A szervezetpszichológia egyes kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezetpszichológia egyes kérdései"

Átírás

1 A szervezetpszichológia egyes kérdései

2 Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek - struktúrája van, tehát szabályozza tagjai tevékenységét; - a feladatokat felosztják egymás közt, - pontosan meghatározott hierarchikus viszonyok alakulnak ki (ki kinek az alá-és fölérendeltje) A szervezetek sajátos nyílt rendszerek, melyek az alábbi 3 fı kritériummal jellemezhetıek: 1. Céltudatosak (tudatos törekvés valaminek az elérésére; a célok és eszközök tudatos megválasztása) 2. Elemeik között funkcionális munkamegosztás van; a funkcionálisan elkülönült alrendszerek között kommunikáció folyik 3. Legalább egy részhalmaz funkciója a vezetés (a többi részhalmaz és így a rendszer tevékenységének meghatározása)

3 A szervezet mőködését befolyásoló tényezık 1. A tartalom (a dolgozó emberek, gépek, épületek, a termelés technikai színvonala, stb.) 2. A struktúra a szervezet különbözı funkcióinak, tevékenységeinek kapcsolati rendszere. Formális szervezet (a sz. tudatosan megtervezhetı vonatkozásai); Informális szervezet (a sz.-en belül spontán módon kialakul) hierarchikus viszony a lépcsızés elve : a rsz. kisebb egységekre oszlik, ezek alegységekre, majd még kisebb szervezeti egységekre alá-fölérendeltségi viszony funkciók specializációjának elve a formális szervezet egységeinek eltérı a kötelezettsége hatókör tágabb értelemben egy vezetı intézkedései, döntései milyen széles körben hatnak ki az egész szervezet munkájára szőkebb értelemben a vezetınek hány alárendeltje van

4 3. A kommunikációs rendszer a szervezet mőködését csak megfelelı, jól mőködı kommunikációs rsz. biztosíthatja, mely lehetıvé teszi, hogy a megfelelı információ megfelelı idıben és helyen rendelkezésre álljon 4. Az ellenırzés a szervezet fennmaradásának feltétele, hogy rendszeresen sor kerüljön annak vizsgálatára, hogy a szervezet egésze vagy egyes részei nem tértek-e el a kitőzött céloktól egy megadott határon túl 5. A döntéshozatal a szervezet megfelelı mőködéséhez, erıforrásai jó hasznosításához szükségesek a jól mőködı döntéshozatali folyamatok is

5 A szervezet mint gép Szervezeti típusok, modellek A szervezet klasszikus alapelvei Taylor, Fayol nevéhez főzıdik A szervezés a vezetés legfontosabb részét képezi, sıt, többnyire azzal szinonim fogalom => ezek az elvek összhangban állnak a bürokratikus modellel (M. Weber) cél egy olyan szervezet kialakítása, mely lehetıvé teszi az emberi magatartás maximális ésszerőségét Fıbb vonásai: - centralizált irányítás - a munkák pontos és szigorú felosztása - a legapróbb részletekig kidolgozott szabályok - a vezetık és beosztottak éles különválasztása - a vezetık és beosztottak személytelen viszonya

6 A bürokratikus modellnek számos hátránya van, pl. - önkényes és értelmetlen szabályok; - az informális szervezet aláássa vagy helyettesíti a formálisat; - a minimális teljesítményre törekvı, konformista embertípus kifejlıdése; - az újító ötletek áramlásának gátlása, eltorzítása a hierarchikus válaszfalak miatt, stb. - megfelelı szakmai ismeretekkel nem rendelkezı fınökök és emiatt szakmai ismereteiket kihasználni nem tudó beosztottak Stb. A klasszikus modell problémái: - az embert szinte egy gépezet cserélhetı alkatrészének tekinti - univerzális igazságként hajlamos feltüntetni önmagát - nem veszi figyelembe az emberi természet bonyolultságát

7 A szervezet mint élılény - neoklasszikus megközelítés - a környezet jelentıségét hangsúlyozza - a nyílt rendszerő felfogás => állandó kölcsönhatás a környezettel - a szervezetben dolgozók elvárásai, érdekei is szerepet játszanak - a szervezet egymással szoros kapcsolatban álló alrendszerekbıl áll - a rendszerek egyre komplexebbé, differenciáltabbá válnak így képesek megbirkózni a környezeti kihívásokkal A neoklasszikus megközelítés az 50-es, 60-as években 4 kérdéscsoporttal foglalkozott: a. centralizáció és decentralizáció b. lapos és magas struktúrák c. részlegek kialakítása d. vonalbeli és törzskari részlegek elemzése

8 a. Centralizáció és decentralizáció - földrajzi értelemben (területileg: koncentrált vagy szétszórt) - funkcionális értelemben (az egyes funkciókat mennyire tartja kézben egy központi szerv) - döntéselméleti értelemben => a decentralizáció annál nagyobb, minél - alsóbb szinten születnek meg a döntések - nagyobb jelentıségő döntésekre van lehetıség az alsóbb szinteken - többféle döntés meghozatalára van lehetıség az alsóbb szinteken - alacsonyabb szinteken ellenırzik a döntéseket A centralizáció-decentralizáció egyensúlyának van egy optimális foka ez nagyban függ a munka jellegétıl

9 b. Lapos és magas struktúrák Lapos A szintek száma a hatókör növekedésével csökken, a létszám növekedésével nı. Lapos struktúra - kis hatókör; a vezetı jogkörének egy részét kénytelen átadni a beosztottjainak A bürokratikus modellt a magas struktúra jellemzi Magas

10 A lapos vagy magas struktúra elınyben részesítése attól függ, hogy az alábbi elméletek közül melyiket fogadjuk el: McGregor: X-elmélet - az ember eredendıen lusta, ösztönözni kell, s a pénz az egyetlen eszköz, amivel motiválni lehet - ezért a legtöbb embert kényszeríteni, ellenırizni, irányítani és büntetéssel fenyegetni kell azért, hogy erıfeszítést tegyen a szervezet céljai érdekében - Az átlagember szereti, ha irányítják,igyekszik elhárítani a felelısséget, kicsi az ambíciója => magas struktúra Y elmélet - az ember nem idegenkedik a munkától, ha elkötelezi magát szervezeti célok iránt akkor képes magát irányítani és ellenırizni, keresi a felelısséget. Ez az elkötelezettség azon is múlik, hogy a szervezet milyen jutalmat kínál cserébe - az átlagember megfelelı feltételek között felvállalja, sıt, keresi a felelısséget az ambícióhiány ált. a tapasztalat következménye - az emberek többségének van kezdeményezıkészsége, leleményessége, kreativitása, s ezeket készek a szervezet problémáinak megoldása érdekében használni => lapos struktúra

11 c. Részlegek kialakítása - specializáción alapuló munkamegosztás Funkció szerint (pl. fejlesztés, termelés, értékesítés) a munkaerı így használható ki a leghatékonyabban Termék szerint az adott részleg vezetıje az adott terület specialistájává válhat; a munka ellenırzése jól megszervezhetı; az adott részleg a szervezet egészének kis megzavarásával kiiktatható a szervezetbıl Elhelyezkedés szerint területileg több helyen szétszórt részlegek viszonylagos önállósága d. vonalbeli és törzskari részlegek Vonalbeli a szervezet fı tevékenységének irányítása a feladata Törzskari a szervezetek növekedése, bonyolultabbá válása tette szükségessé; olyan tev. végez, mely csak közvetve kapcsolódik a szervezet fı tevékenységéhez (pl. nyilvántartás, jogi képviselet) Eredményes mőködésük alapfeltétele a szoros együttmőködés a gyakorlatban gyakoriak az ellentétek

12 a szervezet mint agy A szervezetek gyakran saját maguk kiterjesztéseként élik meg a környezetet; számos problémájuk abból fakad, hogy igyekeznek megtartani azonosságukat változó környezetben. Ez a megközelítés arra fókuszál, hogy hogyan lehet a szervezet flexibilis, ellenálló és újításra kész; olyan, amely képes váratlan kihívások megoldására is. A jó vállalati szervezet struktúrájára kihat: - az ismeretek robbanása (napjainkban 10 év alatt több új mőszaki tudás, mint a korábbi történelemben összesen) - a technológiai robbanás - kommunikációs robbanás - a gazdasági környezet változása (a piacok nemzetközivé válása; a gyártott termékek élettartamának csökkenése; növekvı értékesítési nehézségek) - változik az emberek értékrendszere (pl. a dolgozók függetlensége nı) - a vezetéssel és szervezéssel kapcsolatos új ismeretek és elméletek születtek

13 Új szervezeti formák Likert átfedı csoportok modellje - a szervezet minden tagja összekötı kapocsként szolgál az alatta és felette levı szintek között; - minden dolgozó két csoport tagja a felette levı csoportnak beosztottként, az alatta levınek vezetıként - késıbb modelljét oldalirányú kapcsolatokkal is kiegészítette (ezek egyébként informálisan minden szervezetben létrejönnek) Forrás: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Bp., o.

14 Kutatócsoport-elrendezés Forrás: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Bp., o. Azokban az iparágakban honosodott meg, melyek igen magas szintő technológiával dolgoznak, és a munka jelentıs részét teszi ki a tervezés, kutatás és koordináció. Az elrendezés bevezetése akkor célszerő, ha valamilyen komplex, a szervezet egésze szempontjából létfontosságú, jól körülhatárolt feladat merül fel, melynek megoldása szokatlan erıfeszítést kívánna vezetıgárdától. A kutatócsoport tevékenysége a vállalatnál meglévı számos vízszintes s függıleges kapcsolatot keresztez.

15 Mátrix-szervezet Forrás: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Bp., o. A funkciók szerint felosztott hagyományos szervezet és a kutatócsoportszervezet keresztezésébıl jött létre. Ez az elrendezés megsérti a hagyományos szervezeti alapelveket (pl. hierarchia) A mátrix-szervezetnek számos elınye van, pl. a munkaerı hatékonyabb, a változó körülményekhez jobban igazodó kihasználását teszi lehetıvé; a specialisták ismeretei minden program számára rendelkezésre állnak, stb.

16 A szervezeti kultúra

17 A szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett elıfeltevések, értékek, meggyızıdések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendı mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot. A kultúra jelentéssel ruházza fel a környezetet, csökkenti a bizonytalanságot, és mivel közös az értelmezés, ezért elırejelezhetı, hasonló cselekvéshez vezet. A szervezeti kultúrák építıkövei 11 érték 1. Azonosulás (szervezettel munkakörrel) 2. Egyén- vagy csoportközpontúság (individualizmus kollektivizmus) 3. Humán orientáció (feladat kapcsolat) (milyen mértékben veszi fontolóra a vezetés a szervezeti feladatok emberekre gyakorolt hatását)

18 4. Belsı függés függetlenség (mennyire elfogadott az egyes szervezeti egységek önállósága, vagy mennyire elvárt a koordinált cselekvés) 5. Kontroll erıs gyenge (mennyire kontrollált a szervezet tagjainak viselkedése elıírások, szabályok, felügyelet révén) 6. kockázatvállalás erıs gyenge (mennyire elvárt az innovatív, kockázatkeresı, rámenıs magatartás) 7. Jutalmazási kritérium teljesítmény más (a szervezeti jutalmak mennyire függnek a teljesítménytıl, illetve mennyiben más tényezıktıl, pl. protekció) 8. Konfliktustőrés erıs gyenge (milyen mértékben nyilváníthatók ki nyíltan a konfliktusok, nézeteltérések, kritikák) 9. Cél (eredmény) eszköz (folyamat) orientáció (a vezetés a végsı eredményre, vagy a folyamatokra, technikákra koncentrál) 10. nyílt rendszer (külsı) zárt rendszer (belsı) orientáltság (mennyire reagál a szervezet a külsı változásokra, vagy csak a saját belsı mőködésére koncentrál) 11. Idıorientáció rövid táv hosszú táv (a szervezet milyen idıhorizonton tervezi jövıjét)

19 A szervezeti kultúrák kialakulásának meghatározó tényezıi külsı hatások (pl. természeti környezet, történelmi események) befolyásolják a szervezeti tagok értékválasztásait szervezetspecifikus tényezık (a szervezetre jellemzı domináns technológia, ami hat a struktúrára, a szervezeti tagok kiválasztására) a szervezet történelme (a szervezet az alapítástól kezdve érı hatások befolyásolják a szervezetben meggyökeresedı gondolkodást és értelmezést)

20 A szervezeti kultúra szintjei: I. megfigyelhetı, külsı szemlélı számára is megragadható: 1. ceremóniák, szertartások; 2. történetek, sztorik, legendák, mítoszok; 3. nyelvezet, szakzsargon; 4. szimbólumok, öltözködés, külsı megjelenés A szervezeti tagok ezeken keresztül sajátítják el a szervezeti kultúrát, megfigyelésük orientálja a kívánt viselkedésminták kialakítását, A látható jegyekbıl következtethetünk a kultúra tényleges tartalmára. II. meg nem figyelhetı szint a. explicit módon is megfogalmazható, a szervezet tagjainak fejében világosan megfogalmazódó értékek (vizsgálata: kérdıívek, interjúk) b. ezek mélyén rejlı elıfeltevések (alapvetı hiedelmek, amelyek sokszor nem tudatosak; vizsgálata: résztvevı megfigyelés, kultúrantropológiai módszerek)

21 Nemzeti kultúra szervezeti kultúra Hofstede egy multinacionális szervezetben érvényesül-e a szervezeti kultúra a lokális nemzeti-helyi kultúrával szemben? vizsg.: IBM 40 ország, ember; munkával kapcs. értékek Dimenziók: 1. hatalmi távolság (milyen a szervezetekben a vezetıi döntéshozatal jellege, mennyire félnek a munkatársak a felettesükkel való egyet nem értésüket kifejezni; milyenek a hatalomgyakorlás elfogadott módja és eszközei) 2. bizonytalanságkerülés (azt jelzi, hogy milyen erıs a szabályokhoz való ragaszkodás mértéke, mekkora az észlelt stressz nagysága, mekkora a fluktuáció - milyen mértékben képesek a szervezeti tagok tolerálni az észlelt bizonytalanságot) 3. individulaizmus kollektivizmus (az egyén és a közösség kapcsolatának jellemzıit írja le a társadalomban) 4. férfias nıies értékek (a legtöbb kultúrában a férfiaktól a rámenısséget, a nıktıl a gondoskodást várják el; Összefüggés van a szervezet céljai, illetve a férfiak és a nık adott szervezetben megvalósítható karrier-lehetıségei között.)

22 Jól olajozott gépezet: munkafolyamat-orientált bürokrácia, mindenki ismeri teendıit, jó szabályozás miatt nincs szükség egyedi utasításokra, személyis konfliktusok is ritkák. Piramis: teljes bürokrácia, erıteljes vertikális tagozódás, kockázatvállalás nem jellemzı, a hatlom forrása a szervezeti hierarchiában elfoglalt hely Piac: alacsony a vertikális tagozódás, az autonómiát és a mellérendeltségi viszonyokat részesítik elınyben Család: személyre orientált bürokrácia, a szervezeti tagok paternalisztikus kapcsolatban állnak egymással, klán jellegő belsı kapcsolatok

23 Handy kultúratipológiája a különbözı tevékenységet végzı szervezetek jellegzetesen eltérı értékrendet fejlesztenek ki: más lesz a munkavégzés módja, ritmusa, más személyiségő embereket vonzanak, más a belsı atmoszféra, s sokszor még a külsı jegyek is árulkodnak a kultúra jellemzıirıl 1. Hatalomkultúra (metaforája: pókháló) - meghatározó eleme egy központi szereplı; - a szervezet múltbeli tapasztalatok alapján mőködik, - kevés a szabály, elıírás, csekély a bürokrácia, - jellemzı a szervezetben a politikai magatartás - a döntések az erıviszonyok függvényei. - a szervezet gyorsan képes reagálni a kihívásokra, változásokra, de a központban álló személy képességeitıl függ. - viszonylag kisebb, vállalkozó típusú szervezetek jellegzetes kultúrája.

24 2. Szerepkultúra: (metaforája: a görög oszlopcsarnok) - bürokratikus kultúra; a logika és ésszerőség alapján mőködik,. - a szerep, a munkaköri leírás fontosabb, mint a személy, aki betölti. - a személyt a szerep betöltésére választják ki és hatalom is pozícióhoz kapcsolódik - a teljesítményt a személytelen rend biztosítja - ez a kultúra stabil, változatlan környezetben mőködik jól, a változáshoz nehezen alkalmazkodik. c. Feladatkultúra (metaforája a háló) - munkakör- és projektirányultságú kultúra; leggyakoribb megjelenési struktúrája a mátrix-szervezet. - fı cél a munka elvégzése, ehhez rendeli az erıforrásokat. - a befolyás forrása a szakértelem, a személyiség, a formális pozíciónak másodlagos jelentısége van. - alkalmazkodóképes kultúra, a csoportok, a projektek a célok függvényében átalakíthatók. d. személyiségkultúra: - kamarák, auditáló cégek jellegzetes felépítése, melynek központi alakjai a kiemelkedı szakmai tudással rendelkezı személyek, akik szabadon döntöttek, hogy közös irodát, céget alapítanak - a szervezet leginkább egyének halmazának tekinthetı, az egyetlen kontrollmechanizmus a partnerek közös megegyezése.

25 Quinn kultúramodellje A szervezetek milyen értékek figyelembevételével törekszenek hatékonyságuk növelésére 1. Befelé (a szervezeti tagok és a szervezet belsı hatékonyságára koncentrál) vagy kifelé összpontosítás (a központban a környezethez való illeszkedés áll) 2. Rugalmasság (a szervezeti tagok nagyobb mozgástere, nagyobb döntési szabadság) vagy szoros kontroll (a tagok magatartásának nagyobb szabályozottsága) E két dimenzió mentén 4 szervezeti kultúratípus különíthetı el: Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés 238. o. alapján

26 a. támogató kultúra: kölcsönös bizalom; felelısség; részvétel; együttmőködés; jó csoportszellem, erıs kohézió; egyéni fejlıdés; informális, szóbeli kommunikáció; elkötelezettség. Központi értéke: az emberi erıforrás fejlesztése b. szabály-orientált kultúra: formális pozíciók tisztelete; folyamatok racionalitása; szabályozottság; munkamegosztás; hierarchia; írásos kommunikáció. Központi értéke: stabilitás és egyensúly c. célorientált kultúra: racionális tervezés; központi célmeghatározás; hatékonyság; teljesítmény; a vezetık központi szerepe; szóbeli kommunikáció. Központi értéke: termelékenység, hatékonyság, profit. d. innováció-orientált kultúra: a külsı környezet figyelemmel kísérése; kockázatvállalás; kísérletezés; kreatív problémamegoldás; versenyszellem, jövıorientáció, elırelátás, szabad információáramlás, képzés és tanulás. Központi értéke: növekedés és környezeti erıforrások megszerzése.

27 Schein kultúramodellje Három kultúrát különböztet meg, melyek közül kettı egy-egy szakmai közösséghez kapcsolható. a. a melósok (operators): a vonalbeli vezetık és a végrehajtás szintjén levı munkások sorolhatók ide, akik a szervezet alaptevékenységét végzik: elıállítják a terméket, a szolgáltatást. b. mőszakiak (engineers): a szervezetben az alaptevékenységet biztosító alaptechnológiát tervezik meg és ellenırzik. Nem foglalkoznak emberekkel; elınyben részesítik a rendszereket, gépeket, rutinokat, szabályokat c. vezérek (executives): övék a végsı felelısség; a két szakmakultúra közötti feszültség teszi szükségessé jelenlétüket Schein szerint a b. és a c. szakmakultúra legfontosabb elıfeltevései a szervezeten kívüli világban gyökereznek, s ott is lehet megváltoztatni ıket.

28 Konfliktusok és megoldásuk a szervezetben

29 Konfliktus: az emberek, vagy emberek csoportjai közötti versengés egy formája. Akkor lép fel, ha két vagy több személy verseng olyan célokért vagy korlátozott javakért, amelyek ténylegesen, vagy az ı észlelésük szerint nem érhetıek el mindannyiuk számára. (Boulding, 1962) Az oka tehát: - ténylegesen hiányoznak az elosztandó javak - vagy csak a konfliktus szereplıi észlelik azt így nagy szerepe van az észlelésnek, az információknak és az információk értelmezésének

30 A konfliktusok típusai, okai (Moore) 1. Kapcsolati konfliktusok - erıs érzelmek - téves észlelések, sztereotípiák - kommunikációs zavarok - sorozatos negatív viselkedés 2. Értékkonfliktusok - a gondolatokat és viselkedéseket más kritériumok alapján ítélik meg a szereplık - az elérendı célokhoz eltérı értékek kapcsolódnak - különbözı a szereplık életfelfogása, vallása stb.

31 3. Strukturális konfliktusok - a források egyenlıtlen elosztása - egyenlıtlen kontrollálási lehetıségek - egyenlıtlen hatalmi viszonyok - földrajzi, fizikai, környezeti tényezık, amelyek gátolják a kooperációt - idıhiány 4. Információs eredető konfliktusok - Információhiány - téves információk - vélemények eltérése abban, hogy mi a fontos információ - az információ eltérı értelmezése - az értékelés eltérı volta 5. Érdekkonfliktus - egymással ténylegesen szemben álló, vagy a szereplık felfogása szerint ellentétben álló érdekek

32 Konfliktusok lehetséges megoldási formái 1. Jog elıtti, nem erıszakos formák: a. a döntést a felek maguk hozzák meg - a konfliktus elkerülése a szereplık elkerülik a nyílt ütközést; minden úgy folytatódik, mint addig - informális megbeszélés pl. különbözı konfliktusban álló szervezetek vezetıi egy szakmai konferencia szünetében elbeszélgetnek - közvetlen tárgyalás egyeztetett idıpontban két szervezet vezetıje leül megbeszélni a kialakult helyzetet - mediáció (közvetítés) pártatlan külsı szakértı segíti a feleket a megegyezésben b. a döntést semleges szakértı hozza meg - arbitráció vagy döntıbíróság a döntés kikerül a felek kezébıl, de nem jut el az ügy a bíróságig

33 2. Jogi megoldások - bírósági eljárások, perek a felek közötti kommunikáció megszőnik, a döntés lehetısége kikerül a kezükbıl. 3. Jogon kívüli/erıszakos megoldások: - erıszak nélküli direkt akció az egyik fél tárgyalás nélkül, önhatalmúlag lép, nyomást gyakorol a helyzet egyoldalú megoldására - erıszakos megoldás, fizikai kényszerrel

34 A lehetséges tárgyalási módok Civilizált körülmények között a konfliktus mindig valamilyen tárgyalásos úton oldódik meg. Tárgyalás esetén a kommunikációs helyzet alapvetıen kétféle lehet: 1. Pozícionális tárgyalás (alku) A cél a minél nagyobb gyızelem. Ennek érdekében a felek - nyitó pozíciójukat magasan határozzák meg, hogy legyen mibıl engedni anélkül, hogy ténylegesen rosszul járnának, - gyakran elhallgatnak lényeges információkat a másik fél elıl, mert azzal saját pozíciójukat gyengítenék, - valótlan dolgokat állítanak pozíciójuk erısítése érdekében, - különféle fenyegetéseket alkalmaznak (bírósághoz fordulással, fizikai erıszak alkalmazásával, sajtó bevonásával fenyegetnek). A pozícionális alku során a felek közötti légkör bizalmatlan, a tárgyaló felek számára nem a jövıbeni viszony a fontos, hanem az, hogy a tárgyalásból gyıztesen kerüljenek ki.

35 2. Érdekeken alapuló tárgyalás A cél a felek érdekeinek és szükségleteinek egyidejő kielégítése. Ennek érdekében a felek: - megosztják egymással a rendelkezésükre álló információkat, - együtt törekszenek az összes fél számára kielégítı megoldás megtalálására, - nem a hatalmi viszonyokat, hanem a vallós érdekeket helyezik a középpontba. Ez a tárgyalási mód az információk cseréjén, a szükségletek feltárásán alapul, melyhez a felek közötti bizalomra van szükség.

36 Mitıl függ, hogy milyen tárgyalási stratégiát választunk? A tárgyalások vezetése, a meggyızés jellege szempontjából igen fontos, hogy a vezetı teljesítı avagy versengı típus, mert ez határozhatja meg, hogy a konfliktusok feloldására milyen stratégiát választ.

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

2.5. A szervezeti kultúra

2.5. A szervezeti kultúra 2.5. A szervezeti kultúra A szervezet célja, hogy a kultúra meghatározása után: - bemutassa a kultúra alapjául szolgáló értékeket - bemutassa a kultúra jellemzőit és szintjeit - megkülönböztesse a nemzeti,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Családi vállalkozás stratégiai tervezése*

Családi vállalkozás stratégiai tervezése* vállalkozás stratégiai tervezése* 2008. január 19. * Randel S. Carlock John L. Ward A családi vállalkozás dilemmája A vállalkozás igényei és lehetıségei A család igényei és szükségletei Irányítás Karrier

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

A munkapszichológia egyes kérdései

A munkapszichológia egyes kérdései A munkapszichológia egyes kérdései Munka: olyan fizikai és szellemi tevékenység, melyet meghatározott cél érdekében, meghatározott idıben és helyen, pénz ellenében végez valaki. A munkapszichológia olyan

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

KOVÁCS GÁBOR. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg) KOVÁCS GÁBOR A RENDÉSZETI SZERVEK SZERVEZETI KULTÚRÁJÁNAK ÖSSZETEVİI ÉS SAJÁTOSSÁGAI, A TÉMA FELDOLGOZÁSA A RENDİRTISZTI FİISKOLA VEZETÉSELMÉLETI OKTATÁSÁBAN Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan

Részletesebben

MÉRNI A MÉRHETETLENT!

MÉRNI A MÉRHETETLENT! MÉRNI A MÉRHETETLENT! Avagy hogyan állapítható meg egy képzés gazdasági eredménye? Durugy András ügyvezetı 2007. május 16. Képzés, fejlesztés Szakmai képzések Magatartás fejlesztése Ismeretbıvítés Szemléletváltás

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Vállalatok, vállalkozások, kisvállalatok (forrás: Szerb László [2005] öszeállítása)

Vállalatok, vállalkozások, kisvállalatok (forrás: Szerb László [2005] öszeállítása) Vállalatok, vállalkozások, kisvállalatok (forrás: Szerb László [2005] öszeállítása) Vállalkozás vállalkozó meghatározása Nincsen egysége meghatározás homályos, legjobb esetben multidimenzionális fogalom,

Részletesebben

GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL

GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINA NEKROLÓG A RENDİRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCSÁRÓL A Rendırség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanácsa 2007 utolsó negyedévében kezdte meg mőködését

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem

VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT prof. Angyal Ádám Budapesti Corvinus Egyetem A probléma A vezetéstudomány célja a valós vezetési kihívásokra megoldás keresése Felismerhetı, hogy a gazdasági (és

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZAKÉRTİI TANULMÁNY

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZAKÉRTİI TANULMÁNY InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok innováci teljesítm. ziesedése. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok innováci teljesítm. ziesedése. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A hazai kis- és középvállalatok esélyei a nemzetköziesedı tudásgazdaságok korában A kis- és s középvk pvállalatok innováci ciós teljesítm tménye és nemzetköziesed ziesedése

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó.

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó. Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok!

P r o j e k t A l a p í t ó D o k u m e n t u m. Projekt menedzser Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16. Üzleti titok! Dokumentum információk név: Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban projekt Dr. Kiss Imre Készítés dátuma: 2009.07.16 Üzleti titok! Figyelem: Ez a dokumentum olyan

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan 1 Regionális gazdaságtan 4. Erıforrások szerepe a területhasználatban Tıkejavak, technológia, innováció 2 Tıkejavak A legmobilabb termelési tényezı Formái: A reáltıke nemzetközi/régióközi áramlása: közvetlen

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

Az oktatási rendszerek. Kaposi József

Az oktatási rendszerek. Kaposi József Az oktatási rendszerek Kaposi József Az oktatási rendszer és funkciói Az oktatási rendszer funkciói az egyének személyiségének alakítása, a kultúra újratermelése, a társadalmi struktúra újratermelése vagy

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12.

ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12. KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest Migráns gazdaságok Várhalmi Zoltán ICCR Budapest Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület Tartalom Migráns gazdasági klaszterek létrejöttének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Innovatív megoldás a logisztikában

Innovatív megoldás a logisztikában Innovatív megoldás a logisztikában flottamenedzsment rendszer bevezetése az érintett vállalatok hatékonyságának növelése érdekében Budapest, 2010-09-06 Karmazin György ügyvezetı igazgató BI-KA LOGISZTIKA

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben