Број: СТРАНА 557. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 557. OLDAL szám A környezeti zajvédelemrıl szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 17. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a környezeti zajvédelmi intézkedésekrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz Ez a rendelet akusztikai övezetekre osztja Magyarkanizsa község településeit, és a törvénnyel összhangban környezeti zajtilalmi és zajkorlátozó intézkedéseket ír elı. 2. szakasz E rendelet értelmében zaj: minden nem kívánatos hang. Valamely hangforrás különleges zaja az a fajta zaj, amelyet a kérdéses forrás az adott helyen létrehoz, és adott forrásnak az adott helyen az adott pillanatban uralkodó általános zajban való részesedését jelenti. A különleges zaj szintjét az SRPS. ISО és SRPS. ISО szabvány szerint kell meghatározni. Minden jogi és természetes személy köteles gondoskodni arról, hogy tevékenysége, illetve magatartása a környezetet zajjal ne veszélyeztesse. 3. szakasz E rendelet értelmében zajforrások: a) azok a gépjármővek, berendezések, munkaeszközök, vezetékek, szerkezetek, technológiai eljárások, elektroakusztikai berendezések, emberi tevékenységek, amelyek igénybe vétele zárt vagy nyitott térben levı üzleti és egyéb építményekben zaj keletkezésével jár; b) azok a mozgó és helyhez kötött objektumok, amelyek adott körülmények között zajt idéznek elı, egyúttal a sportra, játékra, táncra, elıadásra, hangversenyre, zenehallgatásra és hasonlókra használt nyitott és zárt terek, valamint a vendéglátóhelyek, garázsok, parkolók stb. II. AKUSZTIKAI ÖVEZETEK 4. szakasz Ez a rendelet az alábbi övezeteket különíti el: kiemelt jelentıségő övezetek (város-, illetve településközpont, kisüzemi gazdaság, átmenı forgalmú utak); üzleti-lakó övezetek; ipari övezetek; idegenforgalmi területek, kempingek, pihenı- és üdülıterületek, és a környezeti zajvédelemben hatályos jogszabályoknak megfelelıen Magyarkanizsa község területén megállapítja a zajvédelmi intézkedéseket. A központi szerepkörő, az üzleti-lakó, az ipari, valamint a pihenı- és üdülıövezet meghatározása a Magyarkanizsa község településeire készített tervdokumentumokkal összhangban történt. E szakasz 1. bekezdésével összhangban Magyarkanizsa község területén ez a rendelet a következı övezeteket különíti el: MAGYARKANIZSA I. Idegenforgalmi területek, kempingek, pihenı- és üdülıterület Tiszai védıtöltés a Frangepán utcától a kistöltésen, a Gyógyfürdı soron, Liget soron, cigánylejárón át a tangazdaságig, a tangazdaságot határoló dőlıút a tiszai védıtöltésig. II. Lakóövezet tisztán lakhatásra szolgáló területek Ebbe az övezetbe tartozik a településnek minden olyan területe, amelyre az I., III., IV. és V. övezet nem terjed ki. III. és IV. Kiemelt jelentıségő övezet üzleti-lakó területek, kereskedelmi-lakó területek és játszóterek, városközpont, lakásokat magában foglaló kisipari, kereskedelmi, közigazgatási és igazgatási övezet, autópálya, fıút és városon belüli útvonalak menti övezet. III. Kisüzemi gazdaság övezete: Bar, Cetinje, Néphısök útja, Szabadkai út, Törökkanizsai út, Miloš Obilić, Vuk Karadžić utca a Dubrovnik utcáig, Vásártér, Gesztenye fasor a Bar és a Miloš Obilić utca között.

2 Број: СТРАНА 558. OLDAL szám IV. övezet: a következı utcák övezte terület: Tisza menti körút a Kistöltésig, Kistöltés, Gyógyfürdı sor a J. J. Zmaj utca vonaláig, J. J. Zmaj, Piac tér, Bolmány utca a Damjanich utcáig, Damjanich utca a Szabadkai útig. V. Ipari övezet. Két helyszínen található: ÉSZAKI Szabadkai út, a Potisje Kanjiža Kft. déli határvonala, a Kırös III-at határoló dülıút, Tukacs-tanya a Bar utcáig, Bar utca. DÉLI A Laták István utcai magántelkek vége, az Üvegházat délkeletrıl és délnyugatról határoló dőlıút, a zenta magyarkanizsai út, a FIM területe, a Július 7. utca folytatásában húzódó dőlıút a gázmérı állomás vonaláig, a magyarkanizsa zentai vasúti pálya a Cetinje utcáig. HORGOS II. Lakóövezet tisztán lakhatásra szolgáló területek Ehhez az övezethez tartoznak a településnek azok a területei, amelyekre a IV. és V. övezet nem terjed ki. IV. Kiemelt jelentıségő övezet településközpont, lakásokat magában foglaló kisipari, kereskedelmi, közigazgatási és igazgatási övezet, fıutakkal és települési útvonalakkal, amelyet a következı utcák határolnak: Kárász, Nepomuki Szent János, Kanizsai út a Bartók Béla utcáig, Bartók Béla u. a Dózsa György utcáig, Vasút u. a Kossuth Lajos utcáig, Kossuth Lajos u. a Kárász utcáig, Szegedi út, Szabadkai út, Szent Péter u., Nagy u., Kanizsai út és Njegoš utca. V. Ipari övezet: A horgosi Vitamin Kft., a horgosi Higlo Rt. és a vasútállomás területe. Martonos, Kishomok, Kispiac, Velebit, Adorján, Tóthfalu, Oromhegyes, Tóthfalu, Orom, Völgyes, Újfalu és V. Zimonjić település a lakóövezetbe tartozik. Övezet 5. szakasz Az 1. táblázatban szereplı határértékek az alapvetı zajkeltıkre és a mérvadó nyíltszíni zajszintre vonatkoznak. 1. Táblázat Terület rendeltetése Legmagasabb megengedett külsı zajszint (L Aeq,): dba nappal éjszaka ( óra között) I. Idegenforgalmi területek, kempingek, pihenı- és üdülıterület II. Tisztán lakhatásra szolgáló terület III. Üzleti-lakó terület, kereskedelmi-lakó terület és játszótér IV. Városközpont, lakásokat magában foglaló kisipari, kereskedelmi, közigazgatási és igazgatási övezet, autópálya, fıút és városi közlekedési útvonalak menti övezet V. Lakóépületek nélküli ipari, raktári és kiszolgálóterületek, szállítási terminálok 2. Táblázat Az övezet határán a zaj nem lépheti túl a vele határos övezetben engedélyezett szinteket A 2. táblázatban szereplı határértékek a zárt térben mért mérvadó zajszintre vonatkoznak. Zajszint: db(a) A helyiség rendeltetése nappal és este éjszaka ( óra között) 1. Lakóépület, tartózkodásra szolgáló helyiségei (háló- és nappali szoba) csukott ablaknál 35 30

3 Број: СТРАНА 559. OLDAL szám 2. Köz- és egyéb épületekben csukott ablaknál: 2.1. Egészségügyi intézmény és magánrendelık és ezeken belül: a) betegszoba b) rendelı gyermekek és tanulók pihenésére szolgáló épületek helyiségei, idısek és nyugdíjasok bentlakó otthonainak hálószobái 2.3. nevelı- és oktató helyiségek (tanterem, elıadóterem, szertár stb.), mozi terem és könyvtári olvasóterem 2.4. színház- és hangversenyterem szállodai szoba III. KÖRNYEZETI ZAJTILALMI ÉS ZAJKORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 6. szakasz Lakóhelyiségekben csukott ablaknál az engedélyezett legmagasabb zajszint nappal 35 dba, éjszaka 30 dba. 7. szakasz A zajforrást akként kell használni és karbantartani, hogy a zaj ne lépje túl az emberi tartózkodásra szolgáló környezetben engedélyezett szintet. Az elhelyezéstıl függetlenül nem használható semmilyen berendezés és gépi fölszerelés (légkondicionáló berendezés, ventilátor, légsőrítı, hidrofor, főtılámpa stb., ha az e rendeletben elıírtnál (engedélyezettnél) nagyobb zajt keltenek. 8. szakasz Tilos használni minden olyan zaj forrását, amelynek a környezetben nyílt színen kibocsátott legmagasabb irányú szintje túllépi a rendelet 5. szakaszában írt legmagasabb engedélyezett zajszinti értéket. 9. szakasz Zajforrás akkor használható, ha rendelkezik az adott övezetre elıírt használati és karbantartási feltétek mellett mért zajszint db(a)-értékekrıl kiállított okirattal. Az a jogi személy vagy vállalkozó, aki a zajforrásnak tulajdonosa, illetve használója, az elıírt módon köteles gondoskodni a zaj mérésérıl, a zajmérési jelentés elkészítésérıl és a zajmérés költségeinek fedezésérıl. 10. szakasz A zajmérést az adott szakterületet szabályozó jogszabályokkal összhangban kell végezni. 11. szakasz Az e rendelet 4. szakaszában írt övezetekben az ez irányú igény fölmerülése esetén kell zajt mérni, ha a környezetvédelmi felügyelı a mérést szükségesnek ítéli. Zajt írásbeli lakossági kérelem alapján is kell mérni, ha arra az engedélyezett db(a)-értékek túllépésének alapos gyanúja miatt a felügyelı utasítást ad. Zajt a környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkezı minisztérium által arra feljogosított szervezet mérhet. 12. szakasz Az e rendelet 8. szakaszában írt zajmérés költségeit a zajforrás tulajdonosa fedezi, ha a zajszint túllépte az e rendeletben elıírt értéket, ha viszont a zajszint az engedélyezett határértékek között mozog, úgy a zajmérés költségeit a községi költségvetés viseli. IV. FELÜGYELET 13. szakasz E rendelet végrehajtásának felügyeletét a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelıségi ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége gyakorolja. V. BÜNTETİRENDELKEZÉSEK 14. szakasz Szabálysértésért kiszabott ,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó az a gazdasági társaság, vállalat vagy egyéb jogi személy, amely:

4 Број: СТРАНА 560. OLDAL szám 1. a 6. szakaszba ütközı módon jár el; 2. az elıírt határértékeket meghaladó zajt bocsát ki (5. szakasz); 3. nem rendelkezik a 8. szakasz rendelkezéseinek megfelelıen az általa kibocsátott hangerı szintjére vonatkozó adatokkal. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a felelıs személy 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésekért vállalkozó 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésekért természetes személy 5.000,00-tıl ,00 dinárig terjedı pénzbírsággal sújtandó. Az e rendelet 7. szakaszában írt szabálysértésért jogi személy és vállalkozó ,00, természetes személy és jogi személy felelıs személye 5.000,00 dináros helyszíni pénzbírsággal sújtandó. VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 15. szakasz A jogi személyek és vállalkozók üzletvitelüket a jelen rendelet hatályba lépését követı 1 hónapon belül kötelesek egybehangolni ezzel a rendelettel, az esetben pedig, ha építményük megfelelı hangszigetelésének biztosítása érdekében elengedhetetlen építési munkálatok kivitelezésére van szükség, az egybehangolást legkésıbb 3 hónapon belül kötelesek elvégezni. Ha a jogi személyek és vállalkozók olyan zajforrást használnak, amelyhez a kibocsátott hangerırıl nem rendelkeznek adatokkal, úgy ezeket az adatokat a jelen rendelet hatályba lépését követı 3 hónapon belül kötelesek biztosítani. 16. szakasz E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a zajvédelmi intézkedésekrıl szóló rendelet (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/99. és Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/05. és 7/10. sz.). 17. szakasz Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület Szám: /2012 I/B Kelt: én M a g y a r k a n i z s a Huzsvár Ervin s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011 és 93/2012 sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/2012. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbiakból állnak: А. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK dinárban

5 Број: СТРАНА 561. OLDAL szám 1. Nem pénzügyi vagyon értékesítésén alapuló összes bevétel és jövedelem , FOLYÓ BEVÉTELEK, ebben: ,18 - költségvetési eszközök ,18 - saját bevételek ,00 - donációk , NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖVEDELМЕК ,00 2. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás , FOLYÓ KIADÁSOK, ebben: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - saját bevételekből fedezett kiadások ,00 - donációk , NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK, ebben: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - saját bevételekből fedezett kiadások ,00 - donációk ,00 KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (7. oszt oszt.) - ( 4. oszt oszt.) Pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló kiadások ,18 Pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelemek TELJES FISKÁLIS TÖBBLET (7. oszt oszt.) - ( 4. oszt oszt.) + (kat kat. 62) ,18 B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA Pénzügyi vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (konto 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) ,00 Adósságvállalásból származó jövеdelmek (kat 91) 0,00 Előző évekből szárm. többlet vagy előző években föl nem használt eszközök ,82 Adósság tőketörlesztési ráfordításai (kat 61) ,00 Pénzvagyon szerzése (kat. 62 -része) ,00 NETTÓ PÉNZELLÁTÁS ,18 Teljes fiskális többlet a nettó pénzellátással 0,00 Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Közgazdasági MEGNEVEZÉS osztályozás jelzőszáma Költségvetési eszközök NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék kivételével) , Önkéntes járulék , Vagyonadó , Egyéb adóbevételek ,00 2. Nem adójellegű bevételek, ebben ,18 - a meghatározott rendeltetésű egyes bevételnemek (célbevételek) -javak és szolgáltatások értékesítése ,00 3. Donációk ,00 4. Átutalások ,00 5. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek ,00

6 Број: СТРАНА 562. OLDAL szám NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS 1. Folyó kiadások , Munkavállalókra fordított kiadások , Áruk és szolgáltatások igénybevétele , Kamattörlesztés , Támogatások , Költségvetési szociális védelem , Egyéb kiadások ,00 2. Átutalások ,00 3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások ,00 4. Pénzvagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (a 6211 kivételével) ,00 PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek ,00 2. Adósságvállalás 91 0, Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás 911 0, Külföldi hitelezőknél való adósságvállalás 912 0,00 ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 3. Adósságtörlesztés , Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés , Külföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 612 0, Jótálláson alapuló adósságtörlesztés 613 0,00 4. Pénzvagyon szerzése ,00 KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL (3. osztály) ,82 2. szakasz A költségvetés ,00 dináros teljes jövedelmét bevételnemenként, illetve közgazdasági osztályozás szerint a képviselő-testület az alábbi összegekben állapítja meg: Ss z Közgaz g. osztály BEVÉTELNEM Költségvetés Szerke-zet Felhasználói pótbevételekb ől teljesített kiadások Összesen Szerkezet FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK 3 Korábbi évekből föl nem osztott többlet , , Jövedelemadó, nyereségadó és tőkeh. utáni adó Munkabérek utáni adó ,40% ,82% Önálló tevékenységből származó bevételek utáni adó ,56% ,52% Önálló tevékenységből származó bevételek u átalányadó ,49% ,45% Ingatlanból származó bevételek utáni adó ,60% ,55% Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó ,14% ,12% Mezőg. és erdészetből származó bevételek utáni adó ,01% ,01% Földadó ,24% ,22% Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó ,01% ,01% Személybiztosítási bevétel utáni adó ,01% ,01% Önkéntes járulékok ,51% ,14% Egyéb bevételek utáni adó ,11% ,93% Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó ,02% ,01% 712 Béralapadó 711. bevételnem összesen ,09% ,80%

7 Број: СТРАНА 563. OLDAL szám Béralapadó ,00% ,00% 713 Vagyonadó 712. bevételnem összesen ,00% ,00% Magánszemélyek vagyonadója ,50% ,38% Jogi személyek vagyonadója ,88% ,73% Örökösödési és ajándékozási adó ,23% ,21% Tőkeügyletek utáni adó ,80% ,66% Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó ,01% ,01% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó 713. bevételnem összesen ,42% ,98% Gépjármű-üzembentartási kommunális illeték ,13% ,04% Művelési ágból való kivonás utáni térítés ,04% ,03% Környezetszennyezési térítmény ,30% ,28% Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény ,00% ,00% Üdülőhelyi illeték ,34% ,31% Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény ,26% ,24% Játékautomata-üzemeltetés u. kom. Illeték ,02% ,01% Víz-, szennyvíz-, telefonve. lefektetése u. térítés ,04% ,03% 716 Egyéb adók 714. bevételnem összesen ,12% ,95% Kommunális cégtáblailleték ,30% ,28% Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték ,15% ,14% 731 Külföldi államok adományai 716. bevételnem összesen ,45% ,41% Külföldi államok adományai községi szint javára ,13% ,04% 731. bevételnem összesen ,13% ,04% 733 Más hatalmi szintektől származó átutalások Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek ,15% ,14% Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címzett átutalások ,01% ,01% Folyó címzett átutalások a tartománytól ,64% ,18% Nem címzett átutalások a tartománytól ,77% ,22% Folyó címzett tőkeátutalások a tartománytól ,63% ,42% 733. bevételnem összesen ,20% ,96% 741 Vagyonbevételek A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetési eszközök után ,13% ,04% Ásványi nyersanyagok használata utáni térítés ,82% ,55% Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk ,23% ,97% Erdőhasználat u. térítés ,00% ,00% Közterület-használati kommunális illeték ,02% ,01% Építési telek használata utáni térítés ,45% ,41% Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték ,01% ,01% Ált. érdekű javak haszn. utáni térítés kőolajjáradék ,18 0,03% ,18 0,03% Свега врста ,18 32,69% ,18 30,02% 742 Javak és szolgáltatások értékesítése Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevét ,01% ,01% Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérbeadásból sz. bev ,01% ,01% Községi közigazgatási illetékek ,04% ,03% Telekrendezési díj ,30% ,28% Községi szervek bevételei ,30% ,28% 743 Pénzbírságok 742. bevételnem összesen ,65% ,60%

8 Број: СТРАНА 564. OLDAL szám Közlekedési szabályértési pénzbírságokból származó bevételek ,26% ,24% Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek ,05% ,05% Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek ,01% ,01% Helyszíni és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból sz. bevételek ,01% ,01% 744 Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai 743. bevételnem összesen ,34% ,31% Magán- és jogi sz. önkéntes tőkeátutalásai ,75% ,69% Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai ,75% ,69% 745 Vegyes és határozatlan bevételek 744. bevételnem összesen ,50% ,38% Községi szint egyéb bevételei ,08% ,07% 771 Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér bevételnem összesen ,08% ,07% Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér ,11% ,10% 811 Ingatlanértékesítésből sz. jövedelek 771. bevételnem összesen ,11% ,10% Ingatlanértékesítésből a közs.szint javára sz. jöved ,52% ,91% bevételnem összesen ,52% ,91% Belföldi pénzvagyon értékesítéséből származó bevételek Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek ,08% ,07% 921. bevételnem összesen ,08% ,07% -költségvetési eszközök (forrás 01) ,00% ,85% -Saját bevételek (forrás 04) 0 0,00% ,06% -kölföldről származó donációk (forrás 05) 0 0,00% ,72% -más hatalmi szintekről származó donációk (forrás 07) -donációk civilszervezetektől és egyénektől (forrás 08) 0 0 0,00% 0,00% ,08% 0,29% ÖSZESEN ( ): ,00% ,00% A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: Ssz Közg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK Költségvetés Szerke-zet Felhasználói pótbevételekből teljesített kiadások Összesen Szerke-zet 1 41 Munkavállalókat illető kiadások ,60% ,32% Szolgáltatások és áruk 2 42 igénybevétele ,15% ,69% 3 43 Állóalapok használata ,04% ,05% 4 44 Kamattörlesztés ,73% ,59% 5 45 Támogatások ,91% ,75% 6 46 Adományok és átutalások ,54% ,60% 7 47 Társadalombiztosítási jogok ,41% ,96% 8 48 Egyéb kiadások ,06% ,65% 9 49 Közigazgatási átutalások ,44% ,24% Állóalapok ,61% ,07% Természeti vagyon ,32% ,30% Tőketörlesztés ,68% ,38% Pénzvagyon szezése ,50% ,38% ÖSSZESEN: ,00% ,00%

9 Број: СТРАНА 565. OLDAL szám A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításai: Ssz Közgazg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK Költségvetés Felhasználói pótbevételekből teljesített kiadások Összesen Szerkezet Szerkezet 41 Munkavállalókat illető kiadások ,60% ,32% Munkavállalók munkabére és pótlékai ,44% ,08% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,26% ,20% Természetbeni térítések ,02% ,02% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,56% ,71% Munkavállalóknak juttatott térítések ,20% ,19% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad ,13% ,12% 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele ,15% ,69% Állandó költségek ,40% ,31% Útiköltségek ,52% ,51% Szerződés szerinti szolgáltatások ,64% ,04% Szakosított szolgáltatások ,41% ,64% Folyó javítások és karbantartás ,80% ,77% Anyag ,37% ,43% Munkaeszközök értékcsökkenése és 43 igénybevétele ,04% ,05% Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése ,04% ,05% 44 Kamattörlesztés ,73% ,59% Belföldi kamattörlesztés ,02% ,94% Külföldi kamattörlesztés ,68% ,62% Adósságvállalás járulékos költségei ,04% ,03% 45 Támogatások ,91% ,75% Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás ,32% ,21% Támogatások privát vállalatoknak ,59% ,55% 46 Adományok és átutalások ,54% ,60% Más hatalmi szinteknek járó átutalások ,54% ,60% 47 Társadalombiztosítási jogosultságok ,41% ,96% Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések ,41% ,96% 48 Egyéb kiadások ,06% ,65% Civilszervez. nyújtott támogatások ,72% ,42% Adók, kötelező illetékek ,14% ,13% Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek ,00% ,00% Természeti csapás miatti kártérítés ,19% ,09% 49 Közigazgatási átutalások ,44% ,24% Tartalékeszközök ,44% ,24% 51 Állóalapok ,61% ,07% Épületek és építmények ,80% ,16% Gépek és fölszerelések ,62% ,50% Egyéb ingatlanok és fölszerelések 0 0,00% ,21% Nem anyagi vagyon ,19% ,20% 54 Természetbeni vagyon ,32% ,30% Földterület ,32% ,30% 61 Tőketörlesztés ,68% ,38% Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés ,68% ,38% 62 Pénzvagyon szezése ,50% ,38% Belföldi pénzvagyon szerzése ,50% ,38%

10 Број: СТРАНА 566. OLDAL szám ÖSSZESEN: ,00% ,00% A költségvetési felhasználók tervezett beruházási kiadásai a évben a következő jelentés mutatja: közgazd. Osztályozás sorszám LEÍRÁS 2013-as év А. BERUHÁZÁSI PROJEKTUMOK 511/512 Épületek és építmények/gépek és felszerelések 1. "Beszédes József" középiskola Magyarkanizsa az elavult fűtésrendszer felújítása új ablakok kivitelezése és beépítése "Október 10" Általános Iskola Horgos épületasztalos munkák Kispiacon "Kis Ferenc" Általános Iskola Oromhegyes-Orom ablakok és bejárati ajtócsere Oromon az oromi iskolaépület vizesgóc rekonstrukciója "J.J. Zmaj" Általános Iskola Magyarkanizsa az elavult fűtésrendszer felújítása és új kondenzációs gázkazánok beépítése épületvásárlás a martonosi oktatási egységnek Közigazgatási hivatal a Szociális központ épülete a városháza beruházási kiadásai ingatlavásárlás horgosi ipari zóna martonosi ivóvízkút fúrása B. JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK 425 Folyójavítások és karbantartás 1. I.E. I. "GYÖNGYSZEMEINK" a kispiaci vizesgóc javítási és karbantartási munkálatai a martonosi vizesgóc javítási és karbantartási munkálatai Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes-Orom az iskolaépület meszelése Október 10 Általános Iskola, Horgos festő és mázoló munkálatok Településrendezési közvállalat Magyarkanizsa épületek és útkiépítés II. KÜLÖN RÉSZ

11 Број: СТРАНА 567. OLDAL szám Szakasz 3. A költségvetés ,00 dináros összegének és a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók ,00 dinár összegű pótbevételeinek, valamint a korábbi évek fel nem osztott ,82 dináros többletbevételének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása: Költésghelyrend Fejezet Jogcímcsoport Tétel Közgazd. Osztályozás MEGNEVEZÉS Költségvetés Felhasználói pótbevétele kből teljesített kiadások Összesen Szerkezet Szerkezet 1 1 Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai ,62% ,49% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,29% ,27% Természetbeni térítések ,01% ,01% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,11% ,10% Munkavállalóknak juttatott térítések ,01% ,01% Útiköltségek ,19% ,17% Szerződés szerinti szolgáltatások ,13% ,04% Anyag ,03% ,03% Civilszervez. nyújtott támogatások ,59% ,46% 481 Politikai pártoknak nyújtott támogatások ,15% ,13% 481 Történelmi levétár, Zenta ,08% ,08% 481 Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások ,23% ,13% 481 Egyéb civilszervezeti programok támogatása ,08% ,07% 481 Reg. Egészségtur.-klaszter Alap ,02% ,01% 481 Magyar Nemzeti Tanács ,04% ,03% jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek ,98% ,57% 110. jogcímcsoport összesen ,98% ,57% fejezet pénzforrásai 1. 2 Művelődés 01 költségvetési bevételek ,98% ,57% fejezet összesen ,98% ,57% 820 Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások ,20% ,10% 423 Március ,01% ,01% 423 Karácsonyi program ,01% ,01% 423 Gyermekhét ,02% ,01% 423 Gyermekfesztivál ,01% ,01% 423 Szilveszter ,04% ,03% 423 Évfordulók ,01% ,01% 423 Együttműködés a testvérvárosokkal ,09% ,08% 423 Községnap ,11% ,10% 423 Újkenyér-ünnep ,17% ,15% Műv. civilsz. program. és f. költségtárstámogatása Művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása ,19% ,17% ,08% ,07%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 5. szám Topolya, 2007. július 5. Broј 5. 05.07.2007. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Број 10. 04.07.2011. СТРАНА 302. OLDAL 2011.07.04. 10. szám Magyarkanizsa község alapszabályának 63. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/2010 sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Kanizsai

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete 2013. január 31-én tartott ülésén meghozta 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Bevezetés foglalkoztatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata Pécs 2012. Hatályos: 2013. április 29. Tartalomjegyzék Preambulum... 4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2004. ( ) Kgy. rendelete az Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben