308.5-(0. L:!tt" u IIlyvt4ra. --Lii? fi. t.~ ' ~.~.~ A' W ' 8 : Gerő Gyu:a. Eljárás tísztek ' ügyeiben. nősülési 4 ~ ~.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "308.5-(0. L:!tt" u IIlyvt4ra. --Lii? fi. t.~ ' ~.~.~ A' W ' 8 : Gerő Gyu:a. Eljárás tísztek ' ügyeiben. nősülési 4 ~ ~."

Átírás

1 :.==; ü. L:!tt" u IIlyvt4ra.. I --Lii? fi,c. Ot:::lO (0 t. '.. A' W ' 8 : Gerő Gyu:a Eljárás tísztek ' nősülési ügyeiben 9-4. s

2 A MAGY. KIR. HONVÉD ÉS CSENDŐR TISZTEK NŐSÜlÉSI ÜGYEI KÖRÜLI ELJÁRÁS. A FENNÁLLÓ TORVENYEKBÓ L ES SZABÁLYOKBÓL EGYBEÁLLITOTTA. MINTÁKKAL ES MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTA GERÖ GYULA m kl<. honved alezredes-hadbiró. H A R M A D I K Á T D O L G O Z O T T K I A D Á s. SU DAPEST, GR ILL KÁROLY császári ÉS KIRÁLYI UDVARI KONYVKERESKEDÉSE 1905.

3 I J r I ELŐSZÓ a harmadik ldadáshoz. I ORSZÁGG'tÚlS KÖN'fVT V A Ill. kir. honvédség és csendőrség számára érvényben ú ll ő l HHí. évi.,nősü l és i szabályzat " nem öleli és nem is ölelh eue fe l az egész eljárást 1'észleteibep, hallem szúmo:,; olya11, elszórtan más helyc.w:található törvény és szabály e l ő ismeretét feltételezi, amelyekkel tiszljeink másnemü bivatásbeli elfoglallságuk miatt nem igen foglalkozhatnak, s őt számukra főleg a külállomásokon - alig bozzáférhelök. E m e II e tt k o r o n k é n t III a g á t a n ő s ü l é s i s z a b t l Y z a t o t is lényeges részeiben, nevezetesen a nő sül és i engedély feltélelei, a nő s ü l ési kérvény felszerelése, a házassági óvadék mennyisége, az óvacléku l alkalmas értékpa pirok jegyzéke, és az 6vadéknak ingatlanok általi biztositása stb. tekin tetében többször m ó cl o s i t o t t á k. és kicgészitették, ugy, hogy élénken érezhelövé vált oly vczérronal hi ánya, mely az idevonatkozó törvényeket, szabályokat és rendeleteket egy szerves

4 egészbe tömöritve, a katunai közigazgatás szempontjából fellllel'ülh etö kérdésekre gyors és megbizható felvilágosiliist nyujt. Ez inditott engem e mi'lvecske megirására s az a körülmény, bogy immár a III. kiadás vált szükségessé, eléggé mutatja, hogy egészen fölösleges munkát nem végeztem. Megjegyzem még, hogy könyvemnek csak rövidség okáért adtam cl "T i s z t e k nö s űl és i ügyei" czimet. mert az tényleg a honvéd ti sz t v i s e l ö k analog ügyeit is felöleli, ellenben a cs. és kir. közös hadsereg, haditengerészet, osztrák honvédség és csendörség nösül ési ügyei egy más müvemben*) vannak tárgyalva. G. Gy. TAR'rALOM. I. FE.JEZET. A nösülési ellgedély, al1jlal. feltétel ei és korláta.i. L a p A n ő s iil ési enged é lyr ól á ll a l,íba n o l Kinek van nos ü lési enged élyre szüksége 'l Kik nem kaphatnak nősü l é si e nged élyt? Az enged ély nélkül n ősülő k bünle lése!{i adja a n ósülési eugedély t '? _ A ll ősü l és enged élyezésének fellé tele i 5 Az óvadéld lll ellékj övcdcle l1l összege (ea llli ó) A 60 éven I'elüli tiszt nösülbe lésén ck k ü1ünös felté lele _oo 11 A" a r a sz,í nll <1zúsa, III üveltsége s tb P fl r a Ll csnoki véle mén)' 12 II. FE.J EZET. A nösülési engedél.r kérése!'f'ihles fel tétel ej. mellett. A n ös[ilési két'vén y k ül alakj a, t a r talma és mintája 14 A n ősü l és i kérvén y m eltékletei oo _ 15 Sz ül ő i be l eegye z ő nyil a lkozat mintúj a._. _oo A Magyarorsúgon házasulók állni ki,ill itnncló n y ila lkozat minl,\ja.. o..,._. 16.-\. 60 éven felüli völegén y at'új a állal kiúllitandó léritvén y minláj a o 19 A k érvény e l ő t e rj e s z t ése 20 ') Heiratsangelegenheilen der Ofliciere und Bea lllle n des k. u. k. Heeres, der k. u. k. Kriegsma r ine, der Ic k. Land\\'ehr und der k.: k. (;eljcl a r merie. 2. Auflage. Grill K udyari köij)'\'ker. Budapesl TIl. FEJEZE T. Az óyadólú mell ékj öyedelelll ld mut;ttá a és bizto:sitása. Az ő V H d éki m ell él<j övcclelc m bizlos ilás:i ró l á ltalába n és az erre a lkalmas egyes vagyonl <i rgyakról o 22,I>i nézet nz óvad éklll,1lkallll as vagyo nlúrgynkról o 2f>

5 \'1 65.\lIampnpirnk klillljéllyelél' Lop :O Földtehel'nlenlesité..,i kölyények jegyl ék-minlája. :15 Mós :íllumpapirok jegyzék-nlll1lája ;n Ajánlllti nkmúny miniúja üllampapirok kötmén}czésénél :\9 A bckcblezés 4:1 A bekchlezendi) ÓYfldéklökc IJflgystÍgn Milyen él'lékiinek kell az ingallallnak lennie" 44 Ahirói hecsii 46 Birói becslés iránti kérvény mint;íja n Tiizknrhiztositási lérit"én)'. 4f1,\j<inlati oklllány lliintája a bekeblezésre.io :\Jiként szóljon a bekeblezés '7 5-! A biztositús egyl'b módon.'i 6 Zálogle\'clek községi és vasuti kötvények (előhhségek) kiitményezése o 5 \'árowk kamatozó kötyényeine!;. köllllényezése 58 Ajúnlali okmány minhíja 'a z<íloglevelek- stb. kütlllényezésénél 59 Zá\ogleYelek stb. jegyzék-lllíntája _.._. 63 A házassági óvadék biztosilása ingatjanra bekeblezett nhlgánkötelezvények által o o._- (H AjánJati okmány mintája erre a czélra._. o.\ hízassági Qvadék biztositása a Mária Terézia rend nyugdij<íllak fele által 6R IV. FEJEZET. 1. házasságkötési ig'azojyáuj I{érése. A kén'én)' külalakja, tartalma és lijíntája 69 A kérvény mellékielei 70 V. FEJEZET. A nösüléíii ellgedél' kérése fejségfo]ramodvcl.ny ntjcíl1..\ felségfolyamodván)' benyujthatásának elő['ellétcjei 75.\ henylijtás ljiódja._- _.. _ 77.\ fc>lstsglol) <1morh úny 1{lJlalalqa, 111 do 1<>1 I és hélyc-';e \ lelségfol5 a illo r!\ ány mintáj<i -.,, - 80 A l egfclóbh elhatározás _ VI. FEJEZET, ÁI1a.mi Mzassüg'kiitps rs eg'.rházi es]{flf,rs. ljllzasnclp;i a]ollhll.rolf. Frhuentés (dispflllzárió). J{jilfmdün kiitenili) h:lza.ssá'. AltalnJlos észrevételek Kötelező polgári h{lzasság s aljilak akadályai. Gyermekek vallása o o Egyházi esketés és akad<ílyai o Házasságkötés kiilfölrjön _ V rr. FEJEZET. \'11 Lap A házasscíg'i fínlfjól, ldcshólésfl, kisol'sojása, tonibbá részbell vaky eg-pszlwl1,isszal{érésr. 1{ama.to]( felrótele. Az ';'7adék elilleg'enitrse és elz.í,log'ositása. Az üradéki Illellélcjiire({fllem adója, Ejárás kiilönleg'es f:\setekben. Az óvadék kicserélése A kicseré.lési kérvény mintája _. Ugyanaz._. o o Ugyanaz ingatlanra bekeblezett óvcuiélméíl Törlési engedély minllíja Értékpapirok kisorsolása Allampapírok kol1 ver ziója Az óvadék visszakérése. Kamatok felvélele és á tutalása Az óvadéknak és jövedelmének átrubázása és elzálogositása._. Az óvadéki olmuín)'ok elveszése._ Végrehajlá az óvadékra.._. o Az óvadéki lucllékjövedelem adója Elévülés o o o _o _._ o o '125

6 I. FEJEZET. A nősül é si engedély, annak feitételei és korlátai. A nősiiiési engedélyről általában. A honvédhatósági nős ül é si engedély csak f e l t é t e l e s, mert a házasságra lépést csak annyiban engedélyezi, amennyiben annak más L ö r v é n yes (hárhssági) a It a d á l Y ut jában nem áll. Dc van a n ős ülési engedélyben még egy másik kikötés is, arra az esetre, ha a nősülő: h á z a s s á g i ó vad é k i mcllékjövedelmet tartozik biztositmú. Erre az eselre ugyalús a n ősitl ési engedély az t a fenntartást tartalmazza, hogy az esketés, ille t ő leg állami házasságkötés csak akkor tartható meg, ha az ezen n ő sülési engedélyben meghatározott óvadéki évi mellékjövedelem tényleg biztosittatik s e biztositás m eg történté rő l egy a honvédelmi minister által kiállitandó»igazolvány«is felmutaltatil<.. A házassági óvadéki mellékjövedelem kimutatására kötelezett fél Lehát a nős üj.ési engedély kieszközlése (II. fejezet) ulán még nem köthet házasságot, hanem tarlo- 1

7 -_. zik előbb 1\ nösülési ellgedélyben kikötött óvadéld mellékjö\'edelmet szabályszerüell biztositani (III. fejezet) és azután amellékjövedelem biztositását tanusitó okmányok beterjeszlése mellett uj r a a honvédelmi ministerhez folyamodni a \'égből. hogy részére most már a megtörtént biztositásról szóló (házasságkötési) igazolvány is kiszolgáltattassék (IV. fejezet), aminek elnyerése után a házasságkötésnek a honvéd közigazgatás részéről további akadálya nincs. l ) Kinek van nósülési engedélyre szüksége? A m. kir. honvédség és csendőrség számára érvényes s az évi»rendeleti Közlöny«34. számában közzétett»)j1ős üj é si szabályzat«1. -a értelmében a»házasságkötéshez minden t é n y l e g e s honvéd és c sendőr tisztnek (tiszlyiselőnek) h o n v é.d 2 ) hatósági engedélyre van szüksége«. Hogy )}tényleges«honvéd egyének alatt kiket kell érteni, az a szolgálati szabályzat L részének 13. lapján foglalt )) Előzetes észreyételek«-ben van megmondva, itt l) Ha óyadéki mellékjövedelmet kimuta tni nem kell, a házasságkötés már a n ős ül ési engedély felmutatásával megtörténhetik. Lásd a nósülési engedélynek f e l s é g f o l y a m o d \' á n y utján ki eszkö z l ésé r ő l az V. fejezetet. 2) Oly tisztek tehát, kik előbb a közös hadseregben vagy az osztrák Landwelu'nél szolgáltak s ott a n ős ül és i engedély t és eselleg m ár a házasságkötési igazolványt (lásd n. és IV. fejezet) is kieszközölték, de még m ielő tt házasságra léptek \'olna, a 111. kir. honvédség tényleges állol11 <Ínyába áthelyeztettek. tartozllak ezen eugedély t és igazolványt a hovédelmi ministerhez olyezélból fe lterjeszteni, hogy azok hatálya r áj uk minl hojwédtiszlekre is k ilcrjeszlcssék. csak azl jegyzem meg, hogy ide é rt end ők a tényleges szolgálatból ideiglenesen szabadságra hocsátollak, köztük a v á r a k o z á s i i II e t é k k e l vagy 111 i n d e n i II e t é k bes z üntet ésé y e l s zab a d s ú g oltak is. De nösi.uési engedélyre van szükségük azon II y U g_ á II o 111 á n y II tíszteknek 1 ) és liszt v iselőkn ek is, akik helyi szolgálatra e l ő "annak jegyezye vagy valamely katonai rokkantak házának helyi ellálásclban val1n ak. 2) Kik nem kaphatnak llósülési engedélyt? l\'ösí.ilési engedély a y ez é r k a r h o z b e o s z t o t t f ő t i s z t e k n e k nem adható. 3) E szabály alól csakis 6 F elsége Lehet kiyételt. Ily ki\' é Lel érdemlö esetben tehát a nő sül és engedélyezése iránt 6 F elségéhez lehet folyamodni. 4 ) A fennálló gyakorlat szerint azonban ilyen kivételes n ős ül és i engedély, feltéve, hogy a kérelem általában fi gyelemre méltó s a n ősül end ő a nős ül ési szabályzat minden egyéb feltételének megfelel, csakis a n ősül e ndön e k 4 héttel a századossá tö rt é nő kinevezte tése, ill e tő leg csapathoz való bevonulása el őt t adatik!;). Nem nyerhetnek továbbá nösülési engedélyt a l) Ak <Í t, H ka tonaúllományhoz tartoznak, akár nem. 2) A ta rtalék os hayi dijasok nős ül ésé r e néz,;e lásd a V. T. U. IV. Hész ) évi 3. számu Rendeleti Közlöny, 4929/eln. számu l<örrendelet. 4) L <Ísd a fc lség fo lyilll1 odvány mint,lja czélj ából az ' V. fejezetel. 5) évi 4489/eln. számu honvédelmi millisteri ren delet 3. pontja. 'Magától ért e tődik, hogy ilyen esetben a n ő sülend6 a vezérkari sz,ízados részél'e elő irt ó vadékot tartozik biztositani.

8 - -l - h a d h i r Ó g Y a k o r n o k o k és a hivalásszerü hadbiróyá kiképzés czéljából hadbirói gyakorlatra bocsátott azon egyének, akik tiszti rendfokoza tban nem állnak. l ) A kezelötiszti vizsgál tctt törzsőrmestereknek az évi Rendeleti Közlöny 17. számában közzé lett 2841jeln. számu körrendelet szerint nősülési engedély szintén nem adható, Az engedély nélkül nősülők büntetése. Az engedély nélkül kül- vagy belföldön nősülő katonai egyének: közerkölcsiség elleni vétségben "úlnak hünösökké és elbocsátással büntetendök. 2 ) A l,atonatiszti és legénységi özvegyek és árvák ellátásáról szóló évi 20. l.-cz, :3. és 12. -a értelmében továbbá: az ily engedély nélkül nősült tiszt özvegye: állandó évi nyugdijra való igény éből, aryái pedig a ne "elési jarulékra való igényből ki vannak zárva. l) Szel"Yi hahíroz\"án)"ok a lll. kir. ho\1yéd hutlbirói személyzet számára 18. R 2) Katonai büntető-törvén y 780. Si. A véderőről szóló törvény értelmében szükséges ll ős ül ési engedély és igazolvány nélkül tilos a házasságkötés a kötele ző polg,lri házass:'igra \ ol1atko7.ó évi XXXL I.-czikk 26. a az erre nézve kibocsií lott végrehajtási utasitás értelmében is. Hogy mily hün'etéssel sujtatnak azok, akik valamely tiholl nósülésnél \"étkesen kiiuemüköclnek, az a Yédcr ő ról szóló évi Vr. t.-czikkben, lov,í bbá a' magyar polg:íri büntelő törvénykönyv (I 871'l. V. l.- ez.) 252-2f)7. a iban, iljeliheg a házass,igjogról szóló 18!)4. é\'i XXXI. I. -ez <-a ihan "an meghal<íroz"a. Ki adja a nősülési engedélyt? A nösülési engedélyt adja: A) Ü cs. é aj). ldl'.. Felsége: a) minden rendfokozatu tábornoknak, a lábornokhadbirónak és a vezértörzsor\'osliak, b) az V. rangosztályban levő hollyédliszlviselőknek, ej az ezredeseknek (ezredes-hadbirónak, L osztály u főtörzsoryosnak) és a VI. rangosztúlyha larlozó hol1\'édtis z tvis e lőknek. n) a honrédeimi minister: valamennyi AJ alatt e lő nem soroh I é n y l e g e s a) lörzs- és főtis zlnek b) és hol1\"édtiszlviselönek. l ) (:) ahoméd Jreriileti IH)'l'ltIlCSHO],S<Ígol.: a körletükben helyi szolgálalra "aló előjegyz és mellett nyugállományba n le"ö törzs- és főliszteknek és katonai rokkantak háza helyi ellátásáhan l evő tiszteknek és hollyédtisztyisel őkllek, az utóbbiakra nézve a rokkantak háza parancsnokáyal egyetél'töen. A nősülés eng'edélyezésének feltételei. H i val á s s z e r ip) Lisz tek és ti sz tvi selők nősülésének engedélyezésénél szem elóll tartandó: l) Valamint rt h Ollvécl séghez beosztott \'czérka l"i tcslü. Iclbcli ti sz lckn ek és katonai éphészmérnököknek. 2) A llósülésnek n h elyi nlkalmaásrn való előjegyzés lll ellett lj y II g Íj Il o III <Í lj Y!J a helyezett, valamint a rokkantak luí Zfl helyi e l\ ;ít ísiíbnl1 leyő tiszlek l li sz lyi sejő k ) sá l1lánl

9 - li n) hogya szálhlékolt házassúgnak tön énycs akadály utjúhan IlC álljon, ll) hogy az előirt és kill1ulatandó házassági ÓYadéki évi lllellékjöycdelem szabúlyszerlileg biztosittassék, c) hogy az ara szeplőtlen hirne"ü, a nősülendő állásának megfelelő társadalmi müveltségü és oly származásu legyen, hogy a nősülő tckintélye az egybekelés úttal csorbát ne szenycdjell és azolll\ivül más ok 1 ) se forogjon fenn, ami a nősülést a katonai szolgálat fontos ll'kinteteihöl Illeg nem engedhetőnek lüntetné fel, végül: d ) hogy a házasság minden irúnyban a lll. kir. hollyédségben (csendőrségb e n) az»áuásszerü «házasság köyctelményei felől uralkodó nézeleknek lu e g f e l e lj e n. 2 ) A fentebb b) és e) alalt megj elölt fe ltételekről alább az»óvadéki mellékjövedelem összege«és az»ara szúrmazása, lllii.veltségc«czim alatt még bőv ebben szólunk; ilt még csak azt jegyzem meg, hogy SzabálJ'zatunk a nő s ül é s ek s z á 111 á t nem korlátolja és hogy a szükebb értelemben vett Magyarorsúlgon és Fiume lel'iiletein a k ö l e l e z ő p o l g á r i h á z a s s á g van érvényben, mig HOl'Yál-SzlaYonországban az e g y h il z i csketést tekintik törvényesnek, minélfogva jónak láttam egy külön fejezetben (YI. fejezel) a kötel ező polgári házasság intézményét s a Lörvényes, valamint az egyházi akadályokat is fő bb vonásokban ismertetni. Az óvadéki mellékjövedelem összege (cautió). Az egyes esetekben biztositandó házassági ó\'adéki evl mellékj övedelem nagyságát a nős úl ési szabályzat és az idevonatkozólag később kiadou rendeletek 1) a t é n y l e g e s á 11 0m á n y II t i s z t e k számára ezek állománycsoportjához képest és a szerint állapítják meg, yajjon a v ő legé n y: t ö r z stiszt-e vagy főtis z t és a 30. életévét betöltötte-e vagy sem. Tábornokok és hasonló állásuak cautiót nem tesznek. Azt, hogy a tényleges állomány u h o n v é d tisztek m ennyi óvadéki é v i mellékjövedelmet tartoznak kimntatni és biztositani, a k övetkező»átnézet«tünteti fel. \"aló engedélyezésénél cs"k a ncuí ni Wrvén\'es <1kHdál\'ok és <1 n ős (ij e ncl ő megélh etési \'bzonyninak j"vh1sa ) \'ala l;lint ll Z ara erkü!csüsségének és lileg l'elc']ö tá rsadalm i állásá nak) illetve ", házasság állásszeriiségének igazolást! \'ee mlő tekintet bc', mig tenylegc's szolgálatban á ll ó ll e11l tényleges állo1ll ányll nuís hayirlij nso kn ál cs<1 k az imén t cml itett igazolás k ö\'e l lt e t ik. l) Ilyen ok lehet, h" a nösíil endií ]l é l1 zv i.zo lj \'a i rendeze llenek és a llól kell tartani ) hogya l een d ő házast"ársak nem fognak "állásszel'üen " megélh el ni ) \'agy ha a nösiil endó h ii n tewbirósági \"agy ])C'esii leti'lgy i e ljí r ás alatt,ill s tb. ") ]895, é\ i 38. sz<í nl ll H. 1\. fi5í l ein. sz. kürrc' ljdekl. 1) és ped ig a \' e z é r k a r i test ület beli tisz lelu e nézve az évi 3. számu Rendeleti Közlön yben közzétett 4929/eln számu rendelet ) az é l e l III e z ő t i s z l c k r e nézve p edig a "Szervi határozm ányok a lll. kir. h on véd élelm ező tisztikar számára" VII. szakasza (1904, évi R. K. 27. sz) végül a 111. kir. c s e n d ő r s z á m t a n á c s o s o k r a npzve a "Szervi határozvfloyok a lll, kir. es e ndő )' számlamícsosok) cse ndő r számvivő tisztek stb. szám ára«10,.

10 - 8 - fl - Atnézet a h o 11 V é d tiszte k részére meghatározott házassági ó vadéld évi mellékjövedelem összeg éról. V őlegény r e lldf u k o zata Főhadnagy _ F6hadnagy-hadlm'ó X. F6ol'\-oS Főhad n ag:y- éi l e;6tlzt -: II Föhadnag- - kezelőtiszt ;::'i testületbeli százados IX. :l:::ő L:: ::: :: c)vadéki é v i mellék-' jövedelem k or.-ban ha a v ő- h a a. völeleg'ény a gény a 30.?O. élet- életévét még evét már be n em tölbetöltötte tötte GOO zá z a. dos-k e z e lőtis z t _ Ir I I Yezérkarl testulctbelt őrnagy.ooo il 11 +, til vm. Qrnagy : 1600:Ql S tl rn ag,\ -hadbu'ó 1600 o ID E :i' 'l orzson-os 16(10 co 'g,!d, -- &: V ep rkal'l testllletb. alezr edes ooo... il t:.,-ii Alezredes 1600 :S ö;;;;.s Alez rccl e ;,lu1clim ó 1600'.0 E:i' S (j) II. oszt. foturzsorvos. 1600,e :::; :;3 II ;:;'(: ri lpstiil etbeli ezredes 2000 o': ::S c:- n z ::. sfitfo: : ::: ::: :: i I' i f ] S Minthogy pedig az évi mellékjövedelem összege a nősülendő életkora melletl, annak r e n d f o k o z a t á t ó l va n függővé téye, csak természetes, hogy a t ö r z s l i s z t j e l ö l t (s esetleg törzstiszti illeték é lvzet éb en is álló) századosok, nem a törzsíisztekre, hanem a fő ti sz lekre nézve el őirt óvadéki mellékj övedehnet tartoznak biztositani. Ellenben azoknak a századosoknal" akik az elő léptetési szabály 17. pontjában felsorolt feltételek teljesitése mellett L osztályu zázadoské nt a yez é r k a r i testületbe való felvételre törekszenek, az e z e n t e s t ü l e t b e l i századosok részére megszabolt meliékjövedelmet kell kimutatniok 1 ). CselHlürtiszteJr (szám v iy ők) részére az óvadéki mellékjövedelem a m eg felel ő honvédtis7ti (kezelötiszti) rendfokozalok számára megszabott összegel{ f e l é y e l van meghatározva. (Egy esendő rhadnagy, fő h a dnagy vagy százados, tehát ha 30 éven felül van: évi ] OOO korona, ha alul : évi 1500 korona mellékjövedelmel tartozik sza:búlyszerüen biztosilani). Tényleges ájlomúnyu honvéd ( csen dőr) tiszt,' ise lőkr e néz\'e lüvétel nélkül az a szabály áll' fenn,hogy ők csak akkor tartoznak óvadéki mellékjövedelmet kimutatni, ha évi fi zetésük (a szájlás- és egyéb mellékiuetéket ide nem értve) a 3000 koronát 2 ) meg nem üti, a mel)' esetben annyi évi mellékjövedelmel l,ell kimutatniok, ameu.nyivel az évi fizetésük 3000 korollánál kevesebb. Egy II. osztályu honvéd számtiszt tehát, 111Íután az évi fizetése csak 2400 koronát tesz ki : évi 600 korona óvadék i mellékjövedelmet tartozik kimutatni, ille lő l eg biztositani, akár betöltötte már a 30. életévét, akár nem. 1) 1 \J0'1. évi '1 9 9 / e ln. (H. K évi 3. szám). 2) évi 3103/eln. sz. k Öl'rendelet (R. K évi 2, s9.ánl.).

11 - lu - NYllgúlloll1únyll. tartalékos vagy szolg á I a t o II k i y ü l i üsr:onyheli Illúr n Ő s t i s z L e k (tiszt Yiselúk), kik magukat a l é n y l e g e s á Ilo III á n y b a it t h e l y c r: t e t lj i óhaj t jú k, a rendfokozatuk és állománycsopm tjukra való tekinteuel előirt óvadélü llleliékjövedelmet e l ő z e l e se n kimutatni és biztositani tartoznak. Ez a szabály azonban nem nyer alkalmazást azokra a nős nyugdijas tisztekre, akik az évi Rendeleti Közlöny Hl.' számában rendszeresitett :»helyi szolgálatot teljesitő nyugálloluányu honvéd tisztek«állománycsoport_ jába törekeonek, mert ők tulajdonképen a nyugállomány_ han megmaradnak és csak nyugdijuk toldatík meg helyi szolgálatuk tartamúra a megfelelő ténylegességi illetékek összegére, következőleg házassági óyadéki meilékjövedelmet kimutatni nem tartoznak.!). Ugyancsak mentesek az ovadéki mellékjövedelem biztosit ásának kötelezehségétől a III á r n ő s l e O' é n v- ', 5 S e g I egyének, kik tisziekké vagy honvéd tisziviselőkké előléptettetnek, valamint a rangosztályha nelli sorozott azon nős ha,'ídijasok is, kik az előbbi nősülési szabályzt életbeléptekor, vagyis évi április 6-án már nosek voltak és ténylegesen szolgáltak),. I) A LlldoYik,l AkadclJliúlJ lalhíi'i cl lkallllazüsérl loly.allldó. ténylegesitésre lörel,, ő nem tényleges tisztek fc1- mhle,11l taroznak, hogy alkalmazásuk eset én a lényleges dllol]al1yu l1s lisztek sz<í l11 lí rfl elííirl m e lj ékjő\'e cl e lm e t njiként.f,()gj<ii hzo S ltfll1,i ;, oly n ős pályázók pedig, akik cl lényleges dl1ollan. IJ,l,al? alhelyczésrc nelll törekesznek, kij elenteni, JI,le.he :dllllltatn lal'.to;- l1<1k, hogy alkallljazlat,ísuk idején fog Ildl,-e : alamcly es Il1Jnő ll1eljékjövcdelemll1 el rendelkezni (Loísd a;: II);'. é\',1 H. K. 20. sz<íllláhan :!02!l ein. SZ<Í IJ] ala lt ](özétell HalarozllIanyok«_at és az 18!l6. é\'i H. K. 2;). sz,í nníban közzétell 44:101 'ejn. sz. rendeletel ) '. ) Xós. szab. ;;. ;:. és az évi /270, ein. szám u ren<lelet IR. K. 42. sz ). IdcwmalküZ'Ólag kíifönbc'1] figyelll1et <;I 1'(1 e- II Ellenben valamel\' m ár II Ő s p o I g á r i egyén, a ki oly hoilyéd szolgálati ájiásl akar elnyerni, amelyben a nősülési eno'edéiy meghatározott mellékjöycdelem élyezéséhez van ötye, ezt e l ő z e t e s e n kimulatni és biztositani tartozik. A 60 éven felüli tiszt llősülhetéséllek különös feltétele. Tiszteknek, akik 60. életévüket lullépték, a nősülési engedély csak az ara által nyujtandó, közj e?yző ieg vay biróila cr hitelesített és az ara kiskorusága ese len gyamhatoságilag'" vagy gondllokságilag (a családi lanács elnöke által) is jóváhagyott térit vény mellell adható meg, ale!ybell er: az államkincstárból fizetendő ön'egyi nyugdljl'ol le- 1110ncl, kivéve azon eseteke t, ha jövendőbeli férje az ellenség előlt esnék el, vagy az ellenség előtt, avagy máskép is saját hibája né1kül, ]<öz:vetlenül valamely katonai szolgálat teljesitésekor szellvedell sebesülés. Tay külső sérülés, avagy a szolgálati tartózkodásra kij elolt helyen uralkodó járvány vagy helyi, vagy kórházban való szolgálattétel következtében kapott ragályos betegség, avagy hadi fáradalmak kőyetk ez t éb en halna meg. Más natalabb tisztek, valamint ti sz tvis elők nősül é - mel a h OJlvédelmi minister évi deczelllber 3-án 73481/YL szám alalt kelt r endelele, m elynek a) pontja szerint már a k eze l őtisz ti vizsg:íra is elvileg csak nőtlen altisztek, II ös ck pecli'g csak akkor hozható k javaslatb:" ha n?sülésíik (:1 tiszliltar nyilatkozala szerinl) a hollved ljztl]ulr tekinlélyének és l Úl'sadn lmi áll{ls<ínalt megrclel és h a,b l z t o s k i l á t á s t nyujlhatnak arra, hogy kincvezésük cse t r: és az Illegelőzőleg a nősülési szabályzutbu Jl elöirt házass:íg\ ova d.é l m ellékjövcdellll e l szab<ílysze l'üeh biztosilnni ké!)esel. \ 1 6sZlnll azonban, h ogy ez a rendelkezés l,{ ) valtozat lo,g szenvedni, merl a közös hadseregn k gyalla l al\ nem vezénycllelnek kczewliszli viz r 1 <l /,

12 J sl;nél ily térih ény ma már nem követeltetik, mert az HIR7. évi XX. I.-czikk II katonai önegyek nyugdijigényét kimondva, ezeknek és az árváknak ellátásáról gondoskodik. l ) Az ara SZármazása, müveltsége stb. Parancsnoki Vélemény. T é II Y I e g e s állományu tiszteket és tisztviselőket urájuk szeplőtlen hil'llevét, megfelelő társadalmi l11úveltségét ugy származását s családi viszonyait igazoló bizonyitvány felmutatására szajjályzatunk n e ll1 kötelezi,2) de 13 felelő voltára l1e'z\'e a»nősülés engedélyezésének feltételei«czim alatt fenteb b a c ) es. cl) pontokban, mondot- n tak szem előtt taliása mellett, határozottan es tuzetesn nyilatkozni. A csapattest, hatósg tb., para:csol ( főnöke) köteles továbba, a nosl.. 'il' esi. kerveny eloteljesz. f 1"1 tése alkalmával a kervenyezo "., p e 'nzvlszonyal -... eo n abbeli nyilatkozni és ha azok nem rendezeltek, ImlOl.e, l.'}. 't kifej' ezm,. vajjon.. a szan, dékolt nosules alta \ e emenye,. l t ' és nem az illető anyagi helyzetének javul sa va,r la?-:., '_ kell-e a jövendő házasfelek anyagi megelhetesel1ek \ esze lyeztetésétől tartani. nl ' n)'flsszony lakik. Ha a közölh etől" amelyelcnek tern eten a me < -,, l t etne me:} 'asszony k li l f ö l cl ö 11 lakik, ugy Y61egenyet n a t {tani ho <>y azokat az okmányokat, melyek alapj' [ ll,as ': rt' ';llászeriisé(fe felól véleményt alkotni lehet: ter- 13znssdt) CI C. b jeszszc elő. a llösülési kérvény fellel:jesztésére hivatott parancsnokok (előljárók) kötelesek a folyamodvány tekintetbe vehetőségéröl Leendő jelentésükben felemliteni, vajjon a menyasszony a parancsnokság (főnök) vagy a tisztikar előtt ismert-e vagy sem 'l Its kötelesek utóbbi esetben beható nyoillozások 3 ) alapján, a szándékolt házasságkötés megl) Ugyanazért a korábbi nő s iil és i szabályzat ha tálya alatt adolt ily téritvények a hoi1\'édelmi ministerhez intézett s 1 koronás bélyeggel ellátot! egyszp. l'ii kérvényre, ha ott még lllegvolllállak : Yisszaadatnak, ellenkező eselben semmisnek nyilyánitlatnak.. Az ily térityélly Yisszakérésc azonban felesleges, mert a hiva tkozott törvény 3.. -a csakis azon Özvegyeket zárja ki a nyugdijigényból, kik ezen törvény életbeléptelése II [ál; s a nyugdijról való lellloncl ús mell ett léptek házasságra, minélfog"a aljja régibb térit\'ény létezése a n Vll<>diji rrénvt ncljl alter álja. " "." " 2) Ellenben a helyi szolg<í latl'a "aló előjegyzés llj eljell IlYI<ÍI!oll1<ÍnYb he.lyezet t és a bltoljai rokkant ak háza hely i eljatt.abal1 le\'o tisztek ily bizonyítványt felmutatni kö tclese,k.. E bizo n : it.\'.á nyt <lz illetékes lelkész <ÍJJilja ki és a j á l'ási hatosag IllegerosllL (1895 R. K sz.)..' } IJ:,J1YOIIJOZáOk l egczé l szel' bb e ll azon honvéd (katonai),ijjoljjdspat<lilcsnoksaghoz /ntézendo IIJ cgkcj'csések utján esz-

13 1.:; Egy II holn'édelmi minister cngedélyét kérö ily folyamodvány minlájúul szolgálhat a köyelkezö : A nősülési II. FEJEZET. engedély kérése rendes feltételek mellett. A nósűlési kérvény kűlala]rja, tartalnia és mintája. A nösiilési kérvén,' k'il 1 k' beadványéml azonos s to t II a a Ja a rendes szolgálati az engedély - mecrad'lsá' ar ()' a Fl'. ma aszerint Y'ílt ' 'J. OZI {, anunt o "ta, e sege vag" l. minister yan hivatva és '..J a. lol1vedelnli mel1ékjövedelelll hrnlltaf.:arn;nt. fol'yalllodo a nösülési zettsége alul t asa na { es biztositásának kötele- Illen vag" sem () Fel' o.. sege engedélyének kieszközlés " yedehni, ministerhez kell fordulni e li'ant honamennyiben a no "su"!, 11,ennek foly ta n, _ " es e ell akad' I O FelSégéhez felterjesztést tesz. a Y elln nem forog _ A nösiilési kérvény CSu" '.. felemlitését hocry k' 'lt 1 pan az ala. neyet s annak. 'o l a a foa a mell 'k' " d sltlatni,!) "érrül al'., o". e Jove elem bizto_. ti lazassarrkoteshe' "I' ll'ánti kérelmet forrlal' o. z szu {seges engedél v o Ja rnagaban.. lj A 1lJellékjö\'(deJelll J.' illeni fojyamodók kél'yényéb"ldlllutalása és biztositása alul. o c pont elmarad. M. kir. ] 7. hollrm gy. ezi'{'{l 1. zá.. zlóalj. SZaIH) Ish án h (ulu Il gr. Va.r;!lm é ltós(í.r;u. JlIilústr'}, UI'.' Székes-Fehérl'árt, évi jtlnuár hó 2-án, Vá rh",r;yi N agy Kálmán székes-fehérvcíri fö'ldbirtokos leányával, Gizella kisc6sszonynyal házasságra óhajü 'cín lépni, kérem ehhez Xagyméltóságod engedély ét, A ním és ct magam keresztlevelét (születési bizonyitványát, ille tőleg állcllni anyakö'nyl'i kironatát), mlamint (felsorolandók az alábbiak szerint netán még szükséges okmányok) idezárva j elentem, ho,r;y a szaúcílyszen'i ét'i mell éjó'l'edelmet anim édes atyja fogja biztosúani. (Felzet : Csapattest. - Név. DatUlll. - engedélyt kéf.( ) 1. minta. Szabó Isfuán s. k, hadn agy. A nősülési kérvény mellékletei. )} il/ősülési A n ősülés i kér vény hez nllllden egjes esetben feltétlenül csatolandó: l, az ara kereszt1evele,l) 2. a völegény keresztlevele. l) JZl'flelitáknál "születési IJizonyit\'ány ".

14 11; Ezeken khúl csatolandó még: ha II.iNY!':O>t'k UU!!JtU'országba1l 1 ) óhajtanak há zasságot kijtni : 3. a jegyesek nvilatkozata, vajjon az állami házasságkötés után magukat egyházilag (felekezet ileg) eskettetni hajlandók és képesek-e? ha a bázasuland«ík f'gike kiskol'u:.1. a kishoru atyjának vagy gyámjának és szükség eselén a gyámhalóságnak (a családi tanács elnökének) II polgári törvények értelmében a házasságba való beleegyezése 2 ) (ille tő leg lletáni nagykorusitás esetében, az idevonatkozó árvaszéki végzés), ) '. i. a szükehh értelemben \'ett Magymországban IlJor\'at-Szlavonországok kivételével, de Fiullle város<ít és kerü]etét beleértve), hol a polgári házasság kötelező. ) Il y b.eleegyezéí nyilatkozat kiállwisára!vi a g y a r o r, z a g o II a kiskorunak édes atyja, vagy ha ez már nem' élne : edes anyja, mint természetes és törvényes "vám e"yedül van hivatva. Ha nem a szülő e"vszersind "'; "yám'" -va"v I(o?dnok, akkor a gyám (töryén"jes kép v iselő) "'állit j a k t nyllatkozatot, melyhez 20 éven aluli házasulónál az életben Ő..szüö, ",_agy ennek nem létében a gyámhatóság h ozzá Jalt\ l ds, IS, sz ukséges. Nem szükséges ily további hozzájárulás, ha.a tor venyes éyvisejó a kiskoruuak egyszersmind n agyatyja. -:l.a a szulo vagy törvényes képviselő a b eleegyezést nem auja meg, ezt a gyámhatóság (A II s z t r í á II a II a bír ósá") bele:gyezése pótolja. (Vesd össze a "y álllhatósáo-j ü"yekr61 szólo 87? évi XX. t.-ez. 20., 35. és a it "val:minl a h ázasagro l szóló évi XXXL t.-ez. 8. és '10. -ait.), Horvát-SzlavonorszáO'h é ' \.,. ] '" an s.-,. II S z t l' l a b a n a h ejeee"vezó ny l- a tk 'ozatot az a t v a 'll't' k' "'. lett a b', " J ' a l Ja 'I, az atya nem létéb en a gyám m ellrosag beleegyezése is megkivántatik ha I:'gJik " ag", minrlkét fél üzwgy : ;:i. az elhunyt házastárs halottas leyele (ill e t őleg a halálesetek fel ő li állami anyakönyy reá -vonatkozó kivonata), lill it yihegéuy 60. életéyét már meghaladta:: Ö. az ara téritvénye (4. m inta). Végül, amennyiben az egyik vagy mindkét fél a korábbi házastársától törvényesen e l v á IL egyén volna, az elválás idevonatkozó joge rős határozatokk.al vagy ezeknek hiteles másolataival igazolandó. A nő s i.il é si kérvpny bélyegmentes, (lásd a»bélyeg és illeték. iránti törvények és szabályok hivatalos összeállitása«czimü s a m. kir, pénzügyminister által 1885, évben)üadott könyv 14. tétel tt) betü 6, pontját. E könyvet később röviditve, csak:»bély. és iueték-s;mb.«alatt idézzük), A nősülési kérvényhez csatolandó keresztleveleket és halotti bizonyitványolmt az illetékes lelkész (illetöíej az állami anya köny v vezető) a szokásos minta szerint állit ja ](j1). A h ázasság k ö t és czélj ábó l kiáljitotl anyakönyvi Ic i vo n a t, b e l e e g yez é s i II Y i I a t k o z a t, g Y á m h a t ó s á g i j ó v á h a g y á s és ennek kinyerése végelt beadott kérvény és felvett jegyz ő könyv b é I Y e g m e n t e s az állami anyakőllyvekrő l szóló évi XXXIII. L-rzikk 50. -a értelmében. 1) A keresztleveleket az állami an ya kőn yvekrőj szóló évi xxx ni. t.-ez. életbeléptetése előtt vezetett felekezeti any akönyvekb ő l az ill e t ő lelkészek kiszolgáltatni kötelesek (94..).

Hetedik rész. XV. FEJEZET. Altalános tudnivalók az összes ellátásban állók részére. A) A nyugállományú egyének helyes megnevezése.

Hetedik rész. XV. FEJEZET. Altalános tudnivalók az összes ellátásban állók részére. A) A nyugállományú egyének helyes megnevezése. 94 szakasznak második és harmadik bekezdései, valamint a 104. és 109. szakaszok alapján engedélyezhető kedvezményes nyugdijak, özvegyi nyugdijak és nevelési járulékok engedélyezésének kérdésében; c) a

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök. 98. szám. Ára: 1325, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök. 98. szám. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök 98. szám Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. július 3., csütörtök 98. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC..

S.^*V~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC.. i. s^u- 7tt " e t f A ~ t / 5Vrt-t»HS - «~ e^tix^jw - S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC.. 0^

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl Feltétel MultiInvest Plusz Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas Érvényes 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp.

HARMADIK FEJEZET. Szolgálati lovak beszerzése, elhelyezése és lótáp. ^^ 3S A iuijótáp kiszolgáltatására vonatkozólag az a) pont utolsó bekezdése mérvadó. c; Fohjókon indó lüitzúsnál. Az osztrák-magyar monarchia határain belől különböző gőzhajózási tai^sulat folyókon közlekedő

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 273-488. OLDAL 2008. február 12. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán

Részletesebben

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111 sz.sm ÁG. HITV. GYETEMES I EVANG. EGYHÁZ J\LYRENDELE'rE AZ EGYHÁZI ALAPÍTV ÁNYOKRÖL S A RÁ VONATKOZÚ PÜSPÖKI UTASÍTÁS. HIV ATALOS KIADÁS. HORNYÁNSZKY BUDAPEST, V. CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA 1905.....

Részletesebben

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba

43.. 44.. (1) Családi viszonyaikra való tekintettel a póttartalékba 57 43.. (1) Öröklött mezőgazdaság birtoka címén a póttartalékba "kell beosztani, illetőleg abba áthelyezni azt a hadkötelest, aki oly mez~i, kert- vagy szőlőgazdaságban gazdálkodik: a) amely törvényes

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui :ll Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui vehető a Közszállítási Szabályzat vonatkozó rendelkezései mellet1. 21.. A bélyegek felülbélyegzése. 129. A különféle okmányokon (pénztári okmányok,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben