Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés Építési, bontási, használatbavételi bejelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés Építési, bontási, használatbavételi bejelentés"

Átírás

1 Építéshatósági ügyek Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés Építési, bontási, használatbavételi bejelentés Hatáskör jogosultja: Pápa Város Jegyzője Eljáró szerv: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Építéshatósági Csoport 8500 Pápa, Fő u. 12. II. emelet Műszaki osztályvezető: Molnár István (tel.: 89/ ) Építéshatósági csoportvezető: Hortobágyi Sándor (tel.: 89/ ) Ügyfélfogadási idő: megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével Felvilágosítás kérhető, területi felosztás szerint: Tóth József (tel: 89/ ): Pápa Belváros, Dáka, Nyárád, Pápadereske, Pápasalamon, Mihályháza Horváth András (tel: 89/ ): Pápa: Alsóváros (Somlai úttól délre), Ipari Park és környéke, Külső Várkert, Borsosgyőr, Báróczhegy, Hódoska-major, Mátyusháza Tóth Norbert (tel: 89/ ): Pápa: Vajda Pl. ltp., Felsőváros, Alsóváros (Somlai útig), Tókertváros, Kéttornyúlak Pongrácz Barbara (tel: 89/ ): Erzsébetváros, Pápa-Tapolcafő, Adásztevel, Nagytevel, Ganna, Döbrönte, Farkasgyepű, Németbánya, Bakonyjákó, Kup, Pápakovácsi, Nóráp Etényi Dezső (tel: 89/ ): Pápa-Öreghegy, Kishegy, Törzsökhegy, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Bakonytamási, Csót, Béb, Vanyola, Bakonyszentiván, Lovászpatona, Bakonyság, Nagydém Nagygyimót, Pápateszér, Gic, Ugod, Homokbödöge Bolla Bernadett (tel: 89/ ): Egyházaskesző, Várkesző, Kemenesszentpéter, Külsővat, Malomsok, Marcaltő, Magyargencs, Kemeneshőgyész, Mezőlak, Békás, Nemesszalók, Marcalgergelyi, Vinár, Nemesgörzsöny, Nagyacsád, Vaszar, Takácsi, Gecse Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton, meghatalmazott által, Polgármesteri Hivatalokban és az Ügyfélszolgálati Irodán. Szükséges iratok: a kérelmek előterjesztése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény szerint történhet (postai úton, személyesen a Műszaki Osztályon). Az építési ügyekre vonatkozó kérelem a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben közzétett minta szerinti nyomtatványokon terjeszthető elő. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telkenként 5000 forint, b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha

2 ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, forint, bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a műszaki követelményeket előzetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő - műszaki megoldások alkalmazhatóságára szolgál, forint, bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, forint, c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén forint, egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén - önálló rendeltetési egységenként 250 m 2 hasznos alapterületig forint, - a 250 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként forint, cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m 2 -ként forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m 2 -ként forint, cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m 2 -ként forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint, cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m 2 -ként forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 m 2 -ként forint, ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m 2 -ként forint, cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként forint, d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás illetékével egyező mértékű, e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén forint, f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés esetén forint, g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén forint, h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m 2 -ként forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként forint, i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese, j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított illetékkel megegyező mértékű, k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű, l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett - önálló rendeltetési egységenként forint, amennyiben azonban a rendeltetés megváltoztatása építési

3 engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont szerinti illetékkel megegyező mértékű, m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében forint, n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében forint, 2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén forint, 3. a felügyeleti intézkedés esetén forint. Jogszabályi hivatkozás: az illetékekről szóló módosított évi XCIII. törvény mellékletének XV. címe Kapcsolódó országos szintű jogszabályok: - 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet: Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről - 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet: Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról évi XCIII. törvény az illetékekről - 85/2000 (XI.08.) FVM r.: A telekalakításról évi LXXVIII. tv.: Az épített környezet alakításáról és védelméről - 253/1997. (XII.20.) Korm. r.: Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) - 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet: Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Letölthető űrlapok Építési engedély iránti kérelem Építési engedély bejelentés Statisztikai adatlap építési engedélyhez Egyéb építésügyi hatósági kérelem Bejelentő lap kivitelezés megkezdéséről (50 millió forint alatt) Bejelentő lap kivitelezés megkezdéséről (50 millió forint felett) Használatbavételi engedély iránti kérelem Használatbavételi engedély bejelentés Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez Felelős műszaki vezetői nyilatkozat Statisztikai adatlap lakás rendeltetésének megváltozásáról

4 Építésügyi hatósági engedély-kérelem Iktatószám:... Adatok: 1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 2. Az építtető neve, címe: Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe: A kérelmezett engedély fajtája: telekalakítási engedély elvi építési engedély építési engedély módosított építési engedély bontási engedély használatbavételi engedély fennmaradási engedély fennmaradási és továbbépítési engedély összevont építésügyi hatósági engedély 5. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: 6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte: 7. Mellékletek építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása... pld építészeti-műszaki tervdokumentáció... pld tervezői nyilatkozat... pld felelős műszaki vezető nyilatkozata... pld építési műszaki ellenőr nyilatkozata építésügyi szakértői nyilatkozat, vélemény... pld tervtanácsi állásfoglalás... pld ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más célú hasznosítására egyéb okirat... pld

5 8. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység vagy építmény esetén a Korm. rendelet 5. (2) bekezdés db) vagy dc), illetőleg 10. (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntés, a 24. alapján lefolytatott összevont eljárás esetén az egységes környezethasználati engedély 9. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az építtető építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg) Alulírott... (építésügyi igazgatási szakértő családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak. Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (építésügyi igazgatási szakértő) Kérelem:... építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma Alulírott... (név, cím) építésügyi hatósági engedélyt kérek az 1. pontban megjelölt ingatlanon új építmény elhelyezésére, építésére, fennmaradására, továbbépítésére, meglévő építmény átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, elmozdítására, lebontására, építési tevékenység végzésére, fennmaradására, építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatbavételére, telekalakítás engedélyezésére, elvi engedélyezésre. (A kívánt rész aláhúzandó!) Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (építtető, kérelmező)

6 Építésügyi hatósági bejelentés Iktatószám:... Adatok: 1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 2. Az építtető (bejelentő) neve, címe: 3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe: 4. A bejelentés fajtája: építés-bejelentés bontás-bejelentés használatbavétel-bejelentése 5. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása: 6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte: 7. Mellékletek építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása... pld építészeti-műszaki tervdokumentáció... pld tervezői nyilatkozat... pld felelős műszaki vezető nyilatkozata... pld ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más célú hasznosítására egyéb okirat... pld 8. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az építtető építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg) Alulírott... (építésügyi igazgatási szakértő családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített környezet

7 alakításáról és védelméről szóló évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak. Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)... építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma Kérelem: Alulírott... (név, cím) bejelentem az 1. pontban megjelölt ingatlanon új építmény elhelyezését, építését, meglévő építmény átalakítását, bővítését, felújítását, helyreállítását, korszerűsítését, elmozdítását, lebontását, építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatbavételét, elvi engedélyezését, építési tevékenység végzését. (A kívánt rész aláhúzandó!) Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (bejelentő, építtető)

8 Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap Az épület rendeltetése Az épület hasznos alapterülete* m 2 Létesítendő lakások (üdülőegységek) száma, db Lakóépület 11. Egylakásos lakóépület 12. Kétlakásos lakóépület 13. Három- és többlakásos lakóépület 14. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás) 20. Üdülőépület Nem lakóépület 31. hivatali (iroda)épület 32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás) 33. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé) 34. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 35. közlekedési és hírközlési épület 36. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) 37. mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 38. egyéb nem lakóépület 40. nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások) Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye): * Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás(ok) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtőés légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe.

9 Egyéb építésügyi hatósági eljárás Iktatószám:... Adatok: 1. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 2. Az építtető neve, címe: 3. A kérelmezett engedély fajtája: jogutódlási engedély eljárás felfüggesztése részletfizetési engedély teljesítési (hiánypótlási, végrehajtási) határidő hosszabbítása iránti engedély eljárási bírság elengedése engedély érvényének meghosszabbítása igazolási kérelem egyéb 4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: 5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte: 6. Mellékletek építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása... pld keresetlevél... pld egyéb okirat... pld Kérelem: Alulírott... (név, cím) Építésügyi hatósági engedélyt kérek az 1. pontban megjelölt ingatlanon (A kívánt rész aláhúzandó!) Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (kérelmező)

10 A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK UTÓLAGOS BEJELENTÉSE Amennyiben az épület - értéke - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított - az 50 millió forint számított építményértéket nem haladja meg, - illetve a Kbt. hatálya alá nem tartozik, - és az építtetői fedezetkezelés hatálya alá nem esik, akkor az építtetőnek a tervezett építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját a kivitelezés megkezdését követő 5 munkanapon belül kell bejelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak. (Veszprém megye területén Veszprém, Megyeház tér 1., II. em./240. iroda) 1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe: helyrajzi száma: 2. Az építtető (bejelentő) neve: címe:. 3. A bejelentés tárgyára vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély (bejelentés) megnevezése: száma: kelte: Kérelem: Alulírott (név, cím) bejelentem, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon tervezett új építmény, építményrész, meglévő építmény bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása, elmozdítása, fennmaradása és továbbépítése, egyéb építési tevékenység végzése a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint számított építményértéket nem éri el és nem haladja meg, nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá, nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá, valamint a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított építményértéket nem éri el, b) az építőipari kivitelezési tevékenységét (dátum) a vállalkozó kivitelező megkezdte, az építési naplót megnyitotta. Kelt:...,... év... hó... nap Az első fokú építésfelügyeleti hatóság átvétele, bélyegzője:.. (bejelentő, építtető aláírása)

11 A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály alapján az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint értéket meghaladó, valamint az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó, illetve a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén. Az alábbi adatokat a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 10 munkanappal kell bejelenteni az első fokú építésfelügyeleti hatósághoz (Veszprém megye területén Veszprém, Megyeház tér 1., II. em./240. iroda). A nyomtatvány kötelező MELLÉKLETE: a kivitelezési tervdokumentációról szóló tervezői, illetve tervellenőri nyilatkozat Bejelentés oka (Kérjük X-el jelölni): 50 millió forint értéket meghaladó Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó 1. Építési engedély adatai a) engedélyező hatóság neve:... b) engedélyező hatóság címe:... c) építési engedély száma:... d) építési engedély jogerőre emelkedése: Építtető adatai a) neve (elnevezése):... b) címe (település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): Építési helyszín adatai a) címe (település, utca, házszám):... b) helyrajzi száma:... c) az ingatlan védettségére vonatkozó adatok (műemlék, műemléki terület, védett régészeti lelőhely):... d) az építmény rendeltetése:... alapterülete: m 2 4. Kivitelezés kezdésének tervezett időpontja (csak az első bejelentésnél) év... hó... nap 5. Kivitelező (vállalkozó) adatai: tevékenysége kezdete (dátum):...., vége (dátum):... a) neve (elnevezése):... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):.... kivitelezői nyilvántartási száma:... c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma:... d) adóazonosító száma: - -

12 Kivitelező (vállalkozó) adatai: tevékenysége kezdete (dátum):..., vége (dátum):.. a) neve (elnevezése):... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... kivitelezői nyilvántartási száma:... c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma:... d) adóazonosító száma: - - Kivitelező (vállalkozó) adatai: tevékenysége kezdete (dátum):., vége (dátum):. a) neve (elnevezése):... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... kivitelezői nyilvántartási száma:... c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma:... d) adóazonosító száma: Felelős műszaki vezető adatai: tevékenysége kezdete (dátum):..., vége (dátum): a) neve:... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... c) névjegyzéki száma:... Felelős műszaki vezető adatai: tevékenysége kezdete (dátum):, vége (dátum):... a) neve:... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... c) névjegyzéki száma:... Felelős műszaki vezető adatai: tevékenysége kezdete (dátum):., vége (dátum):.. a) neve:... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... c) névjegyzéki száma: Építési műszaki ellenőr adatai: tevékenysége kezdete (dátum):, vége (dátum): a) neve :... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... c) névjegyzéki száma:... Építési műszaki ellenőr adatai: tevékenysége kezdete (dátum):, vége (dátum):... a) neve :... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):..... c) névjegyzéki száma:... Építési műszaki ellenőr adatai: tevékenysége kezdete (dátum):.., vége (dátum):. a) neve :... b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.):...

13 ... c) névjegyzéki száma: Kivitelezési dokumentáció készítőinek adatai: tevékenysége kezdete (dátum):., vége (dátum):.. Neve : Címe : Névjegyzéki száma: 9. Tervellenőrök adatai: tevékenysége kezdete (dátum):...., vége (dátum):.. Neve : Címe : Névjegyzéki száma: 10. Az építtetői fedezetkezelő neve:. 11. Az építtető (beruházó) mint adatszolgáltató nyilatkozata: Kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelőek. Kelt: év... hó... nap Az első fokú építésfelügyeleti hatóság átvétele, bélyegzője:.. építtető, beruházó aláírása

14 Építésügyi hatósági engedély-kérelem Adatok: 1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: Az építtető neve, címe, telefonszáma: Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe: A kérelmezett engedély fajtája: telekalakítási engedély elvi építési engedély építési engedély módosított építési engedély bontási engedély használatbavételi engedély fennmaradási engedély fennmaradási és továbbépítési engedély összevont építésügyi hatósági engedély 5. A kérelem tárgya és annak rövid leírása: A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte: Mellékletek 1 db felelős műszaki vezetői nyilatkozat 1 db energetikai tanúsítvány 1 db Vízmű nyilatkozat 1 db E.ON Édász nyilatkozat 1 db E.ON Kögáz nyilatkozat 1 db kéményseprői nyilatkozat 1 db statisztikai adatlap illetékbélyeg Kérelem: Alulírott.. (név, cím) építésügyi hatósági engedélyt kérek az 1. pontban megjelölt ingatlanon lakóépület, üzlet, egyéb:. építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatbavételére. Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (építtető, kérelmező)

15 Építésügyi hatósági bejelentés Adatok: 1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 2. Az építtető (bejelentő) neve, címe, telefonszáma: 3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe: 4. A bejelentés fajtája: építés-bejelentés bontás-bejelentés használatbavétel-bejelentése 5. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása: 6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte: 7. Mellékletek felelős műszaki vezető nyilatkozata... pld kéményseprői nyilatkozat (kémény létesítése esetén). pld egyéb okirat... pld Kérelem: Alulírott... (név, cím) bejelentem az 1. pontban megjelölt ingatlanon felépített, bővített, átalakított, felújított.. építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatbavételét. (A kívánt rész aláhúzandó!) Kelt...,... év... hó... nap... aláírás (bejelentő, építtető)

16 Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap 1. Az ingatlan adatai: (1)... helység... utca (2) a telek területe:... m 2 2. Az építés jellege: (1) Új épület építése, (2) Épület-helyreállítás, (3) Emeletráépítés, (4) Tetőtér-, padlástér-beépítés, (5) Toldaléképítés, (6) Lakássá alakítás, (7) Lakás műszaki megosztása, (8) Lakásösszevonás 3. Az építés (kivitelezés) időtartama:... év... hónaptól... év... hónapig 4. (1) Az épületben épített lakások száma:... db, (2) összes hasznos alapterülete:... m 2 (3) Más, önálló rendeltetési egység száma:... db, (4) összes hasznos alapterülete:... m 2 5. Az épület (lakás) anyagai: (1) A függőleges teherhordó szerkezet anyaga (2) A tetőfedés anyaga (3) A homlokzati felületképzés anyaga 6. Az új lakóépület tetőszerkezetének formája: (1) Lapos tető, (2) Sátortető, (3) Nyeregtető, (4) Tagolt, (5) Erősen tagolt 7. Az új lakóépület szintjei és azok területe: (1) Pinceszint:... m 2, (2) Alagsor:... m 2, (3) Földszint:... m 2, (4) Emeletszint:... db 8. A lakásokhoz tartozó egyéb építmények és helyiségek: (1) Gépkocsitárolók száma:... férőhely (2) Úszómedence, (3) Télikert, (4) Egyéb, éspedig Az épület (lakás) egyéb felszereltsége: (1) Klíma, (2) Mesterséges szellőzés, (3) Központi porszívó, (4) Napkollektor, (5) Parabolaantenna, (6) Komplett kábelszolgáltatás, (7) Lift, (8) Elektronikus vagyonvédelem, (9) Automata öntözőberendezés, (10) Egyéb, éspedig Az épület (lakás) közműellátottsága: (1) Vezetékes gáz, (2) Tartályos gáz, (3) Közüzemi vízellátás lakáson belül, (4) Közüzemi vízellátás telken belül, (5) Házi vízellátás, (6) Közműves csatorna, (7) Házi csatorna (derítő) 11. Az épített lakások területe, helyiségei: 1 Lakások száma (db) 2 Ebből: duplakomfortos (db) 3 Lakások alapter. összesen (m 2 ) 4 Ebből: a szobák alapter. (m 2 ) 5 Helyiségek száma összesen (db) Ebből: szobák száma 6 6,1-12,0 m 2 alapter. (db) 7 12,1-17,0 m 2 alapter. (db) 1 szobás 2 szobás 3 szobás 4 szobás Lakás 5 szobás 6 és több szobás Összes

17 8 17,1-25,0 m 2 alapter. (db) 9 25,1-m 2 alapter. (db) (5)-ből: főzőhelyiségek száma 10-4,0 m 2 alapter. (db) 11 4,1-10,0 m 2 alapter. (db) 12 10,1-m 2 alapter. (db) 13 (5)-ből: gardróbhelyiség (db) 14 fürdőszoba (db) 15 mosdó, zuhanyozó (db) 16 külön WC-helyiség (db) 17 szauna (db) 12. A lakás fűtési rendszere (db): 1 Távfűtés 2 Egyedi központi fűtés 3 Etázsfűtés 4 Helyiségfűtés 13. A hőleadás módja (db): 1 Légfűtés 2 Padlófűtés 3 Radiátor 4 Konvektor 5 Kályha 14. A fűtés energiája (db): 1 Gáz 7 Villany 3 Olaj 4 Szilárd 5 Egyéb

18 FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT Alulírott., mint a.. (cím).. hrsz-ú ingatlanon számú építési engedély alapján felépített építmény felelős műszaki vezetője, büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, valamint 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú és rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) terveknek megfelelően, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az évi LXXVIII. tv a (2) bekezdésének c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az érintett közüzemi szolgáltatókkal, valamint a kéményseprő szolgáltatóval az előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított, az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte/nem érte el* a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az építmény teljesen elkészült, a következő munkálatok hiányoznak:.... Az építkezés megkezdésének ideje:. év hó nap Az építkezés befejezésének ideje: év hó nap Felelős műszaki vezető: Neve: Címe: Névjegyzéki száma:.. Kivitelező(k): Neve:. Címe:. (Amennyiben több kivitelező van a túloldalon kell felsorolni). 20. év..hó nap *A megfelelő aláhúzandó.. Felelős műszaki vezető aláírása

19 A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap Iktatószám:... Adatok: 1. A lakás rendeltetése megváltoztatásával érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: Az építtető (tulajdonos) családi neve és utóneve, lakcíme: A lakás rendeltetése megváltoztatásának típusa (keletkezés vagy megszűnés), annak rövid leírása (oka): A lakás rendeltetése megváltoztatásának időpontja (év, hónap, nap): Az épület vagy helyiségek eredeti rendeltetése és azok területei: A rendeltetés megváltoztatásával érintett lakások száma, a lakás változás előtti és utáni hasznos alapterülete: A keletkező vagy megszűnő lakás közműellátottsága: (1) Vezetékes gáz, (2) Tartályos gáz, (3) Közüzemi vízellátás, (4) Házi vízellátás, (5) Közműves csatorna, (6) Házi csatorna (derítő) 8. A keletkező lakások területe, helyiségei: 1 Lakások száma (db) 2 Ebből: duplakomfortos (db) 3 Lakások alapter. összesen (m 2 ) 4 Ebből: a szobák alapter. (m 2 ) 1 szobás 2 szobás 3 szobás 4 szobás 5 szobás lakás 6 és több szobás Összes

20 5 Helyiségek száma összesen (db) Ebből: szobák száma 6 6,1-12,0 m 2 alapter. (db) 7 12,1-17,0 m 2 alapter. (db) 8 17,1-25,0 m 2 alapter. (db) 9 25,1-m 2 alapter. (db) (5)-ből: főzőhelyiségek száma 10-4,0 m 2 alapter. (db) 11 4,1-10,0 m 2 alapter. (db) 12 10,1-m 2 alapter. (db) 13 (5)-ből: gardróbhelyiség (db) 14 fürdőszoba (db) 15 mosdó, zuhanyozó (db) 16 külön WC-helyiség (db) 17 szauna (db) 9. A keletkező lakás fűtési rendszere (db): 1 Távfűtés 2 Egyedi központi fűtés 3 Etázsfűtés 4 Helyiségfűtés 10. A keletkező lakás hőleadási módja (db): 1 Légfűtés 2 Padlófűtés 3 Radiátor 4 Konvektor 5 Kályha 11. A keletkező lakás fűtésének energiája (db): 1 Gáz 7 Villany 3 Olaj 4 Szilárd 5 Egyéb 12. Tényközlés: Alulírott... (név, cím) közlöm, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon a lakás rendeltetésének módosítását érintő, a 3. pontban megjelölt típusú változás történt a 4. pontban megjelölt időben. Kelt...,...év...hó...nap... aláírás (építtető, tulajdonos)

Az építésügyi hatósági engedély-kérelem HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Az építésügyi hatósági engedély-kérelem HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM (A 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Használatbavételi engedély

Ügytípus megnevezése. Használatbavételi engedély Ügytípus megnevezése Használatbavételi engedély Használatbavételi engedély szükséges ahhoz, hogy a befejezett épületet használatba vehesse a tulajdonosa, azonban 2013. január 1-jétől jelentősen csökkent

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató az építési engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben illetve mikor kell építési engedélyt kérni? Az építési tevékenységet (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése,

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási ügyekben?...2 Ki tekinthet be az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök 148. szám Tartalomjegyzék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben