a) Pénzügy controlling b) Számvitel Feladatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) Pénzügy controlling b) Számvitel Feladatai:"

Átírás

1 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft SZÁMVITELI ALAPISMERETEK a) Pénzügy controlling b) Számvitel Feladatai: 1) Pénzügyi tranzakciókkal foglalkozik 2) Pénzügyi tervezéssel (likviditás) likviditási terv státusz terv 3) Költségvetési kapcsolatok (Adók, járulékok, támogatások) 4) Jövő eseményeinek döntés-előkészítése: Befektetésről (reál befektetés, finanz befektetés) - Hozam (r) - Kockázat (ß) - Időérték(FV, PV) Finanszírozásról Múltbeli gazdasági eseményekkel foglalkozik. 1. Megfigyel (nyomon követ) 2. Mér (mértékét is figyeli) 3. Feljegyez (dokumentál) 4. Informálja a piac szereplőit a gazdálkodók - vagyoni, - pénzügyi, és - jövedelmi helyzetéről, - jövőbeli terveiről. Ezzel megbízható valós képet ad. A piac szereplői: - Tulajdonosok - Befektetők - Üzleti partnerek - Vevők, szállítók - Hatóságok - Hitelezők - Belső menedzsment - Alkalmazottak A számviteli törvény szabályozza a számviteli tevékenységet. A számvitel célja, hogy megbízható valós képet adjon a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, jövőbeli terveiről. A számvitel kettős kötelezettsége: 1. könyvvezetési 2. beszámoló készítési (Nyugati országokban a bizonylati rend és az önköltség számítás is ide tartozik.) Számviteli törvény: 1) Könyvvezetési formák: a) Egyszeres könyvvitel - egyszerűsített beszámoló b) Kettős könyvvitel 2) Beszámoló készítés a) Sajátos egyszerűsített éves beszámoló (KKT, BT, EgyéniCég) b) Egyszerűsített éves c) Éves Mérleg (A- és B-változat) beszámoló Eredmény-kimutatás: - Összköltség (A- és B-változat) - Forgalmi költség (A- és B-változat) A B-változat pénzügyi szemléletű Az eredmény-kimutatás része a CashFlow is. Kiegészítő melléklet d) Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet (+ CF)

2 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A számviteli törvény hatálya kiterjed: MINDEN gazdálkodóra. Gazdálkodó, aki gazdálkodik. Gazdálkodás: A szűkösen rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának megszervezése, irányítása, és végrehajtása. GAZDÁLKODÓ VÁLLALKOZÓ Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni cég Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei Hitelintézetek Befektetési vállalkozások Biztosítók ÁLLAMHÁZTARTÁS (költségvetés szervei) Központi költségvetési szervek Önkormányzati költségvetési szervek Elkülönített pénzalapok TB-alapok MNB EGYÉB SZERVEZETEK Társadalmi szervezetek Társasház Alapítvány Lakásszövetkezet Ügyvédi iroda Tőzsde A számviteli törvény nem terjed ki az: Egyéni vállalkozóra (de az egyéni cégre igen) EVA nyilvántartást választókra (KKT, BT, EC) Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseleteire CÉG Gazdasági társaság

3 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A számvitel 1. Pénzügyi számvitel (A SzvTv szabályozza) 2. Vezetői számvitel (A belső kialakított számviteli szabályzat szabályozza. 6-7-es osztály tetszőleges. Pl a divíziók nyereségességének figyelése) A számvitel szintjei: /\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / Beszámoló \ / \ / Főkönyvi szint \ / (szintetika) \ / \ / Analitika \ / \ Beszámoló részei: Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Összevontan: Csak értékben + Üzleti jelentés - Időben és - tételekben (alapanyag-csoportok) Tételesen, mennyiségben és értékben rögzíti az eszközök és a források változását / Alapbizonylatok \ Funkciója: A gazdasági eseményt rögzíti Az alsó két szint az alapbizonylatok feldolgozása. A bizonylatok feladással kerülnek a magasabb szintre. Időkronológia szerint a számvitel: Nyitás Üzleti év Forduló nap (Mérleg) dec.31 Mérlegkészítés napja (adóbeszámoló készítés) < > Közzététel, < > letétbe helyezés Zárási időszak Bevétel - Ráfordítás = Adózás előtti eredmény < > max 150 nap B - R = AEE Adó : (Társasági adó, EVA) Osztalék : Mértéke, fedezet MSZE : Mérleg szerinti eredmény } Erről szól az eredménykimutatás általában május 31 < > Erről szól a kiegészítő melléklet (KM) KM= szöveges értékelés a mérlegről, az eredmény-kimutatásról (Ha nem megfelelő, a könyvvizsgálónak kell azt kiegészíteni.)

4 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Ki? Hogyan? Miért? Mit? Vállakozás minden olyan gazdálkodó amely saját nevében és kockázatára nyereség és vagyonszerzés céljából üzletszerűen ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez. Forma Tevékenységi forma Célja Erőforrásigénye VÁLLAKOZÁS Kockázata Környezeti kapcsolatai Külső Belső Vagyona van (Mérleg) Eredménye képződik (Eredmény) Könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége van Forma: KKT, BT KFT, RT, KV (Közös vállalat) Tevékenységei forma: Célja: Termék előállítás Szolgáltatás nyújtás Rövid távon: Profitszerzés Hosszú távon: Vagyon növelés Kockázat: Vagyona is csökkenhet

5 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A mérleg a vagyont mutatja be. Eszközök Aktivák A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök B) Forgó eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök (csekk, pénztár, bankbetét) Mérleg D) Saját tőke E) Céltartalék C) Aktív időbeli elhatárolások F) Kötelezettségek Források Passzívák G) Passzív időbeli elhatárolások =Eszközök összesen = Források összesen Eszközök összesen = Források összesen = Mérleg-főösszeg Immateriális javak: Tartósan állnak a vállalkozás rendelkezésére, nem anyagi jellegű javak. Az alapítás-átszervezés és a kísérlet-fejlesztés aktiválása lehetőség. A többi kötelező. Befektetett pü-i eszközök: tőkét átadunk, ezzel hozamra, vagy irányításra teszünk szert. Forgóeszköz: saját vagy idegen (pl. közvetített szolgáltatás is ide tartozik.) Jegyzett tőke: Nem kötelező pénzben befizetni. És nem is kell azonnal. 1 éven belül be kell fizetni. Jegyzett, de be nem fizetett tőke: A számításokban NEGATÍV előjelű. A saját tőkét a valódi működő tőkére módosítja. Tőketartalék: Vagyoni hozzájárulás pl. részvény névértékén felül fizetett összeg (mínusz nem lehet, ekkor rá kell fizetni) alapítási befizetés (döntéstől függően kerülhet a Jegyzett Tőkébe, amellett a Tőketartalékba is.) Eredménytartalék: A következő évben az MSZE-t átkönyveljük ide Lekötött tartalék: Az eredmény és a tőketartalékból jön létre (pl. pótbefizetés a tulajdonostól) A vagyoni hozzájárulás és a pótbefizetés közötti különbség:a vagyoni hozzájárulás nem követelhető vissza. Véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A vagyoni hozzájárulásról a tulajdonosok döntenek, és a tulajdoni hányadnak megfelelő arányban kell befizetni.

6 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A pótbefizetés visszakapható, ha a pénzügyi válságnak vége van. Tagi kölcsönt nem kell minden tulajdonosnak adnia. Értékelési tartalék: Piacértékelés: A cég piaci értékét mutatja meg. Mérleg szerinti eredmény (MSZE): A tárgyévben képződött adózás utáni eredmény, ami az osztalékfizetés után megmarad. Kötelezettség: Ismertnek kell lenni, hogy mekkora összeg és mikor kell megfizetni. (Ha bizonytalanok ezek, akkor nem kötelezettség, hanem céltartalék vagy időbeli elhatárolás.) Céltartalék: Egyéb ráfordításra könyvelünk. (Kevesebb jut osztalékra ezután.) Hátra sorolt kötelezettség: 5 ismérv Hosszú lejáratú kötelezettség: (mérlegforduló naphoz képest) Rövid lejáratú kötelezettség: (pl adótartozás) Ráfordítás Összköltségi Bevétel Ráfordítás Forgalmi típusú Bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jell. ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele (készlet eladás, szolgáltatás nyújt) Bruttó eredmény Értékesítés közvetlen költsége Értékesítés közvetett költsége Értékesítés nettó árbevétele A B (A+B)C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevételek Pénzügyi műv. bevételei (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség) Üzemi üzleti eredmény Pénzügyi eredmény Egyéb ráfordítás Egyéb bevételek A Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műv. bevételei (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség) B (A+B)C D Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli bevételek (térítés nélküli átadás) Rendkívüli eredmény Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli bevételek (térítés nélküli átadás) D E Adózás Előtti Eredmény (AEE) Adózás Előtti Eredmény (AEE) E F - társasági adó = Adózott Eredmény (AE) - társasági adó = Adózott Eredmény (AE) F -osztalék -osztalék G = MSZE = MSZE G A: Üzemi üzleti eredmény B: Pénzügyi eredmény C: A+B D: Rendkívüli eredmény E: Adózás előtti eredmény F: Adózott eredmény G: Mérleg szerinti eredmény

7 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Jövedelmezőségi mutató = Eredménykategória Vetítési alap Vetítési alap pl: Eszköz, Saját tőke, Árbevétel Összköltség szemléletű eredmény-kimutatás: formában csoportosítja.. Forgalmi szemléletű eredmény-kimutatás: A tárgyévi összes költséggel foglalkozik és megjelenési Költség szinten mutatja be. Értékesítés nettó árbevétele: számla kiállítva, áruszállítás teljesítve Aktivált saját teljesítmény: piacon nem realizált (legyártott, de raktárban fekvő készlet) + AE - Eredménytartalékba átkerült összeg - Osztalék = MSZE Értékesítés nettó árbevétele = Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jell. ráfordítások + Értékcsökkenési leírás - Aktivált saját teljesítmény Értékesítés nettó árbevétele = Értékesítés közvetlen költsége + Értékesítés közvetett költsége Fedezeti összeg = Bruttó eredmény = Fix költség + Eredmény Fedezeti összeg = Árbevétel - Változó költség Eredmény = Árbevétel - Változó költség - Fix költség Számviteli törvény (2003. C. (100-as) törvény): 14 számviteli alapelv Számviteli politika: Pénzkezelési szabályzat Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Önköltség-számítási szabályzat Könyvvezetés <-----I Értékelés I-----> Beszámoló készítési kötelezettsége van Bizonylati rend, Számlarend Könyvvizsgálat Leltár Közzététel fegyelem Egyszeres könyvvitel: Egyszerűsített beszámoló: Eredmény levezetés Egyszerűsített mérleg Kettős könyvvitel: Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Összevont (konszolidált) éves beszámoló

8 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Alapításkor: Ellenőrzéskor / Önellenőrzéskor Osztalékelőleg (osztalék-fizetéskor): Áttéréskor (HUF<-->EUR, D1<-->D2): Átalakuláskor: Végelszámoláskor / felszámoláskor: EVA visszalépéskor: Előtársasági beszámoló Ismételten közzétett éves beszámoló Közbenső mérleg Áttérési mérleg Vagyonmérleg Záró mérleg Nyitó mérleg Formái: Jogelőd megszűnik A----//----> B A C Egyesülés A > Beolvadás B----//----> A----//----> Összeolvadás B----//----> Szétválás >A Kiválás A ----//---->B Különválás ----//---->B A ----//---->C Jogutód nélküli megszűnés Végelszámolás Felszámolás Kinek NEM kell éves beszámolót készíteni? Ha a vállalat 2 éven át az alábbiak közül 2-t nem teljesít: Mérleg-főösszeg < 500 millió HUF Éves nettó árbevétel < 1000 millió HUF Foglalkoztatottsági létszám < 50 fő Kinek lehet csak éves beszámolót készíteni? RT Konszolidálásba bevont vállalkozás Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe Eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozás 2009 óta sajátos egyszerűsített éves beszámolót készíthet a KKT, BT, EC A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítőknél nincs könyvvizsgálati kötelezettség (100 millió, 50 fő) Összevont konszolidált beszámolót köteles készíteni az egész cégcsoport anyacége, de külön külön is kell beszámolót készíteni.

9 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Mikor beszélünk anyacégről? Ha döntő befolyással rendelkezik: A tulajdoni viszony > 50%. Mikor beszélünk közös vezetésű vállalkozásról? Ha a tulajdoni viszony 50-50%, vagy %, stb...azaz nincs senkinek több a másikénál (Konszolidálásba teljes körűen nem bevont.) Mikor beszélünk egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásról? Ha a tulajdoni viszony <20 % Kapcsolt viszonyban állók: közös vezetésű vállalkozás és az anyacég Számviteli alapelvek Az alapelveket a könyvvezetés és a beszámoló készítés során érvényesíteni kell. 1. A vállalkozás folytatásának elve: Kiindulás, hogy a vállalkozás folytatja a működését, ami nélkül a többi alapelv sem érvényesül Tartalmi alapelvek: Teljesség elve: Mindent könyvelni kell, amely az Eszközökre, a Forrásokra és az Eredményre hatással van. 3. Valódiság elve: Ami a beszámolóban van és amit könyveltünk, annak a valóságban is meg kell lennie (bizonylati elv, leltár) 4. Óvatosság elve: Nem szabad eredményt kimutatni, ha a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. (Eszközöket le kell értékelni, forrásokat felértékelni.) 5. Összevonás elve: Az adott időszaki bevételeket kell adott időszak ráfordításaival szemben számításba kell venni, függetlenül a pénzügyi realizálástól Kiegészítő alapelvek: Egyedi értékelés elve: Eszközöket és Forrásokat egyedileg kell rögzíteni és értékelni. 7. Bruttó elszámolás elve: Bevételeket a ráfordításokkal szemben, a követeléseket a kötelezettségekkel szemben elszámolni nem lehet. Kivéve, amikor a SzTv előírja. 8. Időbeli elhatárolás elve: A bevételeket és ráfordításokat időszak-arányosan kell elszámolni. 9. Tartalom elsődlegessége a formával szemben: Az üzleti tranzakciókat közgazdasági tartalmuk szerint kell bemutatni. 10. Lényegesség elve: Minden információ lényeges, amely a felhasználók döntését befolyásolja. 11. Költség-haszon összevetésének elve: Az információk hasznosíthatósága álljon arányban az előállítás költségeivel Formai alapelvek: Világosság elve: Áttekinthető, érthető, rendezett 13. Folytonosság elve: nyitó mérleg = záró mérleg A nyitó adatok egyezzenek meg az előző évi záró adatokkal. 14. Következetesség elve: A beszámoló biztosítja az Állandóságot Összehasonlíthatóságot

10 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Számviteli politika A számvitel információs rendszer működését szabályozza és tartalmazza a választott lehetőségeket, alkalmazott módszereket írásban kell rögzíteni 90 napon belül az előtársasági időszak kezdetétől, vagy a társasági szerződés ellenjegyzésétől: cégbírósági bejegyzés, elutasítás visszavonás A gazdálkodó képviseletére jogosult személynek kell aláírni. 1. Pénzkezelési szabályzat tartalma A pénzforgalom lebonyolításának rendjét A pénzkezelés személyi, tárgyi feltételeit A felelősség szabályait A készpénzt érintő pénzmozgások jogcímeit, eljárási rendjét A napi készpénz záró állomány maximális mértékét. (Az afeletti összegeket be kell vinni a bankba.) A KP napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az összes bevétel 2%-át, illetve ha nem éri el az 500 eft-ot, akkor 500eFt. Ellenőrzés szabályait (belső ellenőr) Pénzszállítás feltételeit (Pénzösszegtől függően) Pénzkezelés bizonylati rendjét és nyilvántartási szabályait. 2. Eszközök és források értékelési szabályzata Érték-megállapítási módszerek, eljárások állományba vételkor, mérlegkészítéskor és állományból kikerüléskor. Amortizációs módszereket Értékvesztések szabályait Visszaírások szabályait Árfolyameltérések szabályait Beszerzési érték tartalma Előállítási érték tartalma Speciális érték-megállapításokat 3. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának tartalma: Leltár-előkészítési feladatokat: - ügyviteli - szervezési - személyi feltételek Leltározás bizonylati rendjét tartalmazza Leltározási módszerek Egyeztetések Leltár kiértékelések Leltár-különbözetek elszámolási szabályzatait A leltározás ellenőrzésének módját.

11 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft 4. Önköltség-számítási szabályzat Az előállítási érték számításának módszerét tartalmazza. Kalkulációs sémát Felelősség szabályait: - Alapadat (elő-, utókalkulátor ) - Kalkuláció - Ellenőrzés felelőseit Bizonylati szabályzatot nem kell készíteni, mert az a számlarend írja elő. 311 A főkönyvi számla Számla száma (számlatükör) Számla megnevezése (számlatükör) Tartalmát, ha a megnevezésből nem következik Növekedés és csökkenés jogcímeit Ellenszámlát Bizonylati rendet Jogszabály-módosítás esetén ismét 90 nap áll a módosítás végrehajtására Bizonylati rend, bizonylati fegyelem 1. Szabály Minden gazdasági műveletről, amely az Eszközöket és a Forrásokat megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani és a könyvviteli nyilvántartásban rögzíteni. 2. Szabály Könyvelni csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet. Szabályszerű, ha - a gazdasági műveletekre vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza. - alaki és tartalmi követelményeknek megfelel. (Hitelesség kérdése.) - Szabályszerűen javították (pl. az áthúzott szám olvasható maradjon, a javítást dátumozni kell és aláírni. Hibajavító festék használata tilos.) Nem javítható: Külső bizonylat és a szigor számadású bizonylat 3. Szabály A bizonylatok feldolgozása történjen meg: A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek - késedelem nélkül - KP forgalom esetén - a pénzmozgással egyidejűleg - bankszámla forgalom esetén - az értesítés kézhez vételekor - egyéb pénzeszközök esetén (csekk) - tárgyhót követő 15.-éig Egyéb gazdasági művelet (tárgyi eszköz, készletmozgás) Legalább 1/4-évente a következő hónap 15.-éig (Más törvény ennél gyakoribbat is előírhat.) 4. Szabály A bizonylat és a könyvelés adatai közötti egyeztetést és ellenőrzés lehetőségét logikailag zárt

12 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft rendszerrel biztosítani kell. P-Napló 1 P/3 T381-K911 C C DÁTUM + KÖNYVELÉS MÓDJA + SZIGNO Számviteli bizonylat Számviteli bizonylat az, amit gazdasági eseményről számviteli nyilvántartás céljából készítettek függetlenül az előállítás módjától. Alakilag és tartalmilag: hiteles megbízható helyt álló legyen Megszűnésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. Időtállóságát a megőrzési időn belül biztosítani kell. Magyar nyelven kell kiállítani. (Ha idegen nyelven állítják ki, akkor magyarul is fel kell tüntetni a a könyveléshez és ellenőrzéshez szükséges adatokat a bizonylatra rávezetve, vagy hozzárendelve. SZP-ben szabályozni kell.) Alaki és tartalmi kellékek: Számviteli bizonylatot az alábbiakat tartalmazza: Megnevezés, sorszám, vagy azonosító A kiállító szervezet / személy megnevezése A kiállítás időpontja, illetve időszak, amire nem vonatkozik A gazdasági művelet leírása, mennyiségi, minőségi, értékbeli adatai Aláírások (Elrendelő, Utalványozó (engedélyező), Igazoló, Ellenőr, Átvevő, Befizető) Fokozott biztonság elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat is alkalmazható számviteli bizonylatként. Ha a bizonylat technikai-optikai eljárás eredménye, biztosítani kell az adatok késedelem nélküli kiírását, kódjegyzéket az egyértelmű azonosítás végett. Tartalmaznia kell még (utólag!) - könyvelés módját, könyvviteli számlára hivatkozást. - könyvviteli rögzítés időpontját. - igazolást oly módon, hogy a megjelölt adatokat információkat és igazolásokat az eredeti bizonylathoz egyértelmű hozzárendeléssel elválaszthatatlan módon az utólagos módosítás lehetőségét kizárva csatolja.

13 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Szigorú számadási kötelezettség A kibocsátó felelős a szigorú számadás és nyilvántartásba vételért, amelynek biztosítani kell a bizonylatok elszámolhatóságát. A minimálisan szükséges nyilvántartási adatok: Nyomtatványok jele, számjele -tól-ig sorszám tömböknél számlánál, nyugtánál a vásárlás dátuma a beszerzési számla száma (amit vásárláskor kaptam a nyomtatványboltban) használatba vétel időpontja selejtezés időpontja hol-kinél található pl. számlatömb 2010/15 A A648 Kinél van, kinél volt Szigorú számadási nyilvántartásba kell venni. Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat. Minden olyan nyomtatványt, amelyért a névértékének megfelelő összeget kell fizetni. Amely illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. Bizonylatok megőrzése: 10 éven át 8 éven át Beszámoló Leltár és értékelés A többi számviteli bizonylat Főkönyvi kivonat Üzleti jelentés A szigorú számadási bizonylatok rontott példányra is vonatkozik Figyelem! Az adójogi elévülés 5 év. Elektronikus bizonylatoknál is biztosítani kell a késedelem nélküli leolvashatóságot, illetve kizárni, a módosítás lehetőségét. Hagyományos bizonylat is archiválható elektronikusan, de ott is biztosítani kell az előbbieket.

14 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Leltár és leltározás Leltár: Olyan dokumentum, amelynek feladata a mérleg tételeinek alátámasztása fordulónapi állapottal. Tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza mennyiségben és értékben a vállalkozás eszközeit és forrásait. Leltározás: Az a tevékenység, amelyek során a leltár (dokumentum) elkészül. Módszerei: 1. Mennyiségi felvétellel (tételes leltározás) - Kötelező készíteni, ha az eszközökről és forrásokról mennyiségi nyilvántartást évközben nem ellenőrzötten, nem folyamatosan vezetik. 2. A nyilvántartás alapján Azokról az eszközről, amelyekről év közben legalább mennyiségi nyilvántartást vezet folyamatosan ellenőrzötten. 3. Egyeztetés útján (üzleti partnerekkel) - Csak értékben kimutatott eszközöknél, forrásoknál. - Dematerizált értékpapíroknál. - Idegen helyen tárolt eszközöknél. Kivétel: Az árukészleteit csak értékben nyilvántartó vállalkozó a fordulónapot megelőző vagy azt követő negyed évben is ellenőrizheti tételes leltározással értékbeli nyilvántartásának helyességét. F < > < > készlet készlet - értékesítés (készletcsökkenés) + beszerzések (készlet növekedés) = záró készlet + értékesítés (készletcsökkenés) - beszerzések (készlet növekedés) = záró készlet Az eltéréseket tisztázni kell, mert a könyvelés módja esetenként eltérő. A nyilvántartás és a leltárkészlet különbözetével a lezárt üzleti év eredményességét kell módosítani. Miben egyezik meg a mérleg és a leltár? Az eszközöket és forrásokat (a vagyont) a forduló napon mutatja be. Miben tér el a mérleg és a leltár? A leltár tételesen (mennyiségben és értékben) mutatja be a vagyont, a mérleg pedig értékben összevontan.

15 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Könyvvizsgálat Számviteli szolgáltatás, amelynek célja a beszámolóról megállapítani, hogy: a számviteli törvény előírásai alapján készült-e, megbízható, és valós képet ad-e, az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámolóval. A hitelesítő záradékot szó szerint kell írni. Az üzleti jelentés kényes téma, hiszen nyilvánosságra hozzák, miközben a jövőbeli tervek üzleti titkot is tartalmazhatnak, de a piac szereplőinek fontos információt nyújtanak. Kötelező a könyvvizsgálat annak, aki kettős könyvvitelt alkalmaz, kivétel ha Ha az éves nettó árbevétel < 100 millió Ft (2 év átlagában) Ha a foglalkoztatottak átlagos létszáma < 50 fő (2 év átlagában) Ha nincs meg a két év, akkor vélelmezni kell, fél év esetén pedig arányosítani. Nem vonatkozik a kivétel a következőkre: Akinél jogszabály írja elő Takarékszövetkezet Konszolidációba bevont vállalkozás Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei Aki eltér a SzvTv előírásaitól A könyvvizsgáló személye lehet: Magánszemély Könyvvizsgáló cég Követelmény, hogy a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál bejegyzett legyen. A könyvvizsgáló jogosult a vállalkozás alkalmazottaitól, vezetőitől adatokat, felvilágosítást kérni. (Törvényi joga.) A könyvvizsgáló köteles értesíteni a megbízóját az alábbiakról: Jogszabály megsértéséről Létesítő okirat megsértéséről, A vállalkozás helyzetét, jövőbeni kilátásait hátrányosan befolyásoló tényekről. Indokolt esetben az igazgatóság, a felügyelő bizottság, legfőbb szerv összehívását is kezdeményezni kell. Titoktartási kötelezettsége van. Az üzleti év végén könyvvizsgálói jelentést kell készíteni írásban, és a megbízónak átadni. A könyvvizsgálói jelentés tartalma: Megbízó és megbízott adatai Beszámoló azonosítói (melyik év) Könyvvizsgáló hatókörét (teljes körűen, szúrópróbaszerűen) Alkalmazott standard rendszert Vizsgálatok jellegét és figyelemfelhívó megjegyzéseket Ha elegendő bizonyosságot szerzett, akkor ZÁRADÉKOT kell adni. Ez lehet: Korlátozott záradék (részben nem felel meg) Elutasító záradék (egészében nem felel meg)

16 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Ha nem szerzett elegendő bizonyosságot, akkor a záradék megadását utasítja el. (Nem a beszámolót!) A jelentést a beszámolóval együtt kell előterjeszteni a legfőbb szerv elé, letétbe helyezni és közzé tenni. Ahol nincs könyvvizsgálat, ott a beszámoló minden dokumentumán és példányán fel kell tüntetni a törvény megfogalmazása szerint: a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Nyilvánosságra hozatal és közzététel (A fordulónapot követően 150 napon belül.) Jóváhagyott beszámolót Könyvvizsgálói záradékot NAGY CSOMAG: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot + elektronikus űrlap (kis csomag) A forduló napot követő 150 napon belül letétbe kell helyezni a cégszolgálatnál. Összevont esetén 180 nap. Beküldeni elektronikus úton a kormányzati portálon kell. Cégszolgálat (céginformációs szolgálat) A cégszolgálat a kis csomagot (e-csomag) továbbítja az APEH felé, amely így ellenőrzi a beküldést. Ha nem küldik be, 30 napon belül felszólítja. Ha újabb 15 napos határidővel sem kapja meg, akkor 60 napra felfüggeszti az adószámot, illetve a cégbíróságot értesíti és törlik a céget. A cégszolgálat ingyenesen és korlátozásmentesen biztosítja az információkat bárki számára. Üzleti év Az az időtartam, amelyről a beszámoló a létesítő okirat szerint készül. (Csak a létesítő okirat módosításával lehet üzleti évet változtatni.) Fő szabály: Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Eltérések: 1. Eltérhet a naptári évtől, de 12 hónap marad Külföldi székhelyű cég magyarországi fióktelepénél Külföldi anyacéghez tartozó magyar leányvállalatnál. Európai Rt-nél, Európai Szövetkezetnél (ERt, ESzöv), kivétel a hitelintézet, pénzügyi vállalkozó és hitelintézet. Változtatni a mérleg-fordulónapon csak 3 évente lehet, a létesít okirat módosításával. 2. Eltérhet a 12 hónaptól Előtársasági időszak Előtársasági időszakot követő időszak Átalakulás napjáig Az átalakulásnapot követő időszak Felszámolás esetén (A felszámolási időszak > 1 év esetén is egy üzleti év) Végelszámolás előtti időszak (12 havonta üzleti év) Pénznem áttérésnél Speciális eset az összevont konszolidáló beszámoló Lehetséges: - az anyacég üzleti évéhez igazodás - a leglényegesebb leány üzleti éve - a leányvállalatok többségének üzleti éve

17 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Mérlegkészítés napja A mégleg-fordulónapot követő időpont, ameddig az értékelési, zárlati feladatokat el lehet és el kell végezni. A mérlegkészítés napjáig ismertté vált, az üzleti évhez kapcsolódó bevételt jelentő követeléseket, ráfordítást jelentő kötelezettségeket, és az óvatos értékelés hatásait is érvényesíteni kell. Számviteli szolgáltatás: Összetevői: A) Könyvvizsgálat B) Könyvviteli szolgáltatás Számviteli politika - Könyvviteli elszámolás - Beszámoló készítés - Elemzési módszerek Számlarend elkészítése, karbantartása Szabályzatok II Működtetés - Főkönyvi nyilvántartások vezetése - Összesítő feladások készítése - Beszámoló összeállítása - A könyvvitel és a beszámoló adatainak elemzése - Gazdasági döntéseket megalapozó információk előállítása Regisztrált könyvvizsgáló : A, B Regisztrált MK könyvelő: B Bárki : B - Feltétel, hogy szakmabeli legyen (pü-i,számviteli ügyintéző) És csak 10 milliós árbevétel alatt Regisztrált MKK: 3 év, pénzügyi, számviteli, ellenőrzési gyakorlattal lehet egy MKK. Önbevallással kérhető. A regisztráltaknak kötelező az évenkénti továbbképzés. Értékelés Definíció: Az eszközök és források értékének megállapítására irányul az alábbi esetekben. 1. Állományba vételkor bekerülési értéken - Beszerzési érték - Előállítási érték - Speciális értékek 2. Mérlegkészítéskor korrigált bekerülési értéken - Értékcsökkenéssel # terv szerinti # terven felüli + visszaírás - Értékvesztés + visszírás - Árfolyam különbözetek # árfolyam nyereség # árfolyam veszteség A piaci érték is bemutatható: - Befektetett eszközöknél (értékhelyesbítéssel elkülönítve) - Pénzügyi eszközöknél (Kötelezettségeknél és Eszközöknél is) valós értékeléssel

18 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Fogalmak: 3. Állománytól történő kivezetéskor - A könyv szerinti érték megállapításához alkalmazott értékelési eljárás # FIFO # Átlag - Árfolyam különbözet # Árfolyamnyereség # Árfolyamveszteség Beszerzési érték: Ami a raktárba kerülésig, vagy üzembe helyezésig felmerül és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. Részei: Vételár (A számlahelyesbítéses engedmény csökkenti, a felár növeli.) Szállítási-rakodási költségek Alapozási-szerelési-üzembe helyezési költségek (Az üzembe helyezés napján aktiváljuk az eszközt.) Közvetítői, bizományosi díj Vámköltségek Beszerzéshez kötődő adók (regisztrációs gépjárműadó, jövedéki adó) Illetékek (pl. Vagyonszerzési illeték) Le nem vonható ÁFA Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak (területfoglalási szakértői díj) Hitel, kölcsön költségei: - Rendelkezésre tartási jutalék - Folyósítási jutalék, kezelési költség - Bankgarancia díja - Közjegyzői hitelesítés díja - Üzembe helyezésig, raktárba kerülésig felmerült kamat. A kamatot napra kell kiszámolni, megosztani, és hozzárendelni. Tárgyi eszközöknél a beszerzési ár része még: Üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj Beszerzéskor vásárolt tartalék, tartozék eszközök értéke Építési telek értékét növelik a bontási, tereprendezési költségek, de csak a piaci értékig. (A különbözet a beruházás értékét növeli.) Beruházás-tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei Az ingatlan le nem írt bérleti jogáért fizetett összeg. Csökkenti a bekerülési értéket: A beruházási előlegre + elkülönített pénzre kapott kamat, de csak a fizetett kamat összegéig. Próbaüzem során előállított termékek értéke. Beruházás árfolyamnyeresége. (Az árfolyamveszteség növeli! A meglévő devizakészlettel nem fedezett árfolyamveszteség!) Kapott engedmény (számlahelyesbítéses) Nem része a bekerülési értéknek: A levonható ÁFA Arányosítással megosztott ÁFA

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

Könyvviteli alapismeretek

Könyvviteli alapismeretek Könyvviteli alapismeretek Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul. Gazdálkodó Az a természetes

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások 2. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.

.Q-af -3 Lo/s: 'azsm. Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.koett!- o,ls. Oq. / S. SV. H$LD{NC VA LLA [-A?-CS$r,Oi{T ANNAMAJORI KFT. ft.k"oett!- o,ls. Oq. / S.Q-af -3 Lo/s: 'azsm llell6klet: Eldsz6m; i J *CszAro I Eldaii6: Ervdnves: 20 S.janudr I -jdtit] 8/20 I 5. (CIs. I 2.) szdru 6

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök SZÁMVITELI POLITIKA Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte:. Ügyvezető elnök 2 Az egyesület aktuális beazonosításához szükséges adatokat a cégtörzs tartalmazza,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMVITELI POLITIKA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében a törvény

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA

G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet G. 1. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 13 Változat: 4 1/13 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés...

Részletesebben