T O P O G R Á F I A AZ ÓKORI RÓMA TOPOGRÁFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T O P O G R Á F I A AZ ÓKORI RÓMA TOPOGRÁFIA"

Átírás

1 AZ ÓKORI RÓMA TOPOGRÁFIA Actium (Görögország): Északnyugati hegyfok az ambrakiai öbölnél. Kr.e. 31-ben itt csapott össze Antonius és Kleopátra egyiptomi királynı egyesített hajóhada Octavianus flottájával. A tengeri ütközetben gyıztes Octavianus ezzel megszerezte az egyeduralmat és elfoglalta Egyiptomot is. Gyızelme emlékére Octavianus versenyeket alapított itt. Alba Longa (Olaszország): Róma egykori anyavárosa, a latin szövetség székhelye. A római eredetmonda szerint Aeneas fia, Ascanius alapította. Romulus és Remus szülıvárosa. A monda szerint Róma harmadik királya, Tullus Hostilius pusztította el. Alesia (Franciaország): Caesar legnagyobb galliai gyızelme Kr.e. 52-ben a Vercingetorix vezette gall törzsek felett. A beszorított gall város körül Caesar kettıs vonalat épített ki, így le tudta gyızni a városba szorultak segítségére sietı gallok felett, majd a várost is bevette. Alexandria (Egyiptom): Nagyváros a Nílus-deltában. Nagy Sándor hadvezére, Ptolemaiosz itt rendezte be székhelyét. Caesar megszállta, majd Kr.e. 30-ban Octavianus birodalmához csatolta. Antiochia (Törökország): Nagy Sándor hadvezére, Szeleukosz alapította az Orontész folyó partján. Félmilliós lakosságával Róma után a birodalom második legnagyobb városa volt. Kr.e. 64-tıl a római Syria provincia székhelye volt. A kereszténység egyik központja volt. Aquileia (Olaszország): Az Adriai-tenger partján fekvı kereskedıváros, Kr.e. 181-ben alapították a rómaiak. Innen indult ki a Baltikumba vezetı borostyánút. Attila hun király hadai 452-ben lerombolták. Aquincum (Magyarország): Római légióstábor és polgárváros a Duna mentén. 106-tól Pannonia provincia fıvárosa volt. Az V.században elnéptelenedett, helyén jött létre a középkori Óbuda. Betlehem (Palesztin Állam): Ebben a júdeai településen született Jézus Krisztus. Brundisium (Olaszország): Kikötıváros Dél-Itáliában. Kr.e. 83-ban itt szállt partra Sulla, majd elfoglalta Rómát. Kr.e. 71-ben közelében szenvedett döntı vereséget Spartacus. Antonius és Octavianus itt állapodott meg a birodalom kettéosztásáról. Itt ért véget a Rómából vezetı Via Appia. Cannae (Olaszország): A második pun háború idején, Kr.e. 216-ban Hannibál pun hadvezér legyızte a közel kétszeres túlerıben lévı rómaiakat. A csata a sikeres bekerítı hadmővelet mintapéldája. Capri (Olaszország): Sziget a campaniai partok közelében. Augustus szerezte meg a nápolyiaktól. Tiberius császár kedvelt tartózkodási helye volt. Capua (Olaszország): Etruszk alapítású campaniai város. A samnis háborúban került római uralom alá. Gladiátoriskolájából indult Kr.e. 73-ban a Spartacus vezette rabszolgafelkelés. Carthago Nova (Spanyolország): Hispánia keleti partvidékén létrehozott karthágói katonai támaszpont. Ezüstbányái segítségével új hadsereget szerveztek, ami Hannibál támadásának alapját adják. Scipio 209-ben elfoglalta, késıbb Hispánia provincia fıvárosa lett. Catalaunum (Franciaország): A népvándorlás korának legnagyobb csatája. 451-ben itt ütközött meg Attila hun király Aetius római hadvezér frank, szász, burgund és nyugati gótokból álló seregeivel. A csata döntetlenül végzıdött, de a hunok elıretörése megakadt, és Attila visszafordulásra kényszerült. Damaszkusz (Szíria): Fontos karavánváros. Itt vált a keresztény üldözı tarsusi Saulból a hittérítı Pál, a késıbbi Szt. Pál apostol. Epeirosz (Görögország): Hellenisztikus királyság Görögország északnyugati részén. Területén volt Dodona, Zeusz jóshelye. Fénykorát Pürrhosz uralkodása alatt érte el, aki Tarentum dél-itáliai görög város oldalán beavatkozott a Róma elleni küzdelembe. Nagy áldozatokat követelı csatákban ( pürrhoszi gyızelem ) ugyan legyızte a római hadsereget, ám késıbb vereséget szenvedett. A Makedónia elleni háborúk során a rómaiak kifosztották, területét Kr.e. 146-ban Macedonia provinciába olvasztották. Hadrianapolis (Törökország): Régi trák város, mely Hadrianus császártól kapta a nevét. 378-ban a nyugati gótok itt gyızték le a Valens császár vezette rómaiakat, ahol maga a császár is elesett. Jeruzsálem (Izrael): Júdea provincia székhelye. Pontius Pilátus helytartósága idején itt fogták el és feszítették keresztre Jézus Krisztust. Mivel több alkalommal Róma-ellenes zsidó szabadságharc 1

2 központja volt, Titus 70-ben lerombolta a várost és a Heródes által épített templomot is. Hadrianus idején építették újjá. Karthágó (Tunézia): Észak-afrikai föníciai (pun) kereskedıváros. A rómaiak három háborúban legyızték, és Kr.e. 146-ban lerombolták. Caesar kezdeményezésére új várost alapítottak a helyén, mely Africa provincia székhelye lett. A népvándorlás során a vandál állam fıvárosa lett. Konstantinápoly (ma Isztambul, Törökország): Kereskedıváros a Boszporusz európai partján. 330-ban I.Constantin császár fıvárossá tette. A Római Birodalom 395.évi kettéválásakor a Keletrómai Birodalom székhelye lett. Milánó (Olaszország): 313-ban Constantin császár itt kiadott ediktumában engedélyezte a kereszténység vallásgyakorlatát. Nicaea (Törökország): 325-ben itt rendezték meg az elsı egyetemes keresztény zsinatot, mely kimondta Jézus Krisztus isteni voltát és a Fiúval és az Atyával való egylényegőségét, a Szentháromságot. A Constantin császár elnökletével megtartott zsinat a rendelkezéseket megtagadókat eretneknek nyilvánította. Pergamon (Törökország): A hellenisztikus királyság Kr.e. 133-ban került római uralom alá. Asia provincia székhelye lett. Könyvtára mintegy kétszázezer tekercset ırzött. Itt találták fel az állatbırbıl készült pergement. Pharsalos (Görögország): A város mellett gyızte le Caesar Kr.e. 48-ban Pompeiust. Philippi (Görögország): Aranybányáiról híres város Nyugat-Trákiában, a Sztrümón-folyó partján. Kr.e. 42-ben itt gyızte le Octavianus és Antonius a Caesart meggyilkoló Brutus és Cassius seregeit. A csatára célozva gyakran elhangzik: Philippinél találkozunk, mely azt jelenti, hogy a döntı összecsapás még hátravan. Falai között prédikált elıször európai földön Pál apostol 58-ban. Pompei (Olaszország): A Vezúv 79.évi kitörésekor elpusztult település Nápoly közelében. Az ásatásoknak köszönhetıen az ókor legjobb állapotban fennmaradt városa. Püdna (Görögország): Makedóniai kikötıváros, mely közelében, Kr.e. 168-ban a rómaiak legyızték Perszeusz makedón királyt. A római gyızelem után a görög területek római területekké váltak. Ravenna (Olaszország): A Pó deltájának mocsarai által védett város. Itt állomásozott a rómaiak adriai flottája. 404 és 476 között a Nyugatrómai Birodalom székhelye. Róma (Olaszország): A monda szerint Romulus által Kr.e. 753-ban alapított város a Tiberis alsó folyásánál. A hét dombra épült várost latinok és szabinok lakták. A birodalom igazi fıvárosává a 64-es tőzvészt követı építkezések alatt vált. A dominatus idején elvesztette jelentıségét. A népvándorlás során 410-ben a nyugati gótok, 455-ben pedig a vandálok fosztották ki. A Néró alatti keresztényüldözések áldozata volt Péter és Pál apostol is. Péter apostol, az elsı római pápa temetkezési helye felett Constantin császár bazilikát emeltetett. Híres épületei: Forum Romanum, Colosseum, Pantheon és Circus Maximus. Rubicon (Olaszország): Ma már nehezen azonosítható folyó Itália és Gallia között. Caesar Kr.e. 49- ben az Alea iacta est (A kocka el van vetve) szavakkal lépte át, és ezzel kezdetét vette a Pompeius elleni polgárháború. Sarmizegetusa (Románia): A dákok központja volt, de a rómaiak 106-ban elpusztították. Savaria (Magyarország): A Borostyánút mellett fekvı pannoniai város a mai Szombathely területén. Claudius császár alapította az 50-es években, ezzel a mai Magyarország legrégebbi városi jogú települése. Sopianae (Magyarország): Alsó-pannoniai város a mai Pécs helyén. A város a IV.században lett igazán fontos, ekkor a pannoniai kereszténység egyik központja lett. Split (Horvátország): Diocletianus császár óriási palotát építtetett itt, mely a római légiótábor alaprajzát követte. A császárt is itt helyezték örök nyugalomra 316-ban. A mai város központja az egykori palota beosztását követi. Szürakuszai (Olaszország): Görög gyarmatváros volt Szicília keleti partvidékén. Mivel Hannibált támogatta, ezért Kr.e. 212-ben elfoglalták a rómaiak. Itt született, alkotott és az ostrom során esett el az ókor kiváló természettudósa Arkhimédész. Tápiószentmárton (Magyarország): Feltételezések szerint itt állt Attila hun király palotája és sírja. 2

3 Tarentum (Olaszország): Dél-itáliai görög gyarmatváros. Róma ellen Kr.e. 282-ben Pürrhosz epeiroszi király segítségét kérték. Veresége után Róma szövetségese lett. Tarquinii (Olaszország): Etruszk városállam, a Rómával szembenálló etruszk városszövetség vezetıje. Teutoburgi-erdı (Németország): Tacitus római történetíró által említett hely, ahol 9-ben a germánok tırbe csalták és lemészárolták a Varus vezette római légiókat. A vereség hírére Augustus falba verte a fejét, és közbe azt kiabálta: Varus, add vissza a légióimat! Zama (Tunézia): A második pun háború lezárásaként Cornelius Scipio római hadvezér legyızte a Hannibál vezette karthágóiakat. A gyızelem véget vetett Karthágó földközi-tengeri hatalmának. Zela (Törökország): Caesar Kr.e. 47-ben itt gyızte le Pontusz seregeit. Gyızelme után küldte Rómába a világtörténelem legrövidebb hadijelentését: Veni, vidi, vici, azaz Jöttem, láttam, gyıztem. A középkori Európa a XI-XIII.században történelmi helyszínek Akkon (Izrael): Jeruzsálem eleste után a keresztes lovagok székhelye a Szentföldön, 1291-ben utolsóként került arab kézre. Albi (Franciaország): A kathar eretnekség központja, akik ellen III.Ince keresztes hadjáratot hirdetett. Alexandria (Egyiptom): Kikötıváros a Nílus deltájában. 642-tıl arab kézben volt. A keletrıl érkezı karavánutak végpontja. Bizánc Konstantinápoly (Törökország): A Keletrómai Birodalom székhelye, a levantei kereskedelem fontos közvetítıje. Az ideérkezı keresztesekkel megromlott a viszonya, akik 1204-ben kirabolták. Helyén megalakult a Latin Császárság. Canossa (Olaszország): Kiközösítése után IV.Henrik császár e vár kapujában vezekelt és könyörgött feloldozásért 1077 telén. Canterbury (Anglia): Anglia legfontosabb egyházi méltóságának székhelye, 1170-ben itt gyilkolták meg Becket Tamást. Ciprus (Ciprus): Szigetállam a Földközi-tenger keleti medencéjében. A III.keresztes hadjárat idején Oroszlánszívő Richárd angol király elfoglalta Bizánctól, és új keresztes királyságot hozott létre, mely 1489-ig fennmaradt. Clermont (Franciaország): Az 1095-ben itt tartott zsinaton hirdette meg II.Orbán pápa a keresztes hadjáratok tervét. Cluny (Franciország): Apátsági központ Burgundiában, a Rhone völgyében. Innen indult ki a kolostori élet és a keresztény egyház reformját sürgetı mozgalom. Kiemelkedı apátja Hildebrand, a késıbbi VII.Gergely pápa volt. Compostella (Spanyolország): Az egyik legnépszerőbb zarándokhely Szent Jakab sírjánál az Ibériaifélsziget északnyugati partján. Csud-tó (Észtország): A Novgorod irányába törı Német Lovagrendet 1242-ben legyızte Alexandr Nyevszkij fejedelem. Gent (Belgium): Posztóiparáról híres flandriai kereskedıváros. Brügge mellett ezt is meg akarta szerezni IV.Fülöp. Gniezno (Lengyelország): Vitéz Boleszláv fejedelem III.Ottó tudtával ben itt szervezte meg az önálló lengyel érsekséget. Hamburg (Németország): Kikötıváros az Elba tölcsértorkolatánál. A Lübeckkel kötött szövetsége révén a Hanza megalapítója. Hastings (Anglia): Hódító Vilmos normann lovagserege 1066-ban, kemény csatában legyızte az angolszászok seregét. Jeruzsálem (Izrael): Zarándokhely, Isten városa, Jézus kereszthalálának helyszíne. A hagyomány szerint itt történt Mohamed égbe szállása. A szeldzsuk hódítás után keresztes lovagok foglalták el, de 1187-ben elvesztették. Kijev (Ukrajna): Kelet-európai fejedelemség székhelye a Dnyeper partján. Virágkorát Bölcs Jaroszláv alatt élte, aki írásba foglalta a szokásjogot (Ruszkaja Pravda) ben a mongolok elfoglalták, és az Arany Horda uralma alá került. 3

4 Lübeck (Németország): Kikötıváros a Balti-tenger partján. A Hamburggal kötött szövetsége révén a Hanza megalapítója. Marienburg (Lengyelország): Az 1191-ben alapított Német Lovagrend központja a Visztula mellett. Itt székelt a rend nagymestere. Morvamezı (Ausztria): A Habsburgok felemelkedését megalapozó csata ban Rudolf a magyarokkal szövetkezve legyızte a cseh II.Ottokárt, megszerezve ezzel a Babenberg-örökséget: Auszztriát, Stájerországot és Karintiát. Novgorod (Oroszország): A Kijevi Ruszból 1136-ban kivált keleti szláv fejedelemség székhelye. Hanza-lerakata is volt. Önállóságát Alexandr fejedelem védte meg, elıbb a svédekkel, majd a német lovagokkal (1242) szemben Oxford (Anglia): Temze parti város, egyetemét 1170 körül alapította elégedetlen párizsi diákok egy csoportja. Róma (Olaszország): A Pápai Állam központja. Szicília (Olaszország): Arab, normann, majd német kézben lévı sziget. II.Frigyes Palermó központtal mintaállammá tette. Velence (Olaszország): Lagúnaváros az Adriai-tenger partján. A dózsék vezette városköztársaság a levantei kereskedelembıl és a keresztesek szállításából meggazdagodott. Szerepe volt Bizánc elfoglalásában is. Riválisa Genova. Worms (Németország): Az 1076-ban megtartott zsinaton IV.Henrik megfosztotta a pápát a trónjától, mire az kiátkozta ıt ben az itt aláírt konkordátum idılegesen véget vetett az invesztitúraküzdelmeknek. A középkori Európa a XIV-XV.században történelmi helyszínek Ankara (Törökország): I.Bajazid veresége Timur Lenk hadaitól. A vereség egy idıre visszavetette az oszmán hódításokat. Avignon (Franciaország): A Rhone-folyó nyugati partján épült város, 1309 és 1377 között a pápák székhelye. A pápák itteni fogsága aláásta a Szentszék tekintélyét, aminek következtében kibontakozott a zsinati mozgalom. Bizánc Konstantinápoly (Törökország): Világváros a Boszporusz európai oldalán. Hısies védelem után 1453-ban foglalta el II.Mehmed. Calais (Franciaország): A francia-angol vetélkedés egyik célpontja. A százéves háború végén angol kézen maradt. Crécy (Franciaország): A százéves háború nevezetes csatája 1346-ban. Bár az angolok Európában elıször ágyút is bevetettek, a csatát az íjászok döntötték el, akik a francia lovagok 14 támadását verték vissza nyilaikkal. Drinápoly (Törökország): I.Murád 1362-ben foglalta el Bizánctól és annak elfoglalásáig az Oszmán Birodalom fıvárosa volt. Firenze (Olaszország): Toscana központja. Fontos textilipari és pénzügyi centrum. A munkakörülményeik javításáért lázadó ciompok rövid idıre átvették a város irányítását. A Mediciek révén a reneszánsz fellegvára lett. Frankfurt (Németország): A Német Aranybulla kimondta, hogy e német vásárvárosban válasszák meg a római királyokat. Genova (Olaszország): Kereskedıváros a Ligur-tenger északi csücskében. A levantei kereskedelemben elvesztette vezetı szerepét, de ebben kárpótolta az atlanti kereskedelem. Itt alkották meg a caracco nevő hajótípust. Granada (Spanyolország): Az Ibériai-félsziget utolsó muzulmán állama, melyet 1492-ben foglaltak el a spanyolok. Közelében található az európai arab építészet kiemelkedı alkotása, az Alhambra. Grünwald (Lengyelország): A Jagelló Ulászló vezette lengyel-litván hadak 1410-ben itt gyızték le a Német Lovagrend csapatait. Konstanz (Németország): Itt ülésezett között az egyetemes zsinat, melynek résztvevıi kezdeményezték az egyházi reformokat. Véget vetettek az egyházszakadásnak, de Husz János kivégzése miatt fellángolt az eretnekség. 4

5 Krím (Ukrajna): 1347-ben itáliai hajósok innen hurcolták be a pestist. A karavánutak egyik végpontja, majd kánság. London (Anglia): A Plantagenet, a York és a Lancaster-ház székhelye, 1381-ben polgármestere leszúrta Wat Tylert. Moszkva (Oroszország): III.Iván innen kiindulva egyesítette az orosz fejedelemségeket. Pátriárkája a pravoszláv egyház feje. Nándorfehérvár (Szerbia): A Duna és a Száva torkolatánál helyezkedett el. Elıbb Szerbiához, majd 1427-tıl a magyar királyok birtoka lett ben Murád szultán, majd 1456-ban II.Mehmed ostromolta sikertelenül. Nikápoly (Bulgária): A Luxemburgi Zsigmond magyar király vezette nemzetközi lovagsereg 1396-ban csúfos vereséget szenvedett I.Bajazidtıl. Ezt követıen Bulgária évszázadokra török uralom alá került. Orleans (Franciaország): A Loire-völgy fontos kereskedelmi központja ben Jeanne d Arc visszavette az angoloktól. Prága (Csehország): A Luxemburgok uralkodása idején megszépült város. Az 1348-ban alapított egyetemén Husz János is tanított. Az 1419-ben itt kitört felkelésbıl huszita háború lett. Reims (Franciaország): Katedrálisában koronázták meg a francia királyokat, köztük a Szent Johanna által segített VII.Károlyt. Rigómezı (Szerbia?): Az egyesített szerb haderı és a törökök összecsapása. I.Murád szultán ugyan elhunyt a csatában, de a török diadal után megszőnt a szerb állam önállósága. Róma (Olaszország): 1378-tól újra a pápák lakhelye. A reneszánsz építészet legnagyobb emléke a Szent Péter székesegyház. Szent Gotthárd-hágó (Svájc): Az Alpok legrövidebb észak-déli átjárója, itt bonyolódott a Lombardia és a Németország közti árucsere. Tabor (Csehország): Prágától délre lévı hegy. A husziták radikális szárnya 1420-ban új katonai központot épített itt. Velence (Olaszország): Lagúnaváros, a tengerek királynıje. A dózsék és a Tízek Tanácsa által vezetett városköztársaság uralta a levantei kereskedelmet. Vetélytársai legyızése után elfoglalta Krétát és Ciprust is. Visegrád (Magyarország): Károly magyar, Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király részvételével megtartott királytalálkozó 1335-ben. A Luxemburgok lemondtak lengyel trónigényükrıl, Kázmér pedig Sziléziára támasztott területi követeléseirıl. Új kereskedelmi utak kijelölésével fellendítették a térség áruforgalmát. A francia forradalom és Bonaparte Napóleon történelmi helyszínek Abu-Kir (Egyiptom): Horatio Nelson admirális brit hajóhada 1798-ban megsemmisítette a Nílus torkolatánál lehorgonyzott francia hajóhadat. Ezzel Napóleon elveszítette utánpótlásvonalait, és gyızelmei ellenére Egyiptom foglya maradt. Austerlitz (Csehország): A három császár csatájában, 1805.december 2-án Napóleon gyızelmet aratott az osztrák (I.Ferenc osztrák császár) és az orosz (I.Sándor orosz cár) seregek felett. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom székhelye ben itt ülésezett a nemzetközi kongresszus, amely a Napóleon utáni Európa sorsát rendezte. Napóleon visszatérésének hírére szétoszlanak, majd megkötik a Szent Szövetséget is. Berlin (Németország): A poroszok veresége után, 1806.október 27-én Napóleon bevonult azok fıvárosába, ahol kihirdette a kontinentális zárlatot. Borogyino (Oroszoszág): A Moszkva felé közeledı Grand Arméet az oroszok itt akarták feltartóztatni. Kutuzov 1812-ben vereséget szenvedett Napóleontól, de az oroszok mégsem kötöttek fegyverszünetet. Boulogne (Franciaország): 1805-ben itt gyülekezett Napóleon inváziós hadserege, de a trafalgári kudrac és az osztrák-orosz támadás miatt el kellett halasztania Anglia megtámadását. 5

6 Elba (Olaszország): 1814-es lemondása után ide számőzték Napóleont. Megtarthatta császári címét, magas évjáradékot és 600 fıs katonaságot biztosítottak számára március elsején innen tért vissza Franciaországba. Fontainebleau (Franciaország): Napóleon nyári rezidenciája ben itt mondott le fia javára a trónról, visszatérésekor is érintette. Gironde (Franciaország): Megye a Garonne folyó torkolatában. Innen származtak a nagypolgári kormány jelentısebb alakjai. Gyır (Magyarország): A korszerőtlenül felszerelt és gyakorlatlan, de lelkes magyar nemesi felkelık 1809-ben megütköztek Napóleon hadaival, de vereséget szenvedtek. A csata után idelátogató Napóleon egy éjszakát is eltöltött a városban. Korzika (Franciaország): A szigetet 1768-ban Genovától szerezték meg a franciák. A következı évben itt született Napóleon. Lipcse (Németország): A világtörténelem addigi legnagyobb csatájában, a népek csatájá -ban Napóleon alulmaradt a szövetséges porosz-orosz-osztrák seregekkel szemben. A német területeken összeomlott a francia uralom. London (Anglia): A forradalmi Franciaország legkitartóbb ellenfelének fıvárosa. Napóleon sem tudta elfoglalni, bár megpróbálkozott a partraszállással és a kontinentális zárlattal is. Marseille (Franciaország): A város önkéntesei terjesztették el azt a forradalmi indulót, melyet 1792-ben írt Rouget de Lisle. A dal 1879 óta Franciaország nemzeti himnusza. Moszkva (Oroszország): Napóleon csapatai 1812-ben megszállják az elhagyatott cári fıvárost, melyet az oroszok felégetnek. Párizs (Franciaország): A forradalmi Franciaország fıvárosa július 14-én itt rohamozták meg a Bastillet. Pillnitz (Németország): A szász fejedelmek Drezda melletti kastélya ben a porosz és az osztrák uralkodó itt adta ki nyilatkozatát XVI.Lajos védelmében, és beavatkozással fenyegették meg a forradalmi Franciaországot. Tilsit (Litvánia): A negyedik koalíciós háborút lezáró békekötés helye. A porosz-orosz seregek veresége után kötött béke, melyben Poroszország elvesztette területe felét és nagyhatalmi pozícióit. Napóleon és I.Sándor cár lényegében felosztották Európát: a Visztulától nyugatra lévı területek francia, míg a keletre fekvık az orosz érdekszférába kerültek. Trafalgár (Spanyolország): A Nelson vezette brit flotta döntı gyızelme Cádiztól délre a franciaspanyol Armada felett. A csata lehetetlenné tette Napóleon partraszállási tervét a brit szigetekre és Nagy- Britanniát a tengerek urává tette. A csatában Nelson is elesett. Valmy (Franciaország): A Párizs felé törı egyesített porosz-osztrák seregeket 1792.szeptember 20-án megállították a franciák. Varsó (Lengyelország): Lengyelország felosztásakor, 1795-ben Poroszországhoz került. A poroszok legyızése után Napóleon a franciabarát Nagyhercegség székhelyévé tette tıl a Kongresszusi Lengyelország fıvárosa. Vendée (Franciaország): Az általános mozgósítás miatt 1793 tavaszán kitört forradalomellenes mozgalom vidéke. Versailles (Franciaország): A királyi család az asszonyok menete hatására elhagyta ezt a kastélyt, és Párizsba kényszerült. Wagram (Ausztria): Az angol pénzügyi támogatással megindított 1809-es osztrák támadás döntı csatája. Veresége után I.Ferenc császár kénytelen volt leányát, Mária Lujzát az addig lenézett Napóleonhoz feleségül adni. Waterloo (Belgium): Az angol Wellington és a porosz Blücher vezette koalíciós csapatok 1815-ben végleg legyızték az Elbáról visszatérı Napóleont. 6

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett.

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Dido: Karthágó királynője, aki Cupido nyilának hatására beleszeretett Aeneasba. Latinus: latinok királya,

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A város alapításától a köztársaság fénykoráig

A város alapításától a köztársaság fénykoráig A város alapításától a köztársaság fénykoráig Itália elhelyezkedése: A Földközi-tenger medencéjében, az Appenninni-félszigeten. Tengerpartja tagolatlan, nem kedvez a kereskedelemnek, viszont kedvezőek

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSSOR RÓMA ALAPÍTÁSA

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSSOR RÓMA ALAPÍTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSSOR RÓMA ALAPÍTÁSA Ki volt Trójának, Hektór után a legnagyobb hőse? Aeneas, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Hajóikkal melyik szigetre jutottak először? Szicília

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius Felségárulási perek Ízisz és Mithrasz Szászok Theodosius

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A

A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A 1 Lecke: RÓMA SZÜLETÉSE II. A mondabeli városalapítás - A monda szerint a rómaiak Trójából származnak. - Romulus és Remus története - Romulus lett az első király, a monda szerint ő alapította a várost

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont)

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő - 2015 Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 100 (azaz száz) pontot

Részletesebben

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A tanuló kódszáma: Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás elé! a) A római hadsereg alegysége a

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 2. kategória A versenyzı neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítı

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 KULTÚRTÖRTÉNETI TESZT III. forduló II. kategória Szeged, 2011. március 19. A versenyzı neve:... Iskolája:... Felkészítı tanára:...

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2014 2015. 1. forduló, 2. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA TARTALOM ELÕSZÓ 9 I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA 11 1. A POLITIKAI ÉLET 13 A római birodalom 13 A provinciák kormányzása 25 A hellenisztikus királyságok 27 A zsidó állam 32 2. A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK: A FÖLDKÖZI-TENGER MEDENCÉJÉNEK MEGHÓDÍTÁSA. A PUN HÁBORÚK csak felsorolás szintjén kell tudni a pun háborúkat és kelet meghódítását

ELŐZMÉNYEK: A FÖLDKÖZI-TENGER MEDENCÉJÉNEK MEGHÓDÍTÁSA. A PUN HÁBORÚK csak felsorolás szintjén kell tudni a pun háborúkat és kelet meghódítását 11. A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG VÁLSÁGA ELŐZMÉNYEK: A FÖLDKÖZI-TENGER MEDENCÉJÉNEK MEGHÓDÍTÁSA A PUN HÁBORÚK csak felsorolás szintjén kell tudni a pun háborúkat és kelet meghódítását Punok: a föníciaiak által

Részletesebben

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola.

Így éltek a rómaiak. Történelem-verseny. a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola. Így éltek a rómaiak Történelem-verseny a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola felső tagozatos diákjai számára 2016. I) Egy római előkekő férfi napirendje összekeveredett.

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév

ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév A tantárgy célja a hallgatók történelemszemléletének alakítása a történelmi tények, fogalmak és összefüggések bemutatásával

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat. összesen: 6 pont. 3. feladat. összesen: 8 pont

1. feladat. 2. feladat. összesen: 6 pont. 3. feladat. összesen: 8 pont JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. 1.* Hogy hívták azokat a fivéreket, akik a legenda szerint megalapították Róma városát?

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. 1.* Hogy hívták azokat a fivéreket, akik a legenda szerint megalapították Róma városát? Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 4. ročník, školský rok 2011/12 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) I.) Korabizánc építészete (V-VII. sz.) 1.) Korai, ókeresztény hatású

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

1. korszak: Az egyház intézményének szerveződése az első Pünkösdtől az I. Nikaiai Zsinatig GERMANIA NORICUM D A C I A I T A L I A MOESIA

1. korszak: Az egyház intézményének szerveződése az első Pünkösdtől az I. Nikaiai Zsinatig GERMANIA NORICUM D A C I A I T A L I A MOESIA 1. korszak: Az egyház intézményének szerveződése az első Pünkösdtől az I. Nikaiai Zsinatig Az első Pünkösd I. Nikaiai Zsinat Kr. u. 30/33 325 1) Az egyház terjedésének földrajzi és politikai színtere Az

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 2. Kivel találkozhatsz az Olümposzon? 1. Ízisz 2. Árész X. Janus 3. Keresd

Részletesebben

Időszakok: Kr. e. XI. sz., Kr. e. X. sz., Kr. e. VIII. sz., Kr. e. II. sz., Kr. u. II. sz., Kr. u. VI. sz.

Időszakok: Kr. e. XI. sz., Kr. e. X. sz., Kr. e. VIII. sz., Kr. e. II. sz., Kr. u. II. sz., Kr. u. VI. sz. 1.) A feladat az ókori Róma történelmére vonatkozik. Válassza ki a következő felsorolásból a megfelelő évszázadot, és írja a térképvázlatok betűjele mellé! Ezután nevezzen meg három olyan provinciát, amely

Részletesebben

A virágzó középkor, az érett feudalizmus

A virágzó középkor, az érett feudalizmus A virágzó középkor, az érett feudalizmus 1. A mezőgazdaság forradalma. Az árutermelés és a pénzgazdálkodás kezdete Újítások a mezőgazdasági technikában Európa fejlett, frank területein a népességnövekedés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt?

j) h) a trafalgári győző i) II. Rákóczi Ferenc nevelőapja 1.2. Hogy hívták a megfejtésben szereplő személyt? Neved: Felkészítő tanárod... 7 Iskolád: Elért pontszámod:... / 80 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekből álló rejtvényt! a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) jakobinus vezér b) a népfelség elvének megfogalmazója

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj:

Február. Március. Program: Időpont: Részvételi díj: Április. Program: Időpont: Részvételi díj: Február Velencei karnevál NON-STOP Február 21-23. 16500 Ft/fő Velencei karnevál & Trieszt Február 21-23. 29900 Ft/fő Velencei karnevál Február 21-23. 35900 Ft/fő Velencei karnevál Február 28-Március 3.

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Ravenna építészete V-VI. sz.

Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete I. A Nyugat-Római Császárság építészete (395-476) Ravenna és Classis ikervárosa (402-körül ) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ravenna építészete (V-VI.

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

A versenyző kódja: a) geometrikus, vörösalakos, feketealakos. b) Livius, Herodotosz, Plutarkhosz. c) Isszosz, Gaugaméla, Granikosz

A versenyző kódja: a) geometrikus, vörösalakos, feketealakos. b) Livius, Herodotosz, Plutarkhosz. c) Isszosz, Gaugaméla, Granikosz A versenyző kódja: 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás előtti -be! a) Hellaszban a legjelentősebb sportrendezvény az Apollón tiszteletére rendezett Olümpia volt. b) Kleiszthenész a vérségi kötelékek

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben