T O P O G R Á F I A AZ ÓKORI RÓMA TOPOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T O P O G R Á F I A AZ ÓKORI RÓMA TOPOGRÁFIA"

Átírás

1 AZ ÓKORI RÓMA TOPOGRÁFIA Actium (Görögország): Északnyugati hegyfok az ambrakiai öbölnél. Kr.e. 31-ben itt csapott össze Antonius és Kleopátra egyiptomi királynı egyesített hajóhada Octavianus flottájával. A tengeri ütközetben gyıztes Octavianus ezzel megszerezte az egyeduralmat és elfoglalta Egyiptomot is. Gyızelme emlékére Octavianus versenyeket alapított itt. Alba Longa (Olaszország): Róma egykori anyavárosa, a latin szövetség székhelye. A római eredetmonda szerint Aeneas fia, Ascanius alapította. Romulus és Remus szülıvárosa. A monda szerint Róma harmadik királya, Tullus Hostilius pusztította el. Alesia (Franciaország): Caesar legnagyobb galliai gyızelme Kr.e. 52-ben a Vercingetorix vezette gall törzsek felett. A beszorított gall város körül Caesar kettıs vonalat épített ki, így le tudta gyızni a városba szorultak segítségére sietı gallok felett, majd a várost is bevette. Alexandria (Egyiptom): Nagyváros a Nílus-deltában. Nagy Sándor hadvezére, Ptolemaiosz itt rendezte be székhelyét. Caesar megszállta, majd Kr.e. 30-ban Octavianus birodalmához csatolta. Antiochia (Törökország): Nagy Sándor hadvezére, Szeleukosz alapította az Orontész folyó partján. Félmilliós lakosságával Róma után a birodalom második legnagyobb városa volt. Kr.e. 64-tıl a római Syria provincia székhelye volt. A kereszténység egyik központja volt. Aquileia (Olaszország): Az Adriai-tenger partján fekvı kereskedıváros, Kr.e. 181-ben alapították a rómaiak. Innen indult ki a Baltikumba vezetı borostyánút. Attila hun király hadai 452-ben lerombolták. Aquincum (Magyarország): Római légióstábor és polgárváros a Duna mentén. 106-tól Pannonia provincia fıvárosa volt. Az V.században elnéptelenedett, helyén jött létre a középkori Óbuda. Betlehem (Palesztin Állam): Ebben a júdeai településen született Jézus Krisztus. Brundisium (Olaszország): Kikötıváros Dél-Itáliában. Kr.e. 83-ban itt szállt partra Sulla, majd elfoglalta Rómát. Kr.e. 71-ben közelében szenvedett döntı vereséget Spartacus. Antonius és Octavianus itt állapodott meg a birodalom kettéosztásáról. Itt ért véget a Rómából vezetı Via Appia. Cannae (Olaszország): A második pun háború idején, Kr.e. 216-ban Hannibál pun hadvezér legyızte a közel kétszeres túlerıben lévı rómaiakat. A csata a sikeres bekerítı hadmővelet mintapéldája. Capri (Olaszország): Sziget a campaniai partok közelében. Augustus szerezte meg a nápolyiaktól. Tiberius császár kedvelt tartózkodási helye volt. Capua (Olaszország): Etruszk alapítású campaniai város. A samnis háborúban került római uralom alá. Gladiátoriskolájából indult Kr.e. 73-ban a Spartacus vezette rabszolgafelkelés. Carthago Nova (Spanyolország): Hispánia keleti partvidékén létrehozott karthágói katonai támaszpont. Ezüstbányái segítségével új hadsereget szerveztek, ami Hannibál támadásának alapját adják. Scipio 209-ben elfoglalta, késıbb Hispánia provincia fıvárosa lett. Catalaunum (Franciaország): A népvándorlás korának legnagyobb csatája. 451-ben itt ütközött meg Attila hun király Aetius római hadvezér frank, szász, burgund és nyugati gótokból álló seregeivel. A csata döntetlenül végzıdött, de a hunok elıretörése megakadt, és Attila visszafordulásra kényszerült. Damaszkusz (Szíria): Fontos karavánváros. Itt vált a keresztény üldözı tarsusi Saulból a hittérítı Pál, a késıbbi Szt. Pál apostol. Epeirosz (Görögország): Hellenisztikus királyság Görögország északnyugati részén. Területén volt Dodona, Zeusz jóshelye. Fénykorát Pürrhosz uralkodása alatt érte el, aki Tarentum dél-itáliai görög város oldalán beavatkozott a Róma elleni küzdelembe. Nagy áldozatokat követelı csatákban ( pürrhoszi gyızelem ) ugyan legyızte a római hadsereget, ám késıbb vereséget szenvedett. A Makedónia elleni háborúk során a rómaiak kifosztották, területét Kr.e. 146-ban Macedonia provinciába olvasztották. Hadrianapolis (Törökország): Régi trák város, mely Hadrianus császártól kapta a nevét. 378-ban a nyugati gótok itt gyızték le a Valens császár vezette rómaiakat, ahol maga a császár is elesett. Jeruzsálem (Izrael): Júdea provincia székhelye. Pontius Pilátus helytartósága idején itt fogták el és feszítették keresztre Jézus Krisztust. Mivel több alkalommal Róma-ellenes zsidó szabadságharc 1

2 központja volt, Titus 70-ben lerombolta a várost és a Heródes által épített templomot is. Hadrianus idején építették újjá. Karthágó (Tunézia): Észak-afrikai föníciai (pun) kereskedıváros. A rómaiak három háborúban legyızték, és Kr.e. 146-ban lerombolták. Caesar kezdeményezésére új várost alapítottak a helyén, mely Africa provincia székhelye lett. A népvándorlás során a vandál állam fıvárosa lett. Konstantinápoly (ma Isztambul, Törökország): Kereskedıváros a Boszporusz európai partján. 330-ban I.Constantin császár fıvárossá tette. A Római Birodalom 395.évi kettéválásakor a Keletrómai Birodalom székhelye lett. Milánó (Olaszország): 313-ban Constantin császár itt kiadott ediktumában engedélyezte a kereszténység vallásgyakorlatát. Nicaea (Törökország): 325-ben itt rendezték meg az elsı egyetemes keresztény zsinatot, mely kimondta Jézus Krisztus isteni voltát és a Fiúval és az Atyával való egylényegőségét, a Szentháromságot. A Constantin császár elnökletével megtartott zsinat a rendelkezéseket megtagadókat eretneknek nyilvánította. Pergamon (Törökország): A hellenisztikus királyság Kr.e. 133-ban került római uralom alá. Asia provincia székhelye lett. Könyvtára mintegy kétszázezer tekercset ırzött. Itt találták fel az állatbırbıl készült pergement. Pharsalos (Görögország): A város mellett gyızte le Caesar Kr.e. 48-ban Pompeiust. Philippi (Görögország): Aranybányáiról híres város Nyugat-Trákiában, a Sztrümón-folyó partján. Kr.e. 42-ben itt gyızte le Octavianus és Antonius a Caesart meggyilkoló Brutus és Cassius seregeit. A csatára célozva gyakran elhangzik: Philippinél találkozunk, mely azt jelenti, hogy a döntı összecsapás még hátravan. Falai között prédikált elıször európai földön Pál apostol 58-ban. Pompei (Olaszország): A Vezúv 79.évi kitörésekor elpusztult település Nápoly közelében. Az ásatásoknak köszönhetıen az ókor legjobb állapotban fennmaradt városa. Püdna (Görögország): Makedóniai kikötıváros, mely közelében, Kr.e. 168-ban a rómaiak legyızték Perszeusz makedón királyt. A római gyızelem után a görög területek római területekké váltak. Ravenna (Olaszország): A Pó deltájának mocsarai által védett város. Itt állomásozott a rómaiak adriai flottája. 404 és 476 között a Nyugatrómai Birodalom székhelye. Róma (Olaszország): A monda szerint Romulus által Kr.e. 753-ban alapított város a Tiberis alsó folyásánál. A hét dombra épült várost latinok és szabinok lakták. A birodalom igazi fıvárosává a 64-es tőzvészt követı építkezések alatt vált. A dominatus idején elvesztette jelentıségét. A népvándorlás során 410-ben a nyugati gótok, 455-ben pedig a vandálok fosztották ki. A Néró alatti keresztényüldözések áldozata volt Péter és Pál apostol is. Péter apostol, az elsı római pápa temetkezési helye felett Constantin császár bazilikát emeltetett. Híres épületei: Forum Romanum, Colosseum, Pantheon és Circus Maximus. Rubicon (Olaszország): Ma már nehezen azonosítható folyó Itália és Gallia között. Caesar Kr.e. 49- ben az Alea iacta est (A kocka el van vetve) szavakkal lépte át, és ezzel kezdetét vette a Pompeius elleni polgárháború. Sarmizegetusa (Románia): A dákok központja volt, de a rómaiak 106-ban elpusztították. Savaria (Magyarország): A Borostyánút mellett fekvı pannoniai város a mai Szombathely területén. Claudius császár alapította az 50-es években, ezzel a mai Magyarország legrégebbi városi jogú települése. Sopianae (Magyarország): Alsó-pannoniai város a mai Pécs helyén. A város a IV.században lett igazán fontos, ekkor a pannoniai kereszténység egyik központja lett. Split (Horvátország): Diocletianus császár óriási palotát építtetett itt, mely a római légiótábor alaprajzát követte. A császárt is itt helyezték örök nyugalomra 316-ban. A mai város központja az egykori palota beosztását követi. Szürakuszai (Olaszország): Görög gyarmatváros volt Szicília keleti partvidékén. Mivel Hannibált támogatta, ezért Kr.e. 212-ben elfoglalták a rómaiak. Itt született, alkotott és az ostrom során esett el az ókor kiváló természettudósa Arkhimédész. Tápiószentmárton (Magyarország): Feltételezések szerint itt állt Attila hun király palotája és sírja. 2

3 Tarentum (Olaszország): Dél-itáliai görög gyarmatváros. Róma ellen Kr.e. 282-ben Pürrhosz epeiroszi király segítségét kérték. Veresége után Róma szövetségese lett. Tarquinii (Olaszország): Etruszk városállam, a Rómával szembenálló etruszk városszövetség vezetıje. Teutoburgi-erdı (Németország): Tacitus római történetíró által említett hely, ahol 9-ben a germánok tırbe csalták és lemészárolták a Varus vezette római légiókat. A vereség hírére Augustus falba verte a fejét, és közbe azt kiabálta: Varus, add vissza a légióimat! Zama (Tunézia): A második pun háború lezárásaként Cornelius Scipio római hadvezér legyızte a Hannibál vezette karthágóiakat. A gyızelem véget vetett Karthágó földközi-tengeri hatalmának. Zela (Törökország): Caesar Kr.e. 47-ben itt gyızte le Pontusz seregeit. Gyızelme után küldte Rómába a világtörténelem legrövidebb hadijelentését: Veni, vidi, vici, azaz Jöttem, láttam, gyıztem. A középkori Európa a XI-XIII.században történelmi helyszínek Akkon (Izrael): Jeruzsálem eleste után a keresztes lovagok székhelye a Szentföldön, 1291-ben utolsóként került arab kézre. Albi (Franciaország): A kathar eretnekség központja, akik ellen III.Ince keresztes hadjáratot hirdetett. Alexandria (Egyiptom): Kikötıváros a Nílus deltájában. 642-tıl arab kézben volt. A keletrıl érkezı karavánutak végpontja. Bizánc Konstantinápoly (Törökország): A Keletrómai Birodalom székhelye, a levantei kereskedelem fontos közvetítıje. Az ideérkezı keresztesekkel megromlott a viszonya, akik 1204-ben kirabolták. Helyén megalakult a Latin Császárság. Canossa (Olaszország): Kiközösítése után IV.Henrik császár e vár kapujában vezekelt és könyörgött feloldozásért 1077 telén. Canterbury (Anglia): Anglia legfontosabb egyházi méltóságának székhelye, 1170-ben itt gyilkolták meg Becket Tamást. Ciprus (Ciprus): Szigetállam a Földközi-tenger keleti medencéjében. A III.keresztes hadjárat idején Oroszlánszívő Richárd angol király elfoglalta Bizánctól, és új keresztes királyságot hozott létre, mely 1489-ig fennmaradt. Clermont (Franciaország): Az 1095-ben itt tartott zsinaton hirdette meg II.Orbán pápa a keresztes hadjáratok tervét. Cluny (Franciország): Apátsági központ Burgundiában, a Rhone völgyében. Innen indult ki a kolostori élet és a keresztény egyház reformját sürgetı mozgalom. Kiemelkedı apátja Hildebrand, a késıbbi VII.Gergely pápa volt. Compostella (Spanyolország): Az egyik legnépszerőbb zarándokhely Szent Jakab sírjánál az Ibériaifélsziget északnyugati partján. Csud-tó (Észtország): A Novgorod irányába törı Német Lovagrendet 1242-ben legyızte Alexandr Nyevszkij fejedelem. Gent (Belgium): Posztóiparáról híres flandriai kereskedıváros. Brügge mellett ezt is meg akarta szerezni IV.Fülöp. Gniezno (Lengyelország): Vitéz Boleszláv fejedelem III.Ottó tudtával ben itt szervezte meg az önálló lengyel érsekséget. Hamburg (Németország): Kikötıváros az Elba tölcsértorkolatánál. A Lübeckkel kötött szövetsége révén a Hanza megalapítója. Hastings (Anglia): Hódító Vilmos normann lovagserege 1066-ban, kemény csatában legyızte az angolszászok seregét. Jeruzsálem (Izrael): Zarándokhely, Isten városa, Jézus kereszthalálának helyszíne. A hagyomány szerint itt történt Mohamed égbe szállása. A szeldzsuk hódítás után keresztes lovagok foglalták el, de 1187-ben elvesztették. Kijev (Ukrajna): Kelet-európai fejedelemség székhelye a Dnyeper partján. Virágkorát Bölcs Jaroszláv alatt élte, aki írásba foglalta a szokásjogot (Ruszkaja Pravda) ben a mongolok elfoglalták, és az Arany Horda uralma alá került. 3

4 Lübeck (Németország): Kikötıváros a Balti-tenger partján. A Hamburggal kötött szövetsége révén a Hanza megalapítója. Marienburg (Lengyelország): Az 1191-ben alapított Német Lovagrend központja a Visztula mellett. Itt székelt a rend nagymestere. Morvamezı (Ausztria): A Habsburgok felemelkedését megalapozó csata ban Rudolf a magyarokkal szövetkezve legyızte a cseh II.Ottokárt, megszerezve ezzel a Babenberg-örökséget: Auszztriát, Stájerországot és Karintiát. Novgorod (Oroszország): A Kijevi Ruszból 1136-ban kivált keleti szláv fejedelemség székhelye. Hanza-lerakata is volt. Önállóságát Alexandr fejedelem védte meg, elıbb a svédekkel, majd a német lovagokkal (1242) szemben Oxford (Anglia): Temze parti város, egyetemét 1170 körül alapította elégedetlen párizsi diákok egy csoportja. Róma (Olaszország): A Pápai Állam központja. Szicília (Olaszország): Arab, normann, majd német kézben lévı sziget. II.Frigyes Palermó központtal mintaállammá tette. Velence (Olaszország): Lagúnaváros az Adriai-tenger partján. A dózsék vezette városköztársaság a levantei kereskedelembıl és a keresztesek szállításából meggazdagodott. Szerepe volt Bizánc elfoglalásában is. Riválisa Genova. Worms (Németország): Az 1076-ban megtartott zsinaton IV.Henrik megfosztotta a pápát a trónjától, mire az kiátkozta ıt ben az itt aláírt konkordátum idılegesen véget vetett az invesztitúraküzdelmeknek. A középkori Európa a XIV-XV.században történelmi helyszínek Ankara (Törökország): I.Bajazid veresége Timur Lenk hadaitól. A vereség egy idıre visszavetette az oszmán hódításokat. Avignon (Franciaország): A Rhone-folyó nyugati partján épült város, 1309 és 1377 között a pápák székhelye. A pápák itteni fogsága aláásta a Szentszék tekintélyét, aminek következtében kibontakozott a zsinati mozgalom. Bizánc Konstantinápoly (Törökország): Világváros a Boszporusz európai oldalán. Hısies védelem után 1453-ban foglalta el II.Mehmed. Calais (Franciaország): A francia-angol vetélkedés egyik célpontja. A százéves háború végén angol kézen maradt. Crécy (Franciaország): A százéves háború nevezetes csatája 1346-ban. Bár az angolok Európában elıször ágyút is bevetettek, a csatát az íjászok döntötték el, akik a francia lovagok 14 támadását verték vissza nyilaikkal. Drinápoly (Törökország): I.Murád 1362-ben foglalta el Bizánctól és annak elfoglalásáig az Oszmán Birodalom fıvárosa volt. Firenze (Olaszország): Toscana központja. Fontos textilipari és pénzügyi centrum. A munkakörülményeik javításáért lázadó ciompok rövid idıre átvették a város irányítását. A Mediciek révén a reneszánsz fellegvára lett. Frankfurt (Németország): A Német Aranybulla kimondta, hogy e német vásárvárosban válasszák meg a római királyokat. Genova (Olaszország): Kereskedıváros a Ligur-tenger északi csücskében. A levantei kereskedelemben elvesztette vezetı szerepét, de ebben kárpótolta az atlanti kereskedelem. Itt alkották meg a caracco nevő hajótípust. Granada (Spanyolország): Az Ibériai-félsziget utolsó muzulmán állama, melyet 1492-ben foglaltak el a spanyolok. Közelében található az európai arab építészet kiemelkedı alkotása, az Alhambra. Grünwald (Lengyelország): A Jagelló Ulászló vezette lengyel-litván hadak 1410-ben itt gyızték le a Német Lovagrend csapatait. Konstanz (Németország): Itt ülésezett között az egyetemes zsinat, melynek résztvevıi kezdeményezték az egyházi reformokat. Véget vetettek az egyházszakadásnak, de Husz János kivégzése miatt fellángolt az eretnekség. 4

5 Krím (Ukrajna): 1347-ben itáliai hajósok innen hurcolták be a pestist. A karavánutak egyik végpontja, majd kánság. London (Anglia): A Plantagenet, a York és a Lancaster-ház székhelye, 1381-ben polgármestere leszúrta Wat Tylert. Moszkva (Oroszország): III.Iván innen kiindulva egyesítette az orosz fejedelemségeket. Pátriárkája a pravoszláv egyház feje. Nándorfehérvár (Szerbia): A Duna és a Száva torkolatánál helyezkedett el. Elıbb Szerbiához, majd 1427-tıl a magyar királyok birtoka lett ben Murád szultán, majd 1456-ban II.Mehmed ostromolta sikertelenül. Nikápoly (Bulgária): A Luxemburgi Zsigmond magyar király vezette nemzetközi lovagsereg 1396-ban csúfos vereséget szenvedett I.Bajazidtıl. Ezt követıen Bulgária évszázadokra török uralom alá került. Orleans (Franciaország): A Loire-völgy fontos kereskedelmi központja ben Jeanne d Arc visszavette az angoloktól. Prága (Csehország): A Luxemburgok uralkodása idején megszépült város. Az 1348-ban alapított egyetemén Husz János is tanított. Az 1419-ben itt kitört felkelésbıl huszita háború lett. Reims (Franciaország): Katedrálisában koronázták meg a francia királyokat, köztük a Szent Johanna által segített VII.Károlyt. Rigómezı (Szerbia?): Az egyesített szerb haderı és a törökök összecsapása. I.Murád szultán ugyan elhunyt a csatában, de a török diadal után megszőnt a szerb állam önállósága. Róma (Olaszország): 1378-tól újra a pápák lakhelye. A reneszánsz építészet legnagyobb emléke a Szent Péter székesegyház. Szent Gotthárd-hágó (Svájc): Az Alpok legrövidebb észak-déli átjárója, itt bonyolódott a Lombardia és a Németország közti árucsere. Tabor (Csehország): Prágától délre lévı hegy. A husziták radikális szárnya 1420-ban új katonai központot épített itt. Velence (Olaszország): Lagúnaváros, a tengerek királynıje. A dózsék és a Tízek Tanácsa által vezetett városköztársaság uralta a levantei kereskedelmet. Vetélytársai legyızése után elfoglalta Krétát és Ciprust is. Visegrád (Magyarország): Károly magyar, Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király részvételével megtartott királytalálkozó 1335-ben. A Luxemburgok lemondtak lengyel trónigényükrıl, Kázmér pedig Sziléziára támasztott területi követeléseirıl. Új kereskedelmi utak kijelölésével fellendítették a térség áruforgalmát. A francia forradalom és Bonaparte Napóleon történelmi helyszínek Abu-Kir (Egyiptom): Horatio Nelson admirális brit hajóhada 1798-ban megsemmisítette a Nílus torkolatánál lehorgonyzott francia hajóhadat. Ezzel Napóleon elveszítette utánpótlásvonalait, és gyızelmei ellenére Egyiptom foglya maradt. Austerlitz (Csehország): A három császár csatájában, 1805.december 2-án Napóleon gyızelmet aratott az osztrák (I.Ferenc osztrák császár) és az orosz (I.Sándor orosz cár) seregek felett. Bécs (Ausztria): A Habsburg Birodalom székhelye ben itt ülésezett a nemzetközi kongresszus, amely a Napóleon utáni Európa sorsát rendezte. Napóleon visszatérésének hírére szétoszlanak, majd megkötik a Szent Szövetséget is. Berlin (Németország): A poroszok veresége után, 1806.október 27-én Napóleon bevonult azok fıvárosába, ahol kihirdette a kontinentális zárlatot. Borogyino (Oroszoszág): A Moszkva felé közeledı Grand Arméet az oroszok itt akarták feltartóztatni. Kutuzov 1812-ben vereséget szenvedett Napóleontól, de az oroszok mégsem kötöttek fegyverszünetet. Boulogne (Franciaország): 1805-ben itt gyülekezett Napóleon inváziós hadserege, de a trafalgári kudrac és az osztrák-orosz támadás miatt el kellett halasztania Anglia megtámadását. 5

6 Elba (Olaszország): 1814-es lemondása után ide számőzték Napóleont. Megtarthatta császári címét, magas évjáradékot és 600 fıs katonaságot biztosítottak számára március elsején innen tért vissza Franciaországba. Fontainebleau (Franciaország): Napóleon nyári rezidenciája ben itt mondott le fia javára a trónról, visszatérésekor is érintette. Gironde (Franciaország): Megye a Garonne folyó torkolatában. Innen származtak a nagypolgári kormány jelentısebb alakjai. Gyır (Magyarország): A korszerőtlenül felszerelt és gyakorlatlan, de lelkes magyar nemesi felkelık 1809-ben megütköztek Napóleon hadaival, de vereséget szenvedtek. A csata után idelátogató Napóleon egy éjszakát is eltöltött a városban. Korzika (Franciaország): A szigetet 1768-ban Genovától szerezték meg a franciák. A következı évben itt született Napóleon. Lipcse (Németország): A világtörténelem addigi legnagyobb csatájában, a népek csatájá -ban Napóleon alulmaradt a szövetséges porosz-orosz-osztrák seregekkel szemben. A német területeken összeomlott a francia uralom. London (Anglia): A forradalmi Franciaország legkitartóbb ellenfelének fıvárosa. Napóleon sem tudta elfoglalni, bár megpróbálkozott a partraszállással és a kontinentális zárlattal is. Marseille (Franciaország): A város önkéntesei terjesztették el azt a forradalmi indulót, melyet 1792-ben írt Rouget de Lisle. A dal 1879 óta Franciaország nemzeti himnusza. Moszkva (Oroszország): Napóleon csapatai 1812-ben megszállják az elhagyatott cári fıvárost, melyet az oroszok felégetnek. Párizs (Franciaország): A forradalmi Franciaország fıvárosa július 14-én itt rohamozták meg a Bastillet. Pillnitz (Németország): A szász fejedelmek Drezda melletti kastélya ben a porosz és az osztrák uralkodó itt adta ki nyilatkozatát XVI.Lajos védelmében, és beavatkozással fenyegették meg a forradalmi Franciaországot. Tilsit (Litvánia): A negyedik koalíciós háborút lezáró békekötés helye. A porosz-orosz seregek veresége után kötött béke, melyben Poroszország elvesztette területe felét és nagyhatalmi pozícióit. Napóleon és I.Sándor cár lényegében felosztották Európát: a Visztulától nyugatra lévı területek francia, míg a keletre fekvık az orosz érdekszférába kerültek. Trafalgár (Spanyolország): A Nelson vezette brit flotta döntı gyızelme Cádiztól délre a franciaspanyol Armada felett. A csata lehetetlenné tette Napóleon partraszállási tervét a brit szigetekre és Nagy- Britanniát a tengerek urává tette. A csatában Nelson is elesett. Valmy (Franciaország): A Párizs felé törı egyesített porosz-osztrák seregeket 1792.szeptember 20-án megállították a franciák. Varsó (Lengyelország): Lengyelország felosztásakor, 1795-ben Poroszországhoz került. A poroszok legyızése után Napóleon a franciabarát Nagyhercegség székhelyévé tette tıl a Kongresszusi Lengyelország fıvárosa. Vendée (Franciaország): Az általános mozgósítás miatt 1793 tavaszán kitört forradalomellenes mozgalom vidéke. Versailles (Franciaország): A királyi család az asszonyok menete hatására elhagyta ezt a kastélyt, és Párizsba kényszerült. Wagram (Ausztria): Az angol pénzügyi támogatással megindított 1809-es osztrák támadás döntı csatája. Veresége után I.Ferenc császár kénytelen volt leányát, Mária Lujzát az addig lenézett Napóleonhoz feleségül adni. Waterloo (Belgium): Az angol Wellington és a porosz Blücher vezette koalíciós csapatok 1815-ben végleg legyızték az Elbáról visszatérı Napóleont. 6

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

A DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve

A DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve A DIÁK - KISKÖNYVTÁR a tudomány és a művészetek területén való ismeretszerzést segíti. A középiskolai tananyagra és a legfontosabb lexikonokra építve egy olyan összeállítást készítettünk, melyből könnyen

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

3. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A XII-XIII. SZÁZADBAN

3. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A XII-XIII. SZÁZADBAN 94 3. RÉSZ MAGYARORSZÁG-LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI A XII-XIII. SZÁZADBAN 7. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK A XII. SZÁZADBAN Könyves Kálmán (1095-1116) ellen többször is lázadó Álmos herceg 1106-ban újra fellázadt.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 4 4 Évfolyamok

Részletesebben

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008 Koraújkortörténet Szerzők ifj Barta János, Kontler László, Korpás Zoltán, Lázár Balázs, Molnár Antal, Papp Imre, Poór János, Rákóczi István, Soós István, Szántó György Tibor, Szilágyi Ágnes Judit, Vajnági

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-andras-nemetorszag-a-magyarkozoktatasban-03-02-15/

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 1 MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel

Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczys³aw Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Katarzyna Siwiec Mieczysław Czuma Krakkó és Kis-Lengyelország magyar szemmel Pracownia na Pastwiskach Cieszyn 2012 Krakkó és

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) 375-843 A népvándorlás korától a Keleti Frank

Részletesebben

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS

Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM. munkafüzet MEGOLDÓKULCS Csepela Jánosné TÖRTÉNELEM munkafüzet 7. Játékos feladatok Horváth Péter tankönyvéhez MEGOLDÓKULCS NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST Csepela Jánosné, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2010 Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola, Tornalja England Through a Keyhole Anglia, kulcslyukon keresztül - tanulmányi segédanyag - szerkesztette: Mgr Dubovsky Norbert Tartalom Contents I. Anglia..1

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Kiadó: A borítót tervezte: dr. Keserű Barna Arnold. ISBN 978-963-08-9676-4 (pdf)

Kiadó: A borítót tervezte: dr. Keserű Barna Arnold. ISBN 978-963-08-9676-4 (pdf) Kiadó: Batthyány Lajos Szakkollégium (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar) Győr, 2014 9027 Győr, Budai út 12. email: szeblszk@gmail.com http://blszk.sze.hu A kiadó képviselője:

Részletesebben

Franchet d Esperey, Louis-Félix-François

Franchet d Esperey, Louis-Félix-François 102-207_Britannica_9_kotet_Aprobetus_tortenelem 2012.10.30. 11:36 Page 102 Franchet d Esperey, Louis-Félix-François (szül. 1856. máj. 25. Mostaganem, Algéria megh. 1942. júl. 8. Albi, Franciaország), Franciaország

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, 1217 1218 Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét,

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Történelem. az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ Történelem az alapiskola 8. és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ Szerzői munkaközösség: PhDr. Marcela Bednárová, PhD., Mgr.

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012

Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 Keretek Az osztályozóvizsgák követelménye 6 évfolyamos képzés 7. osztály NAT 2012 A történelem és társadalomismeret tanárgyból tett osztályozó vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Mind

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

WARMIA-MAZÚRIAI VAJDASÁG

WARMIA-MAZÚRIAI VAJDASÁG WARMIA-MAZÚRIAI VAJDASÁG (Województwo warmińsko-mazurskie) A Warmia-Mazúriai Vajdaságot 1999-ben hozták létre az olsztyńi és több más kisebb vajdaság összevonásából. Nagyvárosai közül Elbląg és Frombork

Részletesebben