A szervezetpszichológia egyes kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezetpszichológia egyes kérdései"

Átírás

1 A szervezetpszichológia egyes kérdései

2 Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek - struktúrája van, tehát szabályozza tagjai tevékenységét; - a feladatokat felosztják egymás közt, - pontosan meghatározott hierarchikus viszonyok alakulnak ki (ki kinek az alá-és fölérendeltje) A szervezetek sajátos nyílt rendszerek, melyek az alábbi 3 fı kritériummal jellemezhetıek: 1. Céltudatosak (tudatos törekvés valaminek az elérésére; a célok és eszközök tudatos megválasztása) 2. Elemeik között funkcionális munkamegosztás van; a funkcionálisan elkülönült alrendszerek között kommunikáció folyik 3. Legalább egy részhalmaz funkciója a vezetés (a többi részhalmaz és így a rendszer tevékenységének meghatározása)

3 A szervezet mőködését befolyásoló tényezık 1. A tartalom (a dolgozó emberek, gépek, épületek, a termelés technikai színvonala, stb.) 2. A struktúra a szervezet különbözı funkcióinak, tevékenységeinek kapcsolati rendszere. Formális szervezet (a sz. tudatosan megtervezhetı vonatkozásai); Informális szervezet (a sz.-en belül spontán módon kialakul) hierarchikus viszony a lépcsızés elve : a rsz. kisebb egységekre oszlik, ezek alegységekre, majd még kisebb szervezeti egységekre alá-fölérendeltségi viszony funkciók specializációjának elve a formális szervezet egységeinek eltérı a kötelezettsége hatókör tágabb értelemben egy vezetı intézkedései, döntései milyen széles körben hatnak ki az egész szervezet munkájára szőkebb értelemben a vezetınek hány alárendeltje van

4 3. A kommunikációs rendszer a szervezet mőködését csak megfelelı, jól mőködı kommunikációs rsz. biztosíthatja, mely lehetıvé teszi, hogy a megfelelı információ megfelelı idıben és helyen rendelkezésre álljon 4. Az ellenırzés a szervezet fennmaradásának feltétele, hogy rendszeresen sor kerüljön annak vizsgálatára, hogy a szervezet egésze vagy egyes részei nem tértek-e el a kitőzött céloktól egy megadott határon túl 5. A döntéshozatal a szervezet megfelelı mőködéséhez, erıforrásai jó hasznosításához szükségesek a jól mőködı döntéshozatali folyamatok is

5 A szervezet mint gép Szervezeti típusok, modellek A szervezet klasszikus alapelvei Taylor, Fayol nevéhez főzıdik A szervezés a vezetés legfontosabb részét képezi, sıt, többnyire azzal szinonim fogalom => ezek az elvek összhangban állnak a bürokratikus modellel (M. Weber) cél egy olyan szervezet kialakítása, mely lehetıvé teszi az emberi magatartás maximális ésszerőségét Fıbb vonásai: - centralizált irányítás - a munkák pontos és szigorú felosztása - a legapróbb részletekig kidolgozott szabályok - a vezetık és beosztottak éles különválasztása - a vezetık és beosztottak személytelen viszonya

6 A bürokratikus modellnek számos hátránya van, pl. - önkényes és értelmetlen szabályok; - az informális szervezet aláássa vagy helyettesíti a formálisat; - a minimális teljesítményre törekvı, konformista embertípus kifejlıdése; - az újító ötletek áramlásának gátlása, eltorzítása a hierarchikus válaszfalak miatt, stb. - megfelelı szakmai ismeretekkel nem rendelkezı fınökök és emiatt szakmai ismereteiket kihasználni nem tudó beosztottak Stb. A klasszikus modell problémái: - az embert szinte egy gépezet cserélhetı alkatrészének tekinti - univerzális igazságként hajlamos feltüntetni önmagát - nem veszi figyelembe az emberi természet bonyolultságát

7 A szervezet mint élılény - neoklasszikus megközelítés - a környezet jelentıségét hangsúlyozza - a nyílt rendszerő felfogás => állandó kölcsönhatás a környezettel - a szervezetben dolgozók elvárásai, érdekei is szerepet játszanak - a szervezet egymással szoros kapcsolatban álló alrendszerekbıl áll - a rendszerek egyre komplexebbé, differenciáltabbá válnak így képesek megbirkózni a környezeti kihívásokkal A neoklasszikus megközelítés az 50-es, 60-as években 4 kérdéscsoporttal foglalkozott: a. centralizáció és decentralizáció b. lapos és magas struktúrák c. részlegek kialakítása d. vonalbeli és törzskari részlegek elemzése

8 a. Centralizáció és decentralizáció - földrajzi értelemben (területileg: koncentrált vagy szétszórt) - funkcionális értelemben (az egyes funkciókat mennyire tartja kézben egy központi szerv) - döntéselméleti értelemben => a decentralizáció annál nagyobb, minél - alsóbb szinten születnek meg a döntések - nagyobb jelentıségő döntésekre van lehetıség az alsóbb szinteken - többféle döntés meghozatalára van lehetıség az alsóbb szinteken - alacsonyabb szinteken ellenırzik a döntéseket A centralizáció-decentralizáció egyensúlyának van egy optimális foka ez nagyban függ a munka jellegétıl

9 b. Lapos és magas struktúrák Lapos A szintek száma a hatókör növekedésével csökken, a létszám növekedésével nı. Lapos struktúra - kis hatókör; a vezetı jogkörének egy részét kénytelen átadni a beosztottjainak A bürokratikus modellt a magas struktúra jellemzi Magas

10 A lapos vagy magas struktúra elınyben részesítése attól függ, hogy az alábbi elméletek közül melyiket fogadjuk el: McGregor: X-elmélet - az ember eredendıen lusta, ösztönözni kell, s a pénz az egyetlen eszköz, amivel motiválni lehet - ezért a legtöbb embert kényszeríteni, ellenırizni, irányítani és büntetéssel fenyegetni kell azért, hogy erıfeszítést tegyen a szervezet céljai érdekében - Az átlagember szereti, ha irányítják,igyekszik elhárítani a felelısséget, kicsi az ambíciója => magas struktúra Y elmélet - az ember nem idegenkedik a munkától, ha elkötelezi magát szervezeti célok iránt akkor képes magát irányítani és ellenırizni, keresi a felelısséget. Ez az elkötelezettség azon is múlik, hogy a szervezet milyen jutalmat kínál cserébe - az átlagember megfelelı feltételek között felvállalja, sıt, keresi a felelısséget az ambícióhiány ált. a tapasztalat következménye - az emberek többségének van kezdeményezıkészsége, leleményessége, kreativitása, s ezeket készek a szervezet problémáinak megoldása érdekében használni => lapos struktúra

11 c. Részlegek kialakítása - specializáción alapuló munkamegosztás Funkció szerint (pl. fejlesztés, termelés, értékesítés) a munkaerı így használható ki a leghatékonyabban Termék szerint az adott részleg vezetıje az adott terület specialistájává válhat; a munka ellenırzése jól megszervezhetı; az adott részleg a szervezet egészének kis megzavarásával kiiktatható a szervezetbıl Elhelyezkedés szerint területileg több helyen szétszórt részlegek viszonylagos önállósága d. vonalbeli és törzskari részlegek Vonalbeli a szervezet fı tevékenységének irányítása a feladata Törzskari a szervezetek növekedése, bonyolultabbá válása tette szükségessé; olyan tev. végez, mely csak közvetve kapcsolódik a szervezet fı tevékenységéhez (pl. nyilvántartás, jogi képviselet) Eredményes mőködésük alapfeltétele a szoros együttmőködés a gyakorlatban gyakoriak az ellentétek

12 a szervezet mint agy A szervezetek gyakran saját maguk kiterjesztéseként élik meg a környezetet; számos problémájuk abból fakad, hogy igyekeznek megtartani azonosságukat változó környezetben. Ez a megközelítés arra fókuszál, hogy hogyan lehet a szervezet flexibilis, ellenálló és újításra kész; olyan, amely képes váratlan kihívások megoldására is. A jó vállalati szervezet struktúrájára kihat: - az ismeretek robbanása (napjainkban 10 év alatt több új mőszaki tudás, mint a korábbi történelemben összesen) - a technológiai robbanás - kommunikációs robbanás - a gazdasági környezet változása (a piacok nemzetközivé válása; a gyártott termékek élettartamának csökkenése; növekvı értékesítési nehézségek) - változik az emberek értékrendszere (pl. a dolgozók függetlensége nı) - a vezetéssel és szervezéssel kapcsolatos új ismeretek és elméletek születtek

13 Új szervezeti formák Likert átfedı csoportok modellje - a szervezet minden tagja összekötı kapocsként szolgál az alatta és felette levı szintek között; - minden dolgozó két csoport tagja a felette levı csoportnak beosztottként, az alatta levınek vezetıként - késıbb modelljét oldalirányú kapcsolatokkal is kiegészítette (ezek egyébként informálisan minden szervezetben létrejönnek) Forrás: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Bp., o.

14 Kutatócsoport-elrendezés Forrás: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Bp., o. Azokban az iparágakban honosodott meg, melyek igen magas szintő technológiával dolgoznak, és a munka jelentıs részét teszi ki a tervezés, kutatás és koordináció. Az elrendezés bevezetése akkor célszerő, ha valamilyen komplex, a szervezet egésze szempontjából létfontosságú, jól körülhatárolt feladat merül fel, melynek megoldása szokatlan erıfeszítést kívánna vezetıgárdától. A kutatócsoport tevékenysége a vállalatnál meglévı számos vízszintes s függıleges kapcsolatot keresztez.

15 Mátrix-szervezet Forrás: Klein S.: Vezetés- és szervezetpszichológia; Edge 2000 Kiadó, Bp., o. A funkciók szerint felosztott hagyományos szervezet és a kutatócsoportszervezet keresztezésébıl jött létre. Ez az elrendezés megsérti a hagyományos szervezeti alapelveket (pl. hierarchia) A mátrix-szervezetnek számos elınye van, pl. a munkaerı hatékonyabb, a változó körülményekhez jobban igazodó kihasználását teszi lehetıvé; a specialisták ismeretei minden program számára rendelkezésre állnak, stb.

16 A szervezeti kultúra

17 A szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett elıfeltevések, értékek, meggyızıdések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendı mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot. A kultúra jelentéssel ruházza fel a környezetet, csökkenti a bizonytalanságot, és mivel közös az értelmezés, ezért elırejelezhetı, hasonló cselekvéshez vezet. A szervezeti kultúrák építıkövei 11 érték 1. Azonosulás (szervezettel munkakörrel) 2. Egyén- vagy csoportközpontúság (individualizmus kollektivizmus) 3. Humán orientáció (feladat kapcsolat) (milyen mértékben veszi fontolóra a vezetés a szervezeti feladatok emberekre gyakorolt hatását)

18 4. Belsı függés függetlenség (mennyire elfogadott az egyes szervezeti egységek önállósága, vagy mennyire elvárt a koordinált cselekvés) 5. Kontroll erıs gyenge (mennyire kontrollált a szervezet tagjainak viselkedése elıírások, szabályok, felügyelet révén) 6. kockázatvállalás erıs gyenge (mennyire elvárt az innovatív, kockázatkeresı, rámenıs magatartás) 7. Jutalmazási kritérium teljesítmény más (a szervezeti jutalmak mennyire függnek a teljesítménytıl, illetve mennyiben más tényezıktıl, pl. protekció) 8. Konfliktustőrés erıs gyenge (milyen mértékben nyilváníthatók ki nyíltan a konfliktusok, nézeteltérések, kritikák) 9. Cél (eredmény) eszköz (folyamat) orientáció (a vezetés a végsı eredményre, vagy a folyamatokra, technikákra koncentrál) 10. nyílt rendszer (külsı) zárt rendszer (belsı) orientáltság (mennyire reagál a szervezet a külsı változásokra, vagy csak a saját belsı mőködésére koncentrál) 11. Idıorientáció rövid táv hosszú táv (a szervezet milyen idıhorizonton tervezi jövıjét)

19 A szervezeti kultúrák kialakulásának meghatározó tényezıi külsı hatások (pl. természeti környezet, történelmi események) befolyásolják a szervezeti tagok értékválasztásait szervezetspecifikus tényezık (a szervezetre jellemzı domináns technológia, ami hat a struktúrára, a szervezeti tagok kiválasztására) a szervezet történelme (a szervezet az alapítástól kezdve érı hatások befolyásolják a szervezetben meggyökeresedı gondolkodást és értelmezést)

20 A szervezeti kultúra szintjei: I. megfigyelhetı, külsı szemlélı számára is megragadható: 1. ceremóniák, szertartások; 2. történetek, sztorik, legendák, mítoszok; 3. nyelvezet, szakzsargon; 4. szimbólumok, öltözködés, külsı megjelenés A szervezeti tagok ezeken keresztül sajátítják el a szervezeti kultúrát, megfigyelésük orientálja a kívánt viselkedésminták kialakítását, A látható jegyekbıl következtethetünk a kultúra tényleges tartalmára. II. meg nem figyelhetı szint a. explicit módon is megfogalmazható, a szervezet tagjainak fejében világosan megfogalmazódó értékek (vizsgálata: kérdıívek, interjúk) b. ezek mélyén rejlı elıfeltevések (alapvetı hiedelmek, amelyek sokszor nem tudatosak; vizsgálata: résztvevı megfigyelés, kultúrantropológiai módszerek)

21 Nemzeti kultúra szervezeti kultúra Hofstede egy multinacionális szervezetben érvényesül-e a szervezeti kultúra a lokális nemzeti-helyi kultúrával szemben? vizsg.: IBM 40 ország, ember; munkával kapcs. értékek Dimenziók: 1. hatalmi távolság (milyen a szervezetekben a vezetıi döntéshozatal jellege, mennyire félnek a munkatársak a felettesükkel való egyet nem értésüket kifejezni; milyenek a hatalomgyakorlás elfogadott módja és eszközei) 2. bizonytalanságkerülés (azt jelzi, hogy milyen erıs a szabályokhoz való ragaszkodás mértéke, mekkora az észlelt stressz nagysága, mekkora a fluktuáció - milyen mértékben képesek a szervezeti tagok tolerálni az észlelt bizonytalanságot) 3. individulaizmus kollektivizmus (az egyén és a közösség kapcsolatának jellemzıit írja le a társadalomban) 4. férfias nıies értékek (a legtöbb kultúrában a férfiaktól a rámenısséget, a nıktıl a gondoskodást várják el; Összefüggés van a szervezet céljai, illetve a férfiak és a nık adott szervezetben megvalósítható karrier-lehetıségei között.)

22 Jól olajozott gépezet: munkafolyamat-orientált bürokrácia, mindenki ismeri teendıit, jó szabályozás miatt nincs szükség egyedi utasításokra, személyis konfliktusok is ritkák. Piramis: teljes bürokrácia, erıteljes vertikális tagozódás, kockázatvállalás nem jellemzı, a hatlom forrása a szervezeti hierarchiában elfoglalt hely Piac: alacsony a vertikális tagozódás, az autonómiát és a mellérendeltségi viszonyokat részesítik elınyben Család: személyre orientált bürokrácia, a szervezeti tagok paternalisztikus kapcsolatban állnak egymással, klán jellegő belsı kapcsolatok

23 Handy kultúratipológiája a különbözı tevékenységet végzı szervezetek jellegzetesen eltérı értékrendet fejlesztenek ki: más lesz a munkavégzés módja, ritmusa, más személyiségő embereket vonzanak, más a belsı atmoszféra, s sokszor még a külsı jegyek is árulkodnak a kultúra jellemzıirıl 1. Hatalomkultúra (metaforája: pókháló) - meghatározó eleme egy központi szereplı; - a szervezet múltbeli tapasztalatok alapján mőködik, - kevés a szabály, elıírás, csekély a bürokrácia, - jellemzı a szervezetben a politikai magatartás - a döntések az erıviszonyok függvényei. - a szervezet gyorsan képes reagálni a kihívásokra, változásokra, de a központban álló személy képességeitıl függ. - viszonylag kisebb, vállalkozó típusú szervezetek jellegzetes kultúrája.

24 2. Szerepkultúra: (metaforája: a görög oszlopcsarnok) - bürokratikus kultúra; a logika és ésszerőség alapján mőködik,. - a szerep, a munkaköri leírás fontosabb, mint a személy, aki betölti. - a személyt a szerep betöltésére választják ki és hatalom is pozícióhoz kapcsolódik - a teljesítményt a személytelen rend biztosítja - ez a kultúra stabil, változatlan környezetben mőködik jól, a változáshoz nehezen alkalmazkodik. c. Feladatkultúra (metaforája a háló) - munkakör- és projektirányultságú kultúra; leggyakoribb megjelenési struktúrája a mátrix-szervezet. - fı cél a munka elvégzése, ehhez rendeli az erıforrásokat. - a befolyás forrása a szakértelem, a személyiség, a formális pozíciónak másodlagos jelentısége van. - alkalmazkodóképes kultúra, a csoportok, a projektek a célok függvényében átalakíthatók. d. személyiségkultúra: - kamarák, auditáló cégek jellegzetes felépítése, melynek központi alakjai a kiemelkedı szakmai tudással rendelkezı személyek, akik szabadon döntöttek, hogy közös irodát, céget alapítanak - a szervezet leginkább egyének halmazának tekinthetı, az egyetlen kontrollmechanizmus a partnerek közös megegyezése.

25 Quinn kultúramodellje A szervezetek milyen értékek figyelembevételével törekszenek hatékonyságuk növelésére 1. Befelé (a szervezeti tagok és a szervezet belsı hatékonyságára koncentrál) vagy kifelé összpontosítás (a központban a környezethez való illeszkedés áll) 2. Rugalmasság (a szervezeti tagok nagyobb mozgástere, nagyobb döntési szabadság) vagy szoros kontroll (a tagok magatartásának nagyobb szabályozottsága) E két dimenzió mentén 4 szervezeti kultúratípus különíthetı el: Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés 238. o. alapján

26 a. támogató kultúra: kölcsönös bizalom; felelısség; részvétel; együttmőködés; jó csoportszellem, erıs kohézió; egyéni fejlıdés; informális, szóbeli kommunikáció; elkötelezettség. Központi értéke: az emberi erıforrás fejlesztése b. szabály-orientált kultúra: formális pozíciók tisztelete; folyamatok racionalitása; szabályozottság; munkamegosztás; hierarchia; írásos kommunikáció. Központi értéke: stabilitás és egyensúly c. célorientált kultúra: racionális tervezés; központi célmeghatározás; hatékonyság; teljesítmény; a vezetık központi szerepe; szóbeli kommunikáció. Központi értéke: termelékenység, hatékonyság, profit. d. innováció-orientált kultúra: a külsı környezet figyelemmel kísérése; kockázatvállalás; kísérletezés; kreatív problémamegoldás; versenyszellem, jövıorientáció, elırelátás, szabad információáramlás, képzés és tanulás. Központi értéke: növekedés és környezeti erıforrások megszerzése.

27 Schein kultúramodellje Három kultúrát különböztet meg, melyek közül kettı egy-egy szakmai közösséghez kapcsolható. a. a melósok (operators): a vonalbeli vezetık és a végrehajtás szintjén levı munkások sorolhatók ide, akik a szervezet alaptevékenységét végzik: elıállítják a terméket, a szolgáltatást. b. mőszakiak (engineers): a szervezetben az alaptevékenységet biztosító alaptechnológiát tervezik meg és ellenırzik. Nem foglalkoznak emberekkel; elınyben részesítik a rendszereket, gépeket, rutinokat, szabályokat c. vezérek (executives): övék a végsı felelısség; a két szakmakultúra közötti feszültség teszi szükségessé jelenlétüket Schein szerint a b. és a c. szakmakultúra legfontosabb elıfeltevései a szervezeten kívüli világban gyökereznek, s ott is lehet megváltoztatni ıket.

28 Konfliktusok és megoldásuk a szervezetben

29 Konfliktus: az emberek, vagy emberek csoportjai közötti versengés egy formája. Akkor lép fel, ha két vagy több személy verseng olyan célokért vagy korlátozott javakért, amelyek ténylegesen, vagy az ı észlelésük szerint nem érhetıek el mindannyiuk számára. (Boulding, 1962) Az oka tehát: - ténylegesen hiányoznak az elosztandó javak - vagy csak a konfliktus szereplıi észlelik azt így nagy szerepe van az észlelésnek, az információknak és az információk értelmezésének

30 A konfliktusok típusai, okai (Moore) 1. Kapcsolati konfliktusok - erıs érzelmek - téves észlelések, sztereotípiák - kommunikációs zavarok - sorozatos negatív viselkedés 2. Értékkonfliktusok - a gondolatokat és viselkedéseket más kritériumok alapján ítélik meg a szereplık - az elérendı célokhoz eltérı értékek kapcsolódnak - különbözı a szereplık életfelfogása, vallása stb.

31 3. Strukturális konfliktusok - a források egyenlıtlen elosztása - egyenlıtlen kontrollálási lehetıségek - egyenlıtlen hatalmi viszonyok - földrajzi, fizikai, környezeti tényezık, amelyek gátolják a kooperációt - idıhiány 4. Információs eredető konfliktusok - Információhiány - téves információk - vélemények eltérése abban, hogy mi a fontos információ - az információ eltérı értelmezése - az értékelés eltérı volta 5. Érdekkonfliktus - egymással ténylegesen szemben álló, vagy a szereplık felfogása szerint ellentétben álló érdekek

32 Konfliktusok lehetséges megoldási formái 1. Jog elıtti, nem erıszakos formák: a. a döntést a felek maguk hozzák meg - a konfliktus elkerülése a szereplık elkerülik a nyílt ütközést; minden úgy folytatódik, mint addig - informális megbeszélés pl. különbözı konfliktusban álló szervezetek vezetıi egy szakmai konferencia szünetében elbeszélgetnek - közvetlen tárgyalás egyeztetett idıpontban két szervezet vezetıje leül megbeszélni a kialakult helyzetet - mediáció (közvetítés) pártatlan külsı szakértı segíti a feleket a megegyezésben b. a döntést semleges szakértı hozza meg - arbitráció vagy döntıbíróság a döntés kikerül a felek kezébıl, de nem jut el az ügy a bíróságig

33 2. Jogi megoldások - bírósági eljárások, perek a felek közötti kommunikáció megszőnik, a döntés lehetısége kikerül a kezükbıl. 3. Jogon kívüli/erıszakos megoldások: - erıszak nélküli direkt akció az egyik fél tárgyalás nélkül, önhatalmúlag lép, nyomást gyakorol a helyzet egyoldalú megoldására - erıszakos megoldás, fizikai kényszerrel

34 A lehetséges tárgyalási módok Civilizált körülmények között a konfliktus mindig valamilyen tárgyalásos úton oldódik meg. Tárgyalás esetén a kommunikációs helyzet alapvetıen kétféle lehet: 1. Pozícionális tárgyalás (alku) A cél a minél nagyobb gyızelem. Ennek érdekében a felek - nyitó pozíciójukat magasan határozzák meg, hogy legyen mibıl engedni anélkül, hogy ténylegesen rosszul járnának, - gyakran elhallgatnak lényeges információkat a másik fél elıl, mert azzal saját pozíciójukat gyengítenék, - valótlan dolgokat állítanak pozíciójuk erısítése érdekében, - különféle fenyegetéseket alkalmaznak (bírósághoz fordulással, fizikai erıszak alkalmazásával, sajtó bevonásával fenyegetnek). A pozícionális alku során a felek közötti légkör bizalmatlan, a tárgyaló felek számára nem a jövıbeni viszony a fontos, hanem az, hogy a tárgyalásból gyıztesen kerüljenek ki.

35 2. Érdekeken alapuló tárgyalás A cél a felek érdekeinek és szükségleteinek egyidejő kielégítése. Ennek érdekében a felek: - megosztják egymással a rendelkezésükre álló információkat, - együtt törekszenek az összes fél számára kielégítı megoldás megtalálására, - nem a hatalmi viszonyokat, hanem a vallós érdekeket helyezik a középpontba. Ez a tárgyalási mód az információk cseréjén, a szükségletek feltárásán alapul, melyhez a felek közötti bizalomra van szükség.

36 Mitıl függ, hogy milyen tárgyalási stratégiát választunk? A tárgyalások vezetése, a meggyızés jellege szempontjából igen fontos, hogy a vezetı teljesítı avagy versengı típus, mert ez határozhatja meg, hogy a konfliktusok feloldására milyen stratégiát választ.

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET A Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken elnevezésű

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

2. A vezetés, mint tevékenys

2. A vezetés, mint tevékenys 2. A vezetés, mint tevékenys kenység A vezetést befolyásoló tényezık - vezetés funkciói, vezetési stílusok és vezetıi szerepek. - a vezetı pszichológiai és szociológiai jellemzıi, - a csoport jellemzıi,

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 157-168. o. A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok ISSAI 200 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A számvevıszéki ellenırzés

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben