a) Pénzügy controlling b) Számvitel Feladatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) Pénzügy controlling b) Számvitel Feladatai:"

Átírás

1 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft SZÁMVITELI ALAPISMERETEK a) Pénzügy controlling b) Számvitel Feladatai: 1) Pénzügyi tranzakciókkal foglalkozik 2) Pénzügyi tervezéssel (likviditás) likviditási terv státusz terv 3) Költségvetési kapcsolatok (Adók, járulékok, támogatások) 4) Jövő eseményeinek döntés-előkészítése: Befektetésről (reál befektetés, finanz befektetés) - Hozam (r) - Kockázat (ß) - Időérték(FV, PV) Finanszírozásról Múltbeli gazdasági eseményekkel foglalkozik. 1. Megfigyel (nyomon követ) 2. Mér (mértékét is figyeli) 3. Feljegyez (dokumentál) 4. Informálja a piac szereplőit a gazdálkodók - vagyoni, - pénzügyi, és - jövedelmi helyzetéről, - jövőbeli terveiről. Ezzel megbízható valós képet ad. A piac szereplői: - Tulajdonosok - Befektetők - Üzleti partnerek - Vevők, szállítók - Hatóságok - Hitelezők - Belső menedzsment - Alkalmazottak A számviteli törvény szabályozza a számviteli tevékenységet. A számvitel célja, hogy megbízható valós képet adjon a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, jövőbeli terveiről. A számvitel kettős kötelezettsége: 1. könyvvezetési 2. beszámoló készítési (Nyugati országokban a bizonylati rend és az önköltség számítás is ide tartozik.) Számviteli törvény: 1) Könyvvezetési formák: a) Egyszeres könyvvitel - egyszerűsített beszámoló b) Kettős könyvvitel 2) Beszámoló készítés a) Sajátos egyszerűsített éves beszámoló (KKT, BT, EgyéniCég) b) Egyszerűsített éves c) Éves Mérleg (A- és B-változat) beszámoló Eredmény-kimutatás: - Összköltség (A- és B-változat) - Forgalmi költség (A- és B-változat) A B-változat pénzügyi szemléletű Az eredmény-kimutatás része a CashFlow is. Kiegészítő melléklet d) Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet (+ CF)

2 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A számviteli törvény hatálya kiterjed: MINDEN gazdálkodóra. Gazdálkodó, aki gazdálkodik. Gazdálkodás: A szűkösen rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának megszervezése, irányítása, és végrehajtása. GAZDÁLKODÓ VÁLLALKOZÓ Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni cég Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei Hitelintézetek Befektetési vállalkozások Biztosítók ÁLLAMHÁZTARTÁS (költségvetés szervei) Központi költségvetési szervek Önkormányzati költségvetési szervek Elkülönített pénzalapok TB-alapok MNB EGYÉB SZERVEZETEK Társadalmi szervezetek Társasház Alapítvány Lakásszövetkezet Ügyvédi iroda Tőzsde A számviteli törvény nem terjed ki az: Egyéni vállalkozóra (de az egyéni cégre igen) EVA nyilvántartást választókra (KKT, BT, EC) Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseleteire CÉG Gazdasági társaság

3 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A számvitel 1. Pénzügyi számvitel (A SzvTv szabályozza) 2. Vezetői számvitel (A belső kialakított számviteli szabályzat szabályozza. 6-7-es osztály tetszőleges. Pl a divíziók nyereségességének figyelése) A számvitel szintjei: /\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / Beszámoló \ / \ / Főkönyvi szint \ / (szintetika) \ / \ / Analitika \ / \ Beszámoló részei: Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Összevontan: Csak értékben + Üzleti jelentés - Időben és - tételekben (alapanyag-csoportok) Tételesen, mennyiségben és értékben rögzíti az eszközök és a források változását / Alapbizonylatok \ Funkciója: A gazdasági eseményt rögzíti Az alsó két szint az alapbizonylatok feldolgozása. A bizonylatok feladással kerülnek a magasabb szintre. Időkronológia szerint a számvitel: Nyitás Üzleti év Forduló nap (Mérleg) dec.31 Mérlegkészítés napja (adóbeszámoló készítés) < > Közzététel, < > letétbe helyezés Zárási időszak Bevétel - Ráfordítás = Adózás előtti eredmény < > max 150 nap B - R = AEE Adó : (Társasági adó, EVA) Osztalék : Mértéke, fedezet MSZE : Mérleg szerinti eredmény } Erről szól az eredménykimutatás általában május 31 < > Erről szól a kiegészítő melléklet (KM) KM= szöveges értékelés a mérlegről, az eredmény-kimutatásról (Ha nem megfelelő, a könyvvizsgálónak kell azt kiegészíteni.)

4 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Ki? Hogyan? Miért? Mit? Vállakozás minden olyan gazdálkodó amely saját nevében és kockázatára nyereség és vagyonszerzés céljából üzletszerűen ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez. Forma Tevékenységi forma Célja Erőforrásigénye VÁLLAKOZÁS Kockázata Környezeti kapcsolatai Külső Belső Vagyona van (Mérleg) Eredménye képződik (Eredmény) Könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége van Forma: KKT, BT KFT, RT, KV (Közös vállalat) Tevékenységei forma: Célja: Termék előállítás Szolgáltatás nyújtás Rövid távon: Profitszerzés Hosszú távon: Vagyon növelés Kockázat: Vagyona is csökkenhet

5 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A mérleg a vagyont mutatja be. Eszközök Aktivák A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök B) Forgó eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök (csekk, pénztár, bankbetét) Mérleg D) Saját tőke E) Céltartalék C) Aktív időbeli elhatárolások F) Kötelezettségek Források Passzívák G) Passzív időbeli elhatárolások =Eszközök összesen = Források összesen Eszközök összesen = Források összesen = Mérleg-főösszeg Immateriális javak: Tartósan állnak a vállalkozás rendelkezésére, nem anyagi jellegű javak. Az alapítás-átszervezés és a kísérlet-fejlesztés aktiválása lehetőség. A többi kötelező. Befektetett pü-i eszközök: tőkét átadunk, ezzel hozamra, vagy irányításra teszünk szert. Forgóeszköz: saját vagy idegen (pl. közvetített szolgáltatás is ide tartozik.) Jegyzett tőke: Nem kötelező pénzben befizetni. És nem is kell azonnal. 1 éven belül be kell fizetni. Jegyzett, de be nem fizetett tőke: A számításokban NEGATÍV előjelű. A saját tőkét a valódi működő tőkére módosítja. Tőketartalék: Vagyoni hozzájárulás pl. részvény névértékén felül fizetett összeg (mínusz nem lehet, ekkor rá kell fizetni) alapítási befizetés (döntéstől függően kerülhet a Jegyzett Tőkébe, amellett a Tőketartalékba is.) Eredménytartalék: A következő évben az MSZE-t átkönyveljük ide Lekötött tartalék: Az eredmény és a tőketartalékból jön létre (pl. pótbefizetés a tulajdonostól) A vagyoni hozzájárulás és a pótbefizetés közötti különbség:a vagyoni hozzájárulás nem követelhető vissza. Véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A vagyoni hozzájárulásról a tulajdonosok döntenek, és a tulajdoni hányadnak megfelelő arányban kell befizetni.

6 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft A pótbefizetés visszakapható, ha a pénzügyi válságnak vége van. Tagi kölcsönt nem kell minden tulajdonosnak adnia. Értékelési tartalék: Piacértékelés: A cég piaci értékét mutatja meg. Mérleg szerinti eredmény (MSZE): A tárgyévben képződött adózás utáni eredmény, ami az osztalékfizetés után megmarad. Kötelezettség: Ismertnek kell lenni, hogy mekkora összeg és mikor kell megfizetni. (Ha bizonytalanok ezek, akkor nem kötelezettség, hanem céltartalék vagy időbeli elhatárolás.) Céltartalék: Egyéb ráfordításra könyvelünk. (Kevesebb jut osztalékra ezután.) Hátra sorolt kötelezettség: 5 ismérv Hosszú lejáratú kötelezettség: (mérlegforduló naphoz képest) Rövid lejáratú kötelezettség: (pl adótartozás) Ráfordítás Összköltségi Bevétel Ráfordítás Forgalmi típusú Bevétel Anyagjellegű ráfordítások Személyi jell. ráfordítások Értékesítés nettó árbevétele (készlet eladás, szolgáltatás nyújt) Bruttó eredmény Értékesítés közvetlen költsége Értékesítés közvetett költsége Értékesítés nettó árbevétele A B (A+B)C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Aktivált saját teljesítmény Egyéb bevételek Pénzügyi műv. bevételei (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség) Üzemi üzleti eredmény Pénzügyi eredmény Egyéb ráfordítás Egyéb bevételek A Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műv. bevételei (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség) B (A+B)C D Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli bevételek (térítés nélküli átadás) Rendkívüli eredmény Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli bevételek (térítés nélküli átadás) D E Adózás Előtti Eredmény (AEE) Adózás Előtti Eredmény (AEE) E F - társasági adó = Adózott Eredmény (AE) - társasági adó = Adózott Eredmény (AE) F -osztalék -osztalék G = MSZE = MSZE G A: Üzemi üzleti eredmény B: Pénzügyi eredmény C: A+B D: Rendkívüli eredmény E: Adózás előtti eredmény F: Adózott eredmény G: Mérleg szerinti eredmény

7 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Jövedelmezőségi mutató = Eredménykategória Vetítési alap Vetítési alap pl: Eszköz, Saját tőke, Árbevétel Összköltség szemléletű eredmény-kimutatás: formában csoportosítja.. Forgalmi szemléletű eredmény-kimutatás: A tárgyévi összes költséggel foglalkozik és megjelenési Költség szinten mutatja be. Értékesítés nettó árbevétele: számla kiállítva, áruszállítás teljesítve Aktivált saját teljesítmény: piacon nem realizált (legyártott, de raktárban fekvő készlet) + AE - Eredménytartalékba átkerült összeg - Osztalék = MSZE Értékesítés nettó árbevétele = Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jell. ráfordítások + Értékcsökkenési leírás - Aktivált saját teljesítmény Értékesítés nettó árbevétele = Értékesítés közvetlen költsége + Értékesítés közvetett költsége Fedezeti összeg = Bruttó eredmény = Fix költség + Eredmény Fedezeti összeg = Árbevétel - Változó költség Eredmény = Árbevétel - Változó költség - Fix költség Számviteli törvény (2003. C. (100-as) törvény): 14 számviteli alapelv Számviteli politika: Pénzkezelési szabályzat Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Önköltség-számítási szabályzat Könyvvezetés <-----I Értékelés I-----> Beszámoló készítési kötelezettsége van Bizonylati rend, Számlarend Könyvvizsgálat Leltár Közzététel fegyelem Egyszeres könyvvitel: Egyszerűsített beszámoló: Eredmény levezetés Egyszerűsített mérleg Kettős könyvvitel: Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Összevont (konszolidált) éves beszámoló

8 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Alapításkor: Ellenőrzéskor / Önellenőrzéskor Osztalékelőleg (osztalék-fizetéskor): Áttéréskor (HUF<-->EUR, D1<-->D2): Átalakuláskor: Végelszámoláskor / felszámoláskor: EVA visszalépéskor: Előtársasági beszámoló Ismételten közzétett éves beszámoló Közbenső mérleg Áttérési mérleg Vagyonmérleg Záró mérleg Nyitó mérleg Formái: Jogelőd megszűnik A----//----> B A C Egyesülés A > Beolvadás B----//----> A----//----> Összeolvadás B----//----> Szétválás >A Kiválás A ----//---->B Különválás ----//---->B A ----//---->C Jogutód nélküli megszűnés Végelszámolás Felszámolás Kinek NEM kell éves beszámolót készíteni? Ha a vállalat 2 éven át az alábbiak közül 2-t nem teljesít: Mérleg-főösszeg < 500 millió HUF Éves nettó árbevétel < 1000 millió HUF Foglalkoztatottsági létszám < 50 fő Kinek lehet csak éves beszámolót készíteni? RT Konszolidálásba bevont vállalkozás Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe Eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozás 2009 óta sajátos egyszerűsített éves beszámolót készíthet a KKT, BT, EC A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítőknél nincs könyvvizsgálati kötelezettség (100 millió, 50 fő) Összevont konszolidált beszámolót köteles készíteni az egész cégcsoport anyacége, de külön külön is kell beszámolót készíteni.

9 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Mikor beszélünk anyacégről? Ha döntő befolyással rendelkezik: A tulajdoni viszony > 50%. Mikor beszélünk közös vezetésű vállalkozásról? Ha a tulajdoni viszony 50-50%, vagy %, stb...azaz nincs senkinek több a másikénál (Konszolidálásba teljes körűen nem bevont.) Mikor beszélünk egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásról? Ha a tulajdoni viszony <20 % Kapcsolt viszonyban állók: közös vezetésű vállalkozás és az anyacég Számviteli alapelvek Az alapelveket a könyvvezetés és a beszámoló készítés során érvényesíteni kell. 1. A vállalkozás folytatásának elve: Kiindulás, hogy a vállalkozás folytatja a működését, ami nélkül a többi alapelv sem érvényesül Tartalmi alapelvek: Teljesség elve: Mindent könyvelni kell, amely az Eszközökre, a Forrásokra és az Eredményre hatással van. 3. Valódiság elve: Ami a beszámolóban van és amit könyveltünk, annak a valóságban is meg kell lennie (bizonylati elv, leltár) 4. Óvatosság elve: Nem szabad eredményt kimutatni, ha a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. (Eszközöket le kell értékelni, forrásokat felértékelni.) 5. Összevonás elve: Az adott időszaki bevételeket kell adott időszak ráfordításaival szemben számításba kell venni, függetlenül a pénzügyi realizálástól Kiegészítő alapelvek: Egyedi értékelés elve: Eszközöket és Forrásokat egyedileg kell rögzíteni és értékelni. 7. Bruttó elszámolás elve: Bevételeket a ráfordításokkal szemben, a követeléseket a kötelezettségekkel szemben elszámolni nem lehet. Kivéve, amikor a SzTv előírja. 8. Időbeli elhatárolás elve: A bevételeket és ráfordításokat időszak-arányosan kell elszámolni. 9. Tartalom elsődlegessége a formával szemben: Az üzleti tranzakciókat közgazdasági tartalmuk szerint kell bemutatni. 10. Lényegesség elve: Minden információ lényeges, amely a felhasználók döntését befolyásolja. 11. Költség-haszon összevetésének elve: Az információk hasznosíthatósága álljon arányban az előállítás költségeivel Formai alapelvek: Világosság elve: Áttekinthető, érthető, rendezett 13. Folytonosság elve: nyitó mérleg = záró mérleg A nyitó adatok egyezzenek meg az előző évi záró adatokkal. 14. Következetesség elve: A beszámoló biztosítja az Állandóságot Összehasonlíthatóságot

10 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Számviteli politika A számvitel információs rendszer működését szabályozza és tartalmazza a választott lehetőségeket, alkalmazott módszereket írásban kell rögzíteni 90 napon belül az előtársasági időszak kezdetétől, vagy a társasági szerződés ellenjegyzésétől: cégbírósági bejegyzés, elutasítás visszavonás A gazdálkodó képviseletére jogosult személynek kell aláírni. 1. Pénzkezelési szabályzat tartalma A pénzforgalom lebonyolításának rendjét A pénzkezelés személyi, tárgyi feltételeit A felelősség szabályait A készpénzt érintő pénzmozgások jogcímeit, eljárási rendjét A napi készpénz záró állomány maximális mértékét. (Az afeletti összegeket be kell vinni a bankba.) A KP napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az összes bevétel 2%-át, illetve ha nem éri el az 500 eft-ot, akkor 500eFt. Ellenőrzés szabályait (belső ellenőr) Pénzszállítás feltételeit (Pénzösszegtől függően) Pénzkezelés bizonylati rendjét és nyilvántartási szabályait. 2. Eszközök és források értékelési szabályzata Érték-megállapítási módszerek, eljárások állományba vételkor, mérlegkészítéskor és állományból kikerüléskor. Amortizációs módszereket Értékvesztések szabályait Visszaírások szabályait Árfolyameltérések szabályait Beszerzési érték tartalma Előállítási érték tartalma Speciális érték-megállapításokat 3. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának tartalma: Leltár-előkészítési feladatokat: - ügyviteli - szervezési - személyi feltételek Leltározás bizonylati rendjét tartalmazza Leltározási módszerek Egyeztetések Leltár kiértékelések Leltár-különbözetek elszámolási szabályzatait A leltározás ellenőrzésének módját.

11 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft 4. Önköltség-számítási szabályzat Az előállítási érték számításának módszerét tartalmazza. Kalkulációs sémát Felelősség szabályait: - Alapadat (elő-, utókalkulátor ) - Kalkuláció - Ellenőrzés felelőseit Bizonylati szabályzatot nem kell készíteni, mert az a számlarend írja elő. 311 A főkönyvi számla Számla száma (számlatükör) Számla megnevezése (számlatükör) Tartalmát, ha a megnevezésből nem következik Növekedés és csökkenés jogcímeit Ellenszámlát Bizonylati rendet Jogszabály-módosítás esetén ismét 90 nap áll a módosítás végrehajtására Bizonylati rend, bizonylati fegyelem 1. Szabály Minden gazdasági műveletről, amely az Eszközöket és a Forrásokat megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani és a könyvviteli nyilvántartásban rögzíteni. 2. Szabály Könyvelni csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet. Szabályszerű, ha - a gazdasági műveletekre vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza. - alaki és tartalmi követelményeknek megfelel. (Hitelesség kérdése.) - Szabályszerűen javították (pl. az áthúzott szám olvasható maradjon, a javítást dátumozni kell és aláírni. Hibajavító festék használata tilos.) Nem javítható: Külső bizonylat és a szigor számadású bizonylat 3. Szabály A bizonylatok feldolgozása történjen meg: A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek - késedelem nélkül - KP forgalom esetén - a pénzmozgással egyidejűleg - bankszámla forgalom esetén - az értesítés kézhez vételekor - egyéb pénzeszközök esetén (csekk) - tárgyhót követő 15.-éig Egyéb gazdasági művelet (tárgyi eszköz, készletmozgás) Legalább 1/4-évente a következő hónap 15.-éig (Más törvény ennél gyakoribbat is előírhat.) 4. Szabály A bizonylat és a könyvelés adatai közötti egyeztetést és ellenőrzés lehetőségét logikailag zárt

12 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft rendszerrel biztosítani kell. P-Napló 1 P/3 T381-K911 C C DÁTUM + KÖNYVELÉS MÓDJA + SZIGNO Számviteli bizonylat Számviteli bizonylat az, amit gazdasági eseményről számviteli nyilvántartás céljából készítettek függetlenül az előállítás módjától. Alakilag és tartalmilag: hiteles megbízható helyt álló legyen Megszűnésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. Időtállóságát a megőrzési időn belül biztosítani kell. Magyar nyelven kell kiállítani. (Ha idegen nyelven állítják ki, akkor magyarul is fel kell tüntetni a a könyveléshez és ellenőrzéshez szükséges adatokat a bizonylatra rávezetve, vagy hozzárendelve. SZP-ben szabályozni kell.) Alaki és tartalmi kellékek: Számviteli bizonylatot az alábbiakat tartalmazza: Megnevezés, sorszám, vagy azonosító A kiállító szervezet / személy megnevezése A kiállítás időpontja, illetve időszak, amire nem vonatkozik A gazdasági művelet leírása, mennyiségi, minőségi, értékbeli adatai Aláírások (Elrendelő, Utalványozó (engedélyező), Igazoló, Ellenőr, Átvevő, Befizető) Fokozott biztonság elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat is alkalmazható számviteli bizonylatként. Ha a bizonylat technikai-optikai eljárás eredménye, biztosítani kell az adatok késedelem nélküli kiírását, kódjegyzéket az egyértelmű azonosítás végett. Tartalmaznia kell még (utólag!) - könyvelés módját, könyvviteli számlára hivatkozást. - könyvviteli rögzítés időpontját. - igazolást oly módon, hogy a megjelölt adatokat információkat és igazolásokat az eredeti bizonylathoz egyértelmű hozzárendeléssel elválaszthatatlan módon az utólagos módosítás lehetőségét kizárva csatolja.

13 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Szigorú számadási kötelezettség A kibocsátó felelős a szigorú számadás és nyilvántartásba vételért, amelynek biztosítani kell a bizonylatok elszámolhatóságát. A minimálisan szükséges nyilvántartási adatok: Nyomtatványok jele, számjele -tól-ig sorszám tömböknél számlánál, nyugtánál a vásárlás dátuma a beszerzési számla száma (amit vásárláskor kaptam a nyomtatványboltban) használatba vétel időpontja selejtezés időpontja hol-kinél található pl. számlatömb 2010/15 A A648 Kinél van, kinél volt Szigorú számadási nyilvántartásba kell venni. Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat. Minden olyan nyomtatványt, amelyért a névértékének megfelelő összeget kell fizetni. Amely illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. Bizonylatok megőrzése: 10 éven át 8 éven át Beszámoló Leltár és értékelés A többi számviteli bizonylat Főkönyvi kivonat Üzleti jelentés A szigorú számadási bizonylatok rontott példányra is vonatkozik Figyelem! Az adójogi elévülés 5 év. Elektronikus bizonylatoknál is biztosítani kell a késedelem nélküli leolvashatóságot, illetve kizárni, a módosítás lehetőségét. Hagyományos bizonylat is archiválható elektronikusan, de ott is biztosítani kell az előbbieket.

14 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Leltár és leltározás Leltár: Olyan dokumentum, amelynek feladata a mérleg tételeinek alátámasztása fordulónapi állapottal. Tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza mennyiségben és értékben a vállalkozás eszközeit és forrásait. Leltározás: Az a tevékenység, amelyek során a leltár (dokumentum) elkészül. Módszerei: 1. Mennyiségi felvétellel (tételes leltározás) - Kötelező készíteni, ha az eszközökről és forrásokról mennyiségi nyilvántartást évközben nem ellenőrzötten, nem folyamatosan vezetik. 2. A nyilvántartás alapján Azokról az eszközről, amelyekről év közben legalább mennyiségi nyilvántartást vezet folyamatosan ellenőrzötten. 3. Egyeztetés útján (üzleti partnerekkel) - Csak értékben kimutatott eszközöknél, forrásoknál. - Dematerizált értékpapíroknál. - Idegen helyen tárolt eszközöknél. Kivétel: Az árukészleteit csak értékben nyilvántartó vállalkozó a fordulónapot megelőző vagy azt követő negyed évben is ellenőrizheti tételes leltározással értékbeli nyilvántartásának helyességét. F < > < > készlet készlet - értékesítés (készletcsökkenés) + beszerzések (készlet növekedés) = záró készlet + értékesítés (készletcsökkenés) - beszerzések (készlet növekedés) = záró készlet Az eltéréseket tisztázni kell, mert a könyvelés módja esetenként eltérő. A nyilvántartás és a leltárkészlet különbözetével a lezárt üzleti év eredményességét kell módosítani. Miben egyezik meg a mérleg és a leltár? Az eszközöket és forrásokat (a vagyont) a forduló napon mutatja be. Miben tér el a mérleg és a leltár? A leltár tételesen (mennyiségben és értékben) mutatja be a vagyont, a mérleg pedig értékben összevontan.

15 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Könyvvizsgálat Számviteli szolgáltatás, amelynek célja a beszámolóról megállapítani, hogy: a számviteli törvény előírásai alapján készült-e, megbízható, és valós képet ad-e, az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámolóval. A hitelesítő záradékot szó szerint kell írni. Az üzleti jelentés kényes téma, hiszen nyilvánosságra hozzák, miközben a jövőbeli tervek üzleti titkot is tartalmazhatnak, de a piac szereplőinek fontos információt nyújtanak. Kötelező a könyvvizsgálat annak, aki kettős könyvvitelt alkalmaz, kivétel ha Ha az éves nettó árbevétel < 100 millió Ft (2 év átlagában) Ha a foglalkoztatottak átlagos létszáma < 50 fő (2 év átlagában) Ha nincs meg a két év, akkor vélelmezni kell, fél év esetén pedig arányosítani. Nem vonatkozik a kivétel a következőkre: Akinél jogszabály írja elő Takarékszövetkezet Konszolidációba bevont vállalkozás Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei Aki eltér a SzvTv előírásaitól A könyvvizsgáló személye lehet: Magánszemély Könyvvizsgáló cég Követelmény, hogy a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál bejegyzett legyen. A könyvvizsgáló jogosult a vállalkozás alkalmazottaitól, vezetőitől adatokat, felvilágosítást kérni. (Törvényi joga.) A könyvvizsgáló köteles értesíteni a megbízóját az alábbiakról: Jogszabály megsértéséről Létesítő okirat megsértéséről, A vállalkozás helyzetét, jövőbeni kilátásait hátrányosan befolyásoló tényekről. Indokolt esetben az igazgatóság, a felügyelő bizottság, legfőbb szerv összehívását is kezdeményezni kell. Titoktartási kötelezettsége van. Az üzleti év végén könyvvizsgálói jelentést kell készíteni írásban, és a megbízónak átadni. A könyvvizsgálói jelentés tartalma: Megbízó és megbízott adatai Beszámoló azonosítói (melyik év) Könyvvizsgáló hatókörét (teljes körűen, szúrópróbaszerűen) Alkalmazott standard rendszert Vizsgálatok jellegét és figyelemfelhívó megjegyzéseket Ha elegendő bizonyosságot szerzett, akkor ZÁRADÉKOT kell adni. Ez lehet: Korlátozott záradék (részben nem felel meg) Elutasító záradék (egészében nem felel meg)

16 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Ha nem szerzett elegendő bizonyosságot, akkor a záradék megadását utasítja el. (Nem a beszámolót!) A jelentést a beszámolóval együtt kell előterjeszteni a legfőbb szerv elé, letétbe helyezni és közzé tenni. Ahol nincs könyvvizsgálat, ott a beszámoló minden dokumentumán és példányán fel kell tüntetni a törvény megfogalmazása szerint: a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Nyilvánosságra hozatal és közzététel (A fordulónapot követően 150 napon belül.) Jóváhagyott beszámolót Könyvvizsgálói záradékot NAGY CSOMAG: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot + elektronikus űrlap (kis csomag) A forduló napot követő 150 napon belül letétbe kell helyezni a cégszolgálatnál. Összevont esetén 180 nap. Beküldeni elektronikus úton a kormányzati portálon kell. Cégszolgálat (céginformációs szolgálat) A cégszolgálat a kis csomagot (e-csomag) továbbítja az APEH felé, amely így ellenőrzi a beküldést. Ha nem küldik be, 30 napon belül felszólítja. Ha újabb 15 napos határidővel sem kapja meg, akkor 60 napra felfüggeszti az adószámot, illetve a cégbíróságot értesíti és törlik a céget. A cégszolgálat ingyenesen és korlátozásmentesen biztosítja az információkat bárki számára. Üzleti év Az az időtartam, amelyről a beszámoló a létesítő okirat szerint készül. (Csak a létesítő okirat módosításával lehet üzleti évet változtatni.) Fő szabály: Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Eltérések: 1. Eltérhet a naptári évtől, de 12 hónap marad Külföldi székhelyű cég magyarországi fióktelepénél Külföldi anyacéghez tartozó magyar leányvállalatnál. Európai Rt-nél, Európai Szövetkezetnél (ERt, ESzöv), kivétel a hitelintézet, pénzügyi vállalkozó és hitelintézet. Változtatni a mérleg-fordulónapon csak 3 évente lehet, a létesít okirat módosításával. 2. Eltérhet a 12 hónaptól Előtársasági időszak Előtársasági időszakot követő időszak Átalakulás napjáig Az átalakulásnapot követő időszak Felszámolás esetén (A felszámolási időszak > 1 év esetén is egy üzleti év) Végelszámolás előtti időszak (12 havonta üzleti év) Pénznem áttérésnél Speciális eset az összevont konszolidáló beszámoló Lehetséges: - az anyacég üzleti évéhez igazodás - a leglényegesebb leány üzleti éve - a leányvállalatok többségének üzleti éve

17 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Mérlegkészítés napja A mégleg-fordulónapot követő időpont, ameddig az értékelési, zárlati feladatokat el lehet és el kell végezni. A mérlegkészítés napjáig ismertté vált, az üzleti évhez kapcsolódó bevételt jelentő követeléseket, ráfordítást jelentő kötelezettségeket, és az óvatos értékelés hatásait is érvényesíteni kell. Számviteli szolgáltatás: Összetevői: A) Könyvvizsgálat B) Könyvviteli szolgáltatás Számviteli politika - Könyvviteli elszámolás - Beszámoló készítés - Elemzési módszerek Számlarend elkészítése, karbantartása Szabályzatok II Működtetés - Főkönyvi nyilvántartások vezetése - Összesítő feladások készítése - Beszámoló összeállítása - A könyvvitel és a beszámoló adatainak elemzése - Gazdasági döntéseket megalapozó információk előállítása Regisztrált könyvvizsgáló : A, B Regisztrált MK könyvelő: B Bárki : B - Feltétel, hogy szakmabeli legyen (pü-i,számviteli ügyintéző) És csak 10 milliós árbevétel alatt Regisztrált MKK: 3 év, pénzügyi, számviteli, ellenőrzési gyakorlattal lehet egy MKK. Önbevallással kérhető. A regisztráltaknak kötelező az évenkénti továbbképzés. Értékelés Definíció: Az eszközök és források értékének megállapítására irányul az alábbi esetekben. 1. Állományba vételkor bekerülési értéken - Beszerzési érték - Előállítási érték - Speciális értékek 2. Mérlegkészítéskor korrigált bekerülési értéken - Értékcsökkenéssel # terv szerinti # terven felüli + visszaírás - Értékvesztés + visszírás - Árfolyam különbözetek # árfolyam nyereség # árfolyam veszteség A piaci érték is bemutatható: - Befektetett eszközöknél (értékhelyesbítéssel elkülönítve) - Pénzügyi eszközöknél (Kötelezettségeknél és Eszközöknél is) valós értékeléssel

18 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Fogalmak: 3. Állománytól történő kivezetéskor - A könyv szerinti érték megállapításához alkalmazott értékelési eljárás # FIFO # Átlag - Árfolyam különbözet # Árfolyamnyereség # Árfolyamveszteség Beszerzési érték: Ami a raktárba kerülésig, vagy üzembe helyezésig felmerül és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. Részei: Vételár (A számlahelyesbítéses engedmény csökkenti, a felár növeli.) Szállítási-rakodási költségek Alapozási-szerelési-üzembe helyezési költségek (Az üzembe helyezés napján aktiváljuk az eszközt.) Közvetítői, bizományosi díj Vámköltségek Beszerzéshez kötődő adók (regisztrációs gépjárműadó, jövedéki adó) Illetékek (pl. Vagyonszerzési illeték) Le nem vonható ÁFA Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak (területfoglalási szakértői díj) Hitel, kölcsön költségei: - Rendelkezésre tartási jutalék - Folyósítási jutalék, kezelési költség - Bankgarancia díja - Közjegyzői hitelesítés díja - Üzembe helyezésig, raktárba kerülésig felmerült kamat. A kamatot napra kell kiszámolni, megosztani, és hozzárendelni. Tárgyi eszközöknél a beszerzési ár része még: Üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj Beszerzéskor vásárolt tartalék, tartozék eszközök értéke Építési telek értékét növelik a bontási, tereprendezési költségek, de csak a piaci értékig. (A különbözet a beruházás értékét növeli.) Beruházás-tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás költségei Az ingatlan le nem írt bérleti jogáért fizetett összeg. Csökkenti a bekerülési értéket: A beruházási előlegre + elkülönített pénzre kapott kamat, de csak a fizetett kamat összegéig. Próbaüzem során előállított termékek értéke. Beruházás árfolyamnyeresége. (Az árfolyamveszteség növeli! A meglévő devizakészlettel nem fedezett árfolyamveszteség!) Kapott engedmény (számlahelyesbítéses) Nem része a bekerülési értéknek: A levonható ÁFA Arányosítással megosztott ÁFA

19 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Utólag kapott engedmény (Nem számlahelyesbítési engedmény, pl.: Bónusz, Rabatt, sconto, elengedett kötelezettség) - Bónusz, rabatt: Egyéb bevétel - Sconto: Pénzügyi bevétel -Elengedett kötelezettség: Rendkívüli bevétel. Karbantartási, javítási költségek 5.. számlaosztály (Költség, majd aktiváljuk) Előállítási érték (Önköltség) Beletartozik: Előállítás, üzembe helyezés költségei # Közvetlen költség: Felmerülése pillanatában eldönthető, hogy mely költségviselő érdekében merült fel Költségviselők: - Termék - Projekt - Szolgáltatás # Közvetett költség: Felmerülése pillanatában nem köthető költségviselőhöz, azonban a felmerülés helye megállapítható Az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő költségek Megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolható (felosztott) költségek Pl. Gépüzem = Rezsi + A-termék GÉPÓRA + B-termék GÉPÓRA + C-termék GÉPÓRA Gépóra arányosan felosztott költségből lesz a szűkített önköltség. Nem lehet az előállítási érték része: Az értékesítés, forgalmazás költségei (Pl tárolás, csomagolás, reklámozás) Igazgatási költségek Egyéb általános költségek (Közvetett költséget jelent) Bekerülési értékek speciális esetei: Apportként kapott eszköz (Létesítő okirat szerinti értéken vesszük állományba) Térítés nélkül kapott eszköz (Piaci értéken vesszük állományba) - Ajándékba - Hagyatékba - Fellelt eszköz (Leltártöbblet) Csere útján szerzett eszköz - A csereszerződés szerinti értéken A bekerülési értéket a gazdasági esemény megtörténtekor legkésőbb üzembe helyezéskor, raktárba kerüléskor kell megállapítani. Ha nem érkezett még meg a számla, akkor a vélelmezett összeggel kell figyelembe venni. Később csak akkor kell könyvelni, ha az eltérés jelentős. (Számviteli politikában kell leírni, hogy mi a jelentős.) Értéknövelő korrekciós tételek (tárgyi eszközök) Bővítés Rendeltetésének megváltoztatása Átalakítása Élettartamának növelése Felújítása Nem értéknövelő korrekciós tételek : javítás, karbantartás (Ezek tárgyévi költségek.)

20 I SZÁMVITEL PallasSorozat - Fogy ár: 350 Ft Terv szerinti értékcsökkenési leírás ÉCS 571 Immateriális javak, tárgyi eszközök rendeltetésszerű elhasználódásának pénzben kifejezett értéke. A számviteli politikában szabályozni kell. Üzembe helyezéskor meg kell tervezni: 1. Az eszközökre elszámolható-e ÉCS? Nem lehet elszámolni: Föld, erdő, telek Képzőművészeti alkotás Régészeti lelet Kép- és hangarchívum Amely értékéből egyedisége és különlegessége miatt nem veszít, hanem értéke nő Beruházásra Nullára, illetve maradványértékig leírt eszközök után 2. Mi a hasznos élettartama? (Meghatározza az SzvTv) Várható fizikai elhasználódása alapján Technológiai (erkölcsi elavulása) alapján A vele elvégezhető teljesítmény alapján Felső korlát = 5 év Alapítás-átszervezésnél Kísérleti fejlesztésnél 3. Mekkora összeget számolunk el a hasznos élettartam alatt? + Bekerülési érték (BkÉ) - Maradványérték (MrÉ) = Elhasználódás Maradványérték (MrÉ): Az eszköz élettartama végén várhatóan realizálható érték. (Becslés.) Könyvvizsgáló jogosult a vagyonérték becslésére. Alkalmazása kötelező, de ha nem jelentős, akkor lehet NULLA. (Mi a jelentős? Ami a számviteli politika szabályai alapján annak tekinthető.) 4. ÉCS leírás módszere - Lineáris - Degresszív Számtani sor módszere (Évek száma összege) Mértani sor módszere - Teljesítmény arányos - Egy összegű 5. Naptári napra arányosítottan kell alkalmazni Megváltoztatható, ha megtervezéskor figyelembe vett körülményekben lényeges változás következik be.

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium BREAKING NEWS 2 A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben