BAJA SZEPTEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAJA - 2015. SZEPTEMBER 24-27."

Átírás

1 VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE I. évfolyam, 1. szám AUGUSZTUS VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE Adó sza m: EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, TÁMOGATÓINK: Ő S Z I C S I L L A G T Ú R A BAJA SZEPTEMBER A Vasutas Terme szetja ró k Szó vetse ge szeptember ve ge n az Ő szi Csillagtu ra kerete ben Baja ra e s a Gemenc vara zslatós vila ga ba invita lja tagjait. A prógramkína latban a ma r hagyóma nyós gyalógtu ra k mellett, kere kpa rtu ra k e s kenus barangóla sók is szerepelnek, ahól megtapasztalhatjuk az a rte ri erdó k saja tós hangulata t, betekinthetu nk a Duna hólta gainak jellegzetes nó ve ny e s a llatvila ga ba. Nem maradhat ki a kína latbó l a pó rbó lyi kisvasu t sem. Lehetó se g lesz kisvasutas utaza sra is, amely egy hósszabb meg egy ró videbb gyalógtu ra ban fólytató dik. Kultura lis ó ró kse gu nk megismere se t szólga lja k az autó buszós kó rutak. Egyik nap Ba tasze k-móha cs, a ma sik nap pedig Kalócsa kó rnye ke nek nevezetesse geit ja rjuk be. A te rse g tó rte nelmi e s kultura lis e rte kei mellett, megtapasztalhatjuk utunk sóra n azt a sókszínu nemzetise gi kultu ra t, amely ennek az órsza gre sznek saja tja. Szeretettel va rjuk mine l tó bb tu rata rsunkat Baja n, a Sugóvica partja n! Részletes túrakiírás:

2 TA RTA L O M HÍ RLEVE L e s ÍNFŐRMA CÍŐ K 3 ELŐ ZŐ HŐ NAPBAN tó rte nt - EBBEN A HŐ NAPBAN tó rte nik 4 A VTSZ központi szervezésű eseménye : Külföldi túra: Brassó - Malómdómb 6 Szakosztályok, Egyesületek részletes túrabeszámolói 8 EKE ta bór besza móló - DVSC 8 A DVSC ju liusi prógramja 9 Fórra stala lkózó Nagybó rzsó nyben - Szómbathelyi Mu zeumbara tók 10 Sza sz-sva jc e s Erde ly - LŐKŐ ju liusi besza móló 11 Kere kpa rral az Alfó ldó n 13 Hírek e ves Thu róczy Lajós ba csi 15 Ajánló - Se ta Baja n - u travaló a Csillagtu ra hóz 16 Cikk - A csiperke k 21 Turista Magazin, Csipke Hotel és Rudy Project ajánlatók 22 VTSZ a médiában és online 25 VTSZ tagsághoz tartozó kedvezmények listája 26 A VTSZ és Tagszervezeteinek túrái - táblázat ( ) 28

3 V T S Z H Í R L E V É L S z e r k e z e t i v á l t o z á s o k A legfóntósabb hírek, illetve a hírleve llel kapcsólatós tudnivaló k a hí rleve l eleje n lesznek ólvasható k, A tu rabesza móló k a hírleve l elsó fele be keru ltek a t (a kó vetkezó havi tu ra k ta bla zata tóva bbra is a hírleve l ve ge n tala lható ), Tó bb tu rabesza móló hóz is csatóltuk az adótt tu ra n ke szu lt ke pekhez vezetó linket, erre kattintva az ó sszes feltó ltó tt fótó ónline ele rhetó, A tu rabesza móló k uta n cikkek, aja nló k ólvasható k, A VTSZ tagsa ghóz tartózó kedvezme nyek lista ja a hírleve l ve ge re, a ta bla zat ele keru lt. Ezt a hírlevelet aze rt kapód, mert a VTSZ hónlapja n feliratkózta l hírleve l szólga ltata sunkra. Ha nem kíva nsz tó bb hírlevelet kapni, ke rlek, ku ldj egy mailt a címre LEÍRATKŐZA S ta rggyal, e s címedet elta vólítjuk adatba zisunkbó l. A leve l tartalma val kapcsólatban a címre írhatsz. A megjelent hírek e s prógramaja nló k tartalma e rt feleló sse get NEM va llalunk! Jó túrákat kívánva: a e s a hírleve l szerkesztó i I N F O R M Á C I Ó K Hírlevelünk 2015 júniusától mindig adott hónap végén jelenik meg. Következő lapzártánk: szeptember 20. Kérjük az Egyesületek, Szakosztályok vezetőit a határidő betartására! A megjeleníte sre sza nt infórma ció kat, besza móló kat (íra sónke nt max.1800 karakter terjedelemben, ke peket melle kletke nt e s/vagy gale ria ra mutató linkkel!), tu rakiíra sókat a címre ke rju k elku ldeni. Köszönjük! A VTSZ hónlap gale ria ja ba szívesen va rjuk a tu rata rsaink a ltal ke szített fótó kat is. A ke peket (az eseme ny megjeló le se vel), vagy a ma r weben ta rólt albumók hivatkóza si címe t a címre ke rju k ku ldeni!

4 E L Ő Z Ő H Ó N A P B A N t ö r t é n t : VTSZ központi szervezésű eseményei Ku lfó ldi tu ra: Brassó -Malómdómb A ZŐ LDSPŐRT Egyesu let besza móló ja Szakosztályok, Egyesületek eseményei EKE ta bór besza móló - DVSC A DVSC ju liusi prógramja Fórra stala lkózó Nagybó rzsó nyben - Szómbathelyi Mu zeumbara tók Sza sz-sva jc e s Erde ly - LŐKŐ ju liusi besza móló Kere kpa rral az Alfó ldó n A túrák beszámolói a következő oldalakon olvashatók. E B B E N A H Ó N A P B A N t ö r t é n i k : VTSZ központi szervezésű eseményei Őszi Csillagtúra - Baja Szakosztályok, Egyesületek eseményei Tagszervezeteink gazdag kína lata megtekinthetó hónlapunkón idó rendi sórba rendezve, havi bónta sban: Hírlevelu nk legve ge n ta bla zat fórma ja ban megtekinthetó k a VTSZ e s Tagszervezeteinek tu ra i a kó zó tti idó szakra.

5 T Ú R A B E S Z Á M O L Ó K

6 A V T S Z k ó z p ó n t i s z e r v e z e s u e s e m e n y e i n e k r e s z l e t e s b e s z a m ó l ó j a Ku lfó ldi tu ra: Brassó - Malómdómb ZŐ LDSPŐRT Egyesu let besza móló ja M eseórsza gban ja rtunk. Szentgyó rgyi Magdika igazi csóda t mutatótt be neku nk ezu ttal. Ma r az elhelyeze su nk is telitala lat vólt, teraszunkró l a Nagykó havast csóda lhattuk meg, nem besze lve a jó l ó sszeva lasztótt e tkeze si menu nkró l. A hósszu utaza sunkat megkó nnyítve nagy ó ró mmel sza lltunk ki a buszbó l, hógy a Kelneki va rat e s Kerci Apa tsa gót megne zhessu k Hamar megismertu k a ve gtelenu l kedves, segító ke sz brassó i EKE Szakószta ly vezetó je t, tu ravezetó it, segító it. Ő k kíse rtek a tu ra inkón melye rt nem gyó zu nk ha la sak lenni nekik. Kóva cs Lehel, Sza sz A gnes, Ble nesi Gyó rgy e s felese ge Edith, Miha ly Melinda e s me g sórólhatna m a neveket, akik szívu ket, lelku ket tette k ki e rtu nk ó nzetlenu l, hógy jó l e rezhessu k magunkat. Minden tu ranapón ha róm nehe zse gu prógram kó zu l va laszthattunk. A legne pszeru bb e s legnagyóbb tó meget vónzó tu ra a kó ze ptu ra vólt. Í gy juthattunk el a Barcasa g legszebb hegyeire a Malómdómbró l: a Nagykó havasra, a Kis-Kira lykó re, a Csuka sra e s a Bucsecsre. Mindve gig alapós tó rte nelmi e s fó ldrajzi, bióló giai ismertetó t kaptunk, amit nagyón e lveztu nk. Megtanultuk, hógy a hónfóglala s uta n elcsa nga lt magyarók lettek a csa ngó k. Megma sztuk a He tle tra s vízese s mind a kilenc le tra ja t, megismertu k a gyephavasók csóda latós fló ra ja t, pl. la ttunk havasi gyópa rt. Mindegyik hegy a legszebb arca t mutatta sza munkra. A csóda latós sza sz eró dtemplómók /Pra zsma r, Sza szherma ny, Sza szke zd, Berethalóm/ mellett megismerhettu k a híres sza sz va róst, Brassó t. A kultura lis prógramjainkat kitu nó en ege szítette k ki a kaste lyók /Peles, Pelisór, Cantacuzinó/ e s me g egy igazi parasztva rra is jutótt idó Barcarózsnyó n. Akinek eddig nem vólt a szíve csu cske Erde ly, az móst igaza n megszerethette. Emelte a ha la s szívu nk e rzelmeit Andra s tu rata rsunk

7 csóda latós versmónda sa, csu ngtu nk szavain, amikór a vila g legterme szetesebb eló ada si mó dja n eló adta neku nk Reme nyik Sa ndór e s ma sók mu veit. Mindenki helyett móndók kó szó netet a szervezó knek, segító knek eze rt a csóda latós prógrame rt. Marsovszky Erzsi A külföldi túra képekben: Marsovszky Erzsébet fotói: https:// plus.góógle.cóm/ phótós/ / albums/ #phótós/ /albums/ További fotóalbumok linkjei a honlapon: Csapatunk a Csukás csúcsán

8 S z a k ó s z t a l y ó k, E g y e s u l e t e k r e s z l e t e s t u r a b e s z a m ó l ó i Besza móló az EKE ta bórró l DVSC D ebrecenbó l e vek ó ta indít buszt a HB megyei Terme szetja ró Szó vetse g, ami mindig 2 nappal kóra bban indul. Ebben az e vben is ju lius 26-a n u tra keltu nk, hógy Brassó kó rnye ke t is megne zhessu k. Az egyesu letu nket 10 fó ke pviselte. Egy szerencse tlen baleset miatt (buszunk egy autó val u tkó zó tt) tó bb prógramunk is elmaradt, de ve gu l e pen mege rkeztu nk. Sza lla sunk Brassó kó zele ben, Ne gyfaluban vólt. He tfó n megne ztu k Brassó t, az Ő va róst, a Fekete Templómót e s libegó vel felmentu nk a Cenkre, megne zni a csóda latós kila ta st a kó rnye kre. A va r megla tógata sa uta n indultunk az EKE ta bórba, Tusna dfu rdó re. A csapat egy re sze a Ga bór A rón panzió ban sza llt meg, az utca pedig a medve k szóka sós e jszakai u tvónala vólt. Ő ró mmel vettu k tudóma sul a VTSZ e s az EKE kó zó tt le trejó tt mega llapóda st, a ta bórban lakó k ige nybe is vette k a kedvezme nyeket! Kedden u tba ejtettu k a pra zsma ri eró dtemplómót, ami a vila gó ró kse g re sze. Ja rtunk ma r eró dtemplómban, de ilyet, egy ege sz telepu le st befógadó e s az e letfelte teleket biztósító, ta mada sók ellen ve dó rendszert me g nem la ttunk. Megla tógattuk Tó rcsva rat, amit Drakula va rake nt emlegetnek, de semmi kó ze sincs hózza. Barcarózsnyó n a parasztva r is csóda latós e lme ny vólt. A tusna dfu rdó i tu ra k sze pek, de nehezek vóltak, me g a kó nnyu tu ra k is. A rnyas erdó kben, hegyeken, napsu te ses utakón keresztu l vezettek a tu ra utak. Elek apó e s Ga bór A rón tisztelete re is szerveztek tu ra t, amelyiken a DVSC tu ra zó i is elindultak. A fótó sók sem u szta k meg a hegyma sza st, 14 km -t gyalógóltak, e s legyó ztek 600 m szintemelkede st, hógy a ta jat fótó zhassa k. Csóda latós hetu nk vólt, a busz teljes ta rsasa ga u gy bu csu zótt egyma stó l, hógy jó vó re u jra tala lkózunk a kó vetkezó EKE ta bórban. Szalkó Éva

9 A DVSC ju liusi prógramja DVSC M óst azta n e lvezhettu k a nyarat minden a lda sa val e s ka nikula ja val egyu tt. El sem tudja tók ke pzelni, hógy itt az alfó ldó n milyen eró pró ba ló ilyenkór minden tu ra. Egy kis felu du le st hóztak a he tfó i pallagi tu ra ink, az a rnyat adó erdó n keresztu l. A hata rban lassan minden kisza rad,a fa k levelei is mege gtek, u gy hullanak, mint ó sszel. Aze rt csak elindultunk az Alfó ldi Ke k Tu ra Hajdu megyei utólsó szakaszainak beja ra sa hóz. Sikeresen be is fejeztu k, ólyan hó se gben, hógy minden ruha nkbó l csavarni lehetett a vizet. Az utólsó Fu rta-kó ró sszaka ll szakasz a maga 18 km-es ta vja val nem tu nt tu l nehe znek, így az elnó ku nk, Kiripólszky Pista is csatlakózótt hózza nk. Keme ny avató vólt, 40 fók meleggel e s ege sz u tón csak egy facsópórttal, ahól meg tudtunk ebe delni. A Fórra s Tala lkózó n 27 fó vel vettu nk re szt. Kiva ló szerveze sben, csala dias hangulatban zajlóttak a prógramók. E va u gy fógadótt minket, mint csala dtagókat. A prógramók va ltózatósak vóltak, hósszu e s ró vid tu ra kkal. Elsó nap a mi csópórtunkbó l 8 fó a Csó va nyóst ce lózta meg, amit sikeresen teljesítettu nk is. Ma sódik nap, levezetó ke nt Kemence re mentu nk egy "kó nnyebb tu rau tón", míg egy ma sik csapat a pirós jelze st va lasztótta. Sze p e s e lme ny du s vólt, a mi síksa ghóz szókótt tagjainknak. Csapatunk tó bbi tagja busszal ment Kemence re, minden nevezetesse get megne zett e s busszal e rkezett vissza a sza lla sra, ami az ifju sa gi ta bórban vólt. Aze rt me g egy kis dicsekede st is megengedek: az esti vete lkedó n ke t csapattal indultunk,e s elvittu k az elsó e s a ma sódik helyeze st. A ja te kókón nem vettu nk re szt, becsu lettel be kell vallanunk, hógy bizóny elfa radtunk. Az esti ta ncmulatsa gón is csak pa r ba tór ta rsunk mózgatta meg a la bait, kó ztu k a fa radhatatlan Őla h Ge za nk. E vike nek e s Palinak kó szó nju k a sze p e lme nyeket, jó vó re is ótt leszu nk, hia nyzik me g egy pa r tu rate rke pu nk!!! Pappne Magdika elindítótt egy sze p kezdeme nyeze st a ta bórban, beteg gyerekek java ra a só ró s dóbózók nyitó fu leit gyu jtó tte ó ssze. Ú jbó l tartjuk a szóka sós heti ó sszejó vetelu nket, ke szu lu nk a Vira gkarneva l megtekinte se re e s a gó ró górsza gi utunkra augusztus ve ge n. Szeptemberben a ke k tu ra val megkezdju k Be ke s megye beja ra sa t, reme nykedve, hógy ebben az e vben teljesítju k 50%-a t. Jó tu ra za st mindenkinek! Boldizsárné Török Mária

10 Fórra stala lkózó Nagybó rzsó nyben Szómbathelyi Mu zeumbara tók A nagybó rzsó nyi ifju sa gi ta bórban augusztus 13-i nyitó e s 16-i za ró da tummal keru lt megrendeze sre az E szaki Fe ny egyesu let szerveze se ben a hagyóma nyós Fórra stala lkózó. A tala lkózó n 82 vasutas terme szetja ró vett re szt, a tala lkózó menedzsele se t a szókótt kiva ló minó se gben a Reme nyi csala d ve gezte. A tala lkózó n a re sztvevó k reggelit, u travaló t e s vacsóra t kaptak. A tala lkózó idó póntja az augusztusi ka nikula ve gnapjaira esett, a tu ra zó k 35 fók melegben va ndórólhattak, de a szerencse sebbek ma r az elsó tu ra napón egy kis u dító zuhanyt kaptak az e gbó l, ami a ma sódik nap de luta n megisme tló - dó tt. A prógramban gyalóg tu ra k, vete lkedó k, só t me g zene s est is szerepeltek. A tu ra k legtó bbje t a szentesi csapat tagjai szervezte k. Vóltak akik a Csó va nyós csu csa t ce lózta k meg, ma sók a ke ktu ra pecse teló helyeket kereste k fel. Tó bb tu ra vólt szervezve ku ló nbó zó u tvónalakón Nagybó rzsó ny e s Kemence kó zse gek te rse ge ben. Sókan vóltak, akik csak a Nagybó rzsó nyi kisvasu ti utaza st vette k ige nybe, majd ró vid se ta t tettek a kó zeli erdó kben. Az elsó tu ranap este je n Reme nyi E va ira nyíta sa val vete lkedó n vehettu nk re szt. A ma sódik tu ranapón de luta n u gyesse gi vete lkedó n vehettek re szt az e rdekló dó k. Ezen az este n pedig a vete lkedó k eredme nyhirdete - se re keru lt sór, ahól a nyertesek ku ló nbó zó díjakat kaptak. A díjkiószta s uta n me g besze lgettu nk, akik akartak ta ncra perdu ltek. Ő sszesítve a tala lkózó t, jó l e reztu k magunkat, az ifju sa gi ta bór kónyha ja t ku ló n tapssal jutalmaztuk. Kó szó net Reme nyi csala dnak a nagyszeru szerveze se rt, megíge rju k, ha jó vó re is lesz Fórra s tala lkózó ótt leszu nk. Urbán László A találkozó képei (Urbán László): https:// picasaweb.góógle.cóm/ /2015_ 08_13NagybórzsónyFalu https:// picasaweb.góógle.cóm/ /2015_ 08_14NagybórzsónyHideghegy https:// picasaweb.góógle.cóm/ /2015_ 08_15NagymarósTórókmezó https:// picasaweb.google.com/ /2015_08_1 5aNagyborzsonyBucsuest

11 Sza sz-sva jc e s Erde ly Lókómótív Turista Egyesu let A ugusztusba le pve u gy e rzem, hógy nem lesz ellenetekre egy kis besza móló az elmu lt idó szak tó rte ne seiró l. Ezek terme szetesen kapcsóló dnak a Lókó e s a VTSZ eseme nyekhez, melyeken vólt szerencse m re szt venni. SZÁSZ-SVÁJC Kezdju k Sza sz-sva jccal, ahól egy 17 fó s Cicó ke alakulattal tu ra ztunk egy he tig. Kleinhennersdórfban vólt a sza lla sunk, egyeseknek ismeró sen csenghet e ne v. Ró pke 26 e vvel ezeló tt ma r laktunk ebben a kulcsósha zban, melyet a drezdai Hegyma szó kó rus Egyesu let tart fenn, móndhatóm pe lda san. A ke tszintes ha z tetó re sze ben 26 fó re matracla ger, alul az egye b kó zó sse gi terek tala lható k. Nagy e tkezó, sze p helyein ja rtunk, egyebek kó zó tt a Barbarine szikla ina l. Ma sódik nap vóltunk Drezda ban, majd a harmadik, kicsit esó s napón, a Bastei kó rnye ke t derítettu k fel egy kisebb kó rtu ra kerete ben. A negyedik e s ó tó dik napón a Schrammstein e s az Affenstein szikla in keveregtu nk, majd a hatódik napón a tcsu rtu nk a cseh óldalra, ahól me g kenuztunk is egy kicsit. A csapat tó bbse ge me g nem ja rt e vide ken, így a la tóttak nagy e lme nyt jelentettek. ERDÉLY: BRASSÓ-MALOMDOMB sze p kónyha stb. Az eló zetes va rakóza són felu l alakultak a dólgók, e s az idó ja ra s is velu nk vólt. A hat napbó l ó t tu ra za ssal telt el, az esó napót pedig Drezda ban tó ltó ttu k egy kis va rósne ze ssel e s va sa rla ssal. Elsó nap a kó rnye k Fólytatóm Erde llyel, ahóva az idei VTSZ tu ra vezetett. A Brassó melletti Malómdómbón vólt a sza lla sunk, így terme szetesen a kó rnye k hegyeivel ismerkedtu nk meg. Ítt a Ka rpa tók kanyarulata ban sók la tnivaló t tala ltunk, mindenki megtala lhatta a maga nak kedves helyeket. Vólt, aki a hegyeket, vólt, aki a kultu ra t kultiva lta. Vólt kiscsópórtós tu ra, kis tu ra, kó zepes tu ra e s hósszu tu ra, lehetett va lasztani. E s vólt eró dtemplóm, kólóstór, va r stb. Sókan vóltunk Lókó sók, szinte a csapat fele t adtuk.

12 Nekem abban a szerencse ben vólt re szem, hógy eló szó r tu ra ztam Erde lyben e s feljuthattam a kó rnyezó legszebb csu csókra, így a Nagy-Kó - havasra, a Bólnókra, a Kis-Kira lykó re, a Csuka sra e s a Bucsecsre, illetve ezek csu csaira. Ku ló nó sen nagy nehe zse gekkel nem tala lkóztam a tu ra k sóra n, de az ezer me ter feletti szintemelkede sek egyesektó l kómóly eró feszíte st ige nyeltek. Hógy mi tetszet a legjóbban? A kiva ló jelze sek e s a tó bbse ge ben rendben tartótt utak. Nó meg a sók menede kha z, e rdekes, hógy mind nyitva vólt. E s vólt só r e s ka ve, meg ku ló nfe le csórba. gazdagódtunk. Reme lem viszónózni tudunk egy keveset. Menetkó zben megalakult egy kisebb csópórt, e n utó lag Őmu csópórtnak neveztem el ó ket, akikkel nagyón egyma sra tala ltunk. Kó szó net nekik is a ba tóríta se rt. Sajnós vóltak kisebb balesetek is, kómólyabbnak csak Antóni Íca bókara ndula sa bizónyult. Kó szó net a szervezó knek, ku ló nó sen Magdinak, aki szinte egyedu l vitte a ha ta n a rendezve nyt. Sókat tett, hógy minden ólajózóttan menjen, e s ez sikeru lt is. Nemcsak a prógramók vóltak jó k, de a sza lla s e s az ella ta s is. A tu ra k vezete se ben sege dkeztek az EKE helyi eró i, kó zó ttu k vólt Kapita ny Andra s, egy csa ngó fiatalember, akivel jó bara tsa gba keru ltu nk. Sókat segített neku nk, finóm szalónna t su tó tt, taxit szerzett, felejthetetlen emle kekkel Az elsó klubnap a hó nap utólsó keddje n lesz, való színu leg akkór tudunk tala lkózni eló szó r. Mindenkinek tóva bbi kellemes nyarat kíva nók! Ispánovity Márton

13 Kere kpa rral az Alfó ldó n Szómbathelyi Mu zeumbara tók A szómbathelyi terme szetja ró k ma r hagyóma - nyósnak sza mító egy hetes kere kpa rtu ra ja t ide n augusztus eleje n ja rtuk ve gig. A kere kpa rókat Budapest Keleti pu. - Bp. Nyugati pu. a tsza lla ssal Szegedig vittu k. Szegeden, a Szabadte ri ja te kókón a Te vede sek vígja te ka - t ne ztu k meg, majd egy napig a va róssal ismerkedve ke szu ltu nk fel a megpró ba ltata sókra augusztus 3. he tfó n tizenke t elsza nt kerekes indult u tnak. Makó va rósa ban tartóttunk egy kis pihenó t, ahól egy ó nke nt aja nlkózó tana r bemutatta a va rósukat. De luta n ma r Hó dmezó va sa rhelyre e rve a fu rdó t la tógattuk. Kó vetkezó a llóma sunk Őrósha za vólt, ahól a hó se gben Gyópa rós fu rdó vize ben ma rtó ztunk. Va ndórla sunkat ma r a kóra reggeli ó ra kban fólytattuk, hógy az elviselhetetlen de l kó ru li hó se gbó l kevesebb jussón. A Kóndórósi csa rda na l ró vid pihenó t tartva e rtu nk Be ke sre. Őtt a meleg annyira hatalma ba kerített, hógy de luta n csak a hu vó sebb helyeket keresve pihentu nk. Be ke sró l indulva Tarhósón a llítóttak meg, hógy a kaste lyt e s zenepavilónt felte tlen ne zzu k meg. E lme ny vólt a la tógata s a szenvede lyes vezete s mellett. Tóva bb kerekezve a Ve sztó -Ma gór nemzeti park la tógata sakór pihentu nk, majd Fu zesgyarmat Kiskaste ly Fógadó -E tterem sza lla shelyig mentu nk. Őtt deru lt ki, hógy az a fu rdó hó z tartózik. Nem kellett sókat biztatni, hógy fu rde ssel hu sítsu k magunkat. Reggel me g hu vó sebb idó ben indultunk befejezó szakaszunkra, Hajdu szóbószló ra. Kóra de luta n ma r a fu rdó ben lehettu nk. Sajnós az ó ria si tó megtó l szinte la tni sem lehetett a vizet. Este visszaemle kezve az utunkra egy póha r ital mellet kó szó ntu k meg egyma snak az eltelt egy he t e lme nyeit. Egy defekt kive tele vel mu szaki hiba nk nem vólt. A tizenharmadik alkalómmal is teljesített egy hetes kere kpa rtu ra n kb. 300 km-t teljesítettu nk. Legnagyóbb nehe zse get me gsem a ta vólsa g, hanem az a llandó 30 fók feletti hó me rse klet jelentette augusztus 8. szómbatón e lme nyekben gazdagódva Hajdu szóbószló ró l utaztunk haza kere kpa runkkal. Rábai Péter A túra képei: https://picasaweb.góógle.cóm/

14 H Í R E K, C Í K K E K, A J A N L Ő K

15 9 0. e v e s T h u r ó c z y L a j ó s b a c s i a m a g y a r t e r m e s z e t j a r a s ó r ó k i f j u d ó a j e n j e A Lókómótív TE nya ri szu netet kó vetó elsó klubnapja n a szóka sósna l jó val tó bben gyu lekeztu nk a MA V Tisztke pzó eló adó terme - ben. Ritka, amikór ilyen kerek e vfórduló u nneple se re adó dik alkalóm, haba r nagy ó ró mu nkre tó bb ólyan Lókó tag vólt jelen, akik ma r tu l vannak a kilencvenen. A kó szó ntó k uta n, Lajós ba csi egy ó sszea llíta ssal rukkólt eló, amelybó l megtudhattuk, hógy is telnek napjai. Sók fiatal megirigyelhetne azt a tartalmas prógramsórózatót, ami a besza móló bó l kibóntakózótt. Lehet, hógy ez a hósszu e let titka? Aktívan e s hasznósan tó lteni a napjaink e s keresni a feladatókat, tudni, hógy sza mítanak ra nk e s van me g teendó nk a vila gban. A Vasutas Terme szetja ró k Szó vetse ge neve ben Ró sa La szló alelnó ku nk e s jó magam kó szó ntó ttu k Lajós ba csit, aki egyike azón tu rata rsainknak, aki az 1952-es ba nku ti alapíta skór is jelen vólt. Erró l az eseme nyró l hallhattuk besza móló ja t az egri tala lkózó n. Mintha tegnap tó rte nt vólna, mese lte el az alapíta s kó ru li tó rte ne seket. A 90. születésnapon, a vasutas természetjárók nevében ezennel is kívánunk további tartalmas éveket és ehhez jó erőt, egészséget! Szentgyörgyi Magdolna

16 S e t a B a j a n - u t r a v a l ó a C s i l l a g t u r a h ó z SZENTHÁROMSÁG TÉR A velencei Szent Ma rk te rhez hasónlítja k Baja fó tere t. A turista k egyik legmaradandó bb emle kke pe a ne gylevelu ló here alakban kó vezett te r, melynek nyugati óldala gyó nyó ru kila ta st nyu jt a Sugóvica ra e s a szemkó zti Petó fi-szigetre. A va róske pi jelentó se gu mu emle k e pu letekben sza mós sza llóda, u zlet, ka ve zó e s a turista k infórma ció s iróda ja mu kó dik. A jellegzetes bazaltkócka kkal bórítótt te r egykór piacók, va sa rók színtere vólt, míg ma a va rósi fesztiva lók, prógramók kapnak itt helyet. A Szentha rómsa g te rró l nyílik a ben Ró zsavó lgyi Ma rkró l elnevezett hangulatós kis udvar, mely a csa rda s szu ló atyja nak, valamint a ben Baja n fela llítótt csa rda s Guinness-rekórdnak a llít emle ket. GRASSALKOVITS PALOTA - VÁROSHÁZA SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR A Sugóvica ra ne zó, renesza nsz, ólasz stílusu Szentha rómsa g te ren a ll a mai va rósha za, a hajdani barókk Grassalkóvichpalóta. A re gi kaste lyt Patanichich Ga bór kalócsai e rsek e píttette, aki ig vólt Ba cs megye fó ispa nja. A kaste ly 1750-tó l a llt a Grassalkóvich csala d tulajdóna ban ege szen a mu lt sza zad ve ge ig ben a va rós megva ltótta maga t a fó ldesu ri fu gge stó l, az e pu let a va róse lett. A millennium e ve ben, 1896-ban e pítette k a t históriza ló, neórenesza nsz stílusban ennek emle ke t ó rzi az aula ban elhelyezett ta bla. A le pcsó ha zban tala lható sze p, festett ablak az elsó emberpa rt, A da mót e s E va t a bra zólja va rósi címerrel. A szóbór a Szentha rómsa g te r kó zepe n a ll. Baja egyik legre gibb, XVÍÍÍ. sza zadi, ke só barókk stílusu mu emle ke. A va róst su jtó nagy pestisja rva ny emle ke re az 1750-es e vekben a llítótta k. A szóbrót 1881-ben felu jítótta k (ifj. Dunaiszky Ló rinc?) e s a thelyezte k a mai helye re ben u jítótta k fel isme t. A ne gy evange lista felett Ma ria szóbra a ll, az ószlóppille r teteje n pedig a Szentha rómsa gót megjelenító alkóta s tala lható. Le pcsó s ale pítme nye n ke tre szes talapzat, visszale pcsó zó dó la bazattal, ósztó - e s za ró pa rka nnyal. Az alsó re sz nyólcszó gletes, ne gy sarka n hasa bókkal bó vítve, a hasa bókón az evange lista k szóbrai. A felsó re sz szinte n nyólcszó gletu, a szóbrók kó zó tti óldalakón beme lyedó tu kró kkel. A szóbór eredetileg az egykóri Grassalkóvich-palóta (mai va rósha za) eló tt a llt, míg az akkóri urasa g ban a t nem helyeztette a szóbrót mai helye re.

17 SÉTÁLÓUTCA - EÖTVÖS UTCA A tó rte nelmi belva rós re szeke nt a gyó nyó ru en felu jítótt hómlókzatu ha zak alja ban napjainkban ka ve ha zak, fagylaltózó k, u zletek, kerthelyise gei va rja k a macskakó ves kórzó n se ta ló kat. Az utca n ve gighaladva, amennyiben a fó te r feló l indulunk el, a megu jult Tó th Ka lma n te rre jutunk. A belva rós szíve ben a ll a bajai szu lete su kó ltó e s író, Tó th Ka lma n ( ) ege sz alakós brónz szóbra, Bezere dy Gyula 1894-es alkóta sa. A kó ltó je tó bb verse bó l lett ne pdal. Szerkesztette a Hó lgyfuta rt, írt színdarabókat ben megva lasztótta k Baja órsza ggyu le si ke pviseló je nek, mely pózíció ja t ne gy ciklus ereje ig meg tudta ó rizni. Legfóntósabb pólitikai sikerei kó ze tartózótt, hógy va rósa nak ja ra si jógókat harcólt ki, tóva bba megalapíttatta az Eó tvó s Jó zsef Fó iskóla eló dje t. Javaslata ra csatlakóztatta k Baja t a vasu tha ló zathóz. Munka ssa ga nagyban hózza ja rult ahhóz, hógy Baja a XÍX. sza zad ve ge re a te rse g gazdasa gi, kó zigazgata si, szellemi e s kultura lis kó zpóntja lett. SZENT PÉTER ÉS PÁL PLÉBÁNIATEMPLOM SZENT IMRE TÉR 6. PÁDUAI SZENT ANTAL FERENCES KOLOSTORTEMPLOM BARTÓK BÉLA U. 1. A Tó th Ka lma n te r nyugati óldala n a lló katólikus templómót Grassalkóvich Antal, a va rós fó ldesura e píttette 1765-ben barókk stílusban. A templóm mennyezetfreskó it a bajai mu ve sztana r, id. E ber Sa ndór ke szítette az 1930-as e vekben. A templóm melletti szóbórfu lke ben Dómenicó Berti kó faragó 1827-ben ke szített Szent Fló ria n szóbra a ll. A templóm mellett tala lható ple ba nia hómlókzata n a felirat, illetve a krónósztikón az 1840-es va rósi tu zve szre, valamint az azt kó vetó u jja e píte sre utal. A belva rósi órgónaeste k kerete ben rendszeresen tartanak a templómban órgónakóncerteket. A va rósha za mó gó tt a ll a ferencesek (bara tók) templóma, mely kó zó tt barókk stílusban e pu lt, majd 1780-ban a talakítótta k. Mai arculata t ben kapta. Sza mós e rte kes berendeze se e s felszerele se kó zu l kiemelkedó jelentó se gu a barókk kóri szó sze k, a sekrestye e s az 1761-bó l sza rmazó, keme nyfa bó l faragótt, kó rbeja rható rókókó ó ltó zó szekre ny. Baja n a legre gebbi ismert barókk alkóta s a templóm ku lsó, de li falfu lke je ben Ma ter Dólórósa 1740-ben ke szu lt szóbóralakja. Jóbb óldali magas tórnya t tu ztórónyke nt, majd kila tó ke nt haszna lta k.

18 ZSINAGÓGA-VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKÁCSY MIHÁLY U. 9. A va rósi kó nyvta r a va rós legszebb mu emle k e pu lete ben, az 1845-ben e pu lt ke só klasszicista zsinagó ga ban, valamint a mellette le vó egykóri zsidó szeretetótthónban mu kó dik. Az utcafróntón a kija rat felett magyar felirat ólvasható : EGYEDÚ L AZ ÍSTENNEK. Az e pu let tetó zete n ke t Da vid-csillag magasódik. Mivel az e pu letet nem fórma lhatta k a t a kó nyvta r funkció i szerint, megmaradt az eredeti berendeze s nagy re sze. Í gy az eredeti te r- e s a kettó s gale riarendszer. A zsinagó ga bee pített ritua lis ta rgyait, pe lda ul az eló csarnók ke zmósó ja t, a díszes perselyt e s a frigyszekre nyben le vó tó raszekre nyt (3 tó ra van, mely Mó zes Ő t Kó nyve ró l szó l) góndósan helyrea llítótta k. Velu k egy keve s kegyta rgyat is, a mizrah- SZENT MIKLÓS GÖRÖGKELETI PLÉBÁNIATEMPLOM MARTINOVICS U. A bajai szerb lakóssa g ha róm templóma bó l kettó maradt fenn. A legre gebbi a Szent Mikló s tisztelete re emelt templóm. Mai ke só barókk fórma ja az 1779-ben tó rte nt a talakíta s nyómait ó rzi. A ta mfalas keríte ssel kó rbevett, egyhajó s, szegmentíves szente lyza ró da su templóm mu emle k. A 41 me ter magas hómlókzati tórnya n cópf fu ze rdísz e s színes jó n pille rek la tható k. Az ikónószta zian ke pfala a Markóviny five rek alkóta sa, a 18. sza zadbó l. Az ikónószta z festme nyeit Arszenije Teódóróvity, belgra di ikónfestó ke szítette, 1792-ben. Az ó munka ja az eredeti berendeze sbó l fennmaradt pu spó ki tró nus is. Az ikónószta z kiemelt mu emle ki ve dettse get e lvez. A templóm minden szerda n e s szómbatón la tógatható. PETŐFI-SZIGET A Sugóvica n a tíveló, 1982-ben e pu lt kó zu ti híd kó ti ó ssze kó zvetlenu l a belva róssal a kóra bban Kis-Pandu r-szigetnek nevezett teru letet. Keleti óldalró l a Sugóvica, nyugati óldalró l a Tu rr Ístva n-a tva ga s vize hata rólja. Eredetileg a Pandu r-sziget e szakkeleti re sze vólt. A Ferenc-csatórna ta pcsatórna ja, a Bajabezda ni ta pcsatórna e píte se sóra n ( ) a csatórna vónala t fólytató Tu rr Ístva n- a tva ga ssal va lasztótta k le a nagy szigetró l. A sziget a va rós kedvelt u du ló teru lete, amely sza mós rendezve nynek ad ótthónt. A vízpartón tó bb sza z csó nakha z, u du ló k e s vízitelepek sórakóznak; sza mós helyen lehet kajakót, kenut be relni, fu rdó zni vagy hórga szni. A szigetet kó ru ló leló Duna-a g, a Sugó a hórga szat e s a vízi spórtók kedveló i sza ma ra idea lis, míg hómókós partja t a strandóló k kedvelik.

19 DÉRI-KERT A bajai sza rmaza su, szu ló va rósa ba du sgazdagón hazate ró be csi selyemgya rós, mu gyu jtó, De ri Frigyes neve t viseli a sze p se takert. Magyarsa ga t mindve gig megó rizte. Vagyóna t, csala dja ra jellemzó en, a kultu ra ta mógata sa ra haszna lta fel. A De ri Frigyes a ltal mega lmódótt, adakóza sa bó l ben le trehózótt kertben a ll az Í. vila gha bóru hó seinek 23 me ter magas emle kmu ve. Úgyancsak itt a llítótta k fel 1956-ban az elsó magyarórsza gi, fórradalmi emle kmu vet is. A kert ma is hu en tu kró zi az alapító góndólata t: Őtthóna ul napsuga rnak, mada rdalnak, gyermekkacaga snak. RÓKUS UTCA Hatalmas gesztenyefa k díszítik a De ri-kert melletti Ró kus utca t, melynek eleje n a temetó t e s annak ka pólna ja t e rdemes megtekinteni. E ka pólna na l tala ljuk a neves, bajai szu lete su hadveze r, az elsó magyar hadu gyminiszter, Me sza rós La za r sírja t, valamint az 1840-es tu zve sz a ldózatainak emle kmu ve t. Az utca ve gi dómb teteje n tala lható a Ka lva ria temetó e s ka pólna. (Egyes felte teleze sek szerint a ka pólna terveit Hild Jó zsef ke szítette, a m ez a felte teleze s nem bizónyítható.) Az itt nyugvó festó mu ve sz, Nagy Ístva n szu ló ha za a temetó vel szemkó zt a ll. ÁRPÁD-KÚT ÁRPÁD TÉR JELKY ANDRÁS SZOBRA JELKY ANDRÁS TÉR A magyar Hónfóglala s ezersza zadik, egyben Baja va róssa nyilva níta sa nak ha rómsza zadik e vfórduló - ja n, a Sugóvica-part, illetve a piac mellett emelte k a díszes kutat. A kis csapókat a hónfóglaló veze rekró l nevezte k el. Az A rpa d fejedelemró l elnevezett díszku t alkótó i: Veres Ga bór e s Veres E va. Az egyik legfórgalmasabb csómó póntna l, az 51-es e s 55-ó s fó u t keresztezó de se ne l, a belva rós sze le n, egy u tkeresztezó de sben, a ró la elnevezett te ren tala lható a bajaiak kedves jelke pe, a bajai szu lete su szabó lege nybó l lett vila gutazó Jelky Andra s fó ldgó mbó n a lló, va ndórbótós szóbóralakja. A brónzszóbór Medgyessy Ferenc, a vasbetón fó ldgó mb Miskólczy Ferenc alkóta sa.

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T17. Évnyitás 2013. december Évnyitás Az e vnyita shoz szu kse ges

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem Perdületes mennyezeti befúvóelem PRCX PRCX befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás PRCX perdu letes mennyezeti befu vo k fo eleme a re sekkel ella

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

SZEPTEMBER VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE

SZEPTEMBER VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE I. évfolyam, 1. szám SZEPTEMBER VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE Adó sza m: 19021887-1-43 www.vtsz.hü EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, TÁMOGATÓINK: K E D V E S O LVA S Ó I N

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

CIN-BORA TÚRACSOPORT 2012. ÉVI TÚRANAPOK 2012. ÉVI TÚRAPROGRAMJA

CIN-BORA TÚRACSOPORT 2012. ÉVI TÚRANAPOK 2012. ÉVI TÚRAPROGRAMJA 2012. ÉVI TÚRANAPOK JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS H 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 K 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 SZ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 CS 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 P 6 13 20

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

MÁJUS GYŐR - 2016. JU NIUS 22-26. 2016/5 LXIII. ORSZA GOS VASUTAS TERME SZETJA RO TALA LKOZO VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE

MÁJUS GYŐR - 2016. JU NIUS 22-26. 2016/5 LXIII. ORSZA GOS VASUTAS TERME SZETJA RO TALA LKOZO VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE 2016/5 I. évfolyam, MÁJUS 1. szám VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE Adó sza m: 19021887-1-43 www.vtsz.hu EGYÜTTMŰKÖDŐ PARNEREINK, TÁMOGATÓINK: LXIII. ORSZA GOS VASUTAS

Részletesebben

NOVEMBER VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE

NOVEMBER VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE I. évfolyam, 1. szám NOVEMBER VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK SZÖVETSÉGE Ado sza m: 19021887-1-43 www.vtsz.hü EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, TÁMOGATÓINK: K E D V E S O LVA S Ó I N K!

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRLETÉNEK FELTÉTELEIRŐL Berente Ko zse g Önkorma nyzat Ke pviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013.

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013. Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T31. Standolás 2013. július Tartalomjegyzék A speciális leltár... 3 Beállítások... 3 A standolás

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

1/2011. számú körlevél. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

1/2011. számú körlevél. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 1/2011. számú körlevél Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 2011. január 1. szombat Újév. Az év első délutáni sétájára

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben