Miklóssy Gábor A SZÉPSÉG A SZELLEM RANGJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miklóssy Gábor A SZÉPSÉG A SZELLEM RANGJA"

Átírás

1 Miklóssy Gábor A SZÉPSÉG A SZELLEM RANGJA

2 László Gyula: Miklóssy Gábor

3 Miklóssy Gábor A SZÉPSÉG A SZELLEM RANGJA Mûvészeti írások, levelek KOMP-PRESS KIADÓ Kolozsvár, 2004

4 Válogatta és az utószót írta Sümegi György Sorozatszerkesztõ Kántor Lajos Szerkesztette Kerekes György A fedõlapon Miklóssy Gábor: Önarckép akttal. ( ) olaj, vászon, 204x159 cm, jelzés nélkül (Miklóssy Gyûjtemény Kolozsvár) A fotókat Miklóssy Gyula készítette Megjelent és a Román Mûvelõdésügyi Minisztérium támogatásával Publicaþia a apãrut cu sprijinul Ministerului Culturii din România Miklóssy Gábor örököse, Sümegi György, Komp-Press Kiadó, 2004 ISBN

5 EGY KÖNYVSOROZATHOZ A magyar irodalom nagy egészén belül az erdélyi rész, köztudottan, különösen gazdag emlékiratokban, de a levélörökség sem elhanyagolható. Mikes Kelemen mindmáig nélkülözhetetlen hivatkozási alap, noha a XX. században a maradások és távozások, valóságos és belsõ emigrációk lényegesen más közlési lehetõségeket kínáltak, kényszerítettek ki, mint amilyet a Zágontól Rodostóig vezetett pálya az utódnak felmutat. Ám nem csupán az írói önkifejezés elhasonult példái tanulságosak, hanem azok a dokumentumok is, amelyeket a nemrég elmúlttá vált század kiváló erdélyi mûvészei, festõk, szobrászok, grafikusok hagytak ránk. Olyan korszakról van szó, amelynek tudományos feldolgozása még alig kezdõdött meg, tanulságait viszont már ma jó volna megismerni. A cenzúra mostoha körülményei közt, a hetvenes években egy ilyen feltáró-közlõ munka megkezdõdött (Banner Zoltán volt a mûvészi emlékiratok kiadásának kolozsvári úttörõje), ám kényszerûen félbeszakadt. Azóta újabb jelentõs életpályák zárultak le, hagyatékok váltak-válnak hozzáférhetõvé. A megõrzött feljegyzések, mûvészi vallomások, levelek sokféle konfliktusoktól szabdalt korszakba világítanak be és természetesen alapvetõen fontosak az illetõ életmû és a kortársak magatartásának megvilágítása szempontjából. Sorozatkezdõnek bizonyára alkalmas az egyik legeredetibb gondolkodású képzõmûvészünk, az élete nagy részét Kolozsvárt leélt Miklóssy Gábor írásos hagyatékának (részleges) bemutatása. Valóban a szépség, a szellem rangja tárul fel e dokumentumokból, amelyek közé be lehetett iktatni nem csupán Miklóssy Gábor leveleit László Gyulához, hanem egyéb levéldokumentumok mellett a Budapestrõl haza-, régi barátjához címzett gondolatait folyamatosan küldõ mûvészettörténész-régész írásait is. A kettõs tükör alighanem a legigazabb tükör. Kántor Lajos

6

7 MÛVÉSZETI ÉS MÛVÉSZETPEDAGÓGIAI ÍRÁSOK, VALLOMÁSOK, INTERJÚK

8

9 MIKLÓSSY GÁBOR NYERTE A SZÉKELY BERTALAN-JUTALMAT A Képzõmûvészeti Fõiskolán évrõl évre nagy izgalom elõzi meg a legnagyobb fõiskolai jutalom kiosztását. Aki ezt a jutalmat, a Székely Bertalanról elnevezett kitüntetést megkapja, néhány év múlva biztosan elõkelõ tárlatokon szerepel. A Fõiskola mûvésztanáraiból alakult zsûri sohasem téved ennek a fontos jutalomnak az odaítélésében. Az idén Miklóssy Gábor nyerte el a jutalmat. Amikor meglátogattuk Aradi utcai lakásán, éppen egy romantikus kompozíción dolgozott. Miklóssy Gábor külsõre sajátságos keveréke a spanyol operaénekes-típusnak és az elméleti szakkönyvekben búvárkodó képzõmûvésznek. Pedig egyáltalán nem látszik képein az iskolai szabályokhoz való merev ragaszkodás, ellenkezõleg: teljes felszabadultság, gáttalan mûvészi önállóság jellemzi. Helyenkint egy kis Goya-, egy kis Velázquez-hangulat ömlik el képein, ez természetes is, hiszen a fiatal mûvész, aki már két évvel ezelõtt kitüntetéssel végezte a Fõiskolát, és most mint továbbképzõs mûködik Rudnay Gyula mester keze alatt, elsõsorban a spanyol iskolát érzi magához közel. Végtelenül lebilincsel Goya, Velázquez, Manet mûvészete mondja az ifjú mûvész, olyan közel érzem õket magamhoz, akárcsak élõ mesteremet, Rudnay Gyulát, akinek irányítása mellett tanultam meg a mûvészi önfegyelmet, a mûvészet odaadó és határtalan tiszteletét. A falon hegedû, Miklóssy Gábor elmondja, hogy eleinte hegedûmûvésznek készült, be is iratkozott a Zenemûvészeti Fõiskolára, de egyre jobban és jobban vonzódott a vászonhoz és ecsethez, egyre jobban érdekelte a színek pompája. Amikor 1940-ben elnyertem a székesfõváros díját folytatja kis megszakítás után, már teljes határozottsággal tudtam, hogy a festõállvány mellett van a helyem. Ez az elsõ nyilvános siker erõsítette meg hitemet önmagamban. Ez egy freskóterv volt, amelyet szeretnék alkalomadtán teljesen kidolgozni. Egyébként a Székely Bertalan-díjat egy Széchenyi-kompozíciómmal nyertem. Mutatja is a nagyszerû kompozíció fényképmásolatát. Igazi mûvészmunka. (Délibáb, június 27. XVI. évf. 26. sz. 27.) Baráth Ferenc MIT MOND A KÉPZÕMÛVÉSZ SAJÁT SZEREPÉRÕL [ ] A következõ ajtó, ahová bekopogunk, a Miklóssy Gáboré. Õ az, akirõl kollégái úgy nyilatkoztak, hogy a legtehetségesebb festõ ma Nagyváradon. Mikor megtudja, hogy milyen ügy- 9

10 ben járunk, rögtön azzal vág vissza, hogy nagyon õszinte leszek. Csak annyi bajunk legyen, mondjuk, és máris kérdezünk. Elsõ kérdésünk itt az, hogy: Mit vár a mûvész az elkövetkezendõ új világtól? A demokrácia legelsõ kötelességei közé tartozik szerintem azoknak a szellemi erõknek megbecsülése és megnyilatkozáshoz segítése, melyek éppen az elkövetkezendõ kornak szellemi struktúráját, tehát leglényegesebb részét alakítják ki. És bízik ebben? Akarok bízni, mert ha nem bíznék, egész munkám meddõ lenne. Mi a véleménye a politizáló mûvészrõl? Olyan nincs. A mûvész munkájával szól a tömeghez, ez a politikája. A mûvész kötelessége gondolatot ébreszteni közönségében. Ha erre mûvészi eszközökkel képes, oszlopa lehet a szó legszorosabb értelmében a most kialakulóban lévõ új társadalmi rendnek. De csak így és nem másképp. Mi a véleménye a váradi közönség mûértését illetõleg? Szomorú. Nagyon szomorú a véleményem. Természetesen itt csak a tehetõs középosztályról beszélhetek mint vásárlókról. Váradon ez az osztály vagy legalábbis a túlnyomó része nem igényes. Nem mûalkotást vesz, hanem bútorképet, szép aranyrámával meg mifenével, s aztán alkuszik rá, mint piacon a tejre. Giccseket vesz, mert nem az alkotás lényege fontos, hanem egy szellemi langyos fürdõ, amit akkor vesz, amikor a kényelmes fotelbõl és az újság mögül néha a képre nézve megállapítja, hogy színei remekül illenek a megszokott környezethez. A valóságos demokráciának egyik legnagyobb feladata lenne ezt a szellemi felelõtlenségben csellengõ osztályt úgy átalakítani, hogy lelki szükségletévé válna az igazi mûvészet élvezése és pártolása. Ezeket mondotta búcsúzóul Miklóssy Gábor. Hogy kívánságai teljesülnek-e, még nem tudjuk. Nehéz dolog volna elõre megmondani. [ ] (Népakarat, dec ) NAGYVÁRAD VÁROS KÉPZÕMÛVÉSZETI ISKOLÁJA Van szerencsém az igen tisztelt igazgatóság tudomására hozni, hogy az iskolában vállalt festõtanári állásomról lemondok. Elhatározásomra a következõ józan, becsületes ésszel le nem tagadható tények kényszerítenek: 1. Abban a biztos tudatban, hogy nem vagyok unicum, és pótolhatatlan emberek nincsenek, a város ezen kultúrintézményét nyugodt lelkiismerettel hagyhatom ott. Megtalálja zsák a foltját. 10

11 2. Egészségi szempontokra tekintettel: a) idegileg csak a rajz és festés tanítását vagyok képes ellátni; réti csavargók és részeges piaci kukoricaárusok idomítását nem! b) fizikailag képtelen vagyok három emeletet megmászni a még oly örömmel vállalt kötelességem teljesítésére sem, legkevésbé akkor, mikor a város a saját épületében a saját iskolája, a saját lakói számára a liftet képtelen helyrehozatni. 2 éve!!! 3. A városi sintér vagy klozetpucoló bizonyára megkapja az olcsó kenyéradagját, fáját. Egy képzõmûvész, akinek városi alkalmazás nélkül is járna ez, de még ennek ellenére sem kapja meg. 4. A becsületes és látható eredménnyel kifejtett munkáért azt a csekély honoráriumot is mindég fele értékére leapadva kaptam kézhez: kötelességüket nem teljesítõ tisztviselõk jóvoltából. 5. Az iskola fegyelme oly laza, és a tanárokat ért inzultusok a vezetõség részérõl (Bogdán, Csurkás, Magyari altiszt) olyan egykedvûséggel vannak szemlélve és elnyelve, ami minden józan kritikájú és önmagát csak a legkevesebbre is értékelõ ember számára megdöbbentõ. 6. A fenti problémák megtárgyalása és korrigálása mindég az Isten b meg káromlásokkal lesznek elkezdve és befejezve. Úgy a kultúrügyosztályon, mint lejjebb, egészen az iskola altisztjéig. Az ilyen elintézési módokat semmiképpen sem tudom magamévá tenni. Ha majd divatjátmúlt gondolkodásomból sikerül kivetkõznöm, és ezt a stílust is sikerül teljes mértékben elsajátítanom, majd akkor bátorkodom újra szolgálattételre jelentkezni, ha ugyan még szükség lesz rám, és a képzõmûvészeti iskola még egyáltalán létezni fog. Teljes tisztelettel Miklóssy Gábor festõmûvész Nagyvárad, okt. 29-én PROGRAM ANALITIKA /49. tanév Rajz- és festõszak Tanár: Miklóssy Gábor I. Kezdõk részére: csendéleti elemek rajzoltatása a tér problémáinak szem elõtt tartásával. Vonalrajz. Tónusos megoldások. Tehetségesebbek az elsõ két hónap után gipszrõl élõfejeket is rajzolhatnak. II. év: élõ modell után vonalas rajz. Majd fény-árnyék problémák megoldása, a formára különös tekintettel. 1 A román programa analiticã = tanmenet, analitikus terv magyarosan eltorzított alakja 11

12 Egész figurás mozgástanulmányok 10 perces beállításban. A térbeliség problémái, p. o. mûteremrészletek képszerû feldolgozásában. Tehetségesebbek az év második részében már színtanulmányokat is végeznek a rajz mellett. Csendéletek festése. Temperával, pasztellel vagy akvarellel. Kirándulások gyárakba. Munkások krokizása. Plein air tanulmányok. III. év: rajz aktmodell után. 5 perces krokik. Vonalas és tónusos megoldásban. Kréta, szén, toll, ill. ecsettel tus vagy diófapáccal. Festés olajjal és más anyagokkal élõ modell után. Szín-, fény- és árnyékproblémák megoldása. Az ember a fõszereplõ; valamint a környezõ világ anyagszerû megoldása. Különféle munkástípusok, munkások krokizása különbözõ munkahelyeken. Ugyanilyen témák festõi feldolgozása a képalakítás figyelembevételével. Kirándulásokon plein air tanulmányok. Kompozíciós feladatok megoldása. 2 3 és többfigurás kompozíciók. ÖNÉLETRAJZ, 1949 Alulírott Miklóssy Gábor festõmûvész, jelenleg a váradi Képzõmûvészeti Iskola tanára okt. 25-én születtem Nagyváradon. Apám, Miklóssy Gábor mérnök, édesapjának korai halála miatt (aki malommester volt) saját erejébõl nagy nehézségek árán tanult ki. Anyám, Gaál Emma kistisztviselõ család gyermeke. Végzettsége tanítónõ. Szüleim semmiféle politikai pártnak vagy szervezetnek tagjai nem voltak a felszabadulás elõtt. Demokratikus magatartásukról Rácz Gyula, a budapesti Földmívelésügyi Minisztérium fõtisztviselõje adhat felvilágosítást. Hatéves koromban gyermekbénulás ért. Elemi iskoláimat a zsidó iskolában és az Orsolyáknál végeztem. Tíz-tizenegy éves koromtól kezdve hozzáértõk biztatására a hangsúly a hegedûtanuláson volt. Középiskolákat magánúton végeztem, körülbelül ismerõs család hasonkorú gyermekeivel együtt. Vizsgáimat a gödöllõi gimnáziumban tettem le. Tizenhét éves koromtól fogva Budapesten intenzíven foglalkoztam a zenével, majd mint zeneakadémiai hallgatónak Studer Károly lett a mesterem. Apám 2100 lej nyugdíjából és csekély privát munkájával csak igen nagy nehézségek árán, éjt-napot nem kímélve bírta fedezni taníttatásom költségeit. De így is többször megesett, hogy anyagiak miatt egy-két évet félbe kellett szakítani. Már mint kisgyermek rajzolgattam. Tizennégy éves koromban önarcképemet a Jóbarát erdélyi ifjúsági lap leközölte mint díjnyertest. Annak ellenére, hogy jövõt jósoltak, a reprodukáló zene mégsem elégített ki teljesen. Már gyermekkori homályos vágyakozásaim valami mûhely, mûterem felé vonzottak, ahol az embe- 12

13 ri munkának maradandó eredményei születnek. Melynek létrejöttét és életét nem annyira befolyásolják a hangulatok, mint az interpretáló zenében. Közben mindig rajzolgattam. Festõk biztatására 1935 õszén felvételiztem a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolára. Sikerrel felvettek. Mesterem Rudnay Gyula lett, aki az elsõ év után határozottan felszólított, hogy csak foglalkozzak a festéssel intenzíven, mellette meg muzsikáljak. Akkori hegedûtanárom, Koncz János zeneakadémiai tanár halála is elõmozdította, hogy mindinkább a képzõmûvészet lett uralkodóbb életemben. A Festõakadémián mesterem kivételesen megengedte a másodév második felében, hogy festhessek, sõt a modellbeállítást is rám bízta a felsõbb évfolyamokon, mondván, hogy én választhatom a legjobb helyet. Biztató, dicsérõ korrektúráira, megvallom, elõször érdemtelennek éreztem magam. Ez a nyugtalanság, valamint kollégáim egy részének féltékenykedése súlyos anyagi nehézségeim között is igyekezetemet megkétszerezte. Negyedévtõl külön mûtermet kaptam. Apám magánmunkái Váradon teljesen megcsappantak, csak nehezen és rendszertelenül tudott segíteni. Kényszerültem a fõiskolán fellelhetõ összes kedvezményekért folyamodni. Ekkor dr. Ferenczy József fõtitkár tudtomra adta, hogy nekem mint kellõ nemzeti nevelésben nem részesült román állampolgárnak (ha kedvezményeket akarok!) kötelességem az Emericanába vagy Turulba belépnem. Tanácsot kértem felsõbb éves kollégámtól, Polonyi Elemértõl. Õ azt ajánlotta, hogy lépjek a Turulba. Annál is inkább ezt választottam, mert az erélyesen felszólító fõtitkár az Emericanában volt. A Turul Székely Bertalan Képzõmûvész Tagozata a Fõiskolán tartotta gyûléseit, ahová néha mûvészeti elõadókat hoztak. A gyûlések nagy része gyermekes katonásdival telt el. Sapkák, jelvények kiosztása. Díszõrségek megbeszélése. Turul-sapkát soha nem hordtam, már csak azért [sem], mivel maskarát nem csináltam magamból. Béna lábammal azonkívül díszõrséget állni úgyis alkalmatlan voltam. Üvöltözõ kivonulásokra még inkább. Becsületszavamra kijelentem, hogy ma sem tudom, hol volt a Turul-vár. Amikor egy pályázaton a pénzt elkezelték, és maguk között kiosztották: nem a pályamûvek, hanem ki a jobb turulista alapon megmondtam a véleményemet, és lecsalóbandáztam õket. Amikor a politikai helyzet élesedett, és tüntetésekrõl volt szó, kifakadtam: ha az anyátok beteg, akkor tudtok zsidó orvost hívni, de amikor tanulni kell, akkor csak a verekedésre, bunkózásra vagytok képesek. A pohárból a víz akkor csordult ki, amikor az egyik zsidó lánynövendék miatt akit nem akartak az épületbe beengedni exponáltam magam. Ebben az idõben Õsz Dénes kollégámmal beszélgettünk a Mûcsarnok elõtt. Mondta: örülök, Miklóssy, hogy neked a dolgokról más véleményed van, mint a többieknek. Maksay, Forgách, Dobóczky, Bak, Kun, Mikli. Ettõl kezdve feléjük sem néztem. Nyomoztak utánam. Gyanúsnak találták, hogy zeneakadémista koromtól kezdve mindig zsidó helyen laktam. Származásomat firtatták. Nagyszülõk iratait Medgyesrõl nem szerezhettem be, hogy igazoljam magam. Apámat ezen ok miatt lökték ki a Mérnöki Kamarából, mert származását nem igazolta. [ ] 13

14 Bár számos politikailag kedvesebb növendéket próbáltak rovásomra is elõnyben részesíteni, mégis egész sereg, országos viszonylatban is komoly díjat nyertem el. Fontosabbak: Beczkói, Székely Bertalan kompozíciós díjak, Balló-díjak (a valóság õszinte tanulmányozására), székesfõváros díja. A fõiskolát 1940-ben végeztem, amikor a fõiskola kitüntetõ érmét nyertem el (ezt nem minden évben osztották ki). Emiatt még két évig mint továbbképzõs fejleszthettem magam a fõiskolán. Tehát összesen hét évet jártam. Késõbb elsõ helyen nyertem a római díjat: '42 '43-ban a háború miatt nem mehettem ki ben a nagybányai Munkásfõiskola Munkáján keresztül becsüld az embert címû pályázatán kompozíciómmal a 2100 pengõs díjat nyertem el. Székelyföldi ösztöndíj, Balló[-díj] stb. A felszabadulás Királyhágón ért, ahol a második nyarat töltöttem nyári munka közben decemberében a váradi szakszervezetnek lettem tagja kora tavaszán Balogh István, Radványi Károly, Máthé József, Erdõs Tibor kollégáimmal megalapítottuk a Váradi Képzõmûvészeti Iskolát, amely ma is létezik. A sz.szervezeti gyûlések, valamint a tanulmányi körnek pontos látogatója voltam 944 óta, kivéve a legutolsó két hónapot, amikor is munkám túlságosan lefoglalt májusában az Erdélyi Szalonon díszoklevelet nyertem. 48-ban a váradi múzeumi centenáris pályázaton a három elsõ díjat. 48 májusában 11 kompozícióm volt kiállítva a Bolyai Egyetem kiállításán. Ez évben készítettem a Munkásszertárak, Lenin, Sztálin, Gh.-Dej nagyméretû portréit. Az 1949-es állami kiállításon kompozíciómat megvásárolta az állam. [Miklóssy Gábor] (A kézzel írott önéletrajz itt hirtelen megszakad. Eredetije: Miklóssy Gyûjtemény Kolozsvár ezentúl: MGyK) BESZÉLGETÉS MIKLÓSSY GÁBOR FESTÕMÛVÉSSZEL, A KOLOZSVÁRI KÉPZÕMÛVÉSZETI FÕISKOLA TANÁRÁVAL A romániai képzõmûvészek képviseletében hazánkba látogató küldöttség tagjai közül Miklóssy Gábor állami díjas festõmûvész a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán Rudnay Gyula növendéke volt, s azóta is állandóan figyelemmel kíséri a magyar festészet fejlõdését. Mindkét ország festészete a szocialista realizmus felé halad mondotta itt-tartózkodásakor. A román festészetben, bár a felszabadulás elõtti korszakban erõsen a francia befolyás alatt állt, a felszabadulás után egyre gyengült a formalizmus hatása. Romániában már alig találkozunk formális jelenségekkel, s az eszmei szempontok fejlõdésével a minõségi szempontok is egyre jobban érvényesülhetnek. 14

15 Úgy tapasztalom, hogy a magyar festészet fejlõdése lassúbb és kevésbé egyöntetû, s a szocialista realizmushoz még teljesen fel nem zárkózott festõi felfogásmód jelenléte is tapasztalható, de fennáll a szoros kapcsolat a közelmúlttal. Éppen ezért megvan a remény rá, hogy nemcsak a haladó hagyományok, hanem a közelmúlt festõi eredményei is jobban átmenthetõk lesznek. S úgy érzem, e festõi kifejezésmódok képviselõinek eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak a szocialista realizmus festõi nyelvezetének gazdagításához. Nagy hiba lenne, ha egyesek úgy vélnék: a szocialista realizmus nem ölelheti fel a festõi nyelvezet kibõvítésének tágabb lehetõségeit. Miklóssy Gábor búcsúzóul meleg hangon emlékezett meg régi mesterérõl, Rudnay Gyula Kossuth-díjas festõmûvészrõl, az itteni vendégszeretetrõl és általában a mûvészek munkája iránt tanúsított megbecsülésrõl, aminek a Román Népköztársaság is nagyszerû példáit adta. A romániai magyar mûvészek munkájuk után éppolyan megbecsülésben részesülnek, mint a román mûvészek. A kolozsvári Képzõmûvészeti Fõiskolának a román mellett külön magyar részlege is van, ahol magyar nyelven magyar tanárok tanítanak. -io. (Mûvelt Nép, június 27. V. évf. 16. sz.) HORVÁTH ANNA: HEGEDÛ A FESTÕVÁSZNON Hallgatnak a hangszerek, az óvörös keleti szõnyegre függesztett hegedû állva, a csontváz vállperecét érintõ hegedû borzongva, a faragott középkori padkán fekvõ hegedû nyújtózva hallgat. A szomszédos terem hegedûi is hallgatnak, akár az órák, akár az ecsetek meg a délután és ott kint, a fák csupasz ágain gubbasztó november. Miklóssy Gábor kolozsvári mûtermében mégis jelen vannak a hangok. Kitapinthatóan vannak jelen. Könnyû riporteri következtetés? Hiszen a festõállvány vásznán a hegedû éppen most kezd élni, hangjai épp most öltöznek színekbe A festõ nyilván zenét hall közben? Azért nem ilyen egyszerû. A hangok megidézése, az talán igen. Babits nosztalgiás felkiáltása hozzá a karmesteri pálca: Ó, mért nem lettem én muzsikus? A hegedû ott a vásznon erre azt feleli: én muzsikusé lettem. Mert a festõ azt mondja: én muzsikus akartam lenni. Hivatásból, egészen. A szülõk, ott Váradon, a Gerliczy utcai lakásban ugyanezt akarták: hegedûmûvész legyen a fiukból. Hallgatnak a hegedûk. 15

16 A deus ex machina nagyon korán beleszólt az életembe. Zeneakadémista voltam (éppen Paganini bûvöletében), már mögöttem volt egy önálló szereplés is, biztattak, rossz lábam miatt ne legyenek aggályaim, koncertmester lehetek. Annyira betöltött a zene világa, hogy a rég bennem mocorgó képzõmûvészeti kifejezõdést is felhasználtam bár hangulati rögzítésére. Rajzokat, pasztelleket készítettem zenei témákról. Úgy adódott, hogy szállásadóm zenemûboltjában egy festõ szeme megakadt ezeken a rajzokon. Az esetet egy törésnek köszönhetem. Szállásadóm ugyanis egy tárlaton valahogy lesodort egy szobrot. A szobor eltört. Kárpótlásul felajánlotta: boltjából válogasson valamit a mûvész kártérítésül. Ez a válogatás volt az az alkalom, mikor az én rajzaim képzõmûvész kezébe kerültek. A véletlenbõl felvételi vizsga lett a Képzõmûvészeti Fõiskolára, utána fárasztó párhuzamosság és önkínzó igény: mindkét mûvészetben helytállni. Aztán megtörtént a második törés, lemondtam a muzsikuspályáról. A vonó kicsavarodott a kezembõl, hogy az ecset merevedjen meg benne. A zenétõl elszakadni azért soha nem tudtam A vászonra helyezett hegedû elõtt, az asztalon ecsetek sorakoznak. Szép rendben kisebb-nagyobb, mint vízszintes orgonasípok. A hangok ünnepélyesek, mint egy Bach-fúga. A falakat borító szõnyegek bíbora alázatosan simul alájuk. Kisfiú koromban egy kora délután a váradi angolkertben sétáltam (így hívták a Barokk-palota 1 parkját). Megakadt a szemem egy nyitott balkonon. Nem tudtam, mi az, ami úgy lenyûgöz. A szobából nagy vörös-barna bokhara titokzatos színtüzei lövelltek felém. Ez a kép késõbb is mindig kísértett. Azóta szeretem a szõnyegeket. Egyébként élénk ébresztõnek tartom a festõ számára éppen akkor, mikor az absztrakt a divat, mikor ilyen ürüggyel bekeretezett képeken sokszor nem látható egyéb, mint festékgyári reklám. Ezek a régi keleti harmóniák figyelmeztetnek: még egy textília színakkordjai, még egy régi iszpahán fragmentum rongyai is vernék a csodálatosaknak minõsített absztrakt képeket az abszolút piktúra értelmében. A hangok haragosra váltanak. Beethoven, Vihar-Villámlás. A mûvészet ellentmond novembernek. A mûvész is. A Grivica festõje. Nem lehet felrúgni önnön gyökerünket. Vendégtalajon sokáig állni csak tapadva nem lehet. A képzõmûvészeti építkezés anyagából nem lehet kihagyni a nép sajátos karakterét. Nekem ellenszenves a tovaloholás, a mindenáron felkapaszkodni az occident expresszre, nehogy úgy tûnjék, hogy vidéki vicinálison ülünk. Vállalnia kell az embernek önmagát, a körülményeit meg a társadalmi igényt is. A képzõmûvészet története bõven szolgáltat példát rá: a nagy kérdés ott van, milyen mûvészi rangon képes az alkotó válaszolni a társadalmi igényre. A lényeges az, úgy 1 A Püspöki Palotát, a XVIII. századi Várad legkiemelkedõbb barokk mûemlékét, miután a katolikus egyháztól elvették, hivatalosan Barokk palotának keresztelték el; a palota parkja a hajdani püspöki kert. 16

17 tudjon válaszolni, hogy az utána következõk számára is sugalljon szépséget, értéket, amit a maga meghatározott korában alkotott. Figyeljük csak a cinquecentót Egy preklasszikus és madonnás futam után a váradi utca tavaszi zsivaja támad fel a kihûlt hangok múzeumából. Mennyit vitatkoztunk mi ott Váradon, mennyit osztottuk, szoroztuk a kultúrát, a mûvészetet! De a képeinket, tudja, hol állítottuk ki? Egy festékesboltban. A Japport mellett volt a Matula üzlet, háztartási cikkeket, fazekakat árult, meg piktoroknak való felszerelést. Ez utóbbi által adódott az ismeretség és a kiállítási lehetõség. Emlékszem, hol Macalik, hol Tibor Ernõ képei díszítették a bolt földszinti helyiségét. Biztosítom, hogy rengetegen megnézték. A belvárosban volt. Az újságíróklubban is rendeztek kiállítást, üvegteteje remek világítást biztosított a képeknek. Ruzicskay, Schönberger képeit mintha most is látnám ott. Tibor Ernõ mindennel leszámolt tekintetét sem tudtam elfelejteni ben volt, meglátogatott, áradt belõle a kétségbeesés. Uram, csak az életünket hagynák meg! Nincs igaza, mondtam neki, nem lehet igaza, gondoltam, túlságosan elragadtatta a félelem, sötétebben látja a fasizmus veszélyét, mint amilyen valójában. Aztán mikor láttam a stráfszekérre felpakolt állapotos asszonyt a dunyhák közt, útban a gettó felé, akkor már mindent elhittem ben új, nagy lélegzetvétellel próbáltunk Váradon valamit csinálni. Mint a kultúrbizottság tagja rengeteg órát töltöttem azzal, hogy tervezgettük, hogyan csináljuk. Zenei, színházi, képzõmûvészeti események készülõdtek. Megalakítottuk a Képzõmûvészeti Iskolát. Akik ott indultak, sokukkal a kolozsvári fõiskolán találkoztam újra, miután magam is átkerültem Kolozsvárra tanárnak a fõiskolára. Váradi hangok prózája emlékeztet. Miklóssy Gábor, a nagy tekintélyû festõ-tanár erõs, szuggesztív egyénisége úgy sugárzott át botorkáló mozdulatainkon, hogy a részlet, amit jelenlétében festettünk, szinte felismerhetetlenül megemelte a képet. Nagyon meg tudott gyötörni egy-egy órán, kemény volt, kíméletlen, nemcsak a készülõ képet, a készülõ festõ személyiségét is áthatóan fürkészte, korrigálta. Amit tõle tanultunk, több volt, mint képzõmûvészeti oktatás, más, mint tananyag. Kigyúlnak a falikarok, a tárgyak új formákba bújnak, a hegedû a készülõ kép vörös-kék közegébõl kívánkozón nyúlik ki. Talán Paganinit akar játszani. A varázsló muzsikus delejes tekintetét végighordozni a terem áhítatán. A képek csendjén. Nem kell nálam képeket keresni. Összerakom õket egy halomba, aztán rájuk borítok egy terítõt. Egy szõnyeget. Rengeteget költöztem életemben, albérleti szobákba, mûtermekbe, nem bírom a költözés hangulatát. A rendetlenséget. A rendetlenség megbontja az ember egyensúlyát, elvonja a figyelmét a mostról, arról, amit a mostban éppen tenni kell. Elég teher, hogy tudom, 17

18 a takaró alatt nem a semmi van, s onnan idõnként elõ kell venni valamit, befejezni, szembenézni vele vagy végképp eltüntetni. Egyszeriben szétfoszlik Paganini. A mûteremsarok egyedüli festményén, a nagy, álló asszonyalak kezén piros madár pihen. Vagy szállni készül? Játszik vele az az asszony? Tûzmadarat ereget a hûvös tenger szomszédságában? Mit akarhat? A festõi funkcionalitás nemcsak önmagáért való. A pikturális nyelvezet nem arra szolgál, hogy önmagát közvetítse, hanem a gondolatot, sokféle gondolatot is, amit ébreszteni képes, a színhatáson kívül. A jó mûvek természetesen egyértelmûek. De hogy mennyi asszociáció tapad az alkotás folyamatába, magának az alkotónak asszociációs halmaza tág teret enged a nézõnek, hogy hozzátegye a maga gondolatait. A tárgyilagos helyreigazítás sem akadályozza meg, hogy a mûterem muzsikás csapongása Sztravinszkijnál állapodjék meg pár percre. Aztán elõtolakodik a novemberi este, és a hegedû vádlón sietteti a hangok szûntét. Már csak az üdvözletek maradnak, a váradi ismerõsöknek, az emlékeknek és az emlékezõknek. Úgy jövök el a mûterembõl, mintha részt vettem volna a hajdani koncerten, ahol a fiatal Miklóssy Gábor valami nagyon sokszínû muzsikát játszott. (Bihari Napló, 1964 k.) KÖTELES PÁL: MIKLÓSSY GÁBOR [ ] Fiatal újságíróként többedmagammal sokszor nyílt lehetõségem váradi mûtermébe látogatni. Úgy ültük körül, mint mestert a tanítványai, igaz, mi nem az alkotás szándékával figyeltük szavait és alkotásait a képzõmûvészet értõi szerettünk volna lenni. S amikor elfáradtunk a figyelésben, akkor mindig hegedûjáték következett. Nagyon szívesen emlékszem azokra az esztendõkre, némi nosztalgiával is. A nosztalgia bennem is megvan Várad után. Nagyon szeretem szülõvárosomat, az emberek érdeklõdését, emberségét, melegségét s aztán a váradi napsütést, ezt az egészen különleges szórt fényt. Nem felejthetem, hogy ott tanultam zenélni a Hubay-tanítvány kitûnõ Pollermann Arankától és Weisz Józseftõl, akikre még ma is, ennyi év után, nagyon sok szeretettel gondolok. Soha nem feledhetem, hogy gyermekként, a nagy nyilvánosság elõtt, zenekari és énekkari kísérettel játszottam Kosch Helmesberger Tantum ergóját, hogy még ismerhettem Tibor Ernõt, Ba- 18

19 logh Istvánt, hogy Macalik Alfrédrõl remek anekdotáim vannak. Váradot el lehet hagyni, és Várad is megtagadhatja az embert, de aki ott élte gyermekéveit, a várost soha nem felejtheti el Van nyoma mûvészetében a váradiságnak? A gyermekszemnek kitárulkozó világ benyomásai a sírig tartanak. Az irracionálisnak tûnõ világ együttcsendülései a racionálissal váradi gyermekkorom élményanyagából merítenek. Talán a reális fogantatású látásmód is, amely közérthetõségét is jelenti? A közérthetõség kérdése nem olyan egyszerû. A realista nyelvezet is magában hordoz több absztrakt réteget. Távolról sem vetem el a komoly kvalitású absztrakt festészetet, de nem elégít ki, mert a legtöbbször a szervezetlen iparmûvészet felé sodródik. A mû sokrétû kvalitásai csak a nézõ hasonló rangú szellemi befogadóképességén rezonálhatnak. Egy mû, ha csak a silány kézzelfoghatóságot közvetíti, nem fedheti el a tartalmas, tiszta festõiség hiányát. Illyés Gyula mondotta: Semmi sem könnyebb és felelõtlenebb, mint absztrakt mondanivalót absztrakt nyelven közölni. A régit nem lerombolni kell, hanem ráépíteni, hogy mindaz, amit az elõttünk járók megteremtettek, lépcsõül szolgáljon egyéni erõfeszítéseinkhez. Más rombolni és más teremteni. Kassákról, a nagy kísérletezõrõl írta nemrég valaki, hogy rombolóként zseniális volt, képzõmûvésznek, alkotónak viszont középszerû Hadd emlékeztessek még arra, amit Goethe mondott. A nagy szellemek mindig hasonlítanak valamiben egymásra, a közepes tehetségek csak önmagukra. Ez a mondás gyakran eszembe jut, ha mindenáron újra törekvõ fiatal munkáit nézegetem. Néha az az érzésem, hogy nem lévén kijegecesedett egyéniségük, a kölcsönzõbõl öltözködnek, és az idegen holmi nem mindig áll jól rajtuk Tehát csak divat? No, megálljunk! A divat nem lefitymálandó valami. Határozott igényt elégít ki. A divatot valamelyest korszerûségnek is tekinthetjük. A divat sznobjaitól kell õrizkednünk. Azoktól, akik nem értik, hogy egyik mûvésztársuk miért volt kénytelen másként fogalmazni, mint a többiek. Ezek a divatmajmolók csak a formát, a külsõséget észlelik, a szellem ne féljünk kimondani, az ideológia nem érinti meg õket. Csak utánoznak, s azt hiszik, ettõl már modernek, korszerûek. De hát akkor mi a korszerûség? Az emberi kvalitásokon mért világkép és belsõ vonatkozásainak a kivetítése. Az igazi kezdeményezõk azok, akik teljes szellembeli, intuitív ráérzéssel érzékelik a mát, és ennek az új érzékelésnek keresik új kifejezési formáit. Szóval új tömlõbe töltenek új bort. Ám akik csak a tömlõvel törõdnek, de ideavesztett mûvészek, azok számára Kandinszkij abszolút piktúrára törekvõ kísérletei, sõt eredményei is csak nyakkendõ díszítésére alkalmas lehetõséggé silányodnak. Ezek után azt hiszem, fölösleges is a kérdés, hogy az Ön megítélése szerint vajon merre is tart a képzõmûvészet általában, hogy egyáltalán érdemes-e töprengeni a kérdésen. A kérdések sohasem fölöslegesek. Ami pedig a lényeget illeti, hitem szerint a megismerés útjain a részletkérdések egymásrahatásából el fog következni egy univerzális szintézis korszaka. 19

20 A formabontás nagyon gazdagító kísérletei, kifejezési módjai után el kell következnie az összegezésnek, a szintézisbe csúcsosodás állapotának. Végül egy rövid kérdés: min dolgozik? Permanens hadikészültségben vagyok. Köszönöm a szíves beszélgetést. Én is, és megragadom az alkalmat, hogy a lap minden olvasóját üdvözöljem, mindazokat, akik a régi Váradot hordozzák a szívükben. (Fáklya [Nagyvárad], Fáklya Galériája [38.], aug. 4.) A KÁPOSZTÁT MEG KELL ENNI, DE HOGY MIÉRT KELL MEGFESTENI Beszélgetés Miklóssy Gábor festõmûvésszel A kolozsvári Fellegvár oldalára fölkanyarodó Erzsébet (ma Racoviþã) utcai mûteremlakás fellegvárában a hetvenes években többször ülhettem kalotaszegi kályhája melegénél, nagy ívû szemöldöke elõtt. (Emlékszem, hogy legelébb feleségemmel, sõt gyermekemmel is együtt, hiszen a párom szíve alatt akkor már hathónapos volt Balázs fiunk.) Az elõször elfogyasztott, nála megízlelt mákos kifli íze még ma is olvadozik a számban, ahogy mesterhegedûjének választott másik múzsájának elhaló hangja vagy induló üteme véglegesen a hangemlékeimbe fészkelt. A magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán végzett Rudnay-növendékek közül õ jutott a legmesszebbre talán a Mestertõl s annak alkotásokban kifejezõdõ mûvészetfölfogásától. Sõt még a látszatibb, külsõdlegesebb jegyeket sem õrizte meg Rudnay piktúrájából, hanem teljesen önállósította magát. Távol került mindenféle romantikus-árnyalatos-sötét tónusú rudnaysta leckefölmondástól. Csak látszólagos és felületi ellentmondás, hogy éppen a Rudnaynál elsajátított mesterségbeli alapeszközökkel teremtett külön világot, egyéni mûvészetet. Ezt a látomásosság, a látható világ elemeinek visszájára fordítása, újraértékelése, miklóssyas megcsavarása és képvilágába, európai horizontú, tágas szellemvilágába való elrendezése-átlényegítése jellemzi. Ellátható az õ mûvészete szürrealisztikus, tudatalatti, látomásos, metafizikus, szimbolikus, spirituális stb. címkékkel, de igazán egyikkel sem önmagában, inkább együttesen mindegyikkel. Tanulóideje, fõiskolás kora nyári vakációin Miklóssy megfordult a kecskeméti mûvésztelepen (ennek akkori helyzetét-állapotát jól jellemzi az alábbi beszélgetésben), de a negyvenes évek második fele óta Kolozsvárott dolgozik. Évtizedeken át a Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán képzõmûvészek generációit nevelte-tanította. Mûvészetének korábbi, fõiskolás kori darabjaival a kecskeméti mûvésztelep (s így a magyar mûvészet) történetéhez is szervesen hozzátartozik. Fõiskolásként több díjat nyert, önálló tárlata volt az idõben Szentesen (késõbb, 20

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A világ legnagyobb képlopásai

A világ legnagyobb képlopásai 3. szint Augusztus A világ legnagyobb képlopásai Egy 30 millió fontot érő Leonardo da Vincifestményt loptak el egy skót kastélyból. A BBC News ezúttal más híres és hírhedt(1) képlopásokról is beszámol.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának 19jy. évi munkájáról BESENYEI ANDORNÉ-PAPP ISTVÁN Az Országos Könyvtárügyi Tanács Oktatási Szakbizottsága alakítja ki a könyvtáros szakképzés

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Vallomások, gondolatok

Vallomások, gondolatok Vallomások, gondolatok Elhangzott a Szervátiusz Jenő díj átadása alkalmából 2014. 11. 19-én Tudattal és lélekkel megáldott emberi sorsunk ég és föld közé feszül. A bennünket körülvevő csodálatos kinti

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6.

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista Jevgenyij

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január VENDÉGÜNK VOLT BUDAI GYŐZŐ, ISKOLÁNK IGAZGATÓJA - Hol született? - Lajoskomáromban. - Mikor jött Hantosra, és hány évesen kezdett tanítani? - 19 éves

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Realizmus II. A városi műfaj

Realizmus II. A városi műfaj Realizmus II A városi műfaj A modern élet A főleg mezőgazdasági termelésen alapuló társadalom a XIX. századi Európában átalakul. Oka az ipari forradalom, ami a városi lakosság drámai növekedését eredményezte.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Mosolyok, terek, határok

Mosolyok, terek, határok MÓSER ZOLTÁN 1946-ban született Szek - szárdon. A PPKE BTK-n tanított fotóelméletet és esztétikát. Legutóbbi írását 2011. 11. számunkban közöltük. MAI MEDITÁCIÓK Mosolyok, terek, határok Szabálytalan napló

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 MAPPÁK A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 B. 330 x 250 mm-es mappa 2) Aggok háza, 1939-1944 23 paszpartúzott és 15 paszpartú nélküli rajz C. 375 x 245 mm-es mappák 3) Első

Részletesebben