BAJA SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAJA - 2015. SZEPTEMBER 24-27."

Átírás

1 VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE I. évfolyam, 1. szám AUGUSZTUS VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE Adó sza m: EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, TÁMOGATÓINK: Ő S Z I C S I L L A G T Ú R A BAJA SZEPTEMBER A Vasutas Terme szetja ró k Szó vetse ge szeptember ve ge n az Ő szi Csillagtu ra kerete ben Baja ra e s a Gemenc vara zslatós vila ga ba invita lja tagjait. A prógramkína latban a ma r hagyóma nyós gyalógtu ra k mellett, kere kpa rtu ra k e s kenus barangóla sók is szerepelnek, ahól megtapasztalhatjuk az a rte ri erdó k saja tós hangulata t, betekinthetu nk a Duna hólta gainak jellegzetes nó ve ny e s a llatvila ga ba. Nem maradhat ki a kína latbó l a pó rbó lyi kisvasu t sem. Lehetó se g lesz kisvasutas utaza sra is, amely egy hósszabb meg egy ró videbb gyalógtu ra ban fólytató dik. Kultura lis ó ró kse gu nk megismere se t szólga lja k az autó buszós kó rutak. Egyik nap Ba tasze k-móha cs, a ma sik nap pedig Kalócsa kó rnye ke nek nevezetesse geit ja rjuk be. A te rse g tó rte nelmi e s kultura lis e rte kei mellett, megtapasztalhatjuk utunk sóra n azt a sókszínu nemzetise gi kultu ra t, amely ennek az órsza gre sznek saja tja. Szeretettel va rjuk mine l tó bb tu rata rsunkat Baja n, a Sugóvica partja n! Részletes túrakiírás:

2 TA RTA L O M HÍ RLEVE L e s ÍNFŐRMA CÍŐ K 3 ELŐ ZŐ HŐ NAPBAN tó rte nt - EBBEN A HŐ NAPBAN tó rte nik 4 A VTSZ központi szervezésű eseménye : Külföldi túra: Brassó - Malómdómb 6 Szakosztályok, Egyesületek részletes túrabeszámolói 8 EKE ta bór besza móló - DVSC 8 A DVSC ju liusi prógramja 9 Fórra stala lkózó Nagybó rzsó nyben - Szómbathelyi Mu zeumbara tók 10 Sza sz-sva jc e s Erde ly - LŐKŐ ju liusi besza móló 11 Kere kpa rral az Alfó ldó n 13 Hírek e ves Thu róczy Lajós ba csi 15 Ajánló - Se ta Baja n - u travaló a Csillagtu ra hóz 16 Cikk - A csiperke k 21 Turista Magazin, Csipke Hotel és Rudy Project ajánlatók 22 VTSZ a médiában és online 25 VTSZ tagsághoz tartozó kedvezmények listája 26 A VTSZ és Tagszervezeteinek túrái - táblázat ( ) 28

3 V T S Z H Í R L E V É L S z e r k e z e t i v á l t o z á s o k A legfóntósabb hírek, illetve a hírleve llel kapcsólatós tudnivaló k a hí rleve l eleje n lesznek ólvasható k, A tu rabesza móló k a hírleve l elsó fele be keru ltek a t (a kó vetkezó havi tu ra k ta bla zata tóva bbra is a hírleve l ve ge n tala lható ), Tó bb tu rabesza móló hóz is csatóltuk az adótt tu ra n ke szu lt ke pekhez vezetó linket, erre kattintva az ó sszes feltó ltó tt fótó ónline ele rhetó, A tu rabesza móló k uta n cikkek, aja nló k ólvasható k, A VTSZ tagsa ghóz tartózó kedvezme nyek lista ja a hírleve l ve ge re, a ta bla zat ele keru lt. Ezt a hírlevelet aze rt kapód, mert a VTSZ hónlapja n feliratkózta l hírleve l szólga ltata sunkra. Ha nem kíva nsz tó bb hírlevelet kapni, ke rlek, ku ldj egy mailt a címre LEÍRATKŐZA S ta rggyal, e s címedet elta vólítjuk adatba zisunkbó l. A leve l tartalma val kapcsólatban a címre írhatsz. A megjelent hírek e s prógramaja nló k tartalma e rt feleló sse get NEM va llalunk! Jó túrákat kívánva: a e s a hírleve l szerkesztó i I N F O R M Á C I Ó K Hírlevelünk 2015 júniusától mindig adott hónap végén jelenik meg. Következő lapzártánk: szeptember 20. Kérjük az Egyesületek, Szakosztályok vezetőit a határidő betartására! A megjeleníte sre sza nt infórma ció kat, besza móló kat (íra sónke nt max.1800 karakter terjedelemben, ke peket melle kletke nt e s/vagy gale ria ra mutató linkkel!), tu rakiíra sókat a címre ke rju k elku ldeni. Köszönjük! A VTSZ hónlap gale ria ja ba szívesen va rjuk a tu rata rsaink a ltal ke szített fótó kat is. A ke peket (az eseme ny megjeló le se vel), vagy a ma r weben ta rólt albumók hivatkóza si címe t a címre ke rju k ku ldeni!

4 E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N t ö r t é n t : VTSZ központi szervezésű eseményei Ku lfó ldi tu ra: Brassó -Malómdómb A ZŐ LDSPŐRT Egyesu let besza móló ja Szakosztályok, Egyesületek eseményei EKE ta bór besza móló - DVSC A DVSC ju liusi prógramja Fórra stala lkózó Nagybó rzsó nyben - Szómbathelyi Mu zeumbara tók Sza sz-sva jc e s Erde ly - LŐKŐ ju liusi besza móló Kere kpa rral az Alfó ldó n A túrák beszámolói a következő oldalakon olvashatók. E B B E N A H Ó N A P B A N t ö r t é n i k : VTSZ központi szervezésű eseményei Őszi Csillagtúra - Baja Szakosztályok, Egyesületek eseményei Tagszervezeteink gazdag kína lata megtekinthetó hónlapunkón idó rendi sórba rendezve, havi bónta sban: Hírlevelu nk legve ge n ta bla zat fórma ja ban megtekinthetó k a VTSZ e s Tagszervezeteinek tu ra i a kó zó tti idó szakra.

5 T Ú R A B E S Z Á M O L Ó K

6 A V T S Z k ó z p ó n t i s z e r v e z e s u e s e m e n y e i n e k r e s z l e t e s b e s z a m ó l ó j a Ku lfó ldi tu ra: Brassó - Malómdómb ZŐ LDSPŐRT Egyesu let besza móló ja M eseórsza gban ja rtunk. Szentgyó rgyi Magdika igazi csóda t mutatótt be neku nk ezu ttal. Ma r az elhelyeze su nk is telitala lat vólt, teraszunkró l a Nagykó havast csóda lhattuk meg, nem besze lve a jó l ó sszeva lasztótt e tkeze si menu nkró l. A hósszu utaza sunkat megkó nnyítve nagy ó ró mmel sza lltunk ki a buszbó l, hógy a Kelneki va rat e s Kerci Apa tsa gót megne zhessu k Hamar megismertu k a ve gtelenu l kedves, segító ke sz brassó i EKE Szakószta ly vezetó je t, tu ravezetó it, segító it. Ő k kíse rtek a tu ra inkón melye rt nem gyó zu nk ha la sak lenni nekik. Kóva cs Lehel, Sza sz A gnes, Ble nesi Gyó rgy e s felese ge Edith, Miha ly Melinda e s me g sórólhatna m a neveket, akik szívu ket, lelku ket tette k ki e rtu nk ó nzetlenu l, hógy jó l e rezhessu k magunkat. Minden tu ranapón ha róm nehe zse gu prógram kó zu l va laszthattunk. A legne pszeru bb e s legnagyóbb tó meget vónzó tu ra a kó ze ptu ra vólt. Í gy juthattunk el a Barcasa g legszebb hegyeire a Malómdómbró l: a Nagykó havasra, a Kis-Kira lykó re, a Csuka sra e s a Bucsecsre. Mindve gig alapós tó rte nelmi e s fó ldrajzi, bióló giai ismertetó t kaptunk, amit nagyón e lveztu nk. Megtanultuk, hógy a hónfóglala s uta n elcsa nga lt magyarók lettek a csa ngó k. Megma sztuk a He tle tra s vízese s mind a kilenc le tra ja t, megismertu k a gyephavasók csóda latós fló ra ja t, pl. la ttunk havasi gyópa rt. Mindegyik hegy a legszebb arca t mutatta sza munkra. A csóda latós sza sz eró dtemplómók /Pra zsma r, Sza szherma ny, Sza szke zd, Berethalóm/ mellett megismerhettu k a híres sza sz va róst, Brassó t. A kultura lis prógramjainkat kitu nó en ege szítette k ki a kaste lyók /Peles, Pelisór, Cantacuzinó/ e s me g egy igazi parasztva rra is jutótt idó Barcarózsnyó n. Akinek eddig nem vólt a szíve csu cske Erde ly, az móst igaza n megszerethette. Emelte a ha la s szívu nk e rzelmeit Andra s tu rata rsunk

7 csóda latós versmónda sa, csu ngtu nk szavain, amikór a vila g legterme szetesebb eló ada si mó dja n eló adta neku nk Reme nyik Sa ndór e s ma sók mu veit. Mindenki helyett móndók kó szó netet a szervezó knek, segító knek eze rt a csóda latós prógrame rt. Marsovszky Erzsi A külföldi túra képekben: Marsovszky Erzsébet fotói: https:// plus.góógle.cóm/ phótós/ / albums/ #phótós/ /albums/ További fotóalbumok linkjei a honlapon: Csapatunk a Csukás csúcsán

8 S z a k ó s z t a l y ó k, E g y e s u l e t e k r e s z l e t e s t u r a b e s z a m ó l ó i Besza móló az EKE ta bórró l DVSC D ebrecenbó l e vek ó ta indít buszt a HB megyei Terme szetja ró Szó vetse g, ami mindig 2 nappal kóra bban indul. Ebben az e vben is ju lius 26-a n u tra keltu nk, hógy Brassó kó rnye ke t is megne zhessu k. Az egyesu letu nket 10 fó ke pviselte. Egy szerencse tlen baleset miatt (buszunk egy autó val u tkó zó tt) tó bb prógramunk is elmaradt, de ve gu l e pen mege rkeztu nk. Sza lla sunk Brassó kó zele ben, Ne gyfaluban vólt. He tfó n megne ztu k Brassó t, az Ő va róst, a Fekete Templómót e s libegó vel felmentu nk a Cenkre, megne zni a csóda latós kila ta st a kó rnye kre. A va r megla tógata sa uta n indultunk az EKE ta bórba, Tusna dfu rdó re. A csapat egy re sze a Ga bór A rón panzió ban sza llt meg, az utca pedig a medve k szóka sós e jszakai u tvónala vólt. Ő ró mmel vettu k tudóma sul a VTSZ e s az EKE kó zó tt le trejó tt mega llapóda st, a ta bórban lakó k ige nybe is vette k a kedvezme nyeket! Kedden u tba ejtettu k a pra zsma ri eró dtemplómót, ami a vila gó ró kse g re sze. Ja rtunk ma r eró dtemplómban, de ilyet, egy ege sz telepu le st befógadó e s az e letfelte teleket biztósító, ta mada sók ellen ve dó rendszert me g nem la ttunk. Megla tógattuk Tó rcsva rat, amit Drakula va rake nt emlegetnek, de semmi kó ze sincs hózza. Barcarózsnyó n a parasztva r is csóda latós e lme ny vólt. A tusna dfu rdó i tu ra k sze pek, de nehezek vóltak, me g a kó nnyu tu ra k is. A rnyas erdó kben, hegyeken, napsu te ses utakón keresztu l vezettek a tu ra utak. Elek apó e s Ga bór A rón tisztelete re is szerveztek tu ra t, amelyiken a DVSC tu ra zó i is elindultak. A fótó sók sem u szta k meg a hegyma sza st, 14 km -t gyalógóltak, e s legyó ztek 600 m szintemelkede st, hógy a ta jat fótó zhassa k. Csóda latós hetu nk vólt, a busz teljes ta rsasa ga u gy bu csu zótt egyma stó l, hógy jó vó re u jra tala lkózunk a kó vetkezó EKE ta bórban. Szalkó Éva

9 A DVSC ju liusi prógramja DVSC M óst azta n e lvezhettu k a nyarat minden a lda sa val e s ka nikula ja val egyu tt. El sem tudja tók ke pzelni, hógy itt az alfó ldó n milyen eró pró ba ló ilyenkór minden tu ra. Egy kis felu du le st hóztak a he tfó i pallagi tu ra ink, az a rnyat adó erdó n keresztu l. A hata rban lassan minden kisza rad,a fa k levelei is mege gtek, u gy hullanak, mint ó sszel. Aze rt csak elindultunk az Alfó ldi Ke k Tu ra Hajdu megyei utólsó szakaszainak beja ra sa hóz. Sikeresen be is fejeztu k, ólyan hó se gben, hógy minden ruha nkbó l csavarni lehetett a vizet. Az utólsó Fu rta-kó ró sszaka ll szakasz a maga 18 km-es ta vja val nem tu nt tu l nehe znek, így az elnó ku nk, Kiripólszky Pista is csatlakózótt hózza nk. Keme ny avató vólt, 40 fók meleggel e s ege sz u tón csak egy facsópórttal, ahól meg tudtunk ebe delni. A Fórra s Tala lkózó n 27 fó vel vettu nk re szt. Kiva ló szerveze sben, csala dias hangulatban zajlóttak a prógramók. E va u gy fógadótt minket, mint csala dtagókat. A prógramók va ltózatósak vóltak, hósszu e s ró vid tu ra kkal. Elsó nap a mi csópórtunkbó l 8 fó a Csó va nyóst ce lózta meg, amit sikeresen teljesítettu nk is. Ma sódik nap, levezetó ke nt Kemence re mentu nk egy "kó nnyebb tu rau tón", míg egy ma sik csapat a pirós jelze st va lasztótta. Sze p e s e lme ny du s vólt, a mi síksa ghóz szókótt tagjainknak. Csapatunk tó bbi tagja busszal ment Kemence re, minden nevezetesse get megne zett e s busszal e rkezett vissza a sza lla sra, ami az ifju sa gi ta bórban vólt. Aze rt me g egy kis dicsekede st is megengedek: az esti vete lkedó n ke t csapattal indultunk,e s elvittu k az elsó e s a ma sódik helyeze st. A ja te kókón nem vettu nk re szt, becsu lettel be kell vallanunk, hógy bizóny elfa radtunk. Az esti ta ncmulatsa gón is csak pa r ba tór ta rsunk mózgatta meg a la bait, kó ztu k a fa radhatatlan Őla h Ge za nk. E vike nek e s Palinak kó szó nju k a sze p e lme nyeket, jó vó re is ótt leszu nk, hia nyzik me g egy pa r tu rate rke pu nk!!! Pappne Magdika elindítótt egy sze p kezdeme nyeze st a ta bórban, beteg gyerekek java ra a só ró s dóbózók nyitó fu leit gyu jtó tte ó ssze. Ú jbó l tartjuk a szóka sós heti ó sszejó vetelu nket, ke szu lu nk a Vira gkarneva l megtekinte se re e s a gó ró górsza gi utunkra augusztus ve ge n. Szeptemberben a ke k tu ra val megkezdju k Be ke s megye beja ra sa t, reme nykedve, hógy ebben az e vben teljesítju k 50%-a t. Jó tu ra za st mindenkinek! Boldizsárné Török Mária

10 Fórra stala lkózó Nagybó rzsó nyben Szómbathelyi Mu zeumbara tók A nagybó rzsó nyi ifju sa gi ta bórban augusztus 13-i nyitó e s 16-i za ró da tummal keru lt megrendeze sre az E szaki Fe ny egyesu let szerveze se ben a hagyóma nyós Fórra stala lkózó. A tala lkózó n 82 vasutas terme szetja ró vett re szt, a tala lkózó menedzsele se t a szókótt kiva ló minó se gben a Reme nyi csala d ve gezte. A tala lkózó n a re sztvevó k reggelit, u travaló t e s vacsóra t kaptak. A tala lkózó idó póntja az augusztusi ka nikula ve gnapjaira esett, a tu ra zó k 35 fók melegben va ndórólhattak, de a szerencse sebbek ma r az elsó tu ra napón egy kis u dító zuhanyt kaptak az e gbó l, ami a ma sódik nap de luta n megisme tló - dó tt. A prógramban gyalóg tu ra k, vete lkedó k, só t me g zene s est is szerepeltek. A tu ra k legtó bbje t a szentesi csapat tagjai szervezte k. Vóltak akik a Csó va nyós csu csa t ce lózta k meg, ma sók a ke ktu ra pecse teló helyeket kereste k fel. Tó bb tu ra vólt szervezve ku ló nbó zó u tvónalakón Nagybó rzsó ny e s Kemence kó zse gek te rse ge ben. Sókan vóltak, akik csak a Nagybó rzsó nyi kisvasu ti utaza st vette k ige nybe, majd ró vid se ta t tettek a kó zeli erdó kben. Az elsó tu ranap este je n Reme nyi E va ira nyíta sa val vete lkedó n vehettu nk re szt. A ma sódik tu ranapón de luta n u gyesse gi vete lkedó n vehettek re szt az e rdekló dó k. Ezen az este n pedig a vete lkedó k eredme nyhirdete - se re keru lt sór, ahól a nyertesek ku ló nbó zó díjakat kaptak. A díjkiószta s uta n me g besze lgettu nk, akik akartak ta ncra perdu ltek. Ő sszesítve a tala lkózó t, jó l e reztu k magunkat, az ifju sa gi ta bór kónyha ja t ku ló n tapssal jutalmaztuk. Kó szó net Reme nyi csala dnak a nagyszeru szerveze se rt, megíge rju k, ha jó vó re is lesz Fórra s tala lkózó ótt leszu nk. Urbán László A találkozó képei (Urbán László): https:// picasaweb.góógle.cóm/ /2015_ 08_13NagybórzsónyFalu https:// picasaweb.góógle.cóm/ /2015_ 08_14NagybórzsónyHideghegy https:// picasaweb.góógle.cóm/ /2015_ 08_15NagymarósTórókmezó https:// picasaweb.google.com/ /2015_08_1 5aNagyborzsonyBucsuest

11 Sza sz-sva jc e s Erde ly Lókómótív Turista Egyesu let A ugusztusba le pve u gy e rzem, hógy nem lesz ellenetekre egy kis besza móló az elmu lt idó szak tó rte ne seiró l. Ezek terme szetesen kapcsóló dnak a Lókó e s a VTSZ eseme nyekhez, melyeken vólt szerencse m re szt venni. SZÁSZ-SVÁJC Kezdju k Sza sz-sva jccal, ahól egy 17 fó s Cicó ke alakulattal tu ra ztunk egy he tig. Kleinhennersdórfban vólt a sza lla sunk, egyeseknek ismeró sen csenghet e ne v. Ró pke 26 e vvel ezeló tt ma r laktunk ebben a kulcsósha zban, melyet a drezdai Hegyma szó kó rus Egyesu let tart fenn, móndhatóm pe lda san. A ke tszintes ha z tetó re sze ben 26 fó re matracla ger, alul az egye b kó zó sse gi terek tala lható k. Nagy e tkezó, sze p helyein ja rtunk, egyebek kó zó tt a Barbarine szikla ina l. Ma sódik nap vóltunk Drezda ban, majd a harmadik, kicsit esó s napón, a Bastei kó rnye ke t derítettu k fel egy kisebb kó rtu ra kerete ben. A negyedik e s ó tó dik napón a Schrammstein e s az Affenstein szikla in keveregtu nk, majd a hatódik napón a tcsu rtu nk a cseh óldalra, ahól me g kenuztunk is egy kicsit. A csapat tó bbse ge me g nem ja rt e vide ken, így a la tóttak nagy e lme nyt jelentettek. ERDÉLY: BRASSÓ-MALOMDOMB sze p kónyha stb. Az eló zetes va rakóza són felu l alakultak a dólgók, e s az idó ja ra s is velu nk vólt. A hat napbó l ó t tu ra za ssal telt el, az esó napót pedig Drezda ban tó ltó ttu k egy kis va rósne ze ssel e s va sa rla ssal. Elsó nap a kó rnye k Fólytatóm Erde llyel, ahóva az idei VTSZ tu ra vezetett. A Brassó melletti Malómdómbón vólt a sza lla sunk, így terme szetesen a kó rnye k hegyeivel ismerkedtu nk meg. Ítt a Ka rpa tók kanyarulata ban sók la tnivaló t tala ltunk, mindenki megtala lhatta a maga nak kedves helyeket. Vólt, aki a hegyeket, vólt, aki a kultu ra t kultiva lta. Vólt kiscsópórtós tu ra, kis tu ra, kó zepes tu ra e s hósszu tu ra, lehetett va lasztani. E s vólt eró dtemplóm, kólóstór, va r stb. Sókan vóltunk Lókó sók, szinte a csapat fele t adtuk.

12 Nekem abban a szerencse ben vólt re szem, hógy eló szó r tu ra ztam Erde lyben e s feljuthattam a kó rnyezó legszebb csu csókra, így a Nagy-Kó - havasra, a Bólnókra, a Kis-Kira lykó re, a Csuka sra e s a Bucsecsre, illetve ezek csu csaira. Ku ló nó sen nagy nehe zse gekkel nem tala lkóztam a tu ra k sóra n, de az ezer me ter feletti szintemelkede sek egyesektó l kómóly eró feszíte st ige nyeltek. Hógy mi tetszet a legjóbban? A kiva ló jelze sek e s a tó bbse ge ben rendben tartótt utak. Nó meg a sók menede kha z, e rdekes, hógy mind nyitva vólt. E s vólt só r e s ka ve, meg ku ló nfe le csórba. gazdagódtunk. Reme lem viszónózni tudunk egy keveset. Menetkó zben megalakult egy kisebb csópórt, e n utó lag Őmu csópórtnak neveztem el ó ket, akikkel nagyón egyma sra tala ltunk. Kó szó net nekik is a ba tóríta se rt. Sajnós vóltak kisebb balesetek is, kómólyabbnak csak Antóni Íca bókara ndula sa bizónyult. Kó szó net a szervezó knek, ku ló nó sen Magdinak, aki szinte egyedu l vitte a ha ta n a rendezve nyt. Sókat tett, hógy minden ólajózóttan menjen, e s ez sikeru lt is. Nemcsak a prógramók vóltak jó k, de a sza lla s e s az ella ta s is. A tu ra k vezete se ben sege dkeztek az EKE helyi eró i, kó zó ttu k vólt Kapita ny Andra s, egy csa ngó fiatalember, akivel jó bara tsa gba keru ltu nk. Sókat segített neku nk, finóm szalónna t su tó tt, taxit szerzett, felejthetetlen emle kekkel Az elsó klubnap a hó nap utólsó keddje n lesz, való színu leg akkór tudunk tala lkózni eló szó r. Mindenkinek tóva bbi kellemes nyarat kíva nók! Ispánovity Márton

13 Kere kpa rral az Alfó ldó n Szómbathelyi Mu zeumbara tók A szómbathelyi terme szetja ró k ma r hagyóma - nyósnak sza mító egy hetes kere kpa rtu ra ja t ide n augusztus eleje n ja rtuk ve gig. A kere kpa rókat Budapest Keleti pu. - Bp. Nyugati pu. a tsza lla ssal Szegedig vittu k. Szegeden, a Szabadte ri ja te kókón a Te vede sek vígja te ka - t ne ztu k meg, majd egy napig a va róssal ismerkedve ke szu ltu nk fel a megpró ba ltata sókra augusztus 3. he tfó n tizenke t elsza nt kerekes indult u tnak. Makó va rósa ban tartóttunk egy kis pihenó t, ahól egy ó nke nt aja nlkózó tana r bemutatta a va rósukat. De luta n ma r Hó dmezó va sa rhelyre e rve a fu rdó t la tógattuk. Kó vetkezó a llóma sunk Őrósha za vólt, ahól a hó se gben Gyópa rós fu rdó vize ben ma rtó ztunk. Va ndórla sunkat ma r a kóra reggeli ó ra kban fólytattuk, hógy az elviselhetetlen de l kó ru li hó se gbó l kevesebb jussón. A Kóndórósi csa rda na l ró vid pihenó t tartva e rtu nk Be ke sre. Őtt a meleg annyira hatalma ba kerített, hógy de luta n csak a hu vó sebb helyeket keresve pihentu nk. Be ke sró l indulva Tarhósón a llítóttak meg, hógy a kaste lyt e s zenepavilónt felte tlen ne zzu k meg. E lme ny vólt a la tógata s a szenvede lyes vezete s mellett. Tóva bb kerekezve a Ve sztó -Ma gór nemzeti park la tógata sakór pihentu nk, majd Fu zesgyarmat Kiskaste ly Fógadó -E tterem sza lla shelyig mentu nk. Őtt deru lt ki, hógy az a fu rdó hó z tartózik. Nem kellett sókat biztatni, hógy fu rde ssel hu sítsu k magunkat. Reggel me g hu vó sebb idó ben indultunk befejezó szakaszunkra, Hajdu szóbószló ra. Kóra de luta n ma r a fu rdó ben lehettu nk. Sajnós az ó ria si tó megtó l szinte la tni sem lehetett a vizet. Este visszaemle kezve az utunkra egy póha r ital mellet kó szó ntu k meg egyma snak az eltelt egy he t e lme nyeit. Egy defekt kive tele vel mu szaki hiba nk nem vólt. A tizenharmadik alkalómmal is teljesített egy hetes kere kpa rtu ra n kb. 300 km-t teljesítettu nk. Legnagyóbb nehe zse get me gsem a ta vólsa g, hanem az a llandó 30 fók feletti hó me rse klet jelentette augusztus 8. szómbatón e lme nyekben gazdagódva Hajdu szóbószló ró l utaztunk haza kere kpa runkkal. Rábai Péter A túra képei: https://picasaweb.góógle.cóm/

14 H Í R E K, C Í K K E K, A J A N L Ő K

15 9 0. e v e s T h u r ó c z y L a j ó s b a c s i a m a g y a r t e r m e s z e t j a r a s ó r ó k i f j u d ó a j e n j e A Lókómótív TE nya ri szu netet kó vetó elsó klubnapja n a szóka sósna l jó val tó bben gyu lekeztu nk a MA V Tisztke pzó eló adó terme - ben. Ritka, amikór ilyen kerek e vfórduló u nneple se re adó dik alkalóm, haba r nagy ó ró mu nkre tó bb ólyan Lókó tag vólt jelen, akik ma r tu l vannak a kilencvenen. A kó szó ntó k uta n, Lajós ba csi egy ó sszea llíta ssal rukkólt eló, amelybó l megtudhattuk, hógy is telnek napjai. Sók fiatal megirigyelhetne azt a tartalmas prógramsórózatót, ami a besza móló bó l kibóntakózótt. Lehet, hógy ez a hósszu e let titka? Aktívan e s hasznósan tó lteni a napjaink e s keresni a feladatókat, tudni, hógy sza mítanak ra nk e s van me g teendó nk a vila gban. A Vasutas Terme szetja ró k Szó vetse ge neve ben Ró sa La szló alelnó ku nk e s jó magam kó szó ntó ttu k Lajós ba csit, aki egyike azón tu rata rsainknak, aki az 1952-es ba nku ti alapíta skór is jelen vólt. Erró l az eseme nyró l hallhattuk besza móló ja t az egri tala lkózó n. Mintha tegnap tó rte nt vólna, mese lte el az alapíta s kó ru li tó rte ne seket. A 90. születésnapon, a vasutas természetjárók nevében ezennel is kívánunk további tartalmas éveket és ehhez jó erőt, egészséget! Szentgyörgyi Magdolna

16 S e t a B a j a n - u t r a v a l ó a C s i l l a g t u r a h ó z SZENTHÁROMSÁG TÉR A velencei Szent Ma rk te rhez hasónlítja k Baja fó tere t. A turista k egyik legmaradandó bb emle kke pe a ne gylevelu ló here alakban kó vezett te r, melynek nyugati óldala gyó nyó ru kila ta st nyu jt a Sugóvica ra e s a szemkó zti Petó fi-szigetre. A va róske pi jelentó se gu mu emle k e pu letekben sza mós sza llóda, u zlet, ka ve zó e s a turista k infórma ció s iróda ja mu kó dik. A jellegzetes bazaltkócka kkal bórítótt te r egykór piacók, va sa rók színtere vólt, míg ma a va rósi fesztiva lók, prógramók kapnak itt helyet. A Szentha rómsa g te rró l nyílik a ben Ró zsavó lgyi Ma rkró l elnevezett hangulatós kis udvar, mely a csa rda s szu ló atyja nak, valamint a ben Baja n fela llítótt csa rda s Guinness-rekórdnak a llít emle ket. GRASSALKOVITS PALOTA - VÁROSHÁZA SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR A Sugóvica ra ne zó, renesza nsz, ólasz stílusu Szentha rómsa g te ren a ll a mai va rósha za, a hajdani barókk Grassalkóvichpalóta. A re gi kaste lyt Patanichich Ga bór kalócsai e rsek e píttette, aki ig vólt Ba cs megye fó ispa nja. A kaste ly 1750-tó l a llt a Grassalkóvich csala d tulajdóna ban ege szen a mu lt sza zad ve ge ig ben a va rós megva ltótta maga t a fó ldesu ri fu gge stó l, az e pu let a va róse lett. A millennium e ve ben, 1896-ban e pítette k a t históriza ló, neórenesza nsz stílusban ennek emle ke t ó rzi az aula ban elhelyezett ta bla. A le pcsó ha zban tala lható sze p, festett ablak az elsó emberpa rt, A da mót e s E va t a bra zólja va rósi címerrel. A szóbór a Szentha rómsa g te r kó zepe n a ll. Baja egyik legre gibb, XVÍÍÍ. sza zadi, ke só barókk stílusu mu emle ke. A va róst su jtó nagy pestisja rva ny emle ke re az 1750-es e vekben a llítótta k. A szóbrót 1881-ben felu jítótta k (ifj. Dunaiszky Ló rinc?) e s a thelyezte k a mai helye re ben u jítótta k fel isme t. A ne gy evange lista felett Ma ria szóbra a ll, az ószlóppille r teteje n pedig a Szentha rómsa gót megjelenító alkóta s tala lható. Le pcsó s ale pítme nye n ke tre szes talapzat, visszale pcsó zó dó la bazattal, ósztó - e s za ró pa rka nnyal. Az alsó re sz nyólcszó gletes, ne gy sarka n hasa bókkal bó vítve, a hasa bókón az evange lista k szóbrai. A felsó re sz szinte n nyólcszó gletu, a szóbrók kó zó tti óldalakón beme lyedó tu kró kkel. A szóbór eredetileg az egykóri Grassalkóvich-palóta (mai va rósha za) eló tt a llt, míg az akkóri urasa g ban a t nem helyeztette a szóbrót mai helye re.

17 SÉTÁLÓUTCA - EÖTVÖS UTCA A tó rte nelmi belva rós re szeke nt a gyó nyó ru en felu jítótt hómlókzatu ha zak alja ban napjainkban ka ve ha zak, fagylaltózó k, u zletek, kerthelyise gei va rja k a macskakó ves kórzó n se ta ló kat. Az utca n ve gighaladva, amennyiben a fó te r feló l indulunk el, a megu jult Tó th Ka lma n te rre jutunk. A belva rós szíve ben a ll a bajai szu lete su kó ltó e s író, Tó th Ka lma n ( ) ege sz alakós brónz szóbra, Bezere dy Gyula 1894-es alkóta sa. A kó ltó je tó bb verse bó l lett ne pdal. Szerkesztette a Hó lgyfuta rt, írt színdarabókat ben megva lasztótta k Baja órsza ggyu le si ke pviseló je nek, mely pózíció ja t ne gy ciklus ereje ig meg tudta ó rizni. Legfóntósabb pólitikai sikerei kó ze tartózótt, hógy va rósa nak ja ra si jógókat harcólt ki, tóva bba megalapíttatta az Eó tvó s Jó zsef Fó iskóla eló dje t. Javaslata ra csatlakóztatta k Baja t a vasu tha ló zathóz. Munka ssa ga nagyban hózza ja rult ahhóz, hógy Baja a XÍX. sza zad ve ge re a te rse g gazdasa gi, kó zigazgata si, szellemi e s kultura lis kó zpóntja lett. SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIATEMPLOM SZENT IMRE TÉR 6. PÁDUAI SZENT ANTAL FERENCES KOLOSTORTEMPLOM BARTÓK BÉLA U. 1. A Tó th Ka lma n te r nyugati óldala n a lló katólikus templómót Grassalkóvich Antal, a va rós fó ldesura e píttette 1765-ben barókk stílusban. A templóm mennyezetfreskó it a bajai mu ve sztana r, id. E ber Sa ndór ke szítette az 1930-as e vekben. A templóm melletti szóbórfu lke ben Dómenicó Berti kó faragó 1827-ben ke szített Szent Fló ria n szóbra a ll. A templóm mellett tala lható ple ba nia hómlókzata n a felirat, illetve a krónósztikón az 1840-es va rósi tu zve szre, valamint az azt kó vetó u jja e píte sre utal. A belva rósi órgónaeste k kerete ben rendszeresen tartanak a templómban órgónakóncerteket. A va rósha za mó gó tt a ll a ferencesek (bara tók) templóma, mely kó zó tt barókk stílusban e pu lt, majd 1780-ban a talakítótta k. Mai arculata t ben kapta. Sza mós e rte kes berendeze se e s felszerele se kó zu l kiemelkedó jelentó se gu a barókk kóri szó sze k, a sekrestye e s az 1761-bó l sza rmazó, keme nyfa bó l faragótt, kó rbeja rható rókókó ó ltó zó szekre ny. Baja n a legre gebbi ismert barókk alkóta s a templóm ku lsó, de li falfu lke je ben Ma ter Dólórósa 1740-ben ke szu lt szóbóralakja. Jóbb óldali magas tórnya t tu ztórónyke nt, majd kila tó ke nt haszna lta k.

18 ZSINAGÓGA-VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKÁCSY MIHÁLY U. 9. A va rósi kó nyvta r a va rós legszebb mu emle k e pu lete ben, az 1845-ben e pu lt ke só klasszicista zsinagó ga ban, valamint a mellette le vó egykóri zsidó szeretetótthónban mu kó dik. Az utcafróntón a kija rat felett magyar felirat ólvasható : EGYEDÚ L AZ ÍSTENNEK. Az e pu let tetó zete n ke t Da vid-csillag magasódik. Mivel az e pu letet nem fórma lhatta k a t a kó nyvta r funkció i szerint, megmaradt az eredeti berendeze s nagy re sze. Í gy az eredeti te r- e s a kettó s gale riarendszer. A zsinagó ga bee pített ritua lis ta rgyait, pe lda ul az eló csarnók ke zmósó ja t, a díszes perselyt e s a frigyszekre nyben le vó tó raszekre nyt (3 tó ra van, mely Mó zes Ő t Kó nyve ró l szó l) góndósan helyrea llítótta k. Velu k egy keve s kegyta rgyat is, a mizrah- SZENT MIKLÓS GÖRÖGKELETI PLÉBÁNIATEMPLOM MARTINOVICS U. A bajai szerb lakóssa g ha róm templóma bó l kettó maradt fenn. A legre gebbi a Szent Mikló s tisztelete re emelt templóm. Mai ke só barókk fórma ja az 1779-ben tó rte nt a talakíta s nyómait ó rzi. A ta mfalas keríte ssel kó rbevett, egyhajó s, szegmentíves szente lyza ró da su templóm mu emle k. A 41 me ter magas hómlókzati tórnya n cópf fu ze rdísz e s színes jó n pille rek la tható k. Az ikónószta zian ke pfala a Markóviny five rek alkóta sa, a 18. sza zadbó l. Az ikónószta z festme nyeit Arszenije Teódóróvity, belgra di ikónfestó ke szítette, 1792-ben. Az ó munka ja az eredeti berendeze sbó l fennmaradt pu spó ki tró nus is. Az ikónószta z kiemelt mu emle ki ve dettse get e lvez. A templóm minden szerda n e s szómbatón la tógatható. PETŐFI-SZIGET A Sugóvica n a tíveló, 1982-ben e pu lt kó zu ti híd kó ti ó ssze kó zvetlenu l a belva róssal a kóra bban Kis-Pandu r-szigetnek nevezett teru letet. Keleti óldalró l a Sugóvica, nyugati óldalró l a Tu rr Ístva n-a tva ga s vize hata rólja. Eredetileg a Pandu r-sziget e szakkeleti re sze vólt. A Ferenc-csatórna ta pcsatórna ja, a Bajabezda ni ta pcsatórna e píte se sóra n ( ) a csatórna vónala t fólytató Tu rr Ístva n- a tva ga ssal va lasztótta k le a nagy szigetró l. A sziget a va rós kedvelt u du ló teru lete, amely sza mós rendezve nynek ad ótthónt. A vízpartón tó bb sza z csó nakha z, u du ló k e s vízitelepek sórakóznak; sza mós helyen lehet kajakót, kenut be relni, fu rdó zni vagy hórga szni. A szigetet kó ru ló leló Duna-a g, a Sugó a hórga szat e s a vízi spórtók kedveló i sza ma ra idea lis, míg hómókós partja t a strandóló k kedvelik.

19 DÉRI-KERT A bajai sza rmaza su, szu ló va rósa ba du sgazdagón hazate ró be csi selyemgya rós, mu gyu jtó, De ri Frigyes neve t viseli a sze p se takert. Magyarsa ga t mindve gig megó rizte. Vagyóna t, csala dja ra jellemzó en, a kultu ra ta mógata sa ra haszna lta fel. A De ri Frigyes a ltal mega lmódótt, adakóza sa bó l ben le trehózótt kertben a ll az Í. vila gha bóru hó seinek 23 me ter magas emle kmu ve. Úgyancsak itt a llítótta k fel 1956-ban az elsó magyarórsza gi, fórradalmi emle kmu vet is. A kert ma is hu en tu kró zi az alapító góndólata t: Őtthóna ul napsuga rnak, mada rdalnak, gyermekkacaga snak. RÓKUS UTCA Hatalmas gesztenyefa k díszítik a De ri-kert melletti Ró kus utca t, melynek eleje n a temetó t e s annak ka pólna ja t e rdemes megtekinteni. E ka pólna na l tala ljuk a neves, bajai szu lete su hadveze r, az elsó magyar hadu gyminiszter, Me sza rós La za r sírja t, valamint az 1840-es tu zve sz a ldózatainak emle kmu ve t. Az utca ve gi dómb teteje n tala lható a Ka lva ria temetó e s ka pólna. (Egyes felte teleze sek szerint a ka pólna terveit Hild Jó zsef ke szítette, a m ez a felte teleze s nem bizónyítható.) Az itt nyugvó festó mu ve sz, Nagy Ístva n szu ló ha za a temetó vel szemkó zt a ll. ÁRPÁD-KÚT ÁRPÁD TÉR JELKY ANDRÁS SZOBRA JELKY ANDRÁS TÉR A magyar Hónfóglala s ezersza zadik, egyben Baja va róssa nyilva níta sa nak ha rómsza zadik e vfórduló - ja n, a Sugóvica-part, illetve a piac mellett emelte k a díszes kutat. A kis csapókat a hónfóglaló veze rekró l nevezte k el. Az A rpa d fejedelemró l elnevezett díszku t alkótó i: Veres Ga bór e s Veres E va. Az egyik legfórgalmasabb csómó póntna l, az 51-es e s 55-ó s fó u t keresztezó de se ne l, a belva rós sze le n, egy u tkeresztezó de sben, a ró la elnevezett te ren tala lható a bajaiak kedves jelke pe, a bajai szu lete su szabó lege nybó l lett vila gutazó Jelky Andra s fó ldgó mbó n a lló, va ndórbótós szóbóralakja. A brónzszóbór Medgyessy Ferenc, a vasbetón fó ldgó mb Miskólczy Ferenc alkóta sa.

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 PANNONHALMA

Részletesebben

- Május - Honlap: www.vtsz.hu

- Május - Honlap: www.vtsz.hu Tartalom Az elmúlt hónap eseményei... 2 VTSZ központi szervezésű eseményei... 2 Szakosztályok, Egyesületek eseményei... 2 Az elkövetkező hónapok eseményei... 3 VTSZ központi szervezésű eseményei... 3 Szakosztályok,

Részletesebben

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2005 ALMANACH 2005 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2005 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2005 PANNONHALMA

Részletesebben

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE ET GAUDIUM! 2005. december 1. 1. A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE Szívből kívánom a Bencé s Diákszövetsé g leköszönő elnöksé ge nevé ben Szent Benedek atyánk magyar családja minden tagjának a Betlehemi

Részletesebben

Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás

Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás Tartalom ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS HELYETT... ELSŐ RÉSZ A házasság 1 Mi a házasság? 2 Házasság a patriarchátusban és napjainkban Többnejűség az őskorban Házasság a patriarhátusban A házasság tegnap A mai házasság

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE

A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE ET GAUDIUM! 2004. december 1. 1. A BENCÉS DIÁ KSZÖ VETSÉG HÍRLEVELE PAAVO GAZDA Kegyelmekben gazdag Karácsonyt, áldásos ú j é vet! Fent a saarijä rvi ősvadonban élt fagyos tanyá já n Paavo gazda. Kü szkö

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

Hírlevél. - Június - Honlap: www.vtsz.hu. Tartalom. Készült: 2014. június 20.

Hírlevél. - Június - Honlap: www.vtsz.hu. Tartalom. Készült: 2014. június 20. Tartalo Az elúlt hónap eseényei:... 2 Szakosztályok, Egyesületek eseényei:... 2 Az elkövetkező hónapok eseényei:... 2 VTSZ központi szervezésű eseényei:... 2 Honlapon történt változások:... 3 A VTSZ tagsághoz

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI

A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI A ZÖLDSPORT EGYESÜLET 2015. évi TÚRAPROGRAMJAI Erdély - Bucsecs ZÖLDSPORT Egyesület Tisztelt Túratársak! A program csak tervezet, attól eltérés lehet időpontban, költségben, a szállás árában, helyszínében.

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen

Bullzip PDF Printer 9.8. PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen Bullzip PDF Printer 9.8 PDF mindenes ingyen A CLEAN-PRECIZ Integra lt u gyvitel rendszer alape rtelmezett PDF kimenete t 2009 o ta a da n BioPDF fejleszto ce

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, BÁNRÉVE Levelezési cím (titkár): Tóth Ferenc Attila 3533 Miskolc Szeder út 62. földszint 1. bringa1@citromail.hu Telefon: (06)-30-919-77-44. Elnök: Novák Petra Telefon:

Részletesebben

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal XXII. évfolyam 2013. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal Komoly fejlesztések

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben