LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/ december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: november 27. Kiadás: 8.00 Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , ÁFA csoport azonosító szám: Cg. Szám: Fıvárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 AXA Bank Europe, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Regisztrációs szám: , CBFA eng. sz.: A 1. oldal

2 Tartalomjegyzék LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA HITELMŐVELETEK A hitelnyújtás A HITELNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkérelem, hitelbírálat A hitelszerzıdés megkötése Értéknap, árfolyam HITELDÍJ A hiteldíj meghatározása, esedékessége és a törlesztı összeg A hiteldíj összetevıi A HITELSZERZİDÉS TELJESÍTÉSE Tájékoztatás, ellenırzés, elıírt kötelezettségek teljesítése Fizetések teljesítése Elszámolások és igazolások Elıtörlesztés Futamidı módosítása Hitelfedezeti életbiztosítás Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez A hitelcél megvalósítása és annak ellenırzése A HITELSZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE A hitelszerzıdés megszőnése teljesítéssel A Bank jogai szerzıdésszegés, illetve annak veszélye esetén A Bank felmondási joga A HITELMŐVELETEKET BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK Kézbesítés Teljes hiteldíj mutató Adatkezelés, adatszolgáltatás Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás kizárólag a referenciaadat szolgáltató által átadott referencia adatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak Egyetemlegesség TITOKTARTÁS AZ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOKHOZ, VALAMINT KEZESSÉGVÁLLALÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK ÉLETBIZTOSÍTÁS MELLETT NYÚJTOTT HITELEK LAKÁS-ELİTAKARÉKOSSÁG MELLETT NYÚJTOTT HITELEK BEFEKTETÉSI ALAP MELLETT NYÚJTOTT HITELEK AXA Bank - IPOSZ Magánszámlához kapcsolódó hitelkeret ÜZLETSZABÁLYZAT MEGVÁLTOZTATÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK oldal

3 3. oldal

4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Ez az Üzletszabályzat az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) jelzáloghitelezési tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások általános szerzıdési feltételeit tartalmazza Jelen Üzletszabályzat tekintetében Ügyfél az a természetes személy, akivel a Bank az 1.1. pontban megjelölt szolgáltatás nyújtására szerzıdést köt. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyféllel esik egy tekintet alá az a természetes személy is, aki hitelnyújtásra vonatkozó kérelemmel fordul a Bankhoz, valamint az a harmadik személy is, aki az Ügyfél szerzıdésszerő teljesítésének biztosítékaként a Bankkal szemben kötelezettséget vállal (pl. zálogkötelezettként, kezesként) Az Ügyfél és a Bank - jogszabály kötelezı elıírása hiányában - a közöttük létrejött egyedi jogviszonyukban a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitıl eltérhetnek, illetve egyes rendelkezések alkalmazását kizárhatják. Egyebekben jelen Üzletszabályzat rendelkezései a szerzıdı felekre külön kikötés nélkül is kötelezıek, az egyes egyedi szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat feltételei irányadóak Az Üzletszabályzat Ügyfél számára kedvezıtlen módosítása esetén a Bank szerzıdésmódosítás keretében tájékoztatja az Ügyfelet. A módosított rendelkezések a Felek egyezı és kifejezett szándéka esetén a szerzıdés részévé válnak. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez esetben a Bank ezen szerzıdésmódosítást teljes bizonyítóerejő magánokirati formában jogosult megtenni. Ügyfél ezen szerzıdésmódosítások elfogadása esetén, függetlenül azok okirati módjától, a szerzıdésmódosításokat a hitelszerzıdéssel egyenértékőnek tekinti, azokat a hitelszerzıdés részeként elfogadja. Amennyiben jelen Üzletszabályzat valamely rendelkezése ellentétes az Üzletfél és a Bank által aláírt valamely, a hitelszerzıdéshez kapcsolódó dokumentummal, ezen utóbbi dokumentum rendelkezése az irányadó Az Üzletszabályzat a kapcsolódó Hirdetményekkel, valamint az Ügyféllel kötött szerzıdésekben rögzített külön egyedi feltételekkel együtt, a mindenkori hatályos jogszabályok, - különösen a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, valamint a pénzforgalomról és a bankhitelrıl szóló jogszabályok - keretein belül, azok figyelembevételével érvényes. Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ügyféllel kötött szerzıdések, Hirdetmények valamint az adott jogviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Az Üzletszabályzat mellett, azzal együttesen az elızetes, a szerzıdéskötést megelızı tájékoztatást szolgálják az adott hiteltípusra vonatkozó terméktájékoztatók és egyéb ügyfél-tájékoztatók. A Bank egyedi esetekben jogosult eltérni a tájékoztatókban foglaltaktól Hirdetmény: a hitelek, kölcsönök kondícióiról szóló, - többek között a kamatokat, díjakat, az Ügyfelet terhelı egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat tartalmazó - tájékoztató, amely a Bank és az AXA Szolgáltató Kft. ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kerül kifüggesztésre, illetve közzétételre kerül a Bank hivatalos internetes honlapján (www.axabank.hu) is. A Hirdetmény nyilvános, azt bárki megtekintheti. Az AXA Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Váci út ) a Bank részére a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény 3. (1) bekezdés h) pontja és a 6. alapján pénzügyi szolgáltatás közvetítést, azaz ügynöki tevékenységet végez a Bank és az AXA Szolgáltató Kft. között létrejött szerzıdésnek megfelelıen Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti. A Bank a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél kérésére az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, amit az Ügyfél átvételi elismervény aláírásával nyugtáz Fogalom meghatározások: Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: Forint alapú lakáshitel: lakóingatlan adásvételét építését, bıvítését, korszerősítését vagy felújítását finanszírozó, ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, forintban nyilvántartott hosszúlejáratú kölcsön. Deviza alapú lakáshitel: lakóingatlan adásvételét építését, bıvítését, korszerősítését vagy felújítását finanszírozó, ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában nyilvántartott hosszúlejáratú kölcsön. Szabad felhasználású jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, lakáshitelnek nem minısülı, hitelcél meghatározása nélkül nyújtott kölcsön. 4. oldal

5 Egyéb ingatlanvásárlási jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott egyéb ingatlan (garázs, hétvégi ház, nyaraló, építési telek, iroda, kereskedelmi üzlethelyiség) megvásárlásához nyújtott kölcsön. Hitelkiváltási célú jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, korábban felvett hitel kiváltását szolgáló kölcsön. Lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló jelzáloghitel: ingatlanra alapított zálogjog fedezete mellett nyújtott, devizában vagy forintban nyilvántartott, kizárólag egy korábban felvett lakáscélú hitel kiváltását szolgáló kölcsön. 2. HITELMŐVELETEK 2.1. A hitelnyújtás Hitelezési tevékenysége során a Bank különbözı hitelmőveleteket végez (a továbbiakban: hitelnyújtás). A hitelnyújtás hitelszerzıdés vagy az adott hitelmőveletre vonatkozó megállapodás különösen kölcsönszerzıdés - alapján (a továbbiakban ezen Üzletszabályzat alkalmazásában együtt: hitelszerzıdés) történik A Bank a hitelmőveleteket forintban és devizában végzi A Bank jogosult a hiteleket, illetve a hitelmőveleteket biztosító mellékkötelezettségeket (pl. az önálló zálogjogot) forrásgyőjtés céljára (pl. fedezett kötvény, átmeneti finanszírozás, jelzálog-hitelintézetnek értékesítés) felhasználni A Hitelszerzıdéshez kapcsolódó Zálogszerzıdés alapján Bank önálló zálogjogot alapít a követelés fedezetéül, amely önállóan átruházható, a követelést önmagában is megtestesítı zálogjog. Bank a zálogjogot kizárólag a biztosított követelésre tekintettel, a közokiratban rögzített szerzıdésszegı magatartás bekövetkezése esetén érvényesíti, és kizárólag olyan mértékben, amilyen mértékben a biztosított követelés kötelezettje fizetési kötelezettségének nem tett eleget. Hitelmőveletek fajtái: - hitelkeret nyitása és a hitelösszeg rendelkezésre tartása, - pénzkölcsön nyújtása: kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátása, folyósítása Kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátása, folyósítása, kiutalása A Bank e tevékenysége során meghatározott pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére, az Ügyfél pedig köteles azt a járulékaival (hiteldíjjal) együtt a Banknak a hitelszerzıdés szerint visszafizetni. A kölcsön folyósításának feltételeit az egyedi hitelszerzıdések tartalmazzák. A Bank hitelszámlán tartja fenn az Ügyfél rendelkezésére a kölcsönösszeget, a hitelszerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen. A kölcsön folyósításához, illetve kiutalásához egyfelıl a hitelszerzıdésben felsorolt valamennyi folyósítási feltétel teljesítését igazolni kell a Bank számára. A legkésıbb teljesült folyósítási feltétel dátumát követı legkésıbb 7 (hét) munkanapon belül folyósítja, illetve kiutalja a Bank a kölcsönt, a hitelszerzıdésben az Ügyfél által meghatározott bankszámlára történı átutalással vagy átvezetéssel. A folyósítás sztenderd esetben a kölcsönügylet banki számlavezetı rendszerében történı rögzítését követı második banki munkanapon teljesül (kivéve deviza ünnepnap esetén). Amennyiben az Ügyfél a sztenderd eljárásától eltérı folyósítást igényel, akkor az esetben a Kölcsön folyósítása nem a folyósítás napján érvényes árfolyammal kerül teljesítésre. A sztenderd eljárástól eltérı folyósítás esetén a Bank sürgısségi folyósítási díjat jogosult felszámítani, melynek mértékét a vonatkozó mindenkori aktuális Hirdetmény tartalmazza. Ingatlanvásárlási kölcsön esetén az Ügyfél által megjelölt bankszámla csak az adásvételi szerzıdésben az eladó által megjelölt számla lehet. A kölcsön az Ügyfél hitelszámlájának megterhelése napján folyósítottnak tekintendı (folyósítás napja). A Bank ezen a napon veszi nyilvántartásba kamatozás szempontjából a folyósított kölcsön összegét. A kölcsön kiutalása az az esemény, amelynek során a folyósított összeg a szerzıdésben megadott célszámlára kiutalásra kerül. Ha a kölcsön (elsı részlete) folyósításának valamennyi feltétele legkésıbb a hitelszerzıdés megkötését követı 80. napig amennyiben ezen idıpont munkaszüneti vagy bankszünnap, az azt megelızı munkanapig nem teljesül, e határnapot követıen a Bankot a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli, és a Bank jogosult a megkötött hitelszerzıdést a megkötését követı 90. napon a felek minden további nyilatkozata vagy rendelkezése nélkül megszőntetni. Amennyiben a felek e megszőnési idıpont elıtt a vonatkozó hitelszerzıdést közös megegyezéssel módosítják, úgy a hitelszerzıdés a módosítás szerinti tartalommal érvényben marad. 5. oldal

6 Több részletben folyósításra, illetve kiutalásra kerülı kölcsönök esetén a második, illetve a további kölcsönrészek mindaddig nem folyósíthatók vagy nem kiutalhatóak az Ügyfél részére, amíg az Ügyfélnek tartozása áll fenn a Bankkal szemben. Ezen túlmenıen, ha a kölcsön további részleteinek folyósításához, illetve kiutalásához a hitelszerzıdésben az adott kölcsönrészhez meghatározott bármely feltétel az ahhoz meghatározott idıpontig nem teljesül, úgy e határnapot követıen a Bankot a kölcsön mindazon részletének folyósítási, illetve kiutalási kötelezettsége nem terheli, amely részlethez rendelt folyósítási feltételek nem teljesültek. Forint kölcsönök esetén a kölcsön elsı részletét követıen a további kölcsönrészek folyósítására csak esedékességi napon kerülhet sor, kivételt képez ez alól a Hazai hitel, ahol ez az esedékességi naptól eltérı nap is lehet. A kölcsön vagy annak részletének folyósítására, illetve kiutalására nem kerülhet sor, ha az Ügyfél a hitelszerzıdés megkötését követıen bekerül a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR-be) akár a Bank, akár más személy adatszolgáltatásának következtében. A Bank a folyósítást követıen esedékességi értesítıt küld az Ügyfelek részére, amely tartalmazza a törlesztéshez szükséges, a kölcsön devizanemében kifejezett információkat. Deviza hitel esetében a bank az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza: Az Ügyfél akár forintban, akár devizában igényli a hitel összegét, a vonatkozó összeget a másik pénznemben is meg kell határozni. A kölcsön összege a kölcsönszerzıdésben csak egész szám lehet Devizáról forintra történı váltás során a Bank a kerekítés normál szabályai szerint (5-tıl felfelé, 5 alatt lefelé) számol el. Forintról devizára történı átváltás során a Bank lefelé kerekít. 3. A HITELNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 3.1. Hitelkérelem, hitelbírálat Hitelszerzıdés megkötésére erre irányuló írásbeli kérelem (továbbiakban: hitelkérelem) alapján kerülhet sor. A hitelkérelmet a Bank minden esetben a kérelmezı pénzügyi, jogi és gazdasági helyzete, a hitelcél megvalósíthatósága, a kérelem elbírálásakor hatályban lévı jogszabályok, valamint a Bank adósminısítésre és fedezetértékelésre vonatkozó belsı elıírásai szerint bírálja el A hitelkérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezı hitelképességére, gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó minden olyan adatot, illetve minden olyan körülményt, amelyek ismeretére a Banknak a hitel összege és a részletes szerzıdési feltételek megállapításához, valamint bármely jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez szüksége van. A hitelkérelemhez az Ügyfélnek mellékelnie kell az elıbbiekben hivatkozott adatokat és körülményeket bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat. A Bank az Ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásához szükséges alaki és tartalmi feltételekrıl. Fentiek mellett a Bank vizsgálja a felajánlott biztosíték értékét és érvényesíthetıségét is A kérelmezı viseli az adatszolgáltatás költségeit. Aki a hitelkérelem elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelıen közöl vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen felelısséggel tartozik. Ezekben az esetekben a hitelszerzıdés azonnali hatállyal felmondásra kerül A Bank a hitelkérelemre - annak kézhezvételét követı, az adott körülmények között lehetséges legrövidebb idın belül - a rendelkezésre bocsátott adatok alapján szerzıdéses ajánlatát megteszi, vagy a kérelmet elutasítja (hitelbírálat). A hitelkérelem elutasítása esetén a Bankot indokolási kötelezettség nem terheli. A hitelkérelem befogadása a Bank részérıl nem jelent kötelezettséget a kölcsön folyósítására vagy a hitelkeret biztosítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását jelenti A Bank az Ügyfele számára biztosítja, hogy a szerzıdés aláírása elıtt megismerhesse: a) a hitelszerzıdés tervezetét, b) a hitelprolongálás, elıtörlesztés várható költségét, c) az ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékét és a hitelfelmondás feltételeit, d) a várható induló kamatlábat és törlesztı részletet e) a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal a THM-et (teljes hiteldíj mutatót), a THM számításának módját és a THM számítása során figyelembe nem vett egyéb költségek, különösen a közjegyzıi díj és a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítási díj meghatározását és várható összegét, f) az összes - a Bank részére fizetendı, a hitel felvételével összefüggı - költséget, valamint g) a Bank által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket. 6. oldal

7 3.2. A hitelszerzıdés megkötése A hitelszerzıdés megkötésének és módosításának érvényességéhez - a hiteldíj változtatás esetét és jelen Üzletszabályzat 1.4. pontjában foglaltakat kivéve - a szerzıdés írásba foglalása szükséges. A Bank elıírhatja a hitelszerzıdés, illetve annak módosításainak, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdések közjegyzıi okiratba foglalását. A közjegyzıi okiratba foglalás költségeit az Ügyfél viseli A Bank a hitelnyújtást felfüggesztheti, illetve megtagadhatja (a hitelszerzıdéstıl kártérítési kötelezettség nélkül, egyoldalú nyilatkozattal, indoklás nélkül elállhat), vagy az Ügyfél a Bank szolgáltatásának igénybevételére nem köteles, amennyiben a hitelszerzıdés megkötése után akár a Bank, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a hitelszerzıdés teljesítése a Banktól, illetve az Ügyféltıl már nem várható el, továbbá olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Bank a jelen Üzletszabályzat 6.2. és 6.3. pontjában részletezett azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatná Deviza hitelek esetében a banki zsőri döntés (hitelbírálat) 30 (harminc) munkanapig érvényes, amennyiben ezen határidıben a kölcsönszerzıdés megkötésére bármely okból kifolyólag nem kerül sor, új zsőri döntésre van szükség a kölcsönszerzıdés megkötéséhez Értéknap, árfolyam Értéknap jelenti azt a banki munkanapot, amelyen a banki tranzakció, mővelet ténylegesen teljesítésre kerül Deviza kölcsönök esetén alkalmazásra kerülı árfolyam: Jegyzett árfolyam: az adott banki munkanapon a Bank által az értéknapra megállapított (jegyzett) árfolyam Érvényes árfolyam: az értéknapon a Bank ezen az árfolyamon teljesíti a banki tranzakciókat, mőveleteket A Bank kivéve a pontban foglaltakat - a folyósítást az értéknapon érvényes deviza vételi árfolyamon, míg a törlesztést, elıtörlesztést, pót-befizetést az értéknapon érvényes deviza eladási árfolyamon hajtja végre Azon devizában nyilvántartott és forintban törlesztett jelzáloghitelek esetén, amelyeknél a évi XCVI: törvény alapján a kölcsönszerzıdésben megjelölt hitelcél - vásárlás, vagy - építés, vagy - bıvítés vagy - korszerősítés vagy - felújítás akkor a Bank a kölcsön folyósítást, törlesztést (havi, illetve nem havi rendszerességő törlesztés, elı, illetve végtörlesztés), valamint bármely devizában megállapított díj, költség és jutalék forintban történı meghatározását az értéknapon érvényes - Bank által meghatározott - középárfolyamán hajtja végre. A pontban foglaltak kizárólag a november 27-tıl szerzıdött ügyletek vonatkozásában hatályosak Az Ügyfél az értéknapi árfolyamról legkorábban az értéknapot megelızı második banki munkanapon, a Bank Call Centerétıl, illetve a Bank hivatalos internetes honlapjáról kaphat tájékoztatást (kivéve deviza ünnepnap esetén) A deviza ünnepnapok az adott deviza tekintetében végzett mőveletek vonatkozásában nem minısülnek banki napnak. Deviza ünnepnapon nem történik árfolyamjegyzés, illetve folyósítás. A tárgyévre vonatkozó deviza ünnepnapokat a Bank a hivatalos internetes honlapján közzéteszi. 4. HITELDÍJ 4.1. A hiteldíj meghatározása, esedékessége és a törlesztı összeg A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél az egyes hitelmőveletek ellenértékeként - a tıkeösszeg törlesztésén, illetve visszafizetésén felül - köteles megfizetni a Bank részére A Bank a hiteldíjat a mindenkor érvényes és hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott kamatláb és kezelési költség, illetve az ott feltüntetett mértékek szerint számítja fel. 7. oldal

8 A hiteldíj elemek fizetésének esedékességét a mindenkor érvényes és hatályos, vonatkozó Hirdetmény, illetve az egyes hiteljogviszonyra vonatkozó szerzıdések tartalmazzák. Az Ügyfél a Bank által felszámított hiteldíjakat köteles haladéktalanul megfizetni. A Bank jogosult a hiteldíj összegével a hitelszámlát megterhelni Ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik, a kölcsöntıke, a kamat valamint a kezelési költség havonta esedékessé váló része együttesen képezi a havi törlesztı összeget. A havi törlesztı összeg meghatározása a tıke, a kamat és a kezelési költség tekintetében ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik a következı, annuitás alapú (továbbiakban: annuitás alapú, illetve annuitásos) eljárással történik: Az annuitásos módszer által szolgáltatott eredményt a Bank az egyenletek közelítı megoldására használt úgynevezett Newton-módszer alkalmazásával korrigálja, abból a célból, hogy a kölcsön futamidejének végén ne álljon fenn tıketartozás. A korrekcióra a következı okok miatt van szükség: egyrészt azért, mert az annuitásos módszer a 360/360-as kamatszámítási módszeren alapul, míg a Bank kamatszámítási módszere a pontban ettıl eltérı, másrészt azért, mert a törlesztési periódusok a hónapok eltérı hossza valamint a banki munkaszüneti napok miatt nem egyenlı hosszúságúak. Elızetes tájékozódás céljából, a fenti eljárással meghatározott havi törlesztı összegre jó közelítést ad a következı egyszerősített számítás: r n r k T = H *(1 + n ) * r k (1 + n ) 1 12 ahol T = havi törlesztı összeg H = kölcsönösszeg r = meghirdetett éves kezelési költség- és kamatláb együttes mértéke k = futamidı hónapokban n = banki korrekciós tényezı, értéke 1,0146 A havi törlesztı összegben a tıke, a kamat és a kezelési költség aránya változó. Ha a Bank a tıketörlesztés vonatkozásában halasztást engedélyez az Ügyfél számára, a halasztás idıtartama alatt a kamat és a kezelési költség képezi a havi törlesztı összeget. Ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik, az elsı törlesztı összeg a folyósítás napját követı hónapnak a folyósítás napjával megegyezı számú napján esedékes. Minden további törlesztı összeg havonta, minden hónapnak a folyósítás napjával azonos számú naptári napján, illetve a kölcsön végsı lejárataként meghatározott naptári napon esedékes (esedékességi nap). A kölcsön várható törlesztı összege a hitelszerzıdésben kerül meghatározásra. A törlesztı részlet pontos összegérıl a Bank a folyósítást követıen kiküldésre kerülı esedékességi értesítıben tájékoztatja az Ügyfelet. Deviza hitelek esetében a törlesztı részletek megfizetéséhez a Bank jogosult biztosítani automatikusan igénybe vehetı, a hitel-elszámolási számlához rendelt korlátozott rendeltetéső hitelkeretet, amely hitelkeret részletes szerzıdéses feltételeit az Ügyféllel kötött hitelszerzıdés tartalmazza A hiteldíj összetevıi A hiteldíj általában - az adott kockázatvállalás fajtájától függıen - fıként - az alábbi elemekbıl tevıdhet össze: a) ügyleti kamat; b) kezelési költség; c) rendelkezésre tartási jutalék; d) egyszeri szerzıdéskötési díj; e) folyósítási jutalék; Nem szerzıdésszerő teljesítés vagy a szerzıdés feltételeinek módosítása esetén a Bank az egyedi hitelmőveletekhez kapcsolódóan további jutalékok, díjak, költségek, az ügylet egyedi jellegétıl függıen költségtérítés illetve késedelmes teljesítés esetén - a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseire tekintettel, 8. oldal

9 a lejárt tıke-, ügyleti kamat- és kezelési költség tartozás összege után az esedékesség napjától a megfizetésig a késedelem idıpontjában a vonatkozó, hatályos Hirdetményben meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. A hiteldíj nem foglalja magában a Bank hitelnyújtó tevékenységéhez kapcsolódó pénzforgalmi mőveletek díjait. Deviza hitel esetén a hiteldíjat a Bank - az adott deviza hitelre vonatkozó Hirdetmény vagy az egyedi hitelszerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - devizában jogosult felszámítani A Bank az igénybe vett kölcsön használatáért az Ügyfél terhére ügyleti (szerzıdéses) kamatot és kezelési költséget számít fel. Az esedékes kamat és kezelési költség összegét a Bank az alábbiak szerint számítja: 1) Annuitás alapú tıketörlesztés esetén a fennálló tıketartozás és a 365(366)/360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével: Kamat és kezelési költség összege = ((Tıke * Naptári napok száma * (Kezelési költség százalékos mértéke+ügyleti Kamatláb))/ (360 * 100) 2) Ha a Bank a tıketörlesztés vonatkozásában halasztást engedélyez (Halasztott tıketörlesztés) valamint az elıfinanszírozási idıszakban, illetve lépcsızetes tıketörlesztéső kölcsönök esetén: Kamat és kezelési költség összege = ((Tıke * (Kezelési költség százalékos mértéke + Ügyleti Kamatláb) * 30)) / (360 * 100) A kamat és kezelési költség felszámításának kezdı idıpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés jóváírását megelızı nap. A Bank a Kölcsön ügyleti kamatlábát az egyes kamatperiódusok fordulónapján, a kezelési költség és egyéb, a hitel igénybevételével kapcsolatos díjak, jutalékok, költségek mértékét pedig bármikor jogosult egyoldalúan külön szerzıdés-módosítás nélkül a 4.3. pontban foglaltak alapján megváltoztatni. Az ügyleti kamat mértéke kamatperiódusonként változó. A Bank az ügyleti kamatot jogosult meghatározni Referencia Kamatlábhoz kötötten is. A Referencia Kamatláb a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változását tükrözı, nyilvánosan meghirdetett feltételek alapján kiszámolt, rendszeresen közzétett irányadó kamatláb. A Bank fentiek alapján irányadó kamatlábnak tekinti a tizenkét havi BUBOR-t, amely jelenti a Budapesti Bankközi Piacon jegyzett, az adott kamatperiódusra vonatkozó, a kamatmegállapítási napon megállapított referencia jellegő kínálati kamatlábat. A kamatmegállapítási nap ha a kölcsönszerzıdés ettıl eltérıen nem rendelkezik - jelenti az ügyleti kamatláb és a kamatperiódus vonatkozásában a kamatperiódusok kezdetét megelızı hónap 15. (tizenötödik) napját. Amennyiben az elızıek szerint meghatározott kamatmegállapítási napon BUBOR nem kerül jegyzésre, úgy a kamatmegállapítás napja az e napot közvetlenül megelızı olyan nap, amelyen BUBOR jegyzésre került. Kamatperiódus: az az idıszak, amely alatt a kamatperiódus kezdı napjára megállapított ügyleti kamat mértéke nem változik. Amennyiben a futamidı meghaladja a kamatperiódus idıtartamát, a hitel kamatperiódusonként változó kamatozásúnak minısül. A kamatperiódusokra vonatkozó rendelkezések a mindenkor érvényes és hatályos Hirdetményben kerülnek közzétételre. Többféle meghirdetett kamatperiódus esetén az Ügyfél a kölcsön igénylésekor választ kamatperiódust, amely a hitelszerzıdésben rögzítésre kerül. Az elsı kamatperiódus hitelszerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - a folyósítás napjától indul. Az elsı kamatperiódusban a kamat mértéke a hitelszerzıdés eltérı rendelkezése hiányában megegyezik a folyósítás idıpontjában érvényes, vonatkozó Hirdetmény szerinti mértékkel. A további kamatperiódusok kezdı idıpontja a kamatperiódusok leteltét követı fordulónap, amely a kamatperiódusnak megfelelı idıtartam elteltét követı, a kamatperiódus kezdı napjával megegyezı számú naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen számú nap nincs, akkor a kamatperiódus fordulónapja a hónap utolsó napja. A Bank a kamatperiódusok fordulónapjától jogosult az új ügyleti kamat fordulónapon érvényes Hirdetményben rögzített mértékét érvényesíteni. Kivételt képez fentiek alól a folyósítási idıszak idejére megállapított ügyleti kamat. A folyósítási idıszak alatt az ügyleti kamat mértéke nem változik, ennek megfelelıen a folyósítási idıszak tartama annak hosszától függetlenül - egy kamatperiódusnak tekintendı. A folyósítási idıszak a kölcsön elsı részlete folyósításának napjától a futamidı kezdetének napjáig terjedı idıszak. A futamidı a kölcsön utolsó részletének folyósításával egyidejőleg vagy amennyiben a kölcsön utolsó részletének folyósítása nem esedékességi napon történik, akkor a kölcsön utolsó részletének folyósítását követı elsı esedékességi napon indul el. A Bank az ügyfél-tájékoztatóban meghatározott esetekben és a hitelszerzıdés alapján elıfinanszírozási kamatot, folyósítási idıszakra vonatkozó kamatot, ezen túl kezelési költséget jogosult felszámítani. 9. oldal

10 A Bank a hitelszerzıdés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett hitel-, illetve kölcsönösszeg után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott hitelösszeg után a hitelszerzıdésben megjelölt kölcsön igénybevételi jog megnyílásától, vagy a hitelkeret megnyitásától a kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetıség megszőnéséig fizetendı. A Bank abban az esetben is jogosult lehet rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha az Ügyfél a rendelkezésére tartott hitel terhére kölcsönt egyáltalán nem vesz igénybe. Ha a hitelszerzıdés - az abban foglaltaknak megfelelıen - részben vagy egészben felmondásra kerül, a felmondásig igénybe nem vett összeg alapján fennálló jutalékfizetési kötelezettség - a felmondási idı lejártát következı idıszakra vonatkozóan nem kerül felszámításra A Bank a szerzıdés elıkészítésével és a szerzıdéskötéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységéért szerzıdéskötési díjat számíthat fel. A díj megfizetése a szerzıdéskötés idıpontjára esedékes, és sem a szerzıdéskötés elmaradása, sem a folyósítás meghiúsulása esetén nem téríti vissza a Bank. A szerzıdéskötési díjat csak abban az esetben téríti vissza a Bank, ha a pozitív hitelbírálatot követıen a szerzıdéskötés a Bank kezdeményezése miatt marad el A Bank a hitelszerzıdés alapján az Ügyfél részére történı kölcsön-folyósítással egyidejőleg egyszeri folyósítási jutalékot számíthat fel. Az Ügyfél által a folyósításkor kézhez venni kívánt kölcsönösszegnek a folyósítási jutalékkal megnövelt összegét köteles az Ügyfél a hitelszerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen a Banknak visszafizetni. A Bank a folyósítási jutalékot nem számíthatja fel, amennyiben a hitelszerzıdés alapján kölcsön igénybevételre egyáltalán nem kerül sor. A folyósítási jutalék összegét a Bank jogosult a folyósításra kerülı kölcsön összegébıl levonni A Bank hitelkeret megállapítási díjat és hitelkeret megnyitási díjat számíthat fel, amely a hitelkeret biztosításának kezdı idıpontjában (hitelkeret megnyitásától) esedékes Nem szerzıdésszerő teljesítés vagy a szerzıdés feltételeinek Ügyfél által írásban kezdeményezett módosítása esetén a Bank a hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjakat számítja fel és költségtérítés címén átháríthatja a Hirdetményben nem szereplı, de az egyedi hitelmővelethez kapcsolódóan felmerült költségeit. A díjak nem tartalmazzák a közjegyzıi okiratba foglalás miatt az Ügyfél által az eljáró közjegyzı javára fizetendı díjat, illetve költséget A Bank a hiteldíj és költségtérítés összegével fedezethiány esetén jogosult jogszabály erejénél fogva - az Ügyfél külön rendelkezése nélkül - az Ügyfél Banknál vezetett bármely, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt bankszámláját, illetve másik hitelügyletének hitelelszámolási számláját megterhelni A hiteldíj közzététele, változtatása: A Bank a hiteldíjat a mindenkor érvényes és hatályos Hirdetményében teszi közzé. A hiteldíj változása esetén a Bank a jelen pontban szabályozottak szerint értesíti Ügyfeleit. Az értesítés amennyiben a változás a kamat és/vagy kezelési költség módosítására vonatkozik - minden esetben tartalmazza az új törlesztı részlet összegét is A Bank - amennyiben az az Ügyfél számára kedvezı - a Kölcsön hiteldíját jogosult egyoldalúan külön szerzıdés-módosítás nélkül - megváltoztatni. Az Ügyfélre kedvezı módosításról a Bank a módosítás hatályba lépését megelızıen a Hirdetményben köteles értesíteni az Ügyfelet. Ezen Hirdetményt a Bank hivatalos internetes honlapján is közzéteszi. Eltérı szerzıdéses rendelkezés hiányában a Hirdetményben közölt naptól a Bank az új kamatlábat, jutalékot, díjat és költséget alkalmazza a már megkötött hitelszerzıdések tekintetében is Bank kivéve a pontban foglaltakat - a kamatnak, a kezelési költségnek és az egyéb díjaknak, jutalékoknak az Ügyfél számára kedvezıtlen egyoldalú módosítására referencia kamatlábhoz kötött kamat módosítása kivételével - kizárólag az alábbiakban meghatározott, kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén jogosult. A kamat-, díj-vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati elemek, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható: 10. oldal

11 az éven túli lejáratú állampapírok és jelzáloglevelek hozama; a tıke- és pénzpiaci kamatlábak; a jegybanki alapkamat; a bankközi hitelkamatok; a Hitelezı forrásköltségei; Magyarország politikai gazdasági helyzetét tükrözı országkockázat; a Bank hitelezési és mőködési kockázati költségeinek emelkedése, különös tekintettel a lakossági kölcsönök kockázatára, illetve kockázati tényezıire; az Ügyfél hitelképességének csökkenése, adósminısítési besorolásának, fizetıképességének romlása; a munkanélküliségi ráta; a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító Biztosíték értéke; a kötelezı tartalékolási szabályok; a Bank mőködési költségei; az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjai, a szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkezı módosítás; a Bank Ügyfélcentrumainak és irodahelyiségeinek bérleti díjai és fenntartási, mőködési költségei; a pénzügyi, biztosítási ágazatban alkalmazásban álló munkavállalók havi bruttó átlagkeresete; az egyes termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez kapcsolódó, külsı felek számára megfizetett jutalék költségek; postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások ára, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkezı módosítás; a Bank szolgáltatásainak népszerősítése érdekében használt kommunikációs és hirdetési felületek listaárai; a Bank tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintı jogszabály, jegybanki rendelkezés; a Bank mindenkori felügyeletét ellátó szervek által hozott kötelezı intézkedések (jelenleg: belga, illetve magyar felügyelet); a Bankra kötelezı egyéb szabályok; a pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek és költségek; a fogyasztói árindex; az állami kamattámogatások; a Bank közteher-fizetési (pl. adó) kötelezettsége; közvetített szolgáltatások díjai; valamint a Kölcsönszerzıdésben foglalt szolgáltatásra, vagy az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozása (ideértve az adós hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is) Azon szerzıdések, amelyek a évi XCVI: törvényben foglaltaknak megfelelıek, tehát azon jelzáloghitelek, amelyeknél a kölcsönszerzıdésben megjelölt hitelcél - vásárlás, vagy - építés, vagy - bıvítés vagy - korszerősítés vagy - felújítás az Ügyfél számára kedvezıtlenül a hivatkozott törvény eltérı rendelkezésének hiányában nem módosíthatóak. Ezen szerzıdések az Ügyfél számára kedvezıtlenül kizárólag a kamat tekintetében, a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon módosíthatóak, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a hitelezı lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozási környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja. A pontban foglaltak kizárólag a november 27-tıl szerzıdött ügyletek vonatkozásában hatályosak. A Bank az Ügyfél számára kedvezıtlen módosításokról ha a változás nem közvetlenül jogszabály rendelkezésével következik be, illetve ha a kölcsön nem állami kamattámogatással nyújtott, vagy referencia kamatlábhoz kötött azok hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal közvetlen értesítést köteles küldeni az Ügyfél részére. Elızıek alól kivételt jelent amennyiben a kölcsön állami kamattámogatással nyújtott, illetve referencia kamatlábhoz kötött, ez esetben a kamatot, díjat vagy költséget érintı az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást a Bank a módosítást - állami támogatással nyújtott kölcsön esetén a hatálybalépését megelızıen legalább 15 nappal -, hirdetményi úton köteles közzétenni. A Bank részérıl közvetlen értesítésnek minısül: 11. oldal

12 a 8.1. pontban meghatározott módon történı postai úton, levélben történı értesítés (a Bank az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni), a számlakivonaton, illetve hitel értesítın történı értesítés (postai, illetve elektronikus), az Ügyfél által megadott értesítési címre történı elektronikus levél küldés, melyre az Üzletszabályzat pontjában foglaltak az irányadóak, az Ügyféllel folytatott, a Bank által rögzített telefonbeszélgetés, az Ügyfél által megadott értesítési telefonszámra történı SMS üzenet küldés. Az Ügyfél által megadott adatok változásának bejelentése elmulasztásából eredı következményekért a Bank nem felel. Kiskorú Ügyfél és/vagy Adóstárs esetében az SMS üzeneteket a Bank a Törvényes Képviselı által megadott mobiltelefonszámra küldi. Kizárólag az Ügyfelet terheli a felelısség azokért a károkért, más következményekért, amelyek az Ügyfél mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM kártyával összefüggıen (így különösen de nem kizárólagosan azok birtokából való kikerülésébıl, letiltásából, üzemképtelenségébıl, hibás mőködésébıl) keletkeznek A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a közvetlen értesítésben foglaltakat, amennyiben arra legkésıbb a hatályba lépést megelızı 15. (tizenötödik) munkanapig nem érkezett észrevétel vagy kifogás részérıl. Amennyiben az Ügyfél a számára kedvezıtlen módosítást nem fogadja el, úgy jogában áll a szerzıdést írásban, teljes bizonyítóerejő magánokiratba foglaltan felmondani. Az okirat aláírására minden, a kölcsönügyletben résztvevı ügyfél köteles. Ügyfél a felmondásban köteles megjelölni azt a banki munkanapot, amely napra vonatkozóan a szerzıdés megszüntetését kéri (továbbiakban: felmondás napja). A felmondás napja nem lehet késıbbi, mint a módosítás hatályba lépésének dátumát megelızı banki munkanap. A felmondásnak legalább tartalmaznia kell: az eredeti kölcsönszerzıdés okiratszámát, szerzıdéskötés dátumát, ügyletazonosítót, a felmondásra vonatkozó szándékot és a jogkövetkezmények tudomásul vételét. Az ügyfél köteles továbbá az okiratban megjelölni a bank által a felmondás napjára vonatkozóan kiállításra kerülı tartozás kimutatás átvételének módját illetve postai kézbesítés esetén a címet, ahova a tartozás kimutatást a Bank küldeni köteles. Az Ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy az okiratba foglalt felmondás legkésıbb az általa megjelölt felmondási napot megelızı 15. (tizenötödik) munkanapig a Bankhoz megérkezzen. A felmondás benyújtható személyesen az Ügyfélcentrumokban vagy postai úton a Bank értesítési címeként meghatározott címre. A Bankhoz érkezett iratok akkor tekintendık kézbesítettnek/közöltnek, amikor a Bank nyilvántartása alapján azok a Bankhoz megérkeztek. A Bank kizárólag a hiánytalan, a banki elıírásoknak megfelelı tartalmú felmondási kérelmeket tudja elfogadni Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségeinek maradéktalanul nem tesz eleget, a felmondás joghatásai nem állnak be. A felmondás napjára vonatkozóan a Bank tartozás kimutatást állít ki, melyet az okiratban megjelölt módon juttat el az Ügyfél részére. Az Ügyfél a Bank által a tartozás kimutatásban megjelölt napra köteles a hitelszerzıdés alapján még fennálló teljes tartozását kiegyenlíteni. Amennyiben a hitelszerzıdés Jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott, akkor az Ügyfél a Jelzálog-hitelintézet által a Bank felé felszámított költségeket is köteles megfizetni. Amennyiben a felmondás napján a visszafizetéshez szükséges összeg teljes egészében nem áll a Bank rendelkezésére, akkor a ki nem egyenlített tartozás tekintetében beállnak a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei, azaz a ki nem egyenlített tartozás után a Bank a mindenkori, vonatkozó Hirdetmény szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Deviza hitelek esetén a ki nem egyenlített tartozást a Bank a felmondás értéknapjára vonatkozó deviza eladási árfolyamán jogosult forintra átszámítani és ezen idıponttól a tartozás teljes megfizetéséig azt forintban nyilván tartani és a befolyó törlesztéseket forintban elszámolni. Amennyiben a Bank a deviza hitelt átszámítja, akkor a forintra átszámított követelés késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a Bank forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelére hatályos, vonatkozó Hirdetményben az egy éves kamatperiódusra, P3 ügyfélminısítés esetén meghatározott mértékő ügyleti kamat, kezelési költség, valamint hat százalék együttes összege. Amennyiben a devizatartozást a Bank a felmondás napján nem számítja át forintra, nem él az átszámítási jogával, akkor a tartozás teljes megfizetéséig azt az eredeti devizanemben tartja nyilván és a befolyó törlesztéseket az eredeti devizanemben számolja el. A követelés késedelmes teljesítése esetén a kamat mértéke az adott jelzáloghitelre vonatkozó, hatályos Banki Hirdetményben szereplı az ügylet minısítése, valamint kamatperiódusra alapján meghatározott mértékő ügyleti kamat, kezelési költség, valamint hat százalék együttes összege. 12. oldal

13 Jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshitel felmondását követıen ki nem egyenlített tartozás után az állami kamattámogatás megszőnésére vonatkozó kamat, kezelési költség, hat százalék együttes összege kerül felszámításra. Az Ügyfél a felmondás visszavonására csak a hatálybalépést megelızı 15. napig jogosult A Bank új az Ügyfél számára kedvezıtlen szolgáltatás bevezetésére csak abban az esetben jogosult, ha ahhoz az Ügyfél az Üzletszabályzat 1.4. pontjában foglaltak szerint kifejezetten hozzájárul. Amennyiben az Ügyfél ehhez nem járul hozzá, a kölcsönszerzıdés tekintetében a módosítás nem lép hatályba. 5. A HITELSZERZİDÉS TELJESÍTÉSE 5.1. Tájékoztatás, ellenırzés, elıírt kötelezettségek teljesítése Az Ügyfél a jogviszony fennállása alatt legalább az alábbi tájékoztatást köteles nyújtani a Banknak: a) a Bank által meghatározott határidıre megadja az adósminısítéshez, hitelképesség vizsgálathoz, illetve a fedezetvizsgálathoz a szükséges - Bank által elıírt - tájékoztatást; b) a Bankot írásban haladéktalanul tájékoztatja az ellene kezdeményezett olyan peres, nemperes, illetve végrehajtási eljárás megindításáról, illetve eljárás kezdeményezésének kilátásba helyezésérıl, amely az Ügyfél teljesítıképességét veszélyeztetheti; c) a Bank rendelkezésére bocsátja a biztosítékul lekötött vagyontárgyak lényeges adatait, azok változásait, valamint a vonatkozó okiratokat; d) haladéktalanul írásbeli tájékoztatást ad minden olyan adat változásáról, amely a szerzıdésben foglaltakhoz képest megváltozott, illetve munkahelye változásáról, továbbá minden olyan változásról, ami a szerzıdésben foglaltak teljesítését érinti, és ezzel egyidejőleg köteles a Bank részére az ezeket alátámasztó vagy bizonyító iratokat is megküldeni; e) haladéktalanul tájékoztatást ad minden olyan hatósági intézkedésrıl, eljárásról, keresetrıl, vizsgálatról, amely az Ügyfél hitelszerzıdésben vállalt kötelezettségét érintheti; f) a Bankot elızetesen írásban tájékoztatja, ha a hitelszerzıdés fennállása alatt további hitel- vagy kölcsönjogviszonyt szándékozik létesíteni más hitelintézettel, vagy ha egyéb kötelezettségvállalással járó szerzıdést köt (pl. kezességvállalás); g) írásban adatokat szolgáltat a közvetlen és közvetett tulajdonosi részesedéseirıl, azok megváltozásáról; h) a hitelszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettség megszegése esetén a Bank felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a Bank által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétıl számított 15 napon belül a Bank részére megküldi; i) haladéktalanul tájékoztatja a Bankot, ha más zálogjogosult a zálogtárgyra a bírósági végrehajtás mellızésével ıt megilletı kielégítési jogát gyakorolja. j) más hitelintézetnél vezetett bankszámlái számát a Banknak írásban megadja. Ezen tájékoztatási kötelezettségek elmulasztásából eredı károkat az Ügyfél viseli Az Ügyfél a hitelszerzıdés fennállásának hatálya alatt köteles: a) a hitelcél megvalósulására, valamint a hitelszerzıdés szerinti egyéb kötelezettségek teljesítésére vonatkozó hitelezıi helyszíni ellenırzés során a Bankkal, illetve annak megbízottjával együttmőködni, a szükséges információkat, illetve iratokat rendelkezésére bocsátani; b) mindaddig, amíg a folyósítási feltételek bekövetkezése függıben van, olyan magatartást tanúsítani, ami e feltételek bekövetkezése, illetıleg meghiúsulása esetére a Bank jogát nem csorbítaná vagy nem hiúsítaná meg; c) Amennyiben a hitelcél új ingatlan építése, az Ügyfél köteles a felépítésre kerülı ingatlanban legalább résztulajdont szerezni, egyben minden olyan hitelcél esetén, amelynek megvalósítása eredményeként a vonatkozó jogszabályok alapján ez kötelezı, az Ügyfél köteles a hitelcél szerinti épületre szóló használatbavételi engedély kézhezvételét követıen 15 napon belül az épület, illetve annak változása feltüntetését kezdeményezi az illetékes földhivatalnál A Bank köteles: a) amennyiben a hitelszerzıdésben vagy jelen Üzletszabályzatban meghatározott valamely kérdésben hozzájárulását kötötte ki, az errıl szóló döntését az Ügyfél hiánytalan írásbeli kérelmének kézhezvételétıl számított legfeljebb 60 napon belül megadni; 13. oldal

14 b) amennyiben a zálogtárgy értékesítésére kerül sor, annak módjáról és idejérıl a Zálogkötelezettet elızetesen értesíteni; c) a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésével egyidejőleg a zálogtárgy értékesítésbıl befolyt bevételnek a követelését meghaladó részét a Zálogkötelezettnek kifizetni; d) a zálogjoggal biztosított követelés teljes kiegyenlítését követıen kiadni az Adósnak, illetve Zálogkötelezettnek a zálogjog törléséhez szükséges írásbeli hozzájárulást a pontnak megfelelıen. Ezt meghaladóan a megszőnt zálogjog törlésére vonatkozóan a Banknak egyéb kötelezettsége nincs, annak esetleges költségei (pl. törlés illetéke) sem terhelik A Bank ellenırzési joga A Bank jogosult ellenırizni a hitelszerzıdés fennállása alatt akár szakértı közremőködésével is a szerzıdés dologi biztosítékainak meglétét és állapotát, továbbá hogy az Ügyfél teljesíti-e a jelen Üzletszabályzat és a hitelszerzıdés alapján ıt terhelı kötelezettségeit, illetıleg minden olyan tényt és adatot, amely az Ügyfél szerzıdésszerő teljesítését befolyásolhatja. Az ellenırzés állhat adat, illetve tájékoztató kérésébıl, valamint helyszíni ellenırzésbıl is. Az Ügyfél köteles a Bank felhívására az abban megszabott határidı alatt megtéríteni a Banknak a szakértı igénybevételével felmerült költségeit, ha az ellenırzés a felhívásban megjelölt szerzıdı fél szerzıdésszegı magatartása miatt vált szükségessé. Amennyiben akár az Ügyfél, akár harmadik személy az elzálogosított vagyontárgy épségét veszélyezteti, a Bank kérheti a veszélyeztetı cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését Pót-befizetés Deviza alapú hitelek esetén: A Bank jogosult az Ügyfelet írásban felszólítani arra, hogy a Bank felszólításához mellékelt számszaki kimutatásnak megfelelı mértékő pénzösszeget (továbbiakban: pót-befizetés) fizessen be a Bank írásbeli felszólításában meghatározott bankszámlaszámra, a felszólításban megjelölt módon és határidın belül. Az Ügyfél köteles pót-befizetést teljesíteni a felszólításnak megfelelıen. A Bank egyoldalúan jogosult a pótbefizetésre vonatkozó szabályok meghatározására. A Bank az alábbi feltételek valamelyikének beállta esetén jogosult felszólítani pót-befizetésre az Ügyfelet: deviza tıketartozás forint ellenértékének az ingatlan-fedezet hitelbiztosítéki értékéhez viszonyított aránya emelkedik; a hitel devizanemének a forinthoz viszonyított árfolyama emelkedik; a tıke- és pénzpiaci kamatlábak, a jegybanki alapkamat vagy a bankközi hitelkamatok emelkedése; a Bank forrásköltségeinek növekedése; a deviza alapú kölcsönök nyereségességét érintı hatósági, jegybanki intézkedés esetén; a hitel a vonatkozó jogszabályok és a Bank szabályzatai alapján nem minısül problémamentesnek; a hitel kapcsán a Bankot tartalék-képzési kötelezettség terheli. Amennyiben az Ügyfél a pót-befizetési kötelezettségének nem kíván eleget tenni, úgy jogában áll a szerzıdést a pót-befizetésrıl szóló felszólítás Ügyfél általi kézhezvételét követı 15 naptári napon belül azonnali hatállyal írásban felmondani a hitelszerzıdés alapján még fennálló teljes tartozásának megfizetése mellett. Ebben az esetben a pótbefizetési kötelezettség az Ügyfelet nem terheli Fizetések teljesítése Az Ügyfél köteles a hitelszerzıdésben meghatározott teljesítési idıpont(ok)ban fizetési kötelezettségének a teljesítéshez megfelelı fizetési mód igénybe vételével - eleget tenni. Ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik, a fizetés teljesítésének azt a napot kell tekinteni, amelyen az Ügyfél által befizetett összeget, törlesztı részletet a Bank az Ügyfél hitelszerzıdésben meghatározott hitelelszámolási számláján lévı összeg terhére elszámolja.. A fizetés teljesítésének hiányában a Banknak jogában áll bármely esedékes követelését - beleértve a hiteldíjkövetelését is - az Ügyfél bármely, a Banknál vezetett bankszámlája, illetve másik hitelügyletének hitelelszámolási számlája terhére az Ügyfél rendelkezése nélkül is közvetlen módon érvényesíteni. E rendelkezés alól kivételt képeznek a meghatározott célra, elkülönítetten kezelt pénzeszközök, az elkülönítés idıtartama alatt Ha az Ügyfél a Bank szolgáltatásainak igénybevételével csak részben élt, vagy elıtörlesztést teljesített, a ki nem folyósított, illetve elıtörlesztett összeggel a törlesztı részletek arányosan csökkennek az eredeti futamidı megtartása mellett Ha az Ügyfél törlesztése a teljes esedékes tartozását nem fedezné, a Bank az Ügyfél törlesztését elsısorban a díjra, késedelmi kamatra, majd az ügyleti kamatra és kezelési költségre számolja el és csak a maradványt fordítja a tıke törlesztésére. 14. oldal

15 Amennyiben az Ügyfél által teljesítendı bármely fizetés esedékességének napja nem banki munkanap, a fizetés az esedékességet megelızı banki munkanapon esedékes. Amennyiben a kölcsön végsı lejárata bármely okból nem kamatfizetési napra esik, az utolsó kamatfizetési idıpont megegyezik a kölcsön végsı lejáratának napjával Az Ügyfél a törlesztési fizetési kötelezettségét átutalással, a kölcsönszerzıdésben foglalt hitelelszámolási számlára köteles teljesíteni, míg az egyéb fizetési kötelezettségeket a Bank által az egyedi hitelmővelet során meghatározásra kerülı, illetve a hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott számlára kell teljesítenie. Az Ügyfél minden esetben köteles a hitelszerzıdésben szereplı ügyletazonosítóra hivatkozni, ezen kötelezettség elmulasztásával összefüggésben felmerülı károkat az Ügyfél viseli Az Ügyfél és a Bank abban állapodnak meg, hogy a Bank téves jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult idıkorlátozás nélkül helyesbíteni Elszámolások és igazolások Ha a hitelszerzıdés másként nem rendelkezik, a Bank a kölcsön vagy hitel futamideje alatt évente egy alkalommal, az ügyleti év végét követı 30 napon belül az ügyleti év utolsó napjára vonatkozóan írásbeli elszámolást küld az Ügyfélnek a fennálló hiteltartozásról, annak aktuális összegérıl, a fizetett járulékok összegérıl. Az elsı ügyleti év a kölcsön vagy hitel (elsı részlete) folyósításának napjától számított 1 (egy) évig tart. Az ügyleti év utolsó napja az a nap, amely számánál fogva megegyezik a kölcsön vagy hitel (elsı részlete) folyósításának napjával. Az elszámolásnak tartalmaznia kell az Ügyfél által teljesített törlesztéseket, azok jogcímenkénti megbontását tıketartozás, kamat és kezelési költség együttes összegére, egyéb jogcímekre Az elızı pontban meghatározott igazoláson kívül a Bank vonatkozó Hirdetményében meghatározott díj ellenében az Ügyfél bármikor kérheti hitelszámla-kivonat kiállítását Bank az Ügyfél felé történı tájékoztatási kötelezettségének, elektronikus úton (SMS, ) is jogosult eleget tenni. Bank hivatalos közlési formaként tartja számon az Ügyfelek részére elektronikus formában történı tájékoztatást A Bank a törlesztés esedékességét megelızıen, valamint a törlesztırészlet beérkezését követıen SMSben értesíti az Ügyfelet A Bank adatvédelmi okokból az SMS üzenetekben számlaszámot nem közöl. Az Ügyfél a törlesztırészletet minden esetben a kölcsönszerzıdésben megadott hitelelszámolási számlára köteles teljesíteni Az Ügyfél által megadott adatok változásának bejelentése elmulasztásából eredı következményekért a Bank nem felel. Kiskorú Ügyfél és/vagy Adóstárs esetében az SMS üzeneteket a Bank a Törvényes Képviselı által megadott mobiltelefonszámra küldi. Kizárólag az Ügyfelet terheli a felelısség azokért a károkért, más következményekért, amelyek az Ügyfél mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM kártyával összefüggıen (így különösen de nem kizárólagosan azok birtokából való kikerülésébıl, letiltásából, üzemképtelenségébıl, hibás mőködésébıl) keletkeznek, a Bank az ebbıl eredı károk tekintetében a felelısségét kizárja Az Ügyfél bármikor jogosult az pontban foglalt szolgáltatást lemondani, ez esetben a Bank ezirányú tájékoztatást az Ügyfél számára nem nyújt Elıtörlesztés Elıtörlesztés alatt a tıketörlesztés esedékességét megelızı, az aktuális tıketörlesztésen felüli tıketörlesztést értjük. Az elıtörlesztésre külön szerzıdés-módosítás nélkül kerül sor. A részleges elıtörlesztés a hitelszerzıdésben meghatározott futamidıt nem érinti, kizárólag a havi törlesztı részlet összegének csökkenését eredményezi. Teljes elıtörlesztés - kivétel a technikai elıtörlesztés - pedig az Ügyfél tartozásának megszőnését eredményezi. Az elıtörlesztés fajtái: Ügyfél általi elıtörlesztés, Rendkívüli elıtörlesztés, Partneri elıtörlesztés Ügyfél általi elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés Az Ügyfél az alábbi szabályok alapján jogosult a kölcsön futamideje alatt a kölcsön részleges elıtörlesztésére: 15. oldal

16 Részleges elıtörlesztésre kizárólag esedékességi napon kerülhet sor. Ha az elızıek szerint meghatározott nap munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az elıtörlesztés értéknapja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelızı banki munkanap lesz. Az Ügyfél köteles az elıtörlesztési szándékát az elıtörlesztés tervezett idıpontját legalább 4 (négy) banki munkanappal megelızıen a Bank részére írásban bejelenteni. A bejelentés csak akkor hatályos, ha tartalmazza: az Ügyfél nevét, a hitelszerzıdés számát és az elıtörlesztés tervezett idıpontját, továbbá az elıtörlesztésnek a hitel nyilvántartásának devizanemében kifejezett összegét. A kérelem benyújtása kizárólag a Bank által meghatározott formanyomtatványon történhet. Amennyiben az Ügyfél az elızetes bejelentési kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, a Bank az elıtörlesztés elfogadására nem köteles. Részleges elıtörlesztés esetén az elıtörlesztés összege minden esetben el kell, hogy érje legalább a Bank elıtörlesztés tervezett idıpontját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményében, az elıtörlesztés minimális mértékére meghatározott összeget, amennyiben azt nem éri el, a Bank a beérkezett összeget nem kezeli elıtörlesztésként. Amennyiben az elıtörlesztés idıpontjában az Ügyfél fennálló, le nem járt tıketartozása ezen minimum mértéket nem éri el, az Ügyfél kizárólag teljes elıtörlesztésre jogosult Az Ügyfél az elıtörlesztést megelızı 4. (negyedik) banki munkanapot követıen nem jogosult az elıtörlesztési bejelentését visszavonni. Az Ügyfél köteles a részleges elıtörlesztés tervezett idıpontját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon óráig beérkezıen a szükséges fedezetet (az elıtörleszteni kívánt, a Bank elıtörlesztés tervezett idıpontját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott mértékő elıtörlesztési díjat is tartalmazó összeget) átutalni a Bank hitelszerzıdésben meghatározott hitelelszámolási számlájára. A Bank az elıtörlesztés tervezett idıpontját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon órát követıen megvizsgálja, hogy az Ügyfél által befizetett forint összeg elegendı lenne-e a vizsgálat idıpontjában az elıtörlesztés értéknapján az elıtörlesztés végrehajtására. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy a befizetett összeg legalább 90 százalékban fedezetet nyújt, elindítja az elıtörlesztési eljárást. Ellenkezı esetben az elıtörlesztési eljárást nem indítja el, és errıl írásban tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik, a hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összeget a Bank a soron következı esedékességekkor a törlesztırészletek megfizetésére fordítja. A hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összegbıl az elıtörlesztést megelızıen kerül elszámolásra az elıtörlesztés napján esedékes törlesztırészlet és az elıtörlesztési díj. Az elıtörlesztett összeggel a fennálló tıketartozás csökken. Ha a Bank az elıtörlesztési eljárást az elıtörlesztés értéknapját megelızı harmadik banki munkanapon elindította, akkor az elıtörlesztett összeget az elıtörlesztés értéknapján, azaz esedékességi napon írja jóvá a hitelszámlán. Amennyiben az elıtörlesztésként bejelentett deviza összeget a befizetett forint összeg az elıtörlesztés értéknapján csak részben fedezi, a Bank ez esetben jogosult a rendelkezésre álló összeget - hitelelszámolási számla hitelkeretét is ide értve - elıtörleszteni (ún.: technikai elıtörlesztés. A technikai elıtörlesztést követıen a fennálló tartozás összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek.. A bejelentett és a technikai elıtörlesztéssel törlesztett összeg különbözete lejárt tartozássá válik, amely tartozás után beállnak a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei. Az elıtörlesztés jóváírását követıen a fennálló tartozás összegérıl, a változatlan futamidırıl, illetve az új, a hátralévı futamidınek megfelelıen meghatározott törlesztı részlet összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek (a felek külön okiratba foglalt szerzıdés-módosítása nélkül). Nem tekinthetı elıtörlesztésnek az Ügyfél azon, az esedékes törlesztı részletet meghaladó befizetése, átutalása, mellyel kapcsolatban elıtörlesztési szándékát jelen pontban foglaltaknak megfelelıen elızetesen nem jelezte. Amennyiben az Ügyfél az esedékes törlesztı részletnél nagyobb összeget fizet a hitelelszámolási számlára anélkül, hogy elıtörlesztésrıl írásban megfelelıen rendelkezne a Bank felé, vagy az elıtörlesztés értéknapját megelızı harmadik banki munkanap órakor az elıtörlesztési eljárás elindításához szükséges legalább 90 százalékos mértékő fedezetnél kevesebb összeg áll rendelkezésre a hitelelszámolási számlán,, az ekként fizetett összeg a hitelelszámolási számlán marad. A hitelelszámolási számlán levı összeg kezeléséért a Bank költséget nem számít fel, utána kamatot nem fizet Teljes elıtörlesztés Az Ügyfél az alábbi szabályok alapján jogosult a kölcsön futamideje alatt a kölcsön teljes elıtörlesztésére: 16. oldal

17 Teljes elıtörlesztésre az Ügyfél által szabadon meghatározott napon kerülhet sor. Ha az elızıek szerint meghatározott nap munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az elıtörlesztés értéknapja a munkaszüneti napot vagy bankszünnapot közvetlenül megelızı banki munkanap lesz. Amennyiben a teljes elıtörlesztés teljesítéséhez az Ügyfél a Bank által kiállított dokumentumot igényel, akkor ezirányú kérelmét személyesen az AXA Ügyfélcentrumokban, vagy postai úton a Bank központi címére megküldve nyújthatja be. A kérelem benyújtása kizárólag a Bank által meghatározott formanyomtatványon történhet. Amennyiben az Ügyfél a tartalmi és formai kötelezettségeknek maradéktalanul nem tesz eleget, a Bank a kérelem teljesítésére nem köteles. A formanyomtatványon megjelölt értéknapra vonatkozóan a Bank a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetményében meghatározott díj felszámítása mellett tartozás kimutatást állít ki, melyet a formanyomtatványon megjelölt módon juttat el az Ügyfél részére. A tartozás kimutatásban többek között a Bank feltünteti az ügyfél által megjelölt értéknapra vonatkozó várható tartozás és a tartozás kimutatás kiállításának idıpontjában érvényes, vonatkozó Hirdetmény szerinti elıtörlesztési díj összegét, továbbá annak a számlának a számát, amelyre az elıtörlesztés összegét fogadja. Az elıtörlesztés teljesítésekor (a szükséges összeg átutalásakor) az Ügyfél az elıtörlesztés értéknapját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon hatályos, vonatkozó Hirdetményben meghatározott mértékő elıtörlesztési díj megfizetésére köteles. Az Ügyfél az elıtörlesztési szándékát a teljes tartozás és elıtörlesztési díj megfizetéséhez szükséges fedezet várható beérkezésekor vagy azt követıen, de az elıtörlesztés tervezett értéknapját le 4 (négy) banki munkanappal megelızıen teljes bizonyító erejő (két tanú személyi adataival és aláírásával ellátott) magánokiratba foglaltan köteles írásban bejelenteni. A bejelentés csak akkor hatályos, ha tartalmazza: az Ügyfél nevét, aláírását, a hitelszerzıdés számát és az elıtörlesztés értéknapját, azaz pontos dátumát. Ellenkezı esetben a Bank a bejelentés elfogadására nem köteles.. Az Ügyfél az elıtörlesztést megelızı 4. (negyedik) banki munkanapot követıen nem jogosult az elıtörlesztési bejelentését visszavonni. A Bank az elıtörlesztés értéknapját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon órát követıen megvizsgálja, hogy az Ügyfél által befizetett forint összeg elegendı lenne-e a vizsgálat idıpontjában az elıtörlesztés értéknapján az elıtörlesztés végrehajtására. Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy a befizetett összeg legalább 90 százalékban fedezetet nyújt, elindítja az elıtörlesztési eljárást. Ellenkezı esetben az elıtörlesztési eljárást nem indítja el, és errıl írásban tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik, a hitelelszámolási számlán rendelkezésre álló összeget a Bank a soron következı esedékességekkor a törlesztırészletek megfizetésére fordítja. Ha a Bank az elıtörlesztési eljárást az elıtörlesztés értéknapját megelızı 3. (harmadik) banki munkanapon elindította, a Bank a bejelentett értéknapon megkísérli a teljes elıtörlesztés végrehajtását. Amennyiben a teljes elıtörlesztéshez szükséges fedezet a hitelelszámolási számla hitelkeretét ide nem értve - rendelkezésre áll, akkor az Ügyfélnek az érintett kölcsönszerzıdésbıl fakadó tartozása megszőnik. Amennyiben az elıtörlesztéshez szükséges fedezet csak részben áll rendelkezésre, a Bank jogosult a rendelkezésre álló összeget a hitelelszámolási számla hitelkeretét ide nem értve - elıtörleszteni (ún.: technikai elıtörlesztés). A technikai elıtörlesztést követıen a fennálló tartozás összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél azt 15, azaz tizenöt napon belül nem rendezi, a Bank értesíti az Ügyfelet a változatlan futamidı mellett, a hátralévı futamidınek megfelelıen meghatározott új törlesztı részlet összegérıl (a felek külön okiratba foglalt szerzıdés-módosítása nélkül). Nem tekinthetı elıtörlesztésnek az Ügyfél azon, az esedékes törlesztı részletet meghaladó befizetése, átutalása, mellyel kapcsolatban elıtörlesztési szándékát jelen pontban foglaltaknak megfelelıen elızetesen nem jelezte. Amennyiben az Ügyfél az esedékes törlesztı részletnél nagyobb összeget fizet a hitelelszámolási számlára anélkül, hogy elıtörlesztésrıl írásban megfelelıen rendelkezne a Bank felé, vagy az elıtörlesztés értéknapját megelızı harmadik banki munkanap órakor az elıtörlesztési eljárás elindításához szükséges legalább 90 százalékos mértékő fedezetnél kevesebb összeg áll rendelkezésre a hitelelszámolási számlán, az ekként fizetett összeg a hitelelszámolási számlán marad. A hitelelszámolási számlán levı összeg kezeléséért a Bank költséget nem számít fel, utána kamatot nem fizet Rendkívüli elıtörlesztés 17. oldal

18 a. Amennyiben a hitelszerzıdéshez kapcsolódó egyéni hitelfedezeti életbiztosításból fakadó kifizetés következik be a Bank javára az Ügyfél halála, mint biztosítási esemény miatt, úgy minden esetben ezen teljes összeget a Bank külön elıtörlesztési díj felszámítása nélkül az Ügyfél hitel törlesztésére jóváírja. Amennyiben a kifizetett életbiztosítási összeg a teljes fennálló tartozást nem fedezi, a Bank a rendkívüli elıtörlesztést minden esetben akként számolja el, hogy a hitelszerzıdésben megjelölt futamidı nem, csak a hitel törlesztı részlete csökken. Részleges rendkívüli elıtörlesztés esetén, annak jóváírását követıen a fennálló tartozás összegérıl, a változatlan futamidırıl, illetve az új, a hátralevı futamidınek megfelelıen meghatározott törlesztı részlet összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld. (Deviza alapú hitelnél az értesítés azt is tartalmazza, hogy mennyi volt devizában a tényleges elıtörlesztés - az alkalmazott árfolyam feltüntetésével.). Életbiztosítási összeg fizetése esetén a rendkívüli elıtörlesztés jóváírásának értéknapja a Banknak átutalt biztosítási összeggel érintett szerzıdés azonosítását követı elsı esedékességi nap, feltéve hogy az azonosítás legkésıbb az esedékességi napot megelızı 3. (harmadik) munkanapon12:00 óráig megtörténik. A rendkívüli elıtörlesztésre nem vonatkozik a Hirdetményben meghatározott minimális elıtörlesztési mérték. A rendkívüli elıtörlesztéskor elıtörlesztési díj nem kerül felszámítása. b. Fenti szabályok az irányadók abban azt esetben is, ha a hitel fedezeteként kikötött ingatlant érintı vagyonbiztosítás alapján a Biztosító Társaság a Bank, mint kedvezményezett/engedményes részére fizetést teljesít, és ezen összeg helyreállításra fordítása nem lehetséges vagy azt az érintett ingatlan tulajdonosa nem kívánja. c. A rendkívüli elıtörlesztés fenti szabályai alkalmazandóak abban az esetben is, ha az Ügyfél a Banktól felvett kölcsönbıl még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsön felvételét követıen született gyermeke után járó, vissza nem térítendı állami támogatásra jogosult és a támogatás folyósításra kerül a Bank által. d. Életbiztosítás, lakás-elıtakarékosság és befektetési alap mellett nyújtott hitelek esetén, amennyiben az életbiztosítás biztosítottjának, lakás-elıtakarékosság és befektetetési alap szerzıdıjének halála okán haláleseti kifizetés következik be a Bank javára, akkor arra is a fenti szabályok az irányadóak Partneri elıtörlesztés Életbiztosítás mellett nyújtott hitelek esetén: Partneri elıtörlesztésre csak a vonatkozó ügyfél-tájékoztatóban meghatározott unit-linked típusú életbiztosítás esetén van lehetıség. Partneri elıtörlesztésnek minısül, ha a tıketörlesztés(ek) esedékességét megelızı, a hitelszerzıdésben meghatározott hosszúságú idıtartamon belül a biztosítótól átutalás érkezik a hitelelszámolási számlára az életbiztosítás alapján. Az Ügyfél a Biztosító átutalásával kapcsolatos rendelkezésére álló adatokat haladéktalanul köteles írásban közölni a Bankkal. A Bank a partneri elıtörlesztést az összeg beérkezését követı elsı kamat és kezelési költség fizetési esedékességi napon számolja el, feltéve hogy a partneri elıtörlesztés legkésıbb az esedékességi napot megelızı harmadik munkanapon órakor rendelkezésre áll. Ha a partneri elıtörlesztés keretében beérkezett összeg nem fedezi a szerzıdés szerinti tıketörlesztés teljes összegét, akkor a partneri elıtörlesztésre csak a beérkezett összeg erejéig kerül sor. A fennmaradó tıketörlesztés eredeti idıpontban történı megfizetésének kötelezettsége az Ügyfelet terheli. (A partneri elıtörlesztés nem érinti, nem változtatja meg a többi tıketörlesztés esedékességét és összegét, amely a hitelszerzıdésben rögzítésre került, de a többi tıketörlesztés vonatkozásában is sor kerülhet partneri elıtörlesztésre.) Ezen elıtörlesztéssel a hitelszerzıdésben megjelölt futamidı nem, csak a hitel törlesztı részlete csökken. Partneri elıtörlesztés esetén, annak jóváírását követıen a fennálló tartozás összegérıl, a változatlan futamidırıl, illetve az új törlesztı részlet összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek. (Deviza alapú hitelnél az értesítés azt is tartalmazza, hogy devizában mennyi volt a tényleges elıtörlesztése - az alkalmazott árfolyam feltüntetésével.) A partneri elıtörlesztésre nem vonatkozik a Hirdetményekben meghatározott minimális elıtörlesztési mérték. A partneri elıtörlesztés díjmentes. Lakás-elıtakarékosság mellett nyújtott hitelek esetén: Partneri elıtörlesztésnek minısül, ha a tıketörlesztés esedékességét megelızı, a hitelszerzıdésben meghatározott hosszúságú idıtartamon belül a lakástakarékpénztártól átutalás érkezik a hitelelszámolási számlára az engedményezett Lakás-elıtakarékosság alapján. Az Ügyfél a lakás-takarékpénztár átutalásával kapcsolatos rendelkezésére álló adatokat haladéktalanul köteles írásban közölni a Bankkal. A Bank a partneri elıtörlesztést az összeg beérkezését követı elsı kamat és kezelési költség fizetési esedékességi napon számolja el, feltéve hogy a partneri elıtörlesztés legkésıbb az esedékességi napot megelızı harmadik munkanapon órakor rendelkezésre áll. 18. oldal

19 Ha a partneri elıtörlesztés keretében beérkezett összeg nem fedezi a szerzıdés szerinti tıketörlesztés teljes összegét, akkor a partneri elıtörlesztésre csak a beérkezett összeg erejéig kerül sor. A fennmaradó tıketörlesztés eredeti idıpontig történı megfizetésének kötelezettsége az Ügyfelet terheli. (Amennyiben a kölcsönügyletben másik, a Bankra engedményezettre pénzügyi termék is szerepel, akkor a partneri elıtörlesztés nem érinti, nem változtatja meg a többi tıketörlesztés esedékességét és összegét, amely a hitelszerzıdésben rögzítésre került.) Ezen elıtörlesztéssel a hitelszerzıdésben megjelölt futamidı nem, csak a hitel törlesztı részlete csökken. Partneri elıtörlesztés esetén, annak jóváírását követıen a fennálló tartozás összegérıl, a változatlan futamidırıl, illetve az új törlesztı részlet összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek. (Deviza alapú hitelnél az értesítés azt is tartalmazza, hogy devizában mennyi volt a tényleges elıtörlesztése - az alkalmazott árfolyam feltüntetésével.) A partneri elıtörlesztésre nem vonatkozik a Hirdetményekben meghatározott minimális elıtörlesztési mérték. A partneri elıtörlesztés díjmentes. Befektetési alap mellett nyújtott hitelek esetén: Partneri elıtörlesztésnek minısül, ha a tıketörlesztés esedékességét megelızı, a hitelszerzıdésben meghatározott hosszúságú idıtartamon belül a megtakarításból átutalás érkezik a hitelelszámolási számlára az engedményezett megtakarítás alapján. Az Ügyfél a megtakarítás átutalásával kapcsolatos rendelkezésére álló adatokat haladéktalanul köteles írásban közölni a Bankkal. A Bank a partneri elıtörlesztést az összeg beérkezését követı elsı kamat és kezelési költség fizetési esedékességi napon számolja el, feltéve hogy a partneri elıtörlesztés legkésıbb az esedékességi napot megelızı harmadik munkanapon órakor rendelkezésre áll. Ha a partneri elıtörlesztés keretében beérkezett összeg nem fedezi a szerzıdés szerinti tıketörlesztés teljes összegét, akkor a partneri elıtörlesztésre csak a beérkezett összeg erejéig kerül sor. A fennmaradó tıketörlesztés eredeti idıpontig történı megfizetésének kötelezettsége az Ügyfelet terheli. (Amennyiben a kölcsönügyletben másik, a Bankra engedményezettre pénzügyi termék is szerepel, akkor a partneri elıtörlesztés nem érinti, nem változtatja meg a többi tıketörlesztés esedékességét és összegét, amely a hitelszerzıdésben rögzítésre került.) Ezen elıtörlesztéssel a hitelszerzıdésben megjelölt futamidı nem, csak a hitel törlesztı részlete csökken. Partneri elıtörlesztés esetén, annak jóváírását követıen a fennálló tartozás összegérıl, a változatlan futamidırıl, illetve az új törlesztı részlet összegérıl a Bank írásbeli értesítést küld az Ügyfélnek. (Deviza alapú hitelnél az értesítés azt is tartalmazza, hogy devizában mennyi volt a tényleges elıtörlesztése - az alkalmazott árfolyam feltüntetésével.) A partneri elıtörlesztésre nem vonatkozik a Hirdetményekben meghatározott minimális elıtörlesztési mérték. A partneri elıtörlesztés díjmentes Futamidı módosítása Az Ügyfél kérheti a kölcsön lejáratának módosítását, ha a hitelszerzıdés másképp nem rendelkezik. A módosításra vonatkozó kérelmet a lejárati határidı elıtt olyan idıpontig kell benyújtani, hogy a Banknak megfelelı idı álljon rendelkezésre a kérelem teljesíthetıségének felülvizsgálatára és a döntés meghozatalára. A futamidı rövidítése elıtörlesztésnek minısül Díjmentes futamidı meghosszabbítás A évi XCVI: törvény alapján olyan jelzáloghitelek esetén, amelyeknél a kölcsönszerzıdésben megjelölt hitelcél - vásárlás, vagy - építés, vagy - bıvítés vagy - korszerősítés vagy - felújítás az alábbiak teljesülése estén a futamidı meghosszabbításáért - Bank által megállapított - díj nem kerül felszámításra amennyiben a futamidı meghosszabbítására öt éven belül nem került sor, illetve amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével az Ügyfél legalább kilencven napos késedelemben van, és a futamidı maximum öt évvel kerül meghosszabbításra. Utóbbi esetben az Ügyfél a futamidı alatt kizárólag egy ízben élhet ilyen irányú kérelem benyújtásával. Az pontban foglaltak kizárólag a november 27-tıl szerzıdött ügyletek vonatkozásában hatályosak. 19. oldal

20 5.6. Hitelfedezeti életbiztosítás A Bank azon hitelek körében, amelyekre vonatkozó tájékoztató ezt a rendelkezést tartalmazza, elıírhatja az Ügyfelek részére, hogy az Ügyfelek, mint biztosítottak hitelfedezeti életbiztosítást kössenek, melynek kedvezményezettje a Bank. Az Ügyfél ezen életbiztosítást köteles a hitelszerzıdés fennállása alatt fenntartani. A vonatkozó biztosítási szerzıdésben részletesen meghatározott feltételek szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító Társaság a fennálló tartozás megfizetését vállalja a Bank, mint kedvezményezett javára. Az életbiztosításból származó kifizetéseket a Bank minden esetben rendkívüli elıtörlesztésként számolja el Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez Amennyiben az Ügyfelet a mindenkor hatályos valamely jogszabály szerinti adókedvezmény illeti meg, úgy annak igénybevételéhez a Bank az Ügyfél részére a naptári év végével az adóévben lakáshitel törlesztésre fizetett összegekrıl a hatályos jogszabályoknak megfelelı igazolást állít ki legkésıbb tárgyévet követı év január hó 31- ig, és megküldi a kedvezményre jogosult Ügyfél hitelszerzıdésben vagy az Ügyfél külön bejelentésében rögzített lakcímére. Amennyiben egy hitelszerzıdéshez kapcsolódóan több Ügyfél jogosult kedvezményre (pl. Adóstársak), úgy az igazolás egy eredeti példányban kerül megküldésre az Ügyfél részére A hitelcél megvalósítása és annak ellenırzése A Bank a lakossági hitelek céljának megvalósulását minden esetben jogosult ellenırizni, kivéve ha hitelcél meghatározása nélkül kerül sor a hitelnyújtásra. Az ellenırzés az eltérı hitelcélok esetén eltérı módon kerül megvalósításra. Az építési munkával járó hitelcélok megvalósításának idıtartamára az egyes hitelcéloktól függıen meghatározva a hitelszerzıdések rendelkezései az irányadóak. A hitelszerzıdésben kikötött idıtartam alatt az Ügyfél köteles a hitelcél teljesítésének igazolására. A Bank az Ügyfél kérése alapján indokolt esetben, egyedi döntésével a hitelcél igazolására újabb határidıt állapíthat meg Építésügyi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység Építési engedélyhez kötött munkák Bank által történı finanszírozása esetén az Ügyfél köteles a kölcsön céljaként a hitelszerzıdésben megjelölt építési munka teljes körő megvalósulását igazoló használatbavételi engedélyt annak kézhezvételét követı 15 napon belül a Banknak bemutatni. Ezen túlmenıen az Ügyfél a vásárolt anyagok és szolgáltatások jogszerő eredetét az Ügyfél (ügyfelek valamelyike) nevére kiállított számlákkal, egyszerősített számlákkal, illetve számlát helyettesítı okmányokkal, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetérıl és mennyiségérıl teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt nyilatkozattal köteles igazolni Engedély nélkül végezhetı tevékenység Amennyiben az építési munkák nem építésügyi hatósági engedély kötelesek, úgy az Ügyfél a vásárolt anyagok és szolgáltatások jogszerő eredetét is igazoló, az Ügyfél (ügyfelek valamelyike) nevére kiállított számlákkal, egyszerősített számlákkal, illetve számlát helyettesítı okmányokkal, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetérıl és mennyiségérıl az Ügyfél - teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt - nyilatkozatával köteles a rendelkezésére álló idın belül igazolni a munkálatok befejezését Ingatlan adásvétel A kölcsön célja az adásvételi szerzıdés Bank részére történı bemutatásával és a kölcsön eladó részére történı közvetlen folyósításával, illetve az Ügyfél tulajdonjoga szél- és/vagy bejegyzésének tulajdoni lappal történı bemutatásával kerül igazolásra Hitelkiváltás A kölcsön célja a hitelkiváltással érintett korábbi ügylet hitelezıje részére történı közvetlen folyósítással, és a követelés megszőnésérıl szóló nyilatkozat bemutatásával valósul meg A Bank ellenırzési jogosítványa a Hitel idıtartama alatt A Bank jogosult ellenırizni a Kölcsön fennállása alatt akár szakértı közremőködésével is a szerzıdés dologi biztosítékainak meglétét és állapotát, továbbá hogy az Ügyfél teljesíti-e a jelen szerzıdés alapján ıt terhelı 20. oldal

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: CBFA eng. sz.: 036705 A, PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: CBFA eng. sz.: 036705 A, PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) lakáscélú HitelStaféta elnevezéső, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2014. június 30-tól a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: CBFA eng. sz.: 036705 A, PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Stabilitás Hitel elnevezéső, forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. április 1. A Hirdetmény közzététele: 2012. április 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Hatályos 2012. január 12 -tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. érvényes március 28-tól a hivatalosan közzétett változtatásig. Ügyleti kamat Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Érvényes: december 1-tıl

Érvényes: december 1-tıl Érvényes: 2009. december 1-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. november 1. A Hirdetmény közzététele: 2012. november 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre

HIRDETMÉNY. Hatályos: a december 31-tıl folyósított hitelekre HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2013. december 31-tıl folyósított

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben