almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK"

Átírás

1 grot almasy=telek i eva MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚ2EUM) BUDAPEST, VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8. VASZARy JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA RENDEZTE: PETROVICS ELEK 1940 MÁRCIUS 3~TÓL MÁRCIUS 17-IG BUDAPEST, 1940 GROF ALMASy-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE KIADÁSA VI., NAGyMEZŐ-UTCA 8.

2 ELŐSZÓ Nemsokára egy éve lesz, hogy Vaszary János lelkének lángja kilobbant, miután sokáig olyan fényesen és bátran lobogott, mint keveseké. Halálával egy fölényes készséggel dolgozó, fáradhatatlan kéz szűnt meg munkálkodni és elnémult egy egész ember hangja, aki egyaránt világított palettájának ragyogó színeivel és egyéniségének tüzével. Valóban, az ő fényes tehetségéből világosság sugárzott, az ő erkölcsi bátorsága, gerinces művészi és emberi lénye ritka értéke volt a magyar szellemi tartaléknak. Kárpáti Aurél szép szavai szerint,,az európai magyarság egyik legkiválóbb képviselője volt. Szabad, független, bátor szellem. Vezérnek termett, útmutató és vezető elme. Hű önmagához és művészetéhez, magyarságához és emberségéhez, e nemzet legnemesebb tradícióihoz..." Minden művészi kivonulása önérzetes tanúságtétel volt a szürkeségtől és laposságtól irtózó korszerű művészet mellett, minden megszólalása tiltakozás azok ellen, akik ahelyett, hogy a közönséget igyekeznének felemelni a művészet magaslatára, a művészetet akarják a tömeg színvonalára leszállítani. Nem állott egyedül ebben a harcban, de senkinek sem volt nagyobb a harcikedve, senki sem volt, aki több lendülettel és a sugalló erőnek nagyobb képességével állott volna ki meggyőződéséért, aki művészi munkáján kívül tollal is olyan eredetien, ötletesen és olyan nemes felindulással tudott volna harcba szállni. Temperamentuma néha messze ragadta. Ki lenne hajlandó az utolsó betűig magáénak vallani azt, amit egyszer-másszor a harc hevében papírra vetett? Olykor tévedhetett, de soha semmi sem ronthatja le annak a példának er- 3

3 kölcsi értékét, amelyet azzal adott, hogy művészi meggyőződését bátran munkálta, véleményét a lapítás és önbiztosítás járványában is hangosan kimondta. Tekintetét mindig arrafelé irányította, ahol pirkad, ahonnan a világosságot várjuk. Nemcsak haladni szárnyalni is tudott. Művészete nem egyszer változott. Egymásután hagyta el régibb állomásait: Bastien-Lepage természethűségét, aztán a fénynek és mozgásnak az impresszionizmus szellemében való ábrázolását, hogy rátérjen a stíluskeresés útjára és végül kikössön az élet izgalmánál és mámoránál. De a változásnak nem kapkodás vagy számító eltökélés volt az oka, hanem belső kényszer, s akik nem tudtak lépést tartani vele, azoknak is érezniök kellett művészetének őszinteségét, egyéniségének hevét és lelkességét. A változó külső köntös alatt lelkének lényege ugyanaz maradt. A változásokat áthidalta, megmagyarázta és egységbe foglalta temperamentumának eredendő viharossága. egyre új izgalomra vágyó lelki alkata. Mint művészi munkájában, értékeléseiben is nem egyszer szakított múltjával, de sohasem fogyatkozott meg az igazi nagyok tiszteletében és forró szavakban tudott hódolni egy Munkácsy, Szinyei vagy kiváló barátja és kortársa: Rippl-Rónai művészetének. Szellemének utolsó órájáig megmaradt elevensége, lelkének soha ki nem hamvadt tüze, kezének mindvégig megtartott könnyűsége vigasztaló bizonyság volt arra, hogy az öregség és ifjúság kérdését nem az anyakönyv dönti el, hanem annak a szellemi és testi energiának mennyisége, melyet Istentől kaptunk. Hetvenkétéves volt, de kevesen távoztak az életből olyan fiatalon mint ő. Nem tartozik ide, hogy a pedagógus Vaszaryval foglalkozzunk, de mert működésének ezt az oldalát túlságosan sokat hánytorgatták és ebben a minőségében nagy méltatlanság érte, szívesen jegyezzük ide egyik kiváló tanítványának, Hincz Gyulának, a Képzőművészeti Főiskola utolsó evkönyvében olvasható jellemzéséből, hogy Vaszary előadásai és korrektúrái dúsak vol- 4

4 tak szellemes fordulatokban, hogy pongyola szellemű munkát nem tűrt, tiszteletet kivánt a gondolattal és munkával szemben, hogy a tanterembe léptekor minden növendéke érezte, hogy egy nagy művész és nagy pedagógus jött be, aki küldetésének teljes felelősségével van jelen növendékei között, s hogy amit távozó növendékeinek lelkére kötött, az a művészet tisztelete és az alkotásban való etikus magatartás volt. * E sorokban nem akartunk egyebet, mint egy sugarat vetni a távozó után, hogy mégegyszer megpillantsuk tűnő földi alakját. A többit a kiállításnak kell elmondania. Igyekeztünk azt úgy kialakítani, hogy legalább nagy vonásokban számot adjon Vaszary fejlődéséről és munkásságának valamennyi ágazatáról. Noha több fontos korai művét nem sikerült megszereznünk, mert vidékre kerültek és a szállítás éppen e napokban nehézségekbe ütközött, reméljük, hogy kiállításunk így is meggyőzően fogja hirdetni a mester ragyogó tehetségét, sokoldalú, gazdag szellemét. Az anyag zömét a művész tiszteletreméltó özvegye szolgáltatta, aki szívvel-lélekkel csüng férje emlékén, de intézmények és magánosok is készséggel engedték át a tulajdonukban levő képeket. Fogadják e helyütt is hálás köszönetünket. Petrovics Elek

5 ELSŐ TEREM rí) EGYENSÜLY. Vászon. 80X70 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 2> HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festmény- 6 hez. Vizfestmény. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 3. HALÁSZAT A BALATONON. Jelezve fent balra: Vaszary J. Vászon. 75X210 cm. A tihanyi élettani intézet 4. HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Karton. 60X190 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 5. HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Vízfestmény. Özv. Vaszary Jánosné úrnő tu- G- lajdona. 61 FÉRFIAKTOK A SZABADBAN. Vízfestmény. Je- C- lezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő MNŐI AKTOK. Két ceruzarajz. Mindkettő jelezve. Özv. Vaszary Jánosné úrnő, 8.) FEKVŐ NÖ. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő ' 9. TÉRDELŐ FÉRFIAK. Ceruzarajz. Jelezve fent v jobbra: Vaszary 911. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 10. ÜLŐ NŐ. Ecsetrajz. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 11. TANULMÁNY A GOLGOTHÁHOZ. Vízfestmény. ' Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 12. KRISZTUS A KERESZTFÁN. Tusrajz. Tanulmány a Golgotha című festményhez. Jelezve lent balra: _ Vaszary J. Dános Árpádné úrnő T3j VASZARY KOLOZS HERCEGPRÍMÁS NYUGA- LOMBAN. Szénrajz. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő

6 14. KAPASZKODÓ FUVAROK. Ceruzarajz. Jelezve lent jobbra: Úrvölgy 916. XI/28. Vaszary János. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 15. AKTTANULMÁNY. Ceruzarajz. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 16. ÁLLÓ AKT KINYÚJTOTT KAROKKAL. Tusrajz. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 17. MIRAMAREI PARKRÉSZLET. Vízfestmény. Jelezve lent jobbra: Miramare 927 Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 18. PÁRISI REVÜ. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Paris 925. Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 19. RAPALLÓI PARKBAN. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Rapalló 934. VIII/4. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 20. TERASZ PESARÓBAN. Pasztel. Jelezve fent balra: Vaszary, Pesaro 930. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 21. PÁRISI UTCARÉSZLET. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Páris; Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 22. AKT ABLAKNÁL. Vizfestmény- Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 23. NERVI-I TENGERPART. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary J Nervi III. 28. Révész István úr 24. RIMINI-I PLAGE-ON. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Rimini, Vaszary J. Révész István ur 25. NERVI-I KERT PÁLMÁVAL. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Nervi, 929 VII. 23. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 26. A PLACE DE LA CONCORDE." Vizfestmény. Páris. 929 III. 4. Vaszary J. Révész István ur Í27) TATAI KERTRÉSZLET. Pasztel. Jelezve lent ' balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő tulaj- - dona. (28*) MENYASSZONY. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő

7 29. HALÁSZOK A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 30. HALÁSZAT A BALATONON. Tanulmány a tihanyi élettani intézet számára tervezett festményhez. Vászon: 71X204 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 31. REGGELI. (Szőnyegterv.) Vizfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő * 32. SZIKLÁS DOMBOLDAL. Vizfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. 96. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 33. VASÁRNAP. (Szőnyegterv.) Vizfestmény. Jelezve lent középen: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő (34. GOLGOTHA. Vizfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 35. VETKŐZŐ NŐ. Pasztel. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő MÁSODIK TEREM 36. A MŰVÉSZ TESTVÉRÉNEK KÉPMÁSA. Vászon. 108X74 cm. Dr. Radich Gézáné urnő 37. LEÁNY PARADICSOMOSKOSÁRRAL Vászon. 76X100 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Magántulajdon. 38. OLVASÓ NŐ. Vászon. 100X75 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J., 905. Dr. Ungár György úr 39. BÁL. Vászon. 70X63 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J Andaházi-Kasnya Béláné úrnő 40. FELHŐK A BALATON FELETT. Vászon. 68X84 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő ^4LSÜLŐ PARASZTLÁNY. Vászon. 108X80 cm. 42. MERENGŐ NŐ. Vászon. 77X41 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J INTÉRIEUR. Pasztel. 66X55 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J Andaházi-Kasnya Béláné úrnő 8

8 44. TOILETTE. Fa. 40X25 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J A Székesfővárosi Képtár 45. TEHENEK TÁJBAN. Vászon. 78X 100. Jelezve fent balra: Vaszary. Barta Károly úr 46. GOLGOTHA." Vászon. 90X102 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 47. LOVASOK A PARKBAN. Vászon. 80X101 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J Gáldi Marcell úr v 48> ÖNARCKÉP. Vászon. 72X45 cm. Jelezve fent ^ balra: Vaszary. Dr. Laub László úr 49. A REGGELI. Vászon. 62X80 cm. Jelezve fent balra: Vaszary 918. Özv. Bácker Béláné úrnő 50. A MŰVÉSZ FELESÉGÉNEK ARCKÉPE. Vászon. 105X100 cm. Jelezve fent balra: Vaszary 917. Pataky Ferenc úr 51. KONYHAI CSENDÉLET. Vászon. 64X77 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. 52. A MŰVÉSZ FIATALKORI ÖNARCKÉPE. Vászon. 44X31 cm. Lent jobbra jelzés nyomai. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 52a. MOSÓNŐK. Fa. 30X40 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Ugrón Gábor úr 53. NAPERNYŐS HÖLGY. Vászon. 75X60 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Dr. Balassa József úr 54. LEÁNYKA VETEMÉNYESKERTBEN. Vászon. 85X55 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J Alapi Béla úr HARMADIK TEREM 55. NIZZAI KÁVÉHÁZ ELŐTT. Fa. 27X36 cm. Jelezve lent jobbra: Nice. Vaszary J Dr. Molnár Béla úr 56. IPEKI UTCASOR. Karton. 48X68 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Ipek IV/19. Wertheimer Adolf úr 57. ESPADA. Fa. 25X32 cm. Jelezve lent jobbra: Madrid, Vaszary 905. Petrovics Elek úr 58. SÉTÁLÓK A BALATON PARTJÁN. Fa. 21X42 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Vámossy Zoltánné úrnő

9 ^59) CIRKUSZ. Vászon. 75X90 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Magántulajdon. 60. SZÍNPADI JELENET. (Az ugyanily című festmény vázlata.) Fa. 35X47 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Magántulajdon. 61. FÜRDŐ NŐK I. Vászon. 55X68 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Lindner Leó úr 62. LOVASOK. Vászon. 65X48 cm. Jelezve fent balra: Vaszary. 63. FÜRDŐ NŐK II. Vászon. 48X64 cm.. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Hermán Lipót úr 64. LOVASOK A VIZ PARTJÁN. Vászon. 38X50 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary. Herz Henrik úr VIRÁGCSENDÉLET RÉZÜSTTEL. Vászon. 65X80 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Dr. Molnár Béla úr 66. PORTOROSEI TENGERPARTON. Karton. 37X47 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Porto Rose, Révész István úr ^ H A MŰVÉSZ FELESÉGÉNEK ARCKÉPE. Pasztel. 40X32 cm. Jelezve lent balra: Vaszary 909. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 68. FÜRDÉS A TÓBAN. Vászon. 50X60 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Révész István úr 69. FIATAL LEÁNY ARCKÉPE. Pasztel. 47X38 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J Dr. Laub László úr 70. MOCSARAS BALATONPART. Fa. 38X47 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Quittner Ervin úr 70a. PARK. Olajfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Lemezpapir. 36X49 cm. Dr. Herz Henrik úr 71. RÉGI KASTÉLYBAN. Karton. 34X24 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő NEGYEDIK TEREM 72. FÜRDŐ NŐK III. Vászon. 89X68 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár ^ CSENDÉLET PAPRIKÁVAL. Vászon. 63X80 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Salusinszky Gyuláné úrnő 74. NYÁRI ÁLOM. Vászon. 65X100 cm. Jelezve fent /.. jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő w

10 75. SÉTA A PARKBAN. Vászon. 80X105 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszarv J Gáldi Marcell úr 76. FEKVŐ AKT. Vászon. 98X120 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár 77; DOMBVIDÉK A BALATON MELLETT. Vászon. 69X95 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Fruchter Lajos úr 78. ÖNARCKÉP. Színezett gipsz. Magassága 40 cm Özv. Vaszary Jánosné úrnő 79. BUDDHA. Vászon. 70X90 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Vasdinyey Pál úr 80. FEKVŐ CIGÁNYLÁNY. Vászon. 80X 100 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 81. SÁRGA VIRÁGOK. Karton. 53X70 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár 82. ÜLO KISLÁNY. Vászon. 61X48 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary János. Özv. Vaszary Jánosné urnő 83. SZÍNPADI JELENET. Vászon. 72X94 cm. A Szépművészeti Múzeum 84. NEVETŐ FIÜ. Vászon.' 63X55 cm. Jelezve lent balra: Vaszary. Dr. Nádor Henrik úr 85. BIRSKÖRTÉK. Vászon. 62X86 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J A Szépművészeti Múzeum 86. A VÁGY. Vászon. 48X66 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Vámossy Zoltánné úrnő 87. VITORLÁSOK A BALATONON. Vászon. 55X66 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Sávos Leóné úrnő ÖTÖDIK TEREM 88. PÁRISI KÁVÉHÁZ. Színes ceruza és toll. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 89. GORLICE LÁTKÉPE. Vízfestmény. Jelezve lent balra: 918 VI/20. Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 90. FENYVESVÖLGY. Vízfestmény. Jelezve fent és lent balra:. Fenyvesvőlgv 915 H/6. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 1 I

11 91. VELENCEI RÉSZLET. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Venezia 926 V/9. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 92. FÉNYEK A VIZÉN. Vízfestmény. Jelezve lent jobbra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 93. A VELENCEI ISOLA Dl SAN GIORGIO A TEN- GER FELÖL. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Venezia 926 V/9. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 94. TÁJ JEGENYÉKKEL. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Járosné úrnő 95. SIENAI TEMPLOMOK. Vízfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 96. FIESOLEI RÉSZLET. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Fiesole 926 IV/26. Vaszary J. a római ásatások felett. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 97. A VIKTOR EMÁNUEL-TÉR PERUGIÁBAN. Színes ceruzarajz. Jelezve fent balra: Viktor Emánuel-tér. Perugia, 926 V/2. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 98. A JEZSUITA-KERT LEMBERGBEN. Színezett ceruzarajz. Jelezve lent balra és fent jobbra: Jezsuitakert Lembergben, 915 VI/29. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 99. NÖI ARCKÉP. Pasztel. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Jakubovics Jenőné úrnő 100. FIESOLE LÁTKÉPE. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary Fiesole. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 101. SIENAI HÁZAK. Vizfestmény. Jelezve lent balra: Siena, Vaszary A TIHANYI FÉLSZIGET. Vizfestmeny. Jelezve lent: Vaszary J. Tihanyi félsziget. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 103. MISTINGUETTE. Vízfestmény. Jelezve fent jobbra: Mistinguette (Casino de Paris) Páris, 925. Vaszary J. Révész István úr 104. NERVI TENGERPART. Vízfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 105. HOTELHALLBAN. Karton. 50X37 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Sávos Leóné úrnő 12

12 106. ZSOLNAI HÁZAK. Színes ceruzarajz. Jelezve lent jobbra: Zsolna, 914. X. 27. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 107. PÁRISI ALAKOK. Színes kréta. Jelezve: Vaszary J. Olympia Paris Özv. Vaszary Jánosné úrnő 108. TAORMINAI PARK. Színes kréta. Jelezve lent jobbra: Vaszary J., Taormina IV. 11. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 109. AKT ABLAK ELŐTT. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Vaszary. Révész István úr 110. OLASZ FÜRDŐHELY. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Révész István úr 111. ÜSZKÜB LÁTKÉPE. Színes ceruzarajz. Jelezve balra fent és lent: Meda és Szultán Murát, Dzsémia III. 3. Üszküb. Vaszary. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 112. DUNAKORZÓ. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 113. KRISZTUS SIRATÁSA. Vizfestmény. Jelezve lent balra: Vaszary Ján... Özv. Vaszary Jánosné úrnő 114. SEBESÜLTEK SZÁLLÍTÁSA. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Bukow stb V. 16. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 115. SIENA. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary 911. Özv. Vaszary Jánosné úrnő Eladó PARK RAPALLÓBAN. Pasztel. Jelezve lent jobbra: Rapallo, 934. VIII. 2. Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 117. RIMINI KÁVÉHÁZ. Vizfestmény. Jelezve fent balra: Vaszary J Özv. Vaszary Jánosné úrnő 118. RAPÁLLÓI FÜRDŐ. Pasztel. Jelezve fent jobbra: Rapallo, VII. 26. Vaszary J. özv. Vaszary Jánosné úrnő HATODIK TEREM 119. KRIZANTÉMOK. Vászon. 68X85 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 120. RÓZSASZÍN PEÓNIÁK. Vászon. 67X79 cm. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jnáosné úrnő 13

13 121. NÖI KÉPMÁS. Pasztel. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Sávos Leóné úrnő 122. VIAREGGIÓ. Vászon. 67X80 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 123. SÜTKÉREZŐ. Vászon. 49X60 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 124. VIRÁGOK AZ ABLAKBAN. Vászon. 100X80 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 125. PORTOROSE. Karton. 47X61 cm. Vaszary Jánosné úrnő 126. VITORLÁSOK A KIKÖTŐBEN. Vászon. 46X63 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr tul FÜRDŐZŐK A BALATON PARTJÁN. Karton. 33X51 cm. Ugrón Gábor b. t. t. úr 128. VIRÁGCSENDÉLET KÖCSÖGGEL. Vászon. 63X74 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 129. PÜNKÖSDI RÓZSÁK. Vászon. 68X85 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary. Rapoch Jenő úr 130. TAVASZ. Vászon. 79X63 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. 90. Dr. Kovács úr Pápa CYKLÁMEN. Vászon. 36X32 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 132. PROFIL. (A művész feleségének arcképe.) Vászon 67X55 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 133. TAVASZI VIRÁGOK. Vászon. 33X43 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 134. FÜRDŐZŐ GYEREKEK. Fa. 26X42 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J Dr. Géber Jánosné úrnő 135. RÓZSA ÉS ÁRVÁCSKA. Vászon. 39X57 cm. Jelezve lent balra: Wertheimer Adolf úr 136. FÜRDŐHÁZ SIÓFOKON. Karton. 30X45 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő HETEDIK NAGY TEREM 137. VIAREGGIÓI FÜRDŐSÁTRAK. Vászon. 44X70 cm. Jelezve fent jobbra. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 138. NÖI ARCKÉP. Vászon. 46X36 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Jakubovics Jenőné úrnő 14

14 139. FÜRDŐZÖK RIMINIBEN. Vászon. 42X67 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 140. RÓZSÁK. Vászon. 40X42 cm. Jelezve fent balra: Vaszary. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 141. TENGERPART. Vászon. 42X67 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 142. VIRÁGOK KÉK VÁZÁBAN. Vászon. 58X43 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 143. TENGERPART FÜRDÖZÖKKEL. Vászon. 42X67 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 144. CYKLÁMEN CSERÉPBEN. Vászon. 39X43 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Dr. Erdély Sándorné úrnő 145. AZ ASSISI TEMPLOM ÉS KOLOSTORUDVAR. Vászon. 69X80 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Magántulajdon FIRENZEI EMLÉK. Vászon. 49X78 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 147. LEÁNYKEPMÁS. Vászon. 80X87 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Révész István úr 148. OLASZ RIVIÉRA. Vászon. 50X73 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Radó Pál úr 149. AZ ASSISI TEMPLOM. Vászon. 63X87 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Widder László úr 150. MEZEI VIRÁGOK. Vászon. 73X85 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Magántulajdon A VÍZFENÉK ÉLETE. Tanulmány a tihanyi élettani intézet faldiszítő festménye számára. Vászon. 82X275 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 152. PÜNKÖSDI RÓZSÁK. Vászon. 80X100 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 153. LILA VIRÁGOK. Vászon. 67X105 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 154. DALIÁK. Vászon. 84X67 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő ' 155. ALASSIÓI TENGERPART. 75X82 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 156. A GÖRÖG SZÍNHÁZ TAORMINÁBAN. Vászon. 82X113 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő

15 157. PÜNKÖSDI RÓZSÁK VÁZÁBAN. Vászon. 65X82 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 158. NÖI KÉPMÁS. Vászon. 190X105 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Jakubovics Jenoné úrnő 159. BUDHA SZOBOR. Vászon. 69X85 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Révész István úr 160. KUPOLA A TERMÉSZETBEN. Vászon. 88X68 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné 161. PARKBAN. Vászon. 80X103 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. A Székesfővárosi Képtár 162. NYÁRI VIRÁGOK. Vászon. 85X 70 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 163. A BÁGNI NETTUNO" RAPALLÓBAN. Vászon. 74X 105 cm. Jelezve fent balra: Vaszary J. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 164. TAORMINA. Vászon. 50X57 cm. Özv. Vaszary Jánosné úrnő 165. KISLEÁNY TEJESPOHÁRRAL. Vászon. 53X67 cm. Jelezve fent jobbra: Vaszary J. Fellner Alfréd úr 166. A MONTÉ PINCIO RÓMÁBAN. Karton. 37 X 51 cm. Jelezve lent balra: Vaszary J. Radó Pál úr 167. STRANDÉLET ALESSIÓBAN. Vászon. 52X83 cm. A művész utolsó festménye. Özv. Vaszary Jánosné úrnő ELŐCSARNOK 168. SZOLGALEGÉNY. Vászon. 195X110 cm. Jelezve lent jobbra: Vaszary J A Székesfővárosi Képtár 169. FÜRDÉS. Vászon. 145X129 cm. Jelezve lent balra: Vaszary János A Szépművészeti Múzeum 170. FIATAL HÁZASOK. Gobelin. 145X111 cm. Az Iparművészeti Múzeum 171. VÁSÁRI JELENET TEHENEKKEL. Gobelin. 145X111 cm. Az Iparművészeti Múzeum 172. LÁMPAFÉNYNÉL. Vászon. 50X64 cm. Tirczka Károly tábornok úr 1<>

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Vaszary. magángyűjteményekben

Vaszary. magángyűjteményekben Vaszary magángyűjteményekben v i r á g j u d i t g a l é r i a é s a u k c i ó s h á z Vaszary magángyűjteményekben v i r á g j u d i t g a l é r i a é s a u k c i ó s h á z Vaszary v i r á g j u d i t

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK HINCZ GYULA FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. DOMANOVSZKY ENDRE SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. ERDEY DEZSŐ SZOBRAINAK KIÁLLÍTÁSA KENDEZTE : ERNST ENDRE AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1938 JANUÁR HÓ ELŐSZÓ Eredeti

Részletesebben

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKKIÁLLÍTÁS PETROVICS ELEK HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT ÖZV. RIPPL-RÓNAI JÓZSEFNÉ

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKKIÁLLÍTÁS PETROVICS ELEK HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT ÖZV. RIPPL-RÓNAI JÓZSEFNÉ RIPPL-RÓNAI JÓZSEF HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT EMLÉKKIÁLLÍTÁS ÖZV. RIPPL-RÓNAI JÓZSEFNÉ ÉS AZ ERNST-MÚZEUM FELKÉRÉSÉRE RENDEZTE: PETROVICS ELEK AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1937 NOVEMBER

Részletesebben

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008.

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BARCSAY JENŐ DÉSI-HUBER ISTVÁN DOMANOVSZKY ENDRE GADÁNYI JENŐ FESTŐMŰVÉSZEK ÉS FERENCZY BÉNI

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A MŰVÉSZTELEP ALAPÍTÁSÁNAK 50-IK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL E R N 8 1 M U Z E l! M \ A C, V >1 E Z Ő - U. 8 1952. MÁJI S JÍMVS A szolnoki művésztelep. Több mint

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR. könyvtára. =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. vvv.

Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR. könyvtára. =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. vvv. Ó9J/. FCVÁR0:i KÉPTÁR könyvtára A Z " T ^ R N S T. M U Z E U i M = =3= JlL/ K I Á L L Í T Á S A I ===== i. SZINYEI MERSE PÁL GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA vvwv vvvv vvv vv V BUDAPEST, 1912 AZ ERNST-MUZEUM

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 MAPPÁK A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 B. 330 x 250 mm-es mappa 2) Aggok háza, 1939-1944 23 paszpartúzott és 15 paszpartú nélküli rajz C. 375 x 245 mm-es mappák 3) Első

Részletesebben

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 31/1. Csabai Ékes Lajos (1896-1944) Folyópart

Részletesebben

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan BASCH GYULA KÉPEI. A falakról a mult század nyolcvanas és kilencvenes évei tekintenek reánk. Az akkori emberek, az ő koruknak divatja és annak az időnek festői erkölcse. Józan és szolid művészet. Az ecset

Részletesebben

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 70/3. Olvashatatlan szignó Nógrádverõce,

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG:

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG: MOST JELENT MEG: ernst-muzeum. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen ma gyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Acsaji Györgyi 1. Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről) / Olaj, vászon /, 2014 15 (130 130 cm) 2. Vízpartok és emberek (Festészeti napló

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i ülés Az ülés napirendje 1) Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Légrády Testvérek nyomása, Budapesr.

Légrády Testvérek nyomása, Budapesr. Légrády Testvérek nyomása, Budapesr. Pár szó kiállításommal kapcsolatban. Levél Ernst Lajoshoz> Azért állítom ki néhány régi dolgomat is, hogy lássam, hogyan hatnak együtt az ujakkal, milyen hatást váltanak

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÉS KERESKEDELMI INTÉZET. BUDAPEST, VI., HAGYMEZÖ-UTCÁ E. (volt E R H ST-M ÚZ E U M) J / é. fű ARO' -- A NEMZETI SPORTBIZOTTSÁG

MŰVÉSZETI ÉS KERESKEDELMI INTÉZET. BUDAPEST, VI., HAGYMEZÖ-UTCÁ E. (volt E R H ST-M ÚZ E U M) J / é. fű ARO' -- A NEMZETI SPORTBIZOTTSÁG MŰVÉSZETI ÉS KERESKEDELMI INTÉZET BUDAPEST, VI., HAGYMEZÖ-UTCÁ E. (volt E R H ST-M ÚZ E U M) J / é. fű ARO' -- A NEMZETI SPORTBIZOTTSÁG ÉS A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK SZABADSZERVEZETÉNEK KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA E kiállítás tartama alatt GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ felolvasnak, GEDÖ LIPÓT a Munkácsy-Céh rendes tagjairól minden kedden és szombaton, délelőtt 11 1 közt karikatúrát csinál.

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész

DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész DALA József DALA JÓZSEF (1901-1985) festőművész Sárváron született. A Képzőművészeti Főiskolán 1926-ban végzett. Mezőkövesden a gimnázium rajztanáraként 1927-től élt, tanított, tevékenykedett festőművészként

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2009. július 2-i ülés Az ülés napirendje 1. Márffy Ödön (Budapest, 1878 Budapest, 1959): Fiú és lány zöld padon (vászon, olaj, 95x115 cm, jelezve jobbra fent: Márffy ) című

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2013. március 11-i ülés 1. Beszámoló a KJB 2012. évi tevékenységéről Az ülés napirendje 2. Francesco Rosa

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2008. június 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Károlyi András kassai prédikátor két magyar nyelvű levele Kassa városához az úrvacsoráról, a vallási gyakorlatok különbözőségéről,

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon:

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon: Köszöntő: Kedves Barátunk! Különleges eseményre invitáljuk Önt 2012. december 14-ére az Országos Idegennyelvű Könyvtárba! Ezen a napon, 16-tól 20 óráig Legyen ünnep! című programsorozatunk keretében a

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED

FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED FERENCZY KÁROLY WANTED WANTED WANTED WANTED A Magyar Nemzeti Galéria 2011. november 29-én megnyíló Ferenczy Károly (1862 1917) gyűjteményes kiállításán közel 150 festmény és 80 grafika kerül bemutatásra.

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Shaggy szőnyeg 51 Bone

Shaggy szőnyeg 51 Bone Shaggy szőnyeg 51 Bone RENDELÉSRE - - 5 990 Ft - 24 900 Ft 1.oldal Shaggy szőnyeg 63 Bone RENDELÉSRE - - 5 990 Ft - 24 900 Ft 2.oldal Shaggy szőnyeg 690 Bone RENDELÉSRE - - 5 990 Ft - 24 900 Ft 3.oldal

Részletesebben

Kreatív nyár. w w w. m i o v o d a n k. h u

Kreatív nyár. w w w. m i o v o d a n k. h u Kreatív nyár A mi óvodánk, A mi nyarunk... 5.190 Ft Karton keretek - négy évszak CR 2500 100 db A4-es karton; 25 minta a négy évszak témájában Színes celofán CR 3300 6 tekercs, 6 külöböző színben. Méret:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA

JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA MŰ- ÉS RÉGISÉGKERESKEDELMI VÁLLALAT volt ERNST MUZEUM A SZINYEi MERSE PÁL TÁRSASÁG JUBILÁRIS KIÁLLÍTÁSA 1945 1945. évi november 14-töl november 25-ig VI., NAGYMEZÖ-LI. 8 A SZINYEI MERSE PÁL TÁRSASÁG TAGJAI:

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. december 5-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen firenzei mester: Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 1360-1380 körül (fa, tempera, aranyozott, 91 x 58 cm, jelzés nélkül,

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

%rój Andrássy Gyula v. b t t.

%rój Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %rój Andrássy Gyula v. b t t. MUVESZETI ALELNÖK SKorvai János szobrászmüvési IGAZGATÓSÁGI Művészek: Ldvi Illés Aladár Siatona ZNánüoi Kézdi ^Kovács Xászló Ruoovics

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

A FRANCIA GÁLÁNS VILÁG KÉT MODERN MEGFIGYELŐJE

A FRANCIA GÁLÁNS VILÁG KÉT MODERN MEGFIGYELŐJE E KIÁLLÍTÁSUNK ALATT I. 28-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN DÉLUTÁN 6 ÓRAKOR V ITTORIO PICA, OLASZ MŰVÉSZETI ÍRÓ, A SZINYEI-TÁRSASÁG KÜLTAGJA ELŐADÁST TART OLASZ NYELVEN: A FRANCIA GÁLÁNS VILÁG KÉT MODERN MEGFIGYELŐJE

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO

SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO Mojzer Tamás Képzőművész SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO Név: Mojzer Tamás Műfaj: Képzőművész (eseményművészetek és videó-festészet) Születési adatok: Siófok, 1976. Július 12. Lakcím: 7400 Kaposvár, Béke u.

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN. (Szül. 1865.)

CSÓK ISTVÁN. (Szül. 1865.) CSÓK ISTVÁN. (Szül. 1865.) Hetvenéves Csók István. Nagy magyar művész Csók István. Olyan művész, olyan magyar, aminőnek ő magát még Párizsban, hosszú évtizedekkel ezelőtt, megálmodta; azt az igazságot

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

MOST JELENT MEG: Az Ernst-Múzeum kiadása. AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János.

MOST JELENT MEG: Az Ernst-Múzeum kiadása. AZ ERNST-MÚZEUM MŰVÉSZ-KÖNYVEIBŐL ujabban megjelent a VI. Rippl-Rónai József és a VII. Vaszary János. MOST JELENT MEG: \ > - ^ ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe.

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

TEMATIKUS CSOMAGOK TEMATIKUS BÉLYEGCSOMAG- 1981. Híres illusztrátorok sor 2006. Szépművészeti múzeum kisív 2011. Művészetek sor

TEMATIKUS CSOMAGOK TEMATIKUS BÉLYEGCSOMAG- 1981. Híres illusztrátorok sor 2006. Szépművészeti múzeum kisív 2011. Művészetek sor CSOMAGOK BÉLYEGCSOMAG- 2012014120011 MŰVÉSZET II. 1981. Híres illusztrátorok sor 2006. Szépművészeti múzeum kisív 2011. Művészetek sor 1 955 Ft BÉLYEGCSOMAG- 2012015120011 MŰVÉSZET III. 2007. Magyar Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR HORVAI JÁNOS NY ÁLLAMTITKÁR SZOBRÁSZMŰVÉSZ BADITZ OTTÓ KACZIÁNY ÖDÖN IGAZGATÓ: DÉRY BÉLA IGAZGATÓSÁGI TAGOK

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Tihany és a levendula

Tihany és a levendula 2016 PROGRAMFÜZET Tihany és a levendula A Dél-Európában honos levendula tihanyi termesztése az 1920-as évek közepéig nyúlik vissza, ekkor telepítette az első ültetvényeket a félszigeten Bittera Gyula,

Részletesebben

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 47. SZÁM BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ

Részletesebben

MEGJELENT. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva." A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. I!. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben