AMohács elõtti magyar királyok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMohács elõtti magyar királyok"

Átírás

1 ismeretlen nevû jánosréti mester Garamszentbenedeken és Jánosréten (Bars m.) oltárképeket készít február 8. Ali szendrõi bég (miután végigdúlta a Temesközt) kirabolja és felgyújtja Váradot. (Utána bántatlanul kivonul az országból.) március 11. Ulászló cseh király szövetséget köt III. Frigyes németrómai császárral Mátyás ellen. A szövetséghez Kázmér lengyel király is csatlakozik. A Habsburg Jagelló koalíció létszámfölényben lévõ serege elõl Mátyás a sziléziai Boroszló várába szorul (október), de egyedi taktikát alkalmazva (magyar portyázó csapatokat küldve az ellenség hátába, hogy megakadályozza annak élelmiszer-utánpótlását) fegyverszünetre kényszeríti az ostromlókat. július Török portyázó csapatok dúlnak a Dráva Száva közében. december Mátyás Szapolyai István szepesi grófot a fejedelmi gyûlés -nek nevezett rendi gyûlés hozzájárulásával kinevezi Szilézia és a két Lausitz fõkapitányává. (E minõségében egyszersmind a király helyettese. A fõkapitány mellett a királyt ún. ügyvivõk is képviselik.) az év folyamán Elkészül a Birk-kódex. (A kézirattöredék Váci Pál domonkos szerzetes magyar fordításában Szent Ágoston reguláit és Szent Domonkosnak az általa alapított apácarend számára írt szabályait tartalmazza.) Megkezdõdik a kassai Szent Erzsébet-templom kétszárnyú fõoltárának festése Franciscus de Castello Ithalico de Mediolano olasz miniatúrafestõ Magyarországon illusztrálja Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost breviáriumát elõtt Beckensloer János egri püspök (késõbbi esztergomi érsek) gótikus püspöki palotát építtet Egerben január 10. III. (Nagy) István moldvai vajda és Magyar Balázs erdélyi vajda Vasluinál gyõzelmet arat a Moldvába benyomult Szulejmán pasa, ruméliai beglerbég serege felett. január Sziléziában egyes fõurak lázadást szerveznek Mátyás ellen. A király a lázadást leveri. április 24. Mátyás országgyûlést hív össze Budára. (Az országgyûlésre 1464 után elõször kapnak meghívást a szabad királyi városok.) Thurzó János szerzõdést köt a hét Garam menti bányavárossal, és kötelezi magát, hogy a bányákban vízelvezetõ berendezést épít. június 9. Mátyás engedélyezi a szász székeknek, Beszterce és Brassó városá- 12 Az állandó zsoldossereg létrejötte AMohács elõtti magyar királyok között nem alaptalanul tartjuk Mátyást a legkiválóbb hadszervezõnek és hadvezérnek. Tisztelettel adózunk a Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot és Bécset elfoglaló király emlékének, s halála kapcsán szívesebben hiszünk a király megmérgezését elhitetni kívánó mendemondákban, mint az életét jórészt hadjáratokban töltõ király fizikumának egyáltalán nem váratlan összeomlásában. Mátyás saját korában is eredményesen hitette el országgal-világgal, hogy nemcsak a tudományok, illetve a mûvészetek pártfogója, hanem a világ egyik legkiválóbb hadvezére is. Állandó zsoldossereg Mátyás trónra kerülésekor a királyi hatalom bázisa és tekintélye lehanyatlott, az országot a széttagolódás réme fenyegette. Az új király csak hosszú évek küzdelmei után szilárdította meg uralmát, szerezte vissza a Szent Koronát, s A fekete sereg páncélos vitéze számszeríjjal, pajzzsal. A Bodfalvi Bod család címere, 1460 MOL verte le, ill. egyezett ki a Felvidéken berendezkedett cseh zsoldosvezérekkel. Az ország biztonságosabbá vált, és vezéreikkel együtt e zsoldosseregek a huszita harcmodor legjavát is magukkal hozták, s a fokozatosan kialakuló, kizárólag a király parancsainak engedelmeskedõ zsoldossereg alapját vetették meg. A vezérek, akik kiemelkedõ katonai tudásuk mellett sokszor cégéres gazemberek és gátlástalan harácsolók voltak, nem egyszerûen csak átpártoltak hozzá, hanem a mátyási politikai rendszer meghatározó támaszát is jelentették. Mátyás idejében ezer fõ lehetett az ország tényleges katonai ereje. Ebbe beszámították a végvárak õrségét és az egyébként nem túl nagy létszámú s korlátozott értékû nemesi felkelést is, amit Mátyás az 1470-es évektõl nem vett igénybe. Vélhetõen legnagyobb hadjárataira sem vonult ezer fõnél nagyobb sereggel. Nehéz azonban meghatározni az állandó zsoldossereg magjának létszámát, s megbecsülni azokat, akiket csak néhány hónapra vagy éppen néhány hétre hívott táborba a király. A zsoldosokkal egy olyan széles katonaréteg jelent meg, amely fõ megélhetési forrásának a katonáskodást tekintette. A fennmaradt zsoldosfogadási listák szerint cseh, lengyel, osztrák származású hadakozó réteg volt jelen, akikhez szép számmal csatlakoztak magyarországiak is. Néhány esetben jól láthatjuk, hogy polgárok, nemesek számára milyen anyagi haszonnal járt a katonáskodás. Pl. Miskolci Kovács István, miközben hivatásos katona, egy kisebb csapatot irányító rótamester volt, a szolgálat szüneteiben tisztes polgári életet élt. Vagyona több forrásból származott, amit miskolci háza, mészárszéke, szõlõi, kétkerekû malma

2 bizonyít. A meggazdagodó polgár rossz lelkiismeretét kegyes célú alapítványokkal nyugtatta meg. Végrendeletében olvashatunk ezüstserlegérõl, nyolc ezüstkanálról, egy aranyozott ezüstkupáról, hat ónból készült füles pohárról, hat óntányérról s egyéb ezüstnemûekrõl. Más szûrhetõ le Mátyás egyik kapitánya, Haraszti Ferenc vagyonosodásából és 1490 között összesen forintot fordított birtokvásárlásra és 7260 forintot birtokok zálogbavételére. A köznemes Haraszti ilyen hatalmas összeghez feltehetõen elsõsorban a királyi zsold megtakarítása révén juthatott. Különleges, de igen gyakran alkalmazott kategóriát jelentettek a kényszerzsoldos-fogadási megbízások. Ilyenkor a mozgósítási parancsok mágnásoknak, tekintélyes birtokos nemeseknek és városoknak szóltak, de a király a katonáknak járó zsold megfizetésére kötelezettséget vállalt. Zsoldfizetés Számszeríj, 15. század MNM Fegyvertár Az állandó zsoldoshadsereg a király kezében félelmetes fegyvernek bizonyult. A rendeknek komoly félelmeik voltak a kizárólag a királynak engedelmeskedõ sereggel szemben. Az élet pedig mindenben igazolta ezeket, hiszen Mátyás könnyen felülkerekedett az ellene szõtt összeesküvéseken, katonai erõ és politikai számítás ügyes vegyítésével, s hatalma megdönthetetlennek bizonyult. A király a sereg fizetésére felhasználta az uralkodása kezdetétõl gyakran évente kétszer is kivetett rendkívüli adót. Ezt az országgyûlések (olykor csupán a tágabb királyi tanács) a törökök elleni harcra szavazták meg, Mátyás azonban néhány év kivételével nyugati hadjárataira költötte. Az adó beszedése hadakozásra kényszerítette a királyt, hiszen csak így kapott jogcímet a pénz behajtására, ami a költségvetés egyik legnagyobb bevétele volt. A zsold elmaradásának következményeit már a király halála utáni elsõ évben, 1491 végén az egész ország megtapasztalhatta: a fekete sereg ekkorra már Magyarország területén pusztított, s hiába helyezték át õket a végvidékre 1492-ben, a fizetetlenségre ott is hasonló módon reagáltak. Kubinyi András számításai szerint 9 ezer zsoldos esetében a királynak egy évre 288 ezer, 15 ezer esetében 480 ezer forintot kellett volna kifizetnie. Ezzel szemben Mátyás évi bevételét átlagban 628 ezer forintra becsülhetjük, mégpedig úgy, hogy évi egyszeri adókivetés esetén 493 ezer, kétszeri adókivetéskor 743 ezer forint folyt be a kincstárba. Az összegben nem volt benne a végvári õrségek fizetése, valamint az ellátási és építkezési költségek sem. A tûzfegyverek számának tudatos növelése is hatalmas többletkiadásokkal járt. Az ekkorra már súlyosan elpusztított déli hadszíntér nem volt képes eltartani egy állandó sereget. A hazai rendek megegyeztek, hogy a korábbi áron nem tartanak igényt egy politikai jogaikat és lehetõségeiket a királyi hatalommal szemben korlátozó zsoldosseregre. Az 1491-es pozsonyi béke az állandó zsoldossereg végét is jelentette: ha nincs háború, nem kell zsoldoskatonaság, s értelemszerûen rendkívüli hadiadóra sincs szükség. A kiváló stratéga A hadakozás korábban is drága mulatság volt, de a 15. században még inkább az lett. Jellemzõ, hogy a korabeli európai országok sem nagyon bírnak 10 ezres seregnél többet állandóan fegyverben tar- Gótikus félvért, 15. század második fele MNM Fegyvertár nak és a Barcaság lakóinak, hogy adójukat 10 ezer aranyforinttal megválthassák. az év folyamán Taddeo Ugoleto olasz humanista Mátyás megbízásából megvásárolja a bolognai Manfrediniek könyvtárát Elkészül a lõcsei Szent Jakab-templom Vir dolorum faoltára. (A lõcsei faszobrásziskola és egy ismeretlen festõ alkotása.) Elkészül a legrégibb magyar csízió, versbe szedett naptár január február Mátyás megostromolja és február 15-én visszafoglalja a töröktõl a Száva déli partján álló Szabács várát. február 13. Beckensloer János esztergomi érsek, fõ- és titkos kancellár III. Frigyes német-római császárhoz szökik. (Jelentõs pénzösszeget és az esztergomi könyvtár több könyvét viszi magával.) március 2 3. Ernuszt János szlavón bán és kincstartó végrendeletében meghagyja, hogy a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom mellé kápolnát építsenek, fiát, Ernuszt Zsigmond pécsi püspököt pedig a pécsi székesegyház restaurálására kéri. május II. Mehmed szultán Moldva elfoglalására indul. (Mátyás Báthori István országbírót küldi III. [Nagy] István vajda megsegítésére.) szeptember 8. Mátyás felszólítja a városokat, hogy küldjék el megbízottaikat Handó György kincstartóhoz, hogy a fizetendõ adó összegében megállapodjanak. õsze Mátyás Egervári Lászlót kinevezi szlavón dalmát horvát bánná. A báni tisztséget ettõl kezdve ugyanaz a személy viseli, ami lehetõvé teszi a délnyugati végek védelmének egységes irányítását. december 10. Aragóniai Beatrix, Mátyás jegyese megérkezik Székesfehérvárra. december 22. Mátyás és Beatrix házasságot köt Budán. december A törökök elfoglalják a magyarok által az al-dunai Szendrõ környékén emelt kisebb erõdítményeket és betörnek Erdélybe. az év folyamán Elsõ ízben említik a királyi ítélõtáblát (tabula regia iudiciaria), a fõpapokból, bárókból, ítélõmesterekbõl és választott nemesi ülnökökbõl álló egységes bár nem állandó bírói tanácsot, melynek élén az ország nagybírái: a nádor, az országbíró vagy a személynök ítélkezik. Kassai István kõfaragó a diósgyõri vár építkezésein dolgozik. Gótikus stílusban megkezdõdik a pozsonyi káptalani templom átépítése. Olasz mester elkészíti Mátyás elsõ ismert éremarcképét körül Francesco Bandini olasz humanista körül újplatonista kör alakul a budai kirá- 13

3 lyi udvarban. (Nevesebb tagjai: Váradi Péter kancelláriai titkár, Báthori Miklós váci püspök és Garázda Péter nyitrai fõesperes.) körül A lõcsei Vir dolorum-oltár mestere elkészíti a lõcsei Szent Jakab-templom szárnyas oltárát között Felépül a királyi alapítású okolicsnói ferences templom. A csarnokszerû épület gazdag boltozatstruktúrája a bajor és cseh késõ gótikus építészet hatását mutatja után Egyre több olasz, fõleg firenzei kereskedõ fordul meg Budán, akiknek a király engedélyezi a posztó kicsiben való árusítását február 4. A kásatörõ-malom elsõ ismert magyar nyelvû okleveles említése. június 12. Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek. (Indokai: a császár ígérete ellenére sem iktatta be õt Csehország hûbérbirtokába; osztrák szövetségeseit a fegyverszünet ellenére megtámadta; a török ellen nem ad segítséget.) Július végén a magyar sereg Zeleni János vezetésével benyomul Alsó-Ausztriába. (Elfoglalja Hainburgot, Klosterneuburgot, körülzárja Bécsújhelyet, Kremset és Steint.) augusztus közepe A béketárgyalások meghiúsulása után a hadjáratot személyesen irányító Mátyás körülzárja Bécs városát. A magyar csapatok elfoglalják a Bécs körüli városokat, köztük Korneuburgot, Tullnt és Sankt Pöltent. A magyar lovasság Linzig portyázik. december 1. III. Frigyes császár Gmundenben, Mátyás Korneuburgban aláírja a békét. december 10. IV. Sixtus pápa bíborossá nevezi ki Rangoni Gábor egri püspököt, fõ- és titkos kancellárt és Aragóniai Jánost, Ferdinánd nápolyi király fiát, Mátyás sógorát. december 13. Mátyás mint cseh király leteszi az esküt III. Frigyes császár elõtt Korneuburgban körül Felépül a brassói Feketetemplom. (A csarnoktemplom legszebb magyarországi példája.) Megszûnik Hess András budai nyomdája elõtt Hentel székesfehérvári polgár a Péter- Pál-templom mellé kápolnát építtet július 3. Mátyás követségbe küldi Dóczi Pétert II. Mehmed szultánhoz béketárgyalások megkezdésére. szeptember 2. A gátas malom elsõ ismert magyar nyelvû okleveles említése. szeptember 30. Mátyás elfogadja az Ulászló cseh királlyal kötendõ és az 1468 óta tartó cseh háborút lezáró béke tani, s mint Magyarországon, azok is sok helyen garnizonokban szolgáltak, Normandiától Lengyelországig. A fizetséget készpénzben fedezni sehol sem tudták, abba a reménybeli zsákmányt mindenhol, még Angliában is beleszámították, s a seregeknek alkalmat kellett kínálni arra, hogy raboljanak. Mátyás kora egyik legkiválóbb stratégájaként a rendelkezésére álló eszközökkel és erõkkel a maximumot tudta elérni. Felismerte, hogy a politika és a tényleges harci cselekmények között nem feltétlen és szoros a kapcsolat, s szövetségekkel, védelmi vonalak kiépítésével legalább annyit el lehet érni, mint véres ütközetekkel. Mátyás tudta, hogy egy hadsereg stratégiai fenyegetõ eszköz lehet, miközben csak a lehetõ legkevesebbszer szabad véres közelharcba vezetni. Apja, Hunyadi János hadjáratai és csatái rendkívüli kockázatokkal és veszteségekkel jártak, nemcsak azért, mert szinte mind elveszítette azokat. A gyalogság fokozott alkalmazásával, a tüzérség megjelenésével és térnyerésével a gyors és csatadöntõ középkori lovasrohamok kora lejárt. Jellemzõ, hogy még gyõztes csaták is komoly veszteségeket tudtak okozni a magyar félnek. A veszteségek pótlására pedig a törököknek sokkal nagyobb lehetõségeik voltak. A török hadszíntér nem volt megfelelõ felvonulási terület sem, mert a Kályhacsempe szablyás-pajzsos ifjú alakjával. Visegrádi királyi palota, 1480 körül A harmadik fegyvernembe a gyalogok tartoznak, és különbözõ rendekre oszlanak; egyesek közgyalogok, mások vértesek és vannak pajzsosok. A közkatonák vagy gyalogok egy negyedévre személyenként 8 aranyat kérnek. Viszont a vértesek vagy pajzsosok minthogy apródok és szolgák nélkül vértjüket s pajzsukat nem hordozhatják, s mivel eme apródokat szükségképpen biztosítani kell számukra, ezért mindegyikük vértenként és pajzsonként egy-egy apródot kíván, valamint dupla zsoldot. Vannak ezenkívül puskások, akik értenek a puskával vagy más effajta kisebb lõfegyverrel való lövéshez, de azért nem oly vitézek s használhatók a puska kezelésében, mint a gyalogosok. Mivel azonban a csata kezdetén, mielõtt tudniillik kézitusára kerülne a sor, a pajzsosok mögé állva, valamint [várostromnál és] védelemben igen használhatók, ezért õk is annyit kérnek, amennyit a közgyalogok. Az a szokás minálunk, hogy a gyalogosok számához képest egyötödnyi puskást állítunk. [ ] Hogy pedig tájékoztassuk õfelségét e hadnépek alkalmazásáról és felhasználásáról: a vérteseket mi falnak tekintjük, kik soha a helyüket föl nem adják, még ha egy szálig lemészárolják is õket azon a helyen, amelyen állnak. A könnyûfegyverzetûek az alkalomtól függõen kitöréseket intéznek, s ha már elfáradtak vagy súlyosabb veszélyt észlelnek, a vértesek mögé vonulnak vissza, és soraikat rendezvén s erõt gyûjtvén mindaddig ott maradnak, míg adandó alkalommal ismét elõtörhetnek. Végül a gyalogság egészét meg a puskásokat vértesek és pajzsosok veszik körül, éppen úgy, mintha azok bástya mögött állnának. Mert az egymásnak vetett nagyobb pajzsok kör alakban erõdítmény képét mutatják és falhoz hasonlítanak, melyek védelmében a gyalogosok s az összes középütt állók szinte bástyafalak vagy sáncok mögül harcolnak és adott alkalommal törnek elõ onnét. * Mátyás levele apósához, Ferdinánd nápolyi királyhoz (1481). Boronkai Iván fordítása, Nógrády Árpád javításával. Mátyás Király Múzeum, Visegrád 14

4 Skorpió-hadrend A király pedig személyesen kívánta felállítani az összes hadoszlopot, és a harci feladatokat maga osztotta ki érdemesség szerint. Minden hadoszlopnak megvolt a maga zászlaja, a melyek leginkább a keresztény vallás, aztán a Corvinus-ház, továbbá a gyõzhetetlen magyar nemzet jelképeit ábrázolták Aztán a szakaszok felsorakoztak a zászló elõtt, ezek mindegyike 25 lovasból állt, úgyhogy a lovasok száma a szakaszokéval egyezzen meg A sort ki-ki úgy megtartotta, hogy ha csak egy ujjnyival is megelõzte a másikat, már tartania kellett a roppant éles szemû vezér haragjától. Ezután, ahogy az egyes hadoszlopok kissé elõre haladtak, adott jelre a fejedelem elõtt hadgyakorlatot mutattak be, és a sorok felváltva fejlõdtek hol ék alakba, hol körbe, hol három- vagy négyszögbe, fûrész meg olló formájára. Bonfini ( ). Ford. Kulcsár Péter. (Bp ) Rázsó Gyula ábrája. kölcsönös pusztítások és felégetések után az elvihetõ javak köre és mennyisége radikálisan lecsökkent. Egyre kevésbé volt képes eltartani a seregeket, sõt az utánpótlás biztosítása is csak kisebb hadjáratok révén volt lehetséges. A déli hadszíntér nem kínált megfelelõ terepet a nyugat-európai típusú zsoldosseregek mozgatásához, amelyek az erõsségek ostromára nem is igen voltak alkalmasak. (Még az ausztriai hadjáratban sem jeleskedtek az ostromokban, amivel többször kivívták Mátyás neheztelését.) Nem véletlen, hogy Zsigmond nyomdokain haladva Mátyás tovább építette és erõsítette a déli végvári vonalat. Politikájának legnagyobb újdonsága a nagy stratégia sikeres alkalmazása volt. Ennek lényege, hogy az állandó zsoldossereg fegyverben tartása olyan elrettentõ erõvel bírjon a török hatalomra, hogy az komoly támadásra gondolni se merjen. A törökök tudatában voltak, hogy a magyar király rendelkezik Európa egyik legkomolyabb állandó seregével, amit akár ellenük is be tud vetni, s a katonák a Dunán gyorsan leszállíthatók a Délvidékre. Ennek a jelentõségét a korabeli Magyarországon nem értették, és még kevésbé értékelték. A kortársak mereven szembeállították egymással a cseh osztrák lengyel, ill. a török háborúkat, pedig a kapcsolat és kölcsönhatás nagyon is felismerhetõ volt közöttük. Az összeesküvések és lázadások hátterében részben a török hadjáratok hiánya állt. Királyi propaganda A legrészletesebb leírást a fekete seregrõl a hadiszemlék szolgáltatják, amikor a külföldi követek is megcsodálhatták elrettentõ erejét. A kor ideális serege jelent itt meg. Ilyenkor mutatták be pl. a híres skorpió csatarendet, váltogatva az ék, négyszög, villa alakzatokkal, támadó, védõ és átkaroló hadmozdulatokkal, amire elõre gyakorlatozhattak, a modern katonai parádékhoz hasonlóan. Az eredmény nem maradt el: a korabeli követjelentések, majd Bonfini krónikája nyomán az egész világ ámulhatott a sereg hadmûvészeti felkészültségén. Ez hihetõvé tette a mátyási propaganda törökök elleni harcaira vonatkozó híradásait. A szabácsi ostrom érdekében pl. maga Mátyás keltett nagy európai visszhangot. Ennek közvetlen pénzügyi vonatkozásai voltak: a magyar udvar a török elleni harc címén tetemes, itáliai, feltételeit. (A cseh királyi címet mindkét uralkodó kölcsönösen megadja egymásnak, Ulászló a Mátyás birtokában levõ tartományokat Szilézia, Morvaország, Lausitz csak Mátyás halála után válthatja vissza.) az év folyamán Chimenti Camicia firenzei építõmester irányítja a budai várpalota építkezéseit, ahol utóbb 20 firenzei és dalmát mester, ornamentátor dolgozik. Megkezdõdik a szepeshelyi prépostsági templom gótikus stílusban való átépítése február 14. Mátyás Farkas László deákot Firenzébe küldi, hogy az udvar számára vásároljon. február 27. Mátyás megtiltja, hogy idegen kereskedõk az országból állatot vigyenek ki, és elrendeli, hogy áruikat Sopronban kötelesek lerakni. április 2. Mátyás békét köt IV. Kázmér lengyel királlyal. október 9. Haszán-oglu Isza bég vezetésével Havasalföld felõl kb ezer fõnyi török had tör be Erdélybe. (Az elkövetkezõ napokban feldúlja a Szászföldet és felgyújtja Szászvárost.) október 13. Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispán hadai a kenyérmezei csatában (Alvinc és Szászváros közt, a Maros bal partján) megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. október 21. Mátyás természetes fiának, a hatéves Corvin János liptói hercegnek és hunyadi grófnak három magvaszakadt erdélyi nemes jószágát adományozza. november Rangoni Gábor bíboros egri püspök, fõ- és titkos kancellár Magyarországról végleg Rómába távozik, ahol a magyar király diplomáciai ügyeiben jár el. az év folyamán Albánia török fennhatóság alá kerül. Laki Thuz János, Mátyás tárnokmestere egységbe foglalja a tárnoki városok fellebbviteli fóruma, a tárnoki szék bíráskodásra vonatkozó jogelveit. Felépül a budavári királyi palota keleti szárnya. Elkészül a Dubnici Krónika. (Ismeretlen szerzõje a Képes Krónika és a Budai Krónika felhasználásával dolgozza fel a magyarok történetét a kezdetektõl saját koráig.) Pest városa nyolcadikként csatlakozik a budai jogot használó hét szabad királyi (tárnokszéki) város (Buda, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron) szövetségéhez Mátyás számára mintegy 20 firenzei és dalmát építész, ornamentátor dolgozik. Mátyás Temesvár központtal megszervezi a déli határ középsõ szakaszának védelmét. A temesi ispán, Kinizsi Pál 15

5 akit az Alsó részek fõkapitányának is kinevez felügyelete alá tartozik a horvát szlavón báni terület és Erdély közötti végvidék (11 megye) es évek Felépül a csütörtökhelyi (Szepességi) plébániatemplom mellett a Szapolyai család kettõs, klasszikus gótikus palotakápolnája eleje Váradi Péter kancelláriai titkár titkos kancellári címmel átveszi a kancellária irányítását. február Mátyás megüresedettnek nyilvánítja a Beckensloer János érsek évi szökése óta betöltetlen esztergomi érsekséget, és azt Aragóniai János bíborosnak, Beatrix királyné testvérének adományozza. május június III. (Nagy) István moldvai vajda magyar segítséggel hadjáratot vezet a törökbarát havasalföldi vajda, Basarab ellen. (A vajda vereséget szenved, de trónját nem veszti el.) június 3. Mátyás Bártfa város kérésére Eperjes városát eltiltja a vászonfehérítéstõl. szeptember 23. Mátyás Pest polgárait (a Frangepánok modrusi vámja kivételével) minden vám fizetése alól fölmenti a Zengg és Zágráb közötti útvonalon. november 21. Mátyás megrendelésére Velencében kinyomtatják az esztergomi egyházmegye breviáriumát (Breviarium Strigoniense). november december Mátyás Boszniában, Kinizsi Pál temesi ispán Szerbiában üt rajta a törökön. (A király seregei végigpusztítják Boszniát, Kinizsi Pál Krusevácig tör elõre, több csatában megveri Ali szendrõi béget, és szerb telepeseket hoz át a kipusztított délvidéki magyar területek benépesítésére.) õsze Bakócz Tamás titeli prépost, volt kancelláriai jegyzõ, a király bizalmas híve lesz a kancelláriai titkár. az év folyamán Elkészül a bártfai Szent Egyed-templom Krisztus születése oltára. Francesco Roselli firenzei festõ, miniátor a királyi udvarban dolgozik körül Budán majolikagyártó mûhely létesül. (Itália után elsõként készít Európában ónmázas díszedényeket és kályhacsempéket.) Rómában nyomtatásban megjelenik Magyarországi György domonkos szerzetes munkája, A törökök szokásairól, állapotáról és gonoszságáról, amely személyes élményeken alapul. Elsõ ízben jelennek meg Janus Pannonius-versek. (Az epigrammák kiadója Arnold Ter Hoernen kölni nyomdász.) Elkészül a magyarországi késõ gótikus szobrászat legszebb emléfolytatás a 18. oldalon Ókori katonai szerzõk, térképek pápai és velencei segélypénzhez jutott az 1470-es évek végéig. A hadsereg reprezentatív megjelenését növelte a haditechnikai újítások tudatos alkalmazása, így a tüzérség és a dunai flotta Zsigmond által megkezdett fejlesztésének a folytatása. Jajca és Szabács ostroma is hasonlóan nagyszabású táborba szállással történt. A magyar ostromlók azonban hiába voltak nagy számbeli túlerõben, s vonultatták fel a korszak színvonalán álló ostromágyúkat szárazon és vízen egyaránt, az erõsségek bevétele változatlanul idõigényes maradt, s szembesülniük kellett a török felmentõ seregek rémével is. Ráadásul legalább ekkora gondot jelentett a saját sereg utánpótlásának a megszervezése, ill. az ellenfél körülzárása. Míg Jajcát 1464-ben sikerült a töröktõl egy komoly ostrom alatt megvédeni, addig Zvornik sziklavárának ostromát sikerrel zavarta meg egy török felmentõ sereg, ami egy hónapi ostrom után elûzte Mátyást, seregével együtt, a vár alól. A propaganda egészen sajátos területére vezetnek bennünket azok az esetek, amikor a király egyértelmû katonai vereségeit gyõzelemként hozta a világ tudomására, mint azt tette pl ben a körmendi, vagy késõbb a Nagy István moldvai vajdától elszenvedett vereség esetében. Mátyás csatavesztéseinek a kozmetikázásához maga Janus Pannonius is hozzájárult. * A zsoldoshadsereg katonái átformálták a sereget, amelynek mérete és felszerelése valódi kihívást jelentett a korabeli közép-európai hadseregek számára. A kortársak is az udvari reprezentáció fontos eszközének tekintették. Bár Mátyás hadszervezõi erõfeszítései pl. a várak állapotának, a kincstári pénzek hatékony felhasználásának ellenõrzése csak részleges és idõben korlátozott eredményeket hoztak, a nyugati, itáliai és francia modellt követni próbáló reneszánsz uralkodó tevékenységének talán legmeggyõzõbb aspektusát jelentik. VESZPRÉMY LÁSZLÓ Mint általában a középkori hadvezérekre, Mátyásra is igaz, hogy nem könyvvel a kezében vezette seregét. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ókori klasszikus katonai irodalom, Frontinus és Vegetius témái jelen voltak az udvari beszélgetések során, amirõl Galeotto Marzio is tudósít. A csatákat kerülõ, a sereg épségének megõrzését hangsúlyozó római jó tanácsokat a király szívesen hallgatta, hiszen ezek messzemenõen összhangban álltak az általa kialakított alapelvekkel. Tanulságos, hogy az egyik legkorábbi magyarországi és balkáni katonai térkép egy Mátyás-kori kéziratban maradt ránk. A térkép mintapéldányának datálásáról sokféle feltevés kialakult, ám a mûvészettörténeti kormeghatározás alapján az 1470-es évekre tett kézirattal egyidõs a térkép mai másolata. Ha a kézirat valaha is megfordult Mátyás könyvtárában, vagy a királyi könyvtárba bekerült amint ezt a magyar kutatás vélelmezi, akkor jól mutatja be azt, hogy a kézirat értékének, illetve hasznosságának az A térkép részlete emelése érdekében helyezhették el benne a magyar király déli hadjárataival kapcsolatban álló, északolasz nyelvjárási jellemzõket mutató térképet. Mindez a korszak általános jellegzetességének számított: VIII. Károly francia király például többek között itáliai hadjáratához is úttörõ módon térképeket készíttetett. 16

Mátyás és kora Kronológia, 1458 1490

Mátyás és kora Kronológia, 1458 1490 1 Mátyás és kora Kronológia, 1458 1490 1458 január 12. Szilágyi Mihály macsói bán és Hunyadi János özvegye, Szilágyi Erzsébet Szegeden egyezséget köt Garai László nádorral és feleségével, Alexandra tescheni

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Mátyás 1443. február 23-án

Mátyás 1443. február 23-án 1443 1490 Mátyás 1443. február 23-án született Kolozsvárott Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyermekeként. Az idõsebb testvér, László, tízéves volt ekkor. Származás, család V. László által adományozott,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat

FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat FOGALMAK Kápolnai unió Budai Nagy Antal Székesfehérvár KÁROLY RÓBERT Győri egyezség Lépes György Olmütz Tartományurak Hosszú (téli) hadjárat Luxemburgi Erzsébet Morvao. És Szilézia Kiskirályok leverése

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS.

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS. ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2015/2016 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... II. témakör Elődöntő 8/2 1. Írja a képek

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

A visegrádi királyi palotakertek

A visegrádi királyi palotakertek A visegrádi királyi palotakertek Volt a magyar díszkertkultúrának egy olyan ragyogó korszaka a XV. században, amikor szinte együtt haladtunk a legkiemelkedõbb nyugat-európai áramlatokkal, sõt a korabeli

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Bánki István: Aktív (interaktív?) tábla a történelemórán

Bánki István: Aktív (interaktív?) tábla a történelemórán Történelemtanítás a gyakorlatban Bánki István: Aktív (interaktív?) tábla a történelemórán Az utóbbi időben egyre több iskolában, egyre több tanterem falain jelennek meg az aktív (vagy interkatív?) táblák.

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Kivonat. Mohács előtt Magyarország állandó török támadásoknak volt kitéve a kérdés az, hogy mekkora volt az akkori ország hadi potenciálja?

Kivonat. Mohács előtt Magyarország állandó török támadásoknak volt kitéve a kérdés az, hogy mekkora volt az akkori ország hadi potenciálja? KUBINYI András: A hadszervezet a késő középkori Magyarországon. In: VESZPRÉMY László (szerk.): Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Budapest, 2008. 25-42. Kivonat Mohács

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő

Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő 1. forduló - Megoldás 2013. december 12. 1. Mekkora az Oszmán Birodalom területe I. Szelim uralkodása idején? a) 1 millió km 2 b) 755 000km 2 c) 2,5millió

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p.

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. Kultúrkritika és reformáció A következőkben kultúrkritikának fogjuk

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II.

Megoldás. Elemenként 0,5pont (2,5) II. Megoldás 1. feladat I. a) Ernuszt János b) kincstartó c) Handó György vagy Nagylucsei Orbán (esetleg Ernuszt Zsigmond) d) A: rendkívüli hadiadó B: koronavám II. Elemenként 0,5pont (2,5) a) - nehézlovasság

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Mátyás királlyá választásáról

Mátyás királlyá választásáról Velence, Nápoly, Firenze, Milánó hatalmi törekvései Mátyás királlyá választásáról rövid idõn belül értesültek Itáliában. A Budán tartózkodó velencei követ, Thomasi jelentése már február végén megérkezett

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! II. forduló JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! KERESZTREJTVÉNY Z S I G R A 1. R Á K Ó C Z I F E R E N C 2. S Z E P E S H E L Y 3. S Z A P O L Y A I 4. S Z E P E S C S Ü T Ö R T Ö K 5. L Ő C S E 6. T

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I F R A N Y Ó R E M I G I U S F E L S É G S É R T É S I PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I FRANYÓ REMIGIUS FELSÉGSÉRTÉSI P E R E. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Neumann Tibor. A Korlátköviek (Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV XVI.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Neumann Tibor. A Korlátköviek (Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV XVI. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola (Vezető: Prof. Dr. Fröhlich Ida) Középkori eszmetörténeti műhely (Vezető: Dr. Szovák Kornél egyetemi docens) Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben