almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK"

Átírás

1 grot almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. VASZARy JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK 1940 MÁRCIUS 3~TÓL MÁRCIUS 17-IG BUDAPEST, 1940 GROF ALMASy-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE KIADÁSA VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8.

2 ELŐSZÓ Nemsokára egy éve lesz, hogy Vaszary János lelkének lángja kilobbant, miután sokáig olyan fényesen és bátran lobogott, mint keveseké. Halálával egy fölényes készséggel dolgozó, fáradhatatlan kéz szűnt meg munkálkodni és elnémult egy egész ember hangja, aki egyaránt világított palettájának ragyogó színeivel és egyéniségének tüzével. Valóban, az ő fényes tehetségéből világosság sugárzott, az ő erkölcsi bátorsága, gerinces művészi és emberi lénye ritka értéke volt a magyar szellemi tartaléknak. Kárpáti Aurél szép szavai szerint,,az európai magyarság egyik legkiválóbb képviselője volt. Szabad, független, bátor szellem. Vezérnek termett, útmutató és vezető elme. Hű önmagához és művészetéhez, magyarságához és emberségéhez, e nemzet legnemesebb tradícióihoz..." Minden művészi kivonulása önérzetes tanúságtétel volt a szürkeségtől és laposságtól irtózó korszerű művészet mellett, minden megszólalása tiltakozás azok ellen, akik ahelyett, hogy a közönséget igyekeznének felemelni a művészet magaslatára, a művészetet akarják a tömeg színvonalára leszállítani. Nem állott egyedül ebben a harcban, de senkinek sem volt nagyobb a harcikedve, senki sem volt, aki több lendülettel és a sugalló erőnek nagyobb képességével állott volna ki meggyőződéséért, aki művészi munkáján kívül tollal is olyan eredetien, ötletesen és olyan nemes felindulással tudott volna harcba szállni. Temperamentuma néha messze ragadta. Ki lenne hajlandó az utolsó betűig magáénak vallani azt, amit egyszer-másszor a harc hevében papírra vetett? Olykor tévedhetett, de soha semmi sem ronthatja le annak a példának er- 3

3 kölcsi értékét, amelyet azzal adott, hogy művészi meggyőződését bátran munkálta, véleményét a lapítás és önbiztosítás járványában is hangosan kimondta. Tekintetét mindig arrafelé irányította, ahol pirkad, ahonnan a világosságot várjuk. Nemcsak haladni szárnyalni is tudott. Művészete nem egyszer változott. Egymásután hagyta el régibb állomásait: Bastien-Lepage természethűségét, aztán a fénynek és mozgásnak az impresszionizmus szellemében való ábrázolását, hogy rátérjen a stíluskeresés útjára és végül kikössön az élet izgalmánál és mámoránál. De a változásnak nem kapkodás vagy számító eltökélés volt az oka, hanem belső kényszer, s akik nem tudtak lépést tartani vele, azoknak is érezniök kellett művészetének őszinteségét, egyéniségének hevét és lelkességét. A változó külső köntös alatt lelkének lényege ugyanaz maradt. A változásokat áthidalta, megmagyarázta és egységbe foglalta temperamentumának eredendő viharossága. egyre új izgalomra vágyó lelki alkata. Mint művészi munkájában, értékeléseiben is nem egyszer szakított múltjával, de sohasem fogyatkozott meg az igazi nagyok tiszteletében és forró szavakban tudott hódolni egy Munkácsy, Szinyei vagy kiváló barátja és kortársa: Rippl-Rónai művészetének. Szellemének utolsó órájáig megmaradt elevensége, lelkének soha ki nem hamvadt tüze, kezének mindvégig megtartott könnyűsége vigasztaló bizonyság volt arra, hogy az öregség és ifjúság kérdését nem az anyakönyv dönti el, hanem annak a szellemi és testi energiának mennyisége, melyet Istentől kaptunk. Hetvenkétéves volt, de kevesen távoztak az életből olyan fiatalon mint ő. Nem tartozik ide, hogy a pedagógus Vaszaryval foglalkozzunk, de mert működésének ezt az oldalát túlságosan sokat hánytorgatták és ebben a minőségében nagy méltatlanság érte, szívesen jegyezzük ide egyik kiváló tanítványának, Hincz Gyulának, a Képzőművészeti Főiskola utolsó evkönyvében olvasható jellemzéséből, hogy Vaszary előadásai és korrektúrái dúsak vol- 4

4 tak szellemes fordulatokban, hogy pongyola szellemű munkát nem tűrt, tiszteletet kivánt a gondolattal és munkával szemben, hogy a tanterembe léptekor minden növendéke érezte, hogy egy nagy művész és nagy pedagógus jött be, aki küldetésének teljes felelősségével van jelen növendékei között, s hogy amit távozó növendékeinek lelkére kötött, az a művészet tisztelete és az alkotásban való etikus magatartás volt. * E sorokban nem akartunk egyebet, mint egy sugarat vetni a távozó után, hogy mégegyszer megpillantsuk tűnő földi alakját. A többit a kiállításnak kell elmondania. Igyekeztünk azt úgy kialakítani, hogy legalább nagy vonásokban számot adjon Vaszary fejlődéséről és munkásságának valamennyi ágazatáról. Noha több fontos korai művét nem sikerült megszereznünk, mert vidékre kerültek és a szállítás éppen e napokban nehézségekbe ütközött, reméljük, hogy kiállításunk így is meggyőzően fogja hirdetni a mester ragyogó tehetségét, sokoldalú, gazdag szellemét. Az anyag zömét a művész tiszteletreméltó özvegye szolgáltatta, aki szívvel-lélekkel csüng férje emlékén, de intézmények és magánosok is készséggel engedték át a tulajdonukban levő képeket. Fogadják e helyütt is hálás köszönetünket. Petrovics Elek

5 ELSŐ TEREM rí) EGYENSÜLY. Vászon. 80X70 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 2> HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festmény- 6 hez. Vizfestmény. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 3. HALÁSZAT A BALATONON. Jelezve fent balra: Vaszary J. Vászon. 75X210 cm. A tihanyi élettani intézet 4. HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Karton. 60X190 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 5. HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Vízfestmény. Özv. Vaszary Jánosné úrnő tu- G- lajdona. 61 FÉRFIAKTOK A SZABADBAN. Vízfestmény. Je- C- lezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő MNŐI AKTOK. Két ceruzarajz. Mindkettő jelezve. Özv. Vaszary Jánosné úrnő, 8.) FEKVŐ NÖ. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő ' 9. TÉRDELŐ FÉRFIAK. Ceruzarajz. Jelezve fent v jobbra: Vaszary 911. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 10. ÜLŐ NŐ. Ecsetrajz. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 11. TANULMÁNY A GOLGOTHÁHOZ. Vízfestmény. ' Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 12. KRISZTUS A KERESZTFÁN. Tusrajz. Tanulmány a Golgotha című festményhez. Jelezve lent balra: _ Vaszary J. Dános Árpádné úrnő T3j VASZARY KOLOZS HERCEGPRÍMÁS NYUGA- LOMBAN. Szénrajz. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő

6 14. KAPASZKODÓ FUVAROK. Ceruzarajz. Jelezve lent jobbra: Úrvölgy 916. XI/28. Vaszary János. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 15. AKTTANULMÁNY. Ceruzarajz. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 16. ÁLLÓ AKT KINYÚJTOTT KAROKKAL. Tusrajz. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 17. MIRAMAREI PARKRÉSZLET. Vízfestmény. Jelezve lent jobbra: Miramare 927 Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 18. PÁRISI REVÜ. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Paris 925. Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 19. RAPALLÓI PARKBAN. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Rapalló 934. VIII/4. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 20. TERASZ PESARÓBAN. Pasztel. Jelezve fent balra: Vaszary, Pesaro 930. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 21. PÁRISI UTCARÉSZLET. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Páris; Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 22. AKT ABLAKNÁL. Vizfestmény- Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 23. NERVI-I TENGERPART. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary J Nervi III. 28. Révész István úr 24. RIMINI-I PLAGE-ON. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Rimini, Vaszary J. Révész István ur 25. NERVI-I KERT PÁLMÁVAL. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Nervi, 929 VII. 23. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 26. A PLACE DE LA CONCORDE." Vizfestmény. Páris. 929 III. 4. Vaszary J. Révész István ur Í27) TATAI KERTRÉSZLET. Pasztel. Jelezve lent ' balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő tulaj- - dona. (28*) MENYASSZONY. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő

7 29. HALÁSZOK A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 30. HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Vászon: 71X204 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 31. REGGELI. (Szőnyegterv.) Vizfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő * 32. SZIKLÁS DOMBOLDAL. Vizfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. 96. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 33. VASÁRNAP. (Szőnyegterv.) Vizfestmény. Jelezve lent középen: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő (34. GOLGOTHA. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 35. VETKŐZŐ NŐ. Pasztel. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő MÁSODIK TEREM 36. A MŰVÉSZ TESTVÉRÉNEK KÉPMÁSA. Vászon. 108X74 cm. Dr. Radich Gézáné urnő 37. LEÁNY PARADICSOMOSKOSÁRRAL Vászon. 76X100 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Magántulajdon. 38. OLVASÓ NŐ. Vászon. 100X75 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J., 905. Dr. Ungár György úr 39. BÁL. Vászon. 70X63 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J Andaházi-Kasnya Béláné úrnő 40. FELHŐK A BALATON FELETT. Vászon. 68X84 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő ^4LSÜLŐ PARASZTLÁNY. Vászon. 108X80 cm. 42. MERENGŐ NŐ. Vászon. 77X41 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J INTÉRIEUR. Pasztel. 66X55 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J Andaházi-Kasnya Béláné úrnő 8

8 44. TOILETTE. Fa. 40X25 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J A Székesfővárosi Képtár 45. TEHENEK TÁJBAN. Vászon. 78X 100. Jelezve fent balra: Vaszary. Barta Károly úr 46. GOLGOTHA." Vászon. 90X102 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 47. LOVASOK A PARKBAN. Vászon. 80X101 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J Gáldi Marcell úr v 48> ÖNARCKÉP. Vászon. 72X45 cm. Jelezve fent ^ balra: Vaszary. Dr. Laub László úr 49. A REGGELI. Vászon. 62X80 cm. Jelezve fent balra: Vaszary 918. Özv. Bácker Béláné úrnő 50. A MŰVÉSZ FELESÉGÉNEK ARCKÉPE. Vászon. 105X100 cm. Jelezve fent balra: Vaszary 917. Pataky Ferenc úr 51. KONYHAI CSENDÉLET. Vászon. 64X77 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. 52. A MŰVÉSZ FIATALKORI ÖNARCKÉPE. Vászon. 44X31 cm. Lent jobbra jelzés nyomai. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 52a. MOSÓNŐK. Fa. 30X40 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Ugrón Gábor úr 53. NAPERNYŐS HÖLGY. Vászon. 75X60 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Dr. Balassa József úr 54. LEÁNYKA VETEMÉNYESKERTBEN. Vászon. 85X55 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Alapi Béla úr HARMADIK TEREM 55. NIZZAI KÁVÉHÁZ ELŐTT. Fa. 27X36 cm. Jelezve lent jobbra: Nice. Vaszary J Dr. Molnár Béla úr 56. IPEKI UTCASOR. Karton. 48X68 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Ipek IV/19. Wertheimer Adolf úr 57. ESPADA. Fa. 25X32 cm. Jelezve lent jobbra: Madrid, Vaszary 905. Petrovics Elek úr 58. SÉTÁLÓK A BALATON PARTJÁN. Fa. 21X42 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Vámossy Zoltánné úrnő

9 ^59) CIRKUSZ. Vászon. 75X90 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Magántulajdon. 60. SZÍNPADI JELENET. (Az ugyanily című festmény vázlata.) Fa. 35X47 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Magántulajdon. 61. FÜRDŐ NŐK I. Vászon. 55X68 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Lindner Leó úr 62. LOVASOK. Vászon. 65X48 cm. Jelezve fent balra: Vaszary. 63. FÜRDŐ NŐK II. Vászon. 48X64 cm.. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Hermán Lipót úr 64. LOVASOK A VIZ PARTJÁN. Vászon. 38X50 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary. Herz Henrik úr VIRÁGCSENDÉLET RÉZÜSTTEL. Vászon. 65X80 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Dr. Molnár Béla úr 66. PORTOROSEI TENGERPARTON. Karton. 37X47 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Porto Rose, Révész István úr ^ H A MŰVÉSZ FELESÉGÉNEK ARCKÉPE. Pasztel. 40X32 cm. Jelezve lent balra: Vaszary 909. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 68. FÜRDÉS A TÓBAN. Vászon. 50X60 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Révész István úr 69. FIATAL LEÁNY ARCKÉPE. Pasztel. 47X38 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J Dr. Laub László úr 70. MOCSARAS BALATONPART. Fa. 38X47 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Quittner Ervin úr 70a. PARK. Olajfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Lemezpapir. 36X49 cm. Dr. Herz Henrik úr 71. RÉGI KASTÉLYBAN. Karton. 34X24 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő NEGYEDIK TEREM 72. FÜRDŐ NŐK III. Vászon. 89X68 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár ^ CSENDÉLET PAPRIKÁVAL. Vászon. 63X80 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Salusinszky Gyuláné úrnő 74. NYÁRI ÁLOM. Vászon. 65X100 cm. Jelezve fent /.. jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő w

10 75. SÉTA A PARKBAN. Vászon. 80X105 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszarv J Gáldi Marcell úr 76. FEKVŐ AKT. Vászon. 98X120 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár 77; DOMBVIDÉK A BALATON MELLETT. Vászon. 69X95 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Fruchter Lajos úr 78. ÖNARCKÉP. Színezett gipsz. Magassága 40 cm Özv. Vaszary Jánosné úrnő 79. BUDDHA. Vászon. 70X90 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Vasdinyey Pál úr 80. FEKVŐ CIGÁNYLÁNY. Vászon. 80X 100 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 81. SÁRGA VIRÁGOK. Karton. 53X70 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár 82. ÜLO KISLÁNY. Vászon. 61X48 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary János. Özv. Vaszary Jánosné urnő 83. SZÍNPADI JELENET. Vászon. 72X94 cm. A Szépművészeti Múzeum 84. NEVETŐ FIÜ. Vászon.' 63X55 cm. Jelezve lent balra: Vaszary. Dr. Nádor Henrik úr 85. BIRSKÖRTÉK. Vászon. 62X86 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J A Szépművészeti Múzeum 86. A VÁGY. Vászon. 48X66 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Vámossy Zoltánné úrnő 87. VITORLÁSOK A BALATONON. Vászon. 55X66 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Sávos Leóné úrnő ÖTÖDIK TEREM 88. PÁRISI KÁVÉHÁZ. Színes ceruza és toll. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 89. GORLICE LÁTKÉPE. Vízfestmény. Jelezve lent balra: 918 VI/20. Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 90. FENYVESVÖLGY. Vízfestmény. Jelezve fent és lent balra:. Fenyvesvőlgv 915 H/6. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 1 I

11 91. VELENCEI RÉSZLET. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Venezia 926 V/9. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 92. FÉNYEK A VIZÉN. Vízfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 93. A VELENCEI ISOLA Dl SAN GIORGIO A TEN- GER FELÖL. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Venezia 926 V/9. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 94. TÁJ JEGENYÉKKEL. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Járosné úrnő 95. SIENAI TEMPLOMOK. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 96. FIESOLEI RÉSZLET. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Fiesole 926 IV/26. Vaszary J. a római ásatások felett. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 97. A VIKTOR EMÁNUEL-TÉR PERUGIÁBAN. Színes ceruzarajz. Jelezve fent balra: Viktor Emánuel-tér. Perugia, 926 V/2. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 98. A JEZSUITA-KERT LEMBERGBEN. Színezett ceruzarajz. Jelezve lent balra és fent jobbra: Jezsuitakert Lembergben, 915 VI/29. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 99. NÖI ARCKÉP. Pasztel. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Jakubovics Jenőné úrnő 100. FIESOLE LÁTKÉPE. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary Fiesole. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 101. SIENAI HÁZAK. Vizfestmény. Jelezve lent balra: Siena, Vaszary A TIHANYI FÉLSZIGET. Vizfestmeny. Jelezve lent: Vaszary J. Tihanyi félsziget. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 103. MISTINGUETTE. Vízfestmény. Jelezve fent jobbra: Mistinguette (Casino de Paris) Páris, 925. Vaszary J. Révész István úr 104. NERVI TENGERPART. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 105. HOTELHALLBAN. Karton. 50X37 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Sávos Leóné úrnő 12

12 106. ZSOLNAI HÁZAK. Színes ceruzarajz. Jelezve lent jobbra: Zsolna, 914. X. 27. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 107. PÁRISI ALAKOK. Színes kréta. Jelezve: Vaszary J. Olympia Paris Özv. Vaszary Jánosné úrnő 108. TAORMINAI PARK. Színes kréta. Jelezve lent jobbra: Vaszary J., Taormina IV. 11. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 109. AKT ABLAK ELŐTT. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Vaszary. Révész István úr 110. OLASZ FÜRDŐHELY. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Révész István úr 111. ÜSZKÜB LÁTKÉPE. Színes ceruzarajz. Jelezve balra fent és lent: Meda és Szultán Murát, Dzsémia III. 3. Üszküb. Vaszary. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 112. DUNAKORZÓ. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 113. KRISZTUS SIRATÁSA. Vizfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary Ján... Özv. Vaszary Jánosné úrnő 114. SEBESÜLTEK SZÁLLÍTÁSA. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Bukow stb V. 16. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 115. SIENA. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary 911. Özv. Vaszary Jánosné úrnő Eladó PARK RAPALLÓBAN. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Rapallo, 934. VIII. 2. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 117. RIMINI KÁVÉHÁZ. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 118. RAPÁLLÓI FÜRDŐ. Pasztel. Jelezve fent jobbra: Rapallo, VII. 26. Vaszary J. özv. Vaszary Jánosné úrnő HATODIK TEREM 119. KRIZANTÉMOK. Vászon. 68X85 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 120. RÓZSASZÍN PEÓNIÁK. Vászon. 67X79 cm. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jnáosné úrnő 13

13 121. NÖI KÉPMÁS. Pasztel. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Sávos Leóné úrnő 122. VIAREGGIÓ. Vászon. 67X80 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 123. SÜTKÉREZŐ. Vászon. 49X60 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 124. VIRÁGOK AZ ABLAKBAN. Vászon. 100X80 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 125. PORTOROSE. Karton. 47X61 cm. Vaszary Jánosné úrnő 126. VITORLÁSOK A KIKÖTŐBEN. Vászon. 46X63 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr tul FÜRDŐZŐK A BALATON PARTJÁN. Karton. 33X51 cm. Ugrón Gábor b. t. t. úr 128. VIRÁGCSENDÉLET KÖCSÖGGEL. Vászon. 63X74 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 129. PÜNKÖSDI RÓZSÁK. Vászon. 68X85 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Rapoch Jenő úr 130. TAVASZ. Vászon. 79X63 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. 90. Dr. Kovács úr Pápa CYKLÁMEN. Vászon. 36X32 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 132. PROFIL. (A művész feleségének arcképe.) Vászon 67X55 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 133. TAVASZI VIRÁGOK. Vászon. 33X43 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 134. FÜRDŐZŐ GYEREKEK. Fa. 26X42 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Dr. Géber Jánosné úrnő 135. RÓZSA ÉS ÁRVÁCSKA. Vászon. 39X57 cm. Jelezve lent balra: Wertheimer Adolf úr 136. FÜRDŐHÁZ SIÓFOKON. Karton. 30X45 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő HETEDIK NAGY TEREM 137. VIAREGGIÓI FÜRDŐSÁTRAK. Vászon. 44X70 cm. Jelezve fent jobbra. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 138. NÖI ARCKÉP. Vászon. 46X36 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Jakubovics Jenőné úrnő 14

14 139. FÜRDŐZÖK RIMINIBEN. Vászon. 42X67 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 140. RÓZSÁK. Vászon. 40X42 cm. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 141. TENGERPART. Vászon. 42X67 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 142. VIRÁGOK KÉK VÁZÁBAN. Vászon. 58X43 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 143. TENGERPART FÜRDÖZÖKKEL. Vászon. 42X67 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 144. CYKLÁMEN CSERÉPBEN. Vászon. 39X43 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Dr. Erdély Sándorné úrnő 145. AZ ASSISI TEMPLOM ÉS KOLOSTORUDVAR. Vászon. 69X80 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Magántulajdon FIRENZEI EMLÉK. Vászon. 49X78 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 147. LEÁNYKEPMÁS. Vászon. 80X87 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 148. OLASZ RIVIÉRA. Vászon. 50X73 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Radó Pál úr 149. AZ ASSISI TEMPLOM. Vászon. 63X87 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Widder László úr 150. MEZEI VIRÁGOK. Vászon. 73X85 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Magántulajdon A VÍZFENÉK ÉLETE. Tanulmány a tihanyi élettani intézet faldiszítő festménye számára. Vászon. 82X275 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 152. PÜNKÖSDI RÓZSÁK. Vászon. 80X100 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 153. LILA VIRÁGOK. Vászon. 67X105 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 154. DALIÁK. Vászon. 84X67 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő ' 155. ALASSIÓI TENGERPART. 75X82 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 156. A GÖRÖG SZÍNHÁZ TAORMINÁBAN. Vászon. 82X113 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő

15 157. PÜNKÖSDI RÓZSÁK VÁZÁBAN. Vászon. 65X82 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 158. NÖI KÉPMÁS. Vászon. 190X105 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Jakubovics Jenoné úrnő 159. BUDHA SZOBOR. Vászon. 69X85 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 160. KUPOLA A TERMÉSZETBEN. Vászon. 88X68 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 161. PARKBAN. Vászon. 80X103 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár 162. NYÁRI VIRÁGOK. Vászon. 85X 70 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 163. A BÁGNI NETTUNO" RAPALLÓBAN. Vászon. 74X 105 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 164. TAORMINA. Vászon. 50X57 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 165. KISLEÁNY TEJESPOHÁRRAL. Vászon. 53X67 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Fellner Alfréd úr 166. A MONTÉ PINCIO RÓMÁBAN. Karton. 37 X 51 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Radó Pál úr 167. STRANDÉLET ALESSIÓBAN. Vászon. 52X83 cm. A művész utolsó festménye. Özv. Vaszary Jánosné úrnő ELŐCSARNOK 168. SZOLGALEGÉNY. Vászon. 195X110 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J A Székesfővárosi Képtár 169. FÜRDÉS. Vászon. 145X129 cm. Jelezve lent balra: Vaszary János A Szépművészeti Múzeum 170. FIATAL HÁZASOK. Gobelin. 145X111 cm. Az Iparművészeti Múzeum 171. VÁSÁRI JELENET TEHENEKKEL. Gobelin. 145X111 cm. Az Iparművészeti Múzeum 172. LÁMPAFÉNYNÉL. Vászon. 50X64 cm. Tirczka Károly tábornok úr 1<>

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA GRÓF ALMÁS Y -TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA (1867 1940) MŰVÉSZI HAGYATÉKÁNAK KIÁLLÍTÁSA RENDEZTE PETROVICS ELEK BUDAPEST, 1941 JANUÁR

Részletesebben

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931

2 n Pécsi Pilch Dezső (1888-1949) Velence (Szent Márk tér), 1931 Venice (St. Mark s Square), 1931 2 1 1 n Scheiber Hugó (1873-1950) Könyökére támaszkodó férfi, 1925 körül Man Leaning His Elbow, c.1925 60 x 43 cm Pasztell, papír Pastell on paper Jelezve balra lent Signed lower left: Scheiber H. 2 n

Részletesebben

A szobrász. Dr. Lázár Béla.

A szobrász. Dr. Lázár Béla. A festők. Hozzátehetném: csupa fiatal festő. Ez a jelző nemcsak kort jelent, legalább is nem a jelen esetben. Állásfoglalást, elindulást egy uj világ felé, tele múlttal és még több jövővel. Ami azt is

Részletesebben

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron Somogyi Múzeumok Közleményei 18: 337 354 Ka pos vár, 2008 A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az 1910-es években Kaposváron Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága H-7400 Kaposvár, Fő

Részletesebben

- 2 - Művészeti hagyatékát méltánytalanul kezelte és kezeli az utókor.

- 2 - Művészeti hagyatékát méltánytalanul kezelte és kezeli az utókor. - 1 - TARTALOM Előszó 2-3. oldal A Barzó család. 4-9. oldal Barzó Endre művészi életútjának kezdetei.10-11. oldal A főiskolás évek és a miskolci művésztelep 12-21. oldal A római iskola és hatása.. 22-24.

Részletesebben

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 HAJDÜSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6 HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 . 5LS6»i W / HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

Alba Regia 39. (2010) MAGONY IMRE BORY JENŐ MUNKÁSSÁGÁNAK KORABELI SAJTÓVISSZHANGJA Bory Jenő (1879-1959) szobrászt, építészt, festőt és művészeti szakírót, felnövekvő művészgenerációk pedagógusát, a kutató

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

A Z E R N S T - M U Z E U M F E L O L V A S Ó T E R M É B E N, (TIVOLI F É N Y J Á T É K H Á Z, N A G Y M E Z Ő - U T C A 8

A Z E R N S T - M U Z E U M F E L O L V A S Ó T E R M É B E N, (TIVOLI F É N Y J Á T É K H Á Z, N A G Y M E Z Ő - U T C A 8 ELŐADÁS-SOROZAT A MŰVÉSZETRŐL AZ ERNST- MUZEUM FELOLVASÓ TERMÉBEN, (TIVOLI FÉNYJÁTÉKHÁZ, NAGYMEZŐ-UTCA 8.) EZ ÉV DECEMBER 8-IKÁTÓL KEZDŐDŐLEG, VASÁRNAPON KINT DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR TIZ ELŐADÁST RENDEZ, MELYEKNEK

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01

695 ft. 2012. január XXIII. évf. 1. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 01 695 ft 2012. január XXIII. évf. 1. szám újművészet 2012 01 www.uj-muveszet.hu Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő Ferenczy revividus Érett művek: Jovián György, Chilf Mária, Baranyai Levente Multiplex: Győrffy

Részletesebben

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM MUCSI ANDRÁS Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének, kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja reményeimet az ő csüggedetlen bizakodása." - 1955 július végén írta

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

Mesterek kiállítása. Nagyvárad, 1916. február Újabb adatok Rippl-Rónai József és Nagyvárad kapcsolatához

Mesterek kiállítása. Nagyvárad, 1916. február Újabb adatok Rippl-Rónai József és Nagyvárad kapcsolatához Somogyi Múzeumok Közleményei C Társadalomtudományok 17: 129 144 (2006) Kaposvár, 2007 Mesterek kiállítása. Nagyvárad, 1916. február Újabb adatok Rippl-Rónai József és Nagyvárad kapcsolatához Somogymegyei

Részletesebben

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc

Részletesebben

Adatok Egry fiatalkori munkásságához

Adatok Egry fiatalkori munkásságához Gopcsa Katalin Adatok Egry fiatalkori munkásságához Kevés olyan legendás alakja van a magyar művészetnek, sőt, a magyar kultúrtörténetnek, mint Egry József. Ez a legenda a Balaton világát legkáprázatosabban

Részletesebben

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA E kiállítás tartama alatt GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ felolvasnak, GEDÖ LIPÓT a Munkácsy-Céh rendes tagjairól minden kedden és szombaton, délelőtt 11 1 közt karikatúrát csinál.

Részletesebben

178. számában így ír: Nagy biztonsággal kezeli úgy a ceruzát, mint az ecsetet, és kitűnő kompozíciós késséggel rendelkezik.

178. számában így ír: Nagy biztonsággal kezeli úgy a ceruzát, mint az ecsetet, és kitűnő kompozíciós késséggel rendelkezik. 24 Sic itur ad astra 1964-ban Tel Avivban a Demian Galériában tartott tárlatáról így kezdi beszámolóját az Új Kelet tudósítója: Elijahu Adler szintén a magyar - zsidó törzs szülötte. Szatmáron látta meg

Részletesebben

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata

VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata Nézı Pont IRODALOM KULTÚRA MŐVÉSZETEK II. évfolyam 2007. október REFORMÁTOROK VITÉZ FERENC irodalmi és mővészeti folyóirata 8. Néző Pont IRODALOM KULTÚRA MŰVÉSZETEK VITÉZ FERENC folyóirata Debrecen, II.

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

Rudnay Józsefné 30 éves korában.

Rudnay Józsefné 30 éves korában. Rudnay Józsefné 30 éves korában. EMLÉKEIM 1847-1917 Jelige: Ne tekintsd az életet élvezetnek, hanem kötelességnek. Eötvös. ÍRTA: özv. RUDNAY JÓZSEFNÉ VERES SZILÁRDA LÉGRÁDY TESTVÉREK KIADÁSA, BUDAPEST.

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948)

Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Képzőművészet Festészet, grafika (1890 1948) Az itt tárgyalandó közel hat évtized három fontos korszak a magyar képzőművészet történetében. Összefügg mindez Magyarország történelmi helyzetével, másrészt

Részletesebben

NEMZETI SZALON 389-IK KIÁLLÍTÁSA LVIII-IK CSOPORTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA

NEMZETI SZALON 389-IK KIÁLLÍTÁSA LVIII-IK CSOPORTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA V5Í NEMZETI SZALON 389-IK KIÁLLÍTÁSA AZ LVIII-IK CSOPORTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA BÜHLER HANS ADOLF BARDOCZ LAJOS NINO BUSETTO FARAGÓ GÉZA KAMMERER MÁRIA LÓRÁNT MIHÁLY PATZÓ PÁL RADNAY MIKLÓS VADÁSZ ILONA MÜVEI

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben