a Kormány részére Budapest, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Kormány részére Budapest, 2009. szeptember"

Átírás

1 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Készült szeptember 2. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a telekalakítási engedélyezési eljárás megváltoztatásával kapcsolatos, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, szeptember

2 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai munkaterv szerint ténylegesen szakmapolitikai értekezlet idıpontja: szeptember szeptember 4. honlapon való közzététel idıpontja: szeptember 9. közigazgatási egyeztetésre megküldés: szeptember 9. közigazgatási egyeztetés lezárása:. államtitkári értekezlet idıpontja: október 1. kormányülés idıpontja október Az egyeztetésben részt vevık 2.1. A Kormány ügyrendje alapján észrevételezésre jogosultak, jogszabály alapján egyetértési joggal rendelkezık intézmény egyetért nem ért egyet MeH IRM NFGM ÖM nem adott észrevételt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet EüM HM KvVM KHEM KüM OKM SzMM PM LÜ KSH OBH nem adott véleményt 2.4. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. MMK MAK MOSZ Magyar Parasztszöv. MAGOSZ MFTTI 3

4 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. V E Z E TİI ÖSSZEFOGLALÓ 4 1. Az elıterjesztés célja A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a földrészlet-határok megváltoztatására (megosztás, összevonás, újraosztás, telekhatárrendezés), illetve a változtatás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárások egymásra épülve, de egymástól függetlenül folynak le. Az eljárás átláthatóbbá tétele, az egyszerőbb, egyablakos ügyintézés bevezetése érdekében bizonyos esetekben lehetıség látszik arra, hogy a két, jelenleg egymástól elkülönülı eljárás összevonásra kerüljön. E cél megvalósítása érdekében a telekalakítási eljárást egyetlen eljáró hatóságnak indokolt lefolytatni augusztus 17-én államtitkári szintő döntés született arról, hogy a telekalakítási eljárás lefolytatására a földhivatal kerül kijelölésre. Az Országgyőlés a évi LVII. törvénnyel módosította az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.). Ezzel összefüggésben a vonatkozó kormányrendeletek módosítására az NFGM átfogó jogszabálymódosítási koncepciót, illetve csomagot készített, melynek részét képezte a fentiekben foglalt két eljárás ugyanazon hatóság elıtt történı lefolytatása, illetve a telekalakítás engedélyezési eljárásának földhivatalokhoz történı telepítése. Az FVM kezdeményezésére NFGM elıterjesztésének tárgyában a Kormány úgy döntött, hogy a telekalakítási eljárásra vonatkozó új szabályozást az FVM készítse elı, az általa megadott ütemterv betartására figyelemmel. A földhivatal által lefolytatott telekalakítási eljárás szabályairól a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával kell rendelkezni. A javaslat meglévı közfeladatok hatékonyabb ellátására irányul. Az érintett közfeladatok: a telekalakítási eljárás lefolytatása, illetve bizonyos esetekben az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel együtt történı lebonyolítása. 2. Az igénybe vett eszközök jogalkotás Mivel az új koncepció szerinti helyzetben a telekalakításra vonatkozó jogszabályok nem, vagy csak részben alkalmazhatóak, az elıterjesztés részét képezı R. módosításáról szóló tervezet a jelen gyakorlattól eltérı, új eljárási szabályokat, valamint szakmai követelményeket állapít meg. Mindamellett szükséges módosítani az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, melyben a Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban elsı fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelölné ki.

5 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. 5 A telekalakítást építésügyi hatóságként az R. tervezett módosításának hatálybalépését követıen az ingatlanügyi hatóság engedélyezné. Az R. mellékletének részét képezi a telekalakítási eljárásban közremőködı szakhatóságok kijelölése is egyéb intézkedés A telekalakítási eljárásban a kérelmezınek jelenleg eljárási illetéket kell megfizetni. Tekintettel a földhivatalok finanszírozására (saját bevételeikbıl kell biztosítaniuk mőködésük anyagi feltételeit), az eljárási illeték igazgatási szolgáltatási díjjá alakítása elkerülhetetlen. A díj mértékének meghatározása további egyeztetést igényel a PM-el. 3. Kormányprogramhoz való viszony A Kormány Új Magyarország, Szabadság és Szolidaritás címő programjában az építésügy kiemelkedı szerepét hangsúlyozza, amikor a Haza és haladás c. fejezetben az alábbiakat deklarálja: Építünk és beruházunk, annyit, mint soha korábban. Utakat, vasutakat, városközpontokat építünk, átépítünk iskolákat, kórházakat, szociális intézményeket, szabályozunk folyókat, építünk csatornákat. Mindeközben megváltozik a falu, a vidék képe, a beruházásokon új magyar ipar jön létre, megerısödnek a hazai kis- és közepes vállalatok Kevesebb kiváltság, nagyobb teljesítmény, kisebb bürokrácia, átlátható és ellenırzött gazdálkodás ezek a reformok fı irányai. 4. Elızmények, kapcsolódások Az NFGM átfogó jogszabálymódosítási koncepciót, illetve csomagot készített az építésügy területén, melynek része a fentiekben foglalt két eljárás ugyanazon hatóság elıtt történı lefolytatása, illetve a telekalakítás engedélyezési eljárásának földhivatalokhoz történı telepítése. Ennek megfelelıen az elıterjesztés bizonyos szempontból kapcsolódik az NFGM által készített, az építési beruházások megvalósításának elısegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról és megalkotásáról szóló, a Kormány által már elfogadott elıterjesztéshez. 5. Az elıterjesztésnek Európai uniós kapcsolódásai nincsenek. 6. Társadalmi egyeztetés Az elıterjesztést a közigazgatási egyeztetés szakaszában a Magyar Mérnöki Kamarával tervezzük véleményeztetni.

6 Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának Az elıterjesztés kommunikációja Javasolt-e az elıterjesztés kommunikációja? Kormányülést követı szóvivıi tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): Igen / Nem NEM Az elıterjesztı részérıl nyilatkozni fog: [név], [beosztás];tel.: [+36- x-xxx], Következik-e kommunikációs kényszer a döntésbıl? Nem Részletes kommunikációs terv:.

7 7 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A telekalakítási engedélyezési eljárásnak az ingatlanügyi hatósághoz történı telepítésével megnövekszik a földhivatalok feladata, az ehhez szükséges humán erıforrás-szükséglet mértéke egyelıre nem ismert. A telekalakítási eljárás jelenlegi eljárási illetékét igazgatási szolgáltatási díjjá kell átalakítani, és ennek mértékét úgy kell meghatározni, hogy az fedezze az eljárás minden felmerülı, a földhivatalt terhelı költségét. Az elérni kívánt hatás (építési beruházások gyorsítása) nem garantálható minden esetben, ugyanakkor az eljárás zökkenımentes mőködéséhez további jogszabálymódosítások is szükségesek (pl.: Étv., Itv., a telekalakítással kapcsolatos miniszteri rendeletek) II. A társadalmi hatások összefoglalása A jelen elıterjesztés szerinti lefolytatható eljárás azok számára lesz elınyös, akik már az eljárás megindításakor, vagy legkésıbb a tervezetben foglalt határidıig rendelkeznek mindazokkal az okirati kellékekkel is, amelyek az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükségesek. III. Társadalmi költségek Az elıterjesztés társadalmi költségeket nem érint.

8 8 Az elıterjesztéssel érintett eljárás megjelölése: Éves ügyteher Az érintett eljárások adminisztratív terhei az elıterjesztés elfogadása nélkül Érintett ügyfelek száma (évente): ~ Ügyek száma (évente), ebbıl jogorvoslat: Az érintett eljárások adminisztratív terhei az elıterjesztés elfogadásával Érintett ügyfelek száma (évente): Ügyek száma (évente), ebbıl jogorvoslat: Egy ügyfélre vetített idıteher (munkaóra) Az eljárásba bevont hatóságok száma Ügyféli oldalon: Szakhatóságként: Állami oldalon: Más módon: Ügyféli oldalon: Szakhatóságként: 9 9 Az eljárásban benyújtandó dokumentumok átlagos száma: Az eljárásban benyújtandó dokumentumok benyújtásának formája Az eljárásban felmerülı pénzfizetési kötelezettségek teljesítésének módja Az eljárásban felmerülı személyes megjelenések átlagos száma Állami oldalon: Más módon: a telekalakítás céljától függı elektronikus/ papíros Készpénz, átutalás elıre még nem látható Az eljárásokkal kapcsolatos statisztikai adatokat az NFGM tudja szolgáltatni, mivel a hatályos jogszabályok szerint ez a szerv felügyeli a telekalakítási eljárásokat.

9 9 IV. Költségvetési hatások A jelenlegi eljárási illeték igazgatási szolgáltatási díjjá történı átalakítása miatt csökkenni fog a központi költségvetés bevétele. Az NFGM által adott tájékoztatás szerint 2008-ban kb ügyet kezeltek az építésügyi hatóságok. Azonban az ügyek száma alapján csak durván lehet becsülni a befizetett illetéket, mert a telekalakítás során keletkezett új telkek számát nem ismerjük. Tapasztalati számok alapján az újonnan kialakult telkek számát átlagosan 2,5-nek lehet venni. Ennek alapján a telekalakítási eljárások illetéke ( * 2,5 *5 000) mintegy 250 millió forintot tett ki, amely kiesı bevétel a központi költségvetés szempontjából. Tekintettel arra, hogy az NFGM által eredetileg benyújtott elıterjesztés a telekalakítás vonatkozásában részletes hatásvizsgálatot nem tartalmazott, a hatásvizsgálatot a telekalakítási eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés részletes szabályait megállapító rendelet elıterjesztésben kell elvégezni. Elızetesen jelezzük, hogy a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos építésügyi hatósági feladatok ellátása a földhivatalok oldalán létszámbıvítést indukál. A jelenlegi engedélyezett földhivatali létszám 4053 fı, amelynek 200 fıvel történı bıvítése szükséges január 01-tıl. Miként változnak az elıterjesztés elfogadásából következıen az egyes években a következı adatok? (a költségvetési törvényben meghatározotthoz, a hároméves keretszámokhoz, illetve a jóváhagyott létszámkerethez képest) Uniós forrás Saját bevétel összege (önerı nélkül) Kiadás Önerı forrása: Mőködési Felhalmozási Költségvetési támogatás Bevétel és kiadás egyenlege Létszám (fı)

10 10 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A szakmapolitikai értekezlet megtárgyalta és elfogadta a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet tervezetérıl szóló elıterjesztést, és elrendeli annak közigazgatási egyeztetésre bocsátását.

11 ../2009. (.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) a), g) és s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 90. (1) bekezdésében és a 90. (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrıl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az I. Fejezetet megelızıen a következı 6/A. -sal egészül ki: 6/A. A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban elsı fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. 2. Az R. a következı II/A. Fejezettel egészül ki: II/A. Fejezet Telekalakítási eljárás 17/A. (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárásnak két típusa lehet: a) telekalakítási engedélyezési eljárás, b) egyesített telekalakítási eljárás. (2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján a) a telekalakítás engedélyezésére és b) a telekalakítás engedélyezését követıen az e rendeletben meghatározottak szerint a telek adataiban történı, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezı változásnak az ingatlannyilvántartásban történı átvezetésére (e fejezet alkalmazásában: változásátvezetési eljárás) irányuló két eljárás indul meg. (3) A telekalakítási engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, illetve

12 12 b) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. (4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az nyújthat be, aki az ingatlannyilvántartási eljárás megindítására egyébként is jogosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint. (5) Közös tulajdon esetén az eljárás megindításához a tulajdonostársak egyhangú, írásba foglalt határozata, vagy írásbeli megállapodása szükséges. (6) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a következı adatokat kell tartalmaznia: a) természetes személy kérelmezı esetén a természetes személyazonosító adatok, és a lakcím, b) gazdálkodó szervezet kérelmezı esetén a gazdálkodó szervezet ba) megnevezése, bb) székhelye, bc) statisztikai számjele, bd) törvényes képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme, c)a telekalakítással érintett telek vagy telkek helyrajzi száma, a telek fekvése szerinti település megjelölésével d) a telekalakítási eljárás iránti határozott kérelem, e) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölése, f) a telekalakítás célja: fa) telekcsoport újraosztása fb) telekfelosztás fc) telekegyesítés fd) telek-határrendezés g) az eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díj igazolása (7) Ha a kérelem egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányul, a (6) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemnek tartalmaznia kell: a) az ingatlan-nyilvántartási törvény szerinti jogi képviselı megnevezése b) a változásvezetési eljárás iránti határozott kérelem (8) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartásért felelıs miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványok felhasználásával kell benyújtani. (9) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a megfelelı jogosultsággal rendelkezı földmérı által elkészített geodéziai dokumentációt. A geodéziai dokumentáció e rendelet 3. mellékletében felsorolt munkarészeket tartalmazhatja, a telekalakítás céljának függvényében.

13 13 (10) Ha a kérelmet a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy nyújtja be, illetve a kérelme tárgyát képezı telek közös tulajdonban áll, a kérelemhez mellékelni kell a tulajdonossal vagy a tulajdonostársakkal kötött írásbeli megállapodást, illetve a (5) bekezdésben meghatározott okiratot. 17/B. (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidı 22 munkanap. (2) A telekalakítási engedély a jogerıre emelkedésétıl számított egy évig érvényes. (3) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás az (5) bekezdésben foglalt esetet kivéve a telekalakítási engedély jogerıre emelkedését követı munkanapon, a beadvány széljegyzésével indul meg. (4) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén a telekalakítási engedély jogosultja a változásátvezetési eljáráshoz szükséges okiratokat az ingatlan-nyilvántartási jogszabályban elıírtaknak megfelelıen legkésıbb a (3) bekezdésben elıírt határidıig köteles a földhivatalhoz benyújtani. Erre a kötelezettségére a telekalakítási engedélyben a földhivatal az engedély jogosultjának figyelmét felhívja. (5) Ha az egyesített telekalakítási eljárás esetén a telekalakítási engedély jogosultja a változásátvezetési eljáráshoz szükséges okiratokat a (3) bekezdésben foglalt határnapig nem nyújtja be, a változásátvezetési eljárás nem indul meg. Ebben az esetben a telekalakítási engedély jogosultja külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a telek adataiban történı, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezı változásnak az ingatlannyilvántartásban történı átvezetését 17/C. (1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában e rendelet 4. melléklete szerinti feltételek fennállása esetén, és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elıtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható elızetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. (2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott geodéziai dokumentációt 10 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthetı, ennek megfelelı záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából.

14 14 (3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képezı telket vagy telkeket érintıen változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet a szakhatóságok megkeresése nélkül a földhivatalnak el kell utasítani. 17/D. (1) A telekalakítási kérelem benyújtására, valamint a mellékletek becsatolására vonatkozó feltételek fennállása esetén a földhivatal a telekalakítási eljárás megindításának tényét az erre irányuló kérelem alapján a kérelem tárgyát képezı telket vagy telkeket érintıen a változási vázrajz záradékolását követıen az ingatlannyilvántartásba feljegyzi. (2) A földhivatal a telekalakítási eljárás megindításának tényét a telekalakítási engedélyezési eljárásban meghozott döntés jogerıre emelkedését követıen törli az ingatlan-nyilvántartásból. 3. Az R. e rendelet szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki. 4. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult telekalakítási eljárásokra kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 3. (1) bekezdésében a (3) bekezdésben foglalt szövegrész helyébe a (3) és (5) bekezdésben foglalt szövegrész lép. (2) Az Éhk. 3. -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: A Kormány a telekalakítási eljárásokban hatósági feladatokat ellátó hatóságként a) elsı fokon a körzeti földhivatalt b) másodfokon a megyei (fıvárosi) földhivatalt jelöli ki.

15 15 1. melléklet a../..(..) Korm. rendelethez 3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt geodéziai dokumentáció tartalma 1. adatszolgáltatási számla száma 2. felhasznált hiteles adatok megjelölése 3. mérési és számítási jegyzıkönyv 4. mérési és számítási vázlat 5. koordinátajegyzék 6. területszámítási jegyzıkönyv 7. digitális változási vázrajz 8. a digitális változási vázrajz kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzıvel ellátva 9. területkimutatás 10. tervezési és kitőzési (kiosztási) vázlatot 11. ha a változás elıtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több a. mőszaki leírás b. vizsgálati jegyzıkönyv 12. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, egyéb digitális munkarész) nem újra írható adathordozón 13. kísérı bizonylat (a készítı neve, a munkaszáma, a munka megnevezése [település, fekvés, érintett telek(ek) helyrajzi száma(i), változás típusa) 14. tartalomjegyzék

16 16 2. melléklet a../..(..) Korm. rendelethez 4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A földhivatal telekalakítási eljárásában közremőködı szakhatóságok Bevonás és közremőködés feltétele 1. Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén 2. Telekosztás és telekhatárrendezés esetén, ha a telekalakítást követıen keletkezı telkek közül a szomszédos telkeken a közös határvonal felıl az építési helyen kívül esı épület áll. 3. Polgári védelmi építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén. 4. Telekfelosztáskor, telekcsoport újraosztásakor új telkek kialakítása esetén, ha a Szakkérdés A helyi építési szabályzatnak, a szabályozási tervnek, ezek hiányában az az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés. Az épület helykijelölésére vonatkozó tőzvédelmi elıírások betartatása, valamint a szomszédos telkeken álló épületek között tartandó tőztávolság mértékének, ennek hiányában a kialakítás, telekalakítás feltételeinek meghatározása. A jogszabályban elıírt polgári védelmi követelmények érvényre juttatása érdekében. [IDE KELL SZAKKÉRDÉS!] Elsı fokú eljárásban elsı fokon eljáró építésügyi hatóság elsı fokon eljáró tőzvédelmi szakhatóság a telekalakítás helye szerint illetékes megyei katasztrófavéd elmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság környezetvéde lmi, Másodfokú eljárásban másodfokon eljáró építésügyi hatóság másodfokon eljáró tőzvédelmi szakhatóság Országos Katasztrófavéd elmi Fıigazgatóság Országos Környezetvéde lmi és Vízügyi

17 17 telekalakításra országos jelentıségő védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védıterületén 5. Ha a telekalakítás a) bányatelket, b) szénhidrogén-szállító és gázelosztó vezeték, valamint propán-bután töltıtelep biztonsági övezetét c) megszőnt föld alatti bányák nyitva maradó területének jogszabályban meghatározott hatásterületét, d) a nyilvántartott ásványi nyersanyag-vagyon elıfordulását vagy szénhidrogén föld alatti tárolására szolgáló földtani szerkezetet érint. 6. Ha a telekalakításra a vasúti pálya szélsı vágányának tengelyétıl számított 50 méteren belüli övezetben kerül sor, és engedélyes a vasúti pályahálózat mőködtetıje hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban elıírt feltételeket sérelmesnek tartja. 7. A viziutak medrét és a kikötık, átkelık, vízpartok és vízterületek telkét érintı telekalakítás esetén. 8. Régészeti lelıhelyen, régészeti védıövezet területén, illetve mőemléki területen, továbbá külön jogszabályban meghatározott esetekben Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a mőszaki biztonság, az ásványvagyongazdálkodás követelményeinek, valamint a földtani követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Annak elbíráslása kérdésében, hogy a telekalakítás a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat mőködtetıje fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján engedélyezhetı-e. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények mőködését. Annak elbírálása kérdésében, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a természetvédel mi és vízügyi felügyelıség bányakapitány ság Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Kulturális Örökségvédel mi Hivatal területi szerve Fıfelügyelısé g Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala Kulturális Örökségvédel mi Hivatal központi szerve

18 18 mőemléket érintı módon megvalósuló telekalakítás esetén. 9. Honvédelmi és katonai célú építmény mőködési vagy védıterületén belüli telekalakítás esetén. kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e. Honvéd Vezérkar fınöke honvédelmi miniszter

19 19 Részletes indoklás Az Étv. szerinti telekalakítási eljárásokban a Kormány építésügyi hatóságként elsı fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki az elıterjesztésben foglalt kormányrendelet-módosítással. A telekalakítási eljárást a benyújtott geodéziai dokumentáció záradékolását, valamint az ügyfél erre irányuló kifejezett kérelme alapján és a jogszabályi feltételek fennállása esetén a telek adataiban történı, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkezı változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történı átvetetését végzı földhivatal folytatja le. Az illetékes építésügyi hatóság pedig szakhatóságként vesz részt az eljárásban a helyi és az országos építési követelmények érvényre juttatása érdekében. A települési önkormányzati építésügyi hatóság, mint az egyéb építésügyi ügyekben eljáró szerv szakhatósági részvétele azért elengedhetetlen, mert a telekalakítás engedélyezéséhez ismerni kell a helyi településrendezési terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó elıírásait. Az új szabályozás szerint az ügyfélnek lehetısége lesz arra, hogy a jogszabály szerinti feltételek teljesítése esetén egy eljárás keretében történjen meg a telekalakítás engedélyezése, valamint a földrészlet adataiban, a bejegyzett jogokban és feljegyzett tényekben bekövetkezı változások ingatlan-nyilvántartásban történı átvezetése. Ennek feltétele az, hogy az ügyfél a jogszabályban megjelölt határidıig benyújtsa az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban foglalt, egyéb okirati kellékeket. Az ügyfél részére áttekinthetıvé válik a telekalakítási eljárás, több különbözı hatóság eljárása helyett egy helyen folyik majd az eljárás, egy hatósággal tart kapcsolatot az ügyfél, az eljárás elején tudható mennyibe kerül a telekalakítás engedélyezési eljárása, melyet az eljáró hatóságnak fizet meg, és 22 munkanapra rövidül a telek kialakításához szükséges ügyintézés határidı. A félreértések elkerülése érdekében fontos megjegyezni, hogy az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja továbbra sem tartalmazhatja a telekalakítási eljárás megindításához szükséges geodéziai dokumentáció elkészíttetésével kapcsolatos költségeket, ezek továbbra is az eljárás megindítása elıtti szakaszban a kérelmezıt terhelik, csakúgy, mint az engedélyezett telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges okiratokkal kapcsolatos költségek (pl.: a jogi közremőködés díja). A telekalakítási eljárás iránti kérelmet az ingatlan-nyilvántartásért felelıs miniszter által rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani, és az eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, valamint amennyiben az ügyfél ezt is kéri az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatokat és mellékleteket.

20 20 A földhivatal a telekalakításhoz akkor járul hozzá, ha ahhoz az érintett szakhatóságok hozzájárultak. A földhivatal elutasítja a kérelmet, ha az érintett telek vonatkozásában változtatási vagy telekalakítási tilalom van az ingatlan-nyilvántartásban feljegyezve.

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök 148. szám Tartalomjegyzék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 NFGM/1713/2010 Tervezet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban levı településrendezési eljárása tárgyában JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Pilisszentkereszt folyamatban

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról KIVELE_2009 1 / 16 A kutatást támogatta: Dr. Juhász Imre A kutatásban részt vett Márkus

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója

címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója A Fıvárosi és Körzeti Földhivatalok a földhivatalok gyakorlatáról címmel 2010. október 4-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében elhangzott elıadás összefoglalója A vonatkozó jogszabályok jegyzéke:

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2.

Részletesebben