fordítanak a v{rható/lehetséges fogyasztói reakciókra, igényekre, illetve szükség esetén ezek proaktív befoly{sol{s{ra. Emiatt amikor a termék piacra kerül, a v{rt kereslet elmarad. MUNKAT[RSAK SZÜKSÉGLETEI Elidegenedés (Elkötelezettség) Az Elidegenedéssel jellemezhető szervezetek vezetőinek alapvető felfog{sa, hogy a munkat{rsakat eszközként kezelik a szervezet céljainak megvalósít{s{ban. A szervezet tagjai érzelmileg elfordulnak munk{juktól, munkahelyüktől, mivel a fejlődés és odatartoz{s érzését nem tapasztalj{k. Egyre kevésbé képesek a működés szempontj{ból értékteremtő, a szervezet sz{m{ra előnyös tevékenységet végezni. Azon munkat{rsak, akik a piacon eladható szaktud{ssal rendelkeznek, elhagyj{k a szervezetet, azokra pedig, akik ezt nem tehetik meg, bénítólag hat a röghözkötöttség. Concordia, Lövey-Nadkarni 12

13 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Elkényeztetés (Egyértelmű keretek) (HATÉKONYS[G) Azok a szervezetek Elkényeztetők, amelyek túls{gosan saj{t tagjaik szükségleteinek kielégítésére koncentr{lnak a vezetésre, vagy ak{r a munkat{rsak szélesebb körére és elhanyagolnak m{s, alapvető szervezeti célokat. A legszélsőségesebb esetekben a kényeztetés tünetei elburj{nzanak, és elvonj{k az energi{t a vevői és pénzügyi igények kielégítésétől. Örömtelen szervezet (Örömteli szervezet) Az Örömtelen szervezetek munkat{rsai nem l{tnak maguk előtt olyan, a profitcélokon túlmutató magasabb rendű célt, melyhez ha hozz{j{rulnak, az kihív{st jelenthetne sz{mukra, és belülről ösztönözné őket. Mivel a közös célért való elkötelezett együttdolgoz{s hi{nyzik, a szervezet tagjaiban az összetartoz{s/odatartoz{s érzése gyenge, vagy egy{ltal{n nincs jelen. A fejlődést, kísérletezést itt nem ösztönzik, a munkahelyi légkörben a humor és a könnyedség nem kap helyet. Az emberekből hi{nyzik a munk{val való eggyé v{l{s, az arra történő teljes összpontosít{s, a belső erő, és a lelkesedés. Szervezeti paranoia (Bizalom, nyílts{g, korrektség) Szervezeti paranoia esetén az emberek között eluralkodik a bizalmatlans{g, a titkolóz{s. A szervezet nem egy közös cél elérésére szövetkezett közösségként működik, hanem egyének, érdekcsoportok harcolnak egym{ssal, a m{sikat ellenfélnek tekintve. Ebben a harcban az inform{ció az egyik fő hatalmi eszköz, mely befoly{solja az ellenfelek pozíciój{t, ezért a megfelelő inform{ciók elhallgat{s{nak, illetve ezek megszerzésének nagy a szerepe. A vezetés a közös célokért kialakított elkötelezettség és bizalom helyett erős kontrollal gyakorol befoly{st. Concordia, Lövey-Nadkarni 13

14 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (A mag{nélet tiszteletben Munkam{nia (HATÉKONYS[G) tart{sa) A Munkam{nia az alkoholizmushoz hasonló szenvedély Elégtelen kapcsolat a környezettel lehet. Ide{lis esetben a munka örömmel tölt el bennünket. Eljöhet azonban egy pont, amikor m{r nem tudunk meglenni a munk{nk nélkül, mert csakis ez ad rendszert az életünknek. E nélkül a rendszer nélkül feszültté, bizonytalann{, szervezetlenné v{lunk. A munkam{nia visszavezethető a személyiség teljesítmény-motiv{ciój{ra, de gyakran lehet a v{llalat is felelős érte. Azok a szervezetek, melyekre a munkam{nia jellemző, a teljes személyiséget, a munkat{rsak minden idejét és energi{j{t igénybe veszik, minim{lis teret biztosítva a szervezeten kívüli életre, kapcsolatokra, a regener{lód{sra. Mindez hosszú t{von az emberek kiégéséhez és a produktivit{s csökkenéséhez vezethet. HARMÓNI[BAN A KÖRNYEZETTEL Amennyiben Elégtelen a kapcsolata a környezettel, a szervezet hi{nyosan érzékeli a vevők igényeiben és szok{saiban, a technikai felfedezésekben és a versenyt{rsak stratégi{j{ban bekövetkező v{ltoz{sokat. Esetükben vagy nincsenek megfelelő érzékelők, melyek a környezetből a relev{ns inform{ciókat összegyűjtik, vagy ha vannak is ilyenek, befoly{suk csekély. Mindezen problém{k miatt a szervezet nem képes megfelelően alkalmazkodni a környezeti v{ltoz{sokhoz, kihív{sokhoz, és ez diszfunkcion{liss{ teszi a működését. (Nyitott szervezet) Concordia, Lövey-Nadkarni 14

15 Szervezeti betegség A betegség meghat{roz{sa (Szervezeti egészség) Agresszív A viszonyul{s SZERVEZET a GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI (Harmóni{ban a környezettel) környezethez (HATÉKONYS[G) Amikor a szervezetre jellemző az Agresszív viszonyul{s a környezethez, a környezetét veszélyekkel, félelemmel és rivaliz{l{ssal teli csatamezőként l{tja. A környezet ilyen észlelése meghat{rozza a külső kapcsolatokat. Ha a szervezet tagjai a környezetet erőszakos közegként észlelik, első reakciójuk agresszív, védekező, negatív lesz. A szervezetek kapcsolatait konfliktusok jellemzik. NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS Stagn{l{s (Növekedés, fejlődés) A Stagn{l{s a folyamatos fejlődés hi{nya. Ide{lis esetben a szervezetek jövőképükben meghat{rozz{k, milyenné szeretnének v{lni. A jövőkép megvalósít{s{hoz szükséges fejlődés kifejezhető pl. méretben, piaci részesedésben, vagy minőségi jellemzőkben, mint termékek sokfélesége, új technológi{k, stb.. Az a szervezet, amelyik nem törődik fejlődésével, tanul{ssal, új dolgok kiprób{l{s{val, hanem csak saj{t maga fenntart{sa a célja, hanyatl{snak indul. Concordia, Lövey-Nadkarni 15

16 Jegyzetek a Concordia, Lövey-Nadkarni 16

17 A FELMÉRÉS LEGFONTOSABB ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 17

18 FEJLESZTENDŐK ERŐSSÉGEK Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei [ttekintő adatok [TLAG 3,93 3,07 Ahogy a(z) Minta V{llalat l{tja Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Piacorient{lts{g Pénzm{nia Rész-optimaliz{l{s Szervezeti paranoia A következő részben a feldolgozott adatokat mutatjuk be. Ezek a különböző csoportok {ltal visszaküldött kérdőívek összesítése alapj{n készültek. A feldolgozott kérdőívek sz{moss{g{t és azok megoszl{s{t az al{bbi t{bl{zat mutatja. V{laszadó csoport Felsővezetők Középvezetők Munkat{rsak Kérdőívek sz{ma A Magyar Standardhoz (MS) képest, amely 40 db magyarorsz{gi v{llalat összesített adatait mutatja, a(z) szerinti elemzés ereményei a következőképpen alakultak: V{laszadó csoport A MS-n{l betegebb A MS-n{l egészségesebb Minta V{llalat 19 db dimenzió 1 db dimenzió Concordia, Lövey-Nadkarni 18

19 Ahogy a(z) Felsővezetők csoport l{tja 4,15 Ahogy a(z) Középvezetők csoport l{tja 4,03 Harmóni{ban a környezettel Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre Elkötelezettség Egyenrangú vevőkapcsolatok Rész-optimaliz{l{s Rész-optimaliz{l{s Munkam{nia Pénzm{nia Döntésképtelenség Szervezeti paranoia Ahogy a(z) Munkat{rsak csoport l{tja 3,9 Harmóni{ban a környezettel Elkötelezettség Piacorient{lts{g Pénzm{nia Szervezeti paranoia Rész-optimaliz{l{s Concordia, Lövey-Nadkarni 19

20 Betegség egészség dimenziók összefoglaló {br{ja A kitöltők v{laszai az egészségkritériumok szerint csoportosítva Az {bra az Egészséges szervezet koncepció alapj{n kialakított fő egészségkritériumok szerint csoportosítva mutatja be a 20 különböző dimenzióban a csoportok {ltal adott értékeket. Minél magasabb egy érték, ann{l ink{bb betegnek és minél alacsonyabb egy érték, ann{l ink{bb egészségesnek tartj{k azt a dimenziót a v{laszadók. A függőleges vonalak jelzik az eddigi 40 szervezet felmérései alapj{n kialakított "Magyar standard" értékeit. Pénzügy a szervezeti célok szolg{lat{ban ,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Gondoss{g a pénzügyekben 3,7 3,9 4,1 A pénzügyek elhanyagol{sa Együttműködés, a szervezet egészében való gondolkod{s 4,5 4,8 5,2 Rész-optimaliz{l{s Hatékony problémakezelés 4,1 4,0 4,4 Problém{k ir{nti érzéketlenség Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség A szervezet gazdas{gi szükségletei Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia V{llalkozó szellem/ teljesítménymotiv{lts{g 4,0 4,0 4,5 Kock{zatkerülés Szükséges mértékű figyelem a hosszú t{vú célokra 3,8 4,0 4,1 Rövidl{t{s Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre 3,5 3,8 4,0 T{voll{t{s Concordia, Lövey-Nadkarni 20

21 Vevőközpontús{g 3,7 4,1 4,2 A vevők kizs{km{nyol{sa Egyenrangú vevőkapcsolatok 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Vevői szükségletek Piacorient{lts{g 3,4 3,7 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Egyértelmű keretek 3,7 3,6 4,1 Elkényeztetés Örömteli szervezet 3,8 3,8 3,8 Örömtelen szervezet Munkat{rsak szükségletei Bizalom, nyílts{g, korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia A mag{nélet tiszteletben tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Nyitott szervezet Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 3,6 4,1 4,0 Elégtelen kapcsolat a környezettel Agresszív viszonyul{s a környezethez Harmóni{ba n a környezettel Növekedés, fejlődés 3,8 3,7 4,4 Stagn{l{s Növekedés, fejlődés Magyar standard Felsővezetők Középvezetők Munkat{rsak 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 21

22 Jegyzetek Concordia, Lövey-Nadkarni 22

23 A FELMÉRÉS ADATAINAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Concordia, Lövey-Nadkarni 23

24 Betegségek sorrendje Az al{bbiakban bemutatjuk a betegség-egészség dimenziók {tlagait a különböző csoportok v{laszai alapj{n rangsorolva. Az {br{kon felül tal{lható a csoport {ltal legkedvezőtlenebbnek ítélt dimenzió, alatta a m{sodik legkedvezőtlenebbnek ítélt< Legalul a legkedvezőbbnek ítélt dimenziók kaptak helyet. Minél magasabb egy érték, ann{l ink{bb betegnek és minél alacsonyabb egy érték, ann{l ink{bb egészségesnek tartj{k azt a dimenziót. Concordia, Lövey-Nadkarni 24

25 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy 0 a(z) 0,2 Felsővezetők 0,4 0,6 csoport 0,8 l{tja 1 Együttműködés, a Együttműködés, a szervezet szervezet egészében való egészében való gondolkod{s gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s A mag{nélet tiszteletben tart{sa tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia Pénzügy Pénzügy a szervezeti a szervezeti célok célok szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Együttműködés, Egyenrangú a szervezet egészében való vevőkapcsolatok gondoskod{s 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Pénzügy a szervezeti célok Nyitott szolg{lat{ban szervezet 3,6 4,1 4,0 Elégtelen kapcsolat a környezettel Szükséges mértékű Szükséges Együttműködés, mértékű a szervezet figyelem figyelem az operatív egészében az való operatív gondoskod{s ügyekre ügyekre 3,5 3,8 4,0 T{voll{t{s Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 25

26 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy a(z) Középvezetők csoport l{tja Együttműködés, a Együttműködés, a szervezet szervezet egészében való egészében való gondolkod{s gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s Pénzügy a a szervezeti célok szolg{lat{ban szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Bizalom, nyílts{g, Bizalom, nyílts{g, korrektség korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia Hatékony döntéshozatal 4,0 4,5 5,0 Döntésképtelenség A mag{nélet mag{nélet tiszteletben tart{sa tart{sa 4,0 4,4 5,0 Munkam{nia Piacorient{lts{g 3,7 3,4 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Egyértelmű Egyértelmű keretek keretek 4,1 3,7 3,6 Elkényeztetés Egyenrangú Egyenrangú vevőkapcsolatok 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Elkötelezettség Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv. Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 26

27 Betegség-egészség dimenziók sorrendje - ahogy a(z) Munkat{rsak csoport l{tja Pénzügy Pénzügy a szervezeti a szervezeti célok célok szolg{lat{ban 4,6 4,8 4,7 Pénzm{nia Bizalom, nyílts{g, Bizalom, nyílts{g, korrektség korrektség 4,6 4,6 4,5 Szervezeti paranoia Együttműködés, a Együttműködés, szervezet egészében a szervezet való egészében gondolkod{s való gondolkod{s 5,2 4,8 4,5 Rész-optimaliz{l{s Ésszerű szab{lyozotts{g Ésszerű szab{lyozotts{g 4,3 4,2 4,8 Bürokr{cia Vevőközpontús{g Vevőközpontús{g 3,7 4,1 4,2 A vevők kizs{km{nyol{sa Egyértelmű keretek Egyértelmű keretek 4,1 3,7 3,6 Elkényeztetés Pénzügy a Egyenrangú szervezeti Egyenrangú célok vevőkapcsolatok vevőkapcsolatok szolg{lat{ban 3,7 3,6 3,5 Szolgalelkűség Piacorient{lts{g Piacorient{lts{g 3,7 3,4 4,3 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elkötelezettség Elkötelezettség 3,5 3,4 3,3 Elidegenedés Harmóni{ban a Harmóni{ban a környezettel 3,0 3,3 3,3 Agresszív viszonyul{s a környezethez Felsőv. Középv Munkat. 0 Concordia, Lövey-Nadkarni 27

28 A v{laszok közti eltérések A különböző csoportok v{laszainak különbségei Az {br{n a null{n{l magasabb értékek (jobb oldal) azt jelzik, hogy azokban a dimenziókban az egyik csoport betegebbnek gondolja a szervezetet, mint a m{sik. A null{n{l kisebb értékek (bal oldal) azt jelzik, hogy azokban a dimenziókban a m{sik csoport l{tja betegebbnek a szervezetet. Concordia, Lövey-Nadkarni 28

29 Menedzsment és Középvezetők v{laszainak eltérése Felsővezetők és Középvezetők csoportok v{laszainak eltérése Felsővezetők csoport l{tja betegebbnek Vevők igényeinek elhanyagol{sa Munkam{nia Kock{zatkerülés 0,6 0,6 0,6 Stagn{l{s 0,6 Bürokr{cia 0,5 Döntésképtelenség 0,5 Elkényeztetés 0,4 Rész-optimaliz{l{s 0,4 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,3 Szolgalelkűség 0,1 Elidegenedés Örömtelen szervezet 0,0 0,0 0,1 Szervezeti paranoia -0,1 Rövidl{t{s -0,2-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4 Pénzm{nia Agresszív viszonyul{s a környezethez T{voll{t{s A pénzügyek elhanyagol{sa A vevők kizs{km{nyol{sa Elégtelen kapcsolat a környezettel Középvezetők csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 29

30 Felsővezetők és és Munkat{rsak csoportok csoportok v{laszainak v{laszainak eltérése eltérése Felsővezetők csoport l{tja betegebbnek Munkam{nia Döntésképtelenség Vevők igényeinek elhanyagol{sa 1,0 1,0 1,0 Rész-optimaliz{l{s 0,7 Stagn{l{s 0,6 Bürokr{cia Kock{zatkerülés Elkényeztetés 0,5 0,5 0,6 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,4 Rövidl{t{s Szolgalelkűség Elidegenedés Szervezeti paranoia 0,0-0,1-0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Örömtelen szervezet Pénzm{nia A pénzügyek elhanyagol{sa -0,3-0,4-0,5-0,5 Agresszív viszonyul{s a környezethez Elégtelen kapcsolat a környezettel A vevők kizs{km{nyol{sa T{voll{t{s Munkat{rsak csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 30

31 Középvezetők Középvezetők és Munkat{rsak és csoportok v{laszainak eltérése eltérése Középvezetők csoport l{tja betegebbnek Döntésképtelenség Munkam{nia Rész-optimaliz{l{s 0,4 0,5 0,5 A vevők igényeinek elhanyagol{sa Rövidl{t{s 0,3 0,3 A pénzügyek elhanyagol{sa 0,2 Szervezeti paranoia 0,1 Szolgalelkűség 0,1 Pénzm{nia 0,1 Elkényeztetés 0,1 Stagn{l{s Elégtelen kapcsolat a környezettel Bürokr{cia 0,1 0,1 0,1 Problém{k ir{nti érzéketlenség 0,1 Elidegenedés Agresszív viszonyul{s a környezethez -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 A vevők kizs{km{nyol{sa Örömtelen szervezet Kock{zatkerülés T{voll{t{s Munkat{rsak csoport l{tja betegebbnek -1, ,75-0,5-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 Concordia, Lövey-Nadkarni 31

32 Betegség egészség dimenziók rangsora Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza az egyes betegség-egészség dimenziók sorsz{m{t (rangsor{t) a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak v{laszai alapj{n, egészségkritériumok szerint csoportosítva. A t{bl{zat az Egészséges szervezet koncepcióban kialakított fő egészségkritériumok szerint csoportosítva mutatja be a felmérésben szereplő 20 betegség egészség dimenziót, illetve azt a sorsz{mot, hogy a különböző csoportok h{nyadik legbetegebbnek tekintik az adott dimenziót. (Az értékek egyezése miatt előfordulhat több azonos sorsz{m is!) 3 20 Pirossal az a h{rom betegség-egészség dimenzió került oszloponként kiemelésre, amelyeket az adott csoport a legbetegebbnek tal{lt. A kék kiemelés ugyanezen logika mentén a legegészségesebbnek tal{lt dimenziókat emeli ki oszloponként. Az egym{sra mutató nyilak a megítélésbeli nagy eltérésekre hívj{k fel a figyelmet. Ha egy adott betegség-egészség dimenzió esetében két csoport rangsorbeli értékei között az eltérés nagyobb vagy egyenlő mint 5, akkor ezt a két egym{s felé mutató piros nyíl jelzi. Concordia, Lövey-Nadkarni 32

33 1 2 3 BETEGSÉG SORSZ[MA EGÉSZSÉG BETEGSÉG Felsőv. Középv Munkat. A SZERVEZET GAZDAS[GOSS[GI SZÜKSÉGLETEI Pénzügy a szervezeti célok Pénzm{nia szolg{lat{ban Gondoss{g a pénzügyekben A pénzügyek elhanyagol{sa Együttműködés, a szervezet egészében való gondolkod{s Rész-optimaliz{l{s Hatékony problémakezelés Problém{k ir{nti érzéketlenség Hatékony döntéshozatal Döntésképtelenség Ésszerű szab{lyozotts{g Bürokr{cia V{llalkozó szellem/ teljesítménymotiv{lts{g Szükséges mértékű figyelem a hosszú t{vú célokra Szükséges mértékű figyelem az operatív ügyekre Vevőközpontús{g Kock{zatkerülés Rövidl{t{s T{voll{t{s A vevők kizs{km{nyol{sa VEVŐI SZÜKSÉGLETEK Egyenrangú vevőkapcsolatok Szolgalelkűség Piacorient{lts{g Elkötelezettség A vevők igényeinek elhanyagol{sa Elidegenedés MUNKAT[RSAK SZÜKSÉGLETEI Egyértelmű keretek Örömteli szervezet Bizalom, nyílts{g, korrektség A mag{nélet tiszteletben tart{sa Elkényeztetés Örömtelen szervezet Szervezeti paranoia Munkam{nia Nyitott szervezet HARMÓNI[BAN A KÖRNYEZETTEL Elégtelen kapcsolat a környezettel Harmóni{ban a környezettel Növekedés, fejlődés Agresszív viszonyul{s a környezethez Stagn{l{s NÖVEKEDÉS, FEJLŐDÉS Concordia, Lövey-Nadkarni 33

34 Legegészségesebbnek tal{lt {llít{sok 15 {llít{s a kérdőívből, amelyet a különböző csoportok a legink{bb egészségesnek tartanak. A t{bl{zat azon {llít{sokat mutatja, melyek a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak csoportok szerint a legink{bb egészségesek. Az értékek az {llít{ssal való egyetértés mértékét jelentik! Így egy pozitív {llít{s esetén a magas érték (teh{t egyetértek azzal hogy, rendben van ez a dolog), illetve negatív {llít{sn{l egy alacsony érték (nem értek egyet azzal, hogy ez a dolog rosszul megy) eredményezheti, hogy ide kerül az {llít{s. A könnyebb {tl{thatós{g kedvéért a negatívan megfogalmazott {llít{sokat elforduló nyilakkal jelöltük. A h{rombetűs kód a betegség-egészség dimenzióra utal, amelyhez az adott {llít{s tartozik (a kódokat l{sd az anyag végén, a jelmagyar{zatban). Amennyiben egy vizsg{lt csoportba kevés megkérdezett tartozik (kb. 1-3 fő), akkor előfordulhat, hogy sok kérdésben azonos {tlag jön ki. Ebből következik, hogy a kérdések között holtverseny alakulhat ki. Amennyiben ez a holtverseny pont az 15 legegészségesebb kérdés hat{r{n alakul ki, akkor ezek a holtversenyben lévő {llít{sok nem szerepelnek a t{bl{zatban. Ebben az esetben ugyanis nem eldönthető, hogy a(z) 15 {llít{s felsorol{s{n{l melyik kerüljön be, illetve maradjon ki. Concordia, Lövey-Nadkarni 34

35 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 14 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Felsővezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 2 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 3 A munka újabb és újabb kihív{sokkal szolg{l. ÖSZ 5,78 5,06 4,41 4 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 5 Az itt dolgozók munk{jukban csak pénzkereseti lehetőséget l{tnak. ÖSZ 2,22 3,61 3,76 6 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 7 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 8 A hosszú t{vú tervek jobban kidolgozottak, mint a mindennapi működés szab{lyai. T[V 2,50 3,31 3,79 9 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 10 A szervezet mindig pontosan tiszt{ban van pénzügyi helyzetével, eredménye alakul{s{val. PÜE 5,33 4,26 4,45 11 A vezetés csak a stratégiai célok kidolgoz{s{ra fókusz{l, és elhanyagolja a napi problém{kat. T[V 2,67 3,24 3,93 12 A szervezeti egységek működését szinte kiz{rólag költségvetésük {ll{sa szerint ítélik meg. PÉM 2,78 3,39 4,08 13 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 14 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 Concordia, Lövey-Nadkarni 35

36 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Középvezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 2 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 3 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 4 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 5 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 6 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 7 Az ügyfélszolg{lat gyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. VIE 4,78 5,09 5,00 8 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 9 A munka újabb és újabb kihív{sokkal szolg{l. ÖSZ 5,78 5,06 4,41 10 Az itt dolgozók azonosulnak a v{llalattal, szóhaszn{latukban többes sz{m első személyben beszélnek róla, pl.: n{lunk, a mi v{llalatunk. ELI 4,78 4,94 4,84 11 Az emberek gyakran teljesen belefeledkeznek a munk{jukba. ÖSZ 4,44 4,90 4,47 12 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 13 Szívesen és büszkén v{llalj{k fel környezetükben az itt dolgozók, hogy ehhez a céghez tartoznak. ÖSZ 4,44 4,76 4,73 14 A vezetés csak a stratégiai célok kidolgoz{s{ra fókusz{l, és elhanyagolja a napi problém{kat. T[V 2,67 3,24 3,93 15 M{s cégekkel előforduló nézeteltéréseket, problém{kat közös egyeztetésekkel rendezik. AVK 4,33 4,75 4,53 Concordia, Lövey-Nadkarni 36

37 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb egészségesnek tartott {llít{s a(z) Munkat{rsak csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legegészségesebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A dolgozók tisztelik a v{llalat tulajdon{t, egy{ltal{n nem jellemző a lop{s, rong{l{s. ELI 5,78 5,84 6,03 2 Az emberek tisztességesen, végig ledolgozz{k a munkaidejüket. ELI 5,67 5,63 5,58 3 A szervezet nem szennyezi természeti környezetét. AVK 6,22 5,57 5,44 4 A szervezet vonakodik kintlevőségeinek behajt{s{ra, mert fél a tov{bbi megrendelések elvesztésétől. SZO 1,88 2,92 2,69 5 Amikor szem előtt vannak, az emberek keményen dolgoznak, de megszűnik az igyekezet, ha a vezető nincs a közelben. ELI 2,56 3,13 2,69 6 A szervezetet versenyt{rsaival kapcsolatban korrekt viselkedés jellemzi. AVK 5,56 5,36 5,28 7 Az emberek büszkék a teljesítményükre. ÖSZ 5,11 5,22 5,02 8 Az ügyfélszolg{lat gyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. VIE 4,78 5,09 5,00 9 A hétvégékre rendkívüli esetektől eltekintve nem szerveznek munkahelyi programokat. MUM 5,11 5,32 4,97 10 Termékfejlesztéseinket a piac kedvezően fogadja. VIE 3,78 4,37 4,93 11 A vevők megnyerése, megtart{sa érdekében a munkat{rsak indokolatlan {rengedményeket adnak. SZO 4,11 3,43 3,12 12 Az itt dolgozók nagy figyelmet fordítanak munk{juk minőségére. ELI 3,78 4,66 4,87 13 A szervezetben kevesebb megbecsülést kapnak azok a tevékenységek, melyek hat{sa ink{bb csak hosszú t{von érzékelhető (marketing, stratégiai tervezés). RÖV 3,44 3,40 3,13 14 Az itt dolgozók azonosulnak a v{llalattal, szóhaszn{latukban többes sz{m első személyben beszélnek róla, pl.: n{lunk, a mi v{llalatunk. ELI 4,78 4,94 4,84 15 A v{llalat piaci részesedése folyamatosan növekszik. STA 2,00 4,22 4,80 Concordia, Lövey-Nadkarni 37

38 Legbetegebbnek tal{lt {llít{sok 15 {llít{s a kérdőívből, amelyet a különböző csoportok a legink{bb betegnek tartanak. A t{bl{zat azon {llít{sokat mutatja, melyeket a Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak csoport, a legink{bb betegnek tart. Az értékek az {llít{ssal való egyetértés mértékét jelentik! Így egy pozitív {llít{s esetén az alacsony érték (teh{t nem értek egyet azzal hogy, rendben van ez a dolog), illetve negatív {llít{sn{l egy magas érték (egyetértek azzal, hogy ez a dolog rosszul megy) eredményezheti, hogy ide kerül az {llít{s. A könnyebb {tl{thatós{g kedvéért a negatívan megfogalmazott {llít{sokat elforduló nyilakkal jelöltük. A h{rombetűs kód a betegség-egészség dimenzióra utal, amelyhez az adott {llít{s tartozik (a kódokat l{sd az anyag végén, a jelmagyar{zatban). Concordia, Lövey-Nadkarni 38

39 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Felsővezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 2 A felső vezetést együttműködő csapatként l{tj{k a szervezetben. ROP 1,56 2,98 3,70 3 Minél magasabb beoszt{sban van valaki, ann{l ink{bb elv{rj{k tőle, hogy munkaidőn túl is a cég rendelkezésére {lljon, fel{ldozva szabadidejét. MUM 6,33 5,27 4,43 4 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 5 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 6 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 7 A v{llalat piaci részesedése folyamatosan növekszik. STA 2,00 4,22 4,80 8 Az emberek többnyire a munkaidejükben végeznek feladataikkal, nincs szükség arra, hogy rendszeresen hazavigyék a munk{t. MUM 2,11 3,10 3,91 9 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 10 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 11 Hib{k esetén a vezetők védik a saj{t részlegüket, és m{shol keresik a bűnbakot. ROP 5,78 5,00 4,33 12 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 13 A szervezet nem halogatja döntéseit, így emiatt nem veszít el piaci lehetőségeket. DÖK 2,44 3,00 3,52 14 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 15 Az emberek saj{t felelősségük tudat{ban a feladatokra koncentr{lva, erőlködés nélkül végzik a munk{jukat. ÖSZ 2,56 3,48 3,89 Concordia, Lövey-Nadkarni 39

40 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Középvezetők csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 2 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 3 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 4 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 5 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 6 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 7 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 8 Minél magasabb beoszt{sban van valaki, ann{l ink{bb elv{rj{k tőle, hogy munkaidőn túl is a cég rendelkezésére {lljon, fel{ldozva szabadidejét. MUM 6,33 5,27 4,43 9 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 10 A szervezet mentes a visszatérő drasztikus költségcsökkentő és megtakarít{si kamp{nyoktól. PÉM 3,00 2,86 2,86 11 Azok az emberek is ink{bb itt maradnak akiknek lehetőségük lenne m{shol is, legal{bb ilyen kondíciókkal elhelyezkedni. ELI 2,78 2,90 2,80 12 A felső vezetést együttműködő csapatként l{tj{k a szervezetben. ROP 1,56 2,98 3,70 13 Vannak olyan vezetők, akik bizalmasaikon keresztül gyűjtenek inform{ciót a szervezet m{s szintjeiről, részlegeiről. SZP 4,44 5,01 4,61 14 A szervezet nem halogatja döntéseit, így emiatt nem veszít el piaci lehetőségeket. DÖK 2,44 3,00 3,52 15 Hib{k esetén a vezetők védik a saj{t részlegüket, és m{shol keresik a bűnbakot. ROP 5,78 5,00 4,33 Concordia, Lövey-Nadkarni 40

41 Rangsor Az Egészséges szervezet kérdőív eredményei 15 legink{bb betegnek tartott {llít{s a(z) Munkat{rsak csoport v{laszai alapj{n [llít{s (legbetegebb jellemzők) Dim. kód V{lasz Felsőv. Középv Munkat. 1 Az emberek nyugodtak, tettrekészek, energikusak, a kiégés, a stressz jelei nem jellemzőek. MUM 2,00 2,33 2,69 2 A pénzügy csak a legjelentősebb kiad{sokat akarja kézben tartani. PÉM 2,11 2,08 2,70 3 Az ügyfelek hatékony kiszolg{l{s{t nem akad{lyozza a bürokr{cia. BRA 2,33 2,31 2,71 4 Azok az emberek is ink{bb itt maradnak akiknek lehetőségük lenne m{shol is, legal{bb ilyen kondíciókkal elhelyezkedni. ELI 2,78 2,90 2,80 5 A szervezet mentes a visszatérő drasztikus költségcsökkentő és megtakarít{si kamp{nyoktól. PÉM 3,00 2,86 2,86 6 A szervezetben ügyelnek arra, hogy az emberek ne legyenek ar{nytalanul túlterhelve. MUM 1,56 2,50 2,90 7 Az egységek között ritk{n fordul elő a kötélhúz{s, a saj{t pozíció védése, nyerő-vesztő helyzetek kialakul{sa. ROP 2,44 2,50 2,90 8 A szervezet egyes részei külön v{rak, melyek közt nem könnyű az {tj{r{s. ROP 5,78 5,23 4,98 9 Nem jellemző a pletyk{lkod{s, a rémhírek terjesztése. SZP 2,00 2,69 3,07 10 A pénzügy nem viszi túlz{sba a többi szervezeti egység működésével kapcsolatos döntésekbe való beleszól{st. PÉM 2,00 2,40 3,21 11 Az emberek megítélésében a munk{juk sz{mít, nem az, hogy ki kinek az embere, ki {ll közelebb a vezetéshez. SZP 4,22 3,68 3,26 12 A szervezet inform{ciós rendszerei megfelelő t{jékoztat{st adnak a pénzügyi helyzetről. PÜE 4,56 3,31 3,37 13 A szervezet tagjai érzik, hogy fontosak, hogy sz{mítanak r{juk. ELI 3,56 3,67 3,38 14 Vannak olyan vezetők, akik bizalmasaikon keresztül gyűjtenek inform{ciót a szervezet m{s szintjeiről, részlegeiről. SZP 4,44 5,01 4,61 15 A stratégi{val, tervezéssel, a hosszú t{vú célokkal foglalkozó tevékenységek megbecsültebbek, mint az operatív munka. T[V 3,89 4,13 4,59 Concordia, Lövey-Nadkarni 41

42 V{laszok megoszl{sa diagramos szemléltetés Az al{bbi t{bl{zat tartalmazza a kérdőív összes {llít{s{t, a " Felsővezetők, a(z) Középvezetők, valamint a(z) Munkat{rsak " {tlagait, valamint az egyes kérdésekre adott v{laszok értékeinek megoszl{s{t szemléltető diagramokat. A t{bl{zatban a h{rom csoport v{laszainak {tlaga az {llít{ssal való egyetértést jelzik. A gyakoris{got szemléltető diagramok azt mutatj{k, hogy milyen megoszl{st mutatnak a v{laszok (h{ny sz{zalék adott 1-est, 2-est stb.). Amennyiben a diagramoknak két púpja van a két szélső érték körül, az azt mutathatja, hogy a csoportok két eltérő véleményt képviselnek. Amennyiben a diagramok hasonló mértékben tartalmaznak minden értéket, az azt mutatja, hogy a csoportok véleménye nagyon eltérő, sokszínű. Amennyiben pedig hat{rozottan egy érték körül csúcsosodnak, az az egységes véleményt mutathatja. Concordia, Lövey-Nadkarni 42

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza

A projektmenedzsment alapjai. Sz{madó Róza A projektmenedzsment alapjai Sz{madó Róza A menedzsment definíciója A menedzsment az ellenőrzés, ir{nyít{s, tervezés készsége és gyakorlata; meghat{rozott céllal történő ir{nyít{si, vezetési tevékenység.

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT MBA 2001, 2012 Részlet Pataki tan{r úr t{rgyismertetőjéből: "A vizsgafeladatok között feleletv{lasztós, kifejtendő, vagy egy-egy szóval kiegészítendő kérdések, lerajzolandó vagy

Részletesebben

Az Egészséges Szervezet Modell Diagnosztika, Mérés, Továbblépés. Kosztra Balázs

Az Egészséges Szervezet Modell Diagnosztika, Mérés, Továbblépés. Kosztra Balázs Az Egészséges Szervezet Modell Diagnosztika, Mérés, Továbblépés Kosztra Balázs Bevezetéshez Előadás Kis történelem A modellről A kérdőívről A visszajelzésről A továbblépésről Néhány praktikus dolog és

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS. 2013/2014 tavaszi félév INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS 2013/2014 tavaszi félév V{rosfejlesztés európai szab{lyoz{si h{ttere, stratégiai dokumentumai Kohéziós Politika a gazdas{gi növekedés és a foglalkoztat{s t{mogat{s{ra Kohéziós

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből

RÉSZLET A Kovászna megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2016-os Évi Stratégia Tervéből Consiliul Judeţean Covasna Kovászna Megye Tanácsa Covasna County Council Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság Territorial Authority of Public Order RÉSZLET

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő szakképzési

Részletesebben

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés

A kompetenciamérés értékelése: évi kompetenciamérés A kompetenciamérés értékelése: 2015. évi kompetenciamérés 2008 óta van lehetőség arra, hogy az iskol{k a kompetenciamérések eredményeit saj{t kor{bbi eredményeikkel, illetve m{s iskol{k eredményeivel összehasonlíts{k.

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA

FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA Foglalkoztat{si együttműködési meg{llapod{s a Lenti Kistérségben T[MOP-1.4.4-08/1-2009-0013 FOGLALKOZTAT[SI STRATÉGIA Készítette: Promen Tan{csadó Kft. 2010. A projekt az Európai Unió t{mogat{s{val, az

Részletesebben

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz T[JÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Zajvédelmi munkarész

Zajvédelmi munkarész Munkasz{m: F-1-0 8 / 2 0 1 1. Zajvédelmi munkarész Településrendezési terv módosít{s{hoz és t{rolóépület építéséhez Sz{rliget, Baross G{bor utca 30-36. sz{m alatti, 250/2 hrsz-al jelölt terület Készítette:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

Effi Briest könyvben és filmben

Effi Briest könyvben és filmben JURONICS KATALIN Effi Briest könyvben és filmben /témavezető: dr. Tak{cs Dóra/ Tém{m Theodor Fontane 1896-ben keletkezett Effi Briest című regényének és Hermine Huntgeburth 2009-ben ugyanezzel a címmel

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

PANNON-PALATINUS Tudom{ny

PANNON-PALATINUS Tudom{ny PR/B11WG0125T0010TT007 PANNON-PALATINUS Tudom{ny A KÉSŐ RENESZ[NSZ ERŐDÉPÍTÉSZET, A GYŐRI PÉLDA DR WINKLER GUSZT[V Az 1530-as években It{li{ban, Franciaorsz{gban és Magyarorsz{gon elterjedt, úgynevezett

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

Regionális forduló. 2010. november 27. A 9-10. oszt{lyosok feladata. Bemeneti adatok DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI EMLÉKVERSENY 2010/2011

Regionális forduló. 2010. november 27. A 9-10. oszt{lyosok feladata. Bemeneti adatok DUSZA ÁRPÁD ORSZÁGOS PROGRAMOZÓI EMLÉKVERSENY 2010/2011 Reginális frduló 2010. nvember 27. A 9-10. szt{lysk feladata Egy rendezvényszervező cég titeket kért meg arra, hgy a rendezvényeik megszervezését és lebnylít{s{t segítő prgramt készítsetek sz{mukra. A

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q1 (2012 janur 1.-mrcius 31.) Kszült: 2012/04/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat Nevelőszülői H{lózat T{jékoztató leendő nevelőszülőknek :1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. :1430 Budapest Pf.: 20 : 3232-900 : 3232-911 www.tegyesz.hu neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére.

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére. Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III. emelet 6. Mobil: +3630-7434294 Fax: +361-3025206 tamas.fazekas@gmail.com Nyilvántartási szám a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 17008 É R T E S

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél.

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél. ÚTMUTATÓ a z{róvizsg{ra való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon valamint a szakir{nyú tov{bbképzésen z{róvizsg{ra készülő hallgatók részére 1. Témav{laszt{s 2. Szakdolgozati kutat{si koncepció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Név Nem Életkor Végzettség Gábor Férfi 27 Felsőfokú. WPQ 2014.07.23 12:11 WPQ norma Online. Nagyon alacsony

Név Nem Életkor Végzettség Gábor Férfi 27 Felsőfokú. WPQ 2014.07.23 12:11 WPQ norma Online. Nagyon alacsony WPQ Munkahelyi Személyiség-Kérdőív Értékesítői munkakör Jelenleg alkalmazásban áll. Személyes adatok Név Nem Életkor Végzettség Férfi 27 Felsőfokú Kitöltött teszt adatai Teszt Felvétel dátuma Viszonyítási

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes

Tanévkezdő EMMInens. Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Tanévkezdő EMMInens Amit minden szülőnek és di{knak tudni érdemes Kedves Olvasók! A Tanévkezdő EMMInens össze{llít{ssal igyekszünk segíteni a di{koknak és szüleiknek, hogy a tanév zökkenőmentes legyen.

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

Á Ó ó Á Á Á Á ó ó ü Ú ú Ü Ű Ö Á Á é ö é ő ő ő é ő ó ő ü ü ö ö ő Ö ú Ö é ő é é é ő ő é ö ű í ö é é ő ő Ö é ö ó é ó é í ő é ő í ó é é ó ó Ü é ü é é é é é ü ö é é ü ű ö é í é Ü ű Ö é ö ú é é ü é Ű Ö ú ö é

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 DOKTORI DISSZERT[CIÓ TÉZISEI KLESTENITZ TIBOR ISTV[N A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM MAGYARORSZ[GON 1896 1932 EÖTVÖS LOR[ND TUDOM[NYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOM[NYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOM[NYOK DOKTORI ISKOLA BUDAPEST,

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei

A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról. (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei A XXI. sz{zad első évtizedéről és napjainkról (Szacsky Mih{ly) A gazdas{gi fejlődés és annak v{rható következményei Az elmúlt időszakokban bekövetkezett v{ltoz{sok azt mutatj{k, hogy bolygónk arculata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek

A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek BALI BARBARA A holokauszt emlékezete és a generációs különbségek Kutat{som célja az volt, hogy két gener{ció tükrében vizsg{ljam meg és t{rjam fel a különbségeket a holokausztról és annak feldolgoz{s{ról

Részletesebben

A falugondnoki szolg{latról

A falugondnoki szolg{latról K a p o l c s község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 1/2009 (II.16). sz{mú Önkorm{nyzati Rendelete A falugondnoki szolg{latról Kapolcs Települési Önkorm{nyzat{nak Képviselőtestülete (a tov{bbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szllítsi szerződés mely létrejött egyrészről a Siófoki Kórhz Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy Istvn - főigazgató Adószm: 15397029-2-14 Szmlaszm: Magyar Államkincstr

Részletesebben

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban

Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Mellearn Intenzív Szakmai Szemin{rium Tempus, 2016. dec. 7. Az innovatív tanul{sszervezés és megvalósít{s{nak lehetőségei a felsőoktat{sban Dr. Kov{cs Zsuzsa ELTE PPK Doktorandusz kutat{s 2015*: Kutat{si

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZEINEK

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A Karosszérialakatos szakképesítés (34 525 06) helyi tanterve a 14/2013.

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Magn Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND Hatlyos: 2013. szeptember 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...2 2. A tanulók tvolmaradsnak, mulasztsnak, késésének igazolsra

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem:

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem: CÉGBEMUTATÓ Székhely, iroda és bemutatóterem: 1074 Budapest, Doh{ny u. 29. Tel.: +36-1/322-27-45; Fax: +36-1/322-45-62 Telephely, iroda és gy{rtóüzem: 3100 Salgótarj{n, Állom{s u. 5. Tel./Fax: +36-32/512-700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete július 30. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete július 30. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2014. július 30. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Hangonyi Lszló polgrmester Liktor Tams Dr.

Részletesebben

HELYI TANTERV. az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

HELYI TANTERV. az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz

Részletesebben

Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet

Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet Európai közigazgat{s- és alkotm{nytörténet Osztr{k alkotm{nyfejlődés 17-20. sz{zad Ausztria az Ausztria elnevezés eredetileg egy tartom{nyra vonatkozott, később pedig tartom{nycsoportokra; végül az össz{llamra

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések

Római jog XV. Az ősi és formális szerződések Római jog XV. Az ősi és formális szerződések szerződési kötelmek az ősi jogban Az ősi t{rsadalom egyszerű életviszonyai közt előforduló mindennapi meg{llapod{sok a jogi megítélés körén kívül maradtak.

Részletesebben

VARGA JUDIT * MARADNAK VAGY ELTŰNNEK A 3P-S KOLLÉGIUMOK?

VARGA JUDIT * MARADNAK VAGY ELTŰNNEK A 3P-S KOLLÉGIUMOK? 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.augusztus 21. VARGA JUDIT * MARADNAK VAGY ELTŰNNEK A 3P-S KOLLÉGIUMOK? Magyarorsz{gon az elmúlt években sz{mos PPP (Public Private Parnership) keretében megvalósuló

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

November. hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. December

November. hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. December November hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasrnap 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30 December hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök

Részletesebben

A várólisták rövidítésének stratégiai irányai

A várólisták rövidítésének stratégiai irányai A várólisták rövidítésének stratégiai irányai Az Egészségbiztosítási Felügyelet összefoglaló elemzése 2010 A várakozási idők hatékony kezelésének kérdése, mint majd mindenhol a világon, így a magyar egészségügyi

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ 2015. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

Adatlap a képzési programról 1

Adatlap a képzési programról 1 3. sz. melléklet: képzési aj{nlattételi adatlap Adatlap a képzési programról 1 Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése, engedélysz{ma (OKJ-s képzés esetén OKJ-sz{ma is), nyelvi

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve A 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve A 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve A 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A járműfényező szakképesítés (34 525 03) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.)

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

Marketing alapjai (németül) helyi programja

Marketing alapjai (németül) helyi programja Marketing alapjai (németül) tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. 1 A tant{rgy tanít{s{nak célja A Marketing alapjai tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy közvetítse és

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben