Vörös Béla nyá. mk. ezredes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörös Béla nyá. mk. ezredes"

Átírás

1 Vörös Béla nyá. mk. ezredes 450 ÉVE SZÜLETETT BALASSI BÁLINT A VITÉZ KATONA ÉS KÖLTŐ Balassi Bálint nevét minden magyar ismeri, diákkorában irodalomból tanulta. Az irodalmi tankönyvek, költészetét a 16. század legnagyobb teljesítményének tartják. Őt tekintik a magyar nyelvű irodalom első klasszikusának, világirodalmi szintű költőjének. Balassi Bálint azonban elsősorban katona volt, bátorságáról, merész portyázásairól, dicsőséges tetteiről és hősi haláláról ugyan megemlékeznek életrajzában, de nekünk ez nem lehet elég. Balassi Bálint 450 év után meg kell ismernünk életét, elsősorban katonai pályafutását, némi kor ismerettel kiegészítve. Erre vállalkoztam, az adott szűk kereteken belül. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 123

2 A végvárakról röviden Az es tatárjárás bebizonyította, hogy a lovasok támadásának csak a kővárak tudnak ellenállni, a földvárak és cölöpvárak nem. IV. Béla király irányításával megkezdődött az országot védő kővárak építése, amely több száz évig tartott. A vár ura, a környező falvak birtokosa is volt. A faluk jobbágyai biztosították azt a termelést, amely a vár fenntartásához, a várvédők élelmezéséhez kellett. A várat harcosok védték, akiket maga a várúr, mint képzett katona irányított, vagy fizetett egy kinevezett várkapitányt. A várakat a fegyverek fejlődésének megfelelően állandóan erősíteni kellett. Amikor elterjedt az olasz építőmesterek által a róluk elnevezett olaszbástya, megváltozott a várak képe. Az olaszbástyák szögletesek voltak, és több ágyút lehetett elhelyezni rajtuk, mint a kerek bástyákon. A síkságon épített várakat vizesárokkal és palánkkal vették körül. A hegyen épült várak előtt kiirtották a növényzetet, árokkal vették körül, az árkot felvonható híddal látták el. A várak építéséhez a jobbágyok munkaerejét használták fel. A végvárak rendszerének a kiépítését 1435-től Zsigmond király kezdte meg. Magyar királyságot a várható támadásoknak megfelelően ilyen várak vették körül, melyek egy meghatározott rendszert alkottak. Legtöbb végvár déli irányban volt, a Duna és a Száva mentén. Amikor ez a várvédő vonal nem tudta megállítani a török csapatokat, akkor Ferdinánd király új várvédő vonalat építtetett ki. Ez az Adriai-tengertől indult, átszelte a Dunántúlt, Győrnél áttért a Duna bal partjára, majd tovább haladt a Kisalföldön át a Felvidékig. A végvárak legtöbbször csak lassították a török támadásokat, ritkán tudtak ellenállni a hatalmas muzulmán seregnek. Voltak ritka példák, amikor a török nem tudta bevenni a várat, ilyenkor elvonult. Ilyen volt Eger és Kőszeg vára. A török hódoltságot is várakkal vették körül. Feladatuk volt, hogy óvják a királyságot, közelebbről a határ menti jobbágyokat és a városok polgárságát a török betörésektől, amire a 150 éves török uralom alatt igencsak gyakran került sor. 124 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

3 A várak között állandó kapcsolat volt. A török betöréseket mozsárágyúkkal, tüzek gyújtásával jelezték egymásnak. Mozgó összeköttetést lovas futárok által biztosították. A várak védelmét gyalogosok, lovasok és tüzérek biztosították. Összetételükben lehettek idegen zsoldosok, vagy saját erők: német, vagy osztrák gyalogosok, magyar lovasok. Idegen zsoldosok többsége spanyol, német illetve vallon volt. A lovas alapegységek parancsnoka volt a hadnagy, a gyalogosoké a fővajda. Várak tulajdon szerint lehettek a király, a főúr, illetve főpap tulajdonában. Történelmi helyzetkép Szulejmán szultán 1526-ban hatalmas sereggel indult Magyarország ellen. Budán, bár tudtak a támadásról, a török elleni nemesi had toborzása és felkészítése lassan haladt. Pénzhiányra hivatkozva maga a király is csak július 20-án indult el dél felé. Az első ellenállásba Péterváradon ütköztek a török csapatok. Alapi György bán védte a várat. A túlerővel szemben a várvédők hősies harc után megadták magukat. A török ezután gyorsan haladt előre az ország belseje felé. A felmentő sereget Tomori Pál érsek vezette. Egyesült Perényi Péter temesi bán seregével, és a Drávához hátrált. A Karasica mocsaraknál, mint természetes akadálynál kívánta megállítani a török támadást. A király azonban elvetette a tervet. Úgy döntöttek, hogy a törököt akkor támadják meg, mikor a mohácsi síkot szegélyező dombról lejön. A csata vezérei több taktikai hibát is elkövettek, végül az ütközet a törökök győzelmével ért végett. Életét vesztette hét főpap és 28 főúr. A csatából menekülve, maga a király is. Ez a végzetes vereség megpecsételte az ország sorsát, és három részre osztotta a Magyar Királyságot. A Török Birodalom alá eső területre, az Erdélyi Fejedelemségre, és a Magyar Királyság megmaradt részére. Itt kapcsolódik történetünkbe a Balassi család, akik a török birodalom határán a végeken harcoltak évtizedeken át a török betörések ellen, és szereztek a többi bárókkal, várkapitányokkal együtt hírnevet a magyar vitézségnek. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 125

4 Adatok a családról Török portyázók magyar foglyokat kísérnek A Balassiak, Bunger kun fejedelem Bors nevű fiának leszármazottjai. Jóval Szent István előtt csatlakoztak a magyarokhoz. A törzs harcos nép volt, részt vett a magyarok kalandozásaiban. A kabarok kivágták az ellenség szívét és megették. Azt hitték, hogy ezzel az ellenfél bátorsága Ő beléjük száll. A sok száz esztendő alatt a Bungerből Balassa, majd Balassi lett. Balassi család ősi katonacsalád. Vitézi tetteikért bárói rangot kaptak a királytól. Bálint nagyapja, Balassi Ferenc, Szörényi és horvát bán volt. A király, II. Lajos szolgálatában állt, mint budai rendőrkapitány. A hősi halál, a mohácsi csatamezőn érte. Apja, báró Balassi János aki apjától örökölte a honvédői szellemet és feladatokat, Zólyom várának főkapitánya volt, amikor elsőszülött fia meglátta a napvilágot. Ez október 20-án történt. A családnak kiterjedt birtokai voltak, és négy vár tartozott uralmuk alá. Zólyom, Liptóújvár, Divény, és Kékkő. Ma Zólyom kivételével romvár, és Szlovák területen fekszenek. 126 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

5 Bálintnak két leánytestvére volt, Mária és Anna. Egy fiútestvére, öccse Ferenc. Balassi Bálint felesége Dobó Krisztina, akitől egy fia született, János. Szerelme Losonczy Anna, akihez szerelmes verseit írta. Várostrom a XVII. Században (Egykorú röplap Esztergom visszafoglalásáról) 1594-ben Esztergom várának török elleni ostromában szerzett sebesülésébe halt bele május 31-én. Testének maradványai Hibbében nyugszanak a családi sírboltban. Hibbe szintén Szlovákiához tartozik. Bálint öccse is katonaként szolgált, ő is hősi halált halt. Bálint neveltetése Bálint 14 éves koráig apja várában nevelkedett. Nevelője Dévay Miklós volt, aki később megírta Balassi életrajzát. Mint bocskoros nemest Balassi János Heidelbergbe küldte tanulni. Világot látott, művelt ember volt, több nyelven beszélt, ismerte a kardforgatás fortélyait. Pádovában szerezte jogi diplomáját. Amire tudta, megtanította a gyermek Bálintot. Amikor elérte a 14 éves kort, édesapja elküldte Nürnbergbe, egy kereskedőhöz két szolgával és tanítójával. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 127

6 Bálint egy évig volt itt, de jobban érdekelték a nürnbergi mesterdalnokok, mint a katonai tudományok. Itt foglalkozott először a költészettel. Egy év után apja hazarendelte. Új nevelőt választott számára Bornemisza Pétert. Bornemisza pap volt, Kassán kezdte gimnáziumi tanulmányait, de egy diákcsíny után kicsapták. Ezután Velencébe, Padovába, Wittenbergbe ment. Itt tanult teológiát. Bécsben jogot tanult. Így került a Ferdinánd császár udvarába. Itt összeütközésbe került több püspökkel, ezért mennie kellett. Így került Zólyom várába. Zólyom vára Bornemisza jó nevelőnek bizonyult. A fiatal Balassit megregulázta, ugyanakkor megtanította a költészetre. Az ifjút a katonai feladatok teljesítésére maga a báró tanította. Ez nemcsak a különböző fegyverek forgatásából állt, hanem bábúk segítségével elemezték a lezajlott csatákat, annak tanulságait. Az emberülést és a félelem leküzdését a vadászatokon gyakorolták. 128 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

7 A medve és vadkan elleni közvetlen kapcsolat növelte a bátorságot, megtanított a fegyverek kezelésére, a pontatlanság által okozott következményekre. Bálint megismerte az íjat, a számszeríjat, a dárdát. Aki hidegvérrel megöli a hosszúagyarú vadkant, az nem ijed meg majd a török görbe pengéjű kardjától sem. Apja magával vitte a fiatal bárót a pozsonyi országgyűlésekre is. Itt ismerkedett meg a politikával és szerzett új barátokat. Első önálló tettére akkor került sor, amikor apját és Dobót Istvánt Miksa császár letartóztatta. Megszervezte a család menekülését, magához vette a család pénzkészletét és kincseit, édesanyjával, testvéreivel: Annával, Máriával és Ferenccel sikerült elmenekülnie. Ekkor mindössze 15 éves volt. Közben a pozsonyi várban letartóztatott Balassit felségárulással vádolták, ami halállal járt. Mint már annyiszor a történelemben, Balassinak sikerült megszöknie. Felesége lefizette a Várkapitányt és az őröket. Látogatásakor kötelet és rácsvágó szerszámokat csempészett be. A várárokban fia, és hű szolgálói várták. A szökés sikerült! A báró és családja lengyelországi birtokán talált menedéket Kameniec várában ben a két Balassi visszatért Magyarországra. Toborzott jobbágyokkal sikerült visszafoglalni a németektől Divény és Kékkő várát. Innen kezdett alkudozni a császárral Dobó kiszabadításáért. Balassinak szerencséje volt, mert ebben az időben tört ki a Karácsony Gergely által vezetett parasztlázadás. Közben kiderült, hogy Kenderesi nevű pap hamisította azt a két levelet, melynek alapján vád alá helyezték Balassiékat. A császár ezek után sem adott kegyelmet. Az öreg Balassi félve az orgyilkosságtól, fiát visszaküldte Lengyelországba. Dobónak csak 1572-ben sikerült kiszabadulnia hetvenkét esztendős korában. Élet a végeken A török-magyar összecsapások napirenden voltak a határok mentén. A törökök be-betörtek a magyar falvakba élelemért. Raboltak, fosztogattak. A magyarok sem tétlenkedtek. Ugyancsak portyáztak a törökök által megszállt területeken. Fő céljuk a válság-szerzés volt. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 129

8 Török-magyar összecsapás Portyájuk alatt elfogtak magas rangú török személyeket, katonákat, akiket váltságdíj fejében engedtek szabadon. Így tett a Balassi család is. Börtöneikben számos törököt tartottak fogva, akik várták szabadulásukat. Gyakran látogatta őket a fiatal Balassi. Tőlük tanult meg törökül, megismerte hangszereiket, dalaikat, és lefordította verseiket. Megismerte a Koránt, egy-egy szelet kenyérért cserébe megismerte a törökök életmódját, harci fortélyaikat. Tudására először bujdosásukkor került sor. Leshelyükről megtámadtak egy Budára menetelő konvojt, akik leányokat és gyermekeket tereltek. Ebben a támadásban ölt először törököt Balassi Bálint. Lovas párbajban szembeszállva, lekaszabolta a török harambasát. Szolgája levágta a török fejét, lándzsára tűzte, és így vonult be a menet Divény várába, ahol a várfokra kitűzték a török kopasz fejét. Bálint nem volt több 16 esztendősnél. 130 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

9 Lengyelországban Balassiaknak több birtoka is volt Lengyelországban. A már említett Kameniec, Zmygorod, Odrozykon és néhány kisebb vár. Ide került vissza Bálint. Össze ismerkedett egy lengyel családdal. Egy általuk rendezett ünnepségen ismerkedett meg először a lányokkal közelebbről.. Olyan táncot jártak, melyben a pároknak meg kellett érinteni a másik valamely testrészét. Mikor felhevültek, el-eltünedeztek az erdőben. Ezt tette Bálint is, akinek a párja egy fekete szemű, dúskeblű özvegyecske lett. Ebből aztán baj keveredett, Bálintot néhányan megtámadták, hősiesen viselkedett, de győzött a túlerő, végül lepedőben vitték haza. Felgyógyulása után a Krakkói egyetemen bölcsészeti karán tanult. Németből fordított, amely arról szólt, hogyan lehet 16 féle fűvel enyhíteni a lelki fájdalmakat. A megjelent könyvet maga vitte el apjának Divénybe lantosnak álcázva. Bálint hazajövet az egyik városban megvert egy polgárt, aki felhívására nem akarta abbahagyni cselédjének verését. Itt pénzbüntetést szabtak ki rá, a polgár minden fogáért 20 lengyel forintot. Ami öt tehén ára volt akkoriban. Ezután döntött az apa úgy, hogy fiát nem küldi vissza Lengyelországban. A megbocsátás Balassiék szomszédja Krusith János báró állandóan rágalmazta a családot. Amikor a császár rájött, hogy rágalmak áldozata lett, megkegyelmezett ben kinevezte királyi főajtónállónak, fiát pedig császári és királyi étekfogónak. A cím mellé megkapta Werbőczy Imre néhány uradalmát, Salgó várát 17 faluval, valamint Kriván hegység érckutatási engedélyét szeptember 25-én Pozsonyban magyar királlyá koronázták Miksa császár fiát Rudolfot. Balassi János vitte az ünnepi menetben Tótország zászlaját, 100 lovas kíséretében. Az ünnepség részeként várostromot játszottak, amit Balassi János és unokaöccse vezetett. A játékban Bálint nem kapott szerepet, de annál jobban hívta fel a közönség figyelmét az esti táncmulatságon. A császár kérésére a terem közepén eljárt egy magyar táncot. Ekkor úgy tűnt, mintha a császár megbocsátott volna a Balassi családnak. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 131

10 Báthory fogságában Erdélyben Báthory István váradi főkapitány a török segítségével a fejedelmi címre pályázott. Miksa császár felbujtotta Békes Gáspárt Báthory ellen. Mivel a lázadás a török ellen is irányult, Balassi János is részt kívánt venni az akcióban. Magát már öregnek tartotta a feladatra, ezért fiát, Bálintot küldte. Balassi haragudott a törökökre, mert annak idején megfosztották Gyarmattól, ami után a gyarmathy előnevet kapta ben kétszáz vitézzel belovagolt Erdélybe. Csapatát Kornis Gáspár huszti főkapitány megtámadta, Bálint minden vitéze elesett, ő maga elmenekült az erdőbe, ahol elfogták. Sebesülten Kővárba vitték. Itt ismerkedett meg Kerecsényi Judit 21 esztendős leánnyal. Amikor Hagymássy Báthorihoz ment, Bálint ápolását rábízta. Kettejük között kapcsolat létesült. Amit később Bálint versben is megörökített. Báthory a lázadást leverte, és a lázadókkal kíméletlenül elbánt: hat bárót és kilenc nagyurat végeztetett ki Kolozsvár piacterén. Balassit miután felgyógyult Gyulafehérvárra vitték. Miközben Bálint lábadozott, a török elfoglalta Divény és Kékkő várát. Ali vajdát, az ostromlót később Balassi János elfogta, és keményen megkínozta. Báthory kihallgatta Bálintot, és fiatal korára való tekintettel nem büntette meg, sőt udvarába fogadta vendégként. Bálint cserébe információkat adott a Magyar Királyságról, annak katonai szervezetéről, Lengyelországról. Bálintot rokoni kapcsolatok is fűzték Bocskai ágon a Báthoryakhoz. Bécsben Bálint apja segített Báthory kiképzésében Mindezek hozzájárultak, hogy Bálint szabadon mozoghatott Gyulafehérváron. Az erdélyiek szívesen befogadták Bálintot, akiről az a hír terjedt el, hogy királyi vér csörgedezik ereiben, hiszen anyai ágon egyik őse, Újlaki Miklós Bosznia királya volt. Bálintnak sikere volt a hölgyeknél is. Az úri társaságok kedvence lett. Szépen énekelt, jól táncolt. A fiatal tiszteket megtanította a Krakkóban tanult táncokra. Lantján kísérve pikáns dalokat, hetyke katonaénekeket, és bús nótákat dalolt. Itt szeretett bele Bebek báró lányába Juditba. Számos szerelmes versét Erdélyben írta, ahol a törökök már dohányt füstöltek, és itták a fekete levest, amit ma fekete kávénak mondunk. 132 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

11 A menekülés A padisahnak tudomására jutott, hogy Balassi Bálint Báthory udvarában tartózkodik. Utasította Báthoryt, hogy mint egyik legnagyobb ellenségének fiát, azonnal indítsa útba a Portára. Bálintnak szerencséje volt, mert összebarátkozott egy velencei öregúrral, aki elárulta neki a levél tartalmát. A padisah elküldött érte, de Báthory nem adta ki. A török ugyanis nem tudta, hogy Báthoryt lengyel királlyá választottá, és öccse Kristóf aki Bálint jó barátja volt lesz Erdély vajdája. Így menekült meg Bálint báró, a török fogságtól. Báthory amikor lengyel királlyá választották, magával vitte Bálintot. Amikor a király hadat indított a független Hanza város Danzig ellen, Bálint is hadba indult. Érdekesség, hogy annak a Békes Gáspár generálisnak a hadába került aki annak idején elfogta. Rudolf császár aki szintén pályázott a lengyel trónra, ellenségként tekintette Báthoryt. A vele harcoló Balassit megfenyegette, hogy családja sínyli meg ha nem tér haza. Mire Bálint hazatért, apja meghalt. A család gyámjául Balassi Andrást jelölték ki. Az özvegy két leányával Vágbesztercére költözött. Öccse ekkor Németországban tanult. Ebben az időben a várvédők a török martalócokkal szemben harcoltak leginkább. Ebben a kiruccanásokban vett részt Bálint is. A martalócok fő tevékenysége abban merült ki, hogy megtámadva kisebb falvakat, leányokat és ifjakat ejtettek foglyul, majd eladták őket. Bálint Pozsonyban ismerkedett meg élete nagy szerelmével, Losonczy Annával. Anna egy német felesége volt, aki gyakran volt távol. Megismerkedésükkor is, mint horvát bán, nem tartózkodott otthon. Egymásra találásukban szerepe volt annak is, hogy a családon esett régi sérelmet, amit Ungrad Kristóf okozott, Bálint így kívánta megtorolni. Losonczy István- a gyám gazdag feleséget kívánt Bálintnak. Először a régi szomszéd Krusits János Ilona nevű lányát képzelte feleségnek. Krusits nagyon gazdag volt, apja horvát gróf volt, akit a török lefejeztetett. Emiatt a Habsburgokat szolgálta. A házasság nem sikerült. Ezután Kerecsényi Judit, aki szintén igen gazdag özvegy volt, próbálta férjnek megszerezni Bálintot. Ez sem sikerült, mert ő Annát szerette. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 133

12 Közben a Balassi családot perek sorozata érte, egyre vesztette birtokait. Hogy megszabaduljon a gondoktól, ismét beállt katonának. Rudolf császártól kapitányságot kért. Zólyomra, az ősi fészekre gondolt. A császár szolgálatába fogadta, de csak egy hadnagyi beosztást kínált neki Egerben. Keserűségében az vigasztalta, hogy a család ősi ellenségét, a török főkormányzót, Szokolovics Musztafát több elkövetett hibáért, a szultán meggyilkoltatta. Élet Egerben Az egri várvédők, ha éppen nem támadta a török a várat, portyázással töltötték idejüket. Eger híres vár volt. Bástyáit olasz mesterek építették újjá, új ágyúkat kapott, és számos híres vitéz állt a várkapitány szolgálatában. Bálint 1578-ban kapott hadnagyi beosztást és 50 lovast keze alá. Ezzel a huszár századdal hajtotta végre sikeres portyázásait. A török hódoltsági területeken végrehajtott összecsapások meglepetéseken alapultak. Megtámadták a vásárokat, a karavánokat, a török, görög és rác kereskedőket. A harc fő célja, a zsákmányszerzés volt. Fő harcmodoruk a cselvetés, útonállás. A zsákmányszerzésen kívül, a több titkot ismerő katonák elfogásával, a nyelv szerzéssel is érdemeket szereztek. Az egyik feladata a huszároknak a nagyobb török erőkkel szembeni martalék vállalása. Amikor megközelítette a török csapatot a huszárság, úgy tüntette fel magát, mint kisebb erő, megfutamodtak, majd az őket üldöző erőt egy nagyobb csapat várta, akik aztán lekaszabolták az ellenséget. Ez volt Balassi egyik kedvenc harci cselekedete. Legnagyobb sikerük Hatvan városának megsarcolása volt. Hatvan ura egy magyarból lett török bég, Sah Szuvár birtokolt. A török birodalomban sok keresztény áttért mohamedán hitre, hogy komoly katonai vagy polgári beosztást kapjon. Rusztem pasa például horvát, Ibrahim pasa görög, Tavil és Lala Mohamed bosnyák származású volt. A német gyalogosokkal megerősített magyar huszárcsapatnak sikerült a környező falvakat megsarcolni, a várat felgyújtani, és a zsákmánnyal sikeresen visszatérni Egerbe. 134 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

13 Eger abban az időben nagyon megerősített vár volt, a császári hadsereg ezer némettel, és 600 magyar huszárral védte. Voltak francia, olasz, horvát, rác zsoldosok is. A várat és a környező katonaságot Kollonics Bertalan szász generális irányította. Ahol nagyszámú katonaság volt, ott megtelepedetek a kocsmárosok és az örömlányok is. Ha nem volt harc, folyt a bor és a vigalom. Ebben a vigasságban nem vonta ki magát Balassi sem. Gyakran verekedett, féktelenül mulatozott. Szép szál legény után bolondultak a nők. Balassi nem vetette meg őket. Egyszer megtetszett neki három kétes hírű leány. Pénze nem lévén egy lóért vette meg őket. A baj csak az volt, hogy szerelme Losonczy Anna utána ment Egerbe, és megtudta Bálint viselt dolgait. Magyar tüzérek a XVI. században Haragra gerjedt, és kiengesztelése Balassinak sok fáradozásába és nem kevés ajándékába került. Bálint nem gondolt házasságra, de tetszett neki, hogy felszarvazhatta Ungnad Kristóf asszonyát. Ebben az időben több verset is írt, amely megmaradt. Neki tulajdonítják a titkos írással írt pajzán történetet is a Széphistória egy Árgius királyfiról és egy tündér szűz leányról. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 135

14 Balassi bizalmas leveleit titkos írással közölte, melynek alapja egyszerű volt: az abc betűit egy-egy más betűvel helyettesítette. Ha fogytán volt a pénz, ki-kijártak zsákmányszerzésre. Ilyenkor török ruhába öltöztek, megtévesztve a törököket. Ugyanezt tették a törökök is, kopasz fejükre magyar süveget tettek, és valamilyen ürüggyel kicsalták a várból az őrséget, aztán tőrbe csalták őket. Ezt hívták akkor cselvetésnek. A török legyőzésének igazolására, ma furcsának tűnő módi volt divatban. A töröknek levágott feje volt az igazolás. Ha azt a várba vitték, akkor kapták meg az érte járó fejpénzt 1-1 aranyat. Amit aztán elkártyáztak, elittak, vagy kockán eljátszották a vitézek. Ezt azzal indokolták, hogy bármelyik pillanatban életüket veszthetik, minek gyűjteni a pénzt. Persze voltak várkapitányok, akiknek sikerült meggazdagodni. Balassi a szerzett pénznek egy részét várainak javíttatására, új fegyverek beszerzésére fordította. A zsákmányszerzésnek akkor szakadt vége, amikor a török szultán háborút indított a perzsa sah ellen, és javarészt kivonta csapatait a megszállt területekről. A kevés itt maradt török várőrség, kisebbségben maradt, ki sem mozdult várából még akkor sem, ha őket a magyarok falon kívülről ingerelték. A várak megtámadására viszont nem volt elég erejük. Így lassan vége szakadt a vidám és hasznos végvári portyázásoknak. Magyar végvári katona 136 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

15 Változások a Balassi család életében 1582-ben a család férjhez adta Bálint két hugát, Annát és Máriát. Vágbesztercén nagy lakodalmat csaptak. A mindössze 14 éves Anna férje gyimesi Forgács Miklós, Mária férje alsólendvai Bánffy János, akinek apja a császár és király főlovászmestere volt. Ezen a lakodalmon jelent meg Dobó Krisztina, Dobó István leánya, mint a család rokona. Várdy Mihálynak volt a hitvese, aki sokkal idősebb volt a 25 éves Krisztinánál. A lakodalom alatt szövődött kapcsolat, majd szerelem Bálint és Krisztina között. Krisztinát nemcsak öreg férje bántotta, hanem bátyjának pereskedései is ellene. Bálinttól remélt vigasztalást. A 7 napig tartó lakodalom is sokba került, de a két leány hozománya is csökkentette a Balassi család Lengyelországi birtokait. Amikor Bálint visszatért Egerbe, Losonczy Anna rögtön látta, hogy baj van. Az új szerelmes nemcsak bárónő volt, hanem nevezetes személy leánya, és fiatalabb volt nála. Végül szakítottak. Anna asszony kidobta Bálintot, aki gúnyverset írt, azzal vigasztalva magát. Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével, Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, Hozzám hasonlókkal, Vitéz ifjakkal, Nem kehegő vénekkel. Meghívást kapott a Pozsonyban tartandó országgyűlésbe. Amikor onnan visszatért Egerbe, Anna palotáját zárva találta. Az asszony férje után ment Zágrábba. Mivel már nem tartotta Bálintot semmi, lemondott rangjáról és a szolgálatról, és hazament Liptóújvárra. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 137

16 térkép Pozsonyban 1583-ban Balassi Bálint részt vett a Pozsonyi Diétán. Mint báró, jogot kapott anno, amit a császárnak is illett betartania. Néhány magyar úr, Bálintot is beleértve, Rudolf császárt bírálták, mert nem küldött hadat a török ellen. A Magyar Királyságból befizetett pénz saját céljaira használja. Követelték magyar kormányzótanács és magyar nádor kinevezését, amit a császár megígért. Ennek fejében megszavazták az adókat. Ennek a rebellis magatartásnak hazatérve is lett következménye. 138 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

17 Balassi perek Hazaérkezvén szomszédai újra támadták. Régi és új sérelmeikkel gyakran hazugsággal perelték Bálintot. Többek között jogtalanul elhajtott birkanyáj, tehéncsorda és egyéb ok miatt. Többek között határkövek elmozdításával is vádolták. Bálint pereskedett volt birtokaiért, apjának régi adósságaiért, verekedéseinek következményeiért, becsületsértésiért. Mintegy száz pere volt, amit nyolcvan személy nyújtott be ellene. A perek többségét elvesztette, mert nem a zsibongó magyar bárónak, hanem a becsületes adófizető német polgárnak adtak igazat. Az is igaz, hogy Bálint apját vette alapul teteiben, de elfelejtette, hogy apja dúsgazdag volt, főkapitány, és amit ő megtehetett, azt Bálint már nem tehette. A perek ismét elszegényítették, kénytelen volt ismét katonai szolgálatba állni. Kérvényt írt a bécsi Haditanácshoz, és kapitányi beosztást kért. Közben ismét olyan ügybe keveredett, amiért bevádolták a császárnál. A zólyomi és a selmeci tanács útonállással vádolta Bálintot Az eset Bálint természetének köszönhető. Az országúton összetalálkozott Sommer Hans özvegyével és szolgáival. Akik nem megfelelő hangon szólították meg őt, amiért kardot rántott. A vád az volt, hogy meg akarta erőszakolni Sommernét, és elvette 22 forintját. Bálint belovagolt felfegyverzett embereivel Zólyomba, és szónoklatot tartott, és ártatlanságát bizonyította. Ezt ismét bepanaszolták. Tromfot, tromffal üt a magyar!-vélte Balassi, és ő is panaszos levelet írt a császárnak. A válasz nem volt kedvező. Figyelmeztették, hogy a 7 bányavárostól jogtalanul szed vámot, melyet betilt. Ezek után a kért kapitányi állást nem kapta meg. Aki elbírálta nem volt más, mint Ungnad Dávid. Az esküvő és következménye 1584-ben Dobó Krisztina megözvegyült. Idős ura, Várday Mihály báró meghalt. Amikor Bálint átvette a temetésre hívó levelet, arra a döntésre jutott, hogy már elveheti Krisztinát. Készülvén az esküvőre, pénzt kellett szerezni. Ismét megindultak a portyázások. Most azonban a szerencse nem állt melléjük, a rovásszedés, vásárok megrohanása sem segített. A menyegzőre valót, csak úgy sikerült biztosítani, hogy Balassi eladott három falut. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 139

18 Krisztina titkos tervet eszelt ki, és végrehajtására rávette Bálintot is. Úgy döntöttek, hogy titokban megesküsznek, majd erővel elfoglalják Sárospatak várát. Az esküvőt azért kellett titokban végrehajtani, mert unokatestvérek között tilos volt a házasság karácsonyán miután a sárospataki lutheránus templomban Balassi András prédikátora összeadta őket, a terv szerint bevonultak a várba. Az őrséget fenyegetéssel meggyőzték, akik közül néhány nem fogadta el a tálalt indokot, a város polgáraitól kért segítséget. A felfegyverzett polgárság hatására Bálint és hitvese kimenekült a várból. Mivel Balassinak csak 30 embere volt, nem állt ellent és egy fogadóban húzták meg magukat. Mikor azonban hírül kapta, hogy nagyobb csapat élén Dobó Jakab közeledik, hűséges rokonához menekültek Szarvaskő várába. Ilyen csúful végződött Balassi Bálint titkos esküvője. Bálintnak szerencséje is volt, mert Dobó Jakab néhány hét múlva leesett a lováról és meghalt. Bátorságot vett, és visszament Liptóújvárra. Itt feleségének bemutatta a várat, majd a visszatérés örömére nagy lakomát csaptak. Az öröm nem tartott sokáig. A Habsburg császár és az esztergomi Szentszék tudomást szerzett a vérfertőzésről, és a sikertelen várfoglalásról. Dobó Ferenc generális, Krisztina bátyja, még felségárulással is megvádolta, Sárospatak ugyanis királyi vár volt, nem Dobó tulajdon. Ha a Szentszék elítéli, az ítélet: halál. A várakozásban Krisztina közölte: gyermeket vár. Bálintnak kiújultak régi betegségei, melyeket még Erdélyben szerzett, a buzogány ütés következményeitől. Ágynak esett, egy német orvos ápolta. Még végrendeletét is elkészíttette. Egy nagy ötlettel felkérte Krisztina asszony gyámjául a lengyel királyt, Báthory Istvánt, de közben ő meghalt. Ekkor Balassi elhatározta magát, hogy feleségével együtt áttér a római katolikus hitre. Közben megszületett Krisztina kisfia, akit János névre kereszteltek Bálint ezután Pozsonyból rendelt egy csillagjóst, aki megjósolta, hogy Jánosból híres ember lesz, és évszázadok múlva is emlegetik nevét. Ezután ismét beütött a ménykü. Megvádolták a házaspárt, hogy mohamedánok, és fiúkat is annak keresztelték, Musztafa névre. Ez ismét súlyos vád volt, mert aki mohamedán hitre tért, azt máglyán elégették. 140 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

19 Ebből mindössze az volt igaz, hogy egyszer részegen kiállt a vár tornyába, és a müezzineket utánozta énekével: llah-u akbár! Hogy fia nem mohamedán, azt bizonyítandó, bemutatták a gyermeket, hogy nincs török szokás szerint körülmetélve. Az öt keresztapa és keresztanya, valamint a bizottságot képező 2 kanonok ezt jegyzőkönyvbe foglalták, mégpedig 1586-ban. Élet Liptóújváron Balassiék gazdálkodással és gyermekük nevelésével foglalkoztak. Várták a döntéseket. Krisztina nem tudta elképzelni, hogy őt, az egri hős leányát elítéljék. Így minden idejét a gazdaság felvirágoztatásának szentelte. Újításokat vezetett be a mezőgazdaságban, például vasekét használt, a jobbágyoknak igás állatot kölcsönzött, gazdasági épületeket épített, fásított. Névsort készített a jobbágyokról, lehetővé tette a robot pénzzel történő megváltását. Krisztina asszony jól tudott számolni. Az őt becsapó tiszttartót elbocsátotta. Egyszóval különleges gazdálkodást folytatott. Ilyen életmód mellett nem maradt ideje gyermekének nevelésére. Ez a feladat Bálintra maradt. Gyakran bírálta is férjét: verset írni minden részeges lantos és éhenkórász tanító képes, de jól gazdálkodni kevesen tudnak! Haragudott, amikor megtudta, hogy Bálint milyen könnyen ajándékoz egy-egy falut nemes vitéz szolgáinak. Mikor feleségétől nem kapott pénzt, akkor kölcsönöket vett fel, aminek fejében birtokait zálogba adta. Balassi Bálint nem tudott kiegyezni a német bányavárosokkal sem. Egyik jobbágya rezet lopott, amiért kiadatását kérték. Miután Bálint meggyőződött hogy ez nem igaz, nem adta ki a kért jobbágyot. Mindezek hozzájárultak, hogy Krisztina megcsalta, aminek válás lett a vége. Kibékült bátyjával, Sárospatakra költözött, majd ismét férjhez ment gersei Pethő Gáspár báróhoz, akitől aztán szintén elvált ben Krisztina aszszony elhunyt. Jánoska Balassi magára maradt fiával. A fiút mindenki szerette, kedvében jártak, egy kicsit sajnálták is, hogy nincs vele édesanyja. Bálint megnyugodott. Liptóújvárra békesség költözött. Még nem dőlt el Bálint sorsa. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 141

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán AGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG: 1526 1697 Kubinyi Anna: Tömegsír Évezredek találkozása

Részletesebben

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány R u d a b á n y a 2014 1 Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR Az első borítón: Eger ostroma, 1552. Vízkelety Béla (1825-1864)

Részletesebben

III. ERDÉLY MINT ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG

III. ERDÉLY MINT ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG III. ERDÉLY MINT ÖNÁLLÓ FEJEDELEMSÉG 20. KELETI MAGYARORSZÁG. JÁNOS KIRÁLY ÉS FRÁTER GYÖRGY Mohács után Szulejmán levágatja a foglyokat, három halmot rakat koponyákból, aztán lassan indul Budának, a város

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711)

5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 214 5. RÉSZ HABSBURG-KIRÁLYOK A SZÉTTAGOLT MAGYARORSZÁGON (1526-1711) 15. Magyar-lengyel kapcsolatok a XVI. században I. (Habsburg) Ferdinánd (1526-1564) és I. (Szapolyai) János (1526-1540) 1526. augusztus

Részletesebben

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 ... AZ ÚJKOR KEZDETÉN 11 A világgazdaság kialakulása Melyek

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-esbirtokosai-02-02-04/

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

A könyvet családomnak és felmenôim emlékének ajánlom H. L.

A könyvet családomnak és felmenôim emlékének ajánlom H. L. A könyvet családomnak és felmenôim emlékének ajánlom H. L. HORVÁTH LÁSZLÓ Batthyányak ideje Halogyon 1732 1848 Történelmi riport Budapest, 2007 Copyright: Horváth László Minden jog fenntartva. Jelen könyvet,

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414]

II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] II. KÖNYV. RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE. I. A SÁROSI FŐISPÁN. A nagysárosi vár romjai.[414] HOGY a bécsi fogadtatás kellemetlenségeit feledtesse, Rákóczi kétezer mázsa liszt árán gyémántokat vásárolt feleségének

Részletesebben

ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 71 ADALÉKOK A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETÉHEZ MÓNUS IMRE A Rákóczi szabadságharc történetének tárgyalásakor az előzményekből kell kiindulnunk, azt a történelmi

Részletesebben

Törökök és magyarok a végvidéken II.

Törökök és magyarok a végvidéken II. Foglalkozás címe: Iskola, évfolyam: Az óra célja és feladata: Előzetes ismeretek: Tantárgyi kapcsolatok: Törökök és magyarok a végvidéken II. Általános Iskola, 6. osztály Gárdonyi Géza: Az egri csillagok

Részletesebben

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Lőkös Péter Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Az 1552-es egri ostrom történetét több 16. századi költő és krónikás is feldolgozta. Mindenekelőtt Tinódi Sebestyént kell megemlítenünk,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc és Ecsed

II. Rákóczi Ferenc és Ecsed A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 31. Szállási Árpád II. Rákóczi Ferenc és Ecsed Sajtó alá rendezte: Gazda István A Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 2008-ban megjelent

Részletesebben

A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén

A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén 1541-1566 Miután a török Budavárba befészkelte magát, Magyarország területe állandó hadszíntérré változott. 1542-ben a török portyák már nemcsak Tolna megye

Részletesebben

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008 Koraújkortörténet Szerzők ifj Barta János, Kontler László, Korpás Zoltán, Lázár Balázs, Molnár Antal, Papp Imre, Poór János, Rákóczi István, Soós István, Szántó György Tibor, Szilágyi Ágnes Judit, Vajnági

Részletesebben

CSÉPELŐ CECÍLIA Olvasónapló

CSÉPELŐ CECÍLIA Olvasónapló CSÉPELŐ CECÍLIA Olvasónapló Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák 1. fejezet 1. a) Nézz utána, kire utal Mikszáth az alábbi idézetben! A professzor urak is majdnem ezek voltak,csakhogy háromszögletű kalapot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 A VÉGVÁRI VONAL 7 A VÉGVÁRAK SZEMÉLYZETE 8 MINDENNAPOK 9 VITÉZEK MINDKÉT OLDALON 10 VITÉZEK 11 A PORTYÁZÁS 11 A KÓTYAVETYE 12 RABOK

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A PÁPAI VÁR FELSZABADÍTÁSÁNAK NÉGYSZÁZ ÉVES EMLÉKEZETE 1597 1997

PÁLFFY GÉZA: A PÁPAI VÁR FELSZABADÍTÁSÁNAK NÉGYSZÁZ ÉVES EMLÉKEZETE 1597 1997 PÁLFFY GÉZA: A PÁPAI VÁR FELSZABADÍTÁSÁNAK NÉGYSZÁZ ÉVES EMLÉKEZETE 1597 1997 Az első boríton Hans Rudolf Millernek a sárvári vár lovagtermében lévő festményének részlete (1653-ból) A hátsó borítón Dersffy

Részletesebben

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó)

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) Bem József Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) (Tarnów (Galícia), 1794. március 14.-Aleppó (Szíria), 1850. december 10.) lengyel katonatiszt, az 1848-49-as magyar szabadságharc honvéd altábornagya.

Részletesebben

A bernáthfalvi Bernáth Család Története

A bernáthfalvi Bernáth Család Története BERNÁTH LÁSZLÓ Ifj. BERNÁTH LÁSZLÓ A bernáthfalvi Bernáth Család Története ~ 2 ~ A bernáthfalvi Bernáth Család Története Írta: Bernáth László és Ifj. Bernáth László A családtörténeti könyv harmadik, bővített

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere UNYADI MÁTYÁS Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere 199 Hunyadi Mátyás Mátyás király: Rex invictissimus a legyőzhetetlen király*

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

BARANYAI DECSI JÁNOS BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN

BARANYAI DECSI JÁNOS BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN BARANYAI DECSI JÁNOS BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN Erdély elszakad a töröktől A Krisztus születése utáni 1592. esztendő volt, mikor Hasszán boszniai basa részint maga akarata szerint és vágyakozva,

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Fiatal Szegedi Írók Köre

Fiatal Szegedi Írók Köre Visszaemlékezés a szegedi ellenforradalmi napokra A kötet az 1939-ben megjelent elsõ kiadás alapján, magyarázó jegyzetekkel került újrakiadásra. 2005/XVII. 3 4. XVII. évfolyam 3 4. szám A kiadvány megrendelhetõ

Részletesebben