Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 &cdx- nv.4 UJ. ' l:'í.j. napjáa.r\ }ia,lárcz:ir#: jc5erőle.;1g}6c1:l i..r? -:E-:-:í: ;'..Y.'. " r Y.... ilc'-.".. nap. syíradn;., A9 nncqa.pgffi,y,l}truas w gqzősgffi n PEgárnnesteriHivataí Nyíradny Arpád tér 1. Tel: 203.ó92 t*ü Vámspércs Várs Önk építési engedé szakrvsi reirdelő Ü. i. sz.:z77l2vu9 u. r.:krssne i't. kérelemügye?ü0$ JUL.2 3, HATAROZAT Vámspércs Yárs önkrmányzata 42b?-.Vámgspéresy.aéke.r* építtetőnekengedélytadk arra' hgy a benyujtu műsaaki terveknek megfelelően, a saját tulajdníban álló Vámspércs, Marinka hrsz. alatti ingatlann szabadn áló, ftiídszinten 730,47 B2, 1. ffildszint + 1. emelet szintsaímr4 8,25 m építrrénymagasságú, emeleten733}53m2,összesen 1464,00m2nettó alapteriiletrl,ióróbeteg szakellriltó közpentt, tvábbá 1 db 1000 kg/13 személyteberbírásúszemélyfe}vnótépítsen. a Tvábbá Vámspércs Yárs Önkrmányzata 4287 Yámspércs,Békeu. 1. sz. kérelmére július 16-rín kelt Vámspércs, Marinka 476l 3 hrsz. alatti beltertileti ingatlanra valarrrinta engedélyét, szímúbatrírzattalkiadtt szakrvsi rendelő építési 'szímú kgl8 személy 630 kiadtt hatiírzatmmal szeptember 30-áÍt kelt 2784l200e tata mazőtlatírzataimatvisszavnm. teherbínású személyfelvnóryítésierrgedélyét Előínásaim ésfeltételeims követkeuők: 1. Az engedélyérvényességi kezdő időpntja a döntésjgerősséésvégrehajthatóvá i:dejének válrisínaknapja. B.22. $ (1)bek.) veszti Az építési engedélyénrényét - ba a jgerőssé és végrehajthatóvávátágínak napjától számítttkét éven beliil az építésitevékenységet nem kezdtékel, és a kezdéstnem jelentettékbe, illetve az ez időben nem keriilt sr, megbsszabbításaía építletőkérelrnére az engedélyét-ténye (R. 22. $ (3) bek a) pntja) _ha az építesitevékenységet ugyan a fent megbatírzttidőben megkezdtélqde a fent meghaírírzttidőszakt követően öt éven beltil az e'píményhasnalatbavételi engedélymegadrására nem viílik alkalmassá (R.22.$ (3) bek b) pntja) -az epítésügyihatósági engedélyérvényességi idejének Áz építéstigyi hatóstígaz épífrető lejárta előtt előterjesztett.kérelrnére mindaddig, amígaz engedélymegadásakrfennálló szabalyk vagy kötelező hatósrágielőínisk nerr váltanak meg, illetve ha e viáltzáskaz építéstigyihatósági engedélytarüalmát nem érintik' az e'pítésügyihatósági engedély érvényét egy gy éweismételtenmeghsszabbíthatja. B.22. $ (5) bek b) pntja) 2. Az elsőfku epítésiigyiható*ág az építéstigyi hatósíígiengedélymegadrásaesetén_ba a -hatrírzatjgerős és végrehajtható_az engedélyezésrebenyújttttervdkumentapió záradékkellátja el. A záradéklttervek l péld.ányrít valamennyi peldanyát engedélyezési irattírba he yezi,l peldrínyátmiiszaki nyilvántartasbahelyezi, többi peld'ányátktadja az

2 --1 2', építtetőnek(több építtetőesetén, a döntésen elsőként feltiintettetnek).műemtéki jelentőségiíterületet vagy műemlékikömyezetet érintő építési tevékenység eseténa zríradéklt tervek emea célrarendelkezésre á1ló 1 példanyáta kultwális örökségvédelmi hatóságnakküldi meg' _a7.építtető Az építésügyi hatóság az építtető álta! rendelkezésre kérelméte bcsáttttvábbi példanykatis engedél,v' ezésizítradé.klral láthatel. (R. 23" $ (2) bek.) J. Az építőiparikivitelezésitevékenység követően az építesiigyi bejelentését megkezdésének hatóság az engedélyérvényének lejárta előtt 60 nappal felhívja az építtetőfigyelmétaz engedélyérvényének ktizelgő lejránáraésannakjgkövetkemtényeire,illetve tájékrtatja az építtetőt, az engedély érvénye meghsszabbításának lehetőségéról' illewe a n,{ hasznrílatbavételi engedélyezés feltételeiről.(r. 22. $ (ó) bek.) Ha az építtető-a fenti figyelmeáetés ellenére.nem kéri meg az engedélyérvényénd< jgszerűbnnem hsszabbítható'meg,illetvé meghsszabbítísát,vagy az engedélyérvénye (fennmaradrísi)engedélyt,az építésrendészeti és az építtetőnem kér hasznííatbavételi kötelezési eljánásleflytatrísítvnja maga utan. (R 22. $ (7) b k.) 4. Az építtetőnek rendeltetésszerű ésbiztnsígs a használatbavételiengedéiytu építmény *a hasmiílatraalkalmassá viíjiásakr haszrrrílatbavétel előtt. kell kénrie.(r. 3ó. $ (2) bek.' Éwu. $ (1)bek.) Az építnényépítéséhez sziikséges,annak hasznrílatbavételekr elbntandó állrvínyzzí-.l felvnulási éptiletépítése mérethatárnélkiil építési engedélynélkiil ésbejelenté'61ffi:? végezhető,aznbana has'ná atbavétel időpntjáig azte kellbntani.(r 30. $ (3) bek. c). pntjq R. I1m fejezet29, pntja) 5. Az építési engedélyahzzá tafiző,engedélyezésizíradékkalelláttt építészeti.műszaki tervdkumentacióval egyiitt jgsít építésitevékenységvégzésere.az ópíttető csak a jgerős és végrehajtható építésiengedély és a:z ehhz tartzó.engedélyezési záradékka elláttt. építészeti.műszakitervdkumcntríció birtkriban és annak megfelelően' u:z engedély élvényességénekidőtartama alatt végez.het építési (R. 31. $ (1) bek.) tevékenységeí Épftésügyihatós{ígiengedélyhezköttt építesitevékanyse g az épitőipari kivitelezesi tevékenysegrői,az építésinaplóról és a kivitelezési dkumentáció tartalmárl szóló krmrányrendeletl. mellékletben meghatarzlt tarta mű és reszlekssegu kivitelezesi dkumentráció atapjrínvégeáető. (290t2007(x. 31.) Krm. rend. 16. $ (1) bek.,éwgs. $ (1)bek.) A kivitelezési dkumenüíció tartalma azns az építesiengedélyezési(bejelentési) dkumentáció tartalmával az alábbi építményeketérintő építöipari kivitelezési tevékenység esetén: - a legfeljebb lu{rmszintes(alápincézettftildszint + tetőtér-beépítéses) lakóéptilet és (p1.barkácsmiihely, annak haszrrálaüívalszrsanösszefiiggő rendeltetésűépíünények ruhaszírító,msóknyha"tíizelőtárló, gépkcsi.,mtr., biciklitrárló, zöldségüírló, melléképítmények), melyeknek a lakóépülettel egyíittszámítttösszes szintteríilete ' legfeljebb250 m'. (290/2007(X. 31.)Krm. rend. 16. (3) bek.) $

3 f 277nÜag építőipariki-iitelezési ó. Az építéstrgyi tratisági (létesítési) engedétryhez köttt épi:mények tevékenysége akkr flytatható,ha _ u, épitőipari kivite\ezésaz építésitevékenységetfiytató egyéni vállalkzi vagy krébenszerepel, gazdaságitársaság(a tvábbiakban:kivitelező) tevékenységi * a kivitelezésitevéken-vséget néljeg'vzékbe veti lyan felelős műszalcivezett iran7{$a. aki a kivitetrezőveltagsági,alkalrnaztti megbízttijgvisznybaná11,ésaki a "agymegfelelő jgsultsrígga! és egyé} kivitelezési tevékenység szakinínyának végzők fetrettközv'etlen inínyítási feltételekkel,tvábbá a kivitelezési tevékenységet jggal rpndelkezik,, _a kivitelező és a felelós műszaki vezető rendelkezik kötelező sz,akmai felelősségbiasítiással, _az épitőipan kiviteléqpsi _az építőiparikivitelezési munkák tervezett megkezdését naplóról ésa kivitelezési dkrrmentlíciótarta mrárólszóló tevékenységrő, az építési _ kmrrányrendeletbenmeghatárztt esetekben és módn _az építésfeliigyeleti hatóságnaka kivitelezéstervezettmegkezdéseelőtt 15 nappalaz építtetóbejelentette, a végzését megfupzdé#t" hatósíg a kivitelezési tevékenység és az építésfelügyeleti (l) (Etv. bek.) 39. $ bejelentéstől szamíttt15napnbeltil nem tiltttamfg. '1. adataira és az adatk Az építőiparikivitetezési tevékenységtervezett nregkezdésére, az qíttető vriltzásarairányuló bejelentesét -az építésiigyihatósági (létesítési)engedélyhez kötött és az epítésiigyi bírsr{g megríllapításírrak részletesszabályairl szóló jgszabrílyszerint sa{míttl30 millió frint saímítttepífuény-értéket meghaladó, - a közbszeruésről szló törvény hatrílya a 'átattzó, valamint -a tvábbépítésre vnatkzóan a fenti szímítrásszefinti érteketelérő,fennmaradrásiés eseténnyujtja be az tevékenység tvábbépítési engedélybirtkrábanelvégzendőépítési építöipmi kivitelezési tevékenységről, az építésinaplóról és a kivitglezési dkumentríciótartalm.írlszóló krmányrendelet4. mellékletszerinti tarüalmmal_a hatósrághz kivítelezéstewezett 4egk zdee e őtt 15 nappal- az epítésfeltigyeleti (előzetesbejelentés)' (290Da07.(jilI. 31.) Krm. rend.23. $ (l) bek., Etv. 39. $ (l) bek.) hatósagbz történő bejelenteseveiegyidejűleg az A fenti adatknak az építésfeliigyeleti helye szerint illetekes APEH.nak bejelenteniaz qitesi tevékenységre epíttetőaz építés helyszínénekcímétés vnatkzó teljes kivitelezésiértéket(szetződésesérték),az építés (2) 23. bek.) Kr.m. rend. helyrajziszámát.q90/2007.(xii.31j $ Azéptttetőneka 7. pntbanfglattakhatáya alá nem txtz esetbenatewezett építőipari kivitelezési tevékenységmegkezdéset,és az építésinapló megnyitrásránaknapját -a kivitelezés megkezdésétkövető 5 munkenapn belül. a:z építőiparikivitelezési tevékenységrő 'az építésinaplóról és a kivitelezési dkumerrtrációtartatmrárlszóló krmrínyrendelet6. melléklet szerinti tarüalmmal be kell jelentenie az építésügyi hatósagnak(utólagsbejelentés). Q90n07. (XII. 31.)Krm. rend.24. $) csak annak -az epítési 9. Az epíménybeépítési terméket,berendezest,szerkezetetbeépíteni termékekmiiszaki követelrnényeinek,rregfelelőség igazlrásfuak'valamint frgalmba hzatalárrakésfelhasználásáílakrészletesszabályairól szóló (I. 25.) BM.GKM. mellett lehet. (R. 30. KvVM egyiittesrendeletbenmegbaüírztt.megfelelőseg-igazlrása $ (3) b k. g) pntjq Éw41. $ (1) bek)

4 Ha az építésimunka végzésesrán természeti éíték,építészetivagy régészetiemlék, iitretőleg építmérrnyel kapcslats képzőművészetialktas keriil elő, a kivitelező köteles azt az építéstigyihatóvíghz, valamint mas tratísktlrrel rendelkező hatósaghz (a HajdúBihar }víegyeimúzeumk Igazgatóságanak (402ő Debrecen, Déri tér 1.) haladéktalanul 42" $ (1) bejelenteni' e' u lelőlrelyet a hatósági intézkedésigérintetlenülhagyni" t " bek.) t, mtrnka végzésesnán biztsítarrikelí, hgy a keletkező krnyezetterhelés, 1. Az építési igénybevétela kiilrjn jgszabály.ban meghatrírzttés megengedett mértékenbeliil maradjn.1éw.lz. $ (2) bek.) tervdkumentríciótólcak t2. Az építési engedélytő ésaz atrhz tartző építészeti.műszaki engedély) hatósági hatátzat(módsítttépítési újabbjgerős ésvégrehajthatóépítésügyi hatóság újabbelőzetes engedélye.alapjfu vagy bejelentéstudmrísulvétele_az építéstigyi szabad eltémi, kivéve az lyan eltéréseket,arrely nem minósiil építésiengedélyhez, bejelentéshezkötött építésimunldnak. Ha az eltérésa szakhatósígk szaktertiletetis srán az érdekeltszakhatósrígkköáemiiködésével kell érinti,az eltérésengedé yezése," u eljrírni.(r. 31. $ (2) bek.' Ew. 38. $ (2) bek.) a helyszínen hatóság köteles az engedélyhezkötött epítésimunka végzesét 3. Az építéstigyi és a épittető ellenőíiad. A tulajdns, a hasznélvező és a használó, valarrrint az kivitelező ahatósági ellenörzésttiimi a5. $ (1)-(6)bek.) ;* ellenőtzésentul megelőzi, felkutatja munka végzésenek 14.Az építésiigyi hatósíg az építési batósági engedélynélkiil, vagy attő eltérően,az építésügyi megaka&ílyzzaaz építéstigyi engedélyheznem kötöff epítésimunka esetébenaz általáns ervényükötelező építésügyi tevékenységet'.a (a tvábbiakban:szabrílytalanul)történő építési előírásk megsértésevel +s. $ (2) bek.) :. Az építéstigyi hatósrági ellenőtzést végzőlaz építésimunka flytat.ásáta helyszínen_ legfeljebb egyszer 30 napra. megtilthatju ha u szabálytalanul, YW pedig a ka manként a köz. és vagynbiztnsrígtveszélyeztető az rílléknysaglaz é etrt és egészséget, módn történik. éw. +s. $ (4) bek.) ztt szabáiytalan eljánískeretebena fent megbaí.ír Az építésiigyi hatóság epítesrendészeti bínrággalsujtja az építtaőt.(245/2006.qili. 5.) esetébn építéstlgyi fuítésitevékenység Krm. rend.2.$) 5. Azépíttetőfelel: _ az építesügyibatósrlgi engedélymegszerzéseeít' illetve - a jgerős és végrehajthatóépítéstigylhatósagi engedélybenés a hzzátar:tző, jóvráhagytt, engedélyezési zfuadékka elláttt tervdkumentiícióban fgtattak betart{ásáért' -az építöiparikivitelezésitevékenysegvégzésének figyelemmel kíséréséért, 'azer\ hgy az építnrény rendeltetésszerűés biztnságs hasznalatríhzszíikseges jríruléksepímények'tereprendezési,frásíüási,parksítasimulcílatk az építnrénnyel egyíittvalósuljanak meg, _ azépítési miiszaki ellenőr, valamint a kivitelező ktvttasz1asáert,

5 v 27"/ 2Ü09 - az építőiparikivitelezésitevékeny.ség szervhez az építésfeliigyeleti megkezdésén*k tdrténőjgszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez sziikségesmellélcetek meglétéért, - azért, hgy z építésinapló -jgszabály'san meghatarztt esetekben. a hatósás használatbavételi engedéiyezési eljarás!efiyatása srán az építéstigv; rendelkezésére iáll.!n, - az építési törvényi;en meghatiárzttesetekbenszenrélyesadatk közjéséért, illewe ktiln jgszabályban meghatiírzttesetekbena megletölt adatk beje]óntpsééfi. Étv. 43.$ (1)b k.) Az építtetőés a kivitelező egyiittesen felel azért,hagy az építéstigyiható*íg'által meghatiírzttidőtartarnn beltil az építinénykörnyezetébő 'az épttőiparikiütelerysi tevékenységsnírr keletkezett építésihulladékt"-az építésiés bntrísi hulladék kezelésénekrészletes szabályairól szóló 45/20a4. ryii. 26.) BM.KvVM együttes rendeletbenmeghaüárzttrnódn. elszállít.ísa,a környezet ésa terep felszínétaz eredeti, illetve az engedélyezettállaptban átadjíi'a kórnyezetbenkztt krírkatmegsziintesse. (Etv. 43. $ (2) bek.),_ ló. Jgutódlas fudmásul vételérőldönt az építésiigyihatóság' ha az építésügyihatósagi eljrínásalapjául szlgrílójgvisznyban a plgrárijg szabrílyaiszerint az építtstővagy a kötelezett (gelőd) helyébe(amak halrílavagy jgutódlással ttlrténőmegszünése,illetve önkéntesbelépés következtében)az e játásflyamránvagy annakjgerős ésvégrehajtható jgutód lep. c. 15.$ (1) bek.) batarzanalvailő ezfutatkövetően A jgelőd kérelméreindult eljánásbana jgutódlrása jgutód kére mealapján következik be, err'őla hatósagvégzéssel dönt. (Ket 16. $ (2) bek.) 17.Az építéstigyi hatóság engedélyeaz építési munkrávalkapcslatsplgrárijgi igénytnena dönt el. CEtv.37. $ (2) bek.) 18.Az epítésügyihatós.ígi engedély nem mentesít az egyéb jgszabrílykban előírt engedélyelqbzzí$áetúásk megszerzésenekkötelezettségealól. (R 21. $ (l) bek. b) pntja) 19. Azépíttetököteles b taítani az épített szóló törvény, könryezet alakításírlésvédefunéről az tszátgstelepiilésre,rrdezesi ésepítesikövetelményekről szóló krrrtínyrendeletbenés mráshaírílyban lévő általáns éwényiikötelező hatósági előíraskbanfglaltakat 2a. Atelek, teriilet csapadékvíz.eivezetési rendszerétúgykell kialakítani,hgy a víz aterepen ésaz építményekberr, valamint a tvábbá a szmszédstelkeken ésaz épíünerryekben, közteriileten KáÍr(éLtálzÁst, kimsás! knóáót stb.) ne kzzsn, és a rendeltetésszerü basználattneakadályzza. A csapadékvíza telken belül elszivrárgtatható,ha ez a telek és a szmszédstelkelg veszélyeztet. tvábbá az épífuények rájléknysfuát ésrendeltetésszerü haszllráúaíátnem A telet<rőia csapadékvizeta köáertileti nyílt vizsivezető árkba csak zárt szelvényű vezetékbenésaz utcai jardaszint alatt szabadkivezetni. Amennyiben a vízelvezető iírka közut tartzékqúgyabba a kömyezetéml _a telkelaól' csapadékvíz bevezetésecsak az út kezelőjénekbuájétralasávaltrténhet.

6 Az Allami Népegészségt;gliés Tisztirvsi Szlgálat Balmazújvársi-, DerecskeLétavértesi-, Hajdúhadhazi Kistérségi Intézete ]437-3/2a09 számti szakhatósági.ll'l állósfglalásának előírásaía kt)vetkezők: l Az emeletentervezettl l2-es jelű rendelő mellettiwc-helyiségelőtereta közlekedő flysóról nyílóankell kialakítani. közvetlentil megközelíthetó wc.t k;il A nappati kóthaz tertileténa betegek tészéte biztsítarúakríra tervezett raktarhelyiseg alapteriileténekrvrísára.,a nappali kőrhaz beépített teriiletár felhaszrrílandótextíli4 egyébeszközök, t'irgyi feltételektarlrásríra szekrényekis bi:ztsíthatók. lehetőségetki kell építeni,me$3él a munkaközi kézrnsrási A nappatikórház teríiletén eszközeit biztsítanikelí. a higiénéskézfertőtlenítés Az épiilet nagysrígrendje megköveteli lyan takaríteszközök has'ná atrínak is megfelelően keli tervezéset,metyót itt'"ty""e'ecit és higiénéslat<aritresart gndskdni A vinezeték kiépítéseutarr a vezetékrendszer alaps tisztíüísát, klórzíssal egybekötött, fertőtlenítőszeres áünsrísát el kell végeztetri. Az akkreditát labratóriumbanmegvizsgátt ésaz ÁNtsz Reginalis Intezethatósrágiminősítésével kell. időpntjríradkrrmentalní elláttt víarrintaeredményta hasznrál'atbavétel és Yízügli Felügelőség 8129/02/ A TiszóntúliKórrryezetvédelmi,Természetvédelmi.Jr számúszahtatósógi óilásfglalásónak előírősai a következők: Az építési hasznrílt tevékenységet ugy kell végezni,az építőanyagka!az építéshez gépeket úgy kell tiírlni, hgy biztsíttt legyen a 2 9na04. (VII. 21.) Krmrínyrendelet10. $ (1) bekezdéseszerint a fetszín alatti vizek jó minőségi nem káatja a felszín alattivtz ésa ft'ldtani közeg:. átlapta Az fuítésitevékenység együttes rendeletbenmeghatr{rztt(b) rcl2aüa. ryi. 2.) KöM.EÍM.FVM-KIIVM a kedvezőtlenebb rállapüít.fentiek betaításaérdekében szennyezettségi határértéknél kiviteleaésalatt brrrklatlan'fedetlen helyen nem üárlható lyan eya4' illetve nem végezhetőlyan tevékenység, mely atalaj,tzlajuzelszennyeződéset kzlratja. A kivitelezes snán tils a felszíni vizekbe, illetve azk medrebe brárrrrilyen halmazíllapfuvízszennyezést kzó anyagtjutüatni. A létesífuényszennyvízelvezetéggbez szttkségesköztizemi szennyvízlriílózatbővítés ésa csapadélvízelvezetés(amennyibena csapadékvizeta telekkel hatiírslétai-érbe vezetik) :vrtag engedélyköteles, amihez a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásaitkielégítőtervdkumentációtkell benyujtani.a jríróbetegszakellátó közpnt hasznílatbavételiengedélyéheza vz1g} tizemeltetési engedély beszeruéseutín járuluí'khzzil Felhívjuk az építtet(ifigye rnég hgy kömyezetet zavatő, krárs környezetterhelés kiatakulása esetén utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megldiás, intézkedés megtételére. 23.Hajdú-Bihar Meglei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztnsógiés Állategészségug, Igazgatóság Is.1/ III/2009 szőmú szawtatósági, j,tl áil dsfgl aló,sának el ő írasat a fu etkező k: A kialakítrístabenyújttttervek alapján kell elvégeari.

7 277D049 e Az Európai Parlarnent és Tanáes az élelrniszerjg a.talrins elveiről és követelményeiről szóió 78/20a2E'K rendeiete alapjrán az élelmiszer előállítas és frgalrnazas srán az élelmiszer.vállalkzónak mindenkr bixsítani keli a nymn.úgy kell kialakítani, hg-v a tárlt ktjvethetőséget,azaz a raktárczás rendszerét ninnnn'"zanl.álelrniszerek szár:nazásu"k tekintetében nrincenkcr agncsíthatók g1gyqrj éóva legyenek. "!2, élelníszeriparivallalkzőrak biztsítanikell az Európai ParlanrerÍésTarrács az élelmiszer-higiéniárólszhő852l2004/ek rendéletevnatkzó előírr{sait.. A keletkező hulladékk gyujtésétjól zaíódó fedéliel elláttt, csurgiásmentes,jól tisztít}ratóés fertőtleníthetőedényzetekbenkell megvalósítani,biztsítani kell ezen lehetőségével. edényzetekzínttír: áriá\ tisztítrísukésfertőtlenítéstik A keletkező élelmiszerhulladékgyüjtését, illetően a1774l20j2. kezelését, elsaíllítríslí EK rendelet vnatkzó rendelkezéseitkell betartani!ezen hulladékktvábbi srsát és illetően felhívmfigyelméta? /2003. NI.z?.) FvM. r. vnatkzórendelkezéseire is. a75/2002.(wii.16.)fvm r. 2. $ (14)és28. $ (1) bek.benfglattakra. Az tizletben az élelmiszerekkiszlgálásával, kezelésevelkapcslatbanbaszláit va A tekintetébena 20 /2ffit. (x.25.) Krm. rendeletbegfglaltakatkell érvényesíteni. klórzással egybekötött' víanezetpkkiépítése után a vezetékrendszeralapstisztításr{t' labratóriumban Az akkreditát fertőttenítőszeresáfusásít el kell végeztebi. megvizsgált eredménytdkumentáni kell. 24. NemzetiKÓzlelrBdésiHatóság ltszak.alfi;ldi RegiruilislgazgatósógaEÁ/KA/2576/5/200I számúszawtató sógi óu á sfgl aiasónak eiőírásai a lajvetkező k: A tervezettrendelőíntezetközlekedési kiszlgrílásáta tervezésalatt álló 476/ 4 brsz.ri út felől, a közlekedési tervdkumentíció v.2 szímú Részletes helyszínrajzáúak megfelelőenkell kialakítani. A létesífuény működésehezszíiksegesingatlannbelüli utat,valamint a rakdó- és60 db parkló helyet az J.2 rujzszánű Részletes helyszínrajz szerinti gemetiai kialakítrással, U.3 rajzszámúmetszetek szednti burklattalkell kiépíteni. A tervezésalatt álló 476l 4 hrsz.úút'a belső utak ésparklók a Nemzeti Közlekedési engedélyealapjrínépíthetők Hatóság Észat.arldi Reginrílis igazgatósíg útépítési meg. Az építtetőköteles az engedélyezőhatós.ágnál kezdeményemi az útepítesi engedélyezésieljánást. A kérclemhez csatlni kell útepítésiengedélyezési tervdkrrmentációt,valamint ajgszabilykban előírttvábbi mellékleteket Közutat éíintőmunkavégzesrecsak a közútkezelő elözetes hnájén,flása alapjan keriilhet sr. Az építesimurrkát, a gyalgs. ésközuti frgalm ferrntartásamellett kell végezni. Azútcsatlakzásfrgalmi rendjéta közut mindenkri frgalmi rendje határzzameg. Amennyiben a tervezettlétesíturény miiködése a közuti frgalmat akaóályua ugy a közut kezelője a frgalmi rend módsítísátkezdeményezhen. A létesífuény működéséhez szíikséges belsö közlekedési létesífuenyek az karbantartrísáról,tisáántartrásárl,téli hónapkban síksságelleni védekezéséről engedélyes, illetve mindenkrijgutódja sqiát költségénköteles gndskdni. Saját ésidegen parkló jármiivek, sállítjárművek csak az ingdlann beliil kiépített parklót és rakdóhelyet vehetik igénybe. A rendelőintézetrendelési idejének megfeleltí'en biztsítánikell a parklók megkiizelíthetősegét.

8 277n409. AZ építtetőkteles gndskdni arról, hgy a közútrr" a kivitelezés srán bekövetkező siírfelhrdás,egyéb burklatszennyezéseltávlít'ásríróla kivitelező haladéktalanulgndskdjn' Az ingatlancsatlakzáskiépítése srán az esélyvisznykat ly módn kell kiépíteni, hg.va csatlakzáskiépítése srán az esésviszn.v*kat lv módn keli kiépíteni. hg1 a csatlakzas burklataról összegyűlő csapadékvízne flyjn a közút, illerve a s'zmszéds ingatlanteriiletére..kivitelezés A snin megrngrílódó burklatkat, és a közutak terüíetéheztart?ó fldrészletekenkeletkező rngálódaskat az építtetőkteles az eredeti rállaptrak megfelelőenhelyreállítani. pti\a, iánhalrrpzh KözterÍileten reklámtablacsak kíilön engedélyalapjan helyeztrető el. A rendelőintézet hasaniílatbavételiengedély megadiásíhz való hzzajr{rulr{srpk feltételea ktizlekedésilétesítmények megléte.frgalmbahelyezésiengedélyének., Hzzájaru íisunkcsak a targyr engedélyeztetési eljarásra vnatkzik, esetleges bővítés vagy funkcióvriltzas eseténhzzájírutasunkatújblmeg kellkérni. A szakbatósagi h7zájárulásunk nem jgsít idegen'tértilet igénybevételére, es nem mentesíti az építtett az építéshezszíikséges egyéb engedélyek, szakhatósiígi hzzájátrúáskbeszerzésénekkötelezettségealól. Döntésem ellen kiilön fellebbezésnekhelye nincs, az ilgyfé a batfuzatellen inányuló fellebbezésebengyakrlhatja az eze kapcslatsjgrvslati jgát. 25.A Debreceni Hivatass nkrmárryzati Tűzkósóg S474/3/20a9 szómú szalr}utósógi óllósfgl aiásónak előírasai a kóvetkezők: r r A kivitelezés srán alkalmazasra keríilő -eptitet szerkezetek, építésitermékelq tűzvédelni megfelelőségétigazló iratkat (EMI Kht., vagy más fiiggetlen tanusító szetvezet), kivitelezői nyilatkzatkat ill. feltilvizsgálati jegyzőkönyveket a használatbavételigbe kell nyujtani. A létesítnrény (tővízigényét biztsítanikell. A létesífuényteriiletén tűzje z(' berendezéstkell létesíteni.a kiépítesrekeríilő tfuje ző berendezés tervdkumenüációit parancsnkságunkkal egyeztefui, illefve engedélyeztetnikell' valamint a tűzje z'ő berendezésátje ző kö4pntját az éptilet haszrrrílatbavételével egy időben rátkell adni. Az áfiumk, lépcsőházak,7áíl közlekedő terek hő. és fiistelver-etéset, valamint a légutránpótlrís mértékét biztsítani kell. A hő. és fiistelvezetés szempntjából, a lépcsőhráza}jcal egyben lévő közlekedők eseteben,az összesítettalaptertilet5 %.t kell alapul venni. { személyfelvnó,mivel nem biztnsigi liftkéntkeriit kialakítrásr4ezértegy esetleges éptilettűz esetén nem használható. A személyfelvnó éptilettűz esetén, a létesífuénybenkialakítrísrakerülő tűqe ző berendezésvezérlésealapjan' valamint aramkimaradrískra frldszínten nyittt ajtóval rögz.riljön" a jelzés felldásíig nem miiködhet. kell A létesítendőépiiletésa szmszédsépiiletekközött min. 5,85 m tíjztátv ságt betártani. enasr4aiísm ellen jgrvslattal élni csak az engedéiyező hatóság átta azűgy érdemében hztt I' fkri lvtarczatellen benyujtttfellebbezésbenlehet.

9 , E ka!árzat ellen a kézhezvételtől szómíttíi5 napn belul az Észak-atfi;tdi\leginális ÁtlamtgazgatásiHivataláhzcímzett,de a Plgi;rmesteriHivctalhz benyujttt-3ü.000.-ft értékű il l etékbélyeggel ell áttt-fe ll ebbezéssel l ehet élni. A sza.khatóságiállásfg1alásellen ktilön fellebbezésnek nincs helye, az iigyfél a hatarzat ellen irányuió fel ebbezéskeretébengyakrlhatjaaz ezze kapcslatsjgrvslatijgát. (Ket 45.$(2) bek) tarwá,tdkumentiílóépítészetia jgrvslatranyitva átló idő alattazügyfel az engedélyezés műszaki dkumentrícióba_személyesen,illetve a törvényes vagy ínásbanmeghatalmaztt képviselóje útján. az illetékes építésügyihatóság ügyintézöjénél,íigyfelfgadasiidőben vagy miíslattkérhet.(r. 21. $ (1) bek. d) ptt'{ia betekinthet,mi{slatt,kivnatt készíthet, Ket 68. $ (1)bek.)...'. INDKr.,Ás Vámspércs Yárs tnkrmányzata 4287 Vrímspercs,békeu. 1. sz. - a Vámspércs, Marínka 476tt3 hrsz. alatti _ Vámspércs Vírs Önkrmányzata tulajdnríbanál1ó Bt. 1015BudapesgBatthyrínyu.26. _ építész ingatlanna csatlt- Q.ART Sfudi építészeti tervezőirda által készített 6fi5zaki terveknek megfelelően járóbeteg szakellátó közpntt, tvábbá 1 db 1000 kg/13 személyteherbírásúszemé\úelvnótepítsen. Béke u. 1. sz. kértea Tvábbá Vámspórcs Yárs önkrmányzata 4287 Vr{mqpércs, 476l 3 hnz.tl' természetbenvrámspércs,marinka 476l 3 hrsz. alatti belteriileti ingatlanra julius 1ó-án kelt szímú batáízattalkiadtt szakrvsi rendelő építési engedélyéttarta mazá, valamint a szeptember 3G'áÍl kelt 2784n0a8 számú hatrírzatmmalkiadtt 630 kg/8 személy teherbínásúszemélyfelvnó építésiengedélyét tartatmazó hatfuzataimvisszavnását. A kníbbankiadtt 775n008, és2784/2008szamú hatéttzataimat epíttető kérelnére(mivel epítesi jgukkal nem éltek) a évi C)(L. törvény 34. $-ban fglaltakra bívatkzással rendelkező részben fglaltak szerint visszavntam. környezet alakításáról ésvédelmerőlszóló 997. Az fuítésiengedélyezési eljrírástaz épített (tvábbiakban: évi L)rv[I. törvény Éw) 34. $ (1) bekezdése'az építesiigyihatós'ígi dkrrmenhációk engedélyezési eljríráskról,valamint a telekalakítrásiésaz építeszeti-műszaki (vábbiakban: (x[.13.) 16. R) tartalnrírlsző ő 37t2007. ÖTM rendelet $ (l) bekeúése, vatamintaz építéstigyi ésaz epítésfelíigyeleti hatósrágkkijelöléseröl ésműködési feltételeiről sző ő QaI.23.) Krm. rendelet 1. $ b) pntja ájtal biásíttt hatásktirömben és illetékességi teriiletemenbeltil flytattamle. A kérelem elbíróiása srón _a R. 29. $ (il bekpzdese értelmében.meggőződtew gz alóbbíaból: felattaknak: A kérelemmegfelela R t7. s.ban ésa 28. $ í2)és(3) bekezdésében A kérelmetésmellékleteitaz építtetőte{esztetteeló. A kérelemtárwarövid leínásaalapján: 9

10 ű é í é á ö é á üí őí ó ó é é é é é é ó ó é é á é ó á ó ö é é é í é Á é ó á ó ö é é ő ó ó é ö í ú é é í é é é Í é é á á é é Í á É í ő é í í é í é é é é é é é í é é é é ó á é é É á Í í ö é í é é é É á é í é é í é í é á é í é ó á é Ö á é ö é í ú é ó á á ó á Í á é É í é éá á É őí á ő é é í é ö á á á í í ő é Í é Í í é ö őí á ő é á ó é í é é í é á ó í é é í é Á í é é É é é á é í é Í üí á í ö é é í é é í í é í é í á é é é í é é ű í í í é í é ö á ű ő í ű ö é ő ö í ő é ö é é é á ö é é é é í é í é í á á é é í é í é ö é ö ö í á é üá ű í é é é ö é á é é é

11 277t2C09 _ az ensrgiatakaréksság éshővédelem, - az éietvédelerri éskatasztrófavédeiemköveteirnényeit. Az építmény kialakítasa(f'elújít"rása, átalakítása)sfránbiztsíttt: - a rendszereskarbantartáslehetősége' _ hgy az építményrendeltetésszeriihasznála ával jfuő környezetter}relésaz adtt hqlyen megengedettmértéket ne lépjetul, _ a teriilet gelógiai, hidrlógiai ésszeizmlógiai sajátssagainakmegfelelés' A tervezettépítrnény vagy építészeti.miiszaki megldasmegfelel azéw.31. $ (2).(5)bekezdésében előírtkövetelményeknek az általiínsérvényiiszakmai ésa jgszabájykbanmeghatrírztt ktivetelményekirqt, az egyes építményekre,teriiletekre védettségbtelrendelő jgszabályknak,.a közreműködő szalr*ratósahz.zájarulásábanfglal1 eseti előírasknakésaz eltizetbs hatósági eljrírrískban előírt követelrnényeknek, jgszabríiybanmeghatírzttszernpntjainak. az építeszeti minőségésértékvédelem Az építrrénymegépítése, rendeltetése,haszniílata fenntartasanem kz a környezetében lyan krársbatást"arrely a terület rendeltetésenekmegf,elelő és jgszabályban meghaüírztt mértéket meghaladnri az rílléknyx{gt, azéletetéseg{szséget, a köz. ésvagynbiztnsagtveszélyeztetné. Az epítrrényrendeltetesszerűes bianságs haszrrrítható ságáhzszíikséges janrléksepítrrényekftözrnúvelq utak' burklatk' parklóh stb.),illetőleg közlekedési hí ózatbz való csatlakaás,valamint a kömű. ésenergiaellátrís a használatbavsteliengedélymegkeréséig biztsítható. A tervezőkérrtmegieltilt személy- Waphsler György - a névjegyzéketvezető szerv iíltal igazltarr _a teleptiléstervezésiés az építész.mtíszaki tervezési,valamint az epítésügyi műszaki szakértöi jgsultság szabrilyairól szóló t04/20a6. 0V.28.) Krm. rendelet jgsult a kérelembenmegielölt építésitevékenyseggelkapcslats építészetiérte mében műszaki üervezésre. Epíttető az építesijgsult*ígrít_az érintetttelekre vnatkzó tutajdnjgát feltiintető ingatlan.nyilvríntartásitulajdni lap 3 hónapníl nem régebbihiteles mríslataval. hitelt érdemlőenigazlta. A tervezó nyilatkztt arról, hgy az alta aelkészítettépítészeti.műszaki tervdkumentíció jgszabrálykban meghatiárztt alapvető követelmények tdesítését biztsító nemzeti szabrílykkalazns'vagy azkkal egyenértékű műszaki megldrástt^rlr maz. Az építésügyi hatósági engedélykérelem R.ben előírt mellékleteirendelkezésreáltnalq és tartalmukmegfelela fentiekbenfglalt előírásknak. =A.tervezett epítésitevékenységés az epítészeti.műszakidkurnentiíció megfelel az jeszabálykbanelőírt szakmai éstartalmi kvetelményeknek. építésüeyl 11

12 _ Az építésitevékenységgelérintett telek kialakítrísaa helyi építésiszabálvzatban. szabályzasi tervben meehatárztüakszerint meqtörtént.ésazt az ingatlan-nyilvántaít{ísba bejegyezték. azaz az építési tevékenvségqel érintetttelek rendezett. - Az építéssel telek mas célúhasmsítasamegtörtént. érintetttelekrészvag.v_ Az éítniénnvel tisszefiigeő tervezetttererendezésimunkalatkmegvalósíthátik. A kérelemelbínilasa snín megvizsgáltam' és megállapíttüam,hgy a tewező a teleptilés jellegét, sajáts építészetiarculatiít a te,rvezettépítrrrény elhelyezése és beépítésének tríjba illeszkedgpn a kömyezetébe, építnényt vette, az kialakítása'tervezésesnánfigyelembe helyezte el. i. 'Srán megállapíttüam,hgy a A 2a09. június 24.én megtarttt helyszíni szemle a telken a tewezett megfelelnek, feltiintetett a valósagnak helyszínrajzn adatk!étesítrrény munkríhzmégnemfgtak bzzá.. elhelyezhető. Az építési A rendelkező Ész pntjábanmegbaüárzttkikötéseimet azét,,., ap.., az építőipari naplórl ésa kivitelezési dkumentríciótartalm,íról kivitelezési tevékenységekröl,az építési sző ó Cx.31.) Krm. rendelet, yalamint az építestigyibírsag megállapítrásának részletesszabrílyairól szló 245l20M. QÜI.5.) Krm. rendelet rendelkező részbenmegielölt előírásai alapján' 20. pntjában megbaüírztt kikötéseket az rszágs teleptilésrendezésiés építe5i." (tvábbiakban:nir)47. $. (8)követeLnényekrőlszóló 253llg97.(xtr.20.) Krm. rendeíet (10) bekezdésében fglaltak alapjránírtamelő. éstisztirvsi Szlgilat 21. pntjábanmeghatrírztt kikötéseket az Államt Népegészségtigli Intézete I437.3/2009,. Kístérségi HajdúhadluÍzi Balmazújvarsi., Derecske-Létavértesi., _al. szómú ábbi indkalású szalthatósági all ásfglal ós a al apj,ínírtam elő : hatósagi ésigazgatrisitevékenységröf'szóló 1991.évi Jelen szakvéleményt,,az egészségirgyí )(. törvény 2. szakaszában rögzíteít feladaíkönimmel eljarva hztam meg, az aláhbi jgszabálykban előírtakfi gyelembevételével :,,4 ködrgalmr1 fiók- éskézigyógyszertarak"tvábbá intézetigyógyszertárak működési, szlgrílatiésnyilvríntartasirendjéről"szóló 4 D0a7 (DL19.) EtM rendelet.,pz' egészségügyiszlgríltatásknyujtásáhz sziikségesszakmai minimumfeltételelfiól'' szóló 60D0a3.Cx.20.) EsZCsM rendelet ''az egynaps sebészetiésa ktrraszerűenvégezhetőellátásk szalrrrai feltételeiröl,' szőlő (XU.12.) ESzCsM rendelet,3 települési. szilrírd és flyékny hulladékkal kapcslats közegészségügyi követelményekrőp' szőlró 16/2002'Gv. 10.) EtiM rendelet.,az rszígs településrendezési ésépítesikövetelrnényekról''szóló 253I Krm. rendelet C '.az egészségiigyiintéznényekben keletkező hulladékkezeléséről"szóló 1/2002.(I.ll') EtM rendelet,,d feítóző betegsegek és járványk megelőzése erdekében sztlkséges jrírványügyi intézkedésekről'' szóló 18/1998.(VI.3.)NM rendelet. t2

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárás

Építési engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató az építési engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben, illetve mikr kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész,

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT

Részletesebben

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám:

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2. napirendi pnt Pályázati cél: Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, krszerűsítése. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA prtálján

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Továbbképzés az érettségivizsgaelnököknek. 2015. április

Továbbképzés az érettségivizsgaelnököknek. 2015. április Tvábbképzés az érettségivizsgaelnököknek 2015. április Szűcs Attila sztályvezető Tel.: 06/88/620-011, 06/20/330-4744 Veszprém Megyei Krmányhivatal Oktatási és Hatósági Osztály 8200 Veszprém, Megyeház tér

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram Magas fglalkztatási hatású prjektek kmplex támgatása c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2009-2.1.3 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 7

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök 148. szám Tartalomjegyzék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben