Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 &cdx- nv.4 UJ. ' l:'í.j. napjáa.r\ }ia,lárcz:ir#: jc5erőle.;1g}6c1:l i..r? -:E-:-:í: ;'..Y.'. " r Y.... ilc'-.".. nap. syíradn;., A9 nncqa.pgffi,y,l}truas w gqzősgffi n PEgárnnesteriHivataí Nyíradny Arpád tér 1. Tel: 203.ó92 t*ü Vámspércs Várs Önk építési engedé szakrvsi reirdelő Ü. i. sz.:z77l2vu9 u. r.:krssne i't. kérelemügye?ü0$ JUL.2 3, HATAROZAT Vámspércs Yárs önkrmányzata 42b?-.Vámgspéresy.aéke.r* építtetőnekengedélytadk arra' hgy a benyujtu műsaaki terveknek megfelelően, a saját tulajdníban álló Vámspércs, Marinka hrsz. alatti ingatlann szabadn áló, ftiídszinten 730,47 B2, 1. ffildszint + 1. emelet szintsaímr4 8,25 m építrrénymagasságú, emeleten733}53m2,összesen 1464,00m2nettó alapteriiletrl,ióróbeteg szakellriltó közpentt, tvábbá 1 db 1000 kg/13 személyteberbírásúszemélyfe}vnótépítsen. a Tvábbá Vámspércs Yárs Önkrmányzata 4287 Yámspércs,Békeu. 1. sz. kérelmére július 16-rín kelt Vámspércs, Marinka 476l 3 hrsz. alatti beltertileti ingatlanra valarrrinta engedélyét, szímúbatrírzattalkiadtt szakrvsi rendelő építési 'szímú kgl8 személy 630 kiadtt hatiírzatmmal szeptember 30-áÍt kelt 2784l200e tata mazőtlatírzataimatvisszavnm. teherbínású személyfelvnóryítésierrgedélyét Előínásaim ésfeltételeims követkeuők: 1. Az engedélyérvényességi kezdő időpntja a döntésjgerősséésvégrehajthatóvá i:dejének válrisínaknapja. B.22. $ (1)bek.) veszti Az építési engedélyénrényét - ba a jgerőssé és végrehajthatóvávátágínak napjától számítttkét éven beliil az építésitevékenységet nem kezdtékel, és a kezdéstnem jelentettékbe, illetve az ez időben nem keriilt sr, megbsszabbításaía építletőkérelrnére az engedélyét-ténye (R. 22. $ (3) bek a) pntja) _ha az építesitevékenységet ugyan a fent megbatírzttidőben megkezdtélqde a fent meghaírírzttidőszakt követően öt éven beltil az e'píményhasnalatbavételi engedélymegadrására nem viílik alkalmassá (R.22.$ (3) bek b) pntja) -az epítésügyihatósági engedélyérvényességi idejének Áz építéstigyi hatóstígaz épífrető lejárta előtt előterjesztett.kérelrnére mindaddig, amígaz engedélymegadásakrfennálló szabalyk vagy kötelező hatósrágielőínisk nerr váltanak meg, illetve ha e viáltzáskaz építéstigyihatósági engedélytarüalmát nem érintik' az e'pítésügyihatósági engedély érvényét egy gy éweismételtenmeghsszabbíthatja. B.22. $ (5) bek b) pntja) 2. Az elsőfku epítésiigyiható*ág az építéstigyi hatósíígiengedélymegadrásaesetén_ba a -hatrírzatjgerős és végrehajtható_az engedélyezésrebenyújttttervdkumentapió záradékkellátja el. A záradéklttervek l péld.ányrít valamennyi peldanyát engedélyezési irattírba he yezi,l peldrínyátmiiszaki nyilvántartasbahelyezi, többi peld'ányátktadja az

2 --1 2', építtetőnek(több építtetőesetén, a döntésen elsőként feltiintettetnek).műemtéki jelentőségiíterületet vagy műemlékikömyezetet érintő építési tevékenység eseténa zríradéklt tervek emea célrarendelkezésre á1ló 1 példanyáta kultwális örökségvédelmi hatóságnakküldi meg' _a7.építtető Az építésügyi hatóság az építtető álta! rendelkezésre kérelméte bcsáttttvábbi példanykatis engedél,v' ezésizítradé.klral láthatel. (R. 23" $ (2) bek.) J. Az építőiparikivitelezésitevékenység követően az építesiigyi bejelentését megkezdésének hatóság az engedélyérvényének lejárta előtt 60 nappal felhívja az építtetőfigyelmétaz engedélyérvényének ktizelgő lejránáraésannakjgkövetkemtényeire,illetve tájékrtatja az építtetőt, az engedély érvénye meghsszabbításának lehetőségéról' illewe a n,{ hasznrílatbavételi engedélyezés feltételeiről.(r. 22. $ (ó) bek.) Ha az építtető-a fenti figyelmeáetés ellenére.nem kéri meg az engedélyérvényénd< jgszerűbnnem hsszabbítható'meg,illetvé meghsszabbítísát,vagy az engedélyérvénye (fennmaradrísi)engedélyt,az építésrendészeti és az építtetőnem kér hasznííatbavételi kötelezési eljánásleflytatrísítvnja maga utan. (R 22. $ (7) b k.) 4. Az építtetőnek rendeltetésszerű ésbiztnsígs a használatbavételiengedéiytu építmény *a hasmiílatraalkalmassá viíjiásakr haszrrrílatbavétel előtt. kell kénrie.(r. 3ó. $ (2) bek.' Éwu. $ (1)bek.) Az építnényépítéséhez sziikséges,annak hasznrílatbavételekr elbntandó állrvínyzzí-.l felvnulási éptiletépítése mérethatárnélkiil építési engedélynélkiil ésbejelenté'61ffi:? végezhető,aznbana has'ná atbavétel időpntjáig azte kellbntani.(r 30. $ (3) bek. c). pntjq R. I1m fejezet29, pntja) 5. Az építési engedélyahzzá tafiző,engedélyezésizíradékkalelláttt építészeti.műszaki tervdkumentacióval egyiitt jgsít építésitevékenységvégzésere.az ópíttető csak a jgerős és végrehajtható építésiengedély és a:z ehhz tartzó.engedélyezési záradékka elláttt. építészeti.műszakitervdkumcntríció birtkriban és annak megfelelően' u:z engedély élvényességénekidőtartama alatt végez.het építési (R. 31. $ (1) bek.) tevékenységeí Épftésügyihatós{ígiengedélyhezköttt építesitevékanyse g az épitőipari kivitelezesi tevékenysegrői,az építésinaplóról és a kivitelezési dkumentáció tartalmárl szóló krmrányrendeletl. mellékletben meghatarzlt tarta mű és reszlekssegu kivitelezesi dkumentráció atapjrínvégeáető. (290t2007(x. 31.) Krm. rend. 16. $ (1) bek.,éwgs. $ (1)bek.) A kivitelezési dkumenüíció tartalma azns az építesiengedélyezési(bejelentési) dkumentáció tartalmával az alábbi építményeketérintő építöipari kivitelezési tevékenység esetén: - a legfeljebb lu{rmszintes(alápincézettftildszint + tetőtér-beépítéses) lakóéptilet és (p1.barkácsmiihely, annak haszrrálaüívalszrsanösszefiiggő rendeltetésűépíünények ruhaszírító,msóknyha"tíizelőtárló, gépkcsi.,mtr., biciklitrárló, zöldségüírló, melléképítmények), melyeknek a lakóépülettel egyíittszámítttösszes szintteríilete ' legfeljebb250 m'. (290/2007(X. 31.)Krm. rend. 16. (3) bek.) $

3 f 277nÜag építőipariki-iitelezési ó. Az építéstrgyi tratisági (létesítési) engedétryhez köttt épi:mények tevékenysége akkr flytatható,ha _ u, épitőipari kivite\ezésaz építésitevékenységetfiytató egyéni vállalkzi vagy krébenszerepel, gazdaságitársaság(a tvábbiakban:kivitelező) tevékenységi * a kivitelezésitevéken-vséget néljeg'vzékbe veti lyan felelős műszalcivezett iran7{$a. aki a kivitetrezőveltagsági,alkalrnaztti megbízttijgvisznybaná11,ésaki a "agymegfelelő jgsultsrígga! és egyé} kivitelezési tevékenység szakinínyának végzők fetrettközv'etlen inínyítási feltételekkel,tvábbá a kivitelezési tevékenységet jggal rpndelkezik,, _a kivitelező és a felelós műszaki vezető rendelkezik kötelező sz,akmai felelősségbiasítiással, _az épitőipan kiviteléqpsi _az építőiparikivitelezési munkák tervezett megkezdését naplóról ésa kivitelezési dkrrmentlíciótarta mrárólszóló tevékenységrő, az építési _ kmrrányrendeletbenmeghatárztt esetekben és módn _az építésfeliigyeleti hatóságnaka kivitelezéstervezettmegkezdéseelőtt 15 nappalaz építtetóbejelentette, a végzését megfupzdé#t" hatósíg a kivitelezési tevékenység és az építésfelügyeleti (l) (Etv. bek.) 39. $ bejelentéstől szamíttt15napnbeltil nem tiltttamfg. '1. adataira és az adatk Az építőiparikivitetezési tevékenységtervezett nregkezdésére, az qíttető vriltzásarairányuló bejelentesét -az építésiigyihatósági (létesítési)engedélyhez kötött és az epítésiigyi bírsr{g megríllapításírrak részletesszabályairl szóló jgszabrílyszerint sa{míttl30 millió frint saímítttepífuény-értéket meghaladó, - a közbszeruésről szló törvény hatrílya a 'átattzó, valamint -a tvábbépítésre vnatkzóan a fenti szímítrásszefinti érteketelérő,fennmaradrásiés eseténnyujtja be az tevékenység tvábbépítési engedélybirtkrábanelvégzendőépítési építöipmi kivitelezési tevékenységről, az építésinaplóról és a kivitglezési dkumentríciótartalm.írlszóló krmányrendelet4. mellékletszerinti tarüalmmal_a hatósrághz kivítelezéstewezett 4egk zdee e őtt 15 nappal- az epítésfeltigyeleti (előzetesbejelentés)' (290Da07.(jilI. 31.) Krm. rend.23. $ (l) bek., Etv. 39. $ (l) bek.) hatósagbz történő bejelenteseveiegyidejűleg az A fenti adatknak az építésfeliigyeleti helye szerint illetekes APEH.nak bejelenteniaz qitesi tevékenységre epíttetőaz építés helyszínénekcímétés vnatkzó teljes kivitelezésiértéket(szetződésesérték),az építés (2) 23. bek.) Kr.m. rend. helyrajziszámát.q90/2007.(xii.31j $ Azéptttetőneka 7. pntbanfglattakhatáya alá nem txtz esetbenatewezett építőipari kivitelezési tevékenységmegkezdéset,és az építésinapló megnyitrásránaknapját -a kivitelezés megkezdésétkövető 5 munkenapn belül. a:z építőiparikivitelezési tevékenységrő 'az építésinaplóról és a kivitelezési dkumerrtrációtartatmrárlszóló krmrínyrendelet6. melléklet szerinti tarüalmmal be kell jelentenie az építésügyi hatósagnak(utólagsbejelentés). Q90n07. (XII. 31.)Krm. rend.24. $) csak annak -az epítési 9. Az epíménybeépítési terméket,berendezest,szerkezetetbeépíteni termékekmiiszaki követelrnényeinek,rregfelelőség igazlrásfuak'valamint frgalmba hzatalárrakésfelhasználásáílakrészletesszabályairól szóló (I. 25.) BM.GKM. mellett lehet. (R. 30. KvVM egyiittesrendeletbenmegbaüírztt.megfelelőseg-igazlrása $ (3) b k. g) pntjq Éw41. $ (1) bek)

4 Ha az építésimunka végzésesrán természeti éíték,építészetivagy régészetiemlék, iitretőleg építmérrnyel kapcslats képzőművészetialktas keriil elő, a kivitelező köteles azt az építéstigyihatóvíghz, valamint mas tratísktlrrel rendelkező hatósaghz (a HajdúBihar }víegyeimúzeumk Igazgatóságanak (402ő Debrecen, Déri tér 1.) haladéktalanul 42" $ (1) bejelenteni' e' u lelőlrelyet a hatósági intézkedésigérintetlenülhagyni" t " bek.) t, mtrnka végzésesnán biztsítarrikelí, hgy a keletkező krnyezetterhelés, 1. Az építési igénybevétela kiilrjn jgszabály.ban meghatrírzttés megengedett mértékenbeliil maradjn.1éw.lz. $ (2) bek.) tervdkumentríciótólcak t2. Az építési engedélytő ésaz atrhz tartző építészeti.műszaki engedély) hatósági hatátzat(módsítttépítési újabbjgerős ésvégrehajthatóépítésügyi hatóság újabbelőzetes engedélye.alapjfu vagy bejelentéstudmrísulvétele_az építéstigyi szabad eltémi, kivéve az lyan eltéréseket,arrely nem minósiil építésiengedélyhez, bejelentéshezkötött építésimunldnak. Ha az eltérésa szakhatósígk szaktertiletetis srán az érdekeltszakhatósrígkköáemiiködésével kell érinti,az eltérésengedé yezése," u eljrírni.(r. 31. $ (2) bek.' Ew. 38. $ (2) bek.) a helyszínen hatóság köteles az engedélyhezkötött epítésimunka végzesét 3. Az építéstigyi és a épittető ellenőíiad. A tulajdns, a hasznélvező és a használó, valarrrint az kivitelező ahatósági ellenörzésttiimi a5. $ (1)-(6)bek.) ;* ellenőtzésentul megelőzi, felkutatja munka végzésenek 14.Az építésiigyi hatósíg az építési batósági engedélynélkiil, vagy attő eltérően,az építésügyi megaka&ílyzzaaz építéstigyi engedélyheznem kötöff epítésimunka esetébenaz általáns ervényükötelező építésügyi tevékenységet'.a (a tvábbiakban:szabrílytalanul)történő építési előírásk megsértésevel +s. $ (2) bek.) :. Az építéstigyi hatósrági ellenőtzést végzőlaz építésimunka flytat.ásáta helyszínen_ legfeljebb egyszer 30 napra. megtilthatju ha u szabálytalanul, YW pedig a ka manként a köz. és vagynbiztnsrígtveszélyeztető az rílléknysaglaz é etrt és egészséget, módn történik. éw. +s. $ (4) bek.) ztt szabáiytalan eljánískeretebena fent megbaí.ír Az építésiigyi hatóság epítesrendészeti bínrággalsujtja az építtaőt.(245/2006.qili. 5.) esetébn építéstlgyi fuítésitevékenység Krm. rend.2.$) 5. Azépíttetőfelel: _ az építesügyibatósrlgi engedélymegszerzéseeít' illetve - a jgerős és végrehajthatóépítéstigylhatósagi engedélybenés a hzzátar:tző, jóvráhagytt, engedélyezési zfuadékka elláttt tervdkumentiícióban fgtattak betart{ásáért' -az építöiparikivitelezésitevékenysegvégzésének figyelemmel kíséréséért, 'azer\ hgy az építnrény rendeltetésszerűés biztnságs hasznalatríhzszíikseges jríruléksepímények'tereprendezési,frásíüási,parksítasimulcílatk az építnrénnyel egyíittvalósuljanak meg, _ azépítési miiszaki ellenőr, valamint a kivitelező ktvttasz1asáert,

5 v 27"/ 2Ü09 - az építőiparikivitelezésitevékeny.ség szervhez az építésfeliigyeleti megkezdésén*k tdrténőjgszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez sziikségesmellélcetek meglétéért, - azért, hgy z építésinapló -jgszabály'san meghatarztt esetekben. a hatósás használatbavételi engedéiyezési eljarás!efiyatása srán az építéstigv; rendelkezésére iáll.!n, - az építési törvényi;en meghatiárzttesetekbenszenrélyesadatk közjéséért, illewe ktiln jgszabályban meghatiírzttesetekbena megletölt adatk beje]óntpsééfi. Étv. 43.$ (1)b k.) Az építtetőés a kivitelező egyiittesen felel azért,hagy az építéstigyiható*íg'által meghatiírzttidőtartarnn beltil az építinénykörnyezetébő 'az épttőiparikiütelerysi tevékenységsnírr keletkezett építésihulladékt"-az építésiés bntrísi hulladék kezelésénekrészletes szabályairól szóló 45/20a4. ryii. 26.) BM.KvVM együttes rendeletbenmeghaüárzttrnódn. elszállít.ísa,a környezet ésa terep felszínétaz eredeti, illetve az engedélyezettállaptban átadjíi'a kórnyezetbenkztt krírkatmegsziintesse. (Etv. 43. $ (2) bek.),_ ló. Jgutódlas fudmásul vételérőldönt az építésiigyihatóság' ha az építésügyihatósagi eljrínásalapjául szlgrílójgvisznyban a plgrárijg szabrílyaiszerint az építtstővagy a kötelezett (gelőd) helyébe(amak halrílavagy jgutódlással ttlrténőmegszünése,illetve önkéntesbelépés következtében)az e játásflyamránvagy annakjgerős ésvégrehajtható jgutód lep. c. 15.$ (1) bek.) batarzanalvailő ezfutatkövetően A jgelőd kérelméreindult eljánásbana jgutódlrása jgutód kére mealapján következik be, err'őla hatósagvégzéssel dönt. (Ket 16. $ (2) bek.) 17.Az építéstigyi hatóság engedélyeaz építési munkrávalkapcslatsplgrárijgi igénytnena dönt el. CEtv.37. $ (2) bek.) 18.Az epítésügyihatós.ígi engedély nem mentesít az egyéb jgszabrílykban előírt engedélyelqbzzí$áetúásk megszerzésenekkötelezettségealól. (R 21. $ (l) bek. b) pntja) 19. Azépíttetököteles b taítani az épített szóló törvény, könryezet alakításírlésvédefunéről az tszátgstelepiilésre,rrdezesi ésepítesikövetelményekről szóló krrrtínyrendeletbenés mráshaírílyban lévő általáns éwényiikötelező hatósági előíraskbanfglaltakat 2a. Atelek, teriilet csapadékvíz.eivezetési rendszerétúgykell kialakítani,hgy a víz aterepen ésaz építményekberr, valamint a tvábbá a szmszédstelkeken ésaz épíünerryekben, közteriileten KáÍr(éLtálzÁst, kimsás! knóáót stb.) ne kzzsn, és a rendeltetésszerü basználattneakadályzza. A csapadékvíza telken belül elszivrárgtatható,ha ez a telek és a szmszédstelkelg veszélyeztet. tvábbá az épífuények rájléknysfuát ésrendeltetésszerü haszllráúaíátnem A telet<rőia csapadékvizeta köáertileti nyílt vizsivezető árkba csak zárt szelvényű vezetékbenésaz utcai jardaszint alatt szabadkivezetni. Amennyiben a vízelvezető iírka közut tartzékqúgyabba a kömyezetéml _a telkelaól' csapadékvíz bevezetésecsak az út kezelőjénekbuájétralasávaltrténhet.

6 Az Allami Népegészségt;gliés Tisztirvsi Szlgálat Balmazújvársi-, DerecskeLétavértesi-, Hajdúhadhazi Kistérségi Intézete ]437-3/2a09 számti szakhatósági.ll'l állósfglalásának előírásaía kt)vetkezők: l Az emeletentervezettl l2-es jelű rendelő mellettiwc-helyiségelőtereta közlekedő flysóról nyílóankell kialakítani. közvetlentil megközelíthetó wc.t k;il A nappati kóthaz tertileténa betegek tészéte biztsítarúakríra tervezett raktarhelyiseg alapteriileténekrvrísára.,a nappali kőrhaz beépített teriiletár felhaszrrílandótextíli4 egyébeszközök, t'irgyi feltételektarlrásríra szekrényekis bi:ztsíthatók. lehetőségetki kell építeni,me$3él a munkaközi kézrnsrási A nappatikórház teríiletén eszközeit biztsítanikelí. a higiénéskézfertőtlenítés Az épiilet nagysrígrendje megköveteli lyan takaríteszközök has'ná atrínak is megfelelően keli tervezéset,metyót itt'"ty""e'ecit és higiénéslat<aritresart gndskdni A vinezeték kiépítéseutarr a vezetékrendszer alaps tisztíüísát, klórzíssal egybekötött, fertőtlenítőszeres áünsrísát el kell végeztetri. Az akkreditát labratóriumbanmegvizsgátt ésaz ÁNtsz Reginalis Intezethatósrágiminősítésével kell. időpntjríradkrrmentalní elláttt víarrintaeredményta hasznrál'atbavétel és Yízügli Felügelőség 8129/02/ A TiszóntúliKórrryezetvédelmi,Természetvédelmi.Jr számúszahtatósógi óilásfglalásónak előírősai a következők: Az építési hasznrílt tevékenységet ugy kell végezni,az építőanyagka!az építéshez gépeket úgy kell tiírlni, hgy biztsíttt legyen a 2 9na04. (VII. 21.) Krmrínyrendelet10. $ (1) bekezdéseszerint a fetszín alatti vizek jó minőségi nem káatja a felszín alattivtz ésa ft'ldtani közeg:. átlapta Az fuítésitevékenység együttes rendeletbenmeghatr{rztt(b) rcl2aüa. ryi. 2.) KöM.EÍM.FVM-KIIVM a kedvezőtlenebb rállapüít.fentiek betaításaérdekében szennyezettségi határértéknél kiviteleaésalatt brrrklatlan'fedetlen helyen nem üárlható lyan eya4' illetve nem végezhetőlyan tevékenység, mely atalaj,tzlajuzelszennyeződéset kzlratja. A kivitelezes snán tils a felszíni vizekbe, illetve azk medrebe brárrrrilyen halmazíllapfuvízszennyezést kzó anyagtjutüatni. A létesífuényszennyvízelvezetéggbez szttkségesköztizemi szennyvízlriílózatbővítés ésa csapadélvízelvezetés(amennyibena csapadékvizeta telekkel hatiírslétai-érbe vezetik) :vrtag engedélyköteles, amihez a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásaitkielégítőtervdkumentációtkell benyujtani.a jríróbetegszakellátó közpnt hasznílatbavételiengedélyéheza vz1g} tizemeltetési engedély beszeruéseutín járuluí'khzzil Felhívjuk az építtet(ifigye rnég hgy kömyezetet zavatő, krárs környezetterhelés kiatakulása esetén utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megldiás, intézkedés megtételére. 23.Hajdú-Bihar Meglei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztnsógiés Állategészségug, Igazgatóság Is.1/ III/2009 szőmú szawtatósági, j,tl áil dsfgl aló,sának el ő írasat a fu etkező k: A kialakítrístabenyújttttervek alapján kell elvégeari.

7 277D049 e Az Európai Parlarnent és Tanáes az élelrniszerjg a.talrins elveiről és követelményeiről szóió 78/20a2E'K rendeiete alapjrán az élelmiszer előállítas és frgalrnazas srán az élelmiszer.vállalkzónak mindenkr bixsítani keli a nymn.úgy kell kialakítani, hg-v a tárlt ktjvethetőséget,azaz a raktárczás rendszerét ninnnn'"zanl.álelrniszerek szár:nazásu"k tekintetében nrincenkcr agncsíthatók g1gyqrj éóva legyenek. "!2, élelníszeriparivallalkzőrak biztsítanikell az Európai ParlanrerÍésTarrács az élelmiszer-higiéniárólszhő852l2004/ek rendéletevnatkzó előírr{sait.. A keletkező hulladékk gyujtésétjól zaíódó fedéliel elláttt, csurgiásmentes,jól tisztít}ratóés fertőtleníthetőedényzetekbenkell megvalósítani,biztsítani kell ezen lehetőségével. edényzetekzínttír: áriá\ tisztítrísukésfertőtlenítéstik A keletkező élelmiszerhulladékgyüjtését, illetően a1774l20j2. kezelését, elsaíllítríslí EK rendelet vnatkzó rendelkezéseitkell betartani!ezen hulladékktvábbi srsát és illetően felhívmfigyelméta? /2003. NI.z?.) FvM. r. vnatkzórendelkezéseire is. a75/2002.(wii.16.)fvm r. 2. $ (14)és28. $ (1) bek.benfglattakra. Az tizletben az élelmiszerekkiszlgálásával, kezelésevelkapcslatbanbaszláit va A tekintetébena 20 /2ffit. (x.25.) Krm. rendeletbegfglaltakatkell érvényesíteni. klórzással egybekötött' víanezetpkkiépítése után a vezetékrendszeralapstisztításr{t' labratóriumban Az akkreditát fertőttenítőszeresáfusásít el kell végeztebi. megvizsgált eredménytdkumentáni kell. 24. NemzetiKÓzlelrBdésiHatóság ltszak.alfi;ldi RegiruilislgazgatósógaEÁ/KA/2576/5/200I számúszawtató sógi óu á sfgl aiasónak eiőírásai a lajvetkező k: A tervezettrendelőíntezetközlekedési kiszlgrílásáta tervezésalatt álló 476/ 4 brsz.ri út felől, a közlekedési tervdkumentíció v.2 szímú Részletes helyszínrajzáúak megfelelőenkell kialakítani. A létesífuény működésehezszíiksegesingatlannbelüli utat,valamint a rakdó- és60 db parkló helyet az J.2 rujzszánű Részletes helyszínrajz szerinti gemetiai kialakítrással, U.3 rajzszámúmetszetek szednti burklattalkell kiépíteni. A tervezésalatt álló 476l 4 hrsz.úút'a belső utak ésparklók a Nemzeti Közlekedési engedélyealapjrínépíthetők Hatóság Észat.arldi Reginrílis igazgatósíg útépítési meg. Az építtetőköteles az engedélyezőhatós.ágnál kezdeményemi az útepítesi engedélyezésieljánást. A kérclemhez csatlni kell útepítésiengedélyezési tervdkrrmentációt,valamint ajgszabilykban előírttvábbi mellékleteket Közutat éíintőmunkavégzesrecsak a közútkezelő elözetes hnájén,flása alapjan keriilhet sr. Az építesimurrkát, a gyalgs. ésközuti frgalm ferrntartásamellett kell végezni. Azútcsatlakzásfrgalmi rendjéta közut mindenkri frgalmi rendje határzzameg. Amennyiben a tervezettlétesíturény miiködése a közuti frgalmat akaóályua ugy a közut kezelője a frgalmi rend módsítísátkezdeményezhen. A létesífuény működéséhez szíikséges belsö közlekedési létesífuenyek az karbantartrísáról,tisáántartrásárl,téli hónapkban síksságelleni védekezéséről engedélyes, illetve mindenkrijgutódja sqiát költségénköteles gndskdni. Saját ésidegen parkló jármiivek, sállítjárművek csak az ingdlann beliil kiépített parklót és rakdóhelyet vehetik igénybe. A rendelőintézetrendelési idejének megfeleltí'en biztsítánikell a parklók megkiizelíthetősegét.

8 277n409. AZ építtetőkteles gndskdni arról, hgy a közútrr" a kivitelezés srán bekövetkező siírfelhrdás,egyéb burklatszennyezéseltávlít'ásríróla kivitelező haladéktalanulgndskdjn' Az ingatlancsatlakzáskiépítése srán az esélyvisznykat ly módn kell kiépíteni, hg.va csatlakzáskiépítése srán az esésviszn.v*kat lv módn keli kiépíteni. hg1 a csatlakzas burklataról összegyűlő csapadékvízne flyjn a közút, illerve a s'zmszéds ingatlanteriiletére..kivitelezés A snin megrngrílódó burklatkat, és a közutak terüíetéheztart?ó fldrészletekenkeletkező rngálódaskat az építtetőkteles az eredeti rállaptrak megfelelőenhelyreállítani. pti\a, iánhalrrpzh KözterÍileten reklámtablacsak kíilön engedélyalapjan helyeztrető el. A rendelőintézet hasaniílatbavételiengedély megadiásíhz való hzzajr{rulr{srpk feltételea ktizlekedésilétesítmények megléte.frgalmbahelyezésiengedélyének., Hzzájaru íisunkcsak a targyr engedélyeztetési eljarásra vnatkzik, esetleges bővítés vagy funkcióvriltzas eseténhzzájírutasunkatújblmeg kellkérni. A szakbatósagi h7zájárulásunk nem jgsít idegen'tértilet igénybevételére, es nem mentesíti az építtett az építéshezszíikséges egyéb engedélyek, szakhatósiígi hzzájátrúáskbeszerzésénekkötelezettségealól. Döntésem ellen kiilön fellebbezésnekhelye nincs, az ilgyfé a batfuzatellen inányuló fellebbezésebengyakrlhatja az eze kapcslatsjgrvslati jgát. 25.A Debreceni Hivatass nkrmárryzati Tűzkósóg S474/3/20a9 szómú szalr}utósógi óllósfgl aiásónak előírasai a kóvetkezők: r r A kivitelezés srán alkalmazasra keríilő -eptitet szerkezetek, építésitermékelq tűzvédelni megfelelőségétigazló iratkat (EMI Kht., vagy más fiiggetlen tanusító szetvezet), kivitelezői nyilatkzatkat ill. feltilvizsgálati jegyzőkönyveket a használatbavételigbe kell nyujtani. A létesítnrény (tővízigényét biztsítanikell. A létesífuényteriiletén tűzje z(' berendezéstkell létesíteni.a kiépítesrekeríilő tfuje ző berendezés tervdkumenüációit parancsnkságunkkal egyeztefui, illefve engedélyeztetnikell' valamint a tűzje z'ő berendezésátje ző kö4pntját az éptilet haszrrrílatbavételével egy időben rátkell adni. Az áfiumk, lépcsőházak,7áíl közlekedő terek hő. és fiistelver-etéset, valamint a légutránpótlrís mértékét biztsítani kell. A hő. és fiistelvezetés szempntjából, a lépcsőhráza}jcal egyben lévő közlekedők eseteben,az összesítettalaptertilet5 %.t kell alapul venni. { személyfelvnó,mivel nem biztnsigi liftkéntkeriit kialakítrásr4ezértegy esetleges éptilettűz esetén nem használható. A személyfelvnó éptilettűz esetén, a létesífuénybenkialakítrísrakerülő tűqe ző berendezésvezérlésealapjan' valamint aramkimaradrískra frldszínten nyittt ajtóval rögz.riljön" a jelzés felldásíig nem miiködhet. kell A létesítendőépiiletésa szmszédsépiiletekközött min. 5,85 m tíjztátv ságt betártani. enasr4aiísm ellen jgrvslattal élni csak az engedéiyező hatóság átta azűgy érdemében hztt I' fkri lvtarczatellen benyujtttfellebbezésbenlehet.

9 , E ka!árzat ellen a kézhezvételtől szómíttíi5 napn belul az Észak-atfi;tdi\leginális ÁtlamtgazgatásiHivataláhzcímzett,de a Plgi;rmesteriHivctalhz benyujttt-3ü.000.-ft értékű il l etékbélyeggel ell áttt-fe ll ebbezéssel l ehet élni. A sza.khatóságiállásfg1alásellen ktilön fellebbezésnek nincs helye, az iigyfél a hatarzat ellen irányuió fel ebbezéskeretébengyakrlhatjaaz ezze kapcslatsjgrvslatijgát. (Ket 45.$(2) bek) tarwá,tdkumentiílóépítészetia jgrvslatranyitva átló idő alattazügyfel az engedélyezés műszaki dkumentrícióba_személyesen,illetve a törvényes vagy ínásbanmeghatalmaztt képviselóje útján. az illetékes építésügyihatóság ügyintézöjénél,íigyfelfgadasiidőben vagy miíslattkérhet.(r. 21. $ (1) bek. d) ptt'{ia betekinthet,mi{slatt,kivnatt készíthet, Ket 68. $ (1)bek.)...'. INDKr.,Ás Vámspércs Yárs tnkrmányzata 4287 Vrímspercs,békeu. 1. sz. - a Vámspércs, Marínka 476tt3 hrsz. alatti _ Vámspércs Vírs Önkrmányzata tulajdnríbanál1ó Bt. 1015BudapesgBatthyrínyu.26. _ építész ingatlanna csatlt- Q.ART Sfudi építészeti tervezőirda által készített 6fi5zaki terveknek megfelelően járóbeteg szakellátó közpntt, tvábbá 1 db 1000 kg/13 személyteherbírásúszemé\úelvnótepítsen. Béke u. 1. sz. kértea Tvábbá Vámspórcs Yárs önkrmányzata 4287 Vr{mqpércs, 476l 3 hnz.tl' természetbenvrámspércs,marinka 476l 3 hrsz. alatti belteriileti ingatlanra julius 1ó-án kelt szímú batáízattalkiadtt szakrvsi rendelő építési engedélyéttarta mazá, valamint a szeptember 3G'áÍl kelt 2784n0a8 számú hatrírzatmmalkiadtt 630 kg/8 személy teherbínásúszemélyfelvnó építésiengedélyét tartatmazó hatfuzataimvisszavnását. A kníbbankiadtt 775n008, és2784/2008szamú hatéttzataimat epíttető kérelnére(mivel epítesi jgukkal nem éltek) a évi C)(L. törvény 34. $-ban fglaltakra bívatkzással rendelkező részben fglaltak szerint visszavntam. környezet alakításáról ésvédelmerőlszóló 997. Az fuítésiengedélyezési eljrírástaz épített (tvábbiakban: évi L)rv[I. törvény Éw) 34. $ (1) bekezdése'az építesiigyihatós'ígi dkrrmenhációk engedélyezési eljríráskról,valamint a telekalakítrásiésaz építeszeti-műszaki (vábbiakban: (x[.13.) 16. R) tartalnrírlsző ő 37t2007. ÖTM rendelet $ (l) bekeúése, vatamintaz építéstigyi ésaz epítésfelíigyeleti hatósrágkkijelöléseröl ésműködési feltételeiről sző ő QaI.23.) Krm. rendelet 1. $ b) pntja ájtal biásíttt hatásktirömben és illetékességi teriiletemenbeltil flytattamle. A kérelem elbíróiása srón _a R. 29. $ (il bekpzdese értelmében.meggőződtew gz alóbbíaból: felattaknak: A kérelemmegfelela R t7. s.ban ésa 28. $ í2)és(3) bekezdésében A kérelmetésmellékleteitaz építtetőte{esztetteeló. A kérelemtárwarövid leínásaalapján: 9

10 ű é í é á ö é á üí őí ó ó é é é é é é ó ó é é á é ó á ó ö é é é í é Á é ó á ó ö é é ő ó ó é ö í ú é é í é é é Í é é á á é é Í á É í ő é í í é í é é é é é é é í é é é é ó á é é É á Í í ö é í é é é É á é í é é í é í é á é í é ó á é Ö á é ö é í ú é ó á á ó á Í á é É í é éá á É őí á ő é é í é ö á á á í í ő é Í é Í í é ö őí á ő é á ó é í é é í é á ó í é é í é Á í é é É é é á é í é Í üí á í ö é é í é é í í é í é í á é é é í é é ű í í í é í é ö á ű ő í ű ö é ő ö í ő é ö é é é á ö é é é é í é í é í á á é é í é í é ö é ö ö í á é üá ű í é é é ö é á é é é

11 277t2C09 _ az ensrgiatakaréksság éshővédelem, - az éietvédelerri éskatasztrófavédeiemköveteirnényeit. Az építmény kialakítasa(f'elújít"rása, átalakítása)sfránbiztsíttt: - a rendszereskarbantartáslehetősége' _ hgy az építményrendeltetésszeriihasznála ával jfuő környezetter}relésaz adtt hqlyen megengedettmértéket ne lépjetul, _ a teriilet gelógiai, hidrlógiai ésszeizmlógiai sajátssagainakmegfelelés' A tervezettépítrnény vagy építészeti.miiszaki megldasmegfelel azéw.31. $ (2).(5)bekezdésében előírtkövetelményeknek az általiínsérvényiiszakmai ésa jgszabájykbanmeghatrírztt ktivetelményekirqt, az egyes építményekre,teriiletekre védettségbtelrendelő jgszabályknak,.a közreműködő szalr*ratósahz.zájarulásábanfglal1 eseti előírasknakésaz eltizetbs hatósági eljrírrískban előírt követelrnényeknek, jgszabríiybanmeghatírzttszernpntjainak. az építeszeti minőségésértékvédelem Az építrrénymegépítése, rendeltetése,haszniílata fenntartasanem kz a környezetében lyan krársbatást"arrely a terület rendeltetésenekmegf,elelő és jgszabályban meghaüírztt mértéket meghaladnri az rílléknyx{gt, azéletetéseg{szséget, a köz. ésvagynbiztnsagtveszélyeztetné. Az epítrrényrendeltetesszerűes bianságs haszrrrítható ságáhzszíikséges janrléksepítrrényekftözrnúvelq utak' burklatk' parklóh stb.),illetőleg közlekedési hí ózatbz való csatlakaás,valamint a kömű. ésenergiaellátrís a használatbavsteliengedélymegkeréséig biztsítható. A tervezőkérrtmegieltilt személy- Waphsler György - a névjegyzéketvezető szerv iíltal igazltarr _a teleptiléstervezésiés az építész.mtíszaki tervezési,valamint az epítésügyi műszaki szakértöi jgsultság szabrilyairól szóló t04/20a6. 0V.28.) Krm. rendelet jgsult a kérelembenmegielölt építésitevékenyseggelkapcslats építészetiérte mében műszaki üervezésre. Epíttető az építesijgsult*ígrít_az érintetttelekre vnatkzó tutajdnjgát feltiintető ingatlan.nyilvríntartásitulajdni lap 3 hónapníl nem régebbihiteles mríslataval. hitelt érdemlőenigazlta. A tervezó nyilatkztt arról, hgy az alta aelkészítettépítészeti.műszaki tervdkumentíció jgszabrálykban meghatiárztt alapvető követelmények tdesítését biztsító nemzeti szabrílykkalazns'vagy azkkal egyenértékű műszaki megldrástt^rlr maz. Az építésügyi hatósági engedélykérelem R.ben előírt mellékleteirendelkezésreáltnalq és tartalmukmegfelela fentiekbenfglalt előírásknak. =A.tervezett epítésitevékenységés az epítészeti.műszakidkurnentiíció megfelel az jeszabálykbanelőírt szakmai éstartalmi kvetelményeknek. építésüeyl 11

12 _ Az építésitevékenységgelérintett telek kialakítrísaa helyi építésiszabálvzatban. szabályzasi tervben meehatárztüakszerint meqtörtént.ésazt az ingatlan-nyilvántaít{ísba bejegyezték. azaz az építési tevékenvségqel érintetttelek rendezett. - Az építéssel telek mas célúhasmsítasamegtörtént. érintetttelekrészvag.v_ Az éítniénnvel tisszefiigeő tervezetttererendezésimunkalatkmegvalósíthátik. A kérelemelbínilasa snín megvizsgáltam' és megállapíttüam,hgy a tewező a teleptilés jellegét, sajáts építészetiarculatiít a te,rvezettépítrrrény elhelyezése és beépítésének tríjba illeszkedgpn a kömyezetébe, építnényt vette, az kialakítása'tervezésesnánfigyelembe helyezte el. i. 'Srán megállapíttüam,hgy a A 2a09. június 24.én megtarttt helyszíni szemle a telken a tewezett megfelelnek, feltiintetett a valósagnak helyszínrajzn adatk!étesítrrény munkríhzmégnemfgtak bzzá.. elhelyezhető. Az építési A rendelkező Ész pntjábanmegbaüárzttkikötéseimet azét,,., ap.., az építőipari naplórl ésa kivitelezési dkumentríciótartalm,íról kivitelezési tevékenységekröl,az építési sző ó Cx.31.) Krm. rendelet, yalamint az építestigyibírsag megállapítrásának részletesszabrílyairól szló 245l20M. QÜI.5.) Krm. rendelet rendelkező részbenmegielölt előírásai alapján' 20. pntjában megbaüírztt kikötéseket az rszágs teleptilésrendezésiés építe5i." (tvábbiakban:nir)47. $. (8)követeLnényekrőlszóló 253llg97.(xtr.20.) Krm. rendeíet (10) bekezdésében fglaltak alapjránírtamelő. éstisztirvsi Szlgilat 21. pntjábanmeghatrírztt kikötéseket az Államt Népegészségtigli Intézete I437.3/2009,. Kístérségi HajdúhadluÍzi Balmazújvarsi., Derecske-Létavértesi., _al. szómú ábbi indkalású szalthatósági all ásfglal ós a al apj,ínírtam elő : hatósagi ésigazgatrisitevékenységröf'szóló 1991.évi Jelen szakvéleményt,,az egészségirgyí )(. törvény 2. szakaszában rögzíteít feladaíkönimmel eljarva hztam meg, az aláhbi jgszabálykban előírtakfi gyelembevételével :,,4 ködrgalmr1 fiók- éskézigyógyszertarak"tvábbá intézetigyógyszertárak működési, szlgrílatiésnyilvríntartasirendjéről"szóló 4 D0a7 (DL19.) EtM rendelet.,pz' egészségügyiszlgríltatásknyujtásáhz sziikségesszakmai minimumfeltételelfiól'' szóló 60D0a3.Cx.20.) EsZCsM rendelet ''az egynaps sebészetiésa ktrraszerűenvégezhetőellátásk szalrrrai feltételeiröl,' szőlő (XU.12.) ESzCsM rendelet,3 települési. szilrírd és flyékny hulladékkal kapcslats közegészségügyi követelményekrőp' szőlró 16/2002'Gv. 10.) EtiM rendelet.,az rszígs településrendezési ésépítesikövetelrnényekról''szóló 253I Krm. rendelet C '.az egészségiigyiintéznényekben keletkező hulladékkezeléséről"szóló 1/2002.(I.ll') EtM rendelet,,d feítóző betegsegek és járványk megelőzése erdekében sztlkséges jrírványügyi intézkedésekről'' szóló 18/1998.(VI.3.)NM rendelet. t2

13 277l2Üa9 és 22. pntjábanmeghatarzttkikötéseketa TiszántúliKrnyezetvédelmi,Terrtlészetvédelmi Vízügli Feltiglelőség 8l29/02/20a9 számú--alábbi indkplósú- szakhatósógi óllósfglalása alapján írtarnelő:.!.l N-víradnyVárs Plgármesteri Hivat (4254 Nyíradny. Árpad tér 1.) szakhatósági atiastglalrísunkatkérte Vámspércs'Marinka helyrajzi sziím alatt ' szakrvsi rendelőintézetépítéséhez és1 db 1000kg teherbírasú személyfelvnólétesítéséhez. A kérelernmellékletét Bt. (1015 Budapes Batthyrínyu. képeztea Q.ART studió Épftészeti 26.) és Makvsky Zslt (1145 Budapest,Clumbus u. 4l.) által késátett engedélyezési tervdkumentació(tervszírn:m l). ", A benyujttt dkumentumk alapjrína rendelkezö Ésáben fglaltak szerint hztnljffiil szakhatósígiállásfglalrástadtunk. i A tervezettlétesítrrrény víze átítsátt a közíizemi vimezetékhtálőzanő,biztsítjrík,a keletkezett szennyvizeketa köziizemi szenn1vízcsatrnríhz csatlakztatják.a csapadékvízelvezetés,. elhelyezés megldrísa nem egyértelmű:a felsz.íni vizeket a Létai éíbevezetik, ill. elszikkasztjrík(mtiszaki leínís1.,ill. 5. ldal). A 2. pntbanelőírtakata területtelhatírs Létat.étvédelne érdekében a220l2004. [I.21.) Knn. rendelet5. $ (1) bekezdésalapjántettiik meg. A víág engedélybeszeruéset a72l 996. (v.22.) Krm. rendeletalapj.ínírtukelő. szakhatósági ríllrásfglatr{sunkat a 347/2006. Qil. 23,) Krmányrendeletben biztsíttt jgköriinkben eljrírv4a37l2007.0üi. 13.)tru rendeletbenésa343/2006.qil. 23.) Krm. rendeletalapján adtuk meg. 23. pntjában meghatárztt kikötéseket a Hajdú.Bihar Meglei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataí Elelmiszerlánc.biztnsógi ésallategészségrgl lgazgatósóg 18.1/ III/2009számú - alábbi indkalású- szalrhatósógi áluásfglalásaalapjón írtamelő: A sza}ihatsághná$árulásadrá'*íhz szüksegesdíjat(20.000,.ft) a89d005. Cx. 11.)FvM. EüM-ICsSZEM-PM együttes rendelet - az élelmiszer ellenörzesi igazgatrási dii.akról mellékletének alapjránaz iigyféllelhatósrígmszám ájaramegfizgügttern. szakhatósági hzájrírulásrnat a2004. évic)ü törvény _ aköagazgatási hatósági eljánísés szlgr{laíísáltaláns szabrílyiról_ 44. $ (2)' a QilI. 29.) KTM rendelet- az egyes épíünenyekkel,epítési mrrnkiálkal és építésitevékenységelttelkapcslats építésügyi hatós'ígiengedélyezesi eljánáskról_2. sz. melléklete,37n007. QilI. 13.)tnra rendelet_ az építésügyihatósági eljríráskról, valamint a telekalakíttási és az epítészeti.műszaki dkumentrációktartalm.árl- 5. $. valamint a274l2006.tjüi. 23.) Krm. rendelet14. $ 1.h) feltratalmazrísa alapjrínadtamki. 24. pntjában meghatiárzttkikötéseket a Nemzeti KztekpdésiHatóság Észak-atftildi RegiruÍlis lgazgatósága EA/KÁ/2576/5/2009 szómú _ lábbí indkalósú - szawrutósógi óllásfglalása alapjón írtamelő: Tisaelt Cím szakhatósrágíríllrísfglal.ástkért VámspércsMarinka 476/13 hrsz alatti ingatlannszakrvsi rendelőintézetepítésiengedélyéhez. T3

14 Feltételeimbetartasamellett a rendelőintézetműk<]dése közlekedési érdeketnem sért'az érintettközut kezelője közútkezelői hzzájárulásátmegadta. A szakhatóságiállrisfglalásmataz építésügli ésaz épftésfeli;g,,eleti hatósógk k$elléséről ésnűktdési'feltóteleiről (XII.23.)Krm' rendelet3/a. 5 (1) bekezdése sző ó ésa 6, számúmellékletében biztsítttjgkörmben, az építésü^.i hatósági eljóráskról, valaminta telekalabításiés az építészeti-naűszaki dkumentációk tartalmáról szóló (XII.13.) tru rendelet5.$.q a közúti közlekedésrőlszóló évi I. tórvény,l3. $-a és.a végrehajtasríra kiadtt 30/1988. (Iv.2l.) MT. rendelet 30/A, $.a vallamint az utak frgalmszabáiyzósáróiés a kizúti jelzések elhelyezésérőlsző ő 20/ 984. (XII.21:) KM rendelet2. $ (8) bekezdés e) pntjaalapjránadtamki.. Hzzájarulasm kiadrásrínálfigyelembe vettem a lakigazgatasi hatósági eljóras,,.és szlgdltatasáitalánsszabólyiról szóló évi CXL. törvény 44. $ (1) bekezdésében ésia 45. $ (2) bekezdésében fglaltakat. Az útepítési engedélybeszerzésére vnatkzó kötelezettségeta K]dv. 29. $-a, míg azengedéiy iránti kérelem mellékleteire vnatkzó kötelezettséget bz utak építésének, frgalamba helyezésének ésmegsziintetésének engedélyezéséről sző ő CXI. 16.) KövíM rendelet 12. $-a alapjrínírtarrrelő. Hatóságm hatráskörétés illetékességét a Nemzeti Közlekedési HatóságróI sző ő 263/2006. (xii. 20.) Krmrányrendelet 4. $. (2) pntjaiállapíttta meg. 25. pntjában meghaüárzttkikötéseket a Debreceni Hivatáss inlrrmdnyzati Tűnkósóg. 5474/3/2009számú_ alóbbi indlmlósú. szalrhatósógi áilósfglalósa alapjón írtamelő: { rendeltetésszeriiéstűzvédelmiszempntból biánsígs hasznrílatravaló alkalmassígb megríllapíüísa tvábbá a tűzvédelmikövetelményekérvényesítése érdekében szíiksegesaz. iratk bemutatrása, a3/2003.(i.25.)bm.gkm.kvvm EgytittesRendelet3. $ alapjrán { 9/2008.(II.22.) tru rendelettelkiadtt rszígs Tiizvedelrni Szabályzat5. részil5. Fejezet5. l. 5. pntjaatapjan. A 9/2aa8. QI.22.) rna rendelettelkiadtt rszígs Tűzvédelmi Szabályzat 2. Rész I. Fejezet I. tab ázataalapján' A 9/2008.(II. z2.) nw rendelettelkiadtt rságs Tűzvédelmi Szabályzat 5. tészij9. FejezetIIVI. prrtjaalqpjrán. A 9/2008.(II.22:) ru rendele! 5. melléktettlt.fejeze l pnt' c.) bekezdése alapjáq az éptiletbenelhelyezett felvnók (liftek): a biztnsági felvnóknrájpedig a,,tia esetár a liftet haszílálnitilos!'' jelzéstkell valarrrennyiszinten elhelyeai. Az MsZ EN8l.73 Felvnók szerkezeténekés beépítésének biztnsagi előínísai. Személy. és személy. teherfelvnók különleges alkalmazísat. 73. resz. Felvnók viselkedésetiízesetén5.1 pnt ésaz 5.3 pntk előínásaialapjan. A szmszéds éptiletek felöli inínyban: epífinény (hmlkza0 magasxíg: 1,0; szemberuájlóhmlkzatk anyaga"tagltság4 nyílrískfeltiletanínya.0,8; tetőszerkezet anyaga:0,9; hmlkzataranyíló helyiségekfunkciója: 0,9; szmszédsépiiletkialakítás4 funkciója: ' 1,0; az éptilet befgadó képessege:l,1; beépítetttűzvédelrni berendezés megléte,kialakításáítak mdja krszerűsége:0,9; elsődlegesépületszerkezetek tűállósági fkrata:1,0; tűzveszélyességi sztalyba srlas:0,9; rendeltetés: 1,0;vnulrísitrívlsrág (létesítményi is): 1,0; ltóvíz ellátuság (kiilső, belső): 0,9; az elsődlegesenkiérkező I4

15 ó á á á é é ó ő ó ö é é ó Ö á ű é á é áí á ö é é é Í é í í é ö é é í é é é á á í ó ó ó í é á ö á ó á Í í á é á á á í í ó ó ó ó í é ö é é á é ö á ó á á á é á á í á í ó ó ó ó í é ö é é é é ó í á í Í ő á í í é é é ü ó í ü ó í á á á á í í íí á í í ő Í í í á á é é é í é í Ö í á é é é í á ó á ó ö é Í é é é í ú ő á í á á ó Í Í

16 á ó é ü á é á í é é é í ő ö á ő ó é é é á ú á é é ú é é é ő é ó í ö é é í ü ő é ó á ö é ó á É í ó á ú ő á É í í é Á é ü úő üá í ű ó á ö ö é ó á é í á é é é á ö é é é é í ü ü ö é í í ü ó í ó á é é ő á é ü í Ó á é é á É üá É í ó í ó

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: 20161 ÁPR. 2 5 t Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-629 Fax: (36) (34) 587-078 E-mail: ph@tata.hu ÉTDR azonosító: Iratazonosító: 201400060806 IR-000544398/2014 Ügyiratszám:

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._.,

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._., Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: 2016. november ;,o Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGk-J._., 1~rkez et' 2016 fíov 3 o. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem.

NYILATKOZAT. Alulírott.. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kollégiumi ellátást igénybe veszem. NYILATKOZAT Alulírtt.. nyilatkzm, hgy gyermekem étkeztetésére a 2016/2017. tanévben a kllégiumi ellátást igénybe veszem. Kérjük az alábbi adatkat kitölteni: Gyermek neve: Kllégium neve: Iskla/sztálya:..

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Frrás: www.hajtervez.hu Általáns tájékztató Hajókikötők és egyéb úszóművek tervezéséről és a jóváhagyás menetéről 1 2 3 4 5 6 Az első eldöntendő kérdések Az érintett szakhatóságk és jgszabályk Hajómérnöki

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2017.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK OKTATÁSI FŐOSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK Óvdai felvétel, tanulói jgviszny, kllégiumi tagsági viszny létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértési miatti eljárás... 10 Pedagógus igazlvány kiállítása

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BK-01D/004/75-2/14. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BAJAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK 15. ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE Hatályos : 15. január 1-től Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól. Minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával. 2016.04.07. Tematika

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

GJ U; számú előterjesztés

GJ U; számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere GJ U; számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor.

Jelen módosításra az Alapító a 3. számú végzésre tekintettel az 1999. december 3 -án hozott közgyűlési határozata alapján került sor. Készítette: dr. Trnyai Magdlna ügyvéd Amely a Magyar Bőrgyógyászk "Fekete Zltán" Alapítványa 1991. február 28-án létrehztt és 1998. május 29-én módsíttt egységes szerkezetű Alapító Okiratára vnatkzik,

Részletesebben

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP- 4.1.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CIB Vario Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Eseti Hitel termékről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Eseti Hitel terméket, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül,

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

"r ]]' / a módsító javaslatt egyedü!, vagy más földtulajdnssal A módsító javaslatt a 8. -ban és a 19. (2) bekezdésében meghatárztt lehet benyújtani, a

r ]]' / a módsító javaslatt egyedü!, vagy más földtulajdnssal A módsító javaslatt a 8. -ban és a 19. (2) bekezdésében meghatárztt lehet benyújtani, a Ü á Ü é ő é á á á ó á ú á ü á á á é é é Á Á ú é á á á é ó Ö é ó á ú á ü á á í ó ü á Ú á őú é é ő ö ú á á ŐÚ Ü á á á ö ú á á á í á á ú Ó Ú á Ú á í ő á á Ö ü á á á ö ú á á Á ü á á ö ú á ő á ő ő á á ő á Ő

Részletesebben

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL. CIB Vario Folyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Vari Flyószámlahitelről szóló ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2015. 03. 04-TŐL Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk a CIB Vari Flyószámlahitelt, melyet tárgyi fedezettel és/vagy tárgyi fedezet nélkül, a

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE szerződésszám: 1-/2279/U/20 14 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS TERVEZÖI MŰVEZETÉSRE amely létrejött egyrészről a Budapest Fővárs XIV. Kerület Zugló Önkrmányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma:

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Tplya Községi Közigazgatási Hivatala az építtető teljes neve (természetes személyként) teljes elnevezése (jgi személyként)

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Kerületünkben évtizedek óta megoldatlan a nyilvános, nagy látogatottságú közterületek illemhelyekkel történő ellátása.

Kerületünkben évtizedek óta megoldatlan a nyilvános, nagy látogatottságú közterületek illemhelyekkel történő ellátása. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés közterületi illemhelyek létesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Kerületünkben évtizedek óta megldatlan a nyilváns, nagy látgatttságú

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Módsult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támgatást igénylők figyelmét, hgy a felhívás módsulásai

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben