Ott a kedves őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind. Az Úr Jézus fái emberéletek. Én is az ő kedves fája lehetek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ott a kedves őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind. Az Úr Jézus fái emberéletek. Én is az ő kedves fája lehetek."

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XIII/ Szent Imre-nap AZ ÚR JÉZUS FÁI Ott a kedves őszi napsugárba kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága mind. Gazdagon, bőséggel termett meg mindenik. Hű kertészünk szíve úgy örül nékik. Az Úr Jézus fái emberéletek. Én is az ő kedves fája lehetek. Kertjébe fogadta kicsiny életem, S csupán egy a vágyam azóta nekem: Hogyha majd megérint ősz hideg szele, állhassak előtte gyümölccsel tele. Túrmezei Erzsébet

2 Szent Pál apostol XVI. Benedek pápa Szent Pál-évet hirdetett június 28-tól június 29-ig az apostol születésének évfordulója alkalmából. Ebben az esztendőben különös figyelemmel és szeretettel fordulunk a nemzetek apostola, Szent Pál felé, aki 2000 éve született. Az apostolok közül az ő életéről és jellemvonásairól tudunk a legtöbbet. Tarzuszban született, Benjamin törzséhez tartozó zsidó családban, római állampolgárként. Ifjú korában komoly vallási nevelést kapott. A farizeusi hagyományokat Jeruzsálemben a híres rabbitól, Gamálieltől sajátította el. Jézust valószínűleg sohasem látta földi működése idején, de a megszületett fiatal keresztény egyháznak elszánt üldözője lett, és jelen volt Szent István diakónus megkövezésénél. A föltámadt Jézus megjelent neki a Damaszkuszba vezető úton. Ekkor Jézus kinyilatkoztatta neki a keresztény hit igazságait és kijelölte különleges szerepét a pogányok térítésében. Ettől kezdve egész életét Krisztus szolgálatának szentelte. Szent Péterrel megismerkedve jóváhagyást kapott apostoli munkájához. Kirajzolódik előttünk három missziós útja Kis-Ázsiában, Görögországban és Macedóniában. Részt vett az Anyaszentegyház első apostoli zsinatán, amely nagy jelentőségű volt, mert döntése alapján a zsidó vallási törvények többé nem kötelezték a pogányságból megtért keresztényeket. Ezután az Egyház nagy lendületet vehetett a pogányok keresztény hitre térítésében. Azt is tudjuk Szent Pál életéről, hogy Jeruzsálemben letartóztatták, börtönbe zárták, majd Rómába küldték, mert római állampolgárként fellebbezett a császárhoz. Ottani házi őrizetéből kiszabadulva a hagyomány szerint az akkor ismert világ végső határáig, a mai Spanyolországig is eljutott, majd ismét börtönbe került, és a Néró-féle keresztényüldözés vértanúja lett. Ez a Krisztus születése utáni 67. évben történt, egy napon Szent Péter apostol vértanúhalálával. Mi maradt ránk gazdag örökségéből? Az általa alapított egyházközségek a történelem viharaiban felmorzsolódtak, de a hozzájuk intézett levelei örök időszerűséggel tanítanak bennünket, mai keresztényeket is. Fennmaradt életének példája is: Krisztus iránti mérhetetlen szeretete, amellyel a vértanúságot is vállalta, és ezáltal lett a hithirdetésnek, az evangelizációnak égi pártfogója. Ha az apostol leveleit olvassuk, bennünket is átjár az 2 a buzgóság, amely őt Krisztus követésében állandóan sürgette. Szent Pál évében elmélkedjünk gyakrabban hozzánk szóló tanításáról és intelmeiről, amelyek nem mindig könnyen érthetőek, hiszen Krisztus felfoghatatlan gazdagsága (vö. Ef 3,8) egy élethosszig tartó úton vezet, míg el nem jutunk a teljes megértésre (vö. Kol 2,2). Maga az apostol írja világhíressé lett szeretet-himnuszának végén: Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre (1Kor 13,12). Amit azonban megvalósíthatunk és a legmagasztosabb úton vezet bennünket, az a szeretet. Az az erény, amely egyszerre földi és mennyei, emberi és isteni, ideig való és örök. Pál apostol (Szent Pál, a tizenharmadik apostol) a korai kereszténység jelentős alakja, nagy szerepet játszott a kereszténység elterjesztésében az európai kontinensen. Az Újszövetségben 14 könyv (levél) köthető a nevéhez, bár a Zsidókhoz írt levél szerzősége vitatott. Életével kapcsolatosan a legjelentősebb forrás a Biblia, ezen belül az Apostolok cselekedetei és Pál levelei A Kilikia (Kis-Ázsia, ma Törökország) tartományban található, Nagy Sándor alapította kereskedelmi és kulturális központban, Tarsus városában született 1 körül, Benjámin törzséből származó hellenizált zsidó családban. Eredetileg Saulusnak hívták. Római polgárjoggal rendelkezett, melyre hivatkozott is. Zsidó neveltetésben részesült, Gamaliél rabbi tanította Jeruzsálemben (ApCsel 22,3). Polgári foglalkozása sátorkészítő volt. A farizeus irányzatot követte, részt vett a korai keresztények üldözésében: jelen volt István vértanú kivégzésénél (ApCsel 7,58). Később a Damaszkuszban lévő keresztények ellen indult, de útközben (a damaszkuszi úton ) csodás eseményben volt része (ApCsel 9,2-8), és ő is Jézus Krisztus követőjévé vált (ezt nevezzük Pál-fordulásnak). Megtérése (34 körül) megadta élete értelmét. A Törvényért és az atyai hagyományokért égő buzgólkodása a keresztények üldözőjévé tette. Hogy mikor és hogyan találkozott velük először, már nem lehet megállapítani. Az Egyházzal való összeütközése azonban

3 a Biblia éve nyilvánvalóan összefüggésben állt azzal a válsággal, amely Jeruzsálemben István megkövezéséhez, a jeruzsálemi keresztény közösség hellénisztikus csoportjának üldözéséhez és elűzéséhez, továbbá a damaszkuszi egyházközség alapításához vezetett. Pál a szigorú zsidó törvénytiszteletet védelmezte a Törvénytől való szabadsággal szemben. Nemcsak egy keresztre feszített Messiás,,botrányáról volt szó, hanem arról a kérdésről, hogy a Törvény érvényes útja-e az üdvözülésnek. A Törvény vagy Jézus Krisztus? -- ez lett életének döntő kérdése. a szigorú zsidó törvénytiszteletet védelmezte a Törvénytől való szabadsággal szemben. Nemcsak egy keresztre feszített Messiás,,botrányáról volt szó, hanem arról a kérdésről, hogy a Törvény érvényes útja-e az üdvözülésnek. A Törvény vagy Jézus Krisztus? -- ez lett életének döntő kérdése. És ez időben történt megtérése. Úgy értelmezte mint Isten tettét, és Jézusnak ezt a megjelenését egy sorba állította a Föltámadott megjelenéseive. Pál kényszerítve érezte magát, hogy föladja az üdvösség útjának, az addig helyeselt jámborságnak értelmezését. Később igehirdetésében minden embertől megkívánta ezt a megmérettetést: amit nyereségnek tartott -- a választott néphez, a Törvényhez való tartozást -- most jelentéktelen dolog lett.,,amit előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam. Hiszen nem a Törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén (Fil 3,7 sk.). A megfeszített Messiás volt ténylegesen Isten új és végleges üdvözítő tette. Ez jelentette a fordulatot; Isten jövője kezdődött meg vele. A Törvénynek, a Törvényhez való hűségnek és a cselekedetekből való megigazulásnak az útja érvényét veszítette. Új út nyílott. Az ember az üdvösségét csak Istenben találja meg, akinek tökéletes bizalommal ki kell szolgáltatnia magát. Krisztusnak ez a kinyilatkoztatása Pál számára azt is magában foglalja, hogy Isten mint a zsidók és a (Törvény nélküli) pogány népek Istene mutatkozik be. A pogányok is hivatalosak a hit útjára. Pál kényszerítve érezte magát, hogy föladja az üdvösség útjának, az addig helyeselt jámborságnak értelmezését. Később igehirdetésében minden embertől megkívánta ezt a megmérettetést: amit nyereségnek tartott -- a választott néphez, a Törvényhez való tartozást -- most jelentéktelen dolog lett.,,amit előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam. Hiszen nem a Törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén (Fil 3,7 sk.). Meghívatásával együtt Pál fölismerte, hogy az evangéliumnak a pogányok közötti hirdetése az ő feladata. Ez a tudat szinte kényszerként nehezedett rá (vö. Gal 1,16; 1Kor 9,16). A hit útja lett életének témája. Emiatt gyanússá vált saját keresztény testvérei előtt, s magára vette népének gyűlöletét, pedig a végsőkig szerette ezt a népet, és megmentéséért a saját üdvét is odaadta volna (Róm 9,1 sk.). Származásával összhangban áll mozgékony szelleme. Jól beszélt görögül, ismerte a hellén műveltséget. Így helyzete Jézus minden tanítványánál alkalmasabbá tette, hogy a legkülönbözőbb fölfogású és képzettségű emberek nyelvére lefordítsa az evangéliumot. Zsidó volt a zsidóknak, görög a görögöknek. Mindenkinek mindene lett -- így fogalmazta meg egyszer később az igehirdetés máig érvényes programját (vö. 1Kor 9,20--23). Tökéletes szinten birtokolta a teológiai érvelés képességét (2Kor 12,1 sk.). Úgy beszélt, mint környezetének vándor tanítói, himnikus nyelven magasztalta Isten nagy tetteit (Róm 8,31 sk.) de a korintusi kikötőmunkások nyelvét is ismerte. Leveleiben vannak bensőséges helyek az egyházközség megnyerésére (2Kor 6,11; 7,2). Van bennük szeretetreméltó kedvesség, amikor ott kér, ahol követelhetne, hogy egy szökött rabszolga részére lehetővé tegye a büntetlen visszatérést (Filem). Gondolkodásmódjára jellemző a világosság (2Kor 2,17; 4,2 sk.) és a kérdésfeltevés radikalizmusa. Ismételten megkísérelte, hogy Isten cselekvéseinek azt a mindent meghaladó megtapasztalását, amely a Názáreti Jézusban megnyilvánult, megfelelően kifejezze, és az utolsó következményekig végiggondolja. Pál-fordulása előtti élete azonban nem múlt el nyomtalanul: tüskét kaptam a testembe írta. Bibliakutatók feltételezik, hogy vagy maláriája volt, epilepsziában szenvedett, vagy pedig állandó fogfájása volt. Igaz, mások szerint a tüskét megtérési élményekor szerezte: mivel hogy bűnös állapotban látta meg az Urat, az attól szenvedett látáskárosodása bizonyult részben maradandónak. Rómában, a sírja fölé épített Szent Pál katedrálisban (olaszul: San Paolo) nyugszik. 3

4 XXIII. János pápa 10 parancsolata A derű tízparancsolata XXIII. János pápa szerint Megpróbálok kizárólag a mai napnak élni anélkül, hogy életem minden problémáját meg akarnám oldani. A lehető legjobban fogok figyelni arra, hogy mindenki felé udvarias legyek És a viselkedésemre: Senkit nem kritizálok és senkit nem áll szándékomban megszólni, Vagy fegyelmezni, hacsak nem önmagamat. Örömteli leszek annak bizonyságában, Hogy a boldogságra vagyok teremtve, Nemcsak a másvilágban, hanem már itt, ebben. Alkalmazkodni fogok a körülményekhez És nem fogom azt várni, Hogy ezek hajoljanak meg vágyaim előtt. Tíz percet jó olvasmányokra szánok Emlékezve arra, hogy miként az ételre szükség van a test életéhez, A jó olvasmány szükséges a lélek életéhez. 4 Valami jót cselekszem, És senkinek sem fogok beszélni róla. Legalább egy olyan dolgot megteszek, Amihez nincs kedvem, És ha megbántanának, megpróbálom majd, hogy senki se tudja. Készítek egy részletes napirendet. Lehet, hogy nem fogom teljesíteni, de mégis megírom. És őrizkedni fogok két véglettől: a kapkodástól és a tétovázástól. Szilárdan hinni fogok-még akkor is, ha a körülmények az ellenkezőjét bizo- nyítják- Hinni, hogy az Isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha semmi más nem létezne a világon. Nem fogok félni és különösképpen nem fogok félni attól, Hogy értékeljem azt, ami jó és attól, hogy higgyek a jóban.

5 Érdemes elolvasni! Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember Gárdonyi egyik legnépszerűbb történelmi regénye, színes, ősi világot elevenít meg: a népvándorlás korának izgalmas, sorsdöntő fejezetét, Attila - hun királynak - mindent elsöprő uralmát és hirtelen halálát. Egy fiatal görög rabszolga, Zéta, Attila közelébe sodródik és krónikási hűséggel meséli el élményeit, tapasztalatait a hunok táborában. Ő maga művelt, nagytudású ifjú, íródeákja Priszkosz rétornak aki a császár követeként indul Konstantinápolyból a Tisza partjára, Attila udvarába. Zéta szerint rettenthetetlen, vad harcosok élnek a hunok földjén, de asszonyaik sem akármilyenek. Van köztük egy, aki különösen kedves neki. Tőle tanulja meg, hogy az embereknek csak az arca ismerhető meg, igazi lényük rejtett, láthatatlan. Zéta nevet, rangot, vagyont remélve indul még a katalaunumi ütközetbe is, hogy méltó lehessen a hun főúr lányához. De Emőke számára csak egy csillag ragyog: Attila - akit halálakor önként követ a sírba. Gárdonyi hiteles történeti forrásokra támaszkodva, s széles körű történelmi tájékozottsággal írta meg regényét. A mű Függelékében közli az író a tárgykörre vonatkozó jegyzeteit is (Igazítások Attila történetén). Tóth Lászlónak a regény keletkezési körülményeit taglaló utószava egészíti ki a tizenkét éven felülieknek szánt nagy regényt. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc 1907-ben megjelent ifjúsági regénye. Első közlése 1906-ban, a Tanulók Lapja című ifjúsági folyóiratban folytatásokban történt. Magyarországon az egyik legolvasottabb és legnépszerűbb regény, az iskolákban kötelező olvasmány. Külföldön a legismertebb magyar regény: számtalan nyelvre lefordították, sok országban (pl. Olaszországban, Lengyelországban és Japánban) kötelező vagy ajánlott iskolai olvasmány. A könyv máig ható nemzetközi népszerűsége arról tanúskodik, hogy olvasói szerint örök élethelyzetekről szól, bárhol, bármikor történhetett volna. A regény főszereplői Nemecsek Ernő, Boka, Geréb, Áts Feri olyan karakteres emberi viselkedési mintákat mutatnak, amelyeket a név puszta említése felidéz és a könyv olyan jól ismert, hogy ezeket a neveket gyakran használjuk is emberi jellemek tömör leírására. A szereplők nevén kívül fogalommá váltak a regényből például a gittegylet, az einstand vagy a grund szavak is. A regényben szereplő grund a regény szövegéből kideríthetően a mai Pál és Mária utca sarkán volt (a Józsefvárosban), Nemecsekék lakása pedig a Rákos utcában (ma Hőgyes Endre utca, a Ferencvárosban), az akkoriban a környéket meghatározó alacsony, egészségtelen házak egyikében. A tó helyszínét Fogarassy Miklós irodalomtörténész azonosította: Az Üllői úti klinikák közül utolsó, a mai Természettudományi Múzeum felé eső tömböket csak később, a Millennium (1896) után építették meg ezeknek az épületeknek a telkén lehetett az a tó, ahol a regény szereplői a Füvészkertben a vörösingeseket kihallgatják A Pál utcai fiúkat az teszi népszerűvé, hogy az élet minden ága-boga benne van: iskola és játék, barátság és harc, pártoskodás és összetartás - minden, egészen a halálig. S az író mindezt gyerekésznek, gyerekszívnek szólóan szőtte regénybe. A gyerekvilág tükrében láttatja a világot. Boka, Nemecsek, Áts Feri és a többiek története átélhető csaknem bárhol, s az ezredfordulón semmivel sem kevésbé, mint születésekor, a XX. század kezdetén. Talán ez a magyarázata a regény példátlan hazai és világsikerének. Közel két tucat nyelven jelent meg, s ajánlott olvasmány nemcsak a magyar iskolákban, hanem távoli földrészeken is. Király Artúr 6. b 5

6 Tanáraink Manninger Vilmosné (Magdi néni) 1961 májusában születtem Törökszentmiklóson. A szüleim nagy szeretettel és féltő gondoskodással neveltek, testvérem nem lévén, minden figyelmük csak rám irányult. A gyermekkoromat Fegyverneken töltöttem, általános iskolába is itt jártam. Kedves tanítóim és tanáraim voltak, nagy szeretettel emlékszem rájuk. Kedvenc időtöltésem volt a babáimmal játszani, sokat fésülgettem, rendezgettem őket, még ruhákat is eszkábáltam nekik. Akkoriban a Mileszelhanagyleszel? kérdésre a válasz: Fodrász vagy táncdalénekesnő! volt. A gimnáziumban gondoltam először arra, hogy tanító néni leszek, de kicsi koromtól fogva többgyerekes anyuka szerettem volna lenni. A gimnáziumi tanulmányaimat Debrecenben végeztem, a nagy múltú Református Kollégiumban. Ezek az évek egész életemre meghatározóak lettek: a rendkívül jó osztályközösségünk, a tanáraink szigorú szeretete, az iskolánk lelki és szellemi élete. Azokban az években, az egyházi iskolában végzetteknek a pedagógusi pályára nem vezetett egyenes út. Egy-két évig dolgoztam, utána a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolára jártam, Budapesten kezdtem tanítani ben mentem férjhez, és a két nagyobb gyerekünk Dani és Lencsi érkezése után költöztünk Kistarcsára, Katica már itt született. Mindhárman Szent Imrés diákok voltak. Dani ma már főiskolás, a két lányunk a Premontrei Gimnáziumba jár. A zene, népzene és a néptánc szeretetével sikerült beoltanom őket, valószínű, hogy ez a pályájukat is meghatározza majd. Sokat imádkoztam azért is, hogy ha véget ér a főállású anyaságom, akkor a Szent Imre Iskolában taníthassak. A mostani 7/a volt az első osztályom ebben az iskolában, - akiket harmadikos korukban kaptam meg -, és öt év eltelte után újra harmadikosaim vannak. Nagyon szeretem őket, és örömmel jövök minden nap az iskolába, hálát adok az Istennek a kisebb és a nagyobb családomért. 6 Ráki Márta 1982 tavaszán születtem és egy ici-pici Borsod megyei faluban, Jósvafőn nevelkedtem. Ahová még a mai napig is visszahúz a szívem, hiszen anyukám, egyetlen öcsém és nagymamám jelenleg is itt élnek. Ezenkívül persze az a soksok gyerekkori emlék, ismerős, na meg persze az a páratlan szépségű táj Jósvafőn és környékén, ahol a mai napig is szeretünk nagyokat kirándulni. Nagyon sokáig nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, ha majd nagy leszek. Amikor aztán középiskolába kerültem, egy nagyon kedves biológia tanárnőt kapott az osztályunk. Akkor döntöttem el, hogy én is biológia tanár szeretnék lenni. Így kerültem az egri főiskola biológia-földrajz szakára. Már a főiskola befejezése előtt tudtam, hogy Veresegyházon vagy környékén szeretnék tanári állást kapni. Vágyam teljesült, rögtön pályakezdőként állást kaptam Gödöllő legjobb általános iskolájában, a Szent Imrében. Aki miatt idejöttem erre a környékre Ő ma már az én férjem és most építgetjük álmaink közös családi fészkét.

7 Agytorna Angol rejtvény 1. Bakancs 2. Hordó 3. Kert 4. Szilva 5. Pince 6. Túra 7. Hegy 8. Kertész 9. Jármű 10. Ceruza 11. Évszak 12. Ősz Német rejtvény Tajti Blanka 6. a 1. Köszönet 2. Hónap 3. Üdvözöllek 4. Év 5. Az Úr napja 6. Mennyország 7. Templom 8. Szolgálat 9. Pap / Lelkész 10. Kereszt 11. Könyv 12. Örökkévalóság 13. Ima 14. Evangélista 15. Angyal Magyar rejtvény (Benke Balázs 7.a) 1. Szent Pál eredeti neve 2. Itt feszítettékeg a Megváltót 3....János 4. Szűz Mária édesanyja 5. Az egyik apostol 6. Jézus idejében gyógyíthatatlan betegség 7. Az egyik evangélista 8. Egyiptomi folyó 9. Helytartó (Jézus korában) 10. Jézus nevelőapja 11. Jézus követői 12. Istentisztelet 13. Örömhír 14. Feszület 15. Szent Pál ebbe a városba is írt levelet 7

8 Vidám percek 8 HuMorzsák... Pistikét elviszi az apja a János-hegyre kirándulni. Felmennek a kilátóba, és az apuka mutatja a gyereknek a panorámát: - Látod, kisfiam! Innen láthatjuk az egész várost. - Nem igaz, apu, mert sehol se látom a fagylaltost! Doktor úr, ma ettem életemben először osztrigát, és borzasztóan fáj tőle a gyomrom. - Lehet, hogy nem volt friss. Nem volt furcsa szaga, amikor felnyitotta? - Fel kellett volna nyitni? Az ellenőrző tiszt a felsorakozott katonákhoz: - Kinek nagy a bakancsa? - Jelentem, nekem - feleli Kovács honvéd. - Délután jelentkezzen a raktárban, kicserélik! - Nem szükséges, jelentem, a lábam is nagy. Utas a MÁV jegypénztárosához: - Kérek egy helyjegyet Miskolcra, 1. osztályra, nemdohányzóba, menetiránnyal szembe, közel a büfé kocsihoz, ablak mellé és nem a kerekek fölé. Mire a pénztáros: - Uram! A vészfékek vállmagasságban vannak. Megfelel ez így önnek, vagy rakassuk feljebb azokat? Két kisfiú összebarátkozik a játszótéren. - Az én nevem Peti, hát a tiéd? - Misi. - Az én apukám könyvelő. Hát a tiéd? - Ügyvédként dolgozik. - Őszintén? - Nem, csak a szokásos módon. A rendőr megállít egy autóst: - A személyit, jogosítványt, forgalmit kérem! - Cakumpakk? - Ja, hogy külföldi? Akkor mehet tovább! Képzeld, tegnap majdnem elütött egy autó. - Igen? Úristen! - Egy perc alatt lepergett előttem az egész életem. Annál a résznél akadtam csak el, hogy egyszer kölcsönkértél tőlem egy ezrest, de sehol se találtam azt a részt, amikor visszaadtad. Felvételi beszélgetés az orvosi egyetemen. Kérdezik a jelentkezőtől: - Mondja, ha bejut az egyetemre, mi az elképzelése, mit fog csinálni öt év múlva? A diák ránéz az órájára, és így felel: - Nos, most péntek délután 5 óra van. Az azt jelenti, hogy mához öt évre éppen a golfpályán leszek. Mondd, Pistike, mit is magyarázott a biológiatanár, mikor hirtelen összeesett? - Azt mondta, hogy: Gyerekek, látjátok, itt van ez az ártalmatlan vizisikló... A kisgyerek izgatottan jön haza az iskolából: - Anyuci, tudod mi vagyok én? - Nem kisfiam. - Személyes névmás. Egy szőke nő a múzeum folyosóján járkálva véletlenül összetör egy vázát. A teremőr oda is szól neki: - Hölgyem, maga normális? Egy ezerkétszáz éves vázát tört össze! Erre a szőke nő: - Hála istennek, én meg azt hittem hogy még új volt... - Hány óra van magánál Jean? - Hat, uram! - Jean, akkor adjon el ötöt, nekünk egy óra is elég. - Hívja a mentőket, Jean! - Mi baj, uram? - Elütötte az óra az éjfélt. - Jean, csipog a citrom? - Nem, uram. - Akkor a kanárit facsartam a teába. Gyerekszáj... -Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt. -Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábat. -Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg. -A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek. -Julius Caesart a márciusi Idusok ölték meg. -Egyiptom őslakói a múmiák. -A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit. -A Bibliát Guttenberg találta fel. -Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt. -A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal. -A baktériumokról: - Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható. -A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé. -A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak. -Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba. -Villon fő műve az Ótestamentum. -A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda... -II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt. -A fecske egy költöző madár, olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá. -Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elöl maga a császár is csak álruhában tudott menekülni. -Ady Boncza Bertalant vette feleségül. -A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák. -A kőolajat kövekből sajtolták. -Eötvös József többek között Budán született. -Csapadékfajta: lisztharmat. Gyűjtötték: Kispál Csenge, Stelli Gréta 6.b, Benke Balázs, Adrienn néni 7.a

9 Erdei iskolák 5. a osztály Nagy várakozással, esőben indultunk Tünde nénivel és Márta nénivel Parádfürdőre. Elhelyezkedtünk a Muskátli vendégfogadóban, majd elindultunk felfedezni a környéket. Megnéztük az ásványvíz gyűjteményt,láttunk cseppkövet,simogattunk őzikét és nyolcan átöleltük Rákóczi fáját és mint minden nap-amikor csak tehettük-játszottunk a patakban. A napot mesével,játékkal, közös imádsággal zártuk. Kedden felfedeztük a forrásokat egy nagy túra keretében. Hegyet másztunk, nyomokat kerestünk, közben Zsombor a Pál utcai fiukkal szórakoztatott minket. Felkerestük Parádon a palóc tájházat, majd meglátogattuk a kosárfonót és az üvegcsiszolás mesterségével is megi s m e r - kedtünk. Szerdán a Cifra i s t á l l ó - ban a kerék a kocsi történetéről t a n u l - t u n k, valamint Marcitól a lovak gondozásáról. Ezután számháborúztunk. Délután Magyarország második legnagyobb vízesését csodálhattuk meg, ahová vadregényes út vezetett. Az esti játék és őrangyalozás mellett izgatottan készültünk a csütörtöki Ki mit tud?-ra. Másnap Parádra mentünk, ahol az 5.b-vel találkoztunk Asztalos Joachim fafaragó kiállításán. Innen Bodony felé indultunk felfedező útra. Este a tábortűz és nyársalás után nagyokat nevettünk a Ki mit tud? produkcióin. Pénteken reggeli után busszal indultunk Mátrafüredre, ahol a palóc babamúzeumot kerestük fel. A kedves néninek-aki a múzeumot létrehozta- könnyeket csalt a szemébe énekünk és a két Ádám tánca. A játszótéri pihenő után erdei vasúttal utaztunk tovább Gyöngyösre. A legszebb és legnagyobb kiállításra, a Mátra múzeumba mentünk,ahol egy őskori mamut csontváza fogadott minket. Innen vonattal robogtunk haza. Fáradtan, sok élménnyel érkeztünk meg az erdei suliból, de útközben már azt kérdeztük: Hétfőn nem indulhatunk újra? Winkler Zsuzsi, Illés Barbara 5.a 5.b osztály Hétfőn megérkeztünk Mátraszentimrére. Sajnos elkezdett zuhogni az eső, de a kedvünk nem romlott, mert bementünk az ottani iskola tornatermébe játszani. Miután visszaértünk a szállásra, mindenki festett magának egy egyenpólót. Kedden délelőtt meglátogattuk a három falu templomát, majd a vörös kilátóhoz mentünk. A szerdai napon egész napos túrát tettünk Ágasvárra külön túravezetővel. Ezen a napon nagyon elfáradtunk, de jól éreztük magunkat. Csütörtökön Fallóskúton kis kápolnát tekintettünk meg, ahol egy remetével találkoztunk. Nagy élmény volt, amikor meghúzhattuk a kis harangot. Péntek reggel a nap első sugarait focival és métával üdvözöltük. Majd a parádi túrán sok érdekességet tekintettünk meg. Végre elérkezett a sástói bobozás! Nagyon jó volt 200-zal száguldozni! Mindenki fantasztikusan érezte magát és már alig várjuk a következő erdei iskolát. Albert Julianna 5.b Erdei iskola 6.a A zempléni erdei iskolát mindenki izgalommal várta. Különösen, amikor Terike néni ízelítőt adott a programokból. Hétfőn 3 órás vonatozás után, szakadó esőben megérkeztünk Tokajba, a Vízisport Turistaházba. A szállásunk a Bodrog és a Tisza találkozásánál volt. Délután egy borospincébe menekültünk az eső elől, ahol a szőlőtermesztésről, a világhírű tokaji borfajtákról kaptunk ismertetést. A híres nedüt meg is kóstolhattuk, majd városnézéssel fejeztük be a délutánt. Az esti közös programokat mindig örömmel vártuk. Kedden egész napos buszos túra volt a 8.b-sekkel közösen. Vizsolyban láttuk az első magyar nyelvű Károli Bibliát. Sárospatakon, Boldogkőváralján és Széplakon sok látnivaló várt ránk. A nap koronája a meglepetésprogram, a sátoraljaújhelyi libegőzés volt. Szerdán métáztunk és számháborúztunk. A kenutúra a Tiszán mindenkinek a legemlékezetesebb élménye marad. Szerencsé- 9

10 Erdei iskolák re megúsztuk szárazon. Csütörtökön Szerencsre vonatoztunk és a gyönyörű Rákóczi várat vettük be. Délután megmásztuk a meredek Kopasz-hegyet és a tetőn sárkányrepülők látványa fogadott bennünket. Az utolsó estét, éjszakát szűnni nem akaró vidám kacaj, jókedv jellemezte. A tábor emberének új osztálytársunkat, Fannit választottuk. Azt kívántuk bárcsak még egy hetet itt tölthetnénk. Idén is nagyon jól éreztük magunkat az erdei iskolában. Az itt szerzett emlékeinket nem felejtjük el soha! Kakucs Katalin 6.a 6.b osztály Hétfő reggel készülődés: izgulok, hogy odaérek-e anyával időben! Már a buszon is jó a hangulat! Odaérve már várjuk, hogy megnézhessük a szállásunkat. Itt a héten 3 mókust is láttunk! Miután kipakoltunk, máris útra kelve a Három falu templomát néztük meg. Majd a Vöröskő-kilátó következett. Én részemről nem mertem fölmenni, mert mikor fújt a szél, a kilátó is mozgott. Kedden az ágasvári túrán rengeteget mentünk. Nagyon meredek úton mentünk föl és le, de csodás tájakat láthattunk. Szerdán Sirokon a várat néztük meg, gyönyörű volt, alagutakban mentünk, és mivel sötét volt, Miklós megijesztett minket. A Kékesen meseszép kilátás tárult elénk! Parádon pedig megnézhettük a kocsimúzeumot, és egy fafaragó kiállítását. Csütörtökön délelőtt métáztunk és számháborúztunk. A számháborút úgy játszottuk, hogy ha 5 embert már leolvastak, akkor 1 visszamehetett új számmal. Délután átsétáltunk Fallóskútra, ahol a remetével is találkoztunk. Pénteken barátságos focimeccsen egy góllal kikaptunk az 5. b-sektől. Ebéd után boboztunk Sástón, remek volt! Én akkor boboztam először: Chanellel voltam, ö vezetett, és nem ismerte a féket! Nagyon jól éreztük magunkat, minden este játszottunk, volt ima, mese, ének is. Már nagyon várom a következő szeptembert! Laukó Veronika 6. b 7.a osztály Hétfőn reggel szakadó esőben indultunk Kétbodonyba. 10 Megérkezve a szállásunkra kipakoltunk és elfogyasztottuk az otthonról hozott elemózsiát. Közben szerencsére az eső is elállt, így elindultunk felfedezni a falut. Sokat játszottunk, külön öröm volt hintázni a szállásunk udvarán. Este zseblámpákkal felszerelve indultunk sétánkra. Kedden Horpácsra mentünk, ahol először meghallgattuk a Mikszáthról szóló kiselőadásokat, majd megnéztük a nagy író házát. Érdekes volt látni Mikszáth Kálmán személyes tárgyait, eredeti kiadású könyveit. Horpácson van egy szuper játszótér, ahol remek egy órát töltöttünk. Ebéd után kézműveskedtünk. Egy kedves néni bőrből készült ajándéktárgyakat segített alkotni. Szerdán reggeli után indultunk nagy túránkra. Átsétáltunk Romhányba, közben sok gabona- és gyógynövénnyel ismerkedtünk. A Rákóczi emlékszobornál újabb kiselőadásokat hallhattunk híres hadvezérünkről. A szobor körüli park remek terepet adott a számháborúzáshoz. Innen átgyalogoltunk Rákóczi mogyorófájához. A sok sétától megéhezve jól esett megenni a kapott szendvicseket. A hatalmas fára persze sokan felmásztak. Visszaérve a szállásra már alig vártuk a vacsorát. Csütörtökön megint esett az eső, így programcsere lett. Délelőtt mentünk a tájházba, délutánra kisütött a nap, ekkor mentünk a vízivilágos túránkra. Itt sok érdekes növénnyel ismerkedtünk meg, de a legjobb az volt, amikor egy szabadtéri medencét körbeülve, belógattuk a lábunkat a vízbe. Sokan fürödtek is volna, de ahhoz már hűvös volt. Esténként mindig őrangyaloztunk, játszottunk, rengeteget nevettünk. Utolsó este tábortüzet raktunk, így hangulatosabb volt beszélgetni, énekelni. Sőt Marci szervezésében érdekes műsort láthattunk. Pénteken reggeli után Ki mit tud?-ot tartottunk, az elmúlt héten hallott és látott dolgokból. Utána megnéztük a helyi állatkertet, ahol mosómedvéket is etettünk. Ebéd után sokat játszottunk, míg meg nem jött a busz értünk. Ebben a táborban is sokat fejlődtünk lelkileg, kár, hogy csak egy hétig tartott. Margitházi Tímea 7.a

11 Erdei iskolák 7.b osztály Hétfő reggel a vasútállomáson kezdődött az egész. Áztunk, fáztunk, késett a fél osztály, de azért élveztük. Befutott a vonat, felszálltunk és elkezdtünk nevetni, étkezni, kártyázni, beszélgetni. A vonat Sátoraljaújhelyig ment, onnan busszal mentünk tovább Pálházára. A szálláson először csak pihentünk, mert esett az eső. Másnap Telkibánya volt a cél. Rostallóig kisvasúttal utaztunk, onnan gyalogoltunk. Szerdán a Füzéri várat vettük be. Előtte még megnéztük a hollókői porcelángyárat és múzeumot. A gyár nagyon érdekes volt, végül mi is festhettünk kis porcelán tányérokat. A gyártól felgyalogoltunk a füzéri várhoz. Negyedik napon Sárospatakra mentünk. Megnéztük a Református Gimnáziumot, a Szent Erzsébet templomot és a Szent Erzsébet házat is. Onnan strandolni mentünk. A nap fénypontja mégis az esti szalonnasütés volt. Bár volt, akinek a szalonnájából hamu lett. Az este nagyon viccesre sikerült, szerintem mindenki aznap érezte magát a legjobban. Pénteken először Széplakon a Kazinczy múzeummal kezdtünk, majd következett a libegő. Onnan már hazafelé vettük az irányt. A vonatút még viccesebb volt, mint a hétfői utazás. Gödöllőre érve a búcsúzkodások után fáradtan, de boldogan indultunk haza. Kresztyankó Teodóra 7.b 8.a osztály Az idén a 8.a osztály Agárdon töltötte az erdei iskola hetét. Kata néniék nyaralójában szálltunk meg. Zsolt atya jött kísérő tanárként, aki mindennap tartott nekünk misét. Szinte mindennap alámerültünk a Velencei-tóba. Kétszer kenuztunk és mind a kétszer nagyon élveztük. Ezekben a napokban meglátogattuk Székesfehérvár belvárosát egy vetélkedő keretében, megcsodálhattuk a Bory vár csodálatos szobrait, bepillantást nyerhettünk a nádas élővilágába, elmentünk Pákozdra és nagy túrára hajóval. Utolsó nap főzőcskéztünk. Volt bableves, pogácsa, tiramisu, lángos. Minden nagyon jól sikerült. N a g y élmémy volt még a modern vonat WC-je is, ami különleges funkciókkal örvendeztetett meg minket. Így telt az utolsó erdei iskolánk Kata nénivel. Kiss Anita, Szabó Luca 8.a 8.b osztály Az osztályunkkal Tokajban voltunk erdei iskolában. Most voltunk utoljára ezzel a társasággal egy hetes közös együttléten. Kiselőadásokkal is készülnünk kellett különböző témákban. Nagyon szép volt. Első nap vonattal utaztunk le Tokajig. Miután megérkeztünk azt terveztük, hogy felmegyünk a Kopaszhegyre, de mivel esett az eső, egy borospincét látogattunk meg. Megkóstoltuk a tokaji édes szamorodnit. Utána hazamentünk és lehetett horgászni. Estefelé beosztottuk a csapatokat, vacsoráztunk és el lehetett menni futni, amiért pluszpont járt. Utána Trixi néni mesélt nekünk egy könyvből, aminek az volt a címe, hogy,,békeföld és Mannyland. Minden nap tíz óra után volt a takarodó. A következő napokon sokféle programunk volt. Bejártuk Tokaj belvárosát, kirándultunk és még kenutúrán is voltunk, Szerencset is meglátogattuk. A kenutúra nagyon izgalmas volt. A Tiszán és a Bodrogon is eveztünk. Elég fárasztó volt, de nagyon élveztük. A mi csapatunk amikor elfáradt elkezdett énekelni, így egy kissé elfeledtük a fáradtságunkat. Amikor Szerencsre mentünk, akkor elmentünk a csokiboltba és a várba is. A boltban nagyon sokféle édesség volt. Csokik cukorkák és egyéb finomságok. A szerencsi várban meghallgattunk három kiselőadást. Ezek után az volt a feladatuk a csapatoknak, hogy körbe kellett járni a várat és a látottak alapján egy előadást kellett összehoznunk, amiben mindenkinek szerepelnie kellett valamilyen módon. Vonattal mentünk vissza a szállásra. Sátoraljaújhely, Sárospatak, Vizsoly és Boldogkő is szerepelt az uticéljaink között. A Sárospataki kollégium múzeumában megtudhattuk, hogy régen milyen körülmények között tanultak a diákok. Vizsolyban tanulmányozhattuk az eredeti Bibliát. Nagyon szép volt minden és nagyon jól éreztük magunkat. Oláh Judit 8.b 11

12 ŐSZI ÖTLETTÁR Tobozerdő lakói Ha erdei sétátok során már elég sokféle termést gyűjtöttetek, könnyen elkészíthetitek a saját tobozerdőtöket. Természetesen másféle figurák is lehetnek az erdő lakói, ez csak a Ti fantáziátokon múlik. Szükségetek lesz még zöld temperára, néhány gyufaszálra, gyurmára és ragasztóra. ÖTLET: Olló vagy más hegyes szerszám segítségével lehet kiszúrni a terméseket, de ehhez kérjétek felnőtt segítségét!! Termésékszer Szükséges anyagok, eszközök: Makk-kupacs, vékony kalapgumi, vékony zsineg, akrilfestékek, ecset Makk-kupacsból egyedi nyakláncot készíthetsz magadnak, de remek ajándék is válhat belőle. Törd le a makk-kupacsok szárát, és felnőtt segítségével lyukaszd át a helyét. A kalapocskákat fesd be, és hagyd megszáradni. A színes kupacsokat fűzd fel egy zsinegre úgy, hogy egyfelé nézzenek. A zsineg végét kend be egy kis ragasztóval, hogy merev legyen, mert így könnyebb lesz fűzni. Végül kösd össze a zsinórok két végét. Az erdő lovagja Szükséges anyagok, eszközök: gyufaszál, toboz, csipkebogyó, makk, parafa dugó, kevés gyurma, kenderkóc (lehet vékony fonal is), hurkapálca, filctoll Az erdő lovagja nagyon mutatós, ha sikerül elkészítened, díszítheted vele a szobádat. A lovag feje makkból van. Ha a makkot kilyukasztod, és egy gyufaszálat helyezel bele, máris kész a nyaka. A testét parafa dugóból készítsd, a kezét és a lábát gyufaszálakból. A cipője két kis parafa darab legyen. A lovag pajzsa is parafából van. A ló teste toboz, melyre 5 lyukat kell fúrni, s hurkapálcából lábakat és nyakat illeszteni hozzá. A ló feje csipkebogyóból, a farka és a sörénye kenderkócból van. Patái gyurmából készülnek. Utolsó lépésként már csak szemeket és szájat kell rajzolnod a lovagnak és a lónak egyaránt. Jó munkát kívánok mindenkinek, de ha lehet, a kicsik felnőtt segítségével barkácsoljanak! A kiadásért felel: Varga András igazgató Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés: Indasoft Bt. Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM 2014 Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- Gymnasiummal

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora

Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 6.b osztályának nyári tábora PROJEKT MEGHÍVÓ ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, túraszakkörök DÁTUMA:2015.06.22-26. Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Erasmus+ : Olaszország: november

Erasmus+ : Olaszország: november Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Szabó Ágnes Fotókat készítette: Szabó Ágnes Szerkesztette: Szabó Ágnes Erasmus+ : Olaszország: 2016. november 20-26. 2016 novemberében 4 diák, Pék Bernadett (11.B),

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31.

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Készítette: Puskás Péter 2013.08.11. (vasárnap) Reggel negyed öt és fél öt között gyülekeztünk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Nagyvisnyó Túlélő tábor Nagyvisnyó Túlélő tábor 2014.08.17-22. 1. nap: Tiszafüred Poroszló Hajótúra Dédesi várrom 2. nap : Nagyvisnyó Aggtelek Nagyvisnyó szabad program vacsoráig 3. nap: Csomózási technikák a túléléshez (alpin

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen

Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen NEFMI ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA HIVATALOS LAPJA Hírek Mindennapok Programok Irodalom Érdekességek Sport Rejtvény Kultúra Aktuális Magazin Botfai Angyalok Lapja Havonta Élethűen 2011. május www.zegispeci.hu

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója 2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája Erdei Iskolai program beszámolója Első nap beszámolója 2013. október 14-én reggel 8 órakor külön busszal indultunk Szántódra a kikötőbe,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben