Ujabb 69 szsrts áp a zsákmány.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ujabb 69 szsrts áp a zsákmány."

Átírás

1 Szentes, Egy l»i > >él«lány áru 4 fillér. XL-ik évfolyam, 102. szám Csütörtök, 'december 23. Előfizetési árak Helvben egész évre 4 K idéken egész evre fi K félávre2 félévre2 Knegyedévré K negyedévi 1 i K félévre3 K negyedévre t.ík) Egy laf 4 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön A szerkesztésért felelős SIMA LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: ajc!. Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám <re». *»érház) ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és előfizetés» dijak A török csapatok offenzívája. Ujabb 69 szsrts áp a zsákmány. A törökök offenzívája megindult a Gallipoli félszigetnek az ellenségtől való megtisztítására. A francia-angol csapatok az egyik szárnyon ellentámadásba mentek át, de ennek az ellentámadásnak az lett a következménye, hogy " töröüök épen ezen a ponton érkeztek el elsőnek a tengerhez s az angol vezérkar jelentése már elismeri, hogy a front ezen a szakaszán behajózták a csapatokat, hogy másik hadszintéren alkalmazzák őket, Sem több, sem kevesebb tehát egyelőre a dolog, mint az a nagy jelentőségű ténv, hogy az eddig védekezésre szorítkozó török hüd sereg, miután kellő erősítést nyert nehéz tüzérségben, megkezdhette offenzíváját, amelynek kétségtelenül a legrövidebb időn belül meg lesz az a következménye, hogv a tengerbe lökik a támadó antant csapatokat: a dardanellai akció, amely az első pillanattól kedve komolytalan volt, teljesen semmivé lesz és a török hadsereg teljes erővel rávetheti magát az angolokra A világháborúban uj fázis kezdődött. Montenegró földjén mélyen bent járnak csapataink, a negyedik Isonzo csata az olaszok rémes veszteségei után befejeződött, Mezopotámiában az angolok rettenetes veszteségek után a Perzsa-öbolhoz voltak kénytelenek visszavonulni, a Dardanelláknál már a törökök a támadók, az angol parlamentben fogvacogva beszélnek a szuezi c^itorna veszedelméről. Ezek tények, amelyekhez sem hozzátenni nem kell, sem elvenni belőlük nem lehet, A mi ellenségeink kezdettol fogva arról beszeltek, hory össze fognak zúzni bennünket. EnKaiaira is akartak már kárhoztatni bcn ; nünkef Kz volt az envellcn itfan natban visszafelé fog elsülni, amint a szuezi-csatornánál a hadmüve letek megindulnak, mert Anglia kincsestára és élelmi kamrája India nem lesz megközelíthető a csatorrán át, hanem csakis a hóna tó afrikai uton keresztül lesz az összeköttetes fenntartható. A világháború eldöntése mind teljesebbé lesz. Azt, hogy az orosz harctéren a döntés már meg volt, nem ta gadják meg ellenségeink sem. Csak abban reménykednek, hogy esetleg ezt a döntést vissza lehet fordi tani. A nyugati harctéren ugyanez a helyzet. Ott a döntés még a mult év szeptembereben meg volt. A korrekciót azóta már megkísérel ték jó egynehányszor a francia-angol belga csapatok, de hiába, Szerbia nincs és ma-holnap arról beszélhetünk, hogy Montenegró is csak a törtenelemé. Az olaszok? Nos az olaszok maguk sem tudják, hogy mit csináljanak. Folytatják az offenzívát, pocsékolják az emberek életét és talpalatnyi földdel nem tudnak előbbrejutni azon a területen, amelyet minden áldozat nélkül megkaphatlak volna. Komolyan szemlélve a dol gokat. a központi hatalmak és szövetségeseiknek helyzete mind kedvezőbbé válik. A bertln budapestszófia-konstantinápolyi közvetlen összeköttetés h lyreállitásí* mértföld jel/ő a világháború históriájáaan és ellenségeink egyelőre áltathatják ugyan magukat hiu reményekkel, de nincsen már meszszire az az idő, amikor be kell következni a teljét kijózanodásnak. A világháború addig tart, amíg a mi ellenaégeink el nem ismerik megverett'tésüket. Ennek az elismeréséhez lehet, hogv még sok leckét kell kapn ok. De ha erre van szükségük, azt megkapják, gon doskodnak róla a német, magynr, bolgár, osztrák és a török fegyverek. ezérkarunk jelentése. Budapest, december 22. Hivatalos Orosz hadszíntér: Hel/enkint tüzérségi harc és csatározások. Olasz hadszíntér: A* olasz tüzérség tevékenysége a Tiroli déli arcvonal ellen tovább tart. Többi arovoealon is helyenkint elszigetelt tüzérségi harc. Egy ellenséges századnak doljenei Tolmeini hidfő mellett ellenünk intézett támadása tüzelésünkben összeomlott. Délkeleti hadszíntér: Ipeknél ujabban hatvankilenc ágyút zsákmányoltunk, melyeket szerbek elástak. E szám alighanem még Jelentősen emelkedni fog HÖFER altábornagy, a vezérkar fónökének helvettese.

2 102 ssárn SZENTESI LAP hogy szigorúan fog büntettetni- a gabonát a hatóság köteles el is kobozni. Ne tartsa tehát oktalanul senki vissza gabonafeleslegét, mert a gabona eladásával nemcsak az érettünk küzdő hadseregnek ellátását teszi a tulajdonos lehetővé, hanem megmenti egyultal maga magát és az ö érdekében működő hatóságokat attól a fáradságtól és zaklatástól, ami a rekvirálássál jár. A gabona csak a Haditermény Részvénytár saság részére adható el A Haditermény Részvénytársaság részére. Weisz Jakab, Rosentock Salamon, a Kenyérgyár, Károlyi József és Soós Pál jogosultak vásárolni, más vevőnek eladni, vagy más vásárlónak vásárolni tilos. Szentes, évi december hó 17 Dr. MálófTv Ferenc szára. Hirdetmény. 4. oldal. A m. kir. ministerium M. K. számú rendelete alapján értesítem a közönséget, hogy mindenki, akár termelő, akár nem termelő az évi december hő 24 napján birtokában levő káposztarepcéimig, réparecepmag, vadrepeeniag, lenmag, és kendermag készletét legkésőbb december hó 28 napján a városi hatóságnál bejelenteni. Akinél az itt megnevezett magvak vannak, az a bejelentésre feltétlenül köteles, akár vau mag elaova, akár nincs. A bejelentést akar szóval akár Írásban lehet megtenni. A bejelentés helye a városházán emelet 38 számú bizottsági terem. Aki bejelentést elmulasztja, kihágást követ el s a törvény szigorával büntettetik. Szentes, évi december hó 22- Dr. Mátéffy polgármester llinlhiiiény. Szentes város előfogatozásához 1916 évre, éves szerződés mellett öt kocsist keresek. Jelentkezni lehet délelőttönként 8 és 9 óra között a városgazdai hivatalban. KALPAOOS g. tanácsnok. AJDA B. UTÓDA künyvino elvállal minden a könyvnyomdászat körébe vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a lehető legjutányosabb árért. SZENTES Kossuth-tér l sz. (Ref. bérház] \\\ ih:::i:»kiht::k

3 2 oldal. SZENTESI LAP_ -SO szám. A Szentesi Központi Takarékpénztárnál 1 koronás h^ti b^tétj^gyzés^k niár megkezdődtek, Z tét^kr? a takarék azonnal előnyös kölcsönöket Görögország tiltakozása Szaloniki megerősítése miatt. folyosit. Szentisi Központi Takarékpénztár Részvénytársaság. Athén, dec. 21. Görögországnak a Szaloniki megerősítése ellen tiltakozó jegyzékét átadták nemcsak az entente, hanem a központi hatalmak követeinek és a semleges országok dip lomatáinak. Románia beavatkozásának kérdése. Bukarest, dec 21. A szenátus tegnapi ülésén Alessiu előadó megállapította, hogy az ellenzék már sokkal enyhébb hangon ítéli meg a kormány magatartását, ami az általánok atmoszférára vezetendő vissza, mely az országban uralkodik. Azzal vádolják a kormányt, hogy nem állott az entente mellé. Másrészről azonban sem Filipescu, sem Take Jonescu nem hivatott arra, hogy a beavatkozás pillanatára nézve nyilatkozzék Bulgária hadbalépése csak epizódja a világháborúnak, amely Románia külpolitikájára nem gyakorolhat elhatározó befolyást. Románia be avatkozása nem dönthette vola el a háborá sorsát, amint ezt annak lefolyása bizonyítja. Ma még inkább, mint eddig bármikor, mondotta, meg kell őriznünk nyugalmunkat és hidegrérünket Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a háború első idejében éppenséggel nem voltunk elkészülve. Az ország érdekében köteles a kormány begombolkozni akkor, amikor a külpolitikára vonatkozó nyilatkozatokat sürgeti. Brit hajók feltartóztatták az Amerikából Svédországba küldött postát. (Reuterügynökség) A svéd kö vet közölte az Egyesült Államok kormányával, hogy az Egyesült Államokból Svédországba küldött postacsomagokat brit hajók útközben feltartóztatták Lansing államtitkár erre felkérte a brit nagykövetet. hog) az ezen tényállásra vonatkozó adatokat bocsássa rendelkezésére. A jövő évi költségvetés. árosi Közgyűlés, Szentes város képviselőtestülete kedden tartolta december havi rendes közgyűléséi. A kö/gvűlésnek egyetlen fontos tárgya volt az évi városi költségvetés megállapítása. A közgyűlés előbb több apró tárgyat intézett el. Megalakította a puhatoló bizottságot, megállapította a viriliselek névjegyzékét, jóváhagyta a vad isztera. letek bérbeadását és névszerinti szara- I zásban döntött az alapok pénzeinek 1 mikénti elhelyezése dolgában. Ezután következelt a költségvetés tárgyalása. A költségvetést altalánokságban P a p p László főszámvevő Ismertette s előlerjesztette, hogy a tanács az egyszerűbb kezelés és a városi háztartas könnyebb áttekinthetősége érdekéből gyesileni kivánja az eddig önálló költség vetésben előirányzott apró aiapoitat a házipénztári költségvetéssel. Ez az eljárás a törrénynek is megfelel, ainenyiben ezekről az alapokról kúlön függelék költségvetés készül. A költségvetést állalánoságbnn elfogadták. A részletes tárgvalás során a gazdaságainak fejezetének a józsefszállasra vonatkozó előirányzatnál nagyobb vita keletkezett. Az eredeti javaslatta, szemben az előadó főszámvevő azt javasolta, hogy a részletesen előterjesztett bevételi cimek szerint korona bevételt s az ugyancsak részletezett kiadási tételek szerint 14.") 480 koronát irányozott elő a képviselőtestület. Több mint fél órás vila utáu a főszámvevő javaslatát jogadtak el, A kiadások 1 fejezetéhez általánosságban szólván Albertényi Antal városi képviselő a legnagyobb elismerés hangjan s*ól a t^rosi számvevőség a/.on törekvéséről, hogy a költségvetés elavult régi rendszerének ujabb, helyesebb formai ad a folyó évben, de kívánatosnak tartja, hogy jövőben az árvaszéki kiadások is elkülöníthessenek a/.általános közigazgatási kiadásoklók A részleteknél Albertényi Antal indítványára a nyomtatványok címén felveti előirányzatod leszállították s az előlogatozás címén 300 koronával fe.emellék az előirányzaton. A javadalmak és jogok fejezeténél Albertényi Antal indilvánválm/. képesl utasította a képviselőtestület a tanácsol, hogy a fogyasztási adók utáni adópillék é az ingatlan átruházási illeték behozatalára javaslatot delgozzon ki és azt terjessze a képviselőtestület elé. A nyugdíjalap! költségvetést vita nélkül megállapilatott. Néhány haszonbérleli szerződés meghosiabilása után a közgyűlés három negyed egykor befejeződött. Gyűlés a vármegyén. Csongrádvármegye törvényhatósági bizottsága évi december hó 29 ik napján d. e. 10 órakor Szentesen, a vármegye szék házában évnegvedes rendes közgyű lését tartja. Tárgysorozat: A vármegye alispánjának évnegyedes jelentése. M. kir. belügyminiszter I. a sz. körrendelete az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával felszámitható fuvardijak szabályrendeleti megállapítása tárgyában. A vármegyei közúti alap évi költségvetése. árm. Igazoló választmánya jelentése a szentesi I. választó kerületben megejtett th. biz. tagválasztásról. A vármegyei közigazgatási bizottságba évekre 5 tag választása Az állandó választmány kiegészítése l taggal. Intézkedés a vármegyei igazoló választmány újraalakítása iránt. A közigazgatási bizottságba helyettes tiszti ügyész választása 1 évre. Az iparkamarai központi bizottság újraalakítása 5 evre Intézkedés a vasúti végrehajtó bizottságban megüresedett tagsági heíy Uetöltése iránt. Intézkedés a kórházi bizottság újraalakítása iránt. Intézkedés a közegészségügyi bizottságba 2 tag választása iránt. Intézkedés a vármegyei történelmi és régészeti társulat választmányába 6 tag választása iránt. Intézkedés a községi számadások megvizsgálásánál működő elnökök kiküldése iránt. Borellenőrző bizottság újraalakítása. Háromszék vármegye törvényhatósági bizottságának a háború folyamán az ország területéről elszökött egyének vagyonának elkobzása tárgyaban kelt felirata. Eszsergomvármegyc törvényhatósági bizottságának telirata a mezőrendőri törvény revíziója tárgyában Somogyvármegye körirata a hadifoglyok utí iii élei jezési térítéseknek jótékony célra fordítása ügyében Debrecen sz. kir. város kö-irata a rokkantak és az elesettek hátramaradottjai javára létesítendő alap ügyében. Alispáni előterjesztés a vármegye kezelése alatti alapok tőkéjének és a gyámpénztár pénzkészleteitek az évns leendő gyümölcsöző elhelyezése tárgyában. A vármegye alispánjának jelentése a katonák karácsonya céljára juttatott adományairól. Szentes város képviselőtestületének a közgyámi alias megszüntetése és a teendők mikénti végzése tárgyában. Szentes város képviselőtestületéeek a közigazgatási jegyző és a katonaügyi nyilvántartó részére személyi pót lék meg íllápitása tárgyában íll-kgy sz. a. hozott határozata ellen J Albertényi Antal felebbezév

4 101 szám. SZENTESI I.AP Sjgemew váró» iiol c*r.ne»<erélél » f)kií i. Hivatalos hirdetmény. A m kir. minisztérium 39>5-l9lí>. számú rendelete alnpján mf.r előzőleg kibocsájlolt hirdetményeim 'ilt.il felhívtam a közönségei, hogy buza-, rozs-,»i iu. viil». nem ItüNmIieii liszt feleslegéin folyó liö «.igu lliiilüeriiiény Rész l én y (ár Miwai fg lihjholi bizoiiumyowaiuak okieucniil elairijit. Ezúttal mégegyszer megismétlem idevonatkozó felhivúsomat, s figyelmeztetem a készlettulajdonosokat azokra a sulyoi következményekre, melyek a gabona visszatartásával járnak. Jelesül: akj gabonafeieslegét bejelentetette ugyan, de a folyó hó 25-ig elnem adja: attóla Készlet a hivatalos ár alatt 4 Koronával fog r^kviráltatni Aki pedig készletét bejelenteni elmulasztotta, attól azonfelül hogy szigorúan fog büntettetni a gabonát a hatóság köteles el is kobozni. Ne tartsa tehát oktalanul senki vissza gabonafeleslegét, mert a gabona eladásával nemcsak az érettünk küzdő hadseregnek ellátását teszi a tulajdonos lehetővé, hanem megmenti egyullal maga magát és az ő érdekéhen működő hatóságokat attól a fáradságtól és zaklatástól, ami a rekvirálással jár. A gabona csak a Haditenóy Részvénytársaság részére adható el. A Haditermény Részvénytársaság részére. Weisz Jakab, Rosentock Salamon, a Kenyérgyár, Kárciy! József és Scós Pál jogosultak vásárolni, más vevőnek eladni, vagy más vásárlónak vásárolni tilos. Szenles, évi december hó 17. h. Máléffy Ferenc Hirdetmény* Szentes város etőfofiatozisához I9t6. évre, éves szerűidé» melleit öt kocs.sl keretek. Jelentkezni lehet délelfllankén 8 és 9 ora kü/óu a városgazdái hivatali*«- KALPAGOS ^ g. lauúcsuok \\ 15 szám* g á r í S d i i i é n y «A tengeri szükségletek biztosítása céljából a tengeri kószletek ujabb össze irása rendeltetett el. Felhívom azért u közflnségel, hogy 3 oldal. lentiéii keszleteiket n* 1915 évi december 2'2 napjától kezdődőleg dcce.nber '28 uapjuig a városháza bizottsag- termében működő bizottság előtt mindrnki jelentse be, meri a később érkező bejelentések olyként tekintetnek, mintha azt a tulajdonos tllilkolla volna. 1 en^eri készletét köteles mindenki bejelenteni, ngy a lerniolő mint aki azt a saját házi szükségleteire velle. A bejelentett adatok helyesénél a pénzügyőri közegek nyomoiós nljan ellen Ir/ik s a hamis adatokat bejelentő készletének elkobzásán lul érzékeny hünteh's t fog uijtalni. Szenles, 1915 évi december hó 16 Dr Szentes város szám. Mátéfty Fereno polgármesterétől HIRDETMÉNY. Rézgálic szükséglet beszerzése. Szentes város határában lévő szőlők permetezéséhez szükséges rézgálic beszerzéséről a városi tanács fog gondoskodni, ennélfogva felhivatnak a szőlő birtokosok, hogy évre rézgálic szükségletüket folyó évi december hó 27-től 3 -ig a gazdasági tanácsnoki hivatalban jelentsék be. S/entes, évi december hó 5. Szentes város 1442 k. ü szám. HIRDETMÉNY. Dr. Mátéfy katonaügyosztályától A m. kir honvédelmi mlniszlér ur sz, rendelete folytát! óisze irt 1890, 189."), 1891, 1877, 1876, 1875, 1871, és 1873 évben született népfölkelők II pótszemléje Szentesen a városháza Központi irodahelyiségében folyó évi december hó 21 napján, azaz kedden reggel pontosan fél 8 órakor kezdődőleg fog megtartatni. Ezen a napon vizsgáltatnak meg a fenti évfolyambeli szentesi és vidéki illetőségű népfölkelők. Ugyancsak ekkor vizsgáltatnak meg a korahban megtartott népfölkelői bemutató szemléről elmaradt népfölkelők is. A népfölkelők a bemutató szemlére az egyes évfolyamokon!,elül A. H. C. sorrendben vezetetnek elő. A népíölkelői bcmulntő szemlére n korábban megtartó t népfoikelői bemutató szemlén kapott rózsaszínű igazolvanyi lap, vagy cgyébb katonai igazolvány (k ilonakönyv, felülvizsgálati értesítő) elhozandó, Az egyévi önkéntesi karpaszomány viselésére jogosultak képesitségüket igazoló iskolai hizonyilványl tartozunk felmutatni a szemle bizottsági elnökénél. A népfölkelői bemnlalo polszemlére minden összeír! népfelkelőköle* lesnek meg kell jelenni, kivévén azokat, akiknek jelentkezésük alkalmával a katonaügyvezető megmondotta, hogy a kibocsátott rendeletek értelmében ncm f 'kell mefljelennlök. Aki a szemlén nem Jelenik meg, vagy későn jelenik meg, a legszigorub* ban fog bűntettein». Szentesen, 1915 évi december hó 1 Dr. Mátéffy Kiadja; polffftrmesler. Ferenc ajda B Utóda Könyvnyomdája.

5 jegyezni Cinjbalom tanítás. Tisztelettel hozom a n. é. zenekedvelők tudomására, hogy az I ker Bocskai ntca 43, sz. a. a cimbalom tanítást kegkezdem és növendékeket mérsékelt díjazás melleli el fogadok. Egy teljesen jókarban levő cimbalmomat eladom, NAGY GIZELA....Ui ".. / flz őrlő hözőnség figyelmébe. Az őrlő közönséget alólirolt kérem, hogy a felszaporodott őrleményekre és a rossz utakra való tekintetlel lehetőleg a megőrlendó gabonát egy nappal előbb küldjék a malomba, hogy annál bizlossabban szolgálhassam ki megelégedésre szives párlfógóim, a p u n k i i y o i i i i l á j á l m n e g j iíft j e N é s s z o r g a l m a s f i n n j o i i M l á s z - i a i i i i l ó " 1!*> cs f ' s>? 1 * ^os fyt\ iia9a f i z e t é s s e l a z o n n a l ' i. D I» Cv f e l v é t e l i k. AJDA B. UTÓDA M:IK::IK:U::::» elvállal minden a könyvnyomdászat körébe vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a lehető legjutányosabb árért. SZENTESI LA iii B Kossuth-tér 1. sz. (Ref. bérház] Nyomatott ajda U L'toda vitlanyerőre bereiuiezelt Uónynyomdajibau Szcule«.

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában.

Sir az olasz király. Győzelmes előrehaladásunk Galíciában. Szentes, 1915 XLV-ik év 52 szám Helyben egész évre 4 K félévre 2 K negyedevre 1 K tgy Előfizetési árak : Vidéken egész évre tf K félévre3 K negyedévre 150 lap 2 fliíér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

A város hivatalos órái.

A város hivatalos órái. III. ÉVFOLYAM. Debreczen, szerda 1906 május 16. ELŐFIZETÉSI ÁB : SlíM Kín ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: Á pénteken és minden tőrvényhatósági bizottsági közgyűlést követő napon. VAROS SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

A VAROS. Rendkívüli közgyűlés. KÖZIGAZGATÁSI, KOZM.ÜVELODESI ES KOZGAZDASAGI HETILAP.

A VAROS. Rendkívüli közgyűlés. KÖZIGAZGATÁSI, KOZM.ÜVELODESI ES KOZGAZDASAGI HETILAP. IV. ÉVFOLYAM. Debreczen, szombat 1907 május 18. 3LŐFIZETÉSI ÁB: egész évre... 6 korona. MEGJELENIK HETENKENT EGYSZER: szombaton és egyes rendkívüli alkalmakkor. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: Városi közlevéltár

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ROMÁN MEGSZÁLLÁSA 1919-20-BAN

NYÍREGYHÁZA ROMÁN MEGSZÁLLÁSA 1919-20-BAN BENE JÁNOS NYÍREGYHÁZA ROMÁN MEGSZÁLLÁSA 1919-20-BAN Városunk román megszállásának tanulmányozásához, az események követéséhez alapvetően négy forrástípus áll a rendelkezésünkre. Először a megyei levéltár

Részletesebben

A Stenczinger-ház kisajátítása

A Stenczinger-ház kisajátítása ELŐFIZETÉSI ÁB: Egész évre... 6 korona. Eljei szára ára 6 fillér. MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER: pénteken és minden törvényhatósági bizottsági közgyűlést megelőző és követő napon. Debreczen, péntek 1904

Részletesebben

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos: Tizenhetedik évi folyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Előfizetési arak; 4 forint. 2 forint. 1 forint. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr.

Részletesebben

A BÁ NYA. A bányarobbanásokról. Irta: Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg.

A BÁ NYA. A bányarobbanásokról. Irta: Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg. II. évfolyam. B u d ap est, 1909.",n o v em b er 28. 48. szám. A BÁ NYA E L Ő F IZ E T É S I Á R A : MEGJELENIK BUNDEN VASÁRNAP 6 K Felelős szerkesztő : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Dr. BISCHITZ BÉLA

Részletesebben

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában 1944. december 21 22-én, miközben az országban még harcok dúltak, Debrecenben megalakult az Ideiglenes

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 I. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MepM miiéi szerdái és szoimoi, Ülésnapok a Köztelken.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MepM miiéi szerdái és szoimoi, Ülésnapok a Köztelken. IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hő 18. 93. (847.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. KIK. ' \öp Ái országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944 A magyar külpolitika története /Johancsik J. I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944 1. Magyarország hadbalépése és következményei A magyar államvezetést a trianoni békeszerződés

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

A Debreceni Nemzetőrség története

A Debreceni Nemzetőrség története Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 163 A Debreceni Nemzetőrség története Gazdag István. A nemzetőrség intézménye fontos szerepet játszott a magyar szabadságharcban, annak ellenére, hogy helyét-jelentőségét

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET"

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY!. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes.

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes. ü6sz«április hó 13-án 15. szám 00. é folyni i05ze6 VIDEKE ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő Vidékre póttár. 1-80 Pengő Külföldre egy évre 3 dollár Megjeléuik minden rnsárntip.

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben