Број: СТРАНА 557. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 557. OLDAL szám A környezeti zajvédelemrıl szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 17. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a környezeti zajvédelmi intézkedésekrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz Ez a rendelet akusztikai övezetekre osztja Magyarkanizsa község településeit, és a törvénnyel összhangban környezeti zajtilalmi és zajkorlátozó intézkedéseket ír elı. 2. szakasz E rendelet értelmében zaj: minden nem kívánatos hang. Valamely hangforrás különleges zaja az a fajta zaj, amelyet a kérdéses forrás az adott helyen létrehoz, és adott forrásnak az adott helyen az adott pillanatban uralkodó általános zajban való részesedését jelenti. A különleges zaj szintjét az SRPS. ISО és SRPS. ISО szabvány szerint kell meghatározni. Minden jogi és természetes személy köteles gondoskodni arról, hogy tevékenysége, illetve magatartása a környezetet zajjal ne veszélyeztesse. 3. szakasz E rendelet értelmében zajforrások: a) azok a gépjármővek, berendezések, munkaeszközök, vezetékek, szerkezetek, technológiai eljárások, elektroakusztikai berendezések, emberi tevékenységek, amelyek igénybe vétele zárt vagy nyitott térben levı üzleti és egyéb építményekben zaj keletkezésével jár; b) azok a mozgó és helyhez kötött objektumok, amelyek adott körülmények között zajt idéznek elı, egyúttal a sportra, játékra, táncra, elıadásra, hangversenyre, zenehallgatásra és hasonlókra használt nyitott és zárt terek, valamint a vendéglátóhelyek, garázsok, parkolók stb. II. AKUSZTIKAI ÖVEZETEK 4. szakasz Ez a rendelet az alábbi övezeteket különíti el: kiemelt jelentıségő övezetek (város-, illetve településközpont, kisüzemi gazdaság, átmenı forgalmú utak); üzleti-lakó övezetek; ipari övezetek; idegenforgalmi területek, kempingek, pihenı- és üdülıterületek, és a környezeti zajvédelemben hatályos jogszabályoknak megfelelıen Magyarkanizsa község területén megállapítja a zajvédelmi intézkedéseket. A központi szerepkörő, az üzleti-lakó, az ipari, valamint a pihenı- és üdülıövezet meghatározása a Magyarkanizsa község településeire készített tervdokumentumokkal összhangban történt. E szakasz 1. bekezdésével összhangban Magyarkanizsa község területén ez a rendelet a következı övezeteket különíti el: MAGYARKANIZSA I. Idegenforgalmi területek, kempingek, pihenı- és üdülıterület Tiszai védıtöltés a Frangepán utcától a kistöltésen, a Gyógyfürdı soron, Liget soron, cigánylejárón át a tangazdaságig, a tangazdaságot határoló dőlıút a tiszai védıtöltésig. II. Lakóövezet tisztán lakhatásra szolgáló területek Ebbe az övezetbe tartozik a településnek minden olyan területe, amelyre az I., III., IV. és V. övezet nem terjed ki. III. és IV. Kiemelt jelentıségő övezet üzleti-lakó területek, kereskedelmi-lakó területek és játszóterek, városközpont, lakásokat magában foglaló kisipari, kereskedelmi, közigazgatási és igazgatási övezet, autópálya, fıút és városon belüli útvonalak menti övezet. III. Kisüzemi gazdaság övezete: Bar, Cetinje, Néphısök útja, Szabadkai út, Törökkanizsai út, Miloš Obilić, Vuk Karadžić utca a Dubrovnik utcáig, Vásártér, Gesztenye fasor a Bar és a Miloš Obilić utca között.

2 Број: СТРАНА 558. OLDAL szám IV. övezet: a következı utcák övezte terület: Tisza menti körút a Kistöltésig, Kistöltés, Gyógyfürdı sor a J. J. Zmaj utca vonaláig, J. J. Zmaj, Piac tér, Bolmány utca a Damjanich utcáig, Damjanich utca a Szabadkai útig. V. Ipari övezet. Két helyszínen található: ÉSZAKI Szabadkai út, a Potisje Kanjiža Kft. déli határvonala, a Kırös III-at határoló dülıút, Tukacs-tanya a Bar utcáig, Bar utca. DÉLI A Laták István utcai magántelkek vége, az Üvegházat délkeletrıl és délnyugatról határoló dőlıút, a zenta magyarkanizsai út, a FIM területe, a Július 7. utca folytatásában húzódó dőlıút a gázmérı állomás vonaláig, a magyarkanizsa zentai vasúti pálya a Cetinje utcáig. HORGOS II. Lakóövezet tisztán lakhatásra szolgáló területek Ehhez az övezethez tartoznak a településnek azok a területei, amelyekre a IV. és V. övezet nem terjed ki. IV. Kiemelt jelentıségő övezet településközpont, lakásokat magában foglaló kisipari, kereskedelmi, közigazgatási és igazgatási övezet, fıutakkal és települési útvonalakkal, amelyet a következı utcák határolnak: Kárász, Nepomuki Szent János, Kanizsai út a Bartók Béla utcáig, Bartók Béla u. a Dózsa György utcáig, Vasút u. a Kossuth Lajos utcáig, Kossuth Lajos u. a Kárász utcáig, Szegedi út, Szabadkai út, Szent Péter u., Nagy u., Kanizsai út és Njegoš utca. V. Ipari övezet: A horgosi Vitamin Kft., a horgosi Higlo Rt. és a vasútállomás területe. Martonos, Kishomok, Kispiac, Velebit, Adorján, Tóthfalu, Oromhegyes, Tóthfalu, Orom, Völgyes, Újfalu és V. Zimonjić település a lakóövezetbe tartozik. Övezet 5. szakasz Az 1. táblázatban szereplı határértékek az alapvetı zajkeltıkre és a mérvadó nyíltszíni zajszintre vonatkoznak. 1. Táblázat Terület rendeltetése Legmagasabb megengedett külsı zajszint (L Aeq,): dba nappal éjszaka ( óra között) I. Idegenforgalmi területek, kempingek, pihenı- és üdülıterület II. Tisztán lakhatásra szolgáló terület III. Üzleti-lakó terület, kereskedelmi-lakó terület és játszótér IV. Városközpont, lakásokat magában foglaló kisipari, kereskedelmi, közigazgatási és igazgatási övezet, autópálya, fıút és városi közlekedési útvonalak menti övezet V. Lakóépületek nélküli ipari, raktári és kiszolgálóterületek, szállítási terminálok 2. Táblázat Az övezet határán a zaj nem lépheti túl a vele határos övezetben engedélyezett szinteket A 2. táblázatban szereplı határértékek a zárt térben mért mérvadó zajszintre vonatkoznak. Zajszint: db(a) A helyiség rendeltetése nappal és este éjszaka ( óra között) 1. Lakóépület, tartózkodásra szolgáló helyiségei (háló- és nappali szoba) csukott ablaknál 35 30

3 Број: СТРАНА 559. OLDAL szám 2. Köz- és egyéb épületekben csukott ablaknál: 2.1. Egészségügyi intézmény és magánrendelık és ezeken belül: a) betegszoba b) rendelı gyermekek és tanulók pihenésére szolgáló épületek helyiségei, idısek és nyugdíjasok bentlakó otthonainak hálószobái 2.3. nevelı- és oktató helyiségek (tanterem, elıadóterem, szertár stb.), mozi terem és könyvtári olvasóterem 2.4. színház- és hangversenyterem szállodai szoba III. KÖRNYEZETI ZAJTILALMI ÉS ZAJKORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 6. szakasz Lakóhelyiségekben csukott ablaknál az engedélyezett legmagasabb zajszint nappal 35 dba, éjszaka 30 dba. 7. szakasz A zajforrást akként kell használni és karbantartani, hogy a zaj ne lépje túl az emberi tartózkodásra szolgáló környezetben engedélyezett szintet. Az elhelyezéstıl függetlenül nem használható semmilyen berendezés és gépi fölszerelés (légkondicionáló berendezés, ventilátor, légsőrítı, hidrofor, főtılámpa stb., ha az e rendeletben elıírtnál (engedélyezettnél) nagyobb zajt keltenek. 8. szakasz Tilos használni minden olyan zaj forrását, amelynek a környezetben nyílt színen kibocsátott legmagasabb irányú szintje túllépi a rendelet 5. szakaszában írt legmagasabb engedélyezett zajszinti értéket. 9. szakasz Zajforrás akkor használható, ha rendelkezik az adott övezetre elıírt használati és karbantartási feltétek mellett mért zajszint db(a)-értékekrıl kiállított okirattal. Az a jogi személy vagy vállalkozó, aki a zajforrásnak tulajdonosa, illetve használója, az elıírt módon köteles gondoskodni a zaj mérésérıl, a zajmérési jelentés elkészítésérıl és a zajmérés költségeinek fedezésérıl. 10. szakasz A zajmérést az adott szakterületet szabályozó jogszabályokkal összhangban kell végezni. 11. szakasz Az e rendelet 4. szakaszában írt övezetekben az ez irányú igény fölmerülése esetén kell zajt mérni, ha a környezetvédelmi felügyelı a mérést szükségesnek ítéli. Zajt írásbeli lakossági kérelem alapján is kell mérni, ha arra az engedélyezett db(a)-értékek túllépésének alapos gyanúja miatt a felügyelı utasítást ad. Zajt a környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkezı minisztérium által arra feljogosított szervezet mérhet. 12. szakasz Az e rendelet 8. szakaszában írt zajmérés költségeit a zajforrás tulajdonosa fedezi, ha a zajszint túllépte az e rendeletben elıírt értéket, ha viszont a zajszint az engedélyezett határértékek között mozog, úgy a zajmérés költségeit a községi költségvetés viseli. IV. FELÜGYELET 13. szakasz E rendelet végrehajtásának felügyeletét a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelıségi ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége gyakorolja. V. BÜNTETİRENDELKEZÉSEK 14. szakasz Szabálysértésért kiszabott ,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó az a gazdasági társaság, vállalat vagy egyéb jogi személy, amely:

4 Број: СТРАНА 560. OLDAL szám 1. a 6. szakaszba ütközı módon jár el; 2. az elıírt határértékeket meghaladó zajt bocsát ki (5. szakasz); 3. nem rendelkezik a 8. szakasz rendelkezéseinek megfelelıen az általa kibocsátott hangerı szintjére vonatkozó adatokkal. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a felelıs személy 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésekért vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésekért természetes személy 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e rendelet 7. szakaszában írt szabálysértésért jogi személy és vállalkozó ,00, természetes személy és jogi személy felelıs személye 5.000,00 dináros helyszíni pénzbírsággal sújtandó. VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 15. szakasz A jogi személyek és vállalkozók üzletvitelüket a jelen rendelet hatályba lépését követı 1 hónapon belül kötelesek egybehangolni ezzel a rendelettel, az esetben pedig, ha építményük megfelelı hangszigetelésének biztosítása érdekében elengedhetetlen építési munkálatok kivitelezésére van szükség, az egybehangolást legkésıbb 3 hónapon belül kötelesek elvégezni. Ha a jogi személyek és vállalkozók olyan zajforrást használnak, amelyhez a kibocsátott hangerırıl nem rendelkeznek adatokkal, úgy ezeket az adatokat a jelen rendelet hatályba lépését követı 3 hónapon belül kötelesek biztosítani. 16. szakasz E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a zajvédelmi intézkedésekrıl szóló rendelet (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/99. és Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/05. és 7/10. sz.). 17. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület Szám: /2012 I/B Kelt: én M a g y a r k a n i z s a Huzsvár Ervin s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011 és 93/2012 sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/2012. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak: А. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK dinárban

5 Број: СТРАНА 561. OLDAL szám 1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem , FOLYÓ BEVÉTELEK, ebben: ,18 - költségvetési eszközök ,18 - saját bevételek ,00 - donációk , NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖVEDELМЕК ,00 2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás , FOLYÓ KIADÁSOK, ebben: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - saját bevételekből fedezett kiadások ,00 - donációk , NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK, ebben: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - saját bevételekből fedezett kiadások ,00 - donációk ,00 KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (7. oszt oszt.) - ( 4. oszt oszt.) Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások ,18 Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelemek TELJES FISKÁLIS TÖBBLET (7. oszt oszt.) - ( 4. oszt oszt.) + (kat kat. 62) ,18 B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (konto 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) ,00 Adósságvállalásból származó jövеdelmek (kat 91) 0,00 Előző évekből szárm. többlet vagy előző években föl nem használt eszközök ,82 Adósság tőketörlesztési ráfordításai (kat 61) ,00 Pénzvagyon szerzése (kat. 62 -része) ,00 NETTÓ PÉNZELLÁTÁS ,18 Teljes fiskális többlet a nettó pénzellátással 0,00 Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Közgazdasági MEGNEVEZÉS osztályozás jelzőszáma Költségvetési eszközök NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivételével) , Önkéntes járulék , Vagyonadó , Egyéb adóbevételek ,00 2. Nem adójellegű bevételek, ebben ,18 - a meghatározott rendeltetésű egyes bevételnemek (célbevételek) -javak és szolgáltatások értékesítése ,00 3. Donációk ,00 4. Átutalások ,00 5. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek ,00

6 Број: СТРАНА 562. OLDAL szám NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS 1. Folyó kiadások , Munkavállalókra fordított kiadások , Áruk és szolgáltatások igénybevétele , Kamattörlesztés , Támogatások , Költségvetési szociális védelem , Egyéb kiadások ,00 2. Átutalások ,00 3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások ,00 4. Pénzvagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (a 6211 kivételével) ,00 PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek ,00 2. Adósságvállalás 91 0, Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás 911 0, Külföldi hitelezőknél való adósságvállalás 912 0,00 ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 3. Adósságtörlesztés , Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés , Külföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 612 0, Jótálláson alapuló adósságtörlesztés 613 0,00 4. Pénzvagyon szerzése ,00 KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL (3. osztály) ,82 2. szakasz A költségvetés ,00 dináros teljes jövedelmét bevételnemenként, illetve közgazdasági osztályozás szerint a képviselő-testület az alábbi összegekben állapítja meg: Ss z Közgaz g. osztály BEVÉTELNEM Költségvetés Szerke-zet Felhasználói pótbevételekb ől teljesített kiadások Összesen Szerkezet FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK 3 Korábbi évekből föl nem osztott többlet , , Jövedelemadó, nyereségadó és tőkeh. utáni adó Munkabérek utáni adó ,40% ,82% Önálló tevékenységből származó bevételek utáni adó ,56% ,52% Önálló tevékenységből származó bevételek u átalányadó ,49% ,45% Ingatlanból származó bevételek utáni adó ,60% ,55% Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó ,14% ,12% Mezőg. és erdészetből származó bevételek utáni adó ,01% ,01% Földadó ,24% ,22% Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó ,01% ,01% Személybiztosítási bevétel utáni adó ,01% ,01% Önkéntes járulékok ,51% ,14% Egyéb bevételek utáni adó ,11% ,93% Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó ,02% ,01% 712 Béralapadó 711. bevételnem összesen ,09% ,80%

7 Број: СТРАНА 563. OLDAL szám Béralapadó ,00% ,00% 713 Vagyonadó 712. bevételnem összesen ,00% ,00% Magánszemélyek vagyonadója ,50% ,38% Jogi személyek vagyonadója ,88% ,73% Örökösödési és ajándékozási adó ,23% ,21% Tőkeügyletek utáni adó ,80% ,66% Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó ,01% ,01% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó 713. bevételnem összesen ,42% ,98% Gépjármű-üzembentartási kommunális illeték ,13% ,04% Művelési ágból való kivonás utáni térítés ,04% ,03% Környezetszennyezési térítmény ,30% ,28% Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény ,00% ,00% Üdülőhelyi illeték ,34% ,31% Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény ,26% ,24% Játékautomata-üzemeltetés u. kom. Illeték ,02% ,01% Víz-, szennyvíz-, telefonve. lefektetése u. térítés ,04% ,03% 716 Egyéb adók 714. bevételnem összesen ,12% ,95% Kommunális cégtáblailleték ,30% ,28% Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték ,15% ,14% 731 Külföldi államok adományai 716. bevételnem összesen ,45% ,41% Külföldi államok adományai községi szint javára ,13% ,04% 731. bevételnem összesen ,13% ,04% 733 Más hatalmi szintektől származó átutalások Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek ,15% ,14% Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címzett átutalások ,01% ,01% Folyó címzett átutalások a tartománytól ,64% ,18% Nem címzett átutalások a tartománytól ,77% ,22% Folyó címzett tőkeátutalások a tartománytól ,63% ,42% 733. bevételnem összesen ,20% ,96% 741 Vagyonbevételek A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetési eszközök után ,13% ,04% Ásványi nyersanyagok használata utáni térítés ,82% ,55% Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk ,23% ,97% Erdőhasználat u. térítés ,00% ,00% Közterület-használati kommunális illeték ,02% ,01% Építési telek használata utáni térítés ,45% ,41% Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték ,01% ,01% Ált. érdekű javak haszn. utáni térítés kőolajjáradék ,18 0,03% ,18 0,03% Свега врста ,18 32,69% ,18 30,02% 742 Javak és szolgáltatások értékesítése Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevét ,01% ,01% Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérbeadásból sz. bev ,01% ,01% Községi közigazgatási illetékek ,04% ,03% Telekrendezési díj ,30% ,28% Községi szervek bevételei ,30% ,28% 743 Pénzbírságok 742. bevételnem összesen ,65% ,60%

8 Број: СТРАНА 564. OLDAL szám Közlekedési szabályértési pénzbírságokból származó bevételek ,26% ,24% Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek ,05% ,05% Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek ,01% ,01% Helyszíni és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból sz. bevételek ,01% ,01% 744 Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai 743. bevételnem összesen ,34% ,31% Magán- és jogi sz. önkéntes tőkeátutalásai ,75% ,69% Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai ,75% ,69% 745 Vegyes és határozatlan bevételek 744. bevételnem összesen ,50% ,38% Községi szint egyéb bevételei ,08% ,07% 771 Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér bevételnem összesen ,08% ,07% Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér ,11% ,10% 811 Ingatlanértékesítésből sz. jövedelek 771. bevételnem összesen ,11% ,10% Ingatlanértékesítésből a közs.szint javára sz. jöved ,52% ,91% bevételnem összesen ,52% ,91% Belföldi pénzvagyon értékesítéséből származó bevételek Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek ,08% ,07% 921. bevételnem összesen ,08% ,07% -költségvetési eszközök (forrás 01) ,00% ,85% -Saját bevételek (forrás 04) 0 0,00% ,06% -kölföldről származó donációk (forrás 05) 0 0,00% ,72% -más hatalmi szintekről származó donációk (forrás 07) -donációk civilszervezetektől és egyénektől (forrás 08) 0 0 0,00% 0,00% ,08% 0,29% ÖSZESEN ( ): ,00% ,00% A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: Ssz Közg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK Költségvetés Szerke-zet Felhasználói pótbevételekből teljesített kiadások Összesen Szerke-zet 1 41 Munkavállalókat illető kiadások ,60% ,32% Szolgáltatások és áruk 2 42 igénybevétele ,15% ,69% 3 43 Állóalapok használata ,04% ,05% 4 44 Kamattörlesztés ,73% ,59% 5 45 Támogatások ,91% ,75% 6 46 Adományok és átutalások ,54% ,60% 7 47 Társadalombiztosítási jogok ,41% ,96% 8 48 Egyéb kiadások ,06% ,65% 9 49 Közigazgatási átutalások ,44% ,24% Állóalapok ,61% ,07% Természeti vagyon ,32% ,30% Tőketörlesztés ,68% ,38% Pénzvagyon szezése ,50% ,38% ÖSSZESEN: ,00% ,00%

9 Број: СТРАНА 565. OLDAL szám A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításai: Ssz Közgazg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK Költségvetés Felhasználói pótbevételekből teljesített kiadások Összesen Szerkezet Szerkezet 41 Munkavállalókat illető kiadások ,60% ,32% Munkavállalók munkabére és pótlékai ,44% ,08% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,26% ,20% Természetbeni térítések ,02% ,02% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,56% ,71% Munkavállalóknak juttatott térítések ,20% ,19% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,13% ,12% 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele ,15% ,69% Állandó költségek ,40% ,31% Útiköltségek ,52% ,51% Szerződés szerinti szolgáltatások ,64% ,04% Szakosított szolgáltatások ,41% ,64% Folyó javítások és karbantartás ,80% ,77% Anyag ,37% ,43% Munkaeszközök értékcsökkenése és 43 igénybevétele ,04% ,05% Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése ,04% ,05% 44 Kamattörlesztés ,73% ,59% Belföldi kamattörlesztés ,02% ,94% Külföldi kamattörlesztés ,68% ,62% Adósságvállalás járulékos költségei ,04% ,03% 45 Támogatások ,91% ,75% Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás ,32% ,21% Támogatások privát vállalatoknak ,59% ,55% 46 Adományok és átutalások ,54% ,60% Más hatalmi szinteknek járó átutalások ,54% ,60% 47 Társadalombiztosítási jogosultságok ,41% ,96% Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések ,41% ,96% 48 Egyéb kiadások ,06% ,65% Civilszervez. nyújtott támogatások ,72% ,42% Adók, kötelező illetékek ,14% ,13% Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek ,00% ,00% Természeti csapás miatti kártérítés ,19% ,09% 49 Közigazgatási átutalások ,44% ,24% Tartalékeszközök ,44% ,24% 51 Állóalapok ,61% ,07% Épületek és építmények ,80% ,16% Gépek és fölszerelések ,62% ,50% Egyéb ingatlanok és fölszerelések 0 0,00% ,21% Nem anyagi vagyon ,19% ,20% 54 Természetbeni vagyon ,32% ,30% Földterület ,32% ,30% 61 Tőketörlesztés ,68% ,38% Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés ,68% ,38% 62 Pénzvagyon szezése ,50% ,38% Belföldi pénzvagyon szerzése ,50% ,38%

10 Број: СТРАНА 566. OLDAL szám ÖSSZESEN: ,00% ,00% A költségvetési felhasználók tervezett beruházási kiadásai a évben a következő jelentés mutatja: közgazd. Osztályozás sorszám LEÍRÁS 2013-as év А. BERUHÁZÁSI PROJEKTUMOK 511/512 Épületek és építmények/gépek és felszerelések 1. "Beszédes József" középiskola Magyarkanizsa az elavult fűtésrendszer felújítása új ablakok kivitelezése és beépítése "Október 10" Általános Iskola Horgos épületasztalos munkák Kispiacon "Kis Ferenc" Általános Iskola Oromhegyes-Orom ablakok és bejárati ajtócsere Oromon az oromi iskolaépület vizesgóc rekonstrukciója "J.J. Zmaj" Általános Iskola Magyarkanizsa az elavult fűtésrendszer felújítása és új kondenzációs gázkazánok beépítése épületvásárlás a martonosi oktatási egységnek Közigazgatási hivatal a Szociális központ épülete a városháza beruházási kiadásai ingatlavásárlás horgosi ipari zóna martonosi ivóvízkút fúrása B. JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK 425 Folyójavítások és karbantartás 1. I.E. I. "GYÖNGYSZEMEINK" a kispiaci vizesgóc javítási és karbantartási munkálatai a martonosi vizesgóc javítási és karbantartási munkálatai Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes-Orom az iskolaépület meszelése Október 10 Általános Iskola, Horgos festő és mázoló munkálatok Településrendezési közvállalat Magyarkanizsa épületek és útkiépítés II. KÜLÖN RÉSZ

11 Број: СТРАНА 567. OLDAL szám Szakasz 3. A költségvetés ,00 dináros összegének és a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók ,00 dinár összegű pótbevételeinek, valamint a korábbi évek fel nem osztott ,82 dináros többletbevételének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása: Költésghelyrend Fejezet Jogcímcsoport Tétel Közgazd. Osztályozás MEGNEVEZÉS Költségvetés Felhasználói pótbevétele kből teljesített kiadások Összesen Szerkezet Szerkezet 1 1 Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai ,62% ,49% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,29% ,27% Természetbeni térítések ,01% ,01% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,11% ,10% Munkavállalóknak juttatott térítések ,01% ,01% Útiköltségek ,19% ,17% Szerződés szerinti szolgáltatások ,13% ,04% Anyag ,03% ,03% Civilszervez. nyújtott támogatások ,59% ,46% 481 Politikai pártoknak nyújtott támogatások ,15% ,13% 481 Történelmi levétár, Zenta ,08% ,08% 481 Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások ,23% ,13% 481 Egyéb civilszervezeti programok támogatása ,08% ,07% 481 Reg. Egészségtur.-klaszter Alap ,02% ,01% 481 Magyar Nemzeti Tanács ,04% ,03% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,98% ,57% 110. jogcímcsoport összesen ,98% ,57% fejezet pénzforrásai 1. 2 Művelődés 01 költségvetési bevételek ,98% ,57% fejezet összesen ,98% ,57% 820 Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások ,20% ,10% 423 Március ,01% ,01% 423 Karácsonyi program ,01% ,01% 423 Gyermekhét ,02% ,01% 423 Gyermekfesztivál ,01% ,01% 423 Szilveszter ,04% ,03% 423 Évfordulók ,01% ,01% 423 Együttműködés a testvérvárosokkal ,09% ,08% 423 Községnap ,11% ,10% 423 Újkenyér-ünnep ,17% ,15% Műv. civilsz. program. és f. költségtárstámogatása Művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása ,19% ,17% ,08% ,07%

12 Број: СТРАНА 568. OLDAL szám 423 Tavaszi rendezvény ,15% ,14% 423 Nemzetközi futó- és úszómaraton ,06% ,06% 423 Horgásznapok ,05% ,04% 423 Paprika fesztivál ,10% ,09% 423 Elektrofesztivál ,04% ,03% 423 Egyéb községi rendezvények ,10% ,09% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,20% ,10% jogcímcsoport öszesen ,20% ,10% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,20% ,10% fejezet összesen ,20% ,10% Az 1. helyrend pénzforrásai 01 költségvetési bevételek ,18% ,68% 1. helyrend öszesen ,18% ,68% 2 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL 130 Általános szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai ,50% ,21% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,65% ,59% Természetbeni térítések ,02% ,01% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,38% ,35% Munkavállalóknak juttatott térítések ,05% ,04% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,02% ,01% Állandó költségek ,20% ,10% Útiköltségek ,11% ,10% Szerződés szerinti szolgáltatások ,21% ,87% Szakosított szolgáltatások ,13% ,04% Szakosított szolgáltatások -IPA programok előfinanszírozása ,13% ,04% Folyó javítások és karbantartás ,38% ,35% Anyag ,30% ,28% Címzett átutalások ,81% ,67% Épületek és építmények karbantartása ,08% ,07% Községi szintű címzett átutalások ,74% ,60% Adók, kötelező illetékek ,02% ,02% Tartalékeszközök ,44% ,24% állandó költségvetési tartalék ,49% ,45% folyó költségvetési tartalék ,95% ,80% Épületek és építmények ,44% ,16% Gépek és fölszerelések ,60% ,55% Nem anyagi vagyon ,15% ,14% Belföldi pénzv. szerzése -alapító betét ,50% ,38% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,03% ,15% jogcímcsoport pénzforrásai ,03% ,15% Általános szolgáltatások -kutatás és fejlesztés Szerződés szerinti szolgáltatások ,23% ,21% Szakosított szolgáltatások ,15% ,14% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,38% ,35%

13 Број: СТРАНА 569. OLDAL szám jogcímcsoport pénzforrásai ,38% ,35% 170 Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Belföldi kamattörlesztés ,98% ,90% Külföldi kamattörlesztés ,68% ,62% Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés ,38% ,11% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,04% ,63% 220 Polgári védelem jogcímcsoport pénzforrásai ,04% ,63% Szerződés szerinti szolgáltatások ,08% ,07% Folyó javítások és karbantartás ,02% ,02% Anyag ,02% ,02% Rendkívüli helyzetek és kockázatok ,08% ,07% Gépek és fölszerelések ,48% ,44% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,68% ,62% 421 Mezőgazdaság jogcímcsoport pénzforrásai ,68% ,62% Állandó költségek -címzett ,01% ,01% Szerződés szerinti szolgáltatások -nem címzett Mezőgaz. áll. való együttm. - falugazdászhálózat ,50% ,46% ,11% ,10% 423 mezőőrszolgálat működtetése ,31% ,29% 423 vesztegzár ,06% ,06% 423 a természeti erőforrások védelme ,02% ,01% Szerződés szerinti szolgáltatások -címzett ,23% ,21% Szakosított szolgáltatások -címzett ,13% ,95% Szakosított szolgáltatások -nem címzett ,58% ,53% A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves prog. sz. cím. bef ,02% ,85% Anyag -címzett ,06% ,06% lecsapolási térítés ,04% ,03% Civilszervez. nyújtott támogatások ,15% ,14% Gépek és fölszerelések ,02% ,01% Földterület kisajátítása ,30% ,28% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,03% ,54% 451 Közúti közlekedés jogcímcsoport pénzforrásai ,03% ,54% Szerződés szerinti szolgáltatások ,15% ,14% Anyag ,01% ,01% Gépek és fölszerelések ,14% ,13% Földterület kisajátítása ,00% ,00% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,30% ,28% 560 Környezetvédelem jogcímcsoport pénzforrásai ,30% ,28% Szakosított szolgáltatások ,68% ,62% 424 szúnyogirtás ,45% ,41% 424 az állatok kíméletes befogása ,23% ,21% jogcímcsoport pénzforrásai 560

14 Број: СТРАНА 570. OLDAL szám 630 Vízellátás költségvetési bevételek ,68% ,62% jogcímcsoport pénzforrásai ,68% ,62% Szerződés szerinti szolgáltatások ,04% ,03% Szakosított szolgáltatások ,75% ,69% Folyó javítások és karbantartás ,23% ,21% Épületek és építmények ,42% ,39% Gépek és fölszerelések ,04% ,03% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,47% ,35% jogcímcsoport pénzforrásai ,47% ,35% 760 Máshol nem osztályzott egészségügy Szakosított szolgáltatások ,03% ,02% Más hatalmi szinteknek járó átutalások ,65% ,52% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,68% ,54% jogcímcsoport pénzforrásai ,68% ,54% Községi sportfejlesztési stratégia 810 Testedzési és sportszolgáltatások Állandó költségek ,00% ,00% Útiköltségek ,02% ,02% Szerződés szerinti szolgáltatások ,07% ,07% Anyag ,00% ,00% Sportszervezetek támogatása ,75% ,69% Sportolók ösztöndíjazása ,06% ,06% Gépek és fölszerelések ,00% ,00% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,91% ,84% jogcímcsoport pénzforrásai ,91% ,84% 830 Műsorsugárzási és kiadói szolgáltatások Közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközök jogcímcsoport pénzforrásai ,38% ,35% 01 költségvetési bevételek ,38% ,35% jogcímcsoport pénzforrásai ,38% ,35% 840 Vallási és egyéb közösségek Civilszervez. nyújtott támogatások ,15% ,14% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,15% ,14% jogcímcsoport pénzforrásai ,15% ,14% Magyarkanizsai községi ifjúsági Tanács Máshol nem osztályozott testedzés, sport, műv. és vallás Útiköltségek ,01% ,01% Szerződés szerinti szolgáltatások ,03% ,03% Anyag ,00% ,00% Gépek és fölszerelések ,02% ,01% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,05% ,05% jogcímcsoport pénzforrásai ,05% ,05% 090 Máshol nem osztályo. szoc. véd Szerződés szerinti szolgáltatások ,01% ,01%

15 Број: СТРАНА 571. OLDAL szám Befogadóállomásokon való elhelyezés ,01% ,01% Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés ,63% ,25% 472 szociális temetés ,05% ,04% 472 tárcaközi bizottság ,02% ,02% 472 tanulók ingázása ,41% ,21% 472 tanulók étkeztetése és elhelyezése ,40% ,37% 472 A szoc. program végrehajtását szolgáló eszközök ,76% ,61% Civilszervez. nyújtott támogatások ,22% ,20% 481 Vöröskereszt, Magyarkanizsa ,22% ,20% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,86% ,47% 040 Család és gyermek jogcímcsoport pénzforrásai ,86% ,47% Költségv. fizetett szoc. térítés -újszülöttek ,24% ,22% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,24% ,22% jogcímcsoport pénzforrásai ,24% ,22% fejezet pénzforrásai 1. 2 Szociális Központ 01 költségvetési bevételek ,88% ,14% fejezet összesen ,88% ,14% 090 Máshol nem oszt. szociális véd Más hatalmi szinteknek járó átutalások ,41% ,29% Munkavállalók munkabére és pótlékai ,37% ,34% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,07% ,06% Munkavállalóknak juttatott térítések ,02% ,02% Állandó költségek ,08% ,07% Útiköltségek ,02% ,01% Szerződés szerinti szolgáltatások ,11% ,10% Szakosított szolgáltatások ,01% ,01% Folyó javítások és karbantartás ,06% ,05% Anyag ,08% ,07% Egyszeri segély ,59% ,54% Gépek és fölszerelések ,02% ,02% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,41% ,29% jogcímcsoport pénzforrásai ,41% ,29% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,41% ,29% fejezet összesen ,41% ,29% 3 Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 090 Máshol nem oszt. szociális véd Munkavállalók munkabére és pótlékai ,24% ,22% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,04% ,04% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00% ,03% Munkavállalóknak juttatott térítések ,01% ,01% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,00% ,00% Állandó költségek ,05% ,05% Útiköltségek ,00% ,00%

16 Број: СТРАНА 572. OLDAL szám Szerződés szerinti szolgáltatások ,05% ,05% Szakosított szolgáltatások ,01% ,01% Folyó javítások és karbantartás ,04% ,04% Anyag ,08% ,11% Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés ,05% ,05% Adók, kötelező illetékek ,01% ,01% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,60% ,55% 04 Saját bevételek ,04% 07 más hatalmi szintekről származó donációk ,01% jogcímcsoport pénzforrásai ,60% ,61% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,60% ,55% 04 Saját bevételek ,04% 07 más hatalmi szintekről származó donációk ,01% 4 Sportszövetség, Magyarkanizsa fejezet összesen ,60% ,61% 810 Testedzési és sportszolgáltatások Civilszervez. nyújtott támogatások ,45% ,41% 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,12% ,11% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,02% ,02% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% ,00% ,00% 421 Állandó költségek ,17% ,16% 422 Útiköltségek ,01% ,01% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,09% ,08% 425 Folyó javítások és karbantartás ,00% ,00% 426 Anyag ,01% ,01% 512 Gépek és fölszerelések ,02% ,02% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,45% ,41% jogcímcsoport pénzforrásai ,45% ,41% fejezet pénzforrásai 4. 5 Gyöngyszemeink IEI 01 költségvetési bevételek ,45% ,41% 911 Iskoláskor előtti oktatás fejezet összesen ,45% ,41% Munkavállalók munkabére és pótlékai ,35% ,49% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,60% ,63% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,02% ,19% Munkavállalóknak juttatott térítések ,08% ,09% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,05% ,05% Állandó költségek ,57% ,71% Útiköltségek ,05% ,05% Szerződés szerinti szolgáltatások ,27% ,27% Szakosított szolgáltatások ,07% ,07% Folyó javítások és karbantartás ,38% ,37% Anyag ,15% ,24%

17 Број: СТРАНА 573. OLDAL szám Belföldi kamattörlesztés 0 0,00% ,00% Adók, kötelező illetékek ,03% ,03% Gépek és fölszerelések ,06% ,05% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,67% ,21% 04 Saját bevételek ,02% 08 donációk civilszervezetektől és egyénektől ,01% jogcímcsoport pénzforrásai ,67% ,23% fejezet pénzforrásai 5. 6 Általános iskolák 01 költségvetési bevételek ,67% ,21% 04 Saját bevételek ,02% 08 donációk civilszervezetektől és egyénektől ,01% 912 Alapfokú oktatás fejezet összesen ,67% ,23% Más hatalmi szinteknek járó átutalások ,14% ,72% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,03% ,03% ,10% ,09% 421 Állandó költségek ,53% ,41% 422 Útiköltségek ,87% ,80% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,39% ,36% 424 Szakosított szolgáltatások ,04% ,04% 425 Folyó javítások és karbantartás ,56% ,51% 426 Anyag ,28% ,25% 482 Adók, kötelező illetékek ,00% ,00% 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek ,00% ,00% 511 Épületek és építmények ,83% ,76% 512 Gépek és fölszerelések ,53% ,48% 6.1 J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% ,05% ,04% 421 Állandó költségek ,64% ,59% 422 Útiköltségek ,27% ,25% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,08% ,07% 424 Szakosított szolgáltatások ,02% ,02% 425 Folyó javítások és karbantartás ,03% ,03% 426 Anyag ,10% ,09% 511 Épületek és építmények ,08% ,07% 512 Gépek és fölszerelések ,35% ,32% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,61% ,48% 04 Saját bevételek 6.2 Október 10. Ált. Iskola, Horgos fejezet összesen ,61% ,48% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti jutta. 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% ,03% ,03% 421 Állandó költségek ,43% ,39% 422 Útiköltségek ,27% ,25%

18 Број: СТРАНА 574. OLDAL szám 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,27% ,25% 424 Szakosított szolgáltatások ,00% ,00% 425 Folyó javítások és karbantartás ,36% ,33% 426 Anyag ,09% ,08% 511 Épületek és építmények ,38% ,35% 512 Gépek és fölszerelések ,12% ,11% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,96% ,80% 04 Saját bevételek fejezet összesen ,96% ,80% 6.3 Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttat. 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% ,02% ,01% 421 Állandó költségek ,42% ,38% 422 Útiköltségek ,26% ,23% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,03% ,03% 424 Szakosított szolgáltatások ,01% ,01% 425 Folyó javítások és karbantartás ,14% ,12% 426 Anyag ,08% ,07% 482 Adók, kötelező illetékek ,00% ,00% 483 Pénzbírs., bírós. vég. elr. kötb ,00% ,00% 511 Épületek és építmények ,36% ,33% 512 Gépek és fölszerelések ,06% ,06% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,37% ,26% 04 Saját bevételek fejezet összesen ,37% ,26% 6.4 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% 421 Állandó költségek ,05% ,05% 422 Útiköltségek ,07% ,06% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,01% ,01% 424 Szakosított szolgáltatások ,00% ,00% 425 Folyó javítások és karbantartás ,03% ,03% 426 Anyag ,01% ,01% 511 Épületek és építmények ,01% ,01% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,19% ,18% 04 Saját bevételek fejezet összesen ,19% ,18% Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa 920 Középfokú oktatás Más hatalmi szint. járó átutal ,53% ,40% 413 Természetbeni térítések ,01% ,01% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,00% ,00% ,02% ,02% 421 Állandó költségek ,34% ,31% 422 Útiköltségek ,31% ,29%

19 Број: СТРАНА 575. OLDAL szám 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,09% ,08% 424 Szakosított szolgáltatások ,01% ,00% 425 Folyó javítások és karbantartás ,08% ,08% 426 Anyag ,07% ,06% 482 Adók, kötelező illetékek ,00% ,00% 511 Épületek és építmények ,30% ,28% 512 Gépek és fölszerelések ,29% ,27% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,53% ,40% 04 Saját bevételek 8 Művelődés fejezet összesen ,53% ,40% 820 Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai ,42% ,45% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,26% ,26% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00% ,00% Munkavállalóknak juttatott térítések ,03% ,03% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% Állandó költségek ,52% ,57% Útiköltségek ,03% ,04% Szerződés szerinti szolgáltatások ,31% ,48% Szakosított szolgáltatások ,20% ,95% Folyó javítások és karbantartás ,11% ,11% Anyag ,10% ,14% Állóalapok használata ,00% ,01% Belföldi kamattörlesztés ,00% ,00% Adók, kötelező illetékek ,00% ,00% Épületek és építmények ,07% ,07% Gépek és fölszerelések ,09% ,10% Nem anyagi vagyon ,02% ,05% fejezet pénzforrásai 8 01 költségvetési bevételek ,17% ,91% 04 Saját bevételek ,82% 07 más hatalmi szintekről származó donációk ,25% 08 donációk civilszervezetektől és egyénektől ,28% 8.1 Cnesa OMI, Magyarkanizsa fejezet összesen ,17% ,27% 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,87% ,93% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,16% ,17% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 0 0,00% ,00% 415 Munkavállalóknak juttatott térítések ,02% ,02% 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,00% ,00% 421 Állandó költségek ,36% ,38% 422 Útiköltségek ,02% ,02% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,14% ,23% 424 Szakosított szolgáltatások ,11% ,18% 425 Folyó javítások és karbantartás ,06% ,06% 426 Anyag ,07% ,11% 431 Állóalapok használata ,00% ,01%

20 Број: СТРАНА 576. OLDAL szám 441 Belföldi kamattörlesztés ,00% ,00% 482 Adók, kötelező illetékek ,00% ,00% 511 Épületek és építmények ,07% ,07% 512 Gépek és fölszerelések ,01% ,01% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,89% ,73% 04 Saját bevételek ,29% 07 más hatalmi szintekről származó donációk ,17% fejezet összesen ,89% ,19% 8.2 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,48% ,44% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,09% ,08% 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00% ,00% 415 Munkavállalóknak juttatott térítések ,01% ,01% 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,01% ,01% 421 Állandó költségek ,11% ,10% 422 Útiköltségek ,01% ,02% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,14% ,18% 424 Szakosított szolgáltatások ,02% ,04% 425 Folyó javítások és karbantartás ,02% ,01% 426 Anyag ,03% ,03% 482 Adók, kötelező illetékek ,00% ,00% 512 Gépek és fölszerelések ,04% ,05% 515 Nem anyagi vagyon ,02% ,05% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,96% ,88% 04 Saját bevételek ,05% 07 más hatalmi szintekről származó donációk ,09% fejezet összesen ,96% ,01% 8.3 Nagy József Reg. Kreatív Műhely 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,07% ,08% 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,01% ,01% 421 Állandó költségek ,06% ,09% 422 Útiköltségek ,00% ,00% 423 Szerződés szerinti szolgáltatások ,03% ,07% 424 Szakosított szolgáltatások ,08% ,73% 425 Folyó javítások és karbantartás ,03% ,03% 426 Anyag ,00% ,01% 512 Gépek és fölszerelések ,05% ,04% fejezet pénzforrásai költségvetési bevételek ,33% ,30% 04 Saját bevételek ,49% 08 donációk civilszervezetektől és egyénektől ,28% fejezet összesen ,33% ,07% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,17% ,91% 04 Saját bevételek ,82% 07 más hatalmi szintekről származó donációk ,25% 08 donációk civilszervezetektől és egyénektől ,28% jogcímcsoport pénzforrásai ,17% ,27%

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Број 20. 29.12.2011. СТРАНА 696. OLDAL 2011.12.29. 20. szám A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 9. szakaszának 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 16/02., 115/05. és

Részletesebben

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 9. 01.08.2008. СТРАНА 145. OLDAL 2008.08.01. 9. szám 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 12/07. szám ) 43. szakaszának 5. bekezdése alapján a i RENDELETET MAGYARKANIZSAI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben