11/2008. (III.21.) önkormányzati rendelet Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról Állapot:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2008. (III.21.) önkormányzati rendelet Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról Állapot: 2009.03.30."

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2008. (III.21.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 Várpalota Város Önkormányzatának T ámogatási Program járól 2 Várpalota Város Önkormányzata a t ovábbi akban: Önkorm ányzat a város területén befektetni szándékozó, valamint új munkahelyeket teremtő vállalkozók szám ára az önkorm ányzat t erül et én a foglalkoztatottság növelése és az új beruházások ösztönzése céljából az alábbi rendeletet alkotja a regionális támogatási program ról. 1. A rendelet hatálya Területi hatály 1. Jelen rendelet hatálya Várpalota Város Önkorm ányzat án ak közi gazgat ási területére terjed ki. 2. Értelmező rendelkezések 2. 3 Jelen rendelet alkalmazásában az alább meghatározott fogalmak a jelen pontban meghatározott jelentéssel bírnak, míg a jelen rendeletben külön nem szabályozott fogalmak jelentése m egegyezi k a S zerződés 87. és 88. ci kkének a nem zet i regi onál i s beruház ási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendeletben, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltakkal. 1. Áll ami t ámogat ás: az Európai Közösséget l ét rehozó S zerződés ( a t ovábbi akban: EK S zerződés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a az Európai Közösséget l ét rehozó S zerződés 87. ci kkének ( 1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális t ám ogat ási t érképről szól ó 85/ ( IV. 19.) Korm ányrend el et ( a további akban 1 Módosító rendeletek és hatálybalépésük: 13/2009. (II.18.) /2009. (III.27.) A rendelet preambulumát mód. a 13/2009. (II.18.) ör. 1. -a 3 A 2. -t kieg. a 19/2009. (III.27.) ör. 1. (1) bek. Korm. Rendelet.) pontja szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás. 2. Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak m egfel el ő fori nt összeg; ennek m eghat ározás akor egyet l en beruház ásnak kel l t eki nt eni az egy vagy több adózó ál t al egy három éves időszakon bel ül kivitelezett, gazdaságilag oszthatatlan beruházások at; annak m egál l apí t ásakor, hogy a beruház ás gazdasági l ag oszthatatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen föl draj zi közel séget; ezt úgy kel l meghatározni, hogy a kérelemben, illetve a bej el ent ésben szerepl ő beruház ás el szám ol hat ó költ ségéhez hozzá kel l adni és együt t esen kel l fi gyel em be venni az e beruházás m egkezdése napj át m egel őző hároméves időszakon belül elszámolt, gazdasági l ag oszt hat at l an beruházások jelenértékét, függetlenül attól, hogy az adózó az említett hároméves időszakon belül elszámolt beruházásaihoz igénybe vett-e állami támogatást Diszkont kamatláb: a Korm. rendel et pont j ában m eghat ározot t fogalom. 4. Saját forrás: a kedvezményezett által a beruház áshoz igénybe vet t ál l am i támogatásnak nem minősülő forrás. 5. Támogatási intenzitás: a támogatási intenzitás tekintetében a Korm. Rendelet pontjában foglaltak az irányadók. 6. Támogatástartalom: a Kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a Korm. Rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke. 7. K i s- és középvál l al kozás: a ki s- és középvál l al kozásokról, fej l ődésük t ám ogat ásáról szól ó évi XXXIV. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás (a továbbiakban: KKV). 8. Indul ó beruházás: t árgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény 4 A pontját mód. a 19/2009. (III.27.) ör. 1. (2) bekezdése

2 bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás. 10. Szén: az Egyesül t Nem zet ek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló mi nőségű, közepes mi nőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén. 11. Idegenf orgal mi t evéken ységh ez kapcsol ódó beruházás: az i degenf orgal omhoz közvet l enül kapcsol ódó, az i degenf orgal mat ki szol gál ó beruházások, kül önösen a csoportos szálláshelyek létesítése Munkaerőpiactól tartósan távollévő személ y: a pál yakezdő fi at al ok, az öt ven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápol ását követ ően m unkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szól ó évi C XXIII. t örvény 1. ( 2) bekezdés 1. pont j ában m eghat ározot t magánszemély Referencia alapkamatláb: a Korm. rendel et pont j ában m eghat ározot t fogalom. 3. Támogatási kategóriák, a rendelet alapján nyújtható támogatások formája 3. (1) 8 A rendelet alapján beruházási támogatás és munkahelyteremtési célú támogatás nyújtható. A beruházási t ám ogat ásra a j el en rendeletben, illetve a Korm. rendeletben, illetve a Szerződés 87. és 88. ci kkének a nem zet i regi onál i s beruházási t ám ogat ásokra val ó al kal m azásáról szól ó 1628/ 2006/ EK bi zott sági rendel et ben ( HL L sorozat 5 A pontját mód. a 19/2009. (III.27.) ör. 1. (3) bekezdése 6 A 2. -t új 12. ponttal kieg. a 13/2009. (II.18.) ör. 2. -a 7 A 2. -t új 13. ponttal kieg. a 19/2009. (III.27.) ör. 1. (4) bekezdése 8 A 3. (1) bek. kieg. a 19/2009. (III.27.) ör. 2. -a 302/ ) fogl al t ak az irányadók. A munkahelyteremtési célú támogatásra a jelen rendeletben, a Korm. rendeletben, illetve az EK S zerződés 87. és 88. ci kkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltak az irányadók. (2) A jelen rendelet alapján az induló beruházások a követ kező t ám ogat ásokban részesül het nek: a) vissza nem térítendő támogatás, b) egyéb támogatás 4. A támogatások cél ja 4. A rendelet alapján folyósított támogatások célja, hogy Várpalotán a) növelje a foglalkoztatottságot új munkahelyek teremtésével, b) j avít sa a város nem zet közi versenyképesség ét, c) öszt önözze a m agas hozzáadot t- ért ékű beruház ásoknak a betelepülését, d) a nagy növekedési pot enci ál l al rendel kező, fej l ődőképes vállalkozások piaci pozícióit erősítse, termelékenységüket növelje, illetve versenyképességük et j aví t sa t echnol ógi ai korszerűsí t ésük révén, e) nagy hozzáadott érték tartalmú versenyképes, m agas m i nőségű feldolgozóipari termékek gyárt ására al kal m as új és nagy termelékenységű termelőkapacitások létrehozását előmozdítsa, f) a régi ó és a város turi szt i kai vonzerej ének növel ése, kül önösen az idegenfo rgal m i t evékenységhez kapcsol ódó beruház ások ösztönzése útján. 5. Kedvezményezettek köre 5. (1) A rendelet alapján támogatás a Magyarországon székhel l yel, vagy a kül föl di székhel yű, Magyarors zágon fi ókt el eppel rendel ke ző egyéni vállalkozó, jogi személy és jogi szem él yi ség nél kül i gazdasági t ársaság,

3 az európai részvényt ársas ág, val am i nt az európai szövetkezet részére nyújtható. (2) A rendelet alapján nyújtott támogatások ahhoz a feltételhez köthetők, hogy a kedvezm ény ezet t a székhel yét vagy fi ókt el epét Várpal ot a közi gazgat ási területére helyezi át. (3) 9 Az e rendeletben meghatározott, a kis- és középvál l al kozások szám ára biztosított munkahelyteremtési célú támogatás kizárólag Várpalota város közi gazgat ási t erül et én székhel l yel vagy fiókteleppel rendelkező kedvezményezettnek nyújtható. 6. B eruh ázási támogatások ra vonatkozó szabályok 6. (1) Regionális beruházási támogatás e rendel et al apj án indul ó beruházáshoz nyújtható. ( 2) E rendel et al apj án beruház ási támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a kedvezm énye zet t m ég a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a támogatási program ot kezel ő hat óság í rásban m egerősí t i, hogy a - további részl et es vi zsgál at t árgyát képező - proj ekt a rendelkezésre álló adatok alapján megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek. (3) A rendelet alapján támogatás ki záról ag ol yan i ndul ó beruházáshoz nyújt hat ó, am el ynek követ kezt ében Várpalotán legalább tíz új teljes munkaidős munkahely létesül. ( 4) A rendel et al apj án beruház ási t ám ogat ás a beruházási köl t ségre elszámolható tárgyi és immateriális költ ségekhez kapcsol ódó el szám ol ás mellett nyújtható. (5) A beruházási támogatások átláthatóságának növelése céljából jelen rendel et beruházási t ám ogat ásokra vonat kozó el őí rásai t az Önkorm ányzat honlapján is közzé kell tenni. 7. A beruházási támogatás mérték e 7. (1) Az egyes - azonos elszámolható költ ségekkel rendel kező - proj ekt ekhez nyújtható, bármely támogatás intenzitása nem haladhatja meg a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott mértékeket. 9 Az 5. -t új (3) bek. kieg. a 13/2009. (II.18.) ör. 3. -a (2) A támogatás intenzitása nem haladhatja meg a Korm. rendelet ának ( 1) bekezdés ében m eghat ározot t mértéket. ( 3) Am ennyi ben a pál yázó a pál yázat benyúj t ásakor a) kisvál l al kozásnak m i nősül, akkor a támogatás intenzitás 20 százalékponttal; b) középvállalkozásnak minősül, akkor 10 százalékponttal növel t ért éke a ( 2) bekezdésb en meghatározott mértéknek a nagyberuház ási proj ekt ek j avára és a szállítási ágazatban nyújtott támogatások kivételével. (4) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig; b) 50 százal éka, j el enért éken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre; c) 34 százal éka, a j el enért ék en 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre. 8. Elszámolható költségek 8. (1) A támogatás elszámolása során az alábbi költségek számolhatók el: a) a beruházás célját szolgáló aa) t árgyi eszköznek a szám vi t el ről szól ó évi C. törvény ( a továbbiakban: Sztv.) a, 51. -a szerinti bekerülési értéke; ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény fel vásárl ásako r; ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv a, 51. -a szeri nt i bekerül ési ért éke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50%-áig (a továbbiakban: támogatható immateriális javak); vagy (2) Az elszámolható költséget szokásos pi aci áron kel l fi gyel em be venni, ha a kedvezm énye zet t és a vel e kapcsol t vállalkozási viszonyban lévő személy közöt t a szokásos pi aci árt ól el t érő áron kötött szerződés alapján merült fel. (3) A földterület és az épületek ki vét el ével az eszközök bérl et ével kapcsol at os költ ségeket csak akkor l ehet fi gyel em be venni, ha az pénzügyi lí zi ng form áj ában val ósul m eg, és a szerződ és tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és

4 épül et ek bérl ése eset én a beruház ási proj ekt befej ezés ének várhat ó i dőpont j át követ ően a bérl et nek nagyvál l al kozások esetében még legalább öt évig, míg kisés középvál l al kozások eset ében három évig kell folytatódnia. ( 4) Az ( 1) bekezdés ac) pontj a szeri nt i támogatható immateriális javak csak akkor számolhatóak el, ha a) felhasználásuk kizárólag a regionális beruházási t ám ogat ásban részesül ő létesítményben történik; b) leírható eszközöknek tekintendők; c) piaci feltételek mellett, harmadik féltől történik a megvásárlásuk; d) a vál l al at eszközei közé t ört éni k a besorol ásuk; és e) l egal ább öt évi g - kis- és középvál l al kozások eset én három évi g - a regi onál i s beruházási t ám ogat ásban részesülő létesítményben maradnak. 9. Nem szám ol hat ók el az al ábbi költ ségek: a) szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerül ési ért éke, il l et ve vételára létesítmény felvásárlásakor; b) a korábban m ár használ at ba vet t ol yan t árgyi eszköz bekerül ési ért éke, amelynek alapján a kedvezményezett, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe; c) ol yan t árgyi eszköz bekerül ési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; d) szállítási ágazatban a szállító berendez ések ( gördül ő eszközök) bekerül ési ért éke; e) a t ám ogat ási program ot kezel ő hat óság ál t al a 19. ( 1) bekezd ése alapján kiadott írásos megerősítést tartalmazó okirat (elvi visszaigazolás) kelte előtt felmerült költség, ráfordítás; f) személygépkocsi bekerülési értéke; g) a támogatható immateriális javak bekerül ési ért éke, ha azt a kedvezm énye zet t nem ki záról ag a támogatásban részesülő létesítményben használja; h) nagyvál l al kozásnál a korábban m ár bárki ál t al használ at ba vet t eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény m egvásárl ásakor beszerz et t t árgyi eszköz vételárát, valamint a földterület, telek bekerülési értékét. 9. A beruházási támogatás igénybevételének további szabályai 10. (1) A támogatott projekt kapcsán beszerz et t eszköznek új nak kel l l enni e, ki véve a) létesítmény felvásárlásának esetén, vagy b) ha a kedvezm ényez et t ki s- és középvál l al kozás. (2) A létesítmény felvásárlása, illetve kis- és középvál l al kozás ál t al vásárol t használ t eszköz t ám ogat ása eset én az ügyl et, vagy az eszköz vásárl ása kizárólag piaci értéken történhet. ( 3) Ha a t ám ogat ást a t árgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján számítják ki, úgy a támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költ ségek l egal ább 25%- át saj át forrásból biztosítja. ( 4) A t ám ogat ás akkor vehet ő i génybe és tartható meg, amennyiben a kedvezm énye zet t a beruház ást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított öt évig, kis- és középvál l al kozások eset én három évi g az érintett régióban fenntartja. (5) A (4) bekezdésben megfogalmazott követ el m ény nem akadál yoz za a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve fel szerel és cseréj ét, am ennyi ben a fennt art ási i dőszak al at t a gazdasági t evékenység fennt art ása az éri nt et t régióban biztosított. A korszerűtlenné vál t üzem vagy fel szer el és cseréj ét követ ő fennt art ási i dőszakban a kedvezm énye zet t az üzem vagy a fel szerel és cseréj ére vonat kozóan támogatásban nem részesülhet. ( 7) Am ennyi ben a beruházást, fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a kérel em vagy pál yázat befogadásán ak feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati m egál l apodás és az ahhoz t art ozó használ at i m egoszt ásra vonat kozó vázraj z pályázati útmutatóval történő benyújtása. A per- és i génym ent esség követ el m ényének az oszt at l an közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás, fejlesztés helyszíne. 11. Nem nyújtható támogatás: a) a közöt t i időszakra vonatkozó nemzeti regionális

5 támogatásról szóló 2006/C 54/08 számú iránymutatás (a továbbiakban: iránymutatás) I. számú mellékletében m eghat ározot t acél i pari t evékenységhe z, ki véve, ha a kedvezm ényez et t ki s- és középvál l al kozás és a 70/ 2001/ EK bizottsági rendeletben foglaltak szerint részesül állami támogatásban; b) a hajógyártáshoz nyújtott állami t ám ogat ásokról szól ó 2003/ C 317/ 06 számú keretszabály 3.1 cikkének (11) bekezdéséb en m eghat ározot t t evékenységhez; c) az iránymutatásban meghatározott szén- bányászat hoz; d) az iránymutatás II. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez; e) a halászati és akvakultúra-termékek pi acának közös szervezés éről szól ó decem ber 17- i 104/ 2000/ EK t anácsi rendel et szeri nt i hal ászat i és akvakul t úra t evékenységet szol gál ó beruházásokhoz, t ovábbá hal ászat i t erm ékek fel dol gozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz; f) az 1628/ 2006/ EK rendel et 2. ci kke ért el m ében az EK- S zerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, val am i nt az 1898/ 87/ EGK rendel et 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a tejet és tejterméket utánzó, illetve helyettesítő t erm ékek gyárt ásához és forgal om ba hozat al ához; g) azon proj ekt ekhez, am el yek eset ében a program 33. -a szerinti, az Önkorm ányzat honl apj án val ó közzét ét el e előtt a beruházás megkezdődött. 12. A t ám ogat ot t proj ekt m egkezdési i dőpont j ának az al ábbi időpont ok mi nősül nek: a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén aa) az épí t ési napl óba tört ént el ső bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva); ab) a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok m egkezdésér e vonat kozóan, ha épí t ési napló vezetése nem kötelező; b) gép, berendez és, anyag, t erm ék beszerz ését t art al m azó proj ekt eset én az el ső beszerz et t gép, berende zés, anyag, termék szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő (kedvezményezett) aláírásával igazolt átvételi nap; c) egyéb nem a fent i a)- b) pont ok hatálya alá tartozó tevékenységhez kapcsol ódó proj ekt eset én a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja; d) am ennyi ben a pál yázat ban ismertetett projektet több célterületre (építés és gép) kiterjedően valósítják m eg, akkor az egyes cél t erül et ekn ek m egfel el ő t evékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. 10. Állami támogatásokra vonatkozó egyéb szabályok 13. Nem nyújtható támogatás: a) azon szerve zet részé re, am el l yel szem ben az Európai B i zott ságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; b) 1 0 csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek és a nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 14. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni. 15. (1) 11 Egy projekthez igénybe vett összes támogatás, ideértve a de minimis támogatásokat is - függetlenül attól, hogy annak fi nanszí rozás a közösségi, országos, regi onál i s vagy hel yi forrásból tört éni k - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásra vonatkozó i rányadó közösségi szabál yban vagy az Európai Bizottság támogatást jóváhagyó határozatában megjelölt támogatási intenzitást. (2) Az elszámolható költségek körét a pályázati felhívásban vagy útmutatóban az Sztv. előírásainak megfelelően is meg kell határozni. 11. A támogatások odaítélésére irányuló eljárás 16. (1) 1 2 A támogatást a vállalkozó köt el es m ég a beruházás, val am i nt az új munkahelyek létesítésének megkezdése el őtt Várpal ot a Város Önkorm ányzat ának cí m zet t angol vagy m agyar nyel vű írásbeli kérelmében igényelni. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 10 A 13. b) pontját mód. a 19/2009. (III.27.) ör a 11 A 15 (1) bek. mód. a 19/2009. (III.27.) ör. 4. -a 12 A 16. (1) mód. a 13/2009. (II.18.) ör. 4. (1)

6 a) a kérel m ező m egnevez ése, adószám a, statisztikai száma, cégjegyzékszáma, és a kérel m ező nyil at kozat a arról, hogy hozzájárul az évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁHT.) 18/C. -ának (13)- (14) bekezdéseiben rögzített adatoknak az Áht.-ban meghatározottak részére történő t ovábbít ásához, b) a kérelmező képviselőjének hiteles aláírás mintája, meghatalmazása, elérhetőségei (cím, telefon, mobiltelefon, telefax, cím), c) a kérel m ező harm i nc napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, d) a kérelmező nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási, vagy egyéb közt art ozása nem ál l fent, val am i nt arról, hogy hozzáj árul, hogy az ezzel kapcsol at os adat okat az önkorm ányzat az éri nt et t szervekhe z i nt ézet t m egkereséssel beszere zze az e rendeletben meghatározott időpontban, e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 13. a) pontjában szabályozott tiltott támogatások miatt nem áll fent visszat érí t ési köt el ezet t sége az Európai Bizottság felé, f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt, illetőleg nem áll végelszámolás alatt, valamint arról, hogy megfelel az e rendeletben támasztott egyéb követ el m ényeknek, g) az igényelt támogatás összegének felső határa, az igényelt támogatások formái, h) az i gényel t t ám ogat ásokkal m egval ósí t ani kí vánt beruházás annak t ervezet t bekerül ési köl tségei nek feltüntetésével, i) a beruház ás során l ét rej övő új m unkahel yek szám át, szükség szeri nt a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatni tervezett munkavállalók száma szerinti bont ásban, j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy m agára nézve köt el ezőnek i sm eri el a rendeletben szabályozott ellenőrzést, k) a kérelmező nyilatkozatát arról, mely szeri nt el fogadj a, hogy a rendel et ben szabályozott kötelezettségei megsértése esetén a nyújtott támogatásokat köteles az önkormányzat számára kamattal (referenciaráta) növelt összegben visszafizetni, l) a fenti k) pontban meghatározott visszafizetési kötelezettség helyett az önkorm ányzat ál t al kedvezm ényes áron a beruházás cél j ára a beruházó részé re értékesített ingatlan esetében a kedvezményezett a nyújtott vételárkedvezmény referenciarátával növel t összegének a m egfi zet ésr e, illetőleg a felek ilyen irányú külön megállapodása esetén a kedvezményezett a vételárkedvezmény nyújtásának időpontjától az ingatlan visszaadásának időpontjáig számított időszakon belül érvényes refe renci arát áknak m i nt kamatlábnak a vételárkedvezményre vet ít ésével szám í t ott kam at ok összegének megfizetésére és az ingatlannak az önkorm ányzat részé re a kedvezm ényes vételáron történő visszaadására köteles, az i dőközben el végzet t és az önkorm ányzat szám ár a hasznos ért éknövel ő beruházásokn ak az önkormányzat általi megtérítése mellett, m) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a rendezet t munkaügyi kapcsol at ok államháztartásról szóló évi XXXVIII. t örvény ában meghatározott módon általános és különös feltételeit a beruházás során megtartja, n) a kérelmező nyilatkozatát az általa a beruházás m egval ósít ásához igénybe vet t, nem a jelen támogatási program hatálya al á t art ozó regi onál i s beruház ási vagy de minimis jogcímen kapott támogatásokról, val am i nt arról, hogy a szám ára a különböző állami, regionális és egyéb támogatási programok keretében nyújtott támogatások, valamint az általa az önkormányzattól igényelt támogatások összege együt t esen sem hal adj a m eg a rendelet 7. -ában meghatározott maximális támogatási intenzitási határértéket. o) 1 3 a kérelmező által a számlavezető pénzi nt ézet ének arra a cél ra adot t azonnal i beszedési m egbí zását (inkasszóját), amely alapján a számlavezető pénzintézet a támogatási szerződés kedvezményezett általi m egszegése eset én a j ogosul at l anul igénybe vett munkahelyteremtési célú t ám ogat ás összegét az Önkorm ányzat j avára a kedvezm ényez et t bankszámlájáról beszedheti. (3) 1 4 A munkahelyteremtési célú támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 16. (2) bekezdés a-f) és j-o) pontjaiban meghatározott mellékleteket, adatokat, nyilatkozatokat. 13 A 16. (2) bek. új o) ponttal kieg. a 13/2009. (II.18.) ör. 4. (2) bekezdése 14 A 16. -t új (3) bek. kieg. a 13/2009. (II.18.) ör. 4. (3) bekezdése

7 A kérelmezőtől a 16. -ban szabál yozot t kérel em ben m eghat ározot t akon túl az önkorm ányzat a beruházás, valamint a támogatott új munkahelyek megteremtésének további részletezését is igényelheti a támogatás odaítélését megelőzően. 18. ( 1) A kérel em benyúj t ását az önkorm ányzat a kérel m ező fel é í rásban, vagy szem él yesen benyúj t ot t kérel em eset én a kérel em érkez ését és ikt at ását igazoló pecséttel vagy tanúsítvánnyal visszaigazolja. (2) A kérelem benyújtása szempontjából a 88/ faxszám ra vagy a címre történő benyújtást is a kérelem írásbeli benyújtásának kell tekinteni. -ben t ört énő benyújt ás eset én a kérel em mellékleteit is lehetőség szerint pdf formátumban csatolni kell. Az ben vagy faxon t ört énő benyúj t ás nem mentesíti a kérelmezőt a nyilatkozatainak és a m egkí vánt i gazol ásoknak az eredet i formában történő benyújtása alól, azonban ebben az eset ben a j el en rendeletben megszabott eljárási határidők az e- m ai l- nek, vagy a faxnak az önkormányzat címére történő beérkez ésének napj án, vagy ha az nem m unkanapra esi k, úgy az azt követ ő el ső m unkanapon kezdődnek. 19. ( 1) A kérel em benyúj t ását követ ő három m unkanapon bel ül Várpal ot a Város Jegyzőj e ( a t ovábbi akban: j egyző) megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem elviekben megfelel-e a jelen programban foglalt feltételeknek, és ezt a kérelmező számára írásban visszaigazolja. Az elvi visszaigazolás tartalmazza a kérelmező által igényelt támogatási kategóriák megjelölését is. Amennyiben a kérelem nem felel meg a jelen támogatási programban meghatározott feltételeknek, úgy a jegyző arról tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a kérelme a támogatási program keret ében el vi l eg nem részesíthető támogatásban. A visszai gazol ás t ört énhet a kérel em ben megjelölt vagy fax címre történő üzenetküldéssel is. (2) 1 6 Ez a rendelet csak abban az esetben m ent esí ti a program keret ében nyúj t ott támogatásokat, ha még a beruházási, 15 A 17. -t mód. a 13/2009. (II.18.) ör. 5. -a 16 A 19. (2) bek. mód. a 13/2009. (II:18.) ör. 6. -a illetve munkahelyteremtési projekt m egkezdése el őt t a kedvezm énye zet t támogatás iránti kérelmét benyújtja az önkorm ányzat hoz és az önkorm ányzat az ( 1) bekezd ésben szabál yozot t visszaigazolásban írásban megerősíti, hogy a proj ekt a részl et es vi zsgál at végső eredm ényét ől függően m egfel el a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek. Amennyiben a beruházás, illetve az új munkahelyek létesítése a jelen bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése előtt megkezdődik, a teljes projekt elveszíti jogosultságát a támogatásra. ( 3) Am ennyi ben az ( 1) bekezdésben szabál yozot t vi sszai gazol ás ában a j egyző megerősíti, hogy a kérelem elviekben megfelel a rendelet feltételeinek, úgy a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül a jegyző által kijelölt szakért ő munkacsoport részl et esen megvizsgálja, hogy a beruházás (projekt) megfelel-e a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek. Amennyiben a proj ekt a részl et es vi zsgál at végső eredménye alapján megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek, úgy a jegyző a kérelmet döntéshozatal céljából m egkül di az önkorm ányzat képvi sel ő testülete részére. 20. (1) Amennyiben a kérelemben foglalt projekt a részletes vizsgálat alapján megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek, úgy a jegyző a kérelmet a Képviselő-testület elé terjeszti j óváhagyásra. A rendel et nek nem megfelelő kérelmet is a Képviselőtestület elé kell terjeszteni, az elutasításról a Képviselő-testület dönt. (2) A képviselő testület a soron következő ül ésén dönt a t ám ogat ás el fogadásáról. A döntése során a képviselő testület j ogosul t az i gényel t összegű támogatásoknál kisebb támogatást is megállapítani, beleértve azt az esetet is, ha egyes támogatási formák iránti kérelmet teljes egészében elutasít. (3) A képviselő testület döntéséről a polgármester a döntés meghozatalától szám í t ott öt m unkanapon bel ül í rásban tájékoztatja a kérelmezőt. A tájékoztatás tartalmazza a kedvezményezettnek nyújtott támogatás támogatástartalmát és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát.

8 12. A támogatások fol yósí tása 21. ( 1) Az önkorm ányzat t ám ogat ási szerződést köt a t ám ogat ás kedvezményezettjével és a támogatási szerződésben rögzítettek szerint folyósítja a támogatást. (2) A támogatás folyósításának, illetőleg több részletben folyósított támogatások eset én az egyes részl et ek fol yósí t ásának feltétele, hogy a kedvezményezett az illetékes hatóságok által kiállított nyilatkozatokkal igazolja, hogy hatvan napnál nem régebbi esedékességű, l ej árt adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy egyéb közt art ozása nem ál l fent. Ezeket az adat okat az önkorm ányzat jogosult az érintett szervektől közvetlenül is beszerezni. 13. A támogatási szerződ és 22. A t ám ogat ási szerződést í rásba kel l foglalni. 23. ( 1) A t ám ogat ási szerződésnek l egal ább a követ kezőket kel l tartalmaznia: a) a felek meghatározása, b) a t ám ogat ott beruházás beazonosí t ásához szükséges adat ok, beleértve a beruházás tervezett költségeit, illetőleg a foglalkoztatni tervezett munkavállalói létszámot is, c) a támogatott beruházás megvalósításának határideje, d) a támogatásokat odaítélő döntés száma, e) a támogatástartalom (ld. Korm. rendelet 2. melléklet), támogatás kat egóri ánként, a kat egóri ákon bel ül támogatási formánként és igényelt folyósítási ütemezés szerint lebontva, f) a támogatások visszafizetésére vonat kozó rendel ke zések, i) az ellenőrzések kedvezményezett általi tűrésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az el l enőrzések bej el ent ésén ek módj át és előzetes bejelentésének határidejét, j) a kedvezményezett felhatalmazását arról, hogy az önkorm ányzat a beruházásnál foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó fogl al kozt at ási adat okat a Munka Törvénykönyvéről szól ó évi XXII. törvény 3. (4) bekezdésében m eghat ározot t körben m egi sm erhesse és azt akár az il l et ékes hat óságokt ól i s beszere zhesse, k) a kedvezm ény ezet t kötelezettségvállalást arról, hogy - ha ennek a közbeszer zés ekről szól ó évi C XXIX. törvény ( a t ovábbi akban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak úgy a támogatások felhasználására irányuló beruházás során a Kbt.- t al kal m azza. A szerződésb en úgy kel l m eghat ározni a t ám ogat ás fel használ ásával kapcsol at os határidőket, hogy a megvalósítandó közbeszerzésre irányuló eljárás l efol yt at ásához a Kbt. al apj án szükséges időtartam rendelkezésre álljon, l) a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Áht. 15/ A. - ában m eghat ározot t adat okat az önkorm ányzat a honlapján közzétegye. m) 1 7 a kedvezményezett kis- vagy középvállalkozás tartozáselismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról, hogy a t ám ogat ási szerződ és kedvezményezett általi megszegése esetén az Önkormányzat a kifizetett munkahelyteremtési célú támogatás összegét a kedvezm énye zet t tartozáselismerése miatt külön polgári peres vagy nem peres el j árás mellőzésével, a kedvezményezett számlavezető pénzintézetének t áj ékozt at ása ut án, azonnal i beszedési megbízással (inkasszóval) érvényesítheti. A vál l al kozó i ngat l an- vagy vagyoni fedezetet biztosít a támogató részére az elnyert támogatás értékében. ( 2) A t ám ogat ási szerződ és m egszegése eset én a szerződ ésszeg ést el követ ő, vagy a szerződéssz egés ért a pol gári j og szabál yai szeri nt fel el ős kedvezm ényez et t köteles a folyósított támogatásokat a 16. (2) bekezdés k)-l) pontja szerinti összegben megtéríteni. 14. A támogatások felhasználásának ellenőrzése 24. Az önkorm ányzat j egyzőj e a pénzügyi és adóügyi i roda út j án éves bont ásban részl et es nyi l vánt art ást vezet az önkormányzat által folyósított támogatásokról. 25. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a) a kedvezményezett jogállására vonatkozó információk (a kedvezm énye zet t neve, székhel ye, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai 17 A 23. (1) bek. új m) ponttal kieg. a 13/2009. (II.18.) ör. 7. -a

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (I.30.) számú rendelete Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2014.(..) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról Berente Község Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (egységes szerkezetben a módosításáról 32/2008. (XI. 26.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete. Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete. Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (Egységes szerkezetben a 27/2009. (VI. 30.), és a 26/2013.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. /2013. ( ) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. /2013. ( ) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati r e n d e l e t e a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Várpal ot a Város Önkorm ányzat

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 36/2010. (IX.14.) önkormányzati. r e n d e l e t e 1

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 36/2010. (IX.14.) önkormányzati. r e n d e l e t e 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2010. (IX.14.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 valamint elidegenítésükről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Kiskereskedelmi tevékenységre beérkezett pályázatok elbírálása

Részletesebben

32/2008. (XI. 26.) számú rendelete

32/2008. (XI. 26.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI. 26.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Fejlesztési

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról (egységes szerkezetben) Berente

Részletesebben

6/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról

6/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról 6/2009. (II.18.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról (2) Az önkormányzat az épület-felújítást támogató program általános feltételeit

Részletesebben

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 17., csütörtök Tartalomjegyzék 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről 11192 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató 2015. 01.05. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE... 3 2. KAPCSOLÓDÓ KORMÁNYHATÁROZATOK

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben