a Kormány részére Budapest, szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Kormány részére Budapest, 2009. szeptember"

Átírás

1 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Készült szeptember 2. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a telekalakítási engedélyezési eljárás megváltoztatásával kapcsolatos, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, szeptember

2 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai munkaterv szerint ténylegesen szakmapolitikai értekezlet idıpontja: szeptember szeptember 4. honlapon való közzététel idıpontja: szeptember 9. közigazgatási egyeztetésre megküldés: szeptember 9. közigazgatási egyeztetés lezárása:. államtitkári értekezlet idıpontja: október 1. kormányülés idıpontja október Az egyeztetésben részt vevık 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezık intézmény egyetért nem ért egyet MeH IRM NFGM ÖM nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet EüM HM KvVM KHEM KüM OKM SzMM PM LÜ KSH OBH nem adott véleményt 2.4. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. MMK MAK MOSZ Magyar Parasztszöv. MAGOSZ MFTTI 3

4 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. V E Z E TİI ÖSSZEFOGLALÓ 4 1. Az elıterjesztés célja A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a földrészlet-határok megváltoztatására (megosztás, összevonás, újraosztás, telekhatárrendezés), illetve a változtatás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárások egymásra épülve, de egymástól függetlenül folynak le. Az eljárás átláthatóbbá tétele, az egyszerőbb, egyablakos ügyintézés bevezetése érdekében bizonyos esetekben lehetıség látszik arra, hogy a két, jelenleg egymástól elkülönülı eljárás összevonásra kerüljön. E cél megvalósítása érdekében a telekalakítási eljárást egyetlen eljáró hatóságnak indokolt lefolytatni augusztus 17-én államtitkári szintő döntés született arról, hogy a telekalakítási eljárás lefolytatására a földhivatal kerül kijelölésre. Az Országgyőlés a évi LVII. törvénnyel módosította az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.). Ezzel összefüggésben a vonatkozó kormányrendeletek módosítására az NFGM átfogó jogszabálymódosítási koncepciót, illetve csomagot készített, melynek részét képezte a fentiekben foglalt két eljárás ugyanazon hatóság elıtt történı lefolytatása, illetve a telekalakítás engedélyezési eljárásának földhivatalokhoz történı telepítése. Az FVM kezdeményezésére NFGM elıterjesztésének tárgyában a Kormány úgy döntött, hogy a telekalakítási eljárásra vonatkozó új szabályozást az FVM készítse elı, az általa megadott ütemterv betartására figyelemmel. A földhivatal által lefolytatott telekalakítási eljárás szabályairól a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kell rendelkezni. A javaslat meglévı közfeladatok hatékonyabb ellátására irányul. Az érintett közfeladatok: a telekalakítási eljárás lefolytatása, illetve bizonyos esetekben az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel együtt történı lebonyolítása. 2. Az igénybe vett eszközök jogalkotás Mivel az új koncepció szerinti helyzetben a telekalakításra vonatkozó jogszabályok nem, vagy csak részben alkalmazhatóak, az elıterjesztés részét képezı R. módosításáról szóló tervezet a jelen gyakorlattól eltérı, új eljárási szabályokat, valamint szakmai követelményeket állapít meg. Mindamellett szükséges módosítani az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, melyben a Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban elsı fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelölné ki.

5 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. 5 A telekalakítást építésügyi hatóságként az R. tervezett módosításának hatálybalépését követıen az ingatlanügyi hatóság engedélyezné. Az R. mellékletének részét képezi a telekalakítási eljárásban közremőködı szakhatóságok kijelölése is egyéb intézkedés A telekalakítási eljárásban a kérelmezınek jelenleg eljárási illetéket kell megfizetni. Tekintettel a földhivatalok finanszírozására (saját bevételeikbıl kell biztosítaniuk mőködésük anyagi feltételeit), az eljárási illeték igazgatási szolgáltatási díjjá alakítása elkerülhetetlen. A díj mértékének meghatározása további egyeztetést igényel a PM-el. 3. Kormányprogramhoz való viszony A Kormány Új Magyarország, Szabadság és Szolidaritás címő programjában az építésügy kiemelkedı szerepét hangsúlyozza, amikor a Haza és haladás c. fejezetben az alábbiakat deklarálja: Építünk és beruházunk, annyit, mint soha korábban. Utakat, vasutakat, városközpontokat építünk, átépítünk iskolákat, kórházakat, szociális intézményeket, szabályozunk folyókat, építünk csatornákat. Mindeközben megváltozik a falu, a vidék képe, a beruházásokon új magyar ipar jön létre, megerısödnek a hazai kis- és közepes vállalatok Kevesebb kiváltság, nagyobb teljesítmény, kisebb bürokrácia, átlátható és ellenırzött gazdálkodás ezek a reformok fı irányai. 4. Elızmények, kapcsolódások Az NFGM átfogó jogszabálymódosítási koncepciót, illetve csomagot készített az építésügy területén, melynek része a fentiekben foglalt két eljárás ugyanazon hatóság elıtt történı lefolytatása, illetve a telekalakítás engedélyezési eljárásának földhivatalokhoz történı telepítése. Ennek megfelelıen az elıterjesztés bizonyos szempontból kapcsolódik az NFGM által készített, az építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról és megalkotásáról szóló, a Kormány által már elfogadott elıterjesztéshez. 5. Az elıterjesztésnek Európai uniós kapcsolódásai nincsenek. 6. Társadalmi egyeztetés Az elıterjesztést a közigazgatási egyeztetés szakaszában a Magyar Mérnöki Kamarával tervezzük véleményeztetni.

6 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának Az elıterjesztés kommunikációja Javasolt-e az elıterjesztés kommunikációja? Kormányülést követı szóvivıi tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen / Nem NEM Az elıterjesztı részérıl nyilatkozni fog: [név], [beosztás];tel.: [+36- x-xxx], Következik-e kommunikációs kényszer a döntésbıl? Nem Részletes kommunikációs terv:.

7 7 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A telekalakítási engedélyezési eljárásnak az ingatlanügyi hatósághoz történı telepítésével megnövekszik a földhivatalok feladata, az ehhez szükséges humán erıforrás-szükséglet mértéke egyelıre nem ismert. A telekalakítási eljárás jelenlegi eljárási illetékét igazgatási szolgáltatási díjjá kell átalakítani, és ennek mértékét úgy kell meghatározni, hogy az fedezze az eljárás minden felmerülı, a földhivatalt terhelı költségét. Az elérni kívánt hatás (építési beruházások gyorsítása) nem garantálható minden esetben, ugyanakkor az eljárás zökkenımentes mőködéséhez további jogszabálymódosítások is szükségesek (pl.: Étv., Itv., a telekalakítással kapcsolatos miniszteri rendeletek) II. A társadalmi hatások összefoglalása A jelen elıterjesztés szerinti lefolytatható eljárás azok számára lesz elınyös, akik már az eljárás megindításakor, vagy legkésıbb a tervezetben foglalt határidıig rendelkeznek mindazokkal az okirati kellékekkel is, amelyek az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükségesek. III. Társadalmi költségek Az elıterjesztés társadalmi költségeket nem érint.

8 8 Az elıterjesztéssel érintett eljárás megjelölése: Éves ügyteher Az érintett eljárások adminisztratív terhei az elıterjesztés elfogadása nélkül Érintett ügyfelek száma (évente): ~ Ügyek száma (évente), ebbıl jogorvoslat: Az érintett eljárások adminisztratív terhei az elıterjesztés elfogadásával Érintett ügyfelek száma (évente): Ügyek száma (évente), ebbıl jogorvoslat: Egy ügyfélre vetített idıteher (munkaóra) Az eljárásba bevont hatóságok száma Ügyféli oldalon: Szakhatóságként: Állami oldalon: Más módon: Ügyféli oldalon: Szakhatóságként: 9 9 Az eljárásban benyújtandó dokumentumok átlagos száma: Az eljárásban benyújtandó dokumentumok benyújtásának formája Az eljárásban felmerülı pénzfizetési kötelezettségek teljesítésének módja Az eljárásban felmerülı személyes megjelenések átlagos száma Állami oldalon: Más módon: a telekalakítás céljától függı elektronikus/ papíros Készpénz, átutalás elıre még nem látható Az eljárásokkal kapcsolatos statisztikai adatokat az NFGM tudja szolgáltatni, mivel a hatályos jogszabályok szerint ez a szerv felügyeli a telekalakítási eljárásokat.

9 9 IV. Költségvetési hatások A jelenlegi eljárási illeték igazgatási szolgáltatási díjjá történı átalakítása miatt csökkenni fog a központi költségvetés bevétele. Az NFGM által adott tájékoztatás szerint 2008-ban kb ügyet kezeltek az építésügyi hatóságok. Azonban az ügyek száma alapján csak durván lehet becsülni a befizetett illetéket, mert a telekalakítás során keletkezett új telkek számát nem ismerjük. Tapasztalati számok alapján az újonnan kialakult telkek számát átlagosan 2,5-nek lehet venni. Ennek alapján a telekalakítási eljárások illetéke ( * 2,5 *5 000) mintegy 250 millió forintot tett ki, amely kiesı bevétel a központi költségvetés szempontjából. Tekintettel arra, hogy az NFGM által eredetileg benyújtott elıterjesztés a telekalakítás vonatkozásában részletes hatásvizsgálatot nem tartalmazott, a hatásvizsgálatot a telekalakítási eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés részletes szabályait megállapító rendelet elıterjesztésben kell elvégezni. Elızetesen jelezzük, hogy a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos építésügyi hatósági feladatok ellátása a földhivatalok oldalán létszámbıvítést indukál. A jelenlegi engedélyezett földhivatali létszám 4053 fı, amelynek 200 fıvel történı bıvítése szükséges január 01-tıl. Miként változnak az elıterjesztés elfogadásából következıen az egyes években a következı adatok? (a költségvetési törvényben meghatározotthoz, a hároméves keretszámokhoz, illetve a jóváhagyott létszámkerethez képest) Uniós forrás Saját bevétel összege (önerı nélkül) Kiadás Önerı forrása: Mőködési Felhalmozási Költségvetési támogatás Bevétel és kiadás egyenlege Létszám (fı)

10 10 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A szakmapolitikai értekezlet megtárgyalta és elfogadta a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet tervezetérıl szóló elıterjesztést, és elrendeli annak közigazgatási egyeztetésre bocsátását.

11 ../2009. (.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) a), g) és s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 90. (1) bekezdésében és a 90. (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az I. Fejezetet megelızıen a következı 6/A. -sal egészül ki: 6/A. A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban elsı fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 2. Az R. a következı II/A. Fejezettel egészül ki: II/A. Fejezet Telekalakítási eljárás 17/A. (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárásnak két típusa lehet: a) telekalakítási engedélyezési eljárás, b) egyesített telekalakítási eljárás. (2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján a) a telekalakítás engedélyezésére és b) a telekalakítás engedélyezését követıen az e rendeletben meghatározottak szerint a telek adataiban történı, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezı változásnak az ingatlannyilvántartásban történı átvezetésére (e fejezet alkalmazásában: változásátvezetési eljárás) irányuló két eljárás indul meg. (3) A telekalakítási engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, illetve

12 12 b) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. (4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az nyújthat be, aki az ingatlannyilvántartási eljárás megindítására egyébként is jogosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint. (5) Közös tulajdon esetén az eljárás megindításához a tulajdonostársak egyhangú, írásba foglalt határozata, vagy írásbeli megállapodása szükséges. (6) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a következı adatokat kell tartalmaznia: a) természetes személy kérelmezı esetén a természetes személyazonosító adatok, és a lakcím, b) gazdálkodó szervezet kérelmezı esetén a gazdálkodó szervezet ba) megnevezése, bb) székhelye, bc) statisztikai számjele, bd) törvényes képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme, c)a telekalakítással érintett telek vagy telkek helyrajzi száma, a telek fekvése szerinti település megjelölésével d) a telekalakítási eljárás iránti határozott kérelem, e) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölése, f) a telekalakítás célja: fa) telekcsoport újraosztása fb) telekfelosztás fc) telekegyesítés fd) telek-határrendezés g) az eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díj igazolása (7) Ha a kérelem egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányul, a (6) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemnek tartalmaznia kell: a) az ingatlan-nyilvántartási törvény szerinti jogi képviselı megnevezése b) a változásvezetési eljárás iránti határozott kérelem (8) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartásért felelıs miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványok felhasználásával kell benyújtani. (9) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a megfelelı jogosultsággal rendelkezı földmérı által elkészített geodéziai dokumentációt. A geodéziai dokumentáció e rendelet 3. mellékletében felsorolt munkarészeket tartalmazhatja, a telekalakítás céljának függvényében.

13 13 (10) Ha a kérelmet a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy nyújtja be, illetve a kérelme tárgyát képezı telek közös tulajdonban áll, a kérelemhez mellékelni kell a tulajdonossal vagy a tulajdonostársakkal kötött írásbeli megállapodást, illetve a (5) bekezdésben meghatározott okiratot. 17/B. (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidı 22 munkanap. (2) A telekalakítási engedély a jogerıre emelkedésétıl számított egy évig érvényes. (3) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás az (5) bekezdésben foglalt esetet kivéve a telekalakítási engedély jogerıre emelkedését követı munkanapon, a beadvány széljegyzésével indul meg. (4) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén a telekalakítási engedély jogosultja a változásátvezetési eljáráshoz szükséges okiratokat az ingatlan-nyilvántartási jogszabályban elıírtaknak megfelelıen legkésıbb a (3) bekezdésben elıírt határidıig köteles a földhivatalhoz benyújtani. Erre a kötelezettségére a telekalakítási engedélyben a földhivatal az engedély jogosultjának figyelmét felhívja. (5) Ha az egyesített telekalakítási eljárás esetén a telekalakítási engedély jogosultja a változásátvezetési eljáráshoz szükséges okiratokat a (3) bekezdésben foglalt határnapig nem nyújtja be, a változásátvezetési eljárás nem indul meg. Ebben az esetben a telekalakítási engedély jogosultja külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a telek adataiban történı, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezı változásnak az ingatlannyilvántartásban történı átvezetését 17/C. (1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában e rendelet 4. melléklete szerinti feltételek fennállása esetén, és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elıtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elızetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. (2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott geodéziai dokumentációt 10 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthetı, ennek megfelelı záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából.

14 14 (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képezı telket vagy telkeket érintıen változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet a szakhatóságok megkeresése nélkül a földhivatalnak el kell utasítani. 17/D. (1) A telekalakítási kérelem benyújtására, valamint a mellékletek becsatolására vonatkozó feltételek fennállása esetén a földhivatal a telekalakítási eljárás megindításának tényét az erre irányuló kérelem alapján a kérelem tárgyát képezı telket vagy telkeket érintıen a változási vázrajz záradékolását követıen az ingatlannyilvántartásba feljegyzi. (2) A földhivatal a telekalakítási eljárás megindításának tényét a telekalakítási engedélyezési eljárásban meghozott döntés jogerıre emelkedését követıen törli az ingatlan-nyilvántartásból. 3. Az R. e rendelet szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki. 4. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 3. (1) bekezdésében a (3) bekezdésben foglalt szövegrész helyébe a (3) és (5) bekezdésben foglalt szövegrész lép. (2) Az Éhk. 3. -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: A Kormány a telekalakítási eljárásokban hatósági feladatokat ellátó hatóságként a) elsı fokon a körzeti földhivatalt b) másodfokon a megyei (fıvárosi) földhivatalt jelöli ki.

15 15 1. melléklet a../..(..) Korm. rendelethez 3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt geodéziai dokumentáció tartalma 1. adatszolgáltatási számla száma 2. felhasznált hiteles adatok megjelölése 3. mérési és számítási jegyzıkönyv 4. mérési és számítási vázlat 5. koordinátajegyzék 6. területszámítási jegyzıkönyv 7. digitális változási vázrajz 8. a digitális változási vázrajz kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzıvel ellátva 9. területkimutatás 10. tervezési és kitőzési (kiosztási) vázlatot 11. ha a változás elıtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több a. mőszaki leírás b. vizsgálati jegyzıkönyv 12. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, egyéb digitális munkarész) nem újra írható adathordozón 13. kísérı bizonylat (a készítı neve, a munkaszáma, a munka megnevezése [település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi száma(i), változás típusa) 14. tartalomjegyzék

16 16 2. melléklet a../..(..) Korm. rendelethez 4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A földhivatal telekalakítási eljárásában közremőködı szakhatóságok Bevonás és közremőködés feltétele 1. Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén 2. Telekosztás és telekhatárrendezés esetén, ha a telekalakítást követıen keletkezı telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felıl az építési helyen kívül esı épület áll. 3. Polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén. 4. Telekfelosztáskor, telekcsoport újraosztásakor új telkek kialakítása esetén, ha a Szakkérdés A helyi építési szabályzatnak, a szabályozási tervnek, ezek hiányában az az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés. Az épület helykijelölésére vonatkozó tőzvédelmi elıírások betartatása, valamint a szomszédos telkeken álló épületek között tartandó tőztávolság mértékének, ennek hiányában a kialakítás, telekalakítás feltételeinek meghatározása. A jogszabályban elıírt polgári védelmi követelmények érvényre juttatása érdekében. [IDE KELL SZAKKÉRDÉS!] Elsı fokú eljárásban elsı fokon eljáró építésügyi hatóság elsı fokon eljáró tőzvédelmi szakhatóság a telekalakítás helye szerint illetékes megyei katasztrófavéd elmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság környezetvéde lmi, Másodfokú eljárásban másodfokon eljáró építésügyi hatóság másodfokon eljáró tőzvédelmi szakhatóság Országos Katasztrófavéd elmi Fıigazgatóság Országos Környezetvéde lmi és Vízügyi

17 17 telekalakításra országos jelentıségő védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védıterületén 5. Ha a telekalakítás a) bányatelket, b) szénhidrogén-szállító és gázelosztó vezeték, valamint propán-bután töltıtelep biztonsági övezetét c) megszőnt föld alatti bányák nyitva maradó területének jogszabályban meghatározott hatásterületét, d) a nyilvántartott ásványi nyersanyag-vagyon elıfordulását vagy szénhidrogén föld alatti tárolására szolgáló földtani szerkezetet érint. 6. Ha a telekalakításra a vasúti pálya szélsı vágányának tengelyétıl számított 50 méteren belüli övezetben kerül sor, és engedélyes a vasúti pályahálózat mőködtetıje hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban elıírt feltételeket sérelmesnek tartja. 7. A viziutak medrét és a kikötık, átkelık, vízpartok és vízterületek telkét érintı telekalakítás esetén. 8. Régészeti lelıhelyen, régészeti védıövezet területén, illetve mőemléki területen, továbbá külön jogszabályban meghatározott esetekben Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a mőszaki biztonság, az ásványvagyongazdálkodás követelményeinek, valamint a földtani követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Annak elbíráslása kérdésében, hogy a telekalakítás a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat mőködtetıje fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján engedélyezhetı-e. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények mőködését. Annak elbírálása kérdésében, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a természetvédel mi és vízügyi felügyelıség bányakapitány ság Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Kulturális Örökségvédel mi Hivatal területi szerve Fıfelügyelısé g Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala Kulturális Örökségvédel mi Hivatal központi szerve

18 18 mőemléket érintı módon megvalósuló telekalakítás esetén. 9. Honvédelmi és katonai célú építmény mőködési vagy védıterületén belüli telekalakítás esetén. kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e. Honvéd Vezérkar fınöke honvédelmi miniszter

19 19 Részletes indoklás Az Étv. szerinti telekalakítási eljárásokban a Kormány építésügyi hatóságként elsı fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki az elıterjesztésben foglalt kormányrendelet-módosítással. A telekalakítási eljárást a benyújtott geodéziai dokumentáció záradékolását, valamint az ügyfél erre irányuló kifejezett kérelme alapján és a jogszabályi feltételek fennállása esetén a telek adataiban történı, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezı változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történı átvetetését végzı földhivatal folytatja le. Az illetékes építésügyi hatóság pedig szakhatóságként vesz részt az eljárásban a helyi és az országos építési követelmények érvényre juttatása érdekében. A települési önkormányzati építésügyi hatóság, mint az egyéb építésügyi ügyekben eljáró szerv szakhatósági részvétele azért elengedhetetlen, mert a telekalakítás engedélyezéséhez ismerni kell a helyi településrendezési terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó elıírásait. Az új szabályozás szerint az ügyfélnek lehetısége lesz arra, hogy a jogszabály szerinti feltételek teljesítése esetén egy eljárás keretében történjen meg a telekalakítás engedélyezése, valamint a földrészlet adataiban, a bejegyzett jogokban és feljegyzett tényekben bekövetkezı változások ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetése. Ennek feltétele az, hogy az ügyfél a jogszabályban megjelölt határidıig benyújtsa az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban foglalt, egyéb okirati kellékeket. Az ügyfél részére áttekinthetıvé válik a telekalakítási eljárás, több különbözı hatóság eljárása helyett egy helyen folyik majd az eljárás, egy hatósággal tart kapcsolatot az ügyfél, az eljárás elején tudható mennyibe kerül a telekalakítás engedélyezési eljárása, melyet az eljáró hatóságnak fizet meg, és 22 munkanapra rövidül a telek kialakításához szükséges ügyintézés határidı. A félreértések elkerülése érdekében fontos megjegyezni, hogy az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja továbbra sem tartalmazhatja a telekalakítási eljárás megindításához szükséges geodéziai dokumentáció elkészíttetésével kapcsolatos költségeket, ezek továbbra is az eljárás megindítása elıtti szakaszban a kérelmezıt terhelik, csakúgy, mint az engedélyezett telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges okiratokkal kapcsolatos költségek (pl.: a jogi közremőködés díja). A telekalakítási eljárás iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartásért felelıs miniszter által rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani, és az eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, valamint amennyiben az ügyfél ezt is kéri az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatokat és mellékleteket.

20 20 A földhivatal a telekalakításhoz akkor járul hozzá, ha ahhoz az érintett szakhatóságok hozzájárultak. A földhivatal elutasítja a kérelmet, ha az érintett telek vonatkozásában változtatási vagy telekalakítási tilalom van az ingatlan-nyilvántartásban feljegyezve.

Kor mány ren de le tek

Kor mány ren de le tek 39202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 154. szám III. Kor mány ren de le tek A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 08. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 08. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 08. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 338/2006. (XII.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

Telekalakítási eljárás

Telekalakítási eljárás Telekalakítási eljárás Dr. Fenyő György főiskolai docens A telekalakítási engedélyezési eljárás előírásai 2010. január 1-jei hatállyal megváltoztak. Figyelemmel arra, hogy a kormány építésügyi hatóságként

Részletesebben

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs.

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: KJKF/1043/2009. TERVEZET a fémhigany és egyes higanyvegyületek és keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/9761/2009. Előterjesztés a Kormány részére a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 2009. szeptember

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. december 21.

LX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. december 21. LX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. december 21. LX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. december 21. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T Amely létrejött egyrészrıl Megrendelı Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Szólláth Tibor polgármester Telefon: 52/381-411

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

a Kormány részére a földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

a Kormány részére a földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Készült: 2009. szeptember 8. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (közigazgatási

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám 4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TERVEZET. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról. Budapest, szeptember

TERVEZET. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról. Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/825/2009. TERVEZET a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009.

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselıtestület 2012. április 24 i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2.

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-124/2011. Tárgy: A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány "Az 1992. évi LXIII. tv. 19/A. (1) bek. alapján NEM NYILVÁNOS 2006. december 1-jétől 10 évig." T E R V E Z E T ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben