308.5-(0. L:!tt" u IIlyvt4ra. --Lii? fi. t.~ ' ~.~.~ A' W ' 8 : Gerő Gyu:a. Eljárás tísztek ' ügyeiben. nősülési 4 ~ ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "308.5-(0. L:!tt" u IIlyvt4ra. --Lii? fi. t.~ ' ~.~.~ A' W ' 8 : Gerő Gyu:a. Eljárás tísztek ' ügyeiben. nősülési 4 ~ ~."

Átírás

1 :.==; ü. L:!tt" u IIlyvt4ra.. I --Lii? fi,c. Ot:::lO (0 t. '.. A' W ' 8 : Gerő Gyu:a Eljárás tísztek ' nősülési ügyeiben 9-4. s

2 A MAGY. KIR. HONVÉD ÉS CSENDŐR TISZTEK NŐSÜlÉSI ÜGYEI KÖRÜLI ELJÁRÁS. A FENNÁLLÓ TORVENYEKBÓ L ES SZABÁLYOKBÓL EGYBEÁLLITOTTA. MINTÁKKAL ES MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTA GERÖ GYULA m kl<. honved alezredes-hadbiró. H A R M A D I K Á T D O L G O Z O T T K I A D Á s. SU DAPEST, GR ILL KÁROLY császári ÉS KIRÁLYI UDVARI KONYVKERESKEDÉSE 1905.

3 I J r I ELŐSZÓ a harmadik ldadáshoz. I ORSZÁGG'tÚlS KÖN'fVT V A Ill. kir. honvédség és csendőrség számára érvényben ú ll ő l HHí. évi.,nősü l és i szabályzat " nem öleli és nem is ölelh eue fe l az egész eljárást 1'észleteibep, hallem szúmo:,; olya11, elszórtan más helyc.w:található törvény és szabály e l ő ismeretét feltételezi, amelyekkel tiszljeink másnemü bivatásbeli elfoglallságuk miatt nem igen foglalkozhatnak, s őt számukra főleg a külállomásokon - alig bozzáférhelök. E m e II e tt k o r o n k é n t III a g á t a n ő s ü l é s i s z a b t l Y z a t o t is lényeges részeiben, nevezetesen a nő sül és i engedély feltélelei, a nő s ü l ési kérvény felszerelése, a házassági óvadék mennyisége, az óvacléku l alkalmas értékpa pirok jegyzéke, és az 6vadéknak ingatlanok általi biztositása stb. tekin tetében többször m ó cl o s i t o t t á k. és kicgészitették, ugy, hogy élénken érezhelövé vált oly vczérronal hi ánya, mely az idevonatkozó törvényeket, szabályokat és rendeleteket egy szerves

4 egészbe tömöritve, a katunai közigazgatás szempontjából fellllel'ülh etö kérdésekre gyors és megbizható felvilágosiliist nyujt. Ez inditott engem e mi'lvecske megirására s az a körülmény, bogy immár a III. kiadás vált szükségessé, eléggé mutatja, hogy egészen fölösleges munkát nem végeztem. Megjegyzem még, hogy könyvemnek csak rövidség okáért adtam cl "T i s z t e k nö s űl és i ügyei" czimet. mert az tényleg a honvéd ti sz t v i s e l ö k analog ügyeit is felöleli, ellenben a cs. és kir. közös hadsereg, haditengerészet, osztrák honvédség és csendörség nösül ési ügyei egy más müvemben*) vannak tárgyalva. G. Gy. TAR'rALOM. I. FE.JEZET. A nösülési ellgedély, al1jlal. feltétel ei és korláta.i. L a p A n ő s iil ési enged é lyr ól á ll a l,íba n o l Kinek van nos ü lési enged élyre szüksége 'l Kik nem kaphatnak nősü l é si e nged élyt? Az enged ély nélkül n ősülő k bünle lése!{i adja a n ósülési eugedély t '? _ A ll ősü l és enged élyezésének fellé tele i 5 Az óvadéld lll ellékj övcdcle l1l összege (ea llli ó) A 60 éven I'elüli tiszt nösülbe lésén ck k ü1ünös felté lele _oo 11 A" a r a sz,í nll <1zúsa, III üveltsége s tb P fl r a Ll csnoki véle mén)' 12 II. FE.J EZET. A nösülési engedél.r kérése!'f'ihles fel tétel ej. mellett. A n ös[ilési két'vén y k ül alakj a, t a r talma és mintája 14 A n ősü l és i kérvén y m eltékletei oo _ 15 Sz ül ő i be l eegye z ő nyil a lkozat mintúj a._. _oo A Magyarorsúgon házasulók állni ki,ill itnncló n y ila lkozat minl,\ja.. o..,._. 16.-\. 60 éven felüli völegén y at'új a állal kiúllitandó léritvén y minláj a o 19 A k érvény e l ő t e rj e s z t ése 20 ') Heiratsangelegenheilen der Ofliciere und Bea lllle n des k. u. k. Heeres, der k. u. k. Kriegsma r ine, der Ic k. Land\\'ehr und der k.: k. (;eljcl a r merie. 2. Auflage. Grill K udyari köij)'\'ker. Budapesl TIl. FEJEZE T. Az óyadólú mell ékj öyedelelll ld mut;ttá a és bizto:sitása. Az ő V H d éki m ell él<j övcclelc m bizlos ilás:i ró l á ltalába n és az erre a lkalmas egyes vagyonl <i rgyakról o 22,I>i nézet nz óvad éklll,1lkallll as vagyo nlúrgynkról o 2f>

5 \'1 65.\lIampnpirnk klillljéllyelél' Lop :O Földtehel'nlenlesité..,i kölyények jegyl ék-minlája. :15 Mós :íllumpapirok jegyzék-nlll1lája ;n Ajánlllti nkmúny miniúja üllampapirok kötmén}czésénél :\9 A bckcblezés 4:1 A bekchlezendi) ÓYfldéklökc IJflgystÍgn Milyen él'lékiinek kell az ingallallnak lennie" 44 Ahirói hecsii 46 Birói becslés iránti kérvény mint;íja n Tiizknrhiztositási lérit"én)'. 4f1,\j<inlati oklllány lliintája a bekeblezésre.io :\Jiként szóljon a bekeblezés '7 5-! A biztositús egyl'b módon.'i 6 Zálogle\'clek községi és vasuti kötvények (előhhségek) kiitményezése o 5 \'árowk kamatozó kötyényeine!;. köllllényezése 58 Ajúnlali okmány minhíja 'a z<íloglevelek- stb. kütlllényezésénél 59 Zá\ogleYelek stb. jegyzék-lllíntája _.._. 63 A házassági óvadék biztosilása ingatjanra bekeblezett nhlgánkötelezvények által o o._- (H AjánJati okmány mintája erre a czélra._. o.\ hízassági Qvadék biztositása a Mária Terézia rend nyugdij<íllak fele által 6R IV. FEJEZET. 1. házasságkötési ig'azojyáuj I{érése. A kén'én)' külalakja, tartalma és lijíntája 69 A kérvény mellékielei 70 V. FEJEZET. A nösüléíii ellgedél' kérése fejségfo]ramodvcl.ny ntjcíl1..\ felségfolyamodván)' benyujthatásának elő['ellétcjei 75.\ henylijtás ljiódja._- _.. _ 77.\ fc>lstsglol) <1morh úny 1{lJlalalqa, 111 do 1<>1 I és hélyc-';e \ lelségfol5 a illo r!\ ány mintáj<i -.,, - 80 A l egfclóbh elhatározás _ VI. FEJEZET, ÁI1a.mi Mzassüg'kiitps rs eg'.rházi es]{flf,rs. ljllzasnclp;i a]ollhll.rolf. Frhuentés (dispflllzárió). J{jilfmdün kiitenili) h:lza.ssá'. AltalnJlos észrevételek Kötelező polgári h{lzasság s aljilak akadályai. Gyermekek vallása o o Egyházi esketés és akad<ílyai o Házasságkötés kiilfölrjön _ V rr. FEJEZET. \'11 Lap A házasscíg'i fínlfjól, ldcshólésfl, kisol'sojása, tonibbá részbell vaky eg-pszlwl1,isszal{érésr. 1{ama.to]( felrótele. Az ';'7adék elilleg'enitrse és elz.í,log'ositása. Az üradéki Illellélcjiire({fllem adója, Ejárás kiilönleg'es f:\setekben. Az óvadék kicserélése A kicseré.lési kérvény mintája _. Ugyanaz._. o o Ugyanaz ingatlanra bekeblezett óvcuiélméíl Törlési engedély minllíja Értékpapirok kisorsolása Allampapírok kol1 ver ziója Az óvadék visszakérése. Kamatok felvélele és á tutalása Az óvadéknak és jövedelmének átrubázása és elzálogositása._. Az óvadéki olmuín)'ok elveszése._ Végrehajlá az óvadékra.._. o Az óvadéki lucllékjövedelem adója Elévülés o o o _o _._ o o '125

6 I. FEJEZET. A nősül é si engedély, annak feitételei és korlátai. A nősiiiési engedélyről általában. A honvédhatósági nős ül é si engedély csak f e l t é t e l e s, mert a házasságra lépést csak annyiban engedélyezi, amennyiben annak más L ö r v é n yes (hárhssági) a It a d á l Y ut jában nem áll. Dc van a n ős ülési engedélyben még egy másik kikötés is, arra az esetre, ha a nősülő: h á z a s s á g i ó vad é k i mcllékjövedelmet tartozik biztositmú. Erre az eselre ugyalús a n ősitl ési engedély az t a fenntartást tartalmazza, hogy az esketés, ille t ő leg állami házasságkötés csak akkor tartható meg, ha az ezen n ő sülési engedélyben meghatározott óvadéki évi mellékjövedelem tényleg biztosittatik s e biztositás m eg történté rő l egy a honvédelmi minister által kiállitandó»igazolvány«is felmutaltatil<.. A házassági óvadéki mellékjövedelem kimutatására kötelezett fél Lehát a nős üj.ési engedély kieszközlése (II. fejezet) ulán még nem köthet házasságot, hanem tarlo- 1

7 -_. zik előbb 1\ nösülési ellgedélyben kikötött óvadéld mellékjö\'edelmet szabályszerüell biztositani (III. fejezet) és azután amellékjövedelem biztositását tanusitó okmányok beterjeszlése mellett uj r a a honvédelmi ministerhez folyamodni a \'égből. hogy részére most már a megtörtént biztositásról szóló (házasságkötési) igazolvány is kiszolgáltattassék (IV. fejezet), aminek elnyerése után a házasságkötésnek a honvéd közigazgatás részéről további akadálya nincs. l ) Kinek van nósülési engedélyre szüksége? A m. kir. honvédség és csendőrség számára érvényes s az évi»rendeleti Közlöny«34. számában közzétett»)j1ős üj é si szabályzat«1. -a értelmében a»házasságkötéshez minden t é n y l e g e s honvéd és c sendőr tisztnek (tiszlyiselőnek) h o n v é.d 2 ) hatósági engedélyre van szüksége«. Hogy )}tényleges«honvéd egyének alatt kiket kell érteni, az a szolgálati szabályzat L részének 13. lapján foglalt )) Előzetes észreyételek«-ben van megmondva, itt l) Ha óyadéki mellékjövedelmet kimuta tni nem kell, a házasságkötés már a n ős ül ési engedély felmutatásával megtörténhetik. Lásd a nósülési engedélynek f e l s é g f o l y a m o d \' á n y utján ki eszkö z l ésé r ő l az V. fejezetet. 2) Oly tisztek tehát, kik előbb a közös hadseregben vagy az osztrák Landwelu'nél szolgáltak s ott a n ős ül és i engedély t és eselleg m ár a házasságkötési igazolványt (lásd n. és IV. fejezet) is kieszközölték, de még m ielő tt házasságra léptek \'olna, a 111. kir. honvédség tényleges állol11 <Ínyába áthelyeztettek. tartozllak ezen eugedély t és igazolványt a hovédelmi ministerhez olyezélból fe lterjeszteni, hogy azok hatálya r áj uk minl hojwédtiszlekre is k ilcrjeszlcssék. csak azl jegyzem meg, hogy ide é rt end ők a tényleges szolgálatból ideiglenesen szabadságra hocsátollak, köztük a v á r a k o z á s i i II e t é k k e l vagy 111 i n d e n i II e t é k bes z üntet ésé y e l s zab a d s ú g oltak is. De nösi.uési engedélyre van szükségük azon II y U g_ á II o 111 á n y II tíszteknek 1 ) és liszt v iselőkn ek is, akik helyi szolgálatra e l ő "annak jegyezye vagy valamely katonai rokkantak házának helyi ellálásclban val1n ak. 2) Kik nem kaphatnak llósülési engedélyt? l\'ösí.ilési engedély a y ez é r k a r h o z b e o s z t o t t f ő t i s z t e k n e k nem adható. 3) E szabály alól csakis 6 F elsége Lehet kiyételt. Ily ki\' é Lel érdemlö esetben tehát a nő sül és engedélyezése iránt 6 F elségéhez lehet folyamodni. 4 ) A fennálló gyakorlat szerint azonban ilyen kivételes n ős ül és i engedély, feltéve, hogy a kérelem általában fi gyelemre méltó s a n ősül end ő a nős ül ési szabályzat minden egyéb feltételének megfelel, csakis a n ősül e ndön e k 4 héttel a századossá tö rt é nő kinevezte tése, ill e tő leg csapathoz való bevonulása el őt t adatik!;). Nem nyerhetnek továbbá nösülési engedélyt a l) Ak <Í t, H ka tonaúllományhoz tartoznak, akár nem. 2) A ta rtalék os hayi dijasok nős ül ésé r e néz,;e lásd a V. T. U. IV. Hész ) évi 3. számu Rendeleti Közlöny, 4929/eln. számu l<örrendelet. 4) L <Ísd a fc lség fo lyilll1 odvány mint,lja czélj ából az ' V. fejezetel. 5) évi 4489/eln. számu honvédelmi millisteri ren delet 3. pontja. 'Magától ért e tődik, hogy ilyen esetben a n ő sülend6 a vezérkari sz,ízados részél'e elő irt ó vadékot tartozik biztositani.

8 - -l - h a d h i r Ó g Y a k o r n o k o k és a hivalásszerü hadbiróyá kiképzés czéljából hadbirói gyakorlatra bocsátott azon egyének, akik tiszti rendfokoza tban nem állnak. l ) A kezelötiszti vizsgál tctt törzsőrmestereknek az évi Rendeleti Közlöny 17. számában közzé lett 2841jeln. számu körrendelet szerint nősülési engedély szintén nem adható, Az engedély nélkül nősülők büntetése. Az engedély nélkül kül- vagy belföldön nősülő katonai egyének: közerkölcsiség elleni vétségben "úlnak hünösökké és elbocsátással büntetendök. 2 ) A l,atonatiszti és legénységi özvegyek és árvák ellátásáról szóló évi 20. l.-cz, :3. és 12. -a értelmében továbbá: az ily engedély nélkül nősült tiszt özvegye: állandó évi nyugdijra való igény éből, aryái pedig a ne "elési jarulékra való igényből ki vannak zárva. l) Szel"Yi hahíroz\"án)"ok a lll. kir. ho\1yéd hutlbirói személyzet számára 18. R 2) Katonai büntető-törvén y 780. Si. A véderőről szóló törvény értelmében szükséges ll ős ül ési engedély és igazolvány nélkül tilos a házasságkötés a kötele ző polg,lri házass:'igra \ ol1atko7.ó évi XXXL I.-czikk 26. a az erre nézve kibocsií lott végrehajtási utasitás értelmében is. Hogy mily hün'etéssel sujtatnak azok, akik valamely tiholl nósülésnél \"étkesen kiiuemüköclnek, az a Yédcr ő ról szóló évi Vr. t.-czikkben, lov,í bbá a' magyar polg:íri büntelő törvénykönyv (I 871'l. V. l.- ez.) 252-2f)7. a iban, iljeliheg a házass,igjogról szóló 18!)4. é\'i XXXI. I. -ez <-a ihan "an meghal<íroz"a. Ki adja a nősülési engedélyt? A nösülési engedélyt adja: A) Ü cs. é aj). ldl'.. Felsége: a) minden rendfokozatu tábornoknak, a lábornokhadbirónak és a vezértörzsor\'osliak, b) az V. rangosztályban levő hollyédliszlviselőknek, ej az ezredeseknek (ezredes-hadbirónak, L osztály u főtörzsoryosnak) és a VI. rangosztúlyha larlozó hol1\'édtis z tvis e lőknek. n) a honrédeimi minister: valamennyi AJ alatt e lő nem soroh I é n y l e g e s a) lörzs- és főtis zlnek b) és hol1\"édtiszlviselönek. l ) (:) ahoméd Jreriileti IH)'l'ltIlCSHO],S<Ígol.: a körletükben helyi szolgálalra "aló előjegyz és mellett nyugállományba n le"ö törzs- és főliszteknek és katonai rokkantak háza helyi ellátásáhan l evő tiszteknek és hollyédtisztyisel őkllek, az utóbbiakra nézve a rokkantak háza parancsnokáyal egyetél'töen. A nősülés eng'edélyezésének feltételei. H i val á s s z e r ip) Lisz tek és ti sz tvi selők nősülésének engedélyezésénél szem elóll tartandó: l) Valamint rt h Ollvécl séghez beosztott \'czérka l"i tcslü. Iclbcli ti sz lckn ek és katonai éphészmérnököknek. 2) A llósülésnek n h elyi nlkalmaásrn való előjegyzés lll ellett lj y II g Íj Il o III <Í lj Y!J a helyezett, valamint a rokkantak luí Zfl helyi e l\ ;ít ísiíbnl1 leyő tiszlek l li sz lyi sejő k ) sá l1lánl

9 - li n) hogya szálhlékolt házassúgnak tön énycs akadály utjúhan IlC álljon, ll) hogy az előirt és kill1ulatandó házassági ÓYadéki évi lllellékjöycdelem szabúlyszerlileg biztosittassék, c) hogy az ara szeplőtlen hirne"ü, a nősülendő állásának megfelelő társadalmi müveltségü és oly származásu legyen, hogy a nősülő tckintélye az egybekelés úttal csorbát ne szenycdjell és azolll\ivül más ok 1 ) se forogjon fenn, ami a nősülést a katonai szolgálat fontos ll'kinteteihöl Illeg nem engedhetőnek lüntetné fel, végül: d ) hogy a házasság minden irúnyban a lll. kir. hollyédségben (csendőrségb e n) az»áuásszerü «házasság köyctelményei felől uralkodó nézeleknek lu e g f e l e lj e n. 2 ) A fentebb b) és e) alalt megj elölt fe ltételekről alább az»óvadéki mellékjövedelem összege«és az»ara szúrmazása, lllii.veltségc«czim alatt még bőv ebben szólunk; ilt még csak azt jegyzem meg, hogy SzabálJ'zatunk a nő s ül é s ek s z á 111 á t nem korlátolja és hogy a szükebb értelemben vett Magyarorsúlgon és Fiume lel'iiletein a k ö l e l e z ő p o l g á r i h á z a s s á g van érvényben, mig HOl'Yál-SzlaYonországban az e g y h il z i csketést tekintik törvényesnek, minélfogva jónak láttam egy külön fejezetben (YI. fejezel) a kötel ező polgári házasság intézményét s a Lörvényes, valamint az egyházi akadályokat is fő bb vonásokban ismertetni. Az óvadéki mellékjövedelem összege (cautió). Az egyes esetekben biztositandó házassági ó\'adéki evl mellékj övedelem nagyságát a nős úl ési szabályzat és az idevonatkozólag később kiadou rendeletek 1) a t é n y l e g e s á 11 0m á n y II t i s z t e k számára ezek állománycsoportjához képest és a szerint állapítják meg, yajjon a v ő legé n y: t ö r z stiszt-e vagy főtis z t és a 30. életévét betöltötte-e vagy sem. Tábornokok és hasonló állásuak cautiót nem tesznek. Azt, hogy a tényleges állomány u h o n v é d tisztek m ennyi óvadéki é v i mellékjövedelmet tartoznak kimntatni és biztositani, a k övetkező»átnézet«tünteti fel. \"aló engedélyezésénél cs"k a ncuí ni Wrvén\'es <1kHdál\'ok és <1 n ős (ij e ncl ő megélh etési \'bzonyninak j"vh1sa ) \'ala l;lint ll Z ara erkü!csüsségének és lileg l'elc']ö tá rsadalm i állásá nak) illetve ", házasság állásszeriiségének igazolást! \'ee mlő tekintet bc', mig tenylegc's szolgálatban á ll ó ll e11l tényleges állo1ll ányll nuís hayirlij nso kn ál cs<1 k az imén t cml itett igazolás k ö\'e l lt e t ik. l) Ilyen ok lehet, h" a nösíil endií ]l é l1 zv i.zo lj \'a i rendeze llenek és a llól kell tartani ) hogya l een d ő házast"ársak nem fognak "állásszel'üen " megélh el ni ) \'agy ha a nösiil endó h ii n tewbirósági \"agy ])C'esii leti'lgy i e ljí r ás alatt,ill s tb. ") ]895, é\ i 38. sz<í nl ll H. 1\. fi5í l ein. sz. kürrc' ljdekl. 1) és ped ig a \' e z é r k a r i test ület beli tisz lelu e nézve az évi 3. számu Rendeleti Közlön yben közzétett 4929/eln számu rendelet ) az é l e l III e z ő t i s z l c k r e nézve p edig a "Szervi határozm ányok a lll. kir. h on véd élelm ező tisztikar számára" VII. szakasza (1904, évi R. K. 27. sz) végül a 111. kir. c s e n d ő r s z á m t a n á c s o s o k r a npzve a "Szervi határozvfloyok a lll, kir. es e ndő )' számlamícsosok) cse ndő r számvivő tisztek stb. szám ára«10,.

10 - 8 - fl - Atnézet a h o 11 V é d tiszte k részére meghatározott házassági ó vadéld évi mellékjövedelem összeg éról. V őlegény r e lldf u k o zata Főhadnagy _ F6hadnagy-hadlm'ó X. F6ol'\-oS Főhad n ag:y- éi l e;6tlzt -: II Föhadnag- - kezelőtiszt ;::'i testületbeli százados IX. :l:::ő L:: ::: :: c)vadéki é v i mellék-' jövedelem k or.-ban ha a v ő- h a a. völeleg'ény a gény a 30.?O. élet- életévét még evét már be n em tölbetöltötte tötte GOO zá z a. dos-k e z e lőtis z t _ Ir I I Yezérkarl testulctbelt őrnagy.ooo il 11 +, til vm. Qrnagy : 1600:Ql S tl rn ag,\ -hadbu'ó 1600 o ID E :i' 'l orzson-os 16(10 co 'g,!d, -- &: V ep rkal'l testllletb. alezr edes ooo... il t:.,-ii Alezredes 1600 :S ö;;;;.s Alez rccl e ;,lu1clim ó 1600'.0 E:i' S (j) II. oszt. foturzsorvos. 1600,e :::; :;3 II ;:;'(: ri lpstiil etbeli ezredes 2000 o': ::S c:- n z ::. sfitfo: : ::: ::: :: i I' i f ] S Minthogy pedig az évi mellékjövedelem összege a nősülendő életkora melletl, annak r e n d f o k o z a t á t ó l va n függővé téye, csak természetes, hogy a t ö r z s l i s z t j e l ö l t (s esetleg törzstiszti illeték é lvzet éb en is álló) századosok, nem a törzsíisztekre, hanem a fő ti sz lekre nézve el őirt óvadéki mellékj övedehnet tartoznak biztositani. Ellenben azoknak a századosoknal" akik az elő léptetési szabály 17. pontjában felsorolt feltételek teljesitése mellett L osztályu zázadoské nt a yez é r k a r i testületbe való felvételre törekszenek, az e z e n t e s t ü l e t b e l i századosok részére megszabolt meliékjövedelmet kell kimutatniok 1 ). CselHlürtiszteJr (szám v iy ők) részére az óvadéki mellékjövedelem a m eg felel ő honvédtis7ti (kezelötiszti) rendfokozalok számára megszabott összegel{ f e l é y e l van meghatározva. (Egy esendő rhadnagy, fő h a dnagy vagy százados, tehát ha 30 éven felül van: évi ] OOO korona, ha alul : évi 1500 korona mellékjövedelmel tartozik sza:búlyszerüen biztosilani). Tényleges ájlomúnyu honvéd ( csen dőr) tiszt,' ise lőkr e néz\'e lüvétel nélkül az a szabály áll' fenn,hogy ők csak akkor tartoznak óvadéki mellékjövedelmet kimutatni, ha évi fi zetésük (a szájlás- és egyéb mellékiuetéket ide nem értve) a 3000 koronát 2 ) meg nem üti, a mel)' esetben annyi évi mellékjövedelmel l,ell kimutatniok, ameu.nyivel az évi fizetésük 3000 korollánál kevesebb. Egy II. osztályu honvéd számtiszt tehát, 111Íután az évi fizetése csak 2400 koronát tesz ki : évi 600 korona óvadék i mellékjövedelmet tartozik kimutatni, ille lő l eg biztositani, akár betöltötte már a 30. életévét, akár nem. 1) 1 \J0'1. évi '1 9 9 / e ln. (H. K évi 3. szám). 2) évi 3103/eln. sz. k Öl'rendelet (R. K évi 2, s9.ánl.).

11 - lu - NYllgúlloll1únyll. tartalékos vagy szolg á I a t o II k i y ü l i üsr:onyheli Illúr n Ő s t i s z L e k (tiszt Yiselúk), kik magukat a l é n y l e g e s á Ilo III á n y b a it t h e l y c r: t e t lj i óhaj t jú k, a rendfokozatuk és állománycsopm tjukra való tekinteuel előirt óvadélü llleliékjövedelmet e l ő z e l e se n kimutatni és biztositani tartoznak. Ez a szabály azonban nem nyer alkalmazást azokra a nős nyugdijas tisztekre, akik az évi Rendeleti Közlöny Hl.' számában rendszeresitett :»helyi szolgálatot teljesitő nyugálloluányu honvéd tisztek«állománycsoport_ jába törekeonek, mert ők tulajdonképen a nyugállomány_ han megmaradnak és csak nyugdijuk toldatík meg helyi szolgálatuk tartamúra a megfelelő ténylegességi illetékek összegére, következőleg házassági óyadéki meilékjövedelmet kimutatni nem tartoznak.!). Ugyancsak mentesek az ovadéki mellékjövedelem biztosit ásának kötelezehségétől a III á r n ő s l e O' é n v- ', 5 S e g I egyének, kik tisziekké vagy honvéd tisziviselőkké előléptettetnek, valamint a rangosztályha nelli sorozott azon nős ha,'ídijasok is, kik az előbbi nősülési szabályzt életbeléptekor, vagyis évi április 6-án már nosek voltak és ténylegesen szolgáltak),. I) A LlldoYik,l AkadclJliúlJ lalhíi'i cl lkallllazüsérl loly.allldó. ténylegesitésre lörel,, ő nem tényleges tisztek fc1- mhle,11l taroznak, hogy alkalmazásuk eset én a lényleges dllol]al1yu l1s lisztek sz<í l11 lí rfl elííirl m e lj ékjő\'e cl e lm e t njiként.f,()gj<ii hzo S ltfll1,i ;, oly n ős pályázók pedig, akik cl lényleges dl1ollan. IJ,l,al? alhelyczésrc nelll törekesznek, kij elenteni, JI,le.he :dllllltatn lal'.to;- l1<1k, hogy alkallljazlat,ísuk idején fog Ildl,-e : alamcly es Il1Jnő ll1eljékjövcdelemll1 el rendelkezni (Loísd a;: II);'. é\',1 H. K. 20. sz<íllláhan :!02!l ein. SZ<Í IJ] ala lt ](özétell HalarozllIanyok«_at és az 18!l6. é\'i H. K. 2;). sz,í nníban közzétell 44:101 'ejn. sz. rendeletel ) '. ) Xós. szab. ;;. ;:. és az évi /270, ein. szám u ren<lelet IR. K. 42. sz ). IdcwmalküZ'Ólag kíifönbc'1] figyelll1et <;I 1'(1 e- II Ellenben valamel\' m ár II Ő s p o I g á r i egyén, a ki oly hoilyéd szolgálati ájiásl akar elnyerni, amelyben a nősülési eno'edéiy meghatározott mellékjöycdelem élyezéséhez van ötye, ezt e l ő z e t e s e n kimulatni és biztositani tartozik. A 60 éven felüli tiszt llősülhetéséllek különös feltétele. Tiszteknek, akik 60. életévüket lullépték, a nősülési engedély csak az ara által nyujtandó, közj e?yző ieg vay biróila cr hitelesített és az ara kiskorusága ese len gyamhatoságilag'" vagy gondllokságilag (a családi lanács elnöke által) is jóváhagyott térit vény mellell adható meg, ale!ybell er: az államkincstárból fizetendő ön'egyi nyugdljl'ol le- 1110ncl, kivéve azon eseteke t, ha jövendőbeli férje az ellenség előlt esnék el, vagy az ellenség előtt, avagy máskép is saját hibája né1kül, ]<öz:vetlenül valamely katonai szolgálat teljesitésekor szellvedell sebesülés. Tay külső sérülés, avagy a szolgálati tartózkodásra kij elolt helyen uralkodó járvány vagy helyi, vagy kórházban való szolgálattétel következtében kapott ragályos betegség, avagy hadi fáradalmak kőyetk ez t éb en halna meg. Más natalabb tisztek, valamint ti sz tvis elők nősül é - mel a h OJlvédelmi minister évi deczelllber 3-án 73481/YL szám alalt kelt r endelele, m elynek a) pontja szerint már a k eze l őtisz ti vizsg:íra is elvileg csak nőtlen altisztek, II ös ck pecli'g csak akkor hozható k javaslatb:" ha n?sülésíik (:1 tiszliltar nyilatkozala szerinl) a hollved ljztl]ulr tekinlélyének és l Úl'sadn lmi áll{ls<ínalt megrclel és h a,b l z t o s k i l á t á s t nyujlhatnak arra, hogy kincvezésük cse t r: és az Illegelőzőleg a nősülési szabályzutbu Jl elöirt házass:íg\ ova d.é l m ellékjövcdellll e l szab<ílysze l'üeh biztosilnni ké!)esel. \ 1 6sZlnll azonban, h ogy ez a rendelkezés l,{ ) valtozat lo,g szenvedni, merl a közös hadseregn k gyalla l al\ nem vezénycllelnek kczewliszli viz r 1 <l /,

12 J sl;nél ily térih ény ma már nem követeltetik, mert az HIR7. évi XX. I.-czikk II katonai önegyek nyugdijigényét kimondva, ezeknek és az árváknak ellátásáról gondoskodik. l ) Az ara SZármazása, müveltsége stb. Parancsnoki Vélemény. T é II Y I e g e s állományu tiszteket és tisztviselőket urájuk szeplőtlen hil'llevét, megfelelő társadalmi l11úveltségét ugy származását s családi viszonyait igazoló bizonyitvány felmutatására szajjályzatunk n e ll1 kötelezi,2) de 13 felelő voltára l1e'z\'e a»nősülés engedélyezésének feltételei«czim alatt fenteb b a c ) es. cl) pontokban, mondot- n tak szem előtt taliása mellett, határozottan es tuzetesn nyilatkozni. A csapattest, hatósg tb., para:csol ( főnöke) köteles továbba, a nosl.. 'il' esi. kerveny eloteljesz. f 1"1 tése alkalmával a kervenyezo "., p e 'nzvlszonyal -... eo n abbeli nyilatkozni és ha azok nem rendezeltek, ImlOl.e, l.'}. 't kifej' ezm,. vajjon.. a szan, dékolt nosules alta \ e emenye,. l t ' és nem az illető anyagi helyzetének javul sa va,r la?-:., '_ kell-e a jövendő házasfelek anyagi megelhetesel1ek \ esze lyeztetésétől tartani. nl ' n)'flsszony lakik. Ha a közölh etől" amelyelcnek tern eten a me < -,, l t etne me:} 'asszony k li l f ö l cl ö 11 lakik, ugy Y61egenyet n a t {tani ho <>y azokat az okmányokat, melyek alapj' [ ll,as ': rt' ';llászeriisé(fe felól véleményt alkotni lehet: ter- 13znssdt) CI C. b jeszszc elő. a llösülési kérvény fellel:jesztésére hivatott parancsnokok (előljárók) kötelesek a folyamodvány tekintetbe vehetőségéröl Leendő jelentésükben felemliteni, vajjon a menyasszony a parancsnokság (főnök) vagy a tisztikar előtt ismert-e vagy sem 'l Its kötelesek utóbbi esetben beható nyoillozások 3 ) alapján, a szándékolt házasságkötés megl) Ugyanazért a korábbi nő s iil és i szabályzat ha tálya alatt adolt ily téritvények a hoi1\'édelmi ministerhez intézett s 1 koronás bélyeggel ellátot! egyszp. l'ii kérvényre, ha ott még lllegvolllállak : Yisszaadatnak, ellenkező eselben semmisnek nyilyánitlatnak.. Az ily térityélly Yisszakérésc azonban felesleges, mert a hiva tkozott törvény 3.. -a csakis azon Özvegyeket zárja ki a nyugdijigényból, kik ezen törvény életbeléptelése II [ál; s a nyugdijról való lellloncl ús mell ett léptek házasságra, minélfog"a aljja régibb térit\'ény létezése a n Vll<>diji rrénvt ncljl alter álja. " "." " 2) Ellenben a helyi szolg<í latl'a "aló előjegyzés llj eljell IlYI<ÍI!oll1<ÍnYb he.lyezet t és a bltoljai rokkant ak háza hely i eljatt.abal1 le\'o tisztek ily bizonyítványt felmutatni kö tclese,k.. E bizo n : it.\'.á nyt <lz illetékes lelkész <ÍJJilja ki és a j á l'ási hatosag IllegerosllL (1895 R. K sz.)..' } IJ:,J1YOIIJOZáOk l egczé l szel' bb e ll azon honvéd (katonai),ijjoljjdspat<lilcsnoksaghoz /ntézendo IIJ cgkcj'csések utján esz-

13 1.:; Egy II holn'édelmi minister cngedélyét kérö ily folyamodvány minlájúul szolgálhat a köyelkezö : A nősülési II. FEJEZET. engedély kérése rendes feltételek mellett. A nósűlési kérvény kűlala]rja, tartalnia és mintája. A nösiilési kérvén,' k'il 1 k' beadványéml azonos s to t II a a Ja a rendes szolgálati az engedély - mecrad'lsá' ar ()' a Fl'. ma aszerint Y'ílt ' 'J. OZI {, anunt o "ta, e sege vag" l. minister yan hivatva és '..J a. lol1vedelnli mel1ékjövedelelll hrnlltaf.:arn;nt. fol'yalllodo a nösülési zettsége alul t asa na { es biztositásának kötele- Illen vag" sem () Fel' o.. sege engedélyének kieszközlés " yedehni, ministerhez kell fordulni e li'ant honamennyiben a no "su"!, 11,ennek foly ta n, _ " es e ell akad' I O FelSégéhez felterjesztést tesz. a Y elln nem forog _ A nösiilési kérvény CSu" '.. felemlitését hocry k' 'lt 1 pan az ala. neyet s annak. 'o l a a foa a mell 'k' " d sltlatni,!) "érrül al'., o". e Jove elem bizto_. ti lazassarrkoteshe' "I' ll'ánti kérelmet forrlal' o. z szu {seges engedél v o Ja rnagaban.. lj A 1lJellékjö\'(deJelll J.' illeni fojyamodók kél'yényéb"ldlllutalása és biztositása alul. o c pont elmarad. M. kir. ] 7. hollrm gy. ezi'{'{l 1. zá.. zlóalj. SZaIH) Ish án h (ulu Il gr. Va.r;!lm é ltós(í.r;u. JlIilústr'}, UI'.' Székes-Fehérl'árt, évi jtlnuár hó 2-án, Vá rh",r;yi N agy Kálmán székes-fehérvcíri fö'ldbirtokos leányával, Gizella kisc6sszonynyal házasságra óhajü 'cín lépni, kérem ehhez Xagyméltóságod engedély ét, A ním és ct magam keresztlevelét (születési bizonyitványát, ille tőleg állcllni anyakö'nyl'i kironatát), mlamint (felsorolandók az alábbiak szerint netán még szükséges okmányok) idezárva j elentem, ho,r;y a szaúcílyszen'i ét'i mell éjó'l'edelmet anim édes atyja fogja biztosúani. (Felzet : Csapattest. - Név. DatUlll. - engedélyt kéf.( ) 1. minta. Szabó Isfuán s. k, hadn agy. A nősülési kérvény mellékletei. )} il/ősülési A n ősülés i kér vény hez nllllden egjes esetben feltétlenül csatolandó: l, az ara kereszt1evele,l) 2. a völegény keresztlevele. l) JZl'flelitáknál "születési IJizonyit\'ány ".

14 11; Ezeken khúl csatolandó még: ha II.iNY!':O>t'k UU!!JtU'országba1l 1 ) óhajtanak há zasságot kijtni : 3. a jegyesek nvilatkozata, vajjon az állami házasságkötés után magukat egyházilag (felekezet ileg) eskettetni hajlandók és képesek-e? ha a bázasuland«ík f'gike kiskol'u:.1. a kishoru atyjának vagy gyámjának és szükség eselén a gyámhalóságnak (a családi tanács elnökének) II polgári törvények értelmében a házasságba való beleegyezése 2 ) (ille tő leg lletáni nagykorusitás esetében, az idevonatkozó árvaszéki végzés), ) '. i. a szükehh értelemben \'ett Magymországban IlJor\'at-Szlavonországok kivételével, de Fiullle város<ít és kerü]etét beleértve), hol a polgári házasság kötelező. ) Il y b.eleegyezéí nyilatkozat kiállwisára!vi a g y a r o r, z a g o II a kiskorunak édes atyja, vagy ha ez már nem' élne : edes anyja, mint természetes és törvényes "vám e"yedül van hivatva. Ha nem a szülő e"vszersind "'; "yám'" -va"v I(o?dnok, akkor a gyám (töryén"jes kép v iselő) "'állit j a k t nyllatkozatot, melyhez 20 éven aluli házasulónál az életben Ő..szüö, ",_agy ennek nem létében a gyámhatóság h ozzá Jalt\ l ds, IS, sz ukséges. Nem szükséges ily további hozzájárulás, ha.a tor venyes éyvisejó a kiskoruuak egyszersmind n agyatyja. -:l.a a szulo vagy törvényes képviselő a b eleegyezést nem auja meg, ezt a gyámhatóság (A II s z t r í á II a II a bír ósá") bele:gyezése pótolja. (Vesd össze a "y álllhatósáo-j ü"yekr61 szólo 87? évi XX. t.-ez. 20., 35. és a it "val:minl a h ázasagro l szóló évi XXXL t.-ez. 8. és '10. -ait.), Horvát-SzlavonorszáO'h é ' \.,. ] '" an s.-,. II S z t l' l a b a n a h ejeee"vezó ny l- a tk 'ozatot az a t v a 'll't' k' "'. lett a b', " J ' a l Ja 'I, az atya nem létéb en a gyám m ellrosag beleegyezése is megkivántatik ha I:'gJik " ag", minrlkét fél üzwgy : ;:i. az elhunyt házastárs halottas leyele (ill e t őleg a halálesetek fel ő li állami anyakönyy reá -vonatkozó kivonata), lill it yihegéuy 60. életéyét már meghaladta:: Ö. az ara téritvénye (4. m inta). Végül, amennyiben az egyik vagy mindkét fél a korábbi házastársától törvényesen e l v á IL egyén volna, az elválás idevonatkozó joge rős határozatokk.al vagy ezeknek hiteles másolataival igazolandó. A nő s i.il é si kérvpny bélyegmentes, (lásd a»bélyeg és illeték. iránti törvények és szabályok hivatalos összeállitása«czimü s a m. kir, pénzügyminister által 1885, évben)üadott könyv 14. tétel tt) betü 6, pontját. E könyvet később röviditve, csak:»bély. és iueték-s;mb.«alatt idézzük), A nősülési kérvényhez csatolandó keresztleveleket és halotti bizonyitványolmt az illetékes lelkész (illetöíej az állami anya köny v vezető) a szokásos minta szerint állit ja ](j1). A h ázasság k ö t és czélj ábó l kiáljitotl anyakönyvi Ic i vo n a t, b e l e e g yez é s i II Y i I a t k o z a t, g Y á m h a t ó s á g i j ó v á h a g y á s és ennek kinyerése végelt beadott kérvény és felvett jegyz ő könyv b é I Y e g m e n t e s az állami anyakőllyvekrő l szóló évi XXXIII. L-rzikk 50. -a értelmében. 1) A keresztleveleket az állami an ya kőn yvekrőj szóló évi xxx ni. t.-ez. életbeléptetése előtt vezetett felekezeti any akönyvekb ő l az ill e t ő lelkészek kiszolgáltatni kötelesek (94..).

15 -- 1::\ - A kiskoru részére kiállitandó»:'\yilatkozat«mintája a következő: NI7LAT KOZ.1T. Alulirott ezennel beleegyezésemet nyilvánítom ahhoz, hogy N. N. (az ara ne,'e) X. Y-nal (a vőlegény neve és rendfokozata) házasságra léphessen. Kelt S. X. s. k., mint előbb (utóhb) nevezett édesatyja Elöttünk : (töl'vényes gyámja). A. B. sk. tanu. C. D. sk. tanu. Ezután köyetkezik szükség esetén a gyámhatóság jóváhagyása. Z. minta. A szükebb értelemben vett Magyarországon házasságra lépni óhajtó jegyesek által kiállitandó nyilatkozat ffiintája a következő : i 1 korona!,y YIL A TKOZA T. M_i_l alulirott jegyesek ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy az állami házasságkötés után magunkat egyházilag (felekezetileg) is eskettet ni hajlandók és képesek vagyunk. Kelt Előttünk : A. B. s. k. tanu. C. D. s. k, tanu. 3. minta. S. f\t. S. k. Yólegény. X, r. s. k. ara. l!) - Ezen nyilatkozatokon az aláirások nem hitelesitendők. A 3, mintában bemutatoll nyilatkozatot nem kell felléllenül a jegyeseknek közösen kiállitani és aláirni, hanem állithat ki külön a völegény is, meg a menyasszony is egy-egy ily érlemú nyilatkozatot. A 60. életévét tullépett tiszt arája által adandó téritvény mintája : 1 korona Miután TÉRITYÉSr. én ahtlirott: XO N. m. kir...._. _. _. urral házasságra lépni szándékozom s ezen házasságkó"tés engedélyezése a m. kir. hon véd hatóság részéről, a m. kir. honvédség nósiilési szabályzatának 11. -ában, tekintettel arra, hogy N. N.._._._.._ ur a 60-ik életévét már tullépte, azon feltételhez 7ciittetett, hogy az arl a m. kir. h01l1'écl személyek özfegyei részére tórvényileg biztositott állami ellátásá'ról hmondjon. ugy ezennel ki- 11yilatkoztatom, hogy N. N m. ki1'..... urral kó'- tendő házasságom esetére minden a m. l ir. honvéd személyek özvegyei részh'e nyugdij, vagy bármely más czim alatt, az állam 1'észé1'ől biztosított ellátás'ról ó'nként és teljesen lemondo7c, kivéve azon eseteket, ha N. N. m. kir ur mint férjem, az ellenség előtt elesnék, vagy az ellenség e lőtt vagy küló'nben is saját hibája nélkiil, hivatássze1'lf szolgálatának teljesitése közben tó'rtént megsebesülése avagy kmső megsériilése amgy valamely szolgálati helyén uralkodó járványos vagy ragályos avagy valamely kórházban teljesitett szolgálata közben kapott ragályos betegség kó'vetkeztében, avngy hadi (áradalmak folytán el, amely esetekre tiiruény által ily holll'éd személyek özvegyei 1'észPre biztositott állami ellátási t:qényeimet épsqben (ellnta1 tom.

16 - :lo - - :ll J[inek hiteléiii e;en térill'ényt sajá/kezii alái,-ásommal látom el. (Ezután köretkezik az aláirás közj egyzői vagy birói hitelesiiésel), az ara kiskoj"usága ese/én a gyámhatóság rag y gondnokság, esetle.r; ft családi tanács elnökének belecqyezése. ),1. minta. E térityélly 1 koronás bélyeggel látandó ej. Ha az ara kiskoru, az atyai vagy gyámhatósági beleegyezés eset én külön a 2. minta szerinti»xyilalkozat«nem szükséges. A kérvény előterjesztése. :'linden llősülési engedély iránti kén"ény szolgálati uton terjesztendő fel. A k6rvény az L fejezetben foglaltak 2 ) szerint a parancsnok állal Yéleményez end ő. ' csoportba helyeztetil;: át (pid. hollyédségtől a esendő r ségbez, - tiszt: hivaialnokká neyeztelik ki), melynél a mellékjöwdelem csekélyebb vagy nagyobb összegben van meghatározva vagy éppenséggel nem kj"ántatik meg, ujabb llősiüési engedélyért kell folyamodni. Ezt ugyan a nősülési szabályzat nem mondja, de - nehogy a mellékjövedelem biztosítására szóló okmányok az engedély tarlalmától eltérjen ek és hogyaházasságkötésnél kételyek fel ne merliljenek, - H dolog természetéből kőye tkezik, s a gyakorla tban tényleg ez l{ őye lte lik. Ha pedig valaki valamely t i s z t "agy katonai tisztviselö ö z v egyé l óh a jtja n ő ül y e nni és el1nek a korábbi házassága alkalmából biztositva levő óvadékát kivánja az uj óvadék biztosítására felhasználni, akkor a nősülési engedély elnyerése után, ezen engedélyre való himtkozás mellett a régi óvadékra yonatkozó okmányokat a régi óvadék feloldása végett a honvédelmi minister elé kell terjeszteni. (Lásd VII. fejezet,»az óyadék \"Ísszakérése«czim alatl ) Ha a \ölegény e nősül és i engedély elnyerése után, tle ti mellékjöwdelem hiztosítása e lőlt oly rendfokozatba (pld. száz;) (losból őrnagy gyá) lép elő, vagy oly állomitnyl ) Ily hitclcsitéseket eszküzüln cl; a ki r. k özj egyzők, kir. j;lráshirúságoj, és a honvéd- vagy cse nd őr-ke ríil c ti hiróságok.,\ járásbirúságnál II hilelesités iránt szóval vagy ir ásban kérelll1czhctní- E tárgyban bcnyujloll kéryé ny s a h i t e l esité s ről szólú jcgyzőkiillyv ek bélyegmenlc'sck. (l3ély. és ill. szab. 45. tél ) Hatóságok (bi rós,ígok) íll a li hitelcsitésnél az e ls ő fél aláirásának hitclesitéseért 2 K, a töbhiért fejenként 1 K. közj e g yző i hilelesitésnél egy fél alfíi r:ís3 lil iin 1 K, minden toyiiblji után fio f. bélyeg j úl'. ) Lásd,.Az nra szúr mhzúsa, l11 ííyeltsége sth. Pa rancsnoki Yélemény" clim alatt.

17 lll. FEJEZET. Az óvadéki mellékjövedelem kimutatása és biztositása. Az óvadéki meuékjövedelem biztositásárói általában és az erre alkalmas egyes vagyontárgyakról. A. nősülési szabályzat felváltva használja e két kifejczésl :»a mellékjövcdelem kimutatása és biztosítása/i vagy»a meuékjövedelem biztositása,«mert a mellékjövedelem»biztositása«foga lmában hennfoglaltatik annak»kimutatása«is, vagyis a jöwdelem biztosítása által az egyszersmind ki is "an mutatva. Nem elég a mellékjövedelmcl ki mutatni, hanem azt a házasfelek javára, a szahályzatnak megfe l elően, biztositani is kell. Az évi mellékjö\'edelel1j a jegyesek, azok egyike, vagy bármely harmadik személy l'tltal is biztosíthatól). l) E helyütt nem lesz tán érdektelen az év \'1. t.-ez :lj'a figyelmeztetni, me!y igy hhngzik : A távollét miatt gondnoksúg ajú helyezettnek vagyonáhól, hh a gondnokolt legajúbb ;; év óta távol van, és lartózko<lüsi helye ismeretlen, lesz,\rmazói (gyermekei, unokm) az illetékes,írv<lszéktól. ha reá vannak szorulva, a jö\-6j ük biztositús::íra. néyszerint kiházasitásra, hivatali vagy házassági óvn dékra. stb. szükséges nnyagi segély nylljtásm követelhe tik. Ezen segély azonban senltni esetre sem lehet nagyobb azon tiirvényes osztályrésznél, mel}' II t áv ollevő vagyonánnk állaga E biztositás akként törlénik, hogy valamely e I f 0 - g a d II a t ó vagyontárgy m egfel e lő jövedelme a házasulandók jayúra leköttetik abból a ezéiból, hogya hazasfeleknek és a netán özvegységre jutandó nőnek álláshoz mért megélhetés biztosittassék. Minden olyan bánnikor létrejött megállapodás tehát, melylyel e czél meghiusittatnék, érvénytelen és semmis_ Az ekként lekötött vagyontúrgy: nős ül és i (házassági) óvadéknak vagy biztosítéknak neyezletik s többé vissza nem vonható, hacsak az más alkalmas vagyontárgygyal ki nem cseréltetík, vagy a biztositéki kőtelék alul fel nem oldatik (VII. Fejezet). A mellékjövedelem kimutatása és teljes biztositásának eszközöltetése a fél kötelességében áll. Szabályzatunk nem magát az óvadék (tőke) nagyságát, hanem az (ez állal hajtandó) é v i rnellékjövedelem összegét határozza meg, következésképen az óvadék (a l ekö tendő vagyontárgy) oly érték ü, ill e tőleg jövedelmezésü legyen, mel)' az el ő i rt jövedelmet nyujtani és szabályszerűen biztositani képes_ Az óvadéktő k e nagysága tehál ama vagyontárgy jövedelemhajtó képessége szerin I yállozik, amely óvadékul felaj ánltatik. Egy 30-ik életévét tllllépell honvéd századosnak példúul, hogy az előirt 2000 korona éví meljékjöwdelmet bíztosíthassa: korona névértékü l Ofo-os magyar koronajáradék-kötvényre van szüksége, mert csakis ezel{ arányé\ba n a kö v e t e l ő t megillethetné. Az ;í rvaszék végzése a küzigélzgatúsi bizottsághoz, s ezé él belügyminiszterhez felülvizsg;liás végett hh'alalból felt e l'j esz t e n dő. A belügyl1liniszteri Yéghatározallal meg nem e l ége d ő félnek a birói ut fe nnta rta tik.

18 nyujtanak 40, o-kal számitva é\enként 2000 korona évi jövedelmet; ellenben a pesti magyar kereskedelmi bank által kibocsátott,!1 f2 % -kal kamatozó községi kötvények már H.500 krona néyértékben biztositékul szolgálhatnak, mivel 4I / o/0-kal számitva évenként 2002 K no r kamat jövedelmet hajtanak!). Telekkönyvi hekehlezés által bizlositandó óvadéktőke után pedig - mint később látni fogjuk - ;')üfo-nál magasabb kamat sohasem számitható, minélfogva például 2000 korona é\'i mellékjövedelem bíztositásúra korona tőke, 3000 korona évi mellékjövedelem biztositására pedig korona házassági óvadék tőke s ennek j O, o-os kamatl:1i lesznek a házasulandók javára bekehlezletendők. Szabályzatunkban, valamint a»rendeleti Közlöny«nyel később közzétett rendeletekben meg vannak határozva amaz értékek és vagyontárgyak, melyek a mellékjövedelem biztositására kizárúlag alkalmasak s melyeken kivül más vagyontárgy óvadékul el nem fogadtatik. E vagyontárgyak a következő lapoidaion foglalt»átnézet«-ben vannak felsoroh a. l) Yiszont azonban fl börzén a magasabb l;amatozásll papírok drágábbak is, mint az alacsonyabb kamatozásllak. minélfogva a be,'ásárláskor a magasabb kamatot hajtó papirokér.l (melyekből kevesebb kell) majdnem ugyanannyit kell fizetl. mint a szükséges számu alacsonyabb kamatozásn papi rokerl, mert ezekből l11eg többel kell vásárolni, mint az előb biekből, hogy ka III a t juk az előirt mellékj övedelmet me<1üsse. Az különben, hogy az értékpapirok mily tő zsdei á rfo l yanl1la l és kml1atozással birna k, a hivatalos»budapesti Köz l ő\' «és a napilupok. ért é kt őzsd e. rova lúból nagyrészt k i ve h ető. " Átnéz;et azon vagy 011 tárgyakról, melyek él házassági óvadéki mej1ékjöyeclelem biztositására k i z á r ó l él g alkalmasak. J. Állampapírok és pedig : a magyar és az általános, valalllinl cl birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok államauóssúgí kamalozó küírényei. II. A magyar koronához tartozó, val amint a birodalmi tan ácsban képviselt lürálysúgol, és országok fölc! tehermentesitési kütyényei. Ill. Valamely yál'os kamatozó kütrén ' ei, ha bcigazoltalik, hogy ezen kötvények, mint pllpillaris pénzek elhelyezésére alkalmasak, törvényesen elismerve lettek. ly. A kö\'elkező záloglew'lf'k, illetve (községi) kütelez"éllrel{ és kütvénrek: 1. az osztrák-magyar bank záloglevelei ; 2. a cs. kir. szab. általános osztd tk föld.hitelintézet birtok- és egyéb záloglevelei ; 3. a cseh kir. hitelhank zálogleyelei ; 4. a Ci). kir. szab. galicziai részvény-hitelbank hitellevelei, 5. a galicziai rendek hit elin lézelt'nek, 6. a cs. kir. szab. osztrák hitelbank, 7. az oszlrák sziléziai földhitelin lézel, 8. a magyar földhitelintézet, 9. a pesti magyar keresked.elmi hank, 10. a magyar jelzáloghitejljank, 11. a buda pesti kisbirlokosok országos földhitelintézeténel,, 12. a morva örgrófság hilejhankjúnak, 1 :'1. a nagyszebeni és

19 _ :..!lj az osztrák központi földhitelintézet záloglewlei,l). 15. Galiczia s Lodoméria ldrályságok es a krakkói nagyherczegség országos bankjának -ll c-os záloglewlei, 16. a pesti magyar kereskedelmi hank 4-1 / 20/0-0S községi kölelez"ényei, 17. a bukovinai földhitelintézcl 30f0-os, 18. az alsó ausztriai orsz. jelzúloghitelintézet, HJ. a nagyszebeni általános takarékpénztár záloglevelei, 20. a galicziai propinatio-alap -l0( o-os kőlelezvenyei, 21. a felső ausztriai orsz. jelzúloghitelintézet zúloglevelei, 22. a cseh kirúlyság országos bankjának alapitvimyi l,ötelez\'ényei, községi kötelez"enyei»melioratio«-s köl Yényei, 2a. a felső-ausztriai 18í. évi orsz;lgos kölcsön kötvenyei (188í. május l-t-ilü oszlrák LÖl'\'ény), 2-1. a krajnai nagyherczegség éyi országos kölcsönének kötyényei (l 888. jlul. Ií-iki osztr. tör "ény) és 2;). a magyar orszúgos központi tnkarékpénztár -I 1 U J f.ll-ds záloglevelei, 2(i. a magyar jelzáloghitelhank -lll/i.,-os és -l1 /20/ -O S községi kötelezyenyei, 27. a Budapest fö\árosi cgyes üll takarékpénzt.ár zúloglcwlei,2)... 1). A 1-14 roiy ózü lll ahüt felsorolt értékpa pírok a ll11sl1l.esl szabalyzat meueklete\; ént közzétett jegyzékben van. nak ovodékképeseknek ny ilvánít"l1 : évi R. K. 34.) A foj?'6 szóm alatt fl'lsorolt ér t é kp ap i " az l.. K. 33. szamabnn 2678 ein. szlím alatt közzétett deo\'- zél," ben vnnnak óyadékképcseknek nyíl"ünitnl II zágrábi hordlt-szlayon országos jdzüogballk 4-1 /2 h-os zálogleyelci (18U3. H. K. 81. sz.), 2H. a magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja mint rész\'énytársaság zúloglevelei (ls9 J.. éyi n. K. 20 sz.), 30. a pesti első hazai takan\kpénztár egyesülel 4-1)/o-os zúloglevelei (1894. évi H. K. :3.). sz.), :3]. a budapesli»belvúrosi takarékpénztilr részvénytársaság«41 / %- OS záloglevelei (lbn,). H. K. 39. sz.), :32. A magyar országos központi takarékpénztár ujabb kibocsájlásu 4 h-os zú logleyelei (189!). éyj R. K. 33. sz.), 33. Az évi bosznia-herczcgoyinai országos kölcsön 4-0f0-os l,ötyényei (1S97. évi H. K sz.), :34. a magyar földhitelinlézel úllal kibocsátolt 4% -os szahmyozási és talajjavítási zálogleycjek (J I'\HK. évi H. K. 17. szám.), :15. a budapesti»ma gyar agrár és járat!ékbank részyény tú rsaság«4 / o-os (ll. n. sző l\) - ) kötyéllyei (1899. éyi n. IL H. szám), a Galiczia és Lodomeria kirmyságok és Krakkó nagyherczegség országos bankja által kibocsáj tott 4No-os zúlogle\'elek és -l0 o-os "asuti kötvények (18H9. n. IL 18. sz.), :37. a Boszllia-Herczegoyinai 1891'\. övi orszá<1os "asuti kölcsön 4 '/2%-OS köt\'ényei (ls9\l évi R. bk, :1 4. szúm), :ls. a magyar agrár és járaclékbanl, részvénytársaság 4 1 /20/0-0S záloglevelei ( 18\)H. éyi H. K. -ll. sz.), 3n. n Galiczia és Lodomeria l<irúlysúgok és Kral,kó nagyherczegség országos bankjúna], Ill. l\s n'. kihoesájlásu -l' / és -l /(,-os községi köt\'ényei (HJOO. é"i R. K. 24. szám),.

20 a»pc:;ti hazai első takarékpénztár egycsület«41 20/0-0':> 200, 1000, 2000 és,')000 koronás czimletú záloglcwlei (1901. évi R. K. 1. szúm, 98,180 XV. ex HIOO. számu kör rendelet), 41. II dalmát királysági földhitelintézet által 200, 1000, 2000, 10,000 és 20,000 koronús czimletekben kiljocsátolt 41/20/0-os záloglevelek (1902. évi R. K. 30. sz.), 42. a budapesti»belvúrosi takarékpénztár részvénytársaság( 41 %-os, 200, iloo, 1000, 2000,3000 és 10,000 koronás zá1og1evelei (190:t évi R. K. U. sz.), 4a. a budapesti»:\iagyar leszámitoló és pénz,áltó lnml{( által kibocsálott 40 'o-os záloglewlek (1903. R. K. 20. szám), H. a zágrábi horvál-szlavon országos jelzálogbank 40/0-05 záloglevelei (1 90:. éü It K. 42. sz.), 4:>. A. magyar takarél.. pénrtárak központi jelzáloghankja mint részvénytársaság 4%-os záloglevelei (1904. évi ' R. K. í. szám), 41i. a )\Iagyar általános takarékpénztár részvény-_ társaság,p 'ú-os záloglewlei (HI04. H. K. 11. szám), 4i. A magyar agrár és járadékbank részvénytársaság által kibocsálott 4 c-os yasuli járadékkölyények (HJ04. R. K. l;t ;z.), 48. a Pesti magyar kereskedelmi bank által kibocsátott -1 és 4 1 / 2% -OS községi kölvények (1904. évi lt. K. 2H. sz.), 4H. a magyar helyi l\rdekll vasutak részyénytársaság 4 /0-os és 4 1 /2%-OS "asuli kötvényei, 30. a magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja 4 Q lo-os és 4 1 /20 o-os községi kötyényei, Y. A magyar koronához tartozó, valamint a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok Yauti f>lsöbbsgi kütrényei, ila a tőkének kamatozására p;, visszafizetésére állami kezességgel hirnak. - :!D - VI. A JIária-'l'erézia-l'eJlfl nyugdijának fele. YII. Ingallanokra bekehelezett kamatozó magá llkötelezténjek és YIII. A. biztositékot llyujtó egyén tulajdonát képező ingatlanolr, melyekre a nősúlési hiztositék bekebleztetik. Más vagyontárgyak vagy értékek, - köztük tehát a készpénz és talmrékpénztári belétek is - a mellékjövedelem biztositására ez idő szerint nem alkalmasak. l ) Ami most már az előirt házassúgi óvadéki mellé k jövedelem biztositásá t illeti, ez az imént felsorolt vagyontárgyak minő sége szerint különb ö z ő módon tőrt é nik. Ha óyadékul: értékpapirok ajúnltatnak fel, ugy ezek előbb kötményeztetendők s az idevonatkozó (kötményezési) eljúrús ismét különböző aszerint, amint állampapirokról vagy mús, egyes pénzintézetek (vasutak) által kibocsátott értékekről (záloglev el e kről, elsőbbségekről stb.) van szó. Ha pedig a hiztosítús: in gatlanok által történik, ugy az óvadéktöke s cnnek kamatai ez ingatlanokra telekkönyyileg bekebleztetendök, - mig a többi vagyontárgyak más módon t ee ndő k a mellékjöwdelem biztositására alkalmasakká. E hhez képest külön s tüzelesebbcn kell szólmmk a meuékjövedelemnek: 1. állam}htl)il'ok kütm éjlyez é e, 2) 2. hekeb} e z é, :3. egyéh m <Ídolí általi hizlositású ról. 1) A l emy ib e n késő bb Ill ÚS vagyonl<írgyak is alkall1l a a kn ak n.n l v'l.: llt. tn ak házassági óvadék biztosítására, ugy ez,l Renddeh h ozlonybclj közzé fog té tetni. 2) A záloglcrelpk, e l sőb b ség i kötvények slb kötményezését az "egyéb módok«czime fl la tt isme; letjiik.

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ó ü ĺ ó Ĺ ő ľ ó í í í ľ ź ő ó ĺľ ő ö ö ö ö í ľ ő ę ö ö ó ő ľ ů ü ĺ ĺ ű ó ó ü ĺ ö ü í í í í ő ü Í ľ ó ó ő ő ý í ď ľ ł ł ö ő ű ö ő ź ö ĺ ő ö ťĺ ő Ĺ ő ĺ ő ń ő ö í ę ü ó ť ű ő ő ú ő ü ó ę ü ó ő ĺ ú ő ľ ő ö

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Ą ł ó ĺ ő ő ľ ő ő ĺ ö ľ ľ ő Í ľ Ü ĺ ľ ö ľ Í ľ ľ ĺ ź ü ĺ Í í ę É Í É ľé ó ĺ Á Ü ľá É Í Ü ĺ É Öľ ľ É Ü É É Á ą ü ľ ĺ É Á ą ľ ů ľ ľő ľ í ź ź ź ź ü ľ ő ő ő Ó ő ů ľ ó ĺ í ó łí Ü ö ú ő ű ĺ ĺ ĺ Ö ľ ĺ ö ő Ĺ ó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

ł ó ü ĺ ę ľ ü ü ó ľ ľ í ľ ü ę ĺ ľ Ő ü É Í ĺ É Ü ö É Í ľľ ĺí É Ü É É Á Ą ł ü č ĺ ĺ ĺ ľ ł Ö É É É í É Á ľ ü ĺ ĺ ź ź ý ĺ ĺ ź ź Í ĺĺ ü ĺíľ ü ó ĺí ü ĺ ü ó í ö ź ó ó í ľ ö ö óľ ö ú ľ ö ľ ź í ź đ ĺ í ź ó É Ą

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ü ľ ĺ ľ ü ľ ó ľ ľ í ó ĺ ĺ í ú í ľ ú ł ĺ ľ í ľ ő ő ź ő ľ í ő í ü ö Í Ĺ ź ő ö ď ź í ź ó ľ ĺ ö ľ ľ ľ ő ü ź Ú ź ú ö ö ú ľ ó Ú ó ĺ ú ő ű ź ó ú ľ ľ ó í Ęö Í ľ ľ ó ó ö ľ ő ű í ó ö ľ ű ö ó ö ľő ő ő ö

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Á ĺó Á Á Á Ü í ő ĺ ő Ĺ ó í üĺ í í í í ń ó ď ę ď ź í ď ź ĺ ó ĺ ő í ź í ź ó ó ó ó đ ĺ ĺó ĺ ę ő í ő ü ő í ó ĺ í í ő ő ő ź ő ó ó ĺ ó ő ő ő ü ó ę ĺĺ ź ő ü ę üö í ź ĺő ő ő ĺ ĺ ĺ ő ĺ ö ó ő ĺĺ ö í ź ú ő ö ő ö

Részletesebben