AMohács elõtti magyar királyok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMohács elõtti magyar királyok"

Átírás

1 ismeretlen nevû jánosréti mester Garamszentbenedeken és Jánosréten (Bars m.) oltárképeket készít február 8. Ali szendrõi bég (miután végigdúlta a Temesközt) kirabolja és felgyújtja Váradot. (Utána bántatlanul kivonul az országból.) március 11. Ulászló cseh király szövetséget köt III. Frigyes németrómai császárral Mátyás ellen. A szövetséghez Kázmér lengyel király is csatlakozik. A Habsburg Jagelló koalíció létszámfölényben lévõ serege elõl Mátyás a sziléziai Boroszló várába szorul (október), de egyedi taktikát alkalmazva (magyar portyázó csapatokat küldve az ellenség hátába, hogy megakadályozza annak élelmiszer-utánpótlását) fegyverszünetre kényszeríti az ostromlókat. július Török portyázó csapatok dúlnak a Dráva Száva közében. december Mátyás Szapolyai István szepesi grófot a fejedelmi gyûlés -nek nevezett rendi gyûlés hozzájárulásával kinevezi Szilézia és a két Lausitz fõkapitányává. (E minõségében egyszersmind a király helyettese. A fõkapitány mellett a királyt ún. ügyvivõk is képviselik.) az év folyamán Elkészül a Birk-kódex. (A kézirattöredék Váci Pál domonkos szerzetes magyar fordításában Szent Ágoston reguláit és Szent Domonkosnak az általa alapított apácarend számára írt szabályait tartalmazza.) Megkezdõdik a kassai Szent Erzsébet-templom kétszárnyú fõoltárának festése Franciscus de Castello Ithalico de Mediolano olasz miniatúrafestõ Magyarországon illusztrálja Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost breviáriumát elõtt Beckensloer János egri püspök (késõbbi esztergomi érsek) gótikus püspöki palotát építtet Egerben január 10. III. (Nagy) István moldvai vajda és Magyar Balázs erdélyi vajda Vasluinál gyõzelmet arat a Moldvába benyomult Szulejmán pasa, ruméliai beglerbég serege felett. január Sziléziában egyes fõurak lázadást szerveznek Mátyás ellen. A király a lázadást leveri. április 24. Mátyás országgyûlést hív össze Budára. (Az országgyûlésre 1464 után elõször kapnak meghívást a szabad királyi városok.) Thurzó János szerzõdést köt a hét Garam menti bányavárossal, és kötelezi magát, hogy a bányákban vízelvezetõ berendezést épít. június 9. Mátyás engedélyezi a szász székeknek, Beszterce és Brassó városá- 12 Az állandó zsoldossereg létrejötte AMohács elõtti magyar királyok között nem alaptalanul tartjuk Mátyást a legkiválóbb hadszervezõnek és hadvezérnek. Tisztelettel adózunk a Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot és Bécset elfoglaló király emlékének, s halála kapcsán szívesebben hiszünk a király megmérgezését elhitetni kívánó mendemondákban, mint az életét jórészt hadjáratokban töltõ király fizikumának egyáltalán nem váratlan összeomlásában. Mátyás saját korában is eredményesen hitette el országgal-világgal, hogy nemcsak a tudományok, illetve a mûvészetek pártfogója, hanem a világ egyik legkiválóbb hadvezére is. Állandó zsoldossereg Mátyás trónra kerülésekor a királyi hatalom bázisa és tekintélye lehanyatlott, az országot a széttagolódás réme fenyegette. Az új király csak hosszú évek küzdelmei után szilárdította meg uralmát, szerezte vissza a Szent Koronát, s A fekete sereg páncélos vitéze számszeríjjal, pajzzsal. A Bodfalvi Bod család címere, 1460 MOL verte le, ill. egyezett ki a Felvidéken berendezkedett cseh zsoldosvezérekkel. Az ország biztonságosabbá vált, és vezéreikkel együtt e zsoldosseregek a huszita harcmodor legjavát is magukkal hozták, s a fokozatosan kialakuló, kizárólag a király parancsainak engedelmeskedõ zsoldossereg alapját vetették meg. A vezérek, akik kiemelkedõ katonai tudásuk mellett sokszor cégéres gazemberek és gátlástalan harácsolók voltak, nem egyszerûen csak átpártoltak hozzá, hanem a mátyási politikai rendszer meghatározó támaszát is jelentették. Mátyás idejében ezer fõ lehetett az ország tényleges katonai ereje. Ebbe beszámították a végvárak õrségét és az egyébként nem túl nagy létszámú s korlátozott értékû nemesi felkelést is, amit Mátyás az 1470-es évektõl nem vett igénybe. Vélhetõen legnagyobb hadjárataira sem vonult ezer fõnél nagyobb sereggel. Nehéz azonban meghatározni az állandó zsoldossereg magjának létszámát, s megbecsülni azokat, akiket csak néhány hónapra vagy éppen néhány hétre hívott táborba a király. A zsoldosokkal egy olyan széles katonaréteg jelent meg, amely fõ megélhetési forrásának a katonáskodást tekintette. A fennmaradt zsoldosfogadási listák szerint cseh, lengyel, osztrák származású hadakozó réteg volt jelen, akikhez szép számmal csatlakoztak magyarországiak is. Néhány esetben jól láthatjuk, hogy polgárok, nemesek számára milyen anyagi haszonnal járt a katonáskodás. Pl. Miskolci Kovács István, miközben hivatásos katona, egy kisebb csapatot irányító rótamester volt, a szolgálat szüneteiben tisztes polgári életet élt. Vagyona több forrásból származott, amit miskolci háza, mészárszéke, szõlõi, kétkerekû malma

2 bizonyít. A meggazdagodó polgár rossz lelkiismeretét kegyes célú alapítványokkal nyugtatta meg. Végrendeletében olvashatunk ezüstserlegérõl, nyolc ezüstkanálról, egy aranyozott ezüstkupáról, hat ónból készült füles pohárról, hat óntányérról s egyéb ezüstnemûekrõl. Más szûrhetõ le Mátyás egyik kapitánya, Haraszti Ferenc vagyonosodásából és 1490 között összesen forintot fordított birtokvásárlásra és 7260 forintot birtokok zálogbavételére. A köznemes Haraszti ilyen hatalmas összeghez feltehetõen elsõsorban a királyi zsold megtakarítása révén juthatott. Különleges, de igen gyakran alkalmazott kategóriát jelentettek a kényszerzsoldos-fogadási megbízások. Ilyenkor a mozgósítási parancsok mágnásoknak, tekintélyes birtokos nemeseknek és városoknak szóltak, de a király a katonáknak járó zsold megfizetésére kötelezettséget vállalt. Zsoldfizetés Számszeríj, 15. század MNM Fegyvertár Az állandó zsoldoshadsereg a király kezében félelmetes fegyvernek bizonyult. A rendeknek komoly félelmeik voltak a kizárólag a királynak engedelmeskedõ sereggel szemben. Az élet pedig mindenben igazolta ezeket, hiszen Mátyás könnyen felülkerekedett az ellene szõtt összeesküvéseken, katonai erõ és politikai számítás ügyes vegyítésével, s hatalma megdönthetetlennek bizonyult. A király a sereg fizetésére felhasználta az uralkodása kezdetétõl gyakran évente kétszer is kivetett rendkívüli adót. Ezt az országgyûlések (olykor csupán a tágabb királyi tanács) a törökök elleni harcra szavazták meg, Mátyás azonban néhány év kivételével nyugati hadjárataira költötte. Az adó beszedése hadakozásra kényszerítette a királyt, hiszen csak így kapott jogcímet a pénz behajtására, ami a költségvetés egyik legnagyobb bevétele volt. A zsold elmaradásának következményeit már a király halála utáni elsõ évben, 1491 végén az egész ország megtapasztalhatta: a fekete sereg ekkorra már Magyarország területén pusztított, s hiába helyezték át õket a végvidékre 1492-ben, a fizetetlenségre ott is hasonló módon reagáltak. Kubinyi András számításai szerint 9 ezer zsoldos esetében a királynak egy évre 288 ezer, 15 ezer esetében 480 ezer forintot kellett volna kifizetnie. Ezzel szemben Mátyás évi bevételét átlagban 628 ezer forintra becsülhetjük, mégpedig úgy, hogy évi egyszeri adókivetés esetén 493 ezer, kétszeri adókivetéskor 743 ezer forint folyt be a kincstárba. Az összegben nem volt benne a végvári õrségek fizetése, valamint az ellátási és építkezési költségek sem. A tûzfegyverek számának tudatos növelése is hatalmas többletkiadásokkal járt. Az ekkorra már súlyosan elpusztított déli hadszíntér nem volt képes eltartani egy állandó sereget. A hazai rendek megegyeztek, hogy a korábbi áron nem tartanak igényt egy politikai jogaikat és lehetõségeiket a királyi hatalommal szemben korlátozó zsoldosseregre. Az 1491-es pozsonyi béke az állandó zsoldossereg végét is jelentette: ha nincs háború, nem kell zsoldoskatonaság, s értelemszerûen rendkívüli hadiadóra sincs szükség. A kiváló stratéga A hadakozás korábban is drága mulatság volt, de a 15. században még inkább az lett. Jellemzõ, hogy a korabeli európai országok sem nagyon bírnak 10 ezres seregnél többet állandóan fegyverben tar- Gótikus félvért, 15. század második fele MNM Fegyvertár nak és a Barcaság lakóinak, hogy adójukat 10 ezer aranyforinttal megválthassák. az év folyamán Taddeo Ugoleto olasz humanista Mátyás megbízásából megvásárolja a bolognai Manfrediniek könyvtárát Elkészül a lõcsei Szent Jakab-templom Vir dolorum faoltára. (A lõcsei faszobrásziskola és egy ismeretlen festõ alkotása.) Elkészül a legrégibb magyar csízió, versbe szedett naptár január február Mátyás megostromolja és február 15-én visszafoglalja a töröktõl a Száva déli partján álló Szabács várát. február 13. Beckensloer János esztergomi érsek, fõ- és titkos kancellár III. Frigyes német-római császárhoz szökik. (Jelentõs pénzösszeget és az esztergomi könyvtár több könyvét viszi magával.) március 2 3. Ernuszt János szlavón bán és kincstartó végrendeletében meghagyja, hogy a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom mellé kápolnát építsenek, fiát, Ernuszt Zsigmond pécsi püspököt pedig a pécsi székesegyház restaurálására kéri. május II. Mehmed szultán Moldva elfoglalására indul. (Mátyás Báthori István országbírót küldi III. [Nagy] István vajda megsegítésére.) szeptember 8. Mátyás felszólítja a városokat, hogy küldjék el megbízottaikat Handó György kincstartóhoz, hogy a fizetendõ adó összegében megállapodjanak. õsze Mátyás Egervári Lászlót kinevezi szlavón dalmát horvát bánná. A báni tisztséget ettõl kezdve ugyanaz a személy viseli, ami lehetõvé teszi a délnyugati végek védelmének egységes irányítását. december 10. Aragóniai Beatrix, Mátyás jegyese megérkezik Székesfehérvárra. december 22. Mátyás és Beatrix házasságot köt Budán. december A törökök elfoglalják a magyarok által az al-dunai Szendrõ környékén emelt kisebb erõdítményeket és betörnek Erdélybe. az év folyamán Elsõ ízben említik a királyi ítélõtáblát (tabula regia iudiciaria), a fõpapokból, bárókból, ítélõmesterekbõl és választott nemesi ülnökökbõl álló egységes bár nem állandó bírói tanácsot, melynek élén az ország nagybírái: a nádor, az országbíró vagy a személynök ítélkezik. Kassai István kõfaragó a diósgyõri vár építkezésein dolgozik. Gótikus stílusban megkezdõdik a pozsonyi káptalani templom átépítése. Olasz mester elkészíti Mátyás elsõ ismert éremarcképét körül Francesco Bandini olasz humanista körül újplatonista kör alakul a budai kirá- 13

3 lyi udvarban. (Nevesebb tagjai: Váradi Péter kancelláriai titkár, Báthori Miklós váci püspök és Garázda Péter nyitrai fõesperes.) körül A lõcsei Vir dolorum-oltár mestere elkészíti a lõcsei Szent Jakab-templom szárnyas oltárát között Felépül a királyi alapítású okolicsnói ferences templom. A csarnokszerû épület gazdag boltozatstruktúrája a bajor és cseh késõ gótikus építészet hatását mutatja után Egyre több olasz, fõleg firenzei kereskedõ fordul meg Budán, akiknek a király engedélyezi a posztó kicsiben való árusítását február 4. A kásatörõ-malom elsõ ismert magyar nyelvû okleveles említése. június 12. Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek. (Indokai: a császár ígérete ellenére sem iktatta be õt Csehország hûbérbirtokába; osztrák szövetségeseit a fegyverszünet ellenére megtámadta; a török ellen nem ad segítséget.) Július végén a magyar sereg Zeleni János vezetésével benyomul Alsó-Ausztriába. (Elfoglalja Hainburgot, Klosterneuburgot, körülzárja Bécsújhelyet, Kremset és Steint.) augusztus közepe A béketárgyalások meghiúsulása után a hadjáratot személyesen irányító Mátyás körülzárja Bécs városát. A magyar csapatok elfoglalják a Bécs körüli városokat, köztük Korneuburgot, Tullnt és Sankt Pöltent. A magyar lovasság Linzig portyázik. december 1. III. Frigyes császár Gmundenben, Mátyás Korneuburgban aláírja a békét. december 10. IV. Sixtus pápa bíborossá nevezi ki Rangoni Gábor egri püspököt, fõ- és titkos kancellárt és Aragóniai Jánost, Ferdinánd nápolyi király fiát, Mátyás sógorát. december 13. Mátyás mint cseh király leteszi az esküt III. Frigyes császár elõtt Korneuburgban körül Felépül a brassói Feketetemplom. (A csarnoktemplom legszebb magyarországi példája.) Megszûnik Hess András budai nyomdája elõtt Hentel székesfehérvári polgár a Péter- Pál-templom mellé kápolnát építtet július 3. Mátyás követségbe küldi Dóczi Pétert II. Mehmed szultánhoz béketárgyalások megkezdésére. szeptember 2. A gátas malom elsõ ismert magyar nyelvû okleveles említése. szeptember 30. Mátyás elfogadja az Ulászló cseh királlyal kötendõ és az 1468 óta tartó cseh háborút lezáró béke tani, s mint Magyarországon, azok is sok helyen garnizonokban szolgáltak, Normandiától Lengyelországig. A fizetséget készpénzben fedezni sehol sem tudták, abba a reménybeli zsákmányt mindenhol, még Angliában is beleszámították, s a seregeknek alkalmat kellett kínálni arra, hogy raboljanak. Mátyás kora egyik legkiválóbb stratégájaként a rendelkezésére álló eszközökkel és erõkkel a maximumot tudta elérni. Felismerte, hogy a politika és a tényleges harci cselekmények között nem feltétlen és szoros a kapcsolat, s szövetségekkel, védelmi vonalak kiépítésével legalább annyit el lehet érni, mint véres ütközetekkel. Mátyás tudta, hogy egy hadsereg stratégiai fenyegetõ eszköz lehet, miközben csak a lehetõ legkevesebbszer szabad véres közelharcba vezetni. Apja, Hunyadi János hadjáratai és csatái rendkívüli kockázatokkal és veszteségekkel jártak, nemcsak azért, mert szinte mind elveszítette azokat. A gyalogság fokozott alkalmazásával, a tüzérség megjelenésével és térnyerésével a gyors és csatadöntõ középkori lovasrohamok kora lejárt. Jellemzõ, hogy még gyõztes csaták is komoly veszteségeket tudtak okozni a magyar félnek. A veszteségek pótlására pedig a törököknek sokkal nagyobb lehetõségeik voltak. A török hadszíntér nem volt megfelelõ felvonulási terület sem, mert a Kályhacsempe szablyás-pajzsos ifjú alakjával. Visegrádi királyi palota, 1480 körül A harmadik fegyvernembe a gyalogok tartoznak, és különbözõ rendekre oszlanak; egyesek közgyalogok, mások vértesek és vannak pajzsosok. A közkatonák vagy gyalogok egy negyedévre személyenként 8 aranyat kérnek. Viszont a vértesek vagy pajzsosok minthogy apródok és szolgák nélkül vértjüket s pajzsukat nem hordozhatják, s mivel eme apródokat szükségképpen biztosítani kell számukra, ezért mindegyikük vértenként és pajzsonként egy-egy apródot kíván, valamint dupla zsoldot. Vannak ezenkívül puskások, akik értenek a puskával vagy más effajta kisebb lõfegyverrel való lövéshez, de azért nem oly vitézek s használhatók a puska kezelésében, mint a gyalogosok. Mivel azonban a csata kezdetén, mielõtt tudniillik kézitusára kerülne a sor, a pajzsosok mögé állva, valamint [várostromnál és] védelemben igen használhatók, ezért õk is annyit kérnek, amennyit a közgyalogok. Az a szokás minálunk, hogy a gyalogosok számához képest egyötödnyi puskást állítunk. [ ] Hogy pedig tájékoztassuk õfelségét e hadnépek alkalmazásáról és felhasználásáról: a vérteseket mi falnak tekintjük, kik soha a helyüket föl nem adják, még ha egy szálig lemészárolják is õket azon a helyen, amelyen állnak. A könnyûfegyverzetûek az alkalomtól függõen kitöréseket intéznek, s ha már elfáradtak vagy súlyosabb veszélyt észlelnek, a vértesek mögé vonulnak vissza, és soraikat rendezvén s erõt gyûjtvén mindaddig ott maradnak, míg adandó alkalommal ismét elõtörhetnek. Végül a gyalogság egészét meg a puskásokat vértesek és pajzsosok veszik körül, éppen úgy, mintha azok bástya mögött állnának. Mert az egymásnak vetett nagyobb pajzsok kör alakban erõdítmény képét mutatják és falhoz hasonlítanak, melyek védelmében a gyalogosok s az összes középütt állók szinte bástyafalak vagy sáncok mögül harcolnak és adott alkalommal törnek elõ onnét. * Mátyás levele apósához, Ferdinánd nápolyi királyhoz (1481). Boronkai Iván fordítása, Nógrády Árpád javításával. Mátyás Király Múzeum, Visegrád 14

4 Skorpió-hadrend A király pedig személyesen kívánta felállítani az összes hadoszlopot, és a harci feladatokat maga osztotta ki érdemesség szerint. Minden hadoszlopnak megvolt a maga zászlaja, a melyek leginkább a keresztény vallás, aztán a Corvinus-ház, továbbá a gyõzhetetlen magyar nemzet jelképeit ábrázolták Aztán a szakaszok felsorakoztak a zászló elõtt, ezek mindegyike 25 lovasból állt, úgyhogy a lovasok száma a szakaszokéval egyezzen meg A sort ki-ki úgy megtartotta, hogy ha csak egy ujjnyival is megelõzte a másikat, már tartania kellett a roppant éles szemû vezér haragjától. Ezután, ahogy az egyes hadoszlopok kissé elõre haladtak, adott jelre a fejedelem elõtt hadgyakorlatot mutattak be, és a sorok felváltva fejlõdtek hol ék alakba, hol körbe, hol három- vagy négyszögbe, fûrész meg olló formájára. Bonfini ( ). Ford. Kulcsár Péter. (Bp ) Rázsó Gyula ábrája. kölcsönös pusztítások és felégetések után az elvihetõ javak köre és mennyisége radikálisan lecsökkent. Egyre kevésbé volt képes eltartani a seregeket, sõt az utánpótlás biztosítása is csak kisebb hadjáratok révén volt lehetséges. A déli hadszíntér nem kínált megfelelõ terepet a nyugat-európai típusú zsoldosseregek mozgatásához, amelyek az erõsségek ostromára nem is igen voltak alkalmasak. (Még az ausztriai hadjáratban sem jeleskedtek az ostromokban, amivel többször kivívták Mátyás neheztelését.) Nem véletlen, hogy Zsigmond nyomdokain haladva Mátyás tovább építette és erõsítette a déli végvári vonalat. Politikájának legnagyobb újdonsága a nagy stratégia sikeres alkalmazása volt. Ennek lényege, hogy az állandó zsoldossereg fegyverben tartása olyan elrettentõ erõvel bírjon a török hatalomra, hogy az komoly támadásra gondolni se merjen. A törökök tudatában voltak, hogy a magyar király rendelkezik Európa egyik legkomolyabb állandó seregével, amit akár ellenük is be tud vetni, s a katonák a Dunán gyorsan leszállíthatók a Délvidékre. Ennek a jelentõségét a korabeli Magyarországon nem értették, és még kevésbé értékelték. A kortársak mereven szembeállították egymással a cseh osztrák lengyel, ill. a török háborúkat, pedig a kapcsolat és kölcsönhatás nagyon is felismerhetõ volt közöttük. Az összeesküvések és lázadások hátterében részben a török hadjáratok hiánya állt. Királyi propaganda A legrészletesebb leírást a fekete seregrõl a hadiszemlék szolgáltatják, amikor a külföldi követek is megcsodálhatták elrettentõ erejét. A kor ideális serege jelent itt meg. Ilyenkor mutatták be pl. a híres skorpió csatarendet, váltogatva az ék, négyszög, villa alakzatokkal, támadó, védõ és átkaroló hadmozdulatokkal, amire elõre gyakorlatozhattak, a modern katonai parádékhoz hasonlóan. Az eredmény nem maradt el: a korabeli követjelentések, majd Bonfini krónikája nyomán az egész világ ámulhatott a sereg hadmûvészeti felkészültségén. Ez hihetõvé tette a mátyási propaganda törökök elleni harcaira vonatkozó híradásait. A szabácsi ostrom érdekében pl. maga Mátyás keltett nagy európai visszhangot. Ennek közvetlen pénzügyi vonatkozásai voltak: a magyar udvar a török elleni harc címén tetemes, itáliai, feltételeit. (A cseh királyi címet mindkét uralkodó kölcsönösen megadja egymásnak, Ulászló a Mátyás birtokában levõ tartományokat Szilézia, Morvaország, Lausitz csak Mátyás halála után válthatja vissza.) az év folyamán Chimenti Camicia firenzei építõmester irányítja a budai várpalota építkezéseit, ahol utóbb 20 firenzei és dalmát mester, ornamentátor dolgozik. Megkezdõdik a szepeshelyi prépostsági templom gótikus stílusban való átépítése február 14. Mátyás Farkas László deákot Firenzébe küldi, hogy az udvar számára vásároljon. február 27. Mátyás megtiltja, hogy idegen kereskedõk az országból állatot vigyenek ki, és elrendeli, hogy áruikat Sopronban kötelesek lerakni. április 2. Mátyás békét köt IV. Kázmér lengyel királlyal. október 9. Haszán-oglu Isza bég vezetésével Havasalföld felõl kb ezer fõnyi török had tör be Erdélybe. (Az elkövetkezõ napokban feldúlja a Szászföldet és felgyújtja Szászvárost.) október 13. Báthori István országbíró és Kinizsi Pál temesi ispán hadai a kenyérmezei csatában (Alvinc és Szászváros közt, a Maros bal partján) megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget. október 21. Mátyás természetes fiának, a hatéves Corvin János liptói hercegnek és hunyadi grófnak három magvaszakadt erdélyi nemes jószágát adományozza. november Rangoni Gábor bíboros egri püspök, fõ- és titkos kancellár Magyarországról végleg Rómába távozik, ahol a magyar király diplomáciai ügyeiben jár el. az év folyamán Albánia török fennhatóság alá kerül. Laki Thuz János, Mátyás tárnokmestere egységbe foglalja a tárnoki városok fellebbviteli fóruma, a tárnoki szék bíráskodásra vonatkozó jogelveit. Felépül a budavári királyi palota keleti szárnya. Elkészül a Dubnici Krónika. (Ismeretlen szerzõje a Képes Krónika és a Budai Krónika felhasználásával dolgozza fel a magyarok történetét a kezdetektõl saját koráig.) Pest városa nyolcadikként csatlakozik a budai jogot használó hét szabad királyi (tárnokszéki) város (Buda, Kassa, Bártfa, Nagyszombat, Pozsony, Eperjes és Sopron) szövetségéhez Mátyás számára mintegy 20 firenzei és dalmát építész, ornamentátor dolgozik. Mátyás Temesvár központtal megszervezi a déli határ középsõ szakaszának védelmét. A temesi ispán, Kinizsi Pál 15

5 akit az Alsó részek fõkapitányának is kinevez felügyelete alá tartozik a horvát szlavón báni terület és Erdély közötti végvidék (11 megye) es évek Felépül a csütörtökhelyi (Szepességi) plébániatemplom mellett a Szapolyai család kettõs, klasszikus gótikus palotakápolnája eleje Váradi Péter kancelláriai titkár titkos kancellári címmel átveszi a kancellária irányítását. február Mátyás megüresedettnek nyilvánítja a Beckensloer János érsek évi szökése óta betöltetlen esztergomi érsekséget, és azt Aragóniai János bíborosnak, Beatrix királyné testvérének adományozza. május június III. (Nagy) István moldvai vajda magyar segítséggel hadjáratot vezet a törökbarát havasalföldi vajda, Basarab ellen. (A vajda vereséget szenved, de trónját nem veszti el.) június 3. Mátyás Bártfa város kérésére Eperjes városát eltiltja a vászonfehérítéstõl. szeptember 23. Mátyás Pest polgárait (a Frangepánok modrusi vámja kivételével) minden vám fizetése alól fölmenti a Zengg és Zágráb közötti útvonalon. november 21. Mátyás megrendelésére Velencében kinyomtatják az esztergomi egyházmegye breviáriumát (Breviarium Strigoniense). november december Mátyás Boszniában, Kinizsi Pál temesi ispán Szerbiában üt rajta a törökön. (A király seregei végigpusztítják Boszniát, Kinizsi Pál Krusevácig tör elõre, több csatában megveri Ali szendrõi béget, és szerb telepeseket hoz át a kipusztított délvidéki magyar területek benépesítésére.) õsze Bakócz Tamás titeli prépost, volt kancelláriai jegyzõ, a király bizalmas híve lesz a kancelláriai titkár. az év folyamán Elkészül a bártfai Szent Egyed-templom Krisztus születése oltára. Francesco Roselli firenzei festõ, miniátor a királyi udvarban dolgozik körül Budán majolikagyártó mûhely létesül. (Itália után elsõként készít Európában ónmázas díszedényeket és kályhacsempéket.) Rómában nyomtatásban megjelenik Magyarországi György domonkos szerzetes munkája, A törökök szokásairól, állapotáról és gonoszságáról, amely személyes élményeken alapul. Elsõ ízben jelennek meg Janus Pannonius-versek. (Az epigrammák kiadója Arnold Ter Hoernen kölni nyomdász.) Elkészül a magyarországi késõ gótikus szobrászat legszebb emléfolytatás a 18. oldalon Ókori katonai szerzõk, térképek pápai és velencei segélypénzhez jutott az 1470-es évek végéig. A hadsereg reprezentatív megjelenését növelte a haditechnikai újítások tudatos alkalmazása, így a tüzérség és a dunai flotta Zsigmond által megkezdett fejlesztésének a folytatása. Jajca és Szabács ostroma is hasonlóan nagyszabású táborba szállással történt. A magyar ostromlók azonban hiába voltak nagy számbeli túlerõben, s vonultatták fel a korszak színvonalán álló ostromágyúkat szárazon és vízen egyaránt, az erõsségek bevétele változatlanul idõigényes maradt, s szembesülniük kellett a török felmentõ seregek rémével is. Ráadásul legalább ekkora gondot jelentett a saját sereg utánpótlásának a megszervezése, ill. az ellenfél körülzárása. Míg Jajcát 1464-ben sikerült a töröktõl egy komoly ostrom alatt megvédeni, addig Zvornik sziklavárának ostromát sikerrel zavarta meg egy török felmentõ sereg, ami egy hónapi ostrom után elûzte Mátyást, seregével együtt, a vár alól. A propaganda egészen sajátos területére vezetnek bennünket azok az esetek, amikor a király egyértelmû katonai vereségeit gyõzelemként hozta a világ tudomására, mint azt tette pl ben a körmendi, vagy késõbb a Nagy István moldvai vajdától elszenvedett vereség esetében. Mátyás csatavesztéseinek a kozmetikázásához maga Janus Pannonius is hozzájárult. * A zsoldoshadsereg katonái átformálták a sereget, amelynek mérete és felszerelése valódi kihívást jelentett a korabeli közép-európai hadseregek számára. A kortársak is az udvari reprezentáció fontos eszközének tekintették. Bár Mátyás hadszervezõi erõfeszítései pl. a várak állapotának, a kincstári pénzek hatékony felhasználásának ellenõrzése csak részleges és idõben korlátozott eredményeket hoztak, a nyugati, itáliai és francia modellt követni próbáló reneszánsz uralkodó tevékenységének talán legmeggyõzõbb aspektusát jelentik. VESZPRÉMY LÁSZLÓ Mint általában a középkori hadvezérekre, Mátyásra is igaz, hogy nem könyvvel a kezében vezette seregét. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ókori klasszikus katonai irodalom, Frontinus és Vegetius témái jelen voltak az udvari beszélgetések során, amirõl Galeotto Marzio is tudósít. A csatákat kerülõ, a sereg épségének megõrzését hangsúlyozó római jó tanácsokat a király szívesen hallgatta, hiszen ezek messzemenõen összhangban álltak az általa kialakított alapelvekkel. Tanulságos, hogy az egyik legkorábbi magyarországi és balkáni katonai térkép egy Mátyás-kori kéziratban maradt ránk. A térkép mintapéldányának datálásáról sokféle feltevés kialakult, ám a mûvészettörténeti kormeghatározás alapján az 1470-es évekre tett kézirattal egyidõs a térkép mai másolata. Ha a kézirat valaha is megfordult Mátyás könyvtárában, vagy a királyi könyvtárba bekerült amint ezt a magyar kutatás vélelmezi, akkor jól mutatja be azt, hogy a kézirat értékének, illetve hasznosságának az A térkép részlete emelése érdekében helyezhették el benne a magyar király déli hadjárataival kapcsolatban álló, északolasz nyelvjárási jellemzõket mutató térképet. Mindez a korszak általános jellegzetességének számított: VIII. Károly francia király például többek között itáliai hadjáratához is úttörõ módon térképeket készíttetett. 16

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444)

Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 31 Trónviszályok V. László (1440-1457) I. Ulászló (1440-1444) 1440. február 21-én Erzsébet királyné, Albert király özvegye elraboltatja a Szent Koronát. Fia, a későbbi V. László február 22-én születik

Részletesebben

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán AGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG: 1526 1697 Kubinyi Anna: Tömegsír Évezredek találkozása

Részletesebben

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka MÁTYÁS BEVÉTELEI Mátyás üvegserlege, velencei munka A MILÁNÓBA KÜLDÖTT MAGYARORSZÁGI KÖVET, Francesco Fontana 1476. május 10-én Páviában átadta Mátyás megbízólevelét. Az ünnepélyes ceremónia után az itáliai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere UNYADI MÁTYÁS Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere 199 Hunyadi Mátyás Mátyás király: Rex invictissimus a legyőzhetetlen király*

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21.

MATHIAS REX Grund Klubhálózat 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 21. MATHIAS REX Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából indítjuk el a fenti címû jelvényszerzõ túramozgalmunkat. Ezzel is tisztelegni kívánunk népünk emlékezetében évszázadok óta

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711)

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 214 5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 15. Magyar-lengyel kapcsolatok a XVI. században I. (Habsburg) Ferdinánd (1526-1564) és I. (Szapolyai) János (1526-1540) 1526. augusztus

Részletesebben

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány R u d a b á n y a 2014 1 Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR Az első borítón: Eger ostroma, 1552. Vízkelety Béla (1825-1864)

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret

A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret I. A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE störténet és honfoglalás történelmi keret A magyar nép kialakulásának bölcsjét keresve bár ezzel kapcsolatban még sok a vitás kérdés a nyomok az Európa és

Részletesebben

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46

Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV. a Történelem 6. tanításhoz. Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Bánhegyi Ferenc KÉZIKÖNYV a Történelem 6. tanításhoz Tortenelem 6 kk.indd 1 2014.06.12. 14:31:46 Írta és összeállította: BÁNHEGYI FERENC Szerkesztette: Réti Éva Kapcsolódó kerettanterv: EMMI kerettanterv

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XX. évfolyam 2013. 3. szám E számunk szerzői? Bagi Zoltán (MNL CsML, főlevéltáros) Szabados János (SzTE BTK, PhD hallgató), Tusor Péter (PPKE-MTA, történész),

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-esbirtokosai-02-02-04/

Részletesebben

A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén

A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén 1541-1566 Miután a török Budavárba befészkelte magát, Magyarország területe állandó hadszíntérré változott. 1542-ben a török portyák már nemcsak Tolna megye

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

Mátyás király Magyarországa webtérképen

Mátyás király Magyarországa webtérképen Mátyás király Magyarországa webtérképen SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNY BSC TÉRKÉPÉSZ-GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY Készítette: Szarvas Gábor Témavezető: José Jesús Reyes Nuñez, egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Hunyadi Mátyás (1458-1490)

Hunyadi Mátyás (1458-1490) Hunyadi Mátyás (1458-1490) Folytatás az ÚMÉ 2004/II. számából A Hunyadi fiúk sorsa A Hunyadi János vezérletével kivívott nándorfehérvári gyızelem legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült a törököt még

Részletesebben

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS 1 ' -i"^ BUDAPEST SZEREPE MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN ÍRTA BALLA ANTAL BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA Bevezetés. A nagyvárosok történeti szerepe

Részletesebben

ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 71 ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ MÓNUS IMRE A Rákóczi szabadságharc történetének tárgyalásakor az előzményekből kell kiindulnunk, azt a történelmi

Részletesebben