FELADAT Mit tudsz az említett birodalmakról? Mi történik ezen időszak alatt a magyarokkal?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELADAT Mit tudsz az említett birodalmakról? Mi történik ezen időszak alatt a magyarokkal?"

Átírás

1 ROMÁK EURÓPÁBA ÉRKEZÉSÜK ELŐTT Részlet: Ligeti György (2001): Cigány népismereti tankönyv, 7. évfolyam. Konsept-H Könyvkiadó, Piliscsaba. Mielőtt a romák Európába való érkezésének történetéről beszélnénk, tudnunk kell, milyen források alapján tesznek a történettudósok megállapításokat.1 A történelem ismeretszilánkokból próbálja meg összeállítani az általa vizsgált kort. Rendkívül kevés forrás maradt fenn arról a kb évről, mely a romák őshazájukból való elindulása és Európába érkezése között eltelt. A mai ember gondolkodásmódja, világlátása egészen más, mint azoké, akik annak idején lejegyezték azokat az ismereteket, melyek számukra voltak fontosak. A történészek így csak utólag tudnak kérdéseket gyártani a fennmaradt adatokhoz, leírásokhoz. A romák eredetéről szóló feltételezések közül az egyik legismertebb, hogy i. sz. 700 és 1000 között Indiából indult útnak egy népcsoport. Ennek lehetséges oka az iszlám terjeszkedés volt. Mohamed bir Kasszim i. sz. 712-ben elfoglalta Szindhet, majd Mahmud 1001-ben Pandzsáb legnagyobb részét. Egy 1126-ban keletkezett történeti írás szerint a kalifák Örményországba és Szíriába telepítették a cigányok vélhető őseit. Arról azonban nincs adat, hogy pontosan kiket és mikor telepítettek a kalifák Nyugatra, a legkevesebbet arról tudjuk, hogy e csoport hány főből állhatott. Amikor Timur-Lenk mongol uralkodó 1398-ban betört Indiába, onnan a cigányokat Szamarkandba, a székesfővárosba hajtatta. Később valószínűleg az oszmán törökökkel együtt jutottak el a Balkán-félszigetre. Ha tehát a mai romák ősei Indiából származnak, az elvándorlás kezdete semmiképpen sem tehető egyetlen időpontra, hanem több hullámban történt: évszázadok hosszú sora alatt vándoroltak Nyugatra különböző kultúrájú, életmódú és létszámú csoportok. FELADAT Mit tudunk az iszlámról? Keresd meg a térképen az említett földrajzi helyeket! Milyen országban találhatóak ma? A cigányok középkori megjelenésével kapcsolatban egyetlen pontos adat sem áll rendelkezésünkre. A korabeli balkáni okiratok már mind jelen lévő csoportként jelölik meg a cigányokat. Merész, de nem kizárt azon lehetőség feltételezése, hogy a cigányok nem Indiából vándoroltak Európába, hanem az indogermán népek őshazájából, vagyis Közép-Ázsiából. Mindez nagy valószínűséggel a népvándorlások idején történt (i. sz körül), amikor a barbár törzsek megjelentek a római provinciák városainál: 245-ben a germánok áttörték a limest.2 Egy másik feltételezés szerint a cigányok Indiából való útra kelésének időpontja akkorra tehető, amikor árja népek a II. évezred elején (i. sz körül) behatoltak a Hindusztáni-félszigetre, délebbre szorítva az ott őslakos dravidákat. FELADAT Mekkkora távolságok lehetnek az említett területek, városok között? Hány emberöltő telt el i. sz. 400 és 1000 között? Abul-Kászem Manszúr Firdauszi perzsa költő (i. sz ) említi Királyok könyve című munkájában, hogy Bahram Gur perzsa király (i. sz ) az ind Shankal királytól tizenkétezer lurit hivatott, hogy azok zenével

2 szórakoztassák őt és sok csapástól sújtott népét. Egy másik történetíró 950 körül tízezer zottról tesz említést perzsa királyok történetéről írt könyvében: a király e több ezer embernek földet, vetőmagot és jószágot adott, melyet azonban azok feléltek, ezért a király haragjában világgá küldte őket. Sokan vélik felfedezni a lurik és zottok személyében a mai európai romák őseit. A bizonytalanság olyan nagy, hogy abból az időből, amikor a romákról már írásbeli megemlékezések állnak rendelkezésünkre, sem tudjuk biztosan, hogy valóban a mai romákról van-e szó. FELADAT Mit tudsz az említett birodalmakról? Mi történik ezen időszak alatt a magyarokkal?

3 Romák a Balkánon A romák ősei valószínűleg Örményországon és a Bizánci Birodalmon keresztül jutottak el a Balkánra. A 900-as évek végén számos ind származású ember élt Ázsia földközi-tengeri partvidékén. A romák balkáni megjelenéséről hitelesnek mondható nyelvi, életmódbeli és vallási nyomok árulkodnak. A keresztes hadjáratok idején (i. sz ) már a Balkán azon részén tartózkodtak, ahol a keresztesek vonultak. A romák szolgáltatásokat nyújtottak a kereszteseknek és a zarándokoknak, megismerve a nyugati népek vallási gyakorlatát, szokásait. Olyan ismeretekre tettek szert, melyek birtokában később útnak indulhattak Európa nyugati területei felé. Igen jelentős számban kerültek a cigány nyelvbe görög szavak, számuk jóval meghaladja az iráni vagy örmény eredetűnek bizonyulókét: több száz ilyenről tudunk. Ugyanakkor a cigány nyelvjárásokban megoszlásuk erősen eltérő. Az oláhcigány luludji3 virág szó a görög luludi szóból ered. A cigány görög nyelvi érintkezések idején alakultak ki a cigány nyelv nyelvtanának azon főbb vonásai, melyek ma is jellemzik e nyelvet. Így például a névszó- és igeragozásnak két nagy csoportja. A romák Európában az 1300-as évek elején Bizonyos feltételezések szerint a cigányok már az 1300-as évek elején Európába kerültek. Ezt támasztja alá az a görög pátriárka4 által augusztus 4-én kiállított okmány, mely a maramarosi5 (ma: Marmaris) Artokán lévő konvent6 két tagja Bathma és Drahos számára igazolja öt falu e konventhez tartozását. E bulla megemlíti, hogy az öt falu közül kettőben cigányok laknak. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére vonatkozó legkorábbi beszámoló abból a Remete Szent György élete című műből származik, melyet az Athosz-hegyi Iberon kolostorban állítottak össze 1068-ban. FELADAT Mely város volt Konstantinápoly? Kérdéses, hogy vajon a romák a Fekete-tenger északi vagy déli partja mentén kerültek-e európai területekre: bizonyos feltételezések szerint ugyanis mint a tatárok rabszolgái sodródtak a Kárpátok környékére. (Minderről bőven ír Heiczinger János Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról című tanulmányában, mely a Fejér megyei évi történeti évkönyv 155. oldalán található.) Besszarábia a XIV. század első harmadában lerázza magáról a krími tatárok igáját: a foglyul esett tatárokkal együtt azok cigány rabszolgái is a románok rabszolgái lettek. A román fejedelemségekben kis-tatároknak nevezték őket. A cigányok Romániában egészen a XIX. század közepéig rabszolgaként éltek. FELADAT Vajon milyen következményei lehetnek ennek? Ahogy közeledünk a történelemben napjainkhoz, egyre több írásbeli forrásra bukkanhatunk. Alexander rajna-pflazi őrgróf, választófejedelem 1495-ben tett szentföldi zarándokútjának leírásakor említi meg Medon városát. A város mellett egy domb tövében nádfödeles kunyhóból álló falut látott, melynek lakói éppen olyanok, mint aminőket az ő országában cigányoknak, szaracénoknak vagy pogányoknak neveznek, szegényes megjelenésű népek, feketék, mint az etiópiaiak, többségükben kovácsolt bőrfújtatóval, de űznek más mesterséget is, mint a foltozó vargáét vagy csizmadiáét. A szomszédos dombot Gyppe-hegynek, a körülötte lévő földet Gyppe földjének, Kis- Egyiptomnak nevezték. Nem lehet biztosan megállapítani, hogy vajon a cigányság egyiptomi származásának híre

4 terjedt el előbb, s azután kapta a Kis-Egyiptom nevet az általuk lakott hely, vagy a helység neve már megvolt, s az odaérkező roma törzsekre azt alkalmazták. A mai Görögország területén lévő velencei kolóniákból7 az 1400-as években vándorolt Velencébe, majd később onnan nyugat felé a cigányság egy része. E két velencei kolónia: Nauplion városa és Korfu szigete volt. Nauplion városában találkozunk először olyan előjoggal, melyet a cigányok valamely vezetője kapott. Miért hagyták el a Balkán-félszigetet a romák? Valószínűleg a török hódítások elől kívántak békésebb tájak felé húzódni. Ezt valószínűsítik azok a megfigyelések, hogy a Medon melletti Gyppe cigányfalujának 300 háza 1509-re mindössze 30-ra apadt, amikor a hely török kézre került. FELADAT Melyek voltak a török hódítás fontosabb állomásai és időpontjai? MILYEN FORRÁSOK EMLÍTIK A ROMÁKAT? 1050-ben Konsztantinosz Monomakhosz bizánci császárt ( ) megzavarták azok a vadállatok, amelyek felfalták a játékokat a császári parkban, Konstantinápolyban. A császár segítségért fordult egy szamaritánus néphez, az Simon mágusnak utódaihoz, kik adsincani néven valának ismeretesek, s jövendöléseikről és bűbájosságaikról nevezetesek. Ezek az adsincanik a forrás szerint húsdarabokat szórtak szét, melyek elpusztították a vérengző fenevadakat. Ez lehet a cigányokra utaló legkorábbi írásos adat Európában. Talán a cigányokra utal az 1204 körül elhunyt Theodor Balsamon kanonok8 munkája. Ô egy VII. sz. vége felé kiadott rendelethez fűzött (minden bizonnyal saját korának megfelelő) megjegyzéseket: Hasbeszélőknek és bűbájosoknak neveztetnek mindenek, kik a Sátántól indíttatván, úgy mondják, hogy előre látják az eljövendő, s a nem ismert dolgokat. S őmellettök a kritríai, az adsiganoi, a hamisan prófétálók, s más ilyesek. Az athínganoi név felbukkan Josephus Bryennius ( ) írásaiban is, aki többek között a cigányoknak tulajdonítja a Bizánci Birodalom fokozatos hanyatlását. Mindezt azonban igen kritikusan kell szemlélnünk, mivel az akkori romák mindössze néhány ezren lehettek, s így semmiféle birodalom bukását nem lettek volna képesek előidézni. Származnak cigányok jelenlétéről feljegyzések még Ciprusról, Korfuról, Rodosz és Kréta szigetéről. Kikről van szó valójában? Évszázados hiedelem, hogy a cigányok egzotikus indiai eredete alapvetően meghatározza természetüket. Felmerül azonban a kérdés, hogy miféle természetről is van szó? Ha tudunk is ködös válaszokat adni, körülbelül ott tartunk, mintha a magyar nemzeti jellemzőket a lovas népre vezetnénk vissza. Amikor megkísérli a történetírás meghatározni azt, hogy kik is lehettek a romák ősei, szembetalálkozik azzal a ténnyel, hogy a mai romák nem egyetlen időpontban és nem is egyetlen, jól behatárolható helyről indultak el Európába. Rendkívül nagy a bizonytalanság abban a tekintetben is, hogy vajon hány emberről lehet szó, amikor vándorló cigányokról beszélünk. Európa népei között írja Liszt Ferenc egyszerre csak megjelent egy nép, igazság szerint nem tudhatva senki, hogy honnan került. Elszéledt földrészünkön a hódítás vágyának jele nélkül, de egyszersmind anélkül is, hogy a letelepedésre engedélyt kért volna. Nem kíván leigázni senkit, de az alattvalóságot is megtagadja. (Liszt Ferenc: A cigányokról és a cigányok zenéjéről. Pest, ) 1453-ban, Konstantinápoly elestekor a városban civil személy és 5000 katona tartózkodott. Ha tehát becsléseket is teszünk a cigányok akkori létszámára, semmiképpen sem gondolkodhatunk százezrekben. Egyáltalán

5 nem maradt fenn hiteles forrás arról, hogy hányan lehettek a romák Magyarországra érkezésük előtti időszakban. Rendelkezésünkre állnak azonban más eseményeket illető adatok. Így tehát az első népvándorlási hullám (i. sz. 400 körül), melynek eredménye a Római Birodalom bukása volt, mindössze fegyverforgatót jelentett. Egy valamivel későbbi időpontban (i. sz. 600 körül) Közép- és Nyugat-Európa lakossága 5 és fél millió volt. A mongolok 1211-ben mintegy főnyi sereggel készültek a Kína elleni támadásra. A népek, törzsek évezredes kavargásában és sodrásában indokolatlanul tulajdonítja a cigányoknak a középkori Bizánc hanyatlását Josephus Bryennius. Annál inkább következtethetünk a korabeli európai ember idegenektől való félelmére. A romák megjelenésekor mindenkinek fontos volt származásuk kérdése, így megpróbálták azonosítani őket mindazon népekkel, melyek valaha szerepeltek a Bibliában vagy az ókori népek között, de a későbbiekben eltűntek. Egy ilyen monda szerint a cigányok Ádámnak a Bibliában nem szereplő tehát Éva előtti első feleségétől származnak. Nem lévén részesei az eredendő bűnnek, nem vonatkozik rájuk annak büntetése, vagyis hogy homlokuk verejtékével keressék meg a kenyerüket. Ebből ered restségük. (Az idézet Heiczinger János tanulmányából való.) Népelnevezések Bizonyos mondák a cigányokat egyenesen Ráma utódaiként jelölik meg, sok nép mondavilágában saját magát Isten leszármazottjának tekinti, így az önelnevezés nem jelenthet biztos támpontot egy népcsoport meghatározásakor. Több információval szolgálnak viszont a különféle külső elnevezések: athinganos, bohémiens, cigány, gitanes, kalo, szinti. FELADAT Mely népet nevezik Attila fiainak? Görögországban a IX. és a XII. század között létezett egy athiganos9 nevű keresztény szekta, mely neve görögül kitaszítottat jelentett, lehet, hogy ebből ered a magyar cigány, a cseh cikán és a német Zigeuner10 elnevezés. A magyar nyelvben már 1400 előtt találunk Cigány, Czigány, Zigány személyneveket, továbbá 1377-ben létezett egy Egyházas-Zigány nevű falu. Nem bizonyított azonban, hogy e személyek és falvak a cigányokról kapták volna nevüket.11 A rom szó jelent cigány -t is és férj -et is roma nyelven. Néhány nyelvész szerint a szó az óind domba szóból származik, mely egy rangsorban igen alacsony kaszt12 nevét jelölte. A hindi nyelvű dom zenészt, kötélverőt, kosárfonót egyszerre jelent. Hangsúlyozandó, hogy ma Indiában a dom kasztba tartozók bármilyen nyelvűek lehetnek, ezért a cigányok önelnevezésének eredetére nézve nem bizonyító jellegű. A spanyolországi cigányok (ottani nevük kalo vagy gitanos) nyelvében található nem kevés arab eredetű szó. Ennek magyarázata azonban az, hogy Spanyolország legnagyobb része évszázadokon át mór (azaz arab) uralom alatt állt. Ha a romák ősei Észak-Afrikán keresztül jutottak volna Spanyolországba, szavaik között nem találhatnánk görög eredetűt.

6 A romákat az elmúlt évszázadok során Európában előszeretettel nevezték egyiptusbélinek (ebből ered a gipsy13 szó) vagy fáraó népének. A cigány nyelvemlékek alapján azonban biztosan kijelenthető, hogy a mai európai romák ősei sohasem jártak Egyiptomban: a nyelvben nem találhatóak ugyanis arab eredetű szavak. A kisázsiai Izmed városában élt Thököly Imre udvari papja és titkára, ránk maradt írásából tudjuk, hogy a várost és annak környékét a törökök Kücsük-Misirnek, azaz Kis-Egyiptomnak nevezték. A XV. századtól Nyugat felé vonuló cigány kompániák vezetői Európában mindenütt mint Kis-Egyiptom hercegei, lovagjai jelentek meg. E területnek azonban semmi köze nincs Egyiptomhoz. Cigányok. Indiából származó nép, mely a XV. sz.-ban jött be Európába s terjedt el annak különböző országaiban. Magukat rom-nak (ember), néha kálo-nak (fekete) nevezik, s ezzel szemben parno (fehér) névvel illetnek minden nem-cigányt. A hazai vándorcigányok manus-nak (ember) is nevezik magukat, a nem cigányt gadzsio-nak (gazda, paraszt), gyűléseken szinte-nek (társ) szólítják egymást. Szinte néhány tudós szerint az ind Sindhu szóból származik, mely az ind Csangar (Cangar) törzs neve. Az egyes népek különféle névvel nevezik a cigányokat. A legelterjedtebb a cigány név rokonsága. Miklosich szerint ez a kisázsiai Athingan vagy Acingan névből ered; De Goeje szerint az ind tojeng (zenész, táncos) szóból, mások szerint a fent említett Cangar névből. A német: Zigeuner a csehből ered (cinkán), ez a magyarból (cigány), a mi nyelvünkbe a ruménből (cigánu), ebbe a bolgárból (ciganin) jutott írja a Pallas Nagy Lexikon, 1893-ban. ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Milyen forrásokról tudunk, melyek a romák Európába való érkezéséről szólnak? Vázold fel a térképen, milyen útvonalon érkezhettek a romák ősei Magyarországra? Mikor jártak az egyes tájakon? Milyen néven említik a romákat az elmúlt évszázadok forrásai Európában?

7 TOVÁBBI OLVASMÁNYOK DUROSELLE, Jean-Baptiste: Európa népeinek története. Officina Nova, Budapest, HEICZINGER János: Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról. In: Fejér megyei történeti évkönyv. 1978, Székesfehérvár LISZT Ferenc: A cigányokról és a cigányok zenéjéről. Pest, STEWART, Michael: Daltestvérek. T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Budapest, SZEGŐ László [szerk.]: Cigányok, honnét jöttek merre tartanak? Budapest, TOMKA Miklós: A cigányok története. In: Cigányok, honnét jöttek merre tartanak? Szerk.: Szegő László, Budapest, Új Idők Lexikona (5) Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, Budapest, 1936.

8 A ROMA NYELVRŐL Magyarországon három népesebb és több kisebb cigánycsoport él. Ezek a magyarcigányok, az oláhcigányok, illetve a beások. A hazai cigányság döntő része mintegy kétharmada magyar anyanyelvű. Kisebb részük, az oláhcigányok (a cigányság mintegy 21%-a) beszéli az indiai eredetű cigány nyelvet, a harmadik csoportnak (beások) pedig a román nyelv egyik nyelvjárása, a beás nyelv az anyanyelve. Élnek Magyarországon németcigányok (szintók) is, akiknek nyelvében néhány francia eredetű szó is megtalálható. A magyarországi cigányság mintegy fele kétnyelvű, azaz egyaránt használja a cigány vagy a beás nyelvet és a magyart. Egyes csoportoknak nyelvészeti szakkifejezéssel élve nyelvvesztéssel valamely más európai nyelv lett az idők folyamán az anyanyelvük. Ilyen csoport a magyarországi beás cigányoké, akiknél nincs is nyoma az eredeti cigánynyelvűségnek. A beások egyéni, de jellegében tiszta román nyelvjárást használnak otthon, melyben alig mutatható ki cigány eredetű szó. Környezetükkel leginkább magyarul beszélnek. A beáscigányok a Délvidékről, román nyelvjárásuk jellege alapján a Bánságból kerültek Magyarországra, mindenekelőtt a Dunántúlra. Magyarországon legrégebben a magyarcigányok (romungrók vagy kárpáti14 cigányok) élnek, mintegy 600 éve települtek be Szerbiából. Cigány anyanyelvű kárpáti cigányok Magyarországon már csak néhány Nógrád megyei faluban találhatóak. Nagyobb számban Szlovákiában élnek, az úgynevezett szlovák vagy szerviko cigányok között. Ez a két nyelvjárás (a romungro és a szerviko) igen közeli rokonságban áll egymással. Az oláhcigányok a múlt század közepe óta érkeztek Moldvából Erdélybe, majd onnan nyugatabbra. Egyes csoportjaik (például a pesterzsébeti colárik) csak az I. világháború után kerültek hazánkba. Az európai cigány nyelv számos nyelvjárása ismert. A legfontosabbak az oroszcigány, lettcigány, lengyelcigány, a németcigány (vagy szintó), a cseh-, szlovák-, magyar- (vagy kárpáti cigány), illetve a vendcigány nyelv. Bulgáriában használják az úgynevezett erlídesz nyelvjárást és a drindárit, Romániában pedig a lingurári, kelderási, lovári, cerhári nyelvjárások használatosak. Magyarországon túlnyomórészt a lovárit beszélik a cigány anyanyelvű emberek. A cigány anyanyelvű cigányok több kisebb csoportba tartoznak, melyek nevei egyben nyelvjárási különbséget is jelentenek. A cerhárik, azaz sátorosok és csurárik, azaz rostakészítők oláhcigánynak tartják magukat, sokan közülük kiterjedt erdélyi rokonsággal is rendelkeznek. Az úgynevezett bodócok és (az Alföld egyébként délebbi részein élő) gurvárik szórványai nem tartják magukat oláhcigánynak. A CIGÁNY NYELV ROKONAI Cigány nyelvnek az európai cigányság eredeti, Indiából hozott indoeurópai nyelvét nevezik. Hangsúlyozandó, hogy a cigányság nem minden csoportja használja anyanyelveként. Európa valamennyi őshonos nyelve, a baszk és bizonyos finnugor nyelvek így éppen a magyar kivételével az indoeurópai nyelvcsaládba sorolandó. Hasonlóan a Közel-Kelet és Ázsia számos nyelve is indoeurópai nyelv. A legfontosabb indoeurópai alnyelvcsaládok a görög és a kihalt makedón, a latin, melynek leszármazottja az olasz, a szárd, a dalmát, a román, a francia, a

9 spanyol és a portugál. Indoeurópai nyelvek még többek között a szláv nyelvek bolgár, orosz, szerb, horvát, cseh, lengyel, szlovák stb., illetve a germán nyelvek (angol, német, dán, holland, norvég), az ind és az iráni nyelvek. Két vagy több nyelv között sokszor szembeszökő hasonlóságokat állapíthatunk meg. A szókincsbeli hasonlóság oka a nyelvrokonság. A rokon nyelvek között évszázadokkal korábban csak nyelvjárásbeli eltérések voltak, melyek az idők folyamán elmélyültek: azok még eltérőbbeké váltak. Általában csak nézőpont kérdése, hogy az ilyen esetekben nyelvjárásokról vagy külön nyelvekről beszéljünk-e, a döntő szempont nem is nyelvi, hanem nyelven kívüli: társadalmi, vallási, kulturális. FELADAT Mit tudunk a nyelvrokonságról? Melyek a magyar nyelv rokonai? Melyek a szláv, germán, illetve újlatin nyelvek? A legtöbb történész feltételezése szerint a cigányok őshazája Észak-India. Ugyanakkor néhányak szerint térségünkben az oláhcigány nyelv az egyik legjellegzetesebb balkáni nyelv. A tartós, hosszú időszakot felölelő szomszédság a nyelv csaknem minden területére ható hasonlóságokat eredményezhet nem rokon nyelvek között is. E jelenség előidézője nyilván a huzamos nyelvközi érintkezés, a beszélők gyakori két-, vagy többnyelvűsége, e nyelvek bizonyos mértékű keveredése vagy inkább közeledése. A jelenség a nyelvszövetség. A nyelvszövetségek közül az egyik legnevezetesebb a görögöt, az albánt, a bolgárt és a románt, valamint a szerb nyelv déli nyelvjárásait magába foglaló ún. balkáni nyelvszövetség. E nyelvszövetség tagja volt sokáig a korai cigány nyelv. Az indiai származás nyelvészeti bizonyítéka az a néhány száz szó, melynek töve egyértelműen indiai. ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Melyik nyelvcsaládba tartozik a cigány nyelv? Milyen nyelvjárásokról tanultunk?

10 NÉPKÖLTÉSZET A roma irodalom rendkívül gazdag mind népköltészeti, mind pedig műköltészeti alkotásokban. A magyar irodalom szerves részeként megismerésükkel egy új világ tárul fel az olvasó szeme előtt. A roma kultúrát írásbeliség híján évszázadokon át a szóbeliség örökítette tovább. A balladákban, mesékben egymás mellett megtalálhatóak a valóság és a képzelet mitikus15 elemei. A művek legtöbbje a megtörtént események és a csodás hiedelmek váltakozásából áll. A roma irodalom hasonlóan a magyar irodalomhoz népköltészeti és műköltészeti művekre osztható fel. Mind a népköltészet, mind pedig a műköltészet lírai és epikai műnemek együttese. A roma népköltészet epikai alkotásai közül a legfontosabbak a mesék, lírai művei között szép számban találunk köszöntőket, varázsverseket, altatókat, keserveseket, tolvajdalokat. Mesék A mesemondás a roma közösségek életében igen fontos szerepet töltött be. Fontos megemlítenünk, hogy a mese sokszor az emberi problémák kibeszélésének terepe. Legtöbbször (egy már létező vázra felfűzve) ott keletkezik a helyszínen, s ezért megismételhetetlen. A mese megalkotásában az egész közösség részt vesz. A cigányok mesélési szokásai a körülöttük élő népektől eltérően nem kötődnek kollektív munkaalkalmakhoz (fonás, kukoricamorzsolás).

11 A Szabolcsban, Nyírségben, Baranyában élő cigány férfiak tömege járt évtizedeken át Budapestre dolgozni. A hosszú, 6-7 órás vonatutak, amelyek a sűrű ingázás miatt Budapest és a szülőfalu között életük jelentős részét kitöltötték, igen alkalmasak voltak a mesélésre. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a vidék cigányságánál még elevenen élt a mesemondás hagyománya. Ilyen alkalmakkor arra is sor kerülhetett, hogy a jó mesemondók megmérkőzzenek egymással, illetve hogy a mesemondó a saját maga írta meséket is kipróbálhassa a közönség előtt. Az elrejtett kincs16 Az a fa még most is megvan az uszódi határban. Valamikor oda telepedtek le a cigányok az alá a fa alá, mert nagy lombja volt és nagy árnyékot vetett. A karavánok ott álltak meg a lovaskocsijaikkal, ott tanyáztak, ott főztek, ott ettek. Napközben a cigányasszonyok elmentek kenyér után, járták a falut, szerencsét mondtak a népeknek, a cigány férfiak meg a táborban maradtak a lovak mellett. Amikor a nők hazaérkeztek a batyukkal, akkor kezdtek el főzni, mindenki azt, amit a házaknál kapott. Eljött az este, tűz köré ültek a cigányok. Együtt ültek, beszélgettek, szót váltottak erről is, arról is. Egyszer csak a fa tövénél kilobbant a földből egy hatalmas zöld láng. Hirtelen, rettentő erővel csapott föl az ég felé, aztán mintha visszaszívta volna a mélység, eltűnt. Amikor másodszor is feltört a láng, apám másodszor is azt mondta a többieknek: Cigányok, dobjatok oda egy fehér lepedőt, mert azon a helyen elrejtett aranypénznek kell lennie! Fogtak is egy lepedőt, és reá terítették a fűre, ahol a ragyogó tűz megjelentkezett. Vártak úgy tizenöt percig, aztán elkezdtek ott ásni. Nem sok földet kellett elmozdítaniuk, hamar megtalálták a kincses ládát. Az egyik férfi megragadta a láda fülét, emelte volna kifelé, de a másik cigány gyengébb volt, alig bírta tartani a súlyt és elkáromkodta magát. A láda abban a pillanatban visszaesett a gödörbe és lesüllyedt. Eltűnt. Csak egy nagy csörrenést lehetett hallani, valahol lent a mélyben, de akkorát, hogy megremegett a föld a talpuk alatt. A cigányok meg egymást szidták: Azért veszett el a sok, drága aranypénz, mert te nem jól fogtad a ládát! Te vagy a hibás, nem én! Ne akard rám akasztani a hibát! És káromkodtak veszett módra. A tűzláng nem lobbant ki többé a földből, de a halomba hányt rögök tetején nemsokára egy piros ruhás kicsi ördög jelent meg. Bizony mondom, ördög volt, és piros öltözetet viselt: piros csizmát, piros nadrágot, piros kabátot, piros sipkát és pirosak voltak a szarvai is! Ô volt a kincs őrzője, és állt némán a fa tövében, nézte a cigányokat. Azok meg úgy megijedtek, hogy rögtön befogták a lovakat a szekérbe és elhajtottak onnan. Egész éjjel mentek, nem álltak meg, csak a hetedik faluban. Féltek, hogy betegek lesznek a gyermekek, mert ilyenkor az szokott következni: ahol ördög jelenik meg, ott nagy betegség történik, ha nem védekeznek ellene. Így voltak, ahogy elsoroltam. Az a fa még most is megvan, pedig hány éve már ennek! Van egy másik feladata is a meséknek. A roma közösségben a mese természetesen a legtöbbször a gyerekeknek szól. A gyermekének mesélő anya a mese során nemcsak szórakoztatni akarja gyermekét, hanem a hétköznapi élet szokásvilágát kívánja átadni neki. Gyakoriak az olyan meseszerű párbeszédek anya és gyermeke között, amikor a való életben is létező helyzeteket (pl. vásárlás, munka) játszik el anya és gyermeke. Köszöntők Az ünnepek fényét a résztvevők megérkezésekor elhangzó köszönések jelzik. Csak virrasztalókon17 nem szokás sem érkezéskor, sem távozáskor köszönni. Ünnepek alkalmával rendszerint a szobába való minden egyes be- és kilépésükkor üdvözlik egymást az emberek: Devlesa mukhav tumen (Istennel hagylak benneteket), illetve Zha Devlesa!18 (Menj Istennel), visszaérkezéskor: Devlesa arakhav tumen (Istennek talállak benneteket) és O Del

12 andas tut (Isten hozott téged). Elképzelhetetlen, hogy valaki ezek nélkül a köszöntések nélkül hagyja el a szobát akár csak egy percre is. Pünkösdi köszöntő Ahány levél rügyezik a fák ágain, annyiszor érjétek meg erőben, egészségben és sok pénzzel Pünkösd napjait! Ahogy megered tavasszal a patak vize, úgy zúduljon rátok a szerencse! Állataitok szaporodjanak, gyermekeitek mint az ostor nőjenek, érjék meg az öregkort egészségben! Legyetek egészségesek és szerencsések! Szode patra lel te avel pe kastenge krangi, ande tattyi bersa te reszen zorasza, szasztyimasza, bute lovenca le Ruszajake Gyesza! Szar pittyal o paji primavarate te sorgyol pe tumende baxt! Tumare bale, pujura, khanya te butargyon, tumare shavore szar e csugnyi te baron, szasztesz te phuron! T aven szaszte taj baxtale szavore zséne! Koledálás19 Az egyes cigánycsoportok néhány évtizeddel ezelőtt (falvakban elszórva napjainkban is) környezetük legfőbb zenei szolgáltatói voltak szerte Kelet-Európában: a karácsonyi énekek, zenés játékok és az egyéb ünnepekhez kapcsolódó zenés szokások (mint például a délszláv Lázár-napi köszöntőének) vagy az esővarázsló rítusok zenei szolgáltatói. Így nem véletlen az az általános kelet- és dél-európai megfigyelés, hogy a környező népek elfeledett vagy már csak töredékeiben élő régebbi dallamait (többek között az erdélyi népballadák egy részét is), már csak cigányoktól lehet gyűjteni. A gyermekek és a felnőttek egyaránt legnagyobb ünnepe a karácsony. Ilyenkor köszönteni járnak a környező falvakba. Mivel ezt a szokást ma már szinte kizárólag a cigányok tartják fönn, a karácsonyi énekek és népszokások mint például a betlehemes játék leghűbb őrzői. Kevéssé tudott azonban, hogy a környező népek mintájára a cigányoknál is kialakult a karácsonyi köszöntés szokása. A Kárpátalján a magyarcigányok a karácsonyi köszöntés (betlehemezés) fő őrzői. Az elbeszélések szerint csak az utóbbi öt évben hagytak fel vele. Saját maguknak azonban még éneklik a karácsonyi dalokat. A bolgár népszokások közül a karácsonyi köszöntés és az esővarázslás, a peperuda szolgáltatói a cigányok. Ezért ezeket a dalokat a cigányok maguknak is éneklik. Karácsonyi köszöntő Szerencsés reggelt! Legyetek boldogok, cigányok, ezen a szent napon! Töltsétek el ezt a karácsonyt is egészségesen és jókedvűen a családotokkal együtt! Felejtsétek el a szegénységet, és járjatok ezüstön és aranyon! Segítsen benneteket a Szent Isten még jobb módba én ne hulljon szét sohasem családotok! Segítsen benneteket az Isten! Legyünk szerencsések! Baxtale detehárin! Tan baxtale, rom, pe kado szunto gyész! Te reszen kado krecsuno szasztyimasza vójasza, tumare családonca khetáne!

13 O csorrímo te briszten, po rúp, po szomnakáj te phíren! Te zsutil tume o Szunto Dél ande máj láse módoszte, ande máj láse trájoszte, hogy mindig khetáne te sáj inkrasz! Te zsutíl tume o Dél, tam baxtale! Solymosi Ágoston, Csácsbozsók (1981) Gyűjtötte: Bari Károly Balladák Az epikus műfajok közül a legismertebbek a balladák. Néhány közülük olyannyira népszerűvé vált (többek között folklóregyüttesek előadása révén), hogy a széles közönség megismerte szövegüket cigány és magyar nyelven is. A balladák valószínűleg a román nyelvterületen való tartózkodás alatt élénkebben éltek a cigány csoportok körében, mára már alig fellelhetőek. A Csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből Püspökladányban. A balladák szövegmotívumait nagyban befolyásolta a környék magyar betyárköltészete. A cigányok természetesen ezeket a szövegmotívumokat sem egy az egyben vették át, hanem átformálva illesztették saját motívumaik közé. A régi balladák szereplői sárkányokkal és vad ellenséggel vívó hősök voltak. Utódjaik a mai realitások világában élnek. Líza (Balladatöredék) Líza, Líza, Líza, kicsi fiad hol van? Tó vizébe dobtam, halacskáknak adtam! Cigányok, legények, most vidítsatok fel, se kicsi, se nagyobb gyermekem már nincsen!

14 Eredetmondák A cigány hitvilágban a főisten szerepkörét Del tölti be: ő a mindenség teremtője és irányítója, a termékenység elősegítője, a család oltalmazója és a sors váratlan jóra fordulásának előidézője. A fehér világ emberekkel benépesített területeit az égből vigyázza, lakhelye a mennyország legfelső rétegében található. A létezést kormányzó főisten egyik húga Baxt, a Szerencse úrnője, másik húga Bibaxt, a Szerencsétlenség megszemélyesítője. A hagyomány úgy tartja, hogy a teremtést beragyogó Napot Baxt szülte, az éjszaka járó Holdat pedig Bibaxt hozta világra. A cigány népköltészet gazdag eredetmondákban, gyermek- és katonadalokban, meseballadákban, rabénekekben, siratókban. Ezek az alakok gyakorta megjelennek az egyes versekben, dalokban. Az eredetmondák számos változata létezik, ahol szintén jelen van Del, Baxt, Bibaxt, és a pokol rémületes birodalma is. A cigány hitvilág démonjainak tartózkodási helye is a pokol. FELADAT Mit gondoltok, mire szolgálnak az eredetmondák? A cigány nép eredetmondája Egy szegény asszonynak tizenhét gyermeke volt. Egyszer betért házába a Szent Isten és így szólt hozzá: Mutasd meg nekem a gyermekeidet, hogy megáldhassam őket! Mivel a szegény asszony nagyon szégyellte, hogy olyan sok gyermeke van, csak tízet mutatott meg közülük az Istennek, a többit elrejtette. Isten megáldotta a tíz gyermeket, ezekből lettek a gazdagok. A hét gyermek pedig, akiket az anyjuk elrejtett Isten áldása elől, sohasem tudott gazdagságot szerezni. Ennek a hét gyermeknek a leszármazottai a cigányok. Pápai Péterné, Üszögpuszta. Mészáros György gyűjtése (Vigília, sz.) Madarakból lettünk Azzá, amik vagyunk cigányok. Mindőnknek szárnya volt, már az akkoriaknak, és nem bútival20 kerestük meg a betevő falatot, csak szálltunk, mint a többi madár, s azt ettük, amit a többi. Ôsszel, amikor már shudripe hi odjári21 vagyis hogy odakinn hideg kezd lenni, akkor mink is szépen szárnyra kaptunk, a többi madarakkal, és repültünk messze Afrikának. Itt meguntuk, szálltunk oda, ott meguntuk, odább szálltunk, szóval így. No, az se volt azért aranyélet, mert a kalickás madárnak annyival jobb is, hogy a bolond gádzsó, aki tartsa, becézgeti csiriklóli, verebóri és beszórja neki a szemet mindennap. De a szabad madár bizony maga teremti ki a magáét, ha a föld alól is. De hát szabad. Elég az hozzá, mikor már sok-sok napja repültünk nagy száraz vidék felett, étlen-szomjan, no egyik este, vagy jobban mondva, szürkületkor, mert akkor még látni lehet, látjuk ám, hogy kövér mezők maradnak el alattunk. Hát a

15 vajda, mármint a madárvajda leszálljt int a szárnyával, le is szálltunk, és elkezdjük csipegetni föl a szép búzaszemeket. Addig-addig, hogy nagyon tele találtuk enni magunkat a soknapos bokhalipe22 után, úgyhogy nem is bírtunk aznap este már továbbrepülni. Ott is maradtunk másik nap reggelig, és akkor megint csak ettünk, mivelhogy megint csak éhesek voltunk. Aztán megint nem bírtunk szárnyra kapni, és jött a dél, és jött az este, és minket még mindig ott talált. És közben egyre híztunk, zsírosodtunk. Most már, ha nagyon akartunk volna, se bírtunk volna felrepülni. És aztán meg is szoktuk ezt a nagy jómódunkat, hogy nem kell szállni se ide, se oda, helyibe talál az ember, vagyis hát a madár mindent. Lassan már nemhogy szállni nem tudtunk, de még ugorni se, csak lépni lassan, komótosan. Aztán eljött az ősz, s a kövér mező fonnyadozni kezdett, nem termett többet, ami meg a földön volt szem, azt meg a patkányok meg a pockok is segítettek fölszedni. Mit volt mit tenni, mi magunk is hozzáláttunk a betakarításhoz, ahogy a mezei állatoktól láttuk. Gödröket kapartunk, kibéleltük, belehordtuk amink még volt, aztán befedtük. Utoljára gallyakból meg szalmából elkezdtünk magunknak putrikat rakni, hogy legyen mibe kiteleljünk. Munka közben apródonként megvastagodott a lábunk, elfásult a szárnyunk, és kar lett belőle. Vége lett a szép világnak, repülésnek egyik világból másik világba. De hát mink oláhcigányok így végezte a puro rom madarak vagyunk még most is. Ha völgybe vertünk sátrat, fel a hegyre kívánkozunk, s ha fönn állunk leghegyin a hegynek, le a völgybe szállnánk. Csak ám nekünk lábon kell jutni odáig. Azért nem is élünk mink tunyán, kuporgatósan, mert mink egy szép napon madárnak visszaváltozunk. Madarakból lettünk. In: Bartos Tibor [gyűjtése]: Sosem volt Cigányország. Európa Könyvkiadó, Budapest, ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Mi a különbség a mese, a köszöntő és az eredetmonda között? Mit jelent a koledálás? TOVÁBBI OLVASMÁNYOK BARI Károly: Tűzpiros kígyócska. Budapest, Gondolat, BARTOS Tibor [szerk.]: Sosem volt Cigányország. Európa Könyvkiadó, Budapest, CSENKI Imre: Cigány népballadák és keservesek. Európa Könyvkiadó, Budapest, KOVALCSIK Katalin [szerk.]: A mesemondó Rostás Mihály. In: Ciganisztikai tanulmányok 5. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, RÉGER Zita: A cigány nyelv: kutatások és vitapontok. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből, IV. szám, augusztus. TÁLOS Endre: A cigány nyelv. In: Ligeti György [szerk.]: Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, CD-ROM

16 MŰVÉSZETEK NÉPZENE Az egyes cigánycsoportok országról országra járva életük során hatalmas területeket jártak be. Az európai cigányság vándorlásairól sokféle adat áll rendelkezésünkre. Bár nagy többségük napjainkra már végleg letelepedett, akad még néhány ország, ahol főleg nyáridőben észrevehetőek a vándorcigányok sátrai, vagy találkozhatunk szekerükkel az utakon. Magyarországon élnek olyan csoportok, melyek már régen letelepedtek, nyelvileg asszimilálódtak23 és olyanok is, melyek hetven-nyolcvan éve még román nyelvterületen vándoroltak. Van-e valamilyen kapcsolat a különböző múlttal rendelkező csoportok zenei megnyilvánulásai között? Hajdú András népzenekutató volt az, aki észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag sokféle népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot: a lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dalok A lassú dalok (lóki gíli) hagyományosan hat vagy nyolc szótagos sorokból állnak, dallamversszakuk négysoros, ereszkedő szerkezetű, dúr vagy moll hangsorú. A lassú dalt sok helyütt hallgatónak is hívják. Ána, Ána, Kosundána, de Floriska Floriskinda! Az ablaknál ki járt éppen? Mondd meg nekem, feleségem! Ablakom alatt ki járt ma? Csak a szomszéd macskája, szomszédunké ottan hátra, szomszédunké ottan hátra. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb, dallamváltozatai, ritmikai, hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólaltatásakor versszakról versszakra állandóan variálódik, újabb és újabb formát ölthet. A lassú dalok általában igen hosszúak. Sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyújtása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid megismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záróhangra. Gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találjuk a teljesen egyszerű és a szinte teátrálisan, minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok, meseszerű balladák

17 A cigányok dalai sokszor balladaszerűeknek hatnak, de azok nem igazi balladák, mivel szövegelemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák az oláh cigány népzene régebbi rétegébe tartoznak. Valószínűleg a román nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, de mára már alig fellelhetők. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Száz szegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hitt feleségét, de gyermekeik a jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. Halld-e, férjem, én emberem, száz szegecskét csinálj nekem, hadd kapjak lisztet vékával, szalonnát is kilójával, együnk egyszer nagykanállal. No, erre a szegény cigány száz szegecskét meg is csinál. Visz az asszony száz szegecskét, megyen a nagy úrhoz ekképp, megy mindenütt a víz partján, vízmosás gyömbéres martján, egyre csak az erdő alján. ( ) Tandori Dezső fordítása

18 Táncdal és pergetés A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja. Mivel hagyományosan nem használnak hangszereket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigány táncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, jelentés nélküli hangutánzó szótagokkal fölaprózva éneklik, amely előadásmódot a cigányok pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négysoros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb, virtuózan25 énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő. Az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat biztatja. A táncdallamok alapritmusa, az úgynevezett esztam, amelyet a hangszeres cigány zenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással a páratlan nyolcadokra, és virtuóz ujjpattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is biztatja. Az énekszólam és ritmuskíséret általában nem áll magában. Van mellette több, úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzást színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérőhangon kísérik az énekest, de az is előfordul, hogy több énekes akár két-, háromszólamú akkordokat épít föl. A szájbőgő szólamban sohasem igazi énekhangokat hallunk, hanem különböző hangszerutánzó effektusokat.26 ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Milyen két nagyobb csoportba sorolhatók a roma népdalok? Mi ezek legfőbb jellemzője? Te ismersz-e roma népdalt? El tudnád-e énekelni?

19 VIZUÁLIS KULTÚRA Cigány képzőművészek Közép- és Kelet-Európában Az egyes országok cigány képzőművészei sokáig egymástól elszigetelten tevékenykedtek. Ily módon a cigány képzőművészet története egészen a XX. század közepéig nem volt más, mint az egyes cigány alkotók munkásságának áttekintése. A cigány képzőművészek csoportos jelentkezése, egymáshoz való kapcsolódása, a közös programok formálódása, az egyes irányzatok kibontakozása csupán negyedszázados jelenség. A magyarországi hivatásos cigány képzőművészet elindítója, Péli Tamás, a reneszánsz és barokk hagyományhoz visszanyúlva a hatvanas-hetvenes években egyedi festészetet teremtett. Kezdeményezéséhez a nyolcvanaskilencvenes években két generáció alkotói is kapcsolódnak, így a kora reneszánsz tradíciót megújító Szentandrássy István és a mindkettőjük tanítványaként jelentkező tehetséges Túró Zoltán. FELADAT Foglald össze, mit tudsz a reneszánszról? Közép- és Kelet-Európában Nyugat-Európához viszonyítva mintegy két évtizeddel később kezdtek színre lépni a cigány képzőművészek. Így például a magyarországi expreszszív27 alkotó, Balázs János 1968-ban a félbehagyott ifjúkori próbálkozások után kezdett újra festeni. Az ugyancsak magyarországi Péli Tamás, a képzőművészeti gimnázium diákjaként a hatvanas évek közepén már figyelemre méltó műveket alkotott, s a televízió jóvoltából egy egész ország figyelt fel képeire. A közép- és kelet-európai országokban élő cigányok a nyugatiaknál jóval erősebben őrizték hagyományosnak mondott életformájukat, szokásaikat, mesterségeiket. Ez többnyire nehéz szociális körülményekkel párosult. Ennek a hagyományos életformának a felbomlása 1945 után kezdődött el, s a hatvanas-hetvenes években, a falusi munkalehetőségek csökkenésével, az iparosodás előretörésével gyorsult fel. A cigányság az életformaváltásnak ebben a nehéz, új korszakában íróin, előadóművészein és festőin keresztül fejezte ki a maga sorsát, vágyait, eszmélését, adott hírt belső világáról. A közép- és kelet-európai cigány képzőművészetnek két erőteljes vonulata van. Az egyik a népi festők és szobrászok, a naiv kifejezésmódhoz sorolható alkotók csoportja, a másik a művészettörténeti folyamatba illeszkedő, a hivatásos művészet irányzataihoz kapcsolódó művészek egyre növekvő csoportja. A népi szobrászok esetében gyakori a cigány népi mesterségek tapasztalatainak felhasználása. Így például az 1970-ben Jugoszláviában híressé vált Rifet Bajramovic az ősi cigány mesterség, a rézművesség és a balkáni népi stilizált figurális ábrázolások tanulságait hasznosítva alkotta meg karakteres, erőtől duzzadó domborműveit. A romániai, erdélyi cigány népi szobrászok Jézus- és Mária-ábrázolásai a népi kegyszobrászat hagyományaihoz kapcsolódnak. A magyarországi Orsós Jakab fiatal korában maga is elsajátította a teknővájás és kanálfaragás hagyományos cigány mesterségét és szobrászkodó tevékenysége során felhasználta ezeket a tapasztalatokat. Talán nem tévedünk, ha a csehországi Rudolf Dzurko üvegporból, gyöngyökből, flitterekből alakított rendkívül intenzív színhatású képeinek technikai megoldásában is hasznosulnak a népi kézműves tradíciók. ÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK Sorolj fel néhány ma élő roma képzőművészt! Ismered-e valamelyik alkotásukat az itt felsoroltakon kívül? Jártál-e már olyan képzőművészeti kiállításon, ahol roma alkotók munkája is látható volt? Mi volt a benyomásod?

20 ÉLETMÓD Egységesnek mondható roma életmód nem létezik. Gondoljunk csak bele, micsoda különbség van a fiatal, városi egyetemista roma fiatalember és az idős, kis faluban vagy tanyán élő, írni-olvasni alig tudó roma asszony életmódja, gondolkodása között! Éppen ezért nem beszélhetünk általánosan roma életmódról. Néhány dolgot mégis elmondhatunk arról, hogy körülbelül hány roma él Magyarországon és hogy rendszerint milyen foglalkozást űznek, milyen ételeket esznek stb. HOL, KIK ÉS HÁNYAN? Napjainkban mintegy roma él Magyarországon, ám e szám csak becslés! Ilyen jellegű statisztikai adatok leginkább népszámlálásból származhatnak, ahol a megkérdezett emberek néha nem szívesen vallják magukat cigánynak: legtöbbször az őket érő kellemetlenségektől tartva teszik ezt. Nem tökéletes útmutató a környezet és a szomszédság annak megítélésében, hogy egy család vagy egy személy cigány-e, hiszen nem tudhatjuk pontosan, hogy minek alapján tartják egymást romának az emberek: anyanyelv, étkezési szokások, foglalkozás, kereset stb. Magyarországon legrégebben (a XV. század óta) a magyarcigányok élnek, a XIX. században érkeztek hazánkba az oláhcigányok és a XX. század első felében a román nyelv egyik változatát beszélő beások. Budapesten megtalálható minden cigánycsoport, számuk mintegy lehet. Magyarcigányok Budapesten kívül a Felső-Tisza-vidéken, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Duna-Tisza közén (leginkább Nógrád megyében és a Karancsságon) és a Dél-Alföldön élnek hazánkban. Oláhcigányok Szabolcsban (cerhárik, azaz sátorosok és csurárik, azaz rostakészítők), a Dél-Alföldön leginkább Békés megyében a bodócok és a gurvárik, a Duna-Tisza közén, illetve a Dunántúlon (elszórtan colárik kisebb csoportjai, illetve lovárik Győr-Moson-Sopron megyében) élnek. A beások pedig a Dunántúl déli megyéiben, illetve Tiszafüred és környékén laknak Budapesten kívül. A legnagyobb beás csoportot az argyelánok28 alkotják. Önmagukat lingurároknak29 vagy teknővájóknak hívják. Többségük a Dunántúl déli megyéiben, Baranyában, Tolnában, Somogyban és Zalában él, néhány család Veszprémben. Érdekes, hogy környezetük oláhcigánynak hívja őket román anyanyelvük miatt, a cigány anyanyelvű cigányokat pedig, ezzel párhuzamosan kolompárnak. A dél-baranyai muncsánok30 Alsószentmárton faluban élnek, a Tiszafüred környékén található beás csoportok neve: ticsánok. FELADAT Keresd meg ezeket a földrajzi helyeket a térképen! MUNKA ÉS MEGÉLHETÉS Zenei szolgáltatás

ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK. A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón

ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK. A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón Szerkesztette: Forray R. Katalin Mohácsi Erzsébet A tanulmányokat írták: Bernáth Gábor Forray R. Katalin Ligeti György Wizner Balázs

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Választható projekt címek a Cigány kisebbségi népismeret tantárgyból a 2014/2015-es tanévben

Választható projekt címek a Cigány kisebbségi népismeret tantárgyból a 2014/2015-es tanévben Választható projekt címek a Cigány kisebbségi népismeret tantárgyból a 2014/2015-es tanévben 1. A cigányság eredete 2. A cigánysággal kapcsolatos korai magyar történeti források (XIII-XVII. század) 3.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

ROMA/CIGÁNY NEMZETISÉGI NÉPISMERET

ROMA/CIGÁNY NEMZETISÉGI NÉPISMERET ROMA/CIGÁNY NEMZETISÉGI NÉPISMERET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT 1. Történeti ismeretek A roma közösség történetére vonatkozó írott, képi vagy elektronikus források

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben